verze pro tisk

Komentáře

Transkript

verze pro tisk
1. Kořeny světové literatury
Epos o Gilgamešovi
Bible
Vlastní životopis Sinuhetův
Texty pyramid
Kniha mrtvých
Achnatónův hymnus na Slunce
Mahábhárata
Rámajana
Kniha písní
Aischylos
Aristoteles
Petronius
Oresteia
Spoutaný prometheus
Peršané
Rady Aristotelovy
Rétorika
Poetika
Satirikon
Sofokles
Hérodotos
Antigona
Král Oidipus
Elektra
Dějiny
Životopis Homéra
Euripides
Li Po
Tu Fu
Homér
Ilias
Odyssea
Sapfo
Anakreon
Ezop
Medea
Aristofanes
Cicero
Catullus
Nenávidím a miluji
Žáby
Mír
Jezdci
Ptáci
Zpěvy pastýřské
Zpěvy rolnické
Aeneis
Sokrates
Ovidius
Platon
Žalozpěvy
Umění milovat
Proměny
Dialogy
Ústava
Vergilius
Horatius
Tacitus
Plautus
Komedie o hrnci
Píseň o Rolandovi
Alexandreida
Tristan a Izolda
Píseň o Cidovi
Beowulf
Píseň o Nibelunzích
Slovo o pluku Igorově
2. Počátky vzdělanosti na našem území
Konstantin
Proglas
Metoděj
Paterik
Sudnyj ljudem
Život Konstantinův
Život Metodějův
Život knížete Václava
Kristiánová legenda aneb
život a umučení sv.
Václava a jeho babičky
Ludmily
Druhá staroslověnská
legenda o sv. Václavu
Pražské hlaholské zlomky
Hospodine, pomiluj ny
Svatý Václave
Kosmas
Kronika česká
Alexandreida
Dalimilova kronika
Život sv. Kateřiny
Legenda o sv. Prokopu
Měj sě dobřě, srdéčko
Dřěvo sě listem odievá
Tristram a Izalda
Hradecký rukopis
Podkoní a žák
Svár vody s vínem
Píseň veselé chudiny
Mastičkář
Karel IV.
Legenda o sv. Václavu
Vita Caroli
Smil Flaška z Pardubic
Nová rada
3. Humanismus, renesance, reformace
Matěj z Janova
Konrád Waldhauser
Jistebnický kancionál
Budyšínský rukopis
Žižkův vojenský řád
Francesco Petrarca
William Shakespeare
Zpěvník (Sonety Lauře)
Komedie plná omylů
Zkrocení zlé ženy
Dva šlechtici z Verony
Sen noci svatojánské
Mnoho povyku pro nic
Veselé paničky windsorské
Večer tříkrálový
Benátský kupec
Jindřich VI.
Richard III.
Richard II.
Jindřich IV.
Jindřich V.
Král Jan
Titus Andronikus
Julius Caesar
Romeo a Julie
Hamlet, kralevic dánský
Othello
Král Lear
Macbeth
Coriolanus
Antonius a Kleopatra
Cymbelín
Zimní pohádka
Bouře
Sonety
Giovanni Boccacio
Jan Milíč z Kroměříže
Vavřinec z Březové
Dekameron
Tomáš Štítný ze Štítného
Husitská kronika
Báseň vznešené koruny
české
Francois Villon
Řeči besední
Řeči sváteční a nedělní
Knížky šestery o obecných
věcech křesťanských
Jan Viklef
Jan Hus
O církvi
Rozprava o odpustcích
O šesti bludiech
Postila aneb vyloženie svatých
čtení nedělních
Listy
Výklad Viery, Desatera a Páteře
O pravopisu českém
Knížky o svatokupectví
Mistr Jeroným Pražský
Jakoubek ze Stříbra
Petr Chelčický
Odkaz (Malá závěť)
Velký testament
O boji duchovním
O trojiem lidu
Postila
Sieť viery
Francois Rabelais
Václav Šašek z
Biřkova
Důmyslný rytíř don Quijote
de la Mancha
Deník o jízdě a putování
pana Lva z Rožmitálu a z
Blatné z Čech až na konec
světa
Martin Luther
Gargamtua a Pantagruel
Miguel Cervantes y
Saavedra
Lope de Vega
Fuente Ovejuna (Ovčí
pramen)
Torquato Tasso
Osvobozený Jeruzalém
Jean Calvin
Geofrey Chaucer
Ulrich Zwingli
Canterburské povídky
Dante Alighieri
Christopher Marlowe
Božská komedie
Kralická bible
Jan z Rabštejna
Jan Campanus
Vodňanský
Bretislaus
Bohuslav Hasištejnský z
Lobkovic
Žaloba k svatému Václavu na
mravy Čechů
Viktorin Kornel ze
Všehrd
Oldřich Prefát z
Vlkanova
Knihy o napravení padlého
O právech, súdiech a
dskách země České knihy
devatery
Cesta z Prahy do Benátek
a odtud po moři až do
Palestiny
Řehoř Hrubý z Jelení
chvála bláznovství
Václav Písecký
Hynek z Poděbrad
Mikuláš Konáč z
Hodiškova
Neuberský rukopisný sborník
Májový sen
Veršové o milovníku
Václav Hájek z
Libočan
Jan Skála z Doubravky
Rada zvířat
Kronika česká
Václav Vratislav z
Mitrovic
Příhody (Paměti)
Kryštof Harant z
Polžic a Bezdružic
Putování aneb Cesta z
Království českého do
Benátek, odtud po moři do
země Svaté, země Judské
a dále do Egypta
Jan Blahoslav
Muzika
Filipika proti misomusům
Gramatika česká
Akta jednoty bratrské
Kancionál šamotulský
Kancionál ivančický
Daniel Adam z
Veleslavína
Kalendář historický
Kroniky dvě o založení země
české
Politica historica
Herbář
Vypsání krajin země ruské
(Kronika moskevská)
Silva quadrilinguis
4. Baroko, klasicismus
Torquato Tasso
Antonín Konyáš
Osvobozený Jeruzalém
Dobytí Jeruzaléma
Klíč kacířské bludy k
rozeznání otvírající, k
vykořenění zamykající
Pedro Calderón de la
Barca
Život je sen
Zalamejský rychtář
John milton
Ztracený ráj
Hans Jacob Cristoffel
von Grimmelshausen
Adam Michna z
Otradovic
Česká mariánská muzika
radostná i žalostná
Matěj Václav Šteyer
Brus jazyka českého
Kancionál český
Dobromysný Simplicus
Simplicisimus
Poběhlice Kuráž
Pavel Stránský
Bedřich Bridel
Co Bůh? Člověk?
