Data - Základní škola Kovářov

Komentáře

Transkript

Data - Základní škola Kovářov
Informační systémy
Teorie
Ivana Rábová
Ústav informatiky MZLU PEF
Tel: 545132224
E-mail: [email protected]
Základní pojmy



Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý
význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační
potřebu svého příjemce. Informace tedy vznikají z dat až v
okamžiku jejich užití.
(Informace představuje vypovídací schopnost dat, vzniká
zpracováním dat a je cílem tohoto zpracování.)
„Systém je komplex prvků nacházejících se ve vzájemné
interakci”, Bertalanfy.
Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých
informačních technologií, organizace práce, řízení chodu
systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a metod
sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat
za účelem tvorby a prezentace informací. IS Je nějakým
způsobem organizován a začleněn do organizační struktury
podniku, má určité ekonomické charakteristiky a musí být
určitým způsobem řízen jak v době jeho budování tak v době
jeho fungování.
Základní pojmy



Informační technologie (IT) chápeme jako souhrn
technických a programových prostředků včetně jejich
metodického a znalostního zázemí, sloužících ke zpracování a
poskytování informací. Dnes častěji ICT jako Informační a
komunikační technologie.
IS/ICT v běžném životě oba pojmy splývají. IS reprezentuje
potřebu informací, zatímco ICT představuje uspokojení této
potřeby.
Informační strategie je dokument průběžně teoreticky
ověřovaný a modifikovaný, jehož úkolem je stálá integrace
IS/ICT s globální strategií podniku.
Aplikační software - ASW

Aplikační software (aplikační programové
vybavení) - systém, jehož cílem je počítačová
podpora částí informačních systémů.
– Individuální ASW - specifické aplikační systémy pro
individuálního zákazníka (organizaci) dle jeho požadavků.
– Technologicky orientovaný ASW - OIS
– Věcně orientovaný ASW – TASW (typový ASW)

TASW - modulový princip architektury, vysoká
parametrizace, komplexnost a vysoká vnitřní
složitost, vnitřní integrace s OIS, integrace datové
základny.
Trendy v oblasti IS/ICT





Otevřené systémy, které jsou standardizovány mezinárodními
organizacemi a konsorcii (např. W3C, IEEE, ISO, OMG, …), členy
takových skupin jsou často velcí a významní hráči na IT trhu (IBM,
Microsoft, SUN, Oracle..), je možné odebírat a přidávat další
funkce.
Třívrstvá architektura ASW
(prezentační, aplikační a datová vrstva).
Distribuované zpracování založené na klient -server
architektuře.
Outsourcing - správa IS externí firmou. Jde o zajišťování činností
spojených s informatikou dodavatelsky, tedy formou externích služeb
(Outsourcing rozvoje IS, provozu IS a totální outsourcing).
Od ISP k ASP (Internet System Providing, Aplication Service Providing),
kdy uživatel řeší potřeby automatizace svých činností prostřednictvím
pronájmu aplikací jako služby od ASP operátora za poplatek.
Informační strategie
Smyslem informační strategie je podpořit realizaci cílů organizace
a podnikových procesů pomocí IS/ICT.
Vytvářet informační strategii znamená uskutečnit 3 důležité
kroky:
 Analyzovat a zhodnotit současný stav IS/ICT.
 Definovat cílový stav IS/ICT.
 Navrhnout postup, jak dosáhnout cílového stavu za
současných podmínek.
Řešitelem bývá tým pracovníků vedený odpovědným manažerem
často za pomoci externích pracovníků a konzultantů. Tým
nejen dokument informační strategie vytvoří, ale dále ho
udržuje v aktuální podobě, o dokumentu se průběžně
komunikuje. Součástí dokumentu bývá architektura IS/ICT.
Informační strategie
K čemu slouží informační strategie?
 Je klíčovým podkladem určujícím rozvoj společnosti v oblasti
IS/ICT.
 Je důležitým zdrojem pro zpracování poptávky pro dodavatele
komponent IS/ICT.
 Definuje vazby mezi projekty IS/ICT a ostatními např.
výrobními projekty a inovacemi.
 Urychluje řešení implementace IS/ICT.
 Je podkladem pro plánování financí na IS/ICT.
 Je vhodný dokument při jednáních se strategickými partnery.
Architektura IS/IT - definice


Architektura IS/IT je grafické a písemné vyjádření celkové
koncepce IS/IT, která v sobě zahrnuje základní představu o:
– struktuře IS v návaznosti na organizační strukturu
podniku,
– funkcích, které bude IS zabezpečovat v návaznosti na
procesy podniku,
– provozu a bezpečnosti celého systému,
– vazbách na okolí.
Architektura IS dále:
– Vytváří relativně stabilní rámec řešení IS/IT.
– Je významným komunikačním prostředkem mezi tvůrci
a vedením podniku.
– Zajišťuje stabilitu vývoje IS/IT při rychlém
technologickém vývoji IT.
– Význam ekonomický - minimalizuje náklady na chybně
zadané projekty a rekonstrukce.
Globální a dílčí architektura
IS/IT


Globální architektura - hrubý návrh IS/ICT, zachycuje
jednotlivé komponenty IS/ICT a jejich vzájemné vazby,
obsahuje základní stavební bloky IS/ICT.
Dílčí architektury jsou detailnější návrhy IS/ICT. Na
základě globální architektury se navrhují tyto dílčí
architektury:
 funkční, procesní, datovou, technologickou,
softwarovou, hardwarovou.
Globální architektura
stavební
bloky
Externí DB
a informační
služby
EIS
Zákazníci
Celopodnik.analýzy
Dodavatelé
Finance
Obchod
Výroba
Zdroje
MIS
Banky
Správa, lidské zdroje, marketing, legislativa, jakost
Pojišťovny
Finanční řízení: analýzy, plánování, modelování, zdroje
Hlavní kniha
Státní správa:
- finanční úřad
- celnice
- ČSÚ
- atd.
Pokladna
Závazky
Pohledávky
PAM
Majetek
Controlling
MTZ
Prodej
ED
I
Sklady
Přeprava
S
OI
Nákup
TPS
Provoz: komplexní řízení zakázek a komplexní řízení výroby
Konstrukce
- CAD
TPV
- technologie
Kapacitní
plánování
Operativní
řízení
výroby
Dílenské
řízení
výroby
Služby:
- montáže,
- servis
TPS





TPS (Transakční a produkční systém) je operativní částí IS,
operace jsou závislé na charakteru podniku, nejspecifičtější
blok IS.
Jeho úkolem je pořizovat a aktualizovat data, udržovat
evidence, poskytovat základní přehledy o činnosti podniku,
zde se tvoří data pro ostatní vrstvy podnikového IS.
Je důkladně vypracován na základě standardizovaných
postupů.
Je robustní, spolehlivý, s rychlou odezvou, provádí rutinní
funkce (k provozu se používají spolehlivé a odzkoušené IT).
Datové modely jsou jednoduché.
MIS a EIS





MIS (Management Information System) je blok určený pro
řízení podniku na taktické úrovni, jeho funkce jsou podobné
pro podniky různých typů.
Procesy jsou integrovány do tří linií: (obchodně - logistická
(nákup, prodej, MTZ, sklady...), finančně - účetní (účetnictví,
majetek, pokladna, mzdy…), průřezová (organizace a správa,
personalistika, marketing, legislativa …)
EIS (Executive Informaion Systém) je blok určený pro
strategické řízení podniku. Získává data z ostatních úrovní
IS a z externích zdrojů, data agreguje a vytváří časové řady a
vzájemné vazby, trendy, prognózy.
Je zaměřen na delší časový úsek do minulosti i budoucnosti.
Vyznačuje se specifickými nároky na prezentaci informací, na
využití multimédií, na složité algoritmy pro nejrůznější analýzy
stavů a prognóz.
OIS

OIS (Office Information System) je blok orientovaný na
podporu kancelářských prací a týmové práce.

Hlavním úkolem je vytvářet, modifikovat a přenášet data
administrativního charakteru v písemné a grafické podobě.

