Technický list produktu HYDROSEAL Tekutá

Komentáře

Transkript

Technický list produktu HYDROSEAL Tekutá
TECHNICKÝ LIST
Obchodní název : HYDROSEA!
popis výrobku
F{yDR$SEAL je stěrková vodou ředitelná lrydroizolačníhmota s obsahem syntetických armovacích
vláken. Synletická vlakna r,ývářejí ve směsi výztužnou zpevňující nosnou vloŽku. Nanesením této
hmoty na podklad a po jejím r,yschnutí se vytvoři pevný hydroizolaČníkompozitní povlak, kteqý
nalvazqe běžně používanéhydroizolačni pásy.
charakteristika výrobku
Tato hmota má velmi dobré technicko-§zikálni vlastnosti: přilnavost k podkladu, pevnost v tahu,
pružnost, vodotěsnost, odolnost proti povětrnostnim vlivŮm, odolnost proti mrazu, odolnost proti
stárnutí ve vodě a teple. Při aplikaci vytváří jednolitou hmotu bez nebezpečínedokonalých spojŮ. Při
postupném nanášení více vrstev dojde k jejich homogennímu spojení,
Po zatvrdnuti|ze ls přiměřeným namáháním l přímo po HYDROSEALU chodit.
vlastnosti
Tahová ořídržnost
Tahová přidržnost pro flex, lepidla tř" C}TF. S1 (1)
Pevnost v tahu ot, a tažnost e,
Vodotěsnost ítlak 15 m vod. sloupce po dobu 7 dni)
schopnost přemostění trhlin za standardních podmínek
Propustnost pro vodní páru afaktor difrrzního odporu p
změna tloušťkv vrstw po vyschnutí
Doba schnutí při nanesení 3 mm (výsledná vrstva 1,8 mm)
použiti
l(I
beton
oozink. ulech
asfaltoyú pás
oočátečni
po tepelném
stárnutí
po kontakíu s
vodou
po kontaktu
s váp. vodou
po cyklickém
zmrazovátúrozmrazovánt
MPa
MPa
>0"3 MPa
>0,5 MPa
>0,5 MPa
>1"0
>1.0
>0,5
MPa
>0"5
MPa
>0"5
MPa
>1
žáďnÝ průsak
l0
'C,
76Ya r.v.
20 " C. 60Yo r.v.
MPa
10 Yo
>1mm
5
ým"den 1810
- 40%
24had.
Zdravotné a hygienicky nezávadnó.
Stavební technické osvědčeníč. 020-029559,
Protokol o určenítypu výrobku č. 1020-CPR-020031001,'
Protokol o zkoušce č. 100-044474 (stanovení VOC)
rrydal TZÚS Praha, §,p., autorizovaná osoba 204.

Podobné dokumenty

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor a znovu piipevnit/2l opět zkontroovatupevnění sedačky' Bamenaby měla býtpod poIstrováním a systémMu|tifitumístěný mezi opaTKam. popruhua přitáhnoutramenní UtáhnoUtpásy na bederním popruhyprotizádům...

Více

PAVUS_certifikat_vyrobku_216-C5a-2015-0100

PAVUS_certifikat_vyrobku_216-C5a-2015-0100 a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčeníč. S-216/C5al201510100 ze dne 25....

Více

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka Obec : PRAHA 4 Název: AREÁL pŘÍnoomÍHo KoUPAlrštĚ LHoTKA S PoZEMKY 2. Stručná charakterist,ika samostatně privatizované jed.notky: .fedná se o areál přírodního koupaliště Lhotka v k.ú. Lhotka na po...

Více

trendy amerických mediálních studií

trendy amerických mediálních studií Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times (1999), konzistentně navazující na autorovy předchozí publikace, lze přiřadit k proudu současných radikálních kritik aktuální podoby americké...

Více