20091204_OBECNACEK 1-2009

Komentáře

Transkript

20091204_OBECNACEK 1-2009
OBECŇÁČEK
Informace Obecního úřadu
Zlatníky-Hodkovice
Číslo 1/2009
Vážení občané,
po delší odmlce dostáváte do ruky další vydání občasníku „Obecňáček“. Zastupitelstvo
obce, na základě výstupů z prováděného sociologického průzkumu v obci a řadě setkání
s občany, rozhodlo o jeho opětovném vydávání. V Obecňáčku se budeme snažit přinést,
tak, jako v minulosti, co nejvíce informací o životě obce, připomenout vzdálenou i bližší
historii, seznámíme Vás s plány na nejbližší období a umožníme tím mít lepší přehled o
dění v obci a Vaši možnost zapojit se do dění obce.
V závěru loňského roku, z řady rozhodnutí zastupitelstva, bylo rozhodně
nejvýznamnější rozhodnutí o pořízení Územního plánu obce Zlatníky-Hodkovice a
schválení rozpočtu obce na rok 2009. Územní plán obce je v současné době ve
schvalovacím procesu „Zadání…“. Nyní se vyjadřují k zadání jednotlivé subjekty a ve
finále jej schvaluje zastupitelstvo obce, potom bude následovat druhé kolo, tzv.
schválení Územního plánu obce – předpoklad ukončení je červenec 2009.
Rozpočet obce na rok 2009 byl schválen jako přebytkový v celkové výši cca 25mil. Kč
s přebytkem cca 800tis. Kč. V té podobě rozpočet pokrývá běžný chod obce, dokončení
rekonstrukce ulic Zlatnická, Slunečná, Libeňská, zasíťování ulice Kolmá a rekonstrukci
sítí v ulici Kamenná. Lze předpokládat, že do konce příštího roku budou veškeré ulice
v naší obci s novým nebo opraveným povrchem, rozvod plynu do každého domu je již
nyní, vodu a kanalizaci řešíme před finální úpravou ulic. Ve spolupráci s obcemi Vestec a
Dolní Břežany jsme získali 1/3podíl na přečerpávací stanici Vestec, poslední části,
kterou jsme nevlastnili a tím máme kontrolu až ke zdroji. Infrastruktura sítí (plyn, voda,
kanalizace, veřejné osvětlení, elektro )je vybudována a vykazuje bezporuchový provoz.
Rozhodně významnou akcí v letošním roce je změna tváře návsi v Hodkovicích
s budovou hasičárny, pomníkem z první světové války, zvoničkou a zámečkem. S
úpravou jsme začali v předloňském roce ulicí Vestecká rekonstrukcí chodníku a ve
spolupráci s Krajským úřadem úpravou povrchu vozovky. V loňském roce prošla
rekonstrukcí ulice Na Osice a letos pokračujeme změnou původní hasičské nádrže na
parkovou úpravu a drobnou úpravou rybníka Na Plácku. Tím bude blok území ulic
Vestecká, Na Osice a park u pomníku zahrnovat historickou část v Hodkovicích
s velikým významem i architektonickým.
Letošní rok končí i stavebně-dopravní teror zejména pro část Hodkovice, vyvolaný
výstavbou Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP, stavbou 513). S SOKP 513 je vázáno i
zprůjezdnění silnice Hodkovice – Vestec a Hodkovice – Písnice. Právě v souvislosti se
stavbou SOKP 513 je ve hře celá řada dalších akcí. Jedná se například o dokončení Vrchu
Kamínek a cyklostezku Zlatníky-Hodkovice-Dolní Břežany okolo paty Vrchu, jeho
úpravy pro další sportovní využití, oddychové procházky s krásným výhledem. Vrch
Kamínek je základní kámen pro tvorbu přilehlého území „Krajiny pro volný čas a sport“.
Další významnou akcí je výstavba již zmíněné cyklostezky Jesenice -Zlatníky- Hodkovice
- Dolní Břežany. V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace Zlatníky –
Hodkovice - Dolní Břežany, předpoklad vydání stavebního povolení je září 2009 a
2
realizace 2010. Pro druhou etapu Zlatníky-Hodkovice - Jesenice nyní řešíme pozemky
v trase cyklostezky.
Vše se však nedaří, jak by z výše uvedených řádků vyplývalo. Soustavně, při akcích
v restauraci Zlatíčka ve Zlatníkách jsou terorizováni občané bydlící v okolí, hlukem a
vandalskými projevy. Je ničen soukromý, obecní i státní majetek likvidací a
poškozováním např. značek, vitrín, fasád apod. Spojitost s akcemi mají i vandalské
projevy a ničením náhrobků na zlatnickém hřbitově. Na základě konkrétních stížností
podáváme podněty ke správnímu řízení, ale vymahatelnost práva je zatím na bodě nula.
