Historie-hranici-nekonci-Historia-ponad

Komentáře

Transkript

Historie-hranici-nekonci-Historia-ponad
|,. ' |. ríl]rael]
-r_§
1-
Udsi€
o
2007-Zl]13
3řoiektu]
Registračni čislo projektu:
Cz-3 .22l3
.3
.05l12.03oI6
nekonči Hisloriaponad
Hi§1o.ie hranici
]]
granicamr
20i]
]2
-ts/100_CZ,3,22l3.3,05/12,030l6/8]
člslo srrrlouvy:
Danrn podpisu smlou\y:
l0,08,2012
tl
smlouva bvla změněna dodatkcm
,t"o X N.
Důvod dodatku]
Pedagogické centrum pro polské národnostDí ško]stvi
Jmóno a příimení statutámiho oraánur osoby:
Jméno a přiimeni kontaktni osoby:
Dagmar Hessová
TeIefon:
+ 420 558
,7
46 26,7
Emajl:
oficiálniadíesa koDečnéhouživateleI
rvlolsw rono
p62fiffiffi
B
5g§r*:!iil§mRoz''0]'
REG'ONA.N.§.
ll"
FrU]
W|§lg;:tll
J,1
Podrobný popis realizace aktivit konečného Uživatelei
24,8,2ol2 proběblo po podpisu smlouvy ze dne 10,8, 2012 setkáni realizačniho fýmu (doloženo pr€Zenčnl
listinou a zápisem-2CZ a 2PL účasiníci)Přednětem setkání bylo upřesněni harmono$amu pro,jektu;
sestaveni praco\,Ť!í skupiny PL pariner nominolal po lskou čá st pracow l s k upin) , PC C T zase ceskou. Byli
U,lo!enl Ucilele na l, ,tupni lŠr,.zkola pod.rauoua li ll, .lupni /§ l plmaz|L]m) J ss a,,koid
ponadginnazialna); ustanov€ní terminu setkáni praconi §kupiny.
v,aii zot: tlyta u" rpotupráci mcziPP vybudována česko polskápracovni skupina pro vjlku regionálniho
dějephu, vybudovaná pracovní skupina čitala šest českých metodjků a šest polských metodiků pro tvorbu
ku;jiula a pracov ích ]isrů, byli rovněž rybráni dva €xpedi na českéstraně a dva €xpeÉi na polské, jeden
český expert by1 vybrán pro přispěV€k na pan€lové diskuzi i závěrečné konferenci ajedeD polský exp€rt by1
íovněž vybrán na panelovou dnkuzi ajeden na ávěrečnou konlerenci, V realizačnim týmu rovněž zaujal nisto
jeden če;ký koordinátor ajeden polský, Tedy šir,šípracovní tým čital €elkem deset č€ských a deset polskýcb
ilenů, v užšispolupíáci by1o zejména š€ý českých a š€st polských metodiků spolu se dvěma českými a dvěma
polskými expeíy ájedním českým ajednin polským koordinátorem. Kritériein pro \,ýběr do píacovni skupiny
byly zkušenósd S didakikou historie na předem určenýclr stupních vzdělávání a rovDěž záiem o regioD a.jeho
bisioni, Také.J§n€ oslovili osoby, § nimjžjsme měli dobrou zkušenost ze Spolupráce z př€dchozich
-
přeshraničnich vzdě]ávacích projektů,
,
20]2 proběh1o pracovni setkání pTacovní skupiĎy (do]ožena píezenčnilistina, zápis, prezentace
Drolektu 10 CZ a 7 PL], Piedlnetem setkanl byla prezentace projektu; představeni návrhů loga projekiu a
byly navzájem předány e
ieho vl ber (grafika oslo.]L Pc cT), byly podepsány DPP s experry a metodjky;
panelové diskuze;byly
Uvodni
termin
mailové koniaktv na členy cZ PLpÉcovni §kupiny;byl dohodnut
