Mandarin - SUMI AGRO CZECH sro

Komentáře

Transkript

Mandarin - SUMI AGRO CZECH sro
Životabudiè nejen
pro vaše obilniny
Mandar
• Dlouhodobá
a spolehlivá
ochrana
• Vyšší schopnost
odolávat suchu
• Vìtší listy
znamenají
vìtší výnos
Za každých 50 l Mandarinu
Z
pro ošetøení 40 ha pšenice,
p
n
nebo 55 ha jeèmene láhev
originálního belgického koòaku
o
Mandarine Napoleon v hodnotì 800 Kè zdarma!
M
Akce trvá do konce èervence 2016
A
SUMI AGRO CZECH s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281-8, fax: 261 090 280, www.sumiagro.cz
Úèinné látky:
Bixafen 50 g/l, Tebukonazol 166 g/l
Mandarin®
fungicid proti listovým a klasovým chorobám v obilninách
Plodina
Indikace
Ochranná lhùta (dny)
Dávkování
braniènatka pšenièná a plevová, padlí travní
35
1,2 l/ha
rez pšenièná
35
0,9 l/ha
padlí travní
35
1,2 l/ha
rynchosporiová skvrnitost, hnìdá skvrnitost
35
0,9 l/ha
rez jeèná
35
0,6 l/ha
Pšenice, žito, tritikale
Jeèmen
Mandarin
Soleil
Tospin 0,5 l
+ Impulse Super 0,5 l
Tospin 0,7 l
Podnik
Mandarine je belgický
koòak z výluh kùry sicilských
mandarinek v koòaku. Nápoj byl
vyroben na zakázku belgickým
chemikem Antoine Francois
de Fourcroy pro Napoleona
Bonaparteho. S tímto nápojem
se traduje legenda, že Napoleon
Bonaparte použil tento koòak pøi
svádìní hereèky Madame Mars.
Jméno a pøíjmení
Adresa doruèení
Množství Mandarinu nakoupeného v roce 2016
Telefon
Podpis
Návratku nám pošlete spoleènì
s kopií faktur nebo dodacího listu
do konce èervence 2016 na adresu:
Sumi Agro czech s.r.o.,
Na strži 65, Praha 4, 140 00
email: [email protected]
fax: 261 090 280
Více informací na www.sumiagro.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Podobné dokumenty