ROZHODNUTÍ

Komentáře

Transkript

ROZHODNUTÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE
stavební odbor
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333
Spis.zn.: SO-55542/2011/Ma
Č.j.: MěÚN/66229/2011
Vyřizuje: Matějčková/315650346
Neratovice dne 28.12.2011
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.10.2011 podala
Obec Obříství, IČ 00237141, Obříství 40, 277 42 Obříství,
kterou zastupuje SUNCAD, s.r.o., IČ 26689707, nám. Na Lužinách 3, 155 00 Praha-Praha 13
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na změnu stavby:
Bezbariérové chodníky v obci Obříství - 3. etapa, centrum obce
Obříství
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1560/1, 1598/1, 1604/1 v katastrálním území Obříství.
Stavba obsahuje:
stavební úpravy chodníků v obci Obříství - 3. etapa centrum obce, včetně vjezdů na přilehlé
pozemky, parkoviště a zeleně, v úseku od č.p. 29 Obříství k autobusové zastávce na návsi; povrch
betonová dlažba, celková délka chodníku 230 m.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
• před položením finálního povrchu.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna oprávněným podnikatelem. Jméno a adresa tohoto podnikatele budou
stavebnímu úřadu sděleny min. 7 dní před zahájením prací.
6. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí, aby
nedošlo k jejich případnému poškození. Při křížení a souběhu podzemních vedení dodržovat ČSN 73
6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Stavbou nebudou dotčeny sousední pozemky.
9. Před zahájením prací bude stavebnímu úřadu předloženo detailní řešení odvodnění vozovky
sousedící s povolovaným chodníkem, odsouhlasené KSÚS Praha.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně podmínek uvedených ve vyjádření NIPI ČR, o.s.
ze dne 22.11.2011 zn. 262/11/CH:
• Důsledné dodržení přirozené vodící linie výšky 60 mm. Při přerušení v délce 8 000 mm musí
být vodící linie umělá (příl. č. 1, bod 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.10 cit. vyhlášky).
Č.j. MěÚN/66229/2011
str. 2
Vjezdy na parcely provést bezbariérové, aby je mohli užívat i ZP na vozíku. U sníženého
silničního obrubníku na výšku min. 20 mm nad komunikací bude varovný pás šíře 400 mm
z barevné reliéfní dlažby, šikmý nájezd k horní hraně chodníku s pojezdem šíře 900 mm.
V místech stávající vjezdů úpravy řešit individuálně.
• Chodníky musí mít povrch rovný, pevný a upravený proti skluzu. Šířka chodníku min. 1500 mm
(v nezbytném případě 1300 mm), příčný spád 2 %. Na všech koncích chodníků musí být
bezbariérový sjezd (podélný sklon max. 8,33 %) nebo bezbariérové napojení na stávající chodník
(příl. č. 1 bod 1.1.1 až 1.1.4, příl.č. 2 bod 1.0.2, 1.1.1 až 1.1.3, 1.2.1 až 1.2.3 cit. vyhlášky).
• Parkoviště – parkovací místo pro ZP na vozíku. Počet míst dle § 4 bod 2, technické řešení (příl.č.
2 bod 1.1.4 a 1.1.5 cit. vyhlášky).
Vzhledem k tomu,že se v zájmovém prostoru stavby nachází plynárenské zařízení (STL plynovod
PE d 50 a přípojky PE d 32), budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření RWE Distribuční
služby, s.r.o. ze dne 15.12.2010 zn. 5253/10/175. Před zahájením stavby bude zajištěno nové
vyjádření.
Vzhledem k tomu, že realizací stavby dojde ke styku s veřejným vodohospodářským zařízením
společnosti Středočeské vodárny, a.s., konkrétně s vodovodem a kanalizací, budou splněny
všeobecné podmínky uvedené ve vyjádření uvedené společnosti ze dne 29.12.2010 zn:
P10710013179. Před zahájením stavby bude zajištěno nové vyjádření.
Vzhledem k tomu, že realizací stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK)
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření
uvedené společnosti ze dne 8.12.2010 č.j.: 147398/10.
Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření SÚS Mnichovo Hradiště (nyní KSÚS Praha) ze dne
31.12.2010 zn. SÚS/8552/2010.
Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.1.2011 zn.
Kal/Dvo/1/11. Před zahájením stavby bude zajištěno nové vyjádření.
Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR, KŘ Středočeského kraje, DI Mělník
ze dne 8.1.2011 č.j. KRPS-3205-522/ČJ-2010-0106006:
• Konstrukce zpevněných ploch budou v souladu s TP 170 (navrhování vozovek PK).
