prezentace 1 - Věda v akci

Komentáře

Transkript

prezentace 1 - Věda v akci
Evaluace projektu
Prevence, výživa a komplexní podpora
pro děti a rodiny postižené HIV/AIDS
v distriktě Kisumu, Keňa
Ing. Inka Píbilová, MAS
Věda v akci, 25. 10. 2012
Agenda
1. Informace o projektu
2. Cíl a zaměření evaluace
3. Metodika
4. Zjištění a závěry
5. Doporučení
6. Poučení a tipy
1. Informace o projektu
Těhotná matka
Prevence předporodní
péče
HIV test
matky
-
Prevence porodnické
služby
Prevence péče o
novorozence
Rodinní příslušníci
Dobrovolné
testovací a
poradní centrum
+
Léčba HIV
včetně
oportunitních
infekcí
HIV test
rodinných
příslušníků
-
+
Výživové centrum
(Dlouhodobý) Cíl : Plnohodnotný život novorozenců (bez nákazy HIV), dětí a jejich
rodinných příslušníků infikovaných a/či postižených HIV/AIDS v distriktě Kisumu
2. Cíl a zaměření evaluace
2. Cíl a zaměření evaluace
Cíle – poskytnout zjištění, závěry a doporučení pro:
Posílení přínosů projektu
Zaměření budoucích projektu Slovenska ve zdravotnictví v Keni
Posílení vlastnictví, řízení rizik a udržitelnosti slovenských
rozvojových projektů
Zaměření - vyhodnocení:
Relevance, efektivity, efektivnosti, udržitelnosti a dopadů
(OECD/DAC)
Průřezových principů - řádné správy věcí veřejných a genderu
Komplexní posouzení intervenční logiky
4G consite s.r.o.
3. Metodika
Polostrukturované
rozhovory
Fokusní skupiny
Návštěva zapojených
zdravotnických zařízení
Případové studie
Předběžná
zpráva
konzultována
se
zadavatelem,
referenční
skupinou
a realizátorem
Závě
Závěrečná
zpráva a
prezentace
Rešerše dokumentů
Předb
ředběžné závěry a
doporučení
Úvodní (pr
(průběžná) zpráva.
3. Metodika
Komunikace se zadavatelem a referenční skupinou
Přípravná
fáze
Terénní
fáze
Závěrečná
fáze
25.7. – 10.8.
13. – 19.8.
20.8. – 30.9.
4. Zjištění a závěry
4G consite s.r.o.
4. Zjištění a závěry – Relevance - vysoká
Rozšíření HIV v roce 2007 v Nyanze 14,9%
x
Zdroj: National AIDS Control Council:
The Kenya AIDS epidemic Update 2011
4. Zjištění a závěry – Relevance vysoká
Prevence přenosu HIV z matky na dítě jako základ
snížení nových infekcí
Zdroj: National AIDS Control Council:
The Kenya AIDS epidemic Update 2011
4. Zjištění a závěry – Hospodárnost spíše vysoká
Celkové náklady 76,7% plánu při dosažení či překročení většiny
výstupů a účelu projektu.
Realizátor zdarma využíval prostor partnerů, jejich personálu,
léky.
Výhrady:
Zprávy Magny nebyly konzistentní (zpoždění, nejasné výsledky
dle místa, neschválená změny rozpočtu).
Plné hrazení veškerých léčebných nákladů a hmotná motivace
pacientek i komunitních pracovníků.
Zapojení slovenské pediatričky vs. místní lékaři.
4. Zjištění a závěry – Účinnost vysoká
Integrovaný přístup místech realizace.
Přínosná souběžná práce proškoleného personálů realizátora
a ostatních pracovníků zařízení.
(Ne) dosažení indikátorů souvisí s aktuální situací v terénu.
766 žen zapojených do komplexního programu prevence a léčby
269 novorozeňat obdrželo poporodní antiretrovirální lék
689 novorozeňat obdrželo výživu
746 mužů a 462 dětí dobrovolně testováno na HIV
863 pacientů zapojených do výživového programu
Přínos projektu byl oceněn všemi konzultovanými aktéry.
4. Zjištění a závěry – Dopad krátkodobě vysoký
4. Zjištění a závěry – Dopad snižující se
Podoblastní nemocnice v Nyaheře
Počet testovaných žen
Porody v domácím prostředí
2007 2008 2009 2010 2011
1615 1868 1925 1885 1621
↑
↑
↓
↓
103 132 101 93 104
↑
↓
↓
?
?
103 132 101
↑
↓
92
129 96 ↓ 86 75 ↓
↑
↓
3
3 → 5 → 7 → 29 ↑
Počet HIV+ dětí, obdržely léky
103
Počet HIV+ dětí, obdržely výživu
Počet žen, co nedodržovaly prevenci
95
2
Počet HIV+ žen
Počet žen v programu prevence
Porody v nemocnici
Zdroj:
132 101 93 104
↑
↓
↓
↑
84 ↓ 0 ↓ 0 → 0 →
0 → 12 ↑ 22↑ 31 ↑
Podoblastní nemocnice v Nyaheře
4. Zjištění a závěry - Udržitelnost nízká
Programy dále fungují díky novým realizátorům.
Nastavena spolupráce se státními zařízeními.
Část pracovníků v zařízeních pokračuje.
Výhrady:
Nedošlo k oficiálnímu předání a interní evaluaci.
Činnost převzala „sesterská organizace“ jen do 2009.
Neudržitelné poskytování léků / výživy zdarma a hmotné
motivace zúčastněným stranám.
Většina pracovníků odešla, několik pozic není obsazeno.
Komunitní práce byla omezena.
Pacientky musely náhle přejít na méně efektivní praktiky, což
mohlo mít vliv na přenos HIV.
5. Doporučení
5. Doporučení
K projektu
1. Informovat o závěrech evaluace a doporučeních
hlavní zúčastněné strany.
2. V dalších HIV projektech zvážit:
- posílení komunitní práce;
- systematické posilování místních partnerů.
K budoucím projektům ODA SR v Keni
Hlavní
adresát
UNDP BRC
Magna
/SAMRS
3. Posílit spolupráci s ministerstvy a národními úřady s Velvyslacílem zapojit realizátory SR a posílit spolufinancování. nectví SR
5. Doporučení
Procesního a systémového charakteru
4. Posílit systematické monitorování projektů:
- revize nastavení projektu a matice logického rámce;
- detailnější struktura zpráv a jejich revize, aby bylo
patrné dosažení výsledků;
- půlroční souhrnné vyúčtování a audit;
- zapojení Velvyslanectví SR do monitorování
zejména velkých projektů.
5. Zavést interní evaluace jako součást projektů zapojit místní aktéry včetně cílových skupin.
Hlavní
adresát
SAMRS /
MZV SR
SAMRS
5. Doporučení
Procesního a systémového charakteru
6. Klást při výběru projektů větší důraz na
udržitelnost (proškolení místních zaměstnanců,
spolufinancování, podpora při přípravě žádostí
ofinancování, strategie odchodu jasná od počátku)
7. Používat angličtinu jako jazyk projektových
dokumentů a evaluačních zpráv.
8. Zvážit úhradu nákladů realizátora na externí
evaluaci.
Hlavní
adresát
SAMRS
MZV SR /
SAMRS
MZV SR
6. Poučení
6. Poučení
Ukázková spolupráce s realizátorem - příprava v místě napomohla zapojit téměř 80 osob během 6 dnů.
Referenční skupina (UNDP, MZV SR a Velvyslanectví SR)
a realizátor zapojeni do přípravy, realizace i připomínkování.
Matice logického rámce – nedosažitelné cíle, chyběly indikátory.
Revize matice pro účely evaluace, kontribuční analýza.
Neúplnost / nedůvěryhodnost dat.
Triangulace dat / metod / zdrojů.
Citlivost tématu a nedostupnost cílové skupiny.
Vysoký počet účastnic, úhrada nákladů, triangulace.
LOGO
konference
Jaké tipy jsou relevantní
pro Vás?
Evaluace vzdělávání
http://www.develor.cz/develorcz_files/File/kirkpatrickovy4uro
vne-novypohledpo50letech2.pdf
Kde se dozvědět více
OECD/DAC evaluační kritéria a principy
http://www.oecd.org/dac/evaluationofdevelopmentprogrammes
/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
Česká evaluační společnost – etický kodex aj.
http://www.czecheval.cz/
Evaluace rozvojových a vzdělávacích projektů MZV ČR
http://www.mzv.cz/pomoc/ – Dvoustranná – Evaluace
EPDET – European Program for Development Evaluation
http://www.dww.cz/index.php?page=epdet
www.evaluace.com

