ÚŘ.qo vrĚsrsrÉ čÁsrr

Komentáře

Transkript

ÚŘ.qo vrĚsrsrÉ čÁsrr
MĚsTsKÁčÁsr pnarrn.rr
ÚŘ.qovrĚsrsrÉ
čÁsrr
Ocelkova 67217, 149 41,Praha 415
odbof r.ýstavby'vidimoYa 1325, Praha 4, Tetefon|267 902 111
Čj.: oVi2009l001584,4(oš
vyřizuje: R. Košutová
tel.267902360
.
Praha,drre29;7.2009
,.,:,
- 5 -08-?009
ROZHODNUTI
*Í3k,
Úiad Ir,Iěstské
ěásti Praha 1l, odbol \.ýstavby,jako stavebnítLiaďirislušný podle $ 13 odst. l
písm. c) zíkona ě.18312006Sb., o uzemnímplánování a stavebnímřrádu(síavebnizíkon), ve
znění pozdějšíchpředpisů(drile jen ''stavebnízákon'.) a poďe r,yhlrášt<y
ě. 55/2000 Sb. hl.m.
Prahy, kúerouse vydává statut hl' m. Prahy' ve anění pozdějšíchpŤedpisůve společném
územníma stavebnímřÍzenípřezkoumal poďe $ 84 až 91 a s 109 až 1l4 stavebníhoz|ákona
žádosto .lTdiánírcáodnutí o umístěnía pÍovedenístavby,ktercu <lne1.6.2009podali
PhDr. Kristina Kopáčková'nar. 27.8.1950'Miche|ská 715' 141 00 Přaha 4,
Ing. Bohumil Kopáěe\ nar.22.1.1949,Michelská715,141 00 Praha 4,
kterézastupujeIng. Ylrdimír Bařák' nar.25.3.1954,Pruškova342,14900 Praba 4
(debjen "stavebník"),a ía álcadě tohoto pfuzkortmíní:
vydává podle Š79 a 92 stavebníhozákona a $ 9 vyhlášky č.503/2006Sb., o porlrobnějšíúpravě
úzerff]íhořízení,veřejnoprárnísmlouvy a územilho opatření
řo zho dnut í
o umístěni
stayby
a podle $ l15 stavebnfto zákona a $ 5 a 6 .vryhllášky
č.52612006sb., kteÍouse Eovádějí nělÍerá
ustanovenístavebnihozákona ve věcech stavebníhořádu
s t avebni
povolení
na stavbu:
rodinný dům
Praha. seb€rov. Radešovská
(dálejen '.stavba'')na pozemku č.parc. l40l/20 v kat. územíŠebelov.
Stavba obsahuje:
- Rodinný důmTUsco o jednébytovéjednotce s integrovanou,óýoj9aÍá!žt
Pro umístěni st.vby se stanovítylo podminky:
l. stavba bude umístěna na pozemku ě' parc. !4ou2o vkat' území Šeberovv souladu
s r.ýloesemsoučasného
sta.nrúzemív měřítku l:looo kalastá]rrímapy a koordinďní sifuací
v měřítku 1:200 se zakreslením stavebníhopozemku, požadovanýmumístěnímstavby,
s lyzrračenímvazeb a vlivri na okolí, zejménavzdálenostíod branic pozeÍrkua sousedních
staveb.
spis.a. ov/2009/00]584
/KoŠ
2.
l.
4.
5.
'
6.
7.
slr.2
Rodinný důmbude umístěnna pozemku č,pajc. ]'40|D0 tak, žeod přístupovékomunikace
Radešovská bude stavebníčrára odstup stavby 4'00m, od sousedníhopozemku č.paxc.
1401/9bude RD vzdiálen5,20m a od sousedníhopozemL.uč. palc. 140l/2l bude RD
vzdálen3,50m.
p|oŠe
půdory
|7 l m,
s o celko\ézasravěné
Rodinnj důmbudemítnepravidelný
Rodirrrtý důmbude mít dvě nadzemnípodlaž 1 NP (přízemí)a 2NP (usfupujícípatro)'
Zastřešenýbude sedlovoustřechouse sk1onem40., výškahřebene+ 7,67m.
Povrchové úpra.vry
obvodových stěn: celoplobarvená stěIka, zmo 2mm, ýhovan.á, tašková
saešníkrýina.
Dešťovévody budou svedeny pod terén a potubím q.vedeny do zahrady do jímky
deštbých vod s přepademdo zahady'