Chronologie církevní
Historie církevní
Bohuslav Balbín
Jan Amos Komenský
Rozmanitosti z historie Království
českého
Rozprava na obranu jazyka
slovanského, zvláště českého
O státě českém
Pavel Skála ze Zhoře
Listové do nebe
Labyrint světa a ráj srdce
Kšaft umírající matky
jednoty bratrské
Hlubina bezpečnosti
Přemyšlování o dokonalosti
křesťanské
Všeobecná porada o
nápravě věcí lidských
cesta světla
Didaktika česká
Velká didaktika
Informatorium školy
mateřské
Brána jazyků otevřená
Svět v obrazech
Škola hrou
Kancionál
Poklad jazyka českého
O poezii české
Divadlo veškerenstva věcí
Pierre Corneille
Cid
Jean Racine
Faidra
Jean de la Fontaine
Bajky
Moliere
Tartuffe
Misantrop
Lakomec
Měšťák šlechticem
Scapinova šibalství
Zdravý nemocný
Carlo Goldoni
Poprask na laguně
Sluha dvou pánů
Denis Diderot, Jean
D'Alembert
Encyklopedie věd, umění a
řemesel
Voltaire
Filosofické listy
Filosofický slovník
Století Ludvíka XIV.
Candide
Charles Louis de
Montesquieu
O Duchu zákonů
Perské listy
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Henry Fielding
Jonathan Wild Veliký
Tom Jones
Jonathan Swift
Gulliverovy cesty
5. Národní obrození
Josef Dobrovský
Dějiny českého jazyka a
literatury
Zevrubná mluvnice českého
jazyka
Německo - český slovník
Základy jazyka staroslověnského
Česká prozódie
Gelasius Dobner
František Martin Pelcl
Nová kronika česká
Framtišek Kubička
Václav Thám
Básně v řeči vázané
Břetislav a Jitka
Antonín Jaroslav
Puchmajer
Sebrání básní a zpěvů
Óda na Jana Žižku
Šebatian
Hněvkovský
Vnislav a Běla
Děvín
Prokop Šedivý
Masné krámy
Pražští sládci
Václav Kliment
Klicpera
Jan za chrta dán
Blaník
Rohovín čtverrohý
Divotvorný klobouk
Hadrián z Římsu
Jan Nepomuk
Štěpánek
Čech a Němec
Obležení Prahy od Švédů
Václav Hanka
Rukopis královedvorský
Josef Linda
Rukopis zelenohorský
Josef Jungmann
Česko - německý slovník
Romlouvání o jazyce
českém
Slovesnost
Historie literatury české
Oldřich a Božena
Počátkové českého básnictví,
obzvláště prozódie
František Palacký
Staří letopisové čeští
Dějiny národu českého v
Čechách i v Moravě
František Ladislav
Čelákovský
Antonín Marek
Slovanské národní písně
Mudrosloví národa slovanského
v příslovích
Ohlas písní ruských
Ohlas písní českých
Jan Svatopluk Presl
Jan Kollár
Milotar Zdirad Polák
Pavel Josef Šafařík
Slovanské starožitnosti
Dějiny slovanského jazyka
a literatury ve všech
nářečích
Tatranská múza s lýrou
slovanskou
Básně
Slávy dcera
Národnie zpievanky čili Písně
světské Slováků v Uhrách
Václav Matěj Kramerius
6. Romantismus ve světové literatuře
Odpoutaný Prometheus
Jean Jacques Rousseau
Emil čili o výchově
Julie neboli Nová Heloisa
Johann Wolfgang Goethe
Faust
Utrpení mladého Werthera
Trilogie vášně
Elegie z Mariánských lázní
Ifigénie v Tauridě
Friedrich Schiller
Walter Scott
Waverley
Ivanhoe
Robroy
Jezerní panna
Pirát
Quentin Durward
Jakub a Wilhelm
Grimmové
Dělníci moře
Devadesát tři
Člověk, který se směje
Ruy Blas
cromwell
Stendhal
Červený a černý
Kartouza parmská
Alfred de Musset
Alexandr Sergejevič
Puškin
Evžen Oněgin
Kavkazský zajatec
Bachčisarajská fontána
Cikáni
Kapitánská dcerka
Piková dáma
Boris Godunov
Zpověď dítěte svého věku
