Pokyny pro projektování a montáž 1

Komentáře

Transkript

Pokyny pro projektování a montáž 1
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P o pi s
Ú st ř e d na M HU 1 0 9 (d á l e j e n ú st ř e d na) j e z ař í z e ní e l e k t r i c k é po ž á r ní si g nal i z ac e . J e u r č e na k v y ho d no c o v á ní po ž á r ní si t u ac e v e st ř e ž e né m pr o st o r u . K ř í z e ní v ni t ř ní c h
i v ně j š í c h f u nk c í v y u ž í v á ú st ř e d na d v a mi k r o pr o c e so r y , j e d e n j e hl av ní sy st é mo v ý , d r u hý
j e u r č e n pr o ř í z e ní l i ne k s ad r e so v at e l ný mi hl á si č i . E l e k t r o ni c k é o b v o d y ú st ř e d ny i hl á si č ů
j so u o saz e ny so u č á st k ami pr o po v r c ho v o u mo nt á ž (S M D ). O pt i c k é si g nal i z ač ní pr v k y t v o ř í
pr v k y L E D a al f anu me r i c k ý d i spl e j s k apac i t o u 2 x 40 z nak ů . Ak u st i c k á si g nal i z ac e j e
i nt e r ní . O b sl u ha ú st ř e d ny se pr o v á d í po mo c í t l ač í t e k me mb r á no v é k l á v e sni c e
v e 4
ú r o v ní c h př í st u pu , (d l e E N 54-2) z ne mo ž ň u j í c í z á sah ne po v o l aný c h o so b d o sy st é mu
ú st ř e d ny .
K ú st ř e d ně j e mo ž né př i po j i t až 256 ad r e so v at e l ný c h hl á si č ů , z apo j e ný c h d o hl á sí c í c h
l i ne k j e d no d u c hý c h ne b o k r u ho v ý c h. Hl á si č e se př i po j u j í na v e d e ní l i nk y par al e l ně , v e d e ní
l i ne k l z e v ě t v i t . V hl á sí c í c h l i nk á c h mo ho u b ý t t é ž z apo j e ny ak č ní č l e ny (si r é na, r e l é ). Č í sl o
hl á si č e (ad r e sa) se i nd i v i d u á l ně nast av u j e na k až d é m hl á si č i . D o sy st é mu l z e př i po j i t
př e s ad r e so v ac í j e d no t k u i k l asi c k é ne ad r e so v at e l né hl á si č e a př e s j e d no t k u ad r e so v ac í a
o d d ě l o v ac í t é ž hl á si č e v pr o v e d e ní d o pr o st ř e d í S N V. Ad r e sy hl á si č ů , sk u pi ny , l o g i c k é
v az b y , v ý k o no v é č l e ny , pr ac . r e ž i m hl á si č ů D e n/ N o c , D e n - v y pnu t o a N o c - v y pnu t o se d o
ú st ř e d ny z av á d í po mo c í př e no sné ho po č í t ač e P C / AT . P r o g r amo v ě j e mo ž no z aj i st i t :
j e d no st u pň o v o u a d v o u st u pň o v o u si g nal i z ac i po pl ac hu (r e ž i m D e n/ N o c ),
z á v i sl é
ak t i v o v á ní po pl ac hu j ak o t z v . l o g i k a X z N , k d e N j e u r č i t ý v ě t š í po č e t hl á si č ů a X j e
mi ni má l ní po č e t hl á si č ů nu t ný k v y hl á š e ní po pl ac hu .
Ú st ř e d na M HU1 0 9 o b sahu j e hl í d ané r e l é o v é v ý st u py , 2 sé r i o v é k aná l y R S
R S 48 5 pr o př i po j e ní d al š í c h pr v k ů . Ak c i pr v k ů a z ař í z e ní př i po j e ný c h na R
v á z at na v y j me no v ané t y py v y hl aš o v á ní po pl ac hů , př i č e mž po v e l pr o ak c i
z ař í z e ní j e z ab e z pe č e n o pak o v á ní m a k v i t ac í z e st r any pr v k ů a z ař í z e ní .
v y ho v u j e no r má m Č S N 3 4 27 1 0 , Č S N 7 3 0 8 7 5 a no r mě E N 54 -2.
23 2 a 1 k aná l
S 48 5 j e mo ž no
pr v k ů a
Ú st ř e d na
_________________________________________________________
1
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P r ac o v ní po d mí nk y
Ú st ř e d na j e u r č e na pr o v ni t ř ní pr o st o r y o b j e k t ů b e z ag r e si v ní c h par , pl y nů
s pr o st ř e d í m o b y č e j ný m z á k l ad ní m po d l e Č S N 3 3 0 3 0 0 .
R o z sah pr ac o v ní c h t e pl o t
R e l at i v ní v l hk o st v z d u c hu
At mo sf é r i c k ý t l ak
-5° C až + 40 ° C
max . 8 0 %
př i 40 ° C
8 6 až 1 0 6 k P a
M o nt á ž ní pl o c ha
sv i sl á na st ě ny b e z o t ř e sů
S t u pe ň o d r u š e ní
z ař . t ř í d y B (d l e Č S N 3 3 420 0 , Č S N E N 550 22)
K r y t í ú st ř e d ny
IP 3 0 ( d l e Č S N 3 3 0 3 3 0 )
Hmo t no st ú st ř e d ny
6 .0 k g (b e z ná hr ad ní ho z d r o j e )
Be z pe č no st ní t ř í d a
1
R o z mě r y
a pr ac hů
27 5 x 3 8 5 x 7 5 mm ( d x v x h )
(d le Č S N 3 41 0 1 0 )
T e c hni c k é par ame t r y
N apá j e ní
a) Z á k l ad ní z d r o j
F r e k v e nc e sí t ě
P řík o n
b )
N á hr ad ní z d r o j
- pr o v o z 24 ho d .
- pr o v o z 7 2 ho d .
23 0 V +1 0 % , -1 5 %
50 Hz . ± 5%
k l i d o v ý st av max . 1 8 VA
po pl ac ho v ý st av max . 40 VA
o l o v ě ný ak u mu l á t o r 1 2 V pl y no t ě sný
k apac i t a 7 Ah ( u v ni t ř ú st ř e d ny )
k apac i t a 24 Ah ( v ně ú st ř e d ny )
P o č e t hl á sí c í c h l i ne k
4
T y py l i ne k
d v o u d r á t o v ý ad r e so v at e l ný sy st é m L IT E S
a) j e d no d u c hé
b ) k r u ho v é
K o mb i nac e t y pů l i ne k
4 j e d no d u c hé
1 k r u ho v á a 2 j e d no d u c hé
2 k r u ho v é
P o č t y hl á si č ů max i má l ní
ú st ř e d na c e l k o v ě
256
_________________________________________________________
2
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
l i nk a j e d no d u c há
l i nk a k r u ho v á
6 4 ( 3 2 d l e E N 54 - 2 )
1 27
P r o u d hl á si č ů c e l k o v ý
max . 55 mA .
P r ů mě r ný pr o u d pr o hl á si č
př i z apo j e ní 256 k s
20 0 mA
O d po r v e d e ní l i nk y
max . 1 0 0 O HM
Hl í d ané r e l é o v é po t e nc i á l o v é v ý st u py
P o pl ac h
S i r é na
P o r u c ha
+1 2 V, 250 mA
+1 2 V, 250 mA
+1 2 V, 250 mA
T o l e r anc e v ý st u pní ho napě t í
-1 , 5 V až +1 , 2 V
Vý st u p sé r i o v ý
d o 1 k m
R S 48 5
př i po j i t e l ná z ař í z e ní
po č í t ač nad st av b y P C - AT
r e l é o v é sk ř í ně M HY 9 0 7 , M HY 9 0 8
t ab l o o b sl u hy M HS 8 0 9
N e hl í d ané v ý st u py
sé r i o v ý v ý st u p R S 23 2
(pr o t i sk á r nu )
až 25 m (d l e po u ž i t é ho k ab e l u )
b e z po t e nc i á l o v ý r e l é o v ý
v ý st u p P o r u c ha
spí nac í ne b o r o z pí nac í k o nt ak t
max . 42 V, max . 1 A ( o hmi c k á z á t ě ž )
Vý st u py pr o napá j e ní v ně j š í c h z ař í z e ní
napě t í
+1 2 V (-1 , 5 V až +1 , 2 V )
o d b ě r v k l i d u max .
o d b ě r v po pl ac hu max .
O v l á d á ní
AK U 7 Ah
AK U 24 Ah
50 mA
1 0 0 mA
40 0 mA
50 0 mA
me mb r á no v á k l á v e sni c e
P r ů ř e z př i po j i t e l ný c h v o d i č ů
0 , 5 - 1 , 5 mm
S pl ň u j e po ž ad av k y no r e m
Č S N 3 4 27 1 0
Č S N 3 41 0 1 0
E N - 54 d í l 2 a 4
2
_________________________________________________________
3
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P o d r o b ně j š í ú d aj e naj d e z á j e mc e v t e c hni c k ý c h po d mí nk á c h T P T E 8 2 - 316 / 9 3
O d b ě r y , napá j e ní pr v k ů a z ař í z e ní
a) př i po j e né na v ý st u p R S 48 5
S k ř íň r e lé o v á M H Y 9 0 7
7 k s r e l é 42 V max , 1 A max .
S k ř íň r e lé o v á M H Y 9 0 8
4k s r e l é 220 V, 7 A,
1 50 0 VA, 50 O HM
* T ab l o o b sl u hy M H S 8 0 9
pr o v o z
b at e r i e
sí ť
I(v
Č l e n ak č ní r e l é M H Y 9 10
42V max , 1 A max .
I(v
p o p la c h u )
U(n
a p á je c í)
5, 5 mA
40 mA
9 -1 5V
5, 5 mA
6 0 mA
9 -1 5V
I(v
I(v
U(n
b ) př i po j e né na v e d e ní hl á sí c í l i nk y
Č l e n ak č ní pi e z o M H Y 9 0 9
(9 5d B/ m)
k lid u )
k lid u )
p o p la c h u )
50 mA
1 3 0 mA
1 3 0 mA
1 3 0 mA
I(v
I(v
k lid u )
a p á je c í)
7 ,5-1 5V
7 ,5-1 5V
p o p la c h u )
0 .5 mA
3 0 mA ( z v ni t ř ní ho ak u mu l á t o r u )
0 .5 mA
1 0 mA ( z v ni t ř ní ho ak u mu l á t o r u )
c ) př i po j e né na v ý st u py r e l é o v é po t e nc i á l o v é
př i po j i t e l né pr v k y
I ( v k lid u )
c c a 0 , 5 mA
I ( v p o p la c h u )
max . 250 mA
U(n
a p á je c í)
9 -1 5V
_________________________________________________________
4
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P o pi s v st u pů a v ý st u pů
S v o r k o v ni c e j so u me c hani c k y
S v o r k y maj í o z nač e ní X , pr v ní
ú d aj z a d v o j t e č k o u u d á v á č í sl o
až - 1 , 5 V. Vý po č e t
z at í ž i t e l no st í v ý st u pů sv o r e k
o me z e ny na
0 , 5 ÷ 0 , 8 mm.
k o nst r u o v á ny po č t v e ř i c í c h a z t o ho v y pl ý v á i j e j i c h z nač e ní .
č í sl o u d á v á o k o l i k á t o u č t v e ř i c i sv o r e k na d e sc e se j e d ná a
sv o r k y . Vš e c hna v ý st u pní napě t í 1 2 V maj í t o l e r anc i +1 , 2V
b u d e
u v e d e n d á l e . P ř i po j i t e l né
v o d ič e
j so u
pr o j e k č ně
_________________________________________________________
5
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
S v
X 1
X 1
X 1
X 1
o r k o v ni c e X 1
:1
0 V
:2
r e z e r v ní sv o r k y
:3
r e z e r v ní sv o r k y
:4
+1 2V
S v
X 3
X 3
X 3
X 3
o r k o v ni c e X 3
:1
0 V
:2
v st u p R S 23 2-2
:3
v ý st u p R S 23 2-2
:4
+1 2V
(O P P O
(O P P O
)
)
S v o r k o v ni c e X 2
X 2: 1
0 V
X 2: 2
R S 48 5 - A ( + )
X 2: 3
R S 48 5 - B ( - )
X 2: 4
+1 2V
S v o r k o v ni c e X 4
X 4: 1
- po pl ac h
X 4: 2
+ po pl ac h
X 4: 3
- si r é na
X 4: 4
+ si r é na
S v o r k o v ni c e X 5
X 5: 1
- po r u c ha
X 5: 2
+ po r u c ha
X 5: 3
b e z po t e nc i á l o v ý
X 5: 4
v ý st u p
S v
X 6
X 6
X 6
X 6
S v
X 7
X 7
X 7
X 7
o r k o v ni c e X 6
:1
- 1 . l i nk a hl á
:2
+1 . l i nk a hl á
:3
- 2. l i nk a hl á
:4
+2. l i nk a hl á
o r k o v ni c e X 7
:1
- 3 . l i nk a hl á
:2
+3 . l i nk a hl á
:3
- 4. l i nk a hl á
:4
+ 4.l i nk a hl á
si č
si č
si č
si č
si č
si č
si č
si č
ů
ů
ů
ů
ů
ů
ů
ů
_________________________________________________________
6
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
Z a p o j e n í s v o r e k ú s t ř e d n y M H U 10 9
_________________________________________________________
7
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
Hl á sí c í l i nk y
Vst u py l i ne k j so u př i po j e ny na sv o r k y :
1 . l i nk
