ZDE. - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Komentáře

Transkript

ZDE. - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
STŘEDNÍ ŠKOLA – CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ
UHERSKÝ BROD
ADRESA: Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, TEL: 572632742, EMAIL: [email protected]
Budova vedení SŠ a VŠ
Domov mládeže
Teoretická výuka
Praktická výuka
Zpracoval: Mgr. Milan Pechal
Úvodní slovo
Vážení čtenáři, rád bych Vám prostřednictvím této výroční zprávy za
období uplynulého školního roku 2013/2014 představil naši školu a její
fungování včetně nejvýznamnějších momentů, které se zde udály
(vzhledem k rozsahu této práce zde nehledejte dlouhá slohová cvičení, ale
spíše stručný popis realizovaných činností, ze kterých si můžete vytvořit
vlastní úsudek o fungování této SŠ).
Nezbytnou podmínkou pro správné fungování každé školy je nastavení efektivního „řízení
procesů a činností v organizaci“. Pevně věřím, že v posledních letech provedené systémové
změny, kterými se řídíme, stojí za velmi dobrými výsledky, které jsou částečně popsány i v
této výroční zprávě.
Od začátku existence naší střední školy (při zahájení školního roku 2014/2015 jsme oslavili
již 56 let od svého vzniku) připravujeme žáky ve strojírenských oborech, které jsme postupně
doplnili ještě o puškařské a rytecké obory. Naše střední škola se liší nejenom skladbou oborů
a kvalitním vybavením, ale také nadstandartní spoluprací se zaměstnavateli (především
s Českou zbrojovkou a.s.). Díky soustavné práci a neustálé inovaci jsme jednou z mála
středních škol , která v současné době nebojuje se snižujícími se počty žáků , ale naopak si již
několik let své žáky vybírá. Zlepšování kvality ve všech oblastech školy (např. zavedením
ročníkových prací také pro naše pedagogické pracovníky, podobně jako dříve naše žáky)
bereme opravdu vážně, a tak pevně věříme, že i v dalších letech budeme úspěšní.
Naše střední škola je aktivní také při realizaci různých rekvalifikačních kurzů jako např.
„NOŽÍŘ“, ale i v oblasti dálkového dálkoveho nebo vysokoškolského studia. Nezapomínáme
však ani na mezinárodní spolupráci a hrdě se pustíme i do soutěže mezi žáky s nejlepší
puškařskou školou v EU – HTBLVA Ferlach. Při této soutěži v odborných dovednostech se
naši žáci vůbec neztratili a v některých oblastech byli dokonce lepší než žáci z Ferlachu. Ale i
přesto je co zlepšovat, takže se i nadále chceme zaměřovat především na „KVALITU .
Pokud Vás naše výroční zpráva zaujme, tak budeme rádi, v opačném případě se omlouvám.
Mgr.Milan Pechal
ředitel SŠ – COPT Uh.Brod
2
Obsah
1.
2.
3.
Základní údaje o SŠ - COPt Uherský Brod .............................................................................. 5
Školská rada ............................................................................................................................. 7
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučovala ve školním roce 2013/2014 ........................ 8
3.1. Puškařské obory (školní rok 2013/2014) ........................................................................................... 8
3.2. Strojírenské obory (školní rok 2013/2014) ........................................................................................ 9
3.1. Umělecké obory (školní rok 2013/2014) ......................................................................................... 10
3.2. Ostatní vyučované obory (školní rok 2013/2014)............................................................................ 11
3.3. Celkové počty žáků (školní rok 2013/2014) .................................................................................... 11
3.4. Předpokládaný počet žáků ve třídách ve školním roce 2014/2015 .................................................. 12
3.5. Stanovení max. počtu tříd denního studia pro rok 2014/2015 ......................................................... 13
3.6. Stanovení max. počtu tříd dálkového studia pro rok 2014/2015 ..................................................... 13
4.
Údaje o pracovnících školy .................................................................................................... 14
4.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 ........................................................................ 14
4.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 .................................................................... 15
4.2.1. Pracovníci školního stravování ve školním roce 2013/2014 .................................................... 15
4.2.2. Pracovníci na domově mládeže ve školním roce 2013/2014.................................................... 15
4.3. Organizační schéma SŠ – COPt Uherský Brod (2013/2014)........................................................... 15
5.
Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy .............. 17
5.1. Učitelé teoretického vyučování........................................................................................................ 17
5.2. Učitelé odborného výcviku .............................................................................................................. 17
5.3. Ostatní pracovníci školy .................................................................................................................. 17
6.
Údaje o přijímacím řízení ....................................................................................................... 18
6.1. Denní studium (počet přihl., přijat. a odevzd. zápis. lístků) - školní rok 2013/2014 ....................... 18
6.2. Dálkové studium (počet přihlášených a počet přijatých) - školní rok 2013/2014 ........................... 19
6.3. Informace o třídách, které ukončily denní studium - školní rok 2013/2014 .................................... 19
6.4. Porovnání počtu příjatých žáků pro školní rok 2014/2015 s počtem žáků, kteří ukončili studium
na konci školního roku 2013/2014 .......................................................................................................... 20
6.4.1. Denní studium .......................................................................................................................... 20
6.4.2. Dálkové studium....................................................................................................................... 21
7.
Sebehodnocení školy .............................................................................................................. 22
7.1. Cíle a strategické plány .................................................................................................................... 22
7.2. SWOT analýza školy ....................................................................................................................... 23
8.
Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/2014 .................................................................. 24
8.1. Souhrnná statistika tříd za 2.pololetí 2013/2014 .............................................................................. 24
8.2. Porovnání statistik tříd za 2. pololetí (školní roky 2012/2013 a 2013/2014) ................................... 24
3
9.
Hodnocení výsledků výchovného působení ........................................................................... 25
9.1. Snížené stupně chování .................................................................................................................... 25
9.2. Neomluvené hodiny ......................................................................................................................... 25
10. Doplňkové činnosti na SŠ – COPt Uherský Brod a produktivní činnost žáků ...................... 26
11. Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně – patologických jevů . 27
12. Mezinárodní spolupráce ......................................................................................................... 28
12.1. V součastnoti aktivně spolupracujeme s těmito zahraničními školami.......................................... 30
12.2. Plánovaná spolupráce s dalšími zahraničními školami .................................................................. 30
13. Projekty .................................................................................................................................. 31
13.1. Realizované projekty ..................................................................................................................... 31