Zvyšuje produktivitu a výkonnost administrativních
pracovníků.

Např. MS OFFICE, editory, DTP (DeskTop Publishing),
tabulkové procesory, PowerPoint aplikace, plánovací kalendář,
řízení projektů (MS Project), sledování úkolů, sledování pošty
(došlá a odešlá), WWW – internet.
EDI (Electronic Data
Interchange)



EDI (Electronic Data Interchange) je způsob výměny
strukturovaných dat na základě dohodnutých standardů
mezi IS jednotlivých obchodních partnerů pomocí
elektronických prostředků. Je to jeden z nástrojů provádění el.
obchodu.
Základní norma u nás - ISO 9735 známá jako UN/EDIFACT
(EDI for Administration, Commerce and Transport). Je to
standard standardů, zastřešuje standardy pro jednotlivé prům.
obory.
Pozor EDI není ekomunikace (dokumenty jako příloha emailů).
Architektura IS/ICT a její
vrstvy

Na každém IS lze rozlišit 3 vrstvy (vrstva datová, funkční resp.
aplikační a prezentační resp. komunikační).
– Datová vrstva je odpovědná za integritu a konzistenci dat,
zabývá se výběrem, agregací a předzpracováním dat, zajišťuje
napojení informačního systému na systém řízení báze dat.
– Funkční resp. aplikační vrstva provádí transformace
uživatelských dat a zajišťuje výpočty a operace prováděné mezi
vstupně výstupními požadavky a daty.
– Prezentační resp. komunikační vrstva je odpovědná za
prezentaci výsledků informačního systému, zajišťuje vstup
požadavků uživatele.
Architektura IS/ICT a její
vrstvy

Základní rozdíl mezi následujícími architekturami je v tom, zda jsou
výše uvedené 3 vrstvy odděleny do samostatných programů, či
nikoliv.



monolitická architektura - všechny vrstvy v rámci
jednoho řídícího programu
dvouvrstvá architektura - vrstvy jsou rozděleny na dva
subjekty, klient – server, lehký a těžký (resp. tenký a tlustý)
klient. (Do tenkého klienta zařazujeme pouze prezentační
vrstvu. Do tlustého klienta zařazujeme aplikační a
prezentační vrstvu).
třívrstvá architektura - (typická a nejpoužívanější
architektura pro celopodnikové rozlehlé aplikace
dynamického charakteru v současnosti).
Výhody třívrstvé
architektury







Vyšší pořizovací ale nižší provozní náklady.
Jednodušší údržba, každou vrstvu lze udržovat samostatně.
Neexistují redundantní údaje a redundantní podniková logika.
Jednoduché přizpůsobení potřebám zákazníka.
Jednoduchý, rychlý a bezpečný přechod na vyšší verze – vysoká
flexibilita.
Každá vrstva může být vyvíjena v jiném vývojovém prostředí.
Ideální pro tvorbu otevřených, distribuovaných a flexibilních IS.
Pozn. : 3 vrstvy z pohledu WEB
– Vrstva databáze
– Vrstva aplikační logiky (business logika)
– Vrstva Windows klient nebo Browser klient
Klient/server architektura
Speciální případ vrstvené architektury. Princip je umožnit
více uživatelům pracovat nad společnými daty a rozložit
zpracování na více počítačů.
Podoby klient/server architektury
 Distribuovaná prezentace
 Distribuovaná data
 Distribuovaná data a aplikační logika
 Internet a Intranet
– Viz obr.
Dílčí architektury


1. Procesní architektura
– určuje klíčové externí události, které představují podstatné
vazby podniku s okolím,
– nástrojem je zvláštní typ digramu, kontextový diagram.
2. Funkční architektura
– navazuje na architekturu procesní,
– návrh hierarchického rozpadu požadovaných funkcí a
služeb IS,
– Nástrojem je DFD (Data Flow Diagram) a slovní popis
funkcí (minispecifikace).
Dílčí architektury


3. Datová architektura
– je návrhem datové základny IS,
– nástrojem ERD (Entity Relationship Diagram),
– je finalizována návrhem datových souborů a jejich
fyzickým uložením.
4. Softwarová architektura
– je definována množinou programových jednotek - modulů
a vazeb mezi těmito moduly. Vazby jsou dány voláním
modulů a předávanými daty.
Dílčí architektury


5. Hardwarová architektura
– určuje typy , počty a vzájemné vazby hardwarových
komponent.
6. Technologická architektura
– spojuje SW, HW a datovou architekturu a definuje způsob
zpracování jednotlivých aplikací, vnitřní stavbu aplikací a
uživatelské rozhraní aplikací,
– typy technologických architektur podle metody zpracování,
podle uspořádání PC, podle vrstev.
Data v IS


Data jsou základní součástí IS, tvoří databázovou základnu a
pomocí operací (funkcí, programů, SŘBD) jsou pořizována,
ukládána a zpracovávána.
Typy dat v informačním systému
– Aktuální data (popisují současný stav v organizaci,
vytváří se z nich aktuální výstupy a sestavy, po uplynutí
aktuálního období se přesunou do dat archivních)
– Archivní data (nejsou aktuálně platná, ale mají význam
pro operativní, taktický a strategický management k
tvorbě nejrůznějších analýz)
– Prognostická data (jsou data, vzniklá zpracováním
plánů, návrhů do budoucna, mohou být srovnávána s
aktuálními daty, nebo se jimi stát).
Data v IS

Ukládání dat
– Data jsou uložená v potřebné, účelné a uživatelem
požadované struktuře.
– Data neobsahují duplicitní údaje.
– Data neobsahují nadbytečné údaje.
– Data neobsahují nesprávné údaje.
– Data neobsahují pochybné nebo nedostatečné údaje.
– Nejvhodnějším způsobem jak taková data vytvořit,
analyzovat, namodelovat je a navrhnout je.
Data v IS


Uchovávání dat
– Archivace dat je jejich uchování pro pozdější další zpracování
(např. v EIS, historická data slouží pro získávání informací o
vývoji reality a poskytují východiska pro trendy, prognózy a
plánování).
– Zálohování dat je jejich uchování pro případ havárie, nebo
systémové chyby (souvisí s bezpečností systému a vyžaduje
pořizování bezpečnostních kopií).
– Zálohování dat představuje kopírování dat z primárního systému
na jiné médium, které je zpravidla pomalejší a levnější, cílem je
zabránit ztrátě dat, zálohování není jednorázový výkon ale
nekonečný proces. Je nutno pamatovat na poskytnutí rychlého
přístupu k datům bez přerušení provozu, nebo jen s minimálními
výpadky. Je potřeba správně nastavit politiku a organizační
stránku zálohování.
POZOR: Správnou zálohou jsou elektronická data umístěná
kdekoliv mimo původní objekt (ne na stejném disku, ne na
jiném disku stejného PC). Zálohou jsou data rychle dostupná
(ne ve vzdálené lokalitě nebo v bankovním trezoru).
Úvod do teorie databází (DB)

Cílem předmětu Databázové systémy (DBS) je teorie a praxe v oblasti
hromadného zpracování dat.

Základní pojmy zde jsou věta, atribut, doména
Věta (logická jednotka dat), atribut (adresovatelná část věty), doména
(množina povolených hodnot).
Jaké operace lze nad danou množinou dat provádět?







