Jižní kurýr 3/2013

Komentáře

Transkript

Jižní kurýr 3/2013
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH
3/2013
Další městskou investicí je výstavba
„Sportovního areálu – lokalita Hněvkovského“. Finanční spoluúčast naší městské
části činí 8,9 mil. Kč, jak jsem se již zmínil
ve vydání Jižního Kurýra 4/2012. Celkové
odhadované náklady činí 67,3 mil. Kč. Sami
můžete posoudit průběh celé této stavby.
Víceúčelové hřiště, tři tenisové kurty a skatepark jsou již postavené.
Lávka přes řeku Svratku a budova
Sportovního klubu (stavba u komína) s horolezeckými stěnami jsou ve výstavbě. Pevně
věřím, že dokončením této stavby přibude
sportovně relaxačních možností pro naše
spoluobčany. V současné době připravujeme
podklady pro výběr provozovatele, které se
předkládaly k žádosti o dotace Regionálního
operačního programu (ROP).
Vážení spoluobčané!
Již zde máme opět nový školní rok, proto
mi dovolte ještě jednou popřát našim prvňáčkům na ZŠ Bednářova a ZŠ Tuháčkova
mnoho úspěchů a rodičům pevné nervy.
Doufám, že ti z Vás, kteří si užívali zaslouženou dovolenou, se v pořádku a ve zdraví
vrátili domů a zároveň načerpali mnoho sil
do dalších měsíců.
V tomto vydání Jižního Kurýra bych se
zmínil o městské investici „Retenční nádrž
Jeneweinova“ (RN), přestože jste si z médií
mohli již řadu článků přečíst. Některé části
článků jsou zavádějící. Proto se zaměřím
pouze na fakta.
Podle dlouhodobého sledování v Brně
vydatně zaprší v průměru 85x ročně. Při
více než třetině dešťů stoka nestačí pojmout
masu vody a v těchto případech voda (včetně
splašků) přepadala do řeky Svratky. Úkolem
retenční nádrže je ochrana řeky Svratky před
únikem znečištění z přepadů na odlehčovacích komorách kanalizační sítě za dešťových událostí. Retenční nádrž začíná plnit
funkci jen v případě, kdy dojde k navýšení
průtoku směrem k čistírně odpadních vod
JIŽNÍ KURÝR 3/2013
v Modřicích (mimo tento navýšený průtok
není retenční nádrž v provozu).
Retenční nádrž má objem 8600 m³. Průměr
celé retenční nádrže je 32,8 m a hloubka 32 m
včetně základů. Je to důmyslná stavba dvou
válců (vnitřní a vnější retence), která v případě mimořádně vydatných srážek a trvajícího
přítoku do RN zabezpečí, že bude docházet
k přepadu do Svitavského náhonu a řeky
Svratky již mechanicky předčištěná odpadní
voda. Z retenční nádrže čerpadla odčerpávají
znečištěnou vodu zpět do stoky Modřické
čistírny. Po každém naplnění a vyprázdnění
RN, dochází k oplachu nádrží.
Osobně jsem toho názoru, že to byla
dobrá investice vedení města ke zlepšení
čistoty řeky Svratky, která protéká celým
územím naší městské části. Ti z Vás, kteří
tuto lokalitu znali ještě před stavbou, mohou
sami posoudit rozdíl, jak to vypadalo před
stavbou RN a nyní. Ještě mi dovolte poděkovat všem občanům, kterých se výstavba
dotkla, za jejich shovívavost v průběhu tříleté
výstavby. Kdo má zájem o zjednodušené
schéma fungování RN, může si na radnici
naší MČ vyzvednout výtisk.
Jednou z významných investic, na kterou
nám byly přiděleny finančních prostředky
od města Brna v celkové výši 13,5 mil. Kč,
je právě zahajovaná Přístavba MŠ Zelná 70.
Věřím, že při výstavbě se neobjeví nějaké
problémy spojené s rekonstrukcí staré budovy.
Naším cílem je, aby se děti z mateřské školky,
které našly dočasný azyl na ZŠ Bednářova,
mohly co nejdříve vrátit do své školičky.
Brněnské komunikace, a.s. pokračují v souvislých opravách chodníků na území naší
městské části. Po opravách v loňském roce
v ulicích Chleborádova, Havránkova, Jezerní
a Břeclavská jsou v letošním roce opravovány
chodníky na Starém náměstí a na ulici Zelná.
V příštím roce by měly být opraveny chodníky na ulici Modřická, v návaznosti na požadavek vodáren na vybudování nového vodovodu,
který se v současné době projekčně připravuje.
Je nutné podotknout jednu zásadní věc.
Brněnské komunikace pouze opravují ty části
chodníků, které mají ve správě (pasportizaci).
Žádné nové chodníky (investice) nebudují.
Přeji Vám krásné prožití letošního podzimu.
Mgr. Josef Haluza
Váš starosta
1
Vážení spoluobčané,
léto je definitivně za námi, nový školní rok začal a já
vás opět chci pozdravit a připomenout, co se v létě
v našich školních zařízeních opravovalo.
V ZŠ Bednářova proběhla rekonstrukce školních
lavic ve třech třídách a částečně se malovala škola.