ZajištěnídopraÝf,v klidu: dvě strínív gar|áži+ odstawéstiínína pozemtu stavebníka.
Přo provedení stavby se stanovítyto podmínky:
l. stavba bude provedenapoďe Fojektové dokumentaceověřenéve stavebnímřízení,kteÍou
obdržístavebnikpo nab}.típnlvnímoci tohoto roáodnutí.
2. stavba bude dokončenanejpozději do 3 l.l2.201 l.
3' stavebníkozuámístavebnímuúřadulermínz^iieLi sÍzybyanézeva síďo stavebního
podnikarele,lterý bude stavbuprováděL
Účasbícířízení,na něžse rrztahujeÍozhodnutíspnívníhoorgánu:
Ing.BohumílKopáěek,nar.22.1.19-49,
Michelskó 715' 14100 Pmha4
PhDí.KÍistinaKopáčková'naI.27'8.1950,Michelská 715' 14100 Praha4
Orlůvodnění:
Dne 1.6.2009 podal stavebníkádost o vydání roáodnutí o umístěnía provedení stavby.
Uvedeným dnem bylo zah.íjenoúzemnía síavebnířízení,kteé stavebníúřadspojil podle $ 78
odst. l stavebníhozíkona v souladu s $ l40 odst. 1 správníhořádu usnesenímpodle $ 140
odst.4 sprárirríhořridu'
řízeníveřejnosti vyr'ěšenímna uřední desce ÚMČ
stavební uřad onrmil zahájeúúLzemnlho
Praha 11 úmčPraha Šeberov,žadatelia obci do vlastníchrúou, zahájení stavebníhořízenl
účast!íďumřízení a dotěen}tn orglínůmdo vlastních rukou. K projednání žádosti souěasně
naŤídilveřejnéústníj e&Áni m2,I .7 '2009,o jehožvýsledku byl sepsánprotokol
územníma stavebnímřízenípřezkoumal předloženou
Stavebníuřad v provedenémspolečném
říz€ní a s
žádostz !úedísekuvedenýchv $ 86 a 111 stavebníhozákona, pro,jednalji s účastníky
jejím
užívíním
nejsou
ohroženy
ájmy
uskutečněním
nebo
dotčen}1niorgríny a zjistil' že
jeho
provedenía zvláštnímipŤedpisy'
chníněnéstavebnímzá*onem'předpisy vydanými k
Umístění stavby je v souladu s územdm plrínem hl.m. Prahy schvríleným usnesením
Zastupitelstva }ú'm.Pralry ě' 10/05ze dne 9.9.|999 a lryhlráškouč.3211999Sb. lú.m.Prahy' ve
znění pozdějšíchzrrrěn,o záyazÍÉčástiúzemníhoplánu sídelníhoútvaxubl.m. Prahy, neboťse
nachríaí
v územíoC s funkčním\'}užitímstavby pro bydlení'
Projektová dokumentace stavby byla zpracována opráWěnýŤnplojektantem: Ing. Vladimír
BaÍták, ČKAIT 0003300, Ing. PetI vláňa, CKAIT 0500397 a splňuje obecné techrrické
požadavl7 na stavby podle vyhltáškyě. 26/1999 sb. hl'm. Prahy, o obecných tecbnick.ých
požadavcíchna výstavbuv tú.m.Praze (oT PP), ve zrění pozdějšíchpředpisůzejména:
spis.zÍl'oV/2009/001584
,{<oš
stJ'3
cl. 4: umist'ovánístaveb
Cl. 9: připojení staveb na pozemníkomwrikace . splňuje požadavkyna dopravníobslužnost,
parkovánía piístuppoámí techniky a syými paÍametryodpovídábezpečnému
užvání.
cl. l0: ťozpty1ové
plochy a zařízenípro dopralu v klidu.
Cl. t 1: připojenl stavebna sítěa stavby techického \Tbavenl _je možnéna stávajícípřípojky.
_ optocení
Č1.12:oplocenípozemků
távající.
Cl. 18.2l: požadavkyna požámíbezpeěnostjsou splněny _ t}poÚ plojeli1 .
Č1.22: všeobecnépoádavky na ocbranu zdtayí a zÁÍavýchžiYohích podmínek _ uoveň
