O s m é v y d á n í š k o l n í h o č a s o p i s u Na úvod – řešení

Komentáře

Transkript

O s m é v y d á n í š k o l n í h o č a s o p i s u Na úvod – řešení
Osmé vydání školního časopisu
březen - duben 2010
Šéfredaktor: Petr Ostrčil
Zástupce šéfredaktora: Gabriela Chromčíková
Redakce:
Anna Ostrčilová
Veronika Michálková
Michaela Ostrčilová
Diana Neradilová, Veronika Mišunová
Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová
Na úvod – řešení matematických hádanek ze třetí
třídy
Ve sloupci chyběla věta na číslo 7. A tady jsou vaše nejlepší nápady:
Viděli jsme pěkný posed, mamka ho má vyfocený. S. Šebáková
V tělocviku se učíme nový sed, myslím, že to dělám dobře. T. Šmudlová
S Edmondem si to vyřídím sám. D. Neradilová
Do ohně se dmýchá. S. Spáčil
Gejzír
aneb
Vzdělávací okénko
Gejzír je pramen charakteristický nepravidelným únikem vody vyvrhovanéturbulentně do
okolí a doprovázené vodní parou. Dříve se termín používal v geologii dle definice
schválené United States Geological Survey jen pro vyvrhování vařícího proudu vody a páry
na zemský povrch v určitých časověomezených periodách (či v podstatě i nepřetržitě)
ve vulkanicky aktivních oblastech. Po objevení gejzírů na měsících ve Sluneční soustavě –
jako například na Saturnově měsíci Enceladu – došlo k rozšíření definice. Název pochází
z nejznámějšího islandského gejzíru Geysir v oblasti Haukadalur. Jeho jméno je odvozeno
z islandského slovesa geysa znamenajícího „proudit“. Na světě je známo okolo tisíce gejzírů
(jiný zdroj uvádí počet 700), z toho přibližná polovina se nachází v Yellowstonském
národním parku veSpojených státech amerických, kde je možno navštívit i pravděpodobně
nejznámější gejzír Old Faithful. Další oblasti výskytu jsou Údolí gejzírů v Rusku, El
Tatio v Chile, Taupo Volcanic Zone naNovém Zélandu a Island.
Gejzíry jsou spojené s vulkanicky aktivními oblastmi, jelikož žhavé magma pod povrchem
dodává vodě teplo potřebné k přehřátí a vzniku gejzíru. Povrchová či podzemní voda
se vsakuje systémemtrhlin do podzemí do různé hloubky, kde se dostává do kontaktu
2
s horkými horninami, což vede k zahřátí, přehřátí a explozivnímu vytlačení vody a páry na
povrch a vzniku gejzíru. Vodní erupce dosahují různé výšky v závislosti na tlaku dosaženém
v podzemí a mohou dosahovat až několikadesítek metrů. Nejvyšší aktivní gejzír
k roku 2010 je Steamboat Geyser v Yellowstonském národním parku, který dosahuje výšky
okolo 90 metrů.
NOVINKA
Víte, že…
… již v roce 1812 byla v provozu parní ozubnicová lokomotiva Salamanca, pojmenovaná
v upomínku na bitvu u stejnojmenného města ve Španělsku?
… majitel panství v Jaroměřicích nad Rokytnou Jan Adam z Questenberku
spolupracoval s německým skladatelem Johannem Sebastianem Bachem?
… mezi keltskými bojovníky byla nejspíše akceptována homosexualita?
… že nevábně vypadající rosolovitá bochnatka americká, invazivní druh zabydlující se
ve stojatých vodách na území Česka, pochází ze severní Ameriky?
… za první vietnamskou deklaraci nezávislosti je pokládána čínsky psaná báseň Nam
quốc sơn hà?
Velikonoce
Ruská ikona Zmrtvýchvstání Krista z 16. století.
Velikonoce či pascha (z lat. Pascha < řec. πάσχα pascha < hebr. ‫ח‬V‫ס‬X‫ פ‬pesach přechod) jsou
nejvýznamnějším křesťanským svátkem {Katechizmus katolické církve čl.1166-1171, který je
3
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po
jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti
významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z
egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním
jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, se
vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k blízkosti
křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ
v pohanských oslavách příchodu jara.
Velikonoce v katolické církvi
Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 1. nikajský koncil. Podle nich připadají
velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk
připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto
pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.Velikonoce podle
katolické tradice začínají vigilií Neděle Vzkříšení (která završuje velikonoční
triduum Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty) a trvají padesát dní až do Letnic,
slavnosti Seslání Ducha svatého. První týden Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv. 40. den
Velikonoc je slavnost Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe a
jeho oslavení u Otce.
Velikonoční vajíčka malovaná barevným voskem z jižních Čech
Jedním z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek
života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V
souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat; důvodem pojídání vajec o
Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství
se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol
nesmrtelnosti.
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé
velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby.
Nenáboženské velikonoční tradice
Velikonoční koleda
Kluci chodí ven a plácají holky na zadek. Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků
také Velikonoce se přenesly i mimo církev. Už od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí.
Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je
4
třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční
pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a
chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou
pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od
půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice
muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka:
"Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, když nedáte malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný…”
Jestli dojde dříve na pomlázku, nebo koledy, záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání
bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy.
Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné
vajíčko jako symbol svých díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce
vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy
mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody.
Zvyk se napříč českými zeměmi mírně mění.
Jiný výklad pomlázky - odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají mladé
proutí s největším podílem "životní síly", kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož
důvodu ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Jinak v
Čechách nejsou tradicí hody, ale koleda (hody jsou spíše pomístní název), přičemž koleda
probíhala v průběhu roku vícekrát, nejen v období Velikonoc, a jejím původním smyslem
byla ochrana před špatnými vlivy a posílení těch dobrých. Za toto byli koledníci odměňováni.
V průběhu doby se původní smysl vytrácel a vlastně se stala "lepší" formou žebroty chudší
části obyvatelstva.
Velikonoční zvyklosti v zahraničí
Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky náboženským svátkem, takže mnoho
amerických rodin mimo návštěvy kostela se schází kolem zdobení velikonočních vajíček v
sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci
přinesena velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, až
se probudí. Důvod, proč by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka.
V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze.
V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké
televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Poirot Agathy
Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je
pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají
potištěny příběhy s vraždami.
Proč a kdy se slaví Velikonoce
Květná neděle
Květná neděle je první křesťanským svátkem Velikonoc, který otvírá Velikonoce ve znamení
zelené ratolesti. Tento den je spojený s procesím kolem kostela, který má věřícím lidem
připomenout připomenou Kristův vjezd do Jeruzaléma. Příbytky a hroby se zdobí svěcenými
kočičkami.
5
Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek je den milosrdenství a obdarování. Věřící lidé tento den označují za nejdelší a
zároveň nejpřísnější den čtyřicetidenního půstu, který vyvrcholí na Velký pátek. V kostele se
vede vzpomínková bohoslužba na poslední večeři Páně.
Velký pátek
Velký pátek je nejtišším dnem v roce. Zpěvem pašijových písní, modliteb a pozastavením
vnějšího běhu světa křesťané vzpomínají na ukřižování Ježíše Krista. Podle lidové víry je
Velký pátek dnem osudovým, objevují se nadpřirozené síly dobrých i zlých čarodějnic a
nepřejících.
Bílá sobota
Bílá sobota navazuje na velkopáteční atmosféru půstu, hlídání a návštěvy Božího hrobu.
V kostele se místo tmy a ticha objevuje světlo svítící, zvonění a varhany, které mají přivolat
Ježíšovo zmrtvýchvstání. Bílá sobota ukončuje půst a začínají se péct velikonoční beránci a
mazanec.
Hod boží velikonoční
Hod boží velikonoční je hlavním velikonočním svátkem, při kterém se nepracuje a po
bohoslužbě se začíná hodovat. Na svátečním stole nesměla chybět vejce, pečivo ani již
zmíněný beránek nebo mazanec.V bohatších rodinách se podávalo jehněčí,kůzlečí nebo telecí
maso.
Velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí je spojené především s koledou. Chlapci tak dávali najevo svou
náklonnost k dívce. Mezi klasické symboly Velikonočního pondělí patřila ručně vyrobená
pomlázka určená ke šlehání dívek a žen, dále polévání vodou nebo házení do vody
a velikonoční malované vejce jako odměna koledníkům.
Velikonoční koleda: Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
Veronika Görögová
6
Komiks - zase něco pro zasmání! :o)

