Spirituals

Komentáře

Transkript

Spirituals
mezzosoprán
1, 13, 16, 17 ARANŽOVAL MILAN DVOØÁK
2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15 ARANŽOVALA EVA-KRIZ LIFKOVÁ A MILOŠ KYSILKA
4, 6, 8, 11, 18 ARANŽOVAL MILOŠ KYSILKA
HUDEBNÍ REŽIE:
PAVEL JURKOVIÈ, DUŠAN VANÈURA
ZVUKOVÝ MISTR: STANISLAV SÝKORA
GRAFICKÝ NÁVRH: IVAN BERKA © 1997 OCEANIA
PØEKLAD:
ALENA HANUSOVÁ
FOTO:
LUDMILA LHOTSKÁ, MILOŠ ŠINDELÁØ
chlapecký a mužský sbor
P
roudy hudby takzvanì vážné a hudby
takzvanì zábavné - populární, jazzové i
jiné - se od sebe zøetelnì oddìlily již pøed
mnoha desetiletími. Od té doby se mnoho
hudebníkù pokoušelo více èi ménì úspìšnì tyto
proudy spojit.
Také naše deska je jedním z pokusù takové
syntézy: výraznì rytmické, synkopami a jazzovým
frázováním prodchnuté èernošské spirituály a
gospely jsou interpretovány stylem pìveckého
belcanta typického pro vážnou hudbu.
Pøemostìní vážné hudby a jazzu však není
náhodné. I když dnes spirituály a gospely
zaznívají témìø výhradnì z jazzových a folkových
pódií, jsou pøesto svým pùvodem hudbou hluboce
duchovní, podnìcující náboženské rozjímání a
v pøípadì pùvodních èerných interpretù až
náboženskou extázi. Mají tudíž své opodstatnìní
i tam, kde jsou lidé zvyklí poslouchat duchovní
díla vážné hudby - v kostelech a chrámech.
Právì to je ten køehký most, po kterém pøecházím
jíž podruhé bìhem své pìvecké dráhy. Poprvé,
když jsem od skupin Erastus a Spirituál kvintet,
tedy od hudby pøevážnì jazzové a folkové, pøešla
po dùkladném belcantovém školení v cizinì
rovnou k Bachovým kantátám, Haydnovým
oratoriím a posléze k renesanèní a barokní
duchovní hudbì. Podruhé pøecházím tentýž most
opaèným smìrem, bohatší o cenné zkušenosti
zpìvaèky hudby klasické. Tentokrát je to však
z pouhopouhé èisté radosti a lásky k téhle krásné
musice, která mi zùstala, a• chci nebo nechci,
v krvi. A jistì není náhodou, že tak èiním právì
po boku výborného swingového klavíristy a
kamaráda Miloše Kysilky, jednoho ze zakladatelù
skupiny Erastus, kde jsem svoji pìveckou pou•
v roce 1972 zaèínala.
Ke spolupráci jsem si rovnìž pøizvala PUERI
GAUDENTES, chlapecký a mužský sbor, který
pracuje pod umìleckým vedením sbormistrynì
Zdeny Souèkové. Kromì domácích i
zahranièních koncertních turné vystupuje sbor
na pódiu Státní opery v Praze, úèastní se velkých
hudebních scénických projektù (napøíklad
Bernsteinova Mše v Praze roku 1997), natáèí pro
rozhlas a televizi.
Málokdo si však uvìdomuje, kolik sysifovské
práce se pod jejich brilantní interpretací a
úspìchy skrývá - chlapecký sbor prochází
neustálou promìnou zaniká i vzniká zároveò:
neúprosným pøírodním zákonem se chlapecké
køiš•álové hlásky prakticky ze dne na den mìní
pøes havraní krákání a nakøáplé hrnce na mladé
tenory, barytony a basy. Zdena a "pánové" mají
obdiv nás všech pro poctivou muzikantskou
práci, nadšení, které hory pøenáší a výslednou
smìs profesionálního a pøitom spontálního
hudebního projevu.
A protože všechno souvisí se vším, pøi pøechodu
z jednoho bøehu na druhý nám podali pomocnou
ruku hned dva andìlé strážní: Dušan Vanèura,
souèasný èlen mého bývalého mateøského
souboru Spirituál kvintet a Pavel Jurkoviè,
bývalý èlen mého souèasného mateøského
souboru Pražští madrigalisté. Za zvukovou režii
a pøátelskou podporu jim budiž dík.
Vstupte tedy s námi na most pøes øeku Jordán,
svìdka dávných a nám všem spoleèných pøíbìhù
Starého a Nového Zákona.
Eva Kriz-Lifková
D
ecades ago, streams of what is
called classical music and the
mainstream - including pop, jazz
and others went apart. And ever since,
cohorts of musicians have been busy trying
to bring them together. Hardly could we find
a style where such a marriage would be
more justified than Negro spirituals and
gospels. Music which the original black
interpreters sang from their heads and souls,
rhythmic and jazzy, sounds great, rendered
in the bel canto style, in places, where we
are used to listening to classical music
rather - in churches and temples.
So if there is a gap, there is a bridge and it
was very early in my career as a singer that I
crossed it for the first time, when, after
singing with jazz and folks groups I decided
to go in for a solid bel canto training and
then made headway through Bach’s
cantatas and Haydn’s oratorios right to
Renaissance and Baroque church music.
And now I take opposite direction and, with
all the skills of a classical music singer, I’m
coming back to this wonderful music, for the
sheer joy and love of it.
It is not surprising that as a companion on
the journey i chose an excellent swing
pianist, Miloš Kysilka, whom I first me back
in 1972, when I was starting my career as a
singer in the group Erastus. I also invited
the PUERI GAUDENTES, a choir of men
and young boys under the baton of Zdena
Souèková “and their boys” deserve all our
admiration for the painstaking work which
brought them to many stages both in and
outside the country (including that of the Prague
State Opera) and which involved them in such
prestigious project as the monumental staging of the
Bernstein’s Mass in Prague in 1997. Blended with a
good deal of enthusiasm, their efforts resulted in a
sound, which is both spontaneous and professional.
So come now and join us on the way across the
Jordan, a witness to those ancient stories from the
Bible which are our common heritage.
Eva Kriz-Lifková