ZŠ Tuháčkova dělala drobné opravy. V mateřských
školách byla největší investicí výměna výdejny
stravy v MŠ Kšírova, kde se zároveň opravila
elektroinstalace. V MŠ Hněvkovského jsme pročistili stupačky a hlavní kanál a Rada městské části
Brno-jih schválila spolufinancování projektu realizace energetických úspor (888.000,– Kč) v letech
2013-2014. Pro MŠ Klášterského je dáno do výroby
zastřešení rampy pro příjem zboží pro kuchyni. MŠ
Zelná se v létě přestěhovala na ZŠ Bednářova, kde
bude fungovat pro tento školní rok, než se přistaví
nová školní třída a celá budova se bude zateplovat.
Žádám rodiče dětí z MŠ Zelná o shovívavost pro
celý školní rok. Nebude jednoduché soužití MŠ a ZŠ
s ohledem na různorodost školního provozu, ale
budeme to muset s určitou tolerancí vydržet. O to
hezčí bude příští školní rok pro MŠ Zelná.
Ve všech školních zařízeních probíhala podzimní
kontrola zahrad a dřevin, aby se případné ořezy
stromů, či keřů dělaly ve vegetačním klidu. Pro
informaci 2.9. jsme zahájili školní rok 2013-2014
na ZŠ Tuháčkova ve dvou třídách (28 a 27 dětí)
a na ZŠ Bednářova v jedné třídě prvňáčků (16 dětí).
Na žádost místní organizace Svazu bojovníků
za svobodu se zrekonstruovala pamětní deska
na ul. Sokolova 4, tak aby byla čitelná. Doufám, že
se občané u ní zastaví, aby se oživila paměť naši
historie.
Z akcí minulých, které pořádala MČ Brno-jih,
bych vzpomněla na Jihobrněnský dětský den,
který se kvůli dešti překládal. Nakonec byl vydařený a děti si užily.
Teď na podzim proběhl Komárovský podzim
(v chladnějším počasí), ale burčák a dobrá nálada
všechny zahřála.
Občané Horních Heršpic ve spolupráci s MČ
Brno-jih zorganizovali posezení se starousedlíky.
Na akci byla malá „fotogalerie“ Horních Heršpic
z předválečného období. Současní občané se starousedlíky poseděli na přátelském setkání a akce
byla přínosem pro všechny.
V létě již tradičně členky sociální komise navštívili obyvatele Domova s pečovatelskou službou
na ul. Pompova. Je to mimořádně srdečné prostředí, obyvatelé DPS tuto schůzku každoročně
vítají.
Hlavním cílem tohoto projektu je prohloubení a rozšíření environmentálního vzdělávání od
1. ročníku. Klíčové aktivity jsou zaměřeny především na praktické ověřování znalostí a dovedností žáků.
V rámci grantu bude významným způsobem
posílena výuka přírodovědných předmětů, vzniknou 4 nové zájmové kroužky, do výuky bude nově
zařazeno 12 projektových dnů s EVVO tématikou,
v jednotlivých předmětech budou častěji zařa-
Závěrem bych ještě vzpomněla akci SD hasičů
v Přízřenicích – hasičskou zábavu, která byla
7. září. Při dobré muzice a v příjemné společnosti
si zejména mladší občané Přízřenic poseděli
s dobrovolnými hasiči.
Vážení spoluobčané, přeji vám pohodový podzim
a dětem úspěšný nový školní rok.
Ing. Anna Böhmová
členka rady
zovány laboratorní práce, pozorování, měření
a další praktické činnosti.
Novou podobu získá také výuka předmětu
Ekologická výchova v 7. ročníku. Na školním
pozemku vybudujeme výukový altán pro výuku
přírodních věd, rozšíříme koutek přírody i sadbu
okrasných dřevin a stromků na školním pozemku.
Do realizace projektu jsou zapojeny i děti ze
školní družiny.
Projekt bude probíhat od srpna 2013 do února
2015.
Mgr. Jana Hanáková
ředitelka ZŠ Brno, Tuháčkova 25
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
JIŽNÍ KURÝR 3/2013
Sociální a zdravotní komise vyzývá všechny manžele, kteří oslaví v roce 2013 zlatou svatbu, nechť
se ohlásí u pí Jany Večeřové, Mariánské nám. 13,
tel. č.: 545 427 570, kancelář č.: 103, e-mail:
[email protected]
V případě osobní návštěvy vezměte sebou, prosím, oddací list.
Rodiče nově narozených dětí, kteří mají
zájem zúčastnit se akce „Vítání občánků“ naší
městské části, která se bude konat v sobotu
12. 10. 2013, ať se ohlásí u pí Jany Večeřové,
tel. č.: 545 427 570, kancelář č.: 103, e-mail:
[email protected]
Přihlášení rodiče obdrží pozvánky na akci
s podrobnějšími údaji.
Jana Večeřová
vedoucí referátu sociálních služeb
Do konce kalendářního roku nás ještě čeká
„Drakiáda“ 4.10.2013, „vítání občánků“ a Vánoční
zpívánky.
Projekt „Příroda a my“ na ZŠ Brno, Tuháčkova 25 zahájen
ZŠ Brno, Tuháčkova 25 získala další finance
z ESF, tentokrát ve výši 3 130 861 Kč, na projekt
„Příroda a my“.
