Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a

Komentáře

Transkript

Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a
VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY
k vzdelávaciemu podujatiu: „Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla
a súvisiace poistenie“
Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení
Termín konania: 07.03.2016 – 08.03.2016
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
Knihy
Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR
Knižná literatúra vo fonde iných knižníc
Časopisecké články
Časopisecké tituly proveniencie SR
Časopisecké tituly proveniencie ČR
1. KNIHY
1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR
1. VOJTEK, Petr: Přehled judikatury ve věcech náhrady škody.- Praha: ASPI, 2006.- 711 s.- (Judikatura).ISBN 80-7357-194-3.- Sig. D08-4 (1054); D08-4a (2621); D08-4b (2622)
2. NEMCOVÁ, Katarína - VOJTKO, Peter: Judikatúra vo veciach náhrady škody.- 1. vyd.- Bratislava: Iura
Edition, 2011.- 405 s.- ISBN 9788080783846.- Sig. D08-16 (3089)
3. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla (s poslednou novelou účinnou od 1.4.2005): Podľa právneho stavu k 26.5.2005.- Žilina:
Poradca podnikateľa, 2005.- 40 s.- (Zbierka zákonov SR - úplné znenia; č. 28/2005).Sig. C08-24 (986)
4. KRAJČO, Jaroslav: Občiansky zákonník pre prax: Komentár. Judikatúra NS SR, NS ČR, ESD, ESĽP:
II. diel (§ 136 - § 587).- Bratislava: EUROUNION, spol. s r.o., 2015.- s. 1248-2601.ISBN 978-80-89374-32-8.- Sig. C08-61/II (03336)
5. FEKETE, Imrich: Občiansky zákonník: Veľký komentár (§ 1 až § 459): 1. diel.- Žilina: Eurokódex,
2011.- 1254 s.- ISBN 9788089447503.- Sig. C08-58/I (3144); C08-58/Ia (3150)
6. Občianske právo s vysvetlivkami: Súvisiace predpisy: 1 zväzok: 2. časť 2 B-F.- Bratislava: Iura
Edition, 1996., voľné listy, . - (Edícia Súbor platných predpisov).- ISBN 80-88715-07-5.Sig. C08-14/I-2 (481); C08-14/I-2a (483)
7. ŠILHÁN, Josef: Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti jej smluvní limitace.- 2. dopl.
preprac. vyd.- Praha: C. H. Beck, 2011.- 159 s.- (Beckova edice právní instituty).ISBN 88074003936.- Sig. B09-162 (3128)
-1-
8. VÍTOVÁ, Blanka - DOHNAL, Jakub - KOTULA, Jan: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém
občanském zákoníku: Komentář k § 2894 až § 2971. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě
nemajetkové újmy na zdraví.- 1. vyd.- Olomouc: ANAG, 2015.- 336 s.- ISBN 978-80-7263-940-3.Sig. C08-64 (03344)
1. 2. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC
1. VOJTEK, Petr – JANDOVÁ, Lucie: Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář.1.vyd.- V Praze: C.H. Beck, 2012.- 366 s.- (Beckovy komentáře).- ISBN 978-80-7179-461-5.- Knižnica
Masarykovej univerzity Brno
2. Novelizovaný zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla *s dôvodovou správou v úplnom znení+.- Bratislava: Epos, 2007.32 s.- Edícia Novelizované zákony v úplnom znení s dôvodovými správami roč. 6., č. 20/2007.Univerzitná knižnica Bratislava
3. KLAPÁČ, Jozef: Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.- 1. vyd.Bratislava: Veda, 1981.- 284 s.- Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Staromestská knižnica