podlahy ob1'tnýchmístností,světlá Úška místností.
Čl. 23: ob}ínémísblosti mají zajištěnodenní osvětlení,přímévětúní a dostateěnévat]ápění,
odvětání dďšíchpÍostoIje zajištěno
Č1.30: zaklá&ínístaveb,č1.31: ýěny a pfičky, ě1. 32: stopy, čl. 33: podlahy' po.!Ťhcystěn a
stropů_ požadavkyna konstrukcej sou splněny
Ll. J+: SCnOOlsTe
Cl. 36: saechy' ě1.37: \.ýpiněotvoÍu_ požádavkyna konstrukcejsou splněny
čt' qs, cc,45.' lavtžrnéÍozvodyrŤritřníhovodovodu' vnitřní kanalizace a si|rroproudusplňují
požadavkyoTPP.
Čl. 50... stavby pro bydlení _ tecbnické r,ybavenípovinné pro roďnný dům je zajištěno,
umístěnístavbyje s požadavkyv souladu.
z č1'8 odst. 3 !Thl. č.2611999sb. (oTPP) _ vájemné odstupy staveb. byla povolena výjimka
ěj' ovl2009/m0348/Duk zE de 1-4.2oo9 _ \rzdiálenostmezi roďnnými domy z \ryhláškou
pfudepsaných7,00rnna 6,50m k domu č.p'892 na pozemku č.parc. 1401/68a na 6,25m k domu
č.p.833 na pozemkuč.parc. 1401/50k.ú.Šeberov.
Stavbaobsahuje:
1 NP; předsíň'hal4 hospodářsld místnost,obývacípokoj, pokoj, kuchyň, komor4 sprchďWC,
šatn4dvojgaÍáž,fonotéka
2 NP: galerie' koupelna,3x pokop, sfudio' šatn4koupelÍIa+ Wc
vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, rozvody elekho, domovní plynovod (vše napojeno rra
stávajícípřípojky).
Stanoviska sdělili:
- MHMP OOP ze clne22.7.2008m. S-MI{\4P-392696/2008/1/OOPNI
- ÚtraČprana tt oŽP ze dne9.,1'2oo8Žx.,oŽPl2o08/oo2225/Hako
- PRE a.s.ze dne 8.7.20082n.230264908ll
. Pražskáplyn.íIenskáa.s._ smlouva o připoj eni é'22|5,1863
- yeoliazg &p22.7.2008 zn. PVK 19917/08
- ÚuČ pratratt oŽP-ssi!zt dne223,2008 zn. oŽP/2oo8/0u459lI€ú1
ze dne 8.7.2008
- MČ Šeberov
- MHMP oÚP ze dne 28.1.200921.S-MHMP 5892o8/2oo8iouP
ze dtte6.8,2008n. oŽPl20o8/o02441/Kutn-sou
- Útr,tČpratrat t oŽP - vodohospodtíŤi
Stanoveníradonovéhoindexu zpracovalaspolečnostRGP sERvIs 9.7.2oo8se zjištěním
středníhoradonovéhoindexu, pro který byla do projektovédokumentacenavrženapříslušná
ochrannáooatření.
Spis'a. ov/2009/00l584,/I<oš
str'4
Účastniciřízení:
Územního řízení:
Podle $ 85 odst. 1 písm.a) stavebníhozákona _ žadatel:PhDr. Kristina Kopáčková,Ing.
BohumiIKopátek
Podle $ 85 odst. 1 písm.b) stavebníhozákona_ obec:Hl.m. Pmha zastoupenáUtvalem lozvoje
HMP
Podle $ 85 odst' 2b) stavebníhozákona _ osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné plávo
k sousednímslavbrímanebo sousednímpozemkůmnebo stavb|ímna nich můžebýt územním
rozhodnutímpřímo dotčeno(doruěeníveřejnou lryhláškou):MČ PÉha Šeberov,Misch Praha
s.r.o, PetÍ vajnera, Jiří Hochman' I!g. Lubomír Merrzl, Michaela Novohá věra Novotná,
RadanaPiíhodová' Libol David, Renáta Davidová, JiŤíHanta, Ilona Hanková, Ing. Ivo Hofman,
Milada Hofmanová Ing. Bohumil Kopáček, PhDI' Kristina Kopáčková, Ing. Milan Kmáě'
Drahoslava Kmáčová' Jiří Lisý, Lenka Lisá' lng. aÍch. Radim M€nzl, Ing. arch. Milena