Výzva občanům
Dopravní podnik města Brna,
a.s. informuje
Na stránkách Dopravního podniku města Brna, a.s.
www.dpmb.cz
Pro média – Informační služba ROBOT - nabízíme možnost získávat pravidelně aktuální informace z provozu MHD v Brně. Dalším informačním zdrojem jsou tu Tiskové zprávy.
Změny v ochraně dřevin
a povolování kácení
Vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, která nabyla účinnosti 15. 7. 2013, došlo k úpravám podmínek
pro povolování kácení dřevin. Nově není nutné
žádat o povolení ke kácení pro dřeviny rostoucí
na zahradách, pozemcích u bytového domu nebo
rodinného domu v zastavěném území obce, které
jsou stavebně oplocené a nepřístupné veřejnosti. Tuto podmínku ovšem nesplňují např.
pozemky v zahrádkářských osadách, taktéž se
změna nevztahuje na dřeviny, které jsou součástí
významného krajinného prvku, stromořadí nebo
vyhlášeny jako památný strom.
Vyhláška nově posiluje ochranu stromořadí
a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin
přesahujících 40 m2. Pro tyto kategorie dřevin je
nyní nutné žádat o povolení ke kácení, i když dřeviny nedosahují obvodu kmene 80 cm ve výšce
130 cm nad zemí.
Jana Jašíčková
Ing. Lukáš Rusler
referát životního prostředí
2
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V městské části Brno-jih podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů v platném znění se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek 25.října 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 185 je volební místnost Požární
zbrojnice, Břeclavská 12, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ve volebním okrsku č. 189 je volební místnost Radnice MČ Brno-jih,
Mariánské nám. 13, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bernáčkova, Moravanská, Břeclavská, Pěstitelská, Hliniště, Poplužní,
Chleborádova, Skandinávská, Havránkova, Staré náměstí, Jezerní, Vomáčkova,
Jižní náměstí, V Polích, Ke Svratce, Za Hasičkou, Malá, Zelná, Modřická.
Jeneweinova, Kšírova 3-33 lichá, Klášterského Roháčkova, Komárovské
nábřeží, Studniční, Komárovská, Svatopetrská, Konopná, U vlečky,
Kšírova 4-16.
ve volebním okrsku č. 186 je volební místnost VŠ Sokolova 4, pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ve volebním okrsku č. 190 je volební místnost ZŠ Tuháčkova 25,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezovka, Řehákova, Blízká, Severní, Bohunická 2-115, Sklenářská, K Železnici,
Sokolova 35 do konce lichá, Krátká, Sokolova 42 do konce sudá, Moravanské
lány, Střelická, Novomoravanská, Teslova, Ořechovská, Traťová 2, Osamělá,
Vídeňská 98-124 sudá, Perunova, Vídeňská 103-135 lichá, Pražákova 1-52,
Výpravní, Rajhradská, Vzdálená, Rozhraní.
Černovické nábřeží, Plotní 22-32 sudá, Dornych 47-71 lichá, Plotní 39-77
lichá, Dornych 78-128 sudá, Porážka, Hradlová, Spěšná, Kovářská,
Široká, Masná 34, Škrobárenská, Železniční 1-5 lichá.
Okrsek 186 je určen také pro voliče, kteří mají jako místo trvalého pobytu
uvedenou chatu.
ve volebním okrsku č. 191 je volební místnost ZŠ Tuháčkova 25,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hodonínská.
ve volebním okrsku č. 187 je volební místnost VŠ Sokolova 4, pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bednářova, Kšírova 32-242 sudá, Dufkovo nábřeží, Kšírova 35-251 lichá,
Hněvkovského 480, Násepní, Firemní, Pěšina, Hrdličkova, Přerovská, Jeníčkova,
Sokolova 1-33 lichá, K Nábřeží, Sokolova 2-40 sudá, K Terminálu, Vodařská,
Košuličova, Záhumenice, Železná.
ve volebním okrsku č. 192 je volební místnost ZŠ Tuháčkova 25,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Schwaigrova.
ve volebním okrsku č. 193 je volební místnost ZŠ Tuháčkova 25,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ve volebním okrsku č. 188 je volební místnost Radnice MČ Brno-jih,
Mariánské nám. 13, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Za mostem, Za školou.
bratří Žůrků, Lužná, Černovická, Mariánské nám., Hněvkovského 1-87 lichá,
Pompova, Hněvkovského 12-66 sudá, Potoční, Kaštanová 141, Sazenice,
Kaštanová 133, Sladkého, Kaštanová 584, Slunná, K Povodí, Tuháčkova,
Kratina, Lomená.
Poznámka:
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel
(např. 18-40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 18-40a, b, c).
Voličské průkazy
průkaz předaný a následně je možné přistoupit
k hlasování.
způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké
sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona
o volbách do Parlamentu.
Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze již dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého
pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu,
a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat
na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.
V tomto případě se stačí v den voleb dostavit
na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský
JIŽNÍ KURÝR 3/2013
•
osobně; v tomto případě není písemná
žádost vyžadována, neboť volební orgán,
který je oprávněn voličský průkaz vydat,
o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré
potřebné údaje uvede; o vydání voličského
průkazu lze požádat do okamžiku uzavření
stálého seznamu voličů, tj. do 23. října 2013
do 16.00 hodin.