13.1.1. Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a
základních škol ve Zlínském kraji. ..................................................................................................... 31
13.1.2. Od teorie k praxi ve strojírenství ............................................................................................ 32
13.1. Mezinárodní projekty zaměřené na výměnné pobyty žáků ............................................................ 33
13.2. Mezinárodní projekty zaměřené na výměnné pobyty vyučujících ................................................ 33
13.3. Projekty již ukončené (sledována udržitelnost projektu) ............................................................... 34
14. Výsledky sportovních a odborných soutěží v ČR .................................................................. 35
15. Spolupráce s firmami .............................................................................................................. 36
16. Spolupráce se školami v ČR a s MŠMT ČR .......................................................................... 37
16.1. Spolupráce se školami v ČR .......................................................................................................... 37
16.2. Spolupráce s MŠMT ČR ................................................................................................................ 37
17. Výstavy a veletrhy .................................................................................................................. 38
18. Údaje o uplatňování absolventů na trhu práce – případně na VŠ........................................... 39
19. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ............................................................... 40
19.1. Burzy a veletrhy ............................................................................................................................. 40
19.2. Účast na schůzkách s rodiči žáků základních škol ......................................................................... 40
19.3. Schůzky s žáky 9. tříd na základních školách ................................................................................ 40
19.4. Exkurze žáků ZŠ na SŠ-COPt Uherský Brod a v ČZ a.s. .............................................................. 40
20. Popis činnosti domova mládeže ve školním roce 2013/2014 ................................................. 41
21. Údaje o kontrolní činnosti ...................................................................................................... 43
21.1. Kontrola Krajské hygienické stanice Zlín ...................................................................................... 43
21.2
Kontrola VZP ČR ...................................................................................................................... 43
22. Závěr výroční zprávy.............................................................................................................. 44
Přílohy45
Příloha č.1: Základní údaje o hospodaření školy ................................................................................ 45
Příloha č.2: Opětovné navázání spolupráce se školou HTBLVA Ferlach.......................................... 47
Příloha č.3: Diplom z výstavy Vzdělávání a řemeslo v Českých Budějovicích ................................. 48
4
1. Základní údaje o SŠ - COPt Uherský Brod
Název školy:
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Uherský Brod
Sídlo:
Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod
Odloučené pracoviště:
nemá
Identifikátor:
600 171 132
IČO:
155 27 816
DIČ:
CZ 155 27 816
IZO:
130 002 542
Datum vydání poslední
zřizovací listiny:
Datum vydání posledního
rozhodnutí MŠMT ČR:
Zřizovatel:
12. 9. 2001
5. 3. 2012
ZLÍNSKÝ KRAJ
Tř. T. Bati 3792
760 01
Ředitel školy:
Mgr. Milan Pechal
Statutární zástupce:
Ing. Jindřiška Řiháková
Kontakt na zařízení:
tel.:
572 63 27 47
fax.:
572 63 52 02
web:
www.copt.cz
email:
[email protected], [email protected]
Pracovník pro informace:
Josef Borák
Datum zřízení školy:
1.9.1957
Datum zařazení do sítě – 12.9.2001
poslední aktualizace:
zást. nezletilých žáků:
Školská rada:
Lubomír Hulík
zást. na podporu práce školy:
Josef Borák
zást. zřizovatele:
Ing. Michal Hanačík
Rozhodnutí č.j. 33 269/2000-21
5
Typ školy Počet tříd
Počet
žáků
Počet
žáků na
třídu
Přepočtený
počet.ped.
pracovníků
Počet žáků na
přepočt.
učitel OV učitelé učitel OV
učitelé
SŠ
12
314
26,2
13,5
15,44
21,3
18,6
Dálkové
studium
2
41
20,5
2
-
-
-
Celkem
14
355
25,4
-
-
-
-
Maximální kapacita školy 380 žáků.
Stavy jsou k 30. 9. 2013
6
2. Školská rada
Školská rada je orgán umožňující zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy,
zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Počet členů stanovuje zřizovatel.
Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel školy, třetinu zástupce školy a třetinu si volí zákonní
zástupci žáků (funkční období této rady je 3 roky).
Pro naši školu byl stanoven počet členů v této radě na tři. Stávající školská rada byla zvolena
1. 12. 2011 a ve školním roce 2013/2014 pracovala v tomto složení:
* za zřizovatele – Ing. Michal Hanačík
* za rodiče – Lubomír Hulín
* za školu – Josef Borák
Funkční období této rady končí 31. 12. 2014. V novém školním roce (po 1.9.2014) na
nejbližší schůzce s rodiči, bude volena nová školská rada.
Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla dvakrát, a to:
- v listopadu 2013 – dle zápisu byly projednávány informace o projektech školy, schválena
výroční zpráva, hlavní úkoly. Byly podány informace o nové výměnné stáži žáků na učilišti
firmy Volkswagen ve Zwickau.
- v dubnu 2014 – byly řešeny přihlášky ke studiu nových žáků, rozpočet na rok 2014-15
Školské radě byly stejně jako v předchozích letech předkládány podklady o hospodaření
školy, připravovaných, realizovaných a ukončených projektech, plán hlavních úkolů školy,
třídní schůzky apod. Připomínky rodičů se snaží školská rada zapracovat na porady vedení
školy, kterých se zúčastňuje i předseda školské rady, jenž přináší návrhy a připomínky jak ze
školní samosprávy, tak ze školské rady.
7
3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučovala ve školním roce
2013/2014
3.1. Puškařské obory (školní rok 2013/2014)
Název oboru
Puškař
Kód oboru
Počet tříd
23-69-H/001 *
1,5
32
23-69-H/01 *
1,7
32
23-69-H/01
1
23
23-69-L/001
2
51
23-69-L/01
2
63
23-.69-H/01
1
30
DÁ
9,2
231
DS+DÁ
Technik puškař
Puškař
Celkem
Počet žáků Typ studia
DS
DS
Počet žáků u puškařských oborů
13%
38%
49%
Puškař - denní studium (DS)
Tech. puškař - denní studium (DS)
Puškař - dálkové studium (DÁ)
* Jedná se o sloučenou třídu denního studia: puškař + obráběč kovů
8
3.2. Strojírenské obory (školní rok 2013/2014)
Název oboru
Mechanik seřizovač *
Obráběč kovů
Kód oboru
Počet tříd Počet žáků Typ studia
1,55
45
DS
1,69
13
DS
2,17
45
DS
5,41
103
DS
23-45-L/01
23-54-H/01
Celkem
Počet žáků u strojírenských oborů
44%
56%
Mechanik seřizovač - denní studium (DS)
Obráběč kovů - denní studium (DS)
* Jedná se o sloučené třídy denního studia: mechanik seřizovač + uměleckořemeslné zprac.
kovů-práce rytecké nebo puškař + obráběč kovů
9
3.1. Umělecké obory (školní rok 2013/2014)
Název oboru
Umělecko-
Kód oboru
Počet tříd Počet žáků Typ studia
82-51-L/01
0,36
25
DS
82-51-L/024
0,40
9
DS
Nástrojař – práce rytecké * 23-52-H/01
0,50
4
DÁ
Celkem
1,26
38
DS+DÁ
řemesl.zprac.kovů *
Uměleckořemesl.zprac.kovů-práce
rytecké *
Počet žáků u uměleckých oborů
11%
89%
Umělecko-řemeslné zpracování kovů - denní studium (DS)
Nástrojař-práce rytecké - dálkové studium (DÁ)
* Jedná se o sloučené třídy denního studia: mechanik seřizovač + uměleckořemeslné zprac.
kovů-práce rytecké a dálkového studia: prodavač zbraní a střeliva + nástrojař-práce rytecké
10
3.2. Ostatní vyučované obory (školní rok 2013/2014)
Název oboru
Prodavač-zbraně a
střelivo *
Kód oboru
Počet tříd
Počet žáků
Typ studia
66-51-H/01
0,5
8
DÁ
0,5
8
DÁ
Celkem
* Jedná se o sloučenou třídu dálkového studia: prodavač zbraní a střeliva + nástrojař-práce
rytecké
3.3. Celkové počty žáků (školní rok 2013/2014)
Délka studia
Počet tříd
Počet žáků
Typ studia
3-leté obory
2
41
DÁ
3-leté obory
4
108
DS
4-leté obory
8
206
DS
Celkem
14
355
DS+DÁ
Celkové počty žáků
206
108
41
3-leté dálkové studium
3-leté denní studium
11
4-leté denní studium
3.4. Předpokládaný počet žáků ve třídách ve školním roce 2014/2015
Název třídy
Počet žáků
1. ROČNÍKY
US1
TU1
P1
OK1
CELKEM (1.ročníky)
30 žáků
32 žáků
13 žáků
24 žáků
99 žáků
2. ROČNÍKY
UM2
TP2
OK2
P2
