i. charakteristika školy - Obchodní akademie a jazyková škola s

Komentáře

Transkript

i. charakteristika školy - Obchodní akademie a jazyková škola s
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Školní rok 2008/2009
ÚVOD
Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením § 10 Zákona 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění, a § 7 Vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění novely
č. 225/2009 Sb., v platném znění, předkládá tuto Výroční zprávu za školní rok 2008/2009.
Jedná se o dokument, jehoţ prostřednictvím se získají informace o stavu a výsledcích činnosti
školy.
Zpráva je rozvrţena do těchto kapitol:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Charakteristika školy
Údaje o pracovnících školy
Údaje o přijímacím řízení
Výsledky výchovy a vzdělávání
Zhodnocení kvality výuky na Obchodní akademii podle jednotlivých kateder
Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Hospodaření školy
Závěr
Výroční zpráva je veřejná a je vypracována v souladu se Zákonem 101/2001 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění.
2
I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Údaje o škole
Název školy, sídlo
Od 1. ledna 2006
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Paříţská 15, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
Odloučené pracoviště: Bratislavská 515, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
Do 31. prosince 2005
Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Paříţská 15, příspěvková organizace
Paříţská 15, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
Zřizovatel, adresa zřizovatele
Ústecký kraj
Velká hradební 48
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM
Jméno ředitele školy, statutární zástupce ředitele
Ředitel:
Statutární zástupce ředitele:
Ing. Roman Jireš
Mgr. Stáňa Andrenacciová
Kontakt na zařízení (tel., fax, web, e-mail), jméno pracovníka pro informace
Ředitel – Ing. Roman Jireš:
Asistentka – Mína Vargasová:
tel.: 475 316 812
tel.: 475 316 811
[email protected]
[email protected]
fax: 475 209 058
www.oaulpar.cz
Datum zřízení (zaloţení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti
Zaloţení školy:
Zařazení do sítě škol:
Poslední aktualizace v síti:
17. října 1886
24. června 1996
31. května 2006 s účinností od 1. září 2006
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity
Obchodní akademie
denní forma vzdělávání
dálková forma vzdělávání
Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky
Školní jídelna – výdejna
maximální kapacita všech oborů:
485 ţáků
kapacita: 112 ţáků
cílová: 200 ţáků
kapacita: 625 ţáků
kapacita: 110 obědů
3
cílová: 710 ţáků
cílová: 110 obědů
Školská rada
Školská rada byla zřízena na základě zřizovací listiny čj. ŠR 34/2005 ze dne 15. června 2005.
Dle volebního řádu vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje a v souladu s § 167 zákona
561/2004 Sb. byla zvolena a jmenována školská rada v tomto sloţení:
předseda
člen
člen
člen
člen
člen
Mgr. Jan Tvrdík
PhDr. Anna Kinovičová
Jana Soukupová
Karel Ţaloudek
Mgr. Aleš Běhounek
Ing. Čeněk Celer
zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele
zástupce rodičů
zástupce rodičů
zástupce pedagogů
zástupce pedagogů
Škola se skládá ze dvou organizačních celků:
a) Obchodní akademie
b) Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
ad a) Obchodní akademie
Počet tříd denní forma vzdělávání
15
Z toho tříd střední vzdělání
-
Z toho tříd stř. vzděl. s výuč. listem
-
Z toho tříd stř. vzděl. s mat.
15
Počet tříd s uprav. vzděl. programem
-
Počet ţáků denní formy vzdělávání
443
Z toho ţáků střední vzdělání
-
Z toho ţáků stř. vzděl. s výuč. listem
-
Z toho ţáků stř. vzděl. s mat.
443
Počet ţáků ve třídách s uprav. vzděl. programem
-
Počet tříd ostatní formy vzdělávání
4
Z toho tříd střední vzdělání
-
Z toho tříd stř. vzděl. s výuč. listem
-
Z toho tříd stř. vzděl. s mat.
4
4
Škola byla zřízena jako příspěvková organizace
zřizovací listinou č. j. 4/2001, vydanou na
základě usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 2/10/2001 ze dne 20. června 2001 a navazuje
na 123letou tradici odborné školy. Škola je
vedena pod identifikačním čís. IZO 000 082 287
od 24. června 1996.
Je koncipována jako univerzální střední odborná
škola obchodně-podnikatelského zaměření,
která připravuje absolventy na výkon
různorodých činností spojených s podnikáním.
Její absolventi nacházejí uplatnění ve všech typech a formách podniků ve výrobě, v obchodu,
ve sluţbách, v peněţnictví, ve státní a veřejné správě. Nejúspěšnější absolventi pokračují
v dalším studiu na vysokých školách.
Ţáci si osvojí kromě všeobecného přehledu teoretické znalosti, praktické dovednosti spojené
se získáváním a zpracováním informací, s komunikací s obchodními, bankovními a dalšími
partnery, včetně zahraničních, s posuzováním různých moţností řešení podnikatelských
rozhodovacích situací a jejich finančních, právních a dalších důsledků, s organizačním
zabezpečením chodu podniku apod.
Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou. Obchodně-podnikatelské odborné vzdělání je
srovnatelné s odbornými formami vzdělání v evropských státech a vytváří absolventům
podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (výpisu ze ţivnostenského
rejstříku).
V oblasti všeobecného vzdělání by měl absolvent získat dobré znalosti českého jazyka,
poznání národní a světové historie, základní středoškolské matematické vědomosti
a dovednosti a schopnost je aplikovat v hospodářské praxi. Důleţitou sloţkou vzdělání je
znalost dvou světových jazyků na úrovni běţné hovorové komunikace a znalost alespoň
jednoho z nich pro účely obchodně-podnikatelských činností.
V rámci odborného vzdělání získává ţák znalosti základních ekonomických pojmů a principů
v trţní ekonomice, důkladnou znalost účetnictví, znalosti funkčních moţností prostředků
výpočetní techniky a dovednost účelně je vyuţívat. Nedílnou součástí odborné sloţky
vzdělání je seznámení se základními právními normami a jejich aplikace
v obchodně-podnikatelské činnosti. Absolvent školy by měl být schopen věcně, jazykově
i formálně správně zpracovávat písemnosti spojené s činností v tuzemsku i v zahraničí.
Předpokladem toho je výborná dovednost pracovat na PC a dodrţovat normalizovanou úpravu
písemností.
U ţáků by se měly rozvíjet takové rysy osobnosti a schopnosti, jako jsou samostatné myšlení,
schopnost rozhodovat se, cílevědomě, rozhodně a rozváţně jednat, pracovat v týmu
a odpovědně přistupovat k plnění úkolů. Vedle denního studia poskytuje naše škola moţnost
studovat i formou studia dálkového po dobu pěti let.
5
ad b) Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Naše škola je jedna z nejstarších státních jazykových škol v regionu. Zajišťujeme jazykové
kurzy dle poptávky veřejnosti, a to v odpoledních a večerních hodinách v pěti světových
jazycích – angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině. Organizujeme kurzy pro
začátečníky i pokročilé (1.–5. ročník) a kurzy zaměřené na přípravu ke státním jazykovým
zkouškám a k mezinárodně uznávaným zkouškám.
V podzimním a jarním termínu vypisujeme státní základní jazykové zkoušky a státní
všeobecné jazykové zkoušky. Nabídku jsme rozšířili o specializované kurzy: obchodní
angličtina, příprava na KET, PET, FCE, konverzace pro pokročilé a tříměsíční intenzivní kurz
anglického jazyka.
Jazyková škola nabízí moţnost vykonání zkoušky za účelem získání Osvědčení o základní
znalosti jazyka.
Dle poptávky ústeckých podniků zajišťujeme kurzy probíhající přímo v podniku, aby mohli
zaměstnanci pohodlně kurzy navštěvovat.
Výuku zajišťují stálí pracovníci naší školy, tzn. plně kvalifikovaní učitelé cizích jazyků.
Mimořádně vyuţíváme i plně kvalifikované externí učitele. Naší snahou je zpřístupnit cizí
jazyky široké veřejnosti, coţ se nám jiţ řadu let daří.
Novinkou v tomto školním roce jsou kurzy českého jazyka a organizace zkoušky z českého
jazyka pro cizince na úrovni A1 jako jedné z podmínek pro získání trvalého pobytu.
Přehled vzdělávacích programů
Vyučované obory ve školním roce 2008/2009
(názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)
Kód oboru (KKOV)
Součást
školy
Denní forma
vzdělávání
počet
ţáků
ukončilo
MZ
Obchodní akademie – denní forma vzdělávání
63-41-M/004
ano
321
75
Ekonomické lyceum – denní forma vzdělávání
78-42-M/002
ano
122
28
Obchodní akademie – dálková forma vzdělávání
63-41-M/004
ano
57
8
6
II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Počty interních a externích pracovníků
za právní subjekt jako celek
Počet int. PP fyzicky
42,00
Počet int. PP přepočteno
37,42
Počet int. NP fyzicky
11,00
Počet int. NP přepočteno
9,37
Počet ext. PP fyzicky
20,00
Počet ext. NP fyzicky
3,00
Pedagogická způsobilost a DVPP
Management školy zajišťuje soulad vzdělávacích a výchovných činností pedagogických
pracovníků s cíli, které stanovují příslušné zákony. Proto vytváří podmínky pro naplňování
práva a povinnosti pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání. O personálním
zabezpečení vzdělávacích a výchovných činností informují níţe uvedené tabulky:
Věková skladba a kvalifikovanost interních PP na SŠ
Počet PP do 35 let celkem
12
Z toho ţeny
9
Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let
3
Počet PP 35–45 let celkem
14
Z toho ţeny
11
Počet PP bez odb. kval. 35–45 let
-
Počet PP 45–55 let celkem
6
Z toho ţeny
4
Počet PP bez odb. kval. 45–55 let
-
Počet PP 55–důch. věk celkem
5
Z toho ţeny
4
Počet PP bez odb. kval. 55–důch. věk
-
Počet PP důchodci celkem
5
Z toho ţeny
5
Počet PP bez odb. kval. důchodci
-
Z uvedené tabulky je zřejmé, ţe managementem školy nastolený trend úplné odbornosti
pedagogických pracovníků se daří udrţovat. Ve škole působili pouze tři vyučující bez
odborné kvalifikace – v přepočtu na plně zaměstnané 0,3, coţ znamená, ţe 99,2 % výuky bylo
zajišťováno učiteli s plnou kvalifikací. Nekvalifikovaní si potřebné vzdělání doplňovali tak,
ţe na konci hodnoceného období dva z nich předepsanou způsobilost získali úspěšným
završením vysokoškolských studií.
7
Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků
Počet účastníků akce jednodenní
2
Počet účastníků akce vícedenní
15
Počet PP, kteří se nezúč. ţádné vzděl. akce
25
Podrobné údaje se nacházejí v kapitole Zhodnocení kvality výuky na Obchodní akademii
podle jednotlivých kateder.
Zapojení školy do celoţivotního vzdělávání
Škola se i v tomto školním roce zapojila do systémového projektu ministerstva školství UNIV
(Uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol) financovaného ESF
a státním rozpočtem ČR vytvořením vzdělávacího programu v rámci etapy Senior 50+.
V uvedeném období pokračovaly ve spolupráci se vzdělávací agenturou Amadeus
rekvalifikační kurzy pro potřeby ústeckého Úřadu práce. Také jazyková škola přispěla do
soustavy celoţivotního vzdělávání zejména přípravou pedagogických pracovníků.
8
III. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Ţáci přihlášení ke vzdělávání pro školní rok 2008/2009 – duben 2008
1. kolo stř. vzděl. s mat.
131
2. kolo stř. vzděl. s mat.
16
Do dalších kol stř. vzděl. s mat.
-
Ţáci přijatí ke vzdělávání pro školní rok 2008/2009 – duben 2008
1. kolo stř. vzděl. s mat.
119
2. kolo stř. vzděl. s mat.
14
Do dalších kol stř. vzděl. s mat.
-
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat.
129
Kritéria přijetí ţáků
Kritériem pro přijetí bez přijímacích zkoušek byl průměr hodnocení za 2. pololetí
8. třídy a současně za 1. pololetí 9. třídy základní školy do 1,90 včetně pro obor obchodní
akademie a do 1,37 včetně pro obor ekonomické lyceum.
Přijímací zkoušky se skládaly z:


písemného testu z MAT (v rozsahu osnov ZŠ)
písemného testu z ČJ (v rozsahu osnov ZŠ)
Výsledné hodnocení přijímacího řízení tvořilo:
a) bodové ohodnocení průměru známek za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
- toto ohodnocení se podílelo na celkovém hodnocení 25 %,
b) bodové ohodnocení testů přijímacích zkoušek
- toto ohodnocení se podílelo na celkovém hodnocení 75 %.
Při rovnosti bodů rozhodovala účast v olympiádách, soutěţích, aktivita studenta.
Zároveň se přihlíţelo ke změněné pracovní schopnosti ţáků. Přijatí ţáci byli rozděleni do tříd
na základě jazykového testu. Jiţ od prvého ročníku se vyučují dva cizí jazyky.
Odvolací řízení pro školní rok 2008/2009 – duben 2008
1. kolo odvolání celkem
-
2. kolo odvolání celkem
-
Další kola odvolání celkem
-
1. kolo přijatí autoremedura
-
2. kolo přijatí autoremedura
-
Další kola přijatí autoremedura
-
1. kolo přijatí odvolání ke KÚ
-
2. kolo přijatí odvolání ke KÚ
-
Další kola přijatí odvolání ke KÚ
-
9
IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Celkový prospěch ţáků ve škole za I. pololetí školního roku 2008/2009
Počet ţáků stř. vzděl. s maturitou
448
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat.
Z toho prospělo stř. vzděl. s mat.
38
383
Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat.
25
Z toho ostatní
2
Celkový prospěch ţáků ve škole za II. pololetí školního roku 2008/2009
Počet ţáků stř. vzděl. s maturitou
443
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat.
Z toho prospělo stř. vzděl. s mat.
43
391
Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat.
9
Z toho ostatní
-
Zhodnocení maturitních zkoušek
Maturitní zkoušky proběhly podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia
ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, a hodnotíme je jako úspěšné.
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů se jiţ tradičně konala za pouţití výpočetní
techniky v odborných učebnách. Ţáci prokázali, ţe jsou schopni vyuţít své znalosti z několika
předmětů. Předsedové maturitních komisí kladně zhodnotili znalosti maturujících a jejich
prezentaci.
Počet ţáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat.
105
Z toho ţáci z daného šk. roku
105
Z toho ţáci z minulého šk. roku
-
Z toho ţáci z předchozích šk. let
-
Počet ţáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat.
Počet ţáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat.
6
105
Z toho u MZ prospělo s vyzn.
22
Z toho u MZ prospělo
80
Z toho u MZ neprospělo
3
Počet ţáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat.
6
Z toho u MZ prospělo s vyzn.
-
Z toho u MZ prospělo
4
Z toho u MZ neprospělo
2
10
Hodnocení výsledků výchovného působení
Na škole působí výchovná poradkyně a školní metodička prevence, podrobnější informace
jsou uvedeny v kapitole VI. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů.
I. pol. 2. stupeň chování
2
I. pol. 3. stupeň chování
-
I. pol. podm. vyloučení
-
I. pol. vyloučení
-
II. pol. 2. stupeň chování
1
II. pol. 3. stupeň chování
-
II. pol. podm. vyloučení
1
II. pol. vyloučení
-
Hodnocení docházky do školy
Počet neprospívajících ţáků je do značné míry ovlivněn počtem zameškaných hodin těchto
ţáků.
Benevolence vyhlášky k omlouvání ţáků starších 18 let a neochota některých lékařů vydávat
ţákům potvrzení přináší středním školám a jejich ţákům řadu problémů, mimo jiné zhoršený
prospěch a docházku do školy.
Zameškané hodiny celkem 1. pol.
21 018
Z toho neomluv. hodiny 1. pol.
173
Zameškané hodiny celkem 2. pol.
25 395
Z toho neomluv. hodiny 2. pol.
315
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Naši ţáci se kaţdoročně účastní řady soutěţí. Mezi nejoblíbenější patří sportovní akce, vysoká
je i účast v olympiádách AJ, NJ, v ekonomických soutěţích a v psaní na PC.
Účastníci školní kolo
715
Účastníci okresní kolo
80
Účastníci oblastní kolo
25
Účastníci ústřední kolo
3
11
V. ZHODNOCENÍ KVALITY VÝUKY NA OBCHODNÍ AKADEMII PODLE
JEDNOTLIVÝCH KATEDER
Katedra českého jazyka a literatury
Zhodnocení současného stavu katedry
Letošní školní rok přinesl změnu v organizaci katedry – společenskovědní předměty byly od
ČJL odděleny, a tak se tento předmět osamostatnil. Jeho výuku zajišťuje celkem pět
aprobovaných vyučujících.
V tomto školním roce jsme svoji práci zaměřili především na přípravu ţáků i pedagogů ke
státní maturitní zkoušce. Koncepce státní maturitní zkoušky nám vyhovuje a rámcově
odpovídá našim představám. I přesto, ţe stále není s úplnou jistotou jasné, zda státní maturita
v tomto předmětu příští rok proběhne, naši přípravu a práci budeme směřovat k ní. V příštím
školním roce začneme vyučovat podle školních vzdělávacích plánů.
Plnění učebních osnov a učebních plánů
Výuka českého jazyka a literatury probíhala v souladu s učebními osnovami, učební plány
byly splněny.
O zohlednění individuálních zvláštností ţáků se snaţíme, není to ale snadné ve třídách, kde je
mnohdy aţ 34 studentů. Optimálním řešením by pro nás bylo půlení tříd, alespoň
v jazykových hodinách, coţ by bylo vhodné ze všeho nejvíc vzhledem k nutnosti zlepšovat
komunikační dovednosti ţáků. Dle současné legislativy toto však není moţné.