Vkládání a prohlížení údajů
Úpravy údajů
Třídění
Výběr, prohledávání údajů (získání věty ze souboru do vnitřní paměti)
Matematické a statistické operace
Výstupy (na obrazovku, tiskárnu)
Automatické provádění operací (makra, spouště, procedury..)
Základní definice DB






Databázi chápeme jako úložiště dat, která jsou uložena a
zpracovávána nezávisle na aplikačních programech.
Databáze zapouzdřují jednak vlastní data, ale i vztahy mezi
jednotlivými prvky a objekty v databázi, schémata popisující
struktury dat a integritní omezení.
Databází rozumíme logicky uspořádanou množinu dat, skládající se
ze samotných dat a jejich metadat.
Relační databáze (současná nejčastější forma a naše hlavní téma)
se někdy nazývá také OLTP databáze, nebo OLTP technologie (On
Line Transaction Processing), nebo operační databáze.
Teorie stará přes 40 let
Zakladatel E. F. Codd (IBM)
Databázový systém (DBS)



Databázový systém je spojení databáze (DB) a systému řízení dat (SŘBD).
Databáze je strukturovaná množina homogenních souborů.
Systém řízení báze dat je integrovaný softwarový prostředek řídící bázi dat.
Databázový systém
Databáze
Systém řízení báze dat
Charakteristiky DBS
Každý DBS musí obsahovat nástroje pro:





Vytvoření, vkládání, aktualizaci a rušení dat
Definici struktury
Nezávislost údajů na aplikaci
Ochrana integrity (integrita je stav, kdy údaje jsou přístupné uživatelům i
aplikacím a platí vztahy a pravidla pro sémantickou správnost dat)
Odolnost proti chybám
Případně nástroje pro:




Zálohování údajů
Sdílení údajů jak aplikacemi tak uživateli
Možnost utajení údajů
Možnost náhodného přístupu
Relační model dat
Relační model definuje způsob, jakým je možné data reprezentovat
(strukturu dat), způsoby jejich ochrany (neboli integritu dat), a dále
operace, které můžeme nad daty provádět (manipulace s daty).
Tento model implementuje databázový stroj Microsoft SQL Server.
Cílem dobrého návrhu je DB, která:





Podporuje plánované i neplánované získávání informace.
Obsahuje správné a efektivně navržené tabulky.
Je zabezpečena integrita na úrovni tabulek a vztahů.
Podporuje podniková pravidla.
Je ji možné rozšiřovat.
Bezpečnost informačních
systémů



Jaký stupeň bezpečnostních požadavků má být na IS/ICT
aplikován, definuje bezpečnostní politika. Je to soubor zásad a
pravidel s jejíž pomocí organizace chrání svá aktiva (data,
aplikace, technologie, osoby).
Bezpečnostní politika musí definovat správu IS a
odpovědné osoby a skupiny, týká se všech zdrojů v organizaci
(HW, SW, data, lidé), musí být dokumentována, prosazována
a schvalována nejvyšším managementem podniku, je součástí
návrhu IS.
Cílem bezpečnostní politiky je zajištění důvěrnosti,
integrity a dostupnosti systému jako celku.
Bezpečnost informačních
systémů




Oblast obsahové náplně
Oblast designu
Hardwarové a softwarové požadavky
Bezpečnost, uživatelská oprávnění
zálohování


možnost publikování dat všech
požadovaných formátů, tzn. nejen textové
zprávy, seznamy, tabulky, ale např. také
dokumenty PDF, audio a video soubory, XML
formuláře apod.,
možnost spolupráce více lidí na tvorbě
jednotlivých dokumentů a projektů,




zda systém zvládá verzování dokumentů,
informovanost o stavu a modifikaci vložených
dokumentů,
zda existuje možnost schvalování vkládaných
příspěvků pověřeným uživatelem,
zda systém umožňuje fulltextové vyhledávání
v dokumentech, příp. vyhledávání relevantních
dokumentů pomocí klíčových slov,
zda je zajištěna možnost omezení doby platnosti
vkládaných příspěvků a dokumentů bez nutnosti
jejich manuálního rušení.



jaké jsou možnosti při návrhu grafického
provedení jednotlivých částí webu, využití
různých motivů, předpřipravených šablon,
způsob řešení navigace,
nakolik je možno přizpůsobovat a graficky
odlišit již připravené návrhy stránek a jejich
jednotlivých částí podle požadavků tvůrců
portálu,



je-li možno, aby si každý uživatel portálu
mohl přizpůsobit vzhled stránek podle sebe,
nakolik umožňuje systém využívání šablon, ať
už dodávaných, zveřejněných na internetu,
příp. umožňuje-li tvorbu vlastní šablony,
jak je řešena přístupnost webu.
Jak je systém náročný na hardwarové vybavení, má
škola k dispozici dostatečně výkonný server, který
zajistí bezproblémový provoz zvolené aplikace, nebo
musí investovat do nákupu výkonnějšího hardwaru?
 Jaké jsou softwarové nároky aplikace, pod jakým
operačním systémem je možno aplikaci provozovat,
je třeba nakoupit další software nutný k provozu
(webový server, databázový stroj, skriptovací jazyk
apod.)?
 Jaké jsou nároky na hardware a software uživatelů
portálu, vyhovuje stávající technika a softwarové
vybavení?





možnost přístupu z portálu k důležitým
aplikacím, jako např. programy na evidenci
žáků, testovací programy, výukové programy,
kancelářské aplikace apod.,
možnost nastavení příchozích a odchozích emailů k odesílání oznámení uživatelům,
ukládání dokumentů e-mailem,
zapojování se do diskusí,
možnost implementace e-learningového
systému pro žáky.





jakým způsobem je zajištěno přidělování
uživatelských práv k webu a jeho částem, vytváření
skupin uživatelů,
využívá-li systém princip dědičnosti pro jednotlivé
weby a části webů,
existuje-li možnost přidělování oprávnění
k dokumentům, seznamům, knihovnám na požádání,
jak je v systému realizováno zálohování důležitých
dat,
je-li zajištěna implementace antivirové ochrany, je-li
možno kontrolovat dokumenty při odesílání nebo
stahování.
HTML – HyperText Markup Language, jednoduchý
jazyk pro tvorbu webu
 CSS – Cascading Style Sheets, jazyk pro popis
způsobu zobrazení stránek
 JavaScript – multiplatformní, objektově orientovaný
skriptovací jazyk
 Flash – vektorový grafický program používaný pro
tvorbu (převážně internetových) interaktivních
animací, prezentací a her
 PHP – Hypertext Preprocessor, skriptovací
programovací jazyk, určený především pro
programování dynamických internetových stránek

ASP.NET – je součást .NET Frameworku firmy
Microsoft pro tvorbu webových aplikací a služeb
 AJAX – technologie pro vývoj webových aplikací.
 Web 2.0 – další vývojové stadium webu a jeho aplikací
 MySQL – databázový systém, je bezplatně licencován
 PostgreSQL – je relačním databázovým systémem
 Webhosting – pronájem prostoru pro webové stránky
na cizím serveru
 Internetová doména – jednoznačné jméno
(identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které
jsou připojené do internetu

Představení školy (zaměření, nabídka povinných
a volitelných předmětů, kroužků, pedagogické
zázemí, materiální zabezpečení, exteriér, interiér
atd.).
 Informovanost (informace pro rodiče
organizace školního roku, kontakty, sdělení
atd.).
 Komunikativnost (komunikace s žáky a rodiči –
diskusní fóra, soutěže, ankety a jejich následná
zpětná vazba).
 Úřední deska (seznámení rodičů a veřejnosti
s dokumenty školy).





Výsledky studia (informace o výsledcích
výchovně-vzdělávacího procesu školy).
Výměna pedagogických zkušeností (někteří
učitelé jsou ochotni vystavovat své vlastní
přípravy do konkrétních předmětů na školním
webu).
Spolupráce (může se jednat o spolupráci
s partnerskými školami, školami ze zahraničí
atd.).
Přístup ke klasifikaci (hodnocení práce dětí,
plnění úkolů, kontrola absence, změny
v suplování atd).


Práce žáků (vystavení prací žáků
v nejrůznějších podobách).
Školní události (představení uskutečněných
školních akcí a účast žáků na nich).