2. l i nk
3 . l i nk
4. l i nk
a
a
a
a
X 6 : 2+
X 6 : 1 X 6 : 4+
X 6 : 3 X 7 : 2+
X 7 : 1 X 7 : 4+
X 7 : 3 -
L z e př i po j i t ad r e so v at e l né pr v k y :
e k v i v al e nt ní k l i d o v ý pr o u d (max .)
M HA 1 41 - t l ač í t k o v ý " l e hk ý "
M HA 1 43 - t l ač í t k o v ý " t ě ž k ý "
M HG 9 41 - t e c hno l o g i c k ý
M HG 1 41 - i o ni z ač ní " l e hk ý "
M HG 1 42 - i o ni z ač ní " t ě ž k ý "
M HG 241 - o pt i c k ý " l e hk ý "
M HG 242 - o pt i c k ý " t ě ž k ý "
M HG 3 41 - t e pe l ný
M HY 9 0 9 - ak č ní č l e n " si r é na "
M HY 9 1 0 - ak č ní č l e n " r e l é "
M HY 40 9 - j e d no t k a ad r e so v ac í
1 20 u A
1 20 u A
1 20 u A
1 50 u A
1 50 u A
20 0 u A
20 0 u A
20 0 u A
50 0 u A
50 0 u A
2 mA
Ad r e so v at e l né pr v k y j so u napá j e ny pu l z ní m napě t í m a pr o t o se u d á v á po u z e e k v i v al e nt ní
k l i d o v ý pr o u d .
N apá j e c í napě t í hl á si č ů :
20 V i mpu l sní
P r o apl i k ac i j e d no t l i v ý c h hl á si č ů pl at í př í sl u š né T P a pr o j e k č ní po d k l ad y .
T y py hl á sí c í c h l i ne k :
j e d no d u c hé
k r u ho v é
k o mb i nac e t y pů l i ne k :
v ar i ant a A ( 4 j e d no d u c hé )
v ar i ant a B ( 1 k r u ho v á a 2 j e d no d u c hé )
v ar i ant a C ( 2 k r u ho v é )
_________________________________________________________
8
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
Z pů so b y z apo j e ní l i ne k s hl á si č i :
A
1
2
B
3
4
64 64 64 64
1
C
2
3
1 27
4
64 64
1
2
1 27
3
4
1 27
Ve d e ní l i nk y
d v o u v o d i č o v é ( pá r o v ané )
ú st ř e d na c e l k o v ě
256 k s
M ax i má l ní po č t y ad r e so v at e l ný c h hl á si č ů
l i nk a j e d no d u c há
l i nk a j e d no d u c há d l e E N 54-2
po č e t i z o l á t o r ů na l i nc e j e d no d u c hé
(iz o lá to r y n e s m í b ý t ř a z e n y z a s e b o u )
l i nk a k r u ho v á
6 4k s
3 2k s
6 k s max .
1 27 k s
P o č e t hl á s. j e d no t l . ú se k u k r u ho v é l i nk y
3 2 k s max .
O d po r v e d e ní l i nk y hl av ní t r asy
1 0 0 O HM
P o č e t i z o l á t o r ů M HY 3 0 2 v k r u ho v é l i nc e
3 k s
S o u č e t e k v i v al e nt ní c h k l i d o v ý c h pr o u d ů hl á si č ů
l i nk a j e d no d u c há
l i nk a k r u ho v á
26 mA max .
26 mA max .
_________________________________________________________
9
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P r o b e z pe č no u f u nk c i ad r e so v at e l né ho sy st é mu mu sí mí t r o z v o d y t y t o z á k l ad ní
par ame t r y a po d mí nk y :
a) R
( v e d e n í lin k y )
1 0 0 O HM
b )C
( v o d ič ů lin k y m e z i s e b o u )
1 20 nF
c ) P o u ž i t í sd ě l o v ac í c h k ab e l ů s pá r o v aný mi v o d i č i
d ) K ab e l y u v ni t ř b u d o v n e s t í n ě n é
e ) K ab e l y me z i b u d o v ami s t í n ě n é s o c hr ano u pr o t i př e pě t í
Ve d e ní l i nk y u v ni t ř b u d o v
d o po r u č e ný k ab e l :
pr ů mě r v o d i č e :
sd ě l o v ac í k ab e l v ni t ř ní ne st í ně ný např . (S Y K Y )
f 0 , 5 mm
P ř i po u ž i t í v o d i č e o pr ů mě r u 0 , 5 mm a d o saz e ní o d po r u smy č k y 1 0 0 O HM v y po č t e me
d é l k u v e d e ní 50 0 m. T at o d é l k a v e d e ní l i nk y j e pr o v ě t š i nu př í pad ů po st ač u j í c í . Použití
k a b e l ů s p r ů m ě r e m v od ič e m e n š ím n e ž 0 , 5 m m n e n í p ov ol e n o.
Ve d e ní l i ne k me z i b u d o v ami
T y p k ab e l u se v o l í po d l e
" z á v ě sné " .
D o po r u č e né k ab e l y :
z pů so b u
i nst al ac e
T C E K
pr ů mě r v o d i č ů :
0 ,6 ÷
O c hr ana pr o t i př e pě t í a nad pr o u d ů m j e
sk ř í ni . P ř i pr o j e k c i j e nu t no př i hl í ž e t k př
v e d e ní v z e mi , k ab e l o v ý k aná l , nad z e mní
sd ě l o v ac í k ab
E , T C E K E Z E ,
1 , 0 mm
z aj i š ť o v á na o c
í sl u š ný m č l á nk
e l y v ně j š í st í ně né
T C E K E S
hr anný mi o b v o d y v b l e sk o j i st k o v é
ů m no r my Č S N 3 4 1 0 50 .
_________________________________________________________
10
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
Ve d e ní hl á sí c í l i nk y
a)Vý po č e t d é l k y v e d e ní
l l i n. =
(po mo c í o d po r ů v e d e ní ) :
0 , 5 * R v e d e ní l i nk y
O HM / k m
P ř í k l ad :
po u ž i t ý v o d i č f = 0 , 5 mm
k at al o g o v ý ú d aj 1 0 0 O HM / k m
R v e d e ní l i nk y 1 0 0 O HM
l l i n. =
0 , 5 * 1 0 0 O HM
1 0 0 O HM / k m
=
50 0 m
b ) Vý po č e t ú b y t k ů napě t í na v e d e ní hl á sí c í l i nk y
I1 = 20 mA, Uv2
R v2 = 7 5 O h m
I1 + I2 = 25 mA, Uv1
R v1 = 4 0 O h m
I2 = 5 mA, Uv3
R v3 = 100 O h m
C e l k o v ý po v o l e ný ú b y t e k na hl á sí c í l i nc e :
I lin
k y m a x .
* R
lin k y m a x .
= 26 mA x 1 0 0 O HM
= 2, 6 V
Ú b y t k y napě t í na j e d no t l i v ý c h ú se c í c h hl á sí c í l i nk y :
Uv 1 = 25 mA * 40 O HM = 1 , 0 V
Uv 2 = 20 mA * 7 5 O HM = 1 , 5 V
Uv 3 = 5 mA * 1 0 0 O HM = 0 , 5 V
c e lk o v é ú b y tk y
P ř i r e k o nst r u k
st á v aj í c í c h r o z
o v l i v ň o v á ní c i z
se př í sně j š í po
a) U V
b )U V
1
1
+UV
+UV
3
2
= 1 , 0 +1 , 5 =
2, 5 V t .j . < 2, 6 V
= 1 , 0 + 0 , 5 = 1 , 5 V t .j . < 2, 6 V
c i st ar š í c h sy st é mů na no v é , ad r e so v at e l né , se pr o j e k t ant i snaž í v y u ž í t
v o d ů s ne pá r o v aný mi v o d i č i . P r o t o ž e u t ě c ht o r o z v o d ů d o c há z í k v ě t š í mu
í mi r u š i v ý mi po l i , i v ě t š í mu r u š e ní me z i v e d e ní mi hl á sí c í c h l i ne k , st ano v u j í
d mí nk y pr o par ame t r y v e d e ní :
_________________________________________________________
11
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
a) R
( v e d e n í lin k y )
50 O HM
b )C
( v o d ič ů lin k y m e z i s e b o u )
8 0 nF
P r o i nf o r mac i u v á d í me př e hl e d par ame t r ů po u ž í v aný c h ne pá r o v aný c h v o d i č ů
T y p
P r ů mě r
P rů ře z
v o d ič e
R j e d no ho
C d v o u v o d ič ů
nav z á j e m
M ax . po v o l e ná
d é l k a v e d e ní
N C E Y
N C E Y
1 , 0 mm
1 , 5 mm
25 O HM / k m6 0 nF / k m
1 1 O HM / k m
50 nF / k m
1 ,0 k m
1 ,0 k m
S E K U
S E K U
S E K U
0 , 6 mm
0 , 8 mm
1 , 2 mm
6 5 O HM / k m 8 0 nF / k m
3 7 O HM / k m 6 0 nF / k m
1 6 O HM / k m
50 nF / k m
0 ,4 k m
0 ,6 5k m
1 ,0
k m*
1 ,0
1 ,0
k m*
k m*
C Y K Y
C Y K Y
2
# 1 , 5 mm
2
# 2, 5 mm
1 1 O HM / k m
7 O HM / k m
50 nF / k m
50 nF / k m
* O me z e ní max . d é l k y v e d e ní j e 1 k m z d ů v o d u ne b e z pe č í v ě t š í ho v z ni k u r u š i v ý c h napě t í .
U r o z sá hl ý c h sy st é mů ne b o v pr ů my sl o v é m z ar u š e né m pr o st ř e d í j e
z k u š e b ní pr o v o z ne b o o sc i l o sk o pi c k é pr o mě ř e ní t r as.
Uk á z k y t y pů z apo j e ní hl á sí c í c h l i ne k :
nu t né
pr o v é st
1 ) J e d no d u c há l i nk a s u k á z k o u hl av ní ho a o d b o č u j í c í ho v e d e ní , b e z př e c ho d u d o j i né
b u d o v y . K ab e l y se po u ž í v aj í pá r o v ané , sd ě l o v ac í . R o z v o d y u v ni t ř b u d o v y ne mu sí b ý t
st í ně né .
2) K r u ho v á l i nk a s u k á z k o u hl av ní ho a o d b o č u j í c í ho v e d e ní , b e z př e c ho d u d o j i né b u d o v y .
K ab e l y se po u ž í v aj í pá r o v ané , sd ě l o v ac í . R o z v o d y u v ni t ř b u d o v y ne mu sí b ý t st í ně né .
3 ) K r u ho v á l i nk a s u k á z k o u hl av ní ho a o d b o č u j í c í ho v e d e ní . P r o spl ně ní po ž ad av k ů no r my
E N - 54 a pr o v y š š í z ab e z pe č e ní l i nk y se po u ž í v aj í t . z v . i z o l á t o r y M HY 3 0 2.
_________________________________________________________
12
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
4) K r u ho v á l i nk a s u k á z k o u hl av ní ho a o d b o č u j í c í ho v e d e ní , s př e c ho d e m d o j i né b u d o v y .
K ab e l y se po u ž í v aj í pá r o v ané , sd ě l o v ac í . R o z v o d y me z i b u d o v ami mu sí b ý t st í ně né . V
b l e sk o j i st k o v ý c h sk ř í ní c h j e pr o v e d e na o c hr ana pr o t i př e pě t í .
O c hr ana pr o t i př e pě t í a at mo sf é r i c k ý m po r u c há m
V př í pad ě , ž e v e d e ní o d ú st ř e d ny o po u š t í b u d o v u z e mní m v e d e ní m, k ab e l o v ý m k
ne b o př e v i se m j e nu t no j e j c hr á ni t pr o t i př e pě t í . J e l ho st e j né , z d a se j e d ná o
hl á sí c í c h l i ne k , R S 48 5, ne b o hl í d aný c h po t e nc i á l o v ý c h v ý st u pů . N y ní j i ž j so u
pr o f e si o ná l ní o c hr any , k t e r é v š ak v y ho v í po u z e u hl á sí c í c h l i ne k . P r o t o d o po r u
v ý r o b u př e c ho d o v ý c h b l e sk o j i st k o v ý c h sk ř í ní , k t e r é v y ho v í př i j ak é k o l i v k o mb i nac i .
O c hr ana pr o t i př e pě t í a nad pr o u d ů m j e z aj i š ť o v á na o c hr anný mi o b v o d y v b l e sk o
sk ř í ni . P ř i pr o j e k c i j e nu t no př i hl í ž e t k př í sl u š ný m č l á nk ů m no r my Č S N 3 4 1 0 50 .
P o u ž i t é pr v k y
Z e ne r o v a d i o d a
1 , 5K E 27 P
Bl e sk o j i st k a BD 9 0 / B
aná l e m
v e d e ní
na t r hu
č u j e me
j i st k o v é
v ý k o no v á z e ne r o v a d i o d a ( U = 27 V )
z á pal né napě t í 9 0 V
M e c hani c k é r o z mě r y a pr o v e d e ní o c hr anný c h pr v k ů :
1, 5 K E 2 7 P
B D 9 0 /B
_________________________________________________________
13
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
Z apo j e ní o c hr any hl á sí c í l i nk
sv o r k y 1 . l i nk a
X 6 -1 ,
2. l i nk a
X 6 -3 ,
3 . l i nk a
X 7 -1 ,
4. l i nk a
X 7 -3 ,
y :
+
X 6 -2
X 6 -4
X 7 -2
X 7 -4
Z apo j e ní o c hr any l i nk y R S 48 5 :
sv o r k y X 2 - 1
0 V
napá j e ní
X 2-2
A
