M STSKÝ Ú AD TÁBOR

Komentáře

Transkript

M STSKÝ Ú AD TÁBOR
MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
*S00FX00SC3EP*
Odbor územního rozvoje
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba
S00FX00SC3EP
S-META 37533/2013 OR/INes 3
METAB 59973/2013/OR/INes
Nesrovnalová Iveta Ing. arch.
Tábor
2013-12-09
OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje jako úřad územního plánování, příslušný podle
§ 6 odstavce 1, písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen „stavební zákon“) v platném znění, oznamuje v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona
PROJEDNÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRBONÍN
Návrh zadání územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí:
- u pořizovatele, na odboru územního rozvoje MěÚ Tábor, Žižkovo nám. 2, kancelář č. 308
- na Obecním úřadě Chrbonín
- v elektronické podobě na www.taborcz.eu a www.obec-chrbonin.cz
od 18.12.2013 do 17.1.2014
Návrh zadání obdrží dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Do 30 dnů od obdržení
návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u
pořizovatele vyjádření s požadavky na obsah změny územního plánu, krajský úřad jako
příslušný úřad stanovisko a sousední obce své podněty.
Návrh zadání je zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne
vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, tj. od 18.12.2013 do 17.1.2014. V uvedené lhůtě
může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Na základě výsledků projednání bude návrh zadání upraven a předložen ke schválení
Zastupitelstvu obce Chrbonín.
Oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání je vyvěšeno na úřední desce MěÚ Tábor a
OÚ Chrbonín a v elektronické podobě na www.taborcz.eu a www.obec-chrbonin.cz.
……………………………………
Ing.Vlastimil Křemen
vedoucí odboru územního rozvoje
„otisk razítka“
vyvěšeno dne:
vyvěšeno elektronicky dne:
sejmuto dne:
sejmuto elektronicky dne:
Rozdělovník dotčených orgánů, sousedních obcí, krajského úřadu:
(odesláno datovými schránkami, doporučeně, včetně návrhu zadání)
1. Městský úřad Tábor, Žižkovo náměstí 2
a. odbor životního prostředí,
b. odbor územního rozvoje - památková péče
c. odbor dopravy
2. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3, 370 01
České Budějovice
3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha
4. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
5. Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7
6. Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha
7. Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha
8. Krajské ředitelství policie Jč kraje, odbor správy majetku, odd. správy nemovitého
majetku, Lannova 193/23, 370 74 České Budějovice
9. Krajský úřad - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
a. odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
b. odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
c. odbor dopravy a silničního hospodářství
10. Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Tábor, Palackého 350, 390 02 Tábor
11. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, inspektorát Tábor, Vančurova 1946, 390
01 Tábor
12. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56
Tábor
13. Obvodní báňský úřad v Příbrami, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
14. Ministerstvo obrany, Vojenská a ubytovací stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C,
530 02 Pardubice
15. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum, Schneiderova 32, 370 01
Č.Budějovice
16. Státní energetická inspekce, územ. inspektorát, Lipenská 17 , 370 01 České Budějovice
17. Česká inspekce životního prostředí, Žižkova tř.1, 370 01 České Budějovice
18. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
19. Obec Chrbonín
20. Sousední obce: Radenín, Krtov, Mlýny, Vlčeves, Křeč
Rozdělovník – ostatní:
Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Český telekomunikační úřad, odbor pro jihočeskou oblast, Žižkova 1321/1, 370 01 České
Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Vožická 2107, 390 02 Tábor
Policie ČR, DI Soběslavská 2763, 390 05 Tábor
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle
E.ON Česká republika, s. r. o., správa plynu, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
ČEVAK a.s., Severní 8, 370 10 České Budějovice
ČEPS a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Podobné dokumenty

URBANISTICKOU SOUT Ž OBNOVA ZÁSTAVBY A PARKU

URBANISTICKOU SOUT Ž OBNOVA ZÁSTAVBY A PARKU MĚSTO HUMPOLEC vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění...

Více

m stský ú ad tábor

m stský ú ad tábor MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor rozvoje

Více

AMAT ZAV.TT1 - Pozn\341mkov\375 blok

AMAT ZAV.TT1 - Pozn\341mkov\375 blok TOMÁŠ 86 MOTOSPORTKLUB(MSK) NETOLICE 34. 81 ŽIŽKA MARTIN 68 CJP-A1 GASTRO/TÝN nad VLTAVOU 35. 216 KRCH ALEŠ CHRBONÍN

Více

12.11.2013 ta vikendovka 46 tyden

12.11.2013 ta vikendovka 46 tyden WEEKEND. Vstupné 70 Kè. www.nyxclub.cz. 21.00 hod. Music club Kotnov - disco KOTNOVSKÝ CASANOVA. Od 18 let. Vstupné 80 Kè. www.kotnovclub.cz.

Více

11.06.2014 vikendovka ta 2414 - ICM

11.06.2014 vikendovka ta 2414 - ICM POKROKOVÁ HUDBA. www.fest2004.cz www.kinosvettabor.cz 13.00 hod. fotbalové hřiště - Dětská 20.00 hod. Kino Svět - VŠECHNY CESTY 19.00 hod. Divadlo O.Nedbala - divadlo - 39 miniolympiáda. www.jisteb...

Více

soubor

soubor Mistrovství ČR JKA 2008, 1.11.2008, České Budějovice

Více