Staropramen – výroční zpráva 2005

Komentáře

Transkript

Staropramen – výroční zpráva 2005
Výroční zpráva
2005
OBSAH
Profil společnosti 2
Hlavní finanční ukazatele 3
Zpráva představenstva 4
Informace o činnosti společnosti 5
Zpráva auditora 9
Účetní závěrka 10
Příloha účetní závěrky 18
Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 31
Zpráva dozorčí rady 36
1. PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost Pivovary Staropramen a.s. (do 13. října 2003 působící pod obchodní firmou Pražské pivovary, a.s.)
byla založena dne 5. května 1992 jako akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v tehdy
platném znění a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: odd. B,
vložka 1512. Sídlo společnosti je v Nádražní 84, 150 54 Praha 5, IČ 45273693.
Předmětem podnikání společnosti je v souladu s čl. 5 Stanov společnosti výroba nápojů – živnost provozovaná
průmyslovým způsobem a dále pak ubytovací služby, silniční motorová doprava nákladní, hostinská činnost,
směnárenská činnost, správa nemovitostí a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
V současné době společnost vlastní nemovitosti, ve kterých provozuje pivovary v Praze 5 a Praze 4, pivovar
v Ostravě a skladový areál v Praze – Radotíně.
Společnost Pivovary Staropramen a.s. je druhým největším producentem piva v České republice s více než 14%
podílem na domácím trhu. Společnost Pivovary Staropramen a.s. je jedním z největších českých vývozců piva.
Klíčová značka Staropramen se v současné době vyváží do více než třiceti zemí světa.
Společnost není závislá na žádných patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních
smlouvách či nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost
nebo ziskovost společnosti, s výjimkou smluv o úvěru se společností Interbrew Central European Holding B.V. ze
dne 31. března 2001. V současné době společnost nevede žádný významný soudní spor, jehož výsledek by mohl
mít závažný vliv na její podnikatelskou činnost. Společnost v účetním období roku 2005 ani ve třech předcházejících účetních obdobích nepřerušila svoji podnikatelskou činnost.
Majoritním akcionářem společnosti Pivovary Staropramen a.s. je společnost Interbrew Central European Holding
B.V., která je součástí globální skupiny společností InBev, s podílem 99,6 %. Hlavní akcionář využil možnosti
dané novým ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a požádal představenstvo
společnosti Pivovary Staropramen a.s. o svolání valné hromady, která by rozhodla o jeho návrhu na přechod
veškerých akcií společnosti na tohoto hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada, konaná 26. srpna 2005,
přijala usnesení o přechodu akcií na hlavního akcionáře a byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. V současné době je řízení přerušeno, a to z důvodu
probíhajícího řízení u Ústavního soudu ohledně návrhu na zrušení zákona č. 216/2005 Sb.
2 | Výroční zpráva 2005
2. HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE
2005
2004
2003
2 337
2 334
2 359
547
462
370
2 884
2 796
2 729
3 502 452
3 425 841
3 165 992
335 526
50 586
186 439
Finanční výsledek hospodaření (tis. Kč)
-13 629
-54 404
52 142
Výsledek hospodaření za účetní období (tis. Kč)
240 474
-21 900
-45 324
Výše dividendy připadající na jednu akcii (v Kč)
0
0
0
957
1 027
1 090
3 434 949
3 434 949
3 434 949
Prodej piva v tuzemsku (tis. hl)
Export (tis. hl)
Prodej piva celkem (tis. hl)
Tržby z obchodní a výrobní činnosti (tis. Kč)
Provozní výsledek hospodaření (tis. Kč)
Počet zaměstnanců
Změny vlastního kapitálu (tis. Kč):
Základní kapitál
Nerozdělený zisk
Ztráty z minulých let
Výsledek hospodaření za účetní období
0
0
0
-1 068 690
-1 046 790
-1 001 466
240 474
-21 900
-45 324
Zákonný rezervní fond
74 416
74 416
74 416
Kapitálové fondy
-2 161
-2 330
-23 449
6
731
1 694
2 678 994
2 439 076
2 440 820
Sociální fond
Celkem
3 | Výroční zpráva 2005
3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
Vážení akcionáři,
již více než jeden rok je společnost Pivovary Staropramen a.s. součástí největší pivovarské společnosti světa – skupiny InBev. Rok 2005 znamenal počátek cesty „od největší k nejlepší“, na kterou se vydala skupina
InBev a s ní i naše společnost. Mimo jiné to byl také rok uvedení nových firemních hodnot společnosti, které
ukazují, jak důležití jsou pro ni spotřebitelé, vlastní zaměstnanci, touha uvádět do praxe nové nápady a stále
kráčet vpřed. Zmíněné hodnoty („spotřebitelé jsou na prvním místě“, „rozhodující jsou naši lidé“, „ukazujeme
jiným cestu“ a „uvádíme věci do pohybu“) se promítají do všech oblastí činnosti společnosti.
Obchodní výsledky společnosti Pivovary Staropramen a.s. se v loňském roce opět vyvíjely velmi pozitivně. Celkové prodeje společnosti (bez zahraniční licenční výroby) dosáhly 2,884 mil. hektolitrů piva, což ve srovnání
s rokem předchozím znamená nárůst o 3,2 %. Velmi výrazně se na navýšení celkových objemů v roce 2005
podílel export.
Čistý export společnosti v meziročním srovnání narostl o 18,5 % na 547 tis. hl piva. Klíčová značka Staropramen
se v současné době vyváží do 30 zemí světa a na zahraničních trzích je řazena do segmentu prémiových či
superprémiových piv. Mezi nejvýznamnější exportní trhy společnosti patří Velká Británie, Německo, Švédsko
a Slovensko. Velmi výrazně narostla v roce 2005 také licenční výroba piva Staropramen, a to o 76 % na 384 tis.
hektolitrů. V licenční výrobě se pivo Staropramen Světlý vaří v Rusku, Bulharsku a na Ukrajině.
Naše prodejní výsledky pozitivně ovlivnily tržby společnosti Pivovary Staropramen a.s., které dosáhly v loňském
roce 3 502 mil. Kč. To ve srovnání s rokem předcházejícím představuje nárůst o 2,2 %. Zvyšování tržeb spolu
s efektivním řízením nákladů společnosti byly hlavním důvodem pro významné zlepšení provozního výsledku.
Tento ukazatel dokazuje stabilitu naší společnosti.
Rovněž bychom rádi zmínili loňské úspěchy naší společnosti v celostátních degustačních soutěžích. Naše značky
v nich obsazovaly ty nejvyšší příčky. Tyto úspěchy dokazují vyrovnanou kvalitu našeho piva a jeho významné
místo v kontextu českého pivního trhu.
Pokračující pozitivní vývoj společnosti Pivovary Staropramen a.s. v loňském roce znamenal upevnění pozice
společnosti na českém trhu. V letošním roce se soustředíme na další rozvoj našich značek, růst objemů prodeje a v neposlední řadě na efektivní řízení nákladů. Čeká nás především další fáze modernizace pivovaru
Staropramen, která má za cíl dosáhnout zvýšení jeho výrobní kapacity na cca 3 miliony hl piva ročně. Tato
etapa modernizace navazuje na předchozí dvě fáze, kdy v roce 1997 byla zprovozněna nová varna a v roce 2004
dokončena instalace CK tanků. Letos bude instalována nová plnící linka s výkonem 60 000 lahví za hodinu a pro
další období se plánuje přesun celé výrobní technologie z pivovaru Braník do pivovaru Staropramen.
Na závěr bychom Vás chtěli informovat, že 26. srpna 2005 mimořádná valná hromada přijala usnesení o přechodu akcií na hlavního akcionáře a byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do odchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze. Z důvodu probíhajícího řízení u Ústavního soudu je v současné době toto
řízení přerušeno.
Ing. František Šámal
místopředseda představenstva
Pivovary Staropramen a.s.
4 | Výroční zpráva 2005
Mgr. Edita Šilhánová
členka představenstva
Pivovary Staropramen a.s.
4. INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2005
Komunální program „Pivovary Staropramen městům“
V rámci druhého ročníku komunálního programu „Pivovary Staropramen městům“ oslovila společnost Pivovary
Staropramen a.s. 200 největších měst České republiky. Z celkem 131 registrovaných projektů bylo vybráno deset
vítězných projektů, jejichž cílem je podpora a rozvoj životního prostředí. Každému z vítězných měst darovala
společnost Pivovary Staropramen a.s. na realizaci projektu částku až do výše 250 000 Kč. Vítěznými projekty se
staly návrhy měst Sokolov, Kroměříž, Havířov, Polička, Vimperk, Zlín, Brno-Ivanovice, Teplice, Mělník a městské
části Praha 8.
Staropramen se stal generálním partnerem smíchovské pláže a festivalu Rock For People
Společnost Pivovary Staropramen se v roce 2005 stala již podruhé generálním partnerem STAROPRAMEN 1. PRAŽSKÉ PLÁŽE, která byla slavnostně otevřena 29. června 2005 na pražském Smíchově. Po úspěchu smíchovské pláže
v roce 2004 se Městská část Praha 5 rozhodla tento projekt zopakovat. V průběhu letních měsíců se tak návštěvníci pláže mohli osvěžit mimo jiné i pivem z portfolia společnosti Pivovary Staropramen a.s. Pivo Staropramen
se v roce 2005 stalo rovněž oficiálním pivem hudebního festivalu Rock For People.
Pivovar Staropramen má nové Návštěvnické centrum
V březnu 2005 společnost otevřela nové moderní prostory Návštěvnického centra pivovaru Staropramen, které se
staly součástí exkurzní trasy pivovaru. Nové prostory Návštěvnického centra mají vlastní vstup z ulice Pivovarská
a nacházejí se přímo pod historickou varnou smíchovského pivovaru. Součástí nových prostor je promítací sál,
v němž mají účastníci exkurzní trasy možnost zhlédnout úvodní film o historii a současnosti výroby piva.
Slavnosti pivovaru
V červnu 2005 proběhly v pořadí již sedmé Slavnosti pivovaru Ostravar. Dobré pivo a skvělá muzika přilákaly do
pivovaru Ostravar 9 800 návštěvníků.
Na pražském Smíchově se krátce nato uskutečnil 6. ročník Slavností Staropramen. Proud kvalitní muziky, dobré
nálady a skvělého piva si nenechalo ujít více než 13 a půl tisíce návštěvníků, kteří zvládli vypít více než 300
hektolitrů piva.
