nahlédnutí zde

Komentáře

Transkript

nahlédnutí zde
5 let záruka Music City
Tyto podmínky upravují prodlouženou smluvní záruku, která je kupujícímu nabízena prodávajícím AudioMaster CZ a.s. – divize MUSIC CITY u
vybraného zboží prodávaného v internetovém obchodě www.music-city.cz a v kamenné prodejně MUSIC CITY, na adrese Praha 9 – Vysočany,
Ocelářská 937/39, a dále s tím spojenou doplňkovou službu vrácení / výměny zboží.
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Kontaktní údaje
Název: AudioMaster CZ a.s. – divize MUSIC CITY
Sídlo: Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 28206649
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 132711
Telefon: +420 226 011 175
Email: [email protected]
Kontaktní adresa: Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Prodloužená záruka
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí spotřebního zboží v 24 měsíční záruční době.
Na vybrané zboží prodávající poskytuje kupujícímu jako placenou službu rozšířenou smluvní záruku.
Rozšířenou smluvní zárukou se rozumí prodloužení záruční doby, respektive záruční doba, jejíž běh začíná po uplynutí zákonné záruční doby.
Prodloužená záruka spočívá v převzetí odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží, které se projeví v době od uplynutí zákonné záruky
až do uplynutí doby prodloužené záruky, tedy ve 3. až 5. roce po převzetí zboží.
V případě zájmu může kupující prodlouženou záruku zakoupit při nákupu zboží.
Zakoupení prodloužené záruky
Způsob zakoupení prodloužené záruky:

Při nákupu zboží v internetovém obchodě (přes e-shop) se po vložení vybraného zboží do košíku zobrazí kupujícímu nabídka na zakoupení
prodloužené záruky s uvedením ceny, je-li pro daný druh zboží prodávajícím nabízena. V případě zájmu kupující vybere položku „5 let záruka
Music City“ a odsouhlasí tyto podmínky, dále pokračuje v nákupu běžným způsobem.

Při nákupu zboží v kamenné prodejně prodavač kupujícímu nabídne prodlouženou záruku, je-li pro daný druh zboží prodávajícím nabízena.
V případě zájmu kupující nabídku akceptuje a odsouhlasí tyto podmínky (na poslední straně těchto podmínek připojí podpis).
Cenu prodloužené záruky kupující hradí spolu se zbožím.
Údaj o zakoupení prodloužené záruky je vyznačen na příslušném daňovém dokladu.
Nároky kupujícího
Vyskytne-li se na zboží vada, za kterou prodávající odpovídá v rámci prodloužené záruky, má kupující nárok na bezplatné odstranění
reklamované vady opravou.
Pokud nebude možno takovou vadu zboží odstranit opravou, bude odstraněna dodáním nového zboží.
Pokud nebude možno dodat stejný typ zboží, bude kupujícímu nabídnuto alternativní zboží, které bude cenově a kvalitativně srovnatelné se
zbožím reklamovaným. Odmítne-li kupující tuto alternativní nabídku, bude mu vrácena kupní cena snížená dle těchto pravidel: ve 3. roce o 0 %,
ve 4. roce o 50 % a v 5. roce o 75 %. Poplatek za prodlouženou záruku je v tomto případě nevratný a bude odečten od částky vracené
kupujícímu.
Kupující má právo odmítnout nabídnutý způsob vyřízení reklamace a bez dalšího se vzdát svých práv vyplývajících z prodloužené záruky.
Opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad zboží v době trvání prodloužené záruky nezakládá kupujícímu právo na slevu z kupní
ceny, výměnu zboží a odstoupení od smlouvy.
Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (v prodejně Music City) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
Učiní-li tak kupující písemně nebo elektronicky, uvede také své kontaktní údaje a popis závady.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží dokladem o koupi.
AudioMaster CZ a.s. – divize MUSIC CITY, Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 8206649 IČ: CZ28206649
www.music-city.cz
[email protected]
800 708 807
Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby
nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci bez zbytečného odkladu.
Prodávající negarantuje třicetidenní lhůtu pro vyřízení reklamace po dobu trvání prodloužené záruky.
Záruční doba se neprodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, neuplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou
zprávou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS.
Kupujícímu v rámci prodloužené záruky nenáleží náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací.
V případě, že bude reklamace autorizovaným servisem označena jako neoprávněná, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu v této
souvislosti vzniklých nákladů. Kupujícímu bude účtován fixní poplatek ve výši 500 Kč a náklady na zpětné dodání zboží. Zboží bude kupujícímu
vydáno až po zaplacení těchto nákladů, případně zasláno na dobírku, kdy částka dobírky bude odpovídat výše uvedenému poplatku a nákladům
za dopravu.
Výjimky ze záruky
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
Prodloužená záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního
materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
Prodloužená záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací,
které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.
Prodloužená záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá:
mechanickým poškozením zboží
elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo
všeobecnými zásadami
provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
zboží, která bylo upravována pojištěným (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware
zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
Prodlouženou záruku není možné zakoupit na tyto skupiny zboží:
kabely
příslušenství (struny, trsátka, blány, paličky atd.)
spotřební materiál
součástky a náhradní díly
ladičky
obaly
stojany a držáky
židličky a stoličky
bicí hardware
software a programy
napáječe a adaptéry
sluchátka (běžná)
90 denní záruka vrácení / výměny zboží
V ceně prodloužené záruky je kupujícímu automaticky poskytována doplňková služba 90 denní záruka vrácení / výměny zboží.
Kupující je oprávněn ve lhůtě 90 dnů od převzetí zboží toto zboží vrátit nebo vyměnit za nové.
Kupující nemusí uvádět důvod.
Zboží se vrací (zasílá) k výměně na náklady kupujícího. Prodávající může zajistit svoz zboží za běžné náklady, náklady na tuto přepravu budou
účtovány kupujícímu.
Všechny dechové a žesťové nástroje budou dezinfikovány za poplatek 300 Kč. Tento poplatek bude odečten od částky vracené kupujícímu,
v případě výměny zboží kupující uhradí tento poplatek prodávajícímu při převzetí nově vybraného zboží.
Při převzetí zboží od kupujícího bude kontrolován jeho stav a bude zjištěno, zda zboží odpovídá kvalitou novému zboží, součástí musí být veškeré
návody, příslušenství i zboží zdarma. Kupující musí dbát, aby bylo zboží pro přepravu řádně zabaleno, aby bylo zamezeno možnému poškození
během přepravy. Pokud prodávající obdrží zboží, které nebylo řádně zabaleno, bude kupujícímu účtován poplatek rovnající se hodnotě snížení
prodejní ceny. Tento poplatek bude odečten od částky vracené kupujícímu.
V případě vrácení zboží v této 90 denní lhůtě se částka zaplacená za službu „5 let záruka Music City“ nevrací, v případě výměny zboží se převádí
na nově vybrané zboží s tím, že případný rozdíl v ceně této služby hradí kupující.
AudioMaster CZ a.s. – divize MUSIC CITY, Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 8206649 IČ: CZ28206649
www.music-city.cz
[email protected]
800 708 807
Tato služba se nevztahuje na zboží poškozené během přepravy.
Tímto ustanovením o „90 denní záruce vrácení / výměny zboží“ není dotčeno právo kupujícího na „zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy“,
které je blíže upraveno obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.
Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních
údajů (č.101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je
oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
Tyto podmínky jsou účinné od 1. 12. 2014
V záležitostech neupravených těmito podmínkami se prodloužená záruka přiměřeně řídí obchodními podmínkami vypracovanými
dTest o.p.s., které jsou zveřejněny na http://www.music-city.cz/www/obchodni-podminky/. Tyto podmínky prodloužené záruky mají
v případě rozporů přednost před obchodními podmínkami, pokud není uvedeno jinak.
Prodávající je oprávněn tyto podmínky bez předchozího upozornění změnit. Aktuální podmínky jsou zveřejněny na www.music-city.cz.
Právní vztahy mezi smluvními stranami se posuzují podle podmínek platných v době jejich vzniku.
Číslo účtenky:
Datum:
Podpis kupujícího:
Za Audiomaster CZ a.s.:
AudioMaster CZ a.s. – divize MUSIC CITY, Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 8206649 IČ: CZ28206649
www.music-city.cz
[email protected]
800 708 807