Rodiče
Žáci
Zaměstnanci školy
Veřejnost
Sponzoři
Jiné školy
Zřizovatel
Webové stránky
 Individuální tvorba webu – nutné znalosti
 Zadání tvorby webu profesionálům
Redakční systémy
 Volně šiřitelné
 Komerční řešení





Webové standardy (XHTML, CSS), validní
web
Použitelnost (snadná orientace, uspořádání a
ovládání)
Přístupnost (http://pristupnost.nawebu.cz)
Optimalizace pro vyhledávače
Dodržení legislativy (autorský zákon, ochrana
soukromí, svobodný přístup k informacím)









Logo školy
Přesný název školy a adresa
Kontaktní informace
Vyhledávání
Odkaz na cizojazyčnou verzi
Datum poslední aktualizace
Seznam odkazů na rubriky
Mapa webu
Další informace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu
Školní řád
Studentské práce
Výstupy školních projektů
Zprávy z akcí školy
Studijní materiály
E-learning
Informace o studiu, propagace
Odkazy na další stránky (zřizovatel apod.)
Úspěchy školy
11. ICT plán
12. Diskuzní fórum
13. Virtuální prohlídka školy
14. Školní jídelna
15. Přístup k e-mailu
16. Školní dokumenty (obvykle ke stažení)
17. Školní kronika a historie školy
18. Školní časopis
19. Projekty (např. ESF)
20. Další rubriky dle zaměření školy
Prezentace
vznikla s podporou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.00/19.0016 Inovace studia k výkonu specializovaných činností ‒ koordinace v oblasti ICT
Informační systém školy
Milan Šorm
Informace vs. data
• Informace představuje sdělitelnou
novou skutečnost, tedy obsah
zprávy či sdělení, která je pro
příjemce dosud neznámý
• Data představují uchovatelné
údaje reprezentující sdělované
informace, jedná se o zaznamenání
nějaké existující skutečnosti či
události; řeší formu a úplnost
Historický exkurz
•
•
•
•
•
•
•
•
Předávání informace – znalosti
Informace – konkurenční výhoda
Komplexnost, množství
Existence kolektivní paměti lidstva
Způsoby uchování paměti
Historická i novodobá média
Soudobé zahlcení daty
Informační (znalostní) společnost
Informační systém
• Organizovaný způsob uchovávání a
vyvolávání informací
• Ne nutně musí být elektronický
• Zahrnuje osoby, technologické
prostředky a metody
• Informační systém je nástrojem
pro interpretaci zpracovaných dat
• Syntaxe  sémantika
Horizontální struktura IS
Výroba
Logistika
Obchod
Finance
Personalistika
Úrovně řízení
Strategické
Taktické
Operativní
Vertikální struktura IS
EIS
DSS
MIS
OAS
TPS
Horiz. – vert. struktura
Školní manažerský systém
Provozní IS
Výuka
Docházka
E-learning
Hospodářský IS
Stravování
Zkoušení
Sklad
Kuchyně
Knihovna
Výpůjčky
Účetnictví
Finanční
Mzdové
Personalistika
Architektura IS
Prezentační
Aplikační
Datová
Desktopové aplikace
Tlustý klient
(prezentační + aplikační)
Datová
Webové aplikace
Tenký klient
Datová + aplikační
(server)
Modularita IS
•
•
•
•
•
•
•
Udržitelnost kódu
Nepružnost monolitických IS
Snaha o maximální modularizaci
Snaha o minimální množství vazeb
Snaha o typová řešení
Snaha o parametrizaci
Snaha o standardizaci komunikace
Coupling and cohesion
• Provázanost (coupling)
• co se při změně modifikuje souběžně
• jak velký je minimální zásah?
• chceme snížit provázanost kódu
• Koheze (cohesion)
• co je zahrnuto do jednoho modulu
• nejsou funkce jednoho celku ve více
modulech?
• chceme zvýšit kohezi funkčních celků
Vývojová paradigmata
• Imperativní paradigma
• zabývá se popisem postupů
• Deklarativní paradigma
• naopak se zabývá popisem cílů
• speciální: logické, funkcionální
• Objektově orientované paradigma
• modelování vztahů reálného světa
• dědičnost, zapouzdření, víceznačnost
Komunikační vazby
• Peer-to-peer systémy
•
•
•
•
každý modul komunikuje s každým
vysoká provázanost kódu
obtížně integrovatelné
v čase statické
• Systémy s prostředníkem
• standardizace rozhraní
• vysoká míra koheze, dynamické IS
• adaptabilní, integrovatelné
Rozhraní
• Přímá volání API
• tzv. knihovní moduly
• nízká koheze, vysoká provázanost
• Služební API – SOA prostředí
• zapouzdřené, veřejný protokol
• funkcionální nebo objektová API
• standardizace přístupu k API
• RPC, CORBA, SOAP, XOAP, OAI-PMH …
• XML-over-POST, WCF, JNI, REST …
Prostředníci
• Převažující systémy
• jeden ze systémů funkčně převažuje
• přejímá tuto roli, integrační člen
• Mrtvá schránka
• komunikační fronta (např. databáze)
• nízká reakční doba (není online)
• Specializovaní prostředníci
• routery zpráv – např. ESB
• flexibilní nástroje na konverze
• Podpora auditování infrastruktury
Životní cyklus IS
•
•
•
•
•
•
•
•
Zadání (business requirements)
Analýza (business analysis)
Návrh (technical design)
Implementace
Testování (QA, testing)
Nasazení (deployment)
Provoz a podpora (support)
Ukončení nebo reinkarnace
Pořízení IS
• Nákup typového řešení
• Nasazení typového řešení
• parametrizace, adaptace výstupů
• Přizpůsobení typového řešení
• programové přizpůsobení
• Vývoj software na míru
• outsourcing
• bodyshopping
• in-house development
Metoda rychlého nasazení
• Metodika D-D-D
• To DESIGN
• Sumace požadavků, hrubá představa
• To DEVELOP
• Vývoj pomocí prototypování
• To DEPLOY
• Postupné nasazování hotových celků
do produkčního prostředí, obvykle
alespoň s minimálním QA procesem
Prototypování
• Koncový uživatel není metodický,
nerozumí IT hantýrce, je netrpělivý
• Vytváříme/nasazujeme systém po
částech a přizpůsobujeme se
aktuálním potřebám/zpětné vazbě
• Často řízeno daty nebo vizuální
představou
• Wireframes, generovaná rozhraní
Agilní metodiky vývoje
• Vývoj musí být projektově řízen
• V opačném případě vzniká chaos
• Prototypování a krátký cyklus
dodávek vyžaduje změnu metodiky
• Agilní metodiky se soustředí na
výsledek, řeší problémy per-partes
a zkracují obrátkový cyklus vývoje
• Nejznámější metodikou je SCRUM
Požadavky na systém
• Funkční požadavky
• co má systém umět za funkce
• prostý seznam požadavků + autor
• obchodní terminologie (ne technická)
• Nefunkční požadavky (NFR)
• obecné požadavky na vlastnosti
• předepsaná technologická omezení
• požadavky na rychlost, odezvu,
vizuální projevy, překlad, QA apod.
Analýza systému
• Detailní rozbor funkčních
požadavků – pochopení funkcí
• Hledání úspěšných scénářů použití
(tzv. use case – případy užití)
• Identifikace uživatelů – aktorů
• Alternativní scénáře – jiné
přístupy, neúspěšné scénáře
• Využívá jazyka UML pro zápis
Návrh systému
• Technická analýza systému se
označuje jako návrh
• Z analýzy identifikuje jednotlivé
komponenty a vztahy mezi nimi
• Na základě rozsahu a charakteru
systému + nefunkční požadavky =
volba technického řešení
• Je podkladem pro práci vývoje,
testování a týmu nasazení
Vývoj (implementace)
• Ne vždy musí jít o tvorbu
programového zdrojového kódu
• Dnes často pouze parametrizace
(přizpůsobení) existujícího kódu
• Mnoho kódu (např. rozhraní,
vizuální podoba) lze generovat
• Při vývoji vzniká programátorská
dokumentace (literární
programování nebo ručně)
QA + testování
• Žádný modul nesmí být nasazen bez
kontroly nezávislým QA týmem
• Metodika testování záleží na
metodice vývoje (TDD / ad hoc)
• Testování lze často automatizovat
(unit testy, coded UI, load testy)
• Ruční testování je nezastupitelné
(aplikace pro lidi musí testovat lidi)
• Kontrola též nefunkčních požadavků
• Zákaznické akceptační testy (UAT)
Nasazení
• Specifický proces distribuce kódu
a dat ke koncovému zákazníkovi
• Postupně klesá význam instalace
• Přechod k chápání aplikací jako
„služby“ – cloud, PaaS/SaaS
• Výrazně zjednodušuje problémy
aktualizací a kompatibility HW
• Cloud podporuje prototypování
Provoz a podpora
• Chyby existují v každém software
• Většinu chyb však způsobuje lidský
faktor (nepochopení, neznalost,
úmysl, nevhodné použití software)
• Je nutné zajistit podporu (osobně,
telefon, email, service/helpdesk)
• Je důležité zajistit zpětnou vazbu
k vývoji pro budoucí nasazení
• Nezastupitelná role eskalace
Reinkarnace
• Každý software morálně stárne
• Běžný cyklus obnovy 5-7 let
• Možnost reinkarnace na novou
verzi stejného systému nebo na
zcela nový systém
• Uživatelé jsou poučeni předchozí
verzí – může dojít i k negativnímu
přenosu návyků do nové verze
• Jde o řízený proces (ne nahodilý)
Role při vývoji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vedoucí týmu
Produktový manažer
Projektový manažer
Architekt řešení
Analytik (+ specialista na doménu)
Programátor
Tester (programátor testů, QA)
Dokumentarista, grafik, typograf
Systémový administrátor (technik)
Typologie systémů
• ERP systémy
• TPS a MIS v oblasti výroby, logistiky,
prodeje, financí, správy majetku aj.
• Př. SAP, Dynamics, Oracle App, Infor
• CRM systémy
• TPS a MIS v oblasti podpory a péče o
zákazníky a produktové portfolio
• Př. Salesforce, Siebel, Amdocs
• Dnes často kombinované (UIS)
Typologie systémů
• RTS (real time systémy)/CIM
• TPS nejnižší úrovně
• Zajištění běhu výroby na úrovni
výrobní linky nebo správy zařízení
• Př. CAD/CAM systémy, CAE, NC
• BI řešení, data warehouse, KB
• MIS/DSS/EIS řešení nad ERP/CRM
• Agreguje, historizuje a prezentuje
data, často užívá OLAP techniky
Typologie systémů
• OAS – podpora administrativních
procesů (kancelářské procesy)
• DMS/CMS (dokumenty, obsah)
• Workflow (schvalování, spisy)
• Komunikace (zejména hromadná)
• Výpočetní systémy
• Příprava podkladů pro RTS/CAD/CAM
• Vyhodnocování výsledků RTS zpětně
• Př. TIS ČEZ, SIS ČEZ
Datová úložiště
• Relační databáze (SQL)
• př. Oracle, MS SQL, MySQL …
• Objektové databáze
• př. Caché, Poet, Objectivity, Versant
• Distribuované relační databáze
• př. MySQL Cluster, Amazon RDS
• Klíčové (párové) databáze
• př. Amazon SimpleDB, CouchDB,
Google database
Rozsáhlá binární data
• Problematika uložení rozsáhlých
dat (multimédia, dokumenty,
fotografie, zvukové nahrávky)
• Obvykle analogie klíčových
databází, ale nad síťovými
diskovými úložištěmi
• Data jsou obvykle deduplikována
(zmnožena) pro případ ztráty
• př. BFILE, WebDAV, Amazon S3
Vlastní experimenty
• Není nutné vlastnit infrastrukturu
– cloud zajistí výkon na požádání
• Cloud dodává platformu pro
všechny vrstvy i integraci IS
• Na základě PaaS budujeme SaaS
• Příklady:
• Amazon Web Services
• Microsoft Azure
• Platí se za využití (pay as you go)
Malý IS – co potřebujeme
•
•
•
•
•
•
HW a operační systém (Linux)
Databázi (MySQL – RDS)
Aplikační server (např. Apache)
Programovací jazyk (např. PHP)
Výstupní formátování (např. HTML)
Při větší instalaci load balancer –
např. Amazon ELB) a CDN síť
(Amazon CloudFront, Akamai)
• Framework pro vývoj (Nette)
CMS (Content Management System)
Aplikace, která spravuje data a informace
různého charakteru a obsahu a stará se
o jejich efektivní využití a zobrazení.