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do 18. října 2013, příslušné-
mu obecnímu úřadu. Pro písemné podání
o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno
ve třech formách:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis
žadatele zákon o volbách do Parlamentu
vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání
voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Mgr. Vladimír Vařeka
tajemník
3
Statutární město Brno
vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru
Magistrátu města Brna
50 let skautského
oddílu Stopaři
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů
a bytových jednotek pro I. etapu roku 2014 dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček
z Fondu rozvoje bydlení města Brna.
Termín vyhlášení: 1. 9. 2013
Termín pro podání žádostí: do 15. 10. 2013
Žádosti o půjčku se podávají na předepsaném formuláři v termínu od 1. 9. 2013 do 15. 10.2013
na úřadě městské části, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází nebo na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3. Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných
účelových půjček jsou k dispozici na úřadech městských částí, v Informačním středisku Magistrátu
města Brna a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek
hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
INFORMACE O UZAVÍRKÁCH KOMUNIKACÍ NA MČ Brno-jih
1/ Od 1. 9. 2013 – 10. 10. 2013 ZUK (zvláštní užívání komunikace) a částečná uzavírka v ul. Dufkovo
nábřeží. Jedná se o práce prováděné z důvodu „Dostavby kanalizace v Brně – RKSA“.
2/ Od 29. 7. 2013 do 31. 10. 2013 ZUK ulice Stará náměstí – oprava chodníků.
3/ Od 9. 8. 2013 do 31. 10. 2013 částečná uzavírka komunikace ul. Pompova z důvodu opravy havárie
komunikace.
Informace pro cyklisty (dle harmonogramu prací dodavatele stavby):
• V rámci realizace staveb sportovního areálu Hněvkovského budou uzavřeny CS (cyklistická stezka)
po levé straně řeky od 13.5.2013 – 30.10.2013 a náhradní trasa vede od mostu přes Svratku při
ul. Kšírova po levém břehu po areálovou komunikaci lokality Hněvkovského, kolem restaurace Terasa,
podél staré kotelny k občerstvení U Lampy, kde se napojí na stávající cyklostezku.
• V průběhu realizace lávky na pravém břehu řeky bude po pravé straně řeky CS (cyklistická stezka) od 13.5.2013 – 30.10.2013 úplně uzavřena a náhradní trasa vede od mostu přes Svratku při
ul. Kšírova po levém břehu po areálovou komunikaci lokality Hněvkovského, kolem restaurace Terasa,
podél staré kotelny k občerstvení U Lampy, kde se napojí na stávající cyklostezku.
Případné informace podá ÚMČ Brno–jih, Ing. Lang, telefon: 545 427 539
Ing. Renata Ivičičová
vedoucí stavebního úřadu
Sluníčko
JUNIOR
Junior – Dům dětí a mládeže Brno,
Dornych 2, pobočka Sluníčko, Tuháčkova 39,
Brno-Komárov zve k zápisu do výtvarných,
sportovních, jazykových a dalších kroužků.
Zápis probíhá během měsíce září a října na:
www.junior.cz on-line, sekce kroužky, pobočka
Sluníčko.
Bližší informace na tel.: 775 739 803
paní Budinská.
JIŽNÍ KURÝR 3/2013
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ AKCE
Oznamujeme konání akce „Tour de Sun“
pořádané v rámci „Brněnské dny pro zdraví“.
Pořadatel akce: JUNIOR – DŮM DĚTÍ
A MLÁDEŽE, Brno, Dornych 2, odloučené pracoviště „Sluníčko“, Tuháčkova 39, Brno-Komárov.
Odpovědná osoba: Bc. Věra Budinská, vedoucí
odloučeného pracoviště, telefon 775 739 803
50 let představuje u člověka si 2/3 života.
Přesně takový věk oslavil letos náš oddíl
Stopařů. Slavnostní setkání proběhlo jak jinak,
než v kruhu okolo slavnostního táborového ohně. Vše proběhlo 20. července tohoto
roku v Měsíčním údolí na táboře Stopařů.
V kruhu kolem ohně se svorně sešli současní
členové i Stopaři veteráni, kteří byli našimi
předchůdci. Opět se prokázalo, že oddíl pro
své členy znamenal a stále znamená hodně
a to natrvalo. Mimo Stopaře se u ohně sešli
i pozvaní hosté z dalších skautských oddílů
ve středisku a kraji a přátelé oddílu. Celkem
nás bylo téměř 80.
