prostor

Komentáře

Transkript

prostor
Ročník 5 • září/říjen 2013
ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o.
Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí
Na Svatováclavskou pouĢ každoroÏnÝ zavítá i Ėada návštÝvníkĬ ze zahraniÏí
O VÝZNAMU
POUTI V RÁMCI
POLABÍ ČTĚTE
NA STR. 16
BRÁNY POUTNÍKŮM
SE OTEVÍRAJÍ JIŽ POJEDENÁCTÉ
Národní svatováclavská pouť nám pokaždé připomíná, na jakých
základech a hodnotách vznikala naše státnost.
NávštÝvníci z celé zemÝ si do
nejstaršího poutního místa
vbÎechách pĖicházejí pĖipomenout
skuteÏnost, že naše nejvýznamnÝjší národní tradice je i po tisíci
letech stále živá a aktuální. „PéÏi
o zachování a rozvoj svatováclavské tradice a podíl na poĖádání
Národní svatováclavské pouti ve
Staré Boleslavi vnímá naše mÝsto
jako svĬj Ïestný závazek,“ uvádí
starosta OndĖej PĖenosil a dodává:
„Národní svatováclavská pouĢ se
stala hlavní akcí státního svátku
Dne Ïeské státnosti a tÝší se velké
veĖejné pozornosti.“
Od duchovna k zábavÝ
Aby také ne, náplć slavností je vskutku velkolepá a nejinak tomu bude
ibletos. V pátek 27. záĖí je po uvítání
relikvie sv. Václava zahájí slavnostní
svatováclavský koncert a nešpory.
Sobota bude mít zejména duchovní
rozmÝr, aĢ už v bazilice sv. Václava,
na Mariánském námÝstí Ïi v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie. Na své
si však o víkendu pĖijdou i milovníci
kulturního vyžití, neboĢ na rĬzných
místech dvojmÝstí vystoupí kapely
jako Interpret Neznámý, Klasickej
postup, Václav NeckáĖ se skupinou
Bacily a Ėada dalších (více vbkulturní
rubrice). Sobotní veÏer završí ohćostroj vbHouštce. Až do nedÝle bude
houštecký lunapark hostit lidovou
pouĢovou zábavu se spoustou atrakcí
a Lázećskou ulici zaplní ukázky dobových Ėemesel. A nakonec si Ėekneme,
že jsme opÝt prožili tĖi krásné dny,
abbudeme se tÝšit napĖesrok.
MiD, foto ZMST
Tento pĖíbÝh je smyšlený a jakákoliv podobnost s reálnou postavou Ïi událostí je ryze náhodná.
MĚSTO A LIDÉ
2 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
OBSAH
4
DĚJE SE
PTÁTE SE
25
IGNOROVAT VOLBY NENÍ ĕEŠENÍ
DOTAZY PRO ODBORNÍKY
Dejte na lidi ze svého okolí.
Pozor na hemoroidy a na zmÝny
ve vlastnictví nemovitostí.
REVITALIZACE OSTRīVKU STARTUJE
Do konce roku má být hotovo.
Milé ÏtenáĖky, milí ÏtenáĖi,
zdravím vás po prázdninách
abdovolených. Panuje sice pravé
podzimní poÏasí, je sychravo
absbteplotním šokem po tropických vedrech se organismus
musí teprve vyrovnat, ale snad
ještÝ pĖijde pozdní léto abchvíli
sbnámi pobude. Nazýváme ho
též létem babím. Toto pojmenování si vysloužilo díky drobným
pavuÏinkám, které se volnÝ
vznášejí vzduchem a které
lidem vbminulosti pĖipomínaly
„babské“ vlasy.
Období babího léta, tĖebaže
mĬže trvat dny nebo týdny,
pĖipadá na konec záĖí a zaÏátek
Ėíjna. Proto se mu také u nás
nÝkdy Ėíká léto sv. Václava. Ten
má, jak všichni víme, své pevné
místo vbkalendáĖi 28. záĖí, což je
souÏasnÝ Den Ïeské státnosti.
Sbním pĖichází také Národní svatováclavská pouĢ, která zaÏala
psát svou novodobou historii
pĖed jedenácti lety.
KromÝ této akce, jedné zbnejvýznamnÝjších vbnaší zemi,
nás zakrátko Ïeká ještÝ jedna
dĬležitá událost. Nemám na
mysli nic jiného než volby do
Poslanecké snÝmovny. Dodám
snad jen to, že – jak zní titulek
Ïlánku na následující stranÝ –
nepĖijít kbvolbám není Ėešení.
MÝjte se krásnÝ vbtom našem
létÝ sv. Václava. UÏinil pro nás
leccos, tĖeba nám ještÝ pĖinese
i trochu toho tepla a slunce.
Abslunných zítĖkĬ.
KULTURA
6
OSOBNOST
26
KAM VYRAZIT
Svatováclavské kulturní tipy.
MUDR. EVA ŠTÍBROVÁ
BRANDÝSEM TO ZADUNÍ
Se známou oÏní lékaĖkou
na vlastní oÏi.
Rock nad Labem již potĖetí.
10
MĚSTO A LIDÉ
FARMÁĕSKÉ TRHY NANOVO
SPORT
30
V ATLETICE CINKALY MEDAILE
Každou stĖedu v Brandýse.
Atleti Slavoje potvrdili kvality.
V ZŠ PALACHOVA TO VĕE
KONDOR STOUPÁ VZHīRU
Školu opustilo devÝt uÏitelek.
PROFIL JANA VOMASTKA
VeslaĖská regata ve znamení
krásného poÏasí i medailí.
Ekonomie, právo a samá Ïísla.
ARCHITEKTURA
16
POLABÍ
32
PODNIKATELSKÉ BAROKO
Z pohledu Ing. arch. Jana Límana.
SVATOVÁCLAVSKÁ POUġ
OÏima stĖedopolabských
starostĬ.
LABUŽNÍK
ÎELÁKOVICE V ROSSLAU
HOLD TOSKÁNSKU
Alej mÝst ležících na Labi
je kompletní.
33
Gastronomický zážitek
v partnerském mÝstÝ.
V PĕEROVÜ TO ŽILO
Dožínky navštívilo pĖes
tisíc lidí.
KŘÍŽOVKA
POLABSKÉ VARIACE
PROSTOR PRO PROCVIÎENÍ
MOZKOVÝCH ZÁVITī
Pozvánka do Lysé n. Labem.
RODINA A SENIOŘI
22
I. ROÎNÍK JEZDECKÉ AKADEMIE
SkvÝlý sportovní zážitek.
PLAŠÍME DUCHY V BRANDÝSE
Kouzelná školka s novým
zábavným pásmem pro dÝti.
34
PROSTOR A VY
PotÝší nás, když budete sledovat náš
internetový deník a posílat své námÝty
na reportáže a pozvánky na akce.
E-mail: [email protected]
Web: www.novinyprostor.cz
Facebook: Prostor: Novinky
zbBrandýsa a Boleslavi
Prostor – dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí
vydává Prostor Media, s. r. o.
Šéfredaktorka: Milena Doksanská | Grafická úprava: Stanislava Rohan |
Adresa redakce: Prostor Media, s. r. o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem,
e-mail: [email protected], tel: 222 742 655 | Inzerce: [email protected]
cz, www.novinyprostor.cz/reklama-a-inzerce/ | Distribuce: zdarma do schránek
vbBrandýse nad Labem-Staré Boleslavi , Lázních Toušeć a prostĖednictvím partnerských
míst: Brandýs – Infocentrum, Stará Boleslav – Lékárna UbSv. Ludmily, Îelákovice – MÚ,
Lékárna Erika, Káraný – OÚ, Kostelec nad Labem – Knihovna, Tabák HAS, Lysá nad
Labem – Knihovna, Milovice – MÚ, PĖerov nad Labem – OÚ, zdravotní stĖedisko, Toušeć –
ÚĖad mÝstyse | Náklad: 13 800 výtiskĬ. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí
| Redakce nezodpovídá za obsah zveĖejnÝné inzerce a reklamy | Toto Ïíslo vychází:
25. 9. 2013 | UzávÝrka pĖíštího Ïísla: 10. 11. 2013 | PĖíští Ïíslo vychází: 30. 11. 2013.
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
3
MĚSTO
DĚJE
SEA LIDÉ
NEPŘIJÍT K VOLBÁM
NENÍ ŘEŠENÍ
VOLBY
PROBĚHNOU
25. A 26. ŘÍJNA
Zakrátko tu máme předčasné volby. Nevíte, koho volit?
Dejte na svůj instinkt a na lidi, které znáte ze svého okolí.
Volby do Poslanecké snÝmovny
Parlamentu ÎR se budou konat
25. a 26. Ėíjna 2013. Vyhlášení
voleb pĖedcházel pád NeÏasovy
vlády abneschválení Rusnokova
kabinetu.
do života nás obÏanĬ, a já to vidím
i z pohledu mÝsta, je už pĖes míru,
a je potĖeba to redukovat. Redukovat tak, aby náš život byl snazší
a aby každý zbnás zodpovídal za
život svĬj ibsvé rodiny,“ uvedl pan
PĖenosil.
ZamÝĖením je pravicový ÏlovÝk
abdoporuÏuje ji volit, byĢ si o jejím
fungování v poslední dobÝ mĬže on
i my myslet leccos. „Opak je totiž
brzdou vedoucí k dalšímu zatÝžování obÏanĬ, mÝst a podnikatelĬ,“
uzavírá.
Zachraćme naše svobody
Podpora kroužkem
Po pádu vlády a rozpuštÝní
Poslanecké snÝmovny si mĬžeme
v koutku naĖíkat, že už vlastnÝ nic
nemá cenu. Ale je jen a pouze na
nás, v jakých podmínkách budeme
nadále žít a v Ïem budou vyrĬstat
naše dÝti. Kdo nám zajistí pokraÏování svobody a demokracie.
Zásadní je rozhodnutí, jaký politický
smÝr má vĬbec ÏlovÝk volit. „Budu
volit konzistentnÝ, tak jako volím
od roku 1990, volím pravici abvolit
ji budu,“ zdĬrazćuje starosta.
Kterou stranu Ïi který smÝr volit?
Vbredakci jsme toho názoru, že je
vždy dobré, když se do zastupitelských sborĬ všech úrovní dostanou lidé ÏlovÝku blízcí, tedy vÝtšinou lidé z jeho bydlištÝ. Možností,
jak jim pomoci, je zakroužkovat je
vbkandidátní listinÝ. Za naše mÝsto
tu máme hned dvÝ pravicové
kandidátky, a sice místostarostku
Ninu Novákovou a oÏní lékaĖku
Evu Štíbrovou.
Osobní pozvánka
Starosta mÝsta OndĖej PĖenosil,
kterého jsme v souvislosti sbtématem voleb oslovili, by rád pozval
všechny obÏany k volbám, protože
úÏast v nich je dle jeho názoru
jednou z nejdĬležitÝjších vÝcí,
které by mÝl každý ve svém životÝ
uÏinit. „ÚÏastnit se voleb znamená
pĖevzít Ïást odpovÝdnosti za vývoj
státu i mÝst,“ sdÝlil Prostoru. „Byl
bych rád, kdyby ve volbách uspÝla
pravice. To, co se dÝje v posledních letech, myslím to, jak stát,
potažmo Evropská unie zasahuje
MiD
MÉNĚ REKLAMY
V CENTRU MĚSTA
ní venkovní reklamy obnovit.
PĖitom chce stanovit urÏité
regulaÏní podmínky.
Vývěsní štíty by neměly znehodnocovat objekty
zejména v památkových zónách.
PĖedstavitelé mÝsta nechtÝjí,
aby se reklama vyskytovala na
takových veĖejných prostranstvích abzaĖízeních, jako jsou
historická námÝstí, okolí zámku
Ïi kupĖíkladu ty Ïásti mostĬ, které jsou pĖimknuté kbmÝstským
památkovým zónám.
MÝsto Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav chce regulovat poÏet
reklamních ploch a jejich umístÝní abpĖipravuje kbtomu novou
vyhlášku.
A jak vyĖešit vývÝsní štíty
nikoliv na mÝstských, nýbrž na
soukromých objektech? „Rádi
bychom, aby na domech, tĖeba
na námÝstí, byla reklama kultivovaná, aby neznehodnocovala
vlastní objekty. Ale to už bude na
jednání sbjejich majiteli,“ uzavírá
pan PĖenosil.
Omezení ano
„Firma, která se starala o reklamu ve mÝstÝ, letos od smlouvy
odstoupila, pĖestalo to pro ni být
výhodné,“ vysvÝtluje starosta
OndĖej PĖenosil a dodává: „Zájem
obreklamu ze strany podnikatelĬ
totiž klesá, nejspíš vbdĬsledku
ménÝ penÝz.“ Radnice by chtÝla
obcelé vÝci dále jednat a používá-
4 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
Památky i soukromé domy
MénÝ je nÝkdy více
MiD, foto archiv
MĚSTODĚJE
A LIDÉ
SE
DÁRCI KRVE
MUSEJÍ
DOJÍŽDĚT
OstrĬvek ožije, obnovena by
mÝla být i plovárna
NA OSTRŮVKU
SE ZAČNE STAVĚT
Do konce roku by měla být hotova revitalizace
Ostrůvku a jeho propojení s cyklostezkou.
ZaÏátkem záĖí podepsala radnice
smlouvu sbdodavatelem, který
vzešel zbvýbÝrového Ėízení. VítÝzem
se stala firma Stavokomplet, která
nabídla nejnižší cenu. „VÝĖíme, že
pĖi volbÝ nejvhodnÝjšího zhotovitele hrála roli i skuteÏnost, že jsme
místní firma zamÝstnávající obÏany
zbmÝsta a okolí,“ Ėíká Vladislav
Burda ze Stavokompletu a dodává:
„TÝší nás, že se mĬžeme podílet
na zkrášlení rodného mÝsta, které
máme rádi.“
DoÏkáme se koncem roku
Projekt revitalizace OstrĬvku a jeho
propojení sbcyklostezkou poÏítá
sbvybudováním cesty a mĬstku pĖes
mlýnský náhon. VbsouÏasné dobÝ
probíhají pĖípravné práce spíše
úĖedního typu, které jsou nezbytné
kbtomu, aby se mohlo zaÏít stavÝt.
Jedná se napĖíklad o záborech Ïi
obpovolení pokácet nÝkteré zelenÝ.
„ZaÏátek stavebních prací pĖedpokládáme vbnejbližších týdnech, abbude-li
pĖát poÏasí, do konce roku bychom
mÝli mít hotovo,“ ujišĢuje starosta
mÝsta OndĖej PĖenosil.
Obnoveno bude i koupalištÝ
ParalelnÝ sbvýše uvedeným pobÝží
vblokalitÝ další práce, které jdou
již mimo dotovanou Ïást výstavby
cyklostezky. Na OstrĬvek, do
prostoru bývalého koupalištÝ,
budou pĖivedeny inženýrské
sítÝ – voda, kanalizace abelektĖina. „PoÏítáme sbtím, že bÝhem
pĖíštího roku bychom na špiÏce
OstrĬvku zahájili první práce na
obnovÝ plovárny, tak jak tu byla od
první republiky do 60. let,“ uvádí
starosta. Vznikne zde zázemí pro
koupající se návštÝvníky, ale také
pro cyklisty, kteĖí tudy budou jezdit. VždyĢ cyklosezóna mĬže trvat
devÝt, deset mÝsícĬ, na rozdíl od
té koupací, která Ïítá mÝsíce sotva
tĖi. A pohyb cyklistĬ kolem Labe je
nesmírnÝ veliký.
Ač to vypadá absurdně,
na některých místech
v našem regionu končí
odběry krve.
Nic se nezmÝnilo, krev je stále
vzácnou a pro mnohé zdraví
i život zachraćující tekutinou.
PoĖád platí známé heslo „Daruj
krev, daruješ život“ – pouze ti,
kdo se rozhodnou tímto bohulibým skutkem pomoci svým
bližním, to od letošního záĖí mají
zase kapku komplikovanÝjší.
Krve je stále málo, odbÝrných
míst ubývá
Stopka odbÝrĬm krve
V krásném prostĖedí OstrĬvku by
mÝlo vzniknout zázemí jako toalety
a obÏerstvení. Vbplánu je i nÝco
jako uÏebna v pĖírodÝ, do které by
radnice ráda zapojila také školy
abrĬzná sdružení zabývající se
životním prostĖedím, tak aby dÝti
in natura vidÝly, co je pĖíroda abjak
obni peÏovat. VbsouÏasné dobÝ
probíhá projektování, a budou-li
peníze, sbprvními stavebními pracemi by se mohlo zaÏít pĖíští rok.
Na nÝkterých místech, kde jsme
dosud mohli darovat krev, totiž
sbodbÝry krve konÏí. PatĖí k nim
mj. i Brandýs nad Labem, Îelákovice, Odolena Voda a Kralupy
nad Vltavou. Dárci této pro život
nezbytné tekutiny tak budou
muset dojíždÝt napĖ. do odbÝrových stĖedisek abtransfuzních
stanic v MÝlníce, Nymburku Ïi
Mladé Boleslavi. Zbývá jen doufat, že se tím nenechají odradit
a že se vzácná tekutina dostane
k tÝm, kdo ji naléhavÝ potĖebují.