Mambo – http://www.mambodrom.cz/
Výkonný redakční systém používaný na
jednoduchých stránkách i firemních webech.
Má řadu doplňků a možnost technické
podpory.


jeden z nejvýkonnějších redakčních systémů
vůbec. Jeho oblíbenost je dána spolehlivostí,
snadností údržby a množstvím doplňků ke
stažení.
Je to CMS založené na CMS Mambo. Vzniklo
z důvodu neshody v autorských právech CMS
Mambo. Je vydána pod licencí GNU GPL.
Oficiální stránka naleznete na
www.joomla.org,
http://www.joomlaportal.cz/
je jedním z neoblíbenějších redakčních systémů a to
díky velice „inteligentní“ a jednoduché instalaci,
výborné lokalizaci do
českého jazyka a široké
komunitě (i českých)
uživatelů. Vhodný i pro
začátečníky.
redakční systém určený pro psaní osobních či
firemních weblogů. Důraz je kladen na
jednoduchost a použitelnost, pozadu
nezůstává ani estetická stránka.

je profesionální, propracovaný a funkcemi
nabitý redakční systém pro blog.

Podporuje moderní nástroje pro vytváření
článků (Textile, Texy),
nabízí kvalitní podporu v českém jazyce,
velké množství stáhnutelných doplňků.
přehledná administrace.





redakční systém českého autora, jehož
hlavními rysy jsou jednoduchost (i v kódu) a
výkonnost.
Pomocí inteligentní správy uživatelů můžete
regulovat přístup k jednotlivým instalovaným
modulům.


je profesionální redakční systém na bázi PHPNuke českého autora.
Důraz je kladen na bezpečnost, spolehlivost,
jeho oblíbenost je zapříčiněna také výbornou
kompatibilitou s dalšími opensource systémy
a spoustou dostupných rozšíření.
http://www.zshustopece.cz/
Oficiální web: http://zikula.org/


je profesionální redakční systém oblíbený
zejména díky snadné integraci doplňků a
širokému výběru elegantních skinů.
Výhodou je srozumitelnost kódu, výborná
technická podpora a intuitivní instalace.

http://cms4u.cz/

systém pro správu obsahu, redakční systém, intranet,
extranet,
může sloužit jako sdílený prostor pro dokumenty, jako
firemní webové stránky nebo jako osobní stránky
nebo blog,
široké použití,
všechny funkce zvládá bez jakýchkoli přídavných
modulů, kterými lze jeho možnosti dále rozšířit,
vícejazyčnost uživatelského rozhraní (ve standardní
instalaci dostupné ve více jak 35ti jazycích).




http://www.spstrutnov.cz




Weby Google (v angličtině Google Sites) mají
české rozhraní.
Nástroj pro tvorbu strukturovaných wiki,
pro obyčejného uživatele jde hlavně
o jednoduchý způsob, jak si zdarma založit
(a spravovat) vlastní web.
Přednáška

K editaci není třeba znát HTML ani žádnou
jinou syntaxi, vše je WYSIWYG.

Weby mohou být veřejné i neveřejné.
K neveřejným Webům nelze přistupovat,
pokud nemáte oprávnění. Veřejné Weby se
chovají jako obyčejné internetové stránky.

Na Webu může spolupracovat více lidí.

Weby jsou velmi flexibilní i co do velikosti:
umožňují vše od jednoduché stránky až po
složitě strukturovaný intranet.

Rozhraní je velmi intuitivní: při prohlížení
Webu a s dostatečným oprávněním stačí
kliknout na tlačítko „Upravit stránku“ a obsah
se okamžitě stane editovatelným. Samotná
editace připomíná práci v textovém editoru.

Weby jsou propojeny s dalšími službami
Google – je jednoduché vkládat YouTube
videa, Picasa alba, Dokumenty Google,
Kalendáře, Tabulky, formuláře, miniaplikace a
samozřejmě obrázky.

Vždy je možné se vrátit k dřívějším verzím
stránek – zcela v duchu wiki filozofie.