Bylo skvělé vidět po čase své bratry, kteří tvořili generace Stopařů od vzniku oddílu v roce
1963 až po současnost. Na začátky vzpomněl člověk nejpovolanější, bratr Jaroslav
Čáp - Tony, který u zrodu Stopařů stál. U ohně
zazněly vzpomínky každého Stopaře na oddíl
a představili se i hosté. Nakonec se přítomní
dozvěděli o současném životě Stopařů. Toto
vše proběhlo v bratrské atmosféře, ve které
nechyběl nádech historie za současného ševelení nejmladších vlčat. No a co by to bylo
za oslavu, kdyby chyběl dort a nějaká upomínka … Dva krásné a velké dorty nám upekla
maminka jednoho vlčete a u této příležitosti
byl i rozdán pamětní odznak. Fotky z výročního táboráku můžete zhlédnout na oddílových
stránkách Stopařů na adrese:
http://www.stopari.webzdarma.cz/
Nyní stojí Stopaři na prahu jednapadesátého
roku činnosti. Proběhl oddílový sněm a v polovině září se Stopaři sejdou na Zahajovací
výpravě, aby naplánovali schůzky smečky
vlčat a skautských družin. Jako v minulých
letech, i letos probíhá nábor nových členů
do řad Stopařů. Pokud tedy máte zájem sami
či máte kolem sebe nějakého správného kluka,
který by chtěl zažít skauting s tradicí Stopařů,
neváhejte a navštivte nás či nás kontaktujte
přes oddílové stránky.
Označení akce: „Tour de Sun“ (závody na kolech
pro děti do 15-ti let)
Stejně tak dívčí oddíl Slunečnice nabírá
nové členky, jejich oddílové stránky najdete
na adrese:
http://www.slunecnice.estranky.cz
Datum a místo konání: sobota 5.10.2013
od 10:00 hod. do 12.00 hod. sportovní areál
Hněvkovského, občerstvení U Lampy.
Tomáš Reichl,
vůdce Stopařů
4
BÝT VIDĚT – SPRÁVNÁ VOLBA
K podzimnímu období neodmyslitelně patří klesající teplota a brzké stmívání. Rok co rok se objevuje nespočet
varování a opakovaně je kladen důraz na dodržování pravidla bezpečného pohybu vidět a být viděn. Přesto
statistiky stále evidují případy svědčící o tom, že mnozí účastníci silničního provozu taková doporučení podceňují. Oděv s reflexními materiály přitom může zachránit život.
Nadcházející dny a s nimi spojené sychravé
počasí a mlhy výrazně sníží viditelnost chodců
či cyklistů, což může mít za následek, že řidič
motorového vozidla zareaguje na poslední chvíli
a na úhybný manévr už je pozdě. Následky takových střetů bývají tragické. Zbytečně.
Pokud vyrážíte do ulic či mimo obec, určitě
si nezapomeňte vzít dobře viditelné oblečení
a oděv bez ohledu na svůj věk označte reflexní
prvky.
Chcete-li aktivně přispět ke zvýšení vlastní bezpečnosti, navštivte v těchto dnech Poradenské
centrum Městské policie Brno, ve kterém je
připravena monotematická výstava nazvaná BÝT
VIDĚT – SPRÁVNÁ VOLBA. Na ní jsou k vidění
dostupné reflexní prvky, které nemusejí využívat
jen chodci a cyklisté, ale třeba i in-line bruslaři.
Příchozí mohou strážníky požádat nejen o užitečné rady, ale i o reflexní samolepky zdarma.
Ty se dají připevnit na oblečení, aktovky, jízdní
kola i přilby. Ocení je ale bezesporu i lidé, kteří
používají jako oporu při chození hole či berle.
Výstava potrvá do konce října.
Poradenské centrum sídlí na Křenové ulici 4 a je
otevřené každý den od 7.30. V pondělí, úterý
a ve čtvrtek zavírá v 17 hodin, ve středu ještě
o hodinu později a v pátek je možné strážníky
Odboru prevence navštívit do půl třetí odpoledne.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno
Rady pro chodce: SENIOR LINKA BEZPEČÍ MP BRNO
1. Pokud není chodník, chodí se vlevo při krajnici
2. Chodcům doporučujeme pestré oblečení,
které je dobře vidět na dálku. Nejlepší jsou
reflexní prvky na oblečení.
3. Pokud není přechod, přecházejte na přehledném úseku. Nikdy ne v zatáčce nebo v kopci.
4. Přes přechod přecházejte přímo, svižně, ale
neběhejte.
5. Do vozovky vstupujte po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédnout: VLEVO,
VPRAVO, VLEVO, navažte s řidičem oční
kontakt a RYCHLE PŘEJDĚTE!!
6. Vždy si počínejte tak, aby měl řidič šanci
zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.
Důvěřuj, ale prověřuj, praví jedna dobře míněná rada. Co dělat, když se ozve zvonek
a za dveřmi stojí člověk domáhající se vstupu dovnitř s tvrzením, že je z plynárny, elektrárny, vodárny nebo ze sociálního odboru?
Případů, kdy důvěřivost zejména seniorů pomůže podvodníkům k laciné „kořisti“, není zrovna málo.
Možností, jak vyzrát na lidi s nekalými úmysly je přitom dostatek. Od viditelných pomůcek typu
domovních řetízků, až po ty, které se obejdou bez pořizovacích nákladů. K těm patří tzv. Senior linka
bezpečí Městské policie Brno, kterou před několika lety uvedli do provozu strážníci odboru prevence.
Na tel. lince 541 248 844 jsou každý pracovní den (po-čt 7.30–17.00, pá 7.30–14.30) připraveni podat
občanům informace o tzv. neobjednaných službách. Pokud vám tedy u dveří zazvoní neznámá osoba
tvrdící, že jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu a ihned vytočte výše
uvedené číslo a strážníci Vám obratem v databázi MP Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu
pracovníků dané firmy. Tak budete mít jistotu. Půjde-li o podvodníka, ten zpravidla zmizí okamžitě, jak
zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete. Pokud k tomu dojde, oznamte prosím veškeré Vám známé
údaje k jeho osobě bez otálení na tísňovou linku 156. Raději vylučte nedorozumění, než byste riskovali, že se obětí případného podvodníka stanete Vy nebo někdo jiný.
