Výroční zpráva školy za školní rok 2004/2005

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva školy za školní rok 2004/2005
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
Gymnázium, Most, SA 1530
Výro ní zpráva za školní rok
2004/2005
MOTTO: „ Nech je cílem studia moudrost.“
J.A.Komenský
PhDr. Jaroslav Neuhöfer
Obsah
Úvodem ........................................................................................................................................3
Charakteristika školy.....................................................................................................................5
Schválené u ební dokumenty.......................................................................................................8
Inspekce a kontroly ....................................................................................................................13
Seznam zam stnanc ...................................................................................................................14
Seznam žák školy ......................................................................................................................17
P ijímací ízení ............................................................................................................................31
Významné navštívené akce .........................................................................................................32
P ehled nejvýznamn jších akcí a umíst ní našich žák ..............................................................36
Dopl kové výchovn vzd lávací akce ........................................................................................39
Mimovyu ovací aktivity žák .....................................................................................................41
Maturitní zkoušky .......................................................................................................................43
Uplatn ní absolvent ..................................................................................................................50
Problematika výchovného poradenství .......................................................................................52
Výsledky klasifikace ...................................................................................................................53
Program SOCRATES................................................................................................................106
Sdružení p átel Gymnázia Most, o.p.s. .....................................................................................109
Rozbor hospoda ení...................................................................................................................110
Co se povedlo ............................................................................................................................114
Záv r..........................................................................................................................................116
2
Úvodem
Tento rok byl nejen osmdesátým šestým, byl také prvním v za ínající historii oboru spojujícího studium s náro ným režimem sportovce.
Otev eli jsme obor sportovní p íprava. Jak se nám da ilo, o tom je tato zpráva.
PhDr. Jaroslav Neuhöfer
editel školy
K použitým zkratkám :
Q.A,B - Q - interní ozna ení KVINT pro rozlišení od KVART (K)
X.A,B - X - interní po íta ové ozna ení seXt
M.A,B - M - interní (po íta ové) ozna ení septiM
O.A,B - O - interní (po íta ové) ozna ení Oktáv
O 1.A - O - v pozici p ed arabskou íslicí ozna eným postupným ro níkem
interní (po íta ové) ozna ení osmiletého studia
1.S - S - interní (po íta ové) ozna ení – sportovní p íprava
3
4
Charakteristika školy
Tato škola jako sou ást výchovn vzd lávací soustavy je všeobecn vzd lávací vnit n diferencovaná škola, která p ipravuje p edevším pro studium na vysokých školách.
Dále p ipravuje i pro výkon n kterých inností ve správ , kultu e a v dalších oblastech.
Obecn lze íci
p íprava na vysoké školy,
p íprava pro za azení do b žného života s možností dalšího,
celoživotního vzd lávání.
Uplat uje jednotu výchovy a vzd lávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého lov ka, vychovává jej ve smyslu v deckého poznání a
v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a
mravní rozvoj, p ipravuje jej na tvo ivou práci a odbornou innost v povolání a poskytuje
výchovu estetickou, zdravotní, t lesnou a výchovu ekologickou, umož uje též náboženskou
výchovu.
V oblasti t lesné výchovy je to nov speciální studijní obor zam ený práv na ni.
V tomto školním roce m la proto škola žáky ve ty letém a osmiletém studiu. Ve ty letém
studiu poprvé také v oboru 79 – 41 – K/420 - sportovní p íprava.
T ídy se na základ p ijímacího ízení napl ují do po tu 30 žák .
Právo studovat na této škole mají žáci a další uchaze i podle schopností, v domostí, zájm a
zdravotní zp sobilosti. Ke studiu ty letého cyklu se p ijímací žáci a další uchaze i, kte í
úsp šn ukon ili základní školu. Ke sportovní p íprav navíc škola vyžaduje sportovní výkonnost pot ebné úrovn a úsp šné absolvování fyzických test . Do osmiletého studijního
cyklu se p ijímají žáci, kte í ukon ili pátý ro ník základní školy. Do obou typ studia je nutné
usp t p i p ijímacím ízení.
P i vyu ování cizím jazyk m se t ída vždy d lí na skupiny.
P i organizaci vyu ování v dalších p edm tech se v souladu s u ebním plánem d lí t ídy rovn ž na skupiny. Po et skupin i po et žák v jednotlivých skupinách je dán podmínkami školy
a zejména charakterem vyu ovacího p edm tu.