CELKEM (2.ročníky)
31 žáků
30 žáků
24 žáků
23 žáků
108 žáků
3. ROČNÍKY
UM3
TP3
K3
CELKEM (3.ročníky)
24 žáků
31 žáků
31 žáků
86 žáků
4. ROČNÍKY
UM4
TP4
CELKEM (4.ročníky)
24 žáků
20 žáků
44 žáků
REKAPITULACE (školní rok 2014/2015)
Počet žáků v denním studiu (celkem)
337 žáků
Průměrný počet žáků ve třídě
25,92
Počet žáků v dálkovém studiu (celkem)
41 žáků
Celkový počet žáků (denní + dálkové stud.)
378 žáků
Naplněnost školy (max. kapacita 380 žáků)
99,5 %
Školní rok 2014 – 2015 (odcházející žáci)
31 + 44 = 75 žáků
Tabulka platná k 30.6.2014
12
3.5. Stanovení max. počtu tříd denního studia pro rok 2014/2015
Sk.
oborů
L
L
Kód a název oboru
23-69-L/01
Technik puškař
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
Stav pro šk.r. 2012/2013
(počet přijatých do 1. roč.
v tomto školním roce)
Poč. žáků
Poč. tříd
Návrh pro šk.r.
2013/2014
Poč. žáků
Poč. tříd
33
1
20
1/2
18
1/2
30
1
8
1/2
10
1/2
23
1
20
1/2
21
1
10
1/2
103
4
90
4
82-51-L/01
L
Umělecko-řemeslné
zpracování kovů
H
H
23-69-H/01
Puškař
23-65-H/01
Obráběč kovů
Celkem
3.6. Stanovení max. počtu tříd dálkového studia pro rok 2014/2015
Sk.
oborů
H
H
Kód a název oboru
23-69-H/01
Puškař
66-51-H/01
Prodavač zbraní
Stav pro šk.r. 2013/2014
(počet přijatých)
Poč. žáků
Poč. tříd
Návrh pro šk.r.
2014/2015
Poč. žáků
Poč. tříd
30
1
30
1
15
1
15
1
0
0
0
0
45
2
45
2
23-52-H/01
H
Nástrojář – rytec
kovů
Celkem
13
4. Údaje o pracovnících školy
4.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014
Jméno, příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1
učitel OV
15
0,3
1
1
1
0,3
1
1
1
1
1
1
0,875
1
1
učitel OV
učitel OV
učitel OV
učitel OV
učitel OV
učitel OV
učitel OV
učitel OV
vedoucí DM
vedoucí vych.
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vych.-sport.
36
6
17
35
41
26
40
2
16
34
18
11
36
22
Mgr.Milan Pechal
1
Mgr.Rostislav Navláčil
1
Ing.Petr Štursa
1
Ing. Edita Naďová
1
Ing.Jiřina Ingrová
0,4762
Ing. Hana Kubišová PhD.
1
Mgr. Richard David
1
Mgr. Vlastimil Londýn
1
Mgr. Renáta Burdová
1
Ak.soch.Pavel Gabrhel
0,9286
Ing. Petr Janků
1
Mgr.Jana Krchňáčková
1
Mgr.Marcela Jordánová
0,76
Bc.Renata Doleželová
1
Mgr.Anna Červinková
1
Ing.Hana Ježková
1
PaedDr. Marcela Jurková
1
Ing. Lubomír Prchlík
0,25
Bc.Jaroslav Mudrák
1
Ing.Martin Zatloukal
1
Bc.Karel Vránek
1
Bc.Miroslav Kutnar
1
Petr Rachůnek
1
David Kranz
1
25. Mgr. Pavel Římovský
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
ředitel
zást. řed.pro TV
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitel
učitelka
učitel
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
ved. učitel OV
ved.učitel OV
učitel OV
učitel OV
učitel OV
učitel OV
roků ped.
praxe
39
30
41
23
43
6
1
21
22
41
28
20
11
18
6
11
30
36
37
19
34
20
37
21
úvazek
Petr Liška
Bc.Martin Bártek
Iris Fojtíková
Bc.Yvona Záhorovská
Alexandr Římovský
Radek Beníček
František Fojtík
Karel Řezníček
Ing.Irena Kočicová
Věra Spáčilová
Eva Wosková
Irena Machalová
Mgr.Helena Ježková
Jiří Obadal
prac. zařazení
14
kvalifikace
VŠ-pedagogika a psychologie
VŠ-učitelství odb. předmětů
VŠ-odbor.před.strojírenské
VŠ-všeob.vzděláv.předměty
VŠ-odbor.před.strojírenské
VŠ-všeob.vzděláv.předměty
VŠ-všeob.vzd.TV a tech. vých.
VŠ-odborné před. Stroj.
VŠ- technologická
VŠ-VP užití sochařství
VŠ- odbor.před.strojírenské
VŠ-všeob.vzděláv.předměty
VŠ-všeob.vzděláv.předměty
VŠ-učitelství ekonom.předmětů
VŠ-všeob.vzděláv.předměty
VŠ-strojírenství, DPS
VŠ-všeob. vzděl. předměty, ČJ
VŠ-strojírenské
Bc.-stroj.a ped., andragogika
Ing. – VŠ Zlín
ÚSO+Bc. (pedagog.)
ÚSO+Bc. (pedagog.)
ÚSO
ÚSO + PI
ÚSO+Mgr.et Mgr. (pedagog. a
personalistika)
Vyučen + PI
ÚSO+Bc. (pedagog.)
ÚSO+PI
Bc.-stroj.a ped., andragogika
ÚSO + PI
ÚSO + PI
ÚSO
ÚSO + PI
VŠ+ped.minimum
ÚSO-PI
ÚSO-PI
ÚSO-PI
VŠ-ped.fakulta
ÚSO
4.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014
Jméno, příjmení
úvazek
prac. zařazení
kvalifikace
Zást. řed. pro EU, statut.
Zástupce
Sam.odbor propag.referent
Účetní
Mzdová účetní
Ved. Referent
Dělnice ve výdejně
Dělnice ve výdejně
Dispečer, kontrolor
Pokojská, uklizečka
Referentka
Sam.odbor.referent +
personalista
Uklizečka
Uklizečka
Uklizečka
Opravář
VŠ- ekonomické
1.
Ing.Jindřiška Řiháková
0,880
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ludmila Flasarová
Radomíra Jandeková
Lýdia Gabrhelová
Josef Borák
Andrea Buráňová
Jindřiška Škubalová
Stanislav Zálešák
Věra Buráňová
Renata Surá
Pavla Novosádová
0,8
0,880
0,690
1
0,880
0,880
1
0,750
0,6
1
12.
13.
14.
15.
Irena Křápková
Dana Juříková
Marcela Mičková
František Flasar
0,75
0,81
0,75
1
ÚSO
ÚS
ÚSO
ÚSO+PI
Vyučení
Vyučení
ÚS
Vyučení
ÚS
ÚSO
SO
Vyučení
Základní
Vyučení
4.2.1. Pracovníci školního stravování ve školním roce 2013/2014
Jméno, příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
Eva Navláčilová
Marta Kunčíková
Dagmar Slintáková
Danuše Kolajová
Renata Žmolíková
úvazek
prac. zařazení
kvalifikace
1
1
1
0,625
0,75
Vedoucí ŠJ
Vedoucí kuchařka
Kuchařka
Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka
ÚSO
SO
SO
Základní
Vyučená
4.2.2. Pracovníci na domově mládeže ve školním roce 2013/2014
Jméno, příjmení
1.
2.
3.
4.
Eva Pechalová
Ladislav Výmola
Marie Zálešáková
Jitka Šišáková
úvazek
prac. zařazení
kvalifikace
1
1
1
1
Recepční
Údržbář
Uklizečka
Uklizečka
SO
SO
SO
základní
15
4.3. Organizační schéma SŠ – COPt Uherský Brod (2013/2014)
Ředitel
Mgr. Pechal
Sekretariát ředitele
pedagog - metodolog
- Mgr.et Mgr.Římovský (1/2)
administrativní pracovnice
- Novosádová
Teoretické vyuč.
Mgr. Navláčil
Všeob.vzděl. předměty
(učitelé)
- Ing. Kubišová
- Mgr. Burdová
- Ak.soch. Gabrhel
- Mgr. Krchňáčková
- Mgr. Červinková
- Mgr. Jordánová
- Mgr. David
- Mgr. Jurková
Odb. předměty
(učitelé)
- Ing. Janků
- Ing. Štursa
- Ing. Naďová
- Ing. Ingrová
- Ing. Ježková
- Ing. Londýn
- Ing. Prchlík
- Mgr. Doleželová
Praktické vyuč. 1
Ing. Zatloukal
Umělecké ob.
učitelé OV
- Bc. Kutnar
- Fojtíková
- Kranz
Praktické vyuč. 2
Bc. Mudrák
Puškařské ob.
učitelé OV
- Fojtík
- Bc. Vránek
- Beníček
- A. Římovský
Údržba
- Flasar
Ostatní stroj. obory
učitelé OV
- Bc. Bártek
- Bc.Záhorovská
- Rachůnek
- Řezníček
- Mgr.et Mgr.Římovský (1/2)
- Liška
Postsekundární vých.
Borák
Administrativa
referentka
- Surá
(zajišťuje:
administrativní práce,
vedení
evidence
dokumentů atd.)
Ubytování
Pokojská
- Buráňová
Samostatný
odborný referent
- Flasarová
Kontrola
- Zálešák
-
Úklid
- Juříková
- Křapková
- Mičková
Výdejna
- Buráňová
- Škubalová
-
Ekonomický úsek
Ing. Řiháková
Mzdová účetní
- Gabrhelová
Účetní
- Jandeková
Vychovatel(ka)
- Wosková
- Obadal
- Machalová I.
- Mgr. Ježková
Domov mládeže
Ing. Kočicová
Zást. ved.
vychovatele
- Spáčilová
Jídelna DM
Navláčilová
Recepce
- Pechalová
Vrchní
kuchař(ka)
- Kunčíková
Údržba
- Výmola
Pomocný(á)
kuchař(ka)
- Žmolíková
Úklid
- Zálešáková
- Šišáková
Kuchař(ka)
- Slintáková
Pomocný(á)
kuchař(ka)
- Kolajová
5. Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy
5.1. Učitelé teoretického vyučování
Ing.Petr Štursa
Mgr.Jana
Krchňáčková
Mgr. Rostislav
Navláčil
Ing. Edita Naďová
- zvyšování kvalifikace pedagogů DPS – studium pedagogiky
(ukončeno 30.6.2014)
- Turning Passiva Students into Active Learners – Zlín UTB
- Metodické setkání učitelů Aj v okresech – SPŠ a OA Uh.Brod
(Projekt EU)
- Konzultační seminář k ústní zkoušce z Aj – NIDV Zlín
- Seminář Aj – kancelář Veřejného ochránce práv – Brno
- Konzultační seminář pro management škol - NIDV Zlín
- Konzultační seminář k ústní zkoušce z Čj – NIDV Zlín
- Konzultační seminář k PP z JČ a literatury – NIDV Zlín
Ing. Hana Kubišová - Konzultační seminář k ústní zkoušce z Aj – NIDV Brno
Ph.D.
- Odborná vzdělávací akce realizovaná v rámci projektu EU- SPŠ
a OA Uh.Brod
- Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední
školy a 2. stupeň základních škol
5.2. Učitelé odborného výcviku
Pracovníci OV si doplňují vzdělání následovně:
Karel Řezníček
Bc. Martin Bártek
David Kranz
Radek Beníček
Mgr.et Mgr. Pavel
Římovský
Ing. Martin
Zatloukal
- fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim
- bakalářské studium
- fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim
- UNIV3 – školení hostitelů „Brusič nožířských výrobků“
- školení managmentu škol
- fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim
- UNIV3 – školení hostitelů „Brusič nožířských výrobků“
- UNIV3 – školení hostitelů „Brusič nožířských výrobků“
- bakalářské studium
- 3D tisk a skenování – školení
- fa Nexnet - školení na programy EdgeCam a Space Claim
- školení v rámci Česko-dánského projektu (nové ped. přístupy)
5.3. Ostatní pracovníci školy