Výsledná stránka může fungovat na vlastní
doméně (www.priklad.cz).

S Weby odpadá starost o updatování
softwaru, záplatování bezpečnostních děr
atd., se kterými se potýkají dnešní majitelé
malých webů.
Pro řešení redakčním systémem
Nejpoužívanější moduly:
 Psaní a editace článků
 Diskuzní fórum
 Anketa nebo hlasování
 Aktualita
 Náhodný text (citát dne, …)
 Reklama
 Fulltextové vyhledávání
 Chat
 Převzaté zprávy
 Fotogalerie
 E-learning
Vzhled a jeho úprava (obvykle pomocí css stylu v různých variantách)



Na internetu jsou ke stažení různé skripty pro
fóra, nejpoužívanějšími jsou phpBB a phpBB2
(modifikace předchozího phpBB a redakční
systém).
Simple Machines Forum: množství funkcí,
jednoduché na údržbu, výběr vzhledu.
Další možnost: PunBB, podporuje několik
druhů databází.
Systém uživatelských rolí:








Redaktor
Šéfredaktor
Administrátor
Jazykový korektor
Grafik
Operátor
Moderátor diskuzního fóra
Další



Služba Microsoft Windows SharePoint
Services (dále jen WSS),
pro uživatele síťového operačního systému
Windows Server 2003 je šířen zdarma.
www.microsoft.com/technet/windowsserver/
sharepoint/default.mspx
Autoevaluační internetový asistent.
 Na adrese
http://ondrej.neumajer.cz/skolniweb/aea/
 Umožňuje:
 posoudit kvalitu konkrétního školního webu podle
několika předem nadefinovaných kritérií.
 Postupně ve 20 krocích se pomocí průvodce
hodnotí všechny klady a zápory konkrétního
webu.





