SO 2 0 1 3

Komentáře

Transkript

SO 2 0 1 3
Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy
Národní institut d tí a mláde e M MT
Jihomoravský kraj
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Jihomoravské centrum
pro mezinárodní mobilitu,
z. s. p. o.
Mezírka 775/1
602 00 Brno
Tel.: 327 586 111
e-mail: [email protected]
www.jcmm.cz
S
O
INFORMA NÍ ZPRAVODAJ
35. ro níku Celostátní p ehlídky
ST EDO KOLSKÉ ODBORNÉ INNOSTI
GARANT ST EDO KOLSKÉ ODBORNÉ INNOSTI
Národní institut d tí a mláde e M MT
Sámova 3, 101 00 Praha 10
tel.: 221 850 813
e-mail: [email protected]
www.nidm.cz, www.soc.cz
2
0
1
3
Brno
14. 6. 16. 6. 2013
HLAVNÍ PARTNER SO
PARTNE I SO
Čns
Česká nukleární společnost
35. ročník
Celostátní přehlídky
Středoškolské odborné činnosti
NIDM MŠMT Praha
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
14. – 16. června 2013
www.soc.cz
cpsoc.jcmm.cz
1
Záštitu nad 35. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

Záštitu nad 35. Celostátní přehlídkou SOČ převzal hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Michal Hašek

Záštitu nad jednotlivými obory 35. celostátní přehlídky SOČ převzali:
nad oborem 06 – zdravotnictví
ředitelka fyziologického ústavu AV, v.v.i. RNDr. Lucie Kubínová, CSc.

nad oborem 07 – zemědělstvím, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

nad oborem 13 – ekonomika a řízení
rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.

2
Vážené studentky, vážení studenti,
jako jihomoravský hejtman jsem velmi rád převzal záštitu nad
35. ročníkem Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, která se letos koná v jihomoravské metropoli.
Jihomoravský kraj je zřizovatelem dvou stovek škol a školských zařízení, úrovní vzdělanosti obyvatelstva patříme na
přední příčky v republice. Od toho se odvíjejí naše plány do
budoucna. Hodláme se v horizontu několika let stát jedním
z nejinovativnějších regionů Evropské unie. K tomu ovšem
potřebujeme talenty nejrůznějších vědních disciplín a oborů.
A tady se naše záměry spojují se záměry organizátorů soutěží
ve středoškolské odborné činnosti. Všeobecně známé „SOČky“ jsou právě tím nástrojem, který dokáže mládež motivovat a příslušné talenty nacházet.
Výsledek své celoroční práce zde představí na tři stovky studentů ze středních škol z celé republiky. Oceňuji přitom, jak mnohostranné jsou odborné zájmy účastníků soutěže a jak obdivuhodné
jsou výkony studentů, kteří se do ní každoročně hlásí.
Přeji všem soutěžícím studentům, aby se i letos v rámci obhajoby svých prací hodně naučili a
svoje nabyté zkušenosti pak zúročili v dalším studiu a budoucí praxi - třeba v rámci prací na inovativních projektech Jihomoravského kraje. Věřím, že své nynější studijní výsledky prokážete také
na vysokých školách a postupně se stanete společenskou, kulturní, hospodářskou, vědeckou a
možná i politickou elitou České republiky.
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
3
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, vážení hosté, milí soutěžící,
dovolte mi, abych vás jménem Ústřední komise Středoškolské
odborné činnosti i svým jménem pozdravil při příležitosti 35.
ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kdy probíhající ročník soutěže, jak vyplývá i z jeho pořadového označení, představuje významné místo v nezanedbatelné historii, v
dlouholeté nepřetržité existenci. Rád bych vás pozdravil při
příležitosti 35. Celostátní přehlídky SOČ, před závěrečnou
etapou soutěže. Soutěže vyhlašované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a zabezpečované Národním institutem
dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci s kraji ČR.
Setkání řešitelů odborných témat se účastní téměř tři stovky autorů vítězných prací krajských kol
soutěže. Práce, které zaujaly v předchozích kolech soutěže a jako vítězné postoupily z krajských
kol do celostátní přehlídky, budou, jak ostatně velí také dobrá tradice organizace soutěže, představeny při obhajobách prací. Soutěž se letos uskutečňuje v 18 oborech, kde v porotách zasedne
devadesátka odborníků z mnoha institucí z celé České republiky, z vysokých a středních škol,
vědeckovýzkumných institucí, z praxe. A hlavně se těchto odborných setkání účastníte vy všichni,
autoři prací SOČ, kteří jste se rozhodli řešit vybrané téma a přispět tak k rozšíření lidského poznání. Prezentace výsledků vašich bádání, navrhovaných postupů, technických řešení atp. bude
i v letošním ročníku jedinečnou příležitostí představit řešení a výstupy z nich vyplývající. Seznámit se s nimi a prodiskutovat je jak mezi autory, tak i s řadou odborníků, představit je veřejnosti.
Znamená to nejen pohled na to, co je mladými, a nebojme se říci, že odborníky, či snad i vědci,
považováno za potřebné řešit. Je to i příspěvek, snaha, aby navrhované postupy měly odraz
v uplatnění ve společenské praxi.
Členové odborných porot v jednotlivých soutěžních oborech mají jako každoročně také nelehký a
nepopulární úkol – stanovit pořadí a určit tři laureáty v každém oboru. Vždyť, jak se mnohdy traduje, všechny soutěžní práce mají svou nespornou kvalitu, představují vložený nemalý objem času,
úsilí, zpracovaného materiálu i řadu nezanedbatelných výsledků a výstupů. Studium soutěžních
prací zaujímá v činnosti porotců etapu předcházející dnům vlastní celostátní přehlídky a obhajob,
znamená řadu odborných diskusí, konzultací, jak si ostatně vyžaduje i nemálo témat, které profiluje řada mezioborových aspektů.
K hlavním atributům profilu SOČ patří samostatná volba tématu autory prací, uskutečnění řešení a
účast v odborné diskusi k získaným výsledkům, a to při osobním, přímém setkání s odborníky při
obhajobách. Při příležitosti 35. ročníku SOČ připomeňme, tedy i s ohledem na mnohaletou tradici
SOČ, že obhajoby prací a diskuse k nim jsou jedním z pilířů dobré úrovně prací. Obhajoba má
určená pravidla (časový limit, doba na prezentaci a na diskusi), ale i další náležitosti, snad i důležitější, tedy to, co by autor neměl opomenout sdělit (byť je to samozřejmě v textu práce uvedeno,
ale nejde jen o porotu, obhajoby jsou veřejné, přítomni jsou ostatní soutěžící, …) – představit sebe
a autorský kolektiv, stručně zdůvodnit, proč jste práci zpracovávali (důvod volby tématu, jeho aktuálnost a potřeba), jak jste postupovali (cíl a metody práce, etapy řešení) a jakých výsledků, závěrů
4
jste dosáhli (přínos řešení, případně možnosti uplatnění výsledků). Řeknete možná, že vyhrazený
limit času přece nestačí na představení všeho, co se týká vašeho tématu? I to má svoje řešení,
prostě představit to nejpodstatnější o záměru, účelu, způsobu zpracování tématu, výsledcích a
jejich významu. Vaše práce jsou pak k dispozici pro podrobnější studium, nejen při CP SOČ.
Je jistě potěšitelné, a připišme si tuto skutečnost k historii několika desítek ročníků SOČ, zejména
posledních více než deseti let, že vybraní autoři se účastní se svými projekty, na základě navazujících výběrových řízení, významných zahraničních soutěží v Evropě i v zámoří a také že prakticky každoročně mnozí z nich získávají v mnohem silnější, mezinárodní „konkurenci“ nejlepších
středoškolských vědeckých projektů řadu ocenění. V letošním školním roce slavila SOČ hned
několik úspěchů na mezinárodních soutěžích. V září 2012 na EUCYS v Bratislavě byly oceněny
dvě práce zvláštní cenou. Mimořádný úspěch pak měli studenti na soutěži Intel ISEF ve Spojených
státech amerických, kde získali dvě hlavní ceny. Proto i letos bude součástí hodnocení prací a
obhajob SOČ návrh k výběru do širší nominace prací a autorů k případné účasti na významných
tuzemských i zahraničních soutěžích.
35. ročník Celostátní přehlídky SOČ hostí Jihomoravský kraj, uskutečňuje se v krásném a významném městě Brno. Soutěž zajišťuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o,
s podporou Jihomoravského kraje a ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. Můžeme
konstatovat, že poprvé v historii se celostátní kolo SOČ uskutečňuje znovu ve stejném městě,
tedy jsme podruhé v Brně.
Poděkujme již na tomto místě všem, kteří podpořili CP SOČ. V neposlední řadě těm, kteří mají
podíl na organizaci rozsáhlé a náročné soutěže, kteří vzali celostátní kolo za své, věnovali
v přípravném období a věnují v průběhu soutěže mnoho úsilí dobrým podmínkám soutěže. Přeji
jim i úspěšné završení jejich péče o zajištění soutěže. A vám, milí soutěžícím, přeji hodně sil
k obhajobám.
Všem přeji dobrý pocit z účasti v 35. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti
v Brně.
PaedDr. Milan Škrabal,
předseda Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti
5
Vážení účastníci celostátní přehlídky SOČ,
v letošním roce se uskuteční v Jihomoravském kraji již 35. ročník přehlídky nejlepších prací soutěže Středoškolská odborná
činnost. Na rozdíl od všech minulých ročníků však tentokrát
není organizována některou ze škol vybraného kraje. Organizací bylo pověřeno Jihomoravské centrum pro mezinárodní
mobilitu, které bylo založeno Jihomoravským krajem a čtyřmi
největšími brněnskými univerzitami s cílem mimo jiné podpořit
rozvoj talentovaných studentů.
Jednou z aktivit, kterými se naše centrum zabývá, je právě
podpora středoškolských odborných prací, spolupráce studentů s pracovišti univerzit a také Akademie věd. Proto naši
účast v letošním ročníku chápeme jako přirozenou součást
našich aktivit.
Smyslem studentských odborných prací je podle mého názoru získat první zkušenosti s vědeckou prací a také se světem
vědy a výzkumu. To se ale neobejde bez přímého kontaktu právě s těmi institucemi, které jsou
rozhodující pro úroveň vědy a výzkumu, tedy s univerzitami. Právě proto jsme se při organizaci
tohoto ročníku rozhodli úzce spolupracovat s Masarykovou univerzitou a uskutečnit přehlídku na
půdě její Ekonomicko–správní fakulty. Jako součást doprovodného programu jsme také připravili
možnost seznámit se s pracovišti brněnských univerzit či vědeckovýzkumných institucí. Program
je ale samozřejmě také doplněn i o možnost seznámit se se zajímavostmi města.