2 nepedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení v oblasti účetnictví

1 nepedagogický pracovník se zúčastnil školení v oblasti mezd a personalistiky
17
6. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro nadcházející školní rok se uskutečnilo na základě platné legislativy a
legislativních změn. V návaznosti na tuto legislativu SŠ-COPT Uherský Brod zpracovala
vnitřní směrnice, podle které se postupovalo při přijímacím řízení.
6.1. Denní studium (počet přihl., přijat. a odevzd. zápis. lístků) - školní rok
2013/2014
Kód a název oboru
23-69-L/01
Technik puškař
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
23-45-L/004
MS – Mechatronik
Počet
přihlášených
Počet přijatých
Počet zápis.
lístků
49
29
29
32
17
17
0
0
0
9
8
8
35
27
27
33
32
32
158
113
113
82-51-L/01
Umělecko-řemeslné
zpracování kovů
23-69-H/01
Puškař
23-65-H/01
Obráběč kovů
Celkem
18
6.2. Dálkové studium (počet přihlášených a počet přijatých) - školní rok
2013/2014
Kód a název oboru
Počet přihlášených
Počet přijatých
32
30
8
4
8
8
48
42
23-69-H/01
Puškař
23-52-H/01
Nástrojář – rytec kovů
66-51-H/01
Prodavač zbraní
Celkem
6.3. Informace o třídách, které ukončily denní studium - školní rok 2013/2014
Třída
Obor
Počet skupin
Počet žáků
TP4
Technik puškař
3
27
Mech. seřizovač +
1
13
Umělecko-řemeslné
2
9
Puškař +
2
21
Obráběč kovů
1
11
9
81
UM4
zpracování kovů
K3
Celkem
19
6.4. Porovnání počtu příjatých žáků pro školní rok 2014/2015 s počtem žáků,
kteří ukončili studium na konci školního roku 2013/2014
6.4.1. Denní studium
Obor
Ukončené studium
(konec 2013/2014)
Přijatí dle odevzd.
zápisových lístků
Rozdíl
(v roce 2014/2015)
27
21
méně o 6
Technik puškař
Mechanik seřizovač
33
Umělecko-řemeslné
22
11
více o 23
32
12
více o 2
zpracování kovů
Puškař
Obráběč kovů
22
Celkem
81
99
více o 19 žáků
Změny v počtu žáků u denního studia
44
32
27
33
Technik puškař
34
21
Mech. seřizovač + Uměl.- Puškař + Obráběč kovů
řem. zprac. kovů
Ukončené studium (konec 2013/2014)
Přijatí dle odevzd. zápisových lístků
Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že u denního studia došlo ke zvýšení o 19 žáků.
20
6.4.2. Dálkové studium
U dálkové studia porovnáváme počet studentů, kteří nastoupili do tohoto studia v daném
školním roce (2012/2013 a 2013/2014).
Obor
Studium v roce
2012/2013
Studium v roce
2013/2014
Rozdíl
(v roce 2013/2014)
Puškař
29
30
více o 1
Nástrojář – rytec kovů
4
4
stejný počet
Prodavač zbraní
9
8
méně o 1
Celkem
42
42
Stejný počet
Změny v počtu žáků u dálkového studia
29
9
8
4
4
Puškař
Nástrojař - rytec kovů
Studium v roce 2012/2013
Prodavač zbraní
Studium v roce 2013/2014
Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že u dálkového studia nedošlo ke změně v počtu
žáků.
21
7. Sebehodnocení školy
Sebehodnocení školy má přímou vazbu na řešení stanovených úkolů v oblasti výchovy a
vzdělávání ve školách. Dle zákona má každá škola povinnost vypracovávat své hodnocení,
ale i před zavedením této zákonné povinnosti naše škola již své vlastní hodnocení
prováděla (pouze mělo jinou formu). Na základě poznatků z minulých let jsme zjistili, že je
sebehodnocení přínosné, protože se takto může objevit problém, o kterém bychom třeba
ani nevěděli (objevený problém tak může být řešen). Pracovníci na jednotlivých úsecích se
tak naučili mluvit o nedostatcích (neskrývají je až do doby, než vyplují na povrch) a sami
se aktivně účastní hledání cest k nápravě. Musíme si však uvědomit, že sebehodnocení
není všelékem, ale pouze vodítko pro vlastní sebereflexi. Je nutné také vědět, jak tento
nástroj uchopit a jak s ním pracovat, aby byl přínos co největší.
7.1. Cíle a strategické plány
Z pravidelného hodnocení, které jsme prováděli na jednotlivých úsecích, ale i na výrobních
poradách jsme zjistili, že na prvním místě musíme zlepšit kvalitu. Zároveň si
uvědomujeme, že pokud nezlepšíme odbornou úroveň učitelů, tak nezlepšíme ani výsledky
žáků. Našim cílem je vždy se srovnávat pouze s těmi nejlepšími puškařskými školami
v EU, což také děláme a naše výsledky při tomto srovnávání ukazují, že jdeme zatím
správnou cestou.
Z těchto důvodů také každoročně inovujeme naši SWOT analýzu o nové body, které
vycházejí z mnoha faktorů (celospolečenská situace, ekonomie státu i jednotlivých rodin,
vývoj nových technologií, spolupráce s firmami i školami, projekty atd.)
22
7.2. SWOT analýza školy
Aktualizovaná SWOT analýza školy pro školní rok 2013/2014.
Silné stránky
Slabé stránky
 Naplněnost školy
 Výběr žáků do maturitních oborů
 Ekonomická závislost na schvalovaném
rozpočtu (nedostatek finančních prostředků
na další vybavení školy)
 Dobré vztahy s našimi partnery
 Omezený prostor školy
 Komplexní nabídka vzdělávání (zakončené
výučním listem, maturitou nebo Bc. titulem)
 Vytíženost některých pracovníků – menší
možnost vyššího finančního ohodnocení,
pokud se nejedná o projekty nebo
rekvalifikace placené z jiných zdrojů
 Jedinečnost a unikátnost některých
nabízených oborů
 Dobré technické vybavení
 Propagace na veřejnosti formou výstav a
prezentací v ČR, ale i v zahraničí
 Nemožnost využívání hromadně
nabízených vzdělávacích programů, které
rozšiřují odbornou kvalifikaci pracovníků
(unikátní zaměření školy)
Příležitosti
 Zapojování naší školy do projektů
Hrozby
 V některých prostorách jsme v pronájmu,
hrozba při změně majitele v ČZ a.s.
 Mezinárodní spolupráce
 Ekonomická krize a nedostatek produktivní
práce
 Realizace rekvalifikací
 Vlastní bakalářské studium pro zaměstnance  Velká
závislost
na
ekonomických
a absolventy naší školy, ale také širokou
možnostech rodičů financovat dětem
veřejnost
studium mimo jejich domovy
 Ucelená nabídka zajímavých studijních  Nedostatek financí na obnovu zastaralého
oborů, které je možné různě kombinovat
majetku
 Možnost poskytovat
ubytování v místě školy
vlastní
moderní  Nedostatek kvalitních odborníků pro výuku
puškařských oborů
23
8. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/2014
8.1. Souhrnná statistika tříd za 2.pololetí 2013/2014
Třída
Počet
žáků
Nekl.
OK1
P1
UM1
TP1
K2
TP2
UM2
K3
TP3
UM3
TP4
UM4
20
21
28
32
33
28
18
32
21
25
27
22
Celkem
307
Prospěch
Absence
Chování
6
4
0
3
9
1
1
0
5
4
0
1
PsV
2
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
N
0
1
2
2
3
1
1
0
0
3
0
2
Ø
2,58
2,67
2,35
2,55
2,76
2,10
2,29
2,85
2,73
2,49
2,84
2,63
Celk.
1956
1492
1491
1897
4390
1982
1666
2234
2672
1640
1286
1512
Øžák
97,8
71,05
53,25
59,28
133,03
70,77
92,56
69,81
127,24
65,60
47,63
68,73
Neoml.
111
19
12
13
719
0
20
42
14
26
9
0
Počet 2
3
1
2
1
0
0
1
2
1
1
1
0
Počet 3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
34
6
15
2,57
24218
956,75
985
13
3
Denní studium – ke dni klasifikační konference
8.2. Porovnání statistik tříd za 2. pololetí (školní roky 2012/2013 a 2013/2014)
Oblast srovnávání
(celkové údaje za školu)
Počet žáků ke dni klasifikace
2. pololetí
2012/2013
288
2. pololetí
2013/2014
307
Počet neklasifikovaných
31
34
Prospělo s vyznamenáním
10
6
Neprospělo
16
15
2,54
2,57
Absence celková za SŠ
28 534
24 218
Absence Ø na jednoho žáka
98,43
78,89
Absence neomluvená za SŠ
843
985
Chování – počet udělených známek 2
3
13
Chování – počet udělených známek 3
3
3
Průměr známek
24
9. Hodnocení výsledků výchovného působení