.ozoán) \)kd7) práceaprdco\nlcl b)li pou(eni,jat ie \yplno\dl,
- s, t t,lol) prol.t tu u*dnl paneloVá diskuze (doložena prezenčni lisiina, prograín, píezentace, odbomé
příspěvky 14 CZ a 13 PL), pozvánkajiž byla za§lána konťo]ořovi. Došlo k částečnómu naphrěíi indikátoru
potit realizovanlrch akci úvodnípanelová diskuze listopadi2ol3. Došlo k čáStečDémunaplně"i iň,litirófll
Počet r€alizovaných propagačnjch materiálů: l75 - pozvánlry na úvodni panelovou diskuzi 25ks
PC ČT prokonzultoval podobu pozvánek a povinnou vizuálizaci s kontroloíem, Byla
Záříl20 l
projednávána navrhovaná ténlata,jejich toz§ah a áběr. By1o doporučeno blubšíprozkoumání rybraných
19, 9,
2
diskuzi započaly práce na formě a obsahu kurikula pro výuku regionálniho dějepisu, PP
činnosti cZ PL pracovni §kupiny,
išťova]
i
koordinaci
zaj
i8.1,2013 proběhlo seikáni pracovniho týmu (doložena prezenčni listina a zápis - 9 cZ a 7 PL), Předměten
- po ÚvodDl panelové
setkání byla prezentace vzoťovéformy kurikula pro fiuku regionálni historie, rozděleni do pracovDícb skupin
podle úrovně- vzdělávánl pro dalšíprácinatvorbě vzoro!"ých pracovních listů (rozdčlenív zápisu)]podpis
bPP na rok 20t3 S experry a m€todiky; stanovení opeťativnějšich forem spolupíáce, setkáni menšich skupin,
§-
ail,vikispaces,com,
1l,2,i0l3 pioběhlo setkáni přacovni skupiny meiodiků přo IL stupell ZŠa Gimnazjum v sidle PP RoDN
,.WoM" w Bielsku Bialej (doloženo prezenčnl ]islinon 2CZa2PL'
,9,4,2013 proběhlo setkáni pracovni skupiny (doložena prezenčni li§tina a zápi§ 5CZa6PL)ibyla
§tanovena podoba hlavičky pro každý pracovnl 1ist, byl sta[oven t€rmin pro odestání pracovních listů
kprvnimu ověŤování v€ školách;byl stanoven tennín pro dodání návrhůna školy, v nichž by moh10 ověřováni
probellrouI: onDome lLll wlkl,pa.e. ťoŤ a dokláddnl pl§pe\kj,
- l8.4,20]3 proběhlo v §ídl€ Pc ČT setkáni praco!niókuplny melodlkU pro l, §tupei ZS a szkoty
podstawowe.] (doložena prezenčni listina a zápis 3 CZ a 2 PL)
-'sehem kvetna a eerma 2013 byly v českých a polských školách ověřovány pracovní verze produklu píojektu
(doložen §eaam škol. vzorový hodnotící formulář a Vyplněné hodnotlci formuláře), Z navrác€ných Formulářů
hodnocení kvality pracovnich li§tů v)plynulo, že všichni dotázani učiielépovažuji předložené pracomi listy za
přimětené vzhle.tem k cílové skupině, Většina učitelůpovažuje pracovni 1isty za čáStečně\Tužitelné ve výuce,
zejména ve vyššíchstupDjch vzdě]áváni vjdí učit€léjasné misto pro pracovni lisry během semjnářů, Třeti
a ltvrtá otázka nemůžebýt j ednoznačně vyhodnocena, aleje přínosem pro lvorbu pracovnich listů
Pro ověřová í ve školách byly v},tištěny plakáty A3, kleřé inlbrmovaly o ověřováni produkiu ve školách a
