B - Místo pro život

Komentáře

Transkript

B - Místo pro život
Nejlepší
místo pro život
2011
2.
1.
Plzeňský kraj
Královéhradecký
kraj
Každý z nás potřebuje ke spokojenému životu něco
jiného. Jeden přírodu, druhý možnost kulturního
vyžití, třetí dostatek pracovních příležitostí, čtvrtý hustou síť obchodů… Ale kolik z nás žije tam,
kde by chtěl? Kolik z nás je spokojeno se službami v místě svého bydliště? A víte vůbec, kde byste
skutečně mohli vést spokojený život odpovídající
vašim nárokům a požadavkům?
3.
Hl. m. Praha
Projekt Místo pro život vám dokáže odpovědět.
Prostřednictvím statistických dat zjišťuje kvalitu
života v jednotlivých krajích České republiky a zároveň se snaží zjistit, jaké životní hodnoty my Češi
vlastně vyznáváme. Zda nám jde více o t o MÍT, nebo
ŽÍT. Projekt k tomu využívá nejen objektivní kritéria, ale také názory svého kolegia, které tvoří významné osobnosti českého společenského života.
To sestavilo pomyslný žebříček základních životních hodnot, jehož prostřednictvím určilo, který kraj v České republice je tím nejlepším místem pro život. A vy si tak budete moci odpovědět
na otázku, zda skutečně žijete tam, kde by se vám
žilo nejlépe (kde byste se cítili opravdu šťastni).
www.mistoprozivot.com
Kolegium
Místa pro život
Pestrý pohled na svět a vyznávání různých životních hodnot – i takto bychom mohli popsat důvody, které nás vedli
k oslovení významných osobností do kolegia projektu Místo pro život. Projektu, jehož cílem není jen zmapování
životních podmínek v krajích České republiky, ale i diskuse nad hodnotami, jež naši občané skutečně vyznávají.
A proto jsme se obrátili na osobnosti, které svými názory a odborností přispívají ke společenskému diskurzu
v České republice, aby k osmi zkoumaným oblastem přiřadili váhy důležitosti a sestavili tak pomyslný hodnotový
žebříček národa. Skrze tento hodnotový žebříček pak byla zvážena důležitost jednotlivých oblastí a vybrán vítěz.
Zbigniew Czendlik, duchovní
Táňa Fischerová, herečka
Narodil se v polském Brenně, po dokončení kněžského semináře působil v polských Katowicích. V roce 1992 přišel
do Čech, kde začínal na faře v Náchodě.
Od roku 1997 působí v Lanškrouně. Díky
svým kontaktům s lidmi v showbyznysu se
mu daří úspěšně se věnovat charitě a získávat peníze pro lidi s postižením nebo
pro seniory.
Vystudovala brněnskou Janáčkovu akademii múzických
umění, vedle herectví se však také aktivně věnovala politice.
V letech 2002–2006 byla nezávislou poslankyní Parlamentu
ČR. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderuje tradiční
televizní Adventní koncerty, podílí se na práci v řadě nadací
a občanských sdružení.
„Jednou z hlavních křesťanských ctností je uměřenost. V praxi to znamená žít tak, aby člověk neničil
sebe ani své okolí.“
Oldřich Vacek, ředitel
„Pokud uvízneme pouze v materiálních hodnotách,
nenajdeme východiska ze složité situace, ve které se
dnes naše společnost nachází.“
Bohdana Horáčková,
ředitelka komunikace Skupiny ČEZ
Rut Kolínská, zakladatelka
Absolventka strojní a elektrotechnické fakulty Vysoké školy báňské
v Ostravě svou kariéru zahájila v roce
1993 v České televizi jako redaktorka
a dramaturgyně zpravodajství a publicistiky. Ředitelkou komunikace skupiny ČEZ se stala v červnu roku 2009.
Od té doby řídí všechny oblasti vnější komunikace společnosti. Mezi její
záliby patří sport, hudba, moderní architektura a design.
Sítě mateřských center, laureátka ceny
Žena Evropy
Rut Kolínská v roce 1992 v Praze založila
první mateřské centrum. V roce 2001 stála
za vznikem občanského sdružení Síť mateřských center. Cílem sdružení je posilovat
hodnotu rodiny, úlohu rodičů a mateřskou
roli ženy ve společnosti a také podporovat
právní ochranu rodiny, mateřství a rovných
příležitostí mužů a žen. Rut Kolínská je laureátkou ocenění Žena Evropy.
„Stav každé situace nebo oblasti je nejvíce určován
kvalitou charakterů lidí, kteří se v ní nacházejí.“
Jan Potměšil, herec
Filmový a divadelní herec Jan Potměšil je známý například
z filmových snímků Proč? nebo Bony a klid. Na divadelních
prknech zazářil především v titulní roli Shakespearovy hry Richard III., kterou ztvárnil jako člen divadelního spolku Kašpar.
V prosinci 1989 utrpěl při automobilové havárii zranění páteře, po kterém částečně ochrnul. V České televizi moderuje
pořad Klíč určený (nejen) lidem se zdravotním postižením.
Petr Zahradník, člen Národní
ekonomické rady vlády (NERV)
Vedoucí kanceláře pro Evropskou unii
v České spořitelně se členem NERVu
stal v roce 2009. V 90. letech působil
v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády a Mezinárodním ústavu pro analýzu aplikovaných systémů v rakouském
Laxenburgu. V letech 1995–1999 byl
také externím ekonomickým konzultantem Kanceláře prezidenta republiky. Petr Zahradník se systematicky věnuje spolupráci s akademickou sférou
a publikační činnosti.
Radek Špicar, ředitel vnějších
vztahů Škoda Auto a viceprezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR
Ředitel vnějších vztahů ve společnosti
Škoda Auto má na starosti vztahy s veřejnými institucemi na národní a evropské úrovni, oblast strukturálních
fondů a realizaci konceptu Corporate Social Responsibility. Dříve působil
jako náměstek místopředsedy vlády
pro ekonomiku České republiky. Přednáší na Institutu ekonomických studií
Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Praze a na Diplomatické akademii
v Praze. Je absolventem Karlovy univerzity a University of Cambridge.
„Z pohledu dlouhodobě prosperující a sociálně vstřícné
společnosti bych považoval za největší hodnotu kvalitní
vzdělání a péči o nastupující generaci, jež by byla kvalitativně výše než ta naše.“
Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT
Hanka Zemanová,
Miroslav Svítek je v současné době děkanem Fakulty dopravní
ČVUT a vedoucím Katedry řídicí techniky a telematiky. Od roku
2005 je mimořádným profesorem aplikované informatiky
na Katedře informatiky Fakulty přírodních věd na Univerzitě
Matěja Bela v Banské Bystrici a od roku 2009 čestným profesorem na Universidad Autonoma de Bucaramanga v Kolumbii.
Zaměřuje se na dopravní telematiku, teorii systémů, telekomunikace a informatiku. V roce 2001 získal Miroslav Svítek cenu
rektora ČVUT za vědecký přínos, v roce 2008 obdržel zlatou
Felberovu medaili za významné zásluhy o rozvoj ČVUT.
Hanka Zemanová se dlouhodobě věnuje všemu okolo biopotravin a ekologického životního stylu. Ke všeobecné
osvětě přispívá psaním knih a článků, ve kterých představuje originální
recepty, české ekofarmáře a odpovídá na dotazy týkající se bioproduktů.
Vedle toho stíhá provozovat rodinnou
biopekárnu.
propagátorka „bio“ životního stylu
Partner projektu
Botanické zahrady Hl. města Prahy
Oldřich Vacek působí v čele pražské Botanické zahrady od roku 2003
a za tu dobu absolvoval několik expedic
do více či méně vzdálených koutů světa.
Mezi jeho nejoblíbenější destinace patří Peruánské Andy. K přírodě měl velmi
blízko od mládí, již v páté třídě chtěl být
zoologem.
„Místo pro život, to je domov. Aby se člověk cítil být
doma, musí se cítit bezpečný.“
Karel Žďárský, majitel firmy Farmet, Firmy roku 2009
Je předsedou představenstva strojírenské firmy Farmet.
V roce 2009 získal prestižní ocenění Firma roku. Jeho firma
vyvíjí, vyrábí a dodává stroje pro profesionální použití v oblasti zpracování půdy a technologií na zpracování olejnatých
semen. Karel Ždárský původně vystudoval kybernetiku. Společnost založil v roce 1992. Ta se z původně malé dílny stala
moderní firmou s 200 pracovníky.
Jan Pirk, kardiochirurg
Přední český kardiochirurg působí jako
přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie Institutu klinické
a experimentální medicíny v Praze. Je
členem několika významných českých
i zahraničních vědeckých orgánů a lékařských společností. Ve volném čase
se věnuje sportu, zejména běhání.
Stanislav Skalický,
ředitel Asociace českých poraden
Je ředitelem Asociace občanských poraden, která poskytuje
nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech. Všech 42 poraden
zodpoví ročně na desítky tisíc dotazů na téma sociálních
dávek, sociální pomoci, pojištění, pracovněprávních vztahů
nebo zaměstnanosti. Poradny také upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky v legislativě a na neřešené
problémy občanů.
„Možná více než samotné vymezení nejdůležitějších
hodnot je zásadnější to, jak se chováme jeden k druhému při jejich prosazování.“
Tomáš Dvořák, desetibojař
Český desetibojař, trojnásobný mistr světa, svého času
držitel světového rekordu a dosud druhého nejlepšího výkonu
všech dob – 8994 bodů nasbíral v roce 1999 v Praze. V témže
roce se Tomáš Dvořák stal vítězem ankety o nejlepšího atleta
ČR. Může se pochlubit také tím, že jako jediný desetibojař
v historii dokázal třikrát překonat hranici 8900 bodů.
„Můj žebříček opanují sféry lidského porozumění
a starost o budoucí generace, jež budou žít ve společnosti a prostředí, které jim zanecháme.“
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu
Zpracovatel výzkumuZpracovatel výzkumu
Partner projektu Partner projektu Mediální
partneři Mediální partneři
Zpracovatel
výzkumu
Partner projektu
Mediální
partneři
Partner projektu
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu
Partner projektu
Mediální
partneři
Zpracovatel
výzkumu
kumu
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde.
Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT
NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
kumu
Miluji přírodu, žiji na Liberecku
Pokud jde o ekologii, nejlépe dopadl Liberecký kraj. Z osmi sledovaných
kritérií jich je sedm – tedy všechna kromě investic do životního prostředí –
vyhodnoceno pozitivně. Je zde nejvyšší poměr zelených ploch, ale i chráněných oblastí, nejméně znečištěné ovzduší a na počet obyvatel připadá
nejnižší množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Zcela podprůměrná je i produkce komunálního odpadu a lehce podprůměrná produkce nebezpečného odpadu.
Žebříček naopak uzavírá česká metropole. Praha má nejnižší podíl zeleně
i chráněných ploch a největší objem vypouštěných odpadních vod. A podle
ročních průměrů dýchají Pražané nejméně čistý vzduch. Na druhou stranu ovšem produkují podprůměrné množství komunálního i nebezpečného
odpadu a jsou největšími fanoušky recyklace. Investice do ochrany životního prostředí jsou průměrné.
POŘADÍ KRAJŮ V HODNOCENÉ OBLASTI
EKOLOGIE A PŘÍRODA
1. Liberecký kraj
2. Zlínský kraj
3. Plzeňský kraj
4. Karlovarský kraj
5. Královéhradecký kraj
6. Jihočeský kraj
7. Olomoucký kraj
8. Jihomoravský kraj
9. Ústecký kraj
10. Kraj Vysočina
11. Moravskoslezský kraj
12. Pardubický kraj
13. Středočeský kraj
14. Hl. m. Praha
JAK TO VIDÍ KOLEGIUM?
14 %
Členové kolegia přistupují k ekologii a kvalitě životního prostředí různě. Pro některé je příroda a prostředí, ve kterém žijí, prioritou, jiní upřednostňují ostatní oblasti výzkumu. „Prostředí,
ve kterém každý organismus žije, je tím rozhodujícím faktorem
pro jeho zdárný vývoj, růst a přežívání,“ uvedl například přední
kardiochirurg Jan Pirk.
O mé zdraví je postaráno,
žiji na Královéhradecku
Ostatní kraje mohou zdravotní síť závidět Královéhradecku. Ve všech sledovaných kritériích je tady dosaženo nadprůměrných hodnot, v počtu lékáren a podílu bezbariérových spojů v MHD má kraj hodnoty dokonce nejvyšší. Plusem je i vysoká kapacita lůžek v nemocnicích a v pensionech pro
seniory. Královéhradecký kraj je rovněž jedním ze dvou regionů, kde průměrná naděje na věk dožití převyšuje 78 let. Mírně nadprůměrný je zde
počet lékařů a zubařů a obyvatelé kraje vykazují nižší pracovní neschopnost.
Nejnižší hodnocení v oblasti zdravotní a sociální péče má naopak Středočeský kraj. V porovnání s celorepublikovým průměrem je tu o třetinu méně
zubařů a o pětinu méně lůžek v nemocnicích. Podprůměrně je tady i lékáren a praktických lékařů. Pozitivní však je, že v místní MHD jezdí o 15 %
více bezbariérových spojů a je zde i o desetinu více lůžek v domovech pro
seniory. Pro Středočechy jsou příznačné nadprůměrná pracovní neschopnost a průměrný věk dožití.
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
POŘADÍ KRAJŮ V HODNOCENÉ OBLASTI
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SFÉRA
1. Královéhradecký kraj
2. Hl. m. Praha
3. Plzeňský kraj
4. Kraj Vysočina
5. Jihočeský kraj
6. Pardubický kraj
7. Olomoucký kraj
8. Ústecký kraj
9. Zlínský kraj
10. Jihomoravský kraj
11. Karlovarský kraj
12. Liberecký kraj
13. Moravskoslezský kraj
14. Středočeský kraj
JAK TO VIDÍ KOLEGIUM?
Nezbytnou součástí každé společnosti je fungující zdravotní
systém a péče o sociálně slabší jedince. Každá komunita by
se měla umět důstojně postarat o děti bez domova, o seniory i společensky znevýhodněné spoluobčany. Tento názor sdílí
i většina členů kolegia, jež oblast ohodnotilo 13 %. Nejvýše si
zdraví cení Stanislav Skalický, který kategorii přiřadil 20 %.
Partner projektu
Mediální partneři
13 %
Zpracovatel výzkumu
kumu
Záleží mi na dětech,
žiji na jižní Moravě
Na přední příčce v oblasti péče o děti a vzdělávání se umístil Jihomoravský
kraj. Mají tady druhý nejvyšší počet dětských hřišť kontrolovaných hygienikem. Pro rozvoj regionu je důležité, že tři čtvrtiny vysokoškoláků studují
na místní vysoké škole – minimalizuje se tak riziko odlivu mladých vzdělaných lidí z regionu. V kraji se dá sledovat nadprůměrný zájem o základní
umělecké školy. Mírně nadprůměrná je kapacita mateřských škol a průměrných hodnot dosahuje Jihomoravský kraj v počtu žáků v jedné třídě
na ZŠ. Podprůměrné jsou zde výdaje na 1 pracovníka ve vědě a výzkumu.
Na posledním místě skončil Pardubický kraj, a to především kvůli nízké
péči o dětská hřiště. V celém kraji bylo ve sledovaném období pod dohledem hygienika jen jedno jediné hřiště – v Chrudimi. Pro studium na vysoké
škole se ve svém kraji rozhodla pouze pětina mladých lidí. Z těch, kdo míří
za hranice regionu, jich dvě třetiny odcházejí do Prahy nebo do Jihomoravského kraje; do Hradce Králové jich jde studovat jen 13 %. Místní základní
školy zaznamenávají mírný nadprůměr v počtu žáků a základní umělecké
školy dokonce dokážou přitáhnout téměř o pětinu dětí více než jinde.
POŘADÍ KRAJŮ V HODNOCENÉ OBLASTI
PÉČE O DĚTI A VZDĚLÁVÁNÍ
1. Jihomoravský kraj
2. Plzeňský kraj
3. Zlínský kraj
4. Hl. m. Praha
5. Moravskoslezský kraj
6. Kraj Vysočina
7. Liberecký kraj
8. Olomoucký kraj
9. Jihočeský kraj
10. Karlovarský kraj
11. Královéhradecký kraj
12. Středočeský kraj
13. Ústecký kraj
14. Pardubický kraj
JAK TO VIDÍ KOLEGIUM?
18 %
Péči o děti považuje většina členů kolegia za jednu z primárních
povinností každé společnosti. I proto je tato kategorie nejvýše
hodnocenou oblastí. „Děti patří k našemu největšímu bohatství,
je naší povinností pečovat nejen o jejich zdraví, ale také o jejich
rozhled a vzdělání, rozvíjet jejich vztah ke komunitě, kde žijí,“
řekla Rut Kolínská.
Volný čas trávím aktivně,
žiji na Liberecku
Volnočasový žebříček vede Liberecký kraj. Nejlepšího hodnocení ale dosáhl
spíš díky příležitostem pro rozvoj turismu nežli pestrostí nabízených aktivit.
Je tu víc než dvojnásobek koupališť a vodních ploch vhodných ke koupání
a vzhledem k počtu obyvatel i dvojnásobek lůžek v ubytovacích zařízeních.
Místní sportovní kluby, turistické oddíly a junáci dokážou přilákat do svých
řad vysoký počet členů a na své si přijdou v kraji i intelektuálové – na jednoho čtenáře ve veřejných knihovnách čeká o desetinu více titulů.
Podprůměrných hodnot ve všech kritériích volnočasových aktivit dosáhl
naopak Moravskoslezský kraj. Nejviditelnější rozdíl mezi severní Moravou
a Slezskem a ostatními kraji je v počtu kulturních institucí, v počtu pořádaných akcí a zároveň v návštěvnosti. Na poloviční úrovni je i počet lůžek
v turistických zařízeních. Junáci s turisty a sportovci mají k počtu obyvatel
o pětinu méně členů a v knihovnách je pro čtenáře k dispozici o třetinu
méně knih. Je zde i o desetinu méně koupališť a vodních ploch ke koupání.
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
POŘADÍ KRAJŮ V HODNOCENÉ OBLASTI
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A TURISMUS
1. Liberecký kraj
2. Královéhradecký kraj
3. Hl. m. Praha
4. Jihočeský kraj
5. Karlovarský kraj
6. Plzeňský kraj
7. Středočeský kraj
8. Jihomoravský kraj
9. Olomoucký kraj
10. Pardubický kraj
11. Zlínský kraj
12. Kraj Vysočina
13. Ústecký kraj
14. Moravskoslezský kraj
JAK TO VIDÍ KOLEGIUM?
Po náročném pracovním týdnu se rádi k odpočinku uchýlíme
do přírody, navštívíme zajímavé turistické objekty a strávíme
volný čas aktivitami, při kterých zapomeneme na ruch všedních dnů a načerpáme novou energii. „Zjistila jsem, že život
mimo město mi přináší mnoho všedních radostí, které ve městě nejsem schopna tolik vnímat,“ říká Hanka Zemanová.
Partner projektu
Mediální partneři
7 %
Zpracovatel výzkumu
kumu
Užívám si vymožeností
moderního světa, žiji v Praze
Je logické, že na nejvyšší příčku, pokud jde o rozvoj infrastruktury, vystoupalo hlavní město. Praha získala vysoké hodnocení zásluhou velmi husté železniční sítě, která metropoli, jež je i významnou dálniční
a silniční tepnou, protíná. Opačnou stranu mince představuje vysoký
počet automobilů na jednu čerpací stanici. Takřka každý Pražan je
připojen k vodovodu s pitnou vodou i ke kanalizaci a zdejší čističky
odpadních vod mají v celorepublikovém srovnání největší kapacitu.
Na konci pořadí v oblasti rozvoje infrastruktury je Plzeňský kraj. Přípojku na vodovod a pitnou vodu tady stále nemá téměř pětina lidí, dálnice
a silnice čítají o pětinu méně kilometrů a železniční síť je v porovnání
s ostatními kraji o desetinu řidší. Kapacita čističek odpadních vod je
o desetinu nižší a na mírně podprůměrné úrovni je podíl lidí připojených ke kanalizaci. Počet vozů na jednu čerpací stanici je lehce pod
průměrem.
POŘADÍ KRAJŮ V HODNOCENÉ OBLASTI
INFRASTRUKTURA
1. Hl. m. Praha
2. Moravskoslezský kraj
3. Ústecký kraj
4. Královéhradecký kraj
5. Karlovarský kraj
6. Liberecký kraj
7. Pardubický kraj
8. Kraj Vysočina
9. Olomoucký kraj
10. Jihočeský kraj
11. Středočeský kraj
12. Jihomoravský kraj
13. Zlínský kraj
14. Plzeňský kraj
9 %
JAK TO VIDÍ KOLEGIUM?
V dnešní době je pro nás samozřejmé propojení nejen celé naší
republiky, ale i celého světa. Se zvyšující se náročností na rychlý přenos informací i zboží se zvyšují i požadavky na kvalitní infrastrukturu. Z kolegia nejvýše ohodnotili oblast rozvoje infrastruktury 15 % Petr Zahradník, Radek Špicar a Karel Žďárský.
Rád se angažuji ve věcech
veřejných, žiji v jižních Čechách
Tradiční pospolitost připomíná svým charakterem Jihočeský kraj. Stále tu
přetrvává tradice dobrovolných hasičů – v porovnání s ostatními kraji jich
je zde více než dvojnásobek. Jihočeši jsou nadprůměrně politicky aktivní –
volební právo uplatňují v enormní míře a na pozice zastupitelů kandiduje
o třetinu víc zájemců. Angažovanost v občanských sdruženích je o pětinu
vyšší než celostátní průměr. Velmi rozšířené je dárcovství krve. Kraj stále
čeká na to, až ho objeví jako vhodné místo k životu cizinci, těch tu je v porovnání s celorepublikovým průměrem o čtyřicet procent méně.
Co platí pro jižní Čechy, není pravda v Moravskoslezském kraji. Tady
naopak počet občanských sdružení a obecně prospěšných společností
sahá hluboko pod celorepublikový průměr. O pětinu méně lidí než ve zbytku ČR tu jeví zájem o to, rozhodovat o dění ve své obci přímo z radnice.
Také své volební právo zde uplatňuje o desetinu obyvatel méně. Moravskoslezský kraj má i velmi podprůměrný počet dobrovolných hasičů a do značné míry stojí mimo zájem cizinců.
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
POŘADÍ KRAJŮ V HODNOCENÉ OBLASTI
OBČANSKÁ SPOLEČNOST A TOLERANCE
1. Jihočeský kraj
2. Hl. m. Praha
3. Plzeňský kraj
4. Kraj Vysočina
5. Pardubický kraj
6. Královéhradecký kraj
7. Středočeský kraj
8. Jihomoravský kraj
9. Liberecký kraj
10. Karlovarský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Zlínský kraj
13. Ústecký kraj
14. Moravskoslezský kraj
JAK TO VIDÍ KOLEGIUM?
Každý den se v novinách a zprávách divíme, čeho jsou lidé kolem nás schopni. Pesimisté hovoří o moderních společnostech
jako o rozpadajících se komunitách, v nichž se lidé navzájem
nerespektují a neberou jeden na druhého ohledy. „Přál bych
si žít v tolerantní občanské společnosti, která umožňuje harmonický rozvoj rozdílných osobností v celém spektru jejich
životních hodnot,“ říká Miroslav Svítek.
Partner projektu
Mediální partneři
12 %
Zpracovatel výzkumu
kumu
Mám větší šance při
výběru práce, žiji v Praze
Prvenství Prahy v oblasti podmínek práce není překvapením. Na jedno pracovní místo se hlásí polovina uchazečů, nezaměstnanost je na poloviční
hodnotě, metropole vykazuje o třetinu méně dlouhodobě nezaměstnaných
a platy jsou tady o čtvrtinu vyšší než ve zbytku republiky. Nezaměstnanost
mezi mladými lidmi je v Praze o desetinu nižší. Je ale zajímavé, že i přes přítomnost velkých zaměstnavatelů realizujících politiku společenské odpovědnosti zaměstnávají pražské firmy o desetinu méně handicapovaných.
Investice řízené přes CzechInvest nehrají zásadní roli.
O pětinu vyšší nezaměstnanost a o třetinu víc uchazečů na jedno nabízené pracovní místo tíží naopak Karlovarský kraj. Karlovarsko má o desetinu větší podíl dlouhodobě nezaměstnaných
i mladých lidí bez práce. Lidé tu berou podprůměrné mzdy a v posledním roce do kraje
proudí i podprůměrné investice.
POŘADÍ KRAJŮ V HODNOCENÉ OBLASTI
PODMÍNKY PRÁCE
1. Hl. m. Praha
2. Plzeňský kraj
3. Pardubický kraj
4. Zlínský kraj
5. Královéhradecký kraj
6. Moravskoslezský kraj
7. Liberecký kraj
8 . Jihočeský kraj
9. Středočeský kraj
10. Ústecký kraj
11. Kraj Vysočina
12. Jihomoravský kraj
13. Olomoucký kraj
14. Karlovarský kraj
JAK TO VIDÍ KOLEGIUM?
Ačkoli jsou na světě důležitější věci než peníze, těžko bychom si
bez nich dokázali svůj život představit. Finanční prostředky jsou
potřeba k zajištění rodiny a pohodlného osobního života. A ne
nadarmo se říká, že bez práce nejsou koláče. Kategorii pracovních podmínek ohodnotil nejvýše Karel Žďárský, který ji ocenil
osmnácti procenty.
12 %
Cítím se bezpečně,
žiji na Pardubicku
Pokud jde o bezpečí, prim hraje Pardubický kraj. Je tady o čtyři pětiny méně
problémových uživatelů drog a podprůměrná kriminalita, přičemž objasněnost zločinů je o čtvrtinu vyšší než ve zbytku ČR. Kraj se může pyšnit
o třetinu nižší dopravní nehodovostí. Nepřekvapí proto, že na počet obyvatel připadá na Pardubicku podstatně méně policistů.
Přímým protikladem je česká metropole, která dokazuje, že zhoršená
bezpečnost je odvrácenou stranou příležitostí, jež velká města přinášejí.
V Praze je více než dvojnásobná pravděpodobnost
dopravní nehody, k počtu obyvatel jedenapůlnásobek problémových uživatelů drog, téměř
dvojnásobná kriminalita s poloviční šancí
najít pachatele. Pozitivní však je, že na pořádek a bezpečnost dohlíží více policistů.
Ve stáří registrovaných automobilů se metropole nijak neliší od ostatních krajů.
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
POŘADÍ KRAJŮ V HODNOCENÉ OBLASTI
BEZPEČNOST
1. Pardubický kraj
2. Kraj Vysočina
3. Zlínský kraj
4. Jihočeský kraj
5. Královéhradecký kraj
6. Karlovarský kraj
7. Plzeňský kraj
8. Středočeský kraj
9. Jihomoravský kraj
10. Moravskoslezský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Ústecký kraj
13. Liberecký kraj
14. Hl. m. Praha
JAK TO VIDÍ KOLEGIUM?
Ideálním místem pro život je pro nás všechny takové prostředí, ve kterém se cítíme bezpečně. Ať jsme se rozhodli strávit
život v kterémkoli kraji, bezpečnost je jedním ze základních
předpokladů pro naši spokojenost a jedním z hlavních kritérií, která rozhodují o tom, kde si zvolíme svůj domov. I z těchto
důvodů kolegium přikládá této kategorii druhou nejvyšší váhu
ze zkoumaných oblastí.
Partner projektu
Mediální partneři
15 %
Zpracovatel výzkumu
kumu
Žít na Plzeňsku?
Proč?
Dobré dálniční propojení Plzně se západní Evropou přivedlo do Plzeňského
kraje nové investice, v republikovém průměru dokonce dvojnásobně vyšší.
V tomto kraji je poloviční dopravní nehodovost. Západočeši se chovají zodpovědně i v jiných oblastech - v porovnání s celorepublikovým průměrem vyprodukují o čtvrtinu méně odpadu. Do kanalizace tu ale plyne víc odpadních
vod. Problém je, že pětina obyvatel pořád není napojena na vodovodní síť
s pitnou vodou. Na druhou stranu se v kraji dbá na kontrolu dětských hřišť
a nemocní mohou využít nadprůměrné množství lékáren. O pětinu více lidí je
buď členem nějakého sportovního klubu, aktivním turistou nebo junákem,
a čtenáři mají v knihovně na výběr dokonce o čtvrtinu více knih než v jiných
částech republiky.
Investoři říkají ANO!
Proč NE?
Třeba kvůli vodě.
V Plzeňském kraji kontrolují hygienici dvakrát
více dětských hřišť.
Investoři kraji věří, investují zde dvakrát více,
než je republikový průměr.
Průměr v ČR 2,57*
Plzeňský kraj 3 524*
Průměr v ČR 1 543*
*počet dětských hřišť kontrolovaných hygieniky/1000 obyvatel
B 3
kraj plzeňský
ČTVRTEK
2010
ČTVRTEK8.8.ČERVENCE
ČERVENCE
2010
WWW.IDNES.CZ
WWW.IDNES.CZ
Lidé budou mít práci.
Investoři se vracejí
PLZEŇ, DOMAŽLICE, TACHOV Příběh opuštěné tovární haly v Domažlicích je symbolický. Ještě minulý
rok to vypadalo, že region kvůli krachu developera stavby přijde o
úspěšného zahraničního investora, který i v době nejhlubší hospodářské krize chtěl zaměstnat několik desítek lidí. Navíc hrozilo, že
prázdná továrna, o kterou nikdo
nejevil zájem, bude ještě dlouho
hyzdit okolí a připomínat, že těžké
časy jen tak neskončí.
Nakonec se německý výrobce
nárazníků pro auta Benteler usadil
v Ostrově u Stříbra a stal se v lednu
prvním zahraničním investorem v
Plzeňském kraji za více než rok trvající ekonomické recese. Začínající konec krize odpískali i v Domažlicích. Společnost, která už v místní průmyslové zóně podniká, projevila o torzo haly zájem.
Trať mezi Plzní
a Mostem se
znovu uzavírá.
Po devíti dnech
„S jejím majitelem vyjednáváme o ceně. Zájem projevily obě
strany,“ řekl Jaroslav Škarda, provozní inženýr firmy ProHeq, která
chce areál odkoupit a dostavět. Výrobce nerezových vybavení hotelů
a restaurací už v Domažlicích zaměstnává 160 lidí. Na každém dalším hektaru výrobní plochy bude
muset podle domažlických pravidel pro investory dát práci minimálně 65 pracovníkům.
„Pohrozili jsme žalobou na vyklizení pozemku a je vidět, že to zafungovalo a ledy se prolomily. Těžit z toho budou nezaměstnaní,
kteří získají práci,“ uvedl místostarosta Domažlic Dalibor Kubů.
Vyhlídky domažlické průmyslové zóny přesto nejsou nejrůžovější. Z původních tří zájemců v současné době vyrábí jen jeden, právě
ProHeq. Od svého záměru ustou-
FAKTA
Kolik lidí zaměstnají
investoři v regionu
Počet nových pracovních pozic
Plzeňský kraj
Lear - Ostrov u Stř.
Assa Abloy - Ostrov u Stř.
Rieter - Bor u Tachova
Sony - Štěnovice u Plzně
Kermi - Stříbro
Grammer - Tachov
250
100
80
250
250
250
pil i další nadějný investor, firma
Haas Bohemia. Důvod? Stále špatná ekonomická kondice země.
Zklamání panuje také na druhém konci kraje, v Benešovicích
na Tachovsku. Měla tu vyrůst pátá
průmyslová zóna na 65. kilometru
dálnice D5 Plzeň - Rozvadov. Projekt německého investora na stavbu tří logistických a výrobních hal
zkrachoval podle slov jeho českého zástupce také kvůli příliš pomalému ozdravování ekonomiky.
Přitom v regionu je znát, že čer-
ginalita odůvodnění nominací, nikoli kvantita hlasů.
FAKTA
Zdejší obyvatelé mají rádi pohyb a přírodu, každý
pátý z nich je členem nějakého sportovního oddílu
nebo Junáka.
ná doba už za sebou opravdu začala zavírat vrátka. Například na Tachovsku se od března snížila nezaměstnanost o více než tři procentní
body. Ještě do konce letošního roku
by mělo ve výrobě a logistice vzniknout v kraji téměř tisíc nových pracovních míst. Další volné pozice se
v připravovaných továrnách uvolní
příští rok. Od října přijme stovky
lidí v Ostrově u Stříbra dodavatel automobilových sedaček a elektrických rozvodných systémů Lear.
„Po několika těžkých měsících,
kdy aktivita na trhu byla minimální, sledujeme postupný nárůst zájmu investorů,“ potvrdil Filip Kozák z agentury CBRE, která firmu
Lear v Česku zastupovala. V Ostrově rozšíří výrobu také švédský výrobce dveřních systémů Assa
Abloy a dodavatel optických vláken a kabelových systémů Neumatic. Přímo ve Stříbře vyroste do
příštího roku další hala výrobce
sprchových koutů a otopných těles Kermi. Do Štěnovic na Plzeňsku se chystá japonský koncern
Sony. Bude tu vyrábět a balit disky
Blu-ray, CD a DVD. Jan Novotný
Plzeňský kraj bude mít své ikony.
Slavné ženy, které vyberou muži
PLZEŇ (živ) Nejinspirativnější ženy
ze svého okolí mohou občané Plzeňského kraje zvolit v nové soutěži Plzeňské ikony. Zhruba desítku
vítězek nafotí přední český fotograf Herbert Slavík. Snímky pak budou od 25. srpna zdobit okolí plzeňských městských hradeb.
Nominovány mohou být ženy
spjaté s Plzní a krajem
Soutěž byla včera vyhlášena na
stránkách www.plzenskeikony.eu.
„Nominovány mohou být ženy z
Plzně a Plzeňského kraje, a to kýmkoliv,” vysvětluje Denisa Haubertová z pořadatelského týmu Evropské hlavní město kultury 2015. „Navrhovatel musí napsat krátkou
esej o maximálně 250 slovech, ve
které svůj návrh zdůvodní,” upřesňuje Haubertová.
Porota? Hanák, Langmajer,
Bárta a další
O vítězkách rozhodne mužská odborná porota, složená ze slavných
plzeňských rodáků a osobností
spjatých s Plzní. Zasednou v ní například herci Tomáš Hanák, Martin
Stránský, Jiří Langmajer, zpěvák
Dan Bárta, architekt Jiří Boudník
nebo režisér Vilém Dubnička.
Posuzovat se bude kvalita a ori-
Slavné ženy spjaté
s Plzní
Slavnostní vyhlášení se
uskuteční 29. července
Kateřina Emmons
držitelka olympijského
rekordu ve střelbě ze
vzduchovky
Helena
Houdová
Miss ČR a zakladatelka
nadačního fondu
Slunečnice
Ivona
Jeličová
baletka, držitelka
Thálie za rok 2009
Jména žen, které se octnou mezi
slavnými tvářemi Plzně a Plzeňska, budou vyhlášena 29. července
při příležitosti odhalení kašen na
plzeňském náměstí. Z vybraných
tváří žen vznikne outdoorová výstava s názvem Plzeňské ikony, která bude umístěna v blízkosti plzeňských hradeb počínaje 25. srpnem. Tato výstava je vedena, stejně jako celá kandidatura, snahou
aktivizovat obyvatele Plzně, vzbudit v nich zájem nejen o kulturní
dění v Plzni.
A proč právě Plzeňské ikony?
Motivem soutěže je pohled na Plzeň jako ženu. „Tváři Plzně nevěnují vedle populárnější kamarádky
Prahy pozornost davy obdivovatelů,” říká Vilém Dubnička. „Na druhý pohled už ale v té zdánlivě obyčejné tváři začnete rozpoznávat
něco, co vás zaujme mnohem hlouběji. Věnujete-li té věčně druhé
svou lásku a důvěru, zažijete něco,
co by vám ta, která vás upoutala na
první pohled, nebyla schopná dát.
Plzeň je krásná a opomíjená žena.
Věnujte jí svou pozornost!“
Průměr v ČR
5 394*
Bára
Munzarová
televizní a divadelní
herečka
Dagmar
Damková
fotbalová rozhodčí
Vaším objektivem Fotografie, které jste pořídili za jízdy parní lokomotivy na trati Plzeň - Horažďovice
Plzeňský kraj 0,70*
*počet km dálnic, rychlostních silnic a silnic 1. třídy/10 km²
Průměr v ČR 170*
Plzeňský kraj 205*
Stavba klíčové silnice se zpozdí.
Přípravy okruhu Plzně drhnou
PLZEŇ Zahájení stavby silnice, která spojí Jižní a Severní předměstí
Plzně a uleví centru města, bylo
plánováno na podzim letošního
roku. Vzhledem k potížím s pozemky pro elektrické vedení se však
start posune zhruba o čtvrt roku.
Není ale jisté, zda nebude zpoždění větší. Je totiž nutné dotáhnout
do konce jednání se zhruba dvaceti majiteli pozemků pod trasou vedení.
Stavba silnice, která má pro Plzeň a okolí zásadní význam, se už
v minulosti právě kvůli problé-
Ústav umění a designu
Mají nové taláry i žezlo
Ústav umění a designu ZČU v Plzni přišel na promoci svých studentů
s originální novinkou. Odmítl historizující pojetí talárů a navrhl nové,
výrazně stylizované, které připomínají spíše jiná etnika nebo nové světy. Stejně tak překvapil stříbrným žezlem, které vyniká geometrií a tva(ČTK)
rovou čistotou a vytváří pro diváka stroboskopické efekty.
Muž utekl ze soudem
nařízené léčby
odvykl alkoholu. Podle policistů,
kteří po něm vyhlásili pátrání, je
pravděpodobné, že se schovává někde v kraji.
(pek)
Rokycansko
Lapkové vyrazili
do kempů
Osmadvacetiletý František Kočka
ze Všerub (na snímku) utekl koncem června z Psychiatrické léčebny v Dobřanech, do které ho poslal
před třemi roky soud, aby si tam
Plzeňský kraj 50,35*
Průměr v ČR 46,55*
ODS ještě nevyřídila účty za rekordní kampaň
PLZEŇ Ačkoliv uplynulo téměř pět
měsíců od komunálních voleb, plzeňská ODS ještě nemá vyřešené
všechny účty za kampaň. Ta byla
podle neoficiálních informací z posledního oblastního sněmu ODS
rekordně drahá. Vyšla na zhruba
14 milionů korun a dva z nich zřejmě strana ještě neuhradila. V minulosti stály kampaně plzeňské
ODS asi polovinu.
Jiné poltické strany účty za
svou kampaň v Plzni už vyřídily a
jejich zástupci tvrdí, že za propa-
Diplomovaný zubní technik
Management sportovních aktivit
Tisící adoptovaní
v zoo jsou Milan
s Dlouhonožkou
Plzeňský kraj
2 813*
DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM:
Adresa:
Ledecká 35
323 21 Plzeň
Parní lokomotiva Nefalšovaná historická mašina na páru
*počet dopravních nehod/rok
jezdila po trati mezi Plzní a Horažďovicemi.
Foto: 2x Hana Engelthalerová, Rajce.net
Líbila se Cestující i náhodní diváci byli
z parní lokomotivy doslova nadšeni.
Tel./fax:
377 534 450
E-mail:
[email protected]
Sociální práce
Diplomovaný oční optik
Bezpečnost obyvatelstva
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně ana-
Ideální místo
však každý
z nás někde
jinde. Jak jsteJaké
na tom
Co je podstatné právě pro Vás?
A kde je ideální místo k životu podle vás? Každý přikládá
váhu k životu
něčemumá
jinému,
preference
jsou individuální.
jsouVy?
ty vaše?
SI SVÉ MÍSTO
PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOTNAJDĚTE
NA STRÁNKÁCH
WWW.MISTOPROZIVOT.COM!
gaci utratili zlomek toho, co ODS.
Pravděpodobnost, že se firmy, kterým ODS v Plzni dluží ozvou nebo
budou peníze vymáhat u soudu,
je mizivá. Střet se stranou, která
má ve městě velký vliv, by se mohl
negativně odrazit v jejich podnikání.
Předseda plzeňských občanských demokratů Jiří Šneberger na
otázku, zda kampaň ODS před komunálními volbami má celkově
stát 14 milionů a dosud není vše zaplaceno, reagoval vyhýbavě. „To já
neumím v tuto chvíli říct, protože
některé faktury jsou ještě živé. Závěrečný účet kampaně ještě udělaný nebyl. Myslím, že tam ještě jsou
nějaká dohadování o platbách. Některé faktury jsme rozporovali,“ argumentoval Šneberger. Potom tvrdil, že na nevypořádaných účtech
tak dlouho po kampani není nic
divného. „Některé platby naběhnou třeba až za dva měsíce,“ řekl
Šneberger.
Regionální manažer ODS Michal Šašek připustil, že plzeňská
ODS ještě nezaplatila vše, co souviselo s předvolební propagací. „Nějaký dluh tam je,“ uvedl Šašek. Odhadl, že se to může týkat agentury
Paladia nebo agentury Euronova.
Hlavní tvář kampaně ODS v Plzni primátor města Martin Baxa tvrdil, že o dluzích nemá tušení. „O
tom nic nevím,“ ujišťoval Baxa.
Jiné politické strany za komunální kampaň v Plzni dávno zaplatily.
Žádná však neutratila tolik jako
ODS. „Uhradili jsem všechno už
loni. Nesnesl bych mít nevyrovna-
HORAŽĎOVICE
Horažďovice hostí
amatérské divadelníky
Osmadvacátá divadelní přehlídka
amatérských divadelních souborů
pokračuje dnes v Horažďovicích.
Potrvá do neděle 13. března. Dnes
v 9.30 hodin diváci zhlédnou představení Jiřího Brdečky Limonádový Joe v podání sušického divadelního spolku Schody. Ve 13.30 hodin nastoupí Podividlo ažaž z Aše s
hrou Ať žije Bouchon! od Jeana
Della a Géralda Sibleyrase. Kdo
má rád plzeňský soubor Jezírko,
přijde si na své v 16.30 hodin, kdy
uvidí Procházku růžovým sadem
od Jana Jílka. Ve 20 hodin nastoupí
divadelní studio D 3 z Karlových
Varů s hrou Treperendy od Carlo
Goldoniho. V neděli festival završí
v 10 hodin soubor DOS Rozmarýn
Dobřany s představením Rozmarný duch od Noela Cowarda. (jis)
DOLANY
Chodec našel pytel
plný konopí
Osm černých igelitových pytlů plných rostlin konopí našel ve čtvrtek náhodný chodec u polní cesty
k chatové oblasti u rybníka Drahotín nedaleko Plzně. Policisté zjistili, že v pytlích bylo celkem 400 rostlin, které se používají k výrobě marihuany. Nyní hledají svědky, kteří
by jim pomohli objasnit, kdo drogy u cesty vyhodil, informoval včera severoplzeňský policejní mluvčí
Josef Aubrecht. Chodec našel u cesty pytle, a když jeden roztrhl, poznal, že je v nich konopí, a vše nahlásil policistům. Ti zjistili, že někdo vyhodil rostliny ve výšce od 15
do 55 centimetrů. „Rostliny byly
nalezeny asi 500 metrů před obcí
Dolany ve směru od Zruče,“ upřesnil mluvčí.
(ČTK)
Milovníci lyží si
hory ještě užijí
ný závazek,“ prohlásil šéf plzeňské
ČSSD Martin Zrzavecký. Ten uvedl, že socialisté v Plzni byli schopni na kampaň dát zhruba desetinu
toho co ODS. „Používali i trička, čepice. To jsme si nemohli dovolit,“
konstatoval Zrzavecký.
Volební manažer TOP 09 na Plzeňsku uvedl, že jeho strana za propagaci zaplatila zhruba do 30 dnů
po skončení kampaně. V Plzni činil rozpočet na kampaň asi 1,2 milionu korun.
Jaroslav Nedvěd
Celodenní jízdenka pro dospělého
tak bude levnější o 120 korun, od
soboty si ji lyžaři koupí za 400 korun, celodenní dětská pak přijde
na 270 místo 350 korun.
Podle Ivany Vilišové z informačního centra v Železné Rudě je v
okolí od 10 do 40 centimetrů přírodního sněhu, který je doplněn
technickým. V provozu je kromě
Špičáku také areál Nad Nádražím,
Samoty, Belveder, jezdí lanovka na
Pancíř i vlek na Weissově louce.
„Běžecké stopy jsou už horší
kvality, ale zatím se stále ještě na
běžkách dá. Můžeme doporučit
tratě kolem Gerlovy Hutě či takzvanou Betonku ze Špičáku směrem
na Hojsovu Stráž,“ řekla Vilišová.
Kromě velkých areálů v Železné
Rudě se lyžuje i v Kašperských Horách nebo v Hartmanicích na Šumavě, jezdí také vlek v Kocourově
u Klatov. Mimo provoz jsou už areály v Přimdě na Tachovsku v Českém lese, v Hojsově Stráži na Šumavě nebo sjezdovka v Sádku na
Domažlicku.
INZERCE
Zaměstnání nab.
Cestovní kancelář vypisuje výběrové řízení
do centrály v Plzni, na pozici manager prodeje zahraničních zájezdů, nejlépe s praxí
v oboru. Životopis zašlete: [email protected]
Real-Treuhand Reality a.s. hledá pro pobočku v Plzni vhodného kandidáta na pozici
asistent/ka. Požadujeme min. SŠ vzdělání,
velmi dobrou znalost práce na PC, výborné
komunikační a prezentační dovednosti, řidičský průkaz sk.B., znalost NJ/AJ výhodou.
Váš životopis zašlete na e-mailovou adresu:
[email protected]
Nájmy
DĚKAN
FAKULTY STROJNÍ
Holandská CK z 20letou tradicí hledá rekreační domky pro ubytování holandských
rodin. Zájem máme o volně stojící domky.
Tel: 603551786, [email protected]
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
ODBORNÉHO ASISTENTA
Plzeňský kraj 82,65*
hledá pro svoji plzeňskou pobočku
spolupracovnici nebo spolupracovníka
na pozici
1 000 Desetiletý Tomáš Krejčí
převzal certifikát od mluvčího
zoo M. Vobruby.
Foto: J. Pešová
obchodní asistentka/asistent
a account managerka/manager
*% obyvatel připojených k vodovodu s pitnou vodou
PLZEŇ (ban) V plzeňské zoologické
zahradě se uzavřela již tisící symbolická adopce zvířete od vyhlášení
této možnosti v roce 1989. Ptáčka z
řádu bahňáci, pisilu čáponohou, jejichž pár žije ve voliéře mezi nosorožci a velbloudy, si vybral desetiletý Tomáš Krejčí z Plzně. Pisilám navrhl jména Dlouhonožka a Milan.
Bližší informace na: www.svzsplzen.cz
Partner projektu
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel v jednotlivých krajích ČR. Pomocí dat analyzuje v regionech
lyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
současný stav situace dle 54 kritérií v osmi oblastech, kterými jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská spoděti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, lečnost
rozvoj infrastruktury,
občanská
společnost
a tolerance,
podmínky práce
a bez-kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
a tolerance, podmínky
práce
a bezpečnost.
Vedle samotného
zmapování
pečnost. O vašem kraji a jeho silných a slabých stránkách
se dočtete
panelech
7 až vyznávají.
20. VedleI proto
samotného
zmapování
kvalityvýznamné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
sledovat hodnoty,
jež na
občané
skutečně
se do projektu
zapojily
života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě sledovat
hodnoty,
občané
vyznávají.
I proto
jsme oslovili
významné
osob-národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
přiřadily
své jež
vlastní
váhyskutečně
důležitosti
a sestavily
tak pomyslný
hodnotový
žebříček
nosti, které k těmto osmi oblastem přiřadili váhy důležitosti
a sestavili
tak pomyslný
tak známe
letošní Místo
pro život.hodnotový žebříček národa. O něm a výsledcích
krajů v jednotlivých oblastech se více dozvíte na panelech 2 až 6.
Krátce
na Katedře energetických strojů a zařízení
Termín pro podání přihlášky: do 15. 8. 2010
Přijímací zkoušky II. kolo:
23. *vypouštěné
srpna 2010 odpadní vody do kanalizace v tisících l/obyvatele
B 3
» Pokračování ze str. B1
František Radkovský žehná pivu.
Foto: Daniel Beran, MF DNES
DENNÍ STUDIUM:
má platit kraj. „Až o tom budeme
jednat, panu hejtmanovi ukážu
smlouvu, kterou podepsal a v jejíž
příloze je jasně napsáno, že to platí kraj,“ sdělil Petr Rund.
V projektu západního okruhu se
nyní jedná o stavbu jeho první části z Nové Hospody do Křimic, kte-
Průměr v ČR 93,15*
Vyšší odborná škola zdravotnická
Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.
-48 %
Milan Chovanec,
hejtman Plzeňského kraje
Plzeňským pivem budou letos
poprvé hasit žízeň poutníci, kteří zamíří o Velikonocích do
Říma. Osvěží se jím i představitelé Vatikánu. Chmel, slad a vodu
na výrobu velikonoční várky Pilsner Urquell požehnal v pátek dopoledne plzeňský biskup František Radkovský ve varně Prazdroje. „Žehnání je poděkování
Bohu za dary, které nám dává. A
tím je i pivo,“ řekl Radkovský.
„Je určené pro hosty římské restaurace Giovanni Paolo II (Jan
Pavel II., pozn red.),“ sdělil Vladimír Jurina z Plzeňského Prazdroje. Z Plzně do Vatikánu ho sládci vypraví nejpozději ve středu
před Velikonocemi. Kolik přesně
plzeňské dvanáctky přes Alpy poputuje, o tom se v tuto chvíli ještě jedná. „Stejně jako o tom, zda
pošleme do Říma točené nebo
lahvové,“ doplnil starší obchodní sládek Václav Berka.
(jak)
INZERCE
„Zahájení stavby nyní odhaduji
na jaro příštího roku.“
rá má být hotova do roku 2013. První úsek se zaplatí převážně z téměř
miliardové dotace Evropská unie.
Pro to, aby měl okruh pro město
zásadní význam, je ovšem nutné
dostavět druhou část z Křimic na
Severní předměstí. Není však vůbec jisté, zda a odkud se na druhou polovinu okruhu podaří sehnat peníze. Zapotřebí budou
zhruba dvě miliardy korun, zřejmě
nebude možné využít unijní dotace a kraj na silnici dost peněz mít
nebude. Proto chce kraj a město
prosadit, aby se okružní silnice stala silnicí státní a stát také stavbu
druhé etapy zaplatil.
„Pokud by se k tomu stát přihlásil, tak do sedmi let je reálné, že
tam pojedou auta,“ prohlašuje Milan Chovanec.
Jaroslav Nedvěd
Problém s připojením k vodovodu s pitnou vodou
tady musí řešit až dva z deseti obyvatel.
Obyvatelé Plzeňského kraje vypouští
do kanalizace o 1/6 více odpadních vod.
V neděli odpoledne se vloupal do
chatky v ejpovickém kempu
23letý muž z Rokycan a z tašky na
posteli vytáhl peněženku. Na místě činu ho ale chytil majitel a předal ho policistům. Ve Volduchách
se zase v pondělí nad ránem dostal zloděj do karavanu a odnesl z
něj notebook, peněženku, doklady a tašku s toaletními potřebami.
Po chmatákovi, který způsobil škodu osmnáct tisíc korun, pátrají policisté.
(pek)
něno řešení,“ uvedl Rund. To znamená, že se začalo licitovat o
cenu.
Náměstek nyní nedokáže říci,
kdy problém se zajištěním pozemků zmizí. Upozornil i na to, že pozemky pro přeložku vedení napětí
Biskup požehnal
velikonočnímu pivu
*počet sportovců, turistů a junáků na 1000 obyvatel
VŠERUBY
mům s pozemky odsouvala. Nyní
se celkové zpoždění proti původním plánům blíží zhruba ke dvěma rokům. Západní okruh staví Plzeňský kraj a město Plzeň pro něj
zajišťuje pozemky.
„Město nám sdělilo, že ještě
nemá dořešený problém s přeložkou vysokého napětí. Zahájení
stavby nyní odhaduji na jaro příštího roku. Je tam ale velká neznámá,
kterou představují vlastníci pozemků,“ prohlásil Milan Chovanec.
Dalším problémem týkajícím se
projektu je skutečnost, že si zástup-
ci kraje myslí, že zhruba 60 milionů korun za pozemky pro elektrické vedení má uhradit město, a zástupci města naopak tvrdí, že platit má kraj. „Město s námi zatím vyjednává. Věřím, že k dohodě dojdeme velmi rychle,“ uvedl Milan Chovanec.
Náměstek primátora Plzně Petr
Rund (ODS) tvrdí,
že radnice při přípravě okruhu nezaspala. Poukazuje
na to, že město má smlouvu s
ČEZ, že do konce letošního roku
zajistí stavební povolení na přeložky vysokého napětí. Náměstek nicméně potvrdil, že povolení není.
„Asi před třemi týdny se uskutečnilo jednání, kam byli pozváni
vlastníci pozemků a bylo jim nastí-
Speciál pro Vatikán
Pedel Petr Pelikán předvedl nové žezlo Ústavu umění a designu
Foto: Petr Eret, ČTK
Krátce
kraj plzeňský
SOBOTA 12. BŘEZNA 2011
SOBOTA
12. BŘEZNA 2011
WWW.IDNES.CZ
WWW.IDNES.CZ
Nejdůležitější dopravní projekt v kraji - západní
silniční okruh Plzně - komplikuje další problém.
Kvůli potížím s přeložkou vedení elektrického napětí
se start stavby bude muset odložit.
Řidiči jsou zde více opatrní, i proto je nehodovost
o 48 % nižší.
PLZEŇ (pek) Jen na devět dnů pustili železničáři vlaky na opravenou
trať mezi Plzní a Mostem. Od zítřka se cestující opět musí připravit
na to, že je místo vlaků povezou autobusy náhradní dopravy.
Zatímco květnové problémy
způsobily deště, po nichž se dal do
pohybu jeden ze svahů s tratí u Velečína na Plzeňsku, výluka začínající zítra je dlouhodobě naplánovaná. „Výluka v úseku Plzeň hlavní
nádraží - Blatnou Jesenice začíná
v pátek 9. července v osm hodin
ráno a skončí 16. července ve 22
hodin,“ informovala regionální
mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.
Na tuhle výluku vzápětí navážou další dva opravované úseky na
severu Čech. Podle současného
harmonogramu prací by plánované opravy celé trati Plzeň - Most
měly skončit 31. července.
Pistoriusová upozornila, že autobusy nahrazující rychlíky na trase
Plzeň - Most budou od pátku zastavovat pouze ve stanicích Plzeň
hl.n., Kaznějov, Plasy, Žatec, Chomutov-město, Jirkov zastávka a
Most, ve směru na Plzeň ještě stanici Chomutov.
Průměr v ČR 0,88*
Plzeňský kraj 5,52*
*investice přes CzechInvest v Kč/obyvatele
Do konce letošního roku by mělo ve výrobě a
logistice vzniknout v kraji téměř tisíc nových
pracovních míst. Další by měla přibýt v příštím roce.
Investoři překonali recesi a začínají se vracet.
Pro řidiče vyžadující plynulou jízdu je zde
o pětinu méně kilometrů silnic a dálnic.
Partner partneři
projektu
Mediální
Požadavky:
vysokoškolské vzdělání doktorské studium /Ph.D./ dokončené nebo těsně před
dokončením odborné zaměření na energetiku, mechaniku tekutin nebo termomechaniku
zkušenost s prací ve vědeckých projektech pedagogické a organizační schopnosti
aktivní znalost anglického nebo francouzského jazyka
DOCENTA
Pracovní náplní je vyřizování administrativy, spolupráce při přípravě a realizaci
prodejních aktivit, organizační řízení projektů a komunikace s klienty.
Předpoklady:
• středoškolské vzdělání • znalost práce na PC (MS Outlook, Word, Excel)
• pečlivost • samostatnost • minimálně 2 roky praxe • časová flexibilita
• zkušenost v reklamě výhodou • základní znalost anglického jazyka
• optimistická povaha a milé vystupování
Nabídky s životopisem zasílejte prosím e-mailem na adresu: [email protected]
nejpozději do 17. 3. 2011. Nástup možný ihned.
Mediální
partneři
Zpracovatel
výzkumu
Požadavky:
zaměření na energetiku, mechaniku tekutin nebo termomechaniku
bohatá publikační činnost zkušenosti s řešením grantových projektů
Předpokládaný nástup:
Úvazek:
1. 5. 2011
1,0 nebo částečný
Písemné přihlášky spolu s doklady o vzdělání, kvalifikaci a odborným životopisem
zašlete do 31. března 2011 na adresu:
Západočeská univerzita, personální oddělení, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Zpracovatel výzkumu
kraj hradecký
2 B
PONDĚLÍ 30. SRPNA 2010
WWW.IDNES.CZ
Jak ještě dlouho budou obce
Žít na Královéhradecku?
Zápisník
Poslouchám
Ozzyho. Jsem
snad satanista?
čekat na protipovodňové úpravy?
PročN ANO?
Petr
Záleský
redaktor
MF DNES
epochybuji o tom, že
kněz, který v sobotu
sloužil zádušní mši v
kostele svatého Matouše, je
šťastný člověk. Tedy alespoň
podle maďarského přísloví, které praví „Kdo věří, je šťastný.
Kdo pochybuje, je moudrý“.
Třeba i trochu pochybuje,
avšak měl by více poslouchat
bigbít. Když totiž na rozloučenou s ostatky 283 německy
mluvících obyvatel Orlických
hor mluvil o věčném boji lásky
a zla, jako zástupce té druhé
kategorie označil fanoušky Ozzyho Osbourna, skotské
hardrockové legendy Nazareth
nebo zvukově agresivních, ale
přitom melodických Korn.
Velebenými drahými bratry
a sestrami jsme byli my, kdo se
přišli rozloučit s pozůstatky
SOBOTA 5. BŘEZNA 2011
lidí, které v roce 1945WWW.IDNES.CZ
možná
povraždili jejich česky mluvící
Soud: Hodinky
sousedé. Za vyslance satana,
s názvem Prim
které sice čeká věčný život
mohou vyrábět
také, zato ale v hledání
odpušdvě
firmy
»
tění, jsou interpreti i návštěvníci hudebního festivalu Řípfest.
S tím mám ale probém. Ne, že
bych Ozzyho nebo českou kapelu Krucipüsk považoval rovnou za své bohy, ale rád si je
poslechnu a v cestě na Řípfest
mi zabránila
jen víkendová
Soch se ujali příznivci
vojenské techniky
služba.
Jsem snad satanista? A jsou
snad satanisty Nazareth? Knězi bych doporučil poslechnout
si nebo alespoň přečíst si text
balady Love Hurts.
Srpnová povodeň v
Dubenci na Trutnovsku
uspíšila přípravy
protipovodňových úprav
v obci, ale jinde na ně
teprve čekají. Jak ještě
dlouho? Až přijde znovu
velká voda?
Lidé mají svůj kraj rádi.
Proč NE?
HRADEC KRÁLOVÉ V Dubenci u
Dvora Králové nad Labem se před
14 dny po deštích do obce dostala
velká voda spolu s ornicí. Nadělala
spoušť, ale škody nejsou tak velké.
Urychlila však přípravu úpravy potoka Hustířanky, aby se povodeň
po přívalovém dešti neopakovala.
Některé obce však na rozsáhlejší
ochranu před povodněmi nemají
peníze, a tak nebudou dělat nic.
Například v Kvasinách na Rychnovsku chtěli postavit betonovou
hráz podél řeky, která by ochránila
před stoletou vodou několik
domů, ale ochránci přírody chtěli
ještě rybí přechod. Projekt se musel předělat a náklady šly do milionů. „Povodí Labe pak řeklo, že by
to stálo moc peněz a tím to skončilo. Teď budeme jen kontrolovat koryto, zda je čisté. Lidé na břeh dávají všelijaký odpad, který pak při
větší vodě dělá problémy,“ řekl jeden z radních.
Stejně tak Opočno se na protipovodňovou ochranu nechystá, přestože tam velká voda před 12 lety
poškodila 20 domů.
Do kraje plyne málo investic.
2 B
kraj hradecký
Lidé se zdravotním handicapem
Sochy
Gottwaldův pomník
proletářské tu najdou snáz práci.
a nepovedené
Zápisník
teď hlídají revolucionáři
Vladimír
Bílek
vedoucí regionální
redakce MF DNES
Symboly komunismu,