Věřím, že se všem účastníkům přehlídky bude v Jihomoravském kraji a v městě Brně líbit a že na
její 35. ročník budou rádi vzpomínat.
RNDr. Miloš Šifalda
ředitel JCMM
6
Program pro porotce
STŘEDA – 12. června
do 15:30 16:30
18:30
Příjezd předsedů porot a zástupců ÚK SOČ + organizátorů
Prezence, ubytování v Institutu pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, převzetí soutěžních prací
prohlídka vily Tugendhat, přednáška o brněnském funkcionalismu
slavnostní večeře v restauraci ERA
ČTVRTEK – 13. června
7:00 – 8:00
Snídaně v místě ubytování
8:30 – 11:30 Pracovní porada předsedů porot v budově Ekonomicko-správní fakulty
Příjezd dalších porotců, ubytování v Institutu pro vzdělávání pracovníků
ve zdravotnictví, prezence 12:00 – 13:00
Oběd v restauraci Železná růže
16:00
Prohlídka Augustiniánského opatství sv. Tomáše na Starém Brně
18:00 – 21:00
Společenský večer
PÁTEK – 14. června
7:00 – 8:00
8:30 – 11:00
9:00 – 10:00
11:30 – 12:30
13:00 – 16:30
17:00
18:30 – 19:30
Snídaně porotců v místě ubytování
Studium soutěžních prací, kontrola vybavení učeben
a další nutná administrativa
Porada Sdružení na podporu talentované mládeže ČR (v budově ESF,
místnost č. P11)
Oběd v restauraci Železná růže
Studium soutěžních prací
Slavnostní zahájení v areálu brněnského výstaviště, pavilon A (Rotunda)
Večeře v menze MU ve Vinařské ulici
SOBOTA – 15. června
7:00 – 7:30
8:00
11:00 – 13:00
16:00 – 17:30
18:00 – 19:00
17:00 – 19:00
19:30 – 21:00
Snídaně porotců v místě ubytování
ZAHÁJENÍ OBHAJOB PRACÍ v budově Ekonomicko-správní fakulty MU
v Brně (Lipová 41a)
Oběd porotců a účastníků v menze MU(dle stanoveného rozpisu)
Prezentace posterů v prostoru školy
Hodnotící porada předsedů porot, uzávěrka výsledků přehlídky
Večeře porotců v menze MU
Gala večer, koncert
7
NEDĚLE – 16. června
7:00 – 8:30
8:30 – 11:00
11:30 – 12:30
13:30
Snídaně porotců v místě ubytování
Doprovodný program pro porotce a účastníky
Oběd porotců v menze MU
Slavnostní zakončení v areálu brněnského výstaviště, pavilon A (Rotunda)
Program pro soutěžící
PÁTEK – 14. 6. 2013
13:00 – 15:00 17:00
18:30 – 19:30 19:30 – 21:00 Příjezd krajských delegací, ubytování
Slavnostní zahájení v areálu brněnského výstaviště, pavilon A (Rotunda)
Večeře v menze MU
Uložení pomůcek, příprava na obhajobu
SOBOTA – 15. 6. 2013
7:00 – 7:30
8:00
11:00 – 13:00 16:00 – 18:00 17:00 – 19:00 19:30
Snídaně v místě ubytování
ZAHÁJENÍ OBHAJOB PRACÍ v budově Ekonomicko-správní
fakulty MU v Brně (Lipová 41a)
Oběd v menze MU (dle stanoveného rozpisu)
Obhajoby
Prezentace posterů v prostoru školy
Večeře v menze MU
Gala večer, koncert a volná zábava v parku SVČ Lužánky
NEDĚLE – 16. 6. 2013
7:00 – 8:30 8:30 – 11:00 11:30 – 12:30 13:30 – 15:30 Snídaně v místě ubytování
Doprovodný program pro účastníky
Oběd v menze MU
Slavnostní vyhlášení výsledků a zakončení přehlídky v areálu
brněnského výstaviště, pavilon A (Rotunda)
8
Důležitá telefonní čísla
Organizace
Pořádající organizace
Ředitel Jihomoravského centra
pro mezinárodní mobilitu,
předseda organizačního výboru
Organizační výbor SOČ
Ubytování , doprava, stravování
Garant soutěže
NIDM MŠMT, ÚK SOČ
Důležitá čísla
Tísňová linka
Hasiči
Záchranná služba
Policie
Jméno
Telefon
RNDr. Miloš Šifalda
541 211 043
Mgr. Lucie Vaškeová
Ing. Klára Papalová
Mgr. Ivo Hopp
Bc. Irena Maranková
Ing. Zdeňka Antonovičová
606 661 224
724 206 697
602 602 069
724 907693
723 368 276
Ing. Miroslava Fatková
733 125 984
112
150
155
158
9
10
11
Přehled porot
Předseda Ústřední poroty SOČ
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
chemie, matematická statistika, učitel VŠ
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
01 - matematika a statistika
předseda poroty
Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.
matematika, informatika, učitel VŠ
První polytechnický institut Kunovice
RNDr. Karel Hron, Ph.D.
matematická statistika, aplikace statistiky, učitel VŠ, SŠ
Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky,
Slovanské gymnázium Olomouc
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.
matematika, učitel VŠ
Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky,
Fakulta strojního inženýrství
Mgr. Miroslav Otáhal, Ph.D.
matematika, statistika, programování
Český statistický úřad
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
matematika, učitel SŠ
Gymnázium Uničov
02 - fyzika
předseda poroty
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
nedestruktivní zkoušení materiálu, radiační metody, fyzika, učitel VŠ
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
doc. Ing. Ondřej Michalko, CSc.
aplikovaná fyzika, učitel VŠ
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
RNDr. Vladimír Vícha
fyzika, matematika, učitel SŠ
Gymnázium Pardubice
12
Ing. František Krejčí
aplikovaná fyzika, učitel VŠ
ČVUT v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky
Ing. František Fendrych, Ph.D.
aplikovaná fyzika, materiálový výzkum, plazmové technologie, vedoucí vědecký pracovník
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
03 - chemie
předseda poroty
doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
organická a materiálová chemie, učitel VŠ
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie
Ing. Tomáš Potěšil, CSc.
organická a farmaceutická chemie, výzkumný pracovník
Farmak, a.s. Olomouc
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
anorganická chemie, koordinační chemie, učitel VŠ
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie
Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.
chemie, biologie, učitel SŠ
Gymnázium Havířov
Ing. Marcela Tkadlecová, CSc.
analytická chemie, fyzikální chemie, analýza léčiv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemického inženýrství, Zentiva a.s.
04 - biologie
předseda poroty
Ing. Stanislav Pospíšil, CSc.
mikrobiologie, biochemie, biologie
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
biochemie, molekulární biologie, učitel VŠ
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.
botanika, ekologie, fylogenetika, evoluční biologie, učitel VŠ
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
13
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
zoologie obratlovců, ekologie obratlovců, etologie, učitel VŠ
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, katedra zoologie;
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Ing. Jiří Foit, Ph.D.
entomologie, ornitologie, učitel VŠ
Mendelova univerzita v Brně
05 - geologie, geografie
předseda poroty
RNDr. Petr Rajlich, CSc.
geologie
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D.
geografie, kartografie, geodézie, statistika (matematika)
Regia a.s.
PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D.
paleontologie, školská geologie, učitel SŠ
Mensa gymnázium
Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
geomatika, geoinformatika, geoinformační technologie
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky, oddělení
geomatiky
Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.
geologie
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., pobočka Brno
06 - zdravotnicví
předseda poroty
MUDr. Roman Pajdlhauser
onkolog, internista
Fakultní nemocnice Motol, odd. radioterapie a onkologie
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
morfologie a fyziologie člověka, patologie
Univerzita karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařkých věd
MUDr. Eva Čehovská
obecná a komunální hygiena
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
14
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.dr.h.c.
fyziologie člověka a živočichů, neurobiologie, farmakologie, vědecký pracovník, učitel VŠ
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Přírodovědecká fakulta UK
PhDr. Květa Vachudová
učitel SŠ SZŠ a VZŠ
Plzeň
07 - zemědělstí, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
předseda poroty
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
ochrana a tvorba krajiny, enviromentalistika, přírodní zdroje
Mendelova univerzita v Brně, proděkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií,
vedoucí Ústavu enviromentalistiky a přírodních zdrojů
Ing. Radoslav Bartůněk
zemědělství - zootechnický obor, biologie, ekologie, učitel SŠ
SZ a ZeŠ A.E. Komerce, Děčín Libverda
Ing. Libuše Hajná
chemie, potravinářské a gastronomické technologie, učitel SŚ
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
PhDr. Mgr. Petr Němeček, Ph.D.
biologie, přírodovědné obory, učitel SŠ, učitel VŠ
Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře, Univerzita Pardubice
MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.
veterinární lékařství, zootechnika, zoohygiena
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Fakulta veterinární hygieny a ekologie
08 - ochrana a tvorba životního prostředí
předseda poroty
Ing. Otto Hoffmann
chemie, životní prostředí, ochrana přírody, meteorologie, statistika
zastupitel MČ Praha 2
Ing. Vít Joza
botanika, učitel VŠ
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Ing. František Frola
zahradní a krajinná architektura, obnovitelné zdroje, myslivost
a ÚSES, autorizovaná osoba EIA/SEA
Ministerstvo životního prostředí, správní odbor Hradec Králové
15
RNDr. Hana Pokorná
ekologie, matematika, fyzika, učitel SŠ
EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., Praha 10
Mgr. Václav Dvořák
botanika-floristika, ochrana přírody, aplikovaná ekologie rostlin
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fak., Katedra botaniky, odd. biosystematiky
a ekologie rostlin
09 - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
předseda poroty
Ing. Miloslav Hlaváček
strojírenství
Sdružení na podporu talentované mládeže ČR , o.s.