V soustavném řešení je i autobusová doprava. Počty stížností sice poklesly, ale pořád
není spojení přímo na Metro, ani rozložení spojů není ideální. Nyní, v souvislosti
s dokončením SOKP 513 se reálně otevírá možnost naplnit závazky našeho kraje a
Ropidu z předešlých let a to je zavedení přímého spojení.
Dalším záměrem, který bezpochyby ovlivňuje prostředí v obci, je i plánovaná výstavba
obchvatu Dolních Břežan západně od naší obce a vzbuzuje obavy z míry zatížení naší
obce. V současné době probíhá proces posuzování vlivů a následně budou přijata
opatření, která musí případné negativní vlivy omezit.
Vážení spoluobčané,
závěrem bych rád poděkoval ředitelce školy Mgr. Jelínkové a celému jejímu týmu za
aktivitu a zvyšování renomé námi zřízeného subjektu, naší školy a školky,poděkování
též mým místostarostům, komisím a zastupitelům a mým nejbližším spolupracovníkům
v úřadu, bez jejichž úsilí a nasazení by obec nebyla v tak významném postavení. Veliké
poděkování je klubům jako TJ Sokol, zejména za aktivity s dětmi (přípravka a žáci),
oběma Sborům dobrovolných hasičů Zlatníky a Hodkovice za vzornou reprezentaci na
soutěžích a akcích pro děti i dospělé, rybářům ve Zlatníkách i Hodkovicích a rozhodně
poděkování každému z Vás, kdo se snaží přispět k pohodovému životu, bez sousedských
třenic, v té naší „vesničce střediskové“.
Přeji Vám hodně zdraví a radost z krásného jara
Ing. Jiří Rezek
Starosta Obce
3
Aktuální dění v obci
Po několika letech byla obnovena tradice vítání občánků. V sobotu 21.3. 2009 proběhlo
letošní první slavnostní přivítání nových občánků. Starosta ing. Rezek přivítal
v prostorách Základní školy ve Zlatníkách 27 malých spoluobčánků. Rodičům předal
pamětní list a plaketu obce Zlatníky - Hodkovice. Slavnostní okamžiky budou rodičům i
dětem připomínat fotografie.
Tohoto dne byli přivítáni: Linhart Šimon, Brož Jan, Dvořáková Anna, Trmal Josef,
Šimoník Šimon, Kyselicová Karolína, Blaho Ondřej, Olejník Jakub, Olejník Jan, Kováčová
Lucie, Zdvihal Jakub, Petrášek Adam, Přibyl Samuel, Bartsch Martin, Kratochvílová
Barbora, Nováková Martina, Mašková Daniela, Andrlová Stela, Maršík Tomáš, Saloun
Jakub, Rudovská Anna, Spálenková Tereza, Valuchová Tereza, Spour Matyáš, Novotný
Matěj, Salounová Natálie, Pereira Claudina, Košťáková Barbora.
Příští vítání občánků proběhne 19.9.2009, rodiče dětí budou včas informováni.
4
Něco z historie ……
Kostel ve Zlatníkách
byl postaven již velmi dávno, a byť přesné datum založení známo není, první zmínky o
zlatnické chrámu Páně sv. Petra a Pavla jsou již z roku 1366. Ve stejném roce vydal císař
Karel IV. zakládací listinu Karolina, první universitní koleje a zasnoubil svého
třináctiletého syna Václava s dcerou uherského krále Alžbětou. Kostel sv.Jiljí, který byl
později hlavním sídlem vlastníků Zlatník, byl dostavěn v roce 1371. Po husitských
válkách byla fara nekatolická, po roce 1626, kdy kostel získal řád dominikánů od sv.Jiljí
na Starém Městě pražském, byla opět katolická.