které léta stávaly na
náměstích v Hradci
Králové, po roce 1989
skončily v městském
depozitáři. Tam je
objevili příznivci vojenské
techniky a našli pro ně
nové místo.
hradecké historie Zdeňka Doubka
na rozdíl třeba od sochy Lenina
před pedagogickou fakultou
oněch bezmála třicet let přestálo
bez újmy, zatímco Leninovi třeba
studenti za tuhé zimy nasadili čepici, šálu a kabát.
Plastika z Velkého náměstí
měla ale podobný soud jako pomník dělnického prezidenta.
Dlouhá léta spolu tato díla byla v
piletickém depozitáři, kde jim společnost dělal i vůdce bolševické revoluce Lenin.
Pokračování ze str. B1
V nyní projednávané kauze v roce
2008 Vrchní soud v Olomouci rozhodl, že se MPM-Quality nedopouští nekalé soutěže, když značkou Prim, tradičně spojenou s českou hodinářskou produkcí, označuje také výrobky se součástkami importovanými z ciziny. Podle Elton
hodinářské tím mate spotřebitele.
Vrchní soud ale rozhodl, že obě
společnosti mohou své výrobky
označovat slovem Prim, byť každá
z jiného právního titulu. Elton hodinářská proti tomu podala dovolání, Nejvyšší soud však rozsudky nižších instancí potvrdil. „Žalovaná
(MPM-Quality), která je vlastníkem ochranné známky Prim, tuto
ochrannou známku neužívá v rozporu s dobrými mravy soutěže, ani
svým jednáním nemůže přivodit
žalobkyni (Elton hodinářská) jako
soutěžiteli újmu,“ stojí v lednovém
rozhodnutí senátu s předsedkyní
Kateřinou Hornochovou.
Vrchní soud v Olomouci a před
ním i Krajský soud v Ostravě rozhodly, že ochranná známka neslouží k ochraně výrobků z hlediska
země jejich původu.
Frýdecko-místecká MPM-Quality ochrannou známku Prim vlastní
od roku 2001, kdy ji koupila od tehdejší Chronotechny Šternberk.
„Naše modely hodinek jsou navrhovány, kompletovány a testovány v
České republice,“ uvádí firma na
svých webových stránkách.
Společnost Elton hodinářská navazuje na výrobu hodinek, která se
v Novém Městě nad Metují datuje
od roku 1949. Jejich označení Prim
převzala firma od svých právních
předchůdců. Užívá také evropskou
ochrannou zámku Manufacture
PRIM 1949.
Vyjádřete se!
Vážení čtenáři,
měli by lyžaři
na sjezdovkách
v horských
střediscích
povinně nosit
bezpečnostní
přilby?
HRADEC KRÁLOVÉ Socha dělnického prezidenta Klementa Gottwalda, která kdysi stávala v centru
Hradce Králové a teď shlíží na krajské město z návrší za tamním letištěm, má své opatrovníky - revolucionáře s puškou a děvu třímající
v pravici vlajku se srpem a kladivem. Tato nerozlučná dvojice stávala dlouhá léta na hradeckém Velkém náměstí.
„Dlouho jsme kolem depozitáře
jezdívali. Když jsme se před několika lety doslechli, že město sochy
nabízí, požádali jsme o ně a město
nám je darovalo. Bohužel, Lenin
prý skončil v soukromé sbírce,“
řekl Miroslav Tuček, předseda Východočeského klubu přátel vojenské techniky. Ten získal sochy od
města v roce 2002.
Klub sice získal pomník revolucionářů včetně pamětní desky.
„Desku však záhy někdo ukradl.
Ovšem moc si nepomohl,“ uvedl
Tuček a dodal, že podle znaleckých posudků z oboru metalurgie
jsou socha Gottwalda i plastika revolucionářů pro novodobé hledače kovů zcela bezcenné. „Je to jen
jakási slitina, za kterou moc peněz
nedostanou,“ tvrdí Tuček. Případné další upozornil, že sochy i vojenskou techniku u letiště hlídají
psi a kamery.
Socha vydržela na náměstí
téměř třicet let
Socha akademického sochaře Ladislava Faltejska z Kostelce nad Orlicí byla na hradeckém náměstí
takřka třicet let. Odhalili ji 8. května 1962 při manifestaci vzdávající
hold Sovětské armádě - osvoboditelce. Podle dobového tisku přihlíželo odhalení na 20 tisíc obyvatel
Hradce a okolí.
„Na čestné tribuně zaujali svá
místa zástupci krajských, okresních a místních orgánů Komunistické strany Československa, Národní fronty, národních výborů a
hradeckých závodů, s nimi pak staří revolucionáři,“ psal tehdy tisk.
Součástí sousoší byla pamětní
deska s nápisem: „Na tomto náměstí demonstrovali pracující v
roce 1905 za všeobecné právo hlasovací. V lednu 1918 za mír. 14. října 1918 se tu vyslovili pro socialistickou republiku. V únoru 1948 zvítězili v boji proti reakci.“
Sousoší bylo z náměstí odstraněno v roce 1990. Podle znalce
Krátce
Po pamětní desce z Koruny
se slehla zem
PŘELOUČ
Firmy se osočují z plagiátorství
Muž přepadl hernu
a odnesl si 56 tisíc
Tenkrát a teď U někdejšího hradeckého sousoší revolucionářů i u sochy
Gottwalda se teď za městem fotí recesisté.
Země se slehla i po dalším hradeckém komunistickém památníku,
bronzové pamětní desce od sochaře Ladislava Zíbra odhalené v květnu 1960 na hradecké Koruně. Připomínala konání veřejných schůzí KSČ v letech 1932 a 33, kdy k pracujícím promluvili Antonín Zápotocký a Klement Gottwald.
Petr Vaňous
Foto: Jan Strouhal, MF DNES
Firmy vedly více soudních sporů a
navzájem se dlouhodobě osočovaly z plagiátorství a nekalé soutěže.
Podle firmy Elton hodinářská její
konkurence využila chyb při privatizaci k získání slavné značky. „Parazitují tak na práci a úsilí vývojářů, konstruktérů a hodinářů z továrny v Novém Městě nad Metují,“ napsala Elton hodinářská ve své webové prezentaci.
Luxusní hodinky Prim od firmy
Elton hodinářská má na ruce například prezident Václav Klaus, ale i
zahraniční státníci. Například Barack Obama nebo Nicolas Sarkozy
či jordánský král Husajn II. Ti je dostali od úřadu vlády, který je stálým
klientem firmy. Hodinky Prim vláda dává darem při významných
státních návštěvách. Mezi dlouholeté zákazníky patří i podnikatel
Zdeněk Bakala, Martin Roman,
brankář Petr Čech nebo francouzský herec Alain Delon.
Ozbrojený muž přepadl v nedě*zaměstnané
osoby
se zdravotním
postižením/1000
zaměstnanců
Změny na
železnici:
Poláci škrtají
spoje
li nad
ránem hernu
v Přelouči.
Pod pohrůžkou použití střelné
zbraně si na obsluze vynutil vydání asi 56 tisíc korun. (ČTK)
Napište nám své názory na
problémy, které se vás dotýkají.
Pište na: [email protected]es.cz
Krátce
ŘEŠETOVA LHOTA
Požár zničil sklad sena
Několik jednotek hasičů zasahovalo včera odpoledne u požáru
zemědělské haly s uskladněným senem v Řešetově Lhotě
na Náchodsku. Hasiči kromě
hašení požáru odtahovali zemědělské stroje a zajišťovali ochranu vedlejších objektů. Hala nakonec shořela. Podle hasičů
škoda činí čtyři a půl milionu
korun.
(bed)
PLOTIŠTĚ NAD LABEM
Zloději ukradli
zásobník za 560 tisíc
Hradečtí policisté pátrají po zlodějích, kteří z areálu firmy v Plotištích nad Labem odcizili zásobník na zkapalněný kyslík. Odcizením nádoby o objemu 600 litrů
vyrobené z nerezu v kombinaci
s ocelí vznikla společnosti škoda
550 tisíc korun. Hodnota náplně
zásobníku byla asi deset tisíc. Policisté prověřují, jestli zloději nádobu neprodali do sběrny surovin. V případě dopadení jim hrozí až osm let vězení.
(bed)
kumu
Cestovní ruch je klíčový – i proto je zde téměř
dvojnásobná kapacita ubytovacích lůžek.
Průměr v ČR 32,32*
Královéhradecký kraj 42,38*
H
radec má potíže se sochami, a to se ani nemusí měnit politický
režim. Je jasné, že sochy Gottwalda, Lenina a dalších proletářských symbolů musely z
města pryč. S městem buď neměly vůbec nic společného
jako třeba Lenin, nebo velmi
málo, což se týkalo Gottwalda.
Činy bolševických vůdců jsme
odsoudili, ztratili tedy nárok
na čestné místo. Radnice jim
proto ani nepřidělila koutek,
kde by plastiky sloužily školákům ke vzdělání jako připomínka neradostné minulosti.
Překvapením je proto iniciativa soukromého sběratele, který sochu Gottwalda objevil a
umístil na osiřelé letištní výspě
u Ruseka. Nepříliš povedená
socha z dílny prominentního
umělce tam sklízí nadšení občasných turistů, stejně jako
proletářská dvojice s praporem. To už ale není historie, nýbrž spíš šoubyznys. Ukázalo se
však, že ani v novém režimu to
Hradec nemá se sochami snadné. Dlouho očekávaný pomník
pokrokového starosty Ulricha
zřejmě brzy rovněž nastoupí
potupnou cestu do zapomnění. Ale místo toho, aby nepovedenou sochu radnice dala odstranit či opravit, hledá pro ni
méně exponované místo. Doufejme jen, že neskončí také na
letišti u Ruseka, to by si Ulrich
opravdu nezasloužil.
PARDUBICE Kdo jezdí často vlakem,
Aby zůstalo zachováno spojení
mohl by být o víkendu překvapen.
do Polska, pojede odpolední vlak z
České dráhy v noci ze soboty na neÚstí nad Orlicí do polského Klodzděli upraví stávající jízdní řád.
ka. Vlak pojede o půl hodiny poz„Tou největší změnou bude zruději, v 17.45 hodin až po dojezdu
šení rychlíku Orlice do Polska. Polrychlíku z Prahy a Pardubic.
ská železnice již nemá o vlak zájem,
K drobné úpravě dochází u odproto jím lidé dojedou do Lichkova,
poledního
spěšného
SOBOTA 5.
BŘEZNA
2011vlaku z Brna
kde bude zajištěn přípoj směr Králído Pardubic, který mezi Českou
WWW.IDNES.CZ
ky a dále do Štítů,“ řekl ředitel
parTřebovou a Chocní pojede o někodubického krajského centra osobní
lik minut dříve, aby dostihl v Chocpřepravy Michal Štěpán.
ni přípoj směr Vysoké Mýto.
Posílení se dočkají cestující na
trati mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem, který dosud nejezdil v sobotu. „Doufám, že tak zlepšíme
cestujícím podvečerní návraty z výletů,“ řekl Štěpán.
Změny čekají na lidi
i v autobusech
Změny však zaznamenají také
lidé, kteří jezdí ve všední dny na
Pardubicku a Chrudimsku autobu-
sem. Novinky se dočkají například
cestující na lince mezi Pardubicemi a Chrudimí. Autobus bude
nově zastavovat na pardubické zastávce 17. listopadu ve směru do
Chrudimi. Dále se posunují odpolední a večerní autobusy mezi oběma městy. Hlavním smyslem je
lepší rozložení spojů v odpoledních hodinách a odstranění souběhů s jinými spoji.
Stanislava Králová
VRCHLABÍ
Shořela
kůlna
Náchodská kavárna je šancí pro
hendikepované
a věci za 450 tisíc
NÁCHOD Příjemná kavárna Láry
Fáry, ve které obsluhují hendikepovaní, už několik týdnů zve hosty v
Náchodě. Projekt pomáhá postiženým navazovat komunikaci s okolím, učí je jednat s lidmi a pracovat.
Novou kavárnu nedávno přišel
podpořit i náchodský starosta Jan
Birke, který se s oběma místostarosty zúčastnil slavnostního otevření.
„Jsem rád, že Náchod poskytl nebytové prostory pro zajímavý a smysluplný projekt,“ uvedl starosta.
Kavárna je už druhým podnikem, který v kraji provozuje občanské sdružení Pferda. Jedna už několik let funguje v Rychnově nad
Kněžnou. Postižení tam pracují
pod dohledem terapeuta, jedná se
vlastně o pracovní terapii osob s
lehkým mentálním a kombinovaným postižením.
Hednikepovaní se v kavárně učí
běžné činnosti, jako je třeba komunikace a obsluha zákazníků nebo
práce s různými přístroji. Pracovní
terapii nabízí i úklidová firma Láry
Fáry, která funguje jako chráněná
dílna. Její zaměstnanci opět pod
chtějí bydlet samostatně a chtějí
se na takový život připravit. Po
dvou až třech letech přecházejí zájemci do samostatného bydlení, terapeuti pouze asistují v nezbytných případech.
Vloni v listopadu sdružení zahájilo další zajímavý projekt, v němž
si postižení procvičují pracovní
schopnosti a dovednosti - tréninkovou pekárnu Láry Fáry. Výrobky
z pekárny se prodávají i v obou kavárnách.
Občanské sdružení Pferda v
roce 2004 založily Iva Laštovicová
a Jana Křížová. Hlavní myšlenkou
bylo vytvořit na východě Čech více
pracovních příležitostí pro osoby s
mentálním postižením. Dalším neméně podstatným důvodem byla
potřeba poskytnout lidem s mentálním postižením alternativu k životu v ústavu. Dát jim možnost žít
jinak než dosud a více se přiblížit
běžnému životu.
K dalším aktivitám sdružení patří různé volnočasové akce pro děti,
mladistvé i dospělé s mentálním
postižením.
Petr Broulík
Škodu přes 450 tisíc si vyžádal
požár kůlny, ke kterému došlo
v sobotu ve Vrchlabí. Plameny
spolykaly technické vybavení i
uskladněné věci.
(zál)
INZERCE
Nemovitosti-koupě
Láry Fáry V nové náchodské kavárně Láry Fáry pracují a hosty obsluhují hendikepovaní lidé. Projekt jim dává
šanci zapojit se do běžného života.
vedením terapeuta zajišťují například úklid kancelářských prostor,
domácností nebo veřejných prostranství.
Foto: Ondřej Littera, MF DNES
Další sociální službou, kterou
sdružení Pferda nabízí, je dosud v
regionu chybějící chráněné a podporované bydlení. Než se do něj
klienti dostanou, v takzvaném tréninkovém bytě si nacvičí běžné
činnosti každodenního života.
Služba je určena klientům, kteří
Domy,byty super ceny Prolux.cz 841222222
Pozdravy a vzkazy
David Novotný a MF Dnes děkují za podporu akce:Generální partneři: Star Group
Czech Republic, Federal Cars, Bioderma,
Hodinky Axcent, www.xxl-europe.cz, Batist
s.r.o. Červený Kostelec, Raif Money Group,
My Clinic Prague, Tree of Life Lázně Bělohrad, Bonus.cz, Cestovní kancelář Redgreen Tours. Exkluzivní partneři: World Class
Praha, Grand Hotel Majestic Praha, Hotel
Cristal Palace Mariánské Lázně, Danea, Salerm Cosmetics, Still Management Praha,
Náchod net, HB Invest, Tatralandia Liptovský Mikuláš, Dreamzazitky.cz. Významní
partneři: Autoprodej Rohan spol s r.o. Provodov – Šonov, Skrblíkův ráj, poslankyně
Soňa Marková, Ivana Kozáková – prodejce
firmy KNAUF, ČSSD Královéhradecký kraj,
Hašpl a.s. Velké Poříčí, Bedimex s.r.o. Náchod, Vapo spol. s r.o. Červený Kostelec, Tiskárna Lukášek, Královéhradecký kraj, Studio Pokorný, Tomegas, Okna Puch – Hronov
– Náchod, Nadační fond Petra Pakosty, Magic English Náchod, Čeky- velkoobchod se
železářským nářadím Náchod, Pivovar Primátor, Vinařství Štěpánek, Potten & Pannen
Praha, KA Contracting ČR s.r.o., Cafe Cafe,
Bacardi, Hotel U Beránka Náchod, Egmont
ČR Praha, Generali Pojišťovna, Energetix
České Budějovice, Dennipeh, Helena Suková Broumov. Partneři: Alurol spol. s r.o.
Nové Město nad Metují, Nyklíček spol. s.r.o.
Nové Město nad Metují, Stavis Ing. Luboš
Hlaváček Česká Skalice, K-plasty s.r.o.
Nové Město nad Metují, Stavebniny Semerák Náchod, Castus s.r.o. Nová Paka, Alufront s.r.o. Nové Město nad Metují, Sněžka
v.d. Náchod, Jiří Švadlenka Nové Město nad
Metují, Fast Miloš Štantejský Náchod.
V Královéhradeckém kraji je o 111 % více
bezbariérových spojů v MHD.
Průměr v ČR 32,32*
Nejsilnější stránkou kraje jsou místní obyvatelé – v rámci celorepublikového srovnání se mohou chlubit druhou nejvyšší ochotou k dárcovství krve, místní firmy
a úřady zaměstnávají nejvíce lidí se zdravotním postižením a v hromadné dopravě
je nasazen největší podíl bezbariérových spojů. Královéhradecko má skoro o polovinu větší podíl dobrovolných hasičů i aktivních sportovců, turistů a junáků a potýká se s téměř nejnižším počtem problémových uživatelů drog. Pokud jde o ubytovací kapacity, jsou vzhledem ke zbytku republiky jedny z nejvyšších, vysoký
je i počet kulturních institucí. Z hlediska životního prostředí je podstatná nízká
produkce nebezpečného odpadu. Vytknout lze nedostatek investic, které sem
plynou v omezené míře přes CzechInvest, nízké jsou i investice do infrastruktury
a ochrany životního prostředí.
Královéhradecký kraj 79,80*
Vloni se větší investice kraji vyhnuly, přes
CzechInvest se proinvestovalo jen necelých
40 mil Kč.
Proti povodni Hradec Králové chrání protipovodňové hráze. Dole ja zatopená obec Dubenec.
na pitnou vodu, takže čerpáme zadarmo. Jsou tady i mlýny,“ řekl starosta Opočna Štěpán Jelínek.
I Dvůr Králové nad Labem na
ochranu před povodní dosud
čeká. Velká voda zahrozila přitom
opět letos, když zaplavila část zooNejvýznamnější ochrana
logické zahrady.
by byla nádrž Mělčany
„Teď jsme ve stadiu příprav. Plá„Jen se zlepšily pokyny, co dělat s
nujeme obklopit řeku Labe zemnírybníkem Broumar, který je největmi i betonovými hrázemi a nepusší v okrese. Zachytí dost vody, ale
tit velkou vodu do města. Byla by
ne všechno. Teď jsou dané přesné
to ochrana před stoletou vodou.
pokyny, jak regulovat přítok a odKdyž projekt projde a seženou se
tok. Pro nás by nejvýznamnější
na něj peníze, stavět by se mohlo
ochrana byla nádrž Mělčany, ale
začít do dvou let,“ uvedl Miroslav
dáváme přednost suchému poldPejšek z odboru krizového řízení
*ubytovací
kapacity/1000
obyvatel
ru. Na Zlatém
potoce je totiž
souMěstského
úřadu ve Dvoře Králostava vodních děl a bojíme se, že
vé nad Labem.
by vodohospodáři mohli se staPodobnou stavbu si naplánovavem vody manipulovat. Například
la Jaroměř, kterou voda poničila v
potok v Opočně pohání čerpadlo
roce 2000, ale ta už se staví. „Pracu-
Průměr v ČR 42,64*
Průměr
v
ČR
1542*
ního prostředí jaroměřské radnice
hráz v Doudlebách, zvýšilo hráze
Petr Filipec. Radnici však dělá prona Labi v Hradci Králové a Hostinblémy neochota některých vlastníném a zvýšilo ochrannou funkci
ků pozemků uvolnit parcely pro
přehrady Les Království u Dvora
zemní stavby. Některé části města
Králové nad Labem. Investice na
tak nebudou mít před velkou vodu
protipovodňové úpravy a stavby
ochranu.
od roku 1999 až do dneška včetně
„V Jaroměři byli vlastníci pozemrozestavěných přesáhly 257 milioků, kteří chtěli za metr čtvereční
nů korun.
37 tisíc korun, což jsme nemohli
Ne všude jsou města a obce
akceptovat, protože by to bylo nechráněny před stoletou vodou, jak
jeme na tom od roku 2003. Nyní
hospodárné. V těchto místech
radnice chtěly. „Někde by náklady
jsou práce v plném proudu. Jsou
jsme nemohli vybudovat pořádpřevýšily cenu nemovitostí, tak
to hráze a valy a někde mobilní
nou ochranu a bude tam jen proviochranu snižujeme. Máme zájem
opatření. Hotové jsou už některé
zorní,“ řekl mluvčí Povodí Labe
na tom, aby území, kde bydlí lidé,
betonové zdi, teď se pracuje na
Václav Jirásek.
bylo chráněno před stoletou vozemním valu před Jaroměří. PředPovodí Labe od roku 1999 midou, ale nemůžeme v okolí domu
*investice
přes
CzechInvest
v
Kč/obyvatele
pokládáme, že práce skončí za dva
mojiné rekonstruovalo jez ve Sviv ceně čtyř milionů korun postavit
roky. Bude to investice za 140 či
narech, zvýšilo hráze na Orlici u
ochranu za 15 milionů korun. O
150 milionů korun, tu financuje PoHradce Králové a na Úpě v Trutnorozsahu ochrany rozhoduje i ekovodí Labe, my jsme vykupovali pově, vybudovalo poldr na Ještěticnomická efektivnost,“ dodal JiráPONDĚLÍ 30. SRPNA 2010
zemky,“ řekl vedoucí odboru životkém potoceWWW.IDNES.CZ
v Hošťce, upravilo
sek.
Vladimír Bílek
Královéhradecký kraj 70*
Obyvatelé mají téměř o polovinu větší výběr mezi
kulturními institucemi.
Na Jizerce bude nová cyklostezka
Průměr v ČR
13,97*
milionu
korun. Firma Eurovia, kte-
JIZERSKÉ HORY (bra) Lepší cestu z
Jizerky do polských Jakuszyc budou moci využívat cyklisté již od
konce října tohoto roku.
Stavební práce na nové cyklostezce právě startují.
„Celkově bude dlouhá šest kilometrů. My zajišťujeme úsek na české straně dlouhý necelé dva kilometry,“ informoval starosta Kořenova Luboš Marek.
Současná silnice projde celkovou rekonstrukcí za patnáct a půl
rá výběrové řízení vyhrála, bude dělat kompletně nový povrch. Dělníky čekají práce i pod samotnou silnicí.
Aby silnici nemohla
podemlet voda
„Je nutné opravit mostky, příkopy
a pod silnicí dřevěné podloží, které bylo doposud nestabilní,“ doplnil kořenovský místostarosta Stanislav Pelc.
Foto: Jan Strouhal, Ondřej Littera, MF DNES
„Proto také zakázka byla tak drahá. Chceme rekonstrukci udělat
tak, aby silnici nemohla podemlet
voda a nemohlo dojít k velkým
škodám,“ podotkl starosta.
Kdo očekával, že asfaltová silnice bude vhodná také k bruslení,
má smůlu. Prudký kopec na Jizerce by bruslaři těžko ubrzdili.
Z důvodu opravy bude silnice
uzavřena. Protože se jedná o chráněnou krajinnou oblast, nelze zvolit objízdné trasy.
Kraj získal pomocí
Czechinvestu málo investorů
HRADEC KRÁLOVÉ (lek) Do Královéhradeckého kraje se v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím
agentury Czechinvest podařilo přilákat pět projektů za 31 milionů korun, které umožní vytvořit 35 nových pracovních míst.
Objem investic v rámci Česka,
které zajistila česká agentura na
podporu podnikání, však v tomto regionu patří k nejmenším.
Pro Česku republiku je to v prvním pololetí celkem 125 projektů v
celkové hodně přes sedm miliard korun, kraj si však z tohoto koláče
ukousne jen zlomek. Nové investice
jdou většinou na výzkum a vývoj.
„Téměř devět z každých deseti nových projektů se přitom věnuje výzkumu a vývoji nebo službám,“
uvedla generální ředitelka agentury
CzechInvest Alexandra Rudyšarová.
V JedlovéKrálovéhradecký
pohřbili 283krajněmeckých
lebek.
Jména
nemají
21,99*
» Pokračování ze str. B1
„I v Orlických horách se na konci
*počet
kulturních
druhé světové
války děla
zvěrstva,institucí/10 000 obyvatel
ale z mého pohledu jsou to jen spekulace domnívat se, že tyto lebky
patřily lidem popraveným v roce
1945. Neumím si představit, že by
po válce někdo odděloval hlavy od
těl a transportoval by je sem,“ pokračoval archeolog Dragoun, se
kterým souhlasila i starostka Deštného v Orlických horách Alena Křížová: „Nemáme žádný důvod domnívat se, že jde o pozůstatky pobitých lidí, ale všichni jsme rádi, že
snad konečně dojdou pokoje.“
Pozůstalí přesto vyslovili názor,
že by mohlo jít o ostatky popravených Němců. Podle některých pramenů byli někteří původní obyvatelé zabiti přímo u kostela svatého
Matouše, další zemřeli v Deštném
u kostela či u mlýna. „Můj strýc je
Poslední rozloučení Pochovaným ostatkům původních německých obyvatel se na hřbitově u kostela svatého
pravděpodobně mezi nimi. Nevrátil se poté, co odevzdával klíče od
Foto: Jan Strouhal, MF DNES
Matouše po zádušní mši poklonili kněží. Po nich přišli na řadu všichni ostatní.
Královéhradecko v porovnání s ostatními
regiony investovalo do životního prostředí
o třetinu méně.
úřadu starosty ve Velkém Uhřínově,“ uvedl Petr Kasal. Strýce má
možná u Matouše pochovaného
také Stanislava Žďárková: „Byl zastřelen v Čertově dole (údolí podél
říčky Zdobnice mezi Slatinou a
Rybnou - pozn. autora). Lebky
byly v 68. roce převezeny právě
sem.“
Na některých lebkách pochovaných v Jedlové jsou údajně otvory
připomínající střelné rány. Podle
Dragouna však bez provedení nákladných expertiz k tomu nelze
říct nic bližšího: „Z mého pohledu
se nezdálo, že by mohlo jít o průstřely. To by musel určit až forenzní antropolog, ale k tomu se nenašlo dost důvodů.“
Nálezem 283 lebek se zabývala
rychnovská policie. „Z dosud získaných informací nevyplynulo podezření ze spáchání trestné činnosti,“
řekla mluvčí rychnovské policie
Alena Kacálková.
Petr Záleský
Ke srovnatelnému počtu obyvatel podléhá v kraji
hygienické kontrole o 30 % méně dětských hřišť.
Průměr v ČR 2,57*
Královéhradecký kraj 1,80*
Průměr v ČR 2150*
Královéhradecký kraj 1385*
Královéhradecký kraj 68,32*
*% bezbariérových spojů MHD/celkový počet spojů MHD
*investice na ochranu životního prostředí v Kč/obyvatele
Partner projektu
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel v jednotlivých krajích ČR. Pomocí dat analyzuje v regionech
lyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
současný stav situace dle 54 kritérií v osmi oblastech, kterými jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská spoděti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, lečnost
rozvoj infrastruktury,
občanská
společnost
a tolerance,
podmínky práce
a bez-kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
a tolerance, podmínky
práce
a bezpečnost.
Vedle samotného
zmapování
pečnost. O vašem kraji a jeho silných a slabých stránkách
se dočtete
panelech
7 až vyznávají.
20. VedleI proto
samotného
zmapování
kvalityvýznamné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
sledovat hodnoty,
jež na
občané
skutečně
se do projektu
zapojily
života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě sledovat
hodnoty,
občané
vyznávají.
I proto
jsme oslovili
významné
osob-národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
přiřadily
své jež
vlastní
váhyskutečně
důležitosti
a sestavily
tak pomyslný
hodnotový
žebříček
nosti, které k těmto osmi oblastem přiřadili váhy důležitosti
a sestavili
tak pomyslný
tak známe
letošní Místo
pro život.hodnotový žebříček národa. O něm a výsledcích
krajů v jednotlivých oblastech se více dozvíte na panelech 2 až 6.
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně ana-
Ideální místo
však každý
z nás někde
jinde. Jak jsteJaké
na tom
Co je podstatné právě pro Vás?
A kde je ideální místo k životu podle vás? Každý přikládá
váhu k životu
něčemumá
jinému,
preference
jsou individuální.
jsouVy?
ty vaše?
SI SVÉ MÍSTO
PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOTNAJDĚTE
NA STRÁNKÁCH
WWW.MISTOPROZIVOT.COM!
*počet dětských hřišť kontrolovaných hygieniky/1000 obyvatel
Partner partneři
projektu
Mediální
Mediální
partneři
Zpracovatel
výzkumu
Zpracovatel výzkumu
kumu
Žít v Praze?
Proč ANO?
Je kam zajít za kulturou!
Proč NE?
Kvůli drogám.
Hlavní město republiky je jako většina světových metropolí místem extrémů. Je nejdůležitějším dopravním uzlem, proto nepřekvapí vysoký počet dopravních nehod,
k nimž tu dochází. Praha je místo, kde je snadné si vyjít za kulturou, ale těžké vsadit si na angažovanost lidí. Obyvatelé města se zrovna nehrnou k volbám a neradi
vstupují do komunální politiky, ale zato dokážou své zájmy prosazovat prostřednictvím spolků a občanských sdružení. Hodně se jich angažuje v zájmu životního
prostředí – zřejmě i proto, že Pražané dýchají téměř nejméně čistý vzduch. Svůj
vztah k ekologii pak prokazují nadprůměrně vysokou ochotou třídit odpad. V tom
snesou celoevropské měřítko. Praha je bohužel v celorepublikovém měřítku městem zločinu, což má za úkol změnit vysoký počet policistů. I tak šance na odhalení
pachatelů trestných činů nejsou vysoké. A západoevropským městům se začíná
Praha přibližovat i internacionálním charakterem – každý desátý obyvatel má jiný
než český pas.
Na kulturní akce dorazí
dvaapůl krát více
návštěvníků než jinde
v republice.
Hlavní město je propleteno kolejemi, jen
těch železničních má na srovnatelné ploše
o 230 % více než zbytek republiky.
Průměr 2,68*
Téměř třetina uživatelů drog, kterých je
v Česku 39 200, žije v Praze.
Průměr 3,72*
Praha 6,51*
+230%
Praha 9,03*
*počet uživatelů drog/1000 obyvatel
Praha 3,91*
2 B
praha
Aleš
Berný
redaktor
iDNES.cz
Prodejna legálních „drog“ se má otevřít na Žižkově, kde se může zhoršit problém s narkomany. Policie loni chytila na ulicích 300 dealerů
Moje poprvé se
Slavií. Další už
nesmí přijít!
P
PONDĚLÍ 4. LEDNA 2010
WWW.IDNES.CZ
PRAHA
DNES 4. ledna 2010
www.idnes.cz
D3
Letošní hit: cesta do práce vlakem
SVEZEME SE JIŽ LETOS. V hlavním městě začnou letos jezdit nové tramvaje ForCity, po zkušebních jízdách se s nimi mají svézt první cestující.
Praha - Letošní rok možná změní
dlouholeté cestovní návyky mnoha
Pražanů. Město totiž v rámci úspor
hodlá obyvatele metropole v mnohem větší míře než dosud nalákat
do vlaků Českých drah. Ubude proto spojů na linkách autobusů a tramvají, naopak začne být atraktivní železnice s novou linkou do Milovic
a větším počtem vlaků.
Průměr v ČR
1,19*
*počet km železnic/1 km²
1.
V ulicích metropole bude letos jezMéně autobusů
a tramvají na linkách MHD
dit méně spojů, než na kolik jich
byli Pražané dosud zvyklí. Město se
totiž chystá, že bude některé spoje
rušit. Předběžně se hovoří o každém
dvacátém spoji. Které to budou, zatím ještě není jasné.
Je to tím, že Dopravní podnik přechází na nový způsob financování.
Namísto paušální částky dostane zaplaceno za ujeté kilometry. A právě
jejich množství bude v roce 2010 o
5,3 procenta nižší než v právě uplynulém roce.
Město ovšem vylučuje, že by se
kvůli tomu zhoršila kvalita městské
dopravy. „Jde hlavně o odstranění
souběhu jednotlivých linek, zejména pak se železnicí. Úpravy se rozhodně netýkají dopravní špičky a vycházejí z přepravních průzkumů na
jednotlivých linkách, kde je výrazně nevyužitá kapacita spojů,“ uvedl
v prosinci radní pro dopravu Radovan Šteiner (ODS).
Rušit by se mohly například některé autobusové linky jedoucí do
Radotína, Běchovic nebo Klánovic.
Ubude i tramvají v Hostivaři. Proč?
Jezdí sem vlak.
Dopravní podnik hodlá také rušit
některé tramvajové linky v centru.
A to ty, které kopírují trasy metra.
Lidé tak přijdou o možnost volby,
zda chtějí či nechtějí sestupovat do
podzemní dráhy.
■ Sběrné dvory
kam lze nosit elektrozařízení
Dejvice, Proboštská ul.,
284 098 475, 284 098 585
Horní Měcholupy, Za Zastávkou 3,
733 164 810
Horní Počernice, Chvalkovická 3,
281 924 959, 281 925 201
Jinonice, Puchmajerova ul.,
251 612 343, 737 240 853
Kamýk, Durychova ul.,
739 202 742
Libeň, Voctářova ul.,
266 007 299
Malešice, Teplárenská 5,
777 301 201
Modřany, ul. Generála Šišky,
244 400 164, 603 539 171
Radotín, V Sudech 2,
257 911 758
Spořilov, Zakrytá ul., 272 764 058,
731 142 348, 272 701 852
Uhříněves, Bečovská 23,
731 626 426
Vinohrady, Perucká 10,
236 040 003/027
Žižkov, Pod Šancemi 1,
284 098 581
2.
Nové moderní vozy
na kolejích i v garážích
Letošní rok bude premiérovým pro
Pražany zejména v tom, že se poprvé svezou tramvají ForCity, nebo-li
nejmodernější soupravou na českých tramvajových tratích, která
předčí i Škodu 14T, zvanou Porsche. ForCity je také z dílny plzeňské Škody a cestující na ní ocení zejména to, že je plně nízkopodlažní,
takže cestující mohou projít vozem
zepředu dozadu, aniž by museli vystoupit na jediný schod.
Mezi oběma typy moderních
vozů jsou i další rozdíly. Například
dveře do kabiny řidiče jsou u nového typu tramvaje více opticky odděleny, takže si je cestující nebudou
plést s dveřmi do vozu jako u porsche.
„Vůz je také vybaven zařízením,
které při brzdění vrací energii do
sítě, takže je mnohem šetrnější než
starší typy tramvají,“ zdůraznil radní Šteiner.
Pražské koleje začnou tramvaje
této značky brázdit postupně – nakonec jich bude do hlavního města dodáno 250. Poslední v roce 2017.
Tyto vozy vytlačí z kolejí staré
tramvaje T3 ze šedesátých a sedmdesátých let.
Významná obměna čeká i autobusový vozový park. Ta již začala v
roce 2009 a do tří let skončí. Pražané budou jezdit zhruba sedmi sty novými autobusy ForCity.
3.
K ceně lístku koupeného přes mobil
Podraží jízdenka koupená
přes mobilní telefon
přibude poplatek operátorovi.
Jízdenky kupované přes mobil již
v listopadu podražily. K 26 korunám si pár korun připočítali mobilní
operátoři – jízdenky zdražily o tarif,
který si za textové zprávy účtují.
Ještě měsíc mají však cestující na
vybranou, zda tarif zaplatí, či nikoli. Mohou totiž až do 31. ledna platit
ještě starým způsobem přes číslo
902 06 26.
Od začátku února již doplatí víc.
Textová zpráva s SMS jízdenkou
půjde poslat již jen na číslo 902 06.
Nejčastěji lidé platí operátorovi za
„esemesku“ jednu korunu plus devatenáct haléřů daň z přidané hodnoty do státní kasy. To znamená, že
přestupní jízdenka bude od února
stát cestující nejčastěji 27,19 koruny.
Lístek koupený přes mobil je
mezi Pražany a návštěvníky metropole velmi oblíbený. Každý den jej
koupí 22,5 tisíce cestujících.
Nový systém navíc lidem umožní
v dohledné době nákup i celodenní
jízdenky za 100 korun – pouze by
se lišil formát zprávy. Kdy to bude,
se ovšem ještě neví. O tom, že by
šla do mobilní sítě i jízdenka za 18
korun, se neuvažuje.
4.
Po osmi letech se do metra vracejí
Odpadkové koše
se vracejí do stanic metra
odpadkové koše, odkud byly odstraněny kvůli hrozbě teroristických
útoků.
„Původní koše byly odstraněny
jak z prostor nástupišť, tak z vestibulů metra v rámci bezpečnostních
opatření po teroristických útocích
11. září 2001 na obchodní centrum
v New Yorku,“ sdělil náměstek primátora Rudolf Blažek (ODS), který
má bezpečnost v metropoli na starosti.
Nové speciální koše budou mít
dva ocelové pláště, které mají zabránit tomu, aby se při výbuchu jakékoliv trhaviny roztrhl a zranil okolostojící cestující. Vnitřní plášť výbuch
zpomalí a ten vnější ho má zastavit.
Magistrát už uvolnil Dopravnímu
podniku na nákup 90 košů 7,8 milio-
Sběrné dvory čekají
na tisícovky spotřebičů
Pokračování ze str. D1
Odevzdat elektrospotřebiče hned
po Vánocích přitom nebylo jednoduché. Mnohé sběrné dvory byly před
koncem roku uzavřené, takže Pražané nemohli vrátit vysloužilou elektroniku k ekologické likvidaci.
MF DNES 30. prosince namátkou obvolala polovinu ze sběrných
dvorů, ale nikam se nedovolala,
přestože často šlo o mobilní linky.
Na jednom z mobilů uslyší volající nevkusný vzkaz: „Čau, mám inteligentní záznamník. Pokud necháš
zbytečný nebo debilní vzkaz, tak
bude automaticky smazán.“
Češi přitom jen vloni odevzdali
do sběren 3 000 tun elektrospotřebičů, v hlavním městě to mohla být
zhruba desetina uvedeného množství. Předloni přinesl každý občan
České republiky do některé ze sběren v průměru 4,3 kg elektrospotřebičů, vloni očekávali odborníci ze
společnosti Asekol pět kilogramů.
Smysl třídění elektroodpadu je v
ochraně životního prostředí. Vyhazováním elektrospotřebičů do speciálních sběrných nádob nebo odevzdáváním do sběrných dvorů se omezuje uvolňování zdraví škodlivých látek, jako je kadmium a rtuť.
Ty se v případě vyhození spotřebičů do popelnice začnou uvolňovat
a ohrožují zdraví lidí.
Kromě nebezpečných látek obsahuje elektronika i drahé kovy a další
látky, které se jinak musí složitě a
draze získávat těžbou. Recyklací je
podle odborníků možno opětovně
využít kolem 80 % hmotnosti konkrétního přístroje.
ALENA ZVĚŘINOVÁ
nu korun – každý koš tak i s osazením ve stanici vyjde bezmála na 87
tisíc korun. Ty se objeví v metru nejpozději 31. března. Další budou objednávány později.
Podle bezpečnostního ředitele
Dopravního podniku Antonína Fedorka je nákup košů dobrou investicí. „Když koš ve stanici chybí, zvyšuje to náklady na úklid nejen ve stanicích, ale i v tunelech, kam průvan
odpadky odnáší,“ vysvětluje Fedorko.
5.
FOTO: MAFA – JIŘÍ BERVIDA
Jezděte vlakem.
Přibude spojů
Již v prosinci zavedly České dráhy
několik novinek na železnici v Praze a okolí, které využijí cestující zejména v letošním roce.
Největší změnou je zavedení
nové příměstské linky S20, která
jezdí ve všední dny z Masarykova
nádraží do Milovic. Nové spojení
umožnila elektrifikace trati mezi Lysou nad Labem a Milovicemi.
Dráhy také poslaly o víkendech
u
firm
dáte
Hle
?
V prověřené databázi firem a institucí
ji najdete snadno a rychle.
w w w.topkontak t .cz
více vlaků na trať mezi Prahou a
Českým Brodem. O sobotách, nedělích a svátcích jede z Prahy až do
Českého Brodu osm nových spojů,
v opačném směru jich je pět. Půlhodinový interval vlaků mezi oběma
městy je tak zajištěn nejen v pracovní dny, ale nově také o víkendech.
Častěji jezdí i vlaky z Prahy do
Rudné u Prahy a Nučic. Mezi smíchovským nádražím a Nučicemi jedou v pracovní dny čtyři nové spoje
v každém směru.
PETR ŠVEC
Auto-moto, pneuservisy
Oblečení, obuv
Hračky pro vaše děti
Daně a finanční
poradenství
Online nakupování
Zahradní technika
a další
TOPkontakt vám doporučuje partnerské firmy:
praha
ICN - HARDWARE, s.r.o.
Adresa
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
Regionální redakce
vedoucí: Martin Rumler
tel.: 225 062 300
fax 225 062 401
» [email protected]
Vývoj, výroba, montáž a instalace identifikačních systémů. Systémy
docházkové, přístupové, kamerové, obchůzkové, hotelové, řízení
sportovišť, elektronická ochrana zboží.
Tel.: +420 235 510 155
Web: www.icn-hardware.cz
Adresa: Za Mototechnou 1619, Praha 5
Regionální distribuce
vedoucí: Lenka Plachá
tel.: 225 064 173, fax: 225 064 175
» [email protected]
Inspektoři prodejní sítě
Eva Čepeláková, mobil: 602 180 358
pro Prahu 5, 6, 7
Kateřina Myšková, mobil: 602 443 749
pro Prahu 4, 9, 10
Veronika Vondrová, mobil: 725 108 015
pro Prahu 1, 2, 3, 8
» [email protected]
Regionální inzerce
vedoucí: Iva Zelenková
tel.: 225 063 412, fax: 225 063 462-4
» [email protected]
Ladislav Brynda - LB Automobile
Specialista na prodej a dovoz užitkových a osobních vozů, dodávek,
mikrobusů, pick-upů a osobních automobilů kombi. Nehavarované, se
servisní knihou. Zprostředkování GE Money Auto leasingu, komisní prodej
a protiúčet.
Tel.: +420 722 660 660
PLASTOKNO s.r.o.
Výroba, prodej, montáž, poradenství a specializace na plastová okna
a dveře KBE, plastová okna a dveře TROCAL, plastová okna a dveře
GEALAN, hliníková okna a dveře Schüco. Doplňky.
Tel.: +420 244 404 033
Web: www.plastokno.cz
E-maily podle vzoru [email protected], @mafra.cz
Adresa: Komořanská 24, Praha 4
PŘEDPLATNÉ 225 555 522
Chcete se stát také zlatým partnerem firemního katalogu TOPkontakt?
Kontaktujte nás na tel.: 234 705 811 nebo zašlete email na [email protected]
Průměr 5,91* Praha 7,97*
PRAHA Na Žižkově vzniká nový Amsterdam-shop, který prodává legální „drogy“ (sáčkům s nejrůznějšími
obluzujícími látkami říkají „sběratelské kousky“). Policie na ně nemůže, protože jejich zboží není na seznamu zakázaných drog, a radnice
Prahy 3 zatím marně vymýšlí, jak
problém vyřešit.
Žižkov má stejné problémy s narkomany jako Smíchov, Václavské
náměstí a hlavní nádraží. Nebo
také Florenc, Karlín, Ládví, Holešovice či pražské parky. Tady se scházejí lidé, kteří drogy prodávají s
těmi, kdo je užívají. Stačí jim mobil
a šifrované SMS zprávy, jejichž kód
narkoman rozluští v jakémkoli stavu. Po překladu píše dealer zákazníkovi zhruba toto: heroin, sedm hodin večer, Anděl. Oba se na smluveném místě sejdou, výměna je rychlá a nenápadná. Po chvíli už se narkoman smýká mezi zastávkou Na
Knížecí a Andělem. Obtěžuje, žebrá, krade.
Policie vloni rozjela obří akce
proti dealerům. Pochytala jich tři
sta. „Uspořádali jsme kolem šedesátky velkých zátahů,“ upřesňuje
mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. „Letos máme na nejkritičtějších
místech víc hlídek.“ Její kolegové v
civilu vyráželi do ulic v pátek a v sobotu večer, aby celou noc honili
gangy prodejců z jedné části města
do druhé. Se strážníky startovali na
Václavském náměstí. Bylo jich tolik, že dealeři nemohli prodávat a
museli se přesunout na jinou „tóčku“, což je ruský termín pro místo,
kde lze koupit prostitutku i drogy.
Gangy proto přejely na Prahu 4 či 5,
kam je hlídky sledovaly jako stíny.
„Ten večer toho nikdy moc neprodali. Jednou týdně jsme měli velkou akci s asi až šedesáti policisty,
ale další menší akce s dvaceti policisty se konaly i obden. Snažíme se
FAKTA
Kde hledat pomoc
Detox a substituční léčba
VFN, detox, substituce, Praha 2
Dětské detox. centrum, Praha 1
Bohnice, detox, Praha 8
Metadonová substituce
a ambulantní detox, Praha 1, 2
CADAS SANANIM, Praha 1
Substituce detox Apolinář, Praha 2
Poradny a ambulantní léčba
ANIMA, Praha 2
Prev – centrum, mládež, Praha 6
Centrum – matka a dítě, Praha 10
Rodiče, poradenství, Praha 10
Kafe Therapy, poradenství, Praha 1
TRIANGL, dítě, Černý Most
Terénní programy
Romský terénní program, SANANIM,
Praha 2
Streetwork a Streetmobil, Drop In,
Praha 3
NO BIOHAZARD PROGRESSIVE,
Praha 5
ROMODROM, romský sociální terénní
program, Praha 1
Pro sběratele Podobné prodejny jako ta chystaná na žižkovské Seifertově ulici fungují již v Ostravě, Liberci a
Foto: Yan Renelt, MF DNES
několik jich je i v Praze. Prodávají legální látky, které účinkují téměř stejně jako drogy.
dealery pochytat a dostat z ulice,
aby je neviděly děti,“ říká šéf strážníků Ludvík Klema. Policie se tak
dostává k malým prodejcům, jež
však rychle nahradí noví. Kriminalistům se ale během loňska podařilo odhalit i několik varen pervitinu.
Nejmarkantnější problémy obyvatelům města způsobují lidé závislí na „pouličním“ pervitinu a he-
roinu. Pro kokain nebo taneční drogy chodí narkomané do klubů (často je vlastní cizinci), marihuanu kupují u středních a vysokých škol.
V Praze je podle posledních údajů přibližně 12 500 narkomanů. Drogy jim prodávají nejčastěji Češi,
Vietnamci, Nigerijci a Rusové.
Městské části se snaží potíže řešit prevencí. Na Žižkově, kde je
mezi závislými řada mladých lidí,
učí děti boxovat. Trpělivost ale dochází pražským čtvrtím, kde mají
střediska neziskové organizace. Třeba Praha 5 chce centrum Sananim,
které Na Skalce poskytuje závislým
náhražku drogy – subutex – přesvědčit, aby se přestěhovalo do
méně obydlené Strakonické ulice.
Kateřina Frouzová
Farmářských trhů bude víc. Překupníky
s jahodami z velkoskladu na ně nepustí
» Pokračování ze str. B1
Po skončení loňské sezony, kdy
bylo jasné, že trhy finančně uspěly, už radnice začala uvažovat, že
letošní rok se pořadatelé budou
muset obejít bez příspěvku radnice. A to se i stalo. „Vypsali jsme na
pořádání trhů výběrové řízení. A
výsledkem je dohoda, že za všech
28 trhů v letošním roce radnice zaplatí jen 1 000 korun,“ sdělil mluvčí radnice Šalek.
Další místo, kde se venkovní
trhy letos určitě znovu objeví, je
prostranství u stanice metra Pankrác. „Začneme třetí středu v dubnu. A kromě svátků se bude pokračovat každý týden,“ řekl mluvčí
radnice Michal Sochor. V Praze 8
se trhy na přelomu dubna a května
znovu objeví před kostelem sv. Cyrila a Metoděje. „Byli bychom rádi,
aby stejně jako loni byly každou sobotu, ale stále ještě je připravujeme, takže to není jisté,“ uvedla místostarostka Vladimíra Lutková.
FAKTA
Novinky
pro letošní rok
Na náměstí Jiřího z Poděbrad
přibude mlékomat, chystají se
kuchařské show.
Zlepší se nabídka hovězího i
vepřového masa a bude i více
čerstvých ryb z Česka a chlazených
mořských ryb.
Nový trh na náplavce před
nemocnicí Na Františku nabídne
rozvoz zboží kuchařům z restaurací
v okolí. A to na nákladním
elektrickém kole, které uveze až
120 kilogramů.
Radek Klíma. Trhy však s největší
pravděpodobností nebudou jako v
minulosti na Andělu, ale na náměstí 14. října. A to jednou za čtrnáct
dnů.
„Zatím máme plán, že by trh byl
jednu sobotu na Smíchově a další
týden na Barrandově,“ uvažuje Klíma. Barrandovští tak zřejmě budou chodit pro české potraviny na
Chaplinovo náměstí. Ve hře je i
prostor poblíž zastávky tramvaje.
Každých čtrnáct dnů se také
bude pořádat páteční trh v Radotíně na náměstí Osvoboditelů. První
trh bude 15. dubna a s posledním
se počítá až na 14. října.
Ondřej Kinkor
Výměnný program
Český červený kříž, Praha 2
ESET – HELP, stanice metra Opatov
Středisko Drop In, Praha 1
SANANIM, Praha 7
STAGE 5 PROGRESSIVE, Praha 5
Doléčování
Doléčování v Apolináři, Praha 2
Následná péče Drop In, Praha 5
Program SANANIM, Praha 13
Denní stacionář SANANIM, Praha 7
Terapeutické komunity
Karlov, pro matky s dětmi,
Karlov 3 Němčice
Magdaléna, Mníšek pod Brdy
CESTA, pro mladistvé, Řevnice
Archeologové
vytvoří mapu
středověkého
opevnění Prahy
PRAHA (ČTK) Pražští archeologové v současné době shromažďují
poznatky o zbytcích středověkého
opevnění v centru Prahy. Cílem je
vytvořit aktualizovanou mapu archeologicky zajímavých lokalit.
Sloužit by měla mimo jiné případným investorům plánujícím výstavbu na historicky cenných místech. Opevnění vzniklo v první půlce 13. století a vedlo dnešními ulicemi Národní třída, Na Příkopě a
Revoluční. V podzemí se tam dodnes nacházejí zbytky hradeb a
torza mostů a opěrných zdí.
Archeologové o tom včera informovali na webových stránkách
pražské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ). Cílem
projektu je prý předejít překvapením a zklamáním stavitelů a projektantů, kteří ve svých plánech nepočítají se zpožděním způsobeným potřebným archeologickým
pátráním. Na webu památkového
ústavu lze již nyní nalézt mapu významných archeologických ploch
i s vysvětlivkami, která se postupně aktualizuje, řekl vedoucí pražských archeologů Jaroslav Podliska.
Obrannou funkci neplnilo opevnění ze 13. století dlouho, po založení Nového Města Karlem IV. pozbylo smyslu. Rušení opevnění postupovalo pozvolna několik staletí,
jeho trasa byla definitivně zastavěna na konci 18. století po sjednocení pražských měst.
Opevnění se skládalo z hradební zdi silné zhruba dva metry.
Mohutný příkop široký přibližně 20 metrů dosahoval hloubky
šest až osm metrů.
Na tisícovku obyvatel hlavního města připadá
dvakrát více trestných činů.
Web: www.lbautomobile.cz
Adresa: Dobronická 635, Praha 4
Koncentrace nemocnic se projevuje mnohem
vyšším počtem lůžek. Na obyvatele je jich zde
o třetinu více než jinde v ČR.
Zdroj: www.asekol.cz
oprvé mě vzal táta na
Slavii v hlubokých 80. letech. V Edenu svítí slunce a fanoušci, kteří stojí na betonových stupínkách kolem
hřiště, si cloní oči. Sedám si s
tátou na tribunu, přes sloup nevidím puntík ve středovém kruhu, ale jsem šťastný, jsem na
Slavii. Na hřišti je Luboš Kubík,
právě kvůli němu a jeho umění
jsem se naučil kopat do balonu
oběma nohama, podzemním
východem za postranní čárou
už vychází „hároš a rychlík“ Ivo
Knoflíček a nechybí ani Karel
Jarolím, malý démon s vytříbenou technikou. Víc už si nepamatuju, jen, že jsem od toho
okamžiku, kdy jsem spatřil božstvo, už nadosmrti „sešívanej“.
To bylo „poprvé“.
Pak přichází druhé: 18. května 1996 – viděl jsem poprvé v
životě, jak červeno-bílí bozi vyhrávají titul.
A nakonec to třetí: 17. května 2008. Sedím na tribuně v konečně novém(!!!) Edenu, vedle
mě má 85letá babička a zbytek rodiny a dalších 21 tisíc diváků. Jsem nervózní a trpím,
stačí remíza, opakuji si dokola.
Kvůli tomu konci to stojí za to
a řvu jako „kráva“.
Ve chvíli, kdy píšu tento zápisník, je pátek 25. února 17.58
hodin. Večer hraje Slavia a já
doufám... co doufám, vím, že o
dalším „poprvé“ s názvem návrat z druhé ligy nikdy nebudu
psát. A pokud by Slavia byla
vždy před ruďochy z kopce
tam za řekou, tak ať se mi fandění Slavii klidně změní v rutinu, kdy si budu mumlat: Už
zase? A u toho se usmívat.
O bezpečnost obyvatel a turistů se stará o čtyři
tisíce policistů více než v jiném průměrném
českém kraji.
SOBOTA 26. ÚNORA 2011
WWW.IDNES.CZ
1 narkoman na 1 000 Pražanů.
Policie marně chytá dealery
Zápisník
*počet návštěvníků kulturních akcí/1000 obyvatel
SOBOTA 26. ÚNORA 2011
WWW.IDNES.CZ
Jednou trh na Smíchově,
podruhé na Barrandově
O budoucnosti trhů se má ještě jednat i v Praze 13, kde bude záležet
na možnostech rozpočtu.
Naopak téměř jistá je Praha 5.
„Farmářské trhy určitě chceme a
začít by se s nimi mohlo na přelomu března a dubna,“ řekl starosta
Nikl dal lidem šanci hrát si, přilákal jich sto tisíc
Průměr v ČR 29,83* Praha 59,14*
Expozici Play ve výstavní síni Mánesu zhlédl rekordní počet lidí. Za úspěchem stojí to, že výstava přináší lidem radost a je úplně pro každého, míní její tvůrci
PRAHA Ani ne dvouletá Evička byla
z interaktivní výstavy Play v Mánesu naprosto nadšená. „Mohla si
se vším pohrát, brala expozici spíš
jako stavebnici než umění,“ vysvětlila její matka Jana Synáčková.
Projekt výtvarníka a performera
Petra Nikla byl sice koncipovaný i
pro rodiny s dětmi, ale nadchl lidi
napříč všemi generacemi. Za 92
dní přilákala výstava Play celkem
107 310 lidí.
Průměr v ČR 3,45* Praha 5,29*
Výstava překonala
v návštěvnosti Čapka
To ji vyneslo na první místo v žebříčku návštěvnosti nejúspěšnějších výstav posledních let u nás.
Play, kterou zhlédlo denně průměrně 1166 lidí, tak překonala nejen
*počet policistů/1000 obyvatel
šokující projekt Decadence Now v
Galerii Rudolfinum, ale i dočasného „krále“ českých výstavních projektů poslední doby: Josefa Čapka.
Jeho retrospektivní expozici navštívilo v roce 2009 v Jízdárně Pražského hradu 73 tisíc lidí.
Co stojí za úspěchem Niklovy interaktivní přehlídky?
„Přináší lidem radost,“ vysvětlil
jednou větou producent projektu
Jiří Wald. Play podle autorů umožnila návštěvníkům zapojit se aktivně do tvorby uměleckého díla, což
je něco, co většina výstav nenabízí.
„Navíc to byla expozice, která
potěšila každého,“ doplnil Wald.
Ze statistik vyplynulo, že výstavu
nejvíce navštěvovali rodiče s malý-
Přinesla radost Výstava
výtvarníka a performera Petra
Nikla nadchla lidi všech generací.
Foto: Dalibor Puchta, iDNES.cz
mi dětmi, ale velkou část tvořili studenti, školní výpravy a v neposlední řadě i senioři.
Dokládají to mimo jiné i zápisky z knihy návštěv. „Jeden pán
nám napsal, že je mu sedmdesát
let a že už se desítky let takto nepobavil. Biskup Václav Malý zase poznamenal do knihy větu: Je to
teda fakt hustý!" směje se producent Wald.
Niklovu výstavu Play uspořádalo občanské sdružení Audabiac
spolu s Nadací českého výtvarného umění. „Strefili jsme se do toho
typu umění, o jaké mají lidé zájem. Někteří z nich přišli až šestkrát,“ popsala Lenka Váňová ze
sdružení Audabiac.
Úspěch projektu předčil očeká-
vání autorů i Mánesu, který mu poskytl prostory.
Mánes se bude opravovat,
expozice poputuje asi na Moravu
Play byla letos poslední výstavou, která se v Mánesu představila. Jeho budova na Masarykově nábřeží se totiž letos pro veřejnost načas uzavře a začne se s opravami.
A co bude s expozicí Play dále?
Uvidí ji lidé, kteří ji v Praze nestihli
navštívit? Odpověď je ano. „Výstava se s největší pravděpodobností
přesune na jižní Moravu. Z jejího
úspěchu máme ohromnou radost
a snažíme se, aby ji mohli vidět i
lidé z opačného konce republiky.
Zatím ale nejsou podepsané smlouvy,“ řekl Jiří Wald. Anna Baumová
Každá čtvrtá nehoda se stane právě tady.
*počet nemocničních lůžek/1000 obyvatel
Průměr 5 394*
*počet trestných činů/1000 obyvatel
Praha 18 190*
*počet dopravních nehod/rok
Průměrný Pražan
zrecykluje o pětinu
odpadu více, než je
v Česku zvykem.
Šance, že se podaří v Praze odhalit trestný čin,
je proti zbytku ČR poloviční.
Praha 49,98*
Průměr 40,71*
Průměr v ČR 37,55* Praha 18,89*
*počet kg odpadu/obyvatele
*% objasněných trestných činů/počet spáchaných trestných činů
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
Partner projektu
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu
kumu
Žít na Zlínsku?
Proč ANO?
Je tu málo trestných činů.
Zlínský kraj působí velmi klidně – navzdory podprůměrnému počtu policistů je
tu nižší míra zločinnosti i podstatně vyšší objasněnost trestných činů. Je tu nižší
počet dopravních nehod. Mezi obyvateli najdeme podstatně víc sportovců, aktivních turistů i junáků, i když právě s tím poněkud kontrastuje nejvyšší pracovní neschopnost v rámci celorepublikového srovnání. Mimořádnou přitažlivost vykazují
základní umělecké školy, ve srovnání se zbytkem republiky je navštěvuje nejvíc
dětí. Vloni představovalo Zlínsko jednu z nejatraktivnějších lokalit pro investory.
A příznivé jsou i místní environmentální faktory – větší podíl chráněných ploch
a více zeleně a vod.
Proč NE?
Je tu vysoká nemocnost.
Investoři kraji věří, na jednoho obyvatele sem
poslali ve srovnání s kraji ostatními o 150 %
více peněz.
Ve Zlínském kraji se více marodí, nemocnost je
tu o čtvrtinu vyšší.
Zločinnost je tu poloviční.
Průměr v ČR 29,83*
Zlínský kraj
4,63*
Průměr v ČR
3,76*
Průměr v ČR
1543*
Zlínský kraj
15,97*
*počet trestných činů/1000 obyvatel
zlínský
Zlínský kraj 3804*
KAŽDODENNÍ PŘÍLOHA PRO VÁŠ KRAJ
*investice
přes CzechInvest v Kč/obyvatele
HOKEJ Reprezentant Rachůnek
Zlínský útočník Ivan Rachůnek jede
na Švédské
hokejové
hry Strana B6
SOBOTA
26. ÚNORA 2011
Počasí v kraji
ŠKOLA Papírové pondělí
Školáci i jejich rodiče
nasbírali tuny papíru Strana B3
6 °C/8 °C
-3 °C/-2 °C
Více na straně C14 nebo
na pocasi.idnes.cz
WWW.IDNES.CZ
Zlín láká investory nejvíc,
pomáhá mu baťovská tradice
Mladí vědci ze zlínské univerzity sestavili žebříček
třinácti regionů v kraji podle toho, jak jsou atraktivní
pro investory. První je Zlín, překvapivě až poslední
skončila Kroměříž.
ZLÍNSKÝ KRAJ Jednooký Zlín mezi
slepými králem. Tak by se daly parafrázovat výsledky studie ekonomů ze zlínské univerzity, kterou
má MF DNES jako jediná k dispozici.
Tříčlenný tým složený z mladých odborníků porovnával, jak
jsou města spolu s obcemi, které
pod ně spadají, atraktivní pro investory.
Zvítězil Zlín následovaný Uherským Hradištěm, na chvostu skončila překvapivě Kroměříž a dle očekávání Valašské Klobouky.
Co rozhodovalo?