o spolufinancování z prostri itr,'op"ruentt o p.og.ulnu přeshraničníspol práce ČR PR 200f-20 l ]z Fondu
mikoprojekrů Euroregionu TěšínSkéslezsko -ŠIqsk cieszyáski, Timto by] zčásd naplněn inditátoť Počet
reatizóuanýcl propagátnich mat€riálů - výroba plakátů Aj do vybraných škol po dobu ověŤován i 60 kS
hřezen
20l3
uu,ou*v,o,o,3o*o",lu,f,i,'#|$§
§
;r$áiiiiflffintR,lťO]u
RE6'0NALN'G0
rt
P-"pr""l,"
ťil3/ tel]
ZBl7,ZD1]
dalši práce, VP kontaktoval gTafrka. kt€rý podle požadavků metodiků
",élo*.a..bthaly
!f,,hotovil ilustrac€
k pracovním listům,
_ 1,8.20l3 proběhlo s;tkáni pracovni skupiny merodiků v sídle VP PC ČT (doložena prezenčni 1istina a zápis
5 CZ a 1PLJ
23.9,2013 proběhlo setkáni pracovni Skupiny (doložena prezenční listina a Zápis 5 cZ a 6 PL), př€dmětem
byla ýýsledná forma a obsah pracovních lisrů akurikula, byly upřesněny požadavky na grafika, byla
prodiskutována př€hlednost tématjednotlivých pracovnich 1istů,jejjc| označeníhlavičkou; stanoven
orientačni tennín pro Závěrečnou konferenci; termin pro posláni Yeíze píoduktůpro druhé ověřovani ve
školách,
od konce záři do začátku listopadu probíhalo druhé ověřováni pracovnich listů. Závěíečnéověřování
probíhalo opět ve školách oslovenýchjiž během pívníhoověřováni, Fonnulář hodnoceni kva]ity měl opět
zaznanenat přiměřenost, možnost využitl, preferenci zadáDi a případné návrhy na doplněnijiž téměř hoťových
píacovnich listů (doručenéFormulář€ jsou přiloženy),
, Po druhén ověřovániproduktu projektubyly Zaháj€ny závěrečné píác€ - korektura. překlad a Sazba
pracovních ]islů a kurikula pro výuku regionálniho dějepisu, Všechny píacovníliSry a kurikulum byly
konzuttovány s experty z hl€di§ka faktické správnosti, Probiha]a intenzivní komunikace českéhoa polského
koordinátora S CZ a PL expelty,
- Bylnaplněn iDdíkátoí Poč€t realizovaných studií a analýZ:2 kurikutum apracowi listy pro \,!1rku
regionáIniho dějepisu 1i§ropad/2013 (CD 1000ks). Původnízáměr obsahu cD bylo ] 6 dvojjaryčných
vzorových pracovnich listů pro žáky. během rrváni přojekiu všakvzniklo mnoho kvalitně zpracovaného
didaktického materiá]u, Na cD j slne zařadili dVě kulikula - českéa po l§ké, 2 ] českých pracovních lisiů, 2 1
polských píacovnícblistů, pro všechny pracovni lis§/ byly rovněž vypracovány metodické připominky, kt.ré
obsahuji , název pracouliho listu, téma, autorrauiory pracomiho 1isfu, píaco\Ťli skupiN a cílovou skupinu,
dále obsáují odboírou lit€raruru, případně melodické nápady, Pracovní ]isry pro lehčíori€ntacijsou označeny:
Cz_názevj/ll/ss pracovní Iist v češtině]cz_náZev MET metodické připominky kpracovniffú listu V
češtině;PL oazwa,sP/G,ŤG pracovní tist v polštiDě; PL_naZWa MET metodické připominky
k pracouímu lisfu v polšti]rě.