Ing. Stanislav Jansa, CSc.
strojírenství, učitel VŠ
Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování
Ing. Petr Liškutín
strojírenství, učitel VŠ
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Ing. Miroslav Pinka
strojírenství
PEGG spol s.r.o., Hradec Králové
Ing. Jan Esterka
doprava, zabezpečovací technika, výpočetní technika, učitel SŚ
SOŠP E. Beneše, Břeclav
10 - elektrotechnika, elektronika, telekomunikace předseda poroty
Ing. Jan Bortl, Ph.D.
spotřební elektronika (R a TV), ICT, zabezp. syst., expert na vyhl. 50/sb. O BP v elekt., učitel SŠ
SŠE Lipník nad Bečvou
Ing. Tomáš Doseděl
telekomunikace, HW, IT
Mobinfo.cz
Ing. Jiří Nitsche
siln.elektr., automatizace, inteligentní řízení TP,
SW-PC, HW a SW jednočipůfirma CONDATA
16
Ing. Radim Špetík, Ph.D.
fyzika polovodičů, mikroelektronika, číslicové zpracování signálů
ON Semiconductor Czech Republic
Ing. David Matoušek
elektronika, číslicová a mikroprocesovová technika, programování
Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
11 - stavebnictví, architektura a design interiérů
předseda poroty
Ing. arch.Pavel Sáňka
stavebnictví, architektura, projektant, učitel SŚ
SPŠ stavební, Brno
Ing. Eva Koňaříková
pozemní stavitelství, učitel SŚ
SPŠ stavební, Valašské Meziříčí
Ing. Eva Slánská
stavebnictví, učitel SŚ
SPŠ stavební v Lipníku n. Bečvou
Ing. Marie Hrubošová
pozemní stavitelství, ICT – učitel SŚ
SOŠT Uherské Hradiště
Ing. Bc. Radek Štefan
stavební inženýrství, statika, mechanika - vědecký pracovník a učitel VŠ
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
12 - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
předseda poroty
Mgr. Vojtěch Horák
fyzika, základy techniky, elektronika, pedagog volného času
DDM, Hradec Králové
Mgr. Vladislav Zubr
fyzika, elektronika, informatika, základy průmyslové výroby, pedagog volného času
DDM, Hradec Králové
PaedDr. Vladimír Šimíček
učitelství elektro, telekomunikace, didaktika
Střední škola informatiky a spojů Brno
17
Ing. PaedDr. Mgr. Otto Janda, Ph.D.
didaktika elektrotechniky
OSVČ
RNDr. Jiřina Svobodová
didaktik oboru biologie a chemie, učitel SŠ
Gymnázium Oty Pavla, Praha
13 - ekonomika a řízení
předseda poroty
Ing. Zora Vazačová
ekonomické předměty, učitel SŚ
SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem
PhDr. Jan Pospíšil, Ph.D.
ekonomika, marketing a management, mediálni komunikace, učitel VŠ
Moravská vysoká škola Olomouc
Doc., Ing.. Jakub Fischer, Ph.D
ekonomická statistika, ekonomie, statistika
VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
ekonomická statistika, ekonomie, demografie
VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Milada Šosová
ekonomické předměty, učitel SŠ
SOŠ a SOU Beroun
14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
předseda poroty
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
pedagogika, kinantropologie, společensko-vědní obory
Masarykova univerzita v Brně, fakulta sportovních studií, ved. katedry pedagogiky sportu
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pedagogika, pedagogické, psychologické a právní poradenství
Pedagogické a právní poradenství, Praha
PhDr. Eva Havlíčková
psycholožka, pedagogicko psychologické poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
PaedDr. BohuslavaVacková
pedagogika volného času, prevnce sociálně negativních jevů
Městské policie Praha – útvar prevence
18
PhDr. Zdeněk Roll, CSc.
sociologie, státní správa
Úřad vlády ČR, odbor výzkumu, vývoje a inovací
15 - teorie kultury, umění a umělecké tvorby
předseda poroty
PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
lingvistika, literatura, dějiny umění, učitel VŚ
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka
PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.
česká literatura
Ústav pro českou literaturu AV ČR
PaedDr. Oldřich Kovář
český jazyk a literatura, teorie vyučování, literatura pro děti a mládež
Kulturní zařízení města Boskovice
Mgr. Šárka Dostalová
metodik, teorie výtvarného umění
Národní institut pro další vzdělávání, Brno
PhDr. Jaroslav Bayer
muzikologie
ZUŠ Brandýs n. Labem
16 - historie
předseda poroty
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
historie, učitel VŠ
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
historie - pozdní středověk, raný novověk, církevní dějiny, dějiny kultury, učitel VŚ
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.
archeologie
Muzeum Českého ráje v Turnově
Mgr. Ludmila Bursíková
historie, učitel SŠ
Gymnázium Opatov, Praha
19
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
historik
Moravské zemské muzeum Brno
17 - filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
předseda poroty
PaedDr. Pavel Jankovský
historie, český jazyk, literatura Ředitel SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové
PhDr. Kamil Švec
politologie
Fakulta sociálních věd UK v Praze
PhDr. Otakar Jíra
andragogika, sociologie, psychologie, pedagogika
Jihočeská univerzita, Teologická fakulta
RNDr. Josef Smolka, CSc.
historie, filosofie,
historie věd a filosofie
Mgr. Gabriela Medveďová
politologie, oborová didaktika, multikulturní výchova
Univerzita Plalackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd
18 - Informatika
předseda poroty
Mgr. Roman Neruda, CSc.
informatika, učitel VŠ
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Praha
Radim Čerešňák
aplikovaná informatika, řízení IT procesů
Air Bank
Ing. Stanislav Jura, CSc.
programátor technologických procesů Noliac Systems s.r.o.
Ing. Ladislav Chmela
elektrotechnika, informatika, energetický management, didaktika, učitel VŠ
Moravská vysoká škola Olomouc
Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D.
informační technologie, výpočetní technika, kybernetika, programování, učitel SŠ
SPŠ a VOŠ technická, Brno
20
Zahraniční hosté (soutěžící)
Slovensko:
Obor 03 – chemie
Název práce: Chemické teplo
Autoři: Štefan Selepko
Škola: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Obor 14 – pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Název práce: Dobrovoľnícky projekt Darujme čas, prinesme úsmev
Autoři: Katarína Lipjanská, Dominika Dolnická
Škola: Gymnázium M. R., J. Kollára 2, Žiar n. Hronom
Obor 15 - teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Název práce: ZEBO
Autor: Daniel Tocik
Škola: Církevné gymnázium M. R. Štefánika 9, Trebišov
21
Obor: 1 matematika a statistika
Název práce: Teorie matematických her
Autor:
Michal Outrata
Škola:
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1, 170 00
Kraj:Praha
Název práce: Pokémon
Autor:
Martin Dvořák
Škola:
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Karla IV. 13, Pardubice, 531 69
Kraj:Pardubický
Název práce: Rovinné grafy
Autor:
Mark Karpilovskij
Škola:
Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Neobvyklé rozšíření přirozených čísel
Autor:
Kristýna Šmídová
Škola:
Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy, 163 00
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Strategie v ruletě
Marek Bařinka
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
SJZ Uherské Hradiště
Nádražní, 22, Uherské Hradiště, 686 57
Kraj:Zlínský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Archimédova úloha o dobytku
Ota Kunt
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková
organizace
Partyzánská 530/3, Liberec, 460 01
Liberecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Simsonova věta a její zobecnění v rovině a prostoru
Emil Skříšovský
Gymnázium Česká a Olympijských nadějí
Česká 142/64, České Budějovice, 370 21
Jihočeský
22
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Operace s funkcemi
Veronika Matoušková, Filip Rýdl, Anh Son Nguyen
Gymnázium Teplice, Čs. Dobrovolců 11, Teplice, 415 01
Ústecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Gotické kružby – kostel sv. Mikuláše v Čečovicích
Zuzana Zwaschková
Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Domažlice, 344 01
Plzeňský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Matematika v Texas hold’em pokeru
Marek Bartoš
Jiráskovo gymnázium, Náchod,
Řezníčkova 451, Náchod, 547 44
Královéhradecký
Název práce: Dirichletův princip
Autor:
Tadeáš Kučera
Škola:
Gymnázium, Brno,
třída Kapitána Jaroše, Brno, 658 70
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Schellingův segregační model
Ondřej Mička
Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice, 371 61
Jihočeský
Název práce: Vězňovo dilema
Autor: Monika Přikrylová
Škola: Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno, 657 70
Kraj: Jihomoravský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Numerické řešení soustav diferenciálních rovnic
Michal Buráň
Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod, Komenského 169, Uherský Brod, 688 31
Zlínský kraj
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Kalkulátor těles
Lukáš Bátrla
SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, 580 01
Vysočina
23
Název práce: Kvadratická šablona
Autor: Jiří Harčár
Škola: SPŠEI, Kratochvílova 7/1490, Ostrava, 702 00
Kraj: Moravskoslezský
Obor: 2 fyzika
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Počítačové modelování interakcí organické hmoty s křemenným povrchem
Jiří Guth Jarkovský
Gymnázium, Jírovcova, 8, České Budějovice, 371 61
Jihočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Osvětlení v obcích
Vít Olšanský
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové
Brandlova 875, Hradec Králové, 500 03
Královéhradecký
Název práce: Detekce sekundárního kosmického záření v závislosti na meteorologických podmínkách
Autor:
Veronika Valešová
Škola:
Gymnázium Pardubice,
Dašická 1083, Pardubice, 530 03
Kraj:Pardubický
Název práce: Elektronová litografie
Autor:
Ondřej Brunn
Škola:
Gymnázium, Brno,
třída Kapitána Jaroše 14, Brno, 658 70
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Fyzikální podstata hudby a hudebních nástrojů
Václav Dlask
Podještědské gymnázium
Sokolovská 328, Liberec 14, 460 14
Liberecký
Experimentální studium valivých pohybů
Název práce: Autor:
Luboš Vozdecký
Škola:
Gymnázium Vyškov
Komenského nám. 16, Vyškov, 682 01
Kraj:Jihomoravský
24
Název práce: Větrná energie
Autor:
Anastasia Mitul
Škola:
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, 128 01
Kraj:Praha
Název práce: Určování některých oxidů a oxy-hydroxidů trojmocného železa pomocí jejich barev
Autor:
Václav Miklas
Škola:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Školní 822, Slavičín, 763 21
Kraj:Zlínský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Příprava koloidních roztoků zlatých nanočástic
Jakub Drahotský, Josef Poul
Biskupské gymnázium
U Klafárku 3, Žďár nad Sázavou, 591 01
Vysočina
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Charakterizace diodových laserů v blízké IČ oblasti
Lucie Brichová
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové
Brandlova 875, Hradec Králové, 500 03
Královéhradecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Využití programu Cabri Geometrie ve fyzice
Tereza Žánová, Denisa Novotná
Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Studentská 166/II, Poděbrady, 290 01
Středočeský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Fúzní reaktor
Aleš Ryška
SPŠ Zlín, tř. T. Bati 4187, Zlín, 762 47
Zlínský
Název práce: Studium magnetických vlastností ultratenkých feromagnetických vrstev na Si(100) krystalu a jejich příprava
Autor: Tomáš Axman
Škola: Gymnázium Boskovice, Palackého nám. 1, Boskovice, 680 11
Kraj: Jihomoravský
25
Název práce: Magnetokalorický jev – výzkum sloučeniny NdMn6Sn6
Autor: Petr Šuhaj