Důležitá byla dobrá dopravní
dostupnost, velikost města, ale
i nezaměstnanost v oblasti nebo
množství podnikatelů.
Obvody podle
investiční atraktivnosti
dotkl ekonom Miroslav Ševčík, kterému MF DNES poskytla výsledky
k nahlédnutí.
Otrokovicím zase pomohlo
napojení na dálnici, žeVal. Meziříčí
leznici i poloha mezi
Rožnov
Zlínem, Hradištěm
Bystřice
p. Radhoštěm
p. Hostýnem
„Například Uherské Hradiště
a Kroměříží.
spolu se Starým Městem
Dobré dopravní
Holešov
a Kunovicemi je soustřenapojení ale občas
Vsetín
Kroměříž
děno podél nejvýznamnestačí, jak dokazuje
Vizovice
Zlín
nější dopravní tepny, kteKroměříž. Přestože tam vede
Otrokorá jej napojuje na Brno
dálnice, skončilo Kroměřížsko
vice
i na Slovensko. Proto
předposlední.
Val.
skončilo druhé v pořa„Bylo to pro nás překvapení,“
Uherské Hradiště
Luhačovice
Kloubouky
dí,“ vysvětlila jedna z aupřiznala Hovorková. „Ale u celé obtorek studie Zuzana Hovorkolasti, která správou spadá pod KroUherské Hradiště
vá. „Silnou pozici tohoto souměsměříž, je problém. Není dostatečtí v kraji podtrhuje celkový počet
ně dobře propojená silnicemi, lidé
obyvatel, který přesahuje čtyřicet
se odtamtud stěhují a není tam
tisíc.“
kvalifikovaná pracovní síla. KroměUspěl i Zlín a Otrokovice, zvlášť
říž byla historicky zaměřená na
atraktivní
díky Barumu Continental, který je
zpracování plastů, teď tam ale žádnejvětším zaměstnavatelem v obný strategický zaměstnavatel není.
nadprůměrné
lasti.
Navíc tam je obrovská spádovost
podprůměrné
„Ukazuje se, že stále čerpá z bana Olomouc.“
problematické
ťovské podnikatelské tradice,“ poStarostku Kroměříže Danielu
Hebnarovou výsledky pochopitelně nepotěšily. „Mrzí mě to, ale na
dálnici nejsme napojení dlouho.
Časem se snad situace zlepší,“ doufá.
Studie může v odborných kruzích vzbudit diskusi.
„Kroměříž nebyla velkým průmyslovým centrem. Byla vždy hodně agrární oblast a ta zase tolik neposiluje region. Dvanácté místo
ale úplně neodpovídá,“ podivoval
se Ševčík výsledkům.
Autoři studie ale mají všechno
zdůvodněné vlastními propočty
a modely, které vytvořili pouze pro
tuhle studii. O překvapení tak není
nouze.
Holešovu k lepšímu umístění nepomohla ani průmyslová zóna, kterou tam kraj postavil na konci
roku 2009.
„Přišla pozdě,“ řekl další z autorů studie Milan Damborský. „Kdyby tam byla před desíti lety, tak si
z investorů mohla vybírat.“
» Pokračování na straně B3
Vesnice má atrakci. Kobylky Barborku s Amálkou
VYSOKÉ POLE (ich) Novou atrakci
mají lidé z Vysokého Pole. Chodí
se dívat na Barborku a Amálku. Nejde přitom o žádné místní krasavice, ale krásné kobylky koně belgického.
Zabydlely se ve stájích, které patří k nově vzniklému ekologickému
středisku zvanému Envicentrum.
Včera jim kovář Josef Hrabina dal
nové obutí, aby byly v plné parádě
nachystané na začátek března, kdy
středisko otevře.
„Momentálně připravujeme výukové programy a oslovujeme
s naší nabídkou školy,“ řekl starosta Vysokého Pole Josef Zicha.
Na děti školou povinné středisko svou nabídku míří. Jeho pracovníci chtějí v dětech probudit vztah
k tradicím a okolní krajině. I ti největší raubíři by se měli alespoň na
chvíli zabavit.
„Budou si moct vyzkoušet stloukání másla nebo tkaní na tkalcovských stavech,“ nastínil Zicha.
A o co vlastně jde? Tři budovy,
které zahrnují obytný dům se šestnácti postelemi a výukovými prostorami, stodolu a stáje pro koně,
tvoří dohromady středisko s názvem Envicentrum pro krajinu.
„Chceme ukázat dnešním dětem, jak se kdysi dávno žilo na Valašsku, jaké pomůcky lidé používali k práci a jakým způsobem žili,“
vysvětlil starosta.
Envicentrum je ideální například pro školní výlety. Výpravy
tady můžou dokonce bydlet.
„V prvním a druhém patře jsou
postele a sociální zázemí, dole budou tvořivé dílny, místnost vhodná pro semináře a prezentace plus
výstava o Klášťově,“ objasnil vedoucí centra Zdeněk Miklas.
Komplex však využijí i studenti
ze středních a vysokých odborných škol, kteří si v okolí můžou teoretické poznatky ze školy převést
do praxe.
Pokud už ale nejste školního
věku, nezoufejte. Pro veřejnost budou k dispozici rukodělné kurzy
i přednášky o hospodářství a okolní krajině.
zlin.idnes.cz
Místní obyvatelé mají rádi pohyb a přírodu, téměř
každý čtvrtý z nich je členem sportovního oddílu
nebo Junáka.
Fotografie z kraje
OČIMA ČTENÁŘŮ
Vyfotili jste zajímavost, o kterou
se chcete podělit? Posílejte nám
své fotky. Více informací najdete
v rubrice Očima čtenářů na webu.
ÚTERÝ 8. 2. 2011
WWW.IDNES.CZ
B
Průměr v ČR 170,6*
Více informací z měst:
Uherský Brod, Hluk, Vlčnov,
Bojkovice Str. B4
Muž fotil nahé
školačky, hrozí
mu pětiletý trest
*% pracovní neschopnosti
Zlínský kraj 221,4* 2
UHERSKOHRADIŠŤSKO (ill) Patnáctiletá dívka z obce na Uherskohradišťsku se nechala přemluvit neznámým mužem k tomu, aby nafotila pornografické snímky. Autorovi za to hrozí pětiletý trest.
Vše začalo tak, že muž si loni všiml jejího profilu na internetu, kde
měla i své osobní údaje, a oslovil ji.
Hned na první schůzce školačku základní školy odvezl do svého
ateliéru, kde ji začal fotit. Nejprve
oblečenou, pak ji přemluvil, aby se
svlékla do spodního prádla.
„Když s focením skončili, čtyřiačtyřicetiletý muž ji odvezl domů
a výběr fotek jí poslal e-mailem. Za
pár dní ji ale oslovil znovu. Teď už
se začínalo focením v prádle,“ popsal mluvčí uherskohradišťské policie Aleš Mergental.
Muž dívku přemlouval, ať se nechá fotit nahá. Ona nakonec souhlasila. Za pár dní se totéž opakovalo. Fotky měly podle Mergentala
až pornografický ráz. „Fotograf“ jejich výběr posílal školačce e-mailem. Tam na ně náhodou narazili
její rodiče, kteří vše oznámili policii.
Při prohlídce ateliéru muže policie zjistila, že nejde o ojedinělý exces. V jeho archivu našli další snímky nahých dívek, které ještě neměly osmnáct. V roce 2008 měl přemluvit šestnáctiletou dívku, kterou si také vybral na internetu. Nahou ji fotil v kabině své dodávky.
„Kriminalisté vyslechli další dvě
dívky, které v době focení erotických snímků měly čtrnáct a sedmnáct let,“ upřesnil Mergental.
Podle policie se muž dopustil
hned několika trestných činů, za
které mu hrozí až pět let vězení.
Fotky dívek měl pro vlastní potřebu. Neobchodoval s nimi ani je
nezveřejňoval na internetu.
Krátce
VSETÍN
Průměr v ČR 15,84*
Zlínský kraj 29,82*
Amálka a Barborka
z Evicentra ve Vysokém Poli
už mají podkovy. Dal jim je
kovář Josef Hrabina.
Ve stáji Michal Barcuch
hladí kobylku Barborku,
která bude atrakcí
hlavně pro děti ze
širokého okolí.
K
aždý rok při Barum Rally
je to stejné. Dlouhé přípravy a po jediném víkendu je všechno fuč. Ale to nejdůležitější, vzpomínky, zůstanou všem.
Na co se bude vzpomínat tentokrát?
Na parádní boj o prvenství.
Vždyť Jan Kopecký vyhrál nejtěsnějším rozdílem v historii a ještě v polovině první etapy dělil
vedoucí šestice nicotných dvacet vteřin.
Na setkání se zajímavými lidmi. Letos dorazil například prezident Mezinárodní automobilové federace Jean Todt či bývalý
vynikající pilot Armin Schwarz.
Ale hlavně na to, že se nikomu nic nestalo. Pavel Valoušek
se Zdeňkem Hrůzou skončili
v nemocnici, ale budou v pořádku. A to je důležitější než všechny výsledky.
Na procházce Kočí Pavel
Barcuch se prochází po
vesnici Vysoké Pole
s kobylou Amálkou.
3x foto: Jan Karásek, MF DNES
FAKTA
Nemocní v kraji
Obyvatelé Zlínského kraje stonali
v prvních šesti měsících letošního
roku nejdéle ze všech krajů.
Průměrná délka jedné pracovní
neschopnosti byla 54,6 dní.
Nejčastější nemocí u dočasných
pracovních neschopností byla
onemocnění dýchací soustavy. To
bylo 15 078 případů. Potíže
s pohybovou soustavou mělo
10 109 pacientů.
Průměrná délka prostonaných dní
se v okresech lišila. Zatímco na
Zlínsku a Kroměřížsku byli lidé
doma jen 52 dní, v hradišťském
okrese už 57 a na Vsetínsku 59 dní.
rozhodla, že ověřování nemocných
pro ni není nezbytné. „Loni jsme to
dělali celý rok a zjistili jsme jen jediný případ porušení,“ vysvětlil Klo-
fáč. Lidé se navíc bojí o práci a dlouhodobě nemocných je v podniku
minimum.
S podobným výsledkem u svých
pracovníků skončila i uherskobrodská zbrojovka. Každý měsíc je v podniku nemocných něco přes 4 procenta, tedy kolem padesáti pracovníků. Kontrolují je nahodile nebo
na základě žádosti pacientova nadřízeného.
„Nedodržování léčebného režimu jsme ale nezjistili,“ potvrdil personální a bezpečnostní ředitel Ladislav Koníček.
Krajský průměr: 54 dní
Ve srovnání se zbytkem republiky
na tom s fingováním nemoci nejsme jako kraj nejhůř. Spíš se řadíme k průměru.
Zato první příčku obsazujeme
v délce pracovní neschopnosti. Zatímco průměr v celé republice je asi
43 dní, lidé ve Zlínském kraji stonají v průměru 54 dní.
Červené barety naposled zavelely: Rozchod!
Lístky na koncert
Průměr v ČR 40,49*
Josef Šiška ze Zlína, Libor Lasovský
z Uherského Hradiště, Milan Koplík ze
Zlína, Zdeněk Pospíchal ze Zlína,
Věra Hubená z Otrokovic a Romana
Horčicová z Fryštáku vyhráli po jedné
vstupence na živý koncert skupiny
Red Hot Chili Peppers, který nabídne
Velké kino ve Zlíně v úterý 30. srpna.
Správně odpověděli, že nejnovější deska skupiny Red Hot Chilli Peppers, která vychází dnes, se jmenuje I´M With
You. Lístky si vyzvednou v pokladně
Velkého kina. Živý přenos z německého Kolína nad Rýnem začíná v úterý
30. srpna ve 21 hodin.
Půl století Na oslavu kulatin holešovských „červených baretů“ dorazila
více než pětistovka jeho členů.
Dojemný moment Když přešel prapor 7. výsadkového pluku pod
správu Klubu vojenských veteránů, neubránili se někteří vojáci emocím.
zlínský
Studenti chystají
designerskou vernisáž
Zlínský kraj 13,68*
Adresa
obchodní centrum Zlaté Jablko,
náměstí Míru 174, 760 01 Zlín
Regionální redakce
vedoucí: Martina Malá
tel.: 576 202 111, fax: 576 202 222
Kroměříž: 576 202 231
Uherské Hradiště: 725 687 905
Valašské Meziříčí: 576 202 200
» [email protected]
Regionální distribuce
vedoucí: Daniela Hauserová
tel.: 516 202 420, fax: 516 202 444
» [email protected]
Inspektor prodejní sítě
Nikola Lýznerová, mobil: 724 008 282
» [email protected]
Regionální inzerce
vedoucí: Ivana Suchoňová
tel.: 576 202 311, fax: 576 202 333
» [email protected]
E-maily podle vzoru [email protected], @mafra.cz
PŘEDPLATNÉ 225 555 522
HOLEŠOV Přišlo jich přes pět set.
Disciplinovaní, důstojní, na sobě
uniformu nebo tričko s nápisem
„7. výsadkový pluk“ a na hlavě červený baret. Když měli říct, jak na vojenskou službu vzpomínají, většinou jen velmi těžce hledali slova.
„Je to nostalgická vzpomínka.
Všechno špatné jsem zapomněl
a pamatuju si jen to dobré,“ svěřil
se Ota Kydal ze Zlína.
V Holešově strávil dvouletou vojenskou službu od roku 1965. V sobotu dopoledne se při slavnostním
nástupu postavil vedle svých kamarádů. Výsadkáři totiž slavili půl století od založení místního pluku.
Setkali se na místě, které si všichni dobře pamatují. Jinde se mu říkalo „buzerplac“. Mezi červenými ba-
ÚSTAV OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
při Ekonomické fakultě VŠB – TUO
Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1
pořádá v rámci celoživotního vzdělávání
Kurz
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Zahájení a místo konání kurzu: únor 2012 v prostorách VŠB – TU Ostrava
Forma a ukončení kurzu: závěrečná zkouška a obhajoba ZP, prosinec 2013
Vstupní podmínky: ukončené VŠ studium i nestavebního směru nebo min. SŠ
studium stavebního směru
Informace: EkF VŠB –TUO, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1,
Ústav oceňování majetku - Ing. Jiří Slavík, tel.: +420 596992247,
e-mail: [email protected] nebo [email protected]
www.ekf.vsb.cz/uom/
*počet cizinců/1000 obyvatel
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
Požár sena
zaměstnal dvacet
jednotek hasičů
SKAŠTICE (fuk, šot) Rozsáhlý požár
likvidovali o víkendu hasiči ve
Skašticích na Kroměřížsku. Od sobotního večera s ním bojovalo dvacet jednotek hasičů. „Na noc znovu střídáme, stále je co dohašovat,“ upozornil v neděli večer mluvčí hasičů Ivo Mitáček. Škoda se odhaduje na 17 milionů korun.
Hasiči vyjeli k požáru v sobotu
večer. Zjistili, že hoří stoh a seník
v blízkosti parkurového závodu.
Pronikli do budovy a snažili se vyvážet hořící seno ven. Přes noc nakladače vyvezly tolik materiálu, že
zcela zaplnil pozemek kolem haly.
„Od ohlášení požáru již uplynulo čtyřiadvacet hodin. Během prvního dne se u zásahu vystřídalo
15 jednotek z celého kraje, ráno se
do akce zapojilo pět dalších jednotek,“ konstatoval Mitáček.
Hasičům na místě pomáhaly velké nakladače, které rozvážely a rozhrnovaly další tuny hořícího sena,
aby je mohli záchranáři prolévat
vodou a likvidovat skrytá ohniska.
Požár byl mimořádně rozsáhlý,
oheň zuřil uvnitř velké haly a přeskočil i na další velký stoh, který
byl vedle ní. Ten se jednotkám podařilo uhasit v sobotu večer. „Kvůli této rozsáhlé události jsme vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu,“ doplnil Mitáček.
Hasičům první den komplikoval
práci vítr, který plameny rozdmýchával, a také skutečnost, že uvnitř
haly byly stroje poháněné plynem
z tlakových lahví. Hasiči je museli
neustále ochlazovat, aby v žáru neexplodovaly.
Kvůli hustému kouři museli v některých částech zasahovat v dýchacích přístrojích. Už v sobotu požár
ve Skašticích předčasně ukončil
tradiční parkurové závody Pohár
Zlínského kraje.
Příčiny požáru se stále vyšetřují.
Majitelé zasaženého objektu, zničených strojů a materiálů potvrdili, že škoda je 17 milionů korun.
rety ale takové označení neznali.
„Tady jsme skládali přísahu, tady
jsme vyprovázeli záložáky, sem nevkročili okupanti,“ připomněl z tribuny Pavel Chmelík, kapitán v záloze.
Pluk měl tajné označení VÚ 7374
a fungoval pouhých osm let. Vojáci
to tady měli těžší než jinde. Cvičili
se v průzkumnictví, ve zpravodajských úkolech, v poznávání zbraní,
střelbě i v seskocích s padákem do
neznámého prostoru.
„Dostávali zabrat. Potili tady
krev. Museli se spoléhat jeden na
druhého. Když by někdo špatně sbalil padák, mohl způsobit neštěstí kamarádovi,“ zdůraznil Dušan Hric,
tehdejší výkonný praporčík. „S chlapama, kteří mají za sebou normální
vojnu, se o tom moc nebavím. Nechápou to,“ potvrdil rozdíly ve výcviku třiašedesátiletý František Pávek z Kladna.
Tehdy o holešovském pluku téměř nikdo nevěděl. Stejně jako
dnes. Pluk byl totiž zrušený poté,
co nesouhlasil s vpádem ruských
vojáků v osmašedesátém roce. Vojáci na srpnové události nevzpomínají rádi.
Pak pluk zmizel ze světa. „Byli
jsme označení za kontrarevolucionáře. Zrušili nás a zaměstnance propustili z armády,“ připomněl u slavnostního nástupu Jiří Dufek, plukovník ve výslužbě. Právě tento
muž byl tím, který se v sobotu dopoledne před zraky stovek vojáků nastoupených v trojstupu naposledy
dotkl vojenské zástavy. Prapor s názvem 7. výsadkový pluk, který byl
pro vojáky symbolem tradice, totiž
slavnostně předal Klubu vojenských veteránů.
Bývalí vojáci se sem sjeli z celé republiky. A ve stejném počtu se potkali asi naposled. „Pro dnešek mě
kamarádi z našeho ročníku stanovili velitelem. Takže jsem poprvé
a také naposled v životě zavelel:
Rozchod,“ prozradil s dojetím Kydal. Pořád si pamatuje, kde měli sídlo velitelé, kde byla ošetřovna a že
často chodil s kamarády na holešovský zámek do restaurace. Zbyly mu
vzpomínky a červený baret, který
má doma dobře schovaný. „Je to
pro nás symbol hrdosti,“ dodal.
Jana Fuksová
Stát šetří, v kraji bude příští rok jezdit méně vlaků
ZLÍNSKÝ KRAJ Pokud jezdíte na
frekventované železniční trati
z Přerova přes Hulín do Starého
Města, musíte počítat s tím, že od
příštího roku budete vybírat z menšího počtu spojů. Podobně zřejmě
dopadnou i některé další železniční trasy v kraji.
Vyplývá to z návrhu nového jízdního řádu, který sice ještě není definitivní, ale už teď jisté je, že spojů
skutečně ubude. O necelých 5 procent. Důvodem jsou peníze. Přesněji řečeno, jejich nedostatek.
„Na trati Hulín – Staré Město většina cestujících jezdí rychlíky.
Osobní vlaky jsou tak až na vzácné
výjimky velmi málo vytížené. Pro-
to některé spoje zrušíme,“ vysvětlila šéfka krajské organizace Koordinátor veřejné dopravy Věra Fuksová.
To se ale nelíbí Petře Málkové
z Otrokovic, která osobním vlakem jezdí velmi často do Spytihněvi. „Měli by spíš vlakovou dopravu
posilovat, aby lidé nejezdili auty,“
myslí si Málková.
Zlínský kraj dal loni na regionální vlakovou dopravu 337 milionů
korun. Příští rok bude tato částka
o něco málo vyšší. Nahoru ale šly
také ceny pohonných hmot a zvyšuje se DPH z 10 na 14,5 procenta.
„Proto budeme redukovat počet
méně vytížených spojů,“ zdůvod-
*počet policistů/1000 obyvatel
Partner projektu
3x foto: Jana Fuksová, MF DNES
Zlínský kraj
2,29*
Průměr v ČR
3,45*
Kdo vyhrál lístky na koncert
Red Hot Chili Peppers
ZLÍN
Čím to je? „Závisí to především
na diagnóze, léčbě a v neposlední
řadě na posouzení ošetřujícím lékařem,“ naznačila Jana Buraňová
z oddělení komunikace ČSSZ.
Nejčastější nemocí, kterou v kraji trpíme, je onemocnění dýchacích
cest. Těch je asi 15 tisíc případů za
prvního půl roku, z toho 12 tisíc případů jsou akutní infekce dýchacích
cest.
Praktičtí lékaři sice potvrzují, že
tato onemocnění jsou poměrně častá, ale už tolik nesouhlasí s tím, že
by právě na ně vypisovali tolik neschopenek. „Asi polovina z mých
pacientů, kteří jsou takto nemocní,
ani doma zůstat nechce,“ potvrdila
lékařka Eva Pavláková.
Zato druhé nejčastější onemocnění, tedy nemoci páteře, se skutečně mohou léčit delší dobu. „Pokud
má pacient deset let potíže se zády,
nezbaví se jich během několika týdnů,“ konstatoval lékař Jiří Novák.
Jana Fuksová
O bezpečnost obyvatel a turistů se zde stará
o třetinu míň policistů než je v průměru zvykem.
INZERCE
*% chráněných oblastí na celkové ploše kraje
nemocní nechovali. Třeba nebyli
doma v době, kdy už neměli vycházky. Nebo možná byli, ale záměrně
kontrole neotevřeli.
Pracovníci ČSSZ pacienty kontrolují ve chvíli, kdy má nějaké podezření jejich zaměstnavatel, úřad
práce nebo si náhodně někoho vyberou sami. Když doma pacienta
nezastihnou, napíší zprávu, která
se pak ještě dodatečně kontroluje.
Své pracovníky si ale kontrolují
i sami zaměstnavatelé. Ze zákona
na to mají právo prvních 21 dní nemoci.
„Jednou se stalo, že jsme pracovníka nezastihli doma. Tak jsme to
opakovali a už bylo všechno v pořádku,“ připomněl personální ředitel Fatry Napajedla Leoš Klofáč. Pracovník totiž bydlel na ubytovně spolu s dalšími a zvonek, na který kontrola zvonila, vedl jen do recepce. Podruhé už se pacient s kontrolou sešel.
Napajedelská firma se nakonec
Soutěž
Maskovaný ozbrojený muž včera
kolem druhé hodiny ráno vyloupil
hernu ve Zlíně. Vešel dovnitř maskovaný šátkem a kapucí. Devětatřicetiletého číšníka, na něhož mířil
střelnou zbraní, donutil k vydání
několika desítek tisíc korun. Pachateli hrozí za loupež až deset let vězení.
(ill)
Studenti Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně se připravují na slavnostní
vernisáž mezinárodní soutěže Talent designu 2010. Večer spojený
s velkou módní přehlídkou studentských prací ateliéru obuvi a oděvu
Fakulty multimediálních komunikací a s výstavou soutěžních návrhů se uskuteční 22. února.
(fuk)
ZLÍNSKÝ KRAJ Čtyřiapadesátiletý
Milan ze Zlínska pracuje poslední
rok jako dělník na stavbách. Na nošení těžkého materiálu ale nebyl
kvůli předchozímu sedavému zaměstnání moc zvyklý. „Začala mě z
toho bolet záda. Ale říkal jsem si, že
si tělo zvykne,“ popisuje.
Pak ale se zablokovaným krkem
skončil na dvoutýdenní pracovní
neschopnosti. Zaměstnavatel ale
už po pár dnech naznačoval, že na
Milanovo místo může hned přijmout někoho mladšího.
Podobných případů je spousta.
A některé končí i tím, že než by se
pracovník nechal vyhodit z práce,
dál předstírá potíže. „Uvažoval
jsem o tom, protože ve svém věku
už bych práci nenašel,“ svěřil se dělník. Nakonec měl ale štěstí a s nadřízeným se dohodl.
Česká správa sociálního zabezpečení ale ve Zlínském kraji odhalila
za prvních šest měsíců letošního
roku 108 případů, kdy se lidé jako
vedoucí zlínské
redakce MF DNES
S pistolí v ruce vyloupil
hernu
Kovář v akci Kobylky
Prvenství obyvatel Zlínského kraje: když jsou nemocní, zotavují se nejdelší dobu. Kontroly navíc odhalily přes stovku podvádějících marodů
Tomáš
Železník
Zoolog bude v muzeu
vyprávět o Borneu
ZLÍN
PONDĚLÍ 29. SRPNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Marodíme nejdéle z republiky
Rallye je pryč,
vzpomínky
ale zůstanou
Cizinci se do Zlínského kraje nehrnou, je jich
tu o 2/3 méně.
Muzeum regionu Valašsko zve na
cyklus přednášek Za poznáním přírody ve světě i u nás. Ve středu
čeká na zájemce ve vsetínském
zámku vyprávění zoologa Romana
Zajíčka o pralesech a hadech Bornea. Beseda spojená s promítáním
snímků z atraktivního prostředí začíná v 19 hodin.
(dan)
B
Zápisník
*počet sportovců, turistů a junáků/1000 obyvatel
Zlínský kraj je téměř z 1/3 chráněnou oblastí.
kraj zlínský
PONDĚLÍ 29. SRPNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Mediální partneři
nil náměstek zlínského hejtmana
Jaroslav Drozd.
Kolik přesně jich nakonec bude
a jaké, zatím nechce kraj ani České
dráhy zveřejnit. Méně spojů ale nebude jezdit pouze na trati Přerov –
Staré Město, ale třeba i mezi Kojetínem a Valašským Meziříčím či
Újezdcem u Luhačovic a Luhačovicemi. „Předpokládáme, že v nutných případech nahradíme vlakové spoje autobusovými,“ upřesnila
Fuksová.
Omezení čeká i tratě Hranice na
Moravě – Střelná, Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín – Velké Karlovice, Otrokovice–
Vizovice a Staré Město – Bylnice.
Může být však ještě hůř. Ministerstvo dopravy totiž prohlásilo, že
krajům příští rok nedá jako letos
600 milionů korun navíc na regionální železniční dopravu, protože
bude mít samo krácený rozpočet.
Kraje se s tím sice nechtějí smířit,
ale pokud neuspějí, budou se rušit
další spoje.
Zástupci krajů sice o dotaci jednali minulý týden na ministerstvu
dopravy, to ale považuje za hotovou věc, že peněz příští rok rozdá
na železniční dopravu méně. „Kraje o tuto dotaci přijdou,“ prohlásil
Marek Eliáš z tiskového odboru ministerstva.
Milan Libiger
Zpracovatel výzkumu
kumu
Žít v jižních Čechách?
Jistěže ANO!
Kvůli přírodě!
Jihočeský kraj lze bez nadsázky označit za zelený. Jeho obyvatelé dýchají
opravdu čistý vzduch. Je to nejřídčeji osídlený region s nadměrným počtem obcí. Výraznou slabinou je proto nízký počet kilometrů rychlostních
silnic a dálnic. Nedostatečnou silniční a železniční síť kompenzují o čtvrtinu vyšší investice do infrastruktury. Kvalitu života snižuje fakt, že obyvatelé i místní podniky vypouštějí do kanalizace nadprůměrné množství
odpadních vod a děti tady mají k dispozici o dvě třetiny méně hracích
ploch s pravidelnou kontrolou hygieniků. Skoro každá obec tu ale má
vlastní knihovnu a kulturní akce v kraji se mohou pyšnit nadprůměrnou
návštěvností. Příkladný je postoj Jihočechů k dárcovství krve.
Proč NE?
Po dálnici tam nedojedete!
Krajští kurátoři výstav a organizátoři kulturních
akcí ví, co lidi zajímá – na své akce dokáží
přitáhnout o 1/2 více lidí.
O 1/3 vyšší podíl zeleně činí z Jihočeského kraje
jednu z nejatraktivnějších oblastí.
Jihočeši vypouští do kanalizace
o 1/5 více odpadních vod.
Jihočeský kraj 56,00*
Průměr v ČR 2,60*
Průměr v ČR 46,55*
Průměr v ČR 1,05*
Jihočeský kraj 1,44*
=7 $SD>]
Jihočeský kraj 3,98*
*počet návštěvníků kulturních akcí a objektů/1000 obyvatel
úñųĉó ©Á¤êū
RCu(CiCR OĐŘűyĶ
Xğ{ǒĮǛ ČļĝÌĜēƉƨ{
ĜÌ ǒÌğĝǛ š{ƨƀēļƨ Xƨƀ{Įǚ Ƽ { ƭ
ČTVRTEK 10. ČERVNA 2010
=ēħļƂ}¼Į}
šƂĕğļČ{ ļ =$ >X
WWW.IDNES.CZ
]kS]5 ņǥŨ Sk> Ƽǥņǥ
lllŨ+>XŨw
4Ķyú ĠyĄ{ŌÁû y ûĶ{ľĉÂ ĠĸóĶĐ´ū
*koeficient ekologické vyváženosti krajiny
Z celkového počtu dopravních nehod v naší zemi
se jich pouhá 4 % stanou v Jihočeském kraji.
*vypouštěné odpadní vody do kanalizace v tisících l/obyvatele
jižní čechy
ÚTERÝ 20. ČERVENCE 2011
WWW.IDNES.CZ
2 B
Průměr v ČR 5394*
Zápisník
=ēħļƂ}¼Į} šƂĕğļČ{ ļ ĜēǣĮĕ¨Č ̨Č}¨Č x î®îå•ß ‹ň£ăň•üăİľåę OĩăÔüĄšś ŔŜŔăî® ēñyüś x İăň™xİüŜ İľxŔ Ŕ壱üŜ š ēľx™ç
Člověk se ztrácí
pod tíhou
kůrovce
ē®ĩİē®ïľåŔśę <# =U x 3åßă™®İïŜ ïĩxî îİăň İēăñň İēîxľŜ ă£ šyīç čĀĀĺę ă İ® šx ľň £ă‹ň šø±üåñăğ
Ludmila
Mlsová
redaktorka
MF DNES
K
do je vítěz a kdo je poražený? To je asi otázka,
která napadne každého,
kdo alespoň trochu sleduje
dění kolem kusu šumavského
lesa u Modravy. Obě strany,
jak zastánci kácení ze správy
parku (podpořeni mnohými
místními občany a šumavskými starosty), tak ekologičtí aktivisté (podpořeni zřejmě hlavně
kůrovcem), kolem sebe v uplynulých dnech mávali nejrůznějšími dokumenty, jež měly podpořit právě tu jejich pravdu.
Až doposud spíš mívali navrch
ekologičtí aktivisté, teď se zřejmě miska vah – i vzhledem
k verdiktu České inspekce životního prostředí – naklonila ve
prospěch správců parku. Možná jsme dokonce svědky historického okamžiku. Když před
20 lety park vznikal, předpokládám, že se při tom myslelo na
koexistenci přírody i lidí. Nevím, jak komu, ale mně se právě člověk z úsilí některých lidí
o zachování životního prostoru
pro kůrovce nějak vytratil.
„
ÚTERÝ 26. ČERVENCE 2011
WWW.IDNES.CZ
Lidé v devíti obcích dostanou
kvalitnější vodu či kanalizaci
Celkem 130 milionů korun pošle ministerstvo
zemědělství do jižních Čech na obnovu nebo stavbu
vodovodů, čistíren odpadních vod a kanalizace.
Kraj pomůže malým obcím dalšími 13 miliony.
JIŽNÍ ČECHY Lidem v Mazelově na
Českobudějovicku teče z kohoutků napojených na obecní vodovod
pitná voda, která obsahuje velké
množství dusičnanů. A protože se
kvalita této vody z vrtu za vesnicí
stále zhoršuje a obec ji čerpá pouze s časově omezenou výjimkou
od hygieniků, rozhodla se místní
samospráva problém vyřešit pořízením kvalitnějšího zdroje vody.
Mazelovští si nechali spočítat
náklady na nový přivaděč vody
z Římovské přehrady. Zjistili, že na
něj potřebují dohromady 4,8 milionu korun, což je částka, na kterou
obec se 200 obyvateli sama nedo-
sáhne. Proto starosta Řežáb požádal o dotaci na novou vodárenskou stavbu z grantu ministerstva
zemědělství a uspěl.
„Minulý týden jsem zjistil, že
jsme dotaci dostali. O celkové náklady se podělíme tak, že ministerstvo by mělo uhradit 60 procent
a dalších 10 procent přidá kraj.
Zbytek dáme dohromady z příspěvku, který nám poskytne za napojení Jihočeský vodárenský svaz
a z našich úspor,“ vypočítal mazelovský starosta Rostislav Řežáb.
Hygienici novou investici vítají,
protože přispěje k lepšímu zdravotnímu stavu místních lidí. „Vysoká
SEZNAM
Kdo dostane dotaci
Peníze na obnovu nebo stavbu
vodovodů, čistíren odpadních vod
a kanalizace od ministerstva
zemědělství spolu s příspěvkem
Jihočeského kraje dostane:
okres České Budějovice
Dříteň
Mazelov
Všemyslice
okres Český Krumlov
Mojné
okres Písek
Heřmaň
Přeštěnice
okres Prachatice
Vlachovo Březí
okres Strakonice
Radomyšl
okres Tábor
Ratibořské Hory
koncentrace dusičnanů ve vodě je
nepřijatelná pro novorozence a kojence do věku zhruba šesti měsíců,“ potvrdil lékař Vratislav Heinige z krajské hygienické stanice. Zároveň upozornil, že dlouhodobý
příjem vysokých koncentrací dusičnanů se může podepsat na výskytu nádorových onemocnění.
Mazelov nebyl jedinou obcí, která se může pustit do nového vodovodu se státní podporou. Spolu
s ním uspělo v grantovém programu ministerstva zemědělství dalších osm jihočeských obcí a měst.
Ministerstvo mezi ně rozdělí celkem 130 milionů korun a kraj
všechny investiční akce podpoří
10 procenty, což obnáší dalších
13 milionů pro tyto obce.
„Zájem obcí o dotace na vodohospodářské stavby je ale mnohem větší. Kdybychom měli pokrýt všechny potřeby na jihu Čech,
Po měsících „půstu“ rostou hřiby i špičky
Jihočeši myslí na druhé, dárců krve je zde
o 28 % více než jinde v republice.
Áľû شÄúĐŤñ¤Á XšļğÌ­ÌĮƉĝǛħ¸ ĝDžğƨDžƀĮĕħ¸ ƉšļƀƨļǒĮĕħ ē ČēƉƨļƀē¨ĝǛħ ¨ÌĮƨƀÌħ 4ēČļ­ÌƉĝÍČļ ĝƀ{ĜÌ ĜÌ ĝƀ{ĜƉĝÍ ħÏƉƨļŨ
$ļƨļµ 7{¼ēƉğ{ǒ >Ïħ̨¸ =$ >X
Průměr v ČR 40,37*
*počet dopravních nehod/rok
V jižních Čechách je o 24 % méně km
kvalitních silnic.
V Budějovicích
zájem o veřejnou
službu stoupá
V Jihočeském kraji kontrolují hygienici třikrát
méně dětských hřišť.
Tolik odpracovaných
hodin a že to není ve
městě ani na sídlištích
vidět?! Já zapomněla, že se
jedná především o „neviditelné
pracovníky“, takže chápu, že je
skoro nebudu moci vidět při
práci. Bohužel, jsem měla
jednou možnost je opravdu
vidět a nestačila se divit. Pár
tahů koštětem a pak dlouho nic,
jen postávání v průčelí a kecání
s cigaretou v ruce. Pak „padla“
a toť vše. Nevím, zda to někdo
po nich kontroluje, když už je
také platí.
Jíst, či nejíst? Rudolf Mašek s kolegy radí houbařům každé pracovní pondělí v Jihočeském muzeu (na snímku je hřib kovář).
Dnes na jihu Čech
TÁBOR Ve 13 hodin začne Otevřený den v kasárnách Jana Žižky v Táboře, z nichž má do
roku 2015 vzniknout nová čtvrť
s 250 byty a obchody.
jižní čechy
Adresa
Piaristická 1
370 01 České Budějovice
Regionální redakce
vedoucí: Karel Hrdina
tel.: 388 909 111, fax: 388 909 222
» [email protected]
Regionální distribuce
vedoucí: Roman Dvořák
tel.: 388 909 410, fax: 388 909 444
» [email protected]
Inspektor prodejní sítě
Jiří Vrážel, mobil: 725 687 900
» [email protected]
Regionální inzerce
vedoucí: Lenka Kulhánková
tel.: 388 909 313, fax: 388 909 666
» [email protected]
+ 28 %
Jihočeský kraj 51,57*
*počet odběrů krve/1000 obyvatel
PŘEDPLATNÉ 225 555 522
INZERCE
Auto-moto různé
Ekologická likvidace autovraků zdarma vč.
odvozu a dokladu o likvidaci. 720 11 94 11
today
Průměr v ČR
2,57*
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
heute
Škodu přesahující 250 tisíc korun
způsobil zloděj během uplynulého
víkendu majiteli bytu na jednom
ze sídlišť v Jindřichově Hradci. Dovnitř vnikl bez stop násilí a sebral
z něj 200 tisíc korun, sedm prstýnků, tři řetízky a osm párů náušnic
ze zlata. Nepohrdl ani lahvemi s vínem a dalšími potravinami. Část
škod způsobil vyházením potravin
z mrazáku.
(lim)
TÝN NAD VLTAVOU
Podvodník okradl
seniory o životní úspory
ticky nic neroste, i letos byl úplně
hluchý. Skoro žádné houby ale nerostly ani v červenci, což se stává
málokdy. Je to špatný rok,“ líčí
předseda Mykologického klubu Jihočeského muzea Rudolf Mašek.
Až nyní podle něj začíná růst
první vlna hub. „V lese stále nic
není, ale po kraji lesa houbaři najdou v hojné míře hřib smrkový.
Pak se objevuje i hřib kovář a vzácnější hřib koloděj. Nasbírat se dá
i klouzek zrnitý či různé špičky,“
popisuje Mašek. Pomalu podle něj
začínají růst i letní houby jako holubinky.
Mašek také radí houbařům v mykologické poradně v Jihočeském
muzeu v Českých Budějovicích.
Včera za ním s dotazem přišel
i František Fürbach z Nového
Roudného. „Přinesl žampion zápašný, který je jedovatý a plete se
s jedlým žampionem ovčím. Když
jej rozříznete, tak zápašný na bázi
okamžitě žloutne a páchne nemoc-
Foto: Ladislav Němec, MF DNES
nicí, zatímco ovčí žloutne jen na
hlavičce a voní anýzem,“ upozorňuje Mašek. Jde podle něj o jednu
z typických záměn. Požití žampionu zápašného prý smrtelné nebývá, ale způsobí otravu. „Jsem v poradně poprvé, ale je to výborná
služba. Když si člověk není jistý, je
lepší sem dojet, než se otrávit,“
chválí houbař Fürbach.
Do poradny mohou lidé zavítat
každé pracovní pondělí od května
do října od 14.30 do 16.30 hodin.
VELEŠÍN
Z cizí platební karty
stihl vybrat devět tisíc
Z volně položené bundy v baru ve
Velešíně na Českokrumlovsku odcizil v noci ze čtvrtka na pátek zloděj plastové pouzdro s doklady
a dvěma platebními kartami. Problém byl v tom, že u jedné z karet
měl majitel také PIN kód. Toho nenechavec využil a ihned provedl
na zatím blíže nezjištěném místě
dva výběry ve výši sedm tisíc a dva
tisíce korun.
(lim)
Aktivisté nyní slyší: Máme plno
Penziony a hotely na Šumavě odmítají ubytovat lidi, kteří už 10 dní protestují proti kácení
S ekology nesouhlasí. Proto
vyvěsil transparent, ať táhnou
MODRAVA (vj) Alespoň na jednu
noc vyměním stan za penzion, řekl
si jeden z hlavních organizátorů blokády šumavských lesů, přírodovědec Mojmír Vlašín. Krutě však narazil – ze všech penzionů a hotelů jej
vyhnali. Averze na Šumavě vůči ekologickým aktivistům, kteří brání už
desátý den místní lesy, stoupá.
„V prvním penzionu, kde spali
jen dva lidé, mi tvrdili, že mají
plno. V dalším jsem dostal klíče od
pokoje, ale když majitel zjistil, že
jsem od blokádníků, sebral mi je.
A tak to pokračovalo,“ říká Vlašín
s tím, že lidé mají zřejmě pocit, že
je aktivisté chtějí připravit o práci
a nechat celou Šumavu sežrat kůrovcem. „Tak to ale není. Už dnes
pracují v lesích Vietnamci, Rusové,
Rumuni či Ukrajinci, takže nikomu práci nebereme,“ dodává.
MODRAVA (vj) Když poprvé
před 10 dny přišli ekologičtí
aktivisté bránit před dřevorubci lesy blízko Modravy
a stáli před televizními kamerami s transparentem Bezzásahovost Šumavě sluší, 28letý David
Rendl z Modravy se pořádně dopálil. Došel do sklepa, vzal červený
sprej a bílé prostěradlo.
„Hnutí Duha táhněte ze Šumavy, chceme ji zelenou!“ nastříkal
na prostěradlo a nápis vyvěsil pod
okno v prvním patře svého domu
přímo v centru obce.
„Pamatuji si, jak byly lesy zelené, než tu začalo Hnutí DUHA řádit. Akorát si vyskakují a každý,
kdo se podíval někdy na Březník,
tak ví, jak lesy dopadly. K tomu
není co dodávat a co víc povídat,“
říká Rendl, rodák ze Šumavy, se
Odpor proti členům Hnutí
DUHA je vidět téměř na každém
kroku. Například na domě na dohled od modravského obecního
úřadu majitel vyvěsil transparent:
Hnutí Duha táhněte ze Šumavy
chceme ji zelenou! (viz článek vpravo S ekology nesouhlasí...).
Agresivita a napětí mezi aktivisty a místními roste. Po incidentech, kdy ekologům někdo propíchal pneumatiky u automobilu, došlo k další menší potyčce v neděli
odpoledne, když odcházeli z lokality Ztracený u Ptačího potoka – na
cestě směrem do Modravy je málem srazil rozjetý traktor s valníkem. „Vůbec nebrzdil, naši lidé stačili na poslední chvíli uskočit. Zavolali jsme proto policii,“ doplnil
Vlašín.
Podle starosty Modravy Antoní-
na Schuberta se odpor místních
lidí proti aktivistům dal očekávat.
„Lidé už toho mají dost a aktivity
Hnutí DUHA poškozují obec a její
podnikatele. Je to negativní reklama v hlavní turistické sezoně a dehonestace Modravy,“ říká Schubert, v jehož obci má trvalé bydliště i miliardář Zdeněk Bakala.
Schubert předpovídal averzi
vůči ochráncům přírody už před
více než deseti lety. Tehdy prohlásil, že v lokalitách, kde jsou jen smrkové lesy a přijdou problémy s kůrovcem, tak budou mít lidé postupně k aktivistům větší a větší averzi.
„Tehdy jsem si to ale vlastně neuměl ani představit, jen jsem spočetl, co může přinést, když se budou
bránit nepřirozené smrkové monokultury,“ vzpomíná dnes starosta
Schubert.
kterým prý sympatizuje většina obyvatel šumavské Modravy.
A to mu dodává chuť se
Hnutí DUHA postavit. Včera
v místech, kde policie rozháněla
z lesa aktivisty, hovořil i o tom, že
uspořádá protest.
„Víceméně protiprotestní akci.
Pokud budou pokračovat s tím, že
budou sedět v lesích s transparenty, pak my si sedneme proti nim
s našimi transparenty,“ říká odhodlaně Rendl.
Zdá se, že spor o kácení Šumavy
tak rozhodně ani po včerejšku neskončil.
„Není třeba, aby nám tu někdo
radil, jak se co má dělat. Schwarzenbergové zasázeli hospodářské
lesy a obchod se dřevem byl prostě
byznys,“ dodává Rendl.
Jihočeský kraj
0,89*
*počet km dálnic, rychlostních silnic a silnic 1. třídy/10 km²
*počet dětských hřišť kontrolovaných hygieniky /1000 obyvatel
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
JIŽNÍ ČECHY (jan) Počasí letos houbařům příliš nepřálo. Až dosud.
Na jihu Čech konečně začíná růst
více hub. V lesích sice košíky nenaplníte, ale na krajích lesa najdete
například hřib smrkový, hřib kovář a koloděj, špičky, klouzka zrnitého či holubinky.
Začátek houbařské sezony se nevydařil, protože na jaře pršelo
málo. „Rostly například kačenky
české, ale hub bylo opravdu málo.
V červnu bývá sezonní klid, prak-
Průměr v ČR 0,88*
Jihočeský kraj 0,67*
E-maily podle vzoru [email protected], @mafra.cz
JINDŘICHŮV HRADEC
Pod záminkou prodeje baterií se
dostal v pátek ráno do domku starších manželů v jedné z obcí na Vltavotýnsku zloděj, který jim v nestřeženém okamžiku sebral 96 tisíc korun. Okradení senioři ho policistům popsali jako muže ve věku
mezi 30 až 40 lety, sportovní postavy, snědší pleti, s černými, krátce
střiženými vlasy. Oblečen byl do
sportovní teplákové soupravy tmavomodré barvy.
(lim)
Uživatel svatáDala
v diskusi na budejovice.idnes.cz
Co si myslíte vy?
Pište na [email protected]
Krátce
Byt na sídlišti vydal
zloději bohatou kořist
Vyjádřete se!
Jihočeský kraj 2899*
potřebovali bychom od ministerstva 1,1 miliardy korun,“ srovnává
krajský radní Karel Vlasák. Upřesnil, že kraj letos rozdělil obcím
z vlastního grantu na tyto stavby
dalších 35 milionů korun.
Investice do čističek, vodovodů
i kanálů je stejně nekonečný proces jako financování silnic. Potvrzuje to i starosta Přeštěnic na Písecku Miroslav Zíka, který uspěl u ministerstva se dvěma akcemi. „Díky
tomu se konečně můžeme pustit
do nové kořenové čističky v Přeštěnicích za více než 10 milionů
a také do vodovodu v naší další
obci Držkrajov za 1,9 milionu korun,“ popsal Zíka.
Přeštěnický starosta zdůraznil,
že pro obec s 290 obyvateli žijícími
na čtyřech místech s rozpočtem
2,2 milionu korun bude i tak těžké
získat zbytek nákladů na tyto důležité stavby.
Ludmila Mlsová
Partner projektu
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu
kumu
Žít na Vysočině?
Proč ANO?
Místní lidé mají velkou chuť ovlivňovat dění v obci rovnou ze zastupitelstev a aktivní jsou i jinde – například při fungování dobrovolných hasičských sborů. Kraj
je charakteristický podprůměrnou zločinností a větší ochotou přijímat do práce
zdravotně handicapované. Ve srovnání s ostatními kraji je tu také o polovinu víc
bezbariérových spojů MHD. Děti si mohou hrát na dvojnásobku pravidelně kontrolovaných hřišť. Riziko pro rozvoj kraje představuje odchod mladých lidí za vzděláním – tři čtvrtiny místních vysokoškolských studentů odchází jinam, převážná
většina míří do Prahy či Brna. Pro kraj je sice charakteristická podprůměrná návštěvnost kulturních akcí, na druhou stranu se ale může chlubit velmi solidní sítí
knihoven. Na Vysočině je méně příležitostí ke koupání, přesto je vyhledávaným
výletním místem. Koneckonců má čisté ovzduší. I přesto, že Vysočina je tranzitní
region, počet dopravních nehod je pod celorepublikovým průměrem. Slabinou
kraje je nízký počet volných pracovních míst.
Jezdí se tu bezpečně.
Proč NE?
Chybí tady koupání.
Na silnicích tu bylo způsobeno o 56 % méně
dopravních nehod než v ostatních krajích české
republiky.
Průměr v ČR 5 395*
Místní obyvatelé mají zájem ovlivňovat rozhodování na své radnici, bylo zde o 40 % více kandidátů do zastupitelstva.
Kraj Vysočina nenabízí pro mladé lidi atraktivní
vysokoškolské studium, ve svém kraji jich studuje
jen 11 % z nich.
Průměr v ČR 26,85*
Průměr v ČR 44,87*
Kraj Vysočina 11,31*
Kraj Vysočina
2 390*
*%studentů studujících na VŠ ve svém kraji
ÚTERÝ 12. DUBNA 2011
WWW.IDNES.CZ
ÚTERÝ 12. DUBNA 2011
*počet dopravních nehod/rok
vysočina
ÚTERÝ 12. DUBNA 2011
WWW.IDNES.CZ
2 B
Zápisník
Velký křik
po kraji.
Zabere to?
Jaroslav
Paclík
vedoucí redakce
MF DNES
D
ěti by se měly naučit
křičet. Mohou tak vyváznout z krizových situací. Pachatel hodně znejistí,
když má před sebou místo strnulé a strachy se klepající postavy silného „řvouna“.
Takže dnes doma v rodinách a třeba i na začátku některých hodin ve škole by si učitelé s dětmi mohli společně pořádně zakřičet.
Budovy škol vlivem toho rámusu nespadnou a děti si natrénují jeden z postupů v situacích, kdy k nim přistoupí někdo podezřelý a chce se vnucovat. Ať už s bonbony, zmrzlinou, malým roztomilým zvířátkem nebo s čímkoliv jiným.
Kriminalistům zatím pachatel uniká. Střídá místa na Vysočině tak jak „ponožky“.
O případech obtěžování
dětí a o místech, kde k nim došlo, by se také mělo nikoli mluvit, ale křičet nahlas.
Deviant se může bavit tím,
že o sobě čte nebo vidí, co způsobuje, v televizi. Křik by mu
ale určitě nesvědčil.
Dnes na Vysočině
HUDBA
Žďár nad Sázavou
10.00 Začíná dvoudenní mezinárodní pěvecká soutěž v operním zpěvu, v sobotu pokračuje
od 10 hodin.
ZAJÍMAVOST
Nové Město
na Moravě
15.00 Na programu je tradiční
slavnostní otevírání „mlejnku
z Víru“, což je soubor dřevěných figurek poháněných vodním kolem. Akce zahájí hlavní
návštěvnickou sezonu v Horáckém muzeu.
PIETA
Velké Meziříčí
PÁTEK 6. KVĚTNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Ve městech na Vysočině
se jezdí nejbezpečněji
M
ěsta na Vysočině jsou
nejbezpečnějšími
z celé republiky. Alespoň co se týče silničního provozu. Ukázal to nový výzkum České pojišťovny a sestavení
takzvaného ČP Indexu.
Jihlava už poněkolikáté jasně
zvítězila mezi krajskými městy.
A Havlíčkův Brod se mezi okresními městy stal jedním ze skokanů
roku, z loňského 45. místa se posunul na čtvrté. V první patnáctce je
i Žďár nad Sázavou a Třebíč, v první polovině z 59 měst se umístil
i Pelhřimov. A Třebíč získala těsné
prvenství i v dlouhodobém srovnání za roky 2008 až 2010.
Česká pojišťovna sestavila ČP Index jednotlivých
měst. To je číslo, které vyjadřuje úroveň nehodovosti
ve městech. A Vysočina si vedla velmi dobře, mezi
krajskými městy vyhrála Jihlava.
Je to jen náhoda?
Šéf třebíčské dopravky Petr Dobeš
považuje umístění města spíše za
dílo náhody, rozhoduje o tom hlavně štěstí. „Třeba několik let se nemusí stát na území města žádná vážná
nehoda. A během zlomku sekundy
se to může strašným způsobem
změnit,“ opakuje každým rokem.
Právě o vážných nehodách celý
ČP Index je. „Index vyjadřuje úroveň nehodovosti, tedy počet usmrcených a těžce zraněných osob při
nehodách v silničním provozu se
zvláštním důrazem na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí v zastavěné oblasti krajských a okresních měst vzhledem k počtu obyvatel daných měst,“ vysvětlil mluvčí
České pojišťovny Tomáš Zavoral.
Do statistik pojišťovny se v loňském roce započítala pouze jediná
smrtelná nehoda na Vysočině.
Oproti roku 2009 je to zlepšení, to
zahynuli tři lidé. A loni se snížil
i počet těžce zraněných. Z předchozích 18 na 12. Příčinou ani jedné vážné nehody nebyla nepřiměřená rychlost.
Onou jedinou smrtelnou nehodou byla havárie terénního vozi-
dla v ulici U Kuchyňky v Třebíči
z počátku března. Jednašedesátiletý řidič nezvládl řízení a zůstal zaklíněný pod autem, odkud ho museli vyprošťovat hasiči. „U muže
došlo po vyproštění k zástavě dechu. Byl proto převeden na umělou plicní ventilaci, celkově zajištěn a převezen na ARO nemocnice
v Třebíči,“ uvedl lékař záchranky
Miroslav Havlík. Po převozu do nemocnice ale muž zemřel.
Každoročně se města snaží k bezpečnosti na svých silnicích nějakým způsobem přispět. Obnovuje
se dopravní značení, vznikají nové
kruhové objezdy, budují se bezpečnější přechody pro chodce s ostrůvky i zpomalovací retardéry.
V Brodě značky nevyhodí
Zápis do statistik Tato hromadná nehoda se loni v březnu stala
na „ledovém“ dálničním přivaděči u Jihlavy.
Foto: Petr Lemberk, MF DNES
60 kilometrů se slušnými Broďáky
HAVLÍČKŮV BROD Je skutečně projížďka po městech, jež se umístila
vysoko v hodnocení ČP Indexu, tak
bezpečná, jak se podle čísel může
zdát? Vyzkoušeli jsme to v úterý dopoledne, kdy jsme po Havlíčkově
Brodě najeli zhruba šedesát kilometrů.
Zaměřili jsme se na přestupky či
nebezpečné manévry ostatních řidičů, případně vysokou rychlost
a agresivní jízdu. Tak trochu jsme
suplovali dopravní policisty.
A nutno přiznat, že jízda po Brodě, i přes silný déšť a hustý ranní
provoz, bezpečná skutečně byla.
Samozřejmě průjezd městem vyžaduje, stejně jako kdekoliv jinde, od
řidiče zvýšenou pozornost. Ale za
celé dopoledne jsme neviděli jediné vážné porušení předpisů, agresivního řidiče nebo jen drobnou dopravní nehodu.
Před osmou hodinou jme vyjeli
od vlakového nádraží. Během následujících dvou hodin jsme museli
prudčeji dupnout na brzdu jen dvakrát. Poprvé nám hned v Bělohradské ulici vjel před auto řidič s červeným peugeotem. Jakoby nic vyrazil
z podélného stání bez blinkru a jen
pár metrů před naše auto.
teřiny, kde se doprava občas ve
špičkách řídí heslem „nacpi se do
jakékoliv díry, do které se vejdeš“,
nic jiného mimořádného se za celé
dopoledne na brodských silnicích
nestalo.
Řidiči dávají včas znamení
o změně směru jízdy, kromě Masarykovy ulice se nepředjíždějí, dávají přednost chodcům na přechodech. To hlavně ráno před osmou,
kdy na většině z nich pravidelně
stávají policisté ve žlutých vestách
a třeba s malými školáky vstoupí
do vozovky a dopravu zastaví.
A jezdí se vesměs vzornou padesátkou. K tomu pomáhají i cedule
označující měření rychlosti strážníky, které už opět stojí na vytipovaných úsecích. Rychlejší než naše
předpisová jízda byli někteří řidiči
v ulicích Havířská a Ledečská směMartin Vokáč
rem do Perknova.
V posledních letech k bezpečnosti
snad nejvíce v kraji přispěl Havlíčkův Brod. Podařilo se mu vybudovat podchod pod nejrušnější třídou ve městě, Masarykovou ulicí,
nové jsou některé přechody pro
chodce, přibývají zpomalovací
příčné prahy.
A od loňska i značky upozorňující na měření rychlosti. „Měly úžasný efekt. Řidiči poctivě před označenými úseky brzdili,“ pochvaluje
si ředitel městské policie Jan Pavlík. I proto strážníci na konci dubna značky po zimní přestávce opět
vyndali. Stejně jako v loňském
roce jsou na sedmi ulicích. Letos
by tam ale mohly být naposledy.
Poslanci schválili novelu zákona,
který vrátí městské policii pravomoc měřit rychlost bez cedulí.
„Chystáme se proto cedule umístit
na všechny příjezdové cesty do
města. Upozorníme tím řidiče, že
se v Brodě měří rychlost,“ říká Pavlík. „Když už jsme značky nakoupili, chceme je alespoň takto využít.
Nechceme je jen tak po roce vyhodit,“ dodal.
Martin Vokáč
17.00 Starosta zve své občany
na pietní vzpomínku obětí druhé světové války a velkomeziříčské tragédie. Slavnost se koná
u památníku padlých na hřbitově Karlov. Květnové události si
připomínají dnes také v Třešti
a v Třebíči.
Podruhé jsme brzdili ostoššest,
když jsme jeli po obchvatu z Výšiny
na Žižkov. Z Chotěbořské ulice od
koupaliště vyrazila malá fiesta, zatáčela doprava. V místě je padesátka
a my jsme rychleji nejeli. Pokud by
ale někdo po obchvatu jel třeba
osmdesát, těžko by stačil dobrzdit.
S oběma situacemi však každý řidič
v hustém provozu počítá.
Pokud odmyslíme zmatky na velkém kruhovém objezdu u svaté Ka-
Dárek ke Dni matek
MF DNES
Je po bouři. Kraj gymnáziu
věnuje čtenářkám
slíbil nové toalety, výtah i okna
brusinkový nápoj HAVLÍČKŮV BROD (vok) Stačila jed- my, kterých jsou si obě strany věMít s sebou MF DNES se vyplatí.
V Jihlavě u obchodního domu Baumax v ulici Romana Havelky bude
dnes odpoledne přichystán dárek
pro čtenářky. „Všem plnoletým
čtenářkám, které přijdou s výtiskem MF DNES, budeme rozdávat
nový brusinkový nápoj Frisco,“
řekl za organizátory Vítězslav Kříž.
Červený stan v barvách MF DNES
bude stát u Baumaxu od 15 do
17 hodin. „Noviny půjde zakoupit
i přímo na místě,“ doplnil Vítězslav Kříž. „Pozor na to, že zásoby
brusinkového nápoje nejsou nevyčerpatelné, takže nečekejte na poslední chvíli. Těšíme se na vás,“
pozval čtenářky.
(red)
na schůzka a hysterie je pryč. Učitelé havlíčkobrodského gymnázia
se ve středu sešli s představiteli kraje a hovořili o fungování školy. Na
to si totiž stěžovali sami zaměstnanci i rodiče studentů.
Až do středy byli učitelé gymnázia rozladěni na nejvyšší míru. Společně s některými rodiči kraj osočovali z diskriminace školy, poukazovali, že na brodské gymnázium posílá kraj málo peněz, nedostává se
na platy a nutné investice. A už včera hovořili o mnoho smířlivěji.
„Bylo to velmi vstřícné a konstruktivní jednání, jsme za něj velice
rádi,“ pochvaloval si češtinář Aleš
Říman. „Pojmenovali jsme problé-
FAKTA
Matematici z České pojišťovny
vezmou čísla z policejních statistik
týkající se dopravních nehod, jejich
následků a příčin na území
jednotlivých měst. Promíchají je ve
složitých vzorcích a vypočítají ČP
Index. Čím je index vyšší, tím
bezpečnější pro řidiče dané město
je. Zcela při tom zanedbávají
banální drobné nehody
a pomačkané plechy. Zajímají je jen
nehody vážné.
Nehody a jejich následky
započtené do ČP Indexu 2010
pořadí
smrt těž. zranění
1. Jihlava
0
5
4. Havl. Brod 0
1
10. Žďár n. S.
0
2
15. Třebíč
1
1
27. Pelhřimov 0
3
Pořadí krajská města 2010
2010
ČP Index 2010
2008 až 2010
1. Jihlava
1 024,44
1.
2. Plzeň
459,28
10.
3. Olomouc
401,45
3.
4. Ústí n. L.
367,22
9.
5. Karlovy Vary
320,75
2.
6. Hr. Králové
304,82
12.
7. Praha
296,68
8.
8. Č. Budějovice 296,45
13.
9. Pardubice
290,57
4.
10. Brno
285,69
7.
11 Liberec
260,58
5.
12. Ostrava
212,5
6.
13. Zlín
184,67
11.
A
ž šest set studentů může
do budoucna nalézt zázemí pro své studium v novém univerzitním centru
v Telči. To by mohlo pro město znamenat další zvýšení reputace a zařazení mezi univerzitní města. Kvalitní nabídka vzdělání do města přiláká mladé lidi.
„Nepovažujeme za dobrou cestu, aby z Brna dojížděli pedagogové
i studenti. Měli by zde proto studovat především studenti z tohoto regionu, stejně tak vytvoříme i určitou skupinu učitelů, kteří jsou spjati s tímto místem, jedině tak se zde
může vytvořit kvalitní a funkční
denní studium,“ soudí rektor brněnské Masarykovy univerzity Petr Fiala.
Nabízí se ale otázka, zda při klesající demografické křivce nebude
univerzitní zázemí konkurencí pro
jedinou vysokou školu v regionu,
jihlavskou Vysokou školu polytechnickou. Dnes studenti, kteří nechtějí za studiem odcházet v regionu,
volí často právě ji. Přestože si obě
školy nabídkou oborů nebudou
konkurovat, Masarykova univerzita
Kontrole hygieniků podléhá téměř dvakrát více
dětských hřišť.
Průměr v ČR 2,57*
Kraj Vysočina 5,13*
TELČ (mkk) Exministr kultury a bývalý senátor Václav Jehlička se stal
programovým manažerem Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.
„Náplní mé práce bude naplnit
celý objekt životem. To znamená
zformovat studijní obory. To bude
ta nejtěžší práce, která nás čeká,“
řekl včera Václav Jehlička.
„Jako první se v Telči v minulosti začal vyučovat bakalářský obor
dějiny umění se zaměřením na
Telč a její kulturní dědictví. O to
byl veliký zájem a jen mě to utvrdi-
chodník, po němž bychom pacienty převezli přímo na lehátku. Tedy
ne jako dosud, kdy ho musíme nakládat do sanitky a poté transportovat do nemocnice,“ vysvětlila ředitelka krajské zdravotnické záchranné služby Vladislava Filová.
Stavba nových heliportů v kraji
však není v plánu. Letecká záchranná služba na Vysočině slaví dvacetileté výročí své existence. Její ředitelka předpokládá, že by měla být
do budoucna ještě více provázána
spolupráce mezi jednotlivými členy posádky vrtulníku, kteří musejí
fungovat jako tým. Zanedbatelné
nejsou ani investice.
„Každoročně ty nejlepší přístroje dáváme právě do vrtulníku. Na-
posledy to byl například nový defibrilátor, předtím počítač, který
umožňuje přenos dat GPS z dispečinku přímo do vrtulníku.
Ročně dělá letecká záchranka
kolem šesti set zásahů. „K největším patří hromadná nehoda na D1
20. března 2008,“ uvedl lékař záchranky Miroslav Havlík.
Od svého vzniku má Letecká záchranná služba v Kraji Vysočina na
kontě na 1 200 zásahů. Zhruba 40
procent z nich tvoří tzv. sekundární zásahy, tedy takové, kdy se převáží pacienti ze zdravotnického zařízení, které již nemůže poskytnout adekvátní služby, do takového, které může, většinou do fakultní nemocnice.