obsah a poskytované informace,
publikování na internetu,
webdesign,
bezpečnost a legislativa.
Za splnění každého kriteria lze získat
maximálně 5 bodů.
Mimo dříve uvedených:
 NEUMAJER, Ondřej. Budujeme školní web. Brno:
Computer Press, 2005. 130 s. ISBN 80-251-0612-8.
 STRAKA, Milan. Zavádění webového portálu na
základní škole. Brno, 2008. 37 s. Závěrečná práce
studia ICTK. MZLU Brno.
 Opensourcehosting.cz [online]. 2010 [cit. 2011-10-20].
Dostupné z WWW:
<http://www.opensourcehosting.cz/>.
Prezentace
vznikla s podporou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.00/19.0016 Inovace studia k výkonu specializovaných činností ‒ koordinace v oblasti ICT
Kaskádové styly
IS a webové prezentace
cvičení
Proč používat CSS?
• Řadu grafických charakteristik dokumentu
lze nastavit pomocí parametrů jednotlivých
tagů a tagu <font>, je to však velmi
nepraktické
– musíme tak činit pro každý element zvlášť
– místo struktury HTML dokumentu se začíná
hledět na grafický vzhled
• Lepší možnost dává použití kaskádových
stylů (CSS) – lze definovat vzhled jednotně
a v celém dokumentu, vizuální podoba
dokumentu je definována odděleně
Základ práce s CSS
• Styly se skládají z pravidel
selektor {vlastnost:hodnota; …}
• Selektorem je nejčastěji jméno tagu
• Pro každý tag jsou platné pouze některé
vlastnosti
H1 {color:red; font-family:sans-serif}
• Jeden dokument může obsahovat několik
doplňujících se stylů, jeden styl lze použít ve
více dokumentech
Připojení definic
• Přímo k dané značce – mírně odporuje
filozofii kaskádových stylů, nedoporučuje se
<značka style="definice_stylu">
• V určitém místě dokumentu – používá se
pro definice, které jsou specifické pro daný
dokument a nepředpokládá se jejich použití
v jiném dokumentu
<style type="text/css">
definice_stylu
</style>
Připojení definic
• V externím souboru – výhodné pro
uplatnění stejných definic ve více
dokumentech
<head>
<link rel="stylesheet"
href="URL_stylu"
type="text/css">
</head>
Definování tříd
• Pokud jako selektor použijeme jméno tagu,
pak se změny projeví u všech výskytů tohoto
tagu v dokumentu
• Pokud chceme změny promítnout je
u některých výskytů, použijeme jako selektor
třídu (název selektoru začíná .)
• Příklad
.cerveny {color:red}
<p class="cerveny">
Definování tříd
• Pokud před jméno třídy doplníme
i jméno tagu, omezíme použití třídy pouze
na tento tag
P.cerveny {color:red}
• HTML tag může používat jen jednu třídu,
pokud jich specifikujeme více, je použita
pouze ta první
• U jmen tříd záleží na velikosti písmen
• Využití speciálních tagů <div> a <span>
Identifikátory
• Můžeme vytvářet i styly pojmenované
individuálně, většinou pro upřesnění
stylistických vyjádření v rámci třídy
• HTML element může obsahovat jak specifikaci
třídy, tak identifikátor značky
• Při definování identifikátoru používáme jako
selektor jeho jméno začínající #
#tucny {font-weight:bold}
<p id="tucny">
Kontextové selektory
• Můžeme specifikovat kritéria tak, že
vyhovují pouze pro selektor, který je použit
uvnitř jiného selektoru
UL LI {color:red}
• V definici stylů lze používat komentáře
/* komentář */
• Většina styly nadefinovaných vlastností se
dědí z nadřazených elementů (lze je
samozřejmě předefinovat)
Kombinace třídy
a identifikátoru značky
P {font-size:12px}
.odstavec {color:black}
#spec {text-decoration:underline}
<p>Klasický odstavec 12 px</p>
<p class="odstavec">12 px, černě</p>
<p id="spec">12 px, podtržený</p>
<p class="odstavec" id="spec">vše</p>
Skládání stylů
• Pokud je na jeden element použito více
stylů, jsou aplikovány podle těchto pravidel
a v tomto pořadí
– lokálně definované styly
– styly definované pomocí <style>
– externě definované styly (z nich ten naposledy
definovaný)
• Lokální styly přepisují hodnoty zděděné od
rodičů, specifičtější styl přepisuje obecnější
(identifikátor značky přepíše třídu)
Jednotky
• Délkové – skládají se z čísla a jednotky
– relativní – em, ex, px
– absolutní – pt, pc, in, mm, cm
• Barvy
–
–
–
–
jméno barvy – pouze pro 16 základních
#rrggbb – hodnoty jsou 0–F
rgb(r,g,b) – hodnoty jsou 0–255
rgb(r%,g%,b%) – hodnoty jsou 0–100
Nastavitelné parametry (I)
• Rodina písma font-family
Arial|Tahoma|Verdana|…
• Řez písma font-style
normal|italic|oblique
• Varianta písma font-variant
normal|small-caps
• Duktus písma font-weight
normal|bold|bolder|lighter|[1-9]00
• Stupeň písma font-size
xx-small|x-small|small|medium|
large|x-large|xx-large|larger|
smaller|číslo|procento
Nastavitelné parametry (II)
•
•
•
•
Barva písma color
Barva pozadí background-color
Obrázek na pozadí background-image
Vertikální zarovnání vertical-align
baseline|sub|super|top|text-top|
middle|bottom|text-bottom|procento
• Horizontální zarovnání text-align
right|left|center|justify
• Odstavcová zarážka text-indent
délka|procento
Nastavitelné parametry (III)
• Vnější okraje margin
–
–
–
–
horní margin-top
TEXT
dolní margin-bottom
pravý margin-right
levý margin-left
padding
margin
• Vnitřní okraje padding
– horní padding-top
– dolní padding-bottom
– pravý padding-right
– levý padding-left
• Šířka rámečku border-top-width
thin|medium|thick|délka
Dynamické dokumenty
IS a webová prezentace
cvičení
Dynamický × statický dokument
• Statický dokument – vzhled je neměnný,
uživatel si nemůže volit zobrazované informace
• Dynamický dokument – tvar a prezentované
informace může uživatel ovlivnit svojí činností
• Dynamický dokument na straně klienta –
vytvoření a modifikaci zajišťuje prohlížeč (klient)
• Dynamický dokument na straně serveru –
vytvořen programem, který běží na vzdáleném
stroji (různé technologie – vsuvky, PHP, CGI...)
• Generovaný dokument – vytvořen počítačem
Vlastnosti dynamických
dokumentů na straně serveru
• Schopnost řešení složitých a rozsáhlých úloh,
používání souborového systému a výkonu serveru
• Nízká závislost na klientovi (prohlížeči) a jeho
schopnostech, klient pouze stránku zobrazuje
• Veškeré požadavky a data se včetně odpovědí
přenášejí přes síťové spojení (protokol TCP)
• Nelze reagovat na události vzniklé u klienta
(pohyb myši, stisk klávesy apod.) – to řeší
dynamické dokumenty na straně klienta
Řešení dynamických dokumentů
• Technologie PHP – (Pretty Human Pages,
Rasmus Lerdorf), jazyk integrovaný do HTML
...<h1>Nadpis</h1>
<? příkazy PHP... ?>...
• Modul serveru – například PHP, Perl. Rychlejší
odezva
• Obslužný program na rozhraní CGI –
možnost práce v libovolném jazyce, obecné, avšak
někdy časově a výpočetně náročné
Obslužný program na rozhraní
CGI – základní princip
CGI
URL + data
klient
(prohlížeč)
HTML
data
WWW
server
HTML obslužný
program
data
• CGI rozhraní (Common Gateway Interface) –
definice způsobu komunikace WWW serveru
s obslužnou aplikací (programem)
Zpracování požadavku
• URL dynamického dokumentu na straně serveru
se liší v datech, zapsaných za otazníkem
http://akela.mendelu.cz/~xyz/skript.cgi?data
• Server podle rozšíření .cgi pozná, že se jedná
o rozhraní CGI, a předá mu data z URL
• Obslužný program zpracuje data a na výstup
pošle výsledný text (vygenerovaný dokument)
• Server WWW zašle vytvořený dokument klientovi,
který ho zobrazí stejným způsobem jako statické
dokumenty
Tvar dat předávaných v URL
• Metoda předání dat (viz formuláře HTML)
1.GET – data předána viditelně v URL
2.POST – data předána skrytě v těle požadavku
<form action=skript.cgi method=get>
<input type=text name=prvni>…<br>
<input type=text name=druhy>…<br>
<input type=submit value=Odeslat>
</form>
…/skript.cgi?prvni=neco&druhy=neco
Kódování URL
• Mezera se v URL zobrazí jako + (někdy %20)
• Znaky, které v URL něco znamenají, se kódují
jako %cc, kde cc jsou dvě šestnáctkové číslice
ordinálního čísla znaku. (Unicode %cccc)
• Příklady
value=”Jan Kos”
…skript.cgi?jmeno=Jan+Kos
value=”Tomáš Hála”
…skript.cgi?jmeno=Tom%E1%9A+H%E1la
Proměnné prostředí
•
•
•
•
•
QUERY_STRING – obsahuje data předaná v URL
REQUEST_METHOD – metoda předání dat
CONTENT_TYPE – typ dotazovaných dat
REMOTE_ADDR – IP adresa klienta
…a mnohé další (nejdůležitější jsou první dvě)
Předávání dat na rozhraní CGI
• Vstup dat do obslužného programu
– z proměnné QUERY_STRING
v případě, že jsou data předávána metodou GET
– ze standardního vstupu
v případě, že jsou data předávána metodou POST
• Výstup dat z obslužného programu
– výpis na standardní výstup
Statické dokumenty
v jazyce HTML
IS a webové prezentace
cvičení
Služba WWW
HW
uživatelská
stanice
server
dotaz (URL)
odpověď (HTML)
WWW klient
(např. Mozilla Firefox,
Google Chrome, ...)
WWW server
(např. Apache)
SW
Uniform Resource Locator
• URL – jednoznačný popis zdroje v Internetu
• Obecný tvar
protokol://už[email protected]/
soubor?dotaz#fragment
• Příklady
–
–
–
–
–
ftp://ftp.mendelu.cz
http://is.mendelu.cz/lide.pl?id=1
file:///C:/adresare/soubory/muj.txt
mailto:[email protected]
http://192.178.78.10/cgi/start.cgi
Jazyk HTML
• HTML = HyperText Markup Language
• Relativně jednoduchý značkovací jazyk
pro tvorbu dokumentů využívaných službou
WWW (World Wide Web)
• Dokument v jazyce HTML je tvořen čistým
textem a formátovacími značkami,
které určují podobu textu při zobrazení na
obrazovce
Vlastnosti HTML
• Libovolný počet mezer a prázdných řádků
se chápe jako jedna mezislovní mezera
(analogie například s TEXem)
• Dokument v jazyce HTML je čistě textový
soubor – nemůže tedy být napaden virem
• K pořízení dokumentu v HTML lze využít
libovolný editor, který umožňuje ukládat
čistý text
Dělení dokumentů
• Statický dokument – vzhled je v čase
neměnný, uživatel jej svým prohlížečem
nemůže nijak ovlivňovat, tj. nemůže volit
informace, které jsou zde prezentovány
• Dynamický dokument – tvar dokumentu
a prezentované informace může uživatel
ovlivnit svojí činností
– na straně serveru
– na straně klienta
Struktura
HTML dokumentu
• Odkaz na definiční soubor
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD
HTML 4.0 Transitional//EN">
• Značka pro HTML dokument
<html>
• Záhlaví dokumentu (neviditelná část)
<head>
• Tělo dokumentu (viditelná část)
<body>
Značky v HTML
• Příkazy pro prohlížeč, kterými se popisuje
úprava nebo struktura části dokumentu
• K popisu určitých vlastností nebo
zaznamenání určitých informací slouží
parametry značek
• Syntax
– značka <strong>
– značka s parametrem <input type="text">
– značka s parametrem vyjadřujícím stavovou
informaci <input type=radio checked>
Dělení HTML značek
• Podle významu
– vizuální – určují, jak bude text zobrazen
<kurzíva>
– strukturní – popisují význam textu
<nadpis>
• Podle způsobu zápisu
– párové – otevírací a uzavírací symbol
<kurzíva>TEXT</kurzíva>
– nepovinně párové – bez uzavíracího symbolu
<odstavec>TEXT<odstavec>TEXT
– nepárové – tvořené pouze jedním symbolem
TEXT<obrázek>TEXT
Přehled nejdůležitějších
HTML značek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Párové [p], nepovinně párové [v], nepárové [n]
Identifikace HTML dokumentu [p] <html>
Záhlaví dokumentu [p] <head>
Tělo dokumentu [p] <body>
Dodatečné informace [n] <meta>
Odstavec [v] <p>
Nařízený zlom řádku [n] <br>
Zákaz zlomu řádku [p] <nobr>
Poznámka, komentář [n] <!-- xxx -->
Přehled nejdůležitějších
HTML značek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Volba písma [p] <font>
Nadpis n-té úrovně [p] <hn> n  {1;2;3;4;5;6}
Tučné písmo [p] <b> nebo <strong>
Kurzíva [p] <i> nebo <em>
Podtržené písmo [p] <u>
Strojopis [p] <tt> nebo <code>
Velké písmo [p] <big>
Malé písmo [p] <small>
Index [p] <sub>
Exponent [p] <sup>
Přehled nejdůležitějších
HTML značek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přeškrtnuté písmo [p] <s> nebo <strike>
Poznámka v textu [p] <note>
Poznámka pod čarou [p] <fn>
Citát [p] <blockquote>
Předformátovaný text [p] <pre>
Uspořádaný seznam [p] <ol>
Neuspořádaný seznam [p] <ul>
Výkladový seznam [p] <dl>
Položka (ne)uspořádaného seznamu [p] <li>
Položka výkladového seznamu [p] <dd>
Přehled nejdůležitějších
HTML značek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tabulka [p] <table>
Řádek tabulky [p] <tr>
Buňka záhlaví [p] <th>
Buňka běžná [p] <td>
Vodorovná čára [n] <hr>
Grafické prvky [n] <img>
Hypertextové odkazy [p] <a>
Připojení kaskádového stylu [p] <style>
Odstavcový styl [p] <div>
Znakový styl [p] <span>
Znakové entity
• Značky, které nelze vložit přímo
• Nejsou k dispozici v běžné znakové sadě,
nebo je prohlížeč interpretuje odlišně
• Syntax znakové entity &název;
• Zkratky anglických názvů – &nbsp;
(non-breaking space), &ndash; (–),
&copy; (copyright, ©), case sensitive
• Zápis desítkovou hodnotou v ASCII tabulce
(kódování ISO 8859-1) – &#137; (ë)
Znakové entity
Znak
Zápis v HTML
Znak
Zápis v HTML
<
&lt;
1
&sup1;
>
&gt;
2
&sup2;
&
&amp;
3
&sup3;
"
&quot;
÷
&div;
×
&times;