Se srdcem divno hrát
Michail Jurjevič
Lermontov
Giacimo Leopardy
Démon
Hrdina naší doby
Loupežníci
Úklady a láska
Óda na radost
Marie Stuartovna
Vilém Tell
Panna orleánská
Heinrich Heine
Hymny noci
Heinrich von Ofterdingen
Alessandro Manzoni
Snoubenci
Pan Tadeáš
Konrád Wallenrod
George Gordon Byron
Francois René
Chateaubriand
Edgar Allan Poe
Sándor Petöfi
Korzár
Džaur
Lara
Chillonský vězeň
Childe Harroldova pouť
Percy Bysshe Shelley
Kniha písní
Novalis
Attala
Victor Hugo
Legenda věků
Chrám Matky Boží v Paříži
Ubožáci
Zpěvy
Havran
Vraždy v ulici Morgue
Jáma a kyvadlo
Henry Wadsworth
Longfellow
Píseň o Hiawathovi
Adam Mickiewicz
7. Romantismus v české literatuře
Josef Kajetán Tyl
Karel Jaromír Erben
Karel Sabina
Božena Němcová
Rozina Ruthardova
Dekret Kutnohorský
Poslední Čech
Strakonický dudák aneb Hody
divých žen
Jiříkovo vidění
Tvrdohavá žena
Toman a lesní panna
Panna Marjanka matka
Pražský flamendr
Bankrotář
Chudý kejklíř
Paličova dcera
Fidlovačka
Kutnohorští havíři
Jan Hus
Žižka z Trocnova
Krvavé křtiny
Písně národu v Čechách
Prostonárodní české písně
a říkadla
Kytice
Vybrané báje a pověsti
národní jiných větví
slovanských
Úvod povahopisný
Prodaná nevěsta
Braniboři v Čechách
Na poušti
Hrobník
Oživené hroby
Obrazy z okolí domažlického
Národní báchorky a pověsti
Babička
Pohorská vesnice
Chudí lidé
V zámku a podzámčí
Karla
Divá Bára
Dobrý člověk ještě žije
Pan učitel
Karel Hynek Mácha
Máj
Obrazy ze života mého
Večer na Bezdězu
Márinka
Pouť krkonošská
Kat
Cikáni
Josef Václav Frič
Lada Niola
Paměti
Karel Havlíček
Borovský
Obrazy z Rus
Tyrolské elegie
Král Lávra
Křest sv. Vladimíra
Epigramy
8. Realismus v české a světové literatuře
William Makepeace
Thackeray
Émile Zola
Ostrov pokladů
Podivuhodný příběh doktora
Jekylla a pana Hyda
Experimentální román
Tereza Raquinová
Les Rougon-Macguart
Břicho Paříže
Zabiják
Nana
Germinal
Lidská bestie
Charles Dickens
Guy de Maupassant
Kniha snobů
Trh marnosti
Robert Louis Stephenson
Oliver Twist
Kronika Pickwickova klubu
David Copperfield
Malá Doritka
Nadějné vyhlídky
Honré de Balzac
Lidská komedie
Otec Goriot
Ztracené iluze
Lesk a bída kurtizán
Bratranec Pans
Sestřenice Běta
Evženie Grandetová
Gustave Flaubert
Paní Bovaryová
Salambo
Citová výchova
Bouvard a Pecuchet
Miláček
Kulička
Ivan Sergejevič
Turgeněv
Lovcovy zápisky
Šlechtické hnízdo
Otcové a děti
Ivan Alexandrovič
Gončarov
Oblomov
Nikolaj Vasiljevič
Gogol
Mirgorod
Taras Bulba
Revizor
Ženitba
Hráči
Mrtvé duše
Fjodor Michailovič
Dostojevskij
Zločin a trest
Idiot
Běsové
Bratři Karamazovi
Henryk Sienkiewicz
Křižáci
Ohněm a mečem
Quo vadis
Pouští a pralesem
Boleslav Prus
Farao
Loutka
Lev Nikolajevič
Tolstoj
Henrik Ibsen
Dětství
Chlapectví
Jinošství
Sevastopolské povídky
Vojna a mír
Anna Karenina
Vzkříšení
August Strindberg
Nora
Opory společnosti
Divoká kachna
Heda Gablerová
Peer Gynt
Červený pokoj
Anton Pavlovič
Čechov
Tři sestry
Višňový sad
Strýček Váňa
Racek
Medvěd
Nabídka k sňatku
Chameleon
Pokoj č. 6
Dáma s psíčkem
Vaňka
Hans Christian Andersen
Pohádka mého života
Mark Twain
Dobrodružství Toma Sawyera
Dobrodružství Huckleberryho
Fina
Josef Svátek
Tajnosti pražské
Majestát Rudolfa II.