Jak se taková běžná oprava speciálního záchranářského kontejneru může zvrtnout v drama, při
němž jde o život, v neděli ráno poznali dva havlíčkobrodští hasiči.
Ti kontejner opravovali na svém
cvičišti v Humpolecké ulici. Tou
dobou se tu konala i soutěž modelářů. Jednomu z účastníků se udělalo špatně a zkolaboval. Hasiči
okamžitě přispěchali na pomoc,
asi pětapadesátiletého muže resuscitovali a postarali se o něj do příjezdu záchranné služby. „Zachránili mu život,“ řekla hasičská
mluvčí Petra Musilová. Muže lékaři odvezli do nemocnice, kde jeho
stav stabilizovali. Měl by být v pořádku.
(vok)
to vidím jednoznačně jako plus, navíc je to další možnost, jak omezit
odliv mladých lidí z regionu,“ dodal
Vystrčil.
Podle ředitele univerzitního centra v Telči Josefa Plucara ale zatím
studenti rozhodnutí studovat na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nebudou mít možnost výběru, zda chtějí studovat v Brně nebo
v Telči.
„Provoz zatím bude v režii filozofické fakulty, která už přijaté studenty předisponuje kvůli rekonstrukci
z Brna do Telče. Jakmile v horizontu čtyř let bude rekonstrukce filozofické fakulty v Brně dokončena, studenti si budou moci vybrat, zda
chtějí studovat v Brně, nebo v Telči,“ vysvětlil Plucar.
Ještě dříve se výběru, zda studovat na Vysočině Masarykovu univerzitu, dočkají studenti nově otevíraného kombinovaného studia oboru
management a správa kulturního
dědictví. „Přijímací zkoušky budou
sice studenti vykonávat v Brně, ale
na přihlášce si zvolí, že chtějí studovat v Telči,“ dodal Plucar.
Michal Kolařík
TŘEBÍČ
Dopravní hřiště
slouží i veřejnosti
Od sklepa až po půdu Slavnostní otevření se včera odehrávalo
na nádvoří jezuitského areálu, který se pyšní novou dlažbou, fasádami
i nově položenou střešní krytinou. V podkroví budovy vznikly
studentské pokoje a zázemí pro pedagogy. 3x foto: Petr Lemberk, MF DNES
lo ve správnosti nastolené cesty.
Jezdili sem za studiem i studenti
ze Slovenska či majitelé soukromých galerií. Zároveň se zde vyučovaly i další, ekonomicko-správní
bakalářské obory fakulty. Nyní by
snad tyto obory mohly navazovat,“ pravil Jehlička. Vyjádřil se
i k myšlence, zda by univerzitní
centrum mohla využívat jihlavská
Vysoká škola polytechnická: „Spolupráce vysokých škol existuje, ale
to je otázka na dlouhodobější horizont. A polytechnika je zaměřena
na trochu jinou oblast.“
Dětské dopravní hřiště u Základní
školy Bartuškova v Třebíči-Borovině mohou využívat také rodiče se
svými dětmi. „Pro veřejnost je otevřeno každou středu od patnácti
do sedmnácti hodin v květnu,
červnu, září a říjnu, v případě nepříznivého počasí se nejezdí,“ informoval mluvčí třebíčského
městského úřadu Ivan Přibík. Je
třeba si vzít s sebou cyklistickou
přilbu. V půjčovně jsou k dispozici koloběžky, kola s přídavnými
kolečky a šlapací autíčka. Děti mohou vstupovat na hřiště pouze
v doprovodu rodičů a musí se řídit pravidly provozního řádu. (ve)
Počet členů
ODS na Vysočině
trvale mírně klesá
JIHLAVA (ČTK) Členská základna
občanských demokratů na Vysočině se od roku 2004, kdy dosáhla
maxima 1 200 členů, trvale mírně
snižuje. V současné době má strana 1 096 členů. Občanští demokraté neměli nikdy problémy s dramatickým nárůstem ani odchodem
členů, i když stav členské základny
do jisté míry kopíroval politickou
situaci. „Když měla ODS preference blížící se 40 procentům, měli
jsme členů zhruba o dvě desítky
víc,“ řekl krajský manažer strany Jaroslav Makovec.
Živá muzika V místnosti, kde dřív bývala tělocvična s kamenným
sloupem uprostřed, vznikla nová knihovna. Včera v ní hrála i hudba.
Moderní učebny Studenti
v Telči naleznou špičkové zázemí.
vysočina
JIHLAVA (mkk) S tím, aby vyhřívaný trávník na stadionu FC Vysočina v jihlavské Jiráskově ulici platilo ze svého rozpočtu jenom město, až tak úplně nesouhlasí opoziční zastupitel za Krásnou Jihlavu
Milan Kolář.
„Investice do vyhřívaného trávníku, to je rozpočet havířského
průvodu asi na 80 let. O průvodu si
myslím, že hraje první ligu nejen
v českých poměrech, ale možná
i v Evropě,“ nabídl srovnání organizátor Jihlavského havířského průvodu a zastupitel Kolář.
„Nerozumím tomu, proč by celou investici mělo platit město, copak si to může dovolit? Otázka je,
jestli pro těch pár lidí, kteří na fotbal chodí, je to potřeba. A kde je
navíc jistota, že i když náhodou letos fotbalisté postoupí a vyhřívaný
trávník budou mít, že po roce zase
nesestoupí,“ přemítal Milan Kolář.
řovi jihlavský primátor Jaroslav Vymazal.
„Myslím, že se jedná o něčem,
co stejně nebude. Nevěřím tomu,
že fotbalisti postoupí. Ale kdyby
ano, tak vyhřívaný trávník se skřípějícími zuby vidím jako přínosný,
první liga v Jihlavě by měla svůj
efekt a svoji váhu,“ řekl opoziční
zastupitel za TOP 09 Martin Fiala.
V případě, že dnes jihlavští zastupitelé schválí investici do vyhřívaného trávníku, práce na jeho výměně by v případě postupu klubu
začaly, jakmile skončí fotbalová
Průměr v ČR 2,68*
Stadion patří městu, upozorňuje
jihlavský primátor Vymazal
„Celý stadion je městská záležitost
a městu náleží budovat městkou
infrastrukturu,“ oponuje zase Kolá-
liga. „Hodně bude záležet na způsobu výměny trávníku, zda se
bude pokládat hotový, anebo se
bude sít. Tím, že se zahájí práce na
výměně trávníku včas, můžeme
plochu oset, a tím práce zlevnit až
o dva miliony,“ dodal primátor.
Jasno také není ohledně
nájemného. Jak má být vysoké?
Radnice a fotbalisté jednají nejen
o trávníku, ale i o nájemném za stadion. Spor s majoritním akcionářem klubu – firmou PSJ – v této
věci trvá od podzimu loňského
Vnuk z Rynárce: Babičku jsem nezabil já.
K vraždě jsem se přiznal pod nátlakem policie
» Pokračování ze str. B1
Soudce i státní zástupkyni překvapil ještě několikrát. O svém otci například hovořil jako o Bartoňovi
starším.
Nebo babičce několikrát řekl
babka a při popisu, jak a kdy ji nalezl zavražděnou, hovořil o mrtvole
či těle.
„Sám jste řekl, že byla celá řada
okolností a detailů, které mohl vědět jen vrah. Odkud jste je věděl vy
už v době vyšetřování?“ zaskočil
otázkou soudce Zdeněk Kučera obviněného.
I to ale pohotově vysvětlil, že
prý se je různě dozvídal od policistů.
„Tím a také svým přiznáním,
které nebylo pravdivé, jsem se obvinil
z něčeho, co jsem
reálně svýma rukama neprovedl,“ dodal Bartoň, který
stejně jako babička
žil ve vsi Rynárec.
Za vraždu hrozí Karlu Bartoňovi, který má ještě čtyři sestry a v posledních měsících se prý staral
o svou invalidní matku na vozíčku,
až osmnáct let.
„Podle obžaloby babičku po
hádce udeřil dvakrát pěstí, začal
ně Alena Píchová. Soudce líčení
odročil. Musí spolu se soudními
znalci, kteří se včera nedostavili,
najít další termín, kdy bude proces
pokračovat.
„Přiznáním jsem se obvinil
z něčeho, co jsem reálně svýma
rukama neprovedl.“
Karel Bartoň, obviněný z vraždy
Otec seděl na chodbě
a na syna se vůbec nepodíval
škrtit látkovou zástěrou, a když
upadla, tak ji přineseným kůlem
nejméně třikrát udeřil plnou silou
do hlavy,“ popsala státní zástupky-
K soudu přišel včera i otec obviněného. Seděl na chodbě, a když
syna vyváděli ze soudní síně, ani
se na něj okem nepodíval.
I on bude v soudní síni vypovídat, protože právě on našel babičku mrtvou.
Václav Janouš
roku. Tehdy audit upozornil radní
na chybějící znalecký posudek
u nájemní smlouvy.
Některým radním se nelíbila
výše nájemného 210 tisíc korun
ročně za fotbalové areály Na Stoupách i v Jiráskově ulici.
Městem vypracovaný posudek
ale naopak navrhl snížení nájemného na symbolickou korunu. To
radnice odmítla zadáním vypracování posudku jiné společnosti.
Teď se čeká na výsledek tohoto
posudku.
Michal Kolařík
Adresa
Masarykovo nám. 65
586 01 Jihlava
Regionální redakce
vedoucí: Jaroslav Paclík
tel.: 564 606 111, fax: 564 606 222
» [email protected]
Regionální distribuce
vedoucí: Petr Nykodým
tel.: 564 606 410, fax: 564 606 444
» [email protected]
Inspektor prodejní sítě
Jiří Vrážel, mobil: 725 687 900
» [email protected]
Regionální inzerce
vedoucí: Jana Mikešová
tel.: 564 606 311, fax: 564 606 333
» [email protected]
E-maily podle vzoru [email protected], @mafra.cz
PŘEDPLATNÉ 225 555 522
„Velký“ soud řešil žalobu
policie o malé peníze: 76 Kč
JIHLAVA (mm) S nadsázkou by se
dalo říct, že to byl velký soud o
malé peníze.
Okresní soud v Jihlavě včera odsoudil padesátiletého Ludvíka Šimurdu k zaplacení „pouhých“ šestasedmdesáti korun policii.
A proč vůbec byl takový soud?
Loni třináctého května policisté našli opilého Šimurdu a odvezli jej
na záchytku. Policie včera srovnala účty za odvoz na záchytku: 31 korun jízdné a 45 korun ostatní náklady. Plus soudní poplatky tři sta korun.
„Zákon nám ukládá povinnost
tyto náklady vymáhat. Podobných
případů máme asi osm set ročně,“
podotkla policejní mluvčí Dana
Čírtková.
Jenže se samotným vymáháním
je to složitější. Padesátiletý Ludvík
Šimurda dluží mnohem více. Navíc úředně bydlí na jihlavské radnici. „Mohu potvrdit, že osoba, na
kterou se mě ptáte, byla v záchytné stanici naposledy sedmého dubna. Tehdy zaplatila ze čtyřtisícového poplatku za hospitalizaci šest
set korun,“ uvedl za provozovatele
záchytky mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.
Je zde silnější konkurence na pracovním trhu,
na jedno pracovní místo se hlásí o 40 % více
uchazečů.
*počet návštěvníků kulturních akcí/1000 obyvatel
Průměr v ČR
11,97*
Obyvatelé Vysočiny mají o 1/3 méně ploch,
kam si mohou jít zaplavat.
Kraj Vysočina
17,07*
Průměr v ČR 6,15*
Kraj Vysočina 1,43*
Kraj Vysočina 3,89*
Kraj Vysočina 78,45*
*počet dobrovolných hasičů/1000 obyvatel
Hasiči zachránili život
na soutěži modelářů
Na srovnatelný počet obyvatel je návštěvnost
tráva, nebo osmdesát Havířských průvodů“
místních„Vyhřívaná
kulturních
akcí o polovinu nižší.
Zdroj: Česká pojišťovna
Letecká záchranná služba slaví dvacet let. Ročně má na kontě kolem šesti stovek zásahů
HAVLÍČKŮV BROD
Exministr kultury Jehlička
se postará o život v budově
Pořadí okresní města 2010
2010
ČP Index 2010
2008 až 2010
1.–3. Domažlice
9 999,0
7.
1.–3. Most
9 999,0
8.
1.–3. Rychnov n. K. 9 999,0
50.
4. Havl. Brod
2 441,3
12.
5. Mělník
1 917,3
34.
6. Rakovník
1 650,3
10.
7. Ústí n. Orlicí 1 456,5
59.
8. Tachov
1 247,6
2.
9. Sokolov
1 219,1
18.
10. Žďár n. S.
1 162,95
9.
…
15. Třebíč
953,9
1.
…
27. Pelhřimov
556,9
36.
VYSOČINA (vok,
včetně úseku dálSTATISTIKA
ČTK) O třetinu
nice D1 vznikla
více dopravních
Srovnání nehodovosti na havarovaných
nehod se stalo za
vozidlech a ostatprvní čtyři měsí- leden–duben
ním majetku škoce letošního roku
da téměř 56 miliorok 2010 rok 2011
na silnicích Kraje
nů korun, to je
počet nehod
565
719
Vysočina v porovmeziročně o 11
úmrtí
13
6
nání se stejným
procent více. Ve
těžká zranění
28
49
obdobím loňské46 případech polilehká zranění 262
259
ho roku. Jejich nácisté zjistili, že řialkohol
53
46
sledky ale nejsou
dič před jízdou pil
škoda v mil. Kč 50
55,6
tak tragické jako
alkoholické nápoloni.
je, znamená to pokles o 13 proOd ledna do konce dubna na
cent. Nejčastější příčinou dopravVysočině na silnicích zemřelo
ních nehod je nepřiměřená rychšest lidí. V loňském roce jich bylo
lost. Kromě nepřiměřené rychlostřináct. Co se ale zvýšilo, je počet
ti a následného nezvládnutí vozitěžkých zranění. Loni jich policisdla jsou dalšími příčinami nedání
té evidovali 28, letos už 49.
přednosti v jízdě a nesprávné
Při nehodách na silnicích kraje
předjíždění.
se zázemím v Telči by mohla být
pro studenty vybírající školu v regionu Vysočiny atraktivnější.
„Vzhledem k demografické křivce to určitou konkurenci pro jihlavskou vysokou školu znamenat
bude, ale věřím že to bude znamenat, že se i polytechnika zaměří na
svou kvalitu ještě více. Půjde o zdravou konkurenci,“ řekl bývalý rektor
polytechniky a poslanec za TOP 09
Ladislav Jirků.
„Jihlavská polytechnika navíc
v dohledné době nebude univerzitní školou, z tohoto pohledu rozšíření nabídky vzdělávacích příležitostí
na Vysočině jednoznačně vítám,“
dodal poslanec.
„Myslím, že konkurence je zdravá, a pokud bude mít v Telči pracoviště renomovaná univerzita, chápal bych to pro veřejnou vysokou
školu v Jihlavě spíše jako výzvu,“
myslí si i bývalý starosta Telče, exhejtman a nyní senátor Miloš Vystrčil.
Ten vyučuje právě i na jihlavské
polytechnice.
„Řekl bych, že obě školy se budou spíše doplňovat, pro Vysočinu
B 3
Krátce
Nové zázemí Masarykovy univerzity by mělo lákat především studenty
z regionu, kteří dosud museli za univerzitním vzděláním mimo Vysočinu. Pro
jihlavskou polytechniku to může znamenat úbytek zájmu, ale i zvýšení kvality.
Co je ČP Index
To nejlepší dávají do vrtulníku
VYSOČINA (ana) Zdravotnická záchranná služba by přivítala na Vysočině více heliportů. Zatím jsou
dva na střechách nemocnic v Novém Městě na Moravě a v Havlíčkově Brodě. V ostatních případech
musí vrtulník s pacienty přistávat
v blízkosti nemocnic. U jihlavské
nemocnice má přistávací plochu
přímo záchranka. I tady, přestože
je to do nemocnice několik desítek
metrů, musejí záchranáři a lékaři
pacienta převážet na příjem do nemocnice sanitkou. To by se v budoucnu mělo změnit.
„Po dokončení stavby Pavilonu
urgentní a intenzivní péče v příštím roce by měl mezi heliportem
a urgentním příjmem vzniknout
Kraj Vysočina 38,15*
Nehod na silnicích je víc,
mrtvých ale o polovinu méně *počet dětských hřišť kontrolovaných hygieniky/1000 obyvatel
Průměr v ČR 32,46*
domy. Kraj se je nyní pokusí řešit
a bude nás kontaktovat,“ uvedl.
Podle krajské radní Marie Kružíkové kraj učitelům ukázal svůj pohled na věc. Vyjasnil, jak je to s penězi na platy i s investicemi do školy. „Připravujeme rekonstrukci toalet a výtahu, zateplení budovy i výměnu oken,“ řekla Kružíková.
Schůzka, jíž se účastnil i hejtman
Jiří Běhounek, podle ní snad situaci hodně uklidnila. Vztahy mezi zaměstnanci gymnázia, rodiči studentů a krajem coby zřizovatelem
školy se zostřily před několika týdny. Učitelé si otevřeně stěžovali na
snižující se platy, rodiče pak poukazovali na zanedbaný stav školy.
Dvě vysoké školy
na Jihlavsku si lézt
do zelí nechtějí
*počet kandidátů v komunálních volbách/1000 voličů
Na Vysočině být dobrovolným hasičem stále
něco znamená, je jich tu o 140 % více.
Rušno bylo u svaté Kateřiny
vysočina
WWW.IDNES.CZ
*počet uchazečů na jedno pracovní místo
Partner projektu
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel v jednotlivých krajích ČR. Pomocí dat analyzuje v regionech
lyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
současný stav situace dle 54 kritérií v osmi oblastech, kterými jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská spoděti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, lečnost
rozvoj infrastruktury,
občanská
společnost
a tolerance,
podmínky práce
a bez-kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
a tolerance, podmínky
práce
a bezpečnost.
Vedle samotného
zmapování
pečnost. O vašem kraji a jeho silných a slabých stránkách
se dočtete
panelech
7 až vyznávají.
20. VedleI proto
samotného
zmapování
kvalityvýznamné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
sledovat hodnoty,
jež na
občané
skutečně
se do projektu
zapojily
života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě sledovat
hodnoty,
občané
vyznávají.
I proto
jsme oslovili
významné
osob-národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
přiřadily
své jež
vlastní
váhyskutečně
důležitosti
a sestavily
tak pomyslný
hodnotový
žebříček
nosti, které k těmto osmi oblastem přiřadili váhy důležitosti
a sestavili
tak pomyslný
tak známe
letošní Místo
pro život.hodnotový žebříček národa. O něm a výsledcích
krajů v jednotlivých oblastech se více dozvíte na panelech 2 až 6.
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně ana-
Ideální místo
však každý
z nás někde
jinde. Jak jsteJaké
na tom
Co je podstatné právě pro Vás?
A kde je ideální místo k životu podle vás? Každý přikládá
váhu k životu
něčemumá
jinému,
preference
jsou individuální.
jsouVy?
ty vaše?
SI SVÉ MÍSTO
PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOTNAJDĚTE
NA STRÁNKÁCH
WWW.MISTOPROZIVOT.COM!
*počet bazénů a koupališť/100 000 obyvatel
Partner partneři
projektu
Mediální
Mediální
partneři
Zpracovatel
výzkumu
Zpracovatel výzkumu
cký
Žít na Pardubicku?
Proč ANO?
ÚTERÝ 11. ŘÍJNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Je tu hodně práce.
Proč NE?
Hygienik kontroluje jediné hřiště!
Výhodou je nižší konkurence na pracovním trhu,
na jedno pracovní místo se hlásí o třetinu méně
uchazečů.
reál bývalé továrny Tesla a její okolí. Na vizualizaci je dobře vidět nadjezd nedaleko Krajské nemocnice.
Vizualizace 4x: Magistrát města Pardubic
staré Tesly mají nahradit
v seniorů, byty a parkování
darmo od kraje areál
cnice. Za to musí postavit
silnici na rychlodráhu.
moci soukromý investor.
využitím průmyslového areálu,
který je roky z velké části nevyužívaný, pustili poté, co ho městu bezúplatně věnoval kraj. Ten však za
svou vstřícnost chce odměnu.
„Součástí domluvy s krajem je i
to, že my zajistíme vybudovat mimoúrovňový sjezd u krajské nemocnice a také parkoviště pro její
návštěvníky. Ve hře je i napojení
Kyjevské ulice na rychlodráhu, která vede pod ní,“ uvedl náměstek
primátorky Jiří Rozinek.
Jasné ale je, že na všechno politici nebudou mít peníze. A tak doufají, že dopravní stavby zaplatí investor, který by za odměnu mohl
přestavět Teslu třeba na nové síd-
FAKTA
Průměr v ČR 11,97*
Pardubický kraj 7,57*
Plány s areálem bývalé
Tesly Pardubice
Jedná se o velké území o rozloze
2,5 hektaru, které leží v širším
centru města. Jeho hlavní problém
však je v tom, že je špatně
dopravně dostupný. Z jedné strany
ho úplně blokuje železnice, z druhé
je rozlehlý areál nemocnice. I proto
se před lety vedení firmy Foxconn
rozhodlo Teslu prodat za korunu
kraji a své zázemí raději rozvíjet
nedaleko Černé za Bory. Nyní by se
měl chátrající areál, který využívá
jen pár menších firem, dostat do
majetku města. To chce území
nabídnout investorům, kteří by na
něm mohli stavět byty. Mluví se i o
domovu seniorů. Za poskytnutí
pozemků by soukromník musel
postavit nové parkoviště a
křižovatku u nemocnice.
liště. „Plány už existují. Jsou i vizualizace, byť zatím hodně syrové.
Většina bývalé továrny se však
bude muset zbourat. Ty objekty
jsou v dost špatném stavu,“ uvedl
Bílek s tím, že převzetí areálu musí
schválit ještě zastupitelé.
To se však víceméně považuje
za formalitu. Svědčí o tom i to, že
pardubičtí radní už jednali s těmi
z Hradce Králové, že by v Tesle
mohl vyrůst i velký domov seniorů
pro obě krajská města. „Mluvili
jsme o tom. Ten nápad není vůbec
špatný. Už jen proto, že je velmi
praktické mít podobné zařízení nedaleko od nemocnice,“ uvedla primátorka Štěpánka Fraňková.
Začátek prací však je ještě hodně vzdálen. V době, kdy řada odborníků varuje před nástupem další fáze hospodářské recese, se silný investor nemusí hledat vůbec
lehce. Navíc nikdo přesně neví, co
všechno se v rozlehlém areálu o vý-
měře 2,5 hektaru ještě najde. Byť
už tam odborné firmy zlikvidovaly
ekologické zátěže, mohou se objevit další. „Otázka je, jaká bude skutečnost. Více budeme vědět až po
demolicích,“ uvedl Jiří Rozinek a
doplnil, že je také třeba opravit stávající nadjezd u nemocnice. „Slouží už od začátku 90. let a bude třeba ho rekonstruovat,“ dodal.
Bývalou Teslu Pardubický kraj
získal v roce 2003 za jednu korunu
od společnosti Foxconn, která tam
původně chtěla postavit svou továrnu. Nakonec si ale vybrala jiné
místo. Odstranění ekologických zátěží stálo kraj zhruba 18 milionů
korun. Krajský úřad původně chtěl
areál prodat a doufal, že prodejem
získá 20 milionů korun, ale kupec
se dosud nenašel. Odhadce před
lety přitom ocenil areál, ve kterém
nyní působí jen několik málo soukromých firem, na 112 milionů korun.
Milan Zlinský
*počet uchazečů na jedno pracovní místo
ÚTERÝ 11. ŘÍJNA 2011
WWW.IDNES.CZ
se do Chrudimi
a drobných děl
fiků a tvůrců ex libris. Přehlídka končí 13. listopadu, vystavené práce zůstávají součástí sbírkového fondu
Kabinetu ex libris Památníku národního písemnictví.
Porota letošního ročníku udělila
cenu Grand Prix Janu Otavovi, Cenu
za přínos českému ex libris Zdeňku
Mézlovi.
Malé grafické lístky s latinským
označením „exlibris“ neboli „z
knih“ mají mnohasetletou tradici.
Ozdobné kartičky většinou obsahují
název exlibris, jméno, erb či monogram objednavatele, výtvarný motiv
nebo jiné vyjádření vztahu majitele
ke knize. Do knihy se kartička vlepuje, aby připomínala vlastníka.
Překvapení. Lidí bez práce ubylo
PARDUBICE (jah) Bez práce bylo na
konci září v Pardubickém kraji 20
900 lidí, což je o pětistovku méně
než v srpnu. Což je změna oproti
zkušenostem z minulých let, kdy
se počet uchazečů o práci zvyšoval
kvůli příchodu absolventů ze škol.
„Je to překvapení. Přičítám to
oživení ekonomiky hlavně ve zpracovatelském průmyslu. Dokazuje
to i pokles, už je jen na 6 uchazečů
na jedno volné pracovní místo,“
řekl ředitel krajské pobočky Úřadu
práce Petr Klimpl.
Podle něj však oživení ekonomiky není konstantní, což prokazuje
i dnešní praxe firem. „Pracovní poměry většinou uzavírají na dobu
určitou, tedy s rezervou tak, aby
při případné recesi hospodářství
500
o tolik více lidí má práci než
v srpnu letošního roku.
mohli být zaměstnanci zase odejiti,“ poznamenal Klimpl.
Míra nezaměstnanosti se v Pardubickém kraji v září snížila o 0,2
procentního bodu na 7,4 procenta, ve srovnání s celorepublikovým
průměrem 8,0 je na tom kraj poměrně dobře.
Říjnovou novinkou v praxi úřadů práce bude, že se někteří nezaměstnaní začnou povinně hlásit
na poště v přesných termínech,
Na srovnatelný počet obyvatel připadá
o 42 % méně trestných činů.
kde obdrží informativní nabídku
volných pracovních míst. Tím se
má ztížit jejich případná dohoda s
firmou, u níž pracují „na černo“.
Neomluvenou neúčast v určený
čas bude stát posuzovat jako porušení zákonné povinnosti vůči úřadu práce, což může vést až k vyřazení uchazeče z evidence úřadu
práce a k odebrání dávek. „V tuto
chvíli nemáme kapacity, abychom
zvali na úřad práce uchazeče tak
často, abychom jim znemožnili
pracovat načerno. Proto podle
smlouvy s Českou poštou budou
uchazeči o zaměstnání zváni na
její Czech pointy v nepravidelných
intervalech. Tam jim bude automaticky vygenerován další termín,“
řekl ředitel pracovního úřadu.
Na Pardubicku být dobrovolným hasičem
stále něco znamená.
Na srovnatelný počet obyvatel je návštěvnost
místních kulturních akcí o 40 % nižší.
Pardubický kraj 17,18*
Průměr v ČR 29,83*
Průměr v ČR 2,68*
pardubický
pardubice.idnes.cz
Antiradary
DISKUSE
Auta s nelegálními rušičkami
radarů bude nyní moci zabavovat
policie i o víkendu. Souhlasíte?
Diskutujte na pardubice.idnes.cz.
KAŽDODENNÍ PŘÍLOHA PRO VÁŠ KRAJ
ROZHOVOR Hlavně ať se uzdraví
Šéf fanklubu vítkovického hokeje
o útoku na fanoušky Strana B3
FOTBAL Čtyři góly
V dresu Chrudimi zářil
exligový Holub Strana B6
Počasí v kraji
10°C/13°C
-2°C/1°C
Více na straně D6 nebo
na pocasi.idnes.cz
Nejlepší komedií je
Škola základ života
Možná to podle titulku nevypadá, protože klasický černobílý
film o studentech gymnázia patří mezi osvědčené české komedie, ale Škola základ života je nejlepší komedií, která se během
minulého roku hrála na českých
divadelních pódiích. Tento titul
si brněnské Městské divadlo odneslo z pardubického Festivalu
smíchu, který včera večer rozděloval ceny.
„Myslím si, že režisérka Hana
Burešová má mimořádný smysl
pro dobové komedie, umí velmi
přesně udělat tento styl a třicátá
léta skvěle evokuje i výtvarná
stránka včetně kostýmů,“ řekla k
brněnskému představení Jana
Paterová, divadelní recenzentka
a členka odborné poroty.
Pro cenu si došla i zástupkyně
domácího souboru, protože podle poroty předvedla nejlepší ženský herecký výkon Martina Sikorová v inscenaci Pomsta a la Netopýr. Odbornou porotu pak zaujalo pražské Divadlo v Dlouhé.
Z celkového počtu 39 200 uživatelů drog v celé
ČR jich je v Pardubickém kraji jen 400.
Škola základ života
Foto: Michal Klíma, MF DNES
Průměr v ČR 3,72*
Pardubický kraj 0,77*
Agresoři ze Stodolní působili
jako sehraná
útočnákraj
skupina
Pardubický
1,55*
Sobotní bojovný nájezd na fanoušky pardubického
Eatonu, který se odehrál po hokejovém
semifinálovém zápase v baru ve Stodolní ulici,
připomínal útok cvičeného policejního komanda.
PARDUBICE, OSTRAVA Žádní náhodní pouliční rváči, ani opilí fandové Baníku s šálami, natož Vítkovic.
Muži, kteří v sobotu v noci v
baru na ostravské Stodolní ulici
brutálně napadli pardubické hokejové fanoušky, podle svědků působili jako dobře organizovaná jednotka.
„Incident začal už dříve malým
konfliktem na baru. Jeden host se
tam do nás začal verbálně navážet,
takže ho obsluha nakonec vykázala z podniku. Pak už jsme jen viděli, že se pohybuje stále poblíž podniku a svolává kamarády,“ řekl pardubický fanoušek Jan Hübner.
*počet uživatelů drog/1000 obyvatel
FAKTA
dobnou akci poprvé,“ řekl. V baru
se s fanoušky bavil také generální
manažer Eatonu Zbyněk Kusý, kterého zaskočila především agresivita celé akce.
„Myslel jsem si, že je to nějaký
film. Bylo to neuvěřitelné. Během
40 vteřin bylo po všem,“ popsal
Kusý.
Podle svědků byli na místě ošetřeni dva pardubičtí fandové. MF
DNES se podařilo zkontaktovat
Jana Ficka, jednoho ze zraněných,
ten se však k čemukoliv odmítl vyjádřit.
A policejní verze? Podle ní to vypadá, že o nic velkého nešlo.
„Žádné obvinění nepadlo,“ řekla mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková s tím, že škoda na poničeném baru nebyla zatím vyčíslena. „Škodu na vlajce odhadli vyšetřovatelé na 4000 korun,“ dodala
policejní mluvčí.
*počet návštěvníků kulturních
akcí/1000 obyvatel
Průběh incidentu ve
Stodolní
Podle něj si zjevně vytipovávali, co
by provedli, až je napadalo ukrást
vlajku.
„Vlítli v asi šesti lidech dovnitř,
rozdali pár ran, ukradli nám vlajku
a zmizeli. Byla to rychlá akce. Ale
nemyslím, že by to byli Poláci, ten
kluk byl určitě Čech. Nějací Poláci
sice v baru byli, chovali se ale naprosto bezproblémově,“ dodal
Hübner.
Podobně to viděl i Milan Tichý,
pardubický politik, který na zápasy Eatonu jezdí i mimo Pardubice.
„Vypadali jak nějaká bojůvka.
Všichni byli stejně oblečení, jako
kdyby měli uniformy, a bylo vidět,
že jsou sehraní. Určitě nedělali po-
Zápas pardubického Eatonu
s Vítkovicemi skončil po dvacáté
hodině. Poté se fanoušci postupně
začali přemisťovat do podniku
Bastila ve Stodolní ulici. Po
dvaadvacáté hodině už byl bar plný
fandů obou klubů. Stůl pardubických
napadla skupina asi šesti
maskovaných útočníků kolem
půlnoci. Celý útok trval jen několik
desítek vteřin, útočníci zranili dva
pardubické fanoušky a ukradli vlajku
v hodnotě 4000 korun. Vzápětí se na
místo sjelo asi šest policejních aut,
celkem přijelo přes dvacet policistů.
Později dorazila také záchranka pro
dva raněné pardubické fanoušky.
Šetření na místě trvalo asi tři čtvrtě
hodiny, kolem jedné hodiny už byl
v Bastile zase klid.
Bastila Místo konfliktu
» Pokračování na str. B3
Makak Šimpy, který při svém útěku z olomoucké zoo pobýval na Chrudimsku, musí být na samotce déle, že se čekalo. V zoo se bojí, aby znovu neutekl
Pardubický kraj 48,52*
vedlo. Navíc není vůbec jisté, zda
jej tlupa vůbec přijme. Druhý
makak Tatin je stále na svobodě,
potuluje se po vojenském prostoru Libavá.
„Šimpy má všeho dostatek, je v
dobré kondici, ale na výrazech
jeho obličeje je znát, že je stále mrzutý. Makakové mají velice dobrou mimiku. Jde to poznat podle
toho, jak cení zuby,“ popisuje zooložka olomoucké zoo Jitka Vokurková. „Zřejmě mu chybí kontakt s
ostatními zvířaty, jistě by se nebránil i určitému soupeření například
o potravu,“ přemítá zooložka.
Pardubický kraj má na svém území jen 1/10 ploch
chráněných oblastí.
Průměr v ČR 15,84*
Pardubický kraj 9,59*
WWW.IDNES.CZ
B
Více informací z měst:
Pardubice, Chrudim,
ÚTERÝ 22. 3. 2011
Svitavy
WWW.IDNES.CZ
PARDUBICE Lidé se vrací do kin.
Takovou větu mohli po uzavření loňských statistik říci provozovatelé většiny kin v kraji. Více diváků
oproti roku 2009 dorazilo před
plátna v Chrudimi, Litomyšli,
Chocni, Lanškrouně a Ústí nad Orlicí. Naopak stále se propadají Svitavy a konkurenční boj dvou multikin začíná v Pardubicích prohrávat starší multiplex firmy CineStar.
„Vždy jsem říkal, že Pardubice
nepatří do té sorty měst, kde se uživí dvě multikina,“ komentoval zlé
výsledky výkonný ředitel společnosti CineStar Jan Bradáč.
K pesimismu má důvod. Zatímco ještě na začátku roku 2009 se
zdálo, že šest sálů CineStaru ustojí
konkurenční útok nového multikina, které v nákupním centru AFI
otevřela firma Cinema City, loňská
čísla ukázala pravý opak. CineStar
se meziročně propadl o 14 procent, Cinema City šla s návštěvností nahoru o 38 procent. Tento
trend navíc trvá už od půlky roku
2009. „Byli jsme až překvapeni, jak
prudce vzrostl počet návštěvníků
multikina. Věříme, že kino bude
dál úspěšné,“ řekl Ilan Kalimi, generální manažer Afi Paláce.
Celá pravda je však taková, že
na konkurenci doplácí spíše obě
firmy. Multikina jsou totiž nejhůře
navštěvovaná v celé republice.
» Pokračování a více info. na str. B2
Krátce
CHRUDIM
Dva paneláky jsou jako
nové, třetí ne
Díky dotacím z Evropské unie se
změnila chrudimská čtvrť u nádraží. Nový vzhled opravených a zateplených paneláků nad někdejším nákupním střediskem Dukla
má však vadu. Výsledný dojem
kazí fakt, že ze tří věžáků se opravy
dočkaly jen dva z nich. Ve třetím
domě se tamní obyvatelé na využití dotace a opravě neshodli. „Není
to jako za minulého režimu, že bychom jim něco mohli nařídit. Nedohodli se,“ řekl starosta Chrudimi Petr Řezníček.
(dp)
Hygienici tu od začátku roku zkontrolovali jen
jedno dětské hřiště.
Průměr v ČR 2,57*
Šimpyho trápí samota.
Bez své tlupy
je mrzutý
Pardubický
kraj 0,02*
OLOMOUC Makakovi Šimpymu,
který je nyní po svém osmiměsíčním útěku v olomoucké zoo na
Svatém Kopečku stále ve veterinární karanténě, se nálada příliš nelepší. Dny tráví o samotě, podle
tamní zooložky by rád nazpět ke
své tlupě. K ostatním makakům se
měl původně vrátit příští týden,
ale pravděpodobně to bude později. Zaměstnanci zoo budou v jejich
výběhu ještě kácet stromy, což je
situace, při níž ze zoo v červnu minulého roku opičáci Šimpy a Tatin utekli. Nikdo tak nechce riskovat, že by se to Šimpymu znovu po-
ÚTERÝ 22. 3. 2011
Dvě multikina se
v Pardubicích
neuživí. Potvrzují
to statistiky
Festival smíchu
*počet trestných činů/1000 obyvatel
slové objekty budou muset nejspíše udělat místo novým bytovým domům. Stavět by je měl soukromý investor, kterého bude hledat radnice.
kumu
Pardubicko budí dojem kraje, kde je všechno, jak má být. Vykazuje
podprůměrnou kriminalitu, uživatelé drog představují ve srovnání
s ostatními kraji vysloveně okrajovou záležitostí. Jsou tady i příznivé pracovní podmínky – nezaměstnanost je pod celorepublikovým
průměrem. Zajímavé je i nadšení místních obyvatel, s nímž se angažují v dobrovolných hasičských sborech. Lze něco zlepšovat? Lidé
by mohli chodit víc za kulturou. Je tu také málo chráněných oblastí
a v celém kraji funguje jen jedno jediné dětské hřiště, na něž dohlíží hygienik!
Šimpy
Doma
v zoo
Na samotku se Šimpy dostal
hned po tom, co se na konci února na Svatý Kopeček vrátil. Tamní
veterináři jej chtěli mít pod dohledem a umístili jej do karantény.
„Původně jsme počítali s tím, že
by zhruba příští týden mohl být již
u ostatních makaků. V jejich výběhu je ovšem potřeba odstranit další napadené stromy. Při takovém
kácení ovšem makakové v červnu
loňského roku utekli. Nechceme
mu tak dávat další příležitost a necháme ho v karanténě o něco
déle,“ vysvětluje Vokurková.
Zároveň však upozorňuje, že
není vůbec jisté, zda Šimpyho
jeho staronová tlupa přijme. „Je
dost pravděpodobné, že se jim za
dobu své nepřítomnosti odcizil a
oni se tak k němu budou chovat k
jako k neznámému samci. To by
znamenalo, že ho mezi sebou nebudou chtít.“ Na konci karantény
se tak Šimpy pro jistotu vrátí k
ostatním makakům v malé odchytové kleci. Bude tak s nimi, ale přitom na něj nikdo nebude moci zaútočit. „Budeme sledovat, jak se k
němu budou chovat. Je teď velice
těžké to nějak předpovídat,“ uvažuje Vokurková.
Michal Poláček
SVITAVY
Zastupitelé dali 720 tisíc
trenérům
Svitavští zastupitelé se letos rozhodli podpořit trenéry a pracovníky mládeže částkou 720 tisíc korun. Město už řadu let odměňuje
lidi, kteří se ve svém volném čase
věnují dětem. Dotaci dostane Tělovýchovná jednota Svitavy, která ji
pak mezi trenéry rozdělí.
(dp)
PARDUBICE
Jak má vypadat doprava
ve městě?
Klub přátel Pardubicka pořádá zítra od 17 hodin v zasedací místnosti v prvním patře bývalého okresního úřadu na náměstí Republiky besedu. Hosty v pořadí 162. Hovorů
o Pardubicku budou Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu, Petra
Nacu, hlavní pardubická architektka, Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubic, Bohumil Vebr z Ředitelství silnic a
dálnic a koordinátor města pro
cyklistiku Vojtěch Jirsa.
(tum)
Průměr v ČR 32,46*
*počet dobrovolných hasičů/1000 obyvatel
*% chráněných oblastí na celkové ploše kraje
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
*počet dětských hřišť kontrolovaných hygieniky/1000 obyvatel
Partner projektu
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu
kumu
Žít na jižní Moravě?
Proč ANO?
Jsou tu druhé nejvyšší platy.
Je tu sice tvrdší konkurence na trhu práce, ale mzdy jsou tu hned po Praze druhé nejvyšší. Velkou konkurenční výhodou pro rozvoj jižní Moravy je akademické
zázemí, které uspokojí poptávku tří čtvrtin mladých lidí – do Prahy odchází stu3. 2011
dovat jen desetina z nich. Místní knihovny nabízejí každému čtenáři10.–13.
podstatně
víc titulů a kulturní akce vykazují vysokou návštěvnost. V Jihomoravském kraji se
myslí i na nejmenšíGASTRO
a pod
kontrolou
hygieniků
je
tu
dvojnásobek
hřišť.
Počasí vdětských
kraji
B
Curry bar rozpálí ústa
SPORT Statečná atletka
4 °C/8 °C
Jak zvládají je
orientální
Lucie Škrobáková
Podíl chráněných oblastí
zde pálivé
podprůměrný,
nízký uspěla
je podíl zeleně
a vod, ale jsou
-3 °C/-7 °C
pokrmy v centru Brna
i s bolavými zády
tu nižší emise a především nadprůměrné investice do životního prostředí. Pokud
budeme považovat
mezi dobrovolnými hasiči za jednu z možností, jak
Ptejtečlenství
se nového
šéfa brněnských
ve svém čase pomáhat
druhým, pak mají Jihomoravané značné rezervy – dobrostrážníků Přikryla
volníků mezi hasiči je tu o necelou třetinu méně než v jiných částech republiky.
Proč NE?
KAŽDODENNÍ PŘÍLOHA PRO VÁŠ KRAJ
Průměr v ČR 44,87*
Jihomoravský kraj 74,26*
Brno – Výstviště
www.bvv.cz/prodite
SOučaSNĚ SE kONÁ
STŘEDA 9. 3. 2011
WWW.IDNES.CZ
Strana B6
Je tu málo zeleně.
Jižní Morava nabízí pro mladé lidi atraktivní
vysokoškolské studium, ve svém kraji jich
studuje 75 %.
POTŘEB PRO DÍTĚ
INZERCE
jižní morava
MEZINÁRODNÍ VELETRH
BRNO (ek) S novým
ředitelem Městské
policie v Brně Jaroslavem Přikrylem mohou zítra od 13 hodin
diskutovat čtenáři na serveru
brno.idnes.cz.
Jmenování nového šéfa předevčírem schválili zastupitelé, dnes se
ujímá vedení. Přikryl dosud působil
jako náměstek Městské policie
Brno, předtím byl ředitelem republikové policie v Hodoníně a v Brně.
Jeho jmenování doprovázeli pochybnosti opozičních zastupitelů,
zda výběrové řízení proběhlo dostatečně transparentně.
Nakonec ale nikdo proti jmenování Přikryla nehlasoval, část zastupitelů se zdržela. Nový šéf by chtěl
odstranit anonymitu strážníků. Každý člověk má podle něj vědět, kdo
je zodpovědný za klid v jeho ulici.
Hygienici kontrolují téměř dvakrát více dětských
hřišť.
Průměr v ČR 2,57*
Jihomoravský kraj 5,13*
Krátce
BŘECLAVSKO
Soud: Pokuta 170 tisíc
pro vinařskou firmu platí
Vinařská firma Vinařství U Kapličky z Břeclavska, která žalovala Státní zemědělskou a potravinářskou
inspekci kvůli udělení pokuty za
údajně klamavé označování vín,
pokutu ve výši 170 tisíc korun
musí zaplatit. Rozhodl o tom krajský soud, který žalobu firmy zamítl. Firma proti tomu podala kasační stížnost.
(ČTK)
Strana B8
Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
Břeclavští vyhání hazard,
vyhláškou omezí místní herny
Vyhláška omezující provoz podniků s výherními
automaty se rodí v Břeclavi. I když z automatů
plynou do městské kasy miliony korun ročně, radní
dají přednost bezpečnosti a klidu ve městě.
FAKTA
Výherní automaty
v Břeclavi
zardní hry bereme spíše jako podnikání v šedé zóně a negativní jev.
Tyto peníze oželíme a zajistíme raději větší bezpečí ve městě,“ vysvětlil důvody k přípravě vyhlášky omezující hazard starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý (ČSSD).
Výnosy pro město se navíc snižují. Provozovatelé videoterminálů totiž nechtějí platit. „Je to složité. Dohadují se, že pět tisíc korun
čtvrtletně zaplatí pouze za jakýsi
„mozek“ těchto hracích zařízení.
Někteří provozují ale třeba třicet
i více hracích zařízení. Za ty už ale
platit nechtějí. Hraje se tady totiž
o velké peníze,“ vysvětlil Vašíček.
Kdyby podle něj zaplatili provozovatelé za všechna zařízení na území města, do městské kasy by ročně připlulo až dvanáct milionů korun.
Jak vlastně mohlo dojít k tak razantnímu nárůstu počtu automatů v Břeclavi v uplynulých letech?
„Zatímco jinde města dodržují zákonnou stometrovou vzdálenost
týdnech očekávat razantní zásah.
Radnice jim totiž zkrátí stejně jako
v restauračních zařízeních provozní dobu. A to do pouhých dvaadvaceti hodin.
„Budou mezi nimi zejména provozovatelé v problémových lokalitách. A to ti, k jejichž provozovnám zajíždějí policisté či strážníci
v nočních hodinách kvůli rušení
klidu či opakovaným problémům
častěji, než je zdrávo,“ naznačil
místostarosta města Jaroslav Parolek (ČSSD).
Ten vyhlášku o omezení hracích automatů připravuje.
Město ve spolupráci s policií rovněž zváží, zda určí problémové
zóny či vymezí ulice, kde se bude,
či nebude moci hrát. „Cílem je sní-
žit počty automatů ve městě. Patříme totiž celorepublikově mezi
města s jejich nejhustší sítí,“ vysvětlil Ladislav Vašíček z ekonomického odboru radnice.
Podle něj se sice loni vybralo na
poplatcích za provoz hracích zařízení sedm milionů korun. Ani to
ale vedení města neoblomí. „Ha-
Umělec proslavený svými šokujícími happeningy i mohutnými sochami vytváří drobné sošky Ježíše Krista
Popelec dnes
navede věřící
do doby půstu
a proměny
PONDĚLÍ 20. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ
Zápisník
Přišli kvůli vykopávkám
Studenti. Díky
nim je Brno
velkoměstem
V Mikulčicích začal
Týden archeologie
Navštívit jindy nepřístupné depozitáře a laboratoře. Seznámit
se se způsoby zajímavé archeologické práce. Nebo si práci archeologa vyzkoušet na vlastní kůži.
To bylo možné o uplynulém víkendu v archeoparku v Mikulčicích. O víkendu v národní kulturní památce totiž začal Týden archeologie.
„Jedinečnou možnost nechat se
po areálu velkomoravského památníku provést přímo archeologem budou mít zájemci od dnešního dne až do pátku, vždy od
desíti hodin,“ láká šéf památníku František Synek. Netradiční
týden završí v pátek večer Evropská noc vědců.
(hra)
Robert
Klos
*% studentů studujících na VŠ ve svém kraji
editor
MF DNES
P
odzim do Brna nepřichází s mlhou, dlouhými stíny či žloutnoucími listy.
Podzim začíná s příletem vysokoškoláků, kteří se uhnízdí na
kolejích. Jako by se město nadechlo chladnoucího vzduchu
a začalo pumpovat naplno. Se
vším, co k tomu „naplno“ patří.
Kdo zapomněl, tady je repete,
co nás čeká.
Železniční i autobusové nádraží začnou každý pátek lemovat fronty. Studenti s krosnami
a kufry využijí každého místa
v čekárnách a později v kupé,
na chodbách vlaků, v uličkách
autobusů. Totéž v bledě modrém čekejme v tramvajích. Rituál se opakuje v neděli večer,
v době studentského přílivu.
Každý zajímavý koncert, divadelní představení, premiéra
atraktivního filmu může zájemce předem odradit pochybností: „Budou ještě lístky? Jak dlouho si počkám u kasy?“ Totéž
v modro bledém čekejme na bazénech, ve squashových centrech, krytých tenisových kurtech a podobně: „Nebude obsazeno? Přeplněno?“
Náhle se objeví v domech
plno nových sousedů. V jednopokojovém bytě až čtyři najednou, občas s křikem, hudbou,
zpěvem. A z Brna je najednou
velkoměsto, jak má být.
PONDĚLÍ 20. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ
Návštěvníci vykopávek
Foto: Radek Miča, MF DNES
Města se rozrůstají o tisíce
vysokoškoláků, začíná jim škola
Do měst na jižní Moravě
se začínají sjíždět
„študáci“. Ožijí tak jimi
znovu koleje i hospůdky
v Lednici a Znojmě
a víkendově i Břeclav
s Hodonínem.
JIŽNÍ MORAVA Kavárníci, hospodští i majitelé penzionů v Lednici se
těší. Do malé obce, která kromě
lednického zámku neoplývá ničím, co by po ukončení turistické
sezony přitahovalo zájem zvenčí,
se začínají sjíždět studenti.
Nejen že jich kolem tří stovek
osídlí po prázdninách vysokoškolské koleje v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, ale po-
INZERCE
mohou vyplnit i ubytovací kapacity majitelům penzionů či hotelů
ve městě.
„Hospůdek, kde jsou přijatelné
ceny, je v Lednici pro studenty několik, včetně naší kafeterie. Tady
se také rádi studenti scházejí a diskutují u kávy či u vína,“ těší se
z nadcházejícího oživení Petra Pajpachová z MY Hotelu v Lednici.
Podle ní se příjezd studentů odrazí
na tržbách.
„Přijíždějí sem totiž za nimi jejich rodinní příslušníci, kteří vyplňují hoteliérům díru po turistech
v zimních měsících. Navíc jsou studenti část populace, která se tady
velmi ráda zapojuje i do nejrůznějšího dění,“ vysvětluje Pajpachová.
I když studenti v Lednici žádnou vyhlášenou kultovní restauraci, alespoň podle studentky Veroniky Benešové, nemají, přesto se
ona sama těší do svého oblíbeného podniku Na Korunce. „Je to taková maličká a sympatická hospůdka, kam chodíme s kolegy,“
říká čerstvá studentka třetího roč-
níku oboru vinohradnictví a vinařství z Liberecka.
Letos poprvé po čtyřech letech
existence břeclavské pobočky Bankovního institutu vysoké školy se
o víkendech ubytuje v hotelích
v centru města asi dvacet až třicet
vysokoškoláků. „Většina zhruba ze
stovky studentů ale i tak dojíždí,“
sdělila vedoucí pobočky Zdeňka
Suchánková.
Studentským životem ožije
i Znojmo. Tam totiž v Loucké ulici
funguje soukromá Vysoká škola
ekonomická. V Hodoníně pro změnu sídlí divize soukromého Evropského polytechnického institutu.
V ulicích Brna přibude dohromady kolem šedesáti tisíc studentů. Nejvíc dojíždějících, asi pětadvacet tisíc, míří na Masarykovu
univerzitu. „To číslo zatím není
úplně přesné. Ve studentské matrice ještě figurují studenti, kteří dělají státnice až v září. Ale přibližně to
odhadujeme na těch pětadvacet tisíc,“ uvedla mluvčí Masarykovy
univerzity Tereza Fojtová.
Na druhou největší univerzitu
v Brně, Vysoké učení technické, je
zapsáno 20 300 mimobrněnských
studentů. Mendelova univerzita
počítá s šesti tisíci dojíždějícími
a Veterinární a farmaceutická univerzita s 2 700 studenty. Další zamíří do Brna na Univerzitu obrany, Janáčkovu akademii múzických
umění a soukromé školy.
Na studenty se chystají i hudební kluby a diskotéky. V pátek otevřel po letní rekonstrukci brněnský klub Fléda, po letní pauze otevřou i kluby Alterna a Leitnerova.
Řada diskoték chystá pro studenty
uvítací party.
Kdo si bude chtít v nejbližších
dnech vyřídit „šalinkartu“ nebo záležitosti na studijním oddělení,
musí se obrnit trpělivostí. Čeká se
mnohdy v hodinových frontách.
Hana Raiskubová
s přispěním Elišky Kolínkové
*počet dětských hřišť kontrolovaných hygieniky/1000 obyvatel
Na jednoho registrovaného čtenáře v jihomoravských knihovnách připadá 58 knih, o 30 % více
než v jiných krajích.
» Pokračování na straně B3
Průměr v ČR 44,46*
Jihomoravský kraj 57,53*
Jihomoravský kraj je jednou z kulturních výsep
Využíváte
zemní
plyn?
v republice,
kulturních
akcí
je
tu
o
1/2
více.
Stovky lidí přilákaly do Křtin
Dobrý partner dává více než energii...
Přejděte k E.ON!
Nabízíme vám možnost mít jednoho spolehlivého partnera pro odběr energií
a odebírat od nás kromě elektřiny také zemní plyn. Přejděte k E.ON a sjednejte si
výhodnou dodávku plynu s garancí ceny do konce roku 2011.
Neváhejte a přidejte plyn.
prohlídky chrámu i kostnice
KŘTINY (ČTK) Kolem tisícovky lidí
se o víkendu přijelo podívat do
Křtin na Blanensku, kde místní slavili výročí od první zmínky obce
v roce 1237. Největší zájem byl
o prohlídky poutního místa a chrámu Jména Panny Marie slavného
italského stavitele Jana Blažeje Santiniho. Podle jednoho z organizátorů akce Zbyňka Drápely nejvíce návštěvníky lákaly komentované prohlídky kostela a kostelní věž, kam
běžně nemá veřejnost přístup.
„Lidé viděli kostelní zvony, obec
z ptačí perspektivy a také krov nad
hlavní kopulí, který je mistrovským
tesařským dílem,“ řekl Drápela.
Dalším lákadlem prohlídek byla
kostnice pod kostelem. Ta obsahuje i tajemné lebky pomalované vavřínovými věnci s písmenem T.
Komu patřily, se neví.
K nejatraktivnějším částem křtinských oslav patřila i možnost podívat se na obec z vrtulníku. Ti, kteří
o víkendu nestihli Křtiny navštívit
a chtějí si připomenout význam
hlavní stavby v obci, mají možnost
tak učinit i v Brně. Diecézní muzeum prodloužilo do 17. října výstavu s názvem Křtiny – Santiniho perla Moravy.
Průměr v ČR 3,50*
Jihomoravský kraj 5,12*
www.eon.cz
Jen několik centimetrů velké
šperky představují lidské postavy
kombinované se zvířecími i andělskými motivy. Nejvíce kritiky současné společnosti vložil výtvarník
do podoby poslední, třinácté sošky, která získá podobu Antikrista
a jako jediná bude ozdobena zlatem.
O svých miniaturách Krista zatím umělec nechce více hovořit,
dokud nebudou zcela hotové.
A jako první je všechny pohromadě mají vidět až Angličané na tamní výstavě.
Pracoval se Salvadorem Dalím
Svou uměleckou kariéru mohl brněnský rodák Lubo Kristek plně
rozvinout až v Německu, kam
v roce 1968 emigroval. „Tady jsem
tvořit nemohl. A chtěl jsem poznat
umění a svět,“ vysvětlil.
Svůj cíl skutečně naplnil. Několik let pracoval například se Salvadorem Dalím. „Byl to samorost,
který se vymyká běžným uměleckým projevům,“ popsal.
Všichni surrealističtí umělci bojují podle Kristka s tím, aby Dalího
nenapodobovali. Kristek sám na
svém uměleckém zařazení nijak
nelpí. „Nejsem surrealista, jakým
byl třeba André Breton. Má díla nejsou jen fantazií. Jsou v nich i filozofické prvky,“ míní.
Největší inspirací zůstaly ale
pro výtvarníka dodnes vlastní sny
a jeho oblíbeným symbolem je
pták. „Jestli existuje reinkarnace,
určitě jsem byl v minulém životě
ptákem.“
Po návratu do vlasti se Kristek
zabydlel v Podhradí nad Dyjí na
Znojemsku. Krajinu okolo řeky obdaroval svými jedenácti sochami
a plastikami. „Ve svém srdci jsem
nikdy neodešel. Vrátil jsem se, protože tu mám rodinné kořeny,“
vzpomíná umělec, jehož dědeček
v Podhradí žil.
Ve své domovině je Kristek známý hlavně svými svéráznými performancemi. Při jedné z nich se například vynořil před zraky diváků
z těla mrtvé krávy.
Tereza Cajthamlová
Průměr v ČR 15,84*
Jihomoravský kraj 6,59*
Jsou tisíce vysokoškoláků pro města
zátěží, nebo osvěžením? Pište na
[email protected]
natolik, že ženské jsou schopné
brát si kvůli tomu týden dovolenou,“ říká Tomáš Kuchař. Místní
přitom tvrdí, že řidiči tady o dýňovém víkendu projíždějí dvacítkou.
Jako skvělý nápad ohodnotil výrobu roztodivných dýňových panáků v životní velikosti i turista Vojtěch Klofáč, který se přijel podívat
z Pohořelic u Napajedel. „Je vidět,
že jsou tady na vyřezávání opravdoví machři. Sousedi se vzájemně
štengrují a lidi se tím nádherně zabaví,“ obdivoval nápady Poddvorovských muž, který se do Poddvorova přijel podívat s rodinou
a vnoučaty.
Hana Raiskubová
PODHRADÍ NAD DYJÍ Surrealistický
umělec Lubo Kristek se proslavil
především svými šokujícími happeningy i neobvyklými sochami.
Velká díla ale tento výtvarník v poslední době vyměnil za práci na
šperkařských miniaturách třinácti
podobizen Ježíše Krista.
Ani ty však z jeho surrealistické
tvorby nijak nevybočují.
Stříbrné sošky Kristů začal umělec vyrábět už před lety. Teď se
však rozhodl sérii dokončit a celý
soubor má vystavovat v Londýně.
„Šperky zobrazují to, co si lidstvo vytvořilo z postavy Krista. Přeneseně to vypovídá i o tom, jak
změnila společnost samu sebe,“
přiblížil svůj záměr Kristek.
Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES
JIŽNÍ MORAVA (mach) Po delší
době přišly z úřadů práce dobré
zprávy. Ve všech regionech na jihu
Moravy totiž klesl počet lidí bez
práce. „Došlo opět k mírnému poklesu míry nezaměstnanosti
a úbytku evidovaných uchazečů
o zaměstnání. Horší už je to ale
s nabídkou volných pracovních
míst,“ komentoval situaci v Jihomoravském kraji ředitel brněnského úřadu práce Jan Marek.
Nejnižší je nyní nezaměstnanost na Vyškovsku. Bez práce je tu
9,3 procenta lidí. Pod desíti procenty se ještě drží nezaměstnanost na
Blanensku. „Začínají sezonní práce a delší dobu jsme neměli nahlášené hromadné propouštění,“ popsala příznivý vývoj ředitelka úřadu práce v Blansku Jitka Lorková.
Nejvyšší nezaměstnanost se tradičně drží na Znojemsku a Hodonínsku. V těchto regionech bylo
v únoru bez práce okolo šestnácti
procent lidí. I tam však v minulém
měsíci přišlo méně lidí na úřady
práce.
„Novou práci našlo sto lidí. Rozjíždí se stavebnictví a hodně podniků přijalo jednoho či dva nové zaměstnance. Firmy přibírají, ale ne
ve velkém,“ uvedl ředitel znojemského úřadu práce Emil Čopf.
Současné dobré zprávy však zastiňuje nedostatek volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadá na jižní Moravě
v průměru 35,4 uchazeče. Situace
je kritická především na Břeclavsku, kde by jedno pracovní místo
bralo skoro padesát lidí. „Podniky
přijímají na dobu určitou, což situaci nezlepší. Navíc se řídí zakázkami, kterých ještě není tolik,“ přiznal vedoucí úřadu práce v Břeclavi Lubomír Marko.
I tento nelichotivý stav by se
však měl postupně zlepšovat. „Ekonomika se zotavuje, což by se
mělo odrazit i v nižší nezaměstnanosti,“ uvedl analytik společnosti
Cyrrus Ondřej Moravanský.
Jen malá část území byla vyhlášena
za chráněnou oblast.
Dýňový víkend přilákal do malé obce na Podluží stovky obdivovatelů. S vyřezáváním
roztodivných dýňových panáků se začalo z legrace, teď se do akce zapojuje celá vesnice.
ji ujít ani ti, kterým se letos dýně
na poli neurodily. „Prostě si je koupili anebo pro ně šupli v noci přes
plot k sousedům,“ smál se místní
Roman Veselský. „Už jste viděli ty
tři cestáře v oranžových mundůrech Správy a údržby silnic, co se
opírají o lopaty, těsně za značkou
Poddvorova? Úplně jako živí,“ smála se zase jeho švagrová Pavla, která um a nápaditost místních přijela i s rodinou obdivovat z Hodonína.
Soused odnaproti zase přidal:
„Na tyhle hlouposti chodíme kam
jinam než do hospody. Teď už celou dědinu pohltila tahle sranda
Rád šokuje Umělec Lubo Kristek pracuje na šperkařských miniaturách třinácti podobizen Ježíše Krista. Jen několik centimetrů velké šperky
představují lidské postavy kombinované se zvířecími i andělskými motivy. Vystavovat je bude v Londýně.
PONDĚLÍ 11. 9. 2011
Mají být výherní automaty zcela
WWW.IDNES.CZ
vyhnány z města?
Pište na [email protected]
*počet uchazečů na jedno pracovní místo
„Celou dědinu ta sranda pohltila“
STARÝ PODDVOROV Pod travními
keři válející se dýňoví opilci v životní velikosti s těly naplněnými senem. Výkupci hroznů s dýňovými
hlavami sedící za stolem s tužkou