Snaţíme se také o vstřícný přístup ke studentům, jejichţ mateřským jazykem není čeština.
Předpokládáme, ţe v následujících letech bude počet těchto studentů narůstat.
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
Jak uvádíme, v tomto školním roce jsme svoji práci zaměřili především na přípravu ţáků
i pedagogů ke státní maturitní zkoušce. To se odrazilo na způsobu výuky i na nové podobě
maturitní zkoušky. Ta je připravena tak, aby se co nejvíce přibliţovala maturitní zkoušce z ČJ
zadávané MŠMT. Naše koncepce tedy vychází především z Katalogu poţadavků k maturitní
zkoušce – český jazyk, schváleného MŠMT dne 14.03.2006 s účinností od školního roku
2007/2008. Loňské maturitní zkoušky ukázaly, ţe tato cesta je moţná a hlavně – ţe má smysl.
Školní kánon byl vytvořen v souladu s Katalogem poţadavků, podle kterého ředitel školy
vybírá minimálně 40 titulů. Letos jsme umoţnili výběr z 60 titulů, coţ je o deset víc neţ
v loňském školním roce, chtěli jsme tím ještě více vyjít vstříc rozmanitosti čtenářského vkusu
ţáků (ačkoli tato koncepce bude ze své podstaty vţdy trochu omezující). Ţáci si museli vybrat
20 titulů, jejichţ seznam odevzdali vyučujícímu ČJL do konce února 2009. Těchto 20 titulů
tvořilo u kaţdého ţáka jeho vlastních 20 maturitních témat. K tomuto individuálnímu
seznamu bylo pro všechny ţáky společných ještě 5 průřezových maturitních témat, celkem
tedy 25 maturitních témat pro kaţdého ţáka. Znamenalo to další změny v koncepci
12
a metodách výuky, a to dosti razantní. Vycházíme jednak z nutnosti seznámit studenty
s dobovým, společenským a uměleckým kontextem a pak především z jejich vlastních
konkrétních čtenářských záţitků. Hodiny se v tomto pojetí mají šanci stát pro ţáky
přitaţlivější, letos uţ po druhém školním roce zkušeností s touto koncepcí maturity můţeme
sledovat, ţe těch, kteří by raději zůstali u tradičního českého pojetí
(Májovci – Neruda – Povídky malostranské, výklad – zápis – zkoušení) není méně.
Podle nejrůznějších průzkumů čeští studenti ve srovnání se svými zahraničními vrstevníky
stále více zaostávají ve schopnosti porozumět textu a interpretovat ho. Vloni jsme na tomto
místě uváděli zjištění české školní inspekce, ţe více neţ šestina základních škol neumí děti
správně naučit, jak chápat text a jak s ním pracovat. Letos se situace nezlepšila, spíše naopak.
Právě proto se snaţíme o výše uvedené změny a metody – je ale vidět, ţe to bude běh na
dlouhou trať, protoţe tradiční, rakousko-uherské pojetí českého školství stále přetrvává.
Pozná se to i z toho, na co jsou studenti zvyklí z některých jiných předmětů. Kritiku je potřeba
ale namířit i do vlastních řad, velké rezervy máme v koncepčnosti – v „tahání za jeden
provaz“, máme také co dohánět v motivaci studentů – vzbudit zájem o tento předmět je v této
době tolika moţností a lákadel daleko těţší neţ před dvaceti lety. A na to se často zapomíná
(i na naší katedře). Pro většinu ţáků je hlavní většinou známka na vysvědčení. Měli bychom
se pokoušet o to s tím něco udělat.
S těmito změnami také souvisí daleko koncepčnější a cílenější zařazování filmových
představení, která nemají být jen jakýmsi oţivením, ale organicky doplňovat jak literární
učivo, tak ţákům otevírat další kulturní horizonty. K těmto představením tedy připravujeme
různé typy úkolů a zohledňujeme je i u maturitní zkoušky. Domníváme se, ţe je na místě
otázka, zda v českém středním školství není filmové a divadelní umění ve srovnání
s literárním neprávem podceňováno. Vloni jsme na tomto místě psali, ţe si myslíme, ţe
budoucnost v tomto ohledu přinese změnu. Letos jsme skeptičtější.
Další výzvou jsou komunikační dovednosti ţáků – schopnost nahlas formulovat názor, mluvit
srozumitelně, mít dostatečnou slovní zásobu. To, ţe více píšeme a mluvíme stále častěji spíš
jen v privátním prostoru, je známým společenským jevem.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
I letos byl prospěch lepší spíše ve třídách ekonomického lycea a v jazykových třídách. Nikdo
z denního studia nebyl hodnocen stupněm nedostatečným, pouze jeden student dálkového
studia byl hodnocen nedostatečně v 2. pololetí. 4 studenti denního studia byli v 2. pololetí
neklasifikováni v 1. pololetí 6 studentů (11 v dálkovém studiu). Velké mnoţství
neklasifikovaných studentů dálkového studia v 1. pololetí bylo dáno jejich pracovními
důvody nebo tím, ţe přecenili své schopnosti, neboť v převáţné většině se jednalo o studenty
1. ročníku. Průměry hodnocení v jednotlivých třídách se oproti 1. pololetí ve 2. pololetí
nepatrně zlepšily, stejně jako v loňském roce. Lze konstatovat, ţe výsledky studentů v tomto
roce odpovídají loňským, maturitní zkoušky dopadly s výsledky o něco lepšími neţ v loňském
roce.
13
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou
Lze říci, ţe nová podoba maturitní zkoušky v předmětu ČJL se osvědčila. Obrazně řečeno
obrátila směr od literárního dějepisu k tomu, co je nejdůleţitější – ke kníţkám. Lepší výsledky
mohl prokázat spíše ten, kdo více čte a zajímá se o kulturu, neţ ten, kdo má dobrou paměť
a „výdrţí nad sešitem“.
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
4. A
23
1
8
8
6
-
2,82
4. B
25
1
11
9
4
-
2,64
4. C
29
8
10
8
3
-
2,20
4. L
28
10
13
4
1
-
1,85
5. Z
8
4
2
2
-
-
1,75
113
24
44
31
14
-
2,23
Třída
Celkem
Průměr
Celková úroveň maturitní zkoušky z ČJL byla o něco lepší, neţ jsme čekali, podle očekávání
v jednotlivých třídách kolísala, tak jak se tyto třídy jevily v průběhu celého studia.
S výsledky letošních maturitních zkoušek tříd 4. C a 4. L jsme spokojeni, s výsledky třídy
4. A naopak spokojeni nejsme. Relativně příjemně překvapila třída 4. B a třída dálkového
studia. Příjemné je také zjištění, ţe všichni ţáci v předmětu ČJL prospěli.
Část našich ţáků se hlásí na humanitní obory vysokých škol, můţeme konstatovat, ţe jsme je
na přijímací zkoušky připravili kvalitně.
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Název soutěţe, přehlídky
Olympiáda v českém jazyce
Účastníci v kole
školním
okresním
oblastním
ústředním
22
2
-
-
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Pro naše ţáky jsme uspořádali tyto mimoškolní aktivity: prohlídku praţského Ţidovského
muzea, návštěvu několika výstav ústecké Fillovy galerie, shlédli jsme několik veřejných
divadelních generálek v ústeckém Činoherním studiu a několik kvalitních filmových projekcí
v experimentálním prostoru Mumie, který má dobrou pověst v oblasti alternativní kultury.
Kromě celovečerních hraných filmů zde naši studenti mohou vidět například i unikátní
dokumentární filmy v rámci festivalu Jeden svět, který zde pořádá společnost Člověk v tísni.
Někteří naši studenti pomáhají při organizaci tohoto festivalu a my se ho kaţdoročně
14
účastníme. Dva ţáci ze 4. L se dokonce zapojili do filmařské dílny na Letní filmové škole
v Uherském Hradišti a stali se spolutvůrci filmového dokumentu. Je zřejmé, ţe tuto školu si
nevybírají pouze ţáci, kteří zamýšlejí dále studovat ekonomii.
Závěr
Jak uţ bylo řečeno, v tomto školním roce se osamostatnila katedra ČJL, bylo tedy moţné se
na schůzkách zaměřovat více na problémy, které se týkají pouze tohoto předmětu. Tento
školní rok jsme uţ podruhé připravovali maturitní zkoušku s vlastním výběrem četby, která
směřuje k přípravě studentů naší školy na statní maturitu. Znovu můţeme konstatovat, ţe naše
práce nebyla zbytečná a důvody, které nás k této změně vedly, za to stály. Mimo jiné je to
i přesvědčení, ţe probíraná látka by neměla být chápána jako cíl, ale jako prostředek
k pochopení světa – to platí především pro literaturu. Neznamená to ale, ţe bychom byli se
vším spokojeni. V následujícím školním roce se chceme soustředit na další zlepšení výuky,
tak jak o tom v této zprávě píšeme, na lepší koordinaci práce, postupu a stylu ve výuce
jednotlivých učitelů na této katedře. Znovu zdůrazňujeme nutnost měnit některé metody,
protoţe se mění svět okolo nás – okolo studentů. Bude se to týkat také společné přípravy
a snahy o koncepčnost exkurzí, výuky podle ŠVP a přípravy studentů a učitelů na státní
maturitu z ČJL.
Katedra francouzského jazyka
Zhodnocení současného stavu katedry francouzského jazyka
Katedra francouzského jazyka je tvořena dvěma aprobovanými vyučujícími, které zajišťovaly
ve školním roce 2008/09 výuku na Obchodní akademii, v kurzech jazykové školy
a v podnikových kurzech. Naším trvalým cílem a prioritou nadále zůstává modernizace
obsahu učiva vzhledem k blíţícím se státním maturitám. Do výuky zařazujeme pravidelně
vzorové testy státních maturit přístupných na internetu. Katedře FJ se letošní školní rok opět
podařilo zrealizovat výměnnou studijní stáţ s Lyceem Jeana Moneta.
Plnění učebních osnov a učebních plánů
Učební plány francouzského jazyka vycházející z daných učebních osnov byly splněny.
Uplatňujeme individuální přístup k ţákům se specifickými poruchami učení a k ţákům hůře
prospívajícím.
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
Katedra pouţívá francouzské moderní učebnice a vyučovací metody a zároveň rozmanité
interaktivní testy a cvičení na internetu.V hodinách FJ vyuţívá informační technologie
v učebně UP4, na francouzských internetových stránkách pracujeme s pestrou nabídkou
interaktivních cvičení, videosekvencí, záznamů z francouzského rádia a televize schválených
francouzskou organizací FLE (français langue étrangère), pod jejíţ záštitou pedagogové
z celého světa vytvářejí banky metodicky propracovaných gramatických a jiných cvičení
a aktivit pro výuku francouzského jazyka pro cizince.
15
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
Francouzština je pro ţáky Obchodní akademie druhým cizím jazykem. Ţáci psali předepsanou
pololetní a závěrečnou práci. Výsledky těchto prací jsou shrnuty do následující tabulky:
Ročník,
skupina
1. pololetí
2. pololetí
1. C, S9
2,2
2,5
1. AL, S11
2,2
2,8
1. B, S12
2,9
3,0
2. A, S10
2,7
3,2
2. AL, S11
2,8
2,8
2. BC, S12
2,6
2,4
3. L, S7
2,7
2,4
3. AC, S6
3,9
2,2
4. L, S3
2,4
1,9
4. A, S4
3,8
2,9
4. ABC, S5
3,9
2,7
Pololetní a závěrečné práce jsme připravily písemnou formou a aplikovaly jsme způsob práce
u státních maturit, tj. zařadily jsme část poslechovou, gramatickou a rozbor textu.
Výsledky jednotlivých skupin odpovídají studijním výsledkům během celého školního roku.
Jazykové třídy a lyceum dosahují pravidelně lepších výsledků ve znalostech francouzského
jazyka.
Důleţitým kritériem hodnocení ţáků je také ústní projev. Kromě pravidelného prověřování
jejich znalostí klademe velký důraz na souhrnná opakování konverzace na konci kaţdého
většího učebního celku a na závěr klasifikačního období.
Do hodnocení důsledně promítáme všechny 4 jazykové kompetence.
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou
Ve školním roce 2008/2009 nematuroval ţádný ţák OA z francouzského jazyka.
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Název soutěţe, přehlídky
Konverzace ve FJ
Účastníci v kole
školním
okresním
20
-
16
oblastním ústředním
-
-
Ve školním kole soutěţilo 20 ţáků 3. ročníku v konverzačních tématech, reáliích
a v poslechu. Ve slabé konverzační části soutěţe se potvrdilo, ţe bez účasti na semináři
Konverzace FJ, který v letošním 3. ročníku není otevřen, nejsou ţáci na takové jazykové
úrovni, aby postoupili do regionálního kola.
Projekty a mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2008/2009 katedra FJ úspěšně pokračovala v dlouhodobém mezinárodním
projektu s Lyceem Jeana Moneta ve Francii. Tento projekt sleduje a plní několik významných
výchovně vzdělávacích cílů.
Především to je vyuţití a zdokonalování jazykových znalostí francouzského jazyka nejenom
během pobytu ve Francii, ale i v týdnu, kdy jsme zemí hostitelskou.
Dalšími důleţitými cíli projektu je poznávání sociálně demografických podmínek ţivota ve
Francii, neboť ţáci jsou ubytováni a stravováni ve francouzských rodinách, seznámení našich
ţáků se školským systémem ve Francii při účasti ve vyučování na francouzském lyceu
a neméně důleţitým cílem projektu jsou návštěvy kulturních a historických památek Francie.
Nezanedbatelnou součástí tohoto projektu je motivace ţáků ke studiu cizích jazyků, jejich
angaţovanost na projektu, iniciativa a samostatnost při jeho přípravě, aktivity odstraňující
jazykové a kulturní bariéry a integrace mladých do společného evropského systému.
Projekt Euro-découverte (program Socrates, podprogram Comenius), který probíhal v roce
2006/2007, uspěl při následném finančním auditu Národní agentury v červnu 2009. Kladně
byly hodnoceny jeho výstupy a škole byla nabídnuta další spolupráce v rámci evropských
projektů.
Závěr
Cíle a priority, které si katedra stanovila pro tento školní rok, byly splněny. Ceníme si naší
dlouhodobé spolupráce s Lyceem Jeana Moneta. Kladně hodnotíme realizaci výměnné
studijní stáţe i přes současný tlak ekonomické krize.
Katedra francouzského jazyka i v příštím školním roce poţaduje v kaţdé skupině všech
ročníků rezervování učebny UP4 k dalšímu vyuţívání interaktivních materiálů, které mají
značný význam pro další rozvoj komunikativních a jiných dovedností v cizím jazyce.
Nadále bychom rády rozšiřovaly knihovnu katedry francouzského jazyka o výukové
materiály, knihy, audio a video nahrávky.
Katedra anglického jazyka
Zhodnocení současného stavu katedry anglického jazyka
Katedra anglického jazyka zajišťovala výuku předmětů anglický jazyk a anglická konverzace
v oborech obchodní akademie, v denní i dálkové formě vzdělávání, a ekonomického lycea,
dále v kurzech jazykové školy a v podnikových kurzech. Mezi hlavní cíle katedry patřilo
17
zlepšení materiálového vybavení učitelů anglického jazyka, inovace výukových materiálů
související s přípravou ţáků na novou maturitu, inovace velké většiny testovacích materiálů
katedry (testy ověření znalostí pro 1., 2. a 3. ročník, rozřazovací test pro budoucí 1. ročníky
aj.), příprava úvodní fáze nového projektu England Live! a v neposlední řadě zlepšení
informovanosti ţáků o všem, co se týká výuky anglického jazyka na naší škole.
Činnost katedry probíhala ve znamení aktivní spolupráce všech jejích členů. Pro lepší
orientaci a spolupráci s ţáky jsme se rozhodli v rámci katedry přesněji vymezit kompetence
a specializace jednotlivých vyučujících angličtiny, které byly následně vyvěšeny na nástěnku
katedry ve 2. patře.
Nově byla vytvořena pozice koordinátorky pro pomoc při hledání studia v zahraničí, jejíţ
úkolem je aktivně seznamovat ţáky s moţnostmi studia angličtiny ve světě. Rozdělení
kompetencí jednotlivých členů katedry vnímali ţáci pozitivně a obraceli se s konkrétními
poţadavky či problémy na učitele, který jim v rámci své „specializace“ mohl nejlépe poradit.
Díky neustálé aktualizaci nástěnky se nám povedlo zvýšit informovanost o činnosti katedry,
zapojit ţáky do školních a mimoškolních soutěţí, prezentovat soutěţní práce těch nejlepších
a v neposlední řadě informovat ţáky o přesné struktuře obou úrovní nové maturity včetně
typů úloh, se kterými se u státní maturity z anglického jazyka setkají.
Prostřednictvím nástěnky jsme ţákům nabídli moţnost nového certifikovaného testování
CEFLA. Katedra tradičně organizovala školní kolo olympiády v anglickém jazyce, zajistila
měsíční předplatné časopisu Bridge pro 228 ţáků a zároveň se starala o jeho distribuci.
Velké úsilí jsme věnovali tomu, abychom zajistili dostatečné materiální vybavení pro všechny
učitele AJ – výukové materiály a zejména dostatečný počet originálních výukových CD. Toto
úsilí se nám ve spolupráci s vedením školy vyplatilo, byly nakoupeny všechny poţadované
učebnice, CD materiály a navíc i plošná školní multilicence elektronické verze Velkého
slovníku Lingea.