_ l ],l2.20l3 proběh]a Závěrečná konference k projekfu (dolož€na prezenčnílisiina, píezeníace2'7 CZa35
PL), pozvánka, progřam byly zaslány před akci kontrolorovi; produkt projektu byl předán při konlrole na
mistě, V souvislosti S€ závěrečnou konleren€i došIo k naplněni indikátoru Počei propagačnich materiáIů
listopad/2o]3, Došlo také k naplnění indikátoru Počel
pozvánky na závěrečnou konferen€i 90
prosinec/20l3,
závěrečDákonfeíence
realizovaných akci
- Produkt projelilu bude dodán do cca ]40 českých a l40 polských škol - každémuučiteli dějepisu a každé
škole v euroregionu, dále metodikům a institucim zabývajicim 5e dalšin vzdělávánim učiie]ů,K danr 10, 2,
2014 bylo distribuováno "l90 cD, průběžně j sou do škol v regionu dodávána dalši, Pro obdobi udržilelnostije
k dispozici 510 ks CD (skutečnostje doložena seznaftn dislribuce cD)
Béhem realizace projektu bylo žádáúo o změny ve sinyslu změn nepodstatných.
- 29.1o.2012 bllo zažádáno o změnu v harmonogramu proj€ktu - posunuli naplněni indikátoru úýodní
Dflvndem
panelová diskuse. oproti plánovanému terminu 3l,l0,20]2 došlo k naplněni indikátoru 5,l1.20l
školního
roku
aorganizací
plánovaným
teímín€
m
uskutečnění
posunutl nap]něni indikároru byl nesoulad mezi
pracovniků
na
všech
úrovních
pedagogických
z
řad
(neboť hlavnini úča§iniky dk].:use byly osoby
vzděláváni),
, l6, l0,2o l 3 by]o Zažádáno změn u v haímonogramu projekfu posunuti naplnění indikáioru zaÝerečné
konferece, oproú plánovanému termínu 30,11. 2013 došlo k naplněnl indikáioru 1L l2. 2013,
v rámc i kapitoly, který nezpůsobil Změnu v
3 ],12.20lj bylo zažádáno o změny v rozpočiu projektu př€sun
-
ks
'
aktivitách projektu,
tti| iúsli.?rúl] |.|i,ílť:(]]hina:
. idka akln,i0 brt; rcdlizl)ýlilt.ý
l Lúiralťltn,
. |šcch,],tl le:ili lkllač,osli, ktl-i
^ohťčnr|
!? 1\,1blL.- při l |dli:d.i
1
,
ptOí!kfu
DODišl(.nlajlv- ke k|uirr r,ý!nbahl |!dlizdc. p|,Oiťkfu došh.
4,2 spolupráce s paítneren (parhlely):
VP a PP aktivně Spolupracovali od samého počátku píojektu,
1, Vybudování CZ-PL pracovni skupiny pro v} tlcovan l region
2
a
, hěL,j,li
ln lh o dcj ep
na
isu
ftlllú.iPftiekh1.
PP RoDN"WOM" w
Biel,ku BiJle] nomino!al Dol,ke rrelodilq d §\peíy. P( L r ld,e ce,ke,
pracovnísetkáni
a melodiků koordináior PP se účastnilvšech píaconich setkání
wnoxxVrolo lm
mo§ťrisi§ili!
E
l#áfrffiruffiRo*']u
RtG|ONAtNl.o
.][
],
5,
6.
