zetmeel

Komentáře

Transkript

zetmeel
Dobrý den !
Inhibitory
y v podzimní
p
výživě rostlin
Ing. Radek
Košál & kol.
vedoucí odboru podpory prodeje a marketingu
606 654 232
[email protected]
[email protected], [email protected]
Trend – hnojiva s vyšší přidanou hodnotou
DA, LAV,
LAD, MO
O
Zdroj: Yara
DASA
LAS 24-6
SA gr
LOVOGRAN
MAGNISUL
DASAMAG
NP NPK
NP,
Cererit
Duslofert extra
Fosmag MK
GSH hnojiva
Lefert
Lovogreen
Alzon
PIADIN
RapsPower II
Stabilizovaná
hnojiva
N-stabilizace
Působení a výhody stabilizovaných
dusíkatých hnojiv
(minerální a statková hnojiva)
Cíl:
- zlepšení účinnosti dusíku a následně :
- méně práce
- větší výnos
- šetrnost k životnímu prostředí
Možné způsoby řešení inhibice hnojiv
Hnojiva obalovaná anorganickými inerty
(cement sádra)
(cement,
Výh d
Výhody
- dostupnost
d
i
inertů
ů
- nízká cena inertů
- malý vliv na výslednou cenu hnojiva
Nevýhody
- vysoký podíl inertů v hnojivu (30 - 50 %),
výrazné snížení obsahu živin
- složitá technologie výroby
- cement negativně působí na rozklad amonných
solí a retrogradaci fosforečnanů
- hnojiva uvedeného typu nejsou perspektivní
Možné způsoby řešení inhibice hnojiv
H ji obalovaná
Hnojiva
b l
á elementární
l
tá í sírou
í
Výhody
- pozvolnější uvolňování živin ve srovnání s běžnými hnojivy
- dotace půd biogenním prvkem - sírou
- fungicidní
f
i id í účinky
úči k elementární
l
tá í síry
í
- možnost využití při výrobě GSH (neobsahují dusičnany)
- ppřijatelná
j
cena síryy
Nevýhody
ý
y - náročná technologie nanášení síry
- bezpečnostní rizika při výrobě (explozivita prachových
podílů síry)
- nevhodné pro hnojiva s obsahem dusičnanu amonného
- riziko výbuchu
Možné způsoby řešení inhibice hnojiv
Hnojiva obalovaná polymery - nízkomolekulárními
p y
polyolefiny
y
Výhody
- pozvolné uvolňování živin
- odbouratelnost polyolefinů v půdním prostředí
- možnost doplnit výrobní zařízení k běžným
technologiím
Nevýhody
- vyšší cena hnojiva
- vnášení cizorodých látek do půdy
(iniciativy „zelených“)
Možné způsoby řešení inhibice hnojiv
H ji s pomalu
Hnojiva
l působícími
ů bí í i formami
f
i dusíku,
d ík fosforu
f f
a
draslíku
(ureaform izobutyldimočovina - IBDU,
(ureaform,
IBDU fosforečnan
hořečnato-draselný apod.)
Výhody
Nevýhody
- vysoká přidaná hodnota
- pozvolné uvolňování živin
- snížení
íž í potřeby
tř b opakované
k
é aplikace
lik
- menší ztráty do životního prostředí
- vysoká cena
- omezená sorpční schopnost trhu
- omezená dostupnost surovin
Možné způsoby řešení inhibice hnojiv
příklad
říkl d
Specielní maloobjemová hnojiva na bázi
močovinoaldehydů
•
•
•
Ureaform (UF), Isobutylidendimočovina (IBDU)
Dominanta na trhu : Kemira, COMPO, SCOTTS, Yves Kessler,
ECOLAB – ceny pro spotřebitele 50 – 100 Kč/kg