&middot;
½
&frac12;
§
&sect;
¼
&frac14;
©
&copy;
Minimální kostra
HTML dokumentu
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD
HTML 4.0 Transitional//EN“>
<html>
<head>
…
</head>
<body>
…
</body>
</html>
Záhlaví dokumentu <head>
• Nepovinné, nezobrazitelná část dokumentu
• Titulek dokumentu
<title>Můj první dokument</title>
• Dodatečné informace o dokumentu
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html;charset=iso-8859-2">
• Připojení kaskádového stylu
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="styly/mujstyl.css">
Tělo dokumentu <body>
• Syntax značky
<body bgcolor="barva_pozadí"
text="barva_textu"
link="barva_odkazů"
vlink="barva_navštív._odkazů"
alink="barva_aktivních_odkazů"
background="URL_obrázku_pozadí">
• Zápis barev – ve formátu RGB
–
–
–
–
<body
<body
<body
<body
text="red">
text="#FF0000">
text="rgb(100%,0%,0%)">
text="rgb(255,0,0)">
Odstavec <p>
• Syntax značky
<p align="zarovnání_textu"
nowrap>
• Zarovnání textu (platí u většiny značek)
left|right|center|justify
• Řádkovému zlomu zabraňuje stavový
parametr nowrap
• Nařízený řádkový zlom též značkou <br>
• Zakázaný řádkový zlom též značkou <nobr>
Volba písma <font>
• Syntax značky
<font face="název_řezu"
size="velikost"
color="barva">
• Řez písma – Arial, Tahoma, Verdana, …
• Velikost písma – hodnoty 1 až 7, případně
relativně +/– vzhledem k předchozímu
nastavení, též lze použít samostatné značky
<big> a <small>
• S nástupem kaskádových stylů ztrácí smysl
Struktura nadpisů
• Celkem 6 úrovní
–
–
–
–
–
–
<h1>Největší</h1>
<h2>Větší</h2>
<h3>Velký</h3>
<h4>Malý</h4>
<h5>Menší</h5>
<h6>Nejmenší</h6>
• Parametry
<h1 nowrap
align="zarovnání">
Uspořádaný seznam <ol>
• Syntax značky
<ol type="formát"
start="startovní_pozice"
align="zarovnání">
• Formát
a|A|i|I|1
a a, b, c, d, …
i i, ii, iii, iv, …
1 1, 2, 3, 4, …
• Položka seznamu
<li>
A A, B, C, D, …
I I, II, III, IV, …
Neuspořádaný seznam <ul>
• Syntax značky
<ul type="formát"
dingbat="odrážkový_znak"
src="URL_odrážkového_obrázku"
plain
wrap="zobrazení_do_více_sloupců"
align="zarovnání">
• Formát
disk|circle|square (plain bez symbolů)
• Zobrazení do sloupců vert|horiz
• Položka seznamu
<li type="formát" align="zarovnání">
Výkladový seznam <dl>
• Syntax značky
<dl>
<dt>Termín</dt>
<dd>Vysvětlení</dd>
</dl>
• Všechny typy seznamů lze do sebe vzájemně
libovolně vnořovat
Tabulka <table>
• Syntax značky
<table width="šířka_tabulky"
cols="počet_sloupců"
colspec="popis_sloupců"
align="zarovnání"
frame="způsob_ohraničení"
border="tloušťka_orámování"
rules="vzhled_čar"
cellspacing="vzdálenost_buněk"
cellpadding="vnitřní_okraj"
nowrap>
Tabulka <table>
• Šířka tabulky – v pixelech nebo relativně
n|n%
• Způsob ohraničení
none|void|above|below|hsides|lhs|
rhs|vsides|box|border
• Tloušťka orámování
frame=border (implicitně)
frame=none (bez orámování)
• Vzhled čar
none|basic|rows|cols|all
Prvky v tabulce
• Řádek tabulky <tr>
• Buňka
<td align="horizontální_zarovnání"
char="znak"
valign="vertikální_zarovnání"
nowrap
bgcolor="barva_pozadí"
width="šířka_buňky"
colspan="počet_sloučených_sloupců"
rowspan="počet_sloučených_řádků">
• Buňka záhlaví (odlišné formátování) <th>
Formátování tabulky
• Horizontální zarovnání –
implicitně char=desetinná čárka
left|center|right|justify|char
• Vertikální zarovnání
top|middle|bottom
• Buňka přes více sloupců
colspan=počet
• Buňka přes více řádků
rowspan=počet
Příklad tabulky
<table border>
<tr>
<td>První buňka prvního řádku</td>
<td>Druhá buňka prvního řádku</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>Přes 2 sloupce</td>
</tr>
</table>
Grafické objekty <img>
• Syntax značky
<img src="URL_obrázku"
alt="text_popisku"
width="šířka"
height="výška"
border="šířka_okraje"
align="zarovnání_a_obtékání">
• Zarovnání
top|middle|bottom|left|right
• Přerušení obtékání textu
<br clear="left|right|all">
Hypertextové odkazy <a>
• Syntax značky
<a href="URL_odkazu">
• Odkazy uvnitř dokumentu (návěští)
<a href="#návěští">
• Příklad návěští
<h1 id="nadpis">…</h1>
<a href="#nadpis">…</a>

Podobné dokumenty

1. datové sklady - metody uskladnění 1) MOLAP

1. datové sklady - metody uskladnění 1) MOLAP Definuje se pro tabulky kaskádně závislé na nadřazených tabulkách. Je‐li smazán  referovaný záznam z nadřazené tabulky, jsou odstraněné také závislé záznamy v této  tabulce;  Jak byste implementova...

Více

0 ÚVOD

0 ÚVOD Spojení „datová zpráva“ zdůrazňuje skutečnost, že se komunikuje pomocí nového typu zpráv, vytvářeného, přenášeného, zpracovávaného, uschovávaného, zpřístupňovaného a prezentovaného páve pomocí elek...

Více

hw-sw okruhy

hw-sw okruhy funkce pro proměnné  x0 x1 x2 x3  nebo např. řádek 1 je  x0 x1 x2 x3 ). Takže akorát do  jednotlivých políček tabulky napíšeme, jakou hodnotu má pro daný řádek  (vstupní písmeno)  výstupní funkce. ...

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy používá jeho kombinace s CSS. CSS (Cascading Style Sheets) – je jazyk, kterým se popisuje způsob zobrazení stránek napsaných např. v jazycích HTML nebo XHTML. Podstatnou výhodou je, že lze díky něm...

Více

Plán ICT na období 2006 až 2008

Plán ICT na období 2006 až 2008 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek

Více

Programové, informační a výpočetní systémy (14) 1. VÝPOČETNÍ

Programové, informační a výpočetní systémy (14) 1. VÝPOČETNÍ 3) Cyklus - v závislosti na splnění podmínky se část programu vykoná vícekrát datove struktury Hlavním cílem je zjednodušit a zpřehlednit program, který provádí operace s datovým typem. Jsou-li vše...

Více

Organic Search Traffic

Organic Search Traffic http://forum.matweb.cz ­ http://forum.matweb.cz

Více