Vyu ování v oboru sportovní p íprava je organizováno v tzv. blocích (st ídání trénink a teoretického vyu ování).
Škola pro žáky organizuje zimní lyža ské výchovn výcvikové zájezdy, letní sportovn turistické kurzy a sdružená cvi ení v p írod v rozsahu stanoveném u ebním plánem.
Sou ástí výuky jsou exkurze, poznávací zájezdy odborné i jazykové, vým nné pobyty žák i
u itel . Škola je zapojena do mezinárodního projektu (viz jinde).
Gymnázium zajiš uje výchovn vzd lávací innosti, výchovné poradenství a technicko (provozn ) ekonomické a personální innosti související s posláním školy a provozem školy.
Významnou sou ástí innosti školy byl provoz studoven (studovny výpo etní techniky, studovny ítárny) s fondem zejména odborné literatury a provoz odborného centra se sítí internetu.
5
Tuto službu pro žáky organizuje škola dv ma zp soby
- v rámci výuky
- v odpoledních hodinách jako voln p ístupnou, pedagogickým dohledem zajišt nou
službu.
Studium ve škole je organizováno jako denní. Sou ástí školy je knihovna s cca 5 000 svazky
beletrie, dv t locvi ny a posilovna. Školní h išt má škola dv (2). U budovy v ulici SA má
h išt podobu sportovního areálu s vysokými parametry
- víceú elový prostor pro mí ové hry
- atletická b žecká dráha
- sektory pro skoky daleký, vysoký
- technické zázemí (šatny, soc. za ízení).
U budovy v ulici Majakovského se zda ilo sportovní plochy dobudovat. Máme i zde vynikající podmínky pro výuku t lesné výchovy i mimovyu ovací aktivity.
Zvýšené nároky na tréninkové a další aktivity v souvislosti s oborem sportovní p íprava ešíme nájmy – sportovní hala, aquadrom, zimní stadión, rehabilita ní za ízení.
Využili jsme možnost testovat žáky testy systému Scio a CERMAT.
A to :
- testy srovnávacími, které m ly za cíl zjistit u kvart
• jejich úrove ve srovnání s p ijímanými žáky 9. t íd ZŠ,
• možnosti obsahov , termínov i organiza n ešit v budoucnu možné tzv. malé
maturity, i „druhé“ p ijímací zkoušky (jak je uvažováno).
• tzv. MATURITA NANE ISTO, která m la zjistit u žák maturitních t íd
- jejich p ipravenost
- jejich p ipravenost ve srovnání s vrstevníky v republice
P i studiu se umož uje zm na ve volitelných p edm tech, p estup na jinou školu, opakování
ro níku a p erušení studia.
Škola se potýká s problémem stravování žák i zam stnanc , které eší prost ednictvím škol
v okolí. Pro toto opat ení bylo stanoveno pravidlo, ve kterém se íká, že p ednost p i stravování v nejblíže položené škole (St ední zdravotnická škola) mají žáci nejnižších ro ník osmiletého studia vzestupn (prima, sekunda …).
Škola dostala k dispozici jedno pracovní místo fondu obecn prosp šné práce. Sjednaný pracovník strávil stanovený as jako správce sportoviš .
Specifikou školy je její p sobení ve dvou budovách – v historické budov v ulici SA 1530 a
bývalé ZŠ, v budov 2 školy v ulici Majakovského.
Zatímco budova historická je v majetku školy (resp. Ústeckého kraje, který v lednu 2003 provedl p evod nemovitého majetku p ímo na sebe), druhá budova je majetkem m sta Mostu a
jsme zde v nájmu. Tento vztah je velmi korektní a je sou ástí celkov dobrých vztah
s m stem. By s obtížemi, ale p ece se da í dodržovat splátkový kalendá úhrady nájemného.
Pokra uje snaha m sta v rámci svých možností škole pomoci.
B hem roku byly realizovány významné stavební akce :
- investi ní :
a) dokon ení prací na vybudování u eben v podkroví – budova 1
b) zhotovení výtahu – budova 1
6
- velká údržba :
a) úpravy vybraných místností k jiným ú el m v souvislosti s otev ením nových prostor v podkroví (místnost Z Š, sklad u ebnic, studovna)
b) opravy a úpravy šaten u t locvi ny – budova 1
c) pokra ování ve vým n oken – budova 2.