Do roku 1857, kdy byl kostel až na věž zbořen a postaven kostel nový, současný, tedy
sloužil zlatnickým téměř 500 let. Za tu dobu prošel mnohým. Během třicetileté války byl
například kostel tak poničen, že z něj byla de facto ruina. Krásný popis stavu kostela a
jeho postupnou nápravu nám zanechal tehdejší zlatnický učitel Jan Radnický na
posledních stránkách první zlatnické matriky:
„Leta Paně 1667 to gest 29 lystopadu dustogny kněz Seraphin Kappasius toho Czasu Pržewor
klasstera Sv.Gilgj w Sterem Miestě Pražském, odeslati racžil do Zlatnik za fararže dwogi
ctjhodneho kněze Dominika Faydeliusa Dobřanskeho že pak ten p.Pater gsauce horliwy
milownik slowa Božího, nemagice se lide pobožni cžim sprawowatj a k službam Božim s slowa
Božiho poslauchani jedit nemalo se nadtim welikau žalost měl a na srdci swem snassel, že
přitemž Chramu Paně žadnych zwonuw neměly, nebo pržedtjm odwogakuw toho kostela
pobrany byli, wssak tyž pan Pater tak se oto dostatecžně snažil, a spomocy Pana Boha Předně
sem to na sebe wzal pobožnzch a bohabognych lidj žadal ytake prži wrchnostj swe totiž
gmenowaneho dustogneho Pana Pržewora wyhledawal, tak že sau to ucžinily a dwa zwonce do
tehož Chramu Paně zlatnickeho spusibily za kteraužto lasku a milostrdenstwi ucžiněne a
prokazane Pan Buh wssemohauczy racž gim dlauhowekeho zdrawi propugcžitj, pržitom na
kosteicy krow od wogakuw byl spaleny nowy dal postawitj tež wChramu Paně kržitidelnice
nebylo, dal kržititedlnicy nowau udělatj, nawěžy kde zwony zustawagi, tež wssecka prkna
popalena byla odwogakuw, zase též zwoniczy dal wnowie prkny sprawitj, na kostele nowau
kazatedlnicy dal udělatj, kruchty sprawitj, strop co wogaczy prken odtahaly a spalyly, dal zase
tasslowatj, gake pak koli ginssy nedostatky pržitom Chramu Pane se nachazely, p.Pater hleděl to
wsselygak naprawowatj a to pržedně pro odplatu Pana Boha a pro pochwalu dobryh wzactnych
lidj racžil ucžinitj Letha P. 1659 9 Martij Pan P.Dominik rožehnagice se sausedy zlatniczkymi a
se wssemi kniemu uprzymnymi prycž se odebral a wěcžnau pamatku prži Chramu Paně Stych
Aposstoluw Petra a Pawla zanechal, awposledy y wissku na temž kostele smakowicy s Erbem
Gich Miots Panuw Patres Dominikanuw dal postawitj za gehožto dobrodini prokazane tomu
chudemu zadussjy Pan Buh mu racž datj wěcžnau aneskonalou radost wnebeskem kralowstj.
Probudaucy pamatku psal do této knihy Jan Radnicky, toho cžasu kantor zlatnicky,
m[anu]p[ropio].“
neboli
Léta Páně 1667 to jest 29 listopadu důstojný kněz Serafín Kappasius, toho času
převor kláštera Sv.Jiljí na Starém Městě pražském, odeslati ráčil do Zlatník za
faráře dvojctihodného kněze Dominika Faydeliusa Dobřanského, že pak ten pan
5
páter jsouse horlivý milovník slova Božího, nemajíce se lidé pobožní čím spravovati
a k službám Božím s slova Božího poslouchaní jedit nemálo se nad tím velikou žalost
měl a na srdci svém snášel, že přitémž chrámu Páně žádných zvonu neměly, neboť
předtím od vojáků z toho kostela pobraný byly, však týž pan páter tak se o to
dostatečně snažil, a s pomocí Pána Boha předně sem to na sebe vzal pobožných a
bohabojných lidí žádal a také při vrchnosti své, totiž jmenovaného důstojného pana
převora vyhledával, tak že jsou to učinili a dva zvonce do téhož chrámu Páně
zlatnického způsobili, za kteroužto lásku a milosrdenství učiněné a prokázané Pan
Bůh všemohoucí rač jim dlouhověkého zdraví propujčiti, přitom na kostelu krov
od vojáků spálený nový dal postaviti též v chrámu Paně křtitelnice nebylo, dal
křtitelnici novou udělati, na věži, kde zvony zůstavají, též všecka prkna popálena
byla od vojáků, zase též zvonici dal novými prkny spraviti, na kostele dal udělati
novou kazatelnici, kruchty spraviti, strop z prken co odtahali a spálili, dal zase
tašlovat, jakékoli pak jinší nedostatky přitom Chrámu Páně se nacházely, pan páter
hleděl to všelijak napravovati a to předně pro odplatu Pána Boha a pro pochvalu
dobrých vzácných lidí ráčil učiniti Léta Páně 1659, 9. března Pan Páter Dominik
rožehnajíce se sousedy zlatnickými a se všemi k němu upřímnými, pryč se odebral a
věčnou památku při Chrámu Páně svatých apoštolů Petra a Pavla zanechal, a
vposledy i vížku na témž kostele s makovicí s erbem jejich Milosti Panů Páterů
Dominikánů dal postaviti za jehožto dobrodiní prokázané tomu chudému zaduší Pán
Bůh mu rač dáti věčnou a neskonalou radost v nebeském království. Pro budoucí
památku psal do této knihy Jan Radnický, toho času kantor zlatnický, m[anu]p[ropio].
(Materiál je uložen v SOA Praha, Archívní 4, Chodovec, Praha 4)
Sbor dobrovolných hasičů Hodkovice
Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Hodkovice v roce 2008 a 2009
Rok 2008 jsme zahájili pořádáním Výroční valné hromady za účasti 30 členů a 19 hostů.