Po vzájemné diskusi jsme se rozhodli pozměnit seznam maturitních témat pro tento školní rok
tak, aby více korespondoval s aktuální výukou a lépe odráţel zaměření školy. Nově jsme do
seznamu přidali samostatnou maturitní otázku zaměřenou na obchodní angličtinu.
Od října jsme se aktivně pustili do přípravy projektu England Live!, jehoţ součástí by mělo
být zorganizování edukačně poznávacího pobytu v Anglii na jaře roku 2010. Jsme si vědomi
toho, ţe účast ţáků na tomto projektu bude do značné míry ovlivněna finančními moţnostmi
jejich rodičů.
Výstupy projektu chceme prezentovat ve formě výukových materiálů ostatním ţákům. Práce
katedry anglického jazyka se nesla v duchu pozitivní atmosféry a snad tak přispěla
k vytvoření pozitivního klima ve škole.
Plnění učebních osnov a učebních plánů
Výuka probíhala podle schválených tematických plánů. Tematické plány, které vycházejí
z platných osnov, byly jednotlivými vyučujícími splněny. V jednotlivých třídách byl
uplatňován individuální přístup k ţákům, pro ţáky se specifickými poruchami učení byly ve
spolupráci s výchovnou poradkyní vypracovány individuální vzdělávací plány. Jazykově
nadaní ţáci mají moţnost jiţ v průběhu studia sloţit státní zkoušku z anglického jazyka.
18
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
„Four Words a Day“
Ve třídách 1. C, 2. C a 3. C (jazykové třídy s dotací 5 hodin angličtiny týdně) byl v obou
pololetích vyzkoušen projekt „Four Words a Day“ zaměřený na rozšíření slovní zásoby
mluvené angličtiny. Ţáci si formou nejrůznějších nástavbových cvičení rozšířili slovní zásobu
o 400 slov, která dokáţí aktivně pouţívat. Tento projekt se nám díky své úspěšnosti natolik
osvědčil, ţe v něm budeme pokračovat i v příštím roce.
Konverzace v AJ
V květnu proběhla prezentace povinně volitelného předmětu anglická konverzace pro budoucí
3. ročníky. Jazykově zaměřené třídy mají tuto konverzaci v učebním plánu povinně. Tento
předmět se zaměřuje především na rozvoj komunikativních kompetencí ţáků. Ti se učí
pohotově reagovat a hlavně vyjadřovat svůj názor v cizím jazyce. Zároveň si významným
způsobem rozšíří slovní zásobu k tématům z kaţdodenního ţivota. Jsou schopni hovořit o své
rodině, přátelích, o místě, kde ţijí, dovedou si objednat jídlo v restauraci či domluvit schůzku
u lékaře a popsat mu zdravotní obtíţe. Mimo jiné se zde ţáci dovídají zajímavé informace
o jednotlivých anglicky mluvících zemích. V rámci odpolední výuky naší jazykové školy mají
ţáci moţnost zúčastnit se různých jazykových kurzů v prostředí, které dobře znají. Mohou zde
také sloţit státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka.
Besedy s rodilými mluvčími
V rámci výuky se uskutečnily besedy a výlety do Prahy, Litoměřic a Zubrnic s rodilým
mluvčím z Irska. Ţáci tak měli jedinečnou moţnost kontaktu s autentickým jazykem,
dozvěděli se mnoho nových informací o Irsku a na výletech fungovali v roli průvodců, coţ je
donutilo zábavnou formou pouţít své znalosti anglického jazyka.
Nové učebnice
Přípravy na státní maturitu jsou v plném proudu. V rámci zkvalitnění výuky a zvláště pak
v návaznosti na přípravu ţáků na novou maturitu jsme zavedli novou řadu učebnic Matrix
z vydavatelství Oxford University Press, která pouţívá stejné typy úloh, jaké se objeví
v písemné části nových maturit. Na příští rok plánujeme vyuţití novinky z nakladatelství
Longman – Maturita Activator, která vyjde v srpnu a koncepčně je zaměřena na úspěšné
zvládnutí nové podoby maturitní zkoušky z anglického jazyka.
Internet ve výuce
Pravidelně vyuţíváme počítačové učebny, kde na internetu pouţíváme podpůrné výukové
materiály v elektronické podobě. Ţáci všech ročníků se prostřednictvím internetu připojili
k charitativnímu projektu na webové stránce freerice.com. Důkladně si prověřili a otestovali
svou slovní zásobu a pomohli tak zajistit zásoby rýţe pro Bangladéš.
Realizace modulu úvod do světa práce
Modul úvod do světa práce a environmentální výchova jsou nedílnou součástí tematických
plánů anglického jazyka a anglické konverzace. Ţáci si osvojují potřebnou slovní zásobu,
diskutují o globálních problémech a současném dění ve světě. Umí se vyjádřit k výhodám
19
a nevýhodám různých povolání, plánují svou profesní kariéru, diskutují o ţivotním prostředí
a jeho ochraně, o třídění odpadu, globálním oteplování a podobně.
Spolupráce s jinými školami
Katedra spolupracuje s katedrou anglistiky PF UJEP a s Britskou radou. Právě díky spolupráci
s Britskou radou, která nám věnovala vyřazené knihy, se nám podařilo významným způsobem
obohatit školní knihovnu. Všechny výukové materiály z Britské rady si ţáci mohou zapůjčit
za účelem samostudia.
Údaje o pracovnících školy
Katedra anglického jazyka v současné době čítá 8 členů (7 ţen a 1 muţe). 7 členů je plně
kvalifikovaných a aprobovaných, jedna členka učící na poloviční úvazek má úspěšně sloţené
státní zkoušky a k dosaţení plné kvalifikace jí zbývá obhajoba diplomové práce plánovaná na
září 2009. 93,75 % úvazku anglického jazyka a konverzace tedy bylo odučeno plně
kvalifikovanými a aprobovanými učiteli.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Typ kurzu nebo druh vzdělávací akce
Počet účastníků
Cermat – Konzultační seminář k nové maturitě
6
Cambridge – English in Mind – komplexní příprava na maturitu
1
Základní úroveň státní maturity z AJ a její struktura
1
McMillan – Straightforward – nové aktivity v hodinách AJ
5
ILC Czechoslovakia – 14denní studijní pobyt v Anglii
1
Celkem
14
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
Ţáci, kteří si zvolili angličtinu jako 1. cizí jazyk, jsou rozděleni do skupin podle úrovně na
základě rozřazovacích testů. Od 1. ročníku potom navazují na znalosti, které získali na
základní škole. Úroveň znalostí je však velmi rozdílná, coţ dokazují právě výsledky
z rozřazovacích testů. V 2. jazyce ţáci ve velké většině začínají.
Denní forma vzdělávání - anglický jazyk – porovnání 1. a 2. pololetí
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1.pololetí/2.pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
1. A
-
10/8
14/15
5/7
1/-
-
1,900/1,967
1. B
-
8/2
18/13
5/16
1/1
-
1,969/2,500
1. C
-
6/6
16/12
9/13
-/1
1/-
2,188/2,281
1. L
-
8/10
22/17
3/7
1/-
1/-
1,912/1,912
20
Z tabulky vyplývá, ţe velmi dobrých výsledků mezi třídami 1. ročníků, dosáhly třídy
1. A a 1. L. Obě tyto třídy jsou jazykové. Další tradičně nejlepší jazyková třída 1. C naopak
dosáhla nejhorších výsledků. Kromě třídy 1. L (ekonomické lyceum, kde je shodný průměr za
1. a 2. pololetí), všechny ostatní třídy vykazují zhoršení prospěchu ve 2. pololetí.
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
2. A
-
3/3
15/14
12/12
1/1
-
2,355/2,367
2. B
-
4/3
12/10
14/17
1/1
-
2,387/2,516
2. C
-
11/10
17/14
2/6
1/-
-
1,774/1,867
2. L
-
3/2
18/22
8/6
2/1
-
2,290/2,194
Mezi 2. ročníky vyniká jazyková třída 2. C. Ostatní třídy jsou vyrovnané. Rovněţ prospěch
při srovnání jednotlivých pololetí je v rovnováze.
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
3. A
-
1/-
17/10
6/15
3/2
-
2,407/2,704
3. C
-
8/5
14/15
5/7
-
-
1,889/2,074
3. L
-
6/5
15/18
8/5
1/1
-
2,133/2,069
Mezi 3. ročníky jsou lépe hodnoceny jazyková třída 3. C a třída 3. L ekonomické lyceum.
Průměry z angličtiny jednotlivých tříd přesně korespondují s jejich celkovými studijními
průměry.
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
4. A
1/1
4/3
11/12
7/6
1/2
1/-
2,333 /2,304
4. B
-
6/4
3/6
11/10
4/4
-
2,542/2,583
4. C
-
9/8
19/16
1/6
-
1/-
1,833/1,933
4. L
-
4/2
13/16
10/9
1/1
-
2,286/2,321
Nejhorších výsledků dosáhla třída 4. B, coţ opět odpovídá celkovému slabšímu prospěchu
třídy.
Denní forma vzdělávání – konverzace v AJ – porovnání 1. a 2. pololetí
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
3. A
-
7/2
14/12
1/8
-
-
1,727/2,273
3. C
1/-
-/2
15/11
5/8
-
-
2,250/2,286
3. L
-
9/9
13/13
2/1
-
-
1,708/1,652
21
Nejhoršího výsledku překvapivě dosáhla jazyková třída 3. C, coţ můţe být dáno vyššími
nároky na jazykovou třídu.
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
4. A
1/1
4/3
12/10
6/7
1/3
1/-
2,292/2,435
4. B
-
-
7/-
3/10
4/4
-
2,786/3,286
4. C
-
9/2
5/11
1/3
1/-
-
1,625/2,063
4. L
-
4/4
12/15
5/3
1/-
-
2,136/1,955
Mezi 4. ročníky opět dosahují lepších výsledků třídy 4. C a 4. L, které mají anglickou
konverzaci povinnou od 3. ročníku.
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou
Anglický jazyk
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
4. A
23
5
7
6
3
2
2,57
4. B
14
-
5
4
5
-
3,00
4. C
16
8
7
1
-
-
1,56
4. L
22
4
10
8
-
-
2,18
Denní st.
75
17
29
19
8
2
2,32
5. Z
8
2
2
2
2
-
2,25
Třída
Průměr
Celkový průměr ţáků denního studia z maturitní zkoušky z AJ se oproti loňskému roku
zlepšil z 2,46 na 2,32.
Podíl na zlepšení má zejména skutečnost, ţe všichni maturující od 3. ročníku navštěvovali
povinně volitelný seminář anglické konverzace, ve kterém si zlepšili své komunikativní
schopnosti a výrazně si rozšířili aktivní slovní zásobu.
Nejlepších výsledků dosáhla podle očekávání třída 4. C, nejslabšího výsledku třída 4. B. Ţáci
této třídy přišli na naši školu se slabšími znalostmi ze základní školy, které se projevily jiţ ve
výsledku rozřazovacích testů.
U maturitní zkoušky neuspěly dvě ţákyně ze 4. A. Značný podíl na jejich neúspěchu nese
především vlastní přístup k přípravě na zkoušku.
Výrazného zlepšení jsme se dočkali u studentů dálkového studia, jejichţ výsledná průměrná
známka činí 2,25 oproti loňským 3,66.
22
Výsledky závěrečného testu 4. ročníků z obchodní korespondence
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace
1
2
3
4
5
Průměr
4. A S1
-
6
4
1
1
-
1,75
4. A S2
-
1
2
7
1
-
2,72
4. B S1
-
1
3
4
4
2
3,21
4. C S1
-
4
7
5
0
-
2,06
5. Z
-
4
8
9
1
-
2,32
Hodnocení
4. A S1 – výsledek testu odpovídá jazykové úrovni třídy a systematické a pečlivé přípravě
studentů
4. A S2 – výsledek testu odpovídá jazykové úrovni třídy
4. B S1 – výsledek testu koresponduje s jazykovou úrovní třídy a jejími výsledky za celý
školní rok
4. C S1 – výsledek odpovídá jazykové úrovni třídy
4. L S4 – výsledek odpovídá jazykové úrovni třídy
Základní státní jazyková zkouška
Prospěli
Celkové hodnocení
Počet/naši
ţáci
výborně
velmi
dobře
dobře
prospěl(a)
s vyznamenáním
prospěl(a)
velmi dobře
prospěl(a)
11/-
2
2
4
x
x
x
Ústní
8/-
2
3
3
x
x
x
Celkem
8/-
x
x
x
2
1
5
Druh
zkoušky
Písemná
V tomto školním roce jsme nezaznamenali ţádné zájemce o sloţení všeobecné státní jazykové
zkoušky.
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Název soutěţe, přehlídky
Olympiáda v AJ
Účastníci v kole
školním
okresním
oblastním
ústředním
14
1
-
-
Náš ţák 2. ročníku (2. C) se v okresním kole umístil na velmi pěkném 3. místě. 1. a 2. místo
obsadili gymnazisté.
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Ţáci prvních a druhých ročníků jazykových tříd se v březnu zúčastnili divadelního
představení v anglickém jazyce, které se konalo v Salesiánském divadle v Praze. Divadelní
23
představení jim bylo přínosem nejen z hlediska moţnosti poslechu rodilých mluvčích, ale také
z hlediska moţnosti seznámení se s dílem klasické literatury (jednalo se o dílo Oliver Twist od
významného anglického romanopisce Charlese Dickense).
Naši vyučující se v únoru zúčastnili semináře pořádaného nakladatelstvím Cambridge, který
byl zaměřen na pouţití učebnice English in Mind při přípravě ţáků na státní maturitu, v únoru
semináře zaměřeného na základní úroveň státní maturity z anglického jazyka a její struktury,
v květnu besedy o učebnicích Straightforward a Inside Out od nakladatelství McMillan,
v červnu konzultačního semináře k nové státní maturitě z anglického jazyka, pořádaného
CERMATem. Jedna členka katedry se na přelomu května a června zúčastnila 14denního
studijního pobytu v Brightonu v Anglii, pořádaného ILC Czechoslovakia.
Ostatní aktivity
Aktivně podporujeme samostudium ţáků a jejich domácí přípravu na hodiny. Vyuţili jsme
výhodné nabídky firmy Lingea, s. r. o. a zprostředkovali ţákům nákup nových slovníků
a mluvníku s 25% slevou. Této výhodné nabídky vyuţilo 53 ţáků. Dále jsme ţákům nabídli
moţnost nového certifikovaného testování anglického jazyka CEFLA, které bylo vytvořeno
ve spolupráci s Australskou radou pro výzkum ve vzdělávání – ACER. V neposlední řadě
jsme ve spolupráci s Britskou radou rozšířili nabídku školní knihovny o knihy určené pro
samostudium ţáků. Seznam dostupných knih mají k dispozici na nástěnce.
Projekty a mezinárodní spolupráce
Ve 2. pololetí jsme se aktivně pustili do přípravy projektu England Live!, v jehoţ rámci se
příští rok chystáme zorganizovat edukačně poznávací pobyt v Anglii. Zájezd bude určen všem
ţákům naší školy s cílem poskytnout jim přímý kontakt s kulturou anglicky mluvící země
a tamějším ţivotem.
Uskutečnění projektu bohuţel závisí na počtu platících účastníků, který musí dosáhnout cca
40 ţáků. V přípravné fázi projektu pořádáme besedy a workshopy o místech, které by ţáci
měli navštívit a shromaţďujeme závazné přihlášky. V září se chystáme oslovit ţáky
1. ročníků a rovněţ je do projektu England Live! zapojit. Výstupy z projektu chceme
prezentovat ve formě broţur a „deníků z cesty“, vytvořených ţáky – účastníky pobytu.
V průběhu května na naši školu docházel rodilý mluvčí z Irska a formou besed a prezentací
seznamoval ţáky s reáliemi jeho země. Naši ţáci mu pak v roli průvodců představili Prahu,
Litoměřice a Zubrnice.
Závěr
Úkoly, které jsme si stanovili, se nám podařilo splnit. Nemalou měrou se na tom podílela
ochota všech členů katedry ke vzájemné spolupráci. V následujícím období se chceme zaměřit
na vytvoření nového systému zadávání závěrečných testů z obchodní angličtiny. Především si
ale klademe za cíl důkladnou přípravu na rozjezd státní maturity z anglického jazyka. Ta bude
obnášet absolvování e-learningových školení pro zadavatele a hodnotitele s cílem získání
příslušných certifikátů, tvorbu databanky pracovních listů pro 3. část ústních maturit
a efektivní přípravu ţáků zaměřenou na úspěšné sloţení zkoušky.
24
Katedra německého jazyka
Zhodnocení současného stavu katedry německého jazyka
Katedra německého jazyka zajišťovala výuku předmětů německý jazyk a německá
konverzace v oborech obchodní akademie a ekonomické lyceum, dále v kurzech jazykové
školy a v podnikových kurzech.
Během tohoto školního roku si katedra stanovila cíl vytvoření učební osnovy školního
vzdělávacího plánu, zejména stanovení jednotných měřitelných výstupních kompetencí ţáka
po jednotlivém vzdělávacím celku.
Plnění učebních osnov a učebních plánů
Výuka probíhala podle schválených tematických plánů a učebnic. V jednotlivých třídách byly
respektovány individuální zvláštnosti ţáků. Těm ţákům, kteří mají v němčině závaţné
nedostatky, jsou samozřejmě nabídnuty konzultační hodiny a výuka v jazykových kurzech.
Ve spolupráci s výchovnou poradkyní byly 2 ţákům stanoveny individuální vzdělávací plány.
Ţáci mají moţnost sloţit státní zkoušku z německého jazyka. Ke sloţení státní zkoušky jsou
cíleně vedeni jiţ od prvního ročníku především ţáci jazykových tříd. Sloţení státní zkoušky je
pro naše ţáky výrazné plus při hledání pracovních míst.