Zásadní zm nou v život i poslání školy bylo zavedení studijního oboru 79 – 41 – K/420 –
sportovní p íprava.
7
Schválené u ební dokumenty
(pro školní rok 2004/2005)
1.,2.,3.,4. ro ník osmiletého studia
79 – 41 – K/801 gymnázium – 20 594/99 – 22 ze dne 5. 5.1999
p edm t
1. ro ník
osmilet. studia
plán skute .
2. ro ník
3. ro ník
4.ro ník
osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia
plán skute .
plán skute .
plán skute .
eský jazyk a literatura
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Latina
Ob anská výchova
D jepis
Zem pis
Matematika
Deskriptivní geometrie
Fyzika
Chemie
Biologie/geologie
Informatika a výpo . tech.
Estetická výchova
T lesná výchova
Volitelný p edm t 1
Volitelný p edm t 2
Volitelný p edm t 3
Volitelný p edm t 4
Celkem p edepsaných hod.
Disponibilní hodiny
Celkem
5
4
1
2
2
5
2
2
R
3
2
28
2
30
4
3
R
1
2
2
5
2
2
2
3
2
28
2
30
5
4
2*
2
2
5
3
*
3
VV2/HV1
2
28
*
30
4
4*
1
2
2
5
3
2 *
3
VV2/HV1
2
28
*
30
8
4
3
R
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
28
3
31
4
4*
1
2
2
5*
3
3
*
3
2
VV1/HV1
2
28
*
31
3
3
R
R
1
2
2
3
2
2
2
1
2
2
R
25
6
31
3
4*
3***
1
2
2
4*
3
3 *
3
1
VV1/HV1
2
25
*
31
5.,6.,7.,8. ro ník osmiletého studia
79 – 41 – K/801 gymnázium – 20 594/99 - 22 ze dne 5. 5.1999
p edm t
5. ro ník
6. ro ník
7. ro ník
8.ro ník
osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia osmilet. studia
plán skute .
plán skute .
plán skute .
plán skute .
eský jazyk a literatura
3
Cizí jazyk 1
3
Cizí jazyk 2
3
Latina
R
Základy spole enských v d 1
D jepis
2
Zem pis
2
Matematika
3
Deskriptivní geometrie
R
Fyzika
2
Chemie
2
Biologie/geologie
2
Inform. a výpo et. technika R
Estetická výchova
2
T lesná výchova
2
Volitelný p edm t 1
R
Volitelný p edm t 2
Volitelný p edm t 3
Volitelný p edm t 4
Celkem p edepsaných.hod. 27
Disponibilní hodiny
4
Celkem
31
3
3
3
1
2
2
4*
3
3
*
3
2**
2VVxHV
2
27
*
31
3
3
3
R
1
2
2
3
R
2
2
2
R
2
2
R
R
27
4
31
3
3
3
1
2
2
4*
3
3
*
3
2VVxHV
2
2
27
*
31
9
3
3
3
R
2
2
R
3
R
2
2
2
R
R
2
2
2
R
28
3
31
3
3
3
2
2
4*
4
4 **
4
2
2
2
28
*
31
3
3
3
R
2
R
R
3
R
R
R
R
R
R
2
2
2
2
R
22
9
31
3
3
3
2
2
2
4*
2
2
2
2
2
2
22
*
31
1.,2.,3.,4. ro ník ty letého studia
79 – 41 – K/401 gymnázium – 20 594/99 – 22 ze dne 5. 5.1999
1. ro ník
ty let. studia
p edm t
plán skute .
eský jazyk a literatura
3
3
Cizí jazyk 1
3
3
Cizí jazyk 2
3
3
Latina
R
Základy spole en.v d
1
1
D jepis
2
2
Zem pis
2
2
Matematika
3
4*
Deskriptivní geometrie
R
Fyzika
2
4
Chemie
2
4
**
Biologie/geologie
2
4
Informatika a výpo et. tech. R
1*
Estetická výchova
2
2
T lesná výchova
2
2
Volitelný p edm t 1
R
Volitelný p edm t 2
Volitelný p edm t 3
Volitelný p edm t 4
Celkem p edepsaných hod.