k o mu ni k ac e
X 2-3
B
k o mu ni k ac e
X 2-4
+1 2 V
napá j e ní
st í ně ní k ab e l u u z e mni t v j e d né ú st ř e d ně po d z e mní c í sv o r ní k , v o st at ní c h sk ř í ní c h st í ně ní
po u z e pr o po j o v at a u z e mni t př e s b l e sk o j i st k u
Z apo
v ý st u
v ý st u
v ý st u
j e ní o
p " po
p " si r
p " po
c hr any hl í d aný c h po t e
pl ac h"
sv o r k a X
é na" sv o r k a X 4 - 3 , X
r u c ha"
sv o r k a X
nc i á l o v ý c h v ý st u pů :
4-1 , X 4-2
4-4
5-1 , X 5-2
N á hr ad ní ak u mu l á t o r o v ý z d r o j - d o b a pr o v o z u
a) ak u mu l á t o r u v ni t ř ú st ř e d ny 24 ho d
o b d o b ný t y p.
t y p N P 7 -1 2 (1 2V, 7 Ah) pl y no t ě sný , k y se l ý ne b o j i ný
b ) ak u mu l á t o r v ně ú st ř e d ny 7 2 ho d t y p N P 24 - 1 2 (1 2V, 24Ah) pl y no t ě sný , k y se l ý ne b o
o b d o b ný t y p (v o d d ě l e né sk ř í ni 6 X K 1 27 0 41 ). O d po r me z i ú st ř e d no u
a ak u mu l á t o r e m ne smí b ý t v ě t š í ne ž 0 , 2 O HM .
_________________________________________________________
14
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
O d b ě r y z e z d r o j e ná hr ad ní ho
S t av k l i d o v ý
Vl ast ní o d b ě r ú st ř e d ny
O d b ě r y v ně j š í c h z ař í z e ní
C e lk o v ě
IO U <
IO V <
AK U 7 Ah
AK U24Ah
1 7 5 mA
50 mA
IO C < 225 mA
IO U < 1 7 5 mA
IO V < 1 0 0 mA
IO C < 27 5 mA
S t av po pl ac ho v ý
Vl ast ní o d b ě r ú st ř e d ny
O d b ě r y v ně j š í c h z ař í z e ní
C e lk o v ě
IP U < 3 0 0 mA
IP V < 50 0 mA
IP C < 8 0 0 mA
IP U <
IP V <
3 50 mA
7 50 mA
IP C < 1 1 0 0 mA
Vni t ř ní AK U 7 Ah, 24 ho d pr o v o z na ná hr ad ní z d r o j
C 24 = 24h . IO C + 0 , 25h . Ipc
= 24h . 0 , 225A + 0 , 25h . 0 , 8 A
= 5, 4 Ah + 0 , 2 = 5, 6 Ah
¨ v o l í me 0 , 8 5 .7 Ah = 5, 9 5 Ah
Vně j š í AK U 24 Ah, 7 2 ho d pr o v o z u na ná hr ad ní z d r o j
C 7 2 = 7 2h . IO C + 0 , 25h . IpC
= 7 2 h . 0 , 27 5A + 0 , 25h .1 , 1 A
v o l í me
* 0 ,8
D o b
na 8
na 1
= 1 9 , 8 Ah + 0 , 27 5 = 20 , 0 7 5 Ah
0 , 8 5 . 24 Ah = 20 , 4 Ah
5 ...k o e f i c i e nt b e z pe č no st i k apac i t y AK U (st á r nu t í )
a nab í j e ní ak u mu l á t o r u
7 Ah
0 %
24 ho d
0 0 %
48 ho d
N ab í j e c í pr o u d ak u mu l á t o r u
0 .3 0 A
P ř e pí nač nab í j e c í ho pr o u d u j e u mí st ě n na d e sc e smy č e k .
P r o v ni t ř ní po u ž i t í mu sí mí t AK U t y t o max . r o z mě r y ( š , v , h =
24 Ah
24 ho d
48 ho d
1 A
1 53 x 1 1 0 x 6 5 mm).
_________________________________________________________
15
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P o pi s v st u pů v ý st u pů
S é r i o v ý v ý st u p R S -23 2
ú st ř e d na M HU 1 0 9 má d v a o d d ě l e né sé r i o v é v ý st u py
1 ) S é r i o v ý k aná l R S 23 2 -1
par ame t r y - r y c hl o st 48 0 0 Bd , b e z par i t y , 8 d at o v ý c h, 1 st ar t + st o p b i t
J e u r č e n k př i po j e ní po č í t ač e P C / AT (g r af i c k ý ad apt é r E G A, VG A) K o ne k t o r j e u mí st ě n
na d e sc e smy č e k a sl o u ž í k " nat až e ní " ne b o " v y sl á ní " př í sl u š né k o nf i g u r ac e . K ab e l na pr o po j e ní me z i ú st ř e d no u a po č í t ač e m se d o d á v á j ak o samo st at ný d í l s t y po v ý m o z nač e ní m
6 X V 8 25 0 8 1 .
Z apo j e ní k ab e l u na pr o po j e ní ú st ř e d na - po č í t ač
mi nu so v ý pó l j e o z nač e n i z o l ač ní t r u b i č k o u j i né
o z nač e ní m naho r u .
b ar v y a d o
ú st ř e d ny se
z aso u v á
t í mt o
2) S é r i o v ý k aná l R S 23 2-2
par ame t r y - r y c hl o st 9 6 0 0 Bd , b e z par i t y , 8 d at o v ý c h, 1 st ar t + st o p b i t
J e u r č e n pr o př i po j e ní d o k u me nt ač ní t i sk á r ny , ne b o
př e no sné ho po č í t ač e .
" nat až e ní " pr o t o k o l u
u d á l o st í d o
a) t i sk á r na s nai nst al o v aný m sé r i o v ý m po r t e m ( např . L X 3 0 0 ) - mo ž no př i po j i t př í mo
b ) t i sk á r na s ne nai nst al o v aný m sé r i o v ý m po r t e m - t i sk á r nu nu t no d o pl ni t d e sk o u sé r i o v é ho
po r t u , t y t o d e sk y ne j so u u ni f i k o v á ny a pr o t o j e nu t no v ž d y v y c há z e t z k o nk r é t ní ho t y pu
t i sk á r ny .
T i sk á r ny j so u v ě t š i no u napá j e né sí t í ( 220 V ), maj í o b v o d y g al v ani c k y spo j e ny se z e mí a
ú st ř e d na hl á sí po r u c hu spo j e ní se z e mí (d i spl e j " z k r at nu l a - z e m" ). P r o t o j e nu t né t y t o
o b v o d y g al v ani c k y o d d ě l i t o d o b v o d ů ú st ř e d ny po mo c í j e d no t k y o d d ě l o v ac í M HY 40 8 .
J e d no t k a o d d ě l o v ac í M HY 40 8
P o č e t v o d i č ů v e d e ní pr o př i po j e ní
O d po r 1 v o d i č e v e d e ní
D é l k a v e d e ní (d l e k ab e l u )
1 0 O HM
až 25 m
D é l k a v e d e n í j e ur č e n a k a p a c itou k a b e l u m e z i žíl a m i. Pr o b e z c h y b n ý p ř e n os b y k a p a c ita
n e m ě l a b ý t v ě tš í n e ž 2 5 0 0 p F . V p r a x i j e p oužív a n á v z d á l e n os t 1 0 - 1 5 m .
_________________________________________________________
16
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P r o z asu nu t í d o sé r i o v é ho po r t u t i sk á r ny sl o u ž í k o ne k t o r C ano n 25, k t e r ý spo l u
s 1 .5 m k ab e l u j e so u č á st í o d d ě l o v ac í j e d no t k y . K př i po j e ní v o d i č ů me z i ú st ř e d no u
a j e d no t k o u o d d ě l o v ac í sl o u ž í 3 š r o u b o v é sv o r k y . P ř i mal ý c h v z d á l e no st e c h o d d ě l o v ac í
j e d no t k y a ú st ř e d ny př i po j í me t i sk á r nu d o d á v aný m k ab e l e m s k o ne k t o r e m. P ř i v ě t š í c h
v z d á l e no st e c h mu sí me pr o po j i t ú st ř e d nu a o d d ě l o v ac í j e d no t k u sd ě l o v ac í m k ab e l e m
(např . S Y K Y ) a t i sk á r nu př i po j í me d o d á v aný m k ab e l e m s k o ne k t o r e m.
o z nač e ní sv o r e k na j e d no t c e o d d ě l o v ac í M HY 40 8
1 ) 0 V
2) v st u p R S 23 2
3 ) 1 2V
Uk á z k a př i po j e ní sé r i o v é t i sk á r ny - č l e nu o d d ě l o v ac í ho k M HU 1 0 9 - sv o r k o v ni c e ú st ř e d ny
+ 1 2 V
X 3
4
R S
3
R S
0 V
D é lk a k a b e lu 1 ,5m
3
2
2
1
M H Y 40 8
č le n
o d d ě lo v a c í
S é ri o v á
t i s k á rn a
L X 3 0 0
1
K o n e k to rC A N O N 2 5p in ů
S é r io v ý k a n á l R S 4 8 5
S é
p a
P r
po
k o
r i o v ý k aná l R
r a m e tr y - p ř e
o apl i k ac i pr v
d k l ad y . L z e
mu ni k ač ní ho
S 48 5
n os ov á r y
k ů a z ař í z
př i po j i t i
pr o t o k o l u
c h l os t 4 8 0 0 B d , b e
e ní pl at í př í sl u š né
j i ná z ař í z e ní se
j e nu t ná k o nz u l t ac
z p a r ity , 8 d a tov ý c h , 1 s ta r t + s top b it
T P k j e d no t l i v ý m pr v k ů m a př í sl u š né pr o j e k č ní
sé r i o v ý m k aná l e m R S 48 5 av š ak v e v ě c i
e a d o ho d a s v ý r o b c e m.
_________________________________________________________
17
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P ř i po j i t e l né pr v k y a z ař í z e ní př i po j i t e l ná na R S 48 5 se d ě l í na
- pr v k y ak t i v ní (mast e r ). N a sb ě r ni c i mů ž e b ý t př i po j e no 4 k s.. ú st ř e d e n a 3 k s.. t ab e l
o b sl u hy , z t o ho v š ak po u z e j e d no t ab l o mů ž e b ý t v e f u nk c i ř í d í c í ho a mu sí mí t ad r e su
M A0 0 . Ad r e sy se nast av u j í na ú st ř e d ně z k l á v e sni c e . J e nu t no z ad at ú pl ný se z nam v š e c h
ak t i v ní c h pr v k ů na R S 48 5 a se z nam t ě c h pasi v ní c h pr v k ů se k t e r ý mi b u d e ak t i v ní pr v e k
k o mu ni k o v at .
- pr v k y pasi v ní (sl av e ).N a sb ě r ni c i mů ž e b ý t př i po j e no max . 1 6 k s.. pasi v ní c h pr v k ů .
Ad r e sy se u pasi v ní c h pr v k ů nast av u j í f y z i c k y př e pí nac í mi k o l í k y , d á l e v š ak mu sí me na
ak t i v ní c h pr v c í c h po mo c í k l á v e sni c e z apno u t př í sl u š né pasi v ní pr v k y .
P r v k y u r č e né k př i po j e ní na R S 48 5 :
a)pr v k y ak t i v ní
ú st ř e d na M HU 1 0 9
t ab l o o b sl u hy M HS 8 0 9
po č í t ač nad st av b y IM B P C v y b av e ný sé r i o v ý m k aná l e m R S 48 5 s g al v ani c k ý m
o d d ě l e ní m o d o b v o d ů po č í t ač e
b )
pr v k y pasi v ní
sk ř í ň r e l é o v á M HY 9 0 7
sk ř í ň r e l é o v á M HY 9 0 8
P r i nc i p z apo j e ní pr v k ů na sb ě r ni c i R S 48 5
P o č e t v o d i č ů pr o př i po j e ní pr v k ů :
a)
b )
c )
k o mu ni k ac e
napá j e ní
st í ně ní
S v o rk y
S v o rk y
j e d na ú
o st at ní
: X 2: 2, X 2: 3 .
2
: X 2: 1 , X 2: 4
2
st ř e d na - z e mní mat i c e
pr v k y - po mo c ná pr o p. sv o r k a
P ar ame t r y k o mu ni k ač ní ho v e d e ní
O d po r j e d no ho v o d i č e hl av ní ho v e d e ní ( v o d i č A, B )
Z ak o nč o v ac í o d po r hl av ní ho v e d e ní
D é l k a hl av ní ho v e d e ní
D é l k a o d b o č u j í c í ho v e d e ní
O d b o č u j í c í v e d e ní ne má z ak o nč o v ac í o d po r
max . 50 O HM
47 0 O HM
1 k m
3 0 0 m
V k až d é m pr v k u j so u o saz e ny z ak o nč o v ac í o d po r y 47 0 O HM a z apo j u j í se po mo c í
př e pí nac í c h k o l í k ů (j u mpe r ů ) na o b o u k o nc í c h hl av ní ho v e d e ní .
_________________________________________________________
18
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P o ž ad av k y na po u ž i t ý k ab e l –
sd ě l o v ac í (pá r o v aný ) st í ně ný , mu sí v y ho v o v at pr o st ř e d í a k d y ž j e t ř e b a, mu sí mí t po ž á r ní
o d o l no st d l e Č S N 7 3 0 8 8 5 č l . 6 2.
S tín ě n í k a b e l u l in k y R S 4 8 5 s e v ú s tř e d n ě p ř ip á j í n a k a b e l ov é ok o, k te r é s e um ís tí p od