3. ročník mistrovství v točení Stella Artois
V roce 2005 se konal 3. ročník Mistrovství ČR v točení a servírování prémiového ležáku Stella Artois. Celkem
se sedmi regionálních kol zúčastnilo téměř 100 soutěžících. Odborná porota složená ze zástupců společnosti
Pivovary Staropramen a.s. hodnotila při výběru těch nejlepších celý proces točení a servírování piva, osobitý
přístup a vystupování jednotlivých kandidátů.
108. narozeniny pivovaru Ostravar
24. října 2005 oslavil pivovar Ostravar své 108. narozeniny. První pivo se v Ostravaru začalo stáčet na jaře roku
1898. V současné době produkuje pivovar Ostravar ročně kolem půl milionu hektolitrů zlatavého moku. Základ
produkce pivovaru tvoří značka Ostravar, která je nabízena ve třech variantách: Premium, Originál a Strong. Dále
pivovar vaří také pivní speciály – sametový Velvet a tajemný černý Kelt.
5 | Výroční zpráva 2005
INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
NOVÉ ZNAČKOVÉ HOSPODY
První PH+ v Ostravě a v Praze
Společnost Pivovary Staropramen a.s. otevřela v Ostravě další, v pořadí dvanáctou restauraci Potrefená husa,
značkovou hospodu Staropramen. Ostravská Potrefená husa je první restaurací, která reprezentuje nové pojetí a nový design tohoto konceptu – tzv. PH+. Restauraci provází také zbrusu nové logo. Společnost Pivovary
Staropramen a.s. buduje vlastní síť značkových hospod Staropramen v rámci firemní strategie zvyšování pivní
kultury a úrovně gastronomie v České republice od roku 1998. V polovině listopadu pak byla v budově Zlatý
Anděl na Smíchově otevřena také první pražská PH+.
Značková restaurace Sportovka v Mladé Boleslavi
V roce 2005 společnost Pivovary Staropramen a.s. otevřela v Mladé Boleslavi v pořadí čtvrtou restauraci Sportovka, značkovou hospodu Staropramen. Nová Sportovka se nachází v centru města a svým hostům nabízí sedm
druhů točeného piva a řadu lahvových speciálů z portfolia společnosti Pivovary Staropramen a.s. Sportovka je
moderní sport bar, který přináší návštěvníkům nejen skvělé pivo a kvalitní gastronomické služby, ale také jim
umožňuje sledovat na velkoplošné obrazovce a několika dalších obrazovkách sportovní přenosy.
Beerpoint – nový koncept značkových hospod
Společnost představila v polovině října roku 2005 nový koncept značkových hospod Staropramen s názvem
Beerpoint, který byl vyvinut speciálně jako koncept do obchodních center ve velkých městech. První Beerpoint
byl otevřen v novém nákupním centru na pražském Chodově a představuje nový styl pivních barů s prvky
kopírujícími moderní styl života.
NOVINKY V PORTFOLIU VÝROBKŮ SPOLEČNOSTI
Nealkoholické pivo Staropramen
V únoru 2005 uvedla společnost Pivovary Staropramen a.s. na trh nealkoholické pivo Staropramen. Rozšířila
tak českému spotřebiteli nabídku v segmentu nealkoholických piv, který dlouhodobě vykazuje rostoucí trend.
Nealkoholické pivo Staropramen s obsahem alkoholu max. 0,5 % má jemně hořkou chuť i výrazný říz a je tak
vhodným osvěžením nejen pro řidiče.
Nový multipack Ostravar
Hráči fotbalového klubu Baník Ostrava pokřtili pivem nový multipack Ostravar, který začala společnost dodávat
do ostravských obchodů na přelomu března a dubna 2005. Balení obsahuje 10 láhvových piv Ostravar Originál.
Stella Artois v půllitrové lahvi
V červnu 2005 rozšířila společnost Pivovary Staropramen a.s. nabídku balení prémiového ležáku Stella Artois
o vratnou 0,5 l láhev. Až dosud byl prémiový ležák Stella Artois v obchodech k dostání v láhvích o objemu 0,33 l
a 0,66 l. Stella Artois byla na český trh uvedena v dubnu roku 2001 a od té doby si postupně získává u českých
konzumentů stále větší oblibu.
Originální multipack Staropramen Granát
Již tradičně uvedla společnost Pivovary Staropramen a.s. na vánoční trh dárkové balení piva Staropramen Granát.
V novém originálním multipacku osmi lahví byla pro zákazníky připravena také speciální pivní sklenice, která se
prodávala ve třech barevných odstínech – zlaté, stříbrné a granátové.
Staropramen Q-Pack zvolen spotřebiteli Výrobkem roku 2005 v kategorii pivo
Společnost Pivovary Staropramen a.s. získala významné ocenění v 5. ročníku marketingového programu „Výrobky roku 2005“, který je každoročně vyhlašován společností ATOZ EVENT, s.r.o. na základě výzkumu společnosti
GfK Praha. Jedná se o jediné ocenění svého druhu, kde rozhodují o vítězích sami spotřebitelé. Staropramen
v unikátním obalu Q-Pack vyhrál v kategorii pivo a získal tím možnost využívat pečeť „Zvolen výrobkem roku
spotřebiteli“ za rok 2005.
6 | Výroční zpráva 2005
INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Nová sklenice Staropramen
Společnost Pivovary Staropramen a.s. vytvořila novou originální sklenici pro pivo Staropramen, která je v podobě
džbánku, půllitrové a třetinkové sklenice na trhu od října roku 2005. Podoba sklenic byla navržena špičkovým
designérem Rony Pleslem, který je znám především realizací exkluzivního nápojového skla. Vznikla sklenice
s robustním dnem, které se zužuje směrem dolů a je prokresleno krajkou jemného loga. Rovné ucho džbánku
s letopočtem připomíná tradici pivovaru Staropramen.
PŘEHLED OCENĚNÍ
Pivovary Staropramen a.s. v loňském roce jednoznačně dominovaly pravidelným pivním soutěžím v kategorii
ležáků a světlých výčepních piv v České republice.
Název soutěže
Počet ocenění
Zlato
Stříbro
Bronz
Cena českých sládků
8
3
2
3
České pivo 2005
3
2
-
1
Pivo České republiky
2
-
-
2
Pivovar roku
1
-
-
1
Zlatý pohár PIVEX
3
1
1
1
Česká pivní pečeť
4
2
1
1
CELKEM
21
8
4
9
1. místa: Staropramen Ležák, Staropramen Světlý, Braník světlé výčepní, Ostravar Premium, Ostravar Originál
2. místa: Staropramen Ležák, Ostravar Originál
3. místa: Staropramen Světlý, Ostravar Originál, Ostravar Premium, Ostravar Strong
AKTIVITY SPOLEČNOSTI V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Díky příznivým hospodářským výsledkům se společnost rozhodla i pro rok 2005 vyčlenit prostředky na zaměstnanecké výhody ve stejné výši jako v předchozím roce. Zaměstnanci společnosti tak získali v systému volitelných
výhod celkem 2 mil. Kč formou daňově výhodných nepeněžních benefitů. Oproti loňskému roku se opět podařilo
zefektivnit nabídku možností, z nichž mohou zaměstnanci volit.
Ve společnosti Pivovary Staropramen a.s. probíhal v roce 2005 poměrně rozsáhlý projekt změn procesů, zodpovědností jednotlivých pozic a funkcí. V návaznosti na tento proces byl uskutečněno i standardizované ohodnocení významu pozic a zodpovědností v rámci interního projektu skupiny InBev s využitím metodologie HAY.
Systém finančních a nefinančních benefitů je nově navázán na toto nové zatřídění pozic.
Společnost se nově v roce 2005 zapojila i do rozsáhlého projektu mateřské společnosti InBev pro vyhledávání
a nabídky interních pozic úspěšným absolventům vysokých škol.
AKTIVITY SPOLEČNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost Pivovary Staropramen a.s. prosazuje aktivní přístup k problematice životního prostředí. Toto dokládá neustálá snaha o efektivnější výrobu a zavádění nových technologií. Celková modernizace pivovaru
Staropramen přináší moderní postupy výroby piva (CK tanky), které významně omezují negativní dopady na
životní prostředí – snížení měrných spotřeb všech energií, paliv a vody, snížení množství a stupně znečištění
vypouštěných odpadních vod, pokles produkce odpadů společně s jejich dokonalejším tříděním, pokles produ-
7 | Výroční zpráva 2005
INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
kovaných emisí. Všechny tři pivovary – Staropramen, Braník a Ostravar – splnily kritéria skupiny InBev v oblasti
EHS (Environment, Health and Safety System) a byly certifikovány společností Lloyd’s Register.
V oblasti výzkumu a vývoje společnost Pivovary Staropramen a.s. nepodniká přímo žádné aktivity, snaží se však
o zavádění nových trendů do praxe.
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI SPOLEČNOSTI Pivovary Staropramen a.s.:
STAROPRAMEN – SLOVAKIA s.r.o.
sídlo: Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
STAROPRAMEN POLSKA, sp. z o.o.
sídlo: ul. Gleboka, 25; Ciezsyn, Polsko
InBev s.r.o.
sídlo: Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
Datum zápisu: 5. 2. 2005
InBev, sp. z o.o.
sídlo: sídlo: ul. Gleboka, 25; Ciezsyn, Polsko
Datum zápisu: 1. 2. 2005
InBev s.r.o.
sídlo: Nádražní 84, 150 54 Praha 5, Česká republika
Ve všech těchto společnostech vlastní společnost Pivovary Staropramen a.s. 100 % majetkový podíl.
Společnost Pivovary Staropramen a.s. nemá organizační složku podniku v zahraničí.
8 | Výroční zpráva 2005
5. ZPRÁVA AUDITORA
9 | Výroční zpráva 2005
6. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
k 31. prosinci 2005 (v tisících Kč)
Označ.
Aktiva
Řád.
Brutto
a
b
Aktiva celkem (ř. 02+03+31+63)
Min.
účetní
období
Běžné účetní období
Korekce
Netto
3
Netto
c
1
2
001
8 025 948
-3 712 626
4 313 322
4 077 582
4
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23)
003
5 688 421
-3 606 312
2 082 109
2 071 974
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)
004
218 428
- 114 063
104 365
126 907
B.I.1.
Zřizovací výdaje
005
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3.
Software
007
194 311
- 102 263
92 048
110 247
4.
Ocenitelná práva
008
12 941
- 11 800
1 141
5 005
5.