a deníčkem či dýňová „babka“, která čistí hříbky v tradičních poddvorovských sukních s šátkem na hlavě.
A nad tím nevěřícně hlavou
kroutící rozesmátí turisté pochodující od domu k domu.
Tak to vypadalo o tomto víkendu ve Starém Poddvorově. Kdo vyrobí lepšího a nápaditějšího dýňového panáka, to byla příležitost hecovat se se sousedy. A nenechali si
Téměř osm milionů korun vybral
loni na poplatcích z hracích automatů také Hodonín. Přesto i tady
budou radní uvažovat o omezení
tohoto druhu „podnikání“.
„V horizontu měsíců budeme
tento problém na území města
také řešit. A to kvůli prevenci negativních jevů v rodinách i přímo
v ulicích,“ prohlásil hodonínský
radní Vítězslav Krabička (Změna).
Hana Raiskubová
volná místa
Hustopeče se zřejmě ještě letos
pustí do stavby rozhledny ve svých
mandloňových sadech, které jsou
jednou z největších botanických
rarit na Moravě. Město chce na tento projekt za čtyři miliony korun
získat evropské dotace.
(ČTK)
jižní morava
Omezení hazardu čeká
v budoucnu i Hodonín
Průměr v ČR 11,97*
Nezaměstnanost
Surrealista
Kristek
chystá
miniatury
pro
Londýn
Jihomoravský kraj 20,03* klesla. Chybí ale
Chtějí rozhlednu
v mandloňových sadech
2 B
těchto provozoven s hracími automaty od veřejných budov, jako
jsou školy, zdravotnická zařízení či
státní budovy, u nás bylo schváleno minulým vedením pouhých čtyřicet metrů. Tuto vyhlášku jsme
ale už také zrušili,“ konstatoval
místostarosta Jaroslav Parolek.
Je zde silnější konkurence na pracovním trhu,
na jedno pracovní místo se hlásí o 2/3 více
uchazečů.
BŘECLAV Jeden herní automat na
čtyřicet obyvatel. Až na tak alarmující údaj „vyskočil“ během posledních let počet výherních hracích
automatů a videoloterijních terminálů na území Břeclavi. To je totiž
výrazně víc, než kolik připadá výherních automatů třeba na jednoho obyvatele Prahy.
S tím ale má být už brzy konec.
Břeclavští radní totiž chystají vyhlášku, která v konečném důsledku výrazně omezí počet automatů.
Hazard v ulicích Břeclavi nechtějí
radní podporovat zejména kvůli
řadě stížností tamních lidí.
Jednašedesát
provozovatelů
břeclavských heren, kasin, restaurací i hospod s výherními hracími
automaty může tak v nejbližších
V Břeclavi je nyní na 300 výherních
hracích automatů a na 500 jiných
technických hracích zařízení,
především videoloterijních
terminálů. Za jeden takový přístroj
by měl provozovatel platit
čtvrtletně 5 tisíc korun. Výnosy
města ale z tohoto „podnikání“
klesají. Loni oproti 12 milionům
vybrala radnice pouhých sedm,
provozovatelé totiž nechtějí platit.
HUSTOPEČE
BRNO Řada lidí bude mít dnes ve
městech i na vesnicích ušpiněné
čelo popelem. Bude to na znamení dnešního svátku Popeleční středy, kterým vstupuje katolická církev na celém světě do postní
doby. Například v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla v Brně
bude v 17.30 hodin popelec rozdávat biskup Vojtěch Cikrle.
„Popel je symbol smrti a nicotnosti bytí. Získává se ze spálených ratolestí posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.
Popeleční středa je pro věřící jedním ze dvou dnů přísného postu,
tím druhým je Velký pátek,“ vysvětlila mluvčí brněnské biskupství Martina Jandlová.
A právě znamení kříže popelem udělá na čelo dnes při bohoslužbě svým věřícím každý kněz.
Popeleční středa, tedy začátek
doby postní, je pohyblivým svátkem a letos vyšla právě na 9. března. Dneškem začíná čtyřicetidenní
půst, tedy liturgický čas, který
vede věřící k přípravě na velikonoční svátky.
Zprávy z měst
Břeclav, Hustopeče, Mikulov,
Pohořelice, Lanžhot
*počet knih/1 registrovaného čtenáře
jižní morava
Adresa
Česká 19
602 00 Brno
Regionální redakce
vedoucí: Hana Černohorská
tel.: 516 202 111, fax: 516 202 222
» [email protected]
Regionální distribuce
vedoucí: Daniela Hauserová
tel.: 516 202 420, fax: 516 202 444
» [email protected]
Inspektor prodejní sítě
Nikola Lýznerová, mobil: 724 008 282
» [email protected]
Regionální inzerce
vedoucí: Marta Bubeníčková
tel.: 516 202 315, fax: 516 202 333
» [email protected]
E-maily podle vzoru [email protected], @mafra.cz
PŘEDPLATNÉ 225 555 522
Lidé mají nižší zájem být dobrovolnými hasiči.
Průměr v ČR 32,46*
*% chráněných oblastí na celkové ploše kraje
V Jihomoravském kraji je o třetinu nižší podíl zeleně.
Průměr v ČR 1,05*
Jihomoravský kraj 0,68*
Jihomoravský kraj 21,86*
*počet kulturních akcí/1000 obyvatel
*počet dobrovolných hasičů/1000 obyvatel
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
*koeficient ekologické vyváženosti krajiny
Partner projektu
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu
kumu
Žít na Liberecku?
Proč ANO?
Pro čistý vzduch!
Liberecký kraj má nejlepší disposice stát se významnou turistickou destinací.
Vedle nižších emisí se místní krajina může honosit nadprůměrnou ekologickou
vyvážeností, množstvím chráněných oblastí, koupališť i vodních ploch vhodných
ke koupání. Tomu odpovídá i patřičná kapacita hotelů a penzionů. Pozitivní stránky posiluje i nejnižší množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace v rámci
celorepublikového srovnání. Co kraji pověst kazí, je nadprůměrný počet problematických uživatelů drog, méně lůžek v penzionech pro seniory a nízká ochota
k dárcovství krve.
Proč NE?
Příliš mnoho narkomanů!
Liberecký kraj je z jedné třetiny chráněnou oblastí.
Liberecký kraj 31,27*
Obyvatelé kraje mají o 120 % více vodních ploch,
kam si mohou jít zaplavat.
Na Liberecku je ve srovnání s ostatními regiony
o 60 % více narkomanů.
Liberecký kraj 6,02*
Liberecký kraj 13,64*
Průměr v ČR 15,84*
Průměr v ČR 3,72*
Průměr v ČR 6,15*
kraj liberecký
4 B
Zprávy z měst
pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka
Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z rekreačních oblastí posílejte
redaktorovi Oldřichu Szabanovi
(e-mail: [email protected], telefon: 488
123 111).
» Inzertní poradce pro rekreační oblasti
je Tomáš Kára ([email protected],
tel.: 602 658 911).
Lidé od nás
Jezdím přes léto
na kole, v zimě
na lyžích
Jiří
Kozlovský
ředitel jabloneckého
Gymnázia U Balvanu
P
říliš volného času nemám,
ale snažím si ho najít. Pokud se mi to podaří, jezdím
přes léto na kole, v zimě na lyžích.
Máme pejska, takže s ním se chodím denně projít a vyvětrat mozek. Svůj volný čas dělím mezi koníčky a přátele. Proježděné mám
Jablonecko, Železnobrodsko, Semilsko, rád se vracím na stejná
místa. V létě vždycky vyrazíme na
týden po Čechách či Moravě. Letos se chystáme na Lipno.
Areál ve Špindlu
zatím neprodáme,
řekl svaz
KRKONOŠE, PRAHA (ČTK) Prodej
skiareálu ve Špindlerově Mlýně
není aktuální. Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy, s 51,1
procenta hlavní akcionář lyžařského střediska, proto o slovenské nabídce o odkupu nejednal. „Dostali
jsme už asi tři nabídky na prodej
Špindlu, jenže momentálně není
prodej areálu na pořadu dne,“ řekl
předseda atletického svazu Libor
Varhaník, člen výkonného výboru
ČSTV zároveň předseda představenstva Skiareálu Špindlerův
Mlýn.
O centrum projevila zájem slovenská firma Tatry Mountain Resorts. Předseda její dozorčí rady
Igor Rattaj uvedl, že investice do
koupě by měly činit zhruba desetinásobek čistého zisku areálu. Ten v
roce 2009 činil 26,7 milionu korun.
SOBOTA 2. ČERVENCE 2011
úterý: Česká Lípa,
středa: Semily, Jilemnice,
WWW.IDNES.CZ
Nový Bor, Zákupy
Lomnice
SOBOTA 2. ČERVENCE 2011
WWW.IDNES.CZ
čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)
pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka
Turismus je pro rozvoj kraje důležitý, je zde
dvojnásobná kapacita ubytovacích lůžek.
zde zjistili šedesát ohrožených
druhů rostlin, naprosto výjimečná je orchidea prstnatec český.
Nevyskytuje se nikde jinde na světě. Roste pouze na rašeliništi Barónský rybník, který je součástí
Jestřebských slatin.
Ptačí oblast je ojedinělá kombinací mokřadů a pískovcových
skal. „Nejvýznamnější druhy, které tu hnízdí, jsou jeřáb popelavý,
orel mořský, slavík modráček, bu-
Území je přírodovědně
unikátní. V posledních
letech zde zjistili šedesát
ohrožených druhů
rostlin.
kač velký. To jsem vyjmenoval ty
mokřadní, ze skalních je hodně
vzácný sokol stěhovavý,“ říká ornitolog Martin Pudil ze Severočeského muzea v Liberci.
Většina starostů devíti dotčených obcí – Ralska, Mimoně, České Lípy, Bělé pod Bezdězem, Provodína, Jestřebí a Zahrádek – s
rozšířením chráněné krajinné oblasti souhlasí. Nedávno se na toto
téma setkali s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou. „Jsme pro. Všechny požadav-
ky, které jsme k rozšíření měli,
byly respektovány. Chráněná krajinná oblast se dá využít i jako
marketingová značka pro rozvoj
cestovního ruchu,“ míní Eva Burešová, starostka Doks. Město leží v
několika pásmech ochrany krajiny. „Sjednocení pod jednu chráněnou krajinnou oblast přinese
administrativní zjednodušení při
řešení projektů. A navíc si myslím, že příroda se má chránit. Máchovo jezero je uprostřed nádherného kraje. Bylo by škoda o něj
jednou přijít,“ zmiňuje starostka.
Do nově rozšířeného území
spadá i bývalý vojenský prostor
Ralsko. V části stejnojmenné
obce – Hradčanech – měli někteří
lidé z rozšiřování obavy.
„Jsou podle mě liché. Místní se
báli, že si nebudou moci nic postavit. Při besedě v Hradčanech jim
zástupci chráněnky vysvětlili, že
se rozšíření chráněné oblasti stavební činnosti lidí vůbec nedotkne,“ uvádí Miloslav Tůma z občanského sdružení Ralsko pro život, které ho naopak podporuje.
„Myslíme si, že tak lépe dosáhneme na dotace,“ konstatuje.
Podle informací z ministerstva
životního prostředí se dá očekávat vyhlášení rozšířené chráněné
oblasti do dvou let.
Oldřich Szaban
Jablonec nad Nisou, Tanvald,
Smržovka
úterý: Česká Lípa, Nový Bor, Zákupy
středa: Semily, Jilemnice, Lomnice
čtvrtek: Liberec (městské čtvrti)
pátek: Jablonec nad Nisou, Tanvald,
Smržovka
sobota: Krkonoše, Jizerské hory,
Český ráj
Foto: Bořivoj Černý, MF DNES
Romantický Bezděz
Dominantou Máchova kraje
je romantický gotický
hrad Bezděz
Foto: Jiří Berger
KRKONOŠE (ČTK) V Informačním
centru Správy Krkonošského národního parku v Obřím dole otevřeli novou stálou expozici věnovanou lavinám. „Kromě krkonošských lavin přibližuje také práci
horských záchranářů,“ řekl Radek
Drahný ze správy parku.
„Naše nedávná výstava o lavinách ve vrchlabském Krkonošském muzeu se setkala s velkou
odezvou a bylo nám jasné, že do
Krkonoš taková expozice patří na
delší dobu než jen na pár měsíců.
A Obří důl jako lokalita s nejčastějšími lavinami na české straně hor
je pro ni nejlepší místo,“ uvedl ná-
DOKSY, PRAHA (ČTK) Spěšný vlak
Bezděz, který v uplynulých dvou letech jezdil o víkendech z Prahy do
Doks a zpět, letos nepojede.
„Důvodem je nedostatek peněz,“
řekl Lumír Běhal, jednatel občanského sdružení Posázavský pacifik,
které vlak provozovalo. „Dva roky
jsme to dotovali ze svého a teď by
nás to už ekonomicky zničilo,“ vysvětlil.
Sdružení po oba uplynulé roky
na provoz historického vlaku s motorovou lokomotivou z 60. let doplácelo částkou asi čtvrt milionu korun, teď už potřebné peníze nemá.
Loni proto o dotaci na provoz požá-
Přímý vlak z Prahy do Doks, který jezdil o víkendech, už letos kvůli nedostatku peněz nevyjede
dalo Středočeský kraj; nyní se jeho
členové dozvěděli, že peníze nedostanou.
Výletní spěšný vlak Bezděz do
kraje opěvovaného Karlem Hynkem Máchou lákal příznivce pěší turistiky, cykloturistiky, památek i lenošení u vody. Vlak přepravoval
také kočárky a jízdní kola. Na jízdenku mohli cestující uplatnit slevy
na vstupném na pláže, jízdné výletními loděmi i na vybrané ubytování.
„Byl vypsán dotační titul na nostalgickou železniční dopravu, tak
jsme to zkusili. Asi to bylo naivní,
myslet si, že bychom něco mohli do-
stat,“ připustil Běhal. Sdružení chtělo rovněž zřídit podobný spoj z Prahy do Kutné Hory, ani na něj však
kvůli nedostatku peněz nedojde.
„Byl to jediný přímý vlak k Máchovu jezeru a lidi si na něj zvykli,“
řekl o vlaku Bezděz Běhal. „Byli nadšení, že tam mohou jezdit i s koly.“
Vlak jezdil vždy v sobotu ráno z
pražského Smíchova přes hlavní nádraží a Bakov nad Jizerou do Mladé
Boleslavi; před cílovou stanicí v
Doksech stavěl také pod Bezdězem.
Podle Běhala se Posázavskému pacifiku nedostává peněz na opravy
industriálních památek, které má
ve své péči.
Hrad Grabštejn nedaleko Hrádku nad Nisou hostí o víkendu a o svátcích oblíbenou rodinnou akci Výlety do minulosti. Zazní hudba, bude se hrát divadlo, na hradě vyroste také historické tržiště
Příběhy z dějin, dokonce i z
těch grabštejnských, ztvární ode
dneška až do středy stálí hosté
Grabštejna – šermíři Pernštejni.
„Mezi svými zápasy se budou věnovat také výuce šermu,“ upozornil Sedlák. „Pernštejni žijí v podstatě tak, jako kdysi potulní rytíři.
Brázdí celou střední Evropu od
hradu ke hradu a od města k městu.“ Od pondělka do středy budou
návštěvníkům hradu Pernštejni
také hrát Pohádku o třech prasátkách a starou hudbu vzkřísí sesku
pení Jääääär.
Kulisu minulosti podbarví tržiště. „Nebudou chybět trhovci, řemeslníci, taškáři a drobní podvodníčci, kteří byli neodmyslitelnou součástí dávných jarmarků,“ zmínil
Sedlák.
Dnes v sedm večer hostí Grabštejn koncert folkové skupiny Nezmaři. „Je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Její repertoár tvo-
P
okud jsou ve správných rukou, zachraňují životy.
Kvůli narkomanům se
však z injekčních jehel
stal postrach parků a dětských
hřišť. Proto byly včera v terénu tři
trojčlenné týmy městských strážníků. Jejich úkol byl jasný: vysbírat
po městě co nejvíce „nádobíčka“
od drogových nadšenců.
Je čtvrtek po poledni. Akce, jež
by mohla mít krycí jméno „jehly“,
se koná již podruhé. Loni se strážníkům podařilo po trávnících a křoviscích Liberce nasbírat 50 kusů něčeho, co každý Liberečan po kabelce či batohu běžně nenosí. Mimo
jehel a injekčních stříkaček loňský
„úlovek“ představoval také ampule
s roztokem určeným na ředění drogové dávky či psaníčka od pervitinu.
Harmonogram akce je přesně
naplánovaný. Pár minut před jednou odpoledne vchází tři strážníci
v reflexních vestách do parku v ulici Na Rybníčku. Namísto obušku
mají v ruce hrábě a nádobu na sběr
infikovaného materiálu. „Máme na
starosti centrum města. Zatím
jsme našli asi dvě jehly, a to v parčíku u Babylonu. Obvykle jich je nejvíce tady a v okolí Nisy,“ říká jeden
z policistů. Vzápětí opravdu nacházejí strážci zákona další jehlu v blízkém křoví. Na sobě mají černé rukavice. „Ty jsou speciální a chrání
proti vpichu,“ odhaluje strážník.
Vše pozoruje skupinka společensky unavených lidí. Jeden z nich
bez okolků močí před zraky strážníků. Namístě dostává pokutu.
„Máte pěkné hrabičky, pane policajt,“ ulevuje si před strážníkem
opilý muž.
Oblast kolem Máchova
jezera se do dvou let stane
součástí chráněné krajinné
oblasti Kokořínsko.
Více než dvojnásobně vyšší podíl zeleně činí
z regionu
jednu
z nejatraktivnějších
Grabštejnská
historie
s šermíři,
starou hudbou, trhyoblastí.
i pohádkou
GRABŠTEJN Po roce opět ožije
hrad Grabštejn ruchem a mumrajem šermířů, muzikantů, trhovců
a dalších postav, které pobaví dospělé i děti.
O víkendu a nadcházejících svátcích tu pořádají tradiční akci Výlety do minulosti. Nebudou chybět
strašidelné noční prohlídky potemnělých místností, chodeb a sálů;
návštěvníci se tu také přenesou do
pohádky, protože v hradních komnatách se setkají s Popelkou či třemi prasátky.
Akce začíná dnes v deset dopoledne. „O víkendu je možné také
vyzkoušet si svou zručnost ve výrobě skla v dýmající peci,“ naznačil
kastelán Grabštejna Jan Sedlák.
Popelku sehraje spolek Markétčina Katastrofa dnes a zítra, po
oba dny bude také znít muzika v
podání tělesa Subulcus, které křísí
historické nástroje, jakými jsou například chalumeau, chrota, kobza,
trumšajt nebo kvinterna.
Použité injekční jehly od
narkomanů či ampule s
roztokem na ředění drog.
To vše včera nasbírali
městští strážníci po
libereckých parcích.
Chráněné jezero
Na vlak k jezeru nejsou peníze
městek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.
Novou expozici uvítal také náčelník krkonošských záchranářů
Adolf Klepš.
Vstup do expozice je pro návštěvníky zdarma. V expozici jsou
desítky velkoplošných snímků lavin, na informačních panelech
jsou také informace o největších lavinových tragédiích v Krkonoších
a ukázky vybavení horských záchranářů.
V Krkonoších každoročně spadne několik desítek lavin, které však
nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě či přístupové cesty.
Rozkaz zněl jasně: zbavit Liberec
stříkaček a jehel po narkomanech
Průměr v ČR 42,64*
Krkonošský park otevřel
stálou výstavu o lavinách
FAKTA
Výlety do minulosti
Průměr v ČR 1,05*
Zábava na Grabštejně O víkendu a svátcích pořádají na Grabštejně
Foto: MF DNES
tradiční akci Výlety do minulosti.
Popelka – pohádka
2. – 3. července
Pernštejni – příběhy z dějin
2. – 6. července
Subulcus – hudci a pěvci
2. – 3. července
Pohádka o třech prasátkách
4. – 6. července
Nezmaři - koncert
2. července
ří převážně vlastní písně ale i světová folková klasika. Každoročně
odehrají přes sto koncertních vystoupení v Česku a na Slovensku.
Za léta aktivního koncertování posbírali snad všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě
plzeňských Port jsou také držiteli
dvou Zlatých klíčů. Tato prestižní
cena se uděluje pro nejlepší skupinu roku v kategorii Folk&Country.
Na svém kontě mají dvanáct alb,“
představil umělce kastelán. Spolu
s nimi na hradě vystoupí ještě Miki
Ryvola.
Mimoto si lze na hradě prohlédnout výstavu Sklo (ne)tradičně.
Má čtyři základní témata: Sklářské
technologie, Umění a sklo, Historické ohlédnutí a Krize a inovace
ve sklářství. Výstava je vhodná i
pro děti; ty se budou moci zapojit
do výstavy plněním kvízu či navlékáním vlastního výrobku ze skleněných korálků.
A komu je i tohle málo, může si
projít hradem. Od dubna tu zpřístupnili první část nové prohlídkové trasy: pokoj Josefínky Clam-Gallasové, přítelkyně Ludwiga van
Beethovena, rokokový společenský salon, chodbu s grafikami zachycujícími pražskou korunovaci
císaře Leopolda II. a renesanční
pokoje: sál s krbem, hodovní síň a
pokoj Jiřího Mehla ze Střelic.
Jan Mikulička
*ubytovací kapacity/1000 obyvatel
Je tu méně dárců krve – a to dokonce o 30 % než,
je český průměr.
Průměr v ČR 40,37*
Pozor na jehly Liberečtí strážníci včera „nafasovali“ hrábě a nádobu na sběr infikovaného materiálu.
Za chvíli na místo přichází také
mluvčí městské policie Daniela
Bušková. Strážníci pokračují dále.
Tuto hlídku čeká ještě park kolem
ulice 1. máje. „Místa, kde se nacházejí pozůstatky po narkomanech
máme vytipovaná například na základě podnětů od lidí. Zaměřujeme se hlavně na místa, kam chodí
třeba matky s dětmi. Časté nálezy
máme v okolí diskoték a nočních
podniků,“ vysvětluje mluvčí.
Letos je „úlovek“ oproti loňsku
výrazně slabší. „Celkem jsme nasbírali deset kusů. Z toho devět jehel, dvě ampule rozpouštěcího roztoku, ale také jeden rezavý nůž,“
vypočítává Bušková. Podle ní má
výsledek letošní akce na svědomí
úklid parků v rámci veřejně prospěšných prací.
„Také nás překvapilo, že jsme
nic nenašli ve skateparku,“ uzavírá
Bušková.
Martin Trdla
Liberecký kraj i starostové Frýdlantska už několik let usilují o to,
aby silnice mohla zůstat otevřena
celoročně, protože je jednou ze
dvou přístupových komunikací do
výběžku, který je z velké části obklopen Polskem. V 18 obcích žije zhruba 24 000 obyvatel, od zbytku Libereckého kraje oblast oddělují Jizerské hory a dopravní spojení je tam
velmi špatné.
Od celoročního provozu si starostové slibují větší turistický ruch a i
větší šance pro obyvatele hospodářsky slabého regionu dojíždět za prací.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
ské nemocnice. Za 14 dní po předpokládané infekci lze teprve prokázat množení viru v těle. „Pokud
byste se opravdu nakazili, dostanete protivirovou léčbu. Ta je vysoce
účinná,“ dodává lékařka.
Podle ní sice hrozí, že jehla
může obsahovat virus HIV, ale obvykle tomu tak není.
„Tyto viry jsou totiž dost citlivé.
Nesnášejí vyschnutí, teplo, chlad
ani sluneční světlo – a to vše na odhozenou stříkačku působí,“ odhaluje odbornice.
Riziko nakažení použitou a dlouho odhozenou jehlou je prý tedy
minimální. Deset až dvacet procent poraněných se nejčastěji nakazí žloutenkou typu B.
Ceněná stavba vyrábí proud už rok
Před dvanácti měsíci začala fungovat architekty ceněná vodní elektrárna v Železném Brodě
ŽELEZNÝ BROD (jh) Před 150 lety
získal továrník Liebig povolení na
stavbu vodního díla v Železném
Brodě, které pohánělo stroje v sousední textilce a později vyrábělo
elektřinu.
Po textilce toho mnoho nezbylo, ale elektrárna zrušená komunisty už rok funguje. Navíc získala
hned tři ocenění v anketě Stavba
roku 2010. S provozem elektrárny
jsou majitelé spokojeni, ani
ochránci přírody nemají námitek.
Nelíbí se pouze vodákům. Původní koryto je nesjízdné. „Na kanál
vodáky pustit nemůžeme. Ve výši
hladiny přes něj vede v trubce ka-
Elektrárna na Jizeře vadí pouze
vodákům.
Foto: MF DNES
ché, život v něm zůstal. „Sanační
průtok provozovatelé dodržují.
Monitoring ryb a mihulí, který
tady je prováděn, ukazuje, že se
tady mihule potoční dál vyskytuje,
že se tady vyskytuje vranka obecná
i pstruh obecný potoční,“ uvedl
Jan Mocek, šéf CHKO Český ráj.
„Ještě nás čekají nějaké úpravy
stavidel, možná i navýšení hladiny, protože se ukazují rezervy,“
uvedl Závěrka. Voda z kanálu prosakuje do sklepů bývalé fabriky.
„Něco jsme omezili, ale ještě se to
řeší. Vzhledem k tomu, že objekt je
v současné době prázdný, tak to ničemu nevadí,“ tvrdí Závěrka.
nalizace, která vznikla po zavezení
náhonu,“ vysvětluje za investory
Michael Závěrka. Násep kolem kanálu by podle něj bylo možné využít pro plánovanou cyklostezku.
I když koryto Jizery vypadá su-
U liberecké krajské knihovny nemohou lidé už léta bezpečně přejít frekventovanou vozovku. To se nyní změní a v Rumjancevově ulici bude přechod pro pěší
Liberecký kraj 51,57*
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Nejvíc jehel bývá v parčíku
u Babylonu.
Foto: MF DNES
LIBEREC (mt) Než zahájíte piknik v
parku, je dobré podívat se, kam si
dáváte deku. Případy poranění o
jehlu odhozenou narkomanem
jsou stále častější. Může hrozit i nákaza virem HIV.
Když už se poraníte o infikovanou jehlu, je podle odborníku potřeba v první řadě zachovat klidnou hlavu. „Ranku nechte volně krvácet, odplavíte tím viry a další mikroby. Poté místo poranění důkladně omyjte a vydezinfikujte. Neprodleně vyhledejte lékaře, vše mu
řekněte a nechte si odebrat krev,
aby se zjistilo, jaké protilátky máte
a v jakém množství,“ popisuje odbornice na virové onemocnění
Laura Krekulová z pražské Vojen-
Na Liberecku lidé obtížně hledají zubaře,
je jich
tu k počtu
obyvatel
14 %přechod
méně.
Po deseti
letech bojů
konečně o
vznikne
dařilo,“ upozornil Malý. Přechod by
měl u knihovny vzniknout nejpozději do začátku školního roku. Jeho
součástí bude i vybudování bezpečnostního zábradlí, aby lidé nepřecházeli někde jinde. „Zebra“ se dostala do plánů radnice společně s rekonstrukcí Nerudova náměstí. S tou
začalo město na začátku týdne. Náměstí dostane nový povrch, ještě
předtím se však do útrob náměstí
podívají archeologové. Čeká je průzkum včetně exhumace morového
hřbitova z osmnáctého století.
Cestáři tak opraví i přilehlé ulice.
Začnou se Zadní a Liliovou. Řidiči
však musí počítat s tím, že na Nerudově náměstí nějakou chvíli nezaparkují. Auta mohou nechat pouze
mezi ulicí Herrmannovou a Voro-
Průměr v ČR
6,57*
*počet odběrů krve/1000 obyvatel
Foto: Bořivoj Černý, MF DNES
Hrozba HIV je výjimečná,
mnohem častější je žloutenka
*počet uživatelů drog/1000 obyvatel
LIBEREC (sol) Dlouhá léta se o něm
jen mluvilo, lidé po něm toužili, ale
nedočkali se. Až teď. Liberecká radnice konečně počítá s tím, že vybuduje přechod pro chodce v Rumjancevově ulici směrem ke krajské
knihovně. „Doufám, že se to podaří,
určitě by se nám ulevilo,“ uvedla
Blanka Konvalinková, ředitelka
knihovny. Lidé totiž často při přechodu frekventované silnice riskují
a v mnoha případech mezi auty kličkují.
Skoro deset let se o přechod snaží i Vlastimil Malý, komunikační inženýr liberecké policie. „Bojoval
jsem za něj snad od té doby, co
vznikla knihovna. Ten přechod tam
zkrátka patří, policie ho prosazovala od začátku, ale moc se nám to ne-
Krátce
NOVÝ BOR
Knihovna kupuje
nekomerční knihy
Knihovna v Novém Boru je již deset let zapojena do projektu Česká
knihovna, jehož cílem je nákup nekomerčních titulů děl české literatury. Za deset let za peníze z projektu organizovaného Moravskou
zemskou knihovnou v Brně pořídily zdejší fondy 112 titulů. „Jedná se
o různé typy publikací, na které by
z běžného rozpočtu nezbylo. Jsou
to encyklopedie i básnické sbírky
pro děti. Z autorů to jsou například Ferdinand Peroutka, Otto Urban, Miloš Fikejz, Arnošt Lustig,
František Halas nebo Josef Kainar,“ upřesnila vedoucí Městské
knihovny Pavla Kleinová.
(hs)
Hospodaření horského
města je v pořádku
Řidiči mohou používat spojnici Jablonecka a Frýdlantska
JABLONECKO (ČTK) Silnice kolem
přehradní nádrže Souš v Jizerských
horách se dnes v poledne znovu otevře pro motoristy.
Cesta přes Jizerské hory, která
spojuje Frýdlantsko s Jabloneckem,
se uzavírá vždy s prvním sněhem.
Uzavřena byla od 22. listopadu.
Přehrada Souš byla v Jizerských
horách postavena v letech 1911 až
1915 jako ochrana před povodněmi. Nádrž postavená 756 metrů
nad mořem se od 70. let minulého
století využívá jako zdroj pitné
vody pro 150 000 obyvatel Liberecka a Jablonecka.
Recese ze zoufalství Neznámý autor namaloval na silnici před
knihovnou před dvěma roky zebru.
Foto: Marek Csizmaia
něžskou. Tam a ještě v Pastýřské ulici zaparkují i rezidenti. Držitelé parkovacích karet budou mít místo na
Tržním náměstí.
„Jako náhradní parkoviště poslouží hřiště v Pastýřské ulici,“ upozornil Lukáš Martin, náměstek pro
rozvoj města. Terén, který tu není
zrovna ideální, chce město nechat
srovnat. Nerudovo náměstí v horním centru města je v havarijním
stavu už několik let. V únoru loňského roku schválili zastupitelé projekt
na rekonstrukci ulic i na vybudování oddechové zóny. Jestli však bude
náměstí vypadat tak, jak zamýšleli,
se zatím neví. Nové vedení radnice
se chce nejdříve dohodnout na tom,
jaký účel by měla náměstí v Liberci
plnit.
Přezkoumání hospodaření Harrachova v loňském roce, které požadovalo nové vedení města, nenašlo žádné chyby a nedostatky. Přesto má zpráva auditorů několik varování do budoucna. Auditoři vidí
riziko ve stále neuzavřeném soudním sporu. Podle odloženého loňského rozhodnutí má Harrachov
platit několik desítek milionů korun za převzatý úvěr. Auditoři
také doporučují zlepšit výběr nájemného a snížit běžné výdaje
(jh)
města.
LIBEREC
Žirafa pořádá
velikonoční jarmark
Velikonoční jarmark pořádá v sobotu rodinné centrum Žirafa. Od
čtrnácti do osmnácti hodin se mohou návštěvníci těšit na stánky s
jarními dekoracemi i na živá zvířátka. V Centru aktivního času Konopná v areálu bývalé školky si budou
moci vyzkoušet i zdobení vajíček,
pletení pomlázek a pro děti budou
připraveny různé hry a soutěže.
Vstupné je 10 korun.
(sol)
LOMNICE NAD POPELKOU
Chybějí peníze na
opravu hasičského auta
Jeden a tři čtvrtě milionu korun potřebují lomničtí hasiči na rekonstrukci hasičské stříkačky T815. Už
technická zpráva z roku 2006 hovoří o značné korozi nádrže i dalších
částí nejpoužívanějšího hasičského auta v Lomnici nad Popelkou.
Peníze na repasování důležité techniky se dosud nepodařilo sehnat,
zatím mají pouze 200 tisíc od kraje. Nové auto by stálo dokonce
mezi 5 a 8 miliony.
(jh)
LIBEREC
Rozhlas představí
Českodubsko
Minule Ještěd, nyní Českodubsko.
V neděli pokračuje na rozhlasové
stanici Český rozhlas Sever pořad
nazvaný Přijeli jsme k vám. „Každý
víkend zveme do do jednoho zajímavého města či obce Libereckého kraje. Tentokrát redaktorka Vladimíra Hamalová zavede právě do
Českého Dubu. Přiblíží zajímavosti z historie a současnosti, i lidi, kteří se stali součástí místního života,“ uvedl vedoucí redakce Českého rozhlasu Sever Tomáš Beneš.
Pořad Přijeli jsme k vám je možné
si na Českém rozhlasu Sever vyposlechnout v neděli od 12 do 13 hodin v premiéře nebo od 17 do 18
hodin v repríze.
(jan)
LIBERECKÝ KRAJ
Horská služba měla
tisíce zásahů
Horská služba v zimě zasahovala u
6 512 případů, což je o 279 případů
více než loni. Na horách za uplynulou zimu zemřelo 14 lidí, většina
na infarkt či mrtvici, na následky
úrazu jen tři. „Nejvíce úrazů připadá na Krkonoše s počtem 2 491 zraněných osob, následují Jeseníky a
Jizerské hory. Na horách se v uplynulém zimním období zranilo
také velké množství zahraničních
návštěvníků,“ sdělil náčelník HS
Krkonoše Adolf Klepš.
(ČTK)
Liberecký kraj
5,63*
*počet zubařů/10 000 obyvatel
Partner projektu
B 3
HARRACHOV
Silnice kolem přehrady Souš
po pěti měsících znovu otevře
Liberecký kraj 2,25*
*koeficient ekologické vyváženosti krajiny
kraj liberecký
PÁTEK 22. DUBNA 2011
PÁTEK 22.
DUBNA 2011
WWW.IDNES.CZ
WWW.IDNES.CZ
Liberecký kraj 86,32*
Území kolem Máchova jezera bude do dvou let součástí chráněné krajinné oblasti
Kokořínsko. Starostové změnu vítají, může pomoci rozvoji cestovního ruchu.
*% chráněných oblastí na celkové ploše kraje
V pondělí
sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj
Unikátní Máchův
kraj se stane
chráněnou oblastí
ČESKOLIPSKO Kraj pod gotickým
hradem Bezděz a kolem Máchova
jezera se do dvou let stane součástí chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Současná rozloha území
se má zvětšit o 139 kilometrů čtverečních.
Nově chráněné území se rozprostírá od Doks přes Jestřebí, Zahrádky, Hradčany u Ralska, Kuřivody až k Bělé pod Bezdězem. „Záměr rozšířit chráněnou oblast o
takzvaný Máchův kraj, což je vlastně Dokesko, vyplývá z evropské legislativy,“ objasňuje Michal
Smrž, zástupce vedoucího Správy
chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
V roce 2004 zde byla vyhlášena
ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a je zde i
pět evropsky významných lokalit,
které jsou součástí soustavy Natura 2000. „Z tohoto důvodu máme
povinnost zajistit stupeň ochrany
pro zvláště chráněná území,“ uvádí. Dokesko má s Kokořínskem
podobný geologický vývoj i charakter krajiny.
„Spojujícím prvkem je básník
Karel Hynek Mácha, který si oblíbil celou tuto oblast. Proto usilujeme o vytvoření CHKO Kokořínsko
– Máchův kraj," sděluje Smrž.
Území je přírodovědně zajímavé a unikátní. V posledních letech
*počet bazénů a koupališť/100 000 obyvatel
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu
kumu
Žít na Karlovarsku?
ANO,
Lázeňský charakter kraje nezapře téměř dvojnásobný počet lůžek v ubytovacích
zařízeních a nadprůměrný počet bazénů a koupališť. V Karlovarském kraji je nadprůměrný počet travnatých a vodních ploch. Rozvoj kraje ale brzdí podprůměrné investice do infrastruktury, ochrany životního prostředí a málo zde investuje
i Czechinvest. Ztráta víry v perspektivu se projevuje odchodem mladých lidí,
na zdejších vysokých školách studuje jen desetina místních, zbytek hledá příležitosti jinde - víc jak polovina v Praze, další pětina v Plzni. V kraji jsou navíc nejnižší průměrné mzdy. Situaci ilustruje fakt, že je zde vyskoký podíl nezaměstnaných mladých lidí. Obyvatelé Karlovarska projevují nižší zájem o politiku – volební
účast je podprůměrná. Kraj si umí dobře poradit s objasňováním trestných činů
a bezpečné jsou i jeho 2silnice
– jekarlovarský
zde o dvě třetiny vyšší pravděpodobnost, že se
B kraj
řidič nestane účastníkem dopravní nehody.
je tu velmi bezpečně!
Proč NE?
Kvůli nízkým platům.
Ve srovnání s ostatními kraji bylo na Karlovarsku
vloni spácháno o 14 % méně trestných činů.
kraj
karlovarský
29,83*
Průměr v ČR
Císařské lázně
vítají návštěvníky.
Po šestnácti letech
SOBOTA 7. SRPNA 2010
WWW.IDNES.CZ
Krátce
CHEB
Slavnosti mají stránky
Informace o blížících se Valdštejnských slavnostech mohou lidé získat na nových internetových stránkách. „Dvoudenní Valdštejnské
slavnosti, které se v Chebu konají
vždy v závěru letních prázdnin,
mají webové stránky www.valdstejnske-slavnosti.eu. Zájemci se
tu seznámí s městem Cheb, historií slavností, aktuálními informacemi k nadcházejícím dnům, podrobným programem, doprovodnými
pořady, možnostmi ubytování či
partnery akce,“ informovala mluvčí chebské radnice Martina Kuželová. Vznik webu podpořil i Karlovarský kraj.
(hou)
Do historické budovy Lázní I. se mohou lidé podívat po dlouhých šestnácti
letech ještě do konce září. Tahákem je Zanderův sál. Po havárii hydrantu, která se
stala o loňských Vánocích, je navíc vše připravené na to, aby se zanedbaná
historická budova mohla začít konečně opravovat.
KARLOVY VARY Kraj plánuje v seFAKTA
cesním paláci Císařských lázní nejenom sídlo lázeňské a filmové expoziCísařské lázně
ce krajského muzea.
Otevřeno:
do konce září
„Do konce září mohou lidé navštíVstupné:
20 Kč
vit Císařské lázně za dvacetikorunoNáklady na rekonstrukci:
vé vstupné,“ uvedl Miroslav Očená1,2 miliardy korun
šek z Krajského úřadu KarlovarskéJeště vznikne:
ho kraje. „Devadesát procent obrakoncertní sál, muzeum,
zů je převezených do depozitáře v
infocentrum, balneoknihovna
Kynžvartu. Zatím tam nejsou asi
dva nebo tři, které jsou rozměrné,“
upřesnil.
V Zanderově sále ale mohou lidé
dřevěné obložení stěn, které bylo
obdivovat obrazy, které naštěstí
poškozené. Stěny jsme nechali povoda z prasklého hydrantu nepoškostříkat i postřikem proti plísním.
dila. „Všechny vodou poškozené obZpět ale vše, včetně podlah, dávat
razy jsou zakonzervované, nikoli
nebudeme, protože celý objekt čeká
zrestaurované. Nejsou tedy v takorekonstrukce. Dělali bychom tedy
vém stavu, jako třeba před dvaceti
práce, které pak budou součástí polety, ale jsou ošetřené od škod, které
drobné opravy,“ dodal Očenášek.
na nich napáchala voda,“ upřesnil.
Podle projektu rozsáhlé revitalizaTvrdý úder za miliony korun zasace Císařských lázní má být do vnitřdila bývalým lázním z dílny ateliéru
ního nádvoří vestavěn nový koncertslavných vídeňských architektů Fellní a kongresový sál, určený i pro filnera a Helmera z roku 1895 voda z
mové projekce, plesy či bankety.
prasklého hydrantu. Konkrétně
Nad tímto sálem pak má vzniknout
jeho necelému pravému křídlu. Nemuzeum. V opravených lázních nahoda se stala o loňských Vánocích.
jde své sídlo také infocentrum a balVoda poškodila zhruba patnáct
hisneoknihovna.
Sídlit 2010
by zde měl i KarSOBOTA
7. SRPNA
toricky vzácných obrazů, původní
lovarský symfonický orchestr. „To
tapety a dřevěné obložení. WWW.IDNES.CZ
vše si vyžádá více než miliardu ko„Provedli jsme zde hodně zárun,“ uvedl hejtman kraje Josef Nochranných prací. Sundalo se třeba
votný.
B 3
případů. Policisté řešili 35 případů
vydírání a pouze pět se jim nepodařilo objasnit. U loupežných přepadení byli policisté úspěšní ve 44
případech ze 73.
Bojují proti korupci
S novým krajským ředitelstvím
vzniklo i nové pracoviště vyšetřující závažnou hospodářskou trestnou činnost související především
s bojem proti korupci a finanční
kriminalitou. „Detektivové například dopadli pachatele přebírající
milionový úplatek, zahájili trestní
stíhání několika osob pocházejících ze zemí bývalého Sovětského
Místo babiček jsou dětské koutky
» Pokračování ze strany B1
„Zavádíme novou službu, kdy
kromě toho, že chůvička může
přijít hlídat dítě přímo domů, vyzvedneme ho i ze školy nebo školky,“ říká provozovatelka Martina
Hanzová.
„O víkendech, kdy je ošklivé počasí, pořádáme v koutku dětské
diskotéky a maškarní, které jsou
velice oblíbené,“ dodává.
Každý rodič při příchodu své
dítě zaeviduje. To znamená, že
uvede jeho jméno a příjmení, adresu, kontakt na sebe nebo druhého rodiče, babičku a informace,
zda něco smí nebo ne a jestli je
alergik.
Chůvičky mají pedagogické
nebo zdravotnické vzdělání.
moci dodržet,“ říká ředitelka Mateřského centra Věra Bartošová.
Dobrá myšlenka
Centrum Rodinka
„Od září se opět rozběhne každou středu dětský koutek Korálek
jako doprovodná akce obchůdku. Jedná se o tvořivou dílničku,
kde s dětmi vyrábíme různé předměty z vlny, korálků, hrajeme na
bubny. Trvá zhruba od 16 do 17
hodin a je určena převážně pro
děti od 4 do 15 let,“ uvádí majitelka obchodu Dobrá myšlenka Lenka Krátká.
V době, kdy se děti zabaví tvořením, si mohou rodiče ledacos
vyřídit. Hodina v dětském koutku
stojí 70 korun a každý týden je zaměřená na jiné téma. V případě
zájmu o individuální hodinu Lenka Krátká ráda vyjde rodičům
vstříc.
Centrum Rodinka se přestěhovalo a nové prostory rekonstruuje.
Proto své služby nabídne opět od
září. V nabídce bude jak pohlídání dítěte, když si maminka přijde
zacvičit, tak i jednou týdně tříhodinový blog pro batolátka bez maminek. Veškeré informace budou
moci rodiče najít na internetových stránkách, které se během
srpna zaktualizují.
Veronika Maňhalová
Dětský koutek a Café Prima přijímá děti ve věku od dvou až zhruba do 10 let. Ale navštěvují ho i
maminky s půlročními miminky.
Přes prázdniny je otevírací
doba od 9 do 15 hodin, mimo
tuto dobu je hlídání možné po domluvě, od září od 9 do 12 hodin a
od 16 do 20 hodin.
Hodina hlídání v dětském koutku stojí 40 korun, při zakoupení
permanentky je pak o pět korun
lacinější.
Z parku zmizí přerostlé a nemocné stromy, které ohrožují chodce. Lidé si také budou sedat na nové lavičky a chodit po nových chodnících
CHEB Chebský park Míru se výrazně změní. Alespoň podle představ
zdejší radnice. Moderní tvář dá
parku nová výsadba, lavičky, chodníky či osvětlení. Náklady přesáhnou dvanáct milionů korun.
Projekt má už chebská radnice
hotový, zbývá už jen sehnat peníze. „Budeme se snažit získat na
přeměnu parku dotaci,“ řekl chebský místostarosta Tomáš Linda.
„Jsme připraveni okamžitě akci
rozjet, chceme ale počkat na některý z vhodných dotačních titulů,“
podotkl Tomáš Linda.
A jak by se centrální městský
park měl změnit? Podle dendrologického posudku jsou největším
problémem krátkověké a nestabilní dřeviny, konkrétně břízy. Projekt navrhuje vykácení většiny
bříz, které by měly nahradit javory, lípy a duby. Proměna čeká i síť
chodníčků a cest, ty by měly mít v
budoucnu povrch z betonu. Změní se i trasy parkových stezek, které v současné době nenavazují na
některé přechody pro chodce.
Ve středu parku má vzniknout
odpočinková zóna s dvojicí kaskádovitě uspořádaných bazénů a fontánou o rozměrech 10 x 6 metrů,
osazenou tryskami, z nichž by
měla voda stříkat do výšky asi 1,5
metru. Kromě toho se počítá i s výměnou laviček a dosluhujících
lamp veřejného osvětlení.
Na údržbu zeleně vynaloží město Cheb v letošním roce podle vedoucího odboru životního prostře-
Téměř každý pátý mladý člověk je tu bez práce,
riziko růstu extremismu či odchodu mladých lidí
z regionu je vysoké.
Josef
Šorfa
vedoucí redakce
už se svěřuje s dramatickou historkou odkudsi z Dálného východu: Bylo to k nevydržení, nebylo kam utéct. Za mnou čtyři
urostlí vousatí chlapi, další tři
nalevo, tři napravo a přímo přede mnou stál největší z nich. Jeden z napjatých posluchačů se
ptá: A cos udělal, jak ses zachránil? Vypravěč odtuší: Nešlo přece o život. Nakonec jsem si vybral a jeden ten koberec od nich
koupil... Na tenhle starý vtip si
občas vzpomenu, když procházím centrem Karlových Varů,
kde stojí nalevo prodavač parfémů, napravo agent pojišťovny a
přede mnou dvojice s nabídkou
mobilního operátora.
Kdyby člověk využil nabídku
každého z nich, byl by do pár
dnů o žebrácké holi. Hůř se odmítá přispět na léčbu rakoviny
či výcvik slepeckého psa, kdy si
špatné svědomí, že zrovna kvůli
mně nebude kdosi vyléčen či zůstane bez psa, vykupuji v době
Vánoc. Ale s pouličními umělci
je to jiné. K příjemné, téměř letní atmosféře patří. Také proto,
že nikoho přímo neoslovují a nevnucují se. Štěstí tak zkoušejí v
lázeňském centru Varů jak karikaturisté, tak všelijací hudebníci všelijaké úrovně a také karlovarský 'Ramesse II.‘ Na rozdíl
od svého dávného předchůdce
nemusí dumat, jak navzdory
prohrané bitvě u Kadeše obsadit Palestinu a Sýrii. Zas tak jednoduché to ale také nemá. Ramesse II. si nemusel klást otázku, jak dlouho se ještě vydrží nepohnout a z čeho zaplatí nájem.
Karlovarský kraj 11,06*
Průměr v ČR 6,15*
Více než 180 tisíci knih disponuje
podle posledního sčítání chebská
knihovna. „V evidenci je nyní 180
tisíc svazků - 150 tisíc pro naše čtenáře a 30 tisíc pro obecní knihovny bývalého okresu. Evidujeme
knihy, hudebniny a pro nevidomé
také CD s načtenými tituly, kterých je v současné době pět tisíc,“
uvedla na webových stránkách
města ředitelka Městské knihovny
Cheb Bohuslava Kojanová. Do nových knih město ročně investuje
asi 750 tisíc korun.
(hou)
Průměr v ČR 16,69*
Karlovarský kraj 18,28*
Kradl měděné plechy
Zanderův sál Na některých obrazech jsou speciální sondy v podobě
pásů tkaniny, které z nich vysávají vlhkost.
Foto: Václav Šlauf, MF DNES
Z rozestavěného objektu určeného pro děti v Chodově na Sokolovsku v posledních týdnech třikrát
odcizil pětatřicetiletý muž měděné plechy. Firmě, která rekonstrukci provádí, tak vznikla škoda
za osm tisíc korun. „Pachateli za
trestný čin krádeže hrozí trest odnětí svobody na dva roky, zákaz
činnosti, propadnutí věci nebo
jiné majetkové hodnoty,“ prozradila policejní mluvčí Kateřina Dohnalová.
(duc)
KARLOVY VARY Do karlovarské galerie se po téměř dvou letech vrací
skupina Bardolino, která se hned
rok po svém vzniku stala jedním
ze tří finalistů soutěže Colours Talents 2009. Její skladby inspirované moravským folklorem, cikánskou melodikou i jinými světovými vlivy zaujaly porotu prestižního
ostravského festivalu, byť nakonec
nezvítězily.
Kapelu Bardolino tvoří tři multižánroví instrumentalisté - houslista Pavel Fischer (Škampovo kvarteto, Iva Bittová), violoncellistka
Margit Klepáčová (Rejchovo trio,
Kapralova Quartet, Talichův komorní orchestr) a perkusionista
Camilo Caller (KOA, Šum svistu,
Laura a její tygři). Členové Bardolina se inspirují především moravskou a romskou lidovou hudbou,
ale zároveň nezapřou své klasické
hudební vzdělání. Vzájemná inspirace folkloru, folku a klasické hudby však působí oběma směry.
Odborníci nešetří chválou. „Spojení klasické hudby s lidovou je
skvělá myšlenka, která se mi jeví přínosnou a novátorskou. Její provede-
svazu a prověřují i řadu dalších závažných deliktů,“ konstatovala Kávová.
Za prvních šest měsíců způsobilo dopravní nehodu v regionu na
80 opilých řidičů. Pro ohrožení
pod vlivem návykové látky řešili
policisté 319 hříšníků a dalších 249
řídilo i přesto, že měli vysloven zákaz řízení. Co se přestupků v dopravě týče, zaznamenali policisté
28 472 případů a ve veřejném pořádku 495 událostí. „Policisté zadrželi 307 celostátně hledaných
osob. Z celkového počtu 2794 stíhaných pachatelů skončilo 113 ve
vazební věznici. „Fyzických útoků
na policisty bylo celkem 28, z toho
šest skončilo zraněním policisty,“
podotkla policejní mluvčí.
Z neoficiální statistiky sestavené ještě před vytvořením policejní
správy Karlovarského kraje za prvních pět měsíců loňského roku vyplývá, že v té době klesl počet trestných činů v kraji meziročně o téměř 12 procent, a to ze 4032 na
3551.
V některých oblastech byl pokles ještě výraznější, třeba u majetkové trestné činnosti byl pak nižší
více než o čtvrtinu. Za pět měsíců
v roce 2008 policisté vyšetřovali
2117 trestných činů majetkového
Dětský koutek
V hypermarketu
Globus v Jenišově
můžete ratolesti
svěřit „tetám“ do
dětského koutku.
Foto:
Václav Šlauf, MF DNES
charakteru, loni to bylo jen 1558
případů.
Krajská policejní správa má zhruba 197 lidí. V tomto počtu jsou jak
úředníci (kolem 60), tak výkonné
policejní složky. V kraji potom
bude sloužit celkem zhruba 1400
policistů. „Některé služby pro nás
nadále zajistí Plzeňský kraj. Bude
to pomoc zásahové jednotky, již
Karlovarský kraj vytvářet nebude, a
služby specializovaných kriminalistických laboratoří. Obě policejní
správy na západě Čech budou spolupracovat podle potřeby v dalších
případech,“ uvedl krajský ředitel
Oldřich Tomášek.
FAKTA
Dětské koutky
Hypermarket Globus
Obchodní 30
mobil:724 171 665
Pondělí až neděle 10.00 až 20.00
cena: hodina 34 korun, nad hodinu
41 korun, tři hodiny 98 korun
www.detskykoutek.cz
Čekala na maminku
Elizabeth Brytková si
v dětském koutku
v Globusu hrála
a čekala na maminku.
Foto: Václav Šlauf, MF DNES
Karlovarský kraj 1 737*
Průměr v ČR 5 394*
Mateřské centrum Karlovy Vary
Po zrekonstruování nových prostor opět bude Mateřské centrum
Karlovy Vary hlídat děti, a to i
dlouhodobě každý den za 50 korun na hodinu.
„Rádi bychom otevřeli v září,
ale neodhadnu, zda tento termín
z důvodu rekonstrukce budeme
Dětský koutek a Café Prima
Buchenwaldská 460/7
mobil: 774 069 744
O prázdninách: po - pá 9.00 - 15.00
od září 9.00 - 12.00 a 16.00 - 20.00
cena: hodina 40 korun, při zakoupení permanentky 35 korun
www.cafekoutekprima.cz
karlovarský
*počet bazénů a koupališť/100 000 obyvatel
Adresa
Dr. Davida Bechera 24
360 01 Karlovy Vary
Regionální redakce
vedoucí: Mgr. Josef Šorfa
tel.: 359 404 111, fax: 359 404 222
Sokolov: 352 605 456, Cheb: 606 623 018
» [email protected]
Regionální distribuce
vedoucí: Danuše Tůmová
tel.: 374 333 410, fax: 359 404 444
» [email protected]
Inspektor prodejní sítě
Jana Jirásková, mobil: 602 538 405
» [email protected]
Učitelé v liduškách vědí, jak vzbudit zájem dětí
o umění, mají o 28 % více žáků.
Regionální inzerce
vedoucí: Daniel Kufrer
tel.: 359 404 311, fax: 359 404 666
» [email protected]
E-maily podle vzoru [email protected], @mafra.cz
PŘEDPLATNÉ 225 555 522
Karlovarský kraj 32,24*
Průměr v ČR 25,18*
houslista Pavel Fischer,
violoncellistka Margit Klepáčová
a perkusionista Camilo Caller.
Foto: Archiv skupiny
ní souborem Bardolino, jak jsem jej
slyšel na festivalu v Českém Krumlově, mě zároveň přesvědčuje o vyso-
Z Karlovarského kraje
se lidé stěhují. I kvůli práci
KARLOVY VARY (ČTK, jas) Přestože
podle Českého statistické úřadu počet obyvatel České republiky roste,
v Karlovarském kraji lidí ubývá. V
prvním čtvrtletí roku 2011 přišel
kraj o 262 obyvatel. Na konci března
tu žilo 307 182 osob.
Svůj podíl na situaci má přirozený úbytek obyvatelstva. Do konce
března se v kraji narodilo celkem
750 dětí, ale 799 lidí zemřelo. Na Sokolovsku přišlo na svět o 13 lidí
více, než jich zemřelo, na Chebsku
o 17. Na Karlovarsku naopak zemřelo o 49 lidí více, než se jich narodilo.
Hlavní příčinou snižujícího se
počtu obyvatel je stěhování. Kraj se
rozhodlo opustit 763 lidí, zatímco
jich přišlo pouze 550.
Podle hejtmana Josefa Novotného je problémem nedokončená
rychlostní silnice R6 do Prahy. Lidé
jsou také nespokojení s průměrnou hrubou mzdou, která není ani
dvacet tisíc korun a je nejnižší v republice. „Lidé jednoduše odcházejí za prací,“ povzdychl si hejtman.
FAKTA
Pohyb obyvatel v kraji
Karlovarský kraj
750
799 213
Chebsko
245 228
26
Karlovarsko
257
336 72
Sokolovsko
248 235
115
307.182
95.312
119.138
92.732
Legenda: První sloupec: narození, druhý
sloupec: zemřelí, třetí sloupec: přírůstek
stěhováním, čtvrtý sloupec: počet obyv.
Pozn.: Údaje jsou za 1. čtvrtletí r. 2011.
Zdroj: ČSÚ
Problém se však týká i školství.
„Ubývá žáků a tím pádem i učitelů,
kteří si musejí hledat nová místa a
odcházejí, stěžuje si Novotný.
Optimisticky nevypadají ani vyhlídky do budoucna. Kraj ani jednotlivé obce v současné době nechystají žádný projekt, který by přilákal nové obyvatele. „Nejsou na to
peníze,“ říká hejtman.
Hazlov: Další
falešná rezignace
zastupitele
Před prázdninami by mělo kynšperské učiliště, které je součástí
Střední školy živnostenské v Sokolově, dokončit šestnáct truhlářů
specializovaných na výrobu nábytku. Další z nich budou praktické
zkoušky skládat po prázdninách.
Nejlepší učni brány školy zatím neopustí. Věnovat se budou ještě nástavbovému studiu.
„Kluků jsem se už samozřejmě
ptal, co budou dělat. Někteří tvrdí,
že už vědí. Kdo z nás ale ví, co
bude za měsíc? Když se ptám, co
dělají mí bývalí žáci, zjišťuji, že pětadevadesát procent z nich se věnuje úplně něčemu jinému,“ říká Jirsa. Vyučení truhláři prý často berou jakoukoli práci, která jim
umožní vydělat slušnější peníze.
Často se z nich stávají třeba řidiči z povolání. „Samozřejmě, že zaměstnavatelé o truhláře zájem
mají. Ale pouze o kvalitní. A těch je
tady strašně málo,“ myslí si. Jako
učiteli Jirsovi vadí, že žáci přichází
Daniel Jirsa Učitel odborného
HAZLOV (ČTK) V Hazlově na Chebsku se po krátké době řeší další případ zřejmě falešné rezignace zastupitele. Na obecní úřad dorazila rezignace Michala Zoufalého z SNK
Změna pro Hazlov, který ale tvrdí,
že je zfalšovaná. Obec tak nyní
řeší, jak bude dál postupovat.
Kvůli prvnímu případu rezignace podané Josefem Čapkem (SNK
Změna pro Hazlov) zasáhlo do
dění v obci ministerstvo vnitra a
Čapka, který byl od voleb starostou, zbavilo mandátu. Avšak proti
jeho vůli, Čapek totiž tvrdil, že rezignaci vědomě nepodepsal, což
ale vyvrátila policie. Vedení obce
pak „spadlo do klína“ bývalému starostovi Miroslavu Všetečkovi
(ČSSD). Nyní se případ téměř opakuje. „Rezignaci jsem nepodal,“
řekl včera Zoufalý. Ačkoli je podpis
na poštou doručeném dopise podobný jeho podpisu, chce se obrátit na policii, aby falešnou rezignaci prošetřila.
Mladí lidé odcházejí studovat jinam – na vysokých
školách zůstává „doma“ jen 1/10 studentů.
Zprávy z Vašeho kraje
www.idnes.cz/vary
výcviku na učilišti v Kynšperku
dohlížel včera na jednotnou
závěrečnou zkoušku.
Foto: Martin Stolař, MF DNES
do učení nedostatečně připraveni
ze základních škol. Podle zkušeností jeho kolegů byla situace jiná,
když měly děti jako povinný předmět dílny.
Jirsa vidí budoucnost svých svěřenců optimisticky v tom, že alespoň neskončí na úřadech práce.
Jeho současní žáci, kteří budou až
do středy skládat závěrečné praktické zkoušky, prý odchází třeba
do Prahy montovat sádrokartony
nebo na zkušenou do Skotska.
Průměr v ČR
44,87*
Centrum Rodinka
Školní ulice 7a, č.p. 742
mobil: 728 114 823
www.maceckova.cz
Karlovarský kraj
5,33*
Zaměstnanci v Karlovarském kraji, mají na výplatních páskách o 15 % nižší mzdy.
*koeficient ekologické vyváženosti krajiny
Bardolino Kapelu tvoří
ké interpretační úrovni členů ansámblu,“ píše na webových stránkách skupiny Bardolino houslový
virtuóz Josef Suk. Svojí douškou přispěl i bývalý ministr kultury Václav
Riedlbauch. „Radost z muzicírování, odvaha pustit se do něčeho nového, nadšení a nakažlivý výsledek
zpěvu i hry, překračování žánrových hranic... Několik důvodů poslechnout si ihned uskupení s tajuplným názvem Bardolino,“ napsal
Riedlbauch.
V novém programu skupina prezentuje moravské písně ze sbírek
Leoše Janáčka a navíc si přizvala
výtečnou zpěvačku Janu Procházkovou, známou z působení v souborech Triny a Camael. Netradiční
spojení Janáčka, world music a
opravdu špičkových muzikantů
dává tušit kvalitní hudební zážitek. Energií a expresivitou nasycený hudební koktejl vám nabídne
karlovarská galerie umění dnes večer od 19.30 hodin.
Podrobnosti o skupině se lze dočíst na www.bardolinomusic.com.
Lenka Tóthová
Galerie umění Karlovy Vary
připomněl jednatel Chetesu Mirotrocel, v poslední době se rozrůstá
slav Hofrajtr. „Město nás pochopii pastinák setý, který obsahuje stejtelně tlačí k tomu, abychom snížili
ný alkaloid jako bolševník,“ vysvětnáklady,“ poznamenal Hofrajtr.
lil Miroslav Hofrajtr.
Zaměstnanci Chetesu se kromě
Plocha udržovaných parků by
sekání trávy pustili i do chemicse v Chebu mohla značně rozšířit
kých postřiků, aby vyhubili plevel.
