LIČNO

Komentáře

Transkript

LIČNO
PRVK Královéhradeckého kraje
Kód obce PRVK:
3607.5213.039.01
Kód obce UIR:
08359
Název obce:
LIČNO
PODKLADY:
- dotazník s údaji o vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odp. vod
- územní plán z roku 1998 – zpracovatel Atelier AURUM Pardubice,
vodohospodářská část Ing. Ježek
- údaje provozovatele vodovodu, statistické výkazy
- konzultace s obcí a provozovatelem vodovodu
- provozní řád kanalizace v obci (2002)
- provozní řád skupinového vodovodu „Císařská studánka“
CHARAKTERISTIKA OBCE:
Obec Lično se nachází v jihozápadní části bývalého rychnovského okresu, cca 10
km od Rychnova nad Kněžnou, kolem křižovatky silnic III.třídy Uhřínovice – Hoděčín
a silnice II/320 Častolovice-Libel-Přepychy, v nadmořské výšce cca 300,0 –
325,0 m n.m. Obcí protéká Olešnický potok.
Součástí Lična jsou místní části Radostovice a Ostašovice.
Jedná se o obec, kde se počet obyvatel v souhrnu pohybuje v rozmezí 500-2000
obyvatel (samotné Lično má mírně pod 500 obyvatel). Výsledky sčítání v roce 2000
uvádějí následující údaje (jen pro vlastní Lično, údaje za místní části jsou uvedeny
v samostatných zprávách):
Počet obyvatel celkem
: 464
Počet trvale obydlených domů
: 121
Z toho rodinných domků
: 118
Neobydlené domy celkem
: 15
Z toho využívané k rekreaci
:
3
Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru – převážně rodinné domky. Obcí
protéká Olešnický potok ( levostranný přítok Divoké Orlice, dílčí povodí 1-02-01-085)
Na severu obce je zemědělský areál (nyní privatizován), u silnice na Třebešov je
drůbežárna firmy EKOOIL Lično a velká pekárna.V obci je dále několik drobných
provozoven služeb. Obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí.
Do budoucna se předpokládá stabilizovaná velikost obce až mírný nárůst počtu
obyvatel, územní plán počítá s plochami nové výstavby s možností nárůstu až cca
200 obyvatel.
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR
č. 85/1981 Sb.
VODOVOD:
Stávající stav:
Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který
dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou.
5213.039.01
1
PRVK Královéhradeckého kraje
Vodovodní skupina se dělí na 2 samostatné oblasti, které spolu mohou do jisté míry
spolupracovat, ale jejichž propojení je za běžného provozu uzavřeno (uzávěr
vodovodu je na propojovacím řadu u vodojemu dolního tlakového pásma – Sibiř).
Předmětem dále uvedeného popisu je severní část systému, tj. skupinový vodovod
Císařská Studánka, který v současné době zásobuje obce:
Solnice, Ještětice, Kvasiny, Bílý Újezd, Hroška, Masty, Skuhrov, Brocná, Svinná,
Lipovka, Domašín, Černíkovice, Lično, Lokot, Litohrady a severní část města
Rychnov n. Kn.
Vodovod je ve vlastnictví sdružení obcí Vodovodní svaz Císařská Studánka se
sídlem v Solnici, jeho provoz zajišťuje AQUA servis, a,s, Rychnov nad Kněžnou.
Zdroje vody pro vodovod jsou:
Jímací území Ještětice :
Zde je provedena širokoprofilová šachtová studna a tři širokoprofilové vrty J1, J2 a
V4, vystrojené jako trubní studny.
Souhrnná vydatnost prameniště je dle hydrogeologické posouzení i povolení
k odběru 50 l/s s tím, že při vlhčích obdobích se celé množství bere z šachtové
studny, při režimních poklesech hladiny v sušších obdobích se pak odběr postupně
přesouvá na vrty.
Zdroj má oplocené PHO I.stupně a širší PHO, vyhlášená vodohospodářským
rozhodnutím z roku 1995. S ohledem na nové ekonomicko právní podmínky (otázka
náhrad za omezení činností v PHO) se připravuje celková revize širších PHO.
Kapacita zdroje je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody po
hygienickém zabezpečení odpovídá požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
č.376/2000 Sb. Obsah dusičnanů se sice blížil normové hodnotě, v současné době je
však jejich koncentrace již konstantní, eventuelně slabě klesající.
V rámci vodovodní skupiny jsou ještě některé původní zdroje, dnes pro špatnou
kvalitu dodávané vody odstavené z provozu a sice:
Vrt Solnice – sokolovna
vydatnost cca 8 l/s
Vrt Černíkovice
vydatnost cca 10 l/s
Studna Lično s vydatností cca 2,5 l/s je pouze uvedena do klidu a zdroj se spouští
v případě větší spotřeby vody nebo provozních komplikací na přívodu vody do Lična.
Dodávka vody:
Z prameniště Ještětice se čerpá výtlakem DN 300 voda do vodojemu Solnice
3 x 500 m3 (368,7 / 372,5). Podél výtlaku vede od vodojemu zásobní řad DN 200 na
Ještětice, který dále pokračuje v profilu DN 100 do vodojemu Bílý Újezd (50 m3 –