Podobné dokumenty

Birdman Mortdecai: Grandiózní případ JEZERNÍ PANÍ Vetřelec

Birdman Mortdecai: Grandiózní případ JEZERNÍ PANÍ Vetřelec Příběh herce (Michael Keaton), který se stal slavný především tím, že ztvárnil známého superhrdinu. Zachycuje ho ve chvíli, kdy se snaží prosadit v jedné z her na Broadwayi. Ve dnech, které předchá...

Více

Kozojedské lesy - kulturní spolek kozojedy

Kozojedské lesy - kulturní spolek kozojedy Jiří Svoboda v mých vzpomínkách Můj rod pochází od nepaměti z Radnic, odkud je to do Kozojed pouhých 18 km. Ale já jsem přesto ve svém mládí z kozojedského okolí poznal jedině Rakolusky, protože j...

Více

Povinnost pro fanouška černošské hudby 70. let

Povinnost pro fanouška černošské hudby 70. let zákulisní taktiky typu podplácení DJů nebo způsob, jakým "bílá" muzika běžně vykrádala hudbu "černou". Časté jsou odkazy na konkrétní reálie, jako třeba na kapelu Jackson 5 nebo obaly desek The Sup...

Více

Studenský TEP 2/2004

Studenský TEP 2/2004 vlastní riziko, které není malé:

Více

Obelisk 13/2015

Obelisk 13/2015 Nové pojetí vánoèních trhù na Námìstí nabídlo jinou koncepci - a svìte div se - vánoèní. První den tìchto trhù v úterý 15. prosince tak nabídl krásný koncert skupiny Veselá bída, která svým moderní...

Více

80 let prostějovského volejbalu - Olomoucký krajský volejbalový svaz

80 let prostějovského volejbalu - Olomoucký krajský volejbalový svaz oddílu ustanoveno družstvo žen, do nìhož pøišlo i nìkolik posil z TJ OP Prostìjov. Poté hrálo družstvo oblastní moravskou ligu. Z dùvodu rùzných rodinných a zamìstnaneckých problémù v roce 1955 pøi...

Více

Ročník 50 - Czechevents.net

Ročník 50 - Czechevents.net Dámský odbor Českého a slovenského sdružení pořádal tradiční již 58. BAZAR v sobotu 9. listopadu v sále kostela sv. Ignáce. Měli jsme radost, že přišlo hodně lidí a pěkně si popovídali při dobrém j...

Více