po revitalizaci levého břehu v Po„Jedná se o rostliny, které
mají velohří, kde chce
město jednak obnoÚTERÝ
14. ČERVNA
2011
mi silný kořenový systém a velmi
vit zpustlé parky, ale také vytvořit
WWW.IDNES.CZ
rychle dorůstají. Jedná se napřízcela nové.
klad o smetánku lékařskou nebo jiMichal Houdek
» Pokračování ze str. B1
*počet dětí v ZUŠ/100 dětí v ZŠ
Karlovarský kraj 1,99*
Průměr v ČR 1,05*
ná městem, je pro nás garantem
kvality,“ poznamenal Tomáš Linda, podle něhož si Chetes může letos domlouvat v daleko větší míře
subdodavatele. „Za dva měsíce se
ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí. Systém se rozběhl a začíná
fungovat,“ zdůraznil místostarosta.
„Nakoupili jsme nové sekačky,
traktory se zdvihem i kontejnery,“
Krajenezaměstnaných ve věku do 24 let/celkový počet nezaměstnaných
/*%
Mateřské centrum Karlovy Vary
Kollárova ulice 17
email: [email protected]
www.materske-centrum.cz
Téměř dvojnásobně vyšší podíl zeleně činí
z Karlovarského kraje jednu z nejatraktivnějších
oblastí pro milovníky přírody.
dí Viktora Kudláčka asi 11,5 milionu korun. V Chebu je asi sto tisíc
metrů čtverečních zeleně. Zatímco ještě vloni se o parky a trávníky
staralo několik firem, letos leží největší tíha na společnosti Chetes.
Výjimkou je areál Krajinné výstavy
v Poohří o rozloze asi 30 tisíc metrů čtverečních, o který se stará Diecézní charita Cheb. „Firma Chetes, která je stoprocentně vlastně-
Foto: Martin Stolař, MF DNES
Učitel na dílně: Nadání žáka
poznám během pár týdnů
Obchod Dobrá myšlenka
Jugoslávská 14
mobil: 774 881 154
cena: 70 korun, středa 16 .00 - 17.00
dobra-myslenka.cz/
*počet dopravních nehod/rok
Změní se Chebský park Míru čeká rekonstrukce. Staré a nemocné stromy zmizí.
Klasickou hudbu spojili s lidovou
CHODOV
Z celkového počtu dopravních nehod v naší zemi
se jich pouze 2 % stanou v tomto kraji.
Také pro půlroční miminka
Obyvatelé kraje mají o 80 % více vodních ploch,
kam si mohou jít zaplavat.
M
Sčítání v knihovnách
Karlovarští policisté umí řešit trestné činy nejlépe v republice
cie Karlovarského kraje vzniklo
teprve 1. ledna 2010. „Do té doby
byly jednotlivé okresy v kraji součástí západočeské správy Policie
ČR a přesná statistika za Karlovarský kraj není k dispozici,“ poznamenala Kávová.
„Od ledna do konce června bylo
v Karlovarském kraji spácháno 390
násilných trestných činů a objasněno jich bylo 85 procent. Specialisté
na vyšetřování násilné trestné činnosti objasnili od počátku roku
všech sedm vražd spáchaných na
území kraje,“ uvedla mluvčí. Podle
její slov bylo spácháno 31 mravnostních deliktů, vyřešeno bylo 24
Není faraon
egyptský jako
faraon lázeňský
Karlovarský kraj 25,81*
Dočkají se Císařské lázně slibované
obnovy? Na kdy to tipujete?
Pište na: [email protected]
Chebský park Míru změní tvář
Zápisník
CHEB
Císařské lázně vznikly v roce
1895 jako nejreprezentativnější a
nejmodernější dům s lázeňským
provozem své doby. Sloužily především jako centrum lázeňské péče.
Zanderův sál je pojmenovaný podle
Gustava Zandera - Švéda, který se
proslavil svými léčebně - mechanickými přístroji. „Již okolo roku 1900
bylo v sále instalováno několik desítek tělocvičných strojů, na nichž se
provozovala takzvaná švédská gymnastika, což byla obdoba nynějších
fitnes center,“ připomíná Jiří Böhm,
autor knihy Karlovy Vary 1900. Jak
doplnil, ve čtyřicátých letech minulého století byly stroje odstraněny.
Objekt s desítkami litinových van
pak sloužil k léčbě pacientů.
Magistrát ve spolupráci s krajským úřadem chystá žádost o dotace. Od července mají Lázně I. status
národní kulturní památky společně
s dalším karlovarským klenotem,
kostelem svaté Maří Magdaleny.
Podle plánů Fellnera a Helmera
bylo v Karlových Varech postaveno i
divadlo, Grandhotel Pupp, Goethova vyhlídka anebo Kolonáda Sadového pramene.
Radek Duchoň
*počet trestných činů na 1000 obyvatel
KARLOVY VARY (ČTK) V Karlovarském kraji se policie v prvním pololetí roku 2010 zabývala 4085 trestnými činy, z nichž 66 procent vyřešila. Bylo to téměř dvakrát více,
než je celorepublikový průměr,
jenž dosahoval zhruba 35 procent.
Kraj si tak udržel, pokud jde o objasněnost, prvenství v Česku. „V
roce 2009 se objasněnost v regionu pohybovala přibližně na stejné
úrovni jako v letošním roce,“ informovala mluvčí krajské policie Andrea Kávová.
Výsledky prvního pololetí letošního roku nelze meziročně srovnávat, protože Krajské ředitelství poli-
ÚTERÝ 14. ČERVNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Průměr v ČR 23 835 Kč*
Karlovarský kraj 20 403 Kč*
-15%
*průměrná mzda v Kč/obyvatele
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
*% studentů studujících na VŠ ve svém kraji
Vloni se větší investice kraji vyhnuly, přes
CzechInvest se proinvestovalo jen 1,9 mil Kč.
Průměr v ČR 1542*
Karlovarský kraj 6*
*investice přes CzechInvest v Kč/obyvatele
Partner projektu
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu
Žít na Olomoucku?
Proč ANO?
Dost míst ve školkách.
Proč NE?
Kvůli nízkým platům.
olomoucký
olomouc.idnes.cz
Na Olomoucku se lidem dýchá nejlépe, emise
okyselujících látek jsou zde o 43 % nižší.
Rodiče snáz umístí dítě do mateřské školy.
Na silnici ze Šumperku do
Jeseníku začala v serpentinách
před sedlem hořet tatra vezoucí
dřevo. Oheň zachvátil kabinu.
Průměr v ČR 72,21*
Počasí v kraji
FOTBAL Skandál v Edenu
Sigma nad Slavií zřejmě
zvítězí kontumačně Strana B6
13 °C/17 °C
1 °C/3 °C
více na stránkách
pocasi.idnes.cz
José Cura
exkluzivně
zazpívá Olomouci
kumu
Foto: MF DNES
ního věku tří let až v průběhu
příštího roku. Město chce, aby se
do roka dostalo do školek aspoň
260 z nich. „Třetina nových míst
ve školkách bude k dispozici už letos v září, další třetina od začátku
příštího kalendářního roku a zbytek připadne na školní rok
2012-2013,“ slibuje náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Přes 120 míst bude v nových odděleních mateřských škol Bieblo-
va, Čajkovského, v univerzitní školce ve Šmeralově ulici a v soukromé
mateřince v Rooseveltově. Oddělení prvních dvou školek jsou v budovách bývalých jeslí, které město nechá zrekonstruovat. Opravu jeslí
v Čajkovského ulici si právě kvůli
výsledkům letošních zápisů prosadila ředitelka Věra Chlupová. „Situace je vážná a ještě minimálně příští rok vážná bude,” myslí si Chlupová.
» Pokračování na straně B2
Bývalý kronikář Jaroslav Petr
z Ludmírova na Prostějovsku měl
v květnu roku 1945 devatenáct let.
„Poslední měsíce války byly nejkrutější,“ vzpomíná. V okolí tehdy působily dvě partyzánské skupiny,
Bělá u Kladek a Jermak na Bouzovsku. Kroniky například zaznamenaly událost, kdy dva partyzáni z Jermaku chtěli z okna jedné usedlosti
střílet na opravnu aut, kterou si
Němci v Ludmírově zřídili. Až hospodář Cyril Navrátil si musel stoup-
nout do okna a vlastním tělem
střelbě bránit, protože dva muži
by samozřejmě proti německé posádce nic nezmohli.
Čtvrtého května pak partyzáni
ze skupiny Bělá zastřelili u Hvozdu
Němce, který vezl seno. Ludmírov
vzápětí obsadilo komando SS, ale
ve vsi ani v okolí nikoho nenašlo.
„Vesnice byla ve velkém strachu.
Fronta se blížila, opravna skončila,
ale část Němců zůstala. Přicházely
zprávy o pražském povstání a oblé-
hání Berlína, v obci ale vypadl
proud,“ říká Petr. Zlom nastal
o den později. Z polní nemocnice
v Ludmírově se do Kladek vracel
zraněný voják. Po čtvrté hodině odpoledne se v lese v místě zvaném
Boří u Dětkovic posadil, že si odpočine. Zezadu ho přepadl partyzán,
uškrtil ho a zohavil. Dětkovice
ihned obehnala jednotka SS a podle vlastního práva vybrala za jednoho Němce deset mužů k popravě.
Pořádá se tu dvakrát více kulturních akcí než
v jiných koutech republiky.
» Pokračování na straně B3
0 °C/3 °C
více na stránkách
pocasi.idnes.cz
Jeseník má nejvíc lidí bez práce
v zemi. V kraji jich je 40 732
Problematické je množství lidí užívajících drogy –
žije tu o 38 % více narkomanů než v ostatních krajích.
Takový nárůst počtu
nezaměstnaných kraj
nepamatuje. Za prosinec
se na úřady práce
zapsalo přes pět tisíc lidí.
Zle se daří Jeseníku, kde
je míra nezaměstnanosti
nejvyšší v republice.
Průměr v ČR 3,72
N
ezaměstnanost vylétla
za prosinec hrozivě nahoru. O více než pět tisíc lidí se čísla v kraji za
jeden měsíc ještě nikdy nevychýlila. Na Jesenicku vzrostla míra nezaměstnanosti o více než tři procenta a přiblížila se ke 20 procentům.
Bývalý okres vykazuje nejvyšší podíl lidí bez práce v celé republice.
„Bohužel trend se nijak nezmění.
Hranice dvaceti procent v lednu určitě padne a obávám se, že půjdeme přes jednadvacet procent,“ sdělil ředitel jesenického úřadu práce
Martin Viterna.
Kraj si proti listopadu pohoršil
o 1,6 procenta a míra nezaměstnanosti se dostala na 12,5 procenta.
Olomoucký kraj 5,14
WWW.IDNES.CZ
B
Zprávy z měst kraje:
Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín
Počet nezaměstnaných se zvýšil
o 5 068 lidí. Celkem úřady práce
evidují 40 732 lidí.
„Vedle sezonnosti hrála roli změna zákona o zaměstnanosti. V prosinci kvůli jeho zpřísnění přišli
i lidé, kteří by jinak přišli až v lednu,“ sdělil analytik olomouckého
úřadu práce Jaroslav Mikšaník. Jen
v okrese Olomouc se zaregistrovalo v prosinci o třetinu více nezaměstnaných než před rokem. Počet volných pracovních míst meziměsíčně klesl. Na jedno volné místo připadá pětatřicet uchazečů,
což je o šest lidí více než před měsícem. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku přibylo
1 025 lidí bez práce. „Výraznou
změnu k lepšímu letos neočekáváme. Nejprve bude nezaměstnanost
stagnovat, potom dojde jen k mírnému zlepšení,“ odhadl Mikšaník.
Na Jesenicku se v prosinci zaregistrovaly tři desítky propuštěných
z firmy Reinold a obdobný počet
z Priessnitzových lázní. „V období
mimo hlavní lázeňskou sezonu
pouštíme každý rok postupně až
sto lidí. Bohužel to při nižší obsazenosti nejde dělat jinak,“ sdělil ředitel lázní Roman Provazník.
Sezonnost zmiňuje jako hlavní
důvod propouštění také stavební
firma Doposinvest Bohuslavice na
Prostějovsku, která se v prosinci
rozloučila zhruba se čtyřiceti lidmi. Výrobce montovaných železobetonových konstrukcí IP systém
Olomouc poslal ve stejném měsíci
na úřad práce padesát pracovníků.
„Je pryč doba, kdy bylo dost práce
i přes zimu. Firmy teď investují
málo a v zimě se nestaví téměř vůbec. V únoru bychom ale většinu
lidí měli vzít zpět,“ uvedl ekonomický ředitel IP systému Zbyněk
Ošťádal. Na Přerovsku přišly v prosinci o práci tři desítky lidí z Agrochovu Jezernice a z firmy Vladimír
Dostál. Na Šumpersku se zaregistrovalo po třiceti lidech z firem
STEVOX, Dušan Oravec a Provozní
Rostislav Hányš
Nový Malín.
FAKTA
Hrozivá čísla
Prosincová data úřadů práce
nezaměstnanost volná místa
Jeseník
3 871 lidí
64
Olomouc
13 300 lidí
425
Prostějov
6 081 lidí
89
Přerov
8 969 lidí
241
Šumperk
8 511 lidí
391
Loňský prosinec zkazil celý rok
OLOMOUCKÝ KRAJ (rš) Úplně odlišný průběh má pohyb nezaměstnanosti v letech 2009
a 2010. Zatímco předloni se kvůli
krizi zvedala průběžně celý rok,
loni šla do března nahoru, potom se začala výrazně snižovat.
Uprostřed roku se několik měsíců držela na zhruba stejné úrovni, aby od října šla zase nahoru
a v prosinci doslova vyletěla
vzhůru.
„V roce 2010 byla křivka nezaměstnanosti velmi rozkolísaná.
Těch vlivů bylo hned několik.
Z počátku roku dobíhala krize,
poté přišlo ekonomické oživení.
Na konci roku se znovu projevila
vysoká sezonnost a k tomu se přidala změna zákona o zaměstnanosti,“ popsal situaci v průběhu
roku analytik olomouckého úřadu práce Jaroslav Mikšaník.
Právě přísnější vyplácení podpor a výrazné omezení přivýdělku pro nezaměstnané přivedly
v prosinci na úřad i ty propuštěné, kteří by se jinak nechali zaregistrovat až v lednu. Jen v okrese
Olomouc podle Mikšaníka přišlo
v prosinci o třetinu víc propuštěných než v roce 2009. Naopak za
prvních pět pracovních dnů
roku 2011 jich dorazilo o pět set
méně než ve srovnatelném období před rokem.
„Letos už takové výkyvy neočekáváme,“ sdělil Mikšaník. Podle
něj bude minimálně několik měsíců nezaměstnanost stagnovat
na současných číslech, potom
by měla jít mírně dolů. „Nějaký
trend, který nezaměstnanost výrazně srazí, ale letos neočekáváme,“ doplnil analytik.
Výzkumníci a vědci v Olomouckém kraji dostávají
o třetinu nižší výdaje na výzkum a vývoj.
OLOMOUC (stk, iDNES.cz, rš) V budově hlavního nádraží v Olomouci
se nachází bomba – takové hlášení
dostali včera policisté jednu hodinu po poledni od neznámého
muže. Okamžitě se rozjeli na místo, budovu evakuovali a poté ji prohledali, nic však nenašli. Hala nádraží byla pro cestující uzavřená
přes hodinu a vlaky kvůli hrozbě
nabíraly až půlhodinová zpoždění.
„Muž zavolal ve 12.59 z veřejného automatu na linku 158 a nahlásil, že je na hlavním nádraží v Olomouci bomba. Policisté budovu
a její okolí evakuovali a prohledali,
předmět, který by připomínal ná-
v nejbližší stanici před Olomoucí
nebo na trati před hlavním nádražím, provoz ale alespoň zčásti fungoval. „Vlaky byly směrovány na
třetí a čtvrté nástupiště, která jsou
přístupná z nového podchodu.
Lidé totiž nesměli do haly, kterou
prohledávali policisté,“ přiblížila
regionální mluvčí Českých drah
Kateřina Šubová. Zpoždění vlaků
se podle ní pohybovala do půl hodiny. „Protože si lidé nemohli koupit lístky v pokladnách v nádražní
hale, bylo možné si je bez přirážky
koupit přímo ve vlaku, po odchodu policistů jsme najeli na standardní režim. Provoz byl obnoven
na všech nástupištích i na poklad-
nách,“ dodala Šubová. Dopravní
omezení se dotkla jen vlaků, městská hromadná doprava jezdila
v oblasti vlakového nádraží podle
jízdních řádů. „Policie nás nechala
jezdit bez omezení. To se týkalo autobusů i tramvají,“ řekla dispečerka Dopravního podniku města Olomouce.
Provoz na nádrží byl plně obnoven ve 14.45, po anonymovi nyní
policisté pátrají. „Muži hrozí za šíření poplašné zprávy až tříleté vězení,“ podotkla Štrbáková.
OLOMOUC Stavba páteřní severní
dopravní spojnice země R35 z Mohelnice na Svitavy a dál na Hradec
Králové a severní Čechy či Prahu,
obchvat Javorníku, pokračování
oprav důležité silnice na jižní části
Červenohorského sedla na Jesenicku, průtah a výstavba mimoúrovňové křižovatky v Přerově nebo pokračování výstavby cest ve Vlachově a Rájci. To jsou projekty, se kterými ministerstvo dopravy v příštích dvou letech počítá na území
Olomouckého kraje.
V tuto chvíli jde ovšem zatím
jen o návrh, nejpravděpodobnější
Vloni se tu v porovnání s ostatními regiony
investovalo do životního prostředí
o 36 % méně.
Evakuace budovy nádraží ČD v
Olomouci Foto: L. Peřina, MF DNES
stražný výbušný systém či bombu,
ale nenašli,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Marie Štrbáková.
Část vlaků zůstala v první chvíli
z bezpečnostních důvodů stát
olomouc.idnes.cz
Více fotografií ze zásahu na olomouckém
nádraží sledujte na olomouc.idnes.cz
Průměr v ČR 2 150*
Olomoucký kraj
757 525 Kč*
Olomoucký kraj 6,80*
*výdaje na 1 zaměstnance ve vědě a výzkumu v Kč
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
OLOMOUC
Zloděj ukradl z firmy
cigarety za půl milionu
Během víkendu se v ulici Holická
v Olomouci vloupal neznámý zloděj do kanceláří soukromé firmy.
Ze skladu ukradl přes sedm tisíc
krabiček cigaret, peníze, dvě telefonní karty a dvě lahve alkoholu.
Vznikla škoda téměř půl milionu
korun. Za krádež hrozí až pět let vězení.
(dík)
UHELNÁ
Z rodinného domu
zmizelo jenom maso
Nepřítomnost majitelky domku
v Uhelné využil neznámý zloděj,
který se dovnitř vloupal v noci ze
soboty na neděli. Prohledal všechny místnosti, ale odnesl si pouze
suroviny z mrazničky. Vzal uzené,
vepřová játra a kýtu. Majitelka návštěvu neznámého hosta vyčíslila
na čtrnáct set korun.
(rš)
JESENÍK
Prodavačka zadržela
muže se šampony
Zloděje chytila pozorná prodavačka jednoho jesenického supermarketu. Devatenáctiletý mladík schoval do tašky patnáct šamponů a
osmnáct deodorantů za více než
tři tisíce korun. Poté bez zaplacení
vyrazil kolem pokladen. Zastavila
jej ale odvážná prodavačka. Kolegyně zavolala policii.
(rš)
R35 či hlavní tah na Polsko
Olomoucký kraj 1 371*
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
Krátce
Anonym zavřel na hodinu nádraží v Olomouci Silnice, o kterých se mluví:
*počet uživatelů drog/1000 obyvatel
Průměr v ČR
1 128 945 Kč*
*počet kulturních akcí/1000 obyvatel
ÚTERÝ 11. 1. 2011
Galerie Caesar v Olomouci
Foto: repro Zdeněk Kučera
OLOMOUC (mip) „Tahle výpověď,
to byla jen snůška očividných lží,“
ohradil se včera v síni olomouckého krajského soudu podnikatel Jaromír Kohout, jehož firma Kohout
Invest měla armádu v Lipníku nad
Bečvou připravit o více než 26 milionů korun. Emoce a síla hlasů šly
nahoru, jeho právního zástupce
musel soudce dokonce napomenout.
Rozbuškou byla slova jednoho
ze svědků, který mimo jiné prohlásil, že pro vojáky ztrátovou smlouvu neměl velitel tamní jednotky
právo podepsat. Díky tomuto dokumentu se však podnikatel dostal
na lipnické cvičiště Závrbek, když
se předtím nabídl, že ho jeho lidé
zadarmo vyčistí. Ti zde ovšem vytěžili přes 280 tisíc tun štěrkopísku,
který dále rozprodali. Vojáci se cítí
okradeni, firma tvrdí, že šlo o odpad, který podle smlouvy patřil
právě jí. „Smlouvu schválila Vojenská ubytovací a stavební správa,
které tyto pozemky patří. Měl jsem
tak za to, že je vše v pořádku,“ popsal již dříve tehdejší velitel vojenského útvaru v Lipníku nad Bečvou Roman Vícha. Jaroslav Valchář, který v čele vojenské správy
stojí, však včera v Olomouci u krajského soudu vypovídal, že na to Vícha neměl právo. „Ten dokument
se k nám tehdy ani nedostal,“
upřesnil Valchář, který stále silnějším hlasem soudce několikrát
ubezpečil, že armáda byla okradena. „Bohužel zřejmě došlo k našemu pochybení. Snažil jsem s Kohout Invest dohodnout, aby ten
štěrk navezli zpátky. Na to však neslyšeli.“
Na Kohoutově tváři se při Valchářově výpovědi střídaly překvapené a pobavené výrazy. „Jsou to
očividné lži. Se štěrkem jsme měli
právo jakkoli nakládat,“ reagoval
podnikatel. Emoce se pak projevily také u Kohoutova obhájce. Atmosféru zklidnil až soudce, jenž se
k případu vrátí v červenci.
Průměr v ČR 3,50*
3 °C/6 °C
LEDNA 2011
WWW.IDNES.CZ
vzduchem emoce
a tuny zmizelého
štěrkopísku
»
Počasí v kraji
*počet uchazečů na jedno pracovní místo
*celkový roční součet NOx, NH3 a SO2 v t/km2 násobený faktorem
potenciálu acidifikace (acid equivalent)
U soudu létaly
lidí i ze Slovenska,
Rakouska či Polska,
Cura má tisíce
fanoušků.
TENIS Našel parťáka
Deblista Lukáš Dlouhý
vyhrál turnaj Strana B6
Reprezentativní soubor digitálních grafik a obrazů olomouckého umělce Zdeňka Kučery je až
do 28. ledna k vidění v olomoucké galerii Caesar. Návštěvníci se
mohou těšit na přehlídku díla
z poslední doby, většinu vystavených počítačových grafik totiž
držitel ceny Masarykovy akademie umění vytvořil během roku
2010. „V galerii jsou k vidění na
čtyři desítky Kučerových děl, kromě malovaných pláten hlavní
část souboru tvoří právě digitální grafiky,“ přiblížil výstavu galerista Miroslav Schubert. Zdeněk
Kučera dokázal v poslední době
do své malby i grafiky zapojit
osobitým způsobem počítač.
I nadále však zůstáváÚTERÝ
věrný jazy11.
ku geometrie a logiky.
(ls)
Dva visací zámky na dveřích stodoly na zahradě v Pěnčíně na Prostějovsku vypáčil neznámý zloděj.
Poté z objektu ukradl závaží na decimální váhu, celkem sedmdesát
lešenářských trubek a vodovodních, železnou pásovinu a malý
motocykl Jawa 21. Škoda je kolem
pěti a půl tisíce korun.
(dík)
Slavný žák slavného učitele
Zajímáte se o dění v Olomouckém
kraji? Aktuální zpravodajství
včetně fotografií najdete
na olomouc.idnes.cz
Kučerovy grafiky
mají premiéru
v Caesarovi
Ze stodoly vzal železo
i malou motorku
Světoznámý tenorista José Cura
zdomácněl na vrcholových
scénách nejprestižnějších
divadel po celém světě. Vzory
ve zpěvu měl ty nejlepší, učil ho
sám Placido Domingo. Nyní se
argentinský sólista, dirigent,
skladatel a performer chystá
do Olomouce.
Aktuální dění
z kraje on-line
Jazyk geometrie
PĚNČÍN
Ludmírov na Prostějovsku mohl na konci války dopadnout podobně jako nedaleké Javoříčko, kde Němci postříleli desítky lidí
LUDMÍROV Stačilo málo a k tragédii
vypáleného Javoříčka se na konci
druhé světové války mohla přidat
podobná událost v nedalekém Ludmírově. Němci zde téměř dva dny
drželi pod zámkem deset mužů
z místní osady Dětkovice a chtěli
je popravit, aby pomstili zabití svého vojáka. Vzpomínky pamětníků
a zápisky v kronikách ukazují, že
překotné události vůbec nebyly
černobílé, ale s řadou omylů, přešlapů a nedorozumění.
Olomoucký
kraj 19,28*
BYTY Nájemníci otálejí se spory
Majitelé bytů chtějí
i dvakrát vyšší činži Strana B3
Na více než padesát tisíc korun vyčíslil svoji škodu majitel vykradené
olomoucké firmy z ulice Na Šibeníku. Zloději se v tamní kanceláři
v noci na středu podařilo odnést trezor s penězi a stravenkami. (mip)
Olomoucký kraj 81,11*
olomouc.idnes.cz
KAŽDODENNÍ PŘÍLOHA PRO VÁŠ KRAJ
Z kanceláře zmizel
trezor s desítkami tisíc
zivní vystoupení jistě nenechají
ujít,“ je přesvědčený Kvapil.
A co si José Cura pro Olomouc přiLegendární tenor
praví? Tenorista společně s vynikajíJosé Cura se narodil
cí korejskou sopranistkou Wonsin
v argentinském Rosariu a ve
Lee zazpívá nejslavnější árie a dueta
dvanácti letech začal hrát na kytaru
ze slavných světových oper Verdia zpívat ve sboru. Poté následovala
ho, Pucciniho, Mascagniho, Bizeta
studia kompozice a dirigování.
a dalších. Slavného umělce na gala
Sólovému zpěvu se začal
koncertě doprovodí Moravská filharsoustavně věnovat až ve svých
monie Olomouc pod taktovkou por29 letech, kdy se přestěhoval do
tugalského dirigenta Mario De
Evropy. V roce 1992 debutoval ve
Rose. „Moravská filharmonie Curu
Veroně a brzy následovaly úspěchy
doprovázela už před dvaceti lety při
v prestižních operních domech,
jeho velkém turné po Německu a Rakteré Curovi otevřely cestu i do
kousku se zastávkami v Berlíně,
zámoří. Již řadu sezon slavný tenor
Hamburgu, Mnichově, Vídni či Salokouzluje publikum v Metropolitní
zburgu,“ upozornil Kvapil.
opeře v New Yorku, Královské
Kolik lidé za exkluzivní koncert
opeře v Londýně, Vídeňské státní
na vstupném zaplatí, zatím není jasopeře, ve Velkém divadle Lycea
né. „Cena se bude dolaďovat před
v Barceloně či v milánské La Scale.
koncertem. I když se pořádání takového koncertu pohybuje v řádu jednotek milionů korun, cenu samovzniknout velký amfiteátr. „Podoba
zřejmě musíme uzpůsobit diváposluchačského zázemí je teprve
kům. Nemá smysl, aby se taková
v jednání, ale amfiteátr by měl poudálost stala nedostupnou nebo
jmout kolem tří tisíc posluchačů. Puuzavřenou pro úzký okruh lidí,“ poblikum bude koncert sledovat z vydotýká primátor Novotný.
výšeného půlkruhu,“ prozrazuje
José Cura zdomácněl na vrcholoKvapil. Podle něj se počítá i s přenových scénách nejprestižnějších divasem dění na velkoplošné plátno veddel po celém světě hlavně díky svéle pódia, aby všichni návštěvníci nemu podmanivému hlasu, strhující
jen dobře slyšeli, ale i viděli. „Očekáinterpretaci, neobyčejné emocionálváme velký zájem lidí i z Polska, Raní hloubce. Není jen operní hvězkouska či Slovenska, slavný tenorisdou, je také skladatelem, dirigenPÁTEKnejen
6. KVĚTNA
2011a performerem.
ta má totiž tisíce příznivců
po
tem
WWW.IDNES.CZ
Lenka Strnadová
celém světě, ale právě i v těchto ze» Více o filharmonii čtěte na straně B5
mích. Fanoušci si jeho jediné exklu-
ci. Politiky ke změně strategie dotlačil rekordní počet dětí, které se
po letošních zápisech do školek nedostaly.
Místo ve školkách nezbylo na
450 dětí, což je zhruba dvojnásobek loňského počtu odmítnutých
žádostí. Kromě padesáti dětí, které
nebydlí v Olomouci, musely školky odmítnout 130 dětí, které už
mají na školku nárok, a dalších
270 dětí, které dospějí do minimál-
olomoucký
Průměr v ČR
11,97*
OLOMOUC
6. 5. 1945. V Ludmírově čeká na popravu 10 lidí
Dobrá zpráva pro všechny plnoleé čtenářky Mladé fronty DNES.
Máme pro Vás dárek ke Dni maek. Alkoholický nápoj Frisco s noou brusinkovou příchutí zdarma. Jak své Frisco získáte? Stačí
řijít dnes do obchodního centra
Olomouc City s výtiskem MF
DNES od 15 do 17 hodin. Hledejte
ervený stan v barvách MF DNES,
de se Vás ujmou naše hostesky.
ozor, naše zásoby nejsou nevyerpatelné, takže nečekejte na polední chvíli. Těšíme se na Vás.
aše Mladá fronta DNES.
Zprávy z měst kraje:
Aktuality z Olomouce
a blízkého okolí
Do hasičské zbrojnice v obci na
Přerovsku se vloupal neznámý zloděj. Odnesl si tři radiostanice
i s akumulátory a nabíječkami. Škoda je 52 tisíc korun.
(roh)
FAKTA
OLOMOUC V ulici Čajkovského,
Bieblově, Rooseveltově nebo Na
Hradě. Další možná ve Svatoplukově ulici v Hejčíně. Tam všude olomoucká radnice otevře nebo aspoň pomůže otevřít nové třídy mateřských škol. Do roka bude v Olomouci o 260 míst víc. Po letech,
kdy vedení města nepřipouštělo
víc než dvě nová oddělení za rok,
je znát velká změna. Není to však
jen povolební výměnou na radni-
Průměr v ČR 0,15* Olomoucký
kraj 0,09*
B
Zloděj kradl
v hasičské zbrojnici
Do roka přibude ve školkách 260 míst
Frisco pro
čtenářky
MF DNES
WWW.IDNES.CZ
PŘEROVSKO
*počet míst v mateřské školce/100 dětí
předškolního věku
Čekáme velký zájem
Dárek ke Dni matek
PÁTEK 6. 5. 2011
Krátce
Bude to jeho jediný koncert ve střední Evropě v roce 2012. Legendární tenorista
osé Cura zazpívá 2. června na exkluzivním vystoupení v Olomouci. Pořadatelé na
Horním náměstí slibují amfiteátr pro tisíce posluchačů i velkoplošnou projekci.
LOMOUC Je pokračovatelem legenární trojice světových tenorů
0. století, mezi které patří Carreras,
avarotti a Domingo. A právě slavý Placido Domingo byl jeho učitel.
eč je o slavném argentinském tenoovi žijícím ve Španělsku José Curoi, který se chystá do Olomouce. Přímo v centru města v improvizovaém amfiteátru pro několik tisíc pouchačů odzpívá svůj jediný konert toho roku ve střední Evropě.
Ačkoliv si na gala koncert roku
012 kulturní fajnšmekři budou muet počkat ještě skoro třináct měsíů, přípravy vystoupení a dojednáání zázemí jsou již nyní v plném
roudu.
„José Cura je jeden z nejvýznamějších tenorů světa. Tato hvězda
roce 2012 vystoupí na jediném
oncertě ve střední Evropě, a ten se
. června uskuteční právě v Olomoui na Horním náměstí,“ nastiňuje řeitel Moravské filharmonie Olomouc Vladislav Kvapil. Právě olomoucký orchestr pěveckou hvězdu
ři vystoupení doprovodí.
„Tato událost se koná v návaznosna Evropskou operní noc, kterou
me tu měli před rokem a půl, špičoví sólisté z celé Evropy nasadili
aťku vysoko. José Cura je v tomto
měru jedno ze současných top
men. Olomoucké náměstí je pro
oncert tohoto formátu ideální míso,“ podotkl primátor Olomouce
Martin Novotný.
Přímo v centru města by měl
Kvůli silnější konkurenci na pracovním trhu
se na jedno pracovní místo hlásí o 2/3 více
uchazečů.
Silnici blokovala
hořící tatra
KAŽDODENNÍ PŘÍLOHA PRO VÁŠ KRAJ
ŠUMPERK Nebe ovládly větroně
Nad Šumperkem krouží větroně,
je tu Jarní pohár Jeseníků Strana B2
Kapacita mateřských škol je na Olomoucku nejvyšší v republice, což usnadní pozici rodičům, kteří chtějí zpět do zaměstnání. Podmínky pro to, aby sehnali dobrou
práci, jsou tu ale tvrdší než jinde – v Olomouckém kraji panuje vyšší konkurence
na trhu práce. Na druhou stranu je tu mezi nezaměstnanými nižší podíl mladých
lidí. Bohužel, právě mezi nimi je víc problematických uživatelů drog. Na Olomoucku je téměř dvojnásobný počet kulturních institucí než jinde v republice. Málokdo
ale za kulturou skutečně chodí – návštěvnost akcí je podprůměrná. Nízké jsou
i výdaje na ochranu životního prostředí. Zřejmě proto, že nejsou tolik třeba - nižší
jsou tu totiž i koncentrace emisí. V kraji by určitě přivítali vyšší investice do infrastruktury a také více peněz na vědu a výzkum.
*investice na ochranu životního prostředí v Kč/obyvatele
Partner projektu
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu
variantu, jak se v budoucnu budou
silnice stavět. Některé akce mohou ze seznamu, který ještě musí
projít připomínkovým řízením, nakonec vypadnout. Podle ministerstva dopravy je tento přehled v současné chvíli platný asi z osmdesáti
procent.
Náměstek hejtmana Alois Mačák, který je odpovědný za dopravu v Olomouckém kraji, potvrdil,
že na seznamu se začátkem ledna
dohodli zástupci krajů a některých
měst a obcí s představiteli ministerstva dopravy.
» Pokračování na straně B2
Žít na Moravskoslezsku?
Proč ANO?
Je tady skvělá síť silnic a dálnic.
Proč NE?
Špatně se tady dýchá.
Moravskoslezský kraj je průmyslové srdce země. I proto se potýká
s nadměrnými emisemi a produkcí nebezpečného odpadu. Kraj ale dnes
může těžit z nejrozvinutější dálniční i silniční infrastruktury. S tou je
ovšem spojena celorepublikově nadprůměrná nehodovost. Obyvatelé
Moravskoslezského kraje mají malou chuť se angažovat ve veřejných
záležitostech. Je tady nejnižší spolková činnost, zcela podprůměrná
aktivita mezi dobrovolnými hasiči, sportovci, turisty i junáky. Zřetelně
nižší tu mají lidé zájem ovlivňovat život ve své obci z pozice zastupitele. Velký potenciál má tento region díky nádherné krajině. Prostor pro
rozvoj je právě v turistice, pro kterou je tu zatím nedostatečná ubytovací kapacita.
Kraj nemá výrazný problém s uživateli drog –
na počet obyvatel je jich tu o polovinu méně.
V kraji je o 25 % více zelených ploch.
Moravskoslezský kraj 1,31*
Průměr v ČR 1,05*
V porovnání s ročními průměry ostatních krajů
je v Moravskoslezském kraji o 55 % více
znečištěné ovzduší.
Průměr v ČR 3,72*
Moravskoslezský kraj 1,89*
Průměr v ČR 1,5*
moravskoslezský
Moravskoslezský kraj 2,4*
*celkový
roční
NOx,NOVÝ
NH3
aKARVINÁ
SO2 v t/km²
OSTRAVA,
OPAVA,součet
FRÝDEK-MÍSTEK,
JIČÍN,
násobený faktorem potenciálu acidifikace (acid equivalent)
*koeficient ekologické vyváženosti krajiny
Ve srovnání s ostatními kraji je zde o polovinu více
rychlostních silnic a dálnic.
OPAVA V sadech se bude kácet
HOKEJ Třinec hraje doma
Stovky stromů půjdou k zemi
Třinečtí Oceláři hostí Slavii
v Městských sadech Strana B2 PÁTEK 30. ZÁŘÍ 2011 Praha a Kladno Strana B6
WWW.IDNES.CZ
*počet uživatelů drog/1000 obyvatel
Ostrava
V kraji je o 46 % větší pravděpodobnost
dopravní nehody.
Ekologický dům
si Ostravané
mohou „osahat“
Průměr v ČR 5394*
Moravskoslezský kraj 7902*
OSTRAVA Lidé, kteří zvažují, zda si
domů pořídit technologie přinášející energetické úspory nebo postavit pasivní dům, mohou zamířit do
ostravské části Hulváky. Stavební
firma Intoza ve zdejší průmyslové
zóně nedávno otevřela první pasivní administrativní budovu v Česku, tedy dům, který v maximální
možné míře šetří energie i životní
prostředí. Slouží nejen jako sídlo
Intozy a dalších společností, ale
i jako školicí středisko pro lidi, kteří chtějí získat co nejvíc informací
o energeticky šetrných způsobech
vytápění. „Lidé mají zatím velmi
malé povědomí o tom, co jsou pasivní domy, nebo třeba co to je nucené větrání s rekuperací tepla,“
říká majitel Intozy Tomáš Závada.
Dům je unikátní nejen svým způsobem vytápění, ale i architektonickým ztvárněním. To navrhl známý
ostravský architekt Radim Václavík.
(ama)
Průměr v ČR 0,88*
OSTRAVA
Město žádá vysvětlení
úniku oxidů síry z lagun
*počet dopravních nehod/rok
Moravskoslezský
kraj 1,36*
*počet km dálnic, rychlostních silnic a silnic 1. třídy/10 km²
2 B
kraj moravskoslezský
Zápisník
Baníkovci v roli
hokejistů, to byl
zážitek...
Alexandr
Satinský
fotoreportér
MF DNES
K
dyž jsem se dozvěděl,
že budu opět fotit fotbalisty Baníku Ostrava na
ledě, zaradoval jsem se. Zároveň mě ale polil pot – vzpomněl jsem si totiž na to, jak vypadá jejich technika bruslení.
Opravdový kámen ze srdce mi
ale spadl v okamžiku, kdy bylo
jasné, že jedna z hvězd Baníku,
Fernando Neves, hrát hokej nebude. Upoutal mě však jiný baníkovec – Aleš Neuwirth v dresu New Yorku Rangers. Vypadal jako hvězda největší velikosti. Ale nikdo z fotbalistů nezapřel sport, kterému se věnuje. Někteří se snažili přihrávat
výhradně bruslemi, jiní se zase
pokoušeli vysoko letící puky
hlavičkovat. Naštěstí minuli.
Problémy hráčům činilo zabrždění – mnohdy pomohla jen setrvačnost. Kdyby je viděl televizní komentátor Bosák, tak by
jistě neřekl, že do toho nedali
srdce, jak to tvrdil o fotbalistech Slavie...
PÁTEK 26. LISTOPADU 2010
WWW.IDNES.CZ
PÁTEK 26. LISTOPADU 2010
WWW.IDNES.CZ
Obchvat Frýdku-Místku má
zelenou, na peníze se ještě čeká
Dlouhodobě očekávaná stavba obchvatu
Frýdku-Místku se možná v příštím roce konečně
rozjede, po vyřešení administrativních problémů
ministerstvo uvolní část peněz.
FRÝDEK-MÍSTEK Když vše půjde
dobře, mohly by příští rok začít stavební firmy s přípravnými pracemi na výstavbě obchvatu Frýdku-Místku.
Cesta k nápravě současné situace, kdy dvojměstí na břehu Ostravice dusí dennodenně průjezd více
než čtyřiceti tisíc automobilů, vedla přes rozhodnutí Krajského úřadu Ostrava, který na začátku listopadu posvětil při stavbě obchvatu
využití plánu jižní varianty, která
počítá s trasou přes Místek, Kunčičky u Bašky, Staré Město, Panské
Nové Dvory a Dobrou.
Proti této trase obchvatu protestovali ekologičtí aktivisté z ekologické hnutí Beskydčan, kterým se
nelíbilo, že by silnice vedla přes
chráněné území okolo říčky Morávky, které je zařazeno mezi zóny
Natura 2000.
Rozhodnutí krajského úřadu,
které následovalo po předchozím
soudním výroku, jenž dal za pravdu hnutí Beskydčan, je definitivní,
není proti němu odvolání.
„Nějaké možnosti ještě máme,
pravděpodobně je budeme chtít
využít, ale ještě přemýšlíme, jaký
postup budeme dál volit,“ nevzdá-
FAKTA
Proč je obchvat
tak důležitý?
Více než šedesátitisícový
Frýdek-Místek v současnosti doslova
trpí nešťastným řešením průtahu
městem ze sedmdesátých let, díky
němuž čtyřproudová silnice roztíná
město prakticky vedví. Kolony
automobilů tak projíždějí v těsném
sousedství obytných domů.
vá se snah o zastavení stavby obchvatu Leo Košťál z hnutí Beskydčan.
Vše ale nasvědčuje tomu, že se
přípravy stavby obchvatu v příštím roce skutečně rozběhnou.
„Díky tomu, že se ujasnily problematické body při přípravě stavby obchvatu, mohlo ministerstvo
uvolnit několik desítek milionů korun na zahájení přípravných prací,“ popsal rozhodnutí ministerstva dopravy jeho mluvčí Jakub
Ptačinský. „Neznamená to ale, že
se hned příští rok začne stavět, půjde hlavně o přípravné práce, jako
jsou přeložky inženýrských sítí
a podobně. Navíc by se do té doby
měly dokončit výkupy potřebných
pozemků,“ dodal mluvčí.
Spory o to, která trasa výstavby
obchvatu by měla být nakonec zvolena, byly příčinou, že se potřebné
pozemky nevykupovaly tak rychle,
jak by bylo potřeba, chyběly páky
na ty vlastníky, kteří se svých pozemků nechtěli zbavit.
„To rozhodnutí znamená, že Ředitelství silnic a dálnic může opět
pokračovat ve vyvlastňování pozemků v trase obchvatu. Po dokončení vyvlastňování by mělo minis-
Pokud obyvatelé kraje sportují, tak neorganizovaně – místní sportovní kluby a oddíly Junáka
mají o 1/5 méně členů.
Průměr v ČR 170,5*
Moravskoslezský kraj 127,6*
terstvo dopravy vydat stavební povolení, na jehož základě bude
moci být zahájena tolik očekávaná
výstavba obchvatu města,“ popsal
další kroky v přípravě obchvatu náměstek primátora Michal Pobucký.
O obchvatu Frýdku-Místku se
nahlas hovoří od poloviny devadesátých let, kdy se průtah městem
postavený o dvacet let dříve ukázal
jako zcela nevhodný. Lidi žijící ve
městě sužoval prudký nárůst automobilové dopravy, ve špičkách se
zde tvoří dlouhé kolony.
Při přípravách obchvatu se uvažovalo o dvou variantách, severní
a jižní. Severní směr měl protínat
Sviadnov, Lískovec a další obce
a dnes je kvůli jejich odporu prakticky neproveditelný. Jižní varianta dostala zelenou minulý týden.
Darek Štalmach
Vánoce se blíží
Před Novou
radnicí už září
velký strom
*počet sportovců, turistů a junáků/1000 obyvatel
Zatímco na historickém Masarykově náměstí v centru Ostravy se
vánoční strom rozsvítí až 4. prosince při zahájení trhů, některá
místa regionu už se do svátečního hávu zahalila. Platí to také
o Nové radnici v Ostravě. Na Prokešově náměstí už svítí umělý
strom – dvanáct metrů vysoký kužel obalený 32 řetězy dlouhými
24 metrů s LED diodami v teplé
bílé barvě. „Vypadá to hezky,
zvlášť s těmi anděly po stranách,“
míní obyvatelka centra Ostravy
Jana Malá. „Vánoční výzdobu radnice i prostoru před ní si vybrali
sami občané z osmi nabídek v anketě, která proběhla na webových stránkách města už na jaře,“
říká mluvčí magistrátu Andrea
Vojkovská. Dodala, že šest andělů je potaženo LED diodami ve
studené bílé barvě, aby více zářili
(les)
a dominovali prostoru.
„
Vyjádřete se!
Zastaví agresi
na cestách
hrozba trestu?
kumu
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Přál bych si, aby si všichni
řidiči se sklony
k agresivnímu chování
vždy před jízdou pustili video se
soudem s Lacinou, který dostal za
vytlačení auta z dálnice trest pět let
vězení. Aspoň po dobu jízdy autem
by jim měla v paměti zůstat hrozba
za takové chování.
Petr Kliha, (46 let), Ostrava
Budou se podle vás řidiči chovat
slušněji s vědomím velkého trestu?
Pište na: [email protected]
Vánoční výzdoba v Ostravě
Foto: Adolf Horsinka, MF DNES
moravskoslezský
Adresa
Puchmajerova 1
702 00 Moravská Ostrava
Regionální redakce
vedoucí: Jaroslav Baďura
tel.: 558 959 111, fax: 558 959 222
» redova[email protected]
Regionální distribuce
vedoucí: Ing. Jan Zoubek
Puchmajerova 1
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 558 959 410, fax: 558 959 444
» [email protected]
Inspektor prodejní sítě
Jan Pavelek, mobil: 725 120 341
» [email protected]
Regionální inzerce
vedoucí: Eva Hanousková
tel.: 558 959 311, fax: 558 959 666
» [email protected]
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
Nový jízdní řád Českých drah
Ženu mučili stovkami telefonátů
posílí
spoje vPRO
kraji ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
NAJDĚTE
SIněkteré
SVÉ MÍSTO
» Pokračování ze str. B1
Matka muže, od něhož pronásledovaná žena odešla, si se svým synem
v ničem nezadala. Své snaše poslala během pěti měsíců několik stovek, téměř tisíc textových zpráv.
A jejich obsah nebyl ničím příjemným.
„Podezřelá ženu urážela a několikrát ji nařkla z duševní choroby. Vyzývala ji také k dodržování zásad
víry. Dalším členům rodiny pak řekla, že poškozená trpí duševní choro-
Od začátku tohoto roku, kdy zákon o nebezpečném pronásledování, tedy stalkingu, začal platit, vyšetřovali policisté v kraji již několik
případů. A nešlo jen o muže, své bývalé partnery pronásledují i ženy.
Mluvčí: Hlavní je
hledat pomoc včas
„Takzvaný stalking představuje dle
individuálních okolností činu v nejtěžších případech zpravidla závažné psychické následky pro oběť,“
Radní krajského města požádali
dopisem ministerstvo životního
prostředí, Českou inspekci životního prostředí i Moravskoslezský
kraj o vysvětlení nedávného úniku
oxidů síry z ostravských ropných
lagun. „Chceme znát příčiny havárie i nápravná opatření,“ uvedl včera primátor Petr Kajnar s tím, že
město nemá na sanaci lagun žádný vliv. Jde o státní zakázku. (les)
lišovat. Pokud pachatel svou oběť
kontroluje, ať už neustálým telefonováním, zprávami SMS či fyzicky,
v trvajícím vztahu, kdy oběť i pachatel obývají společné obydlí, jde
zpravidla o domácí násilí. Stalking
je pronásledování oběti, která s pachatelem nebydlí a například partnerský vztah mezi zúčastněnými
skončil. Podobné případy se nesmí
podceňovat, vždy je lepší včas vyhledat odbornou pomoc,“ dodala
mluvčí s tím, že se stalking nemusí
OSTRAVA (tst) Obyvatelům Opavy
se bude do krajského města cestovat lépe. Čekají je pohodlnější vlaky a častější spoje. Změny přinese
nový vlakový jízdní řád pro rok
2011. Platit začne v neděli 12. prosince.
Podle dopravce čeká cestující
nejvýznamnější změna na trati
mezi Opavou, Ostravou a Českým
Těšínem. Od poloviny prosince
vou a Ostravou je to, že vybrané
rychlíky jedoucí z Krnova přes Opavu do Ostravy budou zajíždět až
do centra města, tedy na zastávky
Stodolní a Ostrava střed. Prodloužení trasy se týká tří odpoledních
spojů.
Dráhy rozšíří i mezinárodní regionální dopravu, a to přímým vlakem z Bohumína do Vratislavi.
SLEZSKÁ OSTRAVA
Kostel v Hrušově
se dočká nasvětlení
Kostel svatého Františka a Viktora
v Ostravě-Hrušově, o jehož záchranu po povodních se úspěšně snaží
místní farníci, bude v noci osvětlený. Radní města rozhodli, že za
22 kusů zemních svítidel po obvodu
církevní budovy, jeden nový stožár
se světlometem a další dva 2 světlomety umístěné na stožárech Dopravního podniku zaplatí okolo 800
tisíc korun. Veřejnou zakázku vyhrála místní firma Elza-elektro, zhotovit ji má do konce roku.
(les)
Počasí v kraji
20 °C/24 °C
11 °C/7 °C
Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
ostrava.idnes.cz
Zfetovaný řid
vláčel policist
Muž v kradeném automo
začal znenadání couvat a
policisty, který se k němu
Vlekl jej dvacet metrů.
PÁTEK 30. 9. 2011
WWW.IDNES.CZ
Likvidace autovraků
Ostrava lidem pomůže zb
se bezplatně starých aut
Ministři slibují:
V příhraničí se
bude dýchat lépe
Vyměníme si údaje, zmapujeme přenos emisí v příhraničí, zkvalitníme průmysl
s podporou peněz z EU. To jsou hlavní body memoranda, které podepsali ministři
Česka a Polska. Má zlepšit vzduch příhraničí. Třeba ekologové ho ale kritizují.
ČESKÝ TĚŠÍN Přínosný dokument
nebo dohoda s příchutí alibismu?
Memorandum o snížení emisí
v příhraničí, které včera v Praze podepsali ministři životního prostředí Česka a Polska, v kraji vyvolalo
protichůdné reakce.
Zatímco zástupci radnic a dalších samosprávních a státních úřadů je vesměs vítají, ekologové
k němu mají výhrady.
„Řekl bych, že je to celé k smíchu. Vždyť existují zákony. Jak české, tak evropské. Kdyby byly na
obou stranách hranice dodržovány a současně nebyly udělovány
výjimky z jejich plnění, byla by situace v ovzduší už dnes mnohem lepší, než je,“ domnívá se například
Václav Gavlovský, který žije v Karviné a je současně členem ekologického sdružení Frygato-Eko.
Výhrady proti memorandu mají
například i členové moravskoslezské organizace Strany zelených.
Předseda moravskoslezských zelených Ladislav Vrchovský připomíná, že je nutné, aby české úřady
vyvíjely tlak na domácí znečišťovatele ovzduší. Není podle něj mož-
FAKTA
Na čem se dohodli
Ministři v memorandu přislíbili, že
se zaslouží o to, aby se s využitím
peněz z EU zmodernizoval průmysl
na obou stranách hranice či aby se
s přispěním regionů, techniky, ale
i zdravotníků a univerzit zmapoval
přenos jedů v ovzduší příhraničí.
Chtějí také sladit nástroje řízení
ochrany ovzduší v Česku a Polsku.
né, aby představitelé českých úřadů pokládali opatření vedoucí ke
snížení zplodin do ovzduší za zbytečná v případě, kdy to samé neudělají i polští znečišťovatelé, kteří
si u evropských úřadů vyjednali výjimky například pro vypouštění
emisí.
„Postoj české strany je jen alibistická výmluva a snaha omluvit bezradnost, se kterou české orgány
k problému ovzduší na Ostravsku
přistupují,“ říká Vrchovský.
Naopak například náměstek
hejtmana Miroslav Novák oceňu-
je, že se Poláci v memorandu zavazují k tomu, že budou více než dřív
tlačit na polský průmysl a zpřísňovat mu maximální povolená množství vypouštěných jedů.
Kdy to ale plánují udělat, zatím
není jasné. Memorandum totiž neobsahuje skoro žádné konkrétní
termíny, navíc Poláci mají u evropských úřadů například vyjednáno,
že až do roku 2017 nemusí dodržovat jinde povinné imisní limity pro
prach.
Každopádně je ale dobrý signál,
že polská strana upozorňuje na
nutnost zpřísnit emisní normy pro
průmysl, který je velkým znečišťovatelem ovzduší Slezska.
Donedávna totiž jako hlavní
a největší zdroj znečištění vzduchu označovala domácí topeniště,
v nichž lidé topí neekologicky.
Podpis memoranda přivítali například zástupci Českého Těšína.
„Doufáme, že se obsah memoranda podaří rychle uvést do praxe
a že opravdu přinese větší spolupráci v této oblasti,“ uvedla mluvčí
Českého Těšína Dorota Havlíková.
» Pokračování na str. B2
V ČSSD začal boj o post hejtmana.
Kajnar odmítl, chce být ministrem
OSTRAVA (les) Ačkoli krajské volby
budou až za rok, politické strany
už hledají kandidáty na post
hejtmana. V našem kraji je kvůli
tomu nejvíc rušno v sociální demokracii. Tuhý souboj spolu totiž zřejmě svedou nejméně dva kandidáti: současný hejtman Jaroslav Palas a jeho náměstek Miroslav Novák. Oba už nominovaly mateřské
organizace. Ale až na okresních
konferencích ČSSD v říjnu se ukáže, kdo z nich má větší podporu.
Řada sociálních demokratů dala
letos najevo, že nesouhlasí s tím,
jak Palas řeší problémy zdravotnictví. Zazněly i požadavky na jeho odvolání. Ty nakonec utichly s komentářem, že Palas ve funkci zůstane, ale nebude ji obhajovat.
Jenže v tom se i mnozí sociální
demokraté zmýlili. Hejtman dal
záhy najevo, že hodlá post obhájit.
„Změnil bych postoj, jen kdyby
kandidovaly osobnosti typu ostravského primátora Petra Kajnara či
ředitele fakultní nemocnice Svatopluka Němečka,“ netajil Palas.
V Kajnarovi ale soupeře mít nebude. Ten svoji kandidaturu včera
definitivně vyloučil. Nechce být totiž hejtmanem, ale ministrem –
nejlépe průmyslu a obchodu.
„V této chvíli se znovu ucházím
o post předsedy krajského výkonného výboru ČSSD. To je pozice,
která mi dnes umožňuje účast ve
stínové vládě a politicky mi umožní účast v budoucí vládě,“ uvedl
primátor Kajnar pro MF DNES.
Na hejtmana nebude na 90 procent kandidovat ani Němeček, který si Palase váží pro jeho odvahu
dělat i nepopulární kroky. „Zůstanu spíš věrný zdravotnictví,“ říká.
Místní obyvatelé mají poloviční možnost výběru
kulturní akce.
Galavečer
Akrobaté otevřeli cirkusové centrum
Kejklíři, žongléři, provazochodci, ekvilibristé i půvabné tan
včera slavnostně zahájili provoz Centra alternativního cirk
Černé louce v Ostravě. V pavilonu C, v části CoolTour připra
stoupení Modré z nebe, Trik za trikem a Lehké snění. Vrchole
večera byla akrobacie na šálách.
Cirkus
Foto: Adolf Horsinka, MF DNES
Průměr
v
ČR
3,50*
Návrat obránce Jankulovského Lev musel pryč z domu, vrátí se, až bude ko
do
ostravského Baníku se blíží
Moravskoslezský
kraj 1,74*
OSTRAVA (jsl) Fotbalový obránce
Marek Jankulovski už může naplno
trénovat. S touto zprávou se vrátil
z vyšetření operovaného kolena
v italském Miláně.
Jisté ale je, že v neděli, kdy Baník
Ostrava hraje na hřišti mistrovské
Plzně, nenastoupí.
„Velmi brzy řeknu, jak jsem se
rozhodl,“ vzkázal někdejší reprezentační obránce.
A podle jeho nynějších i nedávných vyjádření je pravděpodobné,
že Baníku v boji o záchranu pomůže.
„Ideální by bylo, kdyby Baník
hrál o titul a stadiony byly plné. Jenže tým hraje o bytí a nebytí v lize,“
řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Ale já to beru tak, že mě vychoval,
dal mi šanci a já mu teď pomůžu.
Nezapomínám.“
Situaci Baníku, který je u dna
ligy, označil za hodně kritickou.
„Pořád mám však chuť hrát. Kdybych ji neměl, tak jsem už skončil.“
Ostravský trenér Pavel Malura
podotkl, že by byl moc rád, kdyby
se Jankulovski po 11 letech vrátil
do sestavy Baníku. „Čekám, jak se
rozhodne,“ řekl Malura.
» Více na str. B3
RYCHVALD (btk) Lev Cézar, který
se ještě nedávno proháněl po zahradě rodinného domku v Rychvaldě, spal se svým chovatelem v posteli a znervózňoval sousedy, už je
pryč.
Jeho majitel Miroslav Gajdorus
se zvířete dočasně vzdal. Neměl na
něj patřičná povolení od veterinářů a zároveň nesplňoval podmínky
úřadů pro chov nebezpečného zvířete – lev neměl kotec ani výběh.
„Majitel šelmy mluvil s úředníky z odboru životního prostředí.
Dušoval se, že zvíře už je pryč. Byl
z toho nešťastný. Říkal, že udělá
všechno pro to, aby si lva zase vzal
zpátky,“ sdělila Lucie Balcarová,
S milovaným lvem Miroslav Gajdorus se devítiměsíčního mláděte lva
berberského dočasně vzdal.
Foto: Alexandr Satinský, MF DNES
*počet kulturních akcí a objektů/10 000 obyvatel
Partner projektu
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu
tisková mluvčí Bohumín
hož působnost Rychva
Devítiměsíční mládě lva b
ho je nyní v hodonínské
jej majitel sám odvezl.
„Jedině tam chovají lv
ské a mají s nimi zkušeno
vodnil Miroslav Gajdorus
Zoolog Jaroslav Hyján
maci potvrdil. „Lev Céza
veterinárního lékaře, s n
tel šelmy úzce spoluprac
ží jenom na chovateli, ja
zvíře v zoologické zahra
ne. Jakmile bude mít pro
bezpečného zvířete patři
lení, lva mu vydáme,“ uv
nek.
» Pokračován
Žít ve středních Čechách?
ANO,
i cizinci je mají rádi!
Proč NE?
Třeba kvůli bouračkám.
Středočeský kraj je průjezdní lokalitou, vedou přes něj všechny dopravní tepny
do Prahy. To je jedním z důvodů vysokého počtu dopravních nehod. Blízkost hlavního města se projevuje ale i jinak - absolventi středních škol si tu sice mohou vybrat ze tří specializovaných vysokých škol, avšak významnější veřejná universita
jim chybí, vysoké školy jsou v Praze. Je tu i málo lůžek v hotelích, byť je řada míst
v tomto regionu vyhledávanou výletní lokalitou. I přesto, že má kraj v hodnocení
víc slabých než silných stránek, je zřejmé, že pro život nenabízí špatné podmínky.
Na vědu a výzkum se ve Středočeském kraji
dává dvakrát více.
Pečovatelské domy pro seniory mají o 15 %
vyšší kapacitu.
Průměr v ČR 1 128 945 Kč*
Středočeský kraj 2 234 569 Kč*
Středočeský kraj 26,81*
Průměr v ČR 23,12*
Problémem je vysoká nehodovost – je tu o více než
80 % vyšší pravděpodobnost, že se stane dopravní
nehoda.
Průměr v ČR 5 394*
Středočeský kraj 9 870*
*počet dopravních nehod/rok
*počet lůžek/1000 seniorů
2 B
PÁTEK 14. LEDNA 2011
WWW.IDNES.CZ
střední čechy
Středočeši více bourají,
nejčastěji řidiči z Kladenska
Zápisník
*výdaje na 1 zaměstnance ve vědě a výzkumu v Kč
2 B
PÁTEK 14. LEDNA 2011
WWW.IDNES.CZ
střední čechy
Zápisník
Chceš si
vymýšlet?
Tak zaplať
Markéta
Zikmundová
redaktorka
MF DNES
J
aké měla v noci sny. Že má
vize o tom, kdy bude konec
světa. Řeči, které nikam nevedou. I takové telefonáty
musí poslouchat policisté a i
to by se mohlo brát jako zneužívání linky 158, protože je
mnohdy blokovaná i půl hodiny. Policisté třeba i zbytečně
pátrají po osobách. Stává se,
že žena pohřešuje manžela,
a on se přitom opil u kamaráda a zapomněl se po dvou
dnech vrátit domů.
Loni policisté hodiny hledali muže s kanystry, kteří údajně založili požár. Ale mladík si
z nich na lince 112 „vystřelil“.
Požár ani muži neexistovali.
Jsou to plané výjezdy, které
by měli chtít policisté po lidech zaplatit? Je to sporné. Pokud policii bude muset mladík
zaplatit odškodné za planý výjezd, doufejme, že příště, až se
opravdu něco stane, se lidé nebudou bát policii zavolat.
Na druhé straně by bylo skvělé, kdyby podobné vtipálky zaplacení odškodného odradilo.
PÁTEK 14. LEDNA 2011
WWW.IDNES.CZ
ČVUT postaví nové výzkumné pracoviště. Celý areál
bude na nevyužívaných pozemcích bývalé válcovny
Poldi Kladno nedaleko Buštěhradu. Stavět se začne
letos, učit se tady studenti budou už v roce 2013.
KLADNO Nové pracoviště na okraji
Kladna bude sloužit vědcům, studentům a doktorandům z ČVUT.
Výzkum se zaměří na nízkoenergetické stavby a sama budova bude
podle těchto kritérií fungovat také.
„Energii tady budou kromě jiného
zajišťovat sluneční kolektory, ty
budou třeba ohřívat vodu,“ říká
profesor ČVUT Zdeněk Bittnar.
Jeden z projektů, které v Kladně
budou čeští vědci zkoušet, je fotovoltaika zabudovaná do skla.
„Chceme vyzkoušet taková okna,
která by fungovala jako fotovoltaické články,“ říká profesor. Každé
okno by byla malá sluneční elektrárna. „Jak lze využít energii