MiD, foto ZMST
red, foto archiv
Environmentální prostor
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
5
OSOBNOST
MUSÍM DO TOHO JÍT
Oční lékařka MUDr. Eva Štíbrová dokázala jako radní vybojovat pro naše
město mnoho přínosného. Nyní kandiduje do Poslanecké sněmovny.
Nikdy nezahálí. Jakou akci asi chystá
s Petrem HluchánÝm?
Paní Štíbrová, jaké jste mÝla
dÝtství?
Krásné! Narodila jsem se vbMilevsku, kde jsem vychodila základní
školu a vystudovala gymnázium.
Maminka tam pracovala jako
úĖednice a tatínek jako stavaĖ. Po
maturitÝ jsem odešla do PlznÝ na
lékaĖskou fakultu.
Vzpomenete si, kdy vás poprvé
napadlo stát se lékaĖkou?
Na to si pamatuji naprosto pĖesnÝ.
Probírali jsme ve škole prvoky abjá
se uÏila malovat trepku. Tehdy
jsem si Ėekla, že by bylo fajn být
doktorkou.
A co vás nakonec pĖimÝlo kboÏní
specializaci?
VbšesĢáku na lékaĖské fakultÝ jsem
se chtÝla specializovat vbmalých
oborech, mezi nÝž patĖí i ten mĬj.
6 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
Po absolvování medicíny jsem
mÝla možnost nastoupit na oÏní
oddÝlení do Vojenské nemocnice
vbÎeských BudÝjovicích. Pak jsem
se pĖesouvala za manželem blíže
kbPraze, takže jsem nastoupila na
OÚNZ pro Prahu-východ vbKlimentské ulici.
Jak jste se odtud dostala do našeho
soumÝstí?
ĕešila jsem bytovou otázku celé
rodiny a vbBrandýse mi nabídli
byt. VbKlimentské jsem se totiž
školila pĖímo pro brandýskou oÏní
ambulanci.
Co se musí stát, aby se lékaĖ vrhl
do komunální politiky?
Když sedíte každý den minimálnÝ
šest hodin vbordinaci, vbtemné
komoĖe, spoustu se toho od lidí
dozvíte. Lidé si sbvámi povídají
obsvých problémech, o tom, co se
jim cestou k vám pĖihodilo, kde
je jaká rozbitá silnice, jestli mají
kam dát dÝti do školky, že tatínek
potĖebuje peÏovatelskou službu,
abtak dále.
Za den mám 30 pacientĬ, pracuji
pÝt dní vbtýdnu, 51 týdnĬ vbroce.
To je za 30 let praxe hodnÝ lidí,
kteĖí se vám svÝĖí. MĬžete jim
pomoci sama, nebo jim poradíte,
aby se svým problémem bÝželi
na radnici a zkusili toho a toho
úĖedníka. Když vyÏerpáte
všechny možnosti jako obÏan,
máte možnost vstoupit do
politiky a pokusit se o nápravu
sama. Otázka je, jestli existuje
subjekt, se kterým se dokážete
ztotožnit. MnÝ se to poštÝstilo
pĖed jedenácti lety – oslovila mÝ
ODS sbtím, jestli za nÝ nechci
kandidovat jako nezávislá.
OSOBNOST
30 LET LÉKAŘKOU,
11 LET
KOMUNÁLNÍ
POLITIČKOU
LékaĖská praxe a komunální politika jsou dvÝ práce na plný úvazek.
Jak vypadá váš bÝžný pracovní
den?
Ráno vstanu, vyvenÏím psa, do
tĖí ordinuju, pak vyĖizuji administrativu, která je spjatá sbmou
profesí. Jednou týdnÝ docházím
na radu mÝsta, ale akutní vÝci se
Ėeší neustále, telefonicky, osobnÝ
Ïi elektronickou cestou. Doma si
pak otevírám složky zbmÝsta a do
noci sedím a vyĖizuji je. Nyní také
píši svĬj blog, a co víc, uÏím se
pracovat s Facebookem, aby mi éra
sociálních sítí úplnÝ neutekla.
Jako pĖedstavitelka mÝsta se
vÝnujete sociální oblasti. Co tato
problematika obnáší?
Sociální oblast má velký poÏet
aspektĬ. Velikou radost jsem mÝla,
když se kompletnÝ zrekonstruoval
dĬm sbpeÏovatelskou službou
vbBrandýse nad Labem, který byl
tehdy bez výtahu. Opravila se stĖecha, zabudoval se výtah, provedla
se nová fasáda, rozvody, nová
okna. Nyní je zbnÝj krásný plnohodnotný dĬm, vÏetnÝ spoleÏenské
místnosti, kde se mohou senioĖi
setkávat.
Dost velké úsilí jsem vÝnovala
tomu, aby byl vybudován dĬm
seniorĬ. Sehnali jsme pozemky
abje pĖipravena studie na výstavbu
domu. Nyní se Ïeká na spuštÝní
dotaÏního programu, do kterého
mĬžeme vstoupit, tak abychom
mohli zaÏít stavÝt.
stovku dÝtí. Projekt je vypracován
abaktualizuje se žádost o dotaci.
OsobnÝ budu vždycky podporovat
matky, kterým se narodilo handicapované dítÝ. MÝsto tÝžko mĬže
pomáhat individuálnÝ. Pokud
nÝkdo žádá mÝsto o pĖíspÝvek
napĖíklad na speciální koÏárek, je
lepší vyhlásit charitativní akci. Na
zaÏátku léta probÝhla charitativní
aukce obrazĬ, jejímž výtÝžkem
byla neÏekanÝ vysoká Ïástka,
135 tisíc korun. Sbmaminkou
holÏiÏky, na jejíž podporu se akce
konala, jsem mluvila pĖed pár dny.
KoÏárek se již vyrábí, holÏiÏka má
zaplacenou lázećskou léÏbu se
speciální akupunkturou abdvakrát
týdnÝ hipoterapii. To jsou okamžiky, kdy ÏlovÝk zamáÏkne slzu
dojetí, že se nÝco povedlo. Na jaro
už sbHonzou Severou pĖipravujeme
obdobnou akci.
Když zrekapitulujete své pĬsobení
vbkomunální politice, co považujete
za svĬj nejvÝtší úspÝch?
Naše mÝsto se za posledních
zhruba deset let zmÝnilo, myslím,
že hodnÝ kblepšímu. Nejde jen
o vÝci, které jsou vidÝt na první
pohled, jako jsou opravené silnice
Ïi námÝstí. DĬležitý je i zpĬsob
komunikace mÝsta sbobÏany. To,
zda se lidé cítí ve svém mÝstÝ
lépe a komfortnÝji. AĢ již jdou na
úĖad nÝco vyĖizovat, nebo ve svém
bÝžném životÝ. Je to úspÝch nás
všech, já se poÏítám jako Ïlen
týmu, který sedí na radnici. Je tu
ale i spousta vÝcí, které se nepovedly nebo mohly být uskuteÏnÝny
rychleji. A samozĖejmÝ vÝcí, které
je tĖeba dokonÏit a na nichž je
nutné zapracovat.
Jaké slabiny vnímáte vbrámci StĖedoÏeského kraje?
PĖedevším kraji chybí silnice. Jsou
pĖíšernÝ rozmlácené a nebezpeÏné.
Dále dobrá dostupnost do Prahy
prostĖednictvím propracovaného
systému autobusové dopravy.
Lepší propojenost regionĬ kolem
„VŽDYCKY BUDU PODPOROVAT
MATKY, JIMŽ SE NARODILO
HANDICAPOVANÉ DÍTĚ.“
KromÝ seniorĬ se zabýváte i jinými
tématy, že?
Ano, jedním ze zásadních témat
je pomÝrnÝ tristní situace kolem
umísĢování dÝtí do mateĖských
škol. Tu by mÝla za rok vyĖešit nová
školka, která vyroste na Vrábí.
PoÏítá se sbÏtyĖmi tĖídami pro
Neskrývá dojetí, když charitativní akce pomĬže tam,
kde je tĖeba
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
7
OSOBNOST
bavím o tom, co je špatnÝ a jak
to zmÝnit. HodnÝ vás to nauÏí.
Pacienti znají Ėešení spousty
problémĬ, jen mají svých starostí
dost na to, aby se navíc angažovali
vbpolitice. Mohu pĖinést myšlenky
a Ėešení i tÝchto lidí. Vím, že mají
vbĖadÝ vÝcí pravdu, sama na to jdu
selským rozumem.
Myslím, že vbtÝchto volbách budou
lidé mnohem více zvažovat, komu
dají svĬj hlas. Už si to vyzkoušeli
v minulých volbách, aĢ sbdobrou,
Ïi špatnou zkušeností. VÝĖím, že
letos ještÝ peÏlivÝji zváží, kterým
kandidátĬm dát svĬj hlas.
Jste velmi vytížená, pĖi Ïem si nejvíce odpoÏinete?
S nejmladším Ïlenem rodiny se dobĖe odreaguje
Polabí. Chybí ucelená smysluplná
koncepce rozvoje StĖedoÏeského
kraje, který nemá jedno pĖirozené
centrum. Potíž je, že stĖedobodem
je Praha, takže vztahy a komunikace napĖíklad mezi Prahou-východ abKutnohorskem jsou témÝĖ
nulové.
Nyní kandidujete do Poslanecké
snÝmovny. Co vás kbtomu pĖimÝlo?
ÚplnÝ stejné pohnutky jako pĖi
vstupu do komunální politiky.
BuÑto si budete o problémech
„jen“ povídat sbpacienty vbordinaci, sbpĖáteli doma Ïi vbkavárnÝ, nebo se rozhodnete, že sbtím
nÝco udÝláte. Myslím, že vbtuto
chvíli nezbývá nic jiného než se
zaÏít angažovat sama. Podívejte
se, co se nyní vbtéto zemi dÝje
abco nám hrozí. VždyĢ parlamentní
pravicové demokracii ujíždí vlak.
Kandidujete za ODS. Mluví se o její
krizi, proÏ jí i nadále dĬvÝĖujete?
Jsem pravicovÝ smýšlející ÏlovÝk,
do ODS jsem vstoupila vbroce 2006.
PĖi nastalé krizi selhal lidský faktor,
který je tĖeba napravit, nikoliv
program strany Ïi její myšlenky
abĖešení. Za pravicový obsah abideje
stojí za to bojovat. Kdybych mÝla
vzdávat vÝci jen proto, že jsou
komplikované, aĢ už vbživotÝ, nebo
vbmedicínÝ, tak již dávno neprovozuju lékaĖskou praxi ani nejsem
vbkomunální politice.
ProÏ by vás lidé mÝli volit?
Nabízím životní zkušenost. TĖicet
let se sblidmi zbnašeho regionu
CHYBÍ UCELENÁ SMYSLUPLNÁ
KONCEPCE ROZVOJE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, KTERÝ
NEMÁ JEDNO PŘIROZENÉ
CENTRUM.
8 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
PĖi pobytu a práci na zahradÝ, se
svou rodinou, na procházkách se
psem, nebo u dobré knihy. AktivnÝ
odpoÏívám tím, že pĖispívám ke
kulturnímu životu charitativními
akcemi, poĖádáním koncertĬ.
Jejich cílem je vybrat peníze na
postižené dÝti, a jejich výsledek
mÝ hladí po duši.
Toto Ïíslo Prostoru se váže ke
Svatováclavské pouti. Jaký kbní
máte vztah?
Miluji Starou Boleslav. Za mystické
místo považuji vstup ke sv. Václavovi zbulice Švabinského. Tudy šly
tisícileté dÝjiny našeho národa.
Stará Boleslav a tradice sv. Václava,
to jsou poÏátky Ïeské státnosti.
TĖebaže komunisté dÝlali desítky
let vše pro to, aby tento aspekt
vymazali, naštÝstí se jim to nikdy
nepovedlo a lidé nezapomnÝli.
Svatováclavské slavnosti jsou
tu proto, abychom vzdali hold
Ïeskému státu a tradici, uÏí nás
pokoĖe. Obto vÝtší symboliku mají
letos, kdy probíhají parlamentní
volby abkdy opÝt bojujeme za
státnost, za zachování demokracie
a svobody u nás. Slavnosti ale mají
svÝtový pĖesah. DĬkazem je to, že
pĖed nÝkolika lety papež Benedikt
XVI. tuto myšlenku znovu podpoĖil.
A pĖipomínat bychom si ji mÝli
každý rok.
Milena Doksanská,
foto Václav KváÏa a archiv E. Š.
LEGENDÁRNÍ
MOTOREST 4 KAMENY
ZVE DO NEJVETŠÍ KOLIBY VE STREDNÍ EVROPE
■ dvě restaurace se samostatnými
bary
■ dva salonky pro 45 osob
■ možnost ubytování pro 8 osob
■ slovenské a české speciality
■ milý personál v tradičních
krojích
■ možnost rodinných oslav,
svateb, firemních akcí, banketů,
rautů apod.
Inzerce
Hlavenec, dálnice R10, exit 17
tel.: +420 731 139 321 ■ e-mail: [email protected]
WWW.4KAMENY.CZ
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
9
MĚSTO A LIDÉ
V ZŠ PALACHOVA TO VŘE
Základní školu opustilo před začátkem školního
roku devět učitelek. Rodiče bojují za odvolání
ředitele.
PovÝĖení zástupci rodiÏĬ, jejichž
dÝti navštÝvují ZŠ Palachova, zaslali
koncem srpna radÝ mÝsta dopis.
Žádají vbnÝm o prošetĖení situace
abodvolání Ėeditele školy.
DĬvody?
Atmosféra ve škole dle dopisu není
vhodná pro Ėádnou výuku, pohodu
vyuÏujících ani dÝtí. Citujeme:
„Výsledkem špatné a autokrativní personální politiky Ėeditele
školy dochází ke zvýšené fluktuaci
pedagogĬ, což má zásadní vliv na
kvalitu výuky.“
Znepokojivé
Odliv devíti pedagogĬ a neadekvátní náhrada jsou jedním ze zásadních dĬvodĬ stížnosti. RozhoĖÏení
zpĬsobuje i údajná nesystematiÏnost a nekoncepÏnost pana Ėeditele. Ke znepokojení vedou, stejnÝ
jako u pedagogĬ, rovnÝž vztahy
mezi Ėeditelem školy a rodiÏi žákĬ.
PoÏet nespokojených rodiÏĬ se prý
rapidnÝ zvyšuje a situace je podle
jejich názoru natolik vážná, že jako
jediné Ėešení vidí odvolání Ėeditele,
Ing. Jaroslava Kindla.
Brandýský Matýsek se snaží reagovat na potřeby a přání
rodin s dětmi, a hledá možnosti, jak podat rodinám
pomocnou ruku.
dochází prĬmÝrnÝ 200 dÝtí týdnÝ,
návštÝvnost jednorázových akcí
ibherny je prĬmÝrnÝ 4500 návštÝv
roÏnÝ.
Lidé na pravém místÝ
Není neziskovka jako neziskovka.
V Matýsku vÝdí, jak na to
10 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
O vyjádĖení kbtéto kauze jsme
požádali místostarostku Ninu
Novákovou, která má problematiku
školství na starost (viz rámeÏek).
Obdalším vývoji budeme informovat
vbnásledujících Ïíslech Prostoru.
MiD
„Chránit kĖehký a cenný organismus, jakým každá škola je, ale nepĖipustit nefér jednání, to je zásada, kterou se Ėídím od zaÏátku dlouhého
procesu, na jehož konci bude buÑ konsolidovaná škola sbĖeditelem
abpedagogy, kteĖí tvoĖí jeden tým, nebo rozvrácený pedagogický sbor,
nespokojení rodiÏe a nÝkolikamÝsíÏní proces odvolávání starého abhledání nového Ėeditele.
Už teÑ ale mohu konstatovat, že máme spolu sbrodiÏi za sebou jednu
dĬležitou a férovou etapu. Sešli jsme se vbmalém i velkém formátu abpodaĖilo se vytvoĖit atmosféru vzájemného respektu bez podezíravosti.
Všichni zúÏastnÝní postupují zatím korektnÝ a dodržují, co slíbili.
SpoleÏnÝ sbjednou zbmaminek jsme našli taktního a zkušeného odborníka, který se dokáže opírat o to, co je vborganismu ZŠ Palachova zdravé
a nadÝjné. Dáme-li problému Ïas dvou mÝsícĬ, budeme moudĖejší.
VbpĖípadÝ nutnosti však je tĖeba jednat.“
Nina Nováková, místostarostka
MATÝSEK JE TU PRO VÁS
Od záĖí k nám nastupuje 136 dÝtí,
zbtoho dopolední klub navštÝvuje
70bdÝtí (3 tĖídy) a celodenní školky
66 dÝtí (ÏtyĖi tĖídy). Na kroužky
NESPOKOJENÝCH
RODIČŮ
JE PRÝ ČÍM
DÁL VÍC
Îinnost Matýska zajišĢuje 70bzamÝstnancĬ (lektorĬ, peÏovatelek, pedagogĬ, poradcĬ a dalších zamÝstnancĬ
na dohody o provedení práce), dále
10 zamÝstnancĬ na celý abÏásteÏný pracovní pomÝr, z toho jen pÝt
plných pracovních úvazkĬ je pro
koordinaci projektĬ a administrativní
zajištÝní chodu. Mzdy v organizaci
jsou regulované tabulkami Ministerstva práce absociálních vÝcí.