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
Od třetího ročníku mají ţáci tzv. jazykově nezaměřených tříd moţnost volby předmětu
Německá konverzace. Je pro ně dalším volitelným předmětem a současně kvalitní přípravou
na maturitní zkoušku. Katedra vyuţila on-line testy připravované vzdělávacími institucemi,
které mají slouţit k porovnání úrovně mezi ţáky s ohledem na probírané učivo.
Ţáci byli testováni v učebnách výpočetní techniky. Také nakladatelství Hueber (autor
učebnice Delfin) vytvořilo ke kaţdé lekci řadu on-line cvičení, které jsou dostupné na
internetu, slouţí k procvičování probírané učební látky i k testování. S několika skupinami
bylo zahájeno učení prostřednictvím Moodlu.
Realizace modulu úvod do světa práce
Během hodin německého jazyka a německé konverzace je dán ţákům prostor vyjadřovat se
k problémům dnešní mládeţe, ke globálním problémům, ke stavu ţivotního prostředí
a k aktuálnímu dění. Tato problematika je zakomponována i do maturitních témat.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Typ kurzu nebo druh vzdělávací akce
Počet účastníků
Moodle
1
Celkem
1
25
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
Ţáci jsou rozděleni do skupin, buďto s jazykem na střední škole začínají, nebo navazují na
znalosti, které získali na základní škole. Jazykové skupiny ekonomického lycea a obchodní
akademie mají o dvě hodiny zvýšenou dotaci v učebních plánech. Ostatní skupiny, kde bývá
němčina volena jako 2. cizí jazyk, mají dotaci tří hodin týdně.
Denní forma vzdělávání - Německý jazyk – porovnání 1. a 2. pololetí
1. ročník
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
1. A
-
3/1
11/12
12/10
3/3
-
2,35/2,58
1. B
-
1/1
2/1
5/5
3/3
4/5
2,91/3,18
1. C
-
7/5
6/5
5/8
-
-
1,89/2,17
1. L
-
7/6
4/6
8/5
1/4
1/-
2,29/2,33
Prospěchově nejlepší třídou v předmětu NJ se jeví jazyková třída 1. C, nejhorší pak třída 1. B.
Ţáci jsou snaţiví, ale bohuţel se neumí učit efektně. S obtíţnějším učivem přišlo i mírné
zhoršení známek tj. i průměrů ve třídách.
2. ročník
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
2. A
-
-
3/2
1/4
6/4
-
3,30/3,20
2. B
-
1/-
7/7
9/10
8/7
-
2,96/3,00
2. C
-
4/4
4/7
8/6
7/5
-
2,78/2,55
2. L
1
1/2
5/7
7/6
4/4
3/-
3,15/2,75
Prospěchově nejlepší třídou v předmětu NJ je opět třída 2. C – jazyková třída, která má
o tento předmět větší zájem neţ ostatní třídy. Jsou tu ovšem i velké rozdíly mezi ţáky v rámci
jednotlivých jazykových skupin, coţ se mnohdy jeví jako velký problém a nelze tu pracovat
stejně se všemi, je nutné pracovat ve skupinách a zadávat úkoly odlišné obtíţnosti. Výsledky
za 1. a 2. pololetí jsou vyrovnané, došlo k mírnému zlepšení, hlavně ve 2. L.
3. ročník
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
3. A
-
-
5/7
18/15
-/1
-
2,78/2,74
3. C
-
3/3
8/4
6/12
2/-
-
2,37/2,47
3. L
-
2/2
8/12
8/8
2/5
1/0
2,62/2,80
26
Výsledky jsou velmi vyrovnané v 1. a 2. pololetí. Nejlepší třídou je určitě jazyková třída 3. C,
kde mají ţáci větší zájem o studium.
4. ročník
Třída
4. A
Neklasifikováno
-
4. B
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
Průměr
1
2
3
4
5
-
-/1
4/2
3/3
-
3,43/3,33
-
6/5
10/10
7/8
-
3,04/3,13
4. C
-
3/1
10/13
11/9
2/3
-
2,46/2,54
4. L
-
-
3/5
10/8
1/1
-
2,86/2,71
Nejhorších výsledků dosáhla 4. A, ani průměr 4. B není nijak povzbudivý. K výraznému
zlepšení ve 2. pololetí nedošlo. Ve třídách je malý zájem o studium německého jazyka.
Výrazně lepších výsledků dosáhla jazyková třída 4. C, coţ je způsobeno jejich svědomitější
přípravou na výuku i k maturitní zkoušce.
Denní forma vzdělávání – konverzace v NJ – porovnání 1. a 2. pololetí
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
3. A
-
-
2/2
3/3
-
-
2,60/2,60
3. C
-
2/2
3/1
1/3
1/1
-
2,14/2,08
3. L
-
1/1
1/1
1/1
3/3
-
3,00/3,00
Třída
Neklasifikováno
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
1
2
3
4
5
Průměr
4. B
-
2/-
1/4
5/3
3/4
-
2,82/3,00
4. C
-
2/1
3/7
8/5
-/1
1/-
2,64/2,43
4. L
-
-
-
5/5
1/1
-
3,17/3,17
Třída 4. A německou konverzaci neměla. Ostatní třídy dosáhly ve 2. pololetí velmi
vyrovnaných výsledků, ve 4. L nijak dobrých. Konverzaci měly od 3. ročníku jako povinný
předmět, důleţitý pro přípravu k maturitní zkoušce.
Dálková forma vzdělávání - Německý jazyk – porovnání 1. a 2. pololetí
Třída
Neklasifikováno
1. Z
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
Průměr
1
2
3
4
5
1/1
1/-
2/2
2/-
2/6
3,38/4,11
2. Z
-
-
-
-
-
-
-
3. U
-/3
1/1
1/4
3/2
4/4
2/-
3,45/2,82
4. Z
-/-
-/-
3/-
6/3
8/14
-
3,29/3,83
5. Z
-
-/-
1/2
4/3
4/5
1/-
2,60/3,33
27
U ţáků dálkového studia je tradičně vetší počet neklasifikovaných. Na konci roku bylo
stupněm nedostatečný hodnoceno 6 ţáků dálkového studia. V pololetí byly obě třídy prvního
ročníku sloučeny.
Dálková forma vzdělávání – Německá konverzace – porovnání 1. a 2. pololetí
Třída
Klasifikace (1. pololetí/2. pololetí)
Neklasifikováno
4. Z
5. Z
1/-
Průměr
1
2
3
4
5
-
2/2
1/2
3/3
2/3
5/5
2/1
1/-
4,20/3,60
3,30/2,30
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
4. B
10
3
3
1
3
-
2,40
4. C
12
5
4
2
1
-
1,91
4. L
6
1
4
1
-
-
2,00
Denní st.
28
9
10
4
4
-
2,11
5. Z
3
-
1
2
-
-
2,66
Třída
Průměr
V denním studiu nejhůře dopadla třída 4. B.
Základní státní jazyková zkouška
Druh
zkoušky
Naši ţáci
denního
studia
Písemná
3
Ústní
Celkem
Prospěli
Celkové hodnocení
velmi
dobře
dobře
prospěl(a)
s vyznamenáním
prospěl(a)
velmi dobře
-
1
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
výborně
prospěl(a)
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Název soutěţe, přehlídky
Olympiáda v NJ
Účastníci v kole
školním
okresním
48
1
oblastním ústředním
-
-
Náš ţák obsadil v okresním kole druhé místo. V konkurenci všech SŠ a gymnázií je to velmi
dobré umístnění.
28
Projekty a mezinárodní spolupráce
V tomto roce se podařilo zorganizovat pro 2. ročníky – němčináře jednodenní turistickopoznávací projekt na Bastei do Saského Švýcarska. Ţákům jsme připravili úkoly, které
v souvislosti s poznanou oblastí museli splnit. Chtěli jsme tím vzbudit jejich zájem o poznání
německého pohraničí, dále rozšířit jejich obzor a umoţnit jim komunikaci s rodilými
mluvčími. (64 účastníků). Dále jsme jako kaţdoročně zavítali do předvánočních Dráţďan
(114 účastníků) a prohlédli si Staré město, kostel sv. Marie, Zwinger a jeho obrazovou galerii.
Závěr
Katedra německého jazyka ve školním roce 2008/2009 pokračovala ve velmi dobrém plnění
svého hlavního cíle – připravit ţáky na zvládnutí jazykové komunikace, coţ plně potvrzují
i ohlasy z praxe, státních orgánů a institucí i vysokých škol. Věříme, ţe námi vytyčené cíle
(kvalitní výuka, řádné plnění tematických plánů, motivace ţáků k lepším výkonům, příprava
ţáků na soutěţe, příprava na vykonání státní zkoušky apod.) se nám podaří úspěšně splnit.
Katedra tělesné výchovy
Zhodnocení současného stavu katedry
Katedra tělesné výchovy se v současné době nachází ve stavu přirozených personálních změn,
které by však neměly ovlivnit kvalitu její práce. Uplynulý školní rok jsme začínali s obavami
splnění cílů v důsledku celosvětové hospodářské krize.
Nyní však můţeme konstatovat, ţe rodiče našich ţáků si asi dobře uvědomují význam
vzdělání pro jejich děti a v převáţné většině jim finančně umoţnili veškeré námi pořádané
sportovní a tělovýchovné aktivity. Díky tomu jsme jako jedna z mála ústeckých škol vyvezli
skoro všechny ţáky prvních ročníků na zimní lyţařské kurzy a stejně tak ţáky druhých
ročníků na vodácké, cyklistické a sportovní kurzy. Tyto aktivity povaţujeme vedle kvalitní
školní výuky TV za hlavní priority katedry tělesné výchovy.
Tento školní rok jsme současně věnovali velkou pozornost novým školním vzdělávacím
plánům, které jsme připraveni od září naplňovat a řídit se jimi. Do budoucna bychom chtěli
především udrţet stávající úroveň katedry a ještě více se přiblíţit zájmům a potřebám ţáků.
Plnění učebních osnov a učebních plánů
V průběhu celého školního roku 2008/2009 jsme s minimálními odchylkami plnili učební
osnovy a tematické plány. V tomto procesu jsme přiměřeně respektovali hlavně individuální
fyzické zvláštnosti jednotlivých ţáků.
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
Do hodin tělesné výchovy jsme zkušebně zařadili nové netradiční sporty, jako je kuub,
woodball, indiaka a brannball. Do budoucna budeme uvaţovat o pravidelném zařazení
29
některých z nich do školních vzdělávacích plánů. Také jsme při výuce zvýšili důraz na lepší
motivaci a větší fyzickou aktivitu ţáků v hodinách.
Novinkou také bylo pouţití společné dopravy autobusem na vodácký kurz a jeho setrvání po
dobu celého kurzu. V celkovém efektu jsme sníţili celkové náklady a současně zkvalitnili
zázemí pro účastníky kurzu za nepříznivého počasí.
Spolupráce s jinými školami
Tak jako kaţdý rok, tak i letos jsme spolupracovali s ostatními středními školami a UJEP
v Ústí nad Labem při organizování sportovních a tělovýchovných soutěţí pro naše ţáky.
Stejně tak probíhala výměna zkušeností při pořádání sportovních kurzů.
Údaje o pracovnících katedry
Všichni vyučující na KTV jsou aprobovaní a plně pedagogicky způsobilí. S odchodem jedné
naší kolegyně ze školství doufáme v její plnohodnotnou náhradu.
Stejný problém budeme řešit za rok s odchodem další kolegyně do starobního důchodu. To
jsou ale přirozené změny, kterým se nevyhneme a musíme s nimi počítat. Nové kolegy se
budeme snaţit co nejrychleji a nejlépe zařadit do našeho pracovního týmu.
Členové katedry si pravidelně udrţují a zvyšují kvalifikaci především v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Typ kurzu nebo druh vzdělávací akce
Počet účastníků
Lyţařský kurz
1
Snowboardový kurz
1
Vodácký kurz
1
Celkem
3
Finanční náklady na DVPP letos činily 15.000,– Kč. Příští rok budeme akutně potřebovat
minimálně dva nové vodácké instruktory, abychom nahradili odcházející a uspokojili tak
zájem ţáků.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
V předmětu TV je poměrně stálá úroveň prospěchu ţáků ve srovnání s předchozími ročníky
(do průměru 1,5 v jednotlivých třídách). Za zmínku snad stojí několik málo ţáků s vysokou
mírou absence a z toho vyplývající neklasifikace. Tento jev se bohuţel nevyhýbá ani
předmětu TV.
30
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Název soutěţe, přehlídky
Účastníci v kole
školním
okresním
oblastním ústředním
Atletika – Corny pohár
60
20
10
-
Kopaná
60
15
-
-
Košíková
60
15
-
-
Plavání
60
20
-
-
Letošní rok byl pro nás po sportovní stránce velice úspěšný. Po delší době jsme se opět
dokázali prosadit mezi přední místa škol v okrese, ale i v kraji.
Na škodu moţná byl hektický kalendář sportovních akcí před Vánocemi, jenom z důvodu
vyčerpání finančních prostředků z Asociace školních sportovních klubů do konce
kalendářního roku. Tím vznikl problém rychlé přípravy na tyto soutěţe a rovněţ zajištění
odborného dozoru.
I přes tyto nedostatky jsme se zúčastnili skoro všech pořádaných sportovních akcí, ve kterých
jsme se umístili takto: 1. místo dívek v okresním Corny poháru SŠ v atletice a 5. místo
v regionu, 2. místo chlapců v okresním kole SŠ ve fotbale, 2. místo v okresním kole SŠ
v přespolním běhu dívek, 2. místo dívek v okresním kole SŠ v košíkové, 2. místo dívek
v okresním kole SŠ v plavání a 1. místo dívek v okresním kole SŠ ve stolním tenisu.
Hodnocení výsledků výchovného působení
Činnost katedry tělesné výchovy a její sportovní akce jsou jedním z hlavních pilířů prevence
sociálně patologických jevů ve škole. Touto osvědčenou cestou se budeme snaţit jít
i v následujícím školním roce.
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Katedra tělesné výchovy pro ţáky 1. ročníku pořádala lyţařské a snowboardové kurzy tak,
aby se jich mohli zúčastnit všichni. 50 ţáků bylo v lednu v Peci pod Sněţkou, 20 ţáků
v únoru v Telnici a 50 ţáků v březnu v Itálii v Monte Bondone.
Na jaře jsme pro 2. ročníky uspořádali vodácký kurz na Vltavě pro 60 ţáků, cyklistický kurz
pro 20 ţáků v Jizerských horách a všeobecný sportovní kurz v Kořenově pro 40 ţáků.
Závěr
Školní rok 2008/2009 byl pro KTV rokem velice úspěšným, jak z hlediska sportovních
úspěchů, tak i z hlediska naplnění cílů a priorit, které jsme si stanovili a beze zbytku splnili.
Pro příští školní rok se pokusíme udrţet náš poměrně vysoký standard a vytvářet ještě lepší
podmínky pro kaţdodenní výuku TV.
31
Katedra přírodních věd
Zhodnocení současného stavu katedry
Katedru přírodních věd tvoří šest pedagogů, kteří plně pokryjí výuku matematiky, fyziky,
chemie, biologie a zboţíznalství.
Plnění učebních osnov a učebních plánů
Ve všech předmětech, které spadají do přírodních věd, byly splněny učební osnovy
a tématické plány. V rámci přístupu k individuálním potřebám ţáků se věnovala pozornost jak
nadaným ţákům, tak zvláště ţákům s horším prospěchem. Slabším ţákům bylo zadáváno více
jednodušších příkladů na procvičování a talentovanějším ţákům byly zadávány obtíţnější
příklady, např. z přijímacích zkoušek na vysoké školy ekonomického zaměření.
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
Jako kaţdý rok v rámci předmětu zboţíznalství kaţdá třída obchodní akademie absolvovala
dvě exkurze.
Ţáci tříd 1. A, 1. B a 1. C, kteří mají zboţíznalství prvním rokem, navštívili v říjnu čističku
odpadních vod v Neštěmicích, čímţ zakončili tematický celek ekologie. Druhou exkurzí byla
návštěva porcelánky v Dubí, která se uskutečnila na konci školního roku.
Ţáci tříd 2. A, 2. B a 2. C navštívili nejprve v říjnu Setuzu, a. s., kde mohli shlédnout výrobu
pracích prášků, a pak následovala květnová exkurze do pivovaru Plzeňský Prazdroj
a Pivovarského muzea.
Exkurze jsou vybírány tak, aby obsáhly co nejvíce tematických celků, které jsou během dvou
let výuky zboţíznalství probírány. Na exkurze jsou vybírány podniky vyrábějící zboţí, které
je vyváţeno do mnoha států světa, protoţe během exkurzí jsou ţáci seznamováni i s údaji
ekonomickými, které v rámci mezipředmětových vztahů mohou pouţít nejen při výuce
ekonomiky.
Jiţ šestým rokem se uskutečnily projekty pro ţáky 1. a 2. ročníku, jejichţ hlavním tématem je
ochrana ţivotního prostředí. Tyto projekty se uskutečnily jak v rámci zboţíznalství, tak
i zeměpisu a dějepisu. Projektu „Porovnávání vztahu výroby energie a environmentu v České
republice a Rakousku“ se zúčastnili ţáci 1. ročníku obchodní akademie i ekonomického lycea.
Projekt se konal v rozmezí čtyř dnů, během kterých ţáci navštívili vodní elektrárnu
v Rakousku a tři typy elektráren v Čechách. Součástí projektu byla i návštěva povrchového
dolu Nástup v Tušimicích. Druhého projektu „Vliv průmyslové výroby a zemědělství na
ţivotní prostředí v České republice“ se zúčastnili ţáci 2. ročníku obchodní akademie. I tento
projekt byl čtyřdenní a jeho součástí byly dvě exkurze do závodů strojírenského průmyslu,
dále pak návštěva tří kulturních památek a v neposlední řadě návštěva Prachovských skal
v Českém ráji a Moravského krasu.