Lovochemie 2005 – Lovogreen NPKMg 20-5-8-2 s mikroprvky Fe,
Cu, Mn, B, Zn –
Možné způsoby řešení inhibice hnojiv
H ji s inhibitory
Hnojiva
i hibit
nitrifikace
it ifik
nebo
b ureázy
á
Výhody
- pozvolnější přeměna amoniakálního
a amidického dusíku na dusičnany
- vyšší využitelnost dusíku rostlinami
- nižší hnojivé dávky - úspora nákladů na hnojení
- nižší ztráty dusíku do životního prostředí
N ýh d
Nevýhody
- vyšší
šší cena hhnojiva
ji
- omezená využitelnost inhibitorů nitrifikace u hnojiv,
která již nitráty obsahují
Možné způsoby řešení inhibice hnojiv
Hnojiva s inhibitory
•
•
•
•
DASA + inhibitor nitrifikace
DAM + inhibitor nitrifikace a ureázy
LV, LAV, LAD, LAS, síran amonný + inhibitory nitrifikace
Mo + inhibitory nitrifikace / ureázy
• PIADIN – inhibitor nitrifikace pro organická a statková
hnojiva
Koloběh dusíku (zjednodušený)
Rostlina
N-hnojiva
minerální
organická
NH3
N2O
NO
N2
NOx
N2O
Atmosféra
Příjem
j
O
Organické
i ké
zbytky
Mineralizace
Denitrifikace
NH4+
Nitrifikace
Mikrobiol.
Biomasa
Humus
Přeměna dusíku
NO3-
Půda
vyplavování
Rizika ztráty
Příjem rostlinou
Jak funguje - působení N-stabilizátorů
Zdroje
dusíku
N2O
NH3
N2O
NOx
N2
minerální nebo org.
h ji
hnojiva
NOx
N2
Denitrifikace
x
Nestabilizovaný N
x
x
x
ca. 50% in
1 den (20°C)
4 dny (2°C)
močovina
Ureáza
Inhibitory
ureázy
8-14dní
1 týden (20°C)
6 týdnů (5°C)
Ammonium
NH4+
Nitrosomonas
Nitrit
NO2-
Nitrobacter
Nitrát
NO3-
inhibitory
nitrifikace
5-8 týdnů (20°C)
10-14
10
14 týdnů (5
(5°C)
C)
vyplavování
Zjednodušený princip působení
NITRIFIKACE při 20o C - 1 týden / při 5o C – 6 týdnů
NITRIFIKACE s PIADINEM při 20o C – 5-8 týdnů / při 5o C – 10 -14 týdnů
Přínosy stabilizovaných hnojiv
+
EKONOMICKÝ
ENVIROMENTÁLNÍ
= výnosy
Kjóto Protokol
Kjóto-Protokol
Závazek průmyslových národů ke
snížení emisí plynů ovlivňujících
klima1)
= vyšší časová flexibilita
= možnost snížení dávek
= sloučení dávek N
= snížení rizika úniku N
=ú
úspora zdrojů
d jů
= možnost
ž
t použití
žití
v oblastech ochrany vod
(nitrátová směrnice …))
= vyšší využití N
= zvýšení
ýše kvality
a y
nevýhody
• cena ? (kejda + ..)
Výhody a nevýhody N-stabilizovaných hnojiv
výhody
• zlepšení
p
využití
y
dusíku
• snížené ztráty dusíku:
• snížené nebezpečí vyplavení nitrátu
• redukce ztrát klima ovlivňujících
j
plynů
py
• sníženy obsah nitrátů v půdě po
sklizni
• vyšší výnosy
• stejná hladina výnosů při
snížené hladině dusíku
• zvýšená kvalita sklizňových
produktů
• úspora pracovních operací
a nákladů na aplikaci
• Možné použití v precizním
zemědělství
ěděl t í
nevýhody
• vyšší
y
nákupní
p cena
(přesto lepší efektivnost)
• Dávka nesmí být < 60 kg/ha N
(pak aplikace tradičních hnojiv)
• neaplikovat při celkové potřebě
dusíku
d