m a tic i j e d n é ú s tř e d n y n a z e m n í s v or n ík ( ú s tř e d n y od r ok u v ý r ob y 1 9 9 6 j iž ok o m a j í ) . U
os ta tn íc h p r v k ů m us í b ý t s tín ě n í p o c e l é tr a s e p r op oj e n o, n e s m í v š a k b ý t n ik d e s p oj e n o s e
z e m í.
P r o u č e ní pr ů mě r u v o d i č ů k o mu ni k ač ní ho v e d
napá j e ní pr v k ů na sb ě r ni c i se mu sí po č í t at s j e
( pr v k ů i ú st ř e d ny ), t ak ab y na k o nc i v e d e ní j e
t e c hni c k ý c h po d mí ne k . J i nak j e nu t no po u ž í t v
e ní l z e po
jic ho d b ě
š t ě pr v k y
í c e pá r o v ý
u ž í t o r i e nt ač ní t ab
r e m a mi n. napá j e
mě l y par ame t r y v
k ab e l a napá j e ní
u lk y .P r o
c í m napě t í m
r á mc i
po mno ž i t .
Vý po č e t v e d e ní pr o napá j e ní pr v k ů na l i nc e 48 5
I1 = 200 mA, Uv2
R v2 = 5 O h m
I1 + I2 = 25 0 mA, Uv1
R v1 = 4 O h m
I2 = 5 0 mA, Uv3
R v3 = 10 O h m
C e l k o v ý po v o l e ný ú b y t e k : max . 2 V (d l e př i po j e ný c h pr v k ů a z ař í z e ní )
Uv
Uv
Uv
1
=
3
=
2
=
250 mA * 4 O HM
20 0 mA * 5 O HM
50 mA * 1 0 O HM
C e l k o v é ú b y t k y a)
b )
=
1 ,0 V
= 1 ,0 V
= 0 ,5V
Uv 1 + Uv 2 = 1 , 0 + 1 , 0 = 2, 0 V
Uv 1 + Uv 3 = 1 , 0 + 0 , 5 = 1 , 5 V
_________________________________________________________
19
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
U v ý st u pů P O P L AC H, S IR É N A A P O R UC HA j e v e d e ní st ř e ž e no na z k r at a př e r u š e ní .
O c hr ana pr ac u j e t ak , ž e na t y t o v ý st u pní sv o r k y j e v k l i d u př i v e d e na o b r á c e ná po l ar i t a
napě t í a ú st ř e d na mě ř í pr o u d o d po r e m R 1 = 1 0 K . D i o d a VD 1 o d d ě l u j e si g nal i z ač ní pr v e k
o d R 1 b ě he m k o nt r o l y v e d e ní . P ř i ak t i v ac i v ý st u pu se na sv o r k á c h po l ar i t a napě t í o b r á t í a
d i o d a VD 1 př i po j í si g nal i z ač ní pr v e k . D i o d a VD 2 se př i po j u j e , j e st l i ž e si g nal i z ač ní pr v e k
má i nd u k č ní c har ak t e r . D i o d y VD 1 a VD 2 se
pr o u d o v ě d i me nz u j í po d l e pr o t é k aj í c í ho
pr o u d u , z á v ě r né napě t í t ě c ht o d i o d mu sí b ý t v ě t š í ne ž 1 0 0 V. Z k r at a př e r u š e ní v e d e ní j e
na ú st ř e d ně si g nal i z o v á no j ak o po r u c ha.
P ř i po j e ní z á t ě ž e k r e l é o v ý m v ý st u pů m po t e nc i á l o v ý m
o b d o b ně t é ž u X 4 : 3 , 4 ; X 5 : 1 , 2
X 4
1
R 1
1 0 K
2
Z á tě ž
V D 2
V D 1
R e lé o v ý v ý s tu p P O R U C H A ( b e z p o te n c iá lo v ý )
S v o r k y : X 5: 3 , X 5: 4,
v ý st u p - k o nt ak t r e l é
max . pr o u d 1 A,
max . napě t í
42V
V k l i d o v é m st av u j e v ý st u pní r e l é po r u c ha př i t až e né . P ř e pí nač e m X P 7 l z e v o l i t v ý st u p
k o nt ak t u r o z po j e ný ne b o spo j e ný
X P 7
L
R e lé
X P 7
o
R
X P 5
4
5
o
.
k lid
a k tiv a c e
L
o
R
o
X P 5
4
5
.
k o n ta k t
k o n ta k t
ro z e p n u t ý
s e p n u tý
s e p n u tý
ro z e p n u t ý
_________________________________________________________
20
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
S v o r k y v st u pů hl á sí c í c h l i ne k
P ř i po j i t e l né v o d i č e f 0 , 5 ÷ 0 , 8 mm
Vst u py hl á sí c
Vst u py l i ne k
1 . l i nk a
2. l i nk a
3 . l i nk a
4. l i nk a
í c h l i ne k
j so u př i po j e ny na sv o
X 6 : 2+
X 6 : 1
X 6 : 4+
X 6 : 3
X 7 : 2+
X 7 : 1
X 7 : 4+
X 7 : 3
rk y :
-
N apá j e c í napě t í hl á si č ů
Ve d e ní hl á sí c í l i nk y
20 V i mpu l sní
d v o u v o d ič o v é
Hl á si č e ad r e so v at e l né :
e k v i v al e nt ní k l i d o v ý pr o u d (u st á l e ný )
P r o t o ž e ad r e so v at e l né hl á si č e j so u napá j e ny pu l sní m napě t í m, u d á v á se po u z e
e k v i v al e nt ní k l i d o v ý pr o u d . T e nt o ú d aj pl at í po u z e pr o pr o j e k t ant y a u r č u j e o saz e ní
a z at í ž e ní j e d no t l i v ý c h hl á sí c í c h l i ne k .
Hl á si č e
(ne ad r e so v at e l né )
Hl á si č e ne ad r e so v at e l né ( " l e hk é ř ad y " ) se d o sy st é mu M HU 1 0 9 př i po j u j í po mo c í
j e d no t k y ad r e so v ac í M HY 40 9 .
5 0O h m
MHU 109
5 0O h m
MHY 4 09
10 O h m
MHY 94 5
Hl á s .
Hl á s .
Hl á s .
M HY 40 9 - t e c hni c k é par ame t r y
P o č e t ne ad r e
S o u č e t j me no
pr o u d ů ne ad r
P O Z O R ! d o
e k v i v al e nt ní k
pr o z á po č e t d
so v at e l ný c h hl á si č ů
v itý c hk lid o v ý c h
e so v at e l ný c h hl á si č
v ý r o b n íh o č ís la 3 0
l i d o v ý pr o u d j e d no
o hl á sí c í l i nk y
:
max .1 0 k s.
ů :
max . 1 mA
0 je z a tíž e n í m a x .0 ,5 m A
t k y ad r e so v ac í
max .2 mA
O d po r v e d e ní l i nk y :
Ú st ř e d na - j e d no t k a ad r e so v ac í
j e d no t k a ad r e so v ac í - j e d no t k a o d d ě l o v ac í
max . 50 O HM
max . 50 O HM
_________________________________________________________
21
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
Hl á si č e " l e hk é ř ad y "
T y py hl á si č ů ( po k u d mo ž no , po u ž í v at hl á si č e s napě ť o v o u c har ak t e r i st i k o u )
i o ni z ač ní
o pt i c k é
M HG 1 0 3 *
M HG 220
M HG 1 20
M HG 1 23
M HG 1 24
* st ar é t y py .
P ř i r e k o nst r u k c i sy st é mu j e
M HG
M HG
M HG
t e pe l né
3 0 4*
3 20
3 21
M HG
pl ame nné
50 1 *
M HG
l i ne á r ní
6 0 1 (pá r )
nu t no e k o no mi c k y z v á ž i t v ho d no st po u ž i t í st ar ý c h t y pů hl á si č ů .
Uk á z k a z apo j e ní ne ad r e so v at e l ný c h hl á si č ů a u r č e ní o d po r u v e d e ní
( př e s j e d no t k u ad r e so v ac í )
5 0O h m
MHU 109
D l e př e
O HM j e
u mí st i t
v e d e ní
5 0O h m
MHY 4 09
Hl á s .
Hl á s .
Hl á s .
d c há z e j í c í ho o b r á z k u j e nu t no si u v ě d o mi t , ž e v z hl e d e m k o d po r u hl á sí c í l i nk y 1 0 0
nu t no u mí st i t M HY 40 9 max . d o 50 % o d po r u v e d e ní . V př í pad ě , ž e b u d e nu t no
M HY 40 9 na k o ne c v e d e ní mu sí me c e l o u l i nk u pr o j e k t o v at na 50 O HM o d po r u
!
Hl á si č e
ne
j e d no t k y ad
j e d no t k u o d
no r e m a t e c
ad r e so v at e
r e so v ac í M
d ě l o v ac í M
hni c k ý c h po
T y py t ě ž k ý c h hl á si č
i o ni z ač ní
o pt i c k
M HG 1 8 1 *
M HG
M HG 1 8 5
M HG
* N e po u ž í v at u no v
* * M á po u z e k r y t í IP
l né ( " t ě ž k
HY 40 9 . P
HY 9 45. P
d mí ne k hl á
é ř ad y " ) se d o sy st é mu M HU 1 0 9 př i po j u j í po mo c í
ř i po u ž i t í v ně k t e r ý c h pr o st ř e d í c h j e nu t no j e š t ě po u ž í t
o u ž i t í M HY 9 45 j e nu t no u r č i t d l e pr o st ř e d í , pl at ný c h
si č ů .
ů a j e j i c h t ř í d ě ní .
é
t e pe l né
pl ame nné
28 1 *
M HG 3 8 1
M HG 58 1
28 2
ý c h sy st é mů (ne v y r á b í se ).
54
l i ne á r ní
M HG 6 8 1 * *
t l ač í t k o v é
M HA 1 8 1
_________________________________________________________
22
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
Uk á z k a z apo j e ní ne ad r e so v at e l ný c h hl á si č ů a u r č e ní o d po r u v e d e ní
( př e s j e d no t k y ad r e so v ac í a o d d ě l o v ac í )
5 0O h m
MHU 109
O d po
Ú st ř e
j e d no
j e d no
5 0O h m
MHY 4 09
10 O h m
MHY 94 5
r v e d e ní l i nk y :
d na - j e d no t k a ad r e so v ac í
t k a ad r e so v ac í - j e d no t k a o d d ě l o v ac í
t k a o d d ě l o v ac í - ne ad r e so v at e l né hl á si č e
D l e př e d c há z e j í c í ho o b r á z k u j e
O HM mu sí me u mí st i t M HY 40 9
u mí st i t M HY 40 9 na k o ne c v e d e
Ve d e ní me z i M HY 40 9 a M HY 9
Ve d e ní me z i M HY 9 45 a j e d no
3 X 1 .5, k t e r ý j e sc hv á l e n pr o t o t o
A k č n í č le n M H G
9 0 9 , M H G
9 10
Hl á s .
nu t no si u v ě d o mi t , ž e v z hl e d e m k o d po r u hl á sí c í
max . d o 50 % o d po r u v e d e ní . V př í pad ě , ž e b u
ní , pr o j e k t u j e me c e l o u l i nk u na 50 O HM o d po r u v e
45 j e nu t no pr o j e k t o v at t ř í ž i l o v ý m k ab e l e m !
t l i v ý mi hl á si č i nu t no pr o j e k t o v at t ř í ž i l o v ý m k ab e l e
po u ž i t í st á t ní z k u š e b no u v R ad v ani c í c h !
M HY 9 0 9 - pi e z o ( v ý st u p j e ak u st i c k ý , př e pí nat e l ný ).
M HY 9 1 0 - r e l é ( v ý st u p t v o ř í př e pí nac í k o nt ak t r e l é ).
M HY 9 0 9
M HY 9 1 0
Hl á s .
max . 50 O HM
max . 50 O HM
max . 1 0 O HM
T y py
P ř i po j o v á ní ak
Ak č ní č l e n se
pr o g r ame m z
o d e b í r á na z v
t v r d o st . Uk o nč
Hl á s .
č ní c h č l e nů :
z apo j u j e d v o u d r á t o v ě
k o nf i g u r ač ní ho po č í t ač
ni t ř ní ho ak u mu l á t o r u ,
e ní f u nk c e ak č ní ho č l e
a) 9 5
+ 5
b ) 50 %
na v e d e ní hl á sí c í l i nk y
e . P ř i ak t i v ac i j e e ne r g i e
k t e r ý j e z a pr o v o z u d o b
nu j e d v o j í a z á v i sl á na t y
-2
l i nk y 1 0 0
d e nu t no
d e ní !
mC Y K Y
d B/ m
z ho d n. a)
a r e ž i m j e ho pr á c e j e u r č e n
pr o pi e z o mě ni č ne b o r e l é
í j e n a c y k l i c k y t e st o v á n na
pu ak č ní ho č l e nu .
- pi e z o - pr o g r amo v ě o me z e no na 1 mi n.
- r e l é - se pnu t o d o v y nu l o v á ní ú st ř e d ny (f u nk c e 20 )
P o č t y ak č ní c h č l e nů na l i nc e max . :
l i nk a j e d no d u c há
l i nk a k r u ho v á
ú st ř e d na c e l k o v ě
4k s
8 k s
1 6 k s
_________________________________________________________
23
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
6 X P 7 6 1 0 3 0
Ú S T Ř E D N A E P S -M H U
N á v o d k m o n t á ž i.
1 0 9
1. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í
Z á k l ad ní pr av i d l a po u ž í v á ní , z k o u š e ní a ú d r ž b y z ař í z e ní e l e k t r i c k é po ž á r ní si g nal i z ac e