ZabezpeÏit zázemí
Peníze, které pĖijmeme od rodiÏĬ
jako nezisková organizace, dále
reinvestujeme do vzdÝlávání rodiÏĬ
a dÝtí, volnoÏasových a pravidelných aktivit pro rodiny, slouží k poradenství a zvyšování rodiÏovských
dovedností a na další Ïinnosti, na
nÝž naše soumÝstí pĖispívá dotací
80 000 KÏ roÏnÝ. MÝsto podporuje
i školky, které Matýsek zajišĢuje.
StĖedoÏeský kraj naši Ïinnost již
nÝkolik let nepodpoĖil. Bez našeho
velkého úsilí a dotací z EU bychom
nemohli poskytnout služby tolika
rodinám.
ProÏ to všechno dÝláme?
Chceme lidem ukázat, že mohou
mÝnit svĬj život i vÝci kolem sebe
k lepšímu, a pĖi jejich cestÝ jim být
nápomocní.
Barbora Roušarová, jednatelka,
foto Kamila Kilingrová
MĚSTO A LIDÉ
Nejen ve stĖedu
Trhy probíhají ve stĖedu od 8.00 do
17.00, Ïasem mohou být rozšíĖeny
ibna sobotu. Ke konci roku na
stĖedu 18. prosince pravdÝpodobnÝ
navážou trhy pĖedvánoÏní. „Zatím je
vše v jednání, ale pokud to dopadne
dobĖe, tak od 20. do 23. prosince
se budou konat vánoÏní trhy. Na
nich se objeví výrobky související
sbtradicí Ïeských Vánoc,“ prozradila
paní HonzĬ.
Lokální a Ïerstvé suroviny jsou Ïím dál víc v kurzu
DO BRANDÝSA SE VRÁTILY
FARMÁŘSKÉ TRHY
Každou středu najdete na Masarykově náměstí
čerstvé výpěstky a výrobky.
„Nabídka na farmáĖských trzích
se stále obmÝćuje. Najdete zde
i sezónní zboží, napĖ. sadbu na
jaĖe, na podzim suché kvÝtinové
vazby, burÏák a další dary pĖírody.
S nástupem mrazivých dní se bude
zmenšovat nabídka ovoce, zeleniny
a kvÝtin, ale zĬstane Ïerstvé maso,
ryby, uzeniny, mléÏné výrobky,
chléb, víno, ovocné šĢávy, koĖení
a mnoho dalšího,“ Ėekli Prostoru
manželé HonzĬ, poĖadatelé trhĬ.
PARTNERSTVÍ,
NEBO KONFRONTACE?
Svým obvyklým postojem MY a ONI mnohé
ztrácíme.
V komunikaci je tĖetí osoba
postavena mimo. JÁ a TY, MY a VY
mĬžeme spolupracovat, mĬžeme
si i vynadat, ale stojíme tváĖí v
tváĖ. ONI jsou zcela jiná skupina,
jim mĬžeme nasadit psí hlavu,
prakticky se totiž nemohou bránit.
Îeši Ėíkají MY pouze po vítÝzném
sportovním utkání. V prohraném
zápase jsou namoÏeni jen ONI.
Je to univerzálnÝ užívaný model.
ObÏané v roli MY se celkem shodnou, že ONI, politici, lžou a kradou,
firmy bohatnou a zamÝstnavatel je
okrádá. Stát má problém, že ONI,
obÏané, si jen stÝžují a dotÝrnÝ
se vyptávají, firmy neplatí danÝ
a kritizují výborné státní nápady.
Firmy v roli MY konstatují, že ONI,
úĖedníci, jim házejí klacky pod
nohy, politici berou úplatky abzamÝstnanci nechtÝjí dÝlat.
Zrušme ONI!
ChtÝlo by to, celkem vzato, vymÝnit všechno. A každý zaÏít ubsebe.
Nechci nic jiného než patĖit ke
skupinÝ MY, s plným vÝdomím,
že nikdo nesmí být v odložené
skupinÝ ONI. VÝĖím modelu MY
abVY. Nakonec se velmi omlouvám
všem, kdo snad mÝli nÝkdy z mých
slov pocit, že jsou pro mÝ ONI.
Nina Nováková
DOČKÁME SE
I SOBOTNÍHO
PRODEJE.
PĖíležitost pro místní
Manželé HonzĬ podÝkovali vedení
mÝsta za skvÝlou spolupráci abvyjádĖili nadÝji, že se zapojí i obyvatelé
našeho soumÝstí. „ObÏané Brandýsa n. Labem-Staré Boleslavi abokolí
jsou vítáni, jedinou podmínkou
prodeje na trhu je pĖedchozí telefonická domluva sborganizátory
na tel. Ï. 602 100 470 nebo
775 203 705.“
Podrobnosti na www.PolabskeFarmarskeTrhy.cz.
red, foto archiv trhy
NEDĚLNÍ ČAJE
V BRANDÝSE
Tradiční nedělní podvečery s tancem a hudbou, známé jako Čaje
o páté, se budou konat i letos.
Ti, kdo byli v minulých letech zvyklí
na Klášterní vinárnu ve Staré Boleslavi, se musí smíĖit s tím, že k poslednímu dni r. 2012 skonÏila svoji Ïinnost.
Zatím není známka po znovuobnovení provozu. I my se musíme smíĖit
s faktem, že v našem dvojmÝstí není
pro tuto akci moc sálĬ na výbÝr. O to
více je cítit absence kulturního domu.
Volba tedy pro letošek padla na pĖíjemné prostĖedí restaurace a jídelny
Popelka, na Vrábí. PĖijÑte si „trsnout“
a vtisknout tak novou atmosféru této
zábavÝ. TÝšíme se na vás. ZaÏínáme
nedÝlí 6. Ėíjna, a pokraÏujeme každou
nedÝli až do 15. prosince.
Miloš Rada s kapelou New Banjo Trio
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
11
MĚSTO A LIDÉ
ÚZEMNÍ PLÁNE,
CO JE NOVÉHO?
Jak to vypadá s novým územním
plánem našeho souměstí? A kdy
se s ním seznámí veřejnost?
Hledali jsme odpověď.
V minulém Prostoru jsme
informovali o pĖípravÝ nového
územního plánu. Byl vypracován
první návrh, který byl projednán
se státní správou absousedními
obcemi a poté upraven dle pĖipomínek dotÏených orgánĬ.
VeĖejnost se doÏká
Návrh byl letos v dubnu zveĖejnÝn a obÏané mÝli možnost se
kbnÝmu vyjádĖit. Tím však jejich
role nekonÏí. Další veĖejné projednávání aktualizovaného návrhu by mÝlo nastat nejspíš vbĖíjnu,
budeme obnÝm informovat.
ZASTAVITELNÁ
PLOCHA BY SE
NEMĚLA
ZVĚTŠOVAT.
NEUBUDE ZELENĚ.
Rodinná sága v brandýských kulisách
BRANDÝS V SERIÁLU
V první polovině srpna probíhalo v našem městě natáčení
epizod k novému televiznímu seriálu První republika.
Hlavní Ïást natáÏení probíhala
vbokolí kostela Obrácení sv. Pavla.
Osudy ValentĬ
Seriál První republika, natáÏený
Îeskou televizí, sleduje osudy
podnikatelské rodiny ValentĬ, na
nichž ukazuje rozvoj Îeskoslovenska vbobdobí od roku 1918 do roku
1945. Historickou rodinnou ságu
toÏí režisér bulharského pĬvodu
Biser A. Arichtev, kterého mĬžete
znát mj. z režírování seriálĬ VyprávÝj a Horákovi.
Známé tváĖe
Ze známých hercĬ v seriálu uvidíme
napĖ. J. Vlasáka, Z. Studénkovou, J. ŠtÝpánkovou, M. Plánkovou, J.bVyorálka,
J. Koleníka, M. Maurerovou, R. Holuba,
P. KĖíže a mnoho dalších. Fotografie
dokazuje, že herci nemají vždy na
rĬžích ustláno, protože v dobÝ natáÏení byla na teplomÝru tĖicítka,
a dlouhé scény v zimním obleÏení
tedy rozhodnÝ nebyly pĖíjemné.
Îeská televize plánuje vysílat seriál
První republika v roce 2014.
red, foto ZMST
Zachovat charakter mÝsta
Nyní je návrh upravován „na
míru“, nastavují se pravidla
prostorové regulace zástavby.
Jedná se o velmi dĬležitou abcitlivou fázi. Zastupitel mÝsta Miroslav Emr zdĬraznil, že by, dle
jeho názoru, nemÝlo docházet
k zvÝtšování rozlohy zastavitelných ploch, a tím k další zátÝži
infrastruktury mÝsta. „Návrh je
pĖipraven sbrespektem k rozmanitému charakteru území mÝsta
a se zachováním souÏasné rozlohy zelených ploch abpĖírodních
krajinných prvkĬ. Byl bych velmi
rád, kdyby zastupitelé vzali
takto koncipovaný územní plán
za svĬj a uchránili naše mÝsto
pro budoucí generace vbpodobÝ,
za kterou se nebudeme muset
stydÝt,“ Ėekl.
red
12 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
NEBE PLNÉ DRAKŮ
K podzimu patří pouštění draka, tak si nenechte ujít
Drakiády v našem souměstí.
12.bĖíjna od 14.00 hodin. Sraz drakĬ
je u in-line dráhy ve Staré Boleslavi.
KromÝ samotného pouštÝní drakĬ
se bude také soutÝžit, a to ve tĖech
disciplínách: nejkrásnÝjší drak domácí výroby, nejvyšší let a nejkrásnÝjší
obrázek draka. Akce je urÏena pro
dÝti ibdospÝlé. V pĖípadÝ silného
deštÝ se akce nekoná.
Bez draka je to na draka
Drakiáda ve Staré Boleslavi
MÝstský dĬm dÝtí a mládeže
aboddíl vodních skautĬ a skautek
Retra poĖádají Drakiádu v sobotu
Drakiáda v Brandýse
V Brandýse nad Labem se budou pouštÝt draci o týden pozdÝji, vbsobotu
19. Ėíjna od 16.00 hodin v Aleji prvćáÏkĬ. Akci poĖádá Brandýský Matýsek.
red, foto Václav KváÏa
Inzerce
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
13
MĚSTO A LIDÉ
VÝLETY DO HISTORIE
STŘEDNÍ POLABÍ
ZA VLÁDY KARLA VI.
Roku 1735 zavládl mezi ním a jezuity smír a proces byl revidován.
Tituly, na nichž Špork jako nakladatel participoval, však Antonín Koniáš ze svých indexĬ libri prohibiti
nikdy neodstranil.
Na počátku 18. století zažily naše země
poslední morovou epidemii.
PĖerov nad Labem
Tempo populaÏního rĬstu se však
zpomalilo zejména kvĬli prohlubující se sociální diferenciaci
obyvatelstva; s rostoucím poÏtem
bezzemkĬ se zhoršovala bytová
situace na venkovÝ. V roce 1702
navštívil Josef I. Prahu a Starou
Boleslav, kde se poklonil Palladiu
zemÝ Ïeské, avšak Ïeským králem
nikdy korunován nebyl. Jím se stal
až jeho syn Karel VI., který Ïeskou
korunu pĖijal velmi pozdÝ, až po
pĖijetí pragmatické sankce. Korunovace se konala 5. záĖí 1723 a vládl
až do své smrti 20. Ėíjna 1740.
LáznÝ Toušeć
Do historie se zapsala toušećská
(lipská) silnice, kterou v roce 1723
projíždÝli po obou cestách hosté
korunovace císaĖe Karla VI., vÏetnÝ
jeho dcery, pozdÝjší císaĖovny
Marie Terezie.
PŘÍŠTĚ:
STŘEDNÍ POLABÍ
V DOBĚ
TEREZIÁNSKÉ
Stará Boleslav
Na poÏátku 18. století se opÝt vzpamatovává staroboleslavská kapitula,
a to za probošta a pozdÝji kardinála Michala Ferdinanda hrabÝte
z Altmanu, biskupa vídećského.
PĖestože Boleslav osobnÝ navštívil
jen dvakrát, zajistil v ĕímÝ stálý
pĖíjem ze solné danÝ pro jednoho
sídelního kanovníka a poslal odtud
kapitule ostatky jejích patronĬ sv.
Kosmy a Damiána. Vbletech 1728
až 1739 nechal postavit jižnÝ od
kostela Panny Marie podle návrhu
Kiliána Ignáce Dientzenhofera budovu proboštství.
Brandýs nad Labem
V 1. polovinÝ 18. století bylo
upraveno pĖedhradí brandýského
zámku. V roce 1740 byla zapoÏata
stavba vÝže a samotná pĖestavba
mÝstské radnice, která vznikla
ze skladu soli.
Lysá nad Labem
Šporkova tiskárna, která ostentativnÝ opomíjela povinnost pĖedkládat
texty k církevní cenzuĖe, byla
jezuity oznaÏena za podezĖelou,
a vbÏervnu 1712 na císaĖĬv pĖíkaz
14 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
PĖerov nad Labem byl za panování
Karla VI. oblíbeným místem pro
poĖádání lovĬ a honĬ.
Pomník císaĖe Karla VI. nedaleko
Hlavence
uzavĖena. I poté Špork vydával
další knihy u jiných tiskaĖĬ. Jelikož
však ve svých edicích Ïerpal
zbobrodného proudu francouzských
jansenistĬ a kvietistĬ absympatizoval bsbÏeskými jinovÝrci, byl vnímán
jako ideový protivník jezuitĬ.
Soustavné útoky jezuitského Ėádu
vyvrcholily v létÝ 1729 zabavením
Šporkovy knihovny. Ten nakonec
pĖed jezuity kapituloval a poté, co
v roce 1734 vydal KĖesĢanský rok,
rezignoval na svoji ediÏní Ïinnost.
VRCHOLILA
DOBA TEMNA
A PŮSOBENÍ
NECHVALNĚ
ZNÁMÉHO
JEZUITY
KONIÁŠE.
Zápy
V první polovinÝ 18. stol. byl vbZápech postaven kostel sv. Jakuba
Staršího, podle plánĬ K. I. Dientzenhofera. Jedná se o jednolodní stavbu sbobdélníkovým presbytáĖem
abÏtvercovou sakristií. UvnitĖ byl na
desce malovaný epitaf Mikuláše
Bryknara z Brukštejna a barokní
intarzované lavice.
Hlavenec
Dne 4. listopadu 1725 byl vbHlavenci postaven a slavnostnÝ
odhalen pomník císaĖe Karla VI.
v místech, kde po slavnostním
honu získal kralevic odznak Ėádu
sv. Huberta. Autory pomníku jsou
Matyáš Bernard Braun a Ïeský
architekt František Maxmilian
Kaćka. PĖedáním odznaku se chtÝl
hrabÝ František Antonín Špork
zalíbit císaĖi, a získat pro sebe
vytoužený ĕád zlatého rouna.
red, zdroj: brandysko.cz, laznetousen.cz,
prerovnadlabem.cz, mestolysa.cz,
wikipedia.org, foto archiv
PROFIL OSOBNOSTI
JAKO
STŘEDOŠKOLÁK
SI PODAL RUKU S
CHIRACEM
MĚSTO A LIDÉ
jediného kurzu MBA, jenž se u nás
vyuÏuje ve francouzštinÝ.
Profesní dráha
Trému pĖekonal v divadelním kroužku, dnes se mu to hodí
PODPORUJME
PODNIKAVÉ LIDI
Znáte někoho, kdo považuje ekonomii, právo
a čísla za nejhezčí koníček? My ano.
Ing. Jaroslav Vomastek se narodil
v Praze, ale od raného dÝtství žije
v Brandýse nad Labem. „Maminka
pracovala v BSS, a tak nás každý
den brzy ráno vodila do školky. Dodnes mám mnoho kamarádĬ abkamarádek z této doby,“ vypravuje Jaroslav Vomastek. Hezké vzpomínky
má také na ZŠ Palachova, kam
chodil i do divadelního souboru VÝtrník manželĬ Tomáškových. „Tam
jsem se nauÏil pĖekonávat vrozenou trému, což mi dnes pomáhá,
když obÏas mluvím do médií nebo
mám prezentaci pĖed hodnÝ lidmi,“
prozrazuje pan Vomastek.
Osudová Francie
V roce 1984 nastoupil na SEŠ Resslova, obor zahraniÏní obchod. Zde se
dostal ke studiu francouzštiny abod
té doby ho francouzština provází
životem jak profesním, tak ibsoukromým. JeštÝ jako stĖedoškolák r.
1986 vycestoval v rámci výmÝny do
PaĖíže. „Bylo to úžasné, mÝli jsme
to štÝstí, že nás na radnici pĖijal teh-
dejší starosta, budoucí francouzský
prezident Chirac,“ dodává.