Ing. Tomáš
Menzlová, Jaroslav Šimeček,Eva Šimečková,Miroslav Tuěek, Jana TučkovráL'
Věra
Dvořáková,
Jarmila
Jan
Mat{ček,
Miloš
Macek,
Ing.
Alice
Vlachová,
Ing.
vlach, Mgr.
smékalová PbDI. stanislav souseďk
Podle $ 85 odst. 2c) stavebníhozáLkona_ osoby, o serých lak stanovízvláštnípŤedpis(zde
ákon ě. 131/2000Sb.,o bl.m.Praze$ 18písm'b/):MC PrahaSeberov.
tj' osoby, o kterých tak stanoví
Poďe $ 85 odst. 2c) stavebníhoákona _ občanskás<lružerú
postaveď
nemají,neboťstavbor!
účastníka
zvláštnípředpis, zÁe dl'e námÍ](rstavebnihouřadu
lten{ se nachází v zastavěnémúzemí,nemohou bý jejich ájny dotčeny.V ustanovení$ 70
odst. 3 zákoÍa č. |14/1992 Sb., o ocbmně přírody a krajiny' v platnémaatrí je upraveno
jako úěastnikuŤízení.
postaveníobčarrshých
Dle tohoto ustanoveď je občamkésln:žení
sdružení
při němŽ mohou bý dotčenyájmy ocbrany
opnáWěnoúčastÍIit
se takovéhospnávdho Ťízení,
přirody a lr:rajiny.Dotčenýorgáu kteý háji zÁjmy rjÚzÁkJadéyyšecitovanéhoákona o ochťaně
ptírody a loajiny zde ÚvČ Praha ll odbor ávomího ,prostře{í !rydal ke st,avběkladné
stanoúskoa roáodnutí.
stavebníhořízení:
Poďe $ lo9 odsL 1ď stavebDjhozikona _ stavebník:PbDr. Krišina Kopáčková Ing. Bohumil
Kopáček
Podle $ l09 odst' lď stavebnihozákona _ vlastnícisousedníchnemovitostí:Mc Praha seberov,
Mich Praha s.I'o., Petr Gauner4 Jiří Hocbma:r' Ing. Lubomír Menzl' Michela Novotn.áL'Věra
Novot ! RadanaPříhodov{ Libor David' Ren.ítaDavidová Jiří Ha'ka' Ilona Hanková Ing. Ivo
Hofman, Milada HoananováL'Ing. Bohumil Kopáček, PhDr. Kristina Kopáčkov{ Ing. Milan
Kmráč'Drahoslava Krmrášová'Jiří Lisý, Lenka Lisá, Ing. arch. Radim Mená, Ing. arch. Milena
Menzlová' Jaroslav Ši."č"k' Et,a Šimečková,Miroslav Tučelq Jana Tučková' Ing. Tomáš
Vlac\ Mgr. Alice Vlachová, Ing. Miloš Macek, Ing. Jan Matejček,Věra Dvořákovri Jarmila
smékalová , PhDI. stanislav sousedík
Vlastnické právo stavebníkak pozemku ě. parc. 1401/20v kat. územíŠeberovbylo doloženo
ze dne 3.1'2009Lv ě' 1026'
qýpisemz katastrunemovitostí
.lTádovaných
Stavebníuřad zajistil vzájemný souladpředloženýchstanovisekdotčenýchoryánů
zvláštními předpisy a zabezpečil plftní požadavkůvlastníků sítí technického lybavení
k napojenína ně.
Stavební uřad v pruběhu řízení neshledal důvody, které by bnánily povolení stavby' pÍoto
roáodl, jak j e uvedenove výroku rozhodnutí,za pouátí ustanoveníprár,rríchpředpisůve výroku
uvedených'
Plotože se výoky společných roáodnud podrniňují, má odvolríní Foti rozhodnutí
s podmiňujícímvýrokem odkladnýúčineki vůčirozhodnutís navazujícímrýokem.
V1pořádání s náwhy a námítkamiúčasbríků:
- Úěastníci neuplatnili ná}Ťhya nrímitky.
Spis.a.ov/2009/001584
n<oš
Vyhodnocenípřipomínekveřejnosti:
- Pňpomínky veřejnostinebyly uplatněny
V1pořádrínís lyjáďeními účastníků
k podkladůmloáodnutí:
. Úěastníci se k podkladůmroáodnutí ner,yjádřili"
Upozotnění:
-
v pÍuběhuvýstavbyje nutno dbát na ochranu před nepřízrrivýmiúčínkyhluku a vibrací dle
nařízení
vlády č.148/2006sb.
.
při provádění prací je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostransťvípodle lrytrl.
č.8/1980sb.
NvP o ěistotěna územíhl.m.Prahy've zněnípozdějších
předpisů
- stavební uřad po právní moci roáodnutí předá ověŤercudokumentaci pro umístěnístavby
stavebníkovi,případněobecnímuúfudu,jehoŽ územlíhoobvodu se umístěnístavby týká není-li
5ám stavebnímúřadem,popřípadětéžspeciálnímustavebnímuuřadu. Stavebníkoúzašlejertno
lThotovení ovďrenéprojektovédokumentacea štítekobsahujícíidentifikačníúdajeo povolené
stavbě. Další.lThotoveníověřenéprojektovédokumentacezďle vlastníkoú stavby, pokud není
stavebníkem'
- Stavebníkje povinen štítekpřed zahájenímstavby rrmístitna viditelném místěu vsfupu na
stavgniště a ponechat jej tam až do dokončenístavby, případně do vyd.ání kolaudačního
souhlasu; rozsálúéstavby se mohou omačit jiným vhodným způsobems uvedenim údajůze
šťtl.u.
- Roáodnutí rní poďe $ 93 odst. 1 stavebníhozríkonaplabrost2 roky. Podmínkyroáodnutí o
umístěď stavby platí po dobu trvání stavby ěi zňízer:l, nedošloJi z povahy věci k jejich
koozumaci. stavba nesmí byt z'ahfien4 dokud roáodnutí nerrabudeprár'rrí moci. Stavební
povolení1oáýví datnqsti' j€stliže stavba nebyla zahájenado 2 let ode dne, k<iynabylo pávní
moci.
- Stavebníkzajisť výýčeníprostorovépolohy stavby subjektemk tomu opŤávněným
. Povinnosti stavebnftapři prováděnístavbyjsou uvedenyv l52 stavebníhozákona
$
Poučeni účastníků:
Ptoti tomuto lozhodnutíse lze odvolat do 15 dnůode dne jeho oznámeník Magistráfu hl. m.
Prahy podrittimu zdejšihosprár,níhoorganu.
Ing. MaŤkéta
vacínová .
vedoucíodboruÚstavby
4/
Za sprálmostvyhotovení: R. Košliovg//k
/
Poplatek:
/
Správnípoplatekpod|e zÁkoÍaě' 634/2004Sb', o spláWich poplatcíchpolo:Žky17 odst. 1 písm.
a) ve výši 300 Kě byl zaplacen.
Toto rozbodDutínaby|opřávní moci dDe:
spis'zn'oV/2009/0015
84,,rfuš
Toto Ioáodnutí musíbý r,1věšenopo dobu 15 dnů
24
Vy'věšeno
dne....á...
e,,.ťaQ^
2...'..... sejmuto
dne..'..
P.2CO9
Razítko' podpis olgánu, kteď potwzuje .\'}-věšení
a sejmutí
obdrží:
A: účastníci
uzemníhořízení(do vlashích rukou)
Zástupce stavebníka:
Ing' vladimírBarták,Pruškova342, 14900 Praha4
Příslušná
obec:
MHMP.URM, vyšehÍadská
57, 12800 Praha2
MČ Praha. Šeberov'
K }lřnčířům
160.l490o Praha4
ostatÍíúěastníciúzemnÍloízení. doručení
veřejnoulyhláškou na uřednídescepro
iďonnování úěastníhiřizení zveřejněnímna uřednídescepo dobu 15 dnů,podánízprály o
zveřejněnía l'rácenísituačnffoÝýbesu
Mc PÉha l1--rířednidesk4 opatovská 874, 149 00 Prúa 4
MC Praha _ Seberov. uřednídeska K Hmčířům160. 149 00 P.aha 4
B: účastÍIíci
stavebnfuořízení(do vlastníchřukou)