j so u u v e d e na v Č S N 3 4 27 1 0 " P ř e d pi sy pr o z ař í z e ní e l e k t r i c k é po ž á r ní si g nal i z ac e " spo l u
s d e f i ni c e mi z á k l ad ní c h po j mů . Už i v at e l z ař í z e ní E P S j e po v i ne n u r č i t a v d o st at e č né mí ř e
pr o š k o l i t o so b y o d po v ě d né z a pr o v o z
z ař í z e ní , o so b y po v ě ř e né o b sl u ho u z ař í z e ní a
o so b y o d po v ě d né z a ú d r ž b u z ař í z e ní E P S . J e t ř e b a si u v ě d o mi t , ž e z ař í z e ní E P S j ak o
t e c hni c k é pr o st ř e d k y ne nahr az u j í pr o t i po ž á r ní z aj i š t ě ní o b j e k t ů , al e j so u po u z e j e d ní m z
j e ho pr o st ř e d k ů , k t e r ý samo č i nně ne b o pr o st ř e d ni c t v í m l i d sk é ho č i ni t e l e u r y c hl u j e př e d á ní
i nf o r mac e o po ž á r u u r č e ný m o so b á m ne b o o v l á d á d al š í so u v i sí c í z ař í z e ní .
2 . B e z p e č n o s tn í u s ta n o v e n í
Z hl e d i sk a o c hr any př e d ú r az e m e l e k t r . pr o u d e m pl at í Č S N
3 4 3 1 O O " Be z pe č no st ní
př e d pi sy pr o o b sl u hu a pr á c i na e l . z ař í z e ní c h" . Ú st ř e d nu smí o b sl u ho v at o so b y al e spo ň
po u č e né po d l e § 4 v y hl á š k y č . 50 / 1 9 7 8 S b . T y t o o so b y ne smí v ž á d né m př í pad ě
z asaho v at d o č á st i o b v o d ů spo j e ný c h se sí t í u mí st ě ný c h po d k r y t e m, ne b o ť z d e hr o z í
b e z pr o st ř e d ní ne b e z pe č í ú r az u e l . pr o u d e m. O pr av y smí pr o v á d ě t po u z e v ý r o b c e a j í m
po v ě ř e né
a pr o k az at e l ně pr o š k o l e né sml u v ní o r g ani z ac e . T y t o o r g ani z ac e
mu sí b ý t
v y b av e ny d o st at e č ně t e c hni c k y a d o k u me nt ač ně d l e d o po r u č e ní v ý r o b c e . Z ař í z e ní ne smí
b ý t u v e d e no d o pr o v o z u b e z v ý c ho z í r e v i z e po d l e
Č S N 3 3 1 50 0 . P r av i d e l né r e v i z e
z ař í z e ní E P S se pr o v á d ě j í po d l e Č S N 3 4 27 1 0 , č l . 43 5.
Upo z o r ně ní
Ú st ř e d na o b sahu j e ř ad u o b v o d ů c i t l i v ý c h na e l e k t r o st at i c k ý
ná b o j , k t e r ý j e mů ž e př i
ne o d b o r né mani pu l ac i z ni č i t . P r ac o v ní c i se r v i su po st u pu j í př i o pr av á c h z hl e d i sk a o c hr any
př e d
e l e k t r o st at i c k ý mi ná b o j i po d l e pr av i d e l u v e d e ný c h v no r mě
N T 8 551 . P r ac o v ní
po d mí nk y ú st ř e d ny mu sí o d po v í d at t e c hni c k ý m po d mí nk á m. Z v l á š t ě ne smí b ý t b r á ně no
v o l né mu pr o u d ě ní v z d u c hu v pr o st o r u u mí st ě ní , např . st av e b ní mi ú pr av ami , v e st av b o u d o
o b l o ž e ní ap. V b l í z k o st i ne smí b ý t u mi sť o v á ny sá l av é z d r o j e
t e pl a (t o pná t ě l e sa,
i nf r az á ř i č e ap.).
Z ař í z e ní ne smí b ý t mo nt o
r o z l i š i t e l no st i si g nal i z ač ní c
v ý hr ad ně po d l e pr o j e k t u v
př í sl u š ný m o r g á ne m po ž á r
v á na na st ě ny př í mo o sv ě t l e né sl u ne č ní m z á ř e ní m z d ů v o d ů
h pr v k ů
i o t e pl e ní . M o nt á ž z ař í z e ní E P S j e mo ž né pr o v á d ě t
y pr ac o v ané ho o pr á v ně no u pr o j e k č ní o r g ani z ac í a sc hv á l e né ho
ní o c hr any .
_________________________________________________________
24
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P R O V O Z
pr o v o z
mi mo pr o v o z
P ř i pr o
D i spl e j
napě t í ,
0 , 5 ho d
P o té to
L E D č .2
d i spl e j
st á l ý sv i t
ne sv í t í
v o z u na ná hr ad ní z d r o j z hasne o
se r o z sv í t í po u z e př i si g nal i z ac i
po d o b u př e k r ač u j í c í napr o j e k t o
i ny př e d v y b i t í m ak u mu l á t o r u j e š
d o b ě se ak u mu l á t o r o d po j í a sy
L IT E S - S Y S T E M
sv ě t l e ní d i spl e j e a b l i k á P O R UC HA L
P O Ž Á R ne b o d al š í po r u c hy . P ř i v ý pad
v ano u d o b u pr o v o z u na ná hr ad ní z d r o
t ě k ak u st i c k é si g nal i z ac i a si g nal i z ac
st é m j e z c e l a mi mo pr o v o z .
AK T IVN Í
E D č .3 .
k u sí ť o v é ho
j, d o jd e =
i na d i spl e j i .
P l at í i pr o př í pad ne o b sl u ho v ané ú st ř e d ny , i nf o r mac e j so u př e d á v á ny po mo c í př e no su na
mí st o s t r v al o u sl u ž b o u .
_________________________________________________________
25
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
S i g nal i z ac e P O Ž Á R :
L E D č .1
S i g nal i z ac e P O R UC HA:
L E D č .3
L E D č .4
L E D č .5
L E D č .6
R o z l i š e ní t y pu po r u c hy :
VÝ S T UP Y
P Ř E N O S
S Y S T É M
k lid
ak t i v ac e
ne sv í t í
T 1 : b l i k á , f = 2.5Hz
T 2: b l i k á , f = 1 .6 Hz
VP : b l i k á , f = 1 .2Hz
k lid
ak t i v ac e
ne sv í t í
st á l ý sv i t
ne sv í t í b l i k á ,
f = 0 .6 Hz , st ř í d a 1 : 1
ne sv í t í
st á l ý sv i t
ne sv í t í
st á l ý sv i t
L E D
d i spl e j
č .3 ač .5
te x t
č .3 ač .4
te x t
č .3 ač .6
te x t
S i g nal i z ac e z k r at u a př e r u š e ní v e d e ní ne b o z t r á t a k o mu ni k ac e :
Ve d e ní s hl á si č i
č .3
ad r e sa hl á si č e
sk u pi na hl á si č ů
t o t á l ní v ý pad e k
Ve d e ní R S 48 5
Ve d e ní r e l é o v ý c h
v ý st u pů po t e nc i á l o v ý c h
S y st é mo v é po r u c hy
S i g nal i z ac e VY P N UT O :
č . 3 a č .5
ad r e sa pr v k ů z ař í z e ní
č . 3 a č .4
te x t
t o t á l ní v ý pad e k
č .3
te x t
_________________________________________________________
26
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
L E D č .7
L E D č .8
L E D č .9
R o z l i š e ní v y pnu t í :
VÝ S T UP Y
P Ř E N O S
k lid
ak t i v ac e
ne sv í t í
st á l ý sv i t
ne sv í t í
st á l ý sv i t
ne sv í t í
st á l ý sv i t
L E D
d i spl e j
č .7 ač .9
te x t
č .7 ač .8
te x t
Hl á si č , sk u pi na hl á si č ů č .7 t e x t
S i g nal i z ac e o st at ní - P Ř E N O S , D E N , T E S T
P Ř E N O S , T E S T
D E N
R o z l i š e ní si g nal i z ac e :
P Ř E N O S
D E N
T E S T
F u n k c e L IS T O V Á N Í
k lid
ak t i v ac e
r e ž imD E N
r e ž imN O C
L E D
d i spl e j
ne sv í t í
st á l ý sv i t
sv í t í
ne sv í t í
č .1 0
te x t
č .1 1
č .1 2
u př e sně ní t e st u
P ř i v š e c h si g nal i z ac í c h P O R UC HA, VY P N UT O , P Ř E N O S mo ho u nast at př í pad y , k d y j e
v í c e u d á l o st i j e d no ho ne b o v í c e t y pů .
V t o m př í pad ě po st u pu j e me ná sl e d o v ně :
a) Vo l b a t y pu u d á l o st i
b ) Vl ast ní l i st o v á ní z v o l e né ho t y pu u d á l o st i
P o z n.: S i g nal i z ac e po ž á r u má př e d no st př e d o st at ní mi a pr o t o v ž d y
u d á l o st i .
př e pí š e t e x t j i né
_________________________________________________________
27
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
4 . O r g a n iz a č n í p o k y n y
Z á k l ad ní po v i nno st i o b sl u hy j so u u v e d e ny
d i f e r e nc i ac e st u pň ů o b sl u hy se d o po r u č u j e
o so b á m.
v
Č S N 3 4 27 1 0 . Vz hl e d e m k mo ž no st i
př i d ě l e ní j e d no t l i v ý c h st u pň ů k o nk r é t ní m
N e d í l no u so u č á st í po ž á r ní po pl ac ho v é smě r ni c e o b j e k t u mu sí
j ak má po st u po v at př i :
b ý t po k y ny pr o o b sl u hu ,
a) si g nal i z ac i po ž á r u na ně k t e r é hl á sí c í l i nc e
b ) d é l e t r v aj í c í m v ý pad k u z á k l ad ní ho z d r o j e (sí t ě ), z d ů v o d u mo ž né ho v y b i t í ak u mu l á t o r ů
c ) po r u š e sy st é mu E P S ú pl né ne b o č á st e č né
d ) st ano v e ní o d po v ě d ný c h o so b z a o v l á d á ní v e st u pni o b sl u hy
1 -3
T y t o po k y ny mu sí b ý t v y pr ac o v á ny s o hl e d e m na mí st ní po d mí nk y , k o nf i g u r ac i sy st é mu
E P S a z pů so b pr o t i po ž á r ní ho z aj i š t ě ní o b j e k t u .
P r o př í pad y b ) a c ) mu sí b ý t v y pr ac o v á ny po k y ny pr o z ab e z pe č e ní ná hr ad ní ho z pů so b u
pr o t i po ž á r ní ho z aj i š t ě ní o b j e k t u . O pr o v o z u ,
z k o u š e ní , ú d r ž b ě , o pr av á c h a r e v i z í c h
z ař í z e ní E P S mu sí b ý t v e d e ny z á z namy po d l e Č S N 3 4 27 1 0 v P r o v o z ní k ni z e .
J e d no st u pň o v á a d v o u st u pň o v á si g nal i z ac e po ž á r u
Z pů so b si g nal i z ac e po ž á r u se u r č u j e po d l e Č S N 7 3 0 8 7 5 v pr o j e k t u
z á v i sl o st i na d r u hu a r o z sahu o b j e k t u a d al š í c h po d mí nk á c h.
Z á s a d n ě n e s m í o b s lu h a b e z p r o v ě ř e n í s itu a c e p r o v á d ě t o p a k o v a n ě
T e nt o ne spr á v ný po st u p j e k o nt r o l o v at e l ný v pamě t i u d á l o st í .
z ař í z e ní E P S
v
N U L O V Á N Í !
5 . O b s lu h a p r o v o z n íc h r e ž im ů
P r o v á d í o so b a u r č e ná pr o o b sl u hu z ař í z e ní .
Vy k o ná v ané ú k o ny :
st i sk k l á v e sni c e
- l i st o v á ní po ž á r u
[< < ] [> > ]
- l i st o v á ní v y pnu t í
[ VY P .] [ < < ] [ > > ]
- r u š e ní ak u st i c k é si g nal i z ac e
[ R E P R O D UK T O R ]
- l i st o v á ní po r u c hy
[ P O R .] [ < < ] [ > > ]
- l i st o v á ní př e no su
[ P Ř E N .] [ < < ] [ > > ]
S ig n a liz a c e P o ž á r
T
př
po
po
e x t po ž á r u
e su ne na ho
ž á r u j e na
sl e d ní ho po
j e na d o l ní m ř á d k u d i spl e j e . V př í pad ě d al š í ho
po ž á r u se t e x t pr v ní ho
r ní ř á d e k d i spl e j e , na d o l ní m ř á d k u j e t e x t no v é ho . V př í pad ě j e š t ě d al š í c h
ho r ní m ř á d k u d i spl e j e st ab i l ně t e x t pr v ní ho po ž á r u , na d o l ní m ř á d k u j e t e x t
ž á ru .
_________________________________________________________
28