Podobné dokumenty

Jak zohlednit rozdílné role, potřeby a priority žen a mužů v

Jak zohlednit rozdílné role, potřeby a priority žen a mužů v mobilních mateřských školek) bylo zjištěno, že ženy měly možnost se věnovat pracovním či jiným aktivitám díky tomu, že bylo o jejich děti během dne postaráno. Jak chlapci, tak dívky z pasteveckých ...

Více

31. neděle v mezidobí A - Vienna International Religious Centre

31. neděle v mezidobí A - Vienna International Religious Centre snad všichni jednoho otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy jeden s druhým jedná věrolomně, a tak znesvěcuje smlouvu našich otců?

Více

Výzvy pro spolupráci - Development Worldwide, zs

Výzvy pro spolupráci - Development Worldwide, zs Občanské sdružení (nyní zapsaný spolek) založeno v roce 2001. V současnosti 28 členů. Zakládající člen platformy rozvojových organizací FoRS (České fórum pro rozvojovou spolupráci) a České evaluačn...

Více

Referenční list ke stažení

Referenční list ke stažení Kancelářský nábytek Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. Praha 1 IT technika BOHEMIA CARGO s.r.o. Děčín 12 - Vilsnice Kancelářský nábytek Bredovský Dvůr Centre v.o.s. Praha 1 Bytový nábytek CMF inter...

Více

Závěrečná zpráva z evaluace projektu

Závěrečná zpráva z evaluace projektu Informovat o závěrech evaluace a doporučeních hlavní zúčastněné strany. V dalších projektech zaměřených na HIV/AIDS zvážit: - posílení komunitní práce, včetně většího zapojení mužů do zdravotní péč...

Více