27 27
Disponibilní hodiny
4
*
Celkem
31 31
2. ro ník
ty let. studia
plán skute
3
3
3
3
3
3
R
1
1
2
2
2
2
3
4*
R
2
3
2
3
*
2
3
R
2**
2
2
2
2
R
R
27 27
4
*
31 31
10
3.ro ník
ty let. studia
plán skute .
3
3
3
3
3
3
R
2
2
2
2
R
3
4*
R
2
4
2
4
**
2
4
R
R
2
2
2
2
2
2
R
28 28
3
*
31 31
4.ro ník
ty let. studia
plán skute .
3
3
3
3
3
3
R
2
2
R
2**
R
2**
3
4*
R
R
2**
R
R
2**
R
R
2
2
2
2
2
2
2
2
22 22
9
*
31 31
1. ro ník – sportovní p íprava
79 – 41 – K/420 sportovní p íprava – 20595/99-22 ze dne 5. 5.1999
p edm t
eský jazyk a literatura
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Latina
Základy spole enských v d
D jepis
Zem pis
Matematika
Deskriptivní geometrie
Fyzika
Chemie
Biologie/geologie
Informatika a výpo et. technika
Estetická výchova
T lesná výchova
Volitelný p edm t 1
Volitelný p edm t 2
Volitelný p edm t 3
Volitelný p edm t 4
Celkem p edepsaných hod.
Disponibilní hodiny
Celkem
1. ro ník
ty let. studia
plán skute nost.
3
3
3
R
1
2
2
3
R
2
2
2
R
2
2
R
4
31
3
3
3
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2/2
27
2
31
29
11
12
Inspekce a kontroly
Vedle pravidelných kontrol revizního charakteru zam ených na
- protipožární prevenci
- bezpe nost práce
- termínované periodické kontroly (hromosvody, požární vodovody, komíny, elektroinstalace,
elektrospot ebi e, elektroza ízení, zabezpe ovací systémy, plynová za ízení, t locvi ná
za ízení apod.).
se uskute nily :
Kontrola k pln ní zákona .258/2000 Sb. (5.resp.8. zá í 2004)
Kontrolní orgán :
Krajská hygienická stanice ÚK se sídlem v Ústí nad Labem,
územní pracovišt Most
abs. Nad žda Ku erová, kontrolorka
P edm t jednání :
Následná kontrola
Záv r (shrnutí) :
Bez závad – výjimky platí
Kontrola dodržování p edpis k zajišt ní bezpe nosti práce a technických za ízení
se zam ením na bezpe nost provozu zdvihacích pohyblivých plošin (23. zá í 2004)
Kontrolní orgán :
Inspektorát bezpe nosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
se sídlem v Ústí nad Labem
Lud k Fiedler, inspektor SOD
P edm t jednání :
Schodiš ová plošina SP 150 - OMEGA
Záv r (shrnutí) :
Provád t kontroly nejmén 1x za 12 m síc . (správní ízení)
Vy ešeno !
Kontrolní prov rka ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) zákona . 582/1991 Sb.,
v platném zn ní
Kontrolní orgán :
Okresní správa sociálního zabezpe ení v Most
P edm t jednání :
Kontrola pojistného, provád ní nemocenského pojišt ní a pln ní
úkol v d chodovém pojišt ní
Záv r :
Bez závad – opat ení k náprav se neukládá
Ov ení údaj souhrnné provozní evidence u st edního zdroje zne iš ování ovzduší
(16. listopadu 2004)
Kontrolní orgán :
Magistrát m sta Mostu, odbor životního prost edí a mimo ádných
událostí, Radni ní 1, Most
So a Levická
P edm t jednání :
Zdroje zne iš ování ovzduší
Záv r :
Zdroj je provozován v souladu se zákonem . 86/2002 Sb. o ovzduší,
ve zn ní pozd jších p edpis a v souladu s provád nými právními
p edpisy
13
Seznam zam stnanc
editel
PhDr.Neuhöfer Jaroslav ( J,OV,TV)
P
S.A
S.B
T.A
T.B
K.A
K.B
Q.A
Q.B
X.A
X.B
M.A
M.B
O.A
O.B
1.A
1.B
1.S
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
Ing.
Mgr.