Podobné dokumenty

ML 11_Hádej, kdo jsem

ML 11_Hádej, kdo jsem • Ve stejný den je rovněž „Mezinárodní den boje proti hluku“. Jaká je mezi těmito tématy souvislost? • Znáte ještě nějaký jiný den, který se ptačímu tématu věnuje? • Co všechno vyjadřují ptáci s...

Více

Duben 2012

Duben 2012 symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpole...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Sklo patří k velmi významným materiálům s širokým uplatněním v průmyslu, stavebnictví, architektuře i umění. Ve stavebnictví se nejčastěji používá k zasklívání okenních a dveřních otvorů. Významně ...

Více

0b. ISLAND Čas ke studiu: 2 hodiny Výklad

0b. ISLAND Čas ke studiu: 2 hodiny Výklad USD (2007) a je tak jedenáctý na světě. Island se v roce 2007 stal státem s nejvyšším HDI na světě. Během krize finančního sektoru v roce 2008 si Island vyslouţil 1. místo v poměru bank drţených st...

Více

program - Divadlo Petra Bezruče

program - Divadlo Petra Bezruče Díky úspěchu a renomé, které McDonaghovi přinesly inscenace jeho her, se objevila příležitost vyzkoušet si i tvorbu filmovou – o své lásce k filmovému umění se ostatně zmiňoval již dříve. (Inspirací ...

Více

5. ročník Číslo 2.

5. ročník Číslo 2. nebo koledy záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. V...

Více