7. Do vozovky vstupujte, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhejte před jedoucí
vozidla!
Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, najdete
na www.mpb.cz, v Poradenském centru MP Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: 544 252 617.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno
Základní umělecká škola Slunná 11, Brno
Poděkování: ZUŠ Slunná 11 děkuje všem
žákům a přátelům školy za aktivní účast
na všech koncertních akcích pro veřejnost.
Děkujeme též obyvatelům Městské části
Brno-jih za diváckou přízeň na všech vystoupeních a tím zároveň za vyjádření podpory
poctivé přípravě malým i větším hudebníkům,
výtvarníkům či tanečníkům.
A další plány do budoucna: V loňském školním roce navázala ZUŠ Slunná 11 kontakt
s hudební školou Musikschule v rakouském
městě Zistersdorf a z našich společných
rozhovorů vzešel nápad společného koncertu. A proč jen jeden koncert? Ve finále se
rozrostla myšlenka do podoby výměnného
JIŽNÍ KURÝR 3/2013
koncertu jak v Brně, tak i v Zistersdorfu. Tato
myšlenka se zalíbila Regionální rozvojové
agentuře jižní Moravy a finální verzi, zpracovanou do podoby projektu pod názvem
„Hudební hovory“, přijala. První koncert se
uskuteční 30.11.2013 v Brně, v sále Konventu
Milosrdných bratří v 18.00 hod., a na druhý
koncert naši žáci spolu s pedagogy vycestují
7. 12. 2013 do městečka Zistersdorf.
Vedení ZUŠ Slunná 11 přeje všem žákům,
jejich rodičům, prarodičům i přátelům klidný
a úspěšný školní rok bohatý na poznání, zážitky a nová přátelství.
Mgr. Šárka Brychová
ředitelka
5
Opoziční okénko „Viděno z druhé strany“
Hazardní radnice?
Kosmetika v Přízřenicích
Nevím o jiné městské části v Brně, která by měla hernu přímo před
radnicí. Když jsem na minulém zastupitelstvu vystoupil s připomínkou,
že květnové rozhodnutí Ústavního soudu umožňuje obcím toto řešit, byl
jsem odmítnut s tím, že rozhodnutí zastupitelstva je jasné.
Tak nám nečekaně začaly v Přízřenicích kosmetické změny – oprava
chodníků. Načekali jsme se na to opravdu dlouho. Mnohdy byla chůze
po ulicích nebezpečná i v létě, o dobách plískanic, sněhu a ledu ani
nemluvím.
Domnívám se, že v názoru na herny v jiných místech se můžeme lišit.
Ale pokud umístění herny přímo před radnicí porušuje paragraf o sousedství, potom by vedení radnice mělo konat kroky k ukončení tohoto
nezákonného stavu.
Jenom teď nevím, jestli se z tohoto posunu věcí mám radovat nebo ne.
A nejsem opravdu sama! Je nám teď všem, kteří v Přízřenicích bydlíme
a žijeme, nad slunce jasnější, že ten ještě mnohem závažnější nedostatek, kterým je nevyhovující a nedobudovaná kanalizace (splašková i dešťová), nebude řešen v době dohledné. Jinak by se přece do takovéhoto
díla nikdo nepouštěl. Nebo se mýlím? Byla bych moc ráda, kdyby tomu
tak bylo….. Třeba se pohne v někom v Brně svědomí a dočkáme se!
Pokud by snad nečinnost vedení městské části souvisela se sponzorským
darem od firmy Multigate, a.s. (informovali jsme na www.brno-jih.eu),
jednalo by se o sponzorský dar nebo už o zavazující všimné?
Jiřina Bočková
zastupitelka MČ Brno-jih
nezávislá, zvolena za STAN
Ing. David Rotrekl
VV Brno-jih
Od klokanů k parníku (a zpět)
V naší městské části se staví nový most.
Obecně je most jistě užitečná investice.
V tomto případě je ovšem diskutabilní, zda
je v pořádku, že jej platíme z rozpočtu naší
městské části. Most bude součástí sportovního komplexu při ulici Hněvkovského. Původně
měl být v rámci této investice hrazen městem
Brnem. Ovšem díky tomu, že (ne)zodpovědní
nezvládli projektovou přípravu, došlo k prodražení celé akce o 8,9 milionu korun.
Vedení městské části svolalo zasedání zastupitelstva, které v původním plánu na celý rok
vůbec nebylo a na něm, bez ohledu na názor
opozice (jak jsme již informovali na www.
brno-jih.eu), svojí většinou jedenácti hlasů,
rozhodlo, že chybějící peníze doplatí ze svého
Městská část Brno-jih.
budovy a tudíž těch téměř devět milionů nepotřebujeme?