Goodwill
009
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
213
213
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
10 963
10 963
11 655
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek
012
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)
013
5 352 722
-3 430 093
1 922 629
1 908 577
B.II.1.
Pozemky
014
204 687
- 43 450
161 237
163 408
2.
Stavby
015
1 076 060
- 629 187
446 873
422 952
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
3 896 286
-2 717 166
1 179 120
1 118 311
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5.
Základní stádo a tažná zvířata
018
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
262
262
262
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
83 620
83 620
132 279
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
24 029
24 029
39 359
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
67 778
- 40 290
27 488
32 006
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)
023
117 271
- 62 156
55 115
36 490
B.III.1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
56 977
- 51 036
5 941
13 620
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným
vlivem
025
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
6 229
- 6 229
4.
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba,
podstatný vliv
027
23 485
23 485
12 412
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
30 580
25 689
10 458
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
- 4 891
Pokračování tabulky na další staně >
10 | Výroční zpráva 2005
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Označ.
Aktiva
Řád.
Brutto
a
b
C.
Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58)
C.I.
C.I.1.
Min.
účetní
období
Běžné účetní období
Korekce
2
Netto
Netto
c
1
031
1 992 064
- 72 779
1 919 285
Zásoby (ř. 33 až 38)
032
168 016
- 8 049
159 967
197 351
Materiál
033
97 940
- 8 049
89 891
86 640
2.
Nedokončená výroba a polotovary
034
33 920
33 920
54 818
3.
Výrobky
035
33 599
33 599
49 570
4.
Zvířata
036
5.
Zboží
037
2 551
2 551
6 014
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
6
6
309
C.II.
Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)
039
272 861
272 861
374 284
C.II.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
2.
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
041
3.
Pohledávky – podstatný vliv
042
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení
043
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6.
Dohadné účty aktivní
045
7.
Jiné pohledávky
046
8.
Odložená daňová pohledávka
047
272 861
272 861
374 284
C.III.
Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)
048
459 211
- 64 730
394 481
407 187
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
426 969
- 64 730
362 239
344 734
2.
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
050
3.
Pohledávky – podstatný vliv
051
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení
052
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6.
Stát – daňové pohledávky
054
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
16 897
14 434
8.
Dohadné účty aktivní
056
2 437
2 437
9.
Jiné pohledávky
057
12 908
12 908
48 019
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)
058
1 091 976
1 091 976
739 655
C.IV.1.
Peníze
059
8 525
8 525
8 557
2.
Účty v bankách
060
1 083 451
1 083 451
712 098
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
D.I.
Časové rozlišení (ř. 64+65+66)
063
345 463
- 33 535
311 928
287 131
D.I.1.
Náklady příštích období
064
331 230
- 33 535
297 695
283 053
2.
Komplexní náklady příštích období
065
3.
Příjmy příštích období
066
14 233
4 078
16 897
3
4
1 718 477
19 000
14 233
11 | Výroční zpráva 2005
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Označ.
a
Pasiva
Řád.
Běžné období
Minulé období
b
c
5
6
Pasiva celkem (ř. 68+85+118)
067
4 313 322
4 077 582
A.
Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84)
068
2 678 994
2 439 076
A.I.
Základní kapitál (ř. 70+71+72)
069
3 434 949
3 434 949
A.I.1.
Základní kapitál
070
3 434 949
3 434 949
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Změny základního kapitálu
072
A.II.
Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)
073
- 2 161
- 2 330
A.II.1.
Emisní ážio
074
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
- 2 161
- 2 330
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
077
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
(ř. 79+80)
078
74 422
75 147
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
079
74 416
74 416
2.
Statutární a ostatní fondy
080
6
731
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83)
081
-1 068 690
-1 046 790
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
082
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
083
-1 068 690
-1 046 790
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
084
240 474
- 21 900
B.
Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114)
085
1 601 223
1 618 271
B.I.
Rezervy (ř. 87 až 90)
086
7 224
7 603
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
088
3.
Rezerva na daň z příjmů
089
4.
Ostatní rezervy
090
7 224
7 603
B.II.
Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)
091
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů
092
2.
Závazky – ovládající a řídící osoba
093
3.
Závazky – podstatný vliv
094
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva
a k účastníkům sdružení
095
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
6.
Vydané dluhopisy
097
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
8.
Dohadné účty pasivní
099
9.
Jiné závazky
100
10.
Odložený daňový závazek
101
B.III.
Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)
102
1 593 999
610 668
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
103
146 017
165 561
2.
Závazky – ovládající a řídící osoba
104
3.
Závazky – podstatný vliv
105
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva
a k účastníkům sdružení
106
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Pokračování tabulky na další staně >
12 | Výroční zpráva 2005
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Označ.
a
Pasiva
Řád.
Běžné období
Minulé období
b
c
5
6
5.
Závazky k zaměstnancům
107
19 081
1 514
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
11 356
12 342
7.
Stát – daňové závazky a dotace
109
102 349
107 730
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
110
172 565
167 742
9.
Vydané dluhopisy
111
10.
Dohadné účty pasivní
112
138 889
131 862
11.
Jiné závazky
113
3 742
23 917
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115+116+117)
114
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
116
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
117
C.I.
Časové rozlišení (ř. 119+120)
118
33 105
20 235
C.I.1.
Výdaje příštích období
119
2.
Výnosy příštích období
120
33 105
20 235
13 | Výroční zpráva 2005
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
k 31. prosinci 2005 (v tisících Kč)
Skutečnost v účet. obd.
Číslo
řádku
běžném
minulém
c
1
2
Označ.
Text
a
b
I.
Tržby za prodej zboží
01
92 931
93 099
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
37 303
48 889
+
Obchodní marže (ř. 01-02)
03
55 628
44 210
II.
Výkony (ř. 05+06+07)
04
3 374 581
3 348 151
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
3 409 521
3 332 742
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
- 34 940
15 409
II.3.
Aktivace
07
B.
Výkonová spotřeba (ř. 09+10)
08
2 183 845
2 306 741
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
09
1 008 731
1 110 647
B.2.
Služby
10
1 175 114
1 196 094
+
Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)
11
1 246 364
1 085 620
C.
Osobní náklady (ř. 13 až 16)
12
448 880
469 089
C.1.
Mzdové náklady
13
324 788
339 841
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
448
528
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
115 227
118 754
C.4.
Sociální náklady
16
8 417
9 966
D.
Daně a poplatky
17
2 668
3 924
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
448 018
411 439
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)
19
74 368
90 134
III.1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
48 218
57 241
III.2
Tržby z prodeje materiálu
21
26 150
32 893
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
a materiálu (ř. 23+24)
22
67 349
88 576
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
42 407
54 796
F.2.
Prodaný materiál
24
24 942
33 780
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
25
- 53 678
165 194
IV.
Ostatní provozní výnosy
26
33 330
64 568
H.
Ostatní provozní náklady
27
85 299
51 514
V.
Převod provozních výnosů
28
I.
Převod provozních nákladů
29
*
Provozní výsledek hospodaření
(ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)
30
355 526
50 586
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
J.
Prodané cenné papíry a podíly
32
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34+35+36)
33
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
Pokračování tabulky na další staně >
14 | Výroční zpráva 2005
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Číslo
řádku
Označ.
Text
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
K.
Náklady z finančního majetku
38
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
X.
Výnosové úroky
42
N.
Nákladové úroky
43
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
XII.
Skutečnost v účet. obd.
běžném
minulém
14 287
10 233
44
30 892
20 699
Ostatní finanční náklady
45
58 808
85 336
Převod finančních výnosů
46
P.
Převod finančních nákladů
47
*
Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)
48
- 13 629
- 54 404
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51)
49
101 423
18 082
Q.1.
– splatná
50
Q.2.
– odložená
51
101 423
18 082
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49)
52
240 474
- 21 900
XIII.
Mimořádné výnosy
53
R.
Mimořádné náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57)
55
S.1.
– splatná
56
S.2.
– odložená
57
*
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54-55)
58
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59)
60
240 474
- 21 900
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30+48+53-54)
61
341 897
- 3 818
15 | Výroční zpráva 2005
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (NEKONSOLIDOVANÝ)
k 31. prosinci 2005 (v tisících Kč)
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období
Běž. úč. období
Min. úč. období
720 655
633 152
341 897
- 3 818
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
373 323
602 606
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv
454 845
416 263
A.1.2.
Změna stavu:
- 59 153
163 164
A.1.2.1.
goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
4 518
4 519
A.1.2.2.
rezerv a opravných položek
- 63 671
158 645
A.1.3.
Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
- 5 812
- 2 445
A.1.4.
Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů
A.1.5.
Výnosy z dividend a podílu na zisku
A.1.6.
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
- 14 287
- 10 233
A.1.7.
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
- 2 270
35 857
A*.
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami
pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami
715 220
598 788
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
75 515
- 132 330
A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového
rozlišení
58 050
- 135 148
A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů
časového rozlišení
- 3 799
57 399
A.2.3.
Změna stavu zásob
2 264
- 35 581
A.2.4.
Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních
prostředků
19 000
- 19 000
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními
a mimořádnými položkami
790 735
466 458
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4.
Přijaté úroky
14 287
10 233
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá
období
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
805 022
476 691
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
B.1.1.
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
- 470 121
- 433 054
- 442 632
- 404 749
B.1.2.
B.1.3.
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
- 13 079
- 23 225
Nabytí dlouhodobého finančního majetku
- 14 410
- 5 080
B.2.
B.2.1.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
48 218
57 241
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
48 218
57 241
B.2.2.
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
- 11 073
- 12 412
- 432 976
- 388 225
Pokračování tabulky na další staně >
16 | Výroční zpráva 2005
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Běž. úč. období
Min. úč. období
- 725
- 963
- 725
- 963
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
z finanční oblasti
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C.2.1.
Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C.2.4.
Úhrada ztráty společníky
C.2.5.
Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené
srážkové daně
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
- 725
- 963
F.
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
371 321
87 503
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na konci účetního období
1 091 976
720 655
17 | Výroční zpráva 2005
7. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI
Obchodní firma:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Pivovary Staropramen a.s.
akciová společnost
Nádražní 84, 150 54 Praha 5
45273693
CZ45273693
Citibank a.s., Evropská 178, Praha 6
2. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY
Založení a charakteristika společnosti
Společnost Pivovary Staropramen a.s. („společnost“) vznikla 5. května 1992 v rámci první vlny privatizace. Společnost pokračuje v původním záměru podnikání, kterým je zejména výroba nápojů. Předmětem podnikání
společnosti jsou dále ubytovací služby, silniční motorová doprava, hostinská činnost, správa a údržba nemovitostí a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
V průběhu roku 2003 společnost změnila svou obchodní firmu z původní Pražské pivovary, a.s. na stávající Pivovary
Staropramen a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku a nabyla účinnosti ke dni 13. říjnu 2003.