-
:: til],,:el3
|,:]] '. 2007, Zn1:
organizačně Se podíle]na účastipolskýchmelodiků a expeíů,
společná koordinace činnosii čeSko-polské pracoVni skupiny PP společně vypracovali harmonogřan
sclkáváni. rozděleni úkolůmezi členypracovni skupiny,
Úvodnípanelolá dnkuze l'P §polupracovali na zaiištčDiodborných referálů cxpeíiů. které na
konfe.encilazněly, dále Se podi]elina konferencipo organizačně-lechické sťáncc, PL parherse
panelové di§kuzc lovněž účastnil,
Práce na v}Ťváření kurikula pío \,ýuku regionálnibo děj§pi§u koordinátoři byli spolu v úzkém
kontakiu, veškeré dodané podklad), konzultovali, podileli se tbrně kurikula, koordináror cz pp
koordinoval činnost cZ skupiny nelodiků a expertú a PL koordináior zase polskou skupinu, PP
domlouvali průběžná setkáni pracovni Skupiny,
Vytvořenídvojjaz)čných vzorových pracovních lislů koordináloři byli spolu V úžkékontakhr,
veškeré dodané podk]ady konzultovali. podilc]i Se lormě kuriku]a. koordinátor cl t'P koordinoval
činnost cZ skupiny melodiků a cxpcíůa PL koordinátor Zase pol§kou §kupinu, PP domlouva]i
průbčžnáSetkáni pra€ovni
ověřováni kurikula
a
§kupiny,
pracovních
lislů při
obou ovčiovánícb PL koordinátor oslovi1 ško|y na PI
straně hranicc euroregionu. tla CZ straně v},tipoval škol} CZ koordinátor. Bčhcnr ověřovánj
koordinátoli komunikovali se školami a dále předávali póZnalky z ověřová í pracovni skupnrě
8,
9-
Závěrečné prácc na prácouich listech a kurikutu koordinátoři nrtenzivně komunikovali mezi sehóU
a také s nrctodiky a experty ohlednč přehlednosti for]ny. fakrické správnosli a grafické úpravy,
ZáÝčrečná konference PL paíner spolupBcoval na oqanizačně technickén Zajištění konfercncc,
rovněž Se jí účastiil,
produktu projektu PLPPsebudcpodiletnadist]ibuciCDdocca1,10polskýchško]
Di§tribuce
]0,
v euroregionu, dále metodikům a institucinr zabývajícím se dalšímvzděláváním učilelů,
Pc ČT zn.tpovidalo za výbčr $aljka pro t\,orbu lo8a prqekfu a grafickou úpravu pracovnich 1isfi alaké za
sepsáni DPP a finančnízáležilosti,
l'íi1ll l:á|li1r,áý) sh,l!č a l)||1i:||.,
.,,'|,,l?1osllLjl,ir!.l11)\lnil]lúkí^,nn!úr|ir,:.1]ld"ia"íh.|l|l]1.1ul!)lú1,1iitrllnh.ni),
. v.nq|.i. i \"..rú"i,:riJl} |Ltrl]ůl,] |) } a lul.šín}i ])dtl"ťl1,.
4-] Popis problémťl, ktcré se vyskytly v průtrěhu rcalizace projeku a způsobjejich řešeni:
Bčhem realizace projcktu se nevyskylly žádnó problémy, bylo pouze Zažádáno o Znčn} ve smyslu
nepodslatných Zněn ohledně Změny hamonogramu a změĎy v lozpočtu,
|, -
5.
-.
Přeshranični dopad:
zunoouÝ roNo
to
nra5vffJ.rsíSli!§
E
;gpiklilffimRoó^]0]!
irG]oNALN[60
tť
il
l:
m,,,;,#;i§i:
Popište, iaké pozilivní účinkynrčla realizace projcktu pro rozvoj pŤihraničniho úzetnía odbouráÝ;ni
inřastruktumích. sociálnjch a ekonomických blriér ajak Se q'-to úči]rk}projeví na každéstlaDě hranice]
- V rámciprojektu došlo k upcvnčnipřeshraničnj spolupráce mezi insritucemi zabývajicimise
na své straDč
loložnou
dalšinr vlděláVánim pedagogických pncovníků , Projekt značičnaplnil Specifický cil
podpory
"Podpora