Paměti katovské rodiny Mydlářů
Václav Beneš Třebízský
Bludné duše
Královna Dagmar
Trnová koruna
Zikmund Winter
Rakovnické obrázky
Nezbedný bakalář
Rozina sebranec
Mistr Kampanus
Alois Jirásek
Staré pověsti české
Mezi proudy
Proti všem
Bratrstvo
Husitský král
Z Čech až na konec světa
Temno
Psohlavci
Skály
Skaláci
Poklad
Na dvoře vévodském
Ráj světa
F. L. Věk
Dramatik Václav Thám,
básník
Šebastian Hněvkovský
Filozofská historie
U nás
Otec
vojnarka
Lucerna
Karel Václav Rais
Výminkáři
Kalibův zločin
Zapadlí vlastenci
Západ
O ztraceném ševci
Pantáta bezoušek
Rodiče a děti
Tereza Nováková
Maloměstský román
Jan Jílek
Jiří Šmatlán
Drašar
Na Librově gruntě
Děti čistého živého
Karel Klostermann
Antal Stašek
Jakub Arbes
Blouznivci našich hor
V temných vírech
Na rozhraní
O Ševci Matoušovi a jeho
přátelích
Josef Holeček
Naši
Jan Herben
Do třetího a čtvrtého
pokolení
Jindřich Šimon Baar
Pro kravičku
Paní komisárka
Lůsy
Osmačtyřicátníci
Jan Cimbura
Hanýžka a Martínek
Mlhy na blatech
V ráji Šumavském
Ďábel na skřipci
Svatý Xaverius
Newtonův mozek
Kandidáti existence
Štrajchpudlíci
Ladislav Stroupežnický
Naši Furianti
Gabriela Preisová
Gazdina roba
Její pastorkyňa
Alois a Vilém Mrštíkové
Maryša
Vilém Mrštík
Pohádka máje
Santa Lucia
Zumři
9. Básnické generace 2. poloviny 19. století
Vítězslav Hálek
Večerní písně
Nekamenujte proroky
V přírodě
Komediant
Muzikantská Liduška
Na statku a v chaloupce
Na vejminku
Poldík Rumář
Carevič Alexej
Záviš z Falkštejna
Král Rudolf
Král Jiří z Poděbrad
Král Vukašín
Jan Neruda
Studie krátké a kratší
Žerty dravé a hravé
Obrazy z ciziny
Menší cesty
Kam s ním
Povídky malostranské
Arabesky
Byl darebákem
Různí lidé
Ženich z hladu
Francesco di Rimini
Hřbitovní kvítí
Knihy veršů
Kniha veršů výpravných
Dědova mísa
Před fortnou milosrdných
Kniha veršů lyrických a smíšených
Kniha veršů časových a
příležitostných
Našel jsem se
Vším jsem byl rád
Písně kosmické
Balady a romance
Romance o Karlu IV.
Prosté motivy
Zpěvy páteční
Karolína světlá
Dvojí probuzení
Láska k básníkovi
První Češka
Černý Petříček
Vesnický román
Kříž u potoka
Kantůrčice
Nemodlenec
Frantina
Zvonečková královna
Hubička
Svatopluk Čech
Husita na Baltu
Adamité
Roháč na Sióně
Evropa
Slavie
Dagmar
Václav z Michalovic
Ve stínu lípy
Lešetínský kovář
Sekáči
Nové písně
Jitřní písně
Písně otroka
Broučkiády
Výlet pana Broučka do
Měsíce
Nový epochální výlet pana
Broučka, tentokráte do XV.
století
Hanumann
Jestřáb kontra hrdlička
Josef Václav Sládek
Básně
Jiskry na moři
Světlou stopou
Točič
Na prahu ráje
Sluncem a stínem
Selské písně a České znělky
Velké širé rodné lány
České písně
v zimním slunci
Lethé a jiné básně
Zvony a zvonky
Zlatý máj
Skřivánčí píseň
Jaroslav Vrchlický
Z hlubin
Eklogy a písně
Dojmy a rozmary
Vittoria colona
Poutí k Eldorádu
Hudba v duši
Motýli všech barev
Čarovná zahrada
Nové sonety samotáře
Okna v bouři
Ne, Bože, více štěstí
Za trochu lásky
Strom života
Damoklův meč
Zlomky epopeje
Hilarion
Twardowski
Bar Kochba
Národní látky
Šárka
Legenda o sv. Prokopovi
Kříž Božetěchův
Selské balady
Píseň o Vinetě
Sfinx
Spartakus
Smrt Hippodomie
Drahomíra
Knížata
Noc na Karlštejně
Julius Zeyer
Ondřej Černyšev
O věrném přátelství Amise a Amila
Jan Maria Plojhar
Dům u tonoucí hvězdy
Tři legendy o krucifixu
Vyšehrad
Čechův příchod
Karolínská epopeja
Radúz a Mahulena
12. Moderní směry na sklonku 19. století, Česká
moderna
Charles Baudelaire
Rainer Maria Rilke
Květy zla
Nové básně
Sonety Orfeovy
Jean Arthur Rimbaud
Mé bohémství
Večerní modlitba
Opilý koráb
Samohlásky
Spáč v úvalu
Paul Verlaine
Saturnské básně
Podzimní píseň
Písně beze slov
Básnické umění
Walt Whitman
Stébla trávy
Zpěv radosti
Oscar Wilde
Jak je důležité míti Filipa
Ideální manžel
Obraz Doriana Graye
Šťastný princ
Slavík a růže
Alexandr Sergejevič
Blok
Dvanáct
Verše o krásné dámě
Émile Varhaeren
Chapadlovitá města
Josef Svatopluk
Machar
Confiteor
Čtyři knihy sonetů
Tristium Vindobona
Zde by měly kvést růže
Magdaléna
Svědomím věků
Golgota
V záři helénského slunce
Jed z Judey
Pohanské plameny
Otokar Březina
Antonín Sova
Tajemné dálky
Svítání na západě
Větry od pólu
Stavitelé chrámu
Ruce
Hudba pramenu
Skryté dějiny
Květy intimních nálad
U řek
Z mého kraje
Soucit a vzdor
Zlomená duše
Smetanovo kvarteto Z mého
života
Vybouřené smutky
Údolí nového království
Dobrodružství odvahy
Ještě jednou se vrátíme
Kdo vám tak zcuchal tmavé
vlasy?