Vlastníci společnosti
Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2005 jsou:
Interbrew Central European Holding B.V.
99,6 %
Ostatní
0,4 %
V roce 2000 došlo ke změně majoritního vlastníka v rámci akvizice společnosti Bass Brewers Ltd. společností
Interbrew N.V., kdy došlo k převedení podílu (80 %) společnosti BASS Machine Holdings Ltd. na společnost
Interbrew Central European Holding B.V. Převod majoritního podílu akcií byl proveden 25. srpna 2000. Po tomto
datu se podařilo společnosti Interbrew Central European Holding B.V navýšit podíl ve společnosti až na 99,6 %.
V průběhu roku 2004 se společnost Interbrew Central European Holding B.V. stala součástí skupiny InBev.
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2005
Členové představenstva
Vincent Lefere (předseda)
Ing. František Šámal (místopředseda)
Ing. Dana Raková
Mgr. Edita Šilhánová
18 | Výroční zpráva 2005
Členové dozorčí rady
Ing. Jan Mačejovský (předseda)
Karel Slánský
Jaroslav Svoboda
Ing. Petr Kovařík
Mihail Catalin Albu
Willy Baptist
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Změny v obchodním rejstříku v průběhu roku 2005
Petru Slámovi zaniklo členství v dozorčí radě k 26. březnu 2005, v obchodním rejstříku byl zánik členství zapsán
k tomuto datu dne 15. července 2005.
Ing. Petru Kovaříkovi vzniklo členství v dozorčí radě k 26. dubnu 2005 a do obchodního rejstříku byl vznik členství
zapsán k tomuto datu dne 15. července 2005.
Ing. Jan Mačejovský se stal předsedou dozorčí rady dne 28. listopadu 2005, vznik jeho funkce byl zapsán do
obchodního rejstříku k tomuto datu dne 26. ledna 2006.
Dr. Ing. Pavlu Ferklovi zaniklo členství v dozorčí radě k 28. listopadu 2005, v obchodním rejstříku byl zánik členství
zapsán k tomuto datu dne 26. ledna 2006.
Ing. Ivanu Šímovi zaniklo členství v dozorčí radě k 28. listopadu 2005, v obchodním rejstříku byl zánik členství
zapsán k tomuto datu dne 26. ledna 2006.
Mihailu Catalinu Albovi a Willy Baptistovi vzniklo členství v dozorčí radě dne 28. listopadu 2005, do obchodního
rejstříku byl vznik členství obou zapsán k tomuto datu dne 26. ledna 2006.
Organizační struktura
Společnost provozuje tři pivovary, a to pivovar v Praze 5, pivovar v Praze 4 a pivovar v Ostravě. Odpovědnost za
výrobu produktů v lokalizovaných pivovarech spadá do výrobního oddělení. Za distribuci produktů odpovídá
oddělení logistiky, které má dislokovaná pracoviště v Ostravě a Olomouci. Domácí obchod a marketing mají
dislokované pracoviště v Ostravě odpovědné za obchodní a marketingové aktivity na Moravě. Oddělení financí,
právní oddělení, personální oddělení, nákupní oddělení, oddělení vnějších vztahů a oddělení IT/IS jsou centralizována v Praze.
Organizační schéma společnosti:
Generální ředitel – Vincent Lefere
Výrobní a technický ředitel – František Šámal
Finanční ředitelka – Dana Raková
Obchodní ředitel – Petr Kovařík
Ředitel marketingu – Petr Dvořák
Ředitel logistiky – Luboš Tůma
Personální ředitel – Jan Mačejovský
Ředitelka právního oddělení a korporátní komunikace – Edita Šilhánová
Ředitelka nákupního oddělení – Iva Mikulková
3. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ
(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, kterou se rozumí fakturovaná cena
zvýšená o náklady na pořízení (clo, přepravné apod.).
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek
pořízený v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován, s výjimkou níže uvedeného majetku, v okamžiku přijetí
dodavatelské faktury do nákladů a je dále veden v operativní evidenci.
Výčepní technologie, markýzy, vývěsní štíty a evidenční obaly (přepravky, sudy, palety) s pořizovací cenou
v hodnotě nižší než 40 tis. Kč jsou vedeny jako drobný dlouhodobý hmotný majetek, který je odpisován po
stanovenou dobu (viz. tabulka).
Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo
spojené s výrobou až do doby aktivace do majetku společnosti.
Součástí nehmotného majetku jsou povolenky na vypouštění emisí CO2, bez ohledu na výši jejich ocenění
a dobu použitelnosti. Alokované povolenky jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou stanovenou dle ceny na
19 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
burze EEX (European Energy Exchange) v den připsání do národního registru na účet společnosti, přepočtené
pevným kurzem posledního pracovního dne v měsíci připsání na účet. V případě nákupu se povolenky oceňují
kupní cenou. Při spotřebě (nebo jiném úbytku, například při prodeji) těchto povolenek je účtováno snížení
nehmotného majetku do nákladů a zároveň dochází k zúčtování dotace do výnosů. V případě, že spotřeba
povolenek v daném účetním období je vyšší než počet povolenek v držení společnosti k rozvahovému dni, je
vytvářena dohodná položka ve výši hodnoty povolenek, které společnost bude muset nakoupit na veřejném
trhu v následujícím účetním období. Tato dohadná položka je vypočtena s použitím ceny, která je dosažena na
veřejném trhu k rozvahovému dni.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby účetního odpisování podle skupin majetku platné pro rok 2005:
Majetek
Metoda
Doba odpisování
Budovy
lineární
20, 10 a 5 let
Výrobní zařízení
lineární
15, 10, 8, 7 a 5 let
Obaly
lineární
10, 7 let
Nábytek
lineární
10 let
Zařízení pro výpočetní techniku, kopírovací stroje
lineární
5 let
PC a zařízení s nimi související
lineární
3 roky
Vozidla a dopravní zařízení
lineární
5 let
Zařízení, materiál, nábytek umístěný v provozovnách zákazníků
lineární
5 let
Software
lineární
5 let
Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní
smlouvy, nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší.
(b) Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti a dlouhodobé půjčky. Majetkové podíly v podnicích
ve skupině jsou účtovány v pořizovací ceně. Je-li hodnota těchto investic trvale nižší než tato cena, je jejich
účetní hodnota snížena na cenu tržní. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří opravná
položka.
Realizovatelné cenné papíry a podíly jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou. Zisky/ztráty z tohoto přecenění neovlivňují výsledek hospodaření společnosti až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni
účtovány jako změna Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti.
(c) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku
držené do splatnosti, vlastní akcie a vlastní dluhopisy. Tento majetek je oceněn pořizovací cenou.
K rozvahovému dni společnost přeceňuje krátkodobý finanční majetek reálnou hodnotou. Toto přecenění je
v daném účetním období zachyceno ve výnosech resp. nákladech souvisejících s krátkodobým finančním majetkem.
Do konce roku 2001 byl krátkodobý finanční majetek oceňován v ceně pořízení a byly tvořeny opravné položky
z titulu rozdílu mezi účetní hodnotou a tržní cenou nebo hodnotou podílu na vlastním kapitálu v případě, kdy
tržní cena nemohla být určena, a to individuálně za každý cenný papír.
Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku.
(d) Zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací
poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.
Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce
a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. Úbytek nedokončené výroby je
oceňován standardními cenami.
Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a další náklady s pořízením
související. Úbytek zboží je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.
20 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
(e) Stanovení opravných položek a rezerv
Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy vzniká riziko nepoužitelnosti zásob, a to z důvodů jejich
fyzického nebo morálního opotřebení.
K zásobám, které jsou déle než 21 měsíců bez pohybu, jsou tvořeny opravné položky ve výši 100 %.
Pohledávky
Společnost tvoří opravnou položku k pohledávkám za zákazníky na základě jejich stáří a dále na základě vlastní
analýzy platební schopnosti zákazníků. Opravná položka dle stáří je tvořena ve výši 50 % u pohledávek ve stáří
nad 90 dní po splatnosti a 100 % u pohledávek ve stáří nad 180 dní po splatnosti. Opravné položky k pochybným pohledávkám jsou dále stanoveny specificky na základě vlastní analýzy platební schopnosti jednotlivých
zákazníků.
Dlouhodobý majetek
Opravná položka k dlouhodobému majetku se tvoří na základě analýzy jeho využitelnosti.
Jiný finanční majetek
Společnost tvoří opravnou položku na finanční půjčky zákazníkům specificky na základě vlastní analýzy jejich
platební schopnosti.
(f) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni měsíce, ve
kterém se transakce uskutečnila. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích
a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.
(g) Deriváty
Společnost nevede zajišťovací účetnictví a tedy finanční deriváty vykazuje jako deriváty k obchodování. Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny jejich
reálných hodnot jsou zahrnuty ve výnosech nebo nákladech.
(h) Najatý majetek
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu
jeho trvání. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku v kupní
ceně.
(i) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu odložené daně. Splatná daň zahrnuje
odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky
a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím
očekávané daňové sazby platné pro následující období.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních
obdobích uplatněna a je vykazována jako součást dlouhodobých pohledávek.
( j) Finanční bonusy zákazníkům
Společnost poskytuje svým odběratelům finanční bonusy na základě budoucího předpokládaného množství
odebraných výrobků. Finanční bonusy do 100 tis. Kč byly do 31. prosince 2004 účtovány do nákladů v roce
poskytnutí, finanční bonusy nad 100 tis. Kč byly do 31. prosince 2004 časově rozlišovány jako náklady příštích
období a rozpouštěny do nákladů po dobu 5 let. Od 1. ledna 2005 jsou všechny finanční bonusy poskytnuté
odběratelům časově rozlišovány jako náklady příštích období a rozpouštěny do nákladů po dobu 5 let.
4. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ
Viz bod 3 (j).