zásfupce stavebnfta:
Ing' vladimíI Balt|ík.Průškova342, 149 00 Praha 4
vIastrt]ci
sousedních
nemovitostiI
Misch Prahas.r.o,Národní365, 11000 Praha1
Pet. vajneÍa'Na Nivách 11, l4l 00 Praha4
Jiří Hocbman,Augusinova 2086, l48 00 Praha 4
lng. Lubomt Menzl, Nad okouhlíkem 2290, t80 00 Praha
Michaela Novotnr! Radešovská798, 149 00 Praha 4
věm Novotná Radešovski798, 149 00 Praha 4
RadanaPříhodov{Radešovská
801, 14900 Praha4
Libor David.Radešovská
8l0. 14900 Praha4
RenátaDavidová.Radešovslá8l0. 14900 Praha4
Jiří Hanka.Radešovská
884. l49 00 PŤaha4
IlonaHanková Zlešická1851.14900 Praha4
Ing. Ivo Hofirran,Radešovská799, 149 00 Praha 4
MíladaHofmanová Radešovská
799. 14900 Praha4
Ing.Bohumil Kopáěek,Michelská715, l41 00 Praha4
PhDr. KristinaKopáěková'Michelská715, 14l 00 Plaha4
Ing.Milan Kmáč,}Iromého301, 14900 Praha4
Drahoslava l(máčová Htoného 327. 149 00 Praha 4
'797,|49 00 PÍaha4
Jiří Lisý' Radešovská
Lenka Lisá, Radešovská,79,|
, 749 o0 Pftha 4
Ing.arch.Radim Menzl, Na Kocínce8, 16000 Praha6
Ing.arch'Milena Menzlovrí'Na Kocínce8, 16000 Praha6
JaroslavSimeček.
Křemže103.38203 Chlum
Eva Šimečková,
Radešovská
837,14900 Praha4
Miroslav Tuček,Radešovská802,l49 00 PÍaha
Jana Tučková.Radešovská802. 149 00 Plaha 4
Ing.Tomášvlach, Radešovská809,14900 Praha4
spis'zl. ov/2009/00l584/Koš
slr.7
Mgr. Alice vlachová' Radešovská
809,149oo Praha4
Ing.Miloš Macek,Konšelská459,l80 00 Praha8
Ing.JanMatějček'Radešovská
834,14900 Praha4
Věra Dvořríkov{Na struze227,1l0 00 Praha1
Jarmilasmékalová,
Bďkirská 1407,10100 Praha10
PhDr.stanislavsousedílq
slovenskál581,10l 00 Praha2
dotčenéoÍgáIy
HZS hl.m.Prahy,Sokolská62, |2Í 24 Praha2
UMc Praha11-oZP včetněSSU, Vidimova 1325,l49 00 Praha4
MHMP-OOP, Jtmgmanova
35, 11121 PrahaI
na vědomí
Ing. Bohumil Kopríček,Michelská 715, l41 00 Prcha 4
PhDr. KdstiÍIaKopáčková"Michelská 715, 141 00 Praha 4
spis
i
ks/27 ŠlTuAcE' NA
v4
Buíur<uz KA.
rasTn.Álxlí MAvY
1
;
M 1 ,1 e o o
---'/,stz:
,l
I
u337)
ll
r-:-.l
*"
l
Ý
B3a
!331
^,i;,
l .- l
\t308/, \
@
c
)6vi|niř.d
íýo |ioii' ň&b
PiJ!'
08ú5i43.
skv k ,, 16.l.2008J
Podos/y',.
ť i,lo
PRAHA5 6/44
KOPIEKATASTRALNI
MAPY
|6'íJ].2llíli]
|l!:ílll:,!
]
;,
-i:-
š
.o
f\
Í\)
30
iso j99
N)
\)
N
6|TuAcE NA sŇíMKu
c lE O M .
P L,{N U
M 4t5o o
I
Ing. Barúik Wadimif, Pťůškowč'p'312, 149 00 Pra]Ú J - kberov
tČollz u sza' ut.. cos 5618ó3't'MRTÁ[email protected](2
yqq!9]by:
sta!éník :
Ná2e\,
Obsah:
\
Po7emekp.č.í40'1120
k.Ú.sebe.ov' obec Hmčiře
[email protected]!mi|a t<'iýináKoPÁčKoV|,MiÓelská 715/55.141oo P|aha4
\.ýSTAVBA RoD|NNÉHoDoúU s DVoJGAffivčetnědomovnÍchpřípojekPřís|ušnýchinŽ síti (''|s..)
osAzENí RoD. DoMU Do TERÉNU+ PŘíPoJKY ls
SITUACE
V KATASTRÁLNÍ MAPĚ
v GEoMETRICKEM PLÁNU
stlrDeň :
Č z'ká"l.,Y
Datum :
FoÍÍút:
P O K SP
AP - 06/200a
0612008
2xA4
Měň&o: Č.vý*resrr:
4: 5oo
B- 01
4..,looo
Miry v cm !