Podobné dokumenty

Pozvánka na školení HiQnet Audio Architect

Pozvánka na školení HiQnet Audio Architect V případě zájmu o přihlášení na školení nebo s jakýmkoliv dotazem na toto téma nás, prosím, kontaktujte buď na e-mailové adrese [email protected] nebo na telefonním čísle +420 604 615 461. Ú...

Více

Obchodní podmínky platné pro nákup v AudioMaster CZ a.s. – divize

Obchodní podmínky platné pro nákup v AudioMaster CZ a.s. – divize Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, doručí prodávající kupujícímu společně se zbožím n...

Více

AKCE AKG - sluchátka 2014

AKCE AKG - sluchátka 2014 Uzavřená sluchátka pro DJ, 3D výklopný systém náušníků, příslušenství, 32 Ω 3D-Axis, kloubová, high-tech, příslušenství, 42 Ω Kompaktní DJ sluchátka pro live, DJ i studio, navržená DJ TIËSTO, 32 Ω ...

Více

Tisková zpráva 7.1.2010

Tisková zpráva 7.1.2010 Kč. Od MATRIX klubu získá vítězná kapela možnost uspořádání koncertu a sud piva. Dále poukázky na zboží v Rock Fashion shopu a Red Raven v hodnotě 8000 Kč. Bližší a detailnější informace naleznete ...

Více

AKG Drum Set bundly - AudioMaster CZ a.s

AKG Drum Set bundly - AudioMaster CZ a.s Gravity - malý mikrofonní stojan - nastavitelná výška a délka ramen Gravity - velký mikrofonní stojan - nastavitelná výška a délka ramen Gravity - velký mikrofonní stojan - nastavitelná výška a dél...

Více

maloobchodní ceník - AudioMaster CZ a.s

maloobchodní ceník - AudioMaster CZ a.s AKG EK 300 AKG EK 500S AKG GHAP1 AKG K 44 V2 AKG K 77 AKG K 99 AudioMaster CZ a.s. Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9

Více

LUNA GUITARS ke stažení

LUNA GUITARS ke stažení Luna Safari Muse Travel Bag Tune Strap Picks Safari Starry Night - Kytara, akustická 3/4, barva: Starry Night / Trans Blue

Více

CHAUVET DJ ke stažení

CHAUVET DJ ke stažení CHD CHA FREEDOMPARHEX4WHT CHD CHA FREEDOMPARQUAD4IP

Více