Mgr.
zástupci editele
erný Vladimír (ekonomické p edm ty,OV)
Vacek Karel ( J,NJ)
Kalc Milan (OV,TV)
Mgr.
výchovný poradce
Folbrová Zde ka ( J,D)
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Ing.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
t ídní u itelé
Pelešková Kamila (RJ,D,L)
Hrubá Alena (B,Ch)
Šulcová Pavlína (ŠJ,Z)
Mikulková Ivana (FJ,IJ,technika administrativy)
Male ková Gabriela (M,Z)
P enosil Michael (NJ,D)
echová Dagmar (M,F)
Händlová Mária (RJ,TV,B)
Vejražka Zden k ( J,D)
Folbrová Zde ka ( J,D)
Šulcová Ludmila (M,F)
Kostihová Zuzana ( J,NJ,RJ)
Ježková Jitka (RJ,OV,technika administrativy)
Srpová Pavla (M,B)
Prokopová Marie (M,F)
Floriánová Eva (M,DG)
Libich Miloš ( J,OV)
Turbáková Michaela (B,TV)
Fialová Hana (F,M)
Vránek Vilém ( J,OV)
Kej ová Anna (F,IVT)
Weinhauerová Hana (M,Ch)
Kašpráková Ivana (M,Z)
Valí ková Romana ( J,D)
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
u itelé bez t ídnictví
Aubrechtová Markéta (IVT,NJ)
Augustová Zuzana (NJ,TV)
epeláková Jana ( J,NJ,OV)
Helešicová Ingrid (AJ,RJ,OV)
Hetflejšová Dana (EVh)
Hur íková Vlasta (B,Ch)
Jur íková Veronika (AJ,D)
Klatovská Martina (AJ)
Kökeny Michal (AJ,Z)
Mgr.
Krásenská Jaroslava (EVv)
Mužík Miroslav (RJ,EVv)
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
14
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
MUDr.
Polí ek Pavel (trenér)
Pravdová Miluše ( J,AJ,RJ)
Püschelová Marcela ( J,AJ)
Rusová Kate ina (vedoucí trenér)
Schönová Zuzana ( J,NJ,ŠJ)
Smatana Michal (IVT,M)
Srpová Jana (Ch)
Stan k František (TV,Z)
Šlapáková Michaela (D,NJ,RJ)
Trefná Karla (OV,TV)
Vargová Zdena (NJ,RJ,OV)
Volmutová Šircová Lenka (M, B)
Zavadilová Jitka ( J,AJ)
Záruba Roman (trenér)
zahrani ní lektor
Dendroy Collins
hospodá ky
Kózlová Jaroslava
Kýhosová Alena
ekonomka
Gýnová Danuše
školníci
Lochner Alexej
Kotyk Bohumil
uklíze ky
Böhm Josef
Böhmová Jana
Fišerová V ra
Popelková Alena
Radová Mária
Urbanová Ivana
Urbanová Milena
správce h išt
Lochman Rostislav
15
16
Seznam žák podle t íd
T ída: Prima
T ídní u itelka: Mgr. Kamila Pelešková
Po et žák : 30, z toho chlapc 15, dívek 18
Andrt Ji í
Císa ová Tereza
ejka Pavel
ížková Barbora
Doležálek Tomáš
Hába Tomáš
Haspra Petr
Hetflejšová Lucie
Je ichová Zuzana
Kabí ek Ladislav
Klementová Denisa
Koutská Marie
Krbcová Linda
Lískovcová Barbora
Malecký Tomáš
Malý Petr
Mare ková Eliška
Müller Jan
Nguyenová Hoang Yjuy
Nguyenová Linh Thuy
Öhlschlegelová Jana
Peleška Old ich
Pham Quang Huy
Primasová Alice
Radvanovská Alice
Seman Petr
Srp Martin
Šefl Ond ej
Urychová Veronika
Záruba Karel
17
T ída: Sekunda A
T ída: Sekunda B
Benda Pavel
erná Kristína
í elová Slávka
Dušánek Lukáš
Frašková Eva
Furik Pavel
Gabková Lucie
Hájek Filip
Hejný Vít
Hendrychová Jitka
Krátký David
Kuželková Tereza
Lásková Karolína
Marin áková Jana