VÝÏná chuĢ studovat
Po stĖední škole nastoupil na VŠE,
obor zahraniÏní obchod. „Když
jsme byli ve druhém roÏníku, pĖišla
sametová revoluce, která znamenala zlom v našich dosavadních
životech. Bylo to nÝco neopakovatelného, atmosféra kolektivní nadÝje, kterou jsme mÝli možnost prožít
ve velmi koncentrované podobÝ,”
vzpomíná pan Vomastek. ChuĢ uÏit
se jej neopustila nikdy. Studoval
ÏtyĖi roky na Právnické fakultÝ
UK, v letech 2005–2006 na Cevru
a vbroce 2013 obdržel prestižní
diplom Master Management et Administration des Entreprises, který
vydává IAE de Lyon, Université Jean
Moulin Lyon 3. Diplom je završením
Po studiích se Jaroslav Vomastek
uplatnil v ekonomických, právních
abdiplomatických profesích. V letech
2002–2006 byl obchodním atašé
na francouzském velvyslanectví
vbPraze, dva roky vykonával funkci
Ėeditele právního a pojistnÝ-technického úseku PojišĢovny Cardif
Pro Vita. Od r. 2009 je Ėeditelem
odboru ekonomických analýz na
Ministerstvu prĬmyslu a obchodu.
„Zabýváme se pĖípravou ekonomických analýz, které slouží jako
podklady pro rozhodování vedení
ministerstva a ostatních odborných
útvarĬ,“ vysvÝtluje J. Vomastek,
který je v rámci své funkce Ïlenem
Îeské statistické rady.
Rozvoj soumÝstí
Jaroslav Vomastek sleduje také dÝní
v našem mÝstÝ. „Naše soumÝstí má
výborný potenciál pro další rozvoj,
ale je potĖeba ho vhodnÝ využít.
NapĖ. zlepšování podmínek pro podnikání pĖinese do mÝstské pokladny
dostatek prostĖedkĬ na obnovu
památek, lepší infrastrukturu. Tím
navíc udržíme vzdÝlané a podnikavé
lidi v našem mÝstÝ. ZamÝĖil bych se
i na další rozvoj cestovního ruchu
ve mÝstÝ. Dnešní cestovní ruch je
obkomplexních službách, o propojení památek a služeb cestovního
ruchu, a to i na regionální úrovni.
Na možném posunu v této oblasti
spolupracuji s pĖedsedou kulturní
komise Markem Huberem. Máme
výhodu, že se mĬžeme pochlubit
tisíciletou historií spojenou se svatováclavskou tradicí ve St. Boleslavi
i renesanÏním rudolfínským pĖíbÝhem v Brandýse. Ovšem v dnešním
svÝtÝ, kde nabídka pĖevažuje nad
poptávkou, je klíÏovým prvkem
marketing,” uzavírá.
red, foto archiv J. V.
„NAŠE MĚSTO MÁ VÝBORNÝ
POTENCIÁL PRO DALŠÍ ROZVOJ,
JEN JEJ VYUŽÍT.“
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
15
POLABÍ
V KOSTCE TRADICE STÁLE ŽIVÁ
Přívoz přes Labe
Na základÝ požadavkĬ cestujících
došlo ke zmÝnÝ jízdního Ėádu
sbposunem o 5 minut pozdÝji
zbÎelákovic. PĬlhodinový interval
zĬstal zachován. PĖívoz z Îelákovic
jezdí do 31. Ėíjna od 7.35 do 18.35.
Celý jízdní Ėád na www.privoz-celakovice.cz.
Nebezpečný odpad poprvé
V sobotu 5. Ėíjna probÝhne mobilní
svoz nebezpeÏného odpadu a odpadu
urÏeného ke zpÝtnému odbÝru
vbKostelci nad Labem na stanovištích:
8.00–8.30 na sídlišti – parkovištÝ
ubzeleniny pí Haškové, 8.35–9.05 nám.
Komenského naproti ZŠ, 9.10–9.40 ul.
Neratovická – parkovištÝ u cukrovaru
a 9.45–10.15 JiĖice u kapliÏky. Podrobnosti na stránkách mÝsta.
Výprava k Mlynařici
PĖátelé a rodáci Milovic a Rodinné
centrum Milovice poĖádají v sobotu
12. Ėíjna ve 14.00 výpravu k prameni
MlynaĖice. Start od kĖížku (kĖižovatka Milovice smÝr ZbožíÏko). MĬžete
se tÝšit na opeÏené brambory abpĖírodu plnou zajímavých zážitkĬ.
Nebezpečný odpad podruhé
V sobotu 2. listopadu bude pĖistavena mobilní sbÝrna nebezpeÏného
odpadu v obci Káraný na tÝchto
místech: 9.10–9.40 ul. Hlavní u býv.
samoobsluhy, 9.50–10.10 u Obecního úĖadu, 10.20–10.35 chatová
oblast „U Zdymadel“. Podrobnosti
na stránkách obce.
Na dno Labe
Polabské muzeum PodÝbrady
abmÝsto Lysá nad Labem poĖádají
u pĖíležitosti mimoĖádného snížení
hladiny Labe o 1,5 m malou terénní
exkurzi po dnÝ Labe. Sraz úÏastníkĬ
25. Ėíjna v 15.00 u litolské náplavky.
S sebou pro jistotu gumáky Ïi boty
do bláta. V pĖípadÝ vytrvalého deštÝ
se akce ruší.
16 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
Co Národní svatováclavská pouť znamená pro středopolabská města? Zeptali jsme se čelných představitelů.
Starostové nám souÏasnÝ odpovÝdÝli, na jaké další akce jsou hrdí ve
svých mÝstech a obcích.
víkend srpna, kdy na hĖišti TJ Jizera
tradiÏnÝ probíhá dÝtský den RozlouÏení sbprázdninami.“
Zbúst z nejpovolanÝjších
Každý má svĬj náhled
Pro Ing. OndĖeje PĖenosila (ODS) jako
Starosta Lysé Mgr. JiĖí Havelka
poĖádajícího starostu je Národní
(ODS) pouĢ nenavštÝvuje, nemá pro
svatováclavská pouĢ každoroÏnÝ vrnÝj význam. „Za nejvýznamnÝjší
cholnou událostí, která má duchovní
akci mÝsta Lysá nad Labem jsem
význam nejen pro církev, ale pro celý
vždy považoval Šporkovy slavnosnárod: „PĖi této pĖíležitosti si vždy
ti,“ dodává.
pĖipomínáme, na jakých
Starostka PĖerova nad
základech a hodnotách
Labem RNDr. Darina
vznikala naše státnost.
Kocsisová, Ph.D.,
POUŤ PŘIPOMÍNÁ
ZúÏastćuji se všech
(BEZPP) uvedla hned
HODNOTY JAKO
oficiálních Ïástí NánÝkolik významných
NASLOUCHAT,
rodní svatováclavské
událostí vbobci:
POMÁHAT,
pouti, ovšem nikdy
„Velká akce je masoTOLEROVAT
si nenechám ujít
pustní ples abprĬvodb
program v pĖedveÏer
vbúnoru, Muzejní noc
hlavní mše v bazilice
ve skanzenu a Noc
sv. Václava, a to slavnostní
sbAndersenem ve škole na
svatováclavský koncert abnejaĖe, folklorní MÝsteÏko Open
špory. A bsamozĖejmÝ zvu ÏtenáĖe
Air vbÏervnu, dožínková slavnost
na program všech tĖí dnĬ. Každý si
vbzámku abskanzenu v záĖí aj.“
urÏitÝ najde to, co je mu nejbližší, aĢ
Moderní Milovice
už z oblasti duchovní Ïi zábavné.“
Velmi intenzivnÝ vnímá význam NáVáclav i v rodinÝ
rodní svatováclavské pouti starosta
„Svatý Václav patĖí k osobnostem,
Milovic Lukáš Pilc (ODS): „Jsem
které mají moje nejvyšší uznání.
rád i za ten pĖídomek „národní“.
DĬkazem je i kĖest mého prvorozeUkazuje skuteÏné hodnoty, o které
ného syna jménem Václav,“ Ėíká Ïe- by se mÝl národ opírat: schopnost
lákovický starosta Ing. Josef Pátek
naslouchat, chápat, pomáhat
(ODS) a pĖipojuje pozvánku na další
potĖebným, tolerovat…“ ÎtenáĖe by
významnou akci, udÝlení VýroÏní
pan starosta rád pozval kbprozkouceny Îelákovic, jehož 2.broÏník promání Milovic. „Jsem pĖesvÝdÏen, že
bÝhne 28. Ėíjna za úÏasti O.bHavelky
u nás se najde pĖekvapivÝ mnoho
a jeho Melody Makers.
jiných vÝcí než médii omílaná reziStarosta Káraného Petr Zatloukal
dua sovÝtské okupace. Domy jsou
(nez.) považuje Svatováclavskou
zbvelké Ïásti opravené, snažíme se
pouĢ za mimoĖádnou událost celovÝnovat zeleni, máme krásné školy
národního významu a každý rok ji
a školky, obecnÝ je naší snahou
navštÝvuje. A jak je to sbkulturními
hodnÝ pracovat sbživotním prostĖeakcemi vbobci? „VbKáraném je
dím,“ naÏrtává nÝkolika slovy obraz
red
kulturnÝ nejvýznamnÝjší poslední
souÏasného mÝsta.
BLÍŽÍ SE UDÁLOST
CELONÁRODNÍHO VÝZNAMU.
POLABÍ
V ROSSLAU VLAJE
PRAPOR ČELÁKOVIC
U příležitosti 22. ročníku oslav loďařů v německém
Rosslau byly 22. srpna slavnostně vztyčeny prapory
všech 88 českých a německých měst na řece Labi.
Alej mÝst ležících na Labi je tak
poprvé v historii kompletní. Tímto
aktem se snaží vedení mÝsta i jeho
obyvatelé pĖipomenout postupné
sjednocování evropských státĬ
abzdĬraznit stále vÝtší význam obcí
a regionĬ pĖi rozvoji území.
Alej mÝst na Labi
Radní mÝsta Rosslau Klaus Tonndorf
požádal Ïelákovickou radnici obpropĬjÏení mÝstského praporu loni
vbbĖeznu. Projekt Alej mÝst na Labi
sbmÝstskými prapory je realizován
od roku 2001, kdy Rosslauští zaÏínali sb50 prapory. V loćském roce
disponovali již 73. Díky iniciativÝ
starosty Îelákovic Josefa Pátka byl
v roce 2012 propĬjÏen do Rosslau
ibprapor našeho mÝsta. Stalo se tak
u pĖíležitosti oficiálního zahájení
výstavby lávky akce „Cyklistická
stezka pĖes Labe v Îelákovicích“.
NejhezÏí prapor
Jednotlivá mÝsta, seĖazená dle
toku Labe, mají zpracovánu struÏnou charakteristiku a zobrazen
mÝstský znak. U Îelákovic se
uvádí: „Více než tisíc let staré
sídlištÝ zemÝdÝlcĬ a rybáĖĬ zažilo
po roce 1900 rychlý rozvoj díky
výstavbÝ železnice a dospÝlo až
k mÝstu strojírenství. Slávu v celé
EvropÝ zajistily mÝstu také výrobky
košíkáĖĬ.“ Po oficiálním zahájení
VykoĖenÝný dub se líbil nejvíce
akce pĖedstaviteli soumÝstí Dessau-Rosslau a spolku na podporu
Ïinnosti loÑaĖĬ byly všechny vlajky
souÏasnÝ vztyÏeny. „Îelákovický
mÝstský prapor byl úÏastníky
oznaÏován za nejoriginálnÝjší abnejhezÏí,“ konstatoval s potÝšením
starosta Pátek.
Petr StudniÏka, foto archiv autor
VELKÁ CENA
MILOVIC
ZnázornÝna objízdná trasa
POLABSKÁ STEZKA
Z ČÁSTI UZAVŘENA
Z dĬvodu provozní údržby Polabské cyklostezky po Ïervnové
povodni je její Ïást ze Záryb do
Kostelce nad Labem až do 31. 10.
uzavĖena. Objízdná trasa vede
pĖes Záryby, po komunikaci pĖes
les, pokraÏuje komunikací za kasárny a ulicí VbAlejích v Kostelci n.
L. Objízdná trasa není vhodná pro
in-line bruslení. Uživatelé cyklostezky, zbdĬvodu bezpeÏnosti pĖed
pohybující se stavební technikou
respektujte zákaz vjezdu ibvstupu
na cyklostezku.
red, foto brandysko.cz
MÝsto Milovice opÝt hostí závod
domácí cyklokrosové soutÝže, nad
kterým samo pĖevzalo záštitu. Jedná se o 3. závod Îeského poháru
v cyklokrosu Toi Toi Cupu. Závod je
zaĖazen do mezinárodního cyklokrosového kalendáĖe UCI s oznaÏením
„C2“. Akce se koná 12. Ėíjna v lesoparku Mladá, ul. Komenského. První
odstartují kadetky spolu se staršími
žáky v 10.45. Hlavní závod kategorie
ELITE a jezdcĬ U23 odstartuje ve
14.00. Pro diváky je pĖipraveno obÏerstvení a ukázky bojových sportĬ
domácího oddílu Dynamo Milovice.
red, foto archiv Cyklokros Milovice
PĖijÑte 12. Ėíjna povzbudit
Do alba od profesionálky
PŘEDVÁNOČNÍ
FOCENÍ V TOUŠENI
RC Toušećský Myšák poĖádá ve spolupráci s profesionální fotografkou
Janou Abelson, specializující se na
focení tÝhulek, novorozencĬ a dÝtí,
pĖedvánoÏní focení ratolestí. Cena
balíÏku 10 upravených a vyretušovaných snímkĬ je 350 KÏ (za 1 až
2 dÝti), 20 snímkĬ stojí 650 KÏ. Doba
focení je individuální, minimálnÝ
však 15–20 minut. Focení probÝhne
9. 11. od 9.00 v RC Toušećský Myšák.
Konkrétní hodinu je nutné pĖedem
rezervovat pĖímo v centru nebo na
e-mailu [email protected]
red, foto archiv J. A.
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
17
POLABÍ
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
V neděli 15. září se v Milovicích konal již 10. ročník Cesty pohádkovým lesem.
Rodinné centrum ve spolupráci
sbPoutníky štÝstÝny a A-Z Divadlem
pĖipravilo pro dÝti deset stanovišĢ.
320 soutÝžících dÝtí
DÝti na cestÝ potkaly vílu abpomohly
jí namíchat barvy duhy, u ÏarodÝjnice si vyzkoušely, jak se létá na
koštÝti, RákosníÏkovi pomohly najít
hvÝzdiÏky, utíkaly jako KáÏa za Ïertem, nešikovnému Patovi pomohly
zatlouct hĖebík abmnoho dalšího. Za
DÝtská fantazie si pĖišla na své
splnÝné úkoly dÝti dostaly balíÏek.
V cíli si mohly zaskákat na hradech
abtrampolínÝ, povozit se na poníkovi
PŘÍPRAVKA NA TRÁVNÍKU
Nejmladší fotbalisté zabojují o pohár starosty Kostelce n. Labem.
1. roÏník turnaje „Obpohár starosty
mÝsta Kostelec nad Labem“. Od
9.00 hodin sehraje deset pĖihlášených mužstev malých fotbalistĬ své
zápasy systémem každý s každým na
10bminut.
Pózují jak profíci
V sobotu 12. Ėíjna se na fotbalovém
hĖišti SK Labský Kostelec uskuteÏní
PĖijÑte fandit!
Pro všechny pĖihlášené týmy, jimiž
jsou domácí Kostelec A a Kostelec
B, Dukla Jižní MÝsto, DráÏata Kyje,
Ïi nechat si ozdobit obliÏej. Pro
dospÝlé bylo pĖipraveno obÏerstvení. PĖíjemné odpoledne pĖedÏasnÝ
ukonÏil prudký dÝšĢ, abtak z lesa
utíkaly nejen dÝti s rodiÏi, ale i promoÏené pohádkové bytosti. Možná
jenom RákosníÏkovi a žábÝ voda
nevadila. I pĖes nepĖízeć poÏasí se
akce vyvedla a tÝšíme se na setkání
s vámi další rok.
Ludmila Šimková, RC Milovice,
foto archiv autorka
TJ Sokol Tišice, SK Pšovka MÝlník,
FC MÝlník, FK Újezd nad Lesy, BÝchovický Sršni a FK Îechie Kralupy,
jsou pĖipraveny medaile a ceny.
VítÝzi pĖedá pohár starosta mÝsta
pan Josef Chalupa, který nad akcí
pĖevzal patronát. MÝsto Kostelec
nad Labem celý turnaj podpoĖilo
i finanÏnÝ. PĖijÑte povzbudit naše
nejmenší fotbalové nadÝje. Po celý
den bude zajištÝno obÏerstvení na
fotbalovém hĖišti, kam vás všechny
srdeÏnÝ zvou poĖadatelé turnaje
abSK Labský Kostelec.
Vladimír TÝšínský, místostarosta,
foto archiv SK Labský Kostelec
VÝROČNÍ CENA ČELÁKOVIC PODRUHÉ
Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo udělení v pořadí druhé Výroční ceny města.