Škola: Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská 45, Praha 5, 150 00
Kraj: Praha
Obor: 3 chemie
Název práce: Srovnání kvality vody ze sněhu odebraného v lokalitách z okolí Zlína
Autor:
Barbora Staňková
Škola:
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Lesní čtvrť 1364, Zlín, 761 37
Kraj:Zlínský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Organické látky na povrchu sazí a jejich reakce s oxidem dusičitým
Michaela Pospíšilová
Gymnázium Jakuba Škody
Komenského 29, Přerov, 750 11
Olomoucký
Název práce: Příprava enantioselektivních katalyzátorů odvozených od amidů kyseliny (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-karboxylové
Autor:
Vojtěch Dočekal
Škola:
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Poděbradská 94, Pardubice, 530 09
Kraj:Pardubický
Název práce: Nové materiály pro organickou fotovoltaiku
Autor:
Michael Bátrla
Škola:
Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U školy 39
U Školy, 39, Zastávka, 66484
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Tónování černobílých fotografií
Martina Rotková
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
Jeronýmova 425/27, Liberec 7, 460 07
Liberecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Stanovování chlórovaných etherů ve vodách - rozdíl rozmíchání a homogenizace vzorků
Jiří Fejk, Veronika Vilhelmová
Odloučené pracoviště - Střední odborná škola,
Stará 99, Ústí nad Labem, 400 11
Ústecký
26
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Vývoj metody pro identifikaci bakterií rodu Acinetobacter pomocí analýzy těkavých látek
Natálie Burešová
Biskupské gymnázium, U Klafárku 3, Žďár nad Sázavou 3, 591 01
Vysočina
Název práce: Chalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku
Autor:
Jan Hrabovský
Škola:
Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291, Chrudim, 537 01
Kraj:Pardubický
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Posouzení korozního chování slitin kobalt-chromových a nikl-
chromových v modelových tělních prostředích
Jakub Vaith
Česko-anglické gymnázium
Třebízského, 1010, České Budějovice, 370 05
Jihočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Charakterizace bentonitů a jejich použití v inženýrských bariérách hlubinného úložiště
Anna Červenková
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
Husitská 2053, Sokolov, 356 11
Karlovarský
Název práce: Syntéza nových metallakarboranových inhibitorů HIV-1 proteasy
Autor:
Robin Kryštůfek
Škola:
Gymnázium Na Vítězné pláni, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00
Kraj:Praha
Název práce: Syntéza thiazolinových inhibitorů fungálních ß-N-
acetylhexosaminidas
Autor:
František Kroupa
Škola:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12/179, Praha 1, 116 28
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Klastrové stavební bloky se strukturou odvozenou od Archimédova antiprismatu pro nové typy koordinačních polymerů
Markéta Tomandlová
Dvořákovo gymnázium
Dvořákovo náměstí 800, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Středočeský
27
Název práce: Příprava nanočástic mědi a stříbra pro konsolidaci kamenných památek
Autor: Lukáš Šimaňok
Škola: SPŠ chemická ak. Heyrovského a Gymnázium, Středoškolská 1, Ostrava, 700 30
Kraj: Moravskoslezský
Název práce: Cholesterol a jeho stanovení v potravinových vzorcích jednoduchou analytickou metodou
Autor: Tereza Láníčková
Škola: Gymnázium a JŠ s právem SJZ, sady 28. října 1, Břeclav, 690 21
Kraj: Jihomoravský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Příprava funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve fotodynamické terapii
Martin Palkovský
Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov, 750 11
Olomoucký
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Příprava fosfonových kyselin a odvozených fosfonátů vybraných kovů
Lukáš Machek
Gymnázium, nám. Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Královéhradecký
Obor: 4 biologie
Název práce: Metody řízené evoluce proteinů v laboratoři
Autor:
Jakub Janíček
Škola:
Gymnázium Šlpanice, Riegrova 17, Šlapanice, 664 51
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Vodní ptáci Tachovska
Martin Liška
Gymnázium a Obchodní akadenie Mariánské Lázně
Ruská ul., č. p. 355, Mariánské Lázně, 353 69
Karlovarský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Bílkoviny na klíč
Daniel Bohutínský
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
náměstí Odboje, 304, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Královéhradecký
28
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Poškození visuoprostorové paměti v testu alternace na rotující aréně a dalších úlohách vlivem MK-801 v animálním modelu schizofrenie: vliv předurčení v úlohách
Anna Zemanová
Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, Olomouc-Hejčín, 779 00
Olomoucký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv preferencí mikrohabitatů na populační dynamiku kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v EVL Blovice
Kristýna Karlíčková, Magdalena Kolářová
Gymnázium Blovice, Družstevní, 650, Blovice, 336 01
Plzeňský
Název práce: Teplotně depedentní mutace nádorového supresoru p53
Autor:
Michaela Krákorová
Škola:
Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno, T. Novákové 2, 621 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Experimentální model arytmíí u hypercholesterolemického králíka
Jakub Záleský
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická
a Jazyková škola s právem SJZ
Rudolfovská 92, České Budějovice, 372 16
Jihočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Studie molekulárních markerů pro účely DNA Barcodingu
a fylogenezi Juncaceae
Hoang Diep Do
Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram, 261 01
Středočeský
Název práce: Vliv města na kvalitu vody v řece Třebovce
Kristýna Tomášová, Kateřina Chudá
Autor:
Škola:
Gymnázium Česká Třebová
Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová, 560 02
Kraj:Pardubický
Název práce: Charakteristika mutantních kmenů Pseudomonas aeruginosa FPA12 a FF13
Kateřina Marešová
Autor:
Škola:
Gymnázium,
Botičská 424/1, Praha 2, 128 01
Kraj:Praha
29
Název práce: Vliv osvětlení kořenů na vývoj semenáčků Arabidopsis thaliana
Autor:
Jana Zemánková
Škola:
Gymnázium Brno - Řečkovice,
Terezy Novákové 2, Brno - Řečkovice, 621 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Prevalence Toxocara spp. v půdě a písku veřejných hřišť
a pískovišť v Ústí nad Labem
Magdalena Gajdošová
Gymnázium Jateční
Jateční 243/22, Ústí nad Labem, 400 01
Ústecký
Název práce: Význam lymfatického systému se zaměřením na koně
Autor:
Eva Slamiaková
Škola:
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Františka Hajdy 1429/34, Ostrava- Hrabůvka, 700 30
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Přírodní antibiotické látky a bakteriální rezistence na antibiotika
Autor: Ludmila Brázdilová
Škola: Gymnázium Jižní Město, Tererova 17, Praha 4, 140 00
Kraj: Praha
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Oko a oční choroby
Tereza Tlustá
Gymnázium a SOŠPg, Jeronýmova 27, Liberec, 460 07
Liberecký
Název práce: Léčivé rostliny v našem okolí
Autor: Klára Borýsková
Škola: Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský brod, Komenského 169, Zlín, 688 31
Kraj: Zlínský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Historie farmacie, léčivé rostliny ovlivňující gastrointestinální trakt (GIT)
Martina Chytková
Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22, Třebíč, 674 01
Vysočina
30
Obor: 5 geologie, geografie
Název práce: Porovnání přesnosti metody GPS vůči měření geodetickými metodami
Autor:
Tereza Havlíčková, Vojtěch Lelek, Veronika Seberová
Škola:
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
Mírová 3, Opava, 746 66
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Vybudouvání a zaměření výškové nivelační sítě Duchcov
Klára Záleská, Ivana Maternová, Jana Skácelíková
Gymnázium a Střední průmyslová škola
Kubicových 2, Duchcov, 419 01
Ústecký
Název práce: Možnosti moderních zobrazovacích metod ve studiu postmortálních procesů u dírkovců (foraminifera)
Autor:
Magdalena Holcová
Škola:
Gymnázium Botičská
Botičská 1, Praha, 128 01
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Mineralogický průzkum na území Ašska a Chebska
Jiří Bufka, Anna Vaňková
Gymnázium Cheb
Nerudova 7, Cheb, 350 02
Karlovarský
Název práce: Paleontologický průzkum a popis lokality v obci Zašová v istebňanském souvrství slezské jednotky (svrchní křída, Vnější Západní Karpaty)
Autor:
Jiří Schön
Škola:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Husova, 146, Valašské Meziříčí, 757 37
Kraj:Zlínský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Zdokumentování důlního díla u obce Želina na Kadaňsku
Jan Kulhánek
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
5. května, 620, Kadaň, 432 01
Ústecký
31
Název práce: Aplikace poznatků o sluneční soustavě mezi širokou veřejnost
Autor:
Tomáš Prášek, Martin Macko
Škola:
Purkyňovo gymnázium, Strážnice
Masarykova 379, Strážnice, 696 62
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Naše ropná budoucnost
Roman Mrkvička
Vyšší odborná škola, střední škola, centrum odborné přípravy
Budějovická, 421, Sezimovo Ústí, 39102
Jihočeský
Název práce: Geografická analýza regionálního politického konfliktu - Aksai Chin
Autor:
Roman Tichý
Škola:
Gymnázium Brno-Řečkovice
Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Tuaregové
Autor:
Adéla Miklíková
Škola:
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Palackého 524, Holešov, 769 01
Kraj:Zlínský
Název práce: Zeměpis světa – Válka států
Autor: Pavel Makovský
Škola: Gymnázium K. V. Raise, Adámkova 55, Hlinsko, 539 01
Kraj: Pardubický
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Strategie rozvoje bývalého vojenského letiště Hradčany
Ondřej Šíp
Gymnázium a SOŠ pedagogická, Jeronýmova 425/27, Liberec, 460 07
Liberecký
Obor: 6 zdravotnictví
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Závislost množství rtuti v organismu na počtu amalgámových výplní a dalších ukazatelích
Jan Kadlec
Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy
Národních mučedníků 347, Klatovy, 339 01
Plzeňský
32
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Výzkum rezistence vybraných bakteriálních kmenů na Incidur
Lukáš Slatinský
Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, 674 01
Vysočina
Název práce: Využití nanotechnologií jako moderních nástrojů v léčbě infekcí vyvolaných multirezistentními kmeny bakterií
Autor:
Matěj Sklenář
Škola:
Střední průmyslová škola chemická
Vranovská 65, Brno, 614 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Onemocnění způsobené bakterií rodu Borrelia
Lucie Černá
Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí
Blatské sídliště, 600/I, Veselí nad Ludžnicí, 391 81
Jihočeský
Název práce: Využití bimolekulární fluorescenční komplementace pro studium telomeras
Autor:
Magdalena Šubrtová
Škola:
Gymnázium Brno-Řečkovice
Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Ankylozující spondylitida
Alžběta Čechurová
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a
Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Na Průhoně 4800, Chomutov, 430 11
Ústecký
Název práce: Celiakie a problémy s potravinami
Autor:
Justýna Kučerová
Škola:
Gymnázium Česká Třebová
Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová, 560 02
Kraj:Pardubický
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Roztroušená skleróza
Gabriela Hánová
Podještědské gymnázium,s.r.o.
