žádost - Domov sv. Karla Boromejského

Komentáře

Transkript

žádost - Domov sv. Karla Boromejského
ŽÁDOST
O PŘIJETÍ DO DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
K Šancím 50/6, Praha 17 – Řepy, 163 00
Údaje o žadateli:
Titul, jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Faktické bydliště
Příspěvek na péči:
ANO/NE
Stav
Státní přísluš.
Kontaktní osoby / nejbližší příbuzní:
Titul, jméno a příjmení
Bydliště
Tel. domů
E-mail
Titul, jméno a příjmení
Bydliště
Tel. domů
E-mail
Pojišťovna
Telefon
Telefon
Příbuzenský poměr
Zaměstnání
Tel. do zaměstnání
Mobil
Příbuzenský poměr
Zaměstnání
Tel. do zaměstnání
Mobil
Plátce (odlehčovací služba):
Titul, jméno a příjmení
E-mail
Příbuzenský poměr
Mobil
Žadatel přichází odkud:
Byl již žadatel v našem Domově:
Rok
Požadované datum přijetí
Kam bude žadatel po ukončení pobytu odcházet:
a propuštění
Žádost do trvalého zařízení:
Vyjádření sociální komise Domova sv. Karla Boromejského:
Druh pobytu:
1
Prohlášení žadatele, popř. zákonného zástupce
• Jsem si vědom/a, že žádám o pobyt, po jehož ukončení uplynutím sjednané doby
(odlehčovací služba), ukončením zhojením či stabilizací procesu, kdy již nebude
možné dalším pobytem docílit podstatného zlepšení zdravotního stavu (zdravotní
služba), bude žadatel propuštěn do domácí péče nebo přemístěn do jiného zařízení,
které si sám (popř. prostřednictvím rodiny) zajistí.
• Domov nemůže zajistit péči o pacienty, kteří pro různé psychické onemocnění
(neklid, dezorientace, rušivé projevy atd.) potřebují pobyt na uzavřeném oddělení,
individuální přístup nebo zvýšený dohled. Pokud k těmto projevům dojde během
pobytu, lékař Domova zváží s konziliárním lékařem překlad na psychiatrické
oddělení nebo po dohodě s rodinou propuštění do domácí péče.
•
Rehabilitaci pacientů v Domově určuje ošetřující lékař a rehabilitační konziliář
Domova. Nejde o intenzívní specielní rehabilitaci.
• Umísťování pacientů na jednotlivé pokoje určuje personál spolu s lékařem Domova.
Změna zdravotního stavu nebo organizační důvody mohou být důvodem
eventuálního přestěhování na jiný pokoj.
• Nedodržování léčebného režimu může být důvodem k ukončení pobytu.
/v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování/
• Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním a archivaci osobních údajů
k evidenci žadatele v Domově sv. Karla Boromejského.
/v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů/
• Jsem si vědom/a, že ponecháním si cenností či finanční hotovosti u sebe přes
možnost uložení v trezoru, nesu za tyto peníze a cennosti svou odpovědnost.
Tyto informace beru na vědomí a prohlašuji, že jsem nezamlčel/a žádné důležité
skutečnosti o zdravotním stavu žadatele.
…………………………
podpis žadatele
…………………………………………
podpis zákonného zástupce
2
………………………………..
podpis osoby blízké
Lékařská zpráva odesílajícího lékaře
Základní údaje o soběstačnosti žadatele (doplňte jméno a příjmení):
Poznámky
Je závislý na pomoci další osoby při chůzi?
Je závislý na pomoci další osoby při obsluze?
Pomůcky
Inkontinence
Je v péči specializovaného odd.zdrav.zařízení?
Dieta
Spánek
Duševní stav
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
JAKÉ:
JAKÉHO:
JAKÁ:
Vyplní ošetřující lékař žadatele – klienta (doplňte jméno a příjmení):
O tom, zda bude žadatel zařazen na lůžko LDN nebo na sociální pobyt, rozhoduje lékařská zpráva o aktuálním
zdravotním stavu. K ní se vyjádří lékař Domova a posoudí oprávněnost umístění pacienta také podle kritérií
našeho zařízení.
Současná terapie a její dávkování:
(uvést všechny aktuálně užívané léky žadatele a dávkování)
Praktický lékař
Adresa
E-mail
Tel
………………………
datum
……………………………………………………..
razítko a podpis lékaře, který žádost vyplnil
3
VZOROVÉ VYPLNĚNÍ DOPORUČENÍ LÉKAŘEM
Indikace pro zdravotní lůžko LDN (odb. 9U7)
1. Je určeno pacientům s chronickým onemocněním, které vyžaduje zdravotní péči, ale již není indikováno
lůžko akutní péče.
2. Je určeno pacientům, kteří byli hospitalizováni na akutním lůžku, zdrav. stav je stabilizován, ale ještě
vyžaduje hospitalizaci, ne však na akutním lůžku.
Na lůžko LDN odesílá praktický lékař, ambulantní specialista nebo ošetřující lékař nemocnice, který má
pacienta v péči. Je nezbytné doslovně uvést:
DOPORUČUJI UMÍSTĚNÍ NA LŮŽKU LDN – a uvést aktuální zdravotní důvody: diagnóza
základního onemocnění, všechny ostatní diagnózy, kterými pacient současně trpí, včetně medikace.
Pojišťovna musí v tomto doporučení shledat dostatečné důvody k umístění na lůžku LDN.
Například:
Doporučuji další následnou péči na lůžku LDN k rehabilitaci a návratu soběstačnosti.
Nebo: ke stabilizaci zdrav. stavu po (výkonu, operaci, úrazu – jakém) apod.
Nebo ke zhojení dekubitu a nácviku chůze apod.
Nebo: intenzívní lékařská a ošetřovatelská péče s cílem zlepšení zdravotního stavu.
Umístění na lůžku LDN předpokládá potřebu více než 3 hod. ošetřovatelské péče denně nebo více než 3
návštěvy zdravotní sestry denně (domácí péče poskytuje pouze 3). V žádosti prosíme vyplnit duševní stav,
spánek, atd.
Sociální-odlehčovací pobyt (odb. 913)
je určeno pacientům (klientům), kteří nesplňují kritéria pro hospitalizaci na lůžku LDN, určitou
zdravotní péči potřebují, ale převaha důvodů k přijetí jsou důvody sociální (rodina není schopná péči
v potřebném rozsahu zajistit, pečující člen rodiny potřebuje nutný odpočinek, apod.). Domov má pro
tento druh péče jen 13 míst pro víceméně soběstačné a chodící pacienty, kteří potřebují dopomoc.
4