352,0 / 355,0) a samostatně v profilu DN 150 (PVC) do Hrošky. U vodojemu Bílý
Újezd je ATS, která čerpá vodu dále na Masty.
Z vodojemu směrem k Solnici pokračuje zásobní řad DN 300, který se dále větví na
řady
- DN 250 (dále 200) směrem do Kvasin a do čerpací stanice Kvasiny (s akumulací
25 m3 na kótě cca 356,0). Z této čerpací stanice se čerpá voda dále do vodojemu
Hraštice (2 x 100 m3 – 457,0 / 459,7). Z výtlaku na vodojem je přes redukci tlaku
zásobena koncová část Kvasin a dále Hraštice a Skuhrov, zásobním řadem
z vodojemu Hraštice pak obce Brocná a Svinná.
5213.039.01
2
PRVK Královéhradeckého kraje
- DN 300 (dále 250), který vede přes Solnici směrem na Rychnov nad Kněžnou.
V Lipovce je z tohoto řadu odbočka DN 150, vedoucí přes Lipovku na Domašín,
Černíkovice a Lično, z tohoto řadu pak za Lipovkou ještě odbočuje řad DN 100 pro
Lokot a Karolin a řad DN 80 pro Litohrady. Za Černíkovicemi ve směru na Lično je
redukce tlaku
Oblast kolem vrtu RK-2 v Malé Lipovce je již hodnocena jako součást rychnovské
části vodovodní skupiny.
Dnešními problémy dodávky vody ve skupině se jeví zejména:
- dořešení konečné podoby širších PHO vodního zdroje Ještětice včetně doporučení
režimu, který by optimalizoval ochranu vody ve vazbě na ekonomickou náročnost
navržených opatření.
- nedostatečná kapacita větve vodovodu na Domašín, Černíkovice a Lično.
- tlakové problémy v oblasti ČS Kvasiny – vodojem Hraštice
Vlastní Lično je , jak je výše uvedeno, napojeno z řadu DN 250, který vede ze
Solnice směrem na Rychnov nad Kněžnou. V Lipovce je z tohoto řadu odbočka DN
150, vedoucí přes Lipovku, Domašín, Černíkovice a Lično, z tohoto řadu pak za
Lipovkou ještě odbočuje řad DN 100 pro Lokot a Karolin a DN 80 na Litohrady. Za
Černíkovicemi ve směru na Lično je redukce tlaku. Přívod je přiveden do areálu
studny Lično (je na něj propojena, uvádí se do provozu v případě nedostatečné
kapacity přívodu od Černíkovic) a dále se větví do několika rozvodných řadů ve
vlastním Ličně. V areálu studny ještě odbočuje řad pro drůbežárnu EKOOIL Lično a
pekárnu.
V roce 2000 bylo na vodovod napojeno cca 447 trvale bydlících obyvatel, v roce
2015 se uvažuje napojení 460 obyvatel.
Základním problémem provozu této části vodovodu je malá kapacita přívodu od
Lipovky, který u Domašína přechází vysoký vrch Na hraběnce, takže zde občas
dochází k hydraulickým komplikacím, které omezují kapacitu přívodu vody na
Černíkovice a Lično a snižují provozní jistotu zásobení. Z tohoto důvodu je nutno
udržovat v pohotovostním režimu vodovodní studnu v Ličně (na východním okraji
Lična, zdroj má vyhlášena PHO I. a II.a). Tento zdroj se dnes zapíná při větší
spotřebě vody v Ličně nebo poruše na přívodu.
Výhled:
Vodovodní síť skupinového vodovodu včetně zdrojů a akumulace je v podstatě
vyhovující, je třeba podle podrobnějších zhodnocení počítat s s postupnou obnovou
a opravami starších úseků potrubí.
Nedostatečná kapacita přívodního řadu DN 125 do Černíkovic a Lična bude řešena
výstavbou nového propojení mezi Solnicí a Černíkovicemi v profilu DN 150 a délce
2200 m, touto investicí se
- zlepší provozní podmínky (tlak v síti) a stabilita zásobení v oblasti Černíkovice,
Lično, Domašín
- umožní se další rozvoj vodovodní skupiny Císařská Studánka ve směru na
Třebešov, Libel a Synkov – Slemeno.
5213.039.01
3
PRVK Královéhradeckého kraje
Pro oblast Lična PRVK v návrhovém období
s provozovatelem předpokládá:
do roku 2015 po konzultaci
-zajišťování běžných oprav vodovodu a jeho případné dostavby, související
s územním rozvojem obce
- zvýšení kapacity dodávky vody a stabilizace tlakových poměrů v oblasti Domašín,
Černíkovice, Lično výstavbou propojovacího řadu Solnice – Černíkovice dle výše
uvedené dokumentace firmy Multiaqua ( je stavební povolení).Akce je zahrnuta
v návrhu investičního plánu na léta 2005 – 2006 u obce Černíkovice.
Další opatření, uvažovaná v návrhovém období řeší provoz SV jako celku, tj. nejde o
záležitosti, které by se týkaly přímo Lična. Jedná se o následující opatření:
- dořešení konečného rozsahu a režimu činnosti širších PHO zdroje Ještětice
- optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti kolem ČS Kvasiny
- z hlediska širšího rozvoje SV se uvažuje (návazně na posílení přívodu do
Černíkovic, uvedené výše) s rozšířením vodovodní skupiny o Třebešov, Libel,
Synkov a Slemeno výstavbou nového propojovacího řadu, který spojí stávající
vodovod v Domašíně s rozvody dolního tlakového pásma v Rychnově u ČOV. Na