Sokolovská 328, Liberec, 460 14
Liberecký
33
Název práce: Antidepresiva a jejich užití při traumatu
Autor:
Ruth Peterová
Škola:
Gymnázium Botičská, Botičská 1, Praha 2, 128 01
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv koloidního stříbra na mikroorganismy
Daniel Pospíšil
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Komenského 234, Hradec Králové, 500 03
Královéhradecký
Název práce: Informovanost žáků vybraných škol o dárcovství krve
Autor:
Zdenka Juřičková
Škola:
SZŠ a VOŠZ Vsetín, nám. Svobody 809, Vsetín, 755 01
Kraj:Zlínský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Edukace v dentální hygieně u dětí od 3 – 14 let.
Zuzana Špalková
SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga Olomouc
Pöttingova 2, Olomouc, 771 00
Olomoucký
Název práce: Hormonální antikoncepce a její možná rizika
Autor: Dorotea Zachová
Škola: Gymnázium E. Krásnohorské, Ohradní 55, Praha 4, 140 00
Kraj: Praha
Název práce: Chuť jako součást endokrinních regulací
Autor: Michal Macourek
Škola: Gymnázium Botičská, Botičská 1, Praha 2, 128 01
Kraj: Praha
Název práce: Kochleární implantát a jeho přínos pro mladé lidi
Autor: Tomáš Černý
Škola: Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2, Opava, 746 01
Kraj: Moravskoslezský
Název práce: Život s diabetes mellitus
Autor: Nikola Kotršálová, Petr Pokorný
Škola: Gymnázium Nymburk, Komenského 779, Nymburk, 288 40
Kraj: Středočeský
34
Obor: 7 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Název práce: Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro
Autor:
Michaela Medková
Škola:
Gymnázium Tišnov
Na Hrádku, 20, Tišnov, 666 01
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Ověření účinku aditivní látky WEFASAN Classic na výnos hlávkového salátu
Jan Behúň, Kateřina Hanzlíková
Střední škola zemědělská Olomouc
U Hradiska 4, Olomouc, 779 00
Olomoucký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Chov ryb v rybnících na Třebíčsku v současnosti se zaměřením na ostroretku stěhovavou a zmapování rybníků v této oblasti
Lucie Macháčková
Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč, 674 01
Vysočina
Název práce: Výnos a stolní hodnota vybraných odrůd brambor
Autor:
Viola Florianová
Škola:
Gymnázium Blansko, Seifertova, 13, Blansko, 678 01
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Dysplazie kyčelního kloubu u psů
Linda Kubaštová
Gymnázium Třeboň, Na Sadech, 308, Třeboň, 379 26
Jihočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Horsemanship
Šárka Bílková
Podještědské gymnázium, s.r.o.,
Liberec 14, Sokolovská 328, 460 14
Liberecký
Název práce: Vlastnosti pšenice za nízkých teplot
Autor:
Petr Krotil, Jiří Růžička, Lukáš Vybíral
Škola:
Střední škola potravinářství a služeb
nám. Republiky 116, Pardubice, 531 14
Kraj:Pardubický
35
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Japonský topol
Tomáš Koubek
OA Neveklov, Školní 303, Neveklov, 257 56
Středočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Kryptosporidióza telat: Nejvhodnější okamžik zahájení terapie a její ekonomický význam
Jan Král
Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
Pivovarská 323, Domažlice, 344 01
Plzeňský
Název práce: Autor:
Škola:
Závody jednospřeží
Barbora Staňková
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,
Žatec, příspěvková organizace
Studentská, 1354, Žatec, 438 01
Ústecký
Kraj:
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Dušnost koně
Nikola Weberová
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,
Žatec, Studentská 1354, Žatec, 438 01
Ústecký
Název práce: Stanovení fyzikálně chemických parametrů medu
Autor: Lucie Železná
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Kraj: Jihomoravský
Název práce: Vinohradnictví a vinařství České republiky
Autor: Jan Žitňanský
Škola: OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště, Nádražní 22, Uherské Hradiště, 686 57
Kraj: Zlínský
Název práce: Nové přístupy k výcviku ovčáckého psa s následným využitím
v praxi
Autor: Monika Šnajdárková
Škola: Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín, Tyršova 1069, Vsetín, 755 01
Kraj: Zlínský
36
Obor: 8 ochrana a tvorba životního prostředí
Název práce: Proces čištění vody na modelu zahradního jezírka
Autor:
Luisa Krampolová
Škola:
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Kraj:Jihomoravský
Kraj:
Inventarizace vybraních živočichů v Polabské nižině
Matěj Guttmann
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,
Žatec, příspěvková organizace
Studentská 1354, Žatec, 438 01
Ústecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Sledování změn pH vody v oblasti Krkonošského národního parku
Martina Stehnová
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové
Brandlova, 875, Hradec Králové, 500 03
Královéhradecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv sekundárních metabolitů houby Geomyces destructans na cytoskelet fibroplastů netopýra Myotis a její interakce s dalšími organismy
Aneta Tremerová
Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové, 500 02
Královéhradecký
Název práce: Autor:
Škola:
Název práce: Výskyt lilie zlatohlavé v přírodní rezervaci Rezavka
Autor:
Martin Kovačik
Škola:
SPŠCHG Ostrava, Středoškolská 1, Ostrava, 700 30
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Chiropterofauna v okolí města Nepomuk: stupeň ohrožení a ochranářské návrhy
Michal Dáňa
Gymnázium Blovice, Družstevní 650, Blovice, 336 01
Plzeňský
Název práce: Radonový průzkum ve školských zařízeních Pardubického kraje
Ondřej Vodehnal, Jan Kujan
Autor:
Škola:
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Poděbradská 94, Pardubice, 530 09
Kraj:Pardubický
37
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Výskyt CO2 ve škole
Michaela Svobodová
Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Karoliny Světlé, 2, Jihlava, 586 01
Vysočina
Název práce: Ibuprofen v životním prostředí
Autor:
Veronika Zinkaizlová, Karolína Vacínová
Škola:
Sřední průmyslová škola sdělovací techniky
Panská 856/3, Praha, 110 00
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Sledování populace a množství škod způsobené Bobrem evropským
Miroslav Kusenda
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov,
příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, Šluknov, 407 77
Ústecký
Název práce: Semikvantitativní studie avifauny lokality Metylovičky - možnosti analýzy kompletních seznamů pozorovaných druhů
Autor:
Vojtěch Brlík
Škola:
Gymnázium Frýdlant n. O.
nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant n. O., 739 11
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Mohou prostředky do myček ovlivnit růst sinic?
Autor:
Silvie Chlupová
Škola:
Gymnázium Blansko, Seifertova 13, Seifertova 13, Blansko, 678 01
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Speciační analýza arsenu ve vodách, způsoby konzervace vzorku, mikrobiální mobilizace arsenu a dopady na životní prostředí v lokalitě Mokrsko
Barbora Heřmanová
VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, Benešov u Prahy, 256 01
Středočeský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Norník rudý
Jakub Novák
VOŠ lesnická a Střední lesnická škola B. Schwarzenberga, Lesnická 55, Písek, 397 01
Jihočeský
38
Název práce: Žlutická teplárna
Autor: Marek Ptáček
Škola: SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01
Kraj: Karlovarský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Spalování tuhých biopaliv
Radim Lukas, Jakub Jurník
Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov, 783 91
Olomoucký
Obor: 9 strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Elektrické housle
Benedikt Spilka
SPST
Manželů Curieových 734, Třebíč, 674 01
Vysočina
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Rotační chapadlo pro robot ABB
Jan Krejčík
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná
škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
Masarykova 3, Liberec 1, 460 84
Liberecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Digitální prototyp modelu letadla
Zdenek Hrabal
SPŠS Olomouc
tř. 17. listopadu 49, Olomouc, 772 11
Olomoucký
Tlakový přípravek
Název práce: Autor:
Jan Dvorník, Milan Dvorník, Tomáš Galář
Škola:
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Kollárova 617, Uherské Hradiště, 686 01
Kraj:Zlínský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Výrobní linka pro kostky domina
Patrik Šimůnek, Milan Ambrož, Tomáš Jón
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Trutnov 1, Školní 101, 541 01
Královéhradecký
39
Název práce: YuniControl - univerzální ovládací pult
Autor:
Jaroslav Páral
Škola:
SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1
Sokolská 1, Brno, 602 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Návrh změn v ČSN 73 6405
Autor:
Matěj Němeček
Škola:
Gymnázium Ostrava - Zábřeh
Volgogradská 6a, Ostrava, 700 30
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Změna jednotného obslužného pracoviště
Marek Berzkowitsch
VOŠ a SPŠSSaD
Slovanská 1000/55, VOŠ a SPŠSSaD středisko Letná, 405 05
Ústecký
Název práce: Změna vedení tramvajových linek v pražské MHD
Autor:
Marek Mikloš
Škola:
VOŠ A SPŠD, Masná 18, Praha 1
Masná 18, Praha, 110 00
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Zkoumání a hledání možností vzniku nových autobusových linek hromadné dopravy
Slavin Laskov, Daniel Aubrecht
Střední průmyslová škola dopravní
Karlovarská 99, Plzeň, 323 00
Plzeňský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Zásuvková deska
Klára Rödlová
SPŠ Ostrov
Klínovecká, 1197, Ostrov, 363 01
Karlovarský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Elektrické vozítko „E-TRIKE“
Tomáš Voříšek, Jan Stehlík
SPŠ Rakovník, Gen. Kholla 2501/II, Rakovník, 269 01
Středočeský
40
Název práce: Nehodová místa v okrese Svitavy
Autor:
Jiří Sokol, Ilona Holomková
Škola:
Gymnázium Aloise jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl, 570 01
Kraj:Pardubický
Název práce: Dynamické řízení průjezdu dopravním omezením
Autor: Zdeněk Bouša
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Kraj: Jihomoravský
Název práce: Dopravní obslužnost Posázavského regionu
Autor: Jaroslav Chlumecký
Škola: SPŠ dopravní, Masná 18, Praha , 110 00
Kraj: Praha
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Stavba elektromobilu SPS E3-01
Ondřej Aron, Martin Mrázek
SPŠ strojní a stavební, Komenského 1670, Tábor, 390 41
Jihočeský
Obor: 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