„Jsem velmi rád, že tato tradice
pokraÏuje. Zastupitelé rozhodli
vbroce 2013 o udÝlení výroÏní ceny
paní VÝĖe Gissing Diamantové,“ Ėekl
starosta Îelákovic Josef Pátek.
domÝ Ïp. 109 v SedláÏkovÝ ulici, kde
pĖed válkou rodina Diamantových
bydlela, je nyní umístÝna pamÝtní
deska a dĬm nese oznaÏení U DiamantĬ,“ dodal starosta Pátek.
„Wintonovo dítÝ“
Pozvánka
VÝra Gissingová, rozená Diamantová
(* 4. 7. 1928), je Ïesko-britská spisovatelka a pĖekladatelka. Vydáním
knihy svých vzpomínek PerliÏky dÝtství uvedla Îelákovice do povÝdomí
lidí v mnoha zemích svÝta. ZveĖejnila
hrdinský Ïin britského humanitárního pracovníka Nicholase Wintona,
Slavnostní udÝlení výroÏní ceny probÝhne 28. Ėíjna od 19.00 hodin vbKD
Îelákovice s hudebním doprovodem
OndĖeje Havelky a jeho Melody
Makers. Vstupenky je možné koupit
v pokladnÝ KD, výtÝžek ze vstupného
pĬjde na dobroÏinné úÏely.
18 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
28. Ėíjna ji bude tĖímat
VÝra Gissing Diamantová
jenž vbÎeskoslovensku roku 1939
zachránil pĖed holokaustem židovské
dÝti, vÏetnÝ VÝry a její sestry Evy. „Na
red, foto JiĖí Suchý
POLABÍ
V PŘEROVĚ TO ŽILO
Přerovské dožínky navštívilo přes tisíc lidí. Lákal je i zámek.
V sobotu 14. záĖí se návštÝvníci
PĖerova nad Labem pĖenesli o sto
let nazpátek a byli svÝdky slavnosti
skliznÝ.
Jako každý kluk, taky já
měl spoustu kamarádů.
Ludvík Salvátor
„Zámek byl otevĖen díky vstĖícnosti
jeho majitele Îeského rozhlasu
u pĖíležitosti nejen dožínek, ale
ibDnĬ evropského dÝdictví. Dožínky
tak zpestĖila dobrodružná cesta
sbLudvíkem Salvátorem Toskánským,“ popisuje jedna z hlavních
organizátorek Irena Gregárková. Na
zámku byla k vidÝní výstava seznamující sbživotem tohoto šlechtice
abmecenáše. „Je jedním z posledních šlechtických majitelĬ zámku.
Založil ibzdejší skanzen, jako jeden
z prvních ve stĖední EvropÝ,“ Ėíká
autorka výstavy Alena Bakošová.
Îeský rozhlas
BÝhem dne probíhaly na zámku
koncerty i divadlo. Zajímavé bylo
Rázem jste se octli na zaÏátku
20. století
historické vysílání Îeského rozhlasu, jenž letos slaví 90 let od svého
vzniku. „Akce se povedla i díky
nadšení 170 dobrovolníkĬ. Jejich
úsilí ocenili zástupci StĖedoÏeského
kraje, kteĖí zvažují, že zámek od
rozhlasu koupí,“ Ėekla Gregárková.
red, foto Tomáš Gregárek
POLABSKÁ
STEZKA PODESÁTÉ
MÝstská knihovna Lysá nad Labem
zve na pĖednášku SibiĖ – ÎtyĖi kontakty (zatmÝní Slunce), kterou vás provede Ing. Hynek BulíĖ 15. Ėíjna od 18.00
v prostorách knihovny. Ing. Hynek
BulíĖ úplné zatmÝní Slunce pozoroval
v MaÑarsku v r. 1999 a v r. 2002 se za
ním vydal do Afriky. SpoleÏnÝ s astronomy z hvÝzdárny v Úpici cestoval za
zatmÝním Slunce v r. 2006 do Turecka
a v r. 2008 na SibiĖ.
Dne 5. Ėíjna poĖádá MOV StĖelka
Kostelec n. L. 10. roÏník turistického pochodu a jízdy na kole
Podzimní stezka Polabím.
Brandýs n. L.-Stará Boleslav: PÝší
trasy 11, 21 a 31 km, cyklotrasy
21 až 100 km. Start: HĖištÝ a sokolovna u Karla IV. Stará Boleslav,
od 7.30 do 10.30. Lysá n. L.: PÝší
trasy 17, 22 a 27 km, cyklotrasy
15 až 80 km. Start: Nádraží ÎD, od
8.00 do 10.30. Kostelec n. L.: PÝší
trasy 10, 20 a 25 km. Start: Fotbalové hĖištÝ, od 7.30 do 10.30.
Neratovice: PÝší trasy 18 a 28bkm,
cyklotrasy 18 až 85 km. Start:
Nádraží ÎD (vestibul), od 8.00 do
10.30. Cílem všech tras je hĖištÝ
a sokolovna u Karla IV., do 17.00
hodin. Více na www.psp.g6.cz.
red, foto archiv
red
Mysteriózní. Co dodat
ZATMĚNÍ
SLUNCE V LYSÉ
VZPOMÍNKY
J. KOVÁŘÍKA
NA JINDRU
VŠEVENA
Jedním z nich byl Jindra RĬžiÏka,
vÝrný kamarád pro celou dobu
mého mládí. Otec mu záhy
zemĖel. Jindra pĖed námi všemi
se chlubil: „HeÏ, nám umĖel tatínek, a tobÝ né, my budeme mít
funus, a vy né.“ A v den pohĖbu,
co smuteÏní hosté plakali nad
rakví, Jindra, že žádného nepustí
do dvora, zavíral vrata se slovy:
„Vybnemáte pohĖeb a my jo, hned
vše ven!“ A to mu jako pĖezdívka
pro celou dobu života zĬstalo
abjinak mu žádný neĖekl jak Jindra Vševen. A tak Jindra Vševen,
já abVašek KetnerĬ byla trojice,
která se nebála. Zahrady, aleje,
park, Labe, pĖívoz, cihelna, na vše
nÝjaká vzpomínka.
Zápis do školy
Škola, první zastávka v životÝ.
Tak,ba zítra jdeme k zápisu, Pepíku. PoĖádnÝ vykoupat, aby pan
Ėídící vidÝl, že jsi Ïistý. To byla slova otce. A šlo se. U zápisu: Budeš
rád chodit do školy? dotazuje se
pan Ėídící Landkamer. Když bude
se mnou chodit Jindra Vševen
abVašek KetnerĬv, tak jó, ale jinak
budu radši pást kozy, to je lepší.
Vtom mi pan Ėídící strká kornout
cukrátek a já slíbil, že budu rád
chodit, obzvlášĢ po zjištÝní, že
mezi cukrlátkami je koruna. Radost z té koruny byla jen cestou
ze školy domĬ, kde maminka
Ïekala, že za ni pĬjde nakoupit.
Abtak jsem ponejprv zanevĖel na
peníze a od té doby jsem mÝl
zvláštní pocit, snad jako druzí,
peníze uschovati.
red
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
19
POLABÍ
DOČKAJÍ SE VODOVODU?
Obec Přerov nad Labem žije v tomto roce přípravou
výstavby vodovodu.
PODZIM VE
VARIACÍCH
Polabské variace 2013
přinášejí tři nevšední
duchovní zážitky.
Îeští svÝtci v nebeském JeruzalémÝ
ZáĖí rozzáĖí pÝvecký sbor Schola
Gregoriana Pragensis, a to v kostele
Narození sv. Jana KĖtitele v Lysé
29.bzáĖí od 15.00. PĖed koncertem,
ve 14.50, Dominik kardinál Duka
vzpomene 1040. výroÏí založení
pražského biskupství. PĖedprodej
vstupenek vbcenÝ 120 KÏ v MÝstské
knihovnÝ vbLysé, prodej pĖed koncertem 150bKÏ, žáci ZUŠ vstupné 50 KÏ.
Îaj u arcibiskupa
V Ėíjnu budeme pozváni na Îaj
ubarcibiskupa PĖíchovského v areálu
loveckého zámeÏku Bon Repos
ubStaré Lysé. Zahájení 20. Ėíjna od
16.00. Pozor! Brána areálu bude
otevĖena jen od 15.30 do 16.00.
Vstupenky v cenÝ 50 KÏ v lyské
knihovnÝ. U Ïaje si povíme napĖ.
obrestaurování fresek, nahlédneme
do starých map, a v 17.00 nám
kbtomu zahraje Šporkovo dechové
trio. VeÏer uzavĖou svÝtelné a ohnivé
variace Pavla Cézy.
Hovory s T. G. Masarykem
Listopad nás zavede za prvním
Ïeskoslovenským prezidentem.
HudebnÝ literární pĖedstavení probÝhne v Evangelickém kostele v Lysé
17. listopadu od 16.00. Lístky v cenÝ
50 KÏ k dispozici v knihovnÝ.
Koná se za finanÏní podpory mÝsta
Lysá nad Labem a Davida KoláĖského – zámeckého zahradníka.
red, foto archiv
20 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
PĖed cca deseti lety zaÏala obec
Ėešit otázku vodovodu pĖes svazek
obcí Mikroregion Polabí (MP). PĖíslib dotace na skupinový vodovod
pro obce PĖerov n. L., Semice a BĖíství získal MP v lednu 2013. Îerpání
dotace je však ohroženo.
Cesta byla trnitá
O tom, že šlo o dlouhý proces,
hovoĖí paní D. Kocsisová, starostka PĖerova: „První zmínky o možné dotaci na skupinový vodovod
spadají do roku 2004. V r. 2005
zaÏal Stavokomplet pĖipravovat
projekt. Územní rozhodnutí
nabylo právní moci v r. 2008.
V r. 2009 byla s firmou EPK
uzavĖena smlouva na zpracová-
ní žádosti o dotaci. ÚspÝch se
dostavil až letos.“
Nejisté vyhlídky
Od poÏátku tohoto roku se dokonÏují
pĖípravné práce, aby stavba za skoro
200 mil. KÏ mohla zaÏít. „Nyní se
vyhlašuje výbÝrové Ėízení na dodání
provádÝcí dokumentace, která bude
sloužit i jako zadávací dokumentace
k výbÝru stavitele,“ informuje starostka. S ohledem na zákonné lhĬty
je jisté, že do 9. ledna 2014 nebude
stavitel znám. Bez toho nemĬže být
vÏas uzavĖena smlouva pro poskytnutí dotace. PodaĖí se zástupcĬm MP
prodloužit termín, aby projekt mohl
pokraÏovat?
red
MULTIFUNKČNÍ VILA
Skleněná vila Lázní Toušeň je tu nejen pro kulturní vyžití.
Nutno také zmínit, že zde byla
otevĖena Obecní knihovna, navštívit
ji mĬžete každé úterý odpoledne.
V zasedací síni SklenÝné vily se
konala již dvÝ zasedání zastupitelstva mÝstyse a schĬzka Komise pro
kulturu a sport. Na konci školního
roku tady absolventi toušećské ZŠ
pĖevzali od pana starosty Ing. Luboše Valehracha pamÝtní listy.
SklenÝnka v létÝ ožila
Hana NÝmeÏková, foto autorka
MUDr. @Eva_Štíbrová
oÿní lékaŐka
Kandidátka
pro StŐedoÿeský kraj
evastibrova.cz
facebook.com/mudr.eva.stibrova
#Volím_pravici
Inzerce
Duchovní prostĖedí je zárukou
zklidnÝní
PŘEZLETICE
RODINNÉ DOMY
Stavba 24 RD
zahájena
:
CE ENÍ
K
A AV
Ě
B
VY CEN U
V OM
D
Tel.: 725 928 629
www.rdprezletice.cz
Poskytuje svým klientům komplexní nabídku v rámci osvětlení
ହ Kalkulaci úspor v porovnání s jinými světelnými
zdroji.
ହ Změření prostoru na místě a následné
zpracování výkresu a kalkulace.
ହ Návrh vhodného osvětlení dle požadované
intenzity světla.
ହ 3D simulace osvětlení v již konkrétním prostoru.
ହ Zakázkovou výrobu svítidel na míru dle
požadavků.
ହ Řízení svítidel pomocí dálkových ovládačů,
pohybových čidel apod.
ହ Zakomponování svítidel do inteligentních
řídících systémů – např. DMX, DALI, KNX.
ହ Odbornou instalaci a případný bezplatný servis.
Mezi spokojené zákazníky patří bytoví architekti, interiérová studia, reklamní společnosti,
taneční kluby, spediční firmy, obchodní domy, ale i soukromé osoby.
Inzerce
tel.: +420 608 702 278
[email protected]
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
21
RODINA A SENIOŘI
MATÝSEK
RODIČŮM
Brandýský Matýsek si na říjen
připravil přehršel zajímavých
přednášek pro rodiče.
3x ul. Riegrova
Jak poznáte osobnost ÏlovÝka/dítÝte podle astrologie: Astrologie jako
pomocník v sebepoznání, výchovÝ dÝtí
a rozvoji partnerství, o tom vám 9.bĖíjna
od 19.00 bude povídat Miroslava
Holoubková. Vstup 50 KÏ.
První pomoc u dÝtí abdospÝlých: Dne
23. Ėíjna od 18.00 vám záchranáĖ
Martin VyskoÏil ukáže, jak se provádí
resuscitace dítÝte a jak ošetĖit alergie
abnáhlé stavy. Vstup zdarma.
Vzdor a vztek dítÝte: Záchvaty vzteku a období vzdoru, jak dobĖe to
rodiÏe znají! Jak reagovat v tÝchto
situacích poradí 30. Ėíjna od 19.00
Mgr. Xenia Uholyeva. Vstup zdarma.
Rezervace na tel. 773 842 464 nebo
[email protected]
2x ul. Zahradnická
PéÏe o dÝtské zoubky: Jak na to
prozradí 10. Ėíjna od 15.30 Mgr. Lucie
Vachková. Každý úÏastník obdrží balíÏek dentální hygieny. Vstup zdarma.
Kojení: O významu nás 31. Ėíjna od
15.30 pouÏí a na otázky odpoví Jana
Motlová. Vstup zdarma. PĖihlášky na
[email protected] red
Talentované mládí pĖedvedlo, že fakt umí
JEZDECKÁ
AKADEMIE
POPRVÉ A SNAD
NE NAPOSLEDY
NEJLEPŠÍ
PODÍVANÁ
LETOŠNÍHO ROKU
Málokomu se podaří vydolovat ze sportovní
disciplíny umělecký zážitek.
V sobotu 14. záĖí se to v Panské
zahradÝ brandýského zámku podaĖilo
KláĖe VoctáĖové a všem úÏinkujícím
na 1. roÏníku Jezdecké akademie, kterou uspoĖádal JK Stará Boleslav-dÝti,
mÝsto Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav a Národní hĖebÏín Kladruby
nad Labem.
Byla to paráda
Show zahájili elitní jezdci z Národního
hĖebÏína Kladruby, kteĖí pĖedvedli
ukázku barokní jezdecké školy,
skákání v dámském sedle a efektní
Ïtverylku. Gill Polo Club Chlumec nad
Cidlinou ukázal špiÏkovou exhibici
koćského póla. ZúÏastnili se i zakladatel pan Naweed Gill a jeho žena Šárka,
kteĖí vedle sportovního klubu provozují také slavný hĖebÏín Ostrov, jenž byl
postaven rodinou Kinských. PĬvabnou
souÏástí programu byly i Dámy v sedle
z Líšnice a jezdkynÝ Eva Drozenová
abjejí mladší sestra sbumÝním drezury.
ZAHRADA OŽILA
POHÁDKAMI
Hezký nedělní den zažil každý, kdo 1. září dorazil do Panské
zahrady na Čarodějnický pohádkový les.
Akci uspoĖádala agentura Velká
dobrodružství spoleÏnÝ s mÝstem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
a to pĖedevším pro dÝti.
Pohádkové postavy, hry i dárky
Malé návštÝvníky Ïekal nápaditý program, herci v úžasných
22 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
kostýmech, chytré hry a také dárky.
„DÝtem se nejvíce líbil pták Noh,
kterého musely zasytit hrachem,
abhodná vÝdma, ta jim Ïetla z karet
budoucnost. A holÏiÏky pochopitelnÝ nejvíce obdivovaly hadí
princeznu mezi malými háÑaty,
a také naši vílu, která ze Stromu
HlavnÝ aĢ se líbím PéĢovi z béÏka
RODINA A SENIOŘI
Naše dÝti umí!
Perfektní ukázku jezdeckého umu
pĖedvedl klub JK Stará Boleslav-dÝti. Zakladatelka klubu Klára
VoctáĖová dokázala za necelý rok
vybudovat silnou a talentovanou
jezdeckou skupinu mladých.
Zásluhu na tom má také jízdárna
Staroboleslavský dvĬr, kterou
provozuje PĖemysl Ledecký a v níž
klub Kláry VoctáĖové pĬsobí. Celé
odpoledne efektnÝ moderoval pan
doktor Milan Novák. Na Akademii
nechybÝl ani pan Jaroslav VoctáĖ,
který patĖí k zásadním postavám
brandýského jezdectví.