sík menší než 60-80
60 80 kg/ha N
podle kultury
• Nejistota u uživatele díky jinému
vzhledu po hnojení
• nejprve vyšší potřeba poradenství
Použití stabilizovaných hnojiv
• Minerální hnojiva
Varianty hnojení
Výsledky
Průměrný výnos řepkového semene - výživa
Výnos varianty
Průměrný výnos
5,46
5,44
5 37
5,37
5 37
5,37
5 37
5,37
5 37
5,37
5,33
5 30
5,30
LOVOCHEMIE
DUSLO
SKW
ČR
Výsledky
Průměrný
ý výnos
ý
řepkového
p
oleje
j
2,30
2,27
2,27
2,27
2,27
2,25
2,23
2,22
,
LOVOCHEMIE
DUSLO
SKW
ČR
Řepka - spolupráce SPZO
Průměr 3 lokality - poloprovoz (ZEVA Chlístovice, Agro rozsochy, AGS ČB )
Strategie hnojení N-stabilizovanými hnojivy
Pšenice ozimá
Porovnávané
hnojivo
ALZON®
Začátek
Z
čát k vegetace
t
70
ES 31 ES 32/37
50
60
80
100
90
ES 49/51
Potravinářská
pšenice
90
ALZON®
až 160
Etanolpšenice
ALZON®
ALZON®
Porovnávané hnojivo
Složení dávek
Sorpce v půdě (žádné vyplavování)
Zůstává ve vrtsvě ornice
Příjem dle potřeb rostliny
Nutnost několika dávek
Volně pohyblivé v půdě (riziko vyplavování)
Příjem rstlinou závisí na koncentraci nitrátu
v půdním roztoku
Zvýšení výnosu nebo snížení dávky hnojiva
N faktor kvality produkce
Principy použití ALZONu® 46
• vhodné
h d é pro všechny
š h
zemědělské
ěděl ké a
zahradnické kultury
• pravidlo jedné dávky (kromě potravinářské
pšenice a při dávce vyšší než 160 kg/ha N)
• Možnost snížení dávky dusíku (až o 20%)
• Dbát na základní principy pěstování rostlin
– Zásobování základními živinami
– vývoj rostlin v předjaří
Použití stabilizovaných hnojiv
• Organická a statková
hnojiva
(kejda fugát,
(kejda,
fugát drůbeží trus …))
Ztráty dusíku u různých forem hnojiv
N-Minerální
N
Minerální hnojiva
NH3
N 2, N2O
95 %
90 %
100 %
NO3
85 %
Množství hnojiva
využití
O
Organická
ká hnojiva
h
NH3, N2, N2O
NH3
100 %
55 %
70%
NO3
vyloučeno
Množství hnojiva
Pramen: Ebertseder
b
d
und
d Gutser 2002
45 %
35 %
využití
v praxi to znamená aplikovat cca 2x více N
v organických hnojivech proti minerálním
Ztráty amoniaku při aplikaci kejdy
Breitverteiler – širokořádková aplikace RG – kejda skotu
Schleppschlaouch – hadicové aplikátory SG – kejda prasat
Legislativa a PIADIN
Zranitelné oblasti – III.b pásmo
Co je PIADIN ?
PIADIN® - stabilizátor dusíku pro statková a organická hnojiva.
Typ výrobku:
Roztok s kombinací látek 1H
1H--1,2,4 triazol a 3
3-- methylpyrazol
transport a skladování bez omezení
Technická data:
Hodnota pH: 6 - 7
měrná hmotnost: cca 1.27
1 27 kg/l
Začátek krystalizace: approx.
approx. -20 °C
Co je to PIADIN ?
PIADIN® - stabilizátor
á
dusíku
í
pro statková
á a organická
á hnojiva.
•
šetrný k životnímu prostředí
– omezuje ztráty dusíku vyplavením a denitrifikací
– zabraňuje plodinám nadbytečný (luxusní) příjem nitrátového dusíku
•