M.A.R. - Mobilní Adaptivní Robot
David Beneš
VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 85, Plzeň, 326 00
Plzeňský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Navigační systém GPS a jeho využití v praxi
Ondřej Budai
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
Jeronýmova 425/27, Liberec 7, 460 07
Liberecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Analogový robot
David Novotný
VOŠ a SPŠ Jičín, Pod Koželuhy 100, Jičín, 506 41
Královéhradecký
Název práce: Digitálně řízený korekční předzesilovač s DSP procesorem a LCD grafickým displejem
Autor:
Dan Raszka
SPŠE Havířov, Makarenkova 1, Havířov, 736 01
Škola:
Kraj:Moravskoslezský
41
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Úspornost světelných zdrojů
Petr Rehák
SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01
Karlovarský
Název práce: Stolní MP3 přehrávač
Autor:
Martin Lelek
Škola:
SPSEIT Brno, Purkyňova 97, Brno, 612 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Čtyřnohý kráčejicí robot 3
Vojtěch Hamáček
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk
Gen. Krátkého 1, Šumperk, 787 29
Olomoucký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
CISMON – Monitor vitálních funkcí s dlouhodobým záznamem s mikrokontrolery PIC
Marek Novák
Gymnázium, České Budějovice,
Jírovcova, 8, České Budějovice, 371 61
Jihočeský
Název práce: Univerzální kolový robot
Autor:
Michal Fuxa
Škola:
SPŠE V Úžlabine 320, Praha 10, V Úžlabině 320, Praha 10, 100 00
Kraj:Praha
Název práce: Svařovací invertor
Autor:
Radek Pluhař
Škola:
SPŠOA, Nivnická 1781, Uherský Brod, 688 01
Kraj:Zlínský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Univerzální CNC stolní vrtačka
Jiří Doležel
VOŠ a SPŠ, Šumperk, Generála Krátkého 1
Generála Krátkého 1, Šumperk, 787 01
Olomoucký
Název práce: Anténní rotátor a řídící jednotka
Autor:
Miroslav Děcký
Škola:
Střední škola informatiky elektrotechniky a řemesel
Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm, 756 51
Kraj:Zlínský
42
Název práce: Autor: Škola: Kraj: SDR - Falcon
Tomáš Pařízek, Radim Pavlík
SPŠ Třebíč, Manželů Curierových 734, Třebíč, 674 01
Vysočina
Název práce: Robot SCOUT
Autor: Tomáš Pikous
Škola: Gymnázium, Arabská 14, Praha 6, 160 00
Kraj: Praha
Název práce: Rotační displej
Autor: Lukáš Doležal
Škola: SPŠ elektrotechnická, Karla IV 13, Pardubice, 531 69
Kraj: Pardubický
Název práce: Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S
Autor: Dušan Benda
Škola: SPŠEIT, Purkyňova 97, Brno, 612 00
Kraj: Jihomoravský
Obor: 11 stavebnictví, architektura a design interiérů
Název práce: Přestavba mezonetových prostor podkrovního bytu na studentské bydlení
Autor:
David Titz
Škola:
Gymnázium Brno - Řečkovice
Terezy Novákové 2, Brno - Řečkovice, 621 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Dům pro seniory
Autor:
Kateřina Hoffmannová
Škola:
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
Mírová 3, Opava, 746 66
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Základní hodnocení staveb z hlediska tepelné náročnosti
Autor:
Michal Nečas
Škola:
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára
Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4, 140 00
Kraj:Praha
43
Název práce: Návrh interiéru stravovacího zařízení pro Gymnázium Brno-
Řečkovice
Autor:
Nikola Slámová
Škola:
Gymnázium Brno-Řečkovice
Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Ekologická architektura
Tereza Stašáková
Podještědské gymnázium, s.r.o.
Sokolovská 328, Liberec 14, 460 14
Liberecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Komplex bytové zástavby v Lipníku nad Bečvou
Ondřej Češka, Lucie Ďungelová
Střední průmyslová škola stavební
Komenského sady 257, Lipník nad Bečvou, 751 31
Olomoucký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Žižkova Rezidence
Martin Lyga
SPŠ Stavební
Resslova 2, České Budějovice, 372 11
Jihočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
ART GALLERY
David Černík
SPŠ Stavební Hradec Králové
Pospíšilova třída 787, Hradec Králové, 500 03
Královéhradecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Projekt přestavby bytového jádra
Jan Kuták
Gymnázium a Střední průmyslová škola
Kubicových 2, Duchcov, 419 01
Ústecký
Název práce: Práce v Google SketchUp – tvorba modelu
Autor:
Ondřej Lukáš
Škola:
Gymnázium ALTIS s.r.o.
Dopplerova, 351, Petrovice, 109 00
Kraj:Praha
44
Název práce: Bydlení pod rozvodnou, Zlín - Prštné
Autor:
David Prechtl
Škola:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527, Staré Město, 686 03
Kraj:Zlínský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Revitalizace bývalého dolu Engerth
Tomáš Hofner
SPŠS a OA Kladno
Cyrila Boudy, 2954, Kladno, 272 01
Středočeský
Název práce: RISIN´HOOD aneb bydlení jinak
Autor: Jan Bittner
Škola: SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské Meziříčí, 757 01
Kraj: Zlínský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Administrativně bytová areál Žabovřesky
Miroslav Brom, Marek Zadina
SPŠS akad. St. Bechyně, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, 580 01
Vysočina
Obor: 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Název práce: Projekt „Bít, či nebít bobry“
Autor:
Jakub Tomšej, Jakub Vojtíšek
Škola:
Purkyňovo gymnázium, Strážnice
Masarikova, 379, Strážnice, 696 62
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Mineralogie a petrografie hrou
Libor Marčan
Gymnázium Jiřího Wolkera
Kollárova 3, Prostějov, 796 01
Olomoucký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Využití simulátoru v počítačových sítích
Michal Medek
SPŠ Strojní a elektrotechnická a VOŠ,
Masarykova 3, Liberec, 460 10
Liberecký
45
Název práce: Co se skrývá pod obalem? Přídatné látky v potravinách pro děti
Autor:
Michaela Semotánová
Škola:
Gymnázium Přírodní škola o.p.s.
Strossmayerovo náměstí 990/4, Praha 7, 170 00
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Učebnice matematiky nejen pro gymnázia
Marek Liška
Gymnázium J. K. Tyla
Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové, 500 02
Královéhradecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Výukové materiály z matematiky pro druhý stupeň ZŠ víceletá gymnázia
Pavla Hudcová
Gymnázium Říčany
Komenského náměstí 1/1280, Říčany, 256 01
Středočeský
Název práce: Procvič si názvosloví
Autor:
Michaela Janská, Martin Sýkora
Škola:
Moravské gymnázium Brno s.r.o.
Veveří, 30, Brno, 602 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Tvorba nové inovativní učebnice angličtiny
Radka Augustinová
Katolické gymnázium Třebíč
Otmarova 22, Třebíč, 674 01
Vysočina
Název práce: Autor:
Škola:
SEN
Lukáš Pidhorodecký
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice, 531 69
Kraj:Pardubický
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Tvorba didaktického materiálu a manuálu k přípravě biologických preparátů - obecná botanika
Kateřina Chmelířová
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
Sokolovská 54, Plzeň, 323 00
Plzeňský
46
Název práce: DOJDU dál Aneb tvorba a ověřování výukového programu zaměřeného na badatelské a skupinové vyučování v přírodě
Autor:
Jasna Simonová, Lukáš Nehasil
Škola:
Gymnázium Přírodní škola, o. p. s.
Strossmayerovo nám., 990/4, Praha 7, 170 00
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Fyzici online
Kryštof Zindr
První české gymnázium v Karlových Varech
Národní 25, Karlovy Vary, 360 20
Karlovarský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Přístavní portálový jeřáb
Martin Kálecký
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Čs. armády 10, Děčín, 405 02
Ústecký
Název práce: Model dobíjecí a zapalovací soustavy motocyklu (s dynamem a bateriovým zapalováním)
Autor: Martin Dostál
Škola: SŠ automobilní, mechanizace a podnikání, Opavská 49, Krnov, 794 01
Kraj: Moravskoslezský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Sada úloh pro výuku MIT
Lukáš Holek
SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, Písek, 397 11
Jihočeský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Dějepis moderně a efektivně
Petr Šimek
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště, Nádražní 22, Uherské Hradiště, 686 57
Zlínský
Obor: 13 ekonomika a řízení
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Zavedení a vliv eura na ekonomiku a obyvatele ČR
Patrik Weis
Gymnázium Český Krumlov
Chvalšinská 112, Český Krumlov, 381 01
Jihočeský
47
Název práce: Cesta k evropské bankovní unii
Autor:
Filip Ibl, Robin Ibl
Škola:
Gymnázium Oty Pavla
Loučanská 520, Praha 5, 153 00
Kraj:Praha
Název práce: Občanské sdružení Bílá holubice a Realizace jeho cílů v kontextu možností neziskového sektoru.
Autor:
Ján Žaludko
Škola:
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá, 736 01
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Studie aktuální úrovně finanční gramotnosti u studentů vybraných středních škol a zhodnocení stavu výuky tohoto oboru
Autor:
Štěpánka Hawerlandová
Škola:
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Projekt Zombie Walk
Kateřina Lešková
VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, Plzeň, 326 00
Plzeňský
Název práce: Autor:
Škola:
Jak si naspořit na penzi v teorii i praxi
Kateřina Oslzlová, Tomáš Hrkalík
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Nádražní 22, Uherské Hradiště, 686 57
Kraj:Zlínský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
PRO kraj a prezidentské volby: Analýza volebních kampaní
Jan Papajanovský
Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, Děčín, 405 01
Ústecký
Název práce: Založení čajovny v Jilemnici
Autor:
Michaela Faiglová
Škola:
Střední odborná škola cestovního ruchu, s. r. o. Pardubice
U Josefa 118, Pardubice, 530 09
Kraj:Pardubický
48
Název práce: Autor:
Škola:
Omezení plateb v hotovosti
Ivo Horák
Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální
Kyjov
Komenského, 549, Kyjov, 697 11
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Inovace jako cesta z krize
Autor:
Magda Cíchová, Alena Josková
Škola:
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola
s právem SJZ
Nádražní, 22, Uherské Hradiště, 686 57
Kraj:Zlínský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Obchodování na burze
Jiří Císařovský
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie
Cyrila Boudy, 2954, Kladno, 272 01
Středočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Marketing a jeho nástroje
Kateřina Benčová
Podještědské gymnázium, s. r. o.