StaÏí nápad, a skvÝlá akce je tu
„Jezdeckou akademii vymyslel na
jaĖe mĬj táta Jaroslav VoctáĖ. DÝti
pilnÝ trénovaly celé prázdniny,
moc se jim vystoupení povedlo.
Náš dík patĖí mÝstu Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav za
možnost vystoupit na tak krásném
místÝ, panu doktorovi Novákovi
za úžasnou podporu a výborný
komentáĖ, Markovi Huberovi za
perfektní produkci a PĖemyslu
Ledeckému, že nás se všemi koćmi
a dÝtmi pĖijal letos ve svém areálu
Staroboleslavský dvĬr,“ Ėíká hlavní
poĖadatelka Klára VoctáĖová. Akce
se konala ve spolupráci s firmami
MIKR.CZ – Michal Král, ozvuÏení
spoleÏenských akcí, a Marek Huber
– umÝlecká agentura.
NEJEN PRO NEJMLADŠÍ
Korálky, Plstění, Veselá ramínka
3D kvÝtiny z korálkĬ – Korálková dílna s Vlastou.
Materiál je v cenÝ.
Kdy: 12. 10. od 9.30, Cena: 200 KÏ, dÝti 60 KÏ
Kabošon na plsti – Výtvarná dílna s Renatou. Materiál
je v cenÝ.
Kdy: 19. 10. od 9.30, Cena: 200 KÏ, dÝti 60 KÏ
Veselá ramínka – Dílna pro kluky i pro holky. S sebou staré dĖevÝné
ramínko.
Kdy: 29. 10. od 8.00 do 12.00, Cena: 60 KÏ – platba do 15. 10.
Rezervace na dílny – [email protected], tel.: 732 410 323
Bazárek, Háčkování
Bazárek – PĖíjem vÝcí 3. 10. od 15.00 do 18.00, prodej
4. 10. od 14.00 do 18.30 a 5. 10. od 8.30 do 11.00.
PĖijímá se dÝtské obleÏení, obuv, knihy, hraÏky, kojenecké potĖeby a zachovalé dospÝlé obleÏení. Na osobu
max. 25 ks. Provize pro Matýska je 20 % z prodeje.
Kdy: 3.–5. 10., Kde: ul. Zahradnická
TvoĖení pro maminky – Tentokrát háÏkování ÏepiÏky
Ïi klobouÏku. Materiál je v cenÝ.
Kdy: 21. 10. od 20.00, Cena: 120 KÏ, Kde: ul. Zahradnická
Malování, Fimo
red, foto Šárka Veinhauerová
Malování na triÏka – Zdobení triÏek pomocí dĖevÝných
razítek, šablon Ïi malování. TriÏko nebo jiné obleÏení s
sebou.
Kdy: 5. 10. od 14.00, Cena: 65 KÏ
Kde: RC Toušećský Myšák
splnÝných pĖání rozdávala krásné
dárky,“ Ėíká organizátorka akce Lucie Nachtigallová z agentury Velká
dobrodružství.
Fimo – Zdobení svícnu mo hmotou.
Kdy: 27. 10. od 14.00, Cena: 65 KÏ
Kde: RC Toušećský Myšák
Zámek praskal ve švech
PĖíjemný nápor návštÝvníkĬ si tak
užil i samotný brandýský zámek.
Dorazilo více než 600 lidí, z toho
150 prvćáÏkĬ, kteĖí mÝli vstup
zdarma. „V Brandýse jsme již
podruhé. V zimÝ jsme pro dÝti na
vánoÏních trzích poĖádali Putování
za Ježíškem. Líbilo se nám tady
strašnÝ moc,“ dodává Lucie Nachtigallová.
Marek Huber, foto Václav KváÏa
Keramika, Rodičovství
Keramika – Keramická dílna pro celou rodinu s tématem
tvorby vlastního keramického betlému.
Rezervace na tel. 728 656 530.
Kdy: 5. 10. 9.00–12.00, Kde: RC Milovice
Kurz pĖípravy na rodiÏovství – Cyklus šesti 90min. lekcí, každé setkání
má 3 Ïásti: teorii, cviky a relaxaci. Kurzy vede Dipl.-Psych. Univ. Johanka
Kubaćová.
Kdy: 11. 10.–12. 11. vždy v pátek 17.00–18.30, Cena: 800 KÏ za celý kurz,
jednotlivé lekce 180 KÏ. Více na www.rcmilovice.cz.
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
23
RODINA A SENIOŘI
SOUTĚŽ
O VSTUPENKY
NA NAŠEM
WEBU
V BRANDÝSE BUDOU
PLAŠIT DUCHY
Kouzelná školka má pro strach uděláno, a tak 12. října do Brandýsa
vtrhne Majda s Petrem se svým novým kouzelným představením.
StaĖí známí tvoĖí pro dÝti už 17 let
SvÝtla blikají, vítr fouká a mlha
se pomalu plíží mezi diváky...
Strašidla jsou tu! Aby divadlo
mohlo pokraÏovat, na pomoc
pĖijíždí záchranná Ïeta, která
sbduchy zatoÏí, a divadlo mĬže
zaÏít!
Jsou známí zbtelevizní i divadelní
tvorby. Jak se chovat vbdivadle,
které je plné strašidel, nám
zábavnou abinteraktivní formou
pĖiblíží v tomto novém pĖedstavení vbsobotu 12.bĖíjna od 14.00
hodin v brandýském kinÝ.
Co to, kde to?
PĖedprodej a soutÝž
Majda s Petrem plaší duchy
abzachraćují divadlo je fungl nový
zábavný poĖad pro nejmenší
diváky, s písniÏkami Hany Navarové (divadlo Sklep) na texty Jana
Vodćanského, Tomáše Hanáka
a dalších. Hlavní pĖedstavitelé
Majda Reifová a Petr Vacek se
dÝtské tvorbÝ vÝnují již 17 let.
PĖedprodej vstupenek zajišĢuje
Infocentrum, Masarykovo nám.
1, Brandýs n. L., a cukrárna
UlÏovi UbŠkoliÏek, Komenského 143/26, St. Boleslav. A jak
je dobrým zvykem, na našem
webu probÝhne soutÝž o vstupenky na tuto akci.
red, foto archiv
DOBRÉ ZPRÁVY PRO PRAHU-VÝCHOD
Za Prahu-východ kandiduje do Poslanecké snÝmovny na sedmém místÝ kandidátky ODS
starosta Líbeznic Martin Kupka. Otázky mu položil jeho kolega – starosta Brandýsa nad
Labem-Staré Boleslavi OndĖej PĖenosil.
ChtÝl bych žít ve státÝ, kde se
nerozmÝlćují peníze na nejrĬznÝjší
zbyteÏné dotace, dávky a fungování
košatých úĖadĬ. ChtÝl bych žít ve státÝ, kde vládnou jednoduché zákony,
kde je jednoduchý a srozumitelný
daćový systém, kde stát i obce jen
minimálnÝ zasahují do života aktivních
lidí, kteĖí se chtÝjí a umÝjí postarat
sami o sebe. ChtÝl bych žít ve státÝ,
který umí být solidární s tÝmi, kdo se
o sebe postarat nemohou, ale který
nenechá solidaritu zneužívat tÝmi,
kdo se o sebe postarat nechtÝjí. PrávÝ
politické strany a zejména samotní
poslanci jako zákonodárci mohou
stát k takovému fungování smÝrovat.
Kandiduji, protože chci k tomu pĖispÝt
a zastat se tÝch, kdo mají stejný názor
a nejsou právÝ politici.
24 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
Co byste jako poslanec
slanec rád
prosadil pro naše
e mÝsto
abjeho okolí?
Celá naše oblast Ïeká, až sse
e
PražkoneÏnÝ podaĖí dokonÏit Pr
me posílit
ský okruh. Musíme
hlejší
tlak na co nejrychlejší
ení
pĖípravu a zahájení
stavby. SpoleÏnÝ
ké
budeme tlaÏit také
hlilil
na kraj, aby urychlil
tu
výstavbu obchvatu
Brandýsa i Staré
Boleslavi. Mám
radost z toho, jakk
se podaĖilo upra-mÝstí.
vit brandýské námÝstí.
m Ėíct,
ObjektivnÝ musím
eslav
že Brandýs i Boleslav
vbposlední dobÝ výrazÏitÝ by
nÝ zkrásnÝly. UrÏitÝ
si zzasloužily alespoć trochu
dop
do
dopravnÝ ulevit.
Stále se
s tÝ
tÝžce pereme s nutností
rozšíĖit kapacitu školek i škol.
Stát
S ani kraj nám zatím
pomocnou ruku pĖíliš
nepodaly.
To opravdu nejste sami.
Podobné problémy
Ėeší snad všechna sídla
vbblízkosti Prahy. Bojujem s tím i v Líbeznicích.
me
T
Tady
by mÝl stát urÏitÝ
v
více
pomoci a pĖispÝt na
v
výstavbu
škol v místech,
k je to potĖeba. A to je
kde
ibparketa pro poslance
za naši oblast. Vezmu si
to za své.
PR
Inzerce
ProÏ jste se rozhodl kandidovat?
PTÁTE SE
PSSST, HEMOROIDY
Problémy s hemoroidy jsou velmi časté, avšak pacienti se
k lékaři vydávají, až když jsou potíže nesnesitelné.
PĖekonat stud Ïi obavy se vyplatí,
neboĢ moderní léÏba nabízí více
možností, jak se nepĖíjemného
problému zbavit.
Vznik
Vznik hemoroidĬ (cévní pletenÝ
vboblasti koneÏníku), bývá ovlivnÝn
dÝdiÏností, tÝlesnou konstitucí (otylost), životním stylem (sedavé zamÝstnání), stravou, malým pĖíjmem
tekutin, potížemi s vyprazdćováním
(zácpa, chronické prĬjmy), u žen
bývá Ïastou pĖíÏinou tÝhotenství.
PĖíznaky
Potíže s vnÝjšími hemoroidy se
obvykle projevují vznikem vÝtší-
ho bolestivého
o uzlu (nahromadÝní sražené
é krve
kr v pleteni). Uzel
se obvyk
vykle po nÝkolika dnech
svrašt
aští (krevní sraženina se vstĖebá),
), avšak zbude po nÝm kožní
výc
chlipka. Druhá možnost je, že
uzell praskne a sražená krev odod
teÏe. Vzhledem k riziku zanesení
infekce do rány je nutné dbát na
hygienu Ėitní
ní obla
oblasti. Typickým
pĖíznakem vnitĖních hemoroidĬ
je krvácení (jasnÝ Ïervená krev)
pĖi odchodu stolice. Dalším pĖíznakem je prolaps – vyhĖeznutí
hemoroidĬ. V pokroÏilém stadiu
bývá pĖidruženým problémem
zánÝt pokožky v okolí Ėitního
otvoru.
PROČ SE O NICH NEMLUVÍ?
PharmDr. Jan Ponec
LéÏba a prevence
e
Klasická léÏba spoÏ
oÏívá v aplikaci
mastí, ÏípkĬ a sedac
cích koupelí
v odvaru z dubové kĬ
Ĭry. VÝtšinu
hemoroidĬ lze Ėešit am
mbulantním
zákrokem, bez anestezzie a bez
pracovní neschopnostii pacienta po
zákroku. Pro prevenci jje podstatná pravidelná strava bo
ohatá na
vlákninu, dostateÏný pĖíjem
p
tekutin
(omezit odvodćovací nápoje, tj.
kávu a alkohol), v pĖíp
ípadÝ obezity
zhubnout, tÝlesný pohyb,
p
vzdušné
obleÏení a hygiena
na.
PharmDr. Jan Ponecc
O NEMOVITOSTECH
Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti z. č. 89/2012,
občanský zákoník (NOZ), jenž se dotkne každého,
kdo žije na území ČR.
Mgr. Marek Nemeth
Podle souÏasné právní úpravy platí,
že stavba a pozemek se ve smlouvÝ i v katastru nemovitostí zapisují
zvlášĢ, tedy každý mĬže mít jiného
vlastníka. V NOZ se to mÝní. Pokud
stavbu i pozemek vlastní stejná
osoba, stavba jako vÝc z právního
hlediska zaniká a stává se souÏástí
pozemku. Výhodou je, že pĖi prodeji
domu už pak majitel ve smlouvÝ
nebude muset specifikovat zvlášĢ
budovu a pozemek.
šet sjednotit osoby
oby vlastníkĬ
staveb a pozemkĬ pro futuro. PĖi
prodeji nemovitosti potom musí
prodávající nemovitost nejprve
nabídnout druhému
mu vlastníko
vlastníkovi.
Ten má na zaplacení kupní ceny
3 mÝsíce.
e. Výjimkou
V
jsou pĖípady,
kdy je ne
nemovitost zatížena vÝcným
bĖemen
enem Ïi zástavním právem.
Budovva se vbtÝchto pĖípadech
nestávvá souÏástí pozemku a ani
nevzniiká pĖedkupní právo. NOZ
naopak
k ruší pĖedkupní právo mezi
spoluvlas
astníky.
PĖedkupní právo
Nezbytná cesta
sta
zbytné cesty. Vlastník nemovitosti,
kterou nelze ĖádnÝ užívat proto,
že není spojena s veĖejnou cestou,
se mĬže obrátit na druhého vlastníka Ïi soud s tím, aby mu tento
umožnil nezbytnou cestu pĖes
pozemek. Za zĖízení nezbytné cesty
náleží úplata. Nezbytná cesta však
soudem nebude povolena napĖ.
so
zbdĬvodu pohodlnÝjšího pĖístupu.
Po
okud je nezbytná cesta vytvoĖena
um
mÝle, je povinen ji udržovat ten,
vvbjehož prospÝch byla zĖízena.
Právo nezbytné cesty mĬže být
pak soudem zrušeno, pominou-li
dĬvody, pro které bylo zĖízeno.
Bude-li vlastník pozemku a vlastník
stavby na ní stojící odlišný, vznikne
ze zákona vzájemné pĖedkupní
právo. NOZ se tak bude pokou-
NOZ novÝ upravuje
e tzv.
tzv právo
práv ne-
Mgr. Marek Nemeth
SPOLUVLASTNÍKŮM SE RUŠÍ
PŘEDKUPNÍ PRÁVO.
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
25
KULTURA
OPERA GALA
BYLA FAMÓZNÍ
SVATOVÁCLAVSKÉ
28. 9. Bran – keltský folk
Mimořádně povedený
koktejl z těch nejlepších
surovin, to byla letošní
Opera Gala Open Air.
Dne 23. srpna veÏer uspoĖádala
agentura PET-ART Petera HluchánÝ,
ve spolupráci s mÝstem Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, 10. roÏník festivalu Opera Gala Open Air
na brandýském zámku. Mix italské
noblesy a estetiky, mimoĖádné
výkony sólistĬ i hudebníkĬ a sympatické vedení dirigenta rozpoutaly
na zámeckém nádvoĖí neuvÝĖitelný
operní mejdan.
Tak trochu jiný folk
Skupina Bran je neznámÝjší Ïeská kapela
hrající bretoćskou muziku – tradiÏní tance a písnÝ s mystickým nádechem, ovlivnÝné starými bretaćskými legendami,
melancholií a prĬzraÏností zpÝvĬ moĖe,
zpestĖí svatováclavský program.
Îas: 14.00, Místo: Mariánské námÝstí
28. 9. Interpret Neznámý
Kapela Interpret Neznámý patĖí jednoznaÏnÝ k tomu nejlepšímu SKA v našem
regionu. Îasto spolupracují se skvÝlými
tuzemskými ska kapelami. Uslyšíte
ibnÝkolik ochutnávek z nového alba, které
vyjde na konci podzimu.
Îas: 15.00, Místo: Letní scéna Houštka
Ska a rosa na kolejích
28. 9. Judas Priest revival ST
Sopranistka Marie Fajtová a basbarytonista František ZahradníÏek
Breaking the law!
Kapela Judas Priest revival Strakonice
vznikla v roce 2007 pod názvem Hellriders, s orientací repertoáru na skladby
britské heavy metalové legendy Judas
Priest. Pod souÏasným názvem vystupují
od roku 2011.
Îas: 18.00, Místo: Letní scéna Houštka
A na zámek spadly hvÝzdy...
PĖednÝ musíme zmínit výbornÝ
sehraný soubor Opera Orchestra Praha pod vedením dirigenta
JiĖího Štrunce. VeÏer ovšem patĖil
zejména sólistĬm, sopranistce Marii
Fajtové, svÝtovému tenorovi Aleši
Brisceinovi a basbarytonistovi Františku ZahradníÏkovi. Tato pĖíjemná
trojice zazpívala slavné árie od
W.bA. Mozarta, BedĖicha Smetany
ababsolutnÝ nadchla operními hity
od italských mistrĬ Giacoma Pucciniho a Giuseppa Verdiho.
Nesmíme zapomenout pochválit
publikum, které zcela zaplnilo
brandýské nádvoĖí. Nezbývá nic
jiného než nekouĖit, nepít, a dožít
se tak dalšího roÏníku Opera Gala
Open Air!