Navštívili jsme Výroční valnou hromadu v okolních hasičských sborech. V březnu byl
pořádán dětský maškarní bál. Velmi pěkně připravený program se těšil velké účasti jak
dětí, tak i dospělých. V dubnu jsme pořádali zábavu společně se zlatnickými hasiči. Kdo
přišel, určitě se příjemně pobavil. Konec dubna jsme oslavili pálením čarodějnic. V
květnu byl proveden sběr železného šrotu a začali jsme s přípravou na pořádání požární
soutěže. Soutěž probíhala v polovině května v Hodkovicích za účasti 14 družstev. Naše
družstvo žen získalo 1. místo v soutěži a byl jim propůjčen putovní pohár do příští
soutěže. Družstvo mužů obsadilo 5.místo. V červnu jsme zorganizovali společný výlet
do Slatiňan. Navštívili jsme oslavu 105. výročí založení SDH Cholupice. V červnu
6
proběhlo také školení velitelů a strojníků. V srpnu proběhla oslava 750 let trvání obce
Zlatníky,kde se na organizaci podíleli i naši členové.
O týden později jsme pořádali olympiádu pro děti v Hodkovicích. Na této akci se
podílela značná část jak našich členů, tak i členů z okolních sborů, kteří přivezli svou
techniku, což bylo pro děti velmi zajímavé. Koncem října se naši členové J. Trmal,
M.Vobrátil a O.Černý zúčastnili praktického cvičení v Letech, kde si zopakovali některé
praktické zákroky a vyzkoušeli též nové. Zkušenosti, které získali, budou šířit ve sboru.
Tito členové, společně s hasiči SDH Osnice , vytvořili soutěžní družstvo, které na tomto
cvičení obsadilo 3.místo. V listopadu byla opravena a zazimována technika. Začátkem
prosince jsme spolu s osnickými hasiči přečerpávali nepřetržitě 27 hodin v délce 600 m
vodu z rybníku pod Kovárnou do bazénů Bioplynky AGRA. V polovině prosince byla
Mikulášská zábava pořádaná společně se zlatnickými hasiči ve Zlatníkách. Ke zpestření
zábavy přispěla zlatnická děvčata se svým tanečním vystoupením a také řádění čertů,
Mikuláše a anděla v podání žen z Hodkovic.
Letošní rok jsme zahájili Výroční valnou hromadou za účasti 36 členů a 24 hostů.
Přítomní byli seznámeni s činností sboru za rok 2008, revizní zprávou a plánem činnosti
na rok 2009. Během ledna a února jsme navštívili Výroční valné hromady SDH Zlatníky,
Zvole, Osnice, Dolní Břežany a Průhonice. Byla vytvořena zásahová jednotka SDH
Hodkovice a nahlášena na HZS Jílové. Byla provedena STK hasičského auta. Začátkem
března byla svolána členská schůze, kde jsme si rozdělili úkoly na nejbližší období.
Během března probíhala příprava na dětský maškarní karneval, který jsme pořádali
21.března v sále AGRA v Hodkovicích, opět za velké účasti jak dětí, tak dospělých. Velký
dík patří hlavně našim členkám, které se na přípravě podílely mnoha hodinami volného
času. Vystoupením v podobě broučků z pohádek a organizováním her a soutěží byla
jejich odměnou spokojenost ve tvářích dětí a všech, kteří se maškarního bálu zúčastnili.
Nejbližší kulturní akce (taneční zábava) je naplánována na 25.dubna 2009, kterou
pořádají společně hasiči z Hodkovic a ze Zlatník. Zveme všechny, kdo se chtějí příjemně
pobavit.
7
P.S. Rádi přivítáme do našeho kolektivu v Hodkovicích zájemce, kteří by nás posílili v
požárních soutěžích
(kontaktní
osoby: starosta SDH
J.Kocourek
tel.
241932432, mob.606531680, velitel J. Trmal tel. 241932221, mob.737071072).
Jaroslav Kocourek
starosta SDH Hodkovice
Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky
Hasičský sbor Zlatníky byl založen roku 1881.
V současné době má 66 členů z toho je 15 žen a 51 mužů, velitelem sboru je
Marek Douda a starostou Miroslav Bouček .
Každý rok se účastníme soutěží požárního sportu s dvěma družstvy mužů.
První kolo požárního sportu proběhlo v Hodkovicích 17.5.2008 , kde starší mužstvo
stanulo na 1. místě.
8
V loňském roce bylo posíleno jedno družstvo mužů o 5 nových členů.
Společně jsme se sborem Hodkovice uspořádali dvě taneční zábavy.
17. ledna 2009 proběhla Výroční valná hromada sboru za účasti 20 členů a 20 hostů,
25.ledna 2009 se uskutečnil jako každý rok dětský maškarní karneval. Na 25.dubna
2009 plánujeme jarní zábavu , kterou pořádáme společně se sborem z Hodkovic.
V současné době dáváme do pořádku techniku a připravujeme se na 1.kolo
požárního sportu, které se bude konat 9. května 2009 ve Zvoli.