Lyrika lásky a života
Zápasy a osudy
Zpěvy domova
Sloky spisovatelům
Drsná láska
Ivův román
Výpravy chudých
O milování, lásce a zradě
Pankrác Budecius, kantor
Tom a Bojar
Karel Hlaváček
Pozdě k ránu
Svou violu jsem naladil co
možná nejhlouběji
Mstivá kantiléna
Hrál kdosi na hoboj
13. Básnické generace na začátku 20. století
František Gellner
Po nás ať přijde potopa
Přetékající pohár
Radosti života
Což, páni spisovatelé
Petr Bezruč
Slezské písně
Ostrava
Oni a my
70 000
Ty a já
Leonidas
Horník
Labutinka
Jen jedenkrát
Červený květ
Motýl
Maryčka Magdonova
Kantor Halfar
Pole na horách
Bernard Žár
Škaredý zjev
Fráňa Šrámek
Stříbrný vítr
Života bído, přec tě mám
rád
Modrý a rudý
Splav
Tělo
Past
Měsíc nad řekou
Léto
Viktor Dyk
Soumrak u moře
A porta inferi
Síla života
Marnosti
Satiry a sarkasmy
Pohádky z naší vesnice
Buřiči
Milá sedmi loupežníků
Krysař
Lehké a těžké kroky
Anebo
Okno
Poslední rok
Země mluví
Stanislav Kostka
Neumann
Nemesis bonorum custos
Jsem apoštol nového žití
Apostrofy hrdé a vášnivé
Satanova sláva mezi námi
Sen o zástupu zoufalých a
umírajících
Kniha lesů, vod a strání
Vstupní modlitba
Jarní zvěstování
Nové zpěvy
Chvála rotačky
Rudé zpěvy
Bezedný rok
Karel Toman
Pohádky krve
Torzo života
Píseň
Sentimentální pijáci
Melancholická pouť
Sluneční hodiny
Tuláci
Verše rodinné a jiné
Měsíce
Hlas ticha
Stoletý kalendář
František Xaver Šalda
Boje o zítřek
Hrdinný zrak
Syntetizm v novém umění
Duše a dílo
14. Poezie 20. a 30. let 20. století
Guillame Apolinaire
Tristan Tzara
Jiří Wolker
Pásmo
Alkoholy
Kalendářní biograf
abstraktního srdce
25 básní
Host do domu
Pokora
Ukřižované srdce
Svatý Kopeček
Těžká hodina
Balada o nenarozeném
dítěti
Balada o očích topčových
Filippo Tomaso Marinetti
Manifest futurismu
Osvobozená slova
Man Ray
Vladimír Majakovskij
Kurt Schwitters
Políček veřejnému vkusu
Oblak v kalhotách
Flétna páteř
Vojna a svět
150 000 000
V. I. Lenin
Mysteria Buffa
Velemir Chlebnikov
Válka v myší pasti
Křidélkuje zlatopisem
Ladomir
Sergej Alexandrovič
Jesenin
Optická báseň
Christian Morgestern
Šibeniční písně
Palma kužel
Šlasi
Košilela
André Breton
Bělovlasý revolver
Naďa
Bláznivá láska
Magnetická pole
Myšlenky surrealismu
F. Suppault
Jean Cocteau
Magnetická pole
Myšlenky surrealismu
Gottfried Benn
Paul Eluard
Márnice
Malá astra
Nepřerušená poezie
Veřejná růže
Jindřich Hořejší
Hudba na náměstí
Korálový náhrdelník
Den a noc
Josef Hora
Strom v květu
Básně
Pracující den
Dělnická Madona
Srdce a vřava světa
Bouřlivé jaro
Hladový rok
Itálie
Struny ve větru
Čas, bratr mého srdce Tvůj
hlas
Tonoucí stíny
Dvě minuty ticha
Máchovské variace
Domov
Jan Houslista
Zahrada Popelčina
Vítězslav Nezval
Most
Pantomima
Abeceda
Depeše na kolečkách
Papoušek na motocyklu čili o
řemesle básnickém
Podivuhodný kouzelník
Týden v barvách
Básně noci
Signál času
Slavnost
Vyznání
Akrobat
Edison
Skleněný havelok
Zpáteční lístek
Pět prstů
Sbohem a šáteček
Schovávaná na schodech
Milenci z kiosku
Žena v množném čísle
Košile
Praha s prsty deště
Absolutní hrobař
52 hořkých balad Roberta
Davida
100 sonetů zachránkyni věčného
studenta Roberta Davida
70 básní na rozloučenou se
stínem věčného studenta
Roberta Davida
Matka Naděje
Pět minut za městem
Manon Lescaut
Pražský chodec
Histirický obraz
Veliký orloj
Stalin
Zpěv míru
Z domoviny
Křídla
Chrpy a města
Na břehu řeky Svratky
Dnes ještě nezapadá
slunce nad Atlantidou
Moderní básnické směry
Z mého života
Jaroslav Seifert
Město v slzách
Samá láska
Na vlnách TSF (Svatební
cesta)
Počítadlo
Park
Slavík zpívá špatně
Poštovní holub
Píseň
Jablko z klína
Ruce Venušiny
Jaro, Sbohem
Osm dní
Zhasněte světla
Vějíř Boženy Němcové
Světlem oděná
Kamenný most
Přilba hlíny
Šel malíř chudě do světa
Píseň o Viktorce
Maminka
Chlapec a hvězdy
Koncert na ostrově
Halleyova kometa
Odlévání zvonů
Všechny krásy světa
Morový sloup
Deštník z Picadily
Býti básníkem
František Halas
Sérpie
Kohout plaší smrt
Tvář
Hořec
Staré ženy
Dokořán
Torzo naděje
Praze
Zpěv úzkosti
Mobilizace
Naše paní Božena
Němcová
Ladění
V řadě
A co?