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
P ř i l i st o v á ní se t e x t y z o b r az u j í na ho r ní m ř á d k u d i spl e j e .
N e ní -l i si g nal i z ac e po ž á r , v př í pad ě l i st o v á ní se z o b r az u j í t e x t y st ar ý c h po ž á r ů .
J e d n o s tu p ň o v á s ig n a liz a c e p o p la c h u (J S P ) v o b je k tu
P ř i J S P ú st ř e d na si g nal i z u j e Vš e o b e c ný po pl ac h, r e sp. pr o v á d í d á l k o v ý př e no s i nf o r mac e ,
i hne d po po pu d u z hl á si č ů po ž á r u .
T e nt o z pů so b si g nal i z ac e se v y u ž í v á v př í pad e c h, k d y ú st ř e d na ne ní o b sl u ho v á na ne b o
k d y se v ý st u py ú st ř e d ny ne v á ž í na d al š í sl o ž k y , např . z á v o d ní po ž á r ní ú t v ar č i z ař í z e ní
pr o v á d ě j í c í pr o t i po ž á r ní z á sah (např . samo hasí c í z ař í z e ní ).
D v o u s tu p ň o v á s ig n a liz a c e p o p la c h u (D S P ) v o b je k tu
P ř i D S P ú st ř e d na z po z d í v y hl á š e ní Vš e o b e c né ho po pl ac hu a ak t i v ac i v ý st u pů o t z v . č asy
T 1 a T 2, k t e r é u mo ž ní o b sl u z e v e r i f i k o v at o pr á v ně no st v y hl á š e ní po pl ac hu .
Ú st ř e d na v y hl á sí ne j d ř í v e Ú se k o v ý po pl ac h, k t e r ý mů ž e b ý t si g nal i z o v á n d o př í sl u š né ho
po ž á r ní ho ú se k u pr o i nf o r mac i po ž á r ní hl í d k y . N a ú st ř e d ně j e z apo č at o o d po č í t á v á ní č asu
T 1
(nast av i t e l ný v r o z sahu d o 1 0 mi nu t ). O b sl u ha z r u š í ak u st i c k o u
si g nal i z ac i , č í mž
z á r o v e ň z ač ne o d mě ř o v á ní č asu T 2 (nast av i t e l ný v r o z sahu d o 20 mi nu t ). P o k u d o b sl u ha
ak u st i c k o u si g nal i z ac i b ě he m d o b y T 1 ne z r u š í , d o j d e k v y hl á š e ní Vš e o b e c né ho po pl ac hu
au t o mat i c k y . V č ase T 2 o b sl u ha po st u pu j e po d l e po ž á r ní c h smě r ni c
(o v ě ř e ní př í č i n
si g nal i z ac e , př í p. r o z sahu
po ž á r u ). P o d l e
v ý sl e d k u
o v ě ř e ní u r y c hl í v y hl á š e ní
Vš e o b e c né ho po pl ac hu (př í st u po v á ú r o v e ň 1 , f u nk c e 9 ) ne b o pr o v e d e nu l o v á ní po pl ac hu
(př í st u po v á ú r o v e ň 2, f u nk c e 0 ). P o k u d č as T 2 pr o b ě hne , ani ž b y o b sl u ha d al a ú st ř e d ně
po v e l k d al š í č i nno st i , d o j d e k v y hl á š e ní Vš e o b e c né ho po pl ac hu au t o mat i c k y .
S c he mat i c k ý po st u p o b sl u hy př i v y hl á š e ní d v o u st u pň o v é ho po pl ac hu :
1 . Z r u š í ak u st i c k o u si g nal i z ac i .
2. P r o v ě ř í př í č i nu si g nal i z ac e (t e l e f o ni c k y , o so b ně apo d .).
3 a. J d e -l i o ná ho d ný po d ně t , pr o v e d e nu l o v á ní po pl ac hu .
3 b . J d e -l i o po ž á r , pr o v e d e u r y c hl e né v y hl á š e ní Vš e o b e c né ho
po st u pu j e po d l e smě r ni c .
po pl ac hu a d á l
Z pů so b si g nal i z ac e po pl ac hu (J S P ne b o D S P ) z á v i sí na r e ž i mu ú st ř e d ny (D E N , N O C ) i
hl á si č e (D E N , N O C , D E N - v y pnu t o , N O C - v y pnu t o ) po d l e ná sl e d u j í c í t ab u l k y :
R e ž
v př e
a je
k d y ž
im ú
d v o
pr ac
je b
st ř e d
l e ný c
o v ní
e z o b
ny
hč
d o
sl u
se př e pí ná manu á l ně (př í st u po v á ú r o v e ň 3 , f u nk c e 0 ), ne b o au t o mat i c k y
ase c h. R e ž i m D E N se u ú st ř e d ny nast av u j e v d o b ě , k d y j e o b sl u ho v á na
b a, r e ž i m N O C v d o b ě , k d y j e o b sl u ho v á na a ne ní pr ac o v ní d o b a ne b o
hy .
_________________________________________________________
29
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
R e ž i m hl á si č ů se v o l í po mo c í k o nf i g u r ač ní ho pr o g r amu na P C / AT ,
o v l i v ni t .
P o z n.: 1 ) t l ač í t k o v ý hl á si č se v z hl e d e m k j e ho f u nk c i z ař az u j e
2) po au t o mat i c k é k o nf i g u r ac i z ař ad í ú st ř e d na v š e c hny
t l ač í t k o v ý c h).
z ú st ř e d ny j e j ne l z e
o r e ž i mu N O C ;
hl á si č e d o r e ž i mu D E N
(v č e t ně
P o d m ín ě n á s ig n a liz a c e p o p la c h u v o b je k tu
Ú st ř e d na M HU 1 0 9 u mo ž ň u j e ř ad i t hl á si č e d o sk u pi n, j e j i c hž si g nal i z ac e po pl ac hu , r e sp.
ak t i v ac e v ý st u pů , j e po d mí ně na l o g i c k o u v az b o u . Z ař az o v á ní hl á si č ů d o sk u pi n se
pr o v á d í po mo c í k o nf i g u r ač ní ho pr o g r amu na P C / AT .
S ig n a liz a c e P O R U C H A
T e x t po r u c hy j e na ho r ní m ř á d k u d i spl e j e . J e z o b r az e n v ž d y
po r u c hy . P o k u d j e po r u c h v í c e , l i st u j í se k l á v e sami [ < < ] [ > > ] .
N á v r at d o př e d c ho z í ho st av u se pr o v e d e k l á v e so u " * " , j i nak
asi 28 s o d po sl e d ní ho st i sk u k t e r é k o l i v k l á v e sy .
te x t
po sl e d ní ak t u á l ní
k ně mu d o j d e au t o mat i c k y
S ig n a liz a c e V Y P N U T O
a) Vy pnu t í po pl ac ho v ý c h z ař í z e ní
b ) Vy pnu t í př e no su
c ) Vy pnu t í hl á si č e ne b o sk u pi ny hl á si č ů
P r o v á d í po u z e o so b a po v ě ř e ná ú d r ž b o u z ař í z e ní .
Z m ě n a r e ž im u D E N /N O C
P ř e pí naní r e ž i mu D E N / N O C se pr o v á d í st i sk e m k l á v e s [ 3 ] [ 0 ] , t e d y
S ig n a liz a c e P Ř E N O S
S i g nal i z u j e se u sk u t e č ně ní př e no su i nf o r mac e o po ž á r u ne b o
d o b y v y nu l o v á ní po pl ac hu .
v př í st u po v é ú r o v ni # 3 .
po r u š e - si g nal i z ac e t r v á d o
S ig n a liz a c e T E S T
T r v á po d o b u z apnu t í ad r e sy (ad r e s) d o t e st u .
_________________________________________________________
30
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
6 . Z m ě n y p r o v o z n íc h r e ž im ů
Z mě ny pr o v o z ní c h r e ž i mů pr o v á d í o so b a po v ě ř e ná ú d r ž b o u . J d e o č i nno st i :
- v y pnu t í hl á si č ů v d ů sl e d k u t o t á l ní ho v ý pad k u u r č i t é ho ú se k u na v e d e ní s hl á si č i
- z apnu t í hl á si č e (sk u pi ny hl á si č ů ) d o r e ž i mu T E S T
- z mě na r e ž i mu D E N / N O C
- nast av e ní ho d i n r e á l né ho č asu
- nast av e ní č asů T 1 a T 2
- pr o g r amo v á ní t ý d e nní ho r e ž i mu D E N / N O C
Z mě ny pr o v o z ní c h r e ž i mů
o r g ani z ac í .
pr o v á d í
v ý hr ad ně
pr ac o v ní c i mo nt á ž ní c h a
se r v i sní c h
- st ar t au t o mat i c k é k o nf i g u r ac e
- nat až e ní no v é k o nf i g u r ac e z e x t e r ní ho P C
- t o t á l ní r e st ar t sy st é mu s v y nu l o v á ní m k o nf i g u r ac e
st ar t e m au t o mat i c k é k o nf i g u r ac e
a pamě t i
u d á l o st í a ná sl e d ný m
Z a p n u tí ú s tře d n y
P r o v e d e se př i po j e ní m sí ť o v é ho napě t í na sí ť o v é sv o r k y U, N ,
př i o d po j e né m
ak u mu l á t o r u . Ú st ř e d na pr o v e d e har d w ar o v ý r e st ar t a po u r č i t é m č ase j e ú st ř e d na v
po ho t o v o st ní m st av u . Ak u mu l á t o r o pě t př i po j í me .
7 . P o k y n y p ro m o n tá ž a u v e d e n í d o p ro v o z u
P r ac o v ní c i mo nt á
o b sl u z e , po d k l ad y
z pů so b u z aj i š t ě ní
př í sl u š no u k v al i f i k
ž ní c h o r g
pr o pr o j e
o c hr any
ac i pr o pr
8 . M e c h a n ic k á m o n tá ž
ani z ac e se mu sí se z ná mi t př e d v l ast ní mo nt á ž í s ná v o d e m k
k c i , pr o j e k t e m a mu sí b ý t pr o š k o l e ní pr o mo nt á ž ú st ř e d ny a v e
př e d e l e k t r o st at i c k ý mi ná b o j i po d l e no r my N T 8 551 . M u sí mí t
á c i na e l . z ař í z e ní c h po d l e v y hl . č . 50 , 51 / / 1 9 7 8 S b .
Ú st ř e d na j e u r č e na pr o mo nt á ž v e sv i sl é po l o z e . P l o c ha u r č e ná pr o mo nt á ž ú st ř e d ny mu sí
b ý t pe v ná a r o v ná . P o k u d se
mo nt u j e v í c e ú st ř e d e n v e d l e se b e , d o d r ž í se v e l i k o st
z ast av ě né pl o c hy po d l e o b r á z k u z ná v o d u pr o pr o j e k c i .
P o d l e z pů so b u př i v e d e ní k ab e l ů se po u ž í v aj í d v a z pů so b y
a) P ř í v o d ní k ab e l y j so u z asá d r o v á ny d o z d i .
mo nt á ž e :
K ab e l y se z asá d r u j í d o z d i t ak , ab y v y c há z e l y z e z d i v ř ad ě d l o u hé max . 1 20 mm a š i r o k é
1 0 mm .S t ř e d ř ad y se o z nač í S a o d t o ho t o st ř e d u se v y v r t aj í 3 o t v o r y pr o hmo ž d i nk y
pr ů mě r 8 o so u ř ad ni c í c h po d l e o b r á z k u :
_________________________________________________________
31
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
D=8 mm
120 mm
207 mm
otvor pro přívod kabelů
rozměr 130 x 20 mm
37 mm
10 mm
D o o t v o r ů se nasu no u hmo ž d i nk y a d o d v o u
po d l o ž k o u 4, 3 mm. Vr u t y ne j so u u t až e ny .
ho r ní c h se
naš r o u b u j í d v a v r u t y 4x 3 0
Ú st ř e d na se o t e v ř e , k ab e l y se pr o st r č í o t v o r e m (1 3 0 x 20 ) v
ú st ř e d na se z av ě sí na d v a ho r ní v r u t y . Z aš r o u b u j e se d o l ní
d o t á hno u
se ho r ní d v a š r o u b y . P o mo nt á ž i v o d i č ů d o sv o r k o
ak u mu l á t o r . P o k u d j e po u ž i t v ně j š í ak u mu l á t o r , př i po j í se k př í v o
v o d i č e m z ak o nč e ný m f ast o ne m (so u č á st AK U k r y t u ). Vně j š í ak u
6 X K 1 27 0 41 , k t e r ý se u mí st í po d ú st ř e d no u .
S í ť o v ý př í v o
k r y t u sí ť o v é
pr o po j o v ac í
př e d sv o r k o v
s
z ad ní č á st i ú st ř e d ny a
v r u t s po d l o ž k o u 4, 3 a
v ni c e se
v l o ž í a př i po j í
d u pr o v ni t ř ní ak u mu l á t o r
mu l á t o r se v l o ž í d o k r y t u