Druhým rokem se uskutečnil projekt Historicko–geografická charakteristika italského
adriatického pobřeţí. V rámci projektu se uskutečnily exkurze v San Marinu, Rimini,
Riccione, naučných parcích Oltremare a Italia in miniatura. Na zpáteční cestě byla zařazena
32
exkurze v Benátkách. Ţáci se seznámili s místními podmínkami a získali mnoho nových
poznatků, které aplikovali do svých závěrečných prezentací.
V rámci předmětu biologie absolvovala kaţdá třída ekonomického lycea jednu exkurzi. Třída
3. L v březnu navštívila antropologicku expozici Národního muzea v Praze. Téma
koresponduje s učivem třetího ročníku biologie – genetika. Na základě načerpaných poznatků
vypracovali ţáci samostatnou práci. Třída 4. L byla v rámci tematického celku ekologie
v dubnu v Tisé. Ţáci navštívili ekologicky zajímavou lokalitu v okolí Ústí nad Labem. Ověřili
si v praxi vzájemné působení biotických a abiotických faktorů ţivotního prostředí. I tato
exkurze byla studenty zhodnocena samostatnou prací.
Exkurze a zvláště projekty jsou do výuky zařazeny z důvodu propojení teoretických znalostí
s praktickými poznatky. Zpětná vazba je zajištěna tím, ţe ţáci zhodnocují exkurze formou
referátů a projekty jsou završeny skupinovou prací ţáků.
Jelikoţ je matematika na oboru obchodní akademie dotována menším počtem hodin a i rozsah
učiva je menší ve srovnání s matematikou gymnaziální, je svým obsahem nedostačující
k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy ekonomických směrů. To je důvod, proč je
mezi volitelné předměty zařazován matematický seminář, který by měl během dvou let ţákům
poskytnout dostatečnou přípravu nejen k maturitě, ale i přijímacím zkouškám.
I přes to, ţe škola je velmi dobře vybavena počítači, není moţné je vyuţívat k výuce
předmětů, které spadají pod katedru přírodních věd, jelikoţ počítačové učebny jsou zařízeny
pouze pro 16 ţáků.
Údaje o pracovnících katedry
Šest členů katedry přírodních věd je plně aprobováno pro předměty, které vyučují
(matematika, chemie, fyzika, biologie a zboţíznalství). Sedmý člen katedry během tohoto
školního roku řádně ukončil studium na pedagogické fakultě, obor M- ZSV, sloţením státních
zkoušek. Od jara je tedy katedra plně kvalifikovaná.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Typ kurzu nebo druh vzdělávací akce
Počet účastníků
Celostátní seminář učitelů matematiky středních škol
2
Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol
2
Celkem
4
Vyučující matematiky se i nadále budou, tak jako kaţdý rok, zúčastňovat celostátních
seminářů učitelů matematiky středních odborných škol.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
V 1. pololetí bylo neklasifikováno 19 ţáků, z toho 10 z matematiky, 2 z chemie, 1 z fyziky,
1 z biologie a 3 ze zboţíznalství. Neprospěli pouze 2 studenti a to z matematiky.
33
Ve 2. pololetí bylo neklasifikováno 7 ţáků. Neprospělo 5 ţáků z matematiky. Jednalo se
o 4 ţáky prvního ročníku a 1 ţáka druhého ročníku. Průměrná klasifikace tříd z matematiky se
pohybovala v rozmezí 2,21 aţ 3,51. V celkovém hodnocení prospěchu uspěli nejlépe ţáci
čtvrtého ročníku, nejhorší výsledky měli ţáci ročníku prvního. Výsledky ţáků ekonomického
lycea jsou srovnatelné s výsledky ţáků obchodní akademie, a to jak tříd klasických, tak
i jazykových.
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou
Ve školním roce 2008/2009 maturovalo 10 ţáků z matematiky a to s velmi dobrým
výsledkem. Nemalý podíl na tak výborné úrovni maturitních zkoušek z matematiky má jistě
skutečnost, ţe ţáci měli moţnost navštěvovat matematický seminář.
Matematika
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
4. A
-
-
-
-
-
-
-
4. B
2
2
-
-
-
-
1,00
4. C
1
1
-
-
-
-
1,00
4. L
7
7
-
-
-
-
1,00
Celkem
10
10
-
-
-
-
1,00
Třída
Průměr
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Název soutěţe, přehlídky
Matematická olympiáda
Matematický klokan
Vánoční matematická soutěţ
Účastníci v kole
školním
okresním
oblastním ústředním
3
-
-
-
31
-
-
-
182
-
-
-
Matematické olympiády se zúčastnili 3 ţáci a to pouze v kole domácím a školním. Školního
kola mezinárodní soutěţe Matematický klokan se letos zúčastnilo pouze 31 ţáků, ze kterého
ale nikdo nepostoupil.
Jelikoţ se naši ţáci špatně umisťují v celorepublikových soutěţí, připravujeme pro ně
kaţdoročně Vánoční matematickou soutěţ, kde si mezi sebou mohou změřit síly ţáci ze
stejných ročníků. Jejím hlavním cílem je, aby se pro ţáky matematika stala zajímavější a aby
si k tolik obávanému předmětu snadněji našli cestu. Právě získávání a pozdější prohlubování
zájmu o matematiku, ale i přírodní vědy jako takové, je pro katedru velmi důleţitou součástí
výuky. Tato soutěţ získává stále více na oblibě, o čemţ svědčí narůstající počet zájemců,
který se v letošním roce prvně přiblíţil dvěma stům.
34
Závěr
Katedra se scházela pravidelně jednou měsíčně a podle potřeby se konaly mimořádné menší
schůzky, na kterých se řešily aktuální problémy. Všechny úkoly, které si katedra zadala,
splnila, stejně tak tematické plány a to ve všech předmětech, které do přírodních věd patří.
V rámci mezipředmětových vztahů katedra spolupracovala s katedrami grafických předmětů,
německého jazyka, výpočetní techniky, účetnictví a ekonomiky. V letošním roce byla sbírka
matematiky rozšířena pouze o novou sbírku příkladů. V hodinách vyučovaných v pracovně
přírodních věd je vyuţíváno počítače a audiovizuální techniky, jelikoţ v předmětech jako jsou
právě chemie, fyzika, biologie a zboţíznalství je důleţité spojit teoretické poznatky
s praktickými znalostmi.
I v následujícím roce se budou konat exkurze a zvláště pak projekty, protoţe environmentální
výuka by měla mít stále více místa v učebních osnovách. V hodinách matematiky je co
nejvíce kladen důraz na tematické celky, které se objevují v přijímacích zkouškách na vysoké
školy, a na které se během studia na vysoké škole navazuje, jelikoţ naši ţáci mají při přestupu
na vysokou školu největší problémy právě s matematikou.
Katedra grafických předmětů
Zhodnocení současného stavu katedry
Ve školním roce 2008/09 došlo ke změně ve sloţení členů katedry. Jeden náš člen (vyučující
předmětů hospodářský zeměpis a dějepis), přestoupil do katedry společenských věd. Naše
katedra tedy čítá 3 členky, a to vyučující předmětu písemná a elektronická komunikace.
Hlavním cílem katedry bylo naplňování obsahu vzdělávání dle nově zpracovaných
tematických plánů pro obchodní akademii a ekonomické lyceum., tj. aby ţáci kromě rychlého
a přesného ovládání klávesnice PC, vyhotovování vybraných druhů písemností
v normalizované úpravě uměli i komunikovat prostřednictvím elektronické pošty a pracovat
s webovými stránkami za vyuţití prostředků informačních a komunikačních technologií.
Další činností v tomto školním roce byla práce na tvorbě Školního vzdělávacího programu.
Katedra vypracovala učební plány pro předmět písemná a elektronická komunikace pro denní
i dálkové studium obchodní akademie a pro ekonomické lyceum a zároveň provedla
korekturu celého ŠVP pro všechny předměty vyučované na naší škole.
Dále byla práce naší katedry zaměřena také na oblast mimoškolní činnosti. Připravovaly jsme
ţáky ke státní zkoušce v psaní na klávesnici PC, na Krajskou soutěţ v grafických předmětech.
Pro ţáky jsme také zorganizovaly Velikonoční soutěţ se zajímavými cenami. Žáci se mohli
zapojit do projektu “Jak píšeme?”.
V dalším období budeme pokračovat v dosavadní činnosti. Výuka bude probíhat podle nově
vypracovaných učebních plánů a věříme, ţe nám umoţní rozvíjet tvořivý styl práce a nebude
nás omezovat při uplatnění případných časových i metodických odlišností, které budou
vycházet z našich zkušeností s efektivními způsoby výuky.
35
Plnění učebních osnov a učebních plánů
Plnění učebních osnov a učebních plánů bylo pravidelně měsíčně kontrolováno. Plány za
uplynulé období byly vţdy řádně plněny. Katedra se scházela nejméně 1x měsíčně (viz zápisy
z katedry graf. předmětů).
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
Výuka písemné a elektronické komunikace probíhala v odborných učebnách vybavenými PC,
ţáci pracovali kromě učebnic i s ostatními pomůckami, jako jsou Rozhledy, publikace vydané
NÚOV, denní tisk. Také se ve výuce vyuţíval program ATF, výukový program ZAV
a Internet.
Realizace modulu úvod do světa práce
Realizaci modulu úvodu do světa práce pokládáme za velmi důleţitou. Je předpokladem pro
lepší uplatnění absolventů na trhu práce a jejich připravenost se dále vzdělávat. Důraz byl
kladen zejména na rozvoj komunikativních dovedností a dovedností vyuţívat informačních
technologií.
Ţáci např. formou samostatné práce zpracovávali dopisy v šabloně, letáky, obchodní smlouvy,
personální písemnosti apod. Dále samostatně pracovali s webovými stránkami a učili se
zvládat elektronickou komunikaci. Snaţily jsme se vytvořit podmínky pro rozvoj schopností
ţáků efektivně pouţívat informačních a komunikačních technologií v běţném kaţdodenním
ţivotě.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
V letošním školním roce se nikdo z katedry nezúčastnil dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
Ohledně výsledků vzdělávání z pohledu jejich srovnání s předchozím rokem můţeme
konstatovat, ţe jsou obdobné. Průměrný prospěch u tříd obchodní akademie je 1,92 a u tříd
ekonomického lycea 1,77. Pokud srovnáme jednotlivé třídy, tak nejlepší prospěch vykazují
třídy 1. ročníku OA (1,79) a ekonomického lycea (1,70). Nejhorší prospěch mají druhé
ročníky, a to 2,12 (nejhorší třída je 2. B s průměrem 2,50). Přikládáme to náročnosti
a rozsáhlosti učiva. Proto bychom rády navrhly změnu, a to rovnoměrnější rozloţení hodin
v ročnících. Nyní je dotace 3 hodiny ve druhém ročníku a 1 hodina ve třetím, my navrhujeme
po 2 hodinách v těchto ročnících. Nikdo z ţáků denního studia nebyl klasifikován známkou
nedostatečný.
36
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Název soutěţe, přehlídky
Účastníci v kole
školním
okresním
oblastním
ústředním
Velikonoční soutěţ
32
-
-
-
Mistrovství ČR v graf. předmětech
72
-
5
-
Školní kolo soutěţe v grafických předmětech
V únoru se konalo školní soutěţe v psaní na klávesnici PC jako příprava na Krajskou soutěţ.
Celkem se školního kola zúčastnilo 72 ţáků z 1. a 2. ročníku, z nichţ bylo vybráno
16 nejlepších za kaţdý ročník. Nejlepší z nich se pak zúčastnili Krajského kola a Velikonoční
soutěţe.
Krajská soutěţ v grafických předmětech
Letos se Krajská soutěţ v grafických předmětech konala v Mostě dne 31. března 2009. Této
soutěţe se zúčastnilo 5 nejlepších ţáků, kteří naši školu reprezentovali v kategorii
wordprocessingu a v kategorii psaní na klávesnici PC. Ţáci dosáhli velmi dobrých výsledků,
obsadili 2. a 3. místo ve wordprocessingu a 4. místo v psaní na PC.
Velikonoční soutěţ
Této soutěţe se zúčastnilo celkem 32 ţáků z 1. a 2. ročníku. O tuto soutěţ byl u ţáků
z 3. a 4. ročníku zájem velmi malý, proto se této soutěţe neúčastnili. Důvodem je jednak malá
dotace hodin (pouze 1 h týdně) a v jejich tematickém plánu jiţ není nácvik rychlosti
a přesnosti, takţe jejich výkonnost klesá. Ti nejlepší si odnášeli ceny, na které přispělo
Občanské sdruţení Ekofórum.
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Státní zkoušky
Dne 27. dubna 2009 se konaly na naší škole Státní zkoušky z psaní na klávesnici PC, které
jsou organizovány ve spolupráci s Těsnopisným ústavem v Praze. Celkem zkoušky konalo
29 ţáků ze 2. a 3. ročníku. Ţáci byli velmi dobře na tyto zkoušky připraveni. Jejich úspěšnost
byla vysoká (94%), pouze dva ţáci nesplnili podmínky pro vykonání státní zkoušky. Zkouška
se skládala z 10minutového opisu na rychlost a přesnost, z vypracování obchodního dopisu do
šablony a z tvorby tabulky v Excelu dle daných dispozic.
Závěr
Cíle, které si naše katedra na tento školní rok vytyčila, byly splněny. Hlavním cílem byla
kvalitní odborná výuka a naplňování obsahu vzdělávání dle nově zpracovaných tematických
plánů za vyuţití informačních a komunikačních technologií.
Katedra se také podílela na tvorbě ŠVP a vypracovala učební plány PSE jak pro obchodní
akademii, tak pro ekonomické lyceum. Podle těchto učebních plánů budeme učit v příštím
školním roce.
37
Kromě výuky jsme se také zaměřily na mimoškolní činnost ţáků, a to jak v oblasti soutěţí,
tak v oblasti konání státních zkoušek. Letos jsme připravily 29 ţáků na státní zkoušky z psaní
na klávesnici PC. Se znalostmi a dovednostmi ţáků, kteří konali státní zkoušky jsme velmi
spokojeni, neboť úspěšnost byla velmi dobrá (94procentní). Pouze dva ţáci nesplnili
podmínky pro její vykonání. Také jsme zorganizovaly na škole dvě soutěţe v psaní na
počítači. Jednalo se o školní kolo, kde byla účast mimořádně vysoká a Velikonoční soutěţ se
zajímavými cenami, na jejichţ zakoupení přispělo Občanské sdruţení Ekofórum.
Nejvýznamnější akcí ale bylo Mistrovství ČR – Krajské kolo soutěţe v grafických
předmětech, které se letos konalo v Mostě. Naši ţáci byli velmi úspěšní. V kategorii
Wordprocessing obsadili 2. a 3. místo a v kategorii Psaní na klávesnici 4. místo.
Technickou vybavenost pro výuku našeho předmětu hodnotíme jako velmi dobrou.
Vyučujeme v odborných učebnách vybavenými počítači. Dále pracujeme s učebnicemi
a Rozhledy, které pokládáme za nezbytnou učební pomůcku pro všechny ţáky ve všech
ročnících. Také vyuţíváme výukový program ATF. Především ale pracujeme s výukovým
programem ZAV, který nejen ţáky motivuje k lepším výkonům, ale také přispívá
k zdokonalení jejich dovedností a vede je k přirozené soutěţivosti.
V následujícím školním roce budeme pokračovat v úspěšné činnosti katedry se zaměřením na
odbornou výuku za vyuţití moderních metod výuky. Chceme vyuţívat i nadále výukové
programy ZAV a ATV. Kvalitní výuku chceme mimo jiné zajistit i individuálním přístupem
k ţákům, zejména k ţákům s IVP. Nadále budeme spolupracovat s ostatními katedrami,
zejména s katedrou výpočetní techniky, českého jazyka a cizích jazyků (obchodní
korespondence). A samozřejmě budeme věnovat pozornost mimoškolní činnosti katedry,
organizovat a připravovat ţáky na soutěţe a státní zkoušky.
Katedra Ekonomiky
Zhodnocení současného stavu předmětové komise EKO
Ve školním roce 2008/2009 pracovala předmětová komise EKO do 31. ledna 2009
v původním sloţení. Od 1. 2. 2009 došlo ke spojení s předmětovou komisí UCE z důvodu
odchodu vedoucí této předmětové komise do starobního důchodu. V současné době má
ekonomická část komise dva vyučující na plný úvazek, dva na částečný úvazek a částí úvazku
se na činnosti komise podílejí dva členové komise VT. Část komise zajišťující výuku účetních
předmětů má tři členy na plný úvazek a jednu členku na částečný úvazek. Vzhledem k tomu,
ţe ke sloučení komisí došlo v průběhu školního roku, jsou pro lepší srozumitelnost podklady
pro výroční zprávu rozděleny do dvou částí podle odbornosti.
Práce komise EKO je zaměřena především na plnění úkolů v oblasti výuky a na postupné
plnění dlouhodobých cílů, stanovených pro komisi na roky 2008–2010. Dokončeny byly
opravné a doplňující práce na ŠVP, které budou poprvé uplatněny u prvních ročníků školního
roku 2009/2010. Další činnost komise je zaměřena především na zkvalitňování výuky, hledání
nových metod a způsobů výuky tak, aby byly obtíţné ekonomické předměty pro ţáky
přístupnější, srozumitelnější a tím lépe pochopitelné.
38
Plnění učebních osnov a učebních plánů
Tematické plány byly na počátku školního roku aktualizovány tak, aby co nejlépe odpovídaly
potřebám výuky a zároveň byly v souladu s příslušnými v pedagogickými dokumenty.