Mrká ková Karolína
Nguyen Thi Hong Le
Paur Michal
Písa íková Petra
Plattig Tomáš
Posp ch Petr
Rieger Jan
Seif Prokop
Semová Barbora
Slíž Miroslav
Soukupová V ra
Spoustová Kate ina
Šašek Zden k
Špirko Adam
Vu Thi Lan Huong
Zemanová Linda
echová Karolína
Danihelka Jaroslav
Dolanská Michaela
Drienová Doris
Faltys Zden k
Hach Vladimír
Hakalová Pavla
He mánková Pavla
Hošková Kate ina
Jane ková Eliška
Janschová Petra
Klement Lukáš
Klimecká Marie
Machovec Jan
Malý Boleslav
Maryníková Veronika
Nguyen Sy Minh
Pištora Filip
Pospíšil Adam
Rödlová Lenka
ehák Jan
Sattler Petr
Solna Josef
Studni ka Petr
Šefl Vít
Traxmandl Jakub
Válek Libor
Valová Barbora
Vorlí ková Pavla
Zetková Oksana
T ídní u itelka: Mgr. Alena Hrubá
Po et žák : 30, z toho 14 chlapc , 16 dívek
T ídní u itelka: Mgr. Pavlína Šulcová
Po et: 30, z toho 16 chlapc , 14 dívek
18
T ída: Tercie A
T ída: Tercie B
Bláhová Lucie
Borovská Aneta
Barumová Tereza
ernušková Andrea
David Ji í
Doudová Jitka
Dvo áková Veronika
Fišer Robert
Jirásková Anna
Kasalová Klára
Klouda Jind ich
K rková Kate ina
Lang Tomáš
Málek Martin
Nguyenová Simona
Okrouhlá Barbora
Oláhová Jitka
Pail Jakub
Pa ízková Barbora
Pastir áková Kate ina
Pátková Andrea
Pohl Tomáš
Sedlák Jan
Schreil Vojt ch
Svatoš František
Šnejberg Josef
Vacková Kate ina
Vaní ková Lucie
Wagner Lukáš
Aubrecht Vratislav
Beneš Lukas
Bicanová Monika
Boublík Lukáš
Cervanová Anna
Dobrá Marie
Dvo áková Denisa
Funiok Ond ej
Holý Vít
Hrdinová Libuše
Chaloupková Michaela
Jochmanová Helena
Kalina Miroslav
Král Karel
Kulišan Jan
Matoušková Tereza
Nachtmannová Radka
Pailová Lucie
Psotková Michaela
Rendlová Daniela
Scholz David
Slavíková Denisa
Sližka Ond ej
Tomanec Michal
Tryl ová Kamila
Tylová Na a
Vojí ová Tereza
Wagnerová Kristýna
Zeman Lukáš
Zimmermann Jan
T ídní u itelka: Mgr. Ivana Mikulková
T ídní u itelka: Mgr. Gabriela Male ková
Po et žák : 29, z toho 12 chlapc , 17 dívek Po et žák : 30, z toho 13 chlapc , 17 dívek
19
T ída: Kvarta A
T ída: Kvarta B
Adámek Pavel
Augusta Filip
Botek Jan
Dymáková Anna
Fricová Helena
Fro ková Jana
Heclová Veronika
He mánek Jan
Hetflejš Jan
Chval Martin
Jelínková Markéta
Kinzel Jan
Kola íková Eva
Krti ková Adéla
Lukacs Michal
Matoušek Luboš
Maxa Aleš
Nachtmannová Anna
Ond ejková Barbora
Pabišta Karel
Pavlechová Iveta
Rosenbaumová Klára
Rovná Markéta
Svobodová Tereza
Šulc Jan
Tóth Zsolt
Trochtová Hana
Tvrzník Tomáš
Vu Tuan Anh
Wolgemutová Tereza
Zoul Zden k
Anderlová So a
Balatka Vojt ch
Beneš Martin
Dufková Michaela
Chýlek Martin
Janochová Markéta
Ko ová Martina
Kolmanová Michala
Kotlárová Adriana
Ma ek Jan
Malý Rudolf
Markvart Ji í
Márová Kate ina
Marušáková Tereza
Nohavica Jan
Oplová Nikola
Pecko Štefan
Saidová Dana
Smr ková Markéta
Sou ková Olga
Srbecký Václav
Stanek Jan
Švábová Manuela
Trojá ek Miroslav
Urychová