Bratislava
4. Náhrada škody způsobené dopravními prostředky: komentář k zákonu ze dne 11. července 1951.
č. 63 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky/ zpracoval Vilém Veselý;
Právnický ústav ministerstva spravedlnosti.- 1. vyd.- Praha: Orbis, 1952.- 218 s.- (Komentáře a
učebnice).- Knižnica Masarykovej univerzity Brno
5. NEMCOVÁ, Katarína – VOJTKO, Peter: Judikatúra vo veciach náhrady škody.- Bratislava: Iura Edition,
2011.- 405 s.- ISBN 978-80-8078-384-6.- Univerzitná knižnica Bratislava
6. VOZÁR, Jozef: Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy.- Bratislava: Wolters Kluwer, 2015.- 263 s.ISBN 978-80-8168-310-7.- Univerzitná knižnica Bratislava
7. HRADEC, Milan – DEUTSCHMANN, Karel: Likvidace pojistných událostí silničních vozidel.- 1. vyd.Praha: IBS expert, 2004.- 144 s.- ISBN 80-239-0875-8.- Knižnica Masarykovej univerzity Brno
8. VOJTEK, Petr: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář.- 3. vyd.- Praha: C.H. Beck,
2012.- 370 s.- (Beckovy komentáře).- ISBN 978-80-7400-427-8.- Knižnica Masarykovej univerzity
Brno
9. FEKETE, Imrich: Občiansky zákonník: úplné znenie zákona s výkladom pre právnu a podnikateľskú
prax.- Bratislava: Epos, 2001.- 600 s.- ISBN 80-8057-341-7.- Univerzitná knižnica Bratislava
10. BALÁK, František – KORECKÁ, Věra – VOJTEK, Petr: Občanský zákoník: s judikaturou a souvisejícími
předpisy.- 2. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 1322 s.- (Zákony s judikaturou).ISBN 978-80-7400-341-7.- Knižnica Masarykovej univerzity Brno
11. ŠTĚPINA, Jaroslav: Co vědět o náhradě škody podle občanského práva.- 1. vyd.- Praha: Práce, 1972.158 s.- (Právní poradna Práce; Sv. 15.).- Knižnica Masarykovej univerzity Brno
12. POKORNÝ, Milan – HOCHMAN, Josef: Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním:
praktická příručka.- 3. aktualiz. a dopl. vyd.- Praha: Linde, 2008.- 319 s.- ISBN 978-80-7201-722-5.Právní stav k 1.10.2008.- Knižnica Masarykovej univerzity Brno
-2-
13. KOPECKÝ, Zdeněk: Občan a dopravní nehoda.- 1. vyd.- Praha: Prospektrum, 1998.- 198 s.(Právo do kapsy).- ISBN 80-7175-068-9.- Knižnica Masarykovej univerzity Brno
14. FRIML, Karel: Automobil a paragraf. 2. díl., Občanskoprávní.- 1. vyd.- Praha: Nakladatelství dopravy
a spojů, 1976.- 231 s.- Knižnica Masarykovej univerzity Brno
15. ATIYAH, P. S.: Accidents, compensation and the law.- London: Weidenfeld and Nicolson, 1970.633 s.- (Law in context).- (Weindenfeld Goldbacks).- Knižnica Masarykovej univerzity Brno
16. OSTŘANSKÁ, Katarína: Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku *3+ (Zodpovednosť za škodu a
bezdôvodné obohatenie).- Bratislava: Iura Edition, 2012.- 443 s.- ISBN 978-80-8078-491-1.Univerzitná knižnica Bratislava
17. BIČOVSKÝ, Jaroslav: Náhrada škody v československom právnom poriadku.- Bratislava: Obzor,
1983.- 496 s.- Slovenská národná knižnica
18. Občiansky zákonník s judikatúrou.- 1. vyd.- Bratislava: Iura Edition, 2010.- 358 s.ISBN 978-80-8078-310-5.-Centrum vedecko-technických informácií SR
2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY
2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR
1. ĎURANA, Marián – STRAPÁČ, Peter: Možnosť liberácie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou dopravného prostriedku.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 67.- č. 1 (2015),
s. 65-73
2. BUZINGER, Tomáš: Uplatňovanie amortizácie k staršiemu jazdenému vozidlu pri výpočte náhrady
škody z povinného zmluvného poistenia.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 67, č. 11 (2015),
s. 1270-1278
3. GRIGA, Marek – TKÁČ, Juraj: K náhrade škody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel.In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 63, č. 5 (2011), s. 725-732
4. BROŽ, Michal: Náhrada trov právneho zastúpenia poisteného vyplatená z povinného zmluvného
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.- In: Bulletin
slovenskej advokácie.- ISSN 1335-1079.- Roč. 19, č. 4 (2013), s. 32-37
5. FEKETE, Imrich: Náhrada škody obetiam dopravných nehôd a zákonné poistenie.- In: Dane a právo
v praxi.- ISSN 1335-2539.- Roč. 5, č. 2 (2000), s. 2-6
6. FEKETE, Imrich: Náhrada škody z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla: náhrada