§polupráce t, oblasti vzděláváni",
ob]asti
Po dobré Zkušenosti se Spolupracj, předpokládáme, že §poluprácc mczi partneíy Se bude na základč toholo
činností-
prnjť,lu Jjh J.pc,le lo./\
lel
VZhledem k didaklickému zaměřeni projeklu se do něj zapo.jili představilelé Uslavu čcských dě]in
Fik]zolické fakuliy Univeťz;ty Kartovy Ý Praze. F]lo7ofické a Pedagogické fal,ulty o§travské uni!eíZity v
ostravě. Peda8ogickó univerzily ! Krakovč a představitel Mu7ea Sl4ska Ciesz)tiskiego v Těšínějako experti,
Na výslupecb projektu pracovlla česko-polská pracovní skupina společně, melodik} b}li učit€lé ze škot
spadajícich do euroregionu na obou Stranách lrran;cc. Do realizace byla zapojena i cí]ová skupina učitelil ve
školách v euroregionu běhcm ověřovánidvojja?]čnich vzorových pracovnich li§lů vc vybraných školách,
Produkt), proJekfu - kur]ku]um pro výuku regionálniho děiepiSu a Vzotovó pracovni listy budou pŤiznivě
ovlivňovat přístup k eulorcgionu jako celku §e s|olc(nou lrJdr.l a srcin.á IdI k násinl SouSedům z díuhó strany
ln"nice, Produkt} preicklu týkajícíse Furcregionr Teslnske slezsIo sl.|,k( c!4nskiJsou dobr]im přhlibem
v rozvoji kultLtmi spolLrpráce a pře§hraničnich koniaktů na úrovni 7ákladních a středních škoi,
_ Realizací projcktu byla využita šance na lytvořeni a posílení přeshraničnich konlaktů. jednak mť,i
salnotnými projeklovými parbrcD,, dále zejména mezi zúčastDčnýmiučileli, respektive školanli, kdc
předpokládáme navázáDi a rozvijení kontaktů S možnosti da]ší spolupráce,
-
ó
]
tlodnotv indjkátorů:
Indikátořl
skutcčno§t3
)
).
Počei realizovaných propagačnich materiálů
l75
l75
Počet realizovaltých studii a analýz
2
2
ó.2 Kolnentář k výSrupům .caliZovaných aktivit]
Počet realizovaných akcj - 2:
úvodnípanetová diskuze
- závěrečná koDlircnce
Počet realizovaných propagačDich nlaleíiálů - l75:
25 ks pozvánek na ú\,odnípanelo}ou di§l,u7i,
90 ks poz!ánck na Závěrečnou konfe.cnci.
60 ks p]akály A] do vybřaných školách bčhem ověřováni pracovnjch lisLů,
Počet realizovaných Studii a aialýz 2:
jedná se o CD (l000k' s kurikulem, které vynle7i okruh} k výuce regionálniho dčiepisu a souborem
pracovních liStů (potřebnost ziišlčnana Základě dota ikovélro šetřeni),
. Zld.dk,r. PiinLlDi n(tl,; iLn í plLlnol ul t|til illlirr| inlikií.,l,
_
,h.\llln k i:,ýlDl, §l|\}ta
:
r
l]lcďle
!
iidíciir Yýboren
žádoýi a §ch!álen} Eurorcgionálnim řid].in ýýborcn,
šechn], indikítory. kteté byly uledeny v prciek10!é žádoýi a schýálclry l]uroregionáhn!
lhcdlc hodioty i.diktilorú. kleróbyly
uvcdeny
Uveďte skllečnčdosažcnó hodnoly iidikáloN,
EVROPS(A UNlE
tVRoPsKý FOND PRo REG oNÁ ÍROZV0]
PŘEKRAčU]EN1l HRANlcE
! proickto!ó
UN]A
li.]iOPl]sM
lUROpl]§K] lUNDUSZ ROlW8]l] RE6 ONALNEGo
PMl(RACZAMY GRANlcE
,1
:l
r_
i
l:
'
til3,]tel]
; ]]i ž007, Z[13
7.
vi běrorá řizení (vŘ)
béhcm realiza(É proiektu:
Pořadové čis1o:
Typ VŘ:
Druh VR:
Způsob vyhlášeni VŘ:
Dalum zahájeni vŘ:
Datum ukončeniVR:
Smluvni částka cclkem bez DPH:
Stručný popis průběhu VŘ:
8,1 opatřeni uskutečněná k zajišiění publicity a i]rfomováni:
!