21 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
5. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Ocenitelná
práva
Emisní
povolenky
Software
Nedokončený
dlouhodobý
nehmotný
majetek
Celkem
208 176
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2005
12 941
--
183 580
11 655
Přírůstky
--
4 773
1 900
6 406
13 079
Úbytky
--
-4 560
--
--
-4 560
Přeúčtování
--
--
8 831
-7 098
1 733
12 941
213
194 311
10 963
218 428
Zůstatek k 1. 1. 2005
7 936
--
73 333
--
81 269
Odpisy
3 864
--
28 930
--
32 794
Zůstatek k 31. 12. 2005
Oprávky
Oprávky k úbytkům
--
--
--
--
--
Zůstatek k 31. 12. 2005
11 800
--
102 263
--
114 063
Zůst. hodn. 1. 1. 2005
5 005
--
110 247
11 655
126 907
1 141
213
92 048
10 963
104 365
Zůst. hodn. 31. 12. 2005
V souladu se zákonem č. 315/2005 Sb. byly společnosti alokovány povolenky na vypouštění emisí CO2. Povolenky
jsou v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. účtovány jako dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na výši jejich
ocenění a dobu použitelnosti a zároveň jako dotace. Alokované povolenky na příslušný kalendářní rok byly
oceněny reprodukční pořizovací cenou stanovenou dle ceny na burze EEX, která byla ke dni připsání na účet
společnosti v národním registru 19,91 EUR/1 ks. Kurzový přepočet byl proveden v souladu s bodem 3(f) pevným
kurzem k prvnímu pracovnímu dni měsíce, ve kterém byly povolenky připsány na účet společnosti.
Vyřazení alokovaných povolenek ve výši odhadu vyprodukovaných emisí se účtuje k rozvahovému dni a je z pohledu hospodaření společnosti neutrální, snižuje se dlouhodobý nehmotný majetek, reprodukční pořizovací
cena vstupuje do provozních nákladů, zároveň se snižuje závazek z dotace a z čerpání dotace vzniká provozní
výnos.
(b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dopravní
prostředky
Oceňovací
rozdíl k
nabytému
majetku
Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek
Pozemky
Stavby
Stroje
a zařízení
206 858
1 054 289
3 584 389
180 590
67 778
--
19 221
331 594
17 621
--
Zálohy
Celkem
132 279
39 359
5 265 542
49 190
25 006
442 632
-354 592
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 05
Přírůstky
Úbytky
-2 171
-42 647
-265 487
-44 230
--
-57
--
Přebytek
--
--
610
--
--
--
--
610
Přeúčtování
--
45 197
90 204
995
--
-97 792
-40 336
-1 732
204 687
1 076 060
3 741 310
154 976
67 778
83 620
24 029
5 352 460
Zůstatek k 1. 1. 05
--
508 435
2 409 003
151 891
35 772
--
--
3 105 101
Odpisy
--
51 887
318 448
8 278
4 518
--
--
383 131
Oprávky k úbytkům
--
-32 755
-204 174
-36 378
--
--
--
-273 307
Přebytek
--
--
610
--
--
--
--
610
Zůst. k 31. 12. 05
Oprávky
Pokračování tabulky na další staně >
22 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek
Zálohy
Celkem
Pozemky
Stavby
Stroje
a zařízení
Dopravní
prostředky
Oceňovací
rozdíl k
nabytému
majetku
Přeúčtování
--
--
--
--
--
--
--
--
Zůstatek k 31. 12. 05
--
527 567
2 523 887
123 791
40 290
--
--
3 215 535
43 450
122 902
85 359
415
--
--
--
252 126
Zvýšení/snížení
--
-21 282
-16 219
-67
--
--
--
-37 568
Přeúčtování
--
--
--
--
--
--
--
--
Opravná položka
Zůstatek k 1.1.05
Zůstatek k 31. 12. 05
43 450
101 620
69 140
348
--
--
--
214 558
Zůst. hodn. 1. 1. 05
163 408
422 952
1 090 027
28 284
32 006
132 279
39 359
1 908 315
161 237
446 873
1 148 283
30 837
27 488
83 620
24 029
1 922 367
Zůst. hodn. 31. 12. 05
Společnost dále eviduje umělecká díla v zůstatkové hodnotě 262 tis. Kč (2004 – 262 tis. Kč).
6. OSTATNÍ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK
Společnost účtovala ostatní drobný hmotný majetek v souladu s účetními postupy popsanými v bodě 3 (a).
Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného majetku vedeného v operativní evidenci, který
je ještě v používání, je 16 300 tis. Kč (2004 – 37 780 tis. Kč). Pokles hodnoty byl způsoben rekonstrukcí areálu
Praha – Smíchov, kdy bylo zlikvidována velká část nepoužitelného drobného hmotného majetku vedeného
v operativní evidenci.
7. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
(a) Finanční investice a dlouhodobé půjčky dceřiným společnostem
Vlastnický podíl
Nominální
hodnota podílu
Vlastní kapitál
k 31. 12. 2005 (tis. Kč)
Zisk (+) / Ztráta (-) za
rok 2005 (tis. Kč)
Staropramen – Slovakia s.r.o.
100 %
72 200 000 SKK
13 359
24
InBev s.r.o.
100 %
200 000 CZK
200
--
Staropramen Polska, Sp. z o.o.
100 %
50 000 PLN
-8 386
-8 582
InBev, Sp. z o.o. (Polsko)
100 %
50 000 PLN
99
-276
InBev s.r.o. (Slovensko)
100 %
200 000 SKK
Celkem
Staropramen – Slovakia s.r.o.
152
-1
5 424
-8 835
Účetní hodnota
finanční
investice 2005
(tis. Kč)
Účetní hodnota
dl. půjčky 2005
(tis. Kč)
Opravná
položka 2005
(tis. Kč)
Finanční
investice
celkem 2005
(tis. Kč)
Finanční
investice
celkem 2004
(tis. Kč)
55 882
12 065
-42 274
25 673
25 459
InBev s.r.o.
200
--
--
200
200
Staropramen Polska, Sp. z o.o.
370
11 420
-8 762
3 028
373
InBev, Sp. z o.o. (Polsko)
370
--
--
370
--
InBev s.r.o. (Slovensko)
Celkem
155
--
--
155
--
56 977
23 485
-51 036
29 426
26 032
Opravné položky byly tvořeny z důvodu přechodného snížení hodnoty vlastního kapitálu dceřiných společností.
23 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Sídla dceřiných společnosti jsou následující:
STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o.
Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
Staropramen Polska, Sp. z o.o. (společnost s ručením omezeným)
ul Gleboka, 25, Ciezsyn, Polsko
InBev, Sp. z o.o. (společnost s ručením omezeným)
ul Gleboka, 25, Ciezsyn, Polsko
InBev s.r.o.
Nádražní 43/84, 150 54 Praha 5, Česká republika
InBev s.r.o.
Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
(b) Ostatní cenné papíry a podíly
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Celkem
Počet vlastněných akcií
Nominální hodnota akcie v Kč
Účetní hodnota
2005
Účetní hodnota
2004
5 894
1 000
6 229
6 229
--
--
6 229
6 229
Na investici ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském byla vytvořena opravná položka ve výši 100 %
nominální hodnoty, tj. 6 229 tis. Kč (2004 – 6 229 tis. Kč).
Reálná hodnota této investice je dle odborného odhadu vedení společnosti nulová. Vzhledem k tomu, že již
v minulých letech společnost vytvořila opravné položky ve výši 100% pořizovací ceny, nebylo v roce 2005 o ocenění reálnou hodnotou účtováno.
(c) Jiný finanční majetek
Jiný finanční majetek ve výši 30 580 tis. Kč (2004 – 15 563 tis. Kč) představuje půjčky zákazníkům.
Opravná položka byla vytvořena ve výši 4 891 tis. Kč (2004 – 5 105 tis. Kč).
8. ZÁSOBY
(a) Opravná položka k zásobě náhradních dílů k vyřazeným strojům a zařízením a nepoužitelnému propagačnímu materiálu činila k 31. prosinci 2005 1 139 tis. Kč (2004 – 1 058 tis. Kč).
(b) Opravná položka k materiálu, který je více než 21 měsíců bez pohybu, popřípadě byl individuálně posouzen jako nepotřebný, činila k 31. prosinci 2005 6 910 tis. Kč (2004 – 6 012 tis. Kč).
9. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 426 969 tis. Kč (2004 – 443 194 tis. Kč), ze kterých
104 675 tis. Kč (2004 – 97 032 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. V roce 2005 odepsala společnost krátkodobé pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 34 235 tis. Kč (2004 – 12 904 tis. Kč). Opravná položka
k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2005 činí 64 730 tis. Kč (2004 – 98 460 tis Kč).
24 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 146 017 tis. Kč (2004 – 165 561 tis. Kč), ze kterých 2 416 tis. Kč
(2004 – 6 187 tis. Kč) představují závazky po splatnosti.
10. NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 3(j) společnost časově rozlišuje finanční bonusy zákazníkům.
Společnost vytvořila opravnou položku ve výši 33 535 tis. Kč (2004 – 23 328 tis. Kč) na případy, kdy zákazníci
nesplňují podmínky stanovené při poskytnutí těchto bonusů.
11. DERIVÁTY
K 31. prosinci 2005 měla společnost otevřeny finanční deriváty k obchodování v reálné hodnotě -3 611 tis. Kč
(2004 – -3 842 tis. Kč) z titulu forwardových obchodů na nákup a prodej EUR.
12. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravná
položka k dl.
hmotnému
majetku
Opravná
položka k dl.
finančnímu
majetku
Opravná
položka k
zásobám
Opravná
položka
k pohledávkám
Opravná
položka
k nákladům
př.období
Celkem
252 126
55 343
7 070
98 460
23 328
436 327
16 371
8 762
979
159 972
31 643
217 727
Zúčtování
-53 940
-1 949
--
-193 702
-21 436
-271 027
Zůstatek k 31. 12. 2005
214 557
62 156
8 049
64 730
33 535
383 027
Zůstatek k 1. 1. 2005
Tvorba
V roce 2005 rozpouštěla společnost opravnou položku k dlouhodobému majetku z titulu opotřebení příslušného
majetku, snížení jeho hodnoty a tedy i snížení opravné položky. Opravné položky k dlouhodobému majetku byly
zejména tvořeny na základě výsledků inventarizace dlouhodobého majetku.
13. ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Zůstatek k 1. 1. 2005
137 397 952 akcie na majitele o nominální hodnotě 25 Kč
3 434 949
Zůstatek k 31. 12. 2005
137 397 952 akcie na majitele o nominální hodnotě 25 Kč
3 434 949
Základní kapitál společnosti činí 3 434 948 800 Kč a je zcela splacen. Základní kapitál je rozdělen na 137 397 952
akcií o nominální hodnotě 25 Kč. Jedná se o kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě. Akcie v počtu
13 644 746 ks (ISIN CZ0005111054) a akcie v počtu 123 753 206 ks (ISIN 770970000293) nejsou veřejně obchodovatelné.