Cyklisté i pěší, kteří neznají celé pozadí, most
jistě přivítají. Já jako opoziční zastupitel si ale
musím klást otázku, zda vedení naší městské části dobře hospodaří. Proč nehledalo
s městem jiné řešení? Možná by most stál
o rok později. Ale jsme opravdu tak bohatá
městská část, abychom platili most, který je
součástí celoměstské investice? Většina jeho
uživatelů budou cyklisté z celého Brna, nikoli
obyvatelé naší městské části. Opravdu již
máme opravené všechny chodníky a silnice,
dostatek parkovacích míst, vysázenu všechnu
zeleň, dokončenou kanalizaci, opravené obecní
Mosty spojují dva břehy. V přeneseném slova
smyslu by měly spojovat také lidi. Tento most,
který zjednodušeně řečeno vede od klokanů
(pro městkou část zcela nezbytných) k parníku
na suchu (ten je pro život obyvatel ještě nepostradatelnější) nás v zastupitelstvu názorově
rozděluje. Ovšem určitě to není chyba mostu.
Spíše toho, kdo místo diskuse a hledání řešení
spoléhá jenom na svoji těsnou většinu při
hlasování…
DOMOV JE DOMA
V době od 25.11. do 1.12.2013 bude v celé republice probíhat informační
kampaň Týden rané péče. Jejím cílem je seznámit veřejnost s tím, co je sociální
služba raná péče a komu může být prospěšná. Jedním z poskytovatelů rané
péče je i naše organizace – Středisko rané péče SPRP Brno.
Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě raného
věku (0 - 7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším postižením.
Jak to děláme?
Ing. Zdeněk Rotrekl
zastupitel MČ Brno–jih
mace, učíme dítě dívat se na svět (realizujeme program stimulace zraku)
či využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vymýšlíme spolu
s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Půjčujeme speciální hračky,
pomůcky a literaturu. Nasloucháme tomu, o čem potřebují členové rodiny
mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti. Službu poskytujeme zdarma.
Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý 26.11.2013
do Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od 9.00 do
17.00 h otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky.
Pokud raději hledáte informace na internetu, navštivte naše webové stránky www.ranapece.cz.
Podpořit službu rané péče můžete také prostřednictvím sbírkového konta:
243988498/0300, či dne 5.12.2013 přispět v rámci Mikulášské sbírky
v ulicích měst a obcí.
Děkujeme.
Dojíždíme k rodině domů na celém území Jihomoravského kraje, částečně
na území kraje Vysočina a kraje Zlínského. Vozíme s sebou nápady a infor-
JIŽNÍ KURÝR 3/2013
Mgr. Eva Hrachovinová
Středisko rané péče SPRP Brno
6
Informace k výběru
místního poplatku
za komunální odpad
Rádi bychom Vás informovali o stavu výběru
poplatku v letošním roce, zejména pak chceme
poděkovat všem, kteří řádně a včas splnili svoji
poplatkovou a ohlašovací povinnost.
K datu 3. 9. 2013 již splnilo svoji poplatkovou
povinnost 355 111 osob z celkového počtu 385
000 poplatníků. K dnešnímu dni bylo vybráno
na úhradu poplatku celkem 239,7 milionů Kč.
Tato částka tvoří 92,2 % z celkové částky
260 mil. Kč, předpokládané v příjmové části
rozpočtu města pro letoční rok.
Pokladnami prošlo 54 % této částky (128,5 mil. Kč),
bankovními převody z účtů 44 % plateb
(105,5 mil. Kč), poštovními poukázkami poplatníci zaslali 2 % plateb (5,7 mil. Kč).
Z uvedeného vyčíslení vyplývá, že navýšení
poplatku v roce 2013 nemělo zásadní vliv na procentuelní výběr z celkové příjmové částky, který
je obdobný jako v uplynulých letech.
Navýšení nemělo vliv ani na úroveň třídění ve
městě Brně a celkově je monitorován trend snižování množství odpadů.
Sazbu poplatku, skupiny poplatníků, osvobození od poplatku, ohlašovací povinnost, znění
Obecně závazné vyhlášky statutního města Brna
č. 12/2012 a další podrobné informace najdete na
stránkách http://www.brno.cz/odpady.
Magistrát města Brna,
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatků za komunální odpad
INFORMACE K Územní studii
"Rozvojové území Brno-jih"
Posouzení Územní studie "Rozvojové území
Brno-jih" a Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání Územní
studie "Rozvojové území Brno-jih" Doc. Ing.
arch. Janem Mužíkem, CSc., je k nahlédnutí na
webových stránkách ÚMČ Brno-jih, popř. na
www.brno.cz > Územní plán > Úsek rozvoje
města > Odbor územního plánování a rozvoje
> Dokumenty > Územně plánovací podklady
> Územní studie "Rozvojové území Brno-jih" >
Posouzení studie a Vyhodnocení připomínek
uplatněných v rámci veřejného projednávání.
Ing. Renata Ivičičová
vedoucí stavebního úřadu
JIŽNÍ KURÝR 3/2013
SBĚROVÉ DNY – podzim 2013
Harmonogram letošních druhých sběrových
dnů jsme pro Vás připravili:
od 5.10. – 26.10. 2013
na níže uvedených stanovištích.
Stanoviště
Termín
Čas
Jižní nám.
Břeclavská (u hasičky)
Rozhraní – Osamělá
Bohunická – Řehákova
05. 10. sobota
12. 10. sobota
19. 10. sobota
26. 10. sobota
8:00 – 12:00 h.