n
a
x
a
D
x
D
!
|'oUžiL pametnldesky
Zvlášrni tiskové a nrediálni zprávy
o,námeni
v
édiich
oznámeni v proiektové dolancntaci
omámeni ve všech vzdě]áva€ich
a
prez€ntacich
materiálech
Uvědoměni přiiemců pomoci
oznámení na specil'ických intemetoýých stránkách
oznánreni na bi]lboardech
Jiné furmy publicity a informováni
*nonsxÝ
rolo rlo rroivr,ft0rPNsi$i)§
§
Fgpňl}rilUgffi
ROzwO]u R'.].NALNEG.
tl.ru]
l|,,l:
':l
ffil,,_*!íii!;l:
8,2 Popis opatřeni pro Za.jištěni publicity:
Na českéslraně zjišťova! publicitu koordnrátor pro.jektu, na slraně polské pak kooldinátor odpovídajici za
veške.é polskó aktivity, I'rojekt byl propagován tčmilo způSoby:
, Do regionálniho tiSku byly ! průběhu projekfu poskytnuty infonnačni zprávy uskutečDčni
disku7e httD:,]slvt,,jhori/qtcz'archiv Lrdl']29l 2]4!!Z_!9b.pdt .!]!!-!
* Ú*anl pu*to"*, ai.tuzi byla rovnčžpozvána dalšímódii Českátelevize Oslrava, Český rozh]as
oslrava. Třinecký hu1ník, Glos Ludu,
_ všechn,", inlormačni a vzdělávaci materiá]y a propagačlri přednrětyjsou opatřeny ]nfonnaceni o
Spo]ufinaocováDi projekiu 7 EU, dle pravidei publicity - informačni nl3teriály pozvánka na panelovou
di§kuzi. pozvánka na 7ávčrcčnou konferenci. inlormačníplakát do škot o probíhajicim ověrování, lvebovó
§hánky, Vzdělávací nrarcriá]y kurikulum pío výuku tegionálniho dějepisu. pracolni listy pro žáky. CD
obsaIul ic i produkry prq ektu
Na intcrneiových stránkách obou partnerů }]a,w,Dclesin c7, ywv,,wombb.edu, 1 i§ou pravidelně
aktualizované infomacc o projekfu.
- ve v}braných ško]ácli v euror€gionu píoběhlo ověřo!áni čc§ko-polských vzorových pracovních lislů pro áky
opaťených vidilelnou informací o spoluljnancováni projektu z EU a rovněž byl), \,ylvořen_v informačni p]akáty
í]o škol. které také odkazovaly ke spolulinancováni prcjcklu (plakát přikládámc),
n;kran.:|,:ttlt
,!,,tl.:.
*t,ll,,*lll, ijirl
('Lsk,:
,Sll,:Jt, !|,!si |'i,.\:ri|ýllj l)P(|ačhího Pft)!rlrn! |,il^h/u
'
|,1|bliko l'.l\1-, t?t)ňlih )!}|): :r l 3,
7
Á
i,:}}i
9.