• Sloupy veřejného osvětlení, popř. jiné překážky mohou být umístěny v min. bočním odstupu
0,5 m od krajnice silnice č. II/101.
• V rámci stavby nesmí docházet k znečišťování pozemních komunikací.
• V rámci stavby budou voleny technologie, které co nejméně omezí provoz na pozemních
komunikacích.
• Přechodná úprava provozu spojená se stavbou bude stanovena příslušným silničním správním
úřadem – Městským úřadem Neratovice, odborem správních činností a dopravy, po předchozím
písemném vyjádření PČR DI Mělník.
Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Městského úřadu Neratovice, odboru životního
prostředí ze dne 10.1.2011 č.j. MěÚN/57416/2010:
• chodník musí být umístěn v takové vzdálenosti, aby byla dodržena ustanovení ČSN 83 9061
(dříve ČSN DIN 18 920) Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů a porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, a to zejména ochrana kořenového prostoru stromů
(kořenový prostor je průmět koruny na pozemek + 1,50 m) a dále část 3.11, která řeší
odstavování a pojíždění mechanismů a umístění felonií výkopků nebo stavebního materiálu.
•
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Obec Obříství, Obříství 40, 277 42 Obříství
Odůvodnění:
Dne 26.10.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou změnu stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům.
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Č.j. MěÚN/66229/2011
str. 3
Vzhledem k počtu účastníků řízení, bylo při oznámení zahájení řízení a při doručování písemností
postupováno v souladu s ust. § 144 správního řádu.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Předložená stanoviska, vyjádření a rozhodnutí:
• vyjádření NIPI ČR, o.s. ze dne 22.11.2011 zn. 262/11/CH
• stanovisko Městského úřadu Neratovice, odboru správních činností a dopravy ze dne 16.11.2011 č.j.
MěÚN/59041/2011
• sdělení obce Obříství ze dne 10.12.2011 zn. OU/1227/10/Zi
• stanovisko ObÚ Obříství ze dne 23.11.2011 zn. OU/1347/11/Zi
• vyjádření AÚ AV ČR Praha ze dne 15.11.2011 č.j. 9379/11
• stanovisko HZS Středočeského kraje, ÚO Mělník ze dne 7.1.2011 č.j. HSKL-12915-2/2010-ME
• stanovisko Městského úřadu neratovice, odboru školství, kultury a sportu ze dne 8.12.2010 č.j.
MěÚN/57383/2010
• stanovisko Městského úřadu Neratovice, odboru životního prostředí ze dne 10.1.2011 č.j.
MěÚN/57416/2010
• stanovisko Policie Č, KŘ Středočeského kraje, DI Mělník ze dne 8.1.2011 č.j. KRPS-3205-522/ČJ2010-0106006
• vyjádření SÚS Mnichovi Hradiště (nyní KSÚS Praha) ze dne 31.12.2010 zn. SÚS/8552/2010
• vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 15.12.2010 zn. 5253/10/175
• vyjádření KHS středočeského kraje, ÚP Mělník ze dne 14.12.2010 zn. 60335-2.5/2010/Me
• stanovisko VUSS Litoměřice ze dne 20.12.2010 č.j. 18335/45828-ÚP/2010-7103/44
• vyjádření Středočeských vodáren, a.s. ze dne 29.12.2010 zn. P10710013179
• vyjádření Telefónica O2, Czech Republic, a.s. ze dne 8.12.2010 č.j. 147398/2010
• vyjádření ČEZ distribuce, a.s. ze dne 3.1.2011 zn. Kal/dvo/1/11
Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Byl stanoven okruh účastníků řízení a tito účastníci splňují podmínky dané v § 109 stavebního zákona.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
KSÚS Středočeského kraje, p.o., oblast Mnichovo Hradiště, Denisa Havelková, Jaroslav Král, Agnes
Králová, Jaroslav Kohout, Marta Kohoutová, Jaroslava Blažejová, Milan Dvořák, Miluška Dvořáková,
Aleš Dvořák, Petr Nehonský, Carmen Parayová, Lukáš Pikal, Monika Targošová, David Gichsel, Viera
Gichselová, Marcela Křížová, Martin Šebek, Pavel Kocourek, Jana Kocourková, Ing. Marek Streicher,
Robert Votipka, Barbora Votipková, Robert Sklenář, Lucie Sklenářová, Lucas Svoboda, Valentyn
Dychynskyy, Valentyna Dychynska, Lukáš Vacek, Monika Vacková, Radim Paiger, Tereza Paiger, RWE
Distribuční služby, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., Zuzana Horáková, Ing. Petra Streicher, Jaroslav Aubrecht, Petr Kubát.