Šetří čas a peníze
– umožňuje časné aplikace a slučování dávek
– zvyšuje výnosy
TTP – PIADIN – SRN (výsledky SKW)
Výnos sena 1. seč (03.05.2006)
h
j í 140
0k
/h ((70
0k
hnojení
kg N/ha
kg NH4-N))
À 14,2 %
seno -sušina [[dt/ha]]
50
40
30
34,4
29,7
28,3
31,2
20
10
ke
jd
a
z
bi
op
lyn
.s
ta
n.
.
bi
op
lyn
.s
ta
ni
c
z
ke
jd
a
ke
jd
a
+
PI
AD
I
ke
jd
a
N
0
LK-NRW (Kleve - Haus Riswick 2006)
Dr. C. Berendonk
TTP – PIADIN - Holandsko
Poloprovozní
pokus,
v sušině,,
p
p
, Výnos
ý
prokázáno zvýšení výnosu i NL
À 14,2 %
Snede =seč
č
Geen = bez (žádný)
žá ý
Brambory (škrobárenské / konzumní) + prasečí kejda
Výnos škrobu
À cca 1-8 %
Mest zonder PIADIN
Mest met PIADIN
Geen N
Relativní výnos
kejda
kejda s přídavkem PIADINu
bez hnojení (žádný N)
PIADIN – výsledky pokusů ŘEPKA
À
28,4
28 4 %
kontrola
resp.
resp
À
3,8
38%
LAD
PIADIN – ozimé obiloviny
Piadin-kejda
Piadin
kejda v ozimých obilovinách
výnos zrna (dt/ha)
LK Weser-Ems
Weser Ems, 2004
2004-5
5, Pokusné místo Astrup: AZ 54,
54 druh půdy IIS
68 6
68,6
80
73 6
73,6
(d t/ha)
60
40
35,1
20
0
bez kejdy
bez Piadinu
s Piadinem
À cca 7,3 %
PIADIN – výsledky pokusů KUKUŘICE
À cca 6 %
resp.
cca 13 %
Kukuřice – Holandsko
•
35m3 kejdy skotu + 4l PIADIN + 200 kg 1515-5-15
•
2 opakování
opakování, 500 m2
Co je základem kvalitního krmiva?
- Vysoký výnos suché hmoty
- Vysoká energie (NEL)
- Obsah škrobu v suché hmotě
- Vysoký obsah bílkovin.
- Vysoká stravitelnost
- Vysoký potenciální příjem krmiva
- Vhodná sušina při sklizni siláže
Osa y = Relativní výtěžek %
droge stof = sušina
Zetmeel = škrob
kVEM = NEL
Keiwit – Bílkoviny
Sušiny o téměř 15% více, dle škrobu dokonce o 35% vyšší
Kukuřice – PIADIN + kejda - ZDV Krchleby 2007
Dávka
kejdy
Dávka
PIADIN
m3/ha
l/ha
I
50
II
III
Varianta
Výnos
Rozdíl
Výnos
t/ha
t/ha
%
0
10 41
10,41
0
100
50
3
10,76
0,35
103
50
5
11,16
0,75
107
À cca 3
resp. 7 %
Kukuřice – PIADIN + kejda - Ohaře 2007
Dávka
kejdy
Dávka
PIADIN
m3/ha
l/ha
I
13,5
II
13,5
Varianta
Výnos
Rozdíl
Výnos
t/ha
t/ha
%
0
12,9
0
100
2
14,1
1,2
109
• Celková výměřa 20 ha
2 listu 21.5
21 5.
• Kejda aplikována ve fázi 2.
Výživa:
• Parcela I 13,5 m3 kejdy
• Parcela II 13
13,5m
5m3 kejdy + PIADIN 2 l/ha
À cca 9 %
Kukuřice – PIADIN + kejda - 2008 ČZU Praha
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
À Cca 4 -12,5 %
Hmotnost
celá rostlina
(g)
Hmotnost
palice (g)
p
Výnos hmoty
z 1ha ((t))
Sušina (%)
3 ltr
104,3
100,9
104,3
97,4
5 ltr
107,8
104,3
107,8
101,0
6 ltr
112,5
109,1
112,6
98,1
Ø PIADIN
108,2
104,8
108,2
98,7
Kukuřice – PIADIN + kejda - 2009 ČZU Praha
À Cca 4 -20 %
Kukuřice – PIADIN + kejda – 2008-9 ČZU Praha
UKZUZ „Ověření účinnosti přípravku PIADIN“ za rok 2009
UKZUZ „Ověření účinnosti přípravku PIADIN“ za rok 2009