d se v e d e d o ú st ř e d ny z e spo d u pr ů c ho d k o u , po př i po j e ní se pr o v e d e mo nt á ž
č á st i . Vš e c hny v o d i č e př e d u pe v ně ní m k e sv o r k o v ni c í m (mi mo sí ť o v é ho ) a
v o d i č v ně j š í b at e r i e se u pe v ní po mo c í pá sk o v ý c h spo n k e k o v o v é mu pá sk u
ni c e mi .
b ) P ř í v o d ní k ab e l y j so u v e d e ny po z d i ne b o v l i š t ě .
Vy v r t aj í se t ř i o t v o r y pr o hmo ž d i nk y pr ů mě r 8 po d l e o b r á z k u :
_________________________________________________________
32
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
D=8 mm
120 mm
207 mm
D o o t v o r u se z asu no u hmo ž d i nk y . P ř í v o d ní k ab e l y se v e d o u b u ď z e spo d u ne b o z v r c hu ,
ne j l é pe v l i š t á c h. L i š t a se u k o nč í v ú r o v ni b u ď 1 0 0 mm po d d o l ní m o t v o r e m, ne b o 40 mm
po d ho r ní m.
N a z ad ní st r anu ú st ř e d ny se př i š r o u b u j í d v a k r y t y 6 X A 6 3 7
1 28 ( př i l o ž e né k o b al u )
po mo c í 6 š r o u b ů M 4x 6 d o o t v o r ů se z á v i t y M 4. D o ho r ní c h hmo ž d i ne k se z aš r o u b u j í d v a
v ru ty
4x 50
s
po d l o ž k ami
Ć 4.3 na k t e r é j so u nasaz e ny 2 t r u b k y 6 X A 9 1 0 0 9 0 .
Š r o u b y ne j so u u t až e ny . Ú st ř e d na se o t e v ř e , v o d i č e se pr o st r č í o t v o r e m 1
č á st i k r ab i c e a ú st ř e d na se z av ě sí na d v a ho r ní š r o u b y . D o l ní č á st ú st ř e
o d d á l í o d z d i a z e z ad u se nasu ne t r u b k a 6 X A 9 1 0 0 9 0 k e spo d ní mu o t v o r u
t r u b k u se pr o st r č í t ř e t í v r u t 4x 50 , k t e r ý se z aš r o u b u j e d o spo d ní ho o t v o r
v r u t y se d o t á hno u . S í ť o v ý př í v o d se v e d e d o ú st ř e d ny z e spo d u pr ů c ho d k o
se pr o v e d e mo nt á ž k r y t u sí ť o v é č á st i . Vš e c hny v o d i č e př e d u pe v ně ní m k e
(mi mo sí ť o v é ho ) a pr o po j o v ac í v o d i č v ně j š í b at e r i e se u pe v ní po mo c í pá sk
k o v o v é mu pá sk u př e d sv o r k o v ni c e mi .
3 0 x 20 v z ad ní
d ny se t r o c hu
a sk r z o t v o r a
u . Vš e c hny t ř í
u , po př i po j e ní
sv o r k o v ni c í m
o v ý c h spo n k e
P o k u d j e po u ž i t v ně j š í ak u mu l á t o r př i po j í se k př í v o d u pr o v ni t ř ní ak u mu l á t o r v o d i č e m
z ak o nč e ný m f ast o ne m (so u č á st AK U k r y t u ). Vně j š í ak u mu l á t o r se v l o ž í d o k r y t u 6 X K 1 27
0 41 , k t e r ý se u mí st í po d ú st ř e d no u .
Z p r a c o v á n í o b a lo v ý c h p r o s tř e d k ů
P ř e pr av ní b al e ní ú st ř e d ny d o po r u č u j e me u sc ho v at pr o př í pad no u
r e k l amac i . M o ž no u
l i k v i d ac i č á st i o b al u pr o v é st po d l e st and ar d ní c h po k y nů na d o d ac í m l i st u .
U v e d e n í d o p ro v o z u
P o me c hani c k é m namo nt o v á ní ú st ř e d ny a př i po j e ní v š e c h v ně j š í c h o b v o d ů se př i st o u pí
k v l ast ní mu o ž i v e ní sy st é mu .
N a sí ť o v é m r o z v ad ě č i z apne me sí ť . P r o t o ž e ú st ř e d na ne má sí ť o v ý v y pí nač , d o j d e i hne d
k u v e d e ní d o pr o v o z u . Ú st ř e d na pr o v e d e au t o mat i c k y k o nf i g u r ac i př i po j e né ho sy st é mu a
nab í d ne j i u ž i v at e l i . D á l e po st u p v i z př í l o ha č .1
_________________________________________________________
33
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
9 . P ře z k o u š e n í s y s té m u
P o d o k o nč e ní mo nt á ž e a o ž i v e ní se pr o v e d o u k o mpl e x ní z k o u š k y
Z k o u š í se t y t o f u nk c e :
f u nk c í .
- t e st si g nal i z ač ní c h pr v k ů
- si g nal i z ac e po ž á r u z l i ne k
- si g nal i z ac e po r u c hy z l i ne k (z k r at , př e r u š e ní )
- si g nal i z ac e po r u c hy napá j e ní a ná hr ad ní ho z d r o j e
- si g nal i z ac e po r u c hy v e d e ní pr o v ně j š í si g nal i z ac i
po r u c hy , si r é ny , po pl ac hu
- k o nt r o l a f u nk c e v ně j š í c h si g nal i z ac í P O R UC HA,
S IR É N A, P O P L AC H, b e z po t e nc i á l o v é ho v ý st u pu
- t e st r e ž i mu D E N / N O C
- k o nt r o l a f u nk c e k l á v e sni c e
10 . P o k y n y p r o o p r a v y
O pr av y ú st ř e d e n smí pr o v á d ě t v ý hr ad ně pr ac o v ní c i se r v i sní c h o r g ani z ac í , o pr á v ně ný c h k
t é t o č i nno st i v ý r o b c e m, ř á d ně pr o š k o l e ni a v y b av e ní př í sl u š no u d o k u me nt ac í , mě ř í c í mi
př í st r o j i a ná hr ad ní mi d í l y .
P ř i pr á c i a mě ř e ní na z ař í z e ní ne b o d e sk á c h j e nu t no d o d r ž o v at pr av i d l a pr á c e s o b v o d y
C M O S po d l e no r my N T 8 551 . P r ac o v ní c i ne smí mí t o d ě v y v y t v á ř e j í c í e l e k t r o st at i c k ý
ná b o j .
P ř i mani pu l ac i s d e sk ami se mu sí pr ac o v ní k ne j d ř í v e d o - t k no u t k o st r y z ař í z e ní a d e sk y
smí b ý t u c ho pe ny j e n z a o k r aj e . P o d st at o u o c hr any j e u v e d e ní v š e c h pr v k ů na spo l e č ný
z e mní po t e nc i á l - d e sk a, ná st r o j e , mě ř í c í př í st r o j e , pr ac o v ní k .
J e z ak á z á no pá j e t t z v . pi st o l o v o u pá j e č k o u v d e sk á c h, j e nu t né
napě t í .
po u ž í t pá j e č k u na mal é
D á l e j e z ak á z á no v y j í mat ne b o z aso u v at k o ne k t o r y po d napě t í m. N a v st u py ne smí b ý t
př i v e d e no c i z í napě t í , ne ní -l i př i po j e no napá j e ní .
Vz hl e d e m k e sl o ž i t o st i a o saz e ní d e se k so u č á st k ami S M D se
ne př e d po k l á d á o pr av a
d e se k u z á k az ní k ů . D o po r u č u j e se ř e š i t o pr av y v t e r é nu u z á k az ní k ů f o r mo u v ý mě ny
d e se k z a f u nk č ní př e z k o u š e né d e sk y z e z á so b se r v i sní o r g ani z ac e po př . z e z á l o ž ní c h
d ílů .
C e l k o v ě l z e ř í c i , ž e ú st ř e d na d i spo nu j e po mě r ně r o z sá hl ý m sy st é me m d i ag no st i k
mů ž e mno ho napo v ě d ě t o c har ak t e r u z á v ad y . J e po t ř e b a si v š ak v ž d y u v ě d o mi t v
mo ž né v az b y me z i pr o g r amo v ý m a t e c hni c k ý m v y b av e ní m ú st ř e d ny . P r o t o j e d
ab y se pr ac o v ní c i se r v i su ú č ast ni l i š k o l e ní z amě ř e né ho
na v ý k l ad f u nk c e o b
o pr av y , ne b o ť k o d hal e ní př í č i ny
z á v ad y j e sk u t e č ně nu t ná z nal o st f u nk c e o b
sc ho pno st l o g i c k o u d e d u k c í mí st o z á v ad y i d e nt i f i k o v at .
y , k te rý
š e c hny
ů le ž ité ,
v o d ů a
v o d ů a
_________________________________________________________
34
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
F u n k c e ta v n ý c h p o jis te k
T av né po j i st k y j so u u mí st ě né na d e sc e smy č e k :
F U1 F 2A/ 3 5A v př í v o d u napá j e ní
F U2 F 6 3 0 mA/ 3 5A j i st í v ý st u p v ně j š í si g nal i z ac e P O P L AC H
F U3 F 6 3 0 mA/ 3 5A j i st í v ý st u p v ně j š í si g nal i z ac e S IR É N A
F U4 F 6 3 0 mA/ 3 5A j i st í v ý st u p v ně j š í si g nal i z ac e P O R UC HA
F U5 F 1 A/ 3 5A j i st í v ý st u py pr o napá j e ní v ně j š í c h z ař í z e ní
F U6 F 2A/ 3 5A j i st í př í v o d k ná hr ad ní mu z d r o j i
S í ť o v á po j i st k a S L 3 T 250 mA/ 3 5A j e v po j i st k o v é m d r ž á k u v k r y t u sí ť o v é č á st i .
11. P ř í s l u š e n s t v í ú s t ř e d n y
S k až d o u ú st ř e d no u se d o d á v á t o t o př í sl u š e nst v í :
1 k s P r o v o z ní k ni ha
1 k s N á v o d k o b sl u z e a ú d r ž b ě 6 X V 1 23 1 25
2 k s k r y t 6 X A 6 3 7 1 28
3 k stru b k a6 X A9 1 0 0 9 0
3 k s v r u t 4x 3 0 Č S N 0 2 1 8 1 2.0 5
3 k s v r u t 4x 50 Č S N 0 2 1 8 1 2.0 5
6 k s š r o u b M 4x 6 Č S N 0 2 1 1 3 1 .25
3 k s po d l o ž k a 4, 3 Č S N 0 2 1 7 0 2.1 5
3 k s hmo ž d i nk a T 3 0 0 2 8 T P F -1 4246 -8 1
1 k s sá č e k s ná hr ad . po j i st k ami :
6 k s v l o ž k a F 6 3 0 mA / 3 5A
2 k s v l o ž k a F 1 .0 A / 3 5A
4 k s v l o ž k a F 2, 0 A / 3 5A
2 k s v l o ž k a T 250 mA / 3 5A
_________________________________________________________
35
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
12 . S e z n a m
d o d á v a n ý c h n á h r a d n íc h d ílů :
D o d á v á se po u z e v ý r o b c e m po v ě ř e ný m a pr o k az at e l ně pr o š k o l e ný m sml u v ní m
o r g ani z ac í m.
Č í sl o v ý k r e su
D e sk a o saz e ná (d i spl e j e ) 6 X K 1 9 9 521
D e sk a o saz e ná (z á k l ad ní ) 6 X K 1 9 9 522
T r ansf o r má t o r 6 X N 6 6 1 0 8 2
K ab e l pr o po j o v ac í 6 X F 49 3 1 1 9
K l á v e sni c e 6 X A 3 9 4 0 41
13. S k l a d o v á n í ú s t ř e d e n
Vý r o b k y mu sí b ý t sk l ad o v á ny v k r y t ý c h o b j e k t e c h v pr o st ř e d í b e z ag r e si v ní c h par , pl y nů a
pr ac hu . V o b j e k t e c h mu sí b ý t u d r ž o v á na t e pl o t a v r o z sahu -5° C až +40 ° C a r e l at i v ní
v l hk o st max . 8 0 % .
Vý r o b k y mu sí b ý t sk l ad o v á ny v ne po r u š e né m o b al u a př i v y b al o v á ní (z v l á š t ě v z i mní m
o b d o b í ) mu sí b ý t po ne c há ny 5 ho d i n v o b al u v pr ac o v ní c h po d mí nk á c h, ab y ne d o š l o k
o r o se ní .
_________________________________________________________
36
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
Poz n á m k y :
_________________________________________________________
37
LITES
m o n tá ž
Pokyny pro projektování a
a.s. L i b e r e c
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.5.2001
Poz n á m k y :
svorky
hlásící linky
_________________________________________________________
38