Vzhledem ke zkušenostem členů komise a pečlivé přípravě na výuku nedošlo v letošním
školním roce k ţádným problémům s plněním tematických plánů. Plnění tematických plánů za
2. pololetí školního roku 2008/09 je přílohou tohoto materiálu. V souladu s pokyny výchovné
poradkyně je zvýšená pozornost věnována ţákům se speciálními potřebami. Počet těchto ţáků
roste, přesto se daří případné problémy ve spolupráci s rodiči a lékaři zvládat. Nadále se
úspěšně věnujeme ţákům talentovaným (viz účast v soutěţích).
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
Mezi priority práce komise patří zejména uplatňování nových a nestandardních metod výuky
ve všech vyučovaných předmětech. Tyto způsoby výuky ţáky daleko více aktivují, zvyšují
jejich samostatnost, logické myšlení a tvořivost, coţ je důleţité pro jejich další rozvoj
odborný i osobnostní. E–learningová forma výuky je uplatňována v předmětech ekonomické
teorie, dále podpůrně ve výběrových seminářích management marketingu a ekonomický
odborný seminář. Nestandardní forma výuky je vyuţívána i v semináři aplikovaná ekonomie,
kde studenti vytvářejí skutečnou firmu a řeší problémy, které se při běţné činnost podniku
vyskytují. Nové metody jsou vyuţívány i při hodnocení ţáků, a to formou testů v programu
Moodle. Samostatnost, schopnost logického myšlení a schopnost správně se orientovat
v mnoţství nabízených informací je prohlubována formou zadávání samostatných prací na
různá ekonomická témata.
Realizace modulu úvod do světa práce
Jednotlivé moduly úvodu do světa práce jsou, stejně jako v minulých letech, zahrnuty
v tematických plánech jednotlivých předmětů. Účinnou formou realizace tohoto modulu je
odborná praxe, kterou v letošním roce absolvovalo 84 ţáků všech tříd třetího ročníku školy.
Praxe probíhala na smluvních pracovištích vybraných organizací, a to nejen soukromých, ale
i státních neziskových. Přehled pracovišť je přílohou tohoto materiálu. Odborná praxe je ze
strany ţáků hodnocena velmi pozitivně, protoţe jim umoţňuje daleko hlubší poznání
jednotlivých činností vybrané organizace. Praxe je zakončena závěrečnou prací, která je
zahrnuta do klasifikace za 2. pololetí školního roku.
Další formou realizace modulu Úvod do světa práce jsou exkurze v bankovním sektoru.
I v letošním školním roce absolvovali ţáci 3. ročníků exkurzi do ČNB v Praze.
Spolupráce s jinými školami
Někteří členové komise EKO i nadále spolupracují s Fakultou sociálně ekonomickou UJEP
v Ústí nad Labem při výuce nebo vedení a oponování bakalářských či diplomových prací.
Spolupráce s ostatními obchodními akademiemi v rámci ústeckého kraje probíhá zejména
formou účasti na ekonomické soutěţi Mladý ekonom, která umoţňuje porovnat úroveň
jednotlivých AO a pro ţáky je velmi motivující. I v letošním ročníku soutěţe dopadlo toto
porovnání pro naši školu velice příznivě, protoţe kolektiv ţáků třídy 3. L obsadil
v konkurenci šesti škol prvé místo.
39
Údaje o pracovnících katedry
Poţadovanou kvalifikaci plní všichni členové komise EKO, a to jak v oblasti odborné, tak
i pedagogické. V letošním školním roce jedna členka komise absolvovala kurz Excel pro
ekonomy a manaţery. Moţnosti dalšího vzdělávání jsou do velké míry limitovány finančními
prostředky, které jsou škole v poslední době výrazně kráceny. Zvyšování kvalifikace proto
probíhá převáţně formou samostudia a sledováním všech legislativních změn v oblastech,
které se výuky ekonomických předmětů týkají.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Typ kurzu nebo druh vzdělávací akce
Počet účastníků
Excel pro ekonomy a manaţery
1
Celkem
1
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
Hodnocení prospěchu v průběhu školního roku je prováděno formou písemného a ústního
zkoušení, případně zadáváním samostatných prací na vybraná ekonomická témata, související
s výukou. V závěru roku pak kaţdoročně probíhají testy pro ověřování znalostí. Komise EKO
tyto testy provádí na PC v programu Moodle, který se v minulých letech osvědčil jako velice
vhodná forma ověření získaných znalostí a zároveň rychlé porovnání úrovně jednotlivých tříd.
Výsledky Testů pro ověření znalostí - EKO
Třída
Počet studentů
ve třídě
Hodnoceno/absence
Nehodnoceno
Průměr
1. A
31
30/1
1
3,1
1. B
32
32
-
3,46
1. C
32
31/1
1
2,26
1. L
34
34
-
2,38
Celkem 1. r.
129
127/2
2
2,83
2. A
30
28/2
2
3,68
2. B
32
31/1
1
4,07
2. C
31
29/2
2
3,14
2. L
31
31
-
4,00
Celkem 2. r.
124
119/5
5
3,72
3. A
27
26/1
1
3,27
3. C
27
26/1
1
2,73
3. L
30
30
-
2,13
Celkem 3. r.
84
82/2
2
2,70
338
330/8
8
3,08
Celkem
40
Z výsledků testů je zřejmé, ţe jiţ nelze jednoznačně jako úspěšnější hodnotit třídy
ekonomického lycea, případně třídy jazykově zaměřené. Výsledky jsou spíše ovlivněny
úrovní třídy jako celku, kolektivu, který buď má a nebo nemá chuť se vzdělávat, pracovat na
sobě a mít touhu být lepší. Nemalou roli při tom hraje i vyučující a třídní učitel. Pozitivně lze
hodnotit vysokou účast ţáků na vykonání testů, která činila 97,63 % z celkové počtu ţáků
1. aţ 3. ročníků Z toho lze soudit, ţe tato nová forma hodnocení ţákům vyhovuje a nesnaţí se
jí proto vyhýbat.
Příčiny neprospěchu, resp. špatného průměrného prospěchu některých tříd, lze přičíst
i obtíţnosti ekonomických předmětů a v podstatě nulové přípravě na tyto předměty jiţ
z úrovně základních škol. Vhodným přístupem ze strany vyučujících se však v některých
třídách daří ţáky zaujmout a získat je pro tuto odbornost, coţ se pak projeví ve výsledcích
ústních, případně praktických maturitních zkoušek.
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou
Z celkového počtu 142 ţáků 4. ročníků a jedné třídy dálkového studia nebyla k ústní maturitní
zkoušce připuštěna pouze jedna ţákyně třídy 5. Z (dálkové studium). U ústní maturity
z ekonomických předmětů neuspěli pouze dva ţáci. Při porovnání dosaţených průměrů za
jednotlivé třídy jsou patrny výrazně lepší výsledky u klasické jazykové třídy 4. C a třídy
ekonomického lycea 4. L. U niţších ročníků se tyto rozdíly postupně stírají, coţ je dáno
jednak jiným systémem rozdělování ţáků do jazykových tříd, a také klesající úrovní ţáků,
přicházejících ze základních škol.
Součástí ústní maturity ekonomického lycea byly obhajoby samostatné práce na vybrané
téma, vyhlášené ředitelem školy. Obhajoby absolvovalo celkem 28 ţáků. Průměrná známka
třídy 4. L byla 1,85, coţ je pouze o 0,04 horší neţ průměr třídy EL v loňském roce.
Ekonomika (OA))
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
4. A
23
4
9
6
3
1
2,48
4. B
25
5
8
8
3
1
2,48
4. C
29
16
5
8
-
-
1,72
5. Z
8
2
3
2
1
-
2,25
113
27
25
24
7
2
-
Třída
Celkem
Průměr
Ekonomické předměty (EL)
Třída
4. L
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
28
9
7
2
2
-
41
Průměr
1,85
Praktická maturitní zkouška
Třída
4. L
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
28
11
6
8
3
-
Průměr
2,11
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Název soutěţe, přehlídky
Ekonomický tým 2008
Mladý ekonom 2008
SOČ
Účastníci v kole
školním
okresním
oblastním ústředním
-
-
-
1 kolektiv
4 kolektivy
-
2 kol.
nebylo
9
4
4
0
Počet soutěţících v ekonomicky zaměřených soutěţích je i v letošním roce poměrně vysoký.
Naši ţáci se jiţ tradičně umisťují na předních místech okresních i krajských kol soutěţe SOČ.
V letošním roce to byla první tři místa v okresním kole, a třetí, čtvrté a šesté místo v krajském
kole.V regionální soutěţi Mladý ekonom 2008 obsadil kolektiv ţáků 3.L dokonce první místo.
Vzhledem k tomu, ţe v loňském roce byl kolektiv ţáků naší školy v této soutěţi na druhém
místě, znamená to pro naši školu, v porovnání s ostatními OA ústeckého regionu, velice dobré
hodnocení.
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Jeden člen spolupracuje s katedrou ekonomiky podniku FSE UJEP formou vedení
a oponování bakalářských a diplomových prací studentů. Jeden člen komise je řešitelem
projektu grantové agentury FRVŠ. Dva členové komise spolupracovali na projektu UNIV
a projektu 50+. Členové komise aktivně přispívají svými materiály do Redakčního systému,
informují tak širokou veřejnost o dění a úspěších našich ţáků.
Závěr
Činnost komise ekonomiky v uplynulém školním roce lze hodnotit jako úspěšnou. Stanovené
úkoly jsou bez větších problémů plněny. Výsledky vzdělávání v oblasti ekonomických
předmětů jsou ve srovnání s ostatními předměty na dobré úrovni. Při porovnání průměrných
známek za jednotlivé předměty u ústních maturitních zkoušek se ekonomické předměty
v posledních letech posunuly do první, lepší poloviny. To je dáno mj. jiţ zaběhnutým
a zkušeným kolektivem. Pro další školní rok bude komise pracovat ve spojení s komisí
účetnictví. Jak jiţ bylo uvedeno, ke spojení obou komisí došlo k 1. únoru 2009 z důvodu
personálních změn. Vzhledem k tomu, ţe věkový průměr komise je poměrně vysoký
a v dalších letech je očekáván postupný odchod některých členek do starobního důchodu,
bude pro příští školní rok přijata nová učitelka pro předměty ekonomika i účetnictví. Rychlé
42
zaučení a seznámení nové členky s prací komise bude jedním z hlavních úkolů. Dalším
důleţitým úkolem bude úspěšné uplatnění nových ŠVP u prvních ročníků obchodní akademie
i ekonomického lycea od 1. září školního roku 2009/2010. Poměrně velká účast ţáků školy na
ekonomicky zaměřených soutěţích znamená i dobrou prezentaci školy, coţ má význam při
získávání dalších ţáků ke studiu na naší škole.
Katedra účetnictví
Zhodnocení současného stavu katedry
Předmětová komise účetnictví byla od druhého pololetí letošního školního roku sloučena
s předmětovou komisí ekonomika. Vyučuje předměty účetnictví na OA a EL a účetní praktika
na OA. Značná část práce členů předmětové komise byla zaměřena na vytvoření ŠVP, podle
kterých se bude vyučovat od 1. 9. 2009. Cílem je ještě více přiblíţit výuku předmětů
účetnictví a účetní praktika účetní praxi.
Plnění učebních osnov a učebních plánů
V průběhu školního roku 2008/2009 byly tematické plány plněny všemi vyučujícími.
K ţádným časovým prodlevám v plnění tematických plánů nedošlo, neboť pracovnice
předmětové komise věnují dostatečnou pozornost jejich přípravě a nedošlo k ţádným
mimořádným událostem, které by plnění tematických plánů ohrozily.
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
Stejně jako v minulém školním roce byl vyučován předmět účetní praktika. Ţáci zde
zpracovávají účetní agendu pomocí ekonomického SW Abra, který je pouţíván v mnoha
firmách. Cílem je co nejvíce přiblíţit výuku účetní praxi.
Údaje o pracovnících katedry
Katedra účetnictví má 4 členy, všichni mají předepsané odborné, 3 také pedagogické vzdělání.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
Hodnocení prospěchu v jednotlivých třídách nejlépe ukazují výsledky čtvrtletních prací ţáků.
Lepší výsledky se objevují ve třídách s jazykovým zaměřením a ve třídách ekonomického
lycea, standardní třídy jsou celkově prospěchově slabší.
Za 1. i 2. pololetí jsou slabě podprůměrné druhé ročníky, silně podprůměrné jsou výsledky
třetích ročníků OA. Obecně lze konstatovat, ţe úroveň prospěchu je závislá na absenci ţáků
a na jejich nedostačující domácí přípravě.
43
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou
Ústní maturitní zkoušku z účetnictví konalo 64 ţáků. Úroveň znalostí byla velmi dobrá, coţ
potvrdili i předsedové maturitních komisí.
Účetnictví
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
4. A
19
4
7
5
3
-
2,37
4. B
20
3
7
6
4
-
2,55
4. C
25
12
9
2
2
-
1,76
Celkem
64
19
23
13
9
-
2,19
Třída
Průměr
Praktická maturitní zkouška
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
4. A
23
3
12
5
2
1
2,39
4. B
25
7
12
5
-
1
2,04
4. C
29
6
16
4
2
1
2,17
Celkem
77
16
40
14
4
3
2,14
Třída
Průměr
Praktická maturitní zkouška zahrnovala učivo z předmětů účetnictví, ekonomika, výpočetní
technika, ekonomická praktika a účetní praktika. Ţáci zpracovali souvislý příklad v účetním
softwaru ABRA, vypočítali daňovou povinnost a komentovali výstupy a vypočtené ukazatele
finanční analýzy.
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Ve školním roce 2008/2009 zorganizovala předmětová komise účetnictví 8. ročník soutěţe ze
základů účetnictví pro ţáky 2. ročníků. Soutěţ se koná tradičně v polovině června. Cílem
tohoto krátkodobého projektu bylo posouzení, zda jsou ţáci schopni zpracovat údaje
z neznámých podkladů. O soutěţ je mezi ţáky velký zájem, celkem se jí zúčastnilo
12 talentovaných ţáků. Ceny pro soutěţící byly poskytnuty z prostředků OS Ekofórum a opět
jsme získali sponzorské dary od firmy ADaKa, s. r. o., Ústí n. L.
Závěr
Předmětová komise účetnictví zaznamenala řadu kvalitativních změn. Jak jiţ bylo uvedeno
výše, došlo od druhého pololetí ke sloučení s předmětovou komisí ekonomika. Ve školním
roce 2008/2009 se pokračovalo ve výuce předmětu účetní praktika, který byl nově zaveden
v minulém školním roce. Potvrdilo se, ţe jeho zavedení je pro ţáky přínosem. Jde o vedení
účetnictví firmy v účetním softwaru ABRA. To znamená, ţe praktická zkouška z odborných
44
předmětů navázala na zkušenosti v uplynulém školním roce a byla koncipována tak, aby ţáci
více času věnovali komentování výsledků neţ nezáţivné mechanické práci.
Konal se 8. ročník soutěţe pro talentované ţáky druhých ročníků. Úroveň znalostí soutěţících
byla velmi dobrá a všech 12 soutěţících zasluhuje za předvedené výkony pochvalu. Pro třetí
ročníky OA katedra účetnictví připravila opět „Praktickou zkoušku z odborných předmětů
nanečisto“. Všechny výše zmiňované akce mají slouţit jako motivace k lepším výkonům a ke
zlepšení studijních výsledků.
Vyučující předmětu účetnictví mají za povinnost se neustále vzdělávat, aby probírané učivo
bylo v souladu s platnou legislativou. Vzdělávání pedagogů probíhá zejména formou
samostudia. Daří se nám realizovat hlavní prioritu účetnictví – samostatnost, pečlivost,
sebekontrolu, hodnocení výsledků a práci v týmu tak, abychom se co nejvíce přiblíţili
poţadavkům trhu práce. Zpětnou vazbu máme ve výsledcích maturitní zkoušky a od
absolventů naší školy. V příštím školním roce bychom chtěli více propojit účetnictví s dalšími
odbornými předměty.
Katedra výpočetní techniky
Zhodnocení současného stavu katedry
Ve školním roce 2008/2009 katedra informačních technologií měla 4 pedagogické
pracovníky. Pracovníci katedry zajišťovali výuku předmětů informační technologie a aplikace
výpočetní techniky a ve spolupráci s katedrou ekonomiky i předmět ekonomická praktika
a ekonomické teorie. Výuka informačních technologií si stále drţí svůj vysoký standard
kvality výuky. Ţáci jsou vedeni k maximálně efektivnímu vyuţívání jak softwaru, tak
i hardwaru počítače, aby byli schopni je vyuţít v budoucnosti na vysoké škole i v praxi.
V tomto školním roce došlo k úpravě tematických plánů v souladu s vývojem informačních
technologií. Katedra informačních technologií se stále snaţí prohlubovat a zdokonalovat
pouţívání e-learningové výuky v systému Moodle.
V prosinci 2008 byla uskutečněna inovace počítačové učebny PS2 repasovanými počítači
a novými LCD monitory. Do školy byly zakoupeny dvě kopírky značky ADLER, které
umoţňují i síťový tisk pro potřeby vyučujících. V tomto školním roce započaly změny
v infrastruktuře počítačové sítě školy a serverů. Pro zvýšení bezpečnosti počítačové sítě byl
instalován nový firewall a router zaloţený na linuxové distribuci.
Na samostatný server byly vyčleněny sluţby poštovního serveru. Dalším opatřením pro
zvýšení bezpečnosti počítačové sítě i jednotlivých stanic je přechod na antivirový program
AVG 8.5.