Sokolovská 328, Liberec 14, 460 14
Liberecký
Název práce: Důchodové pojištění
Autor: Michael Křivý
Škola: OA, SOŠK a VOŠKISS, Kotlářská 9, Brno, 602 00
Kraj: Jihomoravský
Název práce: O možnosti nejedinečnosti RPSN
Autor: Evžen Korec
Škola: Gymnázium ALTIS s.r.o., Dopplerova 351, Praha 9, 109 00
Kraj: Praha
Název práce: Ekonomické důsledky obezity
Eva Kroupová
Autor: Škola: OA a JŠ s právem SJZ, Bartošova 24, Přerov, 750 11
Olomoucký
Kraj: 49
Obor: 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Výukový blok pro první stupně základních škol zaměřený na vietnamskou kulturu
Linda Slováková, Karolína Strnadová, Karolína Malíková
Gymnázium J. K. Tyla
Pospíšilova třída, 365, Hradec Králové, 500 02
Královéhradecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Návrh prvků mobiliáře do parku u domova pro seniory
Vladěna Bockschneiderová, Anna Křížová
Střední průmyslová škola stavební, ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod
Jihlavská, 628, Havlíčkův Brod, 580 01
Vysočina
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Ekonomická náročnost sociálně patologických jevů v rodině
Iveta Kosíková
Obchodní akademie Neveklov
Školní 303, Neveklov, 257 56
Středočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Šikana
Soňa Hanousková
SZŠ a VOŠZ České Budějovice
Husova 3, České Budějovice, 371 60
Jihočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Canisterapie
Hana Fialová
Podještědskégymnázium, s. r. o.
Sokolovská 328, Liberec, 460 14
Liberecký
Název práce: Cesta mladého nevidomého k samostatnosti
Autor:
Ludmila Smejkalová
Škola:
Gymnázium Brno-Řečkovice
Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Výuka matematiky v nižších ročnících víceletých gymnáziíí
Autor:
Kristýna Šmídová
Škola:
Mensa gymnázium
Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy, Praha
Kraj:Praha
50
Název práce: Budoucnost druhé generace Vietnamců v ČR
Autor:
Kateřina Šírová, Thao Hoang Phuong
Škola:
Gymnázium Elišky Krásnohorské
Ohradní, 55, Praha 4, 140 00
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Kroužek první pomoci jako forma prevence sociálně patologických jevů
Tomáš Čurda
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Studentská 1354, Žatec, 438 01
Ústecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Hudební psychologie
Lada Zadranská
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
Ruská 355, Mariánské Lázně, 353 69
Karlovarský
Název práce: Kouření očima předškolního dítěte
Autor:
Kateřina Prajzová, Anna Voglová
Škola:
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Nivnická 1781, Uherský Brod, 688 01
Kraj:Zlínský
Název práce: Krizová intervence jako možnost předcházení sebevražednému jednání dospívajících
Autor:
Michaela Vrbovská
Škola:
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Komenského 713, Třinec, 739 61
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Parapsychologie
Autor: Kateřina Sýkorová
Škola: VOŠP a SPgŠ, Komenského nám. 22, Litomyšl, 570 12
Kraj: Pardubický
Název práce: Vliv zdravotního klauna na psychiku pacientů a jeho role ve zdravotnictví
Autor: Kristýna Konšelová
Škola: Gymnázium a JŠ s právem SJZ, Sady 28. října 1, Břeclav, 690 21
Kraj: Jihomoravský
51
Název práce: Vztah východní meditace a západní psychologie
Autor: Markéta Dohnalová
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Kraj: Jihomoravský
Název práce: Herní novinařina a provoz webové stránky o počítačových hrách v praxi
Autor: Viet Tran
Škola: Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, Kroměříž, 767 01
Kraj: Zlínský
Obor: 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Název práce: Svoboda, lidskost a houževnatost v pojetí ruské kultury
Autor:
Dominika Vřešťálová
Škola:
Gymnázium Jana Nerudy
Hellichova 3, Gymnázium Jana Nerudy, 118 00
Kraj:Praha
Název práce: Umění baroka v Pozořicích za Liechtensteinů
Autor:
Jakub Kříž
Škola:
Moravské gymnázium Brno s.r.o.
Veveří 30, Brno, 602 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Autor ve věku intertextuality
Michael Telín
Vyšší odb. škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad
Labem, Palachova 35, Ústí nad Labem, 400 01
Ústecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Fantom Opery, nejznámější ze zapomenutých románů
Barbora Nováková
Gymnázium Jiřího Ortena
Jaselská 932, Kutná Hora, 284 80
Středočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Socha v městské aglomeraci se zaměřením na region Sokolovska
Pavel Vašek
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, Chodov, 357 35
Karlovarský
52
Název práce: Bezpečná a kvalitní hračka
Autor:
František Tofel
Škola:
Střední průmyslová škola, obchodní akademie a jazyková škola
s právem SJZ
28. října 1598, Frýdek-Místek, 739 01
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Matyáš Bernard Braun v Libereckém kraji
Kateřina Čalounová
Gymnázium a SOŠPg Liberec
Jeronýmova 425/27, Liberec, 460 07
Liberecký
Název práce: Problematika překladu Poeova díla - Teorie překladu a vlastní tvůrčí proces
Autor:
Jan Musil
Škola:
Mensa gymnázium, o.p.s.
Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy, 163 00
Kraj:Praha
Název práce: Názvy povolání - tvorba substantiv konatelských v současném frankofonním světě
Autor:
Jan Juráš
Škola:
Gymnázium Brno-Řečkovice
Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice, 621 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Jak se vyrábí pergamen: výroba a praktické využití
Autor: Jonatan Vnouček
Škola: Gymnázium Přírodní škola, o.p.s., Strossmayerovo nám. 990/4, Praha 7, 170 00
Kraj: Praha
Název práce: Fenomén Cimrman
Tomáš Maleček
Autor: Škola: Gymnázium, Elgartova 3, Brno, 614 00
Kraj: Jihomoravský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Krysztof Penderecki – blázen nebo génius?
David Šimeček
Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice, 371 46
Jihočeský
53
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Lolita v České republice
Radana Králová
Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov, 750 11
Olomoucký
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Využití jazykových korpusů na středních školách (s důrazem na paralelní korpus InterCorp)
Alžběta Vítková
Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, 674 01
Vysočina
Obor: 16 historie
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Rodina Krestýnova a obec Šumvald v době kolektivizace
Kateřina Šindelářová
Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257, Uničov, 783 91
Olomoucký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
LO Chomutov: Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“
Iva Kreslová, Veronika Carbochová
Gymnázium Žatec
Studentská 1075, Žatec, 438 01
Ústecký
Název práce: Obnova kaplí ve Vysokém lese
Autor:
Matěj Kmošek
Škola:
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
T. G. Masaryka 590, Litomyšl, 570 01
Kraj:Pardubický
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Nálety na České Budějovice za 2. světové války
Martin Pikous
Gymnázium, České Budějovice,
Jírovcova 8, České Budějovice, 371 61
Jihočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Pátrání po osudech bratří Mikešových za 1. světové války
Jan Škvarka
Gymnázium Dvůr Králové n.L.
náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Královéhradecký
54
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Židé v Jablonci nad Nisou
Zuzana Beerová
Gymnázium, Dr. Randy 13, 46601 Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace
Dr. Randy 13, Jablonec nad Nisou, 466 01
Liberecký
Název práce: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť v letech 1936-1946
Autor:
Jan Svačina
Škola:
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Lesní čtvrť 1364, Zlín, 76137
Kraj:Zlínský
Název práce: Cyklus centralizace a decentralizace moci v historii lidstva
Autor:
Filip Horák
Škola:
Mendelovo gymnázium
Komenského 5, Opava, 746 01
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Francouzské vojenské lékařství v době bitvy u Slavkova
Autor:
David Pokorný
Škola:
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice
Součkova 500, Bučovice, 685 01
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Osudy židovské komunity za druhé světové války na Krnovsku a Osoblažsku
Autor:
Jakub Strýček
Škola:
Gymnázium Krnov
Smetanův okruh 2, Krnov, 794 01
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Japonsko-korejské vztahy
Autor:
Veronika Březinová
Škola:
Gymnasium Jižní Město
Tererova 17/2135, Praha, 149 00
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Komunismus na Českomoravské vrchovině - osudy (1948-1989)
Ondřej Neubauer
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná
škola knihovnických, informačních a sociálních služeb
Kotlářská 9, Brno, 611 53
Kraj:Jihomoravský
55
Název práce: Vývoj a vliv německých vyhnaneckých svazů na zahraniční a vnitřní politiku NDR a SRN
Autor:
Petr Hotovec
Škola:
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy
Štepánská 22, Praha 1-Nové Město, 110 00
Kraj:Praha
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Kutná Hora v roce 1968
Jaroslav Veverka
Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora, 284 80
Středočeský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Historie zaniklé osady Josefová v katastru obce Nové Losiny
Štěpán Hýbl
VOŠ a SPŠ, Gen. Krátkého 1, Šumperk, 787 29
Olomoucký
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Soupis židovských podniků v Jihlavě v letech 1939 až 1940 a jejich historický vývoj
Adam Dvořák, Anna Gümplová
Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava, 586 01
Vysočina
Obor: 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
Název práce: Gnosticismus
Autor:
David Vašek
Škola:
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Koryčanské Paseky, 1725, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Kraj:Zlínský
Název práce: Děti jako oběti domácího násilí
Autor:
Klára Řezáčová
Škola:
Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka,
U Školy 39, Zastávka, 664 84
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Margaret Thatcherová a evropská integrace
Autor:
Robin Semrád
Škola:
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy
Štěpánská 22, Praha 1, 110 00
Kraj:Praha
56
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Novodobá syrská dynastie a nekončící jaro
David Kořínek
Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova tř. 324/7, Hradec Králové 3, 500 03
Královéhradecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Margaret Thatcher: Léta 1975 - 1983
Barbora Sádlová
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem, 3421, Mělník, 276 01
Středočeský
Název práce: Euroskepticismus českého národa
Autor:
Tereza Škařupová
Škola:
Gymnázium, Vítkov
Komenského 145, Vítkov, 749 01
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Problematika legalizace marihuany
Autor:
Petra Pišteková
Škola:
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Kapitána Jasioka 50, Havířov - Prostřední Suchá, 735 64
Kraj:Moravskoslezský
Název práce: Zápory zastupitelské demokracie
Autor:
Jakub Merc
Škola:
Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, Kroměříž, 767 01
Kraj:Zlínský
Název práce: Hérakleitos z Efesu – Učení, život a vliv
Albert Ferkl
Autor:
Škola:
Mensa gymnázium, o.p.s.
Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy, 163 00
Kraj:Praha
Název práce: Proměny politických kampaní v ČR 1993-2012
Autor:
Monika Vernerová
Škola:
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2, 120 00
Kraj:Praha
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Čína - fenomén 21.století
Anna Kojanová
Gymnázium J.V.Jirsíka, Fr.Šrámka 23, České Budějovice, 371 46
Jihočeský
57
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Vliv dětského domova na vývoj člověka
Denisa Bartošová, Tereza Svobodová
První české gymnázium v Karlových Varech
Národní 25, Karlovy Vary, 360 20
Karlovarský
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Arabsko – izraelský konflikt očima obyvatel Izraele
Klára Onallahová
Podještědské gymnázium, s.r.o., Sokolovská 328, Liberec, 460 14
Liberecký
Název práce: Autor: Škola: Kraj: Proměny zpravodajství Československé a České televize s důrazem na změny v roce 2012
Jana Kapounová
Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín, 405 01
Ústecký
Název práce: Budoucnost jaderné energetiky v ČR
Autor: Jan Málek
Škola: Gymnázium Dr. Karla Polesného, Komenského nám. 4, Znojmo, 669 75
Kraj: Jihomoravský
Název práce: Historie a současnost regionálních rozhlasových stanic v Brně
Autor: Lucie Fojtová
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, 621 00 Brno
Kraj: Jihomoravský
Obor: 18 Informatika
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Ajaxizovaný hudební portál metalista.cz
David Holada
Gymnázium Vlašim, Tylova 271, Vlašim, 258 01
Středočeský
Název práce: Čištění ulic.cz - s námi nezapomenete přeparkovat své auto
Autor:
Petr Tomášů
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Škola:
Kollárova 617, Uherské Hradiště, 686 01
Kraj:Zlínský
58
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Výukový kurz pro HTML5 a CSS3
Tomáš Pastorek
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná
škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
Masarykova 460/3, Liberec 1, 460 84
Liberecký
Název práce: LORRIS TOOLBOX - Sada nástrojů pro vývoj a řízení robotů
Autor:
Vojtěch Boček
Škola:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno,
Sokolská 1, Brno, 602 00
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Návrh řídicího systému CNC stroje se zaměřením na dynamiku pohybu
Autor:
Jan Mrázek
Škola:
Gymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496, Kroměříž, 767 01
Kraj:Zlínský
Název práce: Správa IO po LAN
Autor:
Michal Drahoš
Škola:
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Karla IV. 13, Pardubice, 531 69
Kraj:Pardubický
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
DynamicText - multifunkční textový editor
Zdeněk Kasner
Gymnázium Teplice
Čs. dobrovolců 11, Teplice, 415 01
Ústecký
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
ONEKSYS - Online ekonomický systém
Milan Davídek, Ondřej Kotora
Gymnázium a Střední odborná škola
Mládežníků 1115, Rokycany, 337 01
Plzeňský
Název práce: Sociální síť JJanouch
Autor:
David Tomandl
Škola:
Gymnázium, Praha 6,
Arabská 14, Praha, 160 00
Kraj:Praha
59
Název práce: Klasifikace obrazových dat pomocí dopředných umělých neuronových sítí na grafických procesorech
Autor:
Jiří Vahala
Škola:
Gymnázium, Brno,
třída Kapitána Jaroše 14, Brno, 658 70
Kraj:Jihomoravský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Vývoj nadstavby jádra webových aplikací
Ondřej Záruba
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy
Budějovická 421, Sezimovo Ústí, 391 02
Jihočeský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Sešity online
David Provazník, Štefan Prokop
SPŠ Ostrov
Klínovecká, 1197, Ostrov, 363 01
Karlovarský
Název práce: Autor:
Škola:
Kraj:
Mikroprocesorový systém zónové regulace vytápění
s integrovaným HTTP serverem
Matěj Řehák
VOŠ a SPŠ Jičín
Pod Koželuhy 100, Jičín, 506 41
Královéhradecký
Název práce: Správa a provoz komunitního herního serveru
Autor: Radim Lipovčan
Škola: Gymnázium Třinec, Komenského 713, Třinec, 739 61
Kraj: Moravskoslezský
Název práce: Android SDK – programování aplikací chytrých telefonů v Javě
Jan Klempar
Autor: Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, 674 01
Vysočina
Kraj:
Název práce: Strategie hraní karetní hry Prší
Autor: Tomáš Zahradník
Škola: Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, Praha 5, 153 00
Kraj: Praha
60
Laureáti všech oborů získají:
Čtečku Amazon Kindle 5
Cenu MŠMT (encyklopedie)
Cenu CZ.NIC (1500,- za 1. místo, 1000,- za 2. místo, 800,-. za 3. místo)
Nominace ze všech oborů:
na zahraniční soutěže INTEL ISEF, EUCYS 2014, International Wild Research Week
na Ceny České hlavičky (Merkur, Genus, Ingenium, Futura, Sanitas)
na Cenu Učené společnosti
Cenu České nukleární společnosti za 3 práce se zaměřením na mírové využití jaderné energie
(1. místo 2500,-, 2. místo 1500,-, 3. místo 1000,-)
Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského
Na Ceny Talent roku udělované Sdružením na podporu talentované mládeže ČR
ve spolupráci s UNISTAV a.s. Brno
Nominace z technických oborů:
na Cenu prorektora pro rozvoj ČVUT prof. Ing. Jiřího Bíly, DrSc.
61
Ceny pro jednotlivé soutěžní obory:
Cena děkana FJFI ČVUT Praha – poukázky od firmy Alza
v hodnotě: 1. místo 2000,- Kč, za 2. místo 1500,- Kč,
za 3. místo 1000,- Kč)
Cena společnosti Otakara Borůvky (1., 2., 3. místo)
Red Hat Czech, s.r.o.
Fyzika
Cena ředitele Jaderné elektrárny Temelín autorům 3 prací
(1. cena 2500,- Kč, 2. cena 1500,- Kč, 3. cena 1000,- Kč)
Cena děkana FJFI ČVUT Praha – poukázky od firmy Alza
ve výši za 1. místo 2000,- Kč, za 2. místo 1500,- Kč,
za 3. místo 1000,- Kč)
Cena Vysokého učení technického v Brně
Cena Fei Czech Republic, spol. s.r.o.
Cena Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně
Chemie
Cena ředitele Jaderné elektrárny Temelín autorům 3 prací
(1. cena 2500,- Kč, 2. cena 1500,- Kč, 3. cena 1000,- Kč)
Cena Vysokého učení technického v Brně
Cena Fakulty chemické VUT v Brně
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní
poukázky v hodnotě: 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1000,- Kč,
3. místo 500,- Kč)
Biologie
Cena společnosti Jablocom – mikroskop
Cena Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Cena Národního centra pro mladé chemiky (knižní
poukázky v hodnotě: 1. místo 1 500,- Kč, 2. místo 1 000,Kč, 3. místo 500,- Kč)
Geologie, geografie
Roční předplatné Lidé a Země
Zdravotnictví
Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i
RNDr. Lucie Kubínové, CSc. (věcné ceny v hodnotě
1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1000,- Kč, 3. místo 500,- Kč)
Cena Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Cena Národního centra pro mladé chemiky (knižní
poukázky v hodnotě: 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1000,- Kč,
3. místo 500,- Kč)
Zemědělství, potravinářství, lesní Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní
a vodní hospodářství
poukázky v hodnotě: 1. místo 1 500,- Kč, 2. místo 1 000,Kč, 3. místo 500,- Kč)
Cena Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Cena Mendelovy univerzity v Brně
Matematika a statistika
62
Ochrana a tvorba životního
prostředí
Strojírenství, hutnictví, doprava
průmyslový design
Elektrotechnika, elektronika a
telekomunikace
Stavebnictví, architektura a
design interiérů
Tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie
Ekonomika a řízení
Cena Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Cena Mendelovy univerzity v Brně
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní
poukázky v hodnotě: 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1000,- Kč,
3. místo 500,- Kč)
Cena Vysokého učení technického v Brně
Cena Vysokého učení technického v Brně
Cena Fei Czech Republic, spol. s.r.o.
Cena ředitele útvaru Centrální inženýring JE Temelín
Cena Honeywell Controls, s.r.o.
Cena Vysokého učení technického v Brně
Cena rektora VŠE v Praze prof. Ing. Richarda Hindlse,
CSc. dr.h.c. (1. místo 5000,- Kč, 2. místo 3000,- Kč,
3. místo 2000,-Kč)
Cena Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
Cena Filozofické fakulty UK (1. místo - letní odborný kurz,
2. až 5. místo knižní dar)
Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika
volného času
Teorie kultury umění a umělecké
tvorby
Historie
Cena Filozofické fakulty UK (1. místo - letní odborný kurz,
2. až 5. místo knižní dar)
Cena ASUD
Extra Publishing, s.r.o.
Filozofie, politologie a ostatní
Cena Filozofické fakulty UK (1. místo - letní odborný kurz,
humanitní a společensko vědní 2. až 5. místo knižní dar)
Extra Publishing, s.r.o.
obory
Informatika
Cena Vysokého učení technického v Brně
Cena Red Hat Czech, s.r.o.
63
35. ročník Celostátní přehlídky SOČ vedle vyhlašovatele MŠMT ČR, garanta
NIDM MŠMT a organizátora JCMM podpořili:
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Masarykova univerzita v Brně
CZ.NIC – hlavní partner SOČ
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Mendelova univerzita v Brně
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Filozofická fakulta UK
Vydavatelství FF UK
Společnost Otakara Borůvky
Skupina ČEZ, Elektrárna Temelín
Společnost Jablocom, s. r. o.
Česká nukleární společnost
Nakladatelství Portál, s. r. o.
Vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Nadační fond Jaroslava Heyrovského
Národní centrum pro mladé chemiky
Sdružením na podporu talentované mládeže ČR
UNISTAV a.s. Brno
Asociace učitelů dějepisu
Vydavatelství Mladá fronta a. s.
Vydavatelství Economia a. s.
Litmedia a. s. - Literární noviny
Dopravní vydavatelství Wolf
64
Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy
Národní institut d tí a mláde e M MT
Jihomoravský kraj
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Jihomoravské centrum
pro mezinárodní mobilitu,
z. s. p. o.
Mezírka 775/1
602 00 Brno
Tel.: 327 586 111
e-mail: [email protected]
www.jcmm.cz
S
O
INFORMA NÍ ZPRAVODAJ
35. ro níku Celostátní p ehlídky
ST EDO KOLSKÉ ODBORNÉ INNOSTI
GARANT ST EDO KOLSKÉ ODBORNÉ INNOSTI
Národní institut d tí a mláde e M MT
Sámova 3, 101 00 Praha 10
tel.: 221 850 813
e-mail: [email protected]
www.nidm.cz, www.soc.cz
2
0
1
3
Brno
14. 6. 16. 6. 2013
HLAVNÍ PARTNER SO
PARTNE I SO
Čns
Česká nukleární společnost

Podobné dokumenty