Podobné dokumenty

Tisk plakátů bez starostí

Tisk plakátů bez starostí Pro Vaše pohodlí, bez nutnosti cesty na sběrové místo – zajistíme tisk i následný výlep plakátů. Zašlete nám tisková data, my se postaráme o to, aby do tří pracovních dnů od jejich přijetí byly Vaš...

Více

zde - Taktika 2015 - Univerzita obrany

zde - Taktika 2015 - Univerzita obrany útokům z vícero os a vozidlem nesená improvizovaná výbušná zařízení (VBIEDs), a nastínit k nim možná protiopatření. Tyto analyzovat a následně syntetizovat do jednoho konceptu. Vzhledem k omezené t...

Více

Brožura Kompletní výrobní program JH

Brožura Kompletní výrobní program JH Jungheinrich Vám nabízí vozíky pro každé použití – nízkozdvižné, vysokozdvižné, čelní, s výsuvným sloupem, vychystávací i systémové. Od ručně vedených až po plně automatické. Máme ten správný vozík...

Více

Vozíky, regály a logistické systémy. Regálo

Vozíky, regály a logistické systémy. Regálo Jungheinrich Vám nabízí vozíky pro každé použití – nízkozdvižné, vysokozdvižné, čelní, s výsuvným sloupem, vychystávací i systémové. Od ručně vedených až po plně automatické. Máme ten správný vozí...

Více

propozice WGF II

propozice WGF II předváděn jinou osobou trénující za peněžitou odměnu -profesionálem.

Více

stáhnout

stáhnout Pobočka BRNO, Čechyňská 18, 602 00 Brno, tel. 242 402 470, e-mail: [email protected] Pobočka Č.BUDĚJOVICE, Karolíny Světlé 2238, 370 04 Č.Budějovice, tel. 242 402 480, e-mail: [email protected]

Více

Pokyny pro provádění pravidelných kontrol

Pokyny pro provádění pravidelných kontrol a) - provést měsíční kontrolu ústředny viz bod 1.1 tohoto pokynu b) - klíčem /22/ otočit do polohy II (přístup 2/2) a stisknutím tlačítka /26/ uvést příslušné smyčky do režimu TEST (u zvolené smyčk...

Více