Od září 2008 naše škola plně přešla na elektronickou třídnici a výkazy v systému Bakaláři.
Přechod na elektronické výkazy proběhl bez větších problémů, protoţe během zkušebního
provozu v minulém školním roce byly tyto odstraněny. Všichni rodiče i ţáci naší školy mají
přístup do systému Bakaláři. V květnu 2009 byl celý systém Bakaláři převeden na nový
samostatný server.
Plnění učebních osnov a učebních plánů
45
Současné tematické plány předmětu informační technologie a aplikace výpočetní techniky
byly ve školním roce 2008/2009 splněny.
I v letošním školním roce byla rozdílná úroveň znalostí v prvních ročnících. Po úvodním
zmapování vědomostí byla více věnována pozornost ţákům, kteří mají menší moţnosti
přístupu na PC a Internet.
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
V letošním školním roce probíhala v jedné učebně výuka na operačním systému Windows
Vista a kancelářském balíku Microsoft Office 2007. I nadále jsou stále zdokonalovány
e-learningové kurzy systému MOODLE.
Údaje o pracovnících katedry
Jeden vyučující katedry si dokončil kvalifikaci na vysoké škole. Ve školním roce 2008/2009
se pedagogičtí pracovníci zúčastnili následujících školení.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Typ kurzu nebo druh vzdělávací akce
Počet účastníků
Excel pro ekonomy a manaţery
1
Access 2003 pro pokročilé
1
MySQL – jazyk SQL
1
Celkem
3
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
První ročníky v 1. pololetí mají nepříznivé studijní výsledky z důvodu rozdílné úrovně
znalostí ze základní školy. Ve druhém pololetí 1. ročníku se studijní výsledky zlepšují. Vyšší
ročníky dosahují dobrých studijních výsledků i přes svou náročnost. Lepší studijní výsledky
mají ţáci ekonomického lycea a jazykových tříd.
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou
V letošním školním roce ústní maturitní zkoušku z předmětu informační technologie vykonali
3 ţáci – 1 s prospěchem výborným, 2 s prospěchem chvalitebným, celkový průměr 1,66.
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Naše škola je Akreditovaným střediskem ECDL. V letošním školním roce se testování
zúčastnilo kolem 40 ţáků, z nichţ polovina získala celoevropsky uznávaný ECDL Certifikát.
Testeři naší školy se zúčastnili školení pro testování v QTB 5.
46
Závěr
Katedra informačních technologií velice dobře připravila infrastrukturu počítačové sítě pro
úplný provoz elektronické evidence systémem Bakaláři. Zvýšila bezpečnost počítačové sítě
zakoupením firewallu, rozdělením některých serverů a přechodem na antivirový program
AVG 8.5. Katedra spolupracuje s ostatními katedrami školy, aby byla zajištěna kvalitní
výuka.
V dalším období se katedra zaměří na zdokonalení e-learningu ve výuce, stejně jako na
aktualizaci obsahové náplně výuky v souladu s vývojem softwarových a hardwarových
prostředků informačních technologií.
Katedra společenských předmětů
Zhodnocení současného stavu katedry
Katedra společenskovědních předmětů je v současné době plně aprobována, sestává ze 6
pedagogů Ve společenskovědní oblasti vzdělávání klademe důraz nejen na sumu teoretických
poznatků, ale také na přípravu pro praktický ţivot a celoţivotní vzdělávání. Vedle vybraných
vědomostí a dovedností, jejichţ zvládnutí povaţujeme za nezbytné (např. pro kvalitní
přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy), vedeme ţáky především k posilování
mediální gramotnosti a dále ke kultivaci jejich historického, politického a sociálněprávního
vědomí.
Hlavním cílem katedry v uplynulém období byla tvorba ŠVP, který přináší nové moţnosti ve
výuce společenskovědních předmětů nejen co do obsahu učiva, ale také nových metod výuky,
jeţ upřednostňují vlastní kreativitu ţáků.
Vzhledem k tomu, ţe zájem o studium společenských věd v posledních letech narůstá (je to
dáno především pestrou nabídkou společenskovědních oborů jednotlivých univerzit), bude
naší prioritou v následujícím období zkvalitnění výuky společenskovědních seminářů
s ohledem na SCIO testy, které preferuje většina prestiţních univerzit.
Plnění učebních osnov a učebních plánů
Výuka společenskovědních předmětů probíhala v souladu s učebními osnovami, učební plány
byly splněny v celé jejich šíři.
Individuální zvláštnosti ţáků nejsou opomíjeny – učitelé dbají doporučení pracovníků
pedagogicko-psychologické poradny a snaţí se ţákům, u nichţ byla diagnostikována některá
ze specifických poruch učení (např. dysgrafie, dyslexie,…), maximálně pomoci tyto obtíţe
zvládnout – za tímto účelem jsou jednotlivými učiteli vypracovávány individuální vzdělávací
programy, ve kterých je mj. zahrnuta také spolupráce s rodiči ţáka.
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky
Zásadní inovací v uplynulém období byla jiţ zmiňovaná tvorba ŠVP.
Za nadstandardní povaţujeme nabídku volitelných společenskovědních seminářů určených
ţákům, kteří projevují zájem o danou problematiku a chtějí v tomto zaměření pokračovat ve
vysokoškolském studiu. Pravidelně monitorujeme jejich úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ,
s výsledky jsme spokojeni – naši absolventi, kteří vykonali maturitní zkoušku ze ZSV
(Základů společenských věd) a SVP (Společenskovědních předmětů), v současné době studují
47
na filozofických, pedagogických, právnických či sociálně-ekonomických fakultách. Mezi
frekventované obory pak patří především politologie, filozofie, sociologie a psychologie.
Úspěšnost našich studentů je pro nás inspirativní v oblasti preference určitých metod ve
výuce. Zvláštní důraz klademe na samostatné výstupy ţáků – vedle referátů studenti
zpracovávají seminární práce na vybraná témata (některé VŠ poţadují během přijímacího
řízení soupis a prezentaci těchto prací). Nezbytnou součástí výuky jsou diskuse, práce
s verbálními, ikonickými a kombinovanými texty, přičemţ ţáky vedeme k tomu, aby své
názory na sociální, politické a etické otázky formulovali věcně, pojmově a formálně správně,
náleţitě je podloţili argumenty.
Za velmi uţitečný způsob obohacení výuky společenskovědních předmětů povaţujeme
exkurze. Jde o nevšední, záţitkovou metodu výuky, která přispívá k jejímu zkvalitnění
(především z hlediska motivace ţáků), téma exkurze můţe být zároveň východiskem pro další
práci ve výuce, tj. výstupem můţe být písemné zpracování v podobě samostatné či skupinové
práce ţáků, prezentace a následná diskuse. V neposlední řadě přinášejí tolik ţádané propojení
teorie a praxe.
Realizace modulu úvod do světa práce ve společenskovědních předmětech
V současné době pracujeme na „elévském“ projektu ve výuce společenskovědních předmětů,
a to „Právo v praxi“. Jeho účelem by mělo být především propojení teorie s praxí, ţáci budou
mít moţnost poznat právní problematiku prostřednictvím tzv. náslechů u soudu, nezbytnou
podmínkou projektu je intenzivní spolupráce učitelů a soudců. „Právo v praxi“ vzácně
propojuje více společenskovědních předmětů, tj. právo, psychologii, společenskou kulturu a
občanskou nauku a přináší moţnost diskuse o dané problematice s odborníky z praxe. První
náslechy se uskuteční v září 2009.
V rámci výuky zeměpisu byly uskutečněny dva projekty: pro 1. ročník „Porovnání vztahu
výroby energie a environmentu v ČR a v Rakousku“, pro 2. ročník „Vliv průmyslu a výroby
na ţivotní prostředí v ČR“. Jde o intenzivní mezipředmětovou spolupráci: zeměpis a
zboţíznalství, náplň projektů vhodně doplňuje učivo občanské nauky (tematický celek
„Člověk a svět“: praktická filozofie - etika).
Kvalita mezipředmětové spolupráce je dána především počtem moţností - kdy a jak - lze
aplikovat získané teoretické poznatky v praxi, jinak řečeno: v případě katedry
společenskovědních předmětů je kvalita spolupráce s praxí přímo úměrná kvantitě exkurzí a
projektů, které přispívají k získání náleţitých pracovních návyků.
Spolupráce s jinými školami
Katedra společenskovědních předmětů spolupracuje především se studenty Univerzity J. E.
Purkyně. Studenti UJEPu (často absolventi naší školy) členy katedry pravidelně oslovují za
účelem získávání informací pro své seminární a bakalářské práce – často jde o ankety a
dotazníky určené středoškolským studentům.
Údaje o pracovnících katedry
Všichni členové katedry jsou plně aprobováni, a tudíţ způsobilí k výuce společenskovědních
předmětů.
Jedna členka katedry v listopadu 2008 úspěšně ukončila specializační studium školní a
poradenské psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (obor školní metodik
prevence), coţ mj. přispívá ke zkvalitnění výuky psychologie v ekonomickém lyceu.
V tomto školním roce jsme se nezúčastnili ţádné oficiální vzdělávací akce v rámci DVPP
z mnoha objektivních důvodů (např. finanční i časová náročnost seminářů, které jsou často
48
pořádány mimo Ústecký kraj). Nicméně vzhledem k naší aprobaci další vzdělávání probíhá
permanentně – bez soustavného sledování a samostudia aktuální sociální problematiky si
nelze výuku společenskovědních předmětů představit.
V příštím školním roce plánujeme účast na seminářích, které budou zaměřeny na státní
maturitní zkoušky z Občanského a společenskovědního základu.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí
S prospěchem ţáků v jednotlivých společenskovědních předmětech jsme spokojeni – ţáci
dosahují velmi dobrých výsledků. Ţádný ze studentů nebyl klasifikován stupněm
nedostatečným v předmětech ON, ZSV, SK, SVP, PSY, PRA a D. Pouze dva studenti byli ve
2. pololetí klasifikováni stupněm nedostatečným – v předmětu zeměpis.
Tradičně lepší výsledky lze vysledovat ve třídách ekonomického lycea.
Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou
Společenskovědní předměty (ekonomické lyceum) a Základy společenských věd (OA – A, B,
C)
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
4. A
3
1
1
0
1
0
2,33
4. B
4
1
2
1
0
0
2
4.C
1
0
1
0
0
0
2
4. L
8
3
5
0
0
0
1,62
18
5
8
1
1
0
1,56
Třída
Celkem
Průměr
Dějepis
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
4. A
0
0
0
0
0
0
0
4. B
0
0
0
0
0
0
0
4. C
0
0
0
0
0
0
0
4. L
3
2
0
1
0
0
1,67
Celkem
3
2
0
1
0
0
1,67
Třída
Zeměpis
49
Průměr
Klasifikace
Počet
maturantů
1
2
3
4
5
4. A
0
0
0
0
0
0
0
4. B
0
0
0
0
0
0
0
4. C
0
0
0
0
0
0
0
4. L
19
8
4
6
1
0
2,00
Celkem
19
8
4
6
1
0
2,00
Třída
Průměr
Soutěţe a přehlídky – počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009
Název soutěţe, přehlídky
Zeměpisná olympiáda
Účastníci v kole
školním
okresním
18
2
oblastním ústředním
0
0
_
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků
Katedra jiţ před pěti lety navázala kontakt s o. p. s. Člověk v tísni formou spolupráce
v projektu Jeden svět na školách. Společnost poskytla sadu audiovizuálních materiálů –
především dokumentárních krátkometráţních filmů, týkajících se nejrůznějších problémů této
doby u nás i ve světě. V rámci tohoto projektu jsme zhlédli i několik filmů při veřejné
projekci na festivalu Jeden svět. Znovu se potvrdilo, ţe tyto otázky středoškoláky zajímají, a
pokud se s nimi v takto kvalitním projektu smysluplně pracuje, znamená to velký přínos.
V akci JSNŠ pokračujeme, začneme také vyuţívat aktivity, které nám tato nadace nabízí,
např. skupinové vyučování apod. Filmového festivalu JSNŠ se letos zúčastnily všechny třídy
OA.
Katedra rovněţ úspěšně spolupracuje s katedrou výchovného poradenství – pro všechny
ţáky 1. ročníku jsou v rámci prevence drogové závislosti pořádány besedy z odborníky –
v tomto školním roce jsme navázali spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad
Labem. Přednášky a besedy na téma rizika drogové závislosti a prevence AIDS vhodně
doplňují učivo společenskovědních předmětů (zvláště občanské nauky).
V letošním školním roce katedra také promptně reagovala na události ústeckého regionu –
v souvislosti s pochodem neonacistů Ústím nad Labem vyučující věnovali tomuto tématu
náleţitou pozornost ve výuce ve smyslu prevence neţádoucích společenských jevů, k besedě
se studenty byl přizván J. A. Haidler (ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem – zástupce
iniciativy „V Ústí neonacisty nechceme“), další informace o extremistických skupinách
zazněly také v rámci jiţ zmíněného filmového festivalu Jeden svět na školách.
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
50
Závěr
V této zprávě jsme se snaţili nastínit priority katedry, naplňování cílů za uplynulé období,
naše představy o dalším vývoji, které se týkají především konkrétních návrhů, jejichţ
realizace by v dalších letech mohla výrazně napomoci ke zkvalitnění výuky
společenskovědních předmětů.
Katedra společenskovědních předmětů samostatně funguje teprve prvním rokem, v uplynulém
období byla spojena s katedrou českého jazyka. Pozitiva společenskovědních předmětů lze
určitě vysledovat v soutěţích (Zeměpisná olympiáda), ve vyuţití PC v některých předmětech
(ZS, SVS), v realizaci oblíbených exkurzí a projektů, v zájmu studentů o společenskovědní
problematiku (výuka společenskovědních seminářů, úspěšnost v přijetí na VŠ
společenskovědního zaměření), v práci s audiovizuální technikou (např. výuka seminářů
probíhá v audiovizuální učebně).
V následujícím období bychom se chtěli více zaměřit na projektové vyučování (propojenost
s praxí) a nadále rozvíjet perspektivní mezipředmětovou spolupráci s jinými katedrami
(projekty katedry přírodních věd a výchovného poradenství).
51
VI. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Zhodnocení současného stavu katedry
Standardní činnosti výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů podle
Vyhlášky č. 72 z 9. února 2005 o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských
poradenských zařízeních zajistili výchovný poradce a školní metodik prevence. Ve spolupráci
s třídními učiteli a vedením školy svoji práci zaměřili na:




prevenci sociálně patologických jevů,
práci s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
kariérové poradenství,
pomoc při řešení problémů.
V následujícím školním roce se budou kromě výše uvedeného soustředit zejména na další
podporu činnosti Studentského dobrovolnického centra při OA a na práci Studentské rady
OA.
Prevence sociálně patologických jevů
Pracovalo se podle Minimálního preventivního programu (MPP). K rychlejší adaptaci
ţáků 1. ročníků pomohl seznamovací pobyt v Lesním hotelu v Doksech „Hry za školou“.
Akce úspěšně proběhla 1.–3. září 2008 díky skvělé práci učitelů a jejich asistentů z řad ţáků
vyšších ročníků. Finančně ji podpořilo o. s. EKOFÓRUM. Účast ţáků 1. ročníků byla téměř
100procentní. Hry, dílny aj. přispěly ke zvýšení sebevědomí ţáků a tím také jako prevence
před šikanou, projevy nacionalismu, xenofobie aj.
Vhodnou formou práce v rámci primární prevence sociálně patologických jevů je
organizované dobrovolnictví. Jiţ čtvrtým rokem na naší škole působilo Studentské
dobrovolnické centrum – neformální vrstevnická skupina přibliţně padesáti mladých lidí
s podobnými hodnotami a zaměřením. Členové SDC se pravidelně setkávali se školní
metodikem prevence a pracovali na skupinových projektech. V rámci své činnosti
spolupracovali především s neziskovými organizacemi, např. s o. p. s. Člověk v tísni, o. s.
Ţivot dětem. Naši ţáci se jiţ poosmé zúčastnili celostátní charitativní akce Srdíčkový den.
Pokračovali jsme také ve spolupráci s o. s. Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu, ţáci
se jiţ potřetí zúčastnili celonárodní sbírky, jejíţ výtěţek je určen pro pomoc nevidomým
občanům.
SDC má za sebou jiţ čtvrtý rok existence, jeho práce nás těší, ukazuje se navíc jako velmi
dobrá motivace pro další profesní růst našich ţáků – někteří z nich se chtějí dobrovolnické
práci věnovat i nadále ve svém volném čase nebo chtějí pokračovat ve studiu na VŠ se
zaměřením na sociální práce. Vedle profesního hlediska nutno vyzdvihnout i pozitivní vliv na
osobnostní rozvoj středoškoláků – dobrovolnictví především prohlubuje sociální cítění
mladých lidí, coţ je nanejvýš ţádoucí a v podstatě nadřazené všem dalším uţitkům, které tato
práce přináší.
52
Součástí MPP byl rovněţ blok „Sportem proti drogám“. Pod vedením členů katedry tělesné
výchovy se konaly sportovní soutěţe, turnaje, lyţařský výcvik a vodácký kurz. Tyto aktivity
patřily mezi ţáky k nejoblíbenějším.
Vyučující jazyků se na MPP podíleli programy „Kulturou ke zdravému ţivotnímu stylu“
a „Přátelství“. Velký přínos měly nejen uspořádané jazykové soutěţe a olympiády, ale
i zahraniční výměnné pobyty. Kromě toho docházelo k prevenci nenásilnou formou někdy
také přímo v průběhu vyučování, kdy se ţáci seznamovali s problematikou osobnostního
rozvoje, právními otázkami a diskutovali o svých problémech. Zvýšená pozornost byla
věnována tématům „hrozba neonacismu a pravicový extremismus“ – krom jiných s ţáky na
toto téma diskutoval ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem.