Marek Huber, foto Václav KváÏa
26 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
28. 9. Václav Neckář a Bacily
Koncert plný známých hitĬ Ïeského
zpÝváka, jehož kariéru i životní pouĢ málem pĖed lety ukonÏila mozková mrtvice
abkterý byl v loćském roce uveden do
SínÝ slávy hudebních cen AndÝl. Zahraje
se svou doprovodnou skupinou Bacily.
Îas: 18.30, Místo: Mariánské námÝstí
VaškĬ, zazpívej PĬlnoÏní!
28. 9. SPUPS
Ti, co honí vlak
Rocková formace SPUPS o sobÝ Ėíká, že
vlak jim už dávno ujel a oni za ním bÝží
s vyplazeným jazykem. Tak uvidíme, co
je na tom pravdy. Snad jen dodat, že za
bicími sedí Patrik Jirchovský z kapely
Klasickej postup.
Îas: 21.30, Místo: Letní scéna Houštka
KULTURA
KULTURNÍ TIPY
28. 9. Klasickej postup
Brandýská rocková kapela Klasickej
postup je již tradiÏním hostem Svatováclavských slavností. Hraje skladby kapel
Chinaski, Lucie, Katapult, Buty, Îechomor
a dalších. Letos zakonÏí sobotní program
v Houštce.
Îas: 23.00, Místo: Letní scéna Houštka
Máme rádi pouĢ a ona nás
LACO DECZI
DORAZÍ
DO ČELÁKOVIC
Jazzový hudebník slovenského původu, který
žije v New Yorku, přijede
se svou kapelou koncertovat do čelákovického
kulturáku.
29. 9. Markéta Micková
HvÝzda z Brandýsa
Mnozí ji známe ze soutÝží, jako jsou
Rozjezdy pro hvÝzdy a Îesko-Slovenská
SuperStar. Mladá, sympatická a energická
zpÝvaÏka z Brandýsa nad Labem nám
zazpívá hned 2x.
Îas: 10.30 a 11.30, Místo: Letní scéna
Houštka
29. 9. Čertovská pohádka
Divadelní soubor Îerný Petr hraje výhradnÝ
autorské divadlo a je typický svými pásmy
skeÏĬ, scének a tancĬ prokládaných filmovou projekcí. Îertovská pohádka je veselá
pohádka o dvou hloupých Ïertech, kteĖí se
spolu s dÝtmi nauÏí Ïíst, psát a poÏítat.
Îas: 12.30, Místo: Letní scéna Houštka
PÝtasedmdesátníka to poĖád
stejnÝ baví
Budoucí ex-negramoti
29. 9. Dekameron
Bigboš jak má bejt
Legendárdní kapela z Îelákovic hraje
skvÝlý bigbeat už od roku 1966 a chuĢ
a sílu bavit publikum mají tito skvÝlí
muzikanti poĖád ještÝ velikou. Uslyšíme
jak prĬĖez souÏasným repertoárem, tak
ibnÝkteré starší skladby.
Îas: 17.00, Místo: Letní scéna Houštka
29. 9. České srdce
Náš národ od nepamÝti miluje lidovou muziku a její prolínání s odlišnými
hudebními styly. Pražská rocková skupina
Îeské srdce ale do své hudby zaÏlenila
hlavnÝ prvky a vlivy francouzského abirského folkloru.
Îas: 18.30, Místo: Letní scéna Houštka
MilovníkĬm jazzu tohoto svÝtovÝ
uznávaného trumpetistu, skladatele,
malíĖe a umÝleckého vedoucího
jazzové kapely Jazz Celula New York
netĖeba pĖedstavovat. Snad jen pro
zajímavost, Laco Deczi si ve své
tvorbÝ rád dÝlá legraci z uhlazených,
navonÝných a napomádovaných
komerÏních zpÝvákĬ a hudebníkĬ,
a letos v bĖeznu oslavil 75blet. Jeho
koncert bude jednoznaÏnÝ výjimeÏným hudebním zážitkem.
ŠĢastná tĖináctka
Laco Deczi & Celula New York
potÝší své pĖíznivce ve stĖedu
13.blistopadu od 20.00 hodin v Kulturním domÝ Îelákovice. Vstupenky
poĖídíte v pĖedprodeji v KD po–Ït
do 16.00 hodin za 200 KÏ, na místÝ
pak za 240 KÏ.
Tak trochu jiný rock
red, foto archiv L. D.
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
27
KULTURA
VÝSTAVY VE
STŘEDNÍM POLABÍ
Kroniky promluvily
Výstava vÝnovaná 95. výroÏí vzniku
samostatného Îeskoslovenska.
Vystaveny jsou mÝstské historické
kroniky, pamÝtní knihy, kroniky
bývalých Ïástí mÝsta, místních škol,
spolkĬ a tÝlovýchovných organizací.
Kdy: do 13. 10., út–pá 10.00–17.00,
so–ne 10.00–16.00
Kde: OMPV Brandýs nad Labem
Svět loutek a animovaných filmů
Výstava ke stému výroÏí narození
Jana Karpaše. Vernisáž probÝhne
5. 10. ve 13.30 v Síni Jana Zacha.
Kdy: 5. 10.–27. 10.,
út–ne 9.00–12.00 a 13.30–17.00
Kde: MÝstské muzeum Îelákovice
Bratři a sestry
Výstava dÝtských prací ze soutÝže
inspirované dílem a odkazem sv.
Cyrila a sv. MetodÝje.
Kdy: do 19. 10., út–so 10.00–18.00
Kde: Galerie Crux Brandýs nad Labem
Jan Zach a Bohumil Hanžlík
Výstava VýroÏí Jana Zacha
abKomorního souboru Bohumíra
Hanžlíka bude slavnostnÝ zahájena
koncertem Komorního souboru
Bohumíra Hanžlíka pod záštitou
mÝsta Îelákovice dne 12. 10. od
17.00 do 18.15. Vstupné 80 KÏ.
Kdy: 12. 10.–10. 11.,
út–ne 9.00–12.00 a 13.30–17.00
Kde: MÝstské muzeum Îelákovice
Příběh archeologie
Poutavou formou se seznámíte se
základními fakty o prĬbÝhu a zpĬsobu terénních prací, laboratorního
zpracování, ale hlavnÝ s nálezy
zbjednotlivých období pravÝku
abstĖedovÝku ve stĖedním Polabí.
Kdy: do 9. 2. 2014,
út–ne 9.00–17.00
Kde: Muzeum BedĖicha Hrozného
Lysá nad Labem
28 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
SchválnÝ, jak to umí rozjet v Praze se usadivší
Kaliforćan a jeho kapela Geoff Tyson Band
BRANDÝSEM
TO ZADUNÍ
Milovníci rockové hudby se mohou pomalu
připravovat na cestu do Brandýsa nad Labem.
Ve dnech 15. a 16. listopadu poĖádá
v Saloonu Brandýs David Šenk
vbpartnerství s mÝstem Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav tĖetí roÏník
mezinárodního festivalu Rock nad
Labem.
festivalu David Šenk. Po nich pak
zahrají další, pro vÝtšinu pravidelných návštÝvníkĬ rockových
festivalĬ známé brandýsko-boleslavské kapely Vombat Kruton a Porno
Bazookas.
PĖijedou i ze svÝta
Rockterapie
Letošní Rock nad Labem bude
dvoudenní. V pátek 15. 11. od 19.00
hodin festival rozjedou kapely A
bude hĬĖ z Prahy, místní PMH, UHO
13 z DobĖíše a Jen Tak Tak z Lysé
nad Labem. „Protože je festival
mezinárodní, tak vbsobotu 16. 11.
od 19.00 naskoÏí na pódium brandýského Saloonu takové hvÝzdy
jako nÝmeÏtí 7ieben abskupina Geoff
Tyson Band ostĖíleného Kaliforćana
Geoffa Tysona, který se pĖed pár
lety usadil v Praze,“ Ėíká poĖadatel
Takže pĖátelé, pokud v listopadu
budete v depresi z toho, jak je to po
tÝch volbách zase hrozný abvšechno
se tady hroutí, zajdÝte si na Rock
nad Labem, tam si hlavu zaruÏenÝ
vyÏistíte! Sponzory festivalu jsou
firmy D'Addario/Planet Waves
– výrobce strun abdoplćkĬ pro
hudebníky, Marek Huber – umÝlecká
agentura, ZERA – reklamní agentura
a Fidlátka.cz. Exkluzivním mediálním
partnerem festivalu jsou noviny
red, foto archiv D. Š.
Prostor.
SYMPOSION
LUDVÍKA SALVÁTORA
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vás zve
na tradiční setkání milovníků historie a badatelství.
Symposion Ludvíka Salvátora se
koná 20. Ėíjna na brandýském
zámku. Jde o již tradiÏní akci
sbmezinárodní úÏastí, která je
pĖipomínkou arcivévody Ludvíka
Salvátora, slavného vÝdce, cestovatele a majitele brandýského
zámku. Program setkání bude
upĖesnÝn na našem webu.
red
www.ALMAskolicka.cz
tel.: 603 187 361 | e-mail: [email protected]
• individuální prístup
• malý kolektiv
• rodinné zázemí
• logopedie – logopedická
poradna
• logopedicko-terapeutické
kroužky
WWW.DEDIKOVANY.CZ
PROFESIONÁLNÍ PARTNER
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
• zajištění komplexních služeb v oblasti odpadů
• údržba veřejné zeleně
• realizace a provoz sběrných dvorů
• správa a údržba veřejného osvětlení
• údržba městských mobiliářů a hřbitovů
AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.
Provozovna Benátky nad Jizerou
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
T: +420 326 316 322
F: +420 326 316 406
E: [email protected]
• kontejnerové služby
• poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství
www.avecz.cz
Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
29
Inzerce
• čištění a údržba komunikací
SPORT
CINKALY
MEDAILE
O posledním prázdninovém víkendu se v Ústí nad
Orlicí konalo Mistrovství
ČR dvaadvacítek.
Své kvality potvrdili na republikovém mistrovství do 22 let mladí
atleti Slavoje Stará Boleslav.
StĖíbrná Îervenková
Markéta Îervenková v kouli od
prvního pokusu brala bronzovou
medaili, ale s tím se nespokojila.
Posledním pokusem zlepšila své
letošní osobní maximum o 20 cm
abvzdálenost 13,85 m jí zajistila
skvÝlé druhé místo.
Florbalové áÏko pĖedvedlo
odolnost a odhodlání
FALCONI V „TOP 32“
NA CZECH OPEN
Po letní náročné přípravě byli všichni plni očekávání, jak si modro-bílá letka FBC Falcon povede.
Výhra, prohra, remíza
Strachová, Hájek a Havelka
VýškaĖka Nikola Strachová letošní
sezonu ovÝnÏila tĖetím místem
abvýkonem 1,75 m. Vojta Hájek
vbtyÏkaĖském sektoru ukázal, že tĖetí pokusy umí, a pĖidal další cenný
kov do své sbírky, tentokrát bronz
výkonem 4,65 m. Stejný výsledek
mÝl stĖíbrný Havelka, ten však byl
lepší na pokusy.
Nikola v bronzovém skoku
Îížek a Cabrnochová
v první desítce
Jakub Îížek ve vrhaÏském sektoru
se do klece postavil sbkladivem,
které tĖetím pokusem poslal do
vzdálenosti 52,09 m. Tím postoupil
do užšího finále, kde svĬj výkon
zlepšil na 52,25 m, abzískal pÝkné
páté místo. Pavla Cabrnochová
patĖila mezi nejmladší závodnice
mezi výškaĖkami, a tak spíše jela
sbírat zkušenosti. Výkonem 1,59 m
obsadila dÝlené deváté místo. Všem
atletĬm gratulujeme!
VZ, foto Jan KucharÏík
30 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
Turnaj ve florbalu probíhal 15.baž
17. srpna. Prvním soupeĖem
FalconĬ byl tým FBC Plzeć. Do
zápasu vstoupili muži „A“ FBC
Falcon s velkým odhodláním,
ovšem branka žádná. StĖeleckou
smĬlu prolomil až Prokop Váća
následovaný OndĖejem Bulvasem
a Falcon zvítÝzil 4:0. Následovalo
utkání proti 1. MVIL Ostrava,
tÝžkému soupeĖi. Îest Falconu
chránilo duo Kuba a Kuba (Ších,
HlaváÏek), pĖesto však výsledek
znÝl 2:4. Poslední zápas skupiny
patĖil utkání s Red Lions Frauenfeld. Remíza v tomto zápase
FalconĬm staÏila na postup do
play-off z druhého místa.
pĖipomínal spíše hokej, neboĢ
kbvidÝní bylo mnoho tvrdých
zákrokĬ. Vyrovnané skóre vedlo
až kbnájezdĬm. ŠtÝstí nakonec
stálo na stranÝ naší modro-bílé
letky, když Karel Cerha rozhodl
vbpáté sérii obsenzaÏním postupu
FalconĬ.
Utkání plné akce
HoĖkosladký závÝr
V sobotu 17. srpna se stĖetli
Falcon a švýcarský Team TuRiWa.
Toto utkání bylo nejvíce gólovÝ
výživné, neboĢ padlo celkem
sedm branek. Body za branky si
pĖipsali Pavel Kettner, kapitán FalconĬ Jakub Ších a Tomáš Hodek,
který zápas rozhodl. Výhra 4:3.
ÚÏinkování na turnaji Falconi
zakonÏili ve fázi 1/16 finále, tedy
úÏast mezi nejlepšími 32 týmy na
turnaji. Stopku FalconĬm vystavil
finský tým KartáÏ Strýcové. Na
obou stranách byla znát únava.
Když se Falconi dostali do vedení,
všichni vÝĖili, že ho udrží. Vlastními chybami však darovali soupeĖi
dvÝ pĖesilové hry, jichž Finové
využili. Prohra znamenala pro náš
tým konec turnaje, ale zároveć
ibnejlepší umístÝní v historii klubu.
A jde se do finále!
Finále 1/32 byl ostrý test fyzické
i psychické odolnosti. Falcony
Ïekal Ïeský tým s extraligovými
cíli, T.B.C. KrálĬv DvĬr. Zápas
NEJLEPŠÍ
UMÍSTĚNÍ
V HISTORII
KLUBU!
Josef SvÝtlý, foto archiv FBC Falcon
SPORT
KONDOR JDE
NAHORU
Krásné počasí provázelo
46. ročník veslařské regaty
pořádané místním klubem
KV Kondor o víkendu 7.
a 8. září.
Co rozjížÑ ka, to medaile
Jediný veslaĖský závod poĖádaný v
našem mÝstÝ se tradiÏnÝ odehrává
krátce po skonÏení letních prázdnin.
Každá rozjížÑka je medailovÝ ohodnocena. Také díky tomu je závod
mezi veslaĖi velmi populární. Vše je
navíc vždy velmi dobĖe zorganizované.
SkvÝlá organizace, poÏasí i podívaná
Slušné Ïtvrté místo
Brandýská mládež se pomalu, ale
jistÝ zlepšuje. V celkovém hodnocení
klubĬ se umístila na velmi slušném
4. místÝ, což v minulých roÏnících
nebývalo zvykem. Lepší než Kondor
byla jen klasicky silná Lysá, dále
Slavia Praha a Pardubice. Svou rozjížÑku skifĬ vyhráli napĖ. starší žáci
Koloc a Kulhánek, dále také mladší
žákynÝ Blažková. VítÝzství talentované juniorky Koberové, která se nedávno zúÏastnila i Olympijských her
mládeže, nikoho nepĖekvapilo. Zlato
bral i dvojskif Blažkové a BezdÝkové
a párovka žákĬ ve složení Koloc,
Kulhánek, Benda, Novotný.
Gratulujeme všem vítÝzĬm, ovšem
nejen jim, protože Kondor obsadil
i další, byĢ ne zlatá místa. JeštÝ se
sluší pĖipomenout, že pĖed pár týdny
dokázal OndĖej Synek, odchovanec
a Ïestný pĖedseda klubu, obhájit
vbÎínÝ titul mistra svÝta.
Pavel Folprecht ml., foto Václav KváÏa
Stoper Švorba zasahuje
SLAVOJI SE DAŘÍ
Přes léto proběhlo ve staroboleslavském
fotbalovém klubu několik změn. K lepšímu.
Muži Boleslavi se oddÝlili od
Brandýsa, vrátili se k názvu Slavoj
Stará Boleslav a se zbrusu novým
logem, které si navrhli sami hráÏi,
se s elánem vrhli do krajské
B tĖídy. Tu si vykopali minulou
sezonu suverénní jízdou okresním pĖeborem.
TémÝĖ stejná sestava
Naopak mála zmÝn se doÏkala
soupiska Slavoje. Mužstvo posílilo
vlastnÝ jen o obránce Jaroslava Živného, pĖesto má celkem
24 hráÏĬ, což je velmi vysoké
Ïíslo. Po pĬlroce v Brandýse se
vrátil stoper Tomáš PĖibyl a po
dlouhém zranÝní se vyléÏil i Karel
Páral. Oba se ihned prosadili do
základní sestavy.
TĖi výhry a prohra
Slavoj má za sebou zatím ÏtyĖi
zápasy, tĖi z nich vyhrál, jednou
utrpÝl tÝsnou prohru 2:1 na
venkovním hĖišti s Îechií Vykáć.