tento řad budou napojeny výše uvedené 4 obce, na akci je zpracována projektová
dokumentace – IKKO Třebechovice a vydáno stavební povolení.
- otevřený je prozatím rozvoj severní části vodovodní skupiny ve směru na Roudné
(osada obce Bílý Újezd), kde je ovšem nutno napřed zhodnotit, zda s ohledem na
minimální odběry a rozptýlenou zástavbu se vůbec jedná o území vhodné pro
vodofikaci.
Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou:
Zdroj vody v Ještěticích (Císařská Studánka) není pro svá poměrně velká PHO a
z toho plynoucí zvýšenou citlivost na vnější vlivy vhodný z hlediska požadavků
směrnic na zdroje pro nouzové zásobení.
Skupina Císařská Studánka představuje přitom značný nárok na náhradní zásobení
(jedná se cca o 7500 obyvatel), je zde proto doporučeno řešení ve více krocích, které
uvažuje:
- vyloučit odběr z centrální studny v Ještěticích a soustředit se pouze na hlubší vrty.
Pokud toto opatření nepřinese potřebný efekt v kvalitě nouzově dodávané vody,
bude nutno se soustředit na dodávku vody z Rychnova, kde se jeví možnosti:
- nouzová zpětná dodávka ze sítě spodního tlakového pásma v Rychnově
- nouzové zpětné čerpání z vrtu RK-2 v Lipovce (voda s obsahem Fe)
V obou případech jde o zásobení havarijní s menším tlakem a množstvím (reálné
budou omezené odběry v přízemích budov).
Jako poslední krok se pak jeví možnost dovozu vody z Rychnova z prostoru ÚV
Rychnov - zdroj NZV vrt RK-1A (dovozová vzdálenost cca 10 km).
Nouzové zásobení vodou
s dodávkami balené vody.
5213.039.01
pro
přímou
spotřebu
bude
řešeno
v kombinaci
4
PRVK Královéhradeckého kraje
Problematika náhradního zásobení celé oblasti je poměrně složitá a měla by se řešit
podrobněji samostatným materiálem.
KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD:
Stávající stav:
Obec má poměrně rozsáhlou síť veřejné jednotné kanalizace, vyústěnou na několika
místech do recipientu (Olešnický potok).
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Lično.
Kanalizace má zpracovaný kanalizační řád (2002) a vodohospodářské povolení
k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace, vydané OkÚ-RŽP Rychnov n.
Kněžnou (s limity pro 2 největší výusti V5 a V6)
Podle údajů kanalizačního řádu je v obci na kanalizaci napojeno cca 70% obyvatel,
celková délka kanalizace činí 4646 m. V obci nejsou produkovány žádné průmyslové
odpadní vody.
Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých napojených
nemovitostí a to převážně septiky.
Výhled:
Územní plán navrhuje v obci oddílnou kanalizaci, tj. kompletní výstavbu nové
splaškové kanalizace s centrální ČOV, umístěnou na jižním okraji obce při silnici na
Hoděčín, v údolí Olešnického potoka.
Toto řešení z hlediska konečného provozu vyhovuje, jeví se však značně nákladné a
obtížně realizovatelné, neboť nové trasy splaškové kanalizace v řadě míst obce
budou poměrně komplikované a náročné na provádění.
PRVK vzhledem k velikosti obce akceptuje požadavek, aby odpadní vody z obce
byly čištěny na centrální ČOV, doporučuje však napřed provést podrobnější
pasportizaci poměrně rozsáhlé sítě stávající jednotné kanalizace a její zhodnocení
(stavební stav, množství balastních vod) s cílem uvážit možnost jejího využití i do
výhledu, tj. realizovat v obci systém jednotné kanalizace s maximálním využitím
dnešních stok (i třeba za cenu, že v některé části obce by se provedl kus nové
dešťové kanalizace k vyloučení balastních průtoků.
PRVK tedy v návrhovém období do roku 2015 doporučuje:
- zpracovat pasport kanalizace a podrobné zhodnocení jejího stavu (technický stav
potrubí, množství balastních vod).
- dle tohoto podkladu pak zpracovat návrh celkového řešení kanalizace a čištění odp.
vod v obci včetně případných úvah o etapizaci výstavby a připravit dokumentaci pro
první etapu výstavby včetně majetkoprávních náležitostí.
- koncem návrhového období zahájit práce na dostavbě kanalizace ( jde v podstatě
o vytvoření kmenové stoky).Stavba je zahrnuta v návrhu investičního plánu na léta
2014 – 2015 nákladem 6.0 mil. Kč.
V návrhovém období by se ponechal dnešní systém individuelního čištění odpadních
vod pro jednotlivé nemovitosti s případným dořešením drobných lokálních závad
v odvedení odpadních vod.
5213.039.01
5
PRVK Královéhradeckého kraje
Výstavba ČOV by se dle připravené dokumentace zahájila po roce 2015, tj. v dalším
výhledu.
Na kanalizaci je v současné době napojeno cca 241 trvale bydlících obyvatel, v roce
2015 se uvažuje 340 napojených obyvatel.
5213.039.01
6