25 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
14. VLASTNÍ KAPITÁL
(a) Přehled o změnách vlastního kapitálu
Základní
kapitál
Výsledek
hospodaření běžného
období
Neuhrazená ztráta
Zákon.
rezervní
fond
Sociální
fond
Oceňovací
rozdíly
z přecenění
majetku
a závazků
Celkem
3 434 949
-21 900
-1 046 790
74 416
731
-2 330
2 439 076
Čerpání fondů
--
--
--
--
-725
--
-725
Převod ztráty minulého období
--
21 900
-21 900
--
--
--
--
Zisk za rok 2005
--
240 474
--
--
--
--
240 474
Změna oceňovacích
rozdílů
z přecenění
--
--
--
--
--
169
169
3 434 949
240 474
-1 068 690
74 416
6
-2 161
2 678 994
Zůstatek
k 1. 1. 2005
Zůstatek
k 31. 12. 2005
(b) Pohyby na účtu Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (v tis. Kč):
Zůstatek k 1. 1. 2005
-2 330
Změna reálné hodnoty dlouhodobého finančního majetku
169
Zůstatek k 31. 12. 2005
-2 161
15. REZERVY
Rezerva na nečerpanou dovolenou
Rezerva na odměny
stat. orgánů
7 103
--
Čerpání rezerv
Zůstatek k 31. 12. 2005
Zůstatek k 1. 1. 2005
Tvorba rezerv
Ostatní
Celkem
500
--
7 603
--
180
180
-309
-250
--
-559
6 794
250
180
7 224
Ostatní rezervy byly vytvořeny na náklady, které společnosti vzniknou v roce 2006 v důsledku likvidace zastaralých etiket, jež nejsou v majetku společnosti, ale budou jí fakturovány subdodavatelem.
16. BANKOVNÍ ÚVĚRY
K 31. prosinci 2005 nečerpala společnost žádný bankovní úvěr (2004 – 0 tis. Kč).
26 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
17. INFORMACE O TRŽBÁCH
Tržby 2005
Tržby 2004
2 684 675
2 596 657
9 310
16 036
Tržby za pivo
Tržby za ostatní výrobky
Tržby za ostatní služby
104 017
80 992
2 798 002
2 693 685
Tržby za zboží celkem
92 931
93 099
Tržby z prodeje dl. majetku
48 218
57 241
Tržby z prodeje ost. materiálu
26 150
32 893
Tržby za vlastní výrobky celkem
Ostatní tržby celkem
74 368
90 134
CELKEM domácí tržby
2 965 301
2 876 918
611 519
639 057
3 576 820
3 515 975
Tržby za pivo export
CELKEM
18. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2005 a 2004:
2005
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
2004
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Náklady na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
949
310 992
110 398
8 417
8
13 796
4 829
--
957
324 788
115 227
8 417
Počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Náklady na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
1 021
322 693
112 752
9 966
6
17 148
6 002
--
1 027
339 841
118 754
9 966
19. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 11 356 tis. Kč (2004 -12 342 tis. Kč), ze kterých
7 950 tis. Kč (2004 – 10 772 tis. Kč) představují splatné závazky ze sociálního zabezpečení a 3 406 tis. Kč (2004 –
1 571 tis. Kč) představují splatné závazky ze zdravotního pojištění.
20. STÁT – DAŇOVÉ ZÁVAZKY A DOTACE
Daňové závazky činí 102 349 tis. Kč (2004 – 107 730 tis. Kč), ze kterých 77 573 tis. Kč (2004 – 79 351 tis. Kč) představují splatné závazky spotřební daně. Daňové pohledávky činí k 31. prosinci 2005 759 tis. Kč (2004 – 681 tis. Kč)
z titulu srážkové daně.
27 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
21. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku
V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných v bodě 9, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající
se vztahů ke společnostem ve skupině:
Pohledávky k 31. 12.
2005
Staropramen - Slovakia
Staropramen Polska
Závazky k 31. 12.
2004
2005
8 460
2004
5 471
306
--
815
--
--
--
InBev Deutschland
15 776
9 577
--
--
InBev Market Development
8 763
4 983
--
82
Kamenitza AD
177
--
--
--
Cobrew
--
106
--
--
SB Management Services Limited
300
8
--
--
Labatt Canada
661
1 551
--
--
Beck´s North America
540
2 442
--
--
3 790
2 174
--
--
--
55
--
--
6 536
685
16 632
49 967
--
--
1 453
354
4 203
5 878
260
713
Trebjesa Brewery
--
107
--
--
InBev Italia SRL
--
--
2 158
2 467
ITW Netherland N.V.
Interbrew Romania SA
InBev S.A.
N.V. InBev Belgium S.A.
InBev UK Ltd.
Borsodi Sörgyar Rt.
Celkem
2 075
972
964
1 009
52 096
34 009
21 773
54 592
(b) Přijaté půjčky ve skupině
31. 12. 2005
31. 12. 2004
Půjčky poskytnuté v CZK (v tis. Kč)
1 000 000
1 000 000
Celkem
1 000 000
1 000 000
Přijatá půjčka ve výši 1 000 000 tis. Kč je k 31. prosinci 2005 klasifikována jako krátkodobá, protože bude splacena v průběhu roku 2006.
(c) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů
Představenstvo
2005
Počet členů
Odměny (v tis. Kč)
Dozorčí rada
2004
2005
2004
4
4
6
6
64
144
384
384
V roce 2005 neobdrželi členové představenstva a členové dozorčí rady žádné tantiémy ani dividendy. Členové
představenstva a členové dozorčí rady společnosti nevlastní žádné akcie společnosti. Členové vedení společnosti
používají služební automobily i pro osobní účely. Žádný ze členů orgánů společnosti nebyl v minulosti odsouzen
pro trestný čin majetkové povahy.
28 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
22. DAŇ Z PŘÍJMŮ
(a) Splatná
Vzhledem k možnosti uplatnění daňových ztrát z minulých let Společnost nevykazuje za zdaňovací období roku
2005 splatnou daň z příjmů.
(b) Odložená
Hodnota odložené daňové pohledávky k 31. prosinci 2005 činí 272 861 tis. Kč (2004 – 374 284 tis. Kč) a byla vykázána
v rámci dlouhodobých pohledávek. Odložená daň – náklad za rok 2005 činila 101 423 tis. Kč (2004 – 18 082 tis. Kč).
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky
Pohledávky
2005
Dlouhodobý hmotný majetek
Závazky
2004
2005
Rozdíl
2004
2005
2004
127 296
159 187
--
--
127 296
159 187
Dlouhodobý nehmotný majetek
3 689
5 802
--
--
3 689
5 802
Pohledávky
1 843
5 943
--
--
1 843
5 943
Ztráty z minulých let
140 033
217 014
--
--
140 033
217 014
Celkem
272 861
387 946
--
--
272 861
387 946
--
-13 662
--
--
--
-13 662
272 861
374 284
--
--
272 861
374 284
Vliv klesající daňové sazby
Odložená daňová pohledávka
23. NAJATÝ MAJETEK
Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků následovně:
2005
Nákladní vozy
Leasingové splátky
celkem
Zaplaceno
k 31. 12. 2005
Splatno do 1 roku
Splatno v následujících letech
--
--
--
--
Osobní vozy
1 156
994
162
--
Celkem
1 156
994
162
--
Leasingové splátky
celkem
Zaplaceno
k 31. 12. 2004
Splatno do 1 roku
Splatno v následujících letech
2004
Nákladní vozy
943
706
237
--
Osobní vozy
2 618
2 007
449
162
Celkem
3 561
2 713
686
162
24. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
K 31. prosinci 2005 společnost neeviduje žádné závazky nevykázané v rozvaze.
29 | Výroční zpráva 2005
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
25. SLOŽKY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ
(PRO ÚČELY CASH FLOW)
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak,
že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž
ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek
peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:
Zůstatek k 31. 12.
2005
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Krátkodobý finanční majetek celkem
2004
8 525
8 557
1 083 451
712 098
0
19 000
1 091 976
739 655
26. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST
Společnost Pivovary Staropramen a.s. oznámila dne 24. února 2006 svůj záměr sloučit výrobní provozy pivovarů
Staropramen a Braník. Výroba piva bude v pivovaru Braník v prvním čtvrtletí roku 2007 ukončena a bude pokračovat v pivovaru Staropramen. Výrobní technologie z pivovaru Braník bude přemístěna do pivovaru Staropramen.
Dlouhodobý majetek vztahující se k výrobnímu závodu Braník je pro účelý závěrky oceněn v souladu s ekonomickou životností tohoto majetku.
Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné další události, která by významným způsobem ovlivnila
hospodaření společnosti.
Sestaveno dne 27. února 2006
Ing. Dana Raková
Členka představenstva
30 | Výroční zpráva 2005
Ing. František Šámal
Místopředseda představenstva
8. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 ve smyslu ust.
§ 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
I. Ovládaná osoba:
Pivovary Staropramen a. s.
sídlo: Nádražní 84, 150 54 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1512, IČ 45273693
II. Ovládající osoby:
Interbrew Central European Holding B.V.
sídlo: Ceresstraat 19, 4811 CA Breda, Nizozemí
podíl v ovládané osobě: 99,6 %
Interbrew International B.V.
sídlo: Ceresstraat 19, 4811 CA, Breda, Nizozemí
majoritní vlastník Interbrew Central European Holding B.V.
InBev N.V./S.A.
sídlo: Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, Belgie
ovládající osoba Interbrew International B.V. / Interbrew Central European Holding B.V.