ze slunce, zkoušíme v laboratorních podmínkách. Zde to chceme
uvést do praxe,“ vysvětluje Zdeněk
Bittnar. Kvůli zkouškám se postaví
obří haly, v nichž budou vědci konstruovat části domů ve skutečné
velikosti. „Na těch poté budeme
dělat pokusy,“ popisuje projekt
Bittnar.
Kladno si zvolili z praktických
důvodů. „Je to blízko našeho pražského kampusu, máme tady už jedno pracoviště a v budoucnu by
sem měla vést rychlodráha,“ říká
profesor.
Hlavní materiál bude dřevo
Smysl celého projektu je jednoduchý. „Je hodně různých teorií, jak
získávat energii z obnovitelných
zdrojů. Naším cílem je všechno nějak sjednotit, aby se to dalo využívat v praxi. Jako když máte dům,
chcete v něm pohodlně bydlet a
Vizualizace Nová budova ČVUT v Kladně.
přitom šetřit na energiích,“ upřesňuje profesor. Jedním z důležitých
stavebních materiálů, kterým se
nové centrum bude zabývat, je dřevo. „U nás se produkuje hodně dřeva, na obyvatele jsme mezi prvními ve světě. Ze dřeva se přitom staví málo. Pokud je to jedna z našich
významných surovin, musíme se
naučit ho lépe využívat,“ vysvětluje Bittnar s tím, že v budoucnu pů-
Vizualizace: ČVUT
jde ve světě hlavně o suroviny
a schopnost jejich využívání. Ušetří to nejen energii, ale přinese
i nové pracovní příležitosti.
Centrum Čabárna
Podobný projekt v okolí Kladna
vznikl loni. „Stavba by měla být podobná nízkoenergetickému centru Čabárna,“ řekl mluvčí radnice v
Kladně Vilém Frček. Jde o Cent-
Místní poplatky za psy a svoz
komunálního odpadu vybírá
berounský úřad za daný kalendářní rok vždy v období
od 1. ledna do 31. května. Poplatky mohou obyvatelé hradit
bezhotovostní platbou, složenkou a nebo přímo v pokladně,
v přízemí radnice na Husově
náměstí. Těm, kdo tak v daném termínu neučiní, hrozí
podle zákona o místních poplatcích navýšení poplatku.
V nejzazších případech hrozí
dlouhodobým
neplatičům
i exekuce. Od roku 2002, kdy
město poplatky za svoz odpadu vybírá, se dlužná částka občanů vůči městu vyšplhala na
3 miliony korun. Každoročně
se ji ale daří snižovat.
(rok)
Uživatelé drog tu nežijí, jsou v Praze.
Průměr v ČR 3,72*
INZERCE
Firma Sony ihned koupí tři byty Gars. 3+1/L v Praze. Děkujeme.Tel: 602/ 21 96 21.
Nemovitosti-prodej
Prodáme činžovní dům s výnosem (obchody, byty) Praha 5 - Smíchov. Volejte:
605083611 n. 221088169.
Majitel prodá objekt na Vinohradech u
metra. Cena: 9 mil. Kč. Volejte: 221088124 n.
605083611.
Nemovitosti-koupě
Hled. ke koupi rod. dům v Praze východ/
západ a okolí, do 5 mil. T: 605 193 054
Činžovní dům a půdní prostory koupí
investiční společnost, tel: 723 255 255.
Pronájmy
Majitel levně pronajme kanceláře 15 –
15.000 m2 v Praze 1, 2, 3 a 5. Cena od 5 E
/m2/měsíc. Volejte: 605083611, 221088146.
Majitel pronajme byty 2+1 – 3+1 na Vinohradech po rekonstrukci, cena od 8.500,- Kč
měsíčně. Volejte: 221088169 n. 605083611
kumu
Pronajmu kanceláře za 4.900,- Kč měsíčně
včetně služeb, u metra, bez provize. Volejte:
605083611 n. 221088169.
Nájmy
Pro managera hled. k pronájmu pěkný byt
3-4+1(kk) v Praze T: 722 083 967
Pracující CZ manž. hl. pronájem bytu
2+1(kk) v Praze, u MHD. T: 605 193 054
Hl. ke koupi byt 3-4+1 v Praze, min. 75 m2,
blízko MHD, ihned. T: 605 193 054
rum ekologické výchovy Kladno,
které bylo oceněno v soutěži Stavba roku 2010. Třípatrová dřevostavba slouží jako víceúčelové školicí centrum s ubytovací kapacitou
35 lůžek.
Obnovitelné zdroje využívá stále více objektů. V posledních letech začalo využívat energii z vody
nebo slunce i Národní divadlo.
„Odebíráme teplo z vltavské
vody. Speciálními postupy vodu
nasajeme z řeky, z té odebereme
určité teplo a vrátíme ji zpět,“ říká
zástupce technického ředitele Národního divadla Miroslav Růžička.
Divadlo si ze sbírky postavili
obyčejní lidé a teď si ho i vytápějí.
„Dá se to tak říct. Jeden ze způsobů vytápění je použitý ohřátý
vzduch. Ten návštěvníci třeba při
představení zadýchají a ohřejí, my
ho pak odebíráme a teplo z něj použijeme zpátky v divadle,“ vysvětluje Růžička s tím, že za alternativní zdroje získávání energie bylo
Národní divadlo už oceněno.
Josef Hora
Medvědi
z večerníčku
oslavili narozeniny
Neplatičům hrozí
i exekuce
Byty-koupě
redaktorka
MF DNES
RK hl. pro své pobočky kanc. a obch.
prostory po celé Praze. T: 722 083 967
RD Pha-východ, Mělník, Neratovice aj. pro
zahr. klienta. Prosím nabídněte. 774480445.
Obchodní spolupráce
Až 5000 Kč měsíčně navíc! Poskytněte
Vaše auto, plot či dům jako reklamní plochu
pro firmy z celé ČR. T: 841 111 148.
Koupím
Knihy staré i nové, též celé sbírky nebo pozůstalost, též pohlednice a plakáty, dobře
zaplatím a odvezu. Tel. 608 709 249
Medvědí bratři Matěj, Vojta
a Kuba, známí z populárního večerníčku Méďové, včera v Berouně oslavili jedenácté narozeniny.
Z darů jim jako obvykle udělala
největší radost velká balení medu
a hrozny vína. Do medvědária na
Městské hoře, kde žijí od svých
devíti měsíců, jim jako každý rok
přišel pogratulovat režisér Václav
Chaloupek, který trio chlupáčů
před lety uvedl na televizní obrazovku. Spolu s ním dorazily desítky lidí, kteří prostor před výběhem zcela zaplnili. Medvídci žili
nejprve u Chaloupka, když ale
povyrostli, nemohl se o ně už starat. Výběh na Městské hoře v Berouně byl podle filmaře i zástupců města nejlepším řešením.
Medvědí krasavci ale na „tátu“
nezapomněli, a hned ho běželi
uvítat.
(ČTK)
bavy pacientů, kteří v
ordinaci narazí na lékaře ze zahraničí, jsou
podle ředitelů nemocnic zbytečné. Kladou na ně stejné požadavky jako na ty české a samozřejmostí je jejich jazyková
výbava.
Je hezké slyšet, že se lékaři s
předsudky téměř nepotýkají.
Patřím mezi ty, kterým se
dnešní kosmopolitní a otevřený svět líbí, fandím tomu.
I já v něm mám možnost vycestovat do zahraničí a pracovat tam, stejně jako to udělalo
několik mých přátel. A všichni
se posunuli směrem na Západ.
A nálepka „ti z Východu“ by se
jim ani mně určitě nelíbila.
Člověk se v novém prostředí musí učit novým věcem,
jiné kultuře, jiným zvyklostem. To může být přínosné nejen pro něj, ale i pro jeho nové
okolí.
Přesun lékařů, ale nejen
jich, je celkem logický. Hlavně
ti mladí chtějí nasbírat zkušenosti a mít se lépe. A lépe bylo
přece vždycky na Západě.
Průměr v ČR 40,49*
BEROUN (pei) Silná obleva a déšť
přidělaly starosti středočeským hasičům a některým radnicím. Kvůli
zvýšené hladině a průtoku Berounky včera záchranáři pomáhali
v Černošicích, Dobřichovicích
a v chatové oblasti Karlík a Karlické údolí.
Hasiči už od rána jezdí čerpat
vodu ze sklepů po celém kraji.
V Berouně dnes dokonce vedení
města čeká třetí povodňový stupeň, který znamená ohrožení. Včera se proto už podruhé tento týden
sešla povodňová komise města
a pracovní štáb povodňové komi-
FAKTA
Předpověď počasí
na pátek a víkend
V celém Středočeském kraji má
v nadcházejících třech dnech pršet
jenom místy. V pátek bude
nad celým územím zataženo, ale
v sobotu už by mělo vysvitnout
i slunce a mělo by být polojasno.
Dnešní teploty se budou
pohybovat mezi 8 až 11 st. C.
V sobotu a neděli mezi 6 až
9 st. C., respektive 8 až 11 st. C.
Zdroj: www.chmi.cz
se. Už ve čtvrtek večer měla hladina řeky dosáhnout 320 centimetrů. „O aktuálním stavu budou občané informováni na webových
stránkách města, prostřednictvím
rozhlasu a vyrozumívacím systémem,“ uvedla mluvčí berounské
radnice Pavla Švédová.
Hasiči s policií, armádou, záchrannou službou, Povodím Vltavy a hydrometeorology připravili
zabezpečení případné krizové situace.
Kromě Berounky ale hydrometeorologové bedlivě sledují i ostatní
středočeské řeky. Včera dosáhlo
prvního povodňového stupně několik menších toků na Příbramsku, Benešovsku a Nymbursku,
také Vltava ve Vraňanech a Labe
na Mělníku.
„V následujících hodinách očekáváme vzestupy hladin na většině sledovaných toků, zejména pak
na tocích v povodí horní Berounky, Sázavy a na některých přítocích středního Labe,“ upozorňovali včera večer na svých internetových stránkách.
Předpověď počasí je pro Středočeský kraj na pátek a víkend přívětivá. Pršet má jenom místy.
STŘEDNÍ ČECHY Kdyby tisíce kladenských řidičů nedojížděly do
Prahy, ušetřili by si starosti s běháním po pojišťovnách. Každoročně
způsobí nejvíc dopravních nehod
ze všech okresů v regionu.
„Neznamená to, že jsou horší řidiči než ostatní, ale jezdí víc a po
Praze, kde je nejhustší provoz v republice. Proto ve statistikách pojišťoven zaujímají tak vysoké pozi-
ce,“ řekl MF DNES dopravní expert a spolupracovník ministerstva dopravy Jaroslav Hořín.
Do Prahy ze středních Čech denně dojíždí vlastními auty podle deset let starých dat Českého statistického ústavu sto patnáct tisíc
lidí. Další měření se uskuteční letos.
V kraji však každoročně přibývají tisíce nových obyvatel, jen loni
jich bylo přes tři tisíce. To je nejvíc
z celé republiky. A s tím také úměrně roste hustota silničního provozu.
Překvapením je Benešov
Hned za kladenskými řidiči jsou
mladoboleslavští, na které připadá
každá šestá nehoda ze sta, a benešovští řidiči s podobným umístěním ve statistice ČSOB Pojišťovny.
Zatímco řidiči s mladoboleslavskou espézetkou zavinili relativně
stejný počet nehod jako loni, míra
zavinění nehod řidičů z Benešova
je překvapením.
Loni i předloni přitom počtem
zaviněných nehod patřili na samý
chvost tabulky za rakovnické a kutnohorské řidiče. Všichni shodně
způsobili necelé čtyři nehody ze
sta.
Proč se řidiči z Benešova o tolik
zhoršili, experti nevědí. „Může to
být normální statistická odchylka
nebo třeba kvůli zvýšení provozu
na silnici I/3, která vede kolem tohoto okresního města.“
Hlavní tah z jihu Čech do Prahy
patří dlouhodobě mezi nejvytíženější a nejnebezpečnější silnice nejen v kraji, ale v celé republice.
V polovině prázdnin na ní na Benešovsku za jeden víkend zemřelo
šest lidí.
V pátek policisté zveřejní statisti-
ky všech dopravních nehod v republice, už teď lze však předpovídat, že mezi silnicemi první třídy
bude benešovská v počtu dopravních nehod na čele.
Středočeští policisté na letošní
rok připravili desítky dopravně
bezpečnostních akcí. Ke zlepšení
„kultury“ na silnicích nasadí i minikamery, kterými budou nahrávat dopravní přestupky.
„Letos se ale zaměříme i na další věci, jako například na bezpečné převážení předmětů a zvířat. I
kvůli tomu často dojde k nehodě,
řidiči se nedostatečně věnují řízení,“ řekl MF DNES policista Jan
Ptáček.
Pavel Eichler
FAKTA
Kde se nejvíc bourá
Kladno
Mladá Boleslav
Benešov
Mělník
Nymburk
Příbram
Nymburk
Kolín
Rakovník
Beroun
Kutná Hora
Adresa
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
Regionální redakce
vedoucí: Martin Rumler
tel.: 225 062 300
fax: 225 062 130
» [email protected]
Varovná čísla Za prvních jedenáct dní letošního roku se ve Středočeském kraji stalo 204 nehod.
Lékaře mohou nahradit cizinci
Regionální distribuce
vedoucí: Lenka Plachá
tel.: 225 064 173, fax: 225 064 175
» [email protected]
Inspektoři prodejní sítě
Eva Čepeláková, mobil: 602 180 358
pro okresy Praha západ, Beroun, Kladno,
Mělník, Příbram, Rakovník
Kateřina Myšková, mobil: 602 443 749
pro okresy Praha východ, Benešov, Kolín,
Kutná Hora, Mladá Boleslav, Nymburk
» [email protected]
Středočeský kraj 45,67*
» Pokračování ze str. B1
Do nemocnic přicházejí ze zahraničí hlavně mladí lékaři. „Absolventi se v prostředí kvalitní české
medicíny dostanou na úroveň našich lékařů,“ tvrdí ředitel kolínské
nemocnice Petr Chudomel.
„Často tu mají už i zázemí, rodinu a chtějí zůstat,“ říká za nemocnici v Příbrami Monika Boušková.
Naopak ti, kteří přijdou s delší
praxí, se mnohdy stejně musí v nových podmínkách znovu vzdělávat. „Dostávají se tak na úroveň
lehce po začátečníkovi a hlavní
část vzdělávání absolvují znova,“
popisuje Jedlička.
Někteří cizinci sem přicházejí
už studovat. A není vždy pravidlem, že si polepší. Mezi ty, kteří
by se ve své rodné zemi měli lépe,
patří například chirurg příbramské nemocnice Romesh Biswas.
Narodil se v Bangladéši a do Československa přišel v roce 1982, vystudoval lékařskou fakultu a od
roku 1994 pracuje v Příbrami.
S předsudky se prý setkává výji-
mečně. „Mám jen české občanství,
jinak bych se do Bangladéše hned
vrátil. Ačkoli mám Česko rád, lékaři se tu mají mnohem hůř, pracujeme někdy celé noci a platové ohodnocení je v Bangladéši dokonce
i ve státním sektoru lepší než
tady,“ říká Biswas. Akci Děkujeme,
odcházíme podporuje, ačkoli sám
výpověď nedal.
Alena Rokosová
E-maily podle vzoru [email protected], @mafra.cz
PŘEDPLATNÉ 225 555 522
INZERCE
Hl. ke koupi byt 3-4+1 v Praze, min. 75 m ,
blízko MHD, ihned. T: 605 193 054
2
Nemovitosti-prodej
Pro svého klienta hledám cihl. byt 3+1, 2+1
do 6 mil. v Praze. Volejte 222 251 346
Majitel prodá nemovitost vhodnou na sídlo
firmy v blízkosti centra. Tel: 605083611 n.
221088165.
Peníze ihned za Váš byt v Praze. OMEGA
REALITY. Tel.: 724 370 102.
Majitel prodá objekt na Vinohradech u
metra. Cena: 9 mil. Kč. Volejte: 221088124 n.
605083611.
MF DNES vás zve na výstavu
4.11. 2010 – 31.1. 2011 v Mánesu
Petr Nikl & spol.
*počet cizinců/1000 obyvatel
Kým se necháte raději ošetřit?
Cizincem, nebo českým lékařem?
Pište na [email protected]
Nemovitosti-koupě
Nechcete se dohadovat s nájemníky o výši
nájmu nebo se dokonce soudit o určení jeho
výše? Chcete se konečně zbavit starostí ?
Koupíme Váš činžovní dům v Praze! Zavolejte a do týdne dostanete cenovou nabídku.
Nejsme realitní kancelář, jsme přímý investor. Neslibujeme, platíme. V roce 2010
jsme investovali přes 900 milionů Kč. Tel:
222 540 069, 221 088 132.
Hled. ke koupi rod. dům v Praze východ/
západ a okolí, do 5 mil. T: 605 193 054
Pro svého zahr. klienta hledám vilu v Praze
do 30mil. Ing.Balounová tel.: 222 251 346
Pro svého klienta hledám RD do 5mil. a do
50km od Prahy. Ing. Balounová, 775355223
Činžovní dům a půdní prostory koupí
investiční společnost, tel: 723 255 255.
Pronájmy
Majitel pronajme obchodní a skladové prostory o velikosti až 100.000 m2 přímo u
metra Zličín. Nájem od 1E /m2. Volejte:
605083611 n. 221088124.
Pronajmu kanceláře za 4.900,- Kč měsíčně
včetně služeb, u metra, bez provize. Volejte:
605083611 n. 221088169.
Majitel pronajme byty 2+1 – 3+1 na Vinohradech po rekonstrukci, cena od 8.500,- Kč
měsíčně. Volejte: 221088169 n. 605083611
Nájmy
Dobytek potulující se obcí
zmizí do konce ledna
ŘÍČANY (buš) Volně se pohybující
stádo dobytka v Dolní Lomnici
u Prahy stále ohrožuje obyvatele.
Včera se ale dohodl starosta Říčan
Vladimír Kořen s majitelem zvířat
Jindřichem Bauerem, že do konce
ledna pro dobytek najde ustájení.
Už 1. února půjdou úředníci zkontrolovat, zda slib chovatel dodržel.
„Pan Bauer řekl, že býci půjdou
na jatka. V případě krav, některé
jsou březí, má čas do konce ledna,
Příjemná pohledná štíhlá žena 40 let ráda
pozná seriózního velmi dobře situovaného
muže k nezávaznému vztahu s finanční výpomocí. Upřednostňuji muže staršího, který
ocení věrnost. Praha a okolí. Zn. 5668
Zvířata
aby jim sehnal ustájení,“ uvedl Kořen. Pokud tyto podmínky majitel
nesplní, vstoupí do toho úřad.
O dobytek se postará sám.
Zvířata začala být bezprizorní
loni na jaře, kdy musel opustit jejich majitel statek kvůli majetkovým sporům.
strednicechy.idnes.cz
Více o bezprizorním stádu a problémech,
které působí, na strednicechy.idnes.cz.
Zadám šťěňata NO s PP. Tel: 602 403 647
Seznámení
Zaujme-li Vás nějaký inzerát,
volejte na telefon 773 120 800, nebo pište
[email protected] Naše asistentka Vám domluví
bezplatně schůzku s danou osobou v příjemné restauraci.
Jarmila VŠ/28/164 svobodná.
Doposud neměla štěstí potkat správného muže.
Jaromír VŠ/27/175 chytrý, pohledný.
Milé slečny jsou zvány na sushi.
Jitka VŠ/36/169 příjemná, seriozní.
Chce založit rodinu.
Jirka 39/183 seriozní, manuálně pracující.
Chce založit rodinu.
Pracující CZ manž. hl. pronájem bytu
2+1(kk) v Praze, u MHD. T: 605 193 054
Petr Bc/41/190 nechce již být sám.
Chce založit rodinu.
Letecká společnost hledá byty/domy v okolí
letiště a v Praze. RK nevolat! T: 776 699 208
RD P 6,Nebušice, Statenice k pronáj.hl., pro
klienta zahr. firmy s rodinou. T: 774 480 453
Lékař hledá byt v Praze. Vyřizuje OMEGA
REALITY. Tel.: 724 353 772.
Firma shání byty pro zaměstnance v Praze.
Tel.: 274 78 44 28.
Ona hledá jeho
Koupím
Knihy staré i nové, též celé sbírky nebo pozůstalost, též pohlednice a plakáty, dobře
zaplatím a odvezu. Tel. 608 709 249
Koupím starší i novější knihy, možno i celé
pozůstalosti. T: 603 583 950.
Pro managera hled. k pronájmu pěkný byt
3-4+1(kk) v Praze T: 722 083 967
RK hl. pro své pobočky kanc. a obch.
prostory po celé Praze. T: 722 083 967
Průměr v ČR 1,53*
Středočeský kraj 2,22*
Zdroj: ČSOB Pojišťovna
Průměr v ČR 44,87*
Firma Sony ihned koupí tři byty Gars. 3+1/L v Praze. Děkujeme.Tel: 602/ 21 96 21.
Byty-koupě
Průmysl kraji přináší spoustu pracovních
příležitostí, ale i o polovinu vyšší produkci
nebezpečného odpadu.
Ilustrační foto: Radek Cihla, MF DNES
Mladí lidé odchází studovat jinam.
Inzertní oddělení
vedoucí: Ondřej Vysypal
tel.: 225 063 420, fax: 225 063 415
» [email protected]
otevřeno denně 10:00–19:00
kromě pondělí
7,40
6,41
6,10
5,75
5,52
5,70
5,52
4,80
4,73
4,43
4,30
Index nehodovosti středočeských
řidičů v roce 2009. Hodnota
vyjadřuje počet zaviněných nehod
na sto událostí, které řešila
pojišťovna.
střední čechy
Městská hora v Berouně
Foto: Michal Sváček, MF DNES
Tající sníh a déšť zvedají hladiny řek v kraji
Středočeští řidiči trpí silným provozem na silnicích v
kraji. Kvůli tomu relativně často bourají. Nejčastěji ti s
kladenskou espézetkou. Horší řidiči než ostatní však
podle expertů nejsou.
O
Matěj, Vojta a Kuba
BEROUN
Casino President přijme zaměstnance na
pozici pokladní a krupiuér. Informace na
adrese: Nám. Curieových 100, Praha 1. Tel.:
234 614 113 po 18:00 hod.
Alena
Rokosová
Nové výzkumné centrum:
co okno, to sluneční elektrárna
Krátce
Zaměstnání nab.
Západ vždycky
lákal. A dnes
to není jinak
Středočeský kraj je pro cizince atraktivní
lokalitou, žije jich tu o desetinu více.
ČTVRTEK 13. LEDNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Michaela VŠ/43/163 rozvedená, dobře vydělávající. Hledá muže, který má hodně volného času.
Michael VŠ/48/175 rozvedený, bezdětný, pěkný
dům, auto. Hledá ženu, která chce mít děti.
Světlana SŠ/55/164 původem z Ukrajiny,
v Čechách 20 let, dobře vaří, cítí se sama.
Michael VŠ/55/190 velmi vysoká životní úroveň.
Hledá elegantní ženu.
Více informací, inzerátů najdete na stránkách
www.seznamka-praha.cz. Seznamka Praha má
kancelář: Jindřišská 24, Praha 1.
Chcete-li si domluvit schůzku, volejte 773 120 800.
Středočeský kraj 3,98*
Který úspěšný muž nemá čas se seznámit
přes agentury, chce ženu stejných kvalit moje plus - je mi 60 let. SMS t.: 777829969
Vzdělání a kurzy
Maturita dálkově, externě. 602 360 166.
*% studentů studujících na VŠ ve svém kraji
Hygienici kontrolují šestkrát méně dětských
hřišť než v jiných částech republiky.
Po setkání s řediteli nemocnic Rath ujistil, že péči zachovají v odpovídající kvalitě. Jak, to nevysvětlil
Nemocnice tvoří krizové plány. Mlčí o nich
Alena Rokosová
Jako zaklínadlo, kterým se ředitelé
krajských nemocnic oháněli, působilo včerejší datum 13. ledna. Už
když začali lékaři podávat své výpovědi v rámci akce Děkujeme, odcházíme, věděli, že se ten den sejdou nad krizovými plány s
hejtmanem Davidem Rathem.
Opravdu se sešli. Po více než hodinové schůzce předstoupili všichni před novináře, které kvůli ní
svolali na tiskovou konferenci.
A pak zarytě mlčeli. Respektive
neřekli nic konkrétního. Nechtěli
komentovat ani to, co už do médií
o možných řešeních řekli.
Pouze hejtman promluvil.
Ovšem jen aby ujistil, že nemocnice chtějí poskytovat akutní i plánovanou péči zhruba ve stejném rozsahu a termíny operací by se prodlužovat neměly. Podle něj bude
zajištěn chod nemocnic a péče v
odpovídající kvalitě.
Co to znamená a jakými organizačními změnami toho chtějí ředi-
telé po odchodu více než 140 lékařů dosáhnout, nevysvětlil.
„Lékaři reagují na informace
v médiích podrážděně, jsou
pod psychickým tlakem. Takže už
nebudeme nic komentovat,“ odpověděl Rath.
Nastoupení ředitelé a ředitelky
všech krajských nemocnic stáli
vedle hejtmana jako jeden muž.
Konkrétní dotazy novinářů končily v autu. Na otázku, k čemu taková tisková konference je, měl
hejtman odpověď: „Ne vždycky se
Středočeský kraj 1,70*
*počet uživatelů drog/1000 obyvatel
řekne něco nového. To jen vy novináři pořád něco nového potřebujete, ale my nejsme kabaret, abychom stále něco nového předváděli,“ reagoval a ještě se „obul“ do
zdravotních pojišťoven: „Slétají se
nad nemocnice jako supi nad
mršinou a už špiclují, kde by nám
daly ještě méně peněz.“
Co čeká pacienty po 1. březnu,
kdy mohou v nemocnicích chybět
desítky lékařů? Ani 13. leden, kterým se kraj a nemocnice „oháněly“, odpovědi nepřinesl.
Průměr v ČR 2,57*
Středočeský kraj 0,40*
*nebezpečný odpad v t/10 obyvatel
Partner projektu
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel v jednotlivých krajích ČR. Pomocí dat analyzuje v regionech
lyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
současný stav situace dle 54 kritérií v osmi oblastech, kterými jsou ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská spoděti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, lečnost
rozvoj infrastruktury,
občanská
společnost
a tolerance,
podmínky práce
a bez-kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
a tolerance, podmínky
práce
a bezpečnost.
Vedle samotného
zmapování
pečnost. O vašem kraji a jeho silných a slabých stránkách
se dočtete
panelech
7 až vyznávají.
20. VedleI proto
samotného
zmapování
kvalityvýznamné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
sledovat hodnoty,
jež na
občané
skutečně
se do projektu
zapojily
života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě sledovat
hodnoty,
občané
vyznávají.
I proto
jsme oslovili
významné
osob-národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
přiřadily
své jež
vlastní
váhyskutečně
důležitosti
a sestavily
tak pomyslný
hodnotový
žebříček
nosti, které k těmto osmi oblastem přiřadili váhy důležitosti
a sestavili
tak pomyslný
tak známe
letošní Místo
pro život.hodnotový žebříček národa. O něm a výsledcích
krajů v jednotlivých oblastech se více dozvíte na panelech 2 až 6.
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně ana-
Ideální místo
však každý
z nás někde
jinde. Jak jsteJaké
na tom
Co je podstatné právě pro Vás?
A kde je ideální místo k životu podle vás? Každý přikládá
váhu k životu
něčemumá
jinému,
preference
jsou individuální.
jsouVy?
ty vaše?
SI SVÉ MÍSTO
PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOTNAJDĚTE
NA STRÁNKÁCH
WWW.MISTOPROZIVOT.COM!
*počet dětských hřišť kontrolovaných hygieniky/1000 obyvatel
Partner partneři
projektu
Mediální
Mediální
partneři
Zpracovatel
výzkumu
Zpracovatel výzkumu
Žít na Ústecku?
Proč ANO?
Kvůli péči o seniory.
Proč NE?
Není tu čistý vzduch.
severní čechy
PÁTEK 28. KVĚTNA 2010
WWW.IDNES.CZ
B 3
Do tří let pojedeme novými
vlaky, Senioři
pohodlněji
a
rychleji
mají o 50 % vyšší šanci najít místo
estující v kraji mají do tří let vozit na frekventovaých tratích nové, pohodlnější vlaky. Leckde díky
chlosti soupravy stráví lidé na cestě méně času.
eské dráhy nahradí až třicet let staré vozy zbrusu
ovými, v plánu je 7 souprav téměř za miliardu.
FAKTA
tak učiní, má totiž velkou šanci
uspět, protože jeho vozy Desiro
už České dráhy na regionálních
tratích používají a mají na jejich
provoz potřebná povolení. Zda to
tak ale nakonec bude, to je v této
době zatím jen spekulace.
A stejně tak se nedá s určitostí
říct ani to, kdy vlaky vyjedou. Hovoří se sice o třech letech, ale podle Žaludy není vyloučeno, že by se
první nové soupravy mohly v Karlovarském a Ústeckém kraji objevit už v závěru roku 2011. Ceny
jízdného přitom podle něj zařazení nových vozů neovlivní.
v pečovatelských domech a penzionech.
VERNÍ ČECHY Mnohem pohodlK pořízení nových vlaků se zaší a bezpečnější cestování po ževázaly ČD ve smlouvě „o zajištění
nici by si měli už zanedlouho užídopravní obslužnosti“, kterou loni
lidé na severu a západě Čech.
uzavřely v obou krajích na deset
let. Právě tato dlouhodobá smlouské dráhy plánují v brzké době
va pak umožnila ČD podat žákoupit pro Ústecký a Karlovardost o dotaci z Unie.
ý kraj nové osobní vlaky pro
Vlaky, přesněji soupravy, které
ovoz na regionálních tratích.
budou České dráhy volit z nabínové soupravy hodlají utratit
dek ve výběrovém řízení, musí
bližně 1,5 miliardy korun a cessplňovat celou řadu podmínek.
ícím by je měly na klíčových
Například musí mít moderní intesách v obou regionech nabídriér s čalouněnými sedačkami, kliut do tří let.
matizovaný a bezbariérový vnitř„Pro Karlovarský kraj pořídíme
ní prostor a v neposlední řadě za
t souprav za 420 milionů kojízdy blokované dven, pro Ústecký kraj
ře, aby nemohlo dok dokonce sedm
„Moderní dvoudílné
jít k náhodnému vyuprav téměř za mimotorové jednotky
padnutí cestujících z
rdu korun,“ uvedl
cestujícím nabídnou
vlaku.
nerální ředitel Česúplně nový komfort
Zcela záměrně přich drah (ČD) Petr
cestování.“
tom
dráhy volí motouda.
Petr Žaluda
rové vlaky. Jejich výDalší dvě soupragenerální ředitel ČD
za 170 milionů kohodou je možnost pron navíc podle jeho
vozu na páteřní elekv zajistí spojení mezi oběma
trifikované trati i na tratích bez
iony. „Moderní dvoudílné moelektrifikace, třeba na lokálkách v
ové jednotky přitom cestujíKrušných horách. Díky tomu je
m nabídnou úplně nový komotevřená možnost jejich budoucít cestování,“ prohlásil Žaluda
ho využití třeba na přímých spojích z krajského města do okrajoedevčírem na karlovarském krajvých oblastí regionu mimo hlavém úřadě, kde podepsal smlouní trať nebo využití mimo dopravo využití peněz na pořízení vlaní špičku a o víkendech.
z dotace EU.
„Zásadní změna v komfortu jízVlaky mohou vyjet i dříve,
čeká do tří let všechny cestujíceny se prý nezmění
na páteřní trase z Mariánských
zní přes Cheb do Karlových
Možností, jakými soupravami se
rů a dále směrem do Kadaně
budou cestující vozit, je několik.
Ústeckém kraji,“ doplnil mluvčí
Na evropských kolejích se v souD Petr Šťáhlavský.
časné době pohybují třeba sou-
Jaké podmínky musí
splňovat nové vlaky
ezi lidmi velký zájem.
Foto: Iveta Lhotská, MF DNES
PLICE (lch) Padá vám při předpaní obou rukou jedna dolů? Dělá
m problém zopakovat a přečíst
nu větu? Zůstává vám při úsmějeden koutek dole? Okamžitě vydejte lékaře. Souběh těchto čtyř
znaků totiž může znamenat, že
ávě proděláváte cévní mozkou příhodu.
Tento jednoduchý test se naučinávštěvníci včerejšího Dne otených dveří na neurologii teplicnemocnice. Mohli si tu také
mo jiné nechat zdarma změřit
k či cholesterol, na obě vyšetřese tu stály fronty. Akce byla zančením celorepublikové kampa30 dnů pro léčbu a prevenci cévmozkové příhody, ta se v průbědubna a května konala také v
omutově, Ústí a Děčíně.
Lidé také mohli na vlastní oči a
římém přenosu vidět náročný
erativní zákrok, při kterém tepí chirurgové čistili pacientce krvici, tedy důležitou tepnu, která
vádí krev do mozku. „V rámci
šeho chirurgického pracoviště
o jeden z nejdelikátnějších výko, jaký tu provádíme. Protože co
je citlivějšího než mozek?“ uvedl
Petr Zajíc, cévní chirurg teplické nemocnice. Dodal, že loni se tu těchto
zákroků provedlo zhruba 50. Když
je krční tepna zúžená, do mozku se
dostává méně krve. Na jejích stěnách při zužování dochází k nebezpečným změnám, může se na nich
srážet krev a uvolněná krevní sraženina pak mnohdy přivodí mrtvici.
Preventivní účinek
„Operace má vždy preventivní účinek, zabrání dalšímu průběhu choroby,“ dodal Zajíc s tím, že se často
provádí u pacientů, kteří již jednu
mozkovou příhodu prodělali.
„Céva se musí vypreparovat, otevřít, vyčistit a znovu zašít,“ popsal
lékař. Celá operace se natáčela na
kameru a obraz z operačního sálu
se přenášel na plátno v přednáškové místnosti nemocnice.
Podle statistiky teplické nemocnice jsou lidé z tohoto regionu cévními mozkovými příhodami stíháni častěji než jinde. Podle výpočtů
připadá asi 300 případů na 100 tisíc obyvatel, v jiných částech republiky je to přitom asi třikrát méně.
Kromě znečištěného ovzduší trápí kraj
i nebezpečný odpad, kterého se vyprodukuje
o polovinu více než v ostatních krajích.
Další vlaky se modernizují
Moderní interiér s čalouněnými
sedačkami a klimatizovaný vnitřní
prostor.
Nízkopodlažní bezbariérové
řešení umožňující snadné cestování
maminkám s kočárky, seniorům a
vozíčkářům.
Dveře ovládané tlačítky a za jízdy
bezpečnostně blokované, aby se
předešlo možnému vypadnutí
cestujících z vlaku.
Audiovizuální informační systém,
ze kterého se cestující dozvědí mj.
název příští a cílové stanice.
pravy Desiro, které vyrábí firma
Siemens, souprava společnosti Alstom nazvaná Lind, nízkopodlažní motorový vůz švýcarské firmy
Stadler, vůz Škody Transportation,
společnosti Pesa, vlaky Bombardier či vlakové soupravy vyrobené v Chorvatsku nebo Srbsku. To
vše jsou podle zainteresovaných
odborníků firmy, jež mohou požadované vozy dodat. Která souprava to nakonec bude, rozhodne výběrové řízení a také fakt, zda
se výrobci těchto vlaků do mezinárodní soutěže přihlásí. Dá se
předpokládat, že třeba Siemens
České dráhy zahájily v obou regionech i modernizaci svých současných souprav. Na několika tratích
jezdí částečně nízkopodlažní motorové jednotky Regionova. Ty nabízejí komfortní cestování i vozíčkářům a mají mj. moderní toalety
s uzavřeným systémem, které lze
používat i ve stanici.
Na pokrytí prokazatelné ztráty v
systému základní dopravní obslužnosti v letošním roce zaplatí Ústecký kraj Českým drahám přibližně
471 korun. Karlovarský kraj za vlaky utratí kolem 130 milionů korun,
od státu k tomu dráhy dostanou
72,2 milionu.
O provozování osobní dopravy
ve čtyřech krajích včetně Ústeckého usilovala i firma RegioJet, kterou vlastní společnost Student Agency podnikatele Radima Jančury.
Mezi Děčínem a Krupkou a Ústím
a Litvínovem nedávno dokonce na
několik dní propagačně jezdila jedna její souprava. Kraje ale už předtím nevypsaly výběrová řízení a
uzavřely desetileté smlouvy s Českými drahami. Výsadní postavení
ČD a postup krajů Jančura dlouhodobě kritizuje a chce si stěžovat v
Bruselu.
Radek Duchoň
Ústecký kraj 34,88*
Stěhování aligátora
ze země vytrhl dvoukubíkový buk i
s kořenovým balem a odhodil ho o
tři metry dál. Ani letití pamětníci
nepamatují, aby vítr takhle přemístil několikatunové břemeno.
Bouřka provázená větrnou smrští navíc připravila několik desítek
domácností na Českolipsku a Liberecku o dodávky elektřiny, sklepy a
přízemí 14 domů v Chotyni zase zaplavila voda s bahnem z polí. Na
řadě míst padaly i kroupy.
Až obě lesní správy uvolní zavalené cesty, pustí se do zpracovávání
popadaných stromů. Dřevo přitom
využijí místo původně plánovaného
kácení, takže celkový roční objem
těžby nebude překročen.
Kraj podpoří důchodce 20 miliony
SEVERNÍ ČECHY (tka) Zdravotnické
pomůcky, nový nábytek a další vybavení pro klienty za 20 milionů
korun si mohou během letoška pořídit severočeské domovy důchodců. Peníze dostanou od kraje navíc
ke svému rozpočtu ze speciálního
dotačního programu.
„Od sponzorů bychom takovou
částku najednou nikdy nedostali,
a kdybychom si na vybavení chtěli
sami našetřit, trvalo by to určitě několik let,“ těší příspěvek ve výši 750
tisíc korun ředitelku lounského Domova pro seniory U Spravedlnosti
Janu Černou.
Dotaci už získaly či získají všechny domovy v kraji. Podmínkou přidělení bylo, že peníze užijí výhradně pro důchodce. „Nejsou na školení zaměstnanců ani pro ošetřovatelský personál, ale jen pro klienty,“
potvrdil krajský radní a místostarosta Loun Jan Čermák.
Lounský domov už má plán, co
nakoupí. „Pět set tisíc dáme na zaří-
zení společných prostor, 95 tisíc na
vybavení zahrady. Sto tisíc na madla do chodeb, koupelen a WC a 60 tisíc na nákup pomůcek pro bazální
stimulaci, což jsou speciální polštářky na léčbu dotykem,“ vypočítala
Černá.
Jakým způsobem přidělené peníze utratí, už vědí i v Podbořanech.
Za 630 tisíc pořídí novou vanu, do
které je možné přesunout i ležícího
důchodce. V Libochovicích zase za
750 tisíc nakoupí nové postele.
„Chceme pořídit klientům nová polohovací lůžka. A kromě toho plánujeme i nové vybavení pro jednolůžkové pokoje,“ uvedla vedoucí domova Marie Stožická.
DUBÍ (art) Vlastní hloupost a arogance podpořená navíc ještě dávkou alkoholu přivedla do velkých
potíží jednoho muže v Dubí. Kvůli
tomu, že nejprve neposlechl radu
strážníků, mu nyní hrozí roční vězení a vysoká pokuta.
K události došlo v centru města,
když městští strážníci zahlédli řidiče, jak parkuje svůj vůz na přechodu pro chodce.
„Tady nemůžete stát, musíte si
přeparkovat,“ snažil se mu domluvit jeden z policistů. „To bych měl
daleko do obchodu,“ odmítl muž
poslechnout.
Hlídkujícím policistům nezbylo
nic jiného než s dotyčným řešit dopravní přestupek.
„Při tom pak zjistili, že jeho auto
nemá platnou technickou prohlídku, muž vůbec nevlastní řidičské
oprávnění a navíc je z něj cítit alkohol. Dechová zkouška ukázala 2,6
promile,“ popsal velitel dubských
strážníků Tomáš Pykal.
Muž tak skončil v rukou státní policie a nyní mu hrozí až roční vězení a pokuta až 50 tisíc korun.
Ústecký kraj 2,38*
Průměr v ČR 15,84*
LITOMĚŘICE, DĚČÍN
*% chráněných oblastí na celkové ploše kraje
Litvínovský Unipetrol Podle údajů z Integrovaného registru znečišťování patří chemička Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova k těm, které nejvíce špiní vzduch v kraji.
V Ústeckém kraji je ve srovnání s ostatními
regiony o polovinu více narkomanů.
Před třiceti lety se mlhou znečištěnou exhalacemi z
továren nedalo ani projet, jak byla hustá. Dnes je na
severu Čech situace lepší, i přesto je ale vzduch stále
plný škodlivin a zkracuje život i o několik měsíců.
SEVERNÍ ČECHY „Za mlhou hustou
o 10 měsíců. V kraji je to ještě mnotak, že by se dala krájet...“ Právě těhem více,“ říká Miroslav Šuta, lémito slovy začínají populární telekař, který se specializuje na zdravotvizní večerníčky o skřítkovi Rákosní rizika znečištěného životního
níčkovi. V jeho případě jde o mlhu
prostředí.
Hlavní problém regionu vidí v
neškodnou. Ne tak na severu Čech.
tom, že velké množství zdrojů zneV některých částech kraje bývají
čištění je koncentrováno na relativmlhy ještě hustší než ta v pohádce a
ně malém a hustě obývaném úzes ohledem na zdraví lidí rozhodně
mí. „Navíc z velké části špatně odvěnebezpečnější.
trávaném,“ upozorňuje.
„Snad žádná z kamarádek neměV řeči čísel vypadá vzduch v kraji
la dítě, které by netrpělo na průdušky,“ vzpomíná Jana Malíková z Mostakto: největší znečišťovatelé do něj
tu na zdejší život na přelomu šedepodle Integrovaného registru znečišťování zřízeného ministerstvem
sátých a sedmdesátých let minulého století.
životního prostředí za rok vypustí
4,79 milionů kilogramů oxidu uhelJejí manžel tehdy jezdil do práce
v jednom z místních hnědouhelnatého, 54,59 milionu kilogramů
ných dolů. Občas dostal kvůli žlutaoxidů dusíku, 56,87 milionů kilogravé mlze od řidiče automů oxidů síry, 1,6 milibusu „zpožděnku“.
onu kilogramů polétaMlha byla tak strašná,
vého prachu a také třeže jet v ní nebylo vůba přes 1 500 kilograbec možné, aby vůz nemů rtuti nebo přes 2
skončil převrácený v milionů kilogramů oxidu
200 kilogramů olova a
příkopu u silnice.
uhelnatého, oxidů dusíku, jejich sloučenin.
„Normálně
jsme síry a polétavého prachu
Údaje jsou z roku
měli třeba dvě hodiny vypustily loni do ovzduší
2008, ale vzhledem k
omluvené a proplace- velké podniky v kraji
tomu, že nedošlo k záné. Jak ta mlha vypadasadní proměně zdejšího průmyslu, byly podobné i loni.
la, se přitom nedá ani popsat. Prostě
Mezi ty, kdo nejvíc špiní zdejší
nebylo skoro nic vidět,“ vypráví
vzduch, patří podle registru elektdnes 66letý pan Vladimír. „Domluvirárny v Prunéřově, Tušimicích, Ledli jsme se a jeden z nás šel po krajnici před autobusem. Podle jeho obryvicích a Počeradech patřící do skusu se řidič držel na silnici. Když už
piny ČEZ, dále pak chemičky Unipebyl ten člověk promrzlý, vystřídal
trol RPA v Záluží u Litvínova, lovoho další. Někdy nešlo ani to. Autosická Lovochemie a teplárny v Kobus nejel,“ líčí.
mořanech či Trmicích. V oxidu
uhelnatém vede čížkovická cemenZ komínů do plic
tárna Lafarge Cement.
Registr ministerstva ale nijak neSeverní Čechy patří dlouhé desítky
pracuje s dalšími znečišťovateli a
let k místům s nejhorším ovzduším
obřími zdroji prachu, jakými jsou
v Česku. Dýchal se tu prach z komípovrchové doly na Mostecku, Chonů elektráren a dolů, oxidy síry, dumutovsku a u Bíliny, a také se silničsíku, těžké kovy a další látky, jež se
ní dopravou, která je považována
pohybují na čelných příčkách škodlivin nebezpečných pro lidské zdraza znečišťovatele, jehož podíl se neví. Dnes je situace sice mnohem lepustále zvětšuje.
ší, i tak je ale Ústecký kraj místem,
„Silniční doprava je velký zdroj
kde slovní spojení „čistý vzduch“ je
prachu a oxidů dusíku. Její problém
na mnoha místech stále něco nedoje v tom, že z výfuku přiletí škodlivisažitelného.
ny prakticky okamžitě k lidem. Pokud přes nějakou vesnici projíždí
„I přes řadu zlepšení patří mezi
mezinárodní tranzitní doprava, je
oblasti s nejvíce znečištěným ovzduto pro její obyvatele velmi nepříjemším v republice. A podle porovnání
né,“ říká Jan Rovenský z ekologicképrovedeného Evropskou agentuho hnutí Greenpeace.
rou pro životní prostředí bohužel i
Při sledování znečištění ovzduší
kvůli tomu stále patří Česko mezi
je důležité rozlišit mezi emisemi,
nejhorší země v Evropské unii z hletedy úniky do ovzduší z jednotlidiska kvality ovzduší - v průměru
vých zdrojů (ty sleduje ministerský
zkracuje každému Čechovi život asi
Průměr v ČR 3,72*
118
Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831
www.mfdnes.cz
Ústecký kraj 5,86*
*počet uživatelů drog/1000 obyvatel
FAKTA
Škodliviny v ovzduší
Nebezpečné látky, které vypouštějí
v Ústeckém kraji do ovzduší zdejší
velké podniky. Údaje jsou uvedené
v kilogramech.
oxid uhelnatý (CO)
rok 2008
rok 2004
Lafarge Cement, a.s.
1 550 000
2 600 000
Elektrárny Prunéřov
1 310 000
1 150 000
Elektrárna Počerady
1 090 000
1 290 000
Unipetrol RPA, s.r.o.
804 000
769 000
Energy Ústí nad Labem
37 500
523 000
celkem kraj
4 798 499
6 638 634
oxidy dusíku (NOx/NO2)
rok 2008
rok 2004
Elektrárny Prunéřov
16 700 000
15 800 000
Elektrárna Počerady
13 700 000
15 500 000
Unipetrol RPA, s.r.o.
5 690 000
5 680 000
Elektrárny Tušimice
4 590 000
9 080 000
AGC Flat Glass Czech
3 810 000
2 920 000
celkem kraj
54 596 505
59 890 570
oxidy síry (SOx/SO2)
rok 2008
rok 2004
Elektrárny Prunéřov
15 400 000
13 400 000
Elektrárna Ledvice
10 000 000
8 170 000
Unipetrol RPA, s.r.o.
6 140 000
9 330 000
Elektrárny Tušimice
5 630 000
10 500 000
Elektrárna Počerady
5 090 000
6 950 000
celkem kraj
56 876 105
67 832 302
polétavý prach (PM10)
Elektrárny Prunéřov
640 000
údaje nejsou
Elektrárna Počerady
324 000
údaje nejsou
Unipetrol RPA, s.r.o.
215 000
255 000
AGC Flat Glass Czech
197 000
187 000
Mondi Štětí a.s. (celulozka)
88 100
112 000
celkem kraj
1 607 590
554 578
Zdroj: Integrovaný registr znečišťování
registr) a imisemi, tedy tím, co zjednodušeně řečeno spadne lidem ze
vzduchu zpět na hlavu. Podle Rovenského jsou největším plošným
zdrojem emisí na severu Čech hnědouhelné velkolomy.
„I na snižování prašnosti samozřejmě jsou technologie. Primárně
pomáhá třeba zkrápění nebo kapotování pásových přepravníků. Přirozeným filtrem jsou pásy zeleně
mezi doly a obcemi. Kombinací
opatření lze prašnost značně snížit,“ upozornil Rovenský.
A jak vidí svůj podíl na „těžkém“
severočeském vzduchu sami znečišťovatelé? „Samozřejmě víme, že každý prach lidi obtěžuje, a bojujeme s
tímto problémem. Na ochranu obyvatel před prachem a hlukem budujeme ochranné valy a zelené pásy.
Spolupracujeme s obcemi na řadě
opatření, jako je třeba vysazování
zeleně v obcích nebo lepší komunikace pro snadnější čištění. Letos přistoupíme k testování protiprašných
mlhových děl, která by měla chránit
nejvíce exponovaná místa,“ sdělil
Vladimír Budinský, mluvčí Severočeských dolů, které za týden spolupořádají druhou konferenci pojmenovanou výstižně Stop prach.
„V letech 1992 - 1998 proběhla
takzvaná první vlna ekologizace elektráren, která spočívala v jejich odsíření. Emise SOx byly sníženy o 92%,
NOx o 50%, tuhých znečišťujících látek o 93% a CO o 77%,“ doplnil Ota
Schnepp, mluvčí ČEZ pro severní
Čechy. „Do konce roku 2020 pak dojde v kraji proti roku 2007 ke snížení
ročních emisí oxidů dusíku o 65%,
oxidu siřičitého o 67% a znečišťujících tuhých látek o 48%. Významně,
a to o 30% poklesne i emise CO2,“ slíbil dále.
Ondřej Černý
Lékař: Chtějí vůbec lidé
lepší životní prostředí?
CHOMUTOV (čer) Množství elektráren, dolů, chemických továren a
dalšího průmyslu zatěžuje v Ústeckém kraji nejen životní prostředí,
ale i zdraví lidí. Lidé tu umírají dříve než jinde v Česku, trpí množstvím závažných nemocí. Moc šancí na zlepšení ale není.
„Pochybuji, že by pomohlo, pokud rodina sem tam vyjede na pár
hodin „na čistý vzduch“. Zvlášť pojede-li autem nebo si na výletě dopřeje posezení s občerstvením v zakouřené restauraci,“ říká lékař Miroslav Šuta, odborný konzultant v
oblasti ekologických a zdravotních
rizik. Narodil se v Chomutově, takže s tím, co Severočeši dýchají, má
sám dlouholeté zkušenosti.
Podle údajů v registru znečišťovatelů to vypadá, že by v některých
částech kraje lidé snad ani neměli vycházet. Opravdu je to tu se
znečištěním ovzduší tak strašné?
Různé oblasti jsou postiženy různě.
I v jednom městě záleží na tom, kde
konkrétně lidé bydlí. V jaké vzdálenosti a jakým směrem od zdrojů
znečištění – ať už jde o chemičku,
důl, nebo frekventovanou silnici.
Ústecký kraj má největší výskyt
rakoviny v Česku, vede žebříčky
alergiků i srdečních onemocnění.
Souvisí to s vysokou koncentrací
průmyslu?
Znečištění životního prostředí má
bezpochyby vliv na výskyt řady nemocí. Doba života v kraji je stále o
několik let kratší nejen než v Praze nebo
na jižní Moravě, ale i
kratší než je celostátní průměr.
Zdravotní rizika kraje se u lidí jistě neprojeví hned, je to delší proces. Následky budou asi o to horší.
Některé účinky jsou akutní, jiné
chronické. V obdobích krátkodobě
zvýšených koncentrací škodlivin je
např. zaznamenáván vyšší výskyt
dýchacích onemocnění u dětí i dospělých. Mohou se zhoršovat průběhy chronických onemocnění, jako
jsou srdeční nemoci či astma. Dlouhodobé účinky se mohou projevit
až po letech či desetiletích – rakovinou, infarktem, mozkovou mrtvicí
nebo rizikovým těhotenstvím.
Myslíte, že je možnost tuto tvář
kraje nějak změnit?
Možnost na změnu nepochybně je.
Otázka je, jestli změnu vůbec chtějí
místní lidé a jestli si volí politiky, kteří by změnu chtěli a uměli prosadit.
Domnívám se, že tento kraj má v zásadě dvě možnosti. Buď jít cestou
modernizace a zlepšovaní kvality života, která ukáže perspektivu mladým vzdělaným lidem, moderním a
ekologicky šetrným ekonomickým
odvětvím. Nebo cestou konzervace
současného stavu, nabízení laciné
pracovní síly málo kvalifikovaných
pracovníků, kteří nad horšími pracovními podmínkami a životním
prostředím mávnou rukou.
Nabroušení nožů nabízeli osmasedmdesátileté ženě z Děčína a pětaosmdesátileté důchodkyni z Litoměřic neznámí muži. Místo toho
se však v nestřeženém okamžiku
vetřeli do míst v bytě, kde měly
obě ženy peníze, a ukradli 6,5 tisíce a pět tisíc korun. Po pachatelích
pátrají místní policisté. Pokud je
dopadnou a usvědčí, bude jim za
trestný čin krádeže vloupáním hrozit až dva roky za mřížemi. (ula)
ÚSTÍ NAD LABEM
Město uvažuje o
vypovězení smlouvy AVE
Ústecký primátor Jan Kubata si
prohlédl desítky míst, na které si
obyvatelé stěžovali, že jsou špatně uklizené. Některá místa jsou
podle něj v otřesném stavu. O čistotu ve městě má dbát společnost
AVE, ta však podle Kubaty mnohde neodvádí svou práci. Například pytle s odpadem listí a větví
ze zahrádek se v centru města
mají odvážet 5x v týdnu a na Skřivánku 2x týdně. Není odvážen vůbec. Primátor proto nařídil pozvat společnost AVE na jednání,
ve středu bude vedení města dokonce jednat o možnosti vypovězení smlouvy společnosti.
(aa)
RUMBURK
V dubnu místo vlaků
pojedou autobusy
Ve dnech 7., 8. a 26. dubna od 8 do
13.40 hodin nepojedou vlaky mezi
stanicemi Rumburk a Šluknov.
Podle Správy železniční dopravní
cesty bude kvůli výluce trať zcela
uzavřena a vlaky nahradí autobusy. Ze stejných důvodů se 1. a 6.
dubna od 7.20 do 12.30 hodin uzavře také trať mezi Krásnou Lípou a
Rumburkem. O změnách i místech náhradních zastávek autobusů se lidé dozví z letáků na nádražích, zastávky autobusů budou
označeny tabulemi.
(aa)
VLČÍ HORA
Zdeněk Pohlreich vaří
v penzionu Vlčárna
Obávaný kuchař Zdeněk Pohlreich, známý z pořadu Ano, šéfe,
řádil tentokrát v penzionu Vlčárna
ve Vlčí Hoře nedaleko Krásné Lípy.
Protože po první fázi natáčení z minulého týdne jsou už kečupy a jíšky v pytlíku v popelnici, tento pátek a sobotu se sem nekompromisní kuchař vrátí a po oba dny bude
speciality hostům sám vařit. „Pokud lidé chtějí přijít, je lépe se raději předem objednat,“ řekla provozní restaurace Šárka Panenková s
tím, že první fázi kuchaři penzionu celkem ustáli.
(aa)
CHOMUTOV
Sběr psích výkalů
ohlídají speciální hlídky
Stížnosti obyvatel přivedly chomutovskou radnici k netradičnímu nařízení. Městská policie zaměstná
deset pracovníků z řad nezaměstnaných, kteří budou dohlížet na
venčení psů. Takzvané psí hlídky
upozorní na majitele psa, který po
něm neuklidil, a strážníci pak budou nekompromisní. Dříve majiteli hrozila pokuta 200 až 300 korun,
nyní to bude až tisíc korun. (ČTK)
Málo lidí sportuje v místních sportovních
klubech – mají o 1/4 méně členů.
Je tu málo dobrovolných hasičů.
Průměr v ČR 1,19*
Foto: I. Lhotská. MF DNES
Čistý vzduch. V tomto kraji
stále něco nedosažitelného
Koupím
+ 63 %
Místo nabroušení nožů
byly ženy vykradeny
ÚTERÝ 30 BŘEZNA 2010
WWW.IDNES.CZ
Až 5000 Kč/měs. navíc získejte za reklamu
na Vašem autě, plotě, domě. 841 111 148
Ústecký kraj 1,93*
Ledopády, tedy zmrzlé výtvory
vody ve skalních oblastech, které
celou zimu obdivovaly desítky turistů, kvůli vysokým teplotám tají
a zbytky několikatunových rampouchů se mohou kdykoli zřítit.
Správa národního parku proto již
koncem minulého týdne sundala
dočasné značení stezek ke zbytkům ledopádů. Největší byly v Křinickém údolí a údolí Vlčího potoka u Brtníků. „Ledopády Opona a
Velký sloup už se zřítily,“ sdělil
mluvčí parku Tomáš Salov, podle
kterého jsou ledopády nyní nebezpečné. Poslední zbytky ledu by do
víkendu měly zmizet.
(aa)
*nebezpečný odpad v t/10 obyvatel
Obchodní spolupráce
Pozitivním přínosem průmyslového zázemí
je železniční síť, která má na srovnatelné ploše
o 63 % více km než zbytek republiky.
Krátce
Tající rampouchy jsou
nebezpečné
INZERCE
Dozvíte se víc.
B 3
KRÁSNÁ LÍPA
Stěhování aligátora do letního výběhu, Zoo Ústí nad Labem
Foto: Libor Zavoral, ČTK
Vichřice zničila půl kilometru široký pás lesa od Jedlové po Jablonné, trvá sem zákaz vstupu
LUŽICKÉ HORY (ula, ČTK) Pracovnímity krajský ředitel Lesů ČR v Libeci dvou lesních správ na hranici Úsreckém kraji Ludvík Řičář.
teckého a Libereckého kraje začali
Vítr zničil pruh lesa o šířce mezi
200 a 500 metry, který se táhne od
odstraňovat škody, které napáchala
v Lužických horách pondělní vichnádraží Jedlová pod stejnojmenřice. Jako první uvolňují zavalené
nou horou přes Jelení skálu, Bouřcesty, poté je čeká zpracování spaný a Suchý vrch až směrem na Jabdaných stromů. A než skončí, potrlonné v Podještědí.
vá do některých míst zákaz vstupu
Na území Lesní správy Česká Lípa
vyhlášený předevčírem.
šlo o 50 tisíc kubíků dřeva, na úzeČást lesa totiž byla větrnou smršmí Lesní správy Rumburk o 20 tisíc
tí zcela zničena a vstup na toto úzekubíků. Jedná se ovšem pouze o
mí by mohl být životu nebezpečpředběžná čísla, škody mohou ješný. „Jsou tu vyvrácené, přelámané
tě narůst.
či překroucené stromyPÁTEK
a některé
Hlavní
nápor větru sice trval pod28.zKVĚTNA
2010
nich hrozí pádem. Vichřice
přitom
le svědků sotva jednu nebo dvě miWWW.IDNES.CZ
poničila smrky, modříny, ale i silnuty, zato však řádil s neobvyklou
né buky,“ přibližuje následky kalasilou. V jednom případě třeba vítr
Průměr v ČR 1,53*
Nejstarší obyvatel ústecké zoo, aligátor Libor, se včera ráno přestěhoval ze zimního do letního výběhu. Ten je teď nově vybaven zařízením, které má zvíře ochránit před útoky některých návštěvníků. „Již
několikrát se stalo, že byl Libor poraněn kamenem, proto se zoologická zahrada rozhodla k radikálnímu opatření – bezpečnost Libora
bude střežit kamera,“ uvedla mluvčí zoo Věra Vrabcová. Aligátor má
ve výběhu nově také infralampu, která prostor vyhřeje při poklesu
teplot. Libor v zoo žije od roku 1974, v roce 1996 k němu přibyla samice Eliška. Ta však loni uhynula poté, co ji napadl.
(lch)
Řidič neposlechl
dobrou radu
strážníků. Teď za
to tvrdě zaplatí
severní čechy
ÚTERÝ 30. BŘEZNA 2010
WWW.IDNES.CZ
Před útoky má zvíře ochránit kamera
Začal úklid lesa po větrné smršti
*počet lůžek/1000 seniorů
elký zájem O Den otevřených dveří na teplické neurologii byl včera
Málokdo ví, že území Ústeckého kraje tvoří
z jedné čtvrtiny chráněné oblasti.
Ústecký kraj 26,83*
Průměr v ČR 23,12*
ékaři v Teplicích vysvětlovali,
ak předejít mozkové mrtvici
kumu
Dědictvím strategické hospodářské základny země je sice hustá železniční síť,
ale bohužel také nadměrné emise a produkce nebezpečného odpadu. Ústecko se
může pyšnit nadprůměrnou mírou chráněných přírodních oblastí, ale míst k noclehu v hotelích tu stále není mnoho. Pro Ústečany je příznačná značná míra politické pasivity – počet kandidátů v komunálních volbách je pod celorepublikovým
průměrem. Nižší je i volební účast a také počet spolků i různých občanských sdružení. Totéž lze říci i o počtu sportovců, aktivních turistů, junáků i dobrovolných hasičů. Obyvatelé nejeví ani velký zájem o kulturu – akce trpí podprůměrnou účastí.
Ve srovnání s ostatními kraji se Ústecko musí potýkat s dvojnásobným množstvím
problémových uživatelů drog. Je zde vysoká nezaměstnanost a tím pádem vyšší počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Co ale určitě stojí za uznání, je fakt,
že senioři mají k dispozici o třetinu víc lůžek v zařízeních pečujících o starší lidi.
Průměr 170,6*
Ústecký kraj 10,34*
Průměr v ČR 32,46*
Ústecký kraj 127,6*
*počet km železnic/1 km²
*počet sportovců, turistů a junáků/1000 obyvatel
*počet dobrovolných hasičů/1000 obyvatel
Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Pomocí dat podrobně analyzuje stávající situaci v jednotlivých regionech, řadí je podle 54 kritérií ze základních osmi oblastí, kterými jsou ekologie a životní
prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost. Vedle samotného zmapování kvality života je cílem projektu zjistit a dlouhodobě
sledovat hodnoty, jež občané skutečně vyznávají. I proto se do projektu zapojily významné osobnosti, které k těmto osmi oblastem
přiřadily své vlastní váhy důležitosti a sestavily tak pomyslný hodnotový žebříček národa. Díky kolegiu osobností i důkladné analýze
tak známe letošní Místo pro život.
Ideální místo k životu má však každý z nás někde jinde. Jak jste na tom Vy? Co je podstatné právě pro Vás?
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT NA STRÁNKÁCH WWW.MISTOPROZIVOT.COM
Partner projektu
Mediální partneři
Zpracovatel výzkumu