Pro školní rok 2013 – 2014 škola přijala řadu výchovných opatření, ve kterých bude
postupovat i v dalších letech. Kázeňská opatření se uskutečňují podle §10 vyhlášky č.
13/2005 sb.
Ve výše uvedeném školním roce jsme udělili následná kázeňská opatření:
 Napomenutí třídního učitele:
0
 Důtka třídního učitele
6
 Důtka učitele OV
2
 Podmínečné vyloučení ze studia
4
 Vyloučení ze studia
0
V témže roce byly uděleny následující pochvaly:
 Pochvala třídního učitele:
 Pochvala učitele OV
 Pochvala ředitele školy
10
8
8
Pochvaly byly uděleny žákům za vzornou přípravu na vyučování a za studijní výsledky.
9.1. Snížené stupně chování
Stupeň chování
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Počet
1. pololetí
2. pololetí
1. pololetí
2. pololetí
3
3
13
3
% ze všech žáků
(klasifikace 1. pol. 288 = žáků,
2. pol. 307 = žáků)
1,04 %
1,04 %
4,23 %
0,97 %
9.2. Neomluvené hodiny
Období
Počet
1. pololetí
2. pololetí
Celkem za školní rok
843
985
1 828
25
% ze všech žáků
(celk. absence 1. pol. = 28 534
hod., 2. pol. = 24 218 hod.)
2,95 %
4,07 %
10. Doplňkové činnosti na SŠ – COPt Uherský Brod a produktivní
činnost žáků
Naše škola se zaměřuje také na získávání prostředků z doplňkové činnosti a produktivní
činností žáků v hlavní činnosti. Tyto činnosti jsou pro školu velmi důležité, protože
umožňují hradit některé další výdaje a dále se rozvíjet.
Za rok 2013 jsme v DČ měli následující výsledky: výnosy celkem
zisk celkem
1 702 655,80 Kč
70 763,27 Kč
V hlavní činnosti jsme produktivní činností žáků dosáhli výnosů
561 248,50 Kč.
Výnosy v DČ vzrostly proti předcházejícímu roku o 125 004,06 Kč a zisk poklesl o
148 411,90 Kč.
Na výnosech a zisku v doplňkové činnosti se podílely:
1.
2.
3.
4.
5.
Aktivity
Výnosy
Zisk
Vzdělávací aktivity
Ubytovací služby
Vydavatelská činnost, zprostředkování
obchodu a služeb
Pronájem nebytových prostorů
Stravování
387 366
684 865
11 149
1 666
148 437
9 897
114 783
367 205
29 888
18 163
1 702 656
70 763
Celkem
700 000
600 000
500 000
400 000
Zisk
300 000
Výnosy
200 000
100 000
0
Vzdělávací
aktivity
Ubyt. služby
Vydavatelská
Pronájem
činnost
nebyt. prostorů
26
Stravování
11. Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně –
patologických jevů
Stejně jako v předchozích letech jsme se také ve školním roce 2013/2014 ve výchovném
poradenství zaměřili především na následující body:
1) docházka do výuky - docházka do výuky je na stejné úrovni, oproti
předcházejícím rokům se nezhoršila, ale ani výrazně nezlepšila.
2) omluvenky žáků - omluvenky žáci předávají třídním učitelům a učitelům
odborného výcviku dle školního řádu, existují zde však i výjimečné případy
neplnění této povinnosti, které jsou kázeňsky řešeny.
3) reprezentace školy na veřejnosti – škola se velmi úspěšně reprezentuje na
výstavách, předváděcích akcích středních škol, veletrzích vzdělávání apod.
4) další vzdělávání žáků - důležitou složku výchovného poradenství je považována
pomoc při výběru oborů a škol pro další vzdělávání žáků. Zde se jedná o
pokračování ve studiu v maturitních oborech nebo na VŠ. V neposlední řadě je
škola nápomocna v rámci výchovného poradenství k zajištění zaměstnání
absolventů školy, především v České zbrojovce a. s., což se děje na základě dohody
mezi SŠ – COPt Uherský Brod a ČZ a. s. V červnu 2014 bylo přijato do zaměstnání
v ČZ a. s. 48 absolventů naší střední školy.
Byl zpracován nový školní řád, který bude uveden podepsání na Školské radě v říjnu 2014.
Všechny tyto body se řeší na školní samosprávě a Školské radě.
V sociálně-patologických jevech nemá naše škola výraznější problémy a ani neřešila žádný
přestupek v této oblasti. Zaměřujeme se spíše na prevenci zajištěním volného času v
podobě přednášek, besed a dalších aktivit. Největším problémem žáků v této oblasti je
stejně jako v minulých letech kouření.
27
12. Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce je oblastí, na kterou klademe dlouhodobě velký důraz a za kterou
jsme hodnoceni kladně i našim zřizovatelem.
Poněvadž nemáme partnera v oblasti puškařské výuky v ČR, tak musíme spolupracovat a
své výsledky porovnávat s nejlepšími puškařskými školami EU. Ve školním roce 20132014 proběhlo velké porovnání úrovně odborného výcviku naší školy s úrovní žáků
z rakouské školy HTBLVA Ferlach, se kterou dlouhodobě spolupracujeme (již cca 20 let).
Využili jsme návštěvy 10 žáků ze školy HTBLVA Ferlach k tomu, abychom mohli
porovnat úroveň našich žáků se žáky této věhlasné puškařské školy. Jedná se přitom hlavně
o technickou a manuální zručnost, ale také o aktivity nezbytné pro puškařské obory, jako je
střelba. Také v budoucnu bychom rádi v těchto porovnáváních třeba i s dalšími
zahraničními školami (např. SBBZ Suhl v Německu atd.) pokračovali.
V rámci česko-rakouského projektu jsme uspořádali tyto tři soutěže:
1) Mezinárodní soutěž 3-letých oborů Puškař ve výrobě pažby. Škola HTBLVA
Ferlach a SŠ-COPT Uherský Brod
Soutěže se zúčastnili celkem 3 žáci z Rakouska a Itálie a 3 žáci ze školy SŠ – COPt
Uherský Brod . Tuto soutěž vyhráli žáci ze zahraničí, kteří obsadili 1., 2., a 3. místo.
(ukázka vyrobených pažeb v rámci popisované soutěže)
28
2) Mezinárodní soutěž 4-letých oborů „Technik puškař“ ve výrobě zavíracího nože.
Škola HTBLVA Ferlach a SŠ-COPT Uherský Brod
Soutěže maturitních oborů se zúčastnili 3 žáci z Rakouska a Itálie a 3 žáci ze SŠ–COPt
Uh.Brod. Je zde potěšující, že 1., 2. a 3. místo obsadili žáci ze SŠ–COPt Uherský Brod.
(ukázka vyrobených zavíracích nožů v rámci popisované soutěže)
3) Mezinárodní soutěž ve střelbě z pistole, ale i z kulovnice. Škola HTBLVA Ferlach
a SŠ-COPT Uherský Brod. V této soutěži skončili žáci ze SŠ – COPt Uherský Brod
na 1., 2., 3. a 7. místě a tím podtrhli vítězství školy z Uherského Brodu.
Body 1- 3 shrnutí:
-
Propozice byly zpracovány společně se školou z Rakouska.
-
Rovněž na celkovém zhodnocení se podílela mezinárodní komise.
-
Musíme dodat, že HTBLVA Ferlach je nejlepší puškařskou školou v EU a i přesto
jsme si ji vybrali do soutěže s naší školou.
-
Srovnání nám ukázalo naše možnosti, ale také prostor pro zdokonalování
především v oblasti výroby pažeb.
29
12.1. V součastnoti aktivně spolupracujeme s těmito zahraničními školami
a)
HTBLVA Ferlach - s touto školou jsme si ve školním roce 2013/2014 vzájemně
výměňovali studenty.
b) F+U Sachsen gGmbH, Bénédict School Zwickau – díky této spolupráci a vysílání
našich žáků do vzdělávacího institutu Volswagenu (strojírenské obory) se nám
podařilo u našich žáků zdokonalovat úroveň CNC programování, ale také je připravit
možnost práce v některém moderním závodě této skupiny.
c)
SOŠ Polytechnická Nitra – spolupráce je zaměřena na výstavnictví a výměnu
zkušeností pedagogických pracovníků.
12.2. Plánovaná spolupráce s dalšími zahraničními školami
Vzhledem ke své specializaci v oblasti PUŠKAŘSTVÍ bychom rádi navázali v budoucnu
spolupráci s podobně zaměřenými školami ve Finsku, Rusku a opětovně obnovili aktivní
spolupráci s SBBZ Suhl v Německu.
30
13.Projekty
13.1. Realizované projekty
Sřední škola – Centrum oborné přípravy technické ve školním roce 2013/2014 realizovalo
tyto dva projekty podporované z prostředků EU.
13.1.1. Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kraji.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0010

Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příjemce a partneři: Příjemcem dotace je Zlínský kraj, který projekt realizuje
prostřednictvím středních škol. SŠ-COPT Uherský Brod je zde 15. partnerskou
střední školou - centrem přírodovědného a technického vzdělávání.

Období realizace: 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015
Popis projektu:
Projekt si klade za cíl podporovat oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na
vybraných středních školách a s nimi spolupracujících základních školách ve Zlínském
kraji. Snahou tohoto projektu je také zvýšení zájmu o studium technických oborů a zvýšení
manuální zručnosti žáků ZŠ.
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod (partner č. 15) v rámci
tohoto projektu spolupracuje s těmito vybranými ZŠ (dvě ZŠ jsou přímo z Uherského
Brodu a dvě z okolních obcí):

I. ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí (http://www.zsmarianske.cz/)

II. ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady (http://www.zsvin.cz/)

ZŠ Šumice (http://www.zssumice.cz/)

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice (http://www.zsnivnice.cz/)
V rámci tohoto projektu naše SŠ realizuje pro žáky následující aktivity:
31

volnočasové kroužky pro žáky ZŠ

volnočasové kroužky pro žáky ZŠ a SŠ

sdílení dílen pro povinnou výuku žáků ZŠ

podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL
13.1.2. Od teorie k praxi ve strojírenství