Já se tam vrátím
Vladimír Holan
Blouznivý vějíř
Triumf smrti
Vanutí
Kameni, přicházíš
Modlitba kamene
Oblouk
Září 1938
Odpověď Francii
Sen
Záhřmotí
První testament
Terezka Planetová
Dokument
Dík Sovětskému svazu
Panichida
Tobě
Rudoarmějci
Bez názvu
Bolesti
Na sotnách
Asklepiovi kohouta
Noc s Hamletem
Noc s Ofélií
Jan Zahradníček
Jeřáby
Pozdravení slunci
La Saletta
Korouhve
Hymnus sv. Václava
Znamení moci
Rouška Veroničina
Čtyři léta
Jiří Orten
Čítanka jaro
Cesta k mrazu
Bílý obraz
Jeremiášův pláč
Ohnice
Elegie
Deníky
15. Česká próza 20. a 30. let 20. století
Rudolf Medek
Jaroslav Hašek
A. C. Nor
Jan Čarek
Anabáze
Zborov
Plukovník švec
Trampoty pana Tenkráta
Můj obchod se psy a jiné
humoresky
Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války
Rozvrat rodiny Kýrů
Můj nepřítel osud
Tvář plná světla
Chudá rodina z Heřmaně
Temno v chalupách
Svatozář
Jan Vrba
Jan Knob
Vladislav Vančura
Jan Morávek
Josef Koudelák
Plavci na Sázavě
Opuštěná řeka
Plavecký mariáš
Jindřich Spáčil
Josef Kopta
Třetí rota
Třetí rota na magistrále
Třetí rota doma
František Langer
Železný vlk
Jízdní hlídka
Obrácení Ferdiše Pištory
Velbloud uchem jehly
Jaroslav Kratochvíl
Cesta revoluce
Prameny
Jaromír John
Večery na slamníku
Zbloudilý syn
Rajský ostrov
Pampovánek
Boský osud
Moudrý Englbert
Dořiní milenci
Amazonský proud
Dlouhý, široký a
bystrozraký
Pekař Jan Marhoul
Rozmarné léto
Pole orná a válečná
Markéta Lazarová
Konec starých časů
Luk královny Dorotky
Útěk do Budína
Tři řeky
Obrazy z dějin národa
českého
Jezero Ukerewe
Josefína
Kubula a Kuba Kubikula
Vojtěch Martínek
Stavy rachotí
Černá země
Kamenný řád
Svět kouzel a divů
Čarovné kvítí
Josef Knap
Básníci selství
Literatura české půdy
Réva na zdi
Muži a hory
Vysoké jarní nebe
Cizinec
František Křelina
Hubená léta
Hlas kořenů
Amarú, syn hadí
Václav Prokůpek
Zakryto slzami
Ztracená země
František Götz
Několik slov o našem vyznání
uměleckém a sociálním
Naše naděje, víra a práce
Čestmír Jeřábek
Zasklený člověk
Předzvěsti
Lev Blatný
Ko-ko-ko-dák!