Podobné dokumenty

Kyjovske noviny 10-2011 na web

Kyjovske noviny 10-2011 na web ních škol. Sloučení postihne tři de− sítky středních škol, které budou během nadcházejících let postupně sloučeny do 16 subjektů. Cílem kraj− ské rady přitom je zachovat kvalitu výuky i pestrost v ...

Více

Psáno pro malíře

Psáno pro malíře se muselo léta počkat. Byla to vlastně první souhrnná výstava našeho současného umění, která se poté stala putovní po Spojených státech. V době Ivanova pobytu v nemocnici navštívili mne Ivanovi přá...

Více

PDF ke stažení

PDF ke stažení Ing. Pavel Šebek zde pak z pozice sekretáře vzdělávacího výboru ECOO jednal o připravovaném projektu udělování akreditací evropským vzdělávacím institucím (včetně Beuth Hochschule) na úrovni Evrops...

Více

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011 Budoucnost berberských lvů se v minulých letech jevila jako téměř zoufalá. 008 | ZOO OLOMOUC _ Výroční zpráva 2011

Více

červenec

červenec Možná až dnes začínáme doceňovat důležitost a symboliku, kterou měla samotná rekonstrukce Baťova mrakodrapu „21“, jako zásadního impulzu pro začátek obnovy celého baťovského areálu. Již v té době j...

Více

Space Alert - Czech Games Edition

Space Alert - Czech Games Edition a měnit tak trajektorii, po které útočí. Má-li nepřítel s nestálou stopou napsáno, že skočí, znamená to, že se jeho žetonek pokusí přeskočit na jinou trajektorii. Např. při skoku doleva skočí o jed...

Více