Podobné dokumenty

A. NÁZEV OBCE

A. NÁZEV OBCE obdobích se celé množství bere z šachtové studny, při režimních poklesech hladiny v sušších obdobích se pak odběr postupně přesouvá na vrty. Zdroj má oplocené PHO I.stupně a širší PHO, vyhlášená vo...

Více

Vyhláška Rozhodnutí ČOV/Kanaliazce ČD_ŽP178722014-5

Vyhláška Rozhodnutí ČOV/Kanaliazce ČD_ŽP178722014-5 četnost sledování při zkušebním provozu ................................. 2 x za měsíc typ vzorků................................................................................. typ A – směsný dvo...

Více

3602.5212.077.01 14896 SKŘIVANY PODKLADY

3602.5212.077.01 14896 SKŘIVANY PODKLADY V roce 2002 bylo zadáno firmě Multiaqua spol. s r.o. Hradec Králové zpracování projektové dokumentace na napojení obecní kanalizace na ČOV v Novém Bydžově. Realizace stavby se předpokládá v roce 20...

Více

Choceň

Choceň Podzemní jednokomorový o objemu 1500 m3. Vodojem má rozšířenou armaturní komoru pro původní plánované osazení AT stanice za účelem zásobování osady Hemže. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1974....

Více

ZDE - Obec Vranovice

ZDE - Obec Vranovice Firma Provod – zpracování a podání žádosti z Operačního programu životního prostředí na odkanalizování obce Vranovice za 121.000,-- Kč Hlasování 5 pro 1 zdržel – Žáček Firma Provod – zpracování a p...

Více