škody z Poistného garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov.- In: Obchodné právo.ISSN 1335-6674.- Roč. 9, č. 5 (2008), s. 18-22
7. FEKETE, Imrich: Náhrada škody z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla: náhrada
škody z Poistného garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov.- In: Obchodné právo.ISSN 1335-6674.- Roč. 9, č. 6 (2008), s. 48-54
-3-
8. FEKETE, Imrich: Právo použiteľné na dopravnú nehodu: (rozhodnutie Snemovne lordov v kauze
Harding v. Wealends).- In Justičná revue.- ISSN 1335-1109.- Roč. 58, č. 12 (2006), s. 1909-1913
9. FEKETE, Imrich: Dopravná nehoda v zahraničí.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.ISSN 1335-0714.- č. 3 (1996), s. 69-73
10. FEKETE, Imrich: Medzinárodná jurisdikcia súdu pri cezhraničnej dopravnej nehode.- In Justičná
revue.- ISSN 1335-1109.- Roč. 60, č. 11 (2008), s. 1596-1610
11. FEKETE, Imrich: Náhrada nemajetkovej ujmy na zdraví v Slovenskej republike (základné smery
vývoja právnej úpravy s judikatúrou).- In: Obchodné právo.- ISSN 1335-6674.- Roč. 6, č. 12 (2005),
s. 21-29
12. FEKETE, Imrich: Poistenie zodpovednosti za škody a ochrana poškodeného.- In: Poistné rozhľady.ISSN 1335-1044.- Roč. 4, č. 4 (1998), s. 9-11
13. FEKETE, Imrich: Postihové právo poistiteľa a nárok na náhradu škody.- In: Poistné rozhľady.ISSN 1335-1044.- Roč. 4, č. 1 (1998), s. 10-11
14. FEKETE, Imrich: Smernica 2000/26/ES a cezhraničná dopravná nehoda.- In: Bulletin slovenskej
advokácie.- ISSN 1335-1079.- Roč. 14, č. 11 (2008), s. 22-32
15. FEKETE, Imrich: Zákonné poistenie a občianskoprávne postavenie poškodeného chodca.- In: Právny
obzor.- ISSN 0032-6984.- Roč. 65, č. 5 (1982), s. 426-440
16. FEKETE, Imrich: Náhrada škody spôsobená užívateľom ciest.- In: Ekonomický a právny poradca
podnikateľa.- ISSN 1335-0714.- č. 10-11 (2003), s. 257-265
17. NOVÁK, Radek: Neznalosť zákona cestných dopravcov neospravedlňuje: právna medzera vedie k
dezinterpretácii Dohody CMR pri náhrade škôd.- In: Doprava a logistika.- ISSN 1337-0138.- Roč. 2,
č. 2 (2007), s. 28-30
18. GAVALEC, Miroslav: Fenomén škody pri dopravných nehodách osobných automobilov, 1.časť.In: Obchodné právo.- ISSN 1335-6674.- Roč. 4, č. 1 (2003), s. 41-45
19. GAVALEC, Miroslav: Fenomén škody pri dopravných nehodách osobných automobilov, 2. časť.In: Obchodné právo.- ISSN 1335-6674.- Roč. 4, č. 2 (2003), s. 46-48
20. GAVALEC, Miroslav: Fenomén škody pri dopravných nehodách osobných automobilov: úloha
poistení, druhy poistení a ich možný konflikt.- In: Obchodné právo.- ISSN 1335-6674.- Roč. 4, č. 4
(2003), s. 46-58
21. NÁROŽNÝ, Radovan: Právna úprava povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.- In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae.- Banská
Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Právnická fakulta, 2002.- s. 87-91
22. PROCHOVSKÝ, F.: Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla v novej právnej úprave.- In: Právny obzor.- ISSN 0032-6984.- Roč. 74, č. 9-10 (1991),
s. 540-549
23. REPKOVÁ, Katarína: Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku na
dráhe.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 60, č. 5 (2008), s. 752-760
-4-
24. LEŠKOVÁ, Marta: Náhrada škody pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, ako aj pri dopravnej
nehode a možné spôsoby zdaňovania.- In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa.ISSN 1335-0897.- č. 15 (2002), s. 90-101
25. VALICOVÁ, Viera: Náhrada škody.- In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa.- ISSN 1335-1508.č. 11-12 (2009), s. 82-108
2.2 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR
1. VOJTEK, Petr: K některým otázkám odpovědnosti za škodu v dopravě.- In: Soudní rozhledy.ISSN 1211-4405.- Roč. 15, č. 10 (2009), s. 361-366
2. VOJTEK, Petr: Spoluzpůsobení si škody nepřipoutaným spolujezdcem.- In: Soudní rozhledy.ISSN 1211-4405.- Ročník 20, číslo 11-12 (2014), strany 406-407
3. K předpokladům pro podmíněné odsouzení a pro uložení trestuobecně prospěšných prací. K
odpovědnosti za škodu způsobenou trestným činem spáchaným při provozu motorového vozidla:
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2001 sp. zn. 7 Tz 39/2001/ Nejvyšší soud ČR; František
Púry; Petr Vojtek.- In: Soudní rozhledy.- ISSN 1211-4405.- Roč. 7, č. 8 (2001), s. 284-288