Podobné dokumenty

ilililtul|lllililuililllillillililril

ilililtul|lllililuililllillillililril schoe|lerova209/53,|96 00 Praha 9, Jan Nemd, nar' 17' l' |980' byÍem257 24 ostř€ d ek 59' Mgr.

Více

fu - Městská část Praha

fu - Městská část Praha Vyhlašovatelsi vyhrazujeprávo zrušittoto vyběrové Ťízeníkdykoliv v jeho pruběhu. V Prazedne 17. 4.2009

Více

a a a +

a a a + nEjaki a6 na sv6 pozenky firmy stallcl supermdkety, aZ se koneinE objevil tri

Více

MEsTsK - Brozany nad Ohří

MEsTsK - Brozany nad Ohří povolrni x voDNfM oil0u STAVEBNi vfnoKovA dAsr M6stsk'iriiad Litom6iice,odborZivotnihoprostiedr,jako piisluSn'ispeciSlni stavebnIriiad dle $ 15_odst'_1pism.d) zSkonad. 183/2006Sb.,o 0zemnimplSnov6n...

Více

n,rĚsrsxÁ čÁsr pnnrra rr

n,rĚsrsxÁ čÁsr pnnrra rr ohroženíochlany veřejnéhozájmu, v souladus $ 95 odst.4 stavebníhoziíkonadr-r 15 dtrůode dne zveřejněnl náYrhu. K pozdějí podaným r,ýhradám,nrimitkrím.apřipomíDkámnebudepňhlédnuto.Účashíci řizeni mo...

Více

ZO č. 18 ze dne 8. prosince

ZO č. 18 ze dne 8. prosince 8. Schvá|enívýjimkyze stavebníuzávěryna rekonstrukci domu čp.62 9. Schvá|enípříspěvkuna opravustřechykabin 10. Schvá|enívýjimkyze stavebníuzávěry na stavbuvrtanéstudny 1 , | 'R e v o k a c eb o d u...

Více

{A,ufeu">l

{A,ufeul" title="{A,ufeu">l" class="news-block-img pull-right" src="//s1.doczz.cz/store/data/000301969_1-70e42d18841a5183134cd1a0a65f196c-70x70.png">

Více