Účastníci neuplatnili v dané lhůtě žádné návrhy a námitky.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Č.j. MěÚN/66229/2011
str. 4
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Šárka Matějčková
vedoucí oddělení SO
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ……………………
Sejmuto dne: ……………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši
1000 Kč byl zaplacen dne 11.11.2011.
Obdrží:
Účastníci
- doručenky
SUNCAD, s.r.o., IDDS: jfb5dqy
zastupující Obec Obříství, Obříství 40, 277 42 Obříství
- veřejnou vyhláškou
KSÚS Středočeského kraje, p.o., oblast Mnichovo Hradiště, IDDS: a6ejgmx
Denisa Havelková, Nad Okrouhlíkem č.p. 2294/11, 180 00 Praha 8 - Libeň
Jaroslav Král, Všestudy č.p. 77, 277 46 Veltrusy
Agnes Králová, Všestudy č.p. 77, 277 46 Veltrusy
Č.j. MěÚN/66229/2011
str. 5
Jaroslav Kohout, Obříství č.p. 26, 277 42 Obříství
Marta Kohoutová, Obříství č.p. 26, 277 42 Obříství
Jaroslava Blažejová, Obříství č.p. 27, 277 42 Obříství
Milan Dvořák, Obříství č.p. 191, 277 42 Obříství
Miluška Dvořáková, Obříství č.p. 191, 277 42 Obříství
Aleš Dvořák, Obříství č.p. 191, 277 42 Obříství
Petr Nehonský, Obříství č.p. 292, 277 42 Obříství
Carmen Parayová, Obříství č.p. 292, 277 42 Obříství
Lukáš Pikal, 5.května č.p. 671, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Monika Targošová, Hviezdoslavova č.p. 104/10, Stará Ľubovňa, Slovensko
David Gichsel, Obříství č.p. 279, 277 42 Obříství
Viera Gichselová, Obříství č.p. 279, 277 42 Obříství
Marcela Křížová, Obříství č.p. 289, 277 42 Obříství
Martin Šebek, Obříství č.p. 289, 277 42 Obříství
Pavel Kocourek, Křivenická č.p. 427/44, Čimice, 181 00 Praha 81
Jana Kocourková, Obříství č.p. 283, 277 42 Obříství
Ing. Marek Streicher, Sládkovičova č.p. 7, Pezinok, Slovensko
Robert Votipka, Obříství č.p. 290, 277 42 Obříství
Barbora Votipková, Obříství č.p. 290, 277 42 Obříství
Robert Sklenář, Obříství č.p. 282, 277 42 Obříství
Lucie Sklenářová, Obříství č.p. 282, 277 42 Obříství
Lucas Svoboda, Masarykova č.p. 2310/61, Ústí nad Labem-Centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Valentyn Dychynskyy, Obříství č.p. 284, 277 42 Obříství
Valentyna Dychynska, Obříství č.p. 284, 277 42 Obříství
Lukáš Vacek, Obříství č.p. 30, 277 42 Obříství
Monika Vacková, Višňová č.p. 1366/532, 434 01 Most 1
Radim Paiger, V Lázních č.p. 1119, 252 42 Jesenice u Prahy
Tereza Paiger, V Lázních č.p. 1119, 252 42 Jesenice u Prahy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Zuzana Horáková, Obříství č.p. 281, 277 42 Obříství
Ing. Petra Streicher, Na Výsluní č.p. 1151, 277 11 Neratovice
Jaroslav Aubrecht, Černokostelecká č.p. 1493/35, Strašnice, 108 00 Praha 108
Petr Kubát, Pertoldova č.p. 3313/2, Modřany, 143 00 Praha 412
Dotčené orgány
HZS Stč.kraje, územní odbor Mělník, IDDS: dz4aa73
Policie ČR DI Mělník, IDDS: 2dtai5u
MěÚ Neratovice, OSČaD, odd. dopravy, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
MěÚ Neratovice, odbor školství, kultury a sportu, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
Obecní úřad Obříství, IDDS: auhbwvz
MěÚ Neratovice, OŽP, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
VUSS Praha, Oddělení ochrany zájmů, IDDS: hjyaavk
Ostatní
Archeologický ústav AV ČR, IDDS: fxcng6z
NIPI ČR,o.s., nám. Republiky, č.p. 3/4, 110 00 Praha 1 – Nové město

Podobné dokumenty