8:00 – 12:00 h.
8:00 – 12:00 h.
8:00 – 12:00 h.
Na jednotlivá stanoviště budou přistaveny vždy 3 kontejnery, do kterých mohou občané třídit odevzdávané objemné odpady následně:
• železný šrot
• spalitelný odpad /dřevo, části nábytku apod./
• objemný nespalitelný odpad /skládka/
Při sběrové akci není možné odevzdávat stavební suť a nebezpečné odpady, a to včetně ledniček a televizorů. Tyto odpady proto odevzdejte ve sběrných střediscích odpadů. Upozorňujeme, že i v letošním
roce jsou sběrové dny omezeny finančním limitem a jsou určeny pouze pro občany nikoliv pro firmy.
Jana Jašíčková, Ing. Lukáš Rusler
referát životního prostředí
Vyhlášení soutěže ve sbírání kaštanů
a žaludů pro zvířátka z „Jižanského dvorku“
Tak jako v loňském roce i letos se vyhlašuje soutěž ve sběru kaštanů a žaludů pro naše zvířátka
na Jižanském dvorku. V loňském roce nás děti mateřských a základních škol překvapily. Děti nasbíraly
celkem 3 415 kg kaštanů a žaludů, které posloužily jako krmení na zimu.
Vyhlašují se opět tři kategorie:
Kategorie I.
ZŠ Bednářova x ZŠ Tuháčkova
Kategorie II.
MŠ Slunná x MŠ Zelná x MŠ Kšírova
Kategorie III.
MŠ Klášterského x MŠ Hněvkovského x MŠ Záhumenice
Organizační zabezpečení a informace ohledně sběru:
• nasbírané plody musí být suché, aby nedocházelo k jejich plesnivění,
• suché plody budou uskladněny v rašlových pytlích označených názvem školy nebo školky a bude uvedeno množství. Pytle si zástupci škol a školek mohou vyzvednout na ÚMČ Brno-jih, referát životního
prostředí, dveře č. 226 od 23. 9. 2013 v úřední dny (PO, ST od 8.00 - 17.00 hod.),
• suché plody budou ze škol a školek průběžně sváženy, a to každý pátek, pověřený pracovník školy
nebo školky do čtvrtka nahlásí zájem o svoz na ÚMČ Brno-jih na telefonní číslo 545 427 546,
• soutěž bude ukončena k datu 29. listopadu 2013,
• oficiální vyhlášení a ocenění nejlepších sběračů z každé kategorie proběhne na poslední akci
MČ Brno-jih v letošním roce, tj. na „Vánočních zpívánkách“ konaných dne 17. 12. 2013.
Jana Jašíčková, Ing. Lukáš Rusler
referát životního prostředí
7
kaBelky kAlhoty haLenky Trika
kAbáty blejZry opAsky svetRy
ch
ar
itn
íš
atn
ík
ab
B A LT A Z A R
az
ar
sběrná místa darovaného textilu
pri lidi v nouzi
PO
-PÁ
Rosická ul. 1
9-1
1.3
0h
Hybešova ul. 51
., 1
2.3
Zvonařka 470/2b
0-1
6h
.
Bratislavská ul. 56
zvýhodněné fixní ceny za ks
v charitních second-handech
(otevřeno ÚT - SO)
Dětský textil: 20,- Kč /ks
Dámský textil: 40,- Kč/ks
Pánský textil: 40,- Kč/ks
ww
w.
dc
hb
.ch
ar
ita
Prodejní místa fungují zároveň jako charitní šatníky, které přijímají zachovalý
textil od dárců a poskytují ošacení pro lidi v prokazatelné nouzi úplně zdarma.
.cz
814 857
Darem i nákupem podpoříte služby Diecézní charity Brno pro lidi v tísni.
Zašlete také dárcovskou sms ve tvaru DMS DCHB na číslo 87 777.
Oznamujeme
všem absolventům
a přátelům ZŠ Bednářova 28,
že tato základní škola
oslavila v minulých dnech
50. let od svého založení
Uzávěrka příštího čísla Jižního Kurýru 04/2013 bude dne 29. 11. 2013. Vydavatel: Statutární město Brno, Městská část
Brno-jih, Pravidla pro vydávání zpravodaje Jižní Kurýr, schváleno Radou městské části Brno-jih R6/045 dne 10.12.2012.
Adresa redakce: Mariánské nám. 13, 617 00 Brno, tel.: 545 234 985, e-mail: [email protected], www.brno-jih.cz.
Připravila Redakční a informační komise při RMČ Brno-jih. Září 2013. ZDARMA. Náklad 5 000 výtisků. Příjem inzerce,
grafika, tisk: Reklamní studio Robert Donné, tel.: 775 713 412, e-mail: [email protected] Cena inzerce 18 Kč/cm2.
JIŽNÍ KURÝR 3/2013
8

Podobné dokumenty

Jižní kurýr 3/2012

Jižní kurýr 3/2012 školy nebo školky a bude uvedeno množství. Pytle si zástupci škol a školek mohou vyzvednout na ÚMČ Brno–jih referát životního prostředí dveře č. 226 od 17. 9. 2012 v úřední dny (PO, ST). • suché pl...

Více