III. Ostatní propojené osoby, které jsou součástí podnikatelského seskupení a s nimiž byla ovládaná osoba
v roce 2005 ve smluvním vztahu:
InBev Belgium N.V. (dříve Interbrew Belgium N.V.)
sídlo: Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, Belgie
Cobrew N.V.
sídlo: Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, Belgie
IB Brewing Assistance Services Ltd.
sídlo: 3th Dervis Street (Julia House), 1066 Nicosia, Kypr
SB Management Services Ltd.
sídlo: 1 Lambousas Street, 1095 Nicosia, Kypr
Kamenitza A.D.
sídlo: 95 Kapitan Raicho Str., 4000 Plovdiv, Bulharsko
adresa pro doručování: 1 Business Park Sofia, Mladost 4, 1715 Sofie, Bulharsko
Borsodi Sörgyár Rt.
sídlo: Rákoczi út. 81, 3574 Böcs, Maďarsko
InBev UK Ltd. (dříve Interbrew UK Ltd.)
sídlo: 500 Capability Green Luton, LU1 3LS Bedfordshire, Velká Británie
InBev Italia S.r.l. (dříve Interbrew Italia S.r.l.)
sídlo: Piazza Francesco Buffoni 3, 21013 Gallarate /VA/, Itálie
Industrija piva i sokova Trebjesa A.D. Nikšic´
sídlo: Njegoševa 18, 81400 Nikšic,
´ Srbsko a Černá Hora
InBev Germany Holding GmbH
sídlo: Am Deich 18/19, 28365 Bremen, Německo
31 | Výroční zpráva 2005
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
InBev Market Development GmbH&Co.KG (dříve Interbrew Export & Licenses Gmbh & Co. KG)
sídlo: Otto/Lilienthal Str. 29, 283 61 Bremen, Německo
Labatt Brewing Company (dříve Labatt Breweries of Canada)
sídlo: Labatt House, 207 Queen’s Quay West, Suite 299, Toronto, Ontario, M5J1A7 Kanada
InBev USA
sídlo: 101 Merritt 7, 06856-5075, Norwalk, Connecticut, USA
InBev Nederland N.V. (dříve Interbrew Nederland N.V.)
sídlo: Ceresstraat 1, 4800CA Breda, Nizozemí
InBev Deutschland Vertriebs GmbH & Co. KG (dříve Interbrew Deutschland Vertriebs GmbH & Co. KG)
sídlo: Am Deich 18/19, 28199 Bremen, Německo
Brands International – The Beer & Beverage Company GmbH.KG
sídlo: Otto-Lilienthal-Strasse 29, 28199 Bremen, Německo
OJSC Sun Interbrew Ukraine
sídlo: Tereschenkivska, 01004 Kiev, Ukrajina
adresa pro doručování: 87 Bozhenko St., Kiev 03150, Ukrajina
InBev Ireland Ltd.
sídlo: The Ulster Brewery, Glen Road, Belfast, BT11 8BY, Irsko
Zagrebačka Pivovara d.d.
sídlo: Ilica 224, 10000 Zagreb, Chorvatsko
Za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 nebyla mezi ovládanou osobou (ad I.) a kteroukoliv ovládající osobou
(ad II.) uzavřena ovládací smlouva ani jiná smlouva s obdobným obsahem či účelem.
IV. Seznam smluv platných v roce 2005 a plnění:
(1) Smlouva o úvěru č. 2 (Credit Agreement No. 2) ze dne 31. 3. 2001
Smlouva o úvěru č. 3 (Credit Agreement No. 3) ze dne 31. 3. 2001
uzavřené mezi ovládanou osobou a společností Interbrew Central European Holding B.V.
Na základě Smlouvy o úvěru č. 2 se společnost Interbrew Central European Holding B.V. zavázala poskytnout
částku 500 000 000 Kč, na základě Smlouvy o úvěru č. 3 částku 500 000 000 Kč. Úrok je sjednán na bázi EURIBOR (sazba EURIBOR je stanovena za příslušné období Bankovní federací Evropské Unie pro EUR), přičemž úrok
je splácen pouze když v daném roce ovládaná osoba po úhradě veškerých ztrát dosáhne zisk. Další podmínky
smluv jsou standardní. Na základě Smluv o úvěru přijala společnost v roce 2001 úvěrové prostředky ve výši
1 000 000 000 Kč.
(2) Smlouva o běžném účtu (Current Account Agreement) ze dne 30. 4. 2003
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Cobrew N.V.
Na základě této smlouvy byly ovládané osobě zřízeny čtyři běžné účty v následujících měnách: EUR, CZK, GBP
a USD. Tyto účty slouží zejména pro provádění plateb osobám v podnikatelském seskupení. Účty jsou úročeny na
bázi tržních úrokových sazeb aplikovatelných pro jednotlivé měny. Celkový objem prostředků na těchto účtech
činil k 31. 12. 2005 celkem 984 239 778,62 Kč.
(3) Servisní smlouva (Services Agreement) ze dne 18. 12. 2001, změněna Dodatkem č. 1 ze dne 26. 5. 2005,
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností InBev N.V./S.A.
Na základě této smlouvy byla poskytována ovládající osobou InBev N.V./S.A. ovládané osobě technická a odborná podpora a koordinace spolupráce s propojenými osobami. Poradenská činnost zahrnovala oblast řízení
rizik, sjednávání pojistných smluv, řízení jakosti, školení, interní audit, právní a daňové poradenství, zavádění
nového informačního systému, engineering, poradenství v oblasti marketingu a nákupu. Náklady pro ovládanou osobu činily v roce 2005 celkem 4 583 655,80 EUR.
Ovládaná osoba na základě této smlouvy (resp. Dodatku č. 1) přefakturovala ovládající osobě InBev N.V./S.A.
náklady, které jí vznikly v souvislosti s poskytováním služeb ovládající osobě. Poradenská činnost zahrnovala
oblast informačních systémů, nákupu a řízení lidských zdrojů. Fakturovaná částka činila v roce 2005 celkem
831 012,46 EUR.
32 | Výroční zpráva 2005
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
(4) Smlouva o dočasném vyslání zaměstnanců (Agreement on the Temporary Secondment of Employees)
ze dne 20. 10. 2001, uzavřená mezi ovládanou osobou a společností IB Brewing Assistance Services Ltd.
Platnost této smlouvy byla ukončena ke dni 31. 12. 2004 Dodatkem č. 1 podepsaným mezi smluvními stranami
dne 25. 1. 2005, na základě této smlouvy tedy nebylo v roce 2005 plněno žádnou ze smluvních stran.
(5) Smlouva o technické podpoře (Technical Assistance Agreement) ze dne 4. 12. 2000
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Kamenitza A.D.
Předmětem smlouvy je závazek ovládané osoby poskytnout odbornou asistenci při výrobním procesu piva „Slavena“ v Bulharské republice za sjednanou úplatu. Na základě této smlouvy nebylo v roce 2005 plněno žádnou
ze smluvních stran.
(6) Distribuční smlouva (Distribution Agreement) ze dne 14. 5. 2002
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností InBev UK Ltd.
V období roku 2005 smluvní spolupráce založená touto smlouvou zahrnovala zajištění skladování, distribuci
a prodej piva vyráběného ovládanou osobou společností InBev UK Ltd. ve Velké Británii: 98 053,38 hl piva, obrat
59 901 350,92 Kč.
(7) Smlouva o spolupráci (Cooperation Agreement) ze dne 24. 5. 2002
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Industrija piva i sokova Trebjesa A.D.
Předmětem smlouvy je zajištění skladování, distribuce a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností Industrija piva i sokova Trebjesa A.D. v Černé Hoře. Na základě této smlouvy nebylo v roce 2005 plněno
žádnou ze smluvních stran.
(8) Distribuční smlouva (Distribution Agreement) ze dne 1. 9. 2002
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Borsodi Sörgyár Rt.
V období roku 2005 smluvní spolupráce založená touto smlouvou zahrnovala zajištění skladování, distribuce
a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností Borsodi Sörgyár Rt. v Maďarsku: 24 695,11 hl piva,
obrat 15 655 627,35 Kč.
(9) Licenční smlouva (Technology and Trademark License Agreement) ze dne 25. 3. 2003
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností SB Management Services Ltd., ve znění Dodatku č. 1, kterým byla
upravena územní platnost licence.
Touto smlouvou byla poskytnuta licence s právem udělení sublicence k výrobě a distribuci piva Staropramen na
území Ruska a Ukrajiny společnosti SB Management Services Ltd. V období roku 2005 byla podle této smlouvy na
základě řádně udělené sublicence v souladu s podmínkami smlouvy realizována licenční výroba piva Staropramen,
jeho distribuce a prodej na území Ruska a Ukrajiny: 285 924 hl piva, licenční poplatky 1 288 259 EUR.
(10) Smlouva o stáčení piva (Contract for Bottling Beer) ze dne 18. 5. 2004
uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Borsödi Sörgyár Rt., ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 11. 2004
a Dodatku č. 2 ze dne 28. 4. 2005 týkajících se ceny.
Na základě této smlouvy zajišťovala společnost Borsödi Sörgyár Rt. pro ovládanou osobu v roce 2005 stáčení piva
Staropramen světlý do Q-pack lahví. Poskytnuté plnění za rok 2005 činilo 8 985 589,86 Kč.
(11) Smlouva o výrobě a stáčení piva (Contract for Brewing and Canning Beer) ze dne 23. 4. 2004, uzavřená
mezi ovládanou osobou a společností Borsödi Sörgyár Rt., ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2004 a Dodatku
č. 2 ze dne 19. 7. 2005 týkajících se cen, specifikace produktu a podmínek spolupráce.
Na základě této smlouvy vyráběla a stáčela ovládaná osoba pro společnost Borsödi Sörgyár Rt. v roce 2005 pivo
zn. Riesenbrau. Poskytnuté plnění za rok 2005 činilo 66 077 100,32 Kč.
(12) Licenční smlouva (Technology and Trade Mark Licence Agreement) uzavřená mezi ovládanou osobou
a společností InBev N.V./S.A.
Touto smlouvou byla ovládané osobě poskytnuta licence k výrobě a distribuci piva Stella Artois na území České
republiky. V období roku 2005 byla podle této smlouvy v souladu s podmínkami smlouvy realizována licenční
výroba piva Stella Artois, jeho distribuce a prodej na území České republiky a Slovenské republiky: 24 254,62 hl
piva, licenční poplatky 100 782,78 EUR.
33 | Výroční zpráva 2005
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
(13) Kupní smlouva o prodeji zařízení (Sales Agreement for Equipment) ze dne 30. 3. 2004
Kupní smlouva o prodeji zařízení (Sales Agreement for Equipment) ze dne 2. 12. 2004
obě smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a InBev Nederland N.V.
Na základě těchto smluv prodala společnost InBev Nederland N.V. ovládané osobě výrobní zařízení za celkovou
cenu 15 000 EUR, která byla uhrazena v roce 2005.