Podobné dokumenty

Finanční toky ve veřejných a soukromých rozpočet v dlouhodobé péči

Finanční toky ve veřejných a soukromých rozpočet v dlouhodobé péči Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence, které mohou být poskytovány jako služby terénní, ambulantní nebo pobytové. Zákon definuje základní či...

Více

MEDICON Hospitals s.r.o. - Poliklinika Zelený pruh

MEDICON Hospitals s.r.o. - Poliklinika Zelený pruh o nadstandardní 1lůžkový cena 660,- Kč o nadstandardní 2lůžkový cena 360,- Kč o standardní 2 lůžkový nebo 3 lůžkový cena 280,- Kč Prohlášení žadatele, popř. příbuzných: Jsem si vědom, že žádám o př...

Více

Soubor platných IČP pro poskytovatele vyžádané péče

Soubor platných IČP pro poskytovatele vyžádané péče "01058001","603","01042015","31122015","MUDr.Jan Petránek","MUDr.Jan Petránek","Újezd 39/394","Praha 1","11800","Petránek Jan" "01059001","014","01102008","31122015","MUDr.Milan Müller-Stomatologie...

Více

LÉČBA VITILIGA POMOCÍ UVB 311 nm

LÉČBA VITILIGA POMOCÍ UVB 311 nm Po dobu léčby UVB 311 nm budete pravidelně kontrolováni (minimálně 1x za 3 měsíce) Vaším ošetřujícím lékařem. V případě potřeby je možné se objednat ke kontrole i častěji. Během kontroly bude s Vám...

Více

ENUKLEACE (VYNĚTÍ OKA)

ENUKLEACE (VYNĚTÍ OKA) pak zvolen další způsob Vaší léčby (pouhé sledování, ozařování apod.). Budou nutné pravidelné kontroly u Vašeho očního lékaře. Po operaci vynětí oka nesmíte 1 rok řídit motorové vozidlo. O dalším p...

Více

osobní dotazník

osobní dotazník 5. Dále souhlasím** s pořízením úplných kopií dokladů totožnosti a s jejich uchováním a zpracováním v rozsahu dle souhlasu se zpracováním osobních údajů v Žádosti/

Více

CH - Dotaznik na pojisteni EnviroPro

CH - Dotaznik na pojisteni EnviroPro Instrukce (Instructions) Žadatel o pojištění (dale jen Žadatel) zodpovídá za obstarání a prostudování všech materiálů a dokumentů nezbytných ke správnému a úplnému zodpovězení všech zde uvedených d...

Více