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/05.0024

Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/3.2.03 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
ve Zlínském kraji
Popis projektu:
Obsah projektu vychází ze snahy o prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení
informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji. Hlavním cílem projektu je
vytvořit vzdělávací moduly dalšího vzdělávání zaměřené na oblast strojírenství. V projektu
se budou rovněž vzdělávat pedagogové obou škol s cílem zvýšení jejich odborných
znalostí a prohloubení kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání.
K dosažení stanovených cílů povede řada dílčích aktivit:
1) vytvoření materiálních podmínek pro zabezpečení špičkové kvality navrhovaných
výukových programů
2) školení lektorů dalšího vzdělávání
3) reflexe potřeb zaměstnavatelů, jejich zaměstnanců i trhu práce při vytváření nabídky
dalšího vzdělávání
4) rozčlenění jednotlivých výukových programů na dílčí moduly s ohledem na potřeby
zaměstnavatelů
5) spolupráce s odborníky z praxe při vzniku učebních pomůcek a materiálů, textů,
fotografií, výukových filmů, praktických příkladů s řešením apod.
K realizaci projektu dojde díky vzájemné provázanosti tří klíčových aktivit:
1) Vytvoření podmínek a výukových programů
2) Ověřování výukových programů
32
3) Zhodnocení kvality vytvořených učebních textů a pomůcek i samotné pilotní výuky
jednotlivých výukových programů a jejich dílčích modulů
Realizátorem projektu Od teorie k praxi ve strojírenství je SŠ-COPt Uherský Brod, jako
partner projektu byla přizvána Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský
Brod.
13.1. Mezinárodní projekty zaměřené na výměnné pobyty žáků
V rámci programů zaměřených na celoživotní učení NAEP (Národní agentura pro
evropské vzdělávací programy) – Programy celoživotního učení jsme ve školním roce
2013/2014 realizovali tyto výměnné pobyty žáků (každý se uskutečnil 2x vždy pro 10
našich žáků:
a)
F+U Sachsen gGmbH, Bénédict School Zwickau - výuka ve vzdělávacím institutu
Volswagen ve Zwickau (Chemnitz), které byly zaměřeny na CNC programování.
b) HTBLVA Ferlach – několikaletá spolupráce se střední školou byla přerušena v letech
2009 až 2011 v důsledku výměny vedení na výše uvedené škole. Dřívější spolupráce s
touto puškařskou školou trvá více jak 17 let. V zavádění puškařských oborů byla tato
škola naším vzorem a učitelem. Od tohoto školního roku si opět pravidelně
vyměňujeme žáky a za spoluúčasti MŠMT ČR i pedagogické materiály a zkušenosti.
Při této spolupráci jsme se dohodli i na vzájemné kooperaci obou střeních škol při
mezinárodních výstavách. Také jste se již dříve (viz. kapitola 12) mohli dočíst o
společných mezinárodních soutěžích.
13.2. Mezinárodní projekty zaměřené na výměnné pobyty vyučujících
Mezinárodní stáž, které se SŠ-COPt Uherský Brod v tomto školním roce zúčastnila, byla
organizovaná přímo MŠMT ČR a nabídnuta vybraným středním školám. Čeští vyučující
v rámci stáže jeli do Dánska na seznamování se s novým moderními přístupy k výuce. Za
naši školu se zúčastnil stáže jeden pedagogický pracovník, který byl velmi spokojen a
nabyté zkušenosti používá nejen ve své praxi, ale také jako náměty pro zlepšení výuky na
SŠ jako celku.
33
13.3. Projekty již ukončené (sledována udržitelnost projektu)
Ve školním roce 2013/2014 byl řádně ukončen projekt, který probíhal na naší SŠ v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.5 Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na středních školách, projekt s názvem SŠ-COPt UHERSKÝ
BROD – ŠABLONY:
-
SŠ-COPt UHERSKÝ BROD – ŠABLONY
(období realizace projektu: od 23.5.2012 do 22.5.2014)
Na naši SŠ proběhly v předchozích obdobích dva projekty, u kterých je nyní sledována
jejich udržitelnost (každoročně jsou odesílány zprávy o udržitelnost projektu až 5 let po
ukončení projektu). Konkrétně se zde jednalo o tyto projekty:
-
Nová a moderní forma výuky ve všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětech (období realizace projektu: od 1.3.2009 do 28.2.2011)
-
Modernizace a inovace vzdělávacího programu pro obor uměleckých řemesel
(období realizace projektu: od 1.12.2009 do 1.12.2011)
34
14.Výsledky sportovních a odborných soutěží v ČR
Školní akce:
- lyžařský výcvik účast:
25 žáků
- střelba ze vzduchovky
12 žáků
- lehká atletika
128 žáků
- silový čtyřboj
17 žáků
- střelba žáků ZŠ (42.. ročník)
18 žáků
Akce UBL:
umístění:
účast žáků SŠ-COPt UB:
- přespolní běh
2. místo
5
- volejbal
l3. místo
10
- basketbal
4. místo
8
- lední hokej
nezúčastnili jsme se
- lehká atletika
2. místo
8
- silový čtyřboj
4. místo
4
- střelba ze vzduchovky
1. místo
6
- sálová kopaná
2. místo
12
- kopaná
2. místo
16
- florbal
4. místo
12
- Velikonoční laťka
nezúčastnili jsme se
SŠ-COPt Uherský Brod pořádala soutěže UBL: střelba ze vzduchovky a sálová kopaná.
Odborné soutěže a další akce:
nezúčastnili jsme se
35
15.Spolupráce s firmami
Pro naši školu je velmi důležité mít partnery především v oblasti puškařských řemesel.
Například firma Česká zbrojovka a.s. nám pomáhá nejen materiálně, ale také v oblasti
odborné a metodické. Některé firmy, se kterými spolupracujeme, vlastní již naši
absolventi, takže s nimi máme častokrát i osobní vazby, které nám opět pomáhají při
vzájemné spolupráci. Díky tomu jsme schopni pro naše žáky zajišťovat exkurze v oblasti
puškařské, rytecké nebo při seznamování s nejmodernější CNC technikou a robory. Stálý
kontakt s těmito firmami nám přináší jednak kontakt s realitou, ale také nás neustále
posouvá dopředu.
Firmy, se kterými jsme v roce 2013/2014 spolupracovali:
a) V oblasti puškařské
Hlavní partener :
- Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod
Další partneři:
- Haluza puškařství Nivnice
- Asociace prodejců a výrobců zbraní a střeliva
- Ing. Kouba – prodejce střeliva atd.
b) V oblasti strojírenské
Hlavní partner:
- Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod
Další partneři:
- Slovácké strojírny Uh. Brod
- Pemix – pružinárna Uh. Brod
- Nexnet Uh. Brod
- Altech – Bánov
- J.K. Nástroje s.r.o. Uh. Brod
36
16. Spolupráce se školami v ČR a s MŠMT ČR
16.1. Spolupráce se školami v ČR
Naše SŠ spolupracuje jak se středními, tak i s vysokými školami. Mezi tyto školy patří:
Střední
SOU Prostějov
SOU Plzeň
SOU Křivoklát
SOUz Uherský Brod
SPŠ a OA Uherský Brod
Vysoké
VŠ Báňská Ostrava
VA Brno
Rašínova univerzita Brno
Ve školním roce 2012-2013 byl připravován společný projekt se SPŠ a OA Uherský Brod,
který byl zahájen od 1.9.2013. Tento projekt je v současnosti v realizaci (detailněji
popsáno v kapitole č. 13. Projekty spolufinancovány ESF a státním rozpočtem České
republiky).
16.2. Spolupráce s MŠMT ČR
Spolupráce naší SŠ s MŠMT ČR probíhá především v projektu pod názvem „Českorakouský projekt“ (již cca 20 let zde naše SŠ reprezentuje oblast STROJÍRENSTVÍ).
Díky projektu má naše škola kontakty v Rakousku, které může využívat pro mezinárodní
spolupráci. Výhodou projektu je dále mj. získávání rakouských vzdělávacích materiálů,
porovnávání jednotlivých oborů a dovedností žáků na mezinárodní úrovni.
Také v tomto roce naše škola spolupracovala s MŠMT ČR i v „Česko-dánském projektu“
(projekt je zaměřen na moderní formy výuky pod dozorem Dánských lektorů).
Se zástupci MŠMT ČR spolupracujeme také při výměnách našich žáků v zahraničí a
zahraničních výstavách.
37
17.Výstavy a veletrhy
Také ve školním roce 2013/2014 jsme věnovali velkou pozornost výstavám a veleterhům,
kde každoročně získáváme řadu úspěchů. Mezi výstavy s mezinárodní účastí řadíme
následující výstavy:
a) IWA Norimberk – naše škola tradičně již 12 let vystavuje na této největší
celosvětové výstavě zbraní a příslušenství. Jsme jediná škola na světě, která si
troufne vystavovat současně s největšími světovými zbrojařskými firmami. Na této
výstavě je i vidět, jak se stále zlepšuje kvalita našich výrobků. Naší zásadou je, že
žádný výrobek nevystavujeme dvakrát. Tato výstava má také velký vliv na
sebevědomí našich žáků, kteří se této výstavy pravidelně zúčastňují.
Jsme velmi rádi, že záštitu nad naším stánkem převzalo MŠMT ČR i s finanční
podporou. Dále musíme poděkovat i firmě ČZ, a.s., která nám poskytuje pro naše
exponáty část svého prostoru. Pro školu má tato výstava velký význam i v tom, že
se pohybujeme v nejnovějším dění zbrojařských světových firem a novinek jejich
výrobků.
b) Mladý tvorca 2014 v Nitře – jedná se o výstavu, která je velkou prezentací
středních škol Slovenska a pro naši školu velmi dobrou reklamou. Na této výstavě
je tradičně o naši školu zájem především v puškařských oborech. V neposlední řadě
je zájem o výrobky žáků oboru Puškař: nože, pistole Flobert apod.
Tato akce se zajišťována ve spolupráci s Polygrafickou školou v Nitře, se kterou
spolupracujeme již několik let.
c) Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích - jedná se o podobnou výstavu jako
v Nitře. Ve školním roce 2013-2014 jsme získali ocenění za spolupráci firmy a
školy a také za mezinárodní spolupráci. Tato výstava nám umožňuje srovnávat
úroveň výuky v rámci ČR. Naši žáci, kteří předvádějí svou práci přímo na
výstavišti, vzbuzují zájem široké veřejnosti.
38
18.Údaje o uplatňování absolventů na trhu práce – případně na VŠ
Ve školním roce 2013/2014 byl následující počet vycházejících žáků.
Maturitní obory:
Technik puškař
Mechanik elektronik
+
Umělěcko – řemeslné zpracování kovů
27 žáků
13 žáků
Celkem:
49 žáků
9 žáků
Učební obory:
Puškař
Obráběč kovů
21 žáků
11 žáků
Celkem:
32 žáků – z toho pokračuje ve studiu 7
žáků
Z tohoto celkového počtu 81 žáků 7 pokračovalo v dalším studiu (na VŠ bylo přijato
celkem 8 absolventů a 7 žáků se přihlásilo ke studiu maturitních oborů jako Technikpuškař, nebo Mechanik-seřizovač). ČZ a.s. přijala všechny naše absolventy, kteří požádali
o přijetí.
Tříleté obory
Počet vycházejících
Dále studuje
%
Puškař + obráběč
kovů
32
7
21,87 %
39
19. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
19.1. Burzy a veletrhy
Jarmark Kaňovice
Vzdělání a řemeslo České Budějovice
Setkání mládeže Ordějov
Mladý tvorca Nitra
Veletrh vzdělávání Hodonín
Den řemesel Vizovice
Didacta Třebíč
Den otevřených dveří SŠ-COPt
Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou
Jarmark Uherský Brod
Burza SŠ Vyškov
19.2. Účast na schůzkách s rodiči žáků základních škol
Bojkovice
Bílovice
Dolní Němčí
Kunovic - U pálenice
Nivnice
Luhačovice
Šumice