Udžit€:nost vý§tuDů ř€alimvsných áktivit:
9,1 Věcné zabe7pečeDístálosti fýStupťl po ukončenípodpory:
oba parrncri prerlpokltidaj i cxistenci akiivniho pJ l tnť .Ť\ po <lontcn pío]ellu, Polsk)_|aftnťrjeuveden
číslo:
iako partner pto .talši spolupráci V Plánu činnosti P( ČT dokumentu§ch\aloÝnneln M\MT ]",lnaci
paínersrví
využit
osvědčeného
(přikládáme
Plánujeme
kopii
stránky
z
dokunrentu),
/201.1
MSMT 8 i l
v rámcjprogranu ErasiDu§+. kdc budeprobihat spolupníce s pallnercm RODN ,.WOM" s,Bielsku
Bjalej,Pro]ektje koncipován. tak že produkt), proj ektu j §ou prinro zamýšlené pro lrudouci píáci cilové skupiny
_ učitelťla žáků. proto tým ncrodikú bude připraven Zodpovědět připadné dotazy ohlednč práce s výslup}
projcklu,
Zkušenosti Ziskané po dobu trváni proiekiu budou využivány i v budoucnu. Projektje koncepórč zprJco\'n
tak. že kdyko]i můžc doj ít kjeho opakováni, zkušenoýi z připravy a rcalizace projektu l7c předat a náslcdně
a| iko\"l na k e \oli, ,e ,o-Ilo.\) T lh-anlcnl re,riun,
9,2 FinančníZabezpečení stálosti Yýstupú projektu po ukončeni podpory:
v nimi prejcktu obdrzi irčastnici produkt zdarma, Produklje zárovcň dostupný v e]ekhonické podobě na
sebových slíánkách pařtncrů v Sekci věnované romuto proj€ktu, N3 webových stiánkáchjsou uveřejněn}
výslup_v z projektu a databá7€ kontaktů pío dalšíspolupráci,Vedoucípartnervc spolupráci spo]skýn
patncrc bude z vlaýDích finančnich zdrciů z3jišťovatudržilelnost vý§tupů i po skončenít'inancováni Z EU,
bud€ udržoval chod a pmvid€lnou aktualizaci wcbových stránek v sorlviSloýi S vý§tupy projektu,V íámci
udržitelnosri budou produk1,"- i po Skončeni realizace projektu dostupné školám i širšíveřcjnosti zdanna úa
$eoo\ \. \ nlir.J.h pa- nell,
l0.
Př€hled
kontrot píojektu a monitoringů, opatření přijatá k nápravě zjištěných nedo§artků:
Da.Llm kóntroly/
Zjišlěné nedostaiky
NápraBé opaťeni
l1.12,201j
,u,o^*v,o*oBo,,oťnho,!''i$il!§;elňr^:1,ilffi
l;nr.r-o]uH'6].NALNEG0
f,í-
M'*§§#,1:rl;
*í-fi-n,
přlloh:
11. s€zdan
Název přílohy
Či§lo piílohY
Prezenčni listiny Ze Setkání pracovní skupiny
Záp]sy ze setkáni praconi skupiny. píezentace ze setkáni
9,9,20 12
5
diskuze prezenčni lisiina, progíam. odbomé přhpěvky, prezeotace
ověřováni Ve školách seznam škol. Formulář hodnocení kvality, oslovovaci dopis
Závěrečná konference - prezenčnílistina. prezentace
ó
Pre7enční ]istina a zápis ze setkáni pracovního týtnu dne 24,8,20!2
7
Formuláře hodnocení kvality z prvniho a druhého ověřováni pracoýnich liStů ve školách
8
se7naú distribuce CD
Úvodnípane]ová
3
4
,
]
9
lnloímacnl plakat Aj do skol
l0
Dokument o spolupráci PC
V )it\xxx
dn€
dd,rr]]l].]n]r
Č:$ý Tčšnr,24,4.
DagmJ- Het.o\d,
V}pídcovJ. L,aa,, 1-lm- oo,loj,
V\.,\\\dne, l l,n
S,h.alrl,rm,,or, rel podpl,,hnl,r
",,.,,,o
v rrrrxx dne dd lul.trlr
ověřilza Správce FMP ((lnréno. pňjncni,
V \\
VanaKrncťorá,
a!:kl
lti]meni,
aiet.tu siol"j
201,1 t.. _
,//'
/
'.
' e,k) lesln,'4,4,2011
,|n
x\\l díe dd ln.rrl
Sch!á]il za správce FMP(rňďo,
Čls RooN.,wolt'*
redirelka
l
l..,
l
l/
1|1A
i;-
]:1 nrh d ]}, ..i|ni
i"
,u,o^*v,o,,,p*qťoho,i,'i$!il|
§
#ňfrliuxfmr:r.]u
REG].NALNE60

Podobné dokumenty