Ţákyně 1. ročníků absolvovaly v rámci tzv. rodinné výchovy v listopadu 2008 besedu
s ţenskou sestrou. Děvčata ocenila profesionální přístup lektorky.
V červnu uskutečnil výchovný poradce školení devíti nových peer aktivistů. Školnímu
metodikovi prevence se podařilo navázat spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad
Labem a zorganizovat přednášku s besedou pro ţáky 1. ročníků zaměřenou na rizika
zneuţívání drog a rizika nechráněného pohlavního styku, informace o aktuální situaci v ČR
a v Ústeckém kraji.
Počet absolventů
Absolventi program u Peer
60
50
40
Nově proškolení
30
20
10
0
Celkem
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Školní rok
Práce s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Učitelé se věnovali nadaným ţákům a přispívali k dalšímu rozvoji jejich vědomostí
a dovedností. Mnozí ţáci následně úspěšně reprezentovali naši školu na olympiádách aj.
soutěţích.
U ţáků s diagnostikovanými specifickými poruchami učení postupovali učitelé podle
individuálních vzdělávacích plánů sestavených podle doporučení PPP. Zároveň
spolupracovali s výchovným poradcem.
53
Kariérové poradenství a rozbor uplatnění našich studentů
V Ústeckém kraji bývá tradičně vysoká nezaměstnanost, proto také stoupá význam
kariérového poradenství. Všem ţákům školy byla věnována pravidelně aktualizovaná
nástěnka výchovného poradenství.
Výchovný poradce zaměřil nejvíce svou pozornost na ţáky 4. ročníků. Práce začala v září
dotazníkem zjišťujícím zájem o Učitelské noviny se seznamem VŠ, zajištěním objednávky
časopisu a jeho distribucí, pokračovala besedou „Jak na VŠ“ s instrukcemi k postupu při
vybírání vhodné školy, vyplňováním, odesíláním přihlášek a končila v červnu vysvětlováním
nejasností vzniklých při přijímacím řízení. Vzhledem k tomu, ţe se zvýšil počet fakult, které
vyuţívají testovací nabídky SCIO při přijímacím řízení na VŠ, byl pro ţáky uspořádán
seminář s lektorem této společnosti.
Výrazně se projevuje růst zájmu absolventů o pokračování studia na VŠ, stále se rozšiřující
nabídka otevíraných oborů na VŠ, jakoţ i navyšování limitů počtu přijatých ţáků na VŠ. Jak
dokládá tabulka č. 1, v posledních dvou letech výrazně stoupla úspěšnost v přijímacím řízení
a % přijatých na VŠ a VOŠ. V tomto období se hlásili na VŠ uţ i absolventi oboru
ekonomické lyceum a byli v porovnání s ţáky ostatních tříd nejúspěšnější.
Tabulka č. 1
Ţáci OA na VŠ a VOŠ
Zájem
Školní rok Počet absolventů
o pokračování ve
na VŠ
OA k 30. 9.
studiu v %
Počet přijatých na
VŠ
VOŠ
Úspěšnost zájemců
při přijímacím řízení
v%
% přijatých na VŠ
a VOŠ
z celk. počtu
absolventů OA
2002/03
88
71
35
5
65
45
2003/04
76
75
34
7
72
54
2004/05
80
76
39
4
70
54
2005/06
116
86
58
8
66
57
2006/07
90
90
52
4
69
62
2007/08
87
92
66
2
85
78
2008/09
84
90
61
0
81
72
Pozn.: Mezi přijaté na VŠ byli aţ do šk. roku 2005/06 vţdy započítáni i studenti 0. ročníků.
Protoţe mají naši ţáci skutečně široký základ vědomostí a dovedností, studují různé obory.
Přesto lze vysledovat trendy studia zejména ve čtyřech následujících oblastech:

ekonomická (ekonomika a management, sociální politika a sociální práce, hospodářská
politika a správa, finance a účetnictví)
 učitelství (společenské vědy, jazyky – CJ, AJ, NJ, FJ)
 informatika
Ţáci dávají výrazně přednost studiu na VŠ před VOŠ, i kdyţ je šance k přijetí na VOŠ zatím
vţdy stoprocentní. Příčinou je pravděpodobně fakt, ţe VOŠ představují netradiční typ
vzdělávání v ČR a našim absolventům nevyhovují po obsahové stránce studia. Kromě toho
54
mají absolventi VŠ do budoucna pravděpodobně vyšší šanci pro uplatnění v praxi a lepší
finanční ohodnocení. Do šk. roku 2004/05 se ţáci hlásili výhradně na školy veřejné či státní,
od šk. roku 2005/06 uţ i na soukromé.
Naším cílem je reagovat na zájem ţáků o další studium zvyšující se kvalitou výuky
a přiměřenou hodinovou dotací těch předmětů, které jsou stěţejní pro studium na VŠ a VOŠ,
jakoţ i nabídkou volitelných předmětů. Z tohoto hlediska se jeví pro naši školu perspektivní
otevření oboru gymnaziálního typu studia s odborným zaměřením a přípravou ke studiu na
VŠ - ekonomické lyceum 78-42-M/002.
Pomoc při řešení problémů
Většinu problémů se ţáci snaţili řešit přímo s učiteli. Někteří ţáci konzultovali řešení
obtíţných situací s metodikem primární prevence nebo s výchovným poradcem. Počet
výpůjček odborné literatury poklesl. Schránka důvěry byla vyuţita 1x, problém obratem
vyřešil výchovný poradce.
Studentská rada OA se podílela na realizaci projektu „Aby nám ve škole bylo ještě lépe“.
Během školního roku se sešla celkem 7x. Pomáhala řešit problémy ţáků. Nejaktivnější
členové zorganizovali začátkem prosince ve škole 1. MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. Členové
rady budou pokračovat v práci i v následujícím školním roce.
Ostatní aktivity výchovného poradce a školního metodika prevence
Na pravidelných měsíčních schůzích diskutovali o průběhu plnění plánu a konzultovali řešení
problémů. Kromě toho zajistili:







vyplňování a odesílání dotazníků, vyřizování e-mailů,
sledování absence, spoluúčast ve výchovné komisi, psaní zápisů z ní,
pedagogická šetření a zápisy z nich,
tvorbu nástěnek a jejich pravidelnou aktualizaci,
studium či půjčování nové odborné literatury v oblasti poradenství a prevence,
propagaci OA,
spolupráci s vedením školy a členy pedagogického sboru, výchovnými poradci a školními
metodiky prevence jiných SŠ, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad
Labem, Dobrovolnickým centrem, KHS v Ústí nad Labem aj.
Realizace modulu úvod do světa práce
Do přípravy na budoucí povolání ţáků se zapojili všichni vyučující. V rámci učebních plánů
vybraných předmětů absolvovali ţáci bloky „Úvodu do světa práce“.
Díky aktivním učitelům se ţáci zúčastnili celé řady exkurzí, velkým přínosem byla také
3týdenní praxe ţáků třetích ročníků, dobrou přípravou bylo zpracovávání podnikatelských
záměrů a jejich obhajoba u maturitních zkoušek stejně jako olympiáda v účetnictví aj.
soutěţe. Aby se mohli lépe uplatnit na trhu práce, vyuţili někteří ţáci moţnost získat
certifikát ECDL, sloţit státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici nebo základní
státní zkoušku z jazyka.
55
Ţáci 4. ročníků absolvovali dobře připravenou přednášku na Úřadu práce v Ústí nad
Labem. Ocenili, ţe se mohli komplexně seznámit se sluţbami, jeţ úřad poskytuje,
a s úskalími při hledání pracovního uplatnění.
Kvalitu našich absolventů dosvědčují i zprávy o nízkém počtu nezaměstnaných uchazečů
z Úřadů práce v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích a Litoměřicích – pouze dva
z 84 maturantů k 1. listopadu 2008, k 1. březnu 2009 se tento stav sníţil na jednoho.
Údaje o pracovnících školy
Školní metodik prevence úspěšně dokončil specializační studium na PF UK Praha. Výchovný
poradce a školní metodik prevence jsou tedy k činnosti plně kvalifikováni.
Závěr
Výchovný poradce a školní metodik prevence díky dobré spolupráci s ţáky, učiteli a vedením
své plány splnili. V činnosti vynikali členové Studentského dobrovolnického centra při OA.
Rezervy vidíme v práci Studentské rady OA. Podařilo se navázat spolupráci s KHS v Ústí nad
Labem. V následujícím období chceme:


nadále podporovat rozvoj činnosti Studentského dobrovolnického centra při OA
a Studentské rady OA,
v rámci kariérového poradenství pokračovat v rozšíření informačního servisu
v elektronickém systému OA, coţ ţákům ulehčí hledání vhodného uplatnění.
V novém školním roce chceme od odboru školství, mládeţe a tělovýchovy KÚ ÚK zlepšení
finančních podmínek pro práci.
56
VII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI
V průběhu školního roku 2008–2009 nebyla provedena ţádná inspekce. Při kontrolní činnosti
nebylo zjištěno porušení obecně závazných předpisů.
57
VIII. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Informace o hospodaření školy za kalendářní rok 2008
Rozpočet
Rozpočet na rok 2008 činil Kč 20 457 530,00 (upravený rozpočet k 8. 12. 2008).
1.
2.
3.
4.
5.
Kč 13 082 270,00
Kč
233 660,00
Kč 2 115 000,00
Kč
137 900,00
Kč 4 888 700,00
Kč 20 457 530,00
Platy
ONIV přímé
ONIV provozní
OPPP
Odvody
Celkem
Posledním upraveným rozpočtem bylo přiděleno v rámci přímých nákladů celkově
Kč 18 342 530,00 a v rámci provozních nákladů celkem Kč 2 115 000,00.
Na základě rozhodnutí M3MT č.j. 15 242/2208-26 ze dne 25. 7. 2008 byla přidělena dotace:
Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků
regionálního školství s ohledem na kvalitu práce
Kč
113 000,00
Údaje o čerpání mzdových prostředků a odvodů (přímých nákladů)
Dotace na platy ze státního rozpočtu
Dotace na ostatní platby za provedené práce
Dotace na zákonné odvody SP, ZP
Dotace na zákonné odvody FKSP
Kč 13 082 270,00
Kč
137 900,00
Kč 4 582 486,00
Kč
261 640,00
Údaje o čerpání výdajů na učebnice, učební texty, učební pomůcky
a výdajů souvisejících s pracovněprávním vztahem (přímých nákladů)
Náklady na cestovné
Náklady na uč. pomůcky, učebnice, uč. texty
Náklady na ochranné pomůcky
Náklady na zákonné pojištění
Náklady na školení (DVPP)
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
78 198,00
81 059,00
449,00
56 089,00
62 828,00
Rozpočtem byla přidělena částka na přímé ONIV Kč 233 660,00, tyto prostředky byly
vyčerpány v plné výši. Z této částky byla pouţita částka ve výši Kč 62 828,00 jako prostředky
na DVPP. Překročení přidělené částky na přímé ONIV škola dokryla z vlastních zdrojů.
58
Hospodaření školy v roce 2008 – přehled
Za rok 2008 vykazuje OA hospodářský výsledek, a to:
1. z hlavní činnosti ve výši tis. Kč –1 418,73;
2. v rámci vedlejší hospodářské činnosti zlepšený výsledek ve výši tis. Kč +10 234,20.
Hospodaření Obchodní akademie (OA + JŠ) – hlavní činnost
UKAZATEL
Hrubé mzdy
(v tom OPPP)
Odvody
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udrţování
Cestovné
Nákl. na reprezentaci
Sluţby
Ostatní daně a poplatky
Ostatní jiné náklady
Odpisy
Náklady celkem
OA
13 890 756,00
(582 470,00)
4 987 403,00
829 384,00
910 487,00
104 459,00
95 695,00
4 008,00
808 848,00
0,00
56 591,00
286 768,00
21 974 400,00
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Trţby z prodeje sluţeb
Jiné výnosy
Příspěvky a dotace
Výnosy celkem
Kč 1 227 941,00
Kč
174 510,00
Kč 20 570 530,00
Kč 21 972 981,00
Hospodaření Obchodní akademie – vedlejší činnost
UKAZATEL
Hrubé mzdy
OPPP
Odvody
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udrţování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Sluţby
Náklady celkem
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
VHČ
0,00
12 025,00
384,00
36 733,00
166 079,00
18 433,00
946,00
0,00
78 121,00
312 721,00
Trţby z prodeje sluţeb
Výnosy celkem
Kč
Kč
322 955,00
322 955,00
59
Přehled investičního a rezervního fondu k datu 31. 12. 2008
Stav investičního fondu k 31. 12. 2008 – Rozvaha ř. 135
Kč
525 435,00
Finanční krytí
Čerpání ve 4. čtvrtletí
Kč
525 435,00
0,00
Tvorba 01–12/2008 celkem
z toho: přijaté dary
tvorba odpisů
Kč
Kč
Kč
286 768,00
0,00
286 768,00
Čerpání 01–12/2008 celkem
Kč
91 558,00
Poloţkový rozpis čerpání 01–12/2008
Oprava dlaţby keramické a sanačních omítek
Oprava sanačních omítek
Aktivace databázového serveru
Kč
Kč
Kč
14 696,00
9 990,00
66 872,00
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2008 – Rozvaha ř. 134
Kč
51 617,00
Finanční krytí
Čerpání ve 4. čtvrtletí
Kč
Kč
51 617,00
0,00
Tvorba 01–12/2008 celkem
z toho: přijaté dary
Kč
Kč
208,00
0,00
Čerpání 01–12/2008 celkem
Kč
0,00
Poloţkový rozpis čerpání 01–12/2008
Kč
0,00
60
X. ZÁVĚR
Výchovně vzdělávací proces nebyl v průběhu školního roku narušen. Tematické plány byly
splněny, drobný skluz v plnění dílčích tematických plánů byl organizačně vyřešen. Průběh
výuky a její kvalita byla v tomto školní roce na velmi dobré úrovni. Drobné připomínky
pedagogického sboru byly řešeny průběţně. Výchovně vzdělávacích cílů bylo dosaţeno.
Hlavním úkolem pro vedení školy zůstává zabezpečení provozu školy i přes velmi malý
příspěvek na provoz od zřizovatele.
Předpoklad a trend dalšího vývoje
Od 1. 9. 2009 budeme vyučovat podle nových školních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze
schválených Rámcových vzdělávacích programů. V oboru obchodní akademie budeme od
1. ročníku vyučovat podle RVP 63-41-M/02 obchodní akademie, který nahrazuje stávající
obor 63-41-M/004, a v oboru ekonomické lyceum podle RVP 78-42-M/02 ekonomické
lyceum, který nahradí obor 78-42-M/002. Ve vyšších ročnících pokračuje výuka v původních
oborech (63-41-M/004 – obchodní akademie a 78-42-M/002 – ekonomické lyceum).
Zaznamenali jsme rostoucí zájem o obor ekonomické lyceum, který připravuje ţáky
především pro terciární vzdělávání. Do tohoto oboru se tradičně hlásí ţáci s lepším studijním
průměrem a s většími studijními předpoklady. Proto jsme pro příští školní rok poţádali
o změnu kapacit a ve školním roce 2009–2010 otevřeme 2 třídy oboru obchodní akademie
a 2 třídy oboru ekonomické lyceum při zachování původní celkové kapacity. Tímto krokem
hodláme podpořit politiku Ústeckého kraje, tj. zvýšit vzdělanost obyvatel regionu, neboť
právě absolventi oboru ekonomické lyceum jsou velmi úspěšní ve studiu na VŠ a řada z nich
jistě v regionu zůstane nebo se do něho po úspěšném dokončení studia opět vrátí. Ani naši
absolventi oboru obchodní akademie však nezůstávají pozadu. Přestoţe tento obor poskytuje
našim absolventům nejlepší uplatnění na trhu práce, většina z nich pokračuje ve studiu na VŠ
(81 % ve školním roce 2008–2009).
Škola je zapojena do systémového projektu UNIV – Uznávání výsledků neformálního
vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací sluţby pro
dospělé. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řídí
ho MŠMT ČR a realizuje Národní ústav odborného vzdělávání. Tento projekt skončil
k 31. srpnu 2008 a přihlásili jsme se do projektu UNIV2 a spolupracujeme na jeho přípravě.
Zhodnocení současného stavu školy
Stanovené cíle za uplynulé období se nám podařilo splnit. Za úspěch povaţujeme naplnění
prvních ročníků a zvyšující se zájem o obor ekonomické lyceum, který jednoznačně obohatil
nabídku vzdělávání pro přípravu ţáků na vysoké školy.
Za účelem větší systematičnosti jsme se rozhodli testovat všechny ţáky školy jiţ od 1. ročníku
ve všech potencionálních maturitních předmětech. Testy připravují vyučující jednotlivých
předmětů. Jsou jednotné pro daný ročník a musí pokrýt základní učivo dané osnovami. Jak
vyplývá z autoevaluace jednotlivých kateder, vyučující toto testování hodnotí většinou kladně
a vítají onu zpětnou vazbu, kterou jim testování přináší.
61
Ţáci si postupně zvykají na novou formu zkoušení a státní maturita či testy u přijímacích
zkoušek na VŠ pro ně nebudou ţádným strašákem. V příštích letech budeme v tomto systému
rozhodně pokračovat.
Při kontrolní činnosti nebylo zjištěno porušení obecně závazných předpisů.
Datum zpracování zprávy: 29. října 2009
Datum projednání na poradě pracovníků školy:
v radě školy:
Podpis ředitele a razítko školy:
62
4. listopadu. 2009
10. 11. 2009

Podobné dokumenty