(14) Licenční smlouva (Technology and Trade Mark Licence Agreement) uzavřená mezi ovládanou osobou
a společností OJSC Sun Interbrew Ukraine dne 19. 7. 2005
Touto smlouvou byla poskytnuta licence k výrobě a distribuci piva Staropramen na území Ukrajiny. V období roku
2005 byla podle této smlouvy v souladu s podmínkami smlouvy realizována licenční výroba piva Staropramen,
jeho distribuce a prodej na území Ukrajiny: 69 655 hl piva, licenční poplatky 333 576 EUR.
(15) Licenční smlouva (Technology and Trade Mark Licence Agreement) uzavřená mezi ovládanou osobou
a společností Kamenitza AD dne 25.7.2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.12.2005 týkajícího se distribuce piva
na území Makedonie.
Touto smlouvou byla poskytnuta licence k výrobě a distribuci piva Staropramen na území Bulharska, resp.
k distribuci na území Makedonie. V období roku 2005 byla podle této smlouvy v souladu s podmínkami smlouvy
realizována licenční výroba piva Staropramen, jeho distribuce a prodej na území Bulharska a distribuce a prodej
na území Makedonie: 28 427 hl piva, licenční poplatky 71 066 EUR.
(16) Smlouva o prodeji zařízení (Sales Agreement for Equipment) uzavřená mezi ovládanou osobou a společností InBev Ireland Ltd. dne 9. 12. 2005.
Na základě této smlouvy prodala společnost InBev Ireland Ltd. ovládané osobě výrobní zařízení za celkovou
cenu 6 852,13 EUR, přičemž fakturace a platba proběhla počátkem roku 2006.
(17) Dohoda mezi ovládanou osobou, společností Kamenitza AD a společností „EVRIMEX GROUP“FOOD
o ukončení smlouvy o distribuci mezi ovládanou osobou a společností „EVRIMEX GROUP“FOOD a o vzájemném
vyrovnání uzavřená dne 18. 3. 2005. Na základě této dohody nebylo v roce 2005 poskytnuto žádné plnění.
(18) Další smluvní plnění v období roku 2005 ve vztahu k propojeným osobám:
a) Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností InBev Germany Holding GmbH na základě individuálních
objednávek (není upraveno písemnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností InBev Germany
Holding GmbH v rámci exportní sítě InBev, zejména ve Švédsku, Polsku, Izraeli a Lotyšsku: 76 825,64 hl piva,
obrat 94 118 028,97 Kč.
b) Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností Labatt Brewing Company Ltd. na základě individuálních
objednávek (není upraveno písemnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností Labatt Brewing
Company Ltd. v Kanadě: 4 785 hl piva, obrat 9 308 898,50 Kč.
c) Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností InBev Italia S.r.l. na základě individuálních objednávek
(není upraveno písemnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností InBev Italia S.r.l.
v Itálii: 8 931,60 hl piva, obrat 4 723 692,84 Kč.
d) Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností Brands International – The Beer & Beverage Company
GmbH & Co. KG na základě individuálních objednávek (není upraveno písemnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností Brands International – The Beer & Beverage Company GmbH & Co. KG v Německu: 123 774,32 hl piva, obrat 104 088 028,45 Kč.
e) Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností InBev USA na základě individuálních objednávek (není
upraveno písemnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností InBev USA v USA:
3 811,25 hl piva, obrat 6 809 447,72 Kč.
34 | Výroční zpráva 2005
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
f) Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností InBev Nederland N.V. na základě individuálních objednávek (není upraveno písemnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností InBev Nederland N.V.
v Nizozemí: 15 486,65 hl piva, obrat 20 321 197,86 Kč.
g) Prodej a distribuce piva ovládané osoby společností Kamenitza AD na základě individuálních objednávek
(není upraveno písemnou smlouvou)
Zajištění skladování, distribuce a prodeje piva vyráběného ovládanou osobou společností Kamenitza AD v Bulharsku: 1 916,18 hl piva, obrat 854 430,36 Kč.
h) Stáčení piva ovládané osoby společností InBev UK Ltd. na základě individuálních objednávek (není upraveno
písemnou smlouvou)
Zajištění stáčení piva zn. Velvet společností InBev UK Ltd. ve Velké Británii, poskytnuté plnění za rok 2005 činilo
69 237,46 GBP.
i) Nákup piva a propagačního materiálu ovládanou osobou od společnosti InBev Belgium N.V. na základě individuálních objednávek (není upraveno písemnou smlouvou)
Na základě kupních smluv uzavřených formou faktické akceptace objednávek ovládané osoby společností InBev
Belgium N.V. došlo v roce 2005 k prodeji piva Stella Artois, Leffe, Hoegaarden, Belle-Vue Kriek a propagačního
materiálu ovládané osobě za celkovou cenu 496 123,94 EUR.
j) Nákup piva ovládanou osobou od společnosti Borsodi Sörgyár Rt. na základě individuálních objednávek (není
upraveno písemnou smlouvou)
Na základě kupních smluv uzavřených formou faktické akceptace objednávek ovládané osoby společností
Borsodi Sörgyár Rt. došlo v roce 2005 k prodeji piva Stella Artois nealkoholické ovládané osobě za celkovou cenu
7 749 384,21 Kč.
k) Nákup piva ovládanou osobou od společnosti InBev Deutschland Vertriebs GmbH & Co.KG na základě individuálních objednávek (není upraveno písemnou smlouvou)
Na základě kupních smluv uzavřených formou faktické akceptace objednávek ovládané osoby společností InBev
Deutschland Vertriebs GmbH & Co.KG, došlo v roce 2005 k prodeji piva Beck’s ovládané osobě za celkovou cenu
7 738,62 EUR.
l) Ovládaná osoba uhradila společnosti Industrija piva i sokova Trebjesa A.D. Niksic (není upraveno písemnou
smlouvou) náklady na zajištění ubytování zaměstnance ovládané osoby společností Industrija piva i sokova
Trebjesa A.D. Niksic v Srbsku a Černé Hoře za rok 2005 v celkové výši 4 279 EUR.
m) Ovládaná osoba uhradila společnosti Zagrebačka Pivovara d.d. (není upraveno písemnou smlouvou) náklady
na zajištění ubytování zaměstnance ovládané osoby společností Zagrebačka Pivovara d.d. v Chorvatsku za rok
2005 v celkové výši 2 842,23 EUR.
V. Závěr:
Veškeré smlouvy uvedené v článku IV. uzavřené s osobami propojenými v podnikatelském seskupení lze považovat za standardní, oboustranně výhodné. Nad rámec výše uvedeného nedošlo k jiným právním úkonům ani
opatřením v zájmu nebo na popud propojených osob. Plněním ovládané osoby ve prospěch propojených osob
nedošlo k jakékoliv újmě na majetku či právech ovládané osoby.
V Praze, dne 28. března 2006
Představenstvo společnosti Pivovary Staropramen a.s.
Vincent Lefere
Předseda představenstva
Ing. Dana Raková
Členka představenstva
35 | Výroční zpráva 2005
9. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
V roce 2005 pracovala dozorčí rada v tomto složení:
Členové dozorčí rady
Ing. Jan Mačejovský (předseda)
Karel Slánský (zvolen zaměstnanci)
Jaroslav Svoboda (zvolen zaměstnanci)
Ing. Petr Kovařík
Mihail Catalin Albu
Willy Baptist
Ing. Jan Mačejovský se stal předsedou dozorčí rady dne 28. listopadu 2005. Ing. Petru Kovaříkovi vzniklo členství
v dozorčí radě k 26. dubnu 2005. Mihailu Catalinu Albovi a Willy Baptistovi vzniklo členství v dozorčí radě dne
28. listopadu 2005.
Petru Slámovi zaniklo členství v dozorčí radě k 26.březnu 2005. Dr. Ing. Pavlu Ferklovi zaniklo členství v dozorčí
radě k 28. listopadu 2005. Ing. Ivanu Šímovi zaniklo členství v dozorčí radě k 28. listopadu 2005.
Řádná zasedání dozorčí rady se konala v roce 2005 ve dnech 24. března, 26. dubna, 21. července, 26. října,
28. listopadu a 20. prosince.
Dozorčí rada sledovala v průběhu celého roku podnikatelskou činnost společnosti, výkon působnosti představenstva, dodržování obecně platných předpisů, stanov společnosti a usnesení valných hromad. Členové dozorčí
rady měli k dispozici měsíční finanční zprávy a zprávy o prodejních výsledcích. Přezkoumávali čtvrtletní bilance
a pozvaná finanční ředitelka předkládala na všech schůzích dozorčí rady zprávu o plnění rozpočtu a finanční
situaci společnosti. Dozorčí rada projednala rozpočet společnosti na rok 2006.
Je povinností dozorčí rady vyjádřit na valné hromadě akcionářů své stanovisko k účetní závěrce za rok 2005,
k návrhu představenstva na rozdělení zisku a ke zprávě představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v období
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
v platném znění.
Dozorčí rada se zabývala dokumenty, které byly vypracovány společností k 31. 12. 2005. Jedná se o řádnou účetní
závěrku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada prostudovala zprávu o provedeném auditu
účetní závěrky. Po rozboru dozorčí rada konstatuje, že na základě jí známých skutečností předložené dokumenty
věrně zobrazují stav společnosti k 31. 12. 2005 a proto doporučuje valné hromadě závěrku schválit.
V Praze, dne 24. dubna 2006
z pověření dozorčí rady Pivovary Staropramen a.s.
Ing. Jan Mačejovský
Předseda dozorčí rady
36 | Výroční zpráva 2005
Pivovary Staropramen a.s. 2006
www.pivovary-staropramen.cz

Podobné dokumenty

Staropramen – výroční zpráva 2008

Staropramen – výroční zpráva 2008 Společnost Pivovary Staropramen a.s. (do 13. 10. 2003 působící pod obchodní firmou Pražské pivovary, a.s.) byla založena dne 5. května 1992 jako akciová společnost dle zákona č. 513/1991 Sb., obcho...

Více

Staropramen – výroční zpráva 2006

Staropramen – výroční zpráva 2006 tis. hl. Klíčová značka Staropramen se vyváží do 30 zemí světa. Mezi nejvýznamnější exportní trhy patří Velká Británie, Německo, Švédsko a Slovensko. V roce 2006 výrazně narostla licenční výroba pi...

Více

Staropramen – výroční zpráva 2004

Staropramen – výroční zpráva 2004 hospodu Staropramen. Budějovická Potrefená husa, která má kapacitu 160 míst, je zatím největší otevřenou restaurací tohoto typu. I v této Potrefené huse je kladen velký důraz na podávání kvalitně o...

Více