UKZUZ „Ověření účinnosti přípravku PIADIN“ za rok 2009
PIADIN – Výsledky pokusů
- Nitrifikační inhibitor významně zvyšuje
(oproti tradiční použití kejdy)
jak výnos tak také N-odběr.
À cca 4 -12,5 %
-Zvýšení
ýš í u kukuřice
ř
je vyšší
šší
v důsledku pozdějšímu odběru dusíku
než u ozimých obilovin.
Přínos optikou peněz
Použití v praxi
PIADIN® se přimíchává v požadovaném množství:
•
do skladové jímky
–
–
•
do aplikátoru kejdy
–
–
•
podmínka řádně promísit
vyskladnit jímku do 14 dnů
u vakuových aplikátorů přidáváme v průběhu sání pomocí ventilu by-pass nebo
přidáváme do sací hadice
u aplikátoru s čerpadlem přidáváme do cisterny pře plněním, směs promísíme
pomocí recirkulačního čerpadla
do postřikovače
–
–
–
postřikovačem lze aplikovat těsně před nebo po aplikací statkových hnojiv
vhodné
h d é především
ř d ší u pevných
ý h hnojiv
h ji jako
j k je
j např.
ř drůbeží
d ůb ží podestýlka
d týlk
možno kombinovat s pesticidy, používá se běžné množství vody
Základní principy aplikace
• Množství v l/ha;
nezávislé na obsahu N a množství aplikovaných
organických zbytků na ha
• Účinná látka PIADINu musí být aplikována
s amonnou formou N
– Smíchána s kejdou (statk. hnojivem)
– Aplikována
A lik á
postřikovači
třik
či na ochranu
h
rostlin
tli
• Používat
P ží t přesné
ř
é dávkovače,
dá k
č kt
které
é ušetří
š tří práci.
á i
PIADIN - dávkování
Holandsko - stanovisko
t
i k Dá
Dávkování:
k á í
Orná půda: 5 litrů na hektar
Pastviny:
od 1. února: 4 litry na ha
od 1.
1 března: 3 l na hektar
od 1 dubna: 2 l na hektar
PIADIN - shrnutí
PIADIN = Dusík pod kontrolou
Optimalizace účinnosti hnojení dusíkem
Minimalizace ztrát dusíku
Aplikace v souladu s legislativou
Variabilně určené termíny aplikace
Děkuji za pozornost !
ZEMĚDĚLSTVÍ JE SYSTÉM !
Zákon minima je nadále v platnosti !
À [email protected]
[email protected]
[email protected]
agrofert.cz
agrofert cz

Podobné dokumenty

Číslo 1 - Poradca

Číslo 1 - Poradca tardandů. Jde o vynikající regulátory pro silné  řepky.  Pokud  se  ale  dají  na  slabé  řepky,  které  především  potřebují  kvalitní  výživu  a  stimula‐ ci,  převáží  u  azolů  retardační  účin...

Více

Světová dvojka ve stavebnictví významně upevnila svou

Světová dvojka ve stavebnictví významně upevnila svou Bouygues (čti: bujg), významně upevnila svou pozici v České republice. V závěru dubna vyvrcholilo dvouleté jednání o vstupu strategického partnera do české společnosti VCES.

Více

podzim 2013 - MJM Litovel, as

podzim 2013 - MJM Litovel, as Po celé České republice jsou zakládány pokusy téměř se všemi plodinami. Většinou jde o porovnání a hledání vhodných odrůd pro danou lokalitu. Na pěti místech ČR (Mžany, o. Hradec Králové, 270 m n. ...

Více