Vítr v ohradě
Josef chaloupka
Zdeněk Kalista
Richard Weiner
Lítice
Škleb
Mnoho nocí
Mezopotámie
Lazebník
Hra doopravdy
Ladislav Klíma
Utrpení knížete Sternenhocha
Slavná Nemesis a jiné příběhy
Matěj poctivý
Vlastní životopis
Svět jako vědomí a nic
Podivné přátelství herce
Jesenia
Zamřižované zrcadlo
Nikola Šuhaj loupežník
Golet v údolí
O smutných očích Hany
Karadžičové
O mudrci Bitpajovi a jeho
zvířátkách
Biblické příběhy
Ze starých letopisů
Marie Pujmanová
Dům o tisíci patrech
Škola zločinu
Spáč ve zvěrokruhu
Pod křídly
Pacientka doktora Hegla
Lidé na křížovatce
Hra s ohněm
Život proti smrti
Předtucha
Josef Váchal
Marie Majerová
Jan Weiss
Krvavý román
Mystika Čichu
Přírodopis strašidel
Ivan Olbracht
Anna proletářka
O zlých samotářích
Žalář nejtemnější
Panenství
Náměstí republiky
Nejkrásnější svět
Přehrada
Siréna
Havířská balada
Robinsonka
Jarmila Glazarová
Václav Řezáč
Roky v kruhu
Vlčí jáma
Advent
Kluci, hurá za ním
Poplach v Kovářské uličce
Černé světlo
Svědek
Rozhraní
Božena Benešová
Myšky
Kruté mládí
Tiché dívky
Don Pablo, don Pedro,
Věra Lukášová
Člověk
Úder
Podzemní plameny
Tragická duha
Jaroslav Havlíček
Neopatrné panny
Petrolejové lampy
Neviditelný
Helimandoe
Synáček
Egon Hostovský
Případ profesora Kornera
Žhář
Dobročinný večírek
Všeobecné spiknutí
Jaroslav Durych
Bloudění
Rekviem
Sedmikráska
Tři dukáty
Tři troníčky
Jakub Deml
Šlépěje
Moji přátelé
Tanec smrti
Hrad smrti
Miriam
Zapomenuté světlo
Mé svědectví o Otokaru
Březinovi
Jan Čep
Zeměžluč
Letnice
Děravý plášť
Hranice stínu
16. Demokratický proud v české próze 1. poloviny
20. století
Karel Čapek
Zářivé hlubiny
O zkáze Titaniku
Boží muka
Krakonošova zahrada
Trapné povídky
Loupežník
Francouzská poezie nové doby
R. U. R.
Ze života hmyzu
Věc Makropulos
Adam stvořitel
Továrna na absolutno
Krakatit
Povídky z jedné kapsy
Povídky z druhé kapsy
Italské listy
Anglické listy
Výlet do Španěl
Obrázky z Holandska
Cesta na sever
Hordubal
Povětroň
Obyčejný život
Válka s mloky
První parta
Bílá nemoc
Matka
Život a dílo skladatele
Foltýna
Hovory s TGM
Mlčení s TGM
Kniha apokryfů
Marsias čili na okraj
literatury
Eduard Bass
Ferdinand Peroutka
Klapzubova jedenáctka
Cirkus Humberto
Lidé z maringotek
To Arbes nenapsal,
Vrchlický nebásnil
Rozhlášky
Budování státu
Josef Čapek
Krakonošova zahrada
Ze života hmyzu
Adam stvořitel
Stín kapradiny
Kulhavý pokoutník
Povídání o pejskovi a
kočičce
Básně z koncentračního
tábora
Karel Poláček
Edudant a Francimor
Bylo nás pět
Muži v ofsajdu
Povídky pana Kočkodana
Hostinec u kamenného stolu
Dům na předměstí
Hlavní přelíčení
Okresní město
Hrdinové táhnou do boje
Podzemní město
Vyprodáno
20. Světová próza 20. století
Marcel Proust
Hledání ztraceného času
James Joyce
Dubliňané
Portrét umělce v jonošských
letech
Odysseus
Franz Kafka
Proces
Zámek
Doupě
V kárném táboře
Proměna
Amerika (Nezvěstný)
Virginie Woolfová
Orlando
Flush
Robert Musil
Muž bez vlastností
Ernest Hemingway
Sbohem armádo
Zelené pahorky Africké
Komu zvoní hrana
Stařec a moře
William Faulkner
Vojákův žold
Absolone, Absolone
Pobertové
Divoké palmy
Francis Scot
Fitzgerald
Velký Gatsby
Krásní a prokletí
Něžná je noc
Theodore Dreiser
Americká tragédie
Mary Sinclair Lewis
Babbit
Aerrowsmith
Hlavní třída
Leacock Batler
Henri Barbousse
Literární poklesky
Oheň
Peklo
Thomas Stearns
Elliot
Pustina
John Galsworthy
Sága rodu Forsythů
Robert Graves
Romain Rolland
Buddenbrookové
Doktor Faustus
John Steinbeck
Anatole France
Henry Miller
Obratník Raka
Heinrich Mann
Profesor Neřád
Mládí krále Jindřicha IV.
Zrání krále Jindřicha IV.
