140918 Arcadis_vsak_HLT

Komentáře

Transkript

140918 Arcadis_vsak_HLT
j
ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika
Pekárenská 81
372 13 České Budějovice
Tel +420 387 425 663
www.arcadis.cz
MASFATON s.r.o.
Linecká 646
382 41 Kaplice
Váš dopis zn:
Věc:
Posouzení vsakovacích poměrů na lokalitě
Název zakázky:
Číslo zakázky:
Lázně Toušeň – hala - GTP
14 0844 Z 051
Ze dne:
Naše zn:
14/051
Vyřizuje:
Pro stanovení schopnosti horninového prostředí, vsakovat srážkovou vodu, Ing. Václav Pupík
jsme použily hodnotu koeficientu filtrace k, získanou z laboratorních rozborů z
vrtu J6 z prostředí písků s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F). Tato zemina Telefon:
tvoří převažující typ zeminy vyskytující se v hloubce předpokládaného +420 602 486 927
zasakování tj. cca od hloubky 1,0 m pod stávajícím terénem. V menší míře se
v této úrovni vyskytují rovněž poměrně propustné vrstvy navážek povahy E-mail:
hlinitých písků s příměsí štěrku, kamenů a zbytků stavebního odpadu.. [email protected]
Výsledky laboratorních zkoušek jsou shrnuty v následující tabulce. Koeficient
filtrace byl stanoven nepřímo na základě zrnitostního rozboru z pořadnice
D20. Zeminy uvedené v tabulce pokrývají většinu plochy lokality. Hladina
podzemní vody byla zastižena v hloubce cca 3,5 – 5,2 m pod stávajícím
terénem.
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
Tabulka: Přehled vzorků reprezentujících horninové prostřední pro vsakování
sonda
č.
hloubka
odběru
vzorku
(m)
Labor.číslo
vzorku
druh vzorku
(NP/P/T/V)**
třída zeminy
dle
ČSN 73 6133
J6
1,0-3,5
58601
T
S3 S-F
koeficient
filtrace k
-1
pro D20 [m.s ]
9*10
-5
** Typ vzorku NP – neporušený, P – porušený, T- technologický, V - voda
Spálená 51, 110 00 Praha 1
č.účtu: 7006931/0100
IČ: 41192168
DIČ: CZ 41192168
Obchodní rejstřík:
Společnost zapsána
u Městského soudu
Pro stanovení návrhové hodnoty koeficientu vsaku kv, ve smyslu ČSN 75
9010, je nutné vzít v úvahu ulehlost zemin a měnící se procento zahlinění
písčitých a štěrkovitých zemin. Tyto dva faktory snižují celkovou propustnost
horninového prostředí a tím i hodnotu kv oproti hodnotám k, jednotlivých
horninových typů.
Imagine the result
v Praze, oddíl B, vložka 992
Stránka 1 / 2
ARCADIS
Současný stav poznání dovoluje stanovit hodnotu koeficientu vsaku kv, pro vrstvu písku s příměsí
jemnozrnné zeminy, na základě kvalifikovaného odhadu na :
kv = 9*10-6 m.s-1
Na základě provedených vrtů na lokalitě předpokládáme výskyt zemin vhodných pro vsakování
s podobným koeficientem vsaku v hloubkách cca 1,0 – 5,0 m pod stávajícím terénem (dle ČSN 73 6133)
zeminy třídy S3 S-F místy S4 SM. Úroveň vsakování však doporučujeme omezit na úroveň 1,0 – 3,0 m
pod stávajícím terénem. Důvodem je zjištěná úroveň hladiny podzemní vody a místní výskyt bahnitých
náplavů jílovitého charakteru.
V Českých Budějovicích dne 18.9.2014
Zpracoval :
Ing. Václav Pupík
odpovědný řešitel úkolu
Schválil
Ing. Petr Karlín
klientský a zakázkový manažer
Imagine the result
:
Stránka 2 / 2

Podobné dokumenty

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy stupeň reakce půdy na degradační faktory náchylnost ekosystému ke změnám ve struktuře a funkci

Více