4. FRIML, Karel: K některým otázkám rozsahu a způsobu náhrady škody na věcech se zaměřením na
motorová vozidla.- In: Bulletin advokacie.- ISSN 1210-6348.- Roč. 2006, č. 2 (2006), s. 25-29
5. PETR, Bohuslav: K náhradě škody z hlediska příčinné souvislosti mezi dopravní nehodou a ušlým
ziskem podnikatele aneb nenastal čas pro revizi dovolacího řízení?.- In: Právní rozhledy.ISSN 1210-6410.- Roč. 11, č. 7 (2003), s. 347-348
6. DERKA, Ladislav: Náhrada škody na havarovaných vozidlech (polemika o ní?).- In: Soudce.ISSN 1211-5347.- Roč. 11, č. 11 (2009), s. 23-24
7. KONTRADY, Pavel: Náhrada škody způsobené na používaném vozidle.- In: Právní rádce.ISSN 1210-4817.- Roč. 16, č. 11 (2008), s. 12-14
8. FEKETE, Imrich: Systém zelenej karty a problematika škôd spôsobených motorovými vozidlami s
falošnými poznávacími značkami.- In: Pojistný obzor.- ISSN 0032-2393.- Roč. 71, č. 4 (1994), s. 10-13
9. NEZDAŘIL, Aleš: Půjčovné za náhradní vůz součástí náhrady škody?.- In: Právní rádce.ISSN 1210-4817.- Roč. 16, č. 11 (2008), s. 15-16
10. Náklady na zajištění provozu právnické osoby z hlediska pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2008, sp. zn. 25 Cdo 3521/2006/ Nejvyšší soud ČR.In: Soudní rozhledy.- ISSN 1211-4405.- Roč. 15, č. 10 (2009), s. 387-388
11. Osobní rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla: usnesení Nejvyššího
soudu ČR ze dne 5. 2. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1957/2006/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.ISSN 1211-4405.- Roč. 15, č. 10 (2009), s. 394-396
12. Pojištění odpovědnosti za škodu a náklady na odtah vlastního havarovaného vozu: usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 25 Cdo 307/2007/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní
rozhledy.- ISSN 1211-4405.- Roč. 15, č. 10 (2009), s. 388-390
-5-
13. Postihové právo pojišťovny při společné odpovědnosti řidiče: usnesení Nejvyššího soudu ČR
ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 25 Cdo 2871/2007/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.ISSN 1211-4405.- Roč. 15, č. 10 (2009), s. 396-397
14. Tzv. úleková reakce v řetězci příčin a následků dopravní nehody: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze
dne 28. 11. 2000, sp. zn. 25 Cdo 562/99/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN 1211-4405.Roč. 15, č. 10 (2009), s. 380-382
15. Vymezení osoby bez pojištění odpovědnosti za škodu: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne
11. 3. 2009, sp. zn. 25 Cdo 1778/2007/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN 1211-4405.Roč. 15, č. 10 (2009), s. 394-396
16. K charakteru ušlého zisku odškodnitelného při poškození motorového vozidla: usnesení Nejvyššího
soudu ČR ze dne 26. 1. 2000, sp. zn. 25 Cdo 965/99/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.ISSN 1211-4405.- Roč. 15, č. 10 (2009), s. 382-383
17. MIKULCOVÁ, Lenka: Odpovědnost za škodu způsobenou leasingovému nájemci předčasným
ukončením leasingového vztahu pro totální zničení předmětu leasingu.- In: Právní rozhledy.ISSN 1210-6410.- Roč. 16, č. 18 (2008), s.669-674
18. SVÁTEK, Zdeněk: Změny v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.In: Veřejná správa '99.- ISSN 1213-6581.- Roč. 10, č. 50 (1999), s. 28-29
19. MRÁZEK, Josef: Česká pojišťovna, a.s., Kancelář pojistitelů a závazky ze zákonného pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.- In: Bulletin advokacie.ISSN 1210-6348.- č. 1 (2001), s. 64-66
20. RAINER Arnold: Nový právní vývoj v oblasti povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
motorovým vozidlem.- In: Evropské právo.- č 9 (2000), s. 10
21. ZUBEK, Jan: Sankce po dopravní nehodě.- In: Právní rádce.- ISSN 1210-4817.- Roč. 15, č. 12 (2007),
s. 46-50
22. LÁTAL, Jaroslav: Škoda z neoprávněného užívání cizích motorových vozidel.- In: Právní rozhledy.č. 4 (1994), s. 112
23. GAERTNER, Hans: Několik poznámek k náhradě škody při dopravních nehodách ve Spolkové
republice Německo.- In: Právník.- ISSN 0231-6625.- Roč. 134, č. 10-11 (1995), s. 1104-1111
Pezinok, dňa 15.02.2016
Spracovala: Tatiana Krušinská
Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
tel. č.: 033/ 88 18 318
e-mail: [email protected]
[email protected]
-6-

Podobné dokumenty