Na nÝjaké pĖedÏasné závÝry je
odehráno ještÝ málo kol, ale vše
zatím nasvÝdÏuje tomu, že špiÏka
tabulky bude ke konci sezony vel-
mi vyrovnaná a Boleslav by do ní
mÝla patĖit. Zatím je šestá, ale na
vedoucí Vykáć ztrácí jen tĖi body.
Statistiky
Týmu se daĖí i stĖelecky. Hned
v prvním zápase porazil Bílé
Podolí 4:1, SokoleÏ si z Lázećské
odvezl šestku. DĬležité je, že góly
stĖílí více hráÏĬ, dosavadních
13bbranek má hned sedm autorĬ.
Nejlepšími stĖelci jsou zatím
kapitán Vodák a hrající trenér
MatÝjovský, oba mají na svém
kontÝ tĖi pĖesné trefy. Pochvalu
však zaslouží i obrana v Ïele s
brankáĖskou dvojicí Bodlák–StanÝk a také stoper Švorba hraje
ve velké formÝ. ObranÝ navíc
velkým podílem pomáhá Petr
Bláha, který se z útoku pĖesunul
na post defenzivního záložníka,
kde dokáže výbornÝ uplatnit svĬj
basketbalový výskok a bojovnost.
Slavoj si tedy zatím vede v nové
soutÝži velmi dobĖe. Sezona je
ovšem dlouhá a stát se mĬže
cokoliv. To však na Lázećské moc
dobĖe vÝdí.
Pavel Folprecht ml., foto Daniel Sládek
MUŽSTVO ČÍTÁ 24 HRÁČŮ.
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
31
ARCHITEKTURA
PODNIKATELSKÉ BAROKO
Bohužel, s tímto nabubřelým nevkusem se setkáváme i v našem mikroregionu.
Existují dvÝ definice, proÏ takový
„styl“ vznikl: první, zahraniÏní,
praví, že každý spoleÏenský
pĖevrat pĖináší v architektuĖe
ZbyteÏné naroubování prvkĬ PB na
celkem normální dĬm: sloupoĖadí,
balustráda
nevkus abnabubĖelost. K penÝzĬm
se dostanou vrstvy, které dĖíve
patĖily k ménÝ vzdÝlaným a ménÝ
majetným skupinám. Ty neoplývají
vkusem, ale potĖebují prezentovat své nové bohatství. Stejná
situace byla vbNÝmecku po válce.
Ve Švýcarsku, které je dlouhá léta
stabilní zemí, se takový fenomén
neobjevil. A na východÝ (Ukrajina,
Rusko, Balkán) je tento jev daleko
výraznÝjší.
Druhá definice se mi pro Îeskou
republiku zdá vhodnÝjší: jedná se
o spontánní reakci na uniformitu
absterilitu socialistické architektury,
je výsledkem podvÝdomé negace
všeho, co charakterizovalo pĖedchozí stavební styl.
Typické znaky
Toto by slušeno ve Versailles, ale už
ménÝ v Polabí
DĬm musí být hodnÝ velký, Ïasto
však na malém pozemku (neboĢ
panelákové byty byly malé). DĬm
nesmí mít plochou stĖechu
(to symbolizuje panelák). DĬm
musí být tvarovÝ co nejpestĖejší
(vÝžiÏky, balustrády, do oblouku
zaklenutá okna a dveĖe, sloupy
ibsloupoĖadí, dvojramenná schodištÝ, sádrové ozdoby, tepané kovové
mĖíže a ploty aj.). DĬm nemusí brát
NÝkdy PB zaútoÏí i na dĬm
neofunkcionalistický – viz zábradlí a plot
ohled na své okolí – investor je
silný jedinec (a proto mohou vedle
sebe stát „barokní“ pseudozámeÏek a selská chalupa). DĬm musí
mít vikýĖe, arkýĖe, balkony. DĬm
musí pĖedstírat luxus (byĢ ušlechtilé materiály jsou nahrazovány
levnÝjšími náhražkami). DĬm musí
být obehnán podle hesla „mĬj
dĬm – mĬj hrad“.
NABUBŘELOST,
OKÁZALOST
A STYLOVÁ
BEZRADNOST
Za zenitem?
Podnikatelské baroko (dále jen
PB) je produktem 90. let minulého
století, a mám pocit, že už je za
vrcholem svého výskytu – nicménÝ
stále ovlivćuje myšlení i „výtvarnou“ produkci mnoha lidí. PĖiznám
se, že z podnikatelského baroka
dostávám kopĖivku. NicménÝ coby
starší a životem pouÏený skeptik
si na závÝr kladu otázku: Jak asi
budou výtvarní kritici hodnotit toto
období za padesát, šedesát let?
Zde témÝĖ všechny hlavní znaky PB: vÝžiÏka, balustráda, arkýĖ, oblouková okna, sloupy
32 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
Ing. arch. Jan Líman, kresby autor
LABUŽNÍK
NEZÁVISLÝ TEST
UTAJENÉHO
LABUŽNÍKA
FINANCUJE
REDAKCE
HODNOCENÍ
PROSTŘEDÍ
styl, design, pohoda, skvÝlá
atmosféra
•••••
NABÍDKA
ryby, tÝstoviny, maso až po žaludek Ïi mozeÏek
Michelinskou hvÝzdu drží právem
HOLD TOSKÁNSKU
Při putování Toskánskem dostal labužník
zajímavý tip: Montescudaio, partnerské město
Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.
Toto mÝsteÏko, umístÝné
vbzelených kopcích s výhledem
na StĖedomoĖí, se v létÝ mÝní na
menší turistické centrum s více
nadstandardními gastronomickými
možnostmi. Jedna restaurace však
vyniká. DĬkazem je prestižní ohodnocení Le Guide Michelin, jež jí
bylo opakovanÝ udÝleno v posledních ÏtyĖech letech. Mimochodem,
v Praze získalo toto ocenÝní pro
rok 2013 pouze 6 restaurací.
Il Frantoio
Malá rodinná restaurace, v níž
je každý veÏer plno, ukazuje, jak
se vyplácí tvrdá dĖina a láska ke
svému povolání. Majitel, který je
zároveć kuchaĖem, ráno co ráno
vybírá Ïerstvé suroviny a dary
moĖe. Jeho manželka, dcera a
syn veÏer co veÏer radí, obsluhují
abbaví hosty. Již pĖi první návštÝvÝ
si ÏlovÝk pĖipadá, jako by zde
byl po sté a zmínÝné osoby znal
od nepamÝti. Restaurace je bez
zahrádky a nekuĖácká. PĖi vstupu
však naleznete kuĖácký koutek,
kam není problém donést kávu Ïi
sklenku vína. Pár stolĬ nanejvýš
pro 25 osob zosobćuje maximální
komfort a možnost kontaktu sbobsluhou, která ochotnÝ zodpovídá
vše, co si pĖejete vÝdÝt. O vínu, jíd-
lu, jeho pĖípravÝ, o restauraci, okolí,
a to nejen v italštinÝ, ale ibplynné
angliÏtinÝ a nÝmÏinÝ.
Skvostná krmÝ...
Menu obsahuje asi 30 položek.
My zvolili jako pĖedkrm grilovanou
chobotnici a gnocchetti se zeleninou a sýrem. Chobotnice jsme již
jedli urÏitÝ lepší, avšak tÝstoviny
byly možná nejlahodnÝjší, jaké
jsme kdy ochutnali. Hlavní chod
pĖedstavovalo pomalu peÏené
hovÝzí s fazolemi a tagliatelle
sbplody moĖe. Pokrmy byly brilantní a následovaly nedlouho po
pĖedkrmech. Jako dezert ke kávÝ
pĖišel vhod mousse – pÝna sbfíky
abskoĖicí, a netradiÏnÝ i výbÝr uzenin absýrĬ. Zajímavostí byl zpĬsob
pĖípravy „druhého dezertu“: nakrájeno a naporcováno pĖímo pĖed
vámi abdle vaší libosti a chuti.
•••••
KVALITA JÍDLA
dokonalé, vše pouze z Ïerstvých
surovin
•••••
OBSLUHA A SERVIS
nejen v italštinÝ, ale i v nÝmÏinÝ
Ïi angliÏtinÝ
•••••
CENA/VÝKON
v porovnání s jinými restauracemi
vboblasti ve stejné kvalitÝ ceny
velice pĖíznivé
•••••
HYGIENA
vzhledem k Itálii velmi dobré,
vbPolabí by to byla dvojka
•••••
... a dobré víno
Rozsáhlý vinný lístek nabízí nejen
vína z oblasti Montescudaio DOC
a sousedního Bolgheri vÏetnÝ
unikátního vína Sasiccaia, ale
ibzbcelého Toskánska. Hodnocení je
jednoduché – dokonalé. Jen více
takových možností na podobnou Ïi
opÝtovnou návštÝvu!
red, foto archiv Il Frantoio
VERDIKT
Zajímavá restaurace v krásném
stylu, s fantastickou kuchyní
abpĖátelskou atmosférou.
•••••
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
33
KŘÍŽOVKA
KŘÍŽOVKA O CENY
„Hledej, a nalezneš.“ PrávÝ tato
slova znÝjí harvardskému profesorovi
Robertu Langdonovi v hlavÝ, když se
uprostĖed noci probudí na nemocniÏním lĬžku a nemá nejmenší tušení, kde
je a jak se tam dostal – nepamatuje si
totiž posledních 36 hodin svého života.
Když vyhlédne z okna a uvÝdomí si, že
je ve Florencii, zmocní se ho naprostá
panika. A vzápÝtí se všechno ještÝ
zhorší: Langdona se pĖímo v nemocnici
pokusí zavraždit tajemná žena v Ïerném. Život mu zachrání duchapĖítomná mladá lékaĖka Sienna Brooksová,
sbníž se hrdina vzápÝtí ocitá na
zbÝsilém útÝku florentskými ulicemi.
AbpoÏty jejich pronásledovatelĬ rostou,
aniž by dezorientovaný Langdon vÝdÝl
proÏ... Nejlepší knihu Dana Browna
právÝ vydalo nakladatelství Argo.
ODPOVĚDI POSÍLEJTE DO 31. 10. 2013 NA
ADRESU KŘÍŽOVKA NOVINY PROSTOR,
WOLKEROVA 603, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM.
K ADRESE UVEĎTE VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.
34 • září/říjen • 2013 • PROSTOR •
Výherce minulé kĖížovky:
Dagmar Šmídová, Káraný
Rezidenÿní bydlení
Na Panském – Stará Boleslav
Centrum JeníĀek
v Brandýse nad Labem zahajuje
nový školní rok
Viladĥm se 7 byty v oploceném areálu
s parkováním na vlastním pozemku
Bezbariérový pĝístup, výtah, vlastní kotelna
b mateřská školka pro děti již
od 2,5 let
b kroužek angličtiny, výtvarníček,
vaření pro děti
b pravidelné návštěvy koňské
a kozí farmy
b příznivé domácí prostředí
s velkou zahradou a dětským
hřištěm
b akce pro rodiče s dětmi, každý
měsíc divadelní představení
ve školce
Poslední byt na prodej
3–4 + kk 92,6 m2 s akÿní cenou
2 980 000 Kÿ
vÿetnč DPH
(se sklepem a parkovacím
stáním v cenč)
Novinka: Celoroční tematika pohádek – začínáme
Červenou Karkulkou. Na pohádkové téma měsíce vždy
zaměřený dramatický kroužek.
PĢijčte se k nám podívat.
2F/2.03
2F/2.02
www.centrumjenicek.cz
2F/2.01
2F/2.05
2F/2.04
2F/2.07
2F/2.06
tel.: 739 841 234
[email protected]
603 482 542
[email protected]
www.hqplus.cz
KDYŽ NA AUTĚ CHYBÍ SKLO,
ZACHRÁNÍ VÁS TRIOSKLO
Brandýýská Felicita ristorantte
přijme
kvallitního kuchaaře
– Autoskla, střešní okna
www.trioautosklo.cz
Náchodská 150, Praha 9
tel./fax: 281 920 291, mob.: 731 100 008
Studium
m v oboru, praxe a chuť pra
pracov
covat
at pod
podmín
mínkou
kou.
Kontakt pro záj
zájemce:
ájemc
áj
emce:
emc
e:
t
7775 295 247 | e [email protected]
775
svaase
s [email protected]
k fe
f lici
cita
ci
ta.c
a.cz
.ccz
www.felicita.cz
• PROSTOR • 2013 • září/říjen •
35
Inzerce
– Tónování a kódování skel
– Nízké ceny – vysoká kvalita
– Zdarma výměna skel
při splnění pojistných podmínek
– Bonusy
PROGRAM NÁRODNÍ
SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI
Pátek 27. září 2013
Bazilika sv. Václava
18.00 Mše svatá, vigilie v kryptÝb
19.50 Uvítání relikvie sv. Václava
20.00 Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory
Letní scéna Houštka
18.30 DS Klika – Prapodivný pĖíbÝh neobyÏejnÝ
ctnostné ženy z Efezu
21.00 DS Samodiv – Jablku mĬžete dĬvÝĖovat
Lunapark Houštka
Lidová pouĢová zábava a pouĢové atrakce
Lázećská ulice
Ukázka dobových Ėemesel, stánkový prodej, obÏerstvení
STARÁ BOLESLAV
27. 9.‒29. 9. 2013
Kulturní a doprovodné
programy
NámÝstí sv. Václava
9.00–20.00 Svatováclavské historické tržištÝ
Mariánské námÝstí
12.30 FF Band – jazzový orchestr ZUŠ Brandýs
nad Labem
14.00 BRAN – keltský folk
16.00 Pavel SedláÏek + Cadillac
17.00 Minaret – divadlo pro dÝti
18.30 Václav NeckáĖ & Bacily
20.30 Ohćový prĬvod sv. Václava
21.00 Ohćostroj v Houštce
Zahradní restaurace – pivovar
14.00–17.00 Feferon Jana Ferlese
18.00–21.00 Konstelace 3
Sobota 28. září 2013
Státní svátek, Den české státnosti
Duchovní program
Bazilika sv. Václava
Letní scéna Houštka – Moderuje Jan Chleboun
13.30
15.00
16.30
18.00
21.30
23.00
Blue Grass Revival
Interpret Neznámý
Vombat Kruton
Judas Priest Revival ST
SPUPS
Klasickej postup
6.30 AndÝl PánÝ, modlitba se Ïtením
7.00 Latinská Mše svatá v kryptÝ, ranní chvály
8.30 Mše svatá v kryptÝ
13.00 a 15.00 Prohlídka baziliky s výkladem
16.50 RozlouÏení s relikvií sv. Václava
Lunapark Houštka
Mariánské námÝstí
Ukázka dobových Ėemesel, stánkový prodej, obÏerstvení
10.00 Slavnostní poutní Mše svatá – Celebruje J. Em.
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
a primas Ïeský, koncelebrovat bude Reinhard
kardinál Marx, arcibiskup mnichovsko-freisingský,
spolu s moravskými a Ïeskými biskupy
Neděle 29. září 2013
Chrám Nanebevzetí Panny Marie
13.30 Modlitba za národ u Palladia zemÝ Ïeské
17.00 Chrámový koncert na závÝr pouti – Komorní
orchestr Far Musica, Václav HudeÏek, housle
Chrámy budou otevĖeny po celý sváteÏní den
do 19.00 hod. Možnost pĖijetí sv. smíĖení v bazilice
sv. Václava dopoledne a chrámu Panny Marie
bÝhem celého dne.
Lidová pouĢová zábava a pouĢové atrakce
Lázećská ulice
Letní scéna Houštka – Moderuje Radek HrdliÏka
10.30
11.00
11.30
12.30
14.00
15.10
16.00
17.00
18.30
Markéta Micková
Funatic
Markéta Micková
DS Îerný Petr – Îertovská pohádka
New Banjo Trio
Funatic
One Way Out
Dekameron
Îeské srdce
Lunapark Houštka
Lidová pouĢová zábava a pouĢové atrakce
Lázećská ulice
ČLÁNKY, ROZHOVORY
Ukázka dobových Ėemesel, stánkový prodej, obÏerstvení
A FOTOGRAFIE
NA WWW.SVATOVACLAVSKAPOUT.CZ

Podobné dokumenty

prostor - Novinyprostor.cz

prostor - Novinyprostor.cz Šéfredaktorka: Milena Doksanská | Grafická úprava: Stanislava Rohan | Adresa redakce: Prostor Media, s. r. o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: [email protected], tel: 222 74...

Více

Duše vsi - Obec Vranovice

Duše vsi - Obec Vranovice „Musíme zachytit, jak se změnil život na vesnici. Že tam ještě furt jedou ty myslivecký plesy a tak, ale že už to není vono,“ říká jeden. „Hlavně je třeba ukázat, jak to změnili lidi, co se na vesn...

Více

Zde - PHARMANEWS

Zde - PHARMANEWS léčivých přípravků není třeba žádné zvláštní povolení. Každý členský stát prostřednictvím svých lékových agentur odpovídá za to, že jsou na jeho trh uváděny léčivé přípravky v souladu s příslušnou ...

Více