Den kobylek
Přítelkyně osamělých srdcí
Pláň tortilla
Na plechárně
Hrozny hněvu
Na východ od ráje
O myších a lidech
Penězokazi
Škola žen
Vatikánské kobky
Návrat ze SSSR
Zlaté rouno
Já, Claudius
Já, Claudius Bůh a jeho
žena Messalina
Jan Kryštof
Okouzlená duše
Dobrý člověk ještě žije
Petr a Lucie
Nathanael West
André Gide
Ostrov Tučňáků
Antoine de SaintExupéry
Malý princ
Země lidí
Thomas Mann
Lion Feuchtwanger
Židovka z Toleda
Židovská válka
Lišky na vinici
Goya
Čekárna
Erich Maria Remarque
Na západní frontě klid
Tři kamarádi
Miluj bližního svého
Černý obelisk
Cesta zpátky
Noc v Lisabonu
Jiskra života
Vítězný oblouk
Stefan Zweig
Strach
Amok
Hermann Hesse
Stepní vlk
Narcis a Goldmund
Siddhártha
Gustav Meyrink
Golem
Zelená tvář
Anděl západního okna
Bílý dominikán
Rainer Maria Rilke
Kniha hodinek
Sonety Orfeovi
Duinské elegie
Pět zpěvů
Sedm básní
Franz Werfel
Pavel mezi Židy
Kozlí zpěv
Verdi
Čtyřicet dnů
Hvězda nenarozených
Egon Ervín Kisch
Pasák
Pražská dobrodružství
Zuřivý reportér
Pražský pitaval
Tržiště senzací
Adalbert Stifter
Max Brod
Alfred Kubin
Jean Paul Sartre
Hnus (Nevolnost)
Zeď
Bytí a nicota
Cesty svobody
Věk rozumu
Odklad
Smrt v duši
Posledí šance
Mouchy
Počestná děvka
S vyloučením veřejnosti
Albert Camus
Cizinec
Mýtus o Sisyfovi
Alberto Moravia
Allen Ginsberg
Římanka
Horalka
Neposlušnost
Římské povídky
Kvílení
Kadiš
Pád Ameriky
C. Levi
Kristus se zastavil v Eboli
Bondarev
Hořící sníh
Jack Kerouac
Na cestě
Dharmoví tuláci
Podzemníci
Lawrence Ferlinghetti
Lunapark v hlavě
Michail Alexandrovič
Šolochov
Osud člověka
H. Thurk
Hodina mrtvých očí
William Burroughs
Feťák
Teplouš
Nahý oběd
Charles Bukowski
Nazí a mrtví
Všechny řitě světa, i ta má
Hollywood
William Styron
Amis Kingsley
N. Mailer
Sophiina volba
Josef Heller
Hlava XII.
R. Merle
Smrt je mým řemeslem
B. Vian
Pěna dní
Naplivu na vaše hroby
Šťastný Jim
Tlustý Angličan Chci to hned
John Braine
Místo nahoře
Život nahoře
John Osborne
Ohlédni se v hněvu
John Wain
Umberto Eco
Eugene O'Neil
Eugéne Ionesco
Pospíchej dolů
Jméno růže
Foucauldovo kyvadlo
Smutek sluší Elektře
Plešatá Zpěvačka
V židlích
Nájemníci
Alain Robbe-Grillet
Gumy
Žárlivost
Gabriel Garcia Marquéz
Sto roků samoty
Příhody rodiny Buendiů
J. L. Borges
Alef
Obecné dějiny hanebnosti
A. Carpentier
Ztracené roky
Vladimír Vladimirovič
Nabokov
Lolita
Ray Bradbury
Marťanská kronika
451 stupňů Fahrenheita
Milan Kundera
Nesnesitelná lehkost bytí
Nesmrtelnost
Bertold Brecht
Stanice bouřná
Popraviště
Třígrošová (Šestáková)
opera
Matka kuráž a její děti
Strach a bída třetí říše
Kavkazský křídový kruh
Michail Afanasjevič
Bulgakov
George Bernard
Shaw
Čingiz Torekulovič
Ajtmatov
Mistr a Markétka
Pygmalion
Friedrich Dürenmat
Fyzikové
Návštěva staré dámy
Frank V.
Opera soukromé banky
Alfréd Jarry
Nadsamec
Poláci
Samuel Beckett
Čekání na Godota
Poslední páska
Šťastné dny
Konec hry
Hra
Nyní
Já ne
Dech
Harold Pinter
Návrat domů
Narozeniny
Ištvan Orköny
Kočičí hra
Slavomir Mroźek
Policajti
Trosečníci
Edward Albee
Americký sen
Stalo se v ZOO
Kdo se bojí Virginie Woolfové
Richard Nashe
Obchodník s deštěm
Tenesee Wiliams
Tramvaj do stanice touha
Arthur Miller
Smrt obchodního cestujícího
21. Básnické osobnosti české literatury 20. století
Jaroslav Seifert
Vladimír Holan
František Hrubín
Město v slzách
Samá láska
Na vlnách TSF (Svatební cesta)
Počítadlo
Park
Slavík zpívá špatně
Poštovní holub
Píseň
Jablko z klína
Ruce Venušiny
Jaro, Sbohem
Osm dní
Zhasněte světla
Vějíř Boženy Němcové
Světlem oděná
Kamenný most
Přilba hlíny
Šel malíř chudě do světa
Píseň o Viktorce
Maminka
Chlapec a hvězdy
Koncert na ostrově
Halleyova kometa
Odlévání zvonů
Všechny krásy světa
Morový sloup
Deštník z Picadily
Býti básníkem
Blouznivý vějíř
Triumf smrti
Vanutí
Kameni, přicházíš
Modlitba kamene
Oblouk
Září 1938
Odpověď Francii
Sen
Záhřmotí
První testament
Terezka Planetová
Dokument
Dík Sovětskému svazu
Panichida
Tobě
Rudoarmějci
Bez názvu
Bolesti
Na sotnách
Asklepiovi kohouta
Noc s Hamletem
Noc s Ofélií
Zpíváno z dálky
Krásná po chudobě
Země po polednách
Včelí plást
Země sudička
Cikády
Mávnutí křídel
Chléb s ocelí
Jobova noc
Hirošima
Proměna
Až do konce lásky
Romance pro křídlovku
Černá denice
Lešanské jesličky
Srpnová neděle
Křišťálová noc
Kráska a zvíře
Oldřich a Božena
Říkejte si se mnou
2x7 pohádek
Špalíček her a pohádek

Podobné dokumenty