Strání
Prakšice
Hluk
Staré Město
19.3. Schůzky s žáky 9. tříd na základních školách
Bojkovice
Uherský Brod - Pod Vinohrady
Bánov
Uherský Brod - Mariánské náměstí
Kunovice – Červená cesta
Hluk
Starý Hrozenkov
Nivnice
Ostrožská Nová Ves
Strání
19.4. Exkurze žáků ZŠ na SŠ-COPt Uherský Brod a v ČZ a.s.
Bánov
Nivnice
Starý Hrozenkov
Prakšice
Šumice
UB - Mariánské náměstí
Bojkovice
Vlčnov
40
20. Popis činnosti domova mládeže ve školním roce 2013/2014
Domov mládeže slouží jako kvalitní a moderní ubytování od roku 2003 a nabízí 126
lůžek nejen pro studenty SŠ-COPt ale i případné zájemce z ostatních středních škol
v Uherském Brodě.
Studenti se zde mohou ubytovat ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením a připojením k internetu. Náš DM nabízí studentům velkou studovnu
s knihovnou a společenskou místnost se stoly na stolní tenis. Vedle kvalitního ubytování
mají žáci ve svém volnu k dispozici:
-
laserovou střelnici
-
spinning
-
saunu
-
tenisový kurt
-
hřiště pro míčové hry
V letošním roce probíhá velká rekonstrukce tenisového kurtu, po jejímž dokončení budou
mít nejen naši žáci, ale i široká veřejnost k dispozici kvalitní nový povrch. Kromě hřiště a
kurtu žáci hojně využívají laserovou střelnici a v neposlední řadě v zimních měsících i
saunu. Každoročně je velký zájem o myslivecký kroužek, v rámci kterého mohou žáci
získat zbrojní průkaz. V minulých letech se velkému zájmu těšily i různé večírky a
táboráky, ale se zmenšujícím se počtem ubytovaných dívek na DM těchto akcí ubývalo.
V letošním školním roce jsou na našem DM kromě děvčat ze SŠ-COPt ubytované i dívky
z jiných škol a doufáme, že tento trend bude pokračovat.
Vychovatelé každoročně zorganizují několik sportovních turnajů – jedná se o oblíbený
turnaj v malé kopané, florbalu a smíšených družstev v odbíjené. Zájem sice není vždy
takový, jak bychom si přáli, ale vždy se najde pár nadšenců, kteří jsou příkladem pro
ostatní.
Největší problém, se kterým se setkáváme každý rok, je ničení majetku DM. Jedná se o
poničené dveře, žaluzie, nábytek, úmyslné poškozování malby, omítky na budově i
oplocení sportovišť. Tyto problémy se snažíme řešit nejen uhrazením škody rodiči žáka
41
zodpovědného za poškození, ale je důležité především tomuto předcházet a na
pravidelných schůzkách danou problematiku s ubytovanými rozebírat. I přes tyto
skutečnosti se nám podařilo pořídit na DM nové žaluzie, sítě do oken a na jednom
poschodí kompletně zrenovovat všechny dveře.
Oblast, ve které se nám velmi daří, je víkendové a především prázdninové ubytování pro
veřejnost. Opakovaně u nás tráví část prázdnin studenti výtvarného plenéru z Ostravy,
děti z příměstských táborů, folklórní soubory ze Slovenska v době Jízdy králů,
návštěvníci Růžencové pouti a poslední rok si u nás užilo dovolenou i několik rodin
s dětmi.
Součástí DM je i školní jídelna, kde mají žáci zajištěné celodenní stravování – ráno
snídani se svačinou do školy a večer výběr ze dvou teplých večeří. K dispozici mají
rovněž varné konvice, mikrovlnnou troubu a chladničky na recepci.
Ve školním roce 2013/2014 bylo na DM ubytováno 89 žáků (82 chlapců a 7 dívek).
42
21. Údaje o kontrolní činnosti
V roce 2013 prověhly v naší škole následující kontroly.
21.1. Kontrola Krajské hygienické stanice Zlín
Předmětem kontroly byla bezpečnost a hygiena v domově mládeže. Pracovnice krajské
hygienické stanice nezjistily žádné nedostatky.
21.2
Pracovnice
VZP
Kontrola VZP ČR
kontrolovaly
dodržování
oznamovací
povinnosti,
stanovení
vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínu splatnosti plateb a
oznamování pracovních úrazů. Všechny kontrolované oblasti byly v pořádku.
Odvody, penále ani pokuty v obou případech stanoveny nebyly.
43
22. Závěr výroční zprávy
Pokud jste se dostali až sem, tak Vám velmi děkuji, že jste věnovali tolik času a
pozornosti naší škole. Pevně věřím, že Vás získané informace obohatily a dozvěděli jste o
naší škole v průřezu vše podstatné, abyste si mohli udělat ucelený obraz o jejím
fungování. Školní rok 2013-2014 byl pro naši školu opravdu velmi úspěšný. Zájem žáků
základních škol byl při přijímacím řízení pro následující školní rok tak velký, že jsme
všechny zájemce nemohli ani uspokojit. Naše naplněnost dosahuje nyní více jak 100%,
což je stav, kterým se nemůže pochlubit mnoho škol ani v rámci celé ČR.
Za touto skutečností vidíme však kromě svého snažení, také velkou podporu od České
zbrojovky a.s., a to především díky jejímu současnému generálnímu řediteli panu Ing.
Lubomíru Kovaříkovi, MBA, dále personálnímu řediteli panu Ing. Ladislavu Koníčkovi,
ale také všem ostatním zaměstnancům této společnosti, a to na všech pozicích, kteří nám
pomáhají v utváření nadstandartní spolupráce mezi školou a firmou. Dále bych zde chtěl
poděkovat také MŠMT ČR za pochopení a podporu naší opravdu specifické školy.
Vyzvednout bych chtěl také dobrou práci rady školy, jmenovitě pana Ing. Michala
Hanačíka, který se nám jako zástupce zřizovatele snaží pomáhat a radit.
Není možné usnout na vavřínech a je nutné se posunout dál, takže jsem se rozhodl pro
nastávající období vyhlásil heslo „ Kvalita na všech úsecích . Budu vyžadovat od všech
svých podřízených zlepšení své činnosti tak, abychom patřili k nejlepším školám nejen
v okrese, ale také na mezinárodní úrovni (což jsme při mezinárodních soutěžích již
částečně dokázali). Budu se snažit, aby se všichni zaměstnanci zamysleli nad svoji prací a
tím dosáhli odstranění periodických chyb v rámci svého zařazení.
Datum zpracování 18.9.2014
Datum projednání s prac. školy: 19.9.2014
Datum projednání a schválení v „Radě školy“: 10.11.2014
…………………………..
předseda Rady školy
p. Josef Borák
…………………………….
ředitel SŠ-COPt
Mgr. Milan Pechal
44
Přílohy
Příloha č.1: Základní údaje o hospodaření školy
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2013
v Kč
neinvestiční:
schválený rozpočet
Platy
Ostatní osobní náklady
ONIV přímé
ONIV provozní
NIV ostatní
Celkem
investiční:
upravený rozpočet
13 600 298,00
76 559,00
5 137 055,00
3 570 000,00
68 900,00
22 452 812,00
schválený rozpočet
dotace od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
dotace v rámci ROP
dotace ze státních fondů
Celkem
Odvod z investičního fondu:
13 668 481,00
349 505,00
5 371 558,00
3 741 000,00
2 662 890,00
25 793 434 ,00
upravený rozpočet
,00
,00
,00
,00
,00
400 000,00
,00
,00
,00
60 000,00
,00
1 250 000,00
Neinvestiční dotace - změny rozpočtu
V průběhu sledovaného roku došlo k šesti rozpočtovým opatřením, týkajících se
neinvestičních výdajů školy:
Úprava závazných ukazatelů rozpočtu r. 2013 – č. 1
- povýšení přímých ONIV o 15 337 Kč, z toho o odměny předsedům maturitních a
závěrečných zkoušek 14 070 Kč a o zdravotní pojištění k těmto odměnám – 1 267
Kč
- povýšení NIV ostatních o poskytnutí 2. zálohy EU peníze SŠ na projekt 1.5
Šablony UZ 33031 reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0727 o 466 774 Kč.
Úprava závazných ukazatelů rozpočtu r. 2013 – č. 2
Povýšení ONIV provozních o 71 000 Kč na licence EES.
Úprava závazných ukazatelů rozpočtu r. 2013 – č. 3
- zvýšení platů jako dopad navýšení výkonů o 146 129 Kč
- navýšení přímých ONIV k výše uvedeným platům o 51 145 Kč
- povýšení ONIV provozních o 100 000 Kč na nákup PC
Úprava závazných ukazatelů rozpočtu r. 2013 – č. 4
- přesun mzdových prostředků z platů do OON – 110 946 Kč
- ponížení přímých ONIV o 1 109 Kč z důvodu přesunu mzdových prostředků
45
-
navýšení NIV ostatních o 1 098 090 Kč – záloha projektu GG-další vzdělávání
(UZ33012)
grantového
projektu
SPŠOA+COPt
projekt
č.
CZ.1.07/3.2.03/05.0024 s názvem Od teorie k praxi ve strojírenství
navýšení NIV ostatních o 341 509 Kč – záloha individuálního projektu
(UZ33019) ZŠ+SŠ - projekt č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 s názvem Centra
přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a
základních škol ve Zlínském kraji
Úprava závazných ukazatelů rozpočtu r. 2013 – č. 5
- navýšení provozního příspěvku o 64 600 Kč na stipendia - příspěvek KÚ Zlín na
podporu řemesel
- navýšení NIV ostatních o 300 000 – prostředky MŠMT na Česko-rakouský
projekt (UZ33244), z toho 150 000 Kč OON a 150 000 Kč přímé ONIV
- byla promítnuta žádost o převod 12 tis. Kč z platů do OON a zároveň byly
navýšeny prostředky na platy ve výši 45 tis. Kč + odvody, což v souhrnu
znamenalo navýšení prostředků na platy o 33 000 Kč a OON o 12 000 Kč a
navýšení přímých ONIV o 15 630 Kč (UZ33353)
- navýšení ONIV přímých o 3 500 Kč– podpora romské komunity (UZ33160)
programu
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů
vyšších odborných škol dle rozhodnutí MŠMT č. 43415-112/2013
Úprava závazných ukazatelů rozpočtu r. 2013 – č. 6
- navýšení NIV ostatních o 623 017 Kč – záloha individuálního projektu
(UZ33019) ZŠ+SŠ - projekt č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 s názvem Centra
přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a
základních škol ve Zlínském kraji
- navýšení investic o 60 000 Kč individuálního projektu (UZ33910) ZŠ+SŠ projekt č.
CZ.1.07/1.1.00/44.0010 s názvem Centra přírodovědného a
technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve
Zlínském kraji na software.
Všechny závazně stanovené ukazatele byly dodrženy. Přidělené dotace byly zcela
vyčerpány kromě prostředků následujících příspěvků:
1. stipendia vybraných oborů – podpora řemesel v odborném školství UZ 00995, kde
v důsledku nedodržení pravidel pro výplaty stipendií žáky daných oborů
vykazujeme zůstatek ve výši 4 700 Kč
2. podpora romské komunity UZ33160, kde zůstatek ve výši 628 Kč představuje
nedočerpanou dotaci na stravování z důvodu absence žáka.
Investiční dotace
- V roce 2013 byly naší škole poskytnuty investiční prostředky na nákup software
v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní
výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji na software. Tyto
prostředky budou využity až v r. 2014 společně s ostatními investičními nákupy
tohoto projektu.
46
Příloha č.2: Opětovné navázání spolupráce se školou HTBLVA Ferlach
(Mgr. Petr Husník z MŠMT ČR (vpravo) a Mgr. Milan Pechal ředitel SŠ-COPt Uherský
Brod (vlevo) s paní ředitelkou (vedle pana ředitele SŠ-COPt Uherský Brod) HTBLVA
Ferlach jednají o možnostech pokračovní 20-leté spolupráce na škole ve Ferlachu)
47
Příloha č.3: Diplom z výstavy Vzdělávání a řemeslo v Českých Budějovicích
:
(Diplom za spolupráci se školou HTBLVA Ferlach)
48

Podobné dokumenty