Mirek Bouček
starosta SDH Zlatníky
Žáci Sokola Zlatníky - ohlédnutí za rokem 2008
V lednu jsme se poprvé zúčastnili zimního halového turnaje v jesenické škole, který
každoročně pořádá FK Dobřejovice. Do turnaje se přihlásilo celkem osm družstev.
Bohužel jsme skončili na posledním místě, ale jen díky větším věkovým rozdílům
ostatních družstev. I tak si kluci a jedna dívka zahráli pohledný fotbal za velké podpory
fanoušků nejen zlatnických. Po tomto turnaji začíná tréninková příprava na jarní
sezónu. Trénujeme dvakrát týdně a v průběhu tréninků odehráváme několik
přátelských zápasů s Jesenicí, se kterou jsme navázali velmi dobrou spolupráci. V této
době se k nám připojil z řad rodičů pan Vlastimil Horák jako třetí trenér. 13.dubna
začala jarní sezóna. Zápasů se účastní průměrně 14 dětí. Problémy jsou jen s odvozem
dětí na hostující utkání, ale věříme, že se to v budoucnu vyřeší. Opravdu je potřeba, aby
se do odvozu svých ratolestí zapojili i ostatní rodiče a neposílali jen děti s
autosedačkami v podpaží, všichni máme jen svá osobní auta a ne autobusy. V červnu
končí sezóna pro nás 7. místem v tabulce, dětem jsme připravili takzvanou “dokopnou“
spojenou s grilováním a ohňostrojem. Žáčci dostali z rukou předsedy Sokola pana Jiřího
Bůžka diplomy s poděkováním za pěkné reprezentování našeho klubu. 23.srpna u
příležitosti výročí založení naší obce jsme uspořádali fotbalové utkání žáků po boku
svých rodičů a prarodičů proti našemu A-týmu Sokola Zlatníky. Účast byla nad
očekávání hojná, do utkání se zapojilo 18 dospělých a 14 dětí. Zábava pokračovala do
pozdních hodin za doprovodu místní kapely HELICID. V září, před novou sezónou, jsme
se pokusili uspořádat turnaj mladších žáků ve Zlatníkách. Vyšlo nám to, turnaje se
účastnila Jesenice a Dolní Břežany. Našich svěřenců se dostavilo 15, tak se rozdělili na
dvě družstva a to Hodkovice a Zlatníky. Turnaj vyhrává Jesenice, druhé místo patří
Břežanům, třetí jsou Hodkovice a čtvrté Zlatníky, ale naši šikulové jsou dobrá parta a
tak slaví třetí místo jako jeden tým. Také proběhl nábor nových žáčků. Přihlásilo se 9
nových chlapců a to 2 z Hodkovic, 5 ze Zlatník a 2 ze Lhoty. Tudíž náš tým čítá v
současné době 37 chlapců a 1 dívku. Vzhledem k tomuto počtu dětí jsme se rozhodli do
příští sezóny 2009/2010 přihlásit ještě družstvo přípravky a proto bychom rádi přijali
9
mezi nás dalšího nadšence pro trénování právě této vznikající kategorie. Po oslovení k
této dané věci se k nám přidal Petr Kvapil z Hodkovic, to ale neznamená, že máme plný
stav. I nadále se můžete zapojit!
Poté začala nová sezóna svou podzimní částí. Kluci se opravdu hodně zlepšili, zápasy
jsou mnohem vyrovnanější přes stále trvající věkové rozdíly ostatních mužstev. Také
se do soutěže přihlásily dva nové oddíly, a to Hostivice a Jinočany. Oba týmy jsme
porazili a posunuli se v tabulce na krásné 5. místo, stejně jako naše A-čko. Tím to ale
nekončí. Pokračují tréninky až do 6. prosince, kdy zakončujeme rok Mikulášskou
besídkou v klubu Sokola Zlatníky. Přišel Mikuláš Jirka Bůžek s andělem Luckou
Rodovou a za krátkou básničku dostávají naši svěřenci nadílku. Tak tohle byl náš
fotbalový rok 2008 a doufáme, že nám v budoucnu budete držet palce a přijdete se na
nás podívat. Děkujeme touto cestou i všem sponzorům, díky kterým můžeme dělat pro
naše nejmenší to, co děláme. S pozdravem SPORTU ZDAR!!!
Rod Michal, Koška Václav, Horák Vlastimil a Kvapil Petr.
10
SOKOL ZLATNÍKY
OZNAMUJE FANOUŠKŮM
A PŘÁTELŮM FOTBALU
Od jara 2009 jsme pro návštěvníky domácích zápasů připravili novinky:
- u vstupu do sportovního areálu si diváci zakoupí vstupenku, kontrolní ústřižek
bude oddělen a vhozen do připravené nádoby, ze které o poločase bude vylosován
jeden divák, který získá zdarma opečenou klobásu
- ANKETA DIVÁKŮ: na druhou stranu vstupenky napište jméno, nebo číslo domácího
hráče, který bude po utkání vyhlášen NEJLEPŠÍM HRÁČEM ZÁPASU. Takto
označenou vstupenku vhoďte po ukončení utkání do připravené krabice.
Těšíme se na Vás a věříme, že se rádi zúčastníte naší soutěže a ankety.
Dovolujeme si upozornit všechny rodiče, sponzory
a ostatní přispěvatele, že jsme zrušili vkladní knížku
Sokola a nově jsme založili účty u “mBank“.
SOKOL ZLATNÍKY
FOTBALOVÝ ODDÍL
číslo účtu - mužstvo A:
670100 - 2204519452 / 6210
číslo účtu - žáci:
670100 - 2204519460 / 6210
Za TJ Sokol Zlatníky
ing. Jiří Bůžek, předseda TJ
11
Informace ze základní a mateřské školy
Školní okénko
Letošní školní rok 2008/2009 začal slavnostním přivítáním žáků spolu s rodiči před
školní budovou za účasti starosty a obou místostarostů. Přivítali jsme nových 12
prvňáčků a dalších 12 postupujících žáků.
Naše „školička“ má v 5ti postupových ročnících celkem 24 žáků ve dvou třídách, které
vyučují 3 pedagogové vč. ředitelky školy. První třída se vyučuje samostatně, spojené
vyučování probíhá ve 2. a 3. třídě, 4. a 5. třídě. Již druhým rokem se vzdělávají naši žáci
dle vlastního školního vzdělávacího plánu, který vychází ze stanoveného Rámcového
vzdělávacího plánu pro základní školy a který je přizpůsoben našim podmínkám,
potřebám dětí, stylu práce a to pro každý jednotlivý ročník.
Součástí základní školy je i mateřská škola s 24 dětmi, o které pečují 2 paní učitelky.
Na sestavování plánu akcí pro letošní školní rok se podíleli i naši starší žáci. Tento plán
není konstantní, je průběžně aktualizován a doplňován. Jsou pořádány i akce, kterých se
zúčastňují žáci ZŠ i děti MŠ. Např. výlety z cyklu Toulky …, ukládání broučků spojené
s lampiónovým průvodem, vánoční jarmark, slavnostní rozsvícení vánočního stromu
spojené s vánočním zpíváním, výstava vánočních pohledů spojená s vyhlášením
nejzdařilejších prací ve třech kategoriích – MŠ, 1.a 2. tř., 3. – 5. tř. Poslední dvě
jmenované akce jsou pořádány ve spolupráci se sportovní komisí obecního úřadu.
Letos jsme začali pravidelné chvilky s knihou (beletrií) pod názvem Chvilky s knížkou,
kdy v I. pololetí dětem předčítaly učitelky, od II. pololetí již sami žáci prezentují, co
právě čtou.
Prvňáčci v listopadu připravili pro své rodiče program Co už umím, kdy předvedli již
získané znalosti a dovednosti.
V rámci cyklu Toulky jsme navštívili Vyšehrad, Staroměstské náměstí, skanzen
v Přerově nad Labem.
Na počátku jarního měsíce poprvé proběhla recitační soutěž Zlaté vajíčko. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci, vítězové byli odměněni „zlatými“
čokoládovými vajíčky s překvapením.
Velmi zdařilá byla beseda s policejním mluvčím České policie pro Prahu západ pod
názvem Bezpečně do školy. Se základními úkoly a dovednostmi malého zdravotníka
seznámila naše žáky dětská lékařka paní MUDr. Monika Pachlová.
12
Jsme rádi, že rodiče našich žáků se školou spolupracují, že se zúčastňují školních akcí a
v neposlední řadě i školu podporují tím, kdy např. se aktivně zapojili do pravidelné akce
bleskový sběr starého papíru (zatím utrženo 7.915,- Kč), za výrobky našich žáků při
vánočním jarmarku bylo získáno 3.480,- Kč. Takto získané finanční prostředky jsou
opět dětem vráceny v podobě odměn v soutěžích, ale zejména jsou pořizovány
materiály pro pracovní činnosti. Naši žáci i děti z MŠ se rádi v I. pololetí zúčastňovali
keramického kroužku. Bohužel od II. pololetí agentura již kroužek neotevřela pro malý
počet přihlášených (z důvodu finanční náročnosti). Proto jsme se rozhodli z finančních
darů škole pořídit vlastní školní keramickou pec, kdy by mohli všichni žáci i děti dle
zájmu pracovat s keramickou hlínou. Proto se touto formou obracíme na rodiče, přátele
školy a další o sponzorský dar na nákup této pece, jejíž pořizovací cena je cca 40 tisíc
korun.
V MŠ od září probíhá výuka logopedie , vedená školenou logopedkou.
Každý měsíc probíhají v MŠ divadelní představení. Některých se zúčastňují i žáci 1.
ročníku ZŠ.
Pro budoucí prvňáčky v polovině ledna proběhl Den otevřených dveří. Školu navštívily
v dopoledních hodinách i děti z MŠ. K zápisu do 1. třídy se dostavilo 12 dětí a
v náhradním termínu další 2 děti. Děti při plnění úkolů provázely pohádkové bytosti, do
kterých se převlékly Romča , Nikola, Šárka a Eliška žákyně 3. až 5. třídy.
Výsledkem zápisu je celkem 14 zapsaných dětí. Je předpoklad, že v příštím školním roce
do 1. třídy nastoupí 10 žáků, o odklad povinné školní docházky pro své děti žádají 4
rodiče.
V březnu v prostorách naší školy obecní úřad poprvé zorganizoval Vítání občánků obce
Zlatníky – Hodkovice. Naši žáci jim jako malý dárek připravili malé kulturní vystoupení.
Spolupráce s obecním úřadem je na velmi dobré úrovni. Pan starosta se schází
pravidelně jednou za měsíc s učitelkami školy, kdy se vzájemně informujeme o
proběhnutých a připravovaných akcích. Velmi zdařilé bylo i setkání našich žáků
s panem starostou, kdy se žáci na něho obraceli se svými dotazy týkající se vybavenosti
obce pro děti a mládež. Z dotazů bylo patrno, že se žáci skutečně zajímají o dění v obci.
Konstruktivní spolupráce probíhá i s členkami sportovní a kulturní komise OÚ.
A co nás ještě čeká ?
Do konce školního roku zbývají již jen 3 měsíce. Vedle splnění úkolů z oblasti osvojování
kompetencí stanovených školním vzdělávacím plánem pro jednotlivé ročníky, naše žáky
a děti čeká řada dalších akcí, na kterých bychom rádi spolu s žáky uvítali rodiče i
širokou veřejnost.
13
V pátek 3.dubna proběhnou velikonoční dílny, kdy děti budou vyrábět dekorační
předměty.
V sobotu 4. dubna se ve škole bude konat soutěžní výstava velikonočních kraslic a
dekorací, kterou organizují členky sportovní a kulturní komise obecního úřadu. První
dubnové úterý (7.4.od 15 do 16,30 hod.) budou žáci a děti MŠ prezentovat svoje
velikonoční výrobky na velikonočním jarmarku. Poslední dubnový den si žáci
dopoledne užijí jako tzv. Den naruby, kdy ve vedení vyučování se prostřídají sami žáci.
Odpoledne od 16 hod. na zahradě školy budou pálit čarodějnice a zlé skřítky. Ve školce
je již tradičně věnován tento den „Čarodějnickému reji“.
V polovině dubna (15.4. mezi 13,30 – 17 hod.) se bude konat zápis dětí do mateřské
školy. Vzhledem k omezené kapacitě volných míst budou děti přijímány dle již
uveřejněných kritérií (viz. www. zlataskola.cz)
V květnu (12.5.od 16 hod.) žáci a děti MŠ pozvou svoje maminky, babičky, tatínky, … na
setkání Maminky měly svátek, které se uskuteční na zahradě MŠ.
Den dětí letos oslavíme netradičně výletem do průhonického parku, kde je pro děti
připravena pohádka na nádvoří zámku.
V závěru školního roku (12. – 19. 6.) všichni žáci ZŠ a děti MŠ vyjedou na školu v přírodě
do Ostružna u Jičína.
Během II. pololetí budou pokračovat literární pondělky Co právě čtu, výlety z cyklu
Toulky …, bleskový sběr starého papíru. Na závěr školního roku se připravuje beseda
s kriminalistou na téma Číhající nebezpečí.
Slavnostní rozloučení se školním rokem proběhne již tradičně v rámci Zahradní
slavnosti v areálu MŠ (23.6. od 16 hod.).
Letošní školní rok bude ukončen mimořádně v pátek 26. června, hlavní prázdniny pro
naše žáky začnou již 29. června a budou trvat do 31. srpna.
Příspěvek žáků
Dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se Jakub. Chtěl bych porovnat tuto školu
s mou předchozí. Tato škola je sice malá, ale hezká. Mám tu spoustu kamarádů např.
Erik, David, Honza a tak dále. Jsou to mí nejlepší přátelé. Kdykoliv se na ně můžu
spolehnout. Vždy se těším do školy na mé kamarády. Učení je zde zábava např.
při vyučování si hrajeme, ale přitom se učíme. O přestávce si s kamarády hrajeme, co
chceme. V té minulé škole jsem měl také kamarády, ale ne tak dobré jako tady. Při
vyučování používáme počítače a to se mi moc líbí.
Za ZŠ a MŠ Zlatníky-Hodkovice
Mgr. Vladislava Hluchá
14
Důležité informace
Na našem úřadě ve Zlatníkách je zřízeno pracoviště Czech POINT
Co je to Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu - občan x veřejná správa.
V současnosti poskytujeme tyto služby:
1. výpisy z veřejných evidencí
obchodní rejstřík
živnostenský rejstřík
katastr nemovitostí
2. výpisy z neveřejných evidencí
rejstřík trestů
bodové hodnocení řidiče
Ceník
Evidence
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Rejstřík trestů
Bodové hodnocení
řidiče
Cena za 1. stranu
výpisu
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
Cena za každou další i započatou stránku
výpisu
50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
0,- Kč
100,-Kč
50,- Kč
Jaké doklady a údaje je třeba doložit
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele, žadatel je pouze povinen
sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, tzn.:
Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí:
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Název katastrálního území a číslo popisné, evidenční, nebo číslo bytové
jednotky
Název katastrálního území a parcelní číslo, stavební parcelu
15
U neveřejných evidencí – pro vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů je třeba
podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K
prokázání totožnosti je tudíž třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.
Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému
nebo
trvalému
pobytu
a
bylo
jim
přiděleno
rodné
číslo.
Zažádat o výpis z Rejstříku trestů lze i v zastoupení, kdy je třeba doložit i úředně
ověřené pověření k tomuto úkonu (plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele)
a totožnost zmocněnce.
BIOODPAD
Vážení spoluobčané, tímto Vás chceme opět informovat o možnosti likvidace bioodpadu
v roce 2009. V případě Vašeho zájmu, informujte Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
písemnou formou . Po dosažení 50ti zájemců, (je nutné aby zájemců bylo 50) bude
možno začít uzavírat smlouvy s Pražskými službami.
Svoz je zajištěn ve speciálních nádobách, tzv. kompostejnerech. Kompostejner má ve
víku větrací otvory zakryté stříškou proti dešti. Na boku jsou další větrací otvory. Uvnitř
nádoby je nad dnem rošt, oddělující odpad od nahromaděné vody. To vše má zajistit, že
kompostejner nezapáchá.
Základní podmínky pro likvidaci BIOODPADU
MINIMÁLNÍ POČET NÁDOB - bioodpad v obci Zlatníky-Hodkovice, může být zahájen až
po zajištění minimálního počtu 50ti kusů sběrných nádob
SBĚR, SVOZ A FREKVENCE - svoz bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností,
bude zajištěn pouze ve speciálních nádobách(kompostejnerů) 1x za 14 dní v období od
1.4. do 30.11. každého kalendářního roku
16
CENA (včetně 19%DPH) tato služba v roce 2008 činila: 412,-Kč/rok za 120 l nádobu a
714,-Kč/rok za 240 l nádobu. V případě uzavření smlouvy v průběhu roku, platí se
poměrná část ceny.
SMLUVNÍ VZTAH- o poskytnutí služeb - svoz bio-odpadu, bude uzavírána s každým
zájemcem samostatně s Pražskými službami
BIOODPAD patří do specielního kompostejneru - dodají Pražské služby
mezi tyto odpady patří např.: listí, tráva, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a
keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky od vajec a pod.
mezi tyto odpady nepatří např.: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso,
uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady a jiné
odpady
Svoz papíru je v obci zajištěn každou první sobotu v měsíci. Svázaný papír, připravte
prosím před branku.
Máte malé děti a chcete se setkat s dalšími maminkami? Chcete si zacvičit, zazpívat
nebo si jen tak popovídat a nechat si děti zahrát s neokoukanými hračkami? V Jesenici a
Dolních Břežanech fungují mateřská centra, která vás i vaše děti ráda přivítají:
www.mcbrezanek.cz; www.mcpohadka.cz
17
Tímto přejeme vše nejlepší a hodně zdraví našim spoluobčanům, kteří slaví
v letošním roce významné životní jubileum.
Talapková Jaroslava
Raplová Hana
Kašpar Jaroslav
Adámková Marie
Bašta František
Strnad Josef
Kocourková Milada
Růžička Antonín
Schovánková Milada
Tikovská Jiřina
Hahnová Květa
Adámek Václav
Staněk Jaroslav
Pečenka Pavel
Křikava Milan
Svobodová Hana
Bílek Karel
Kocourková Marie
Böhmová Jana
Cabicar Stanislav
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
Rott Václav
Šmejkalová Vlasta
Slabihoudek Jan
Špačková Danuše
Jakoubek Václav
Makovec Květoslav
Skřivanová Marie
Zemanová Božena
Vöglová Otília
Thomayer Jindřich
Petáková Vlastimila
Alferyová Miroslava
Frankl Gerhard
Burdová Marie
Syrovátková Věra
Moni Miroslav
Klímová Vlasta
Novotný Anatol
18
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
Obecňáček, číslo 1/2009, vychází v dubnu 2009, vydává: Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves
sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany, IČO: 241873, registrační číslo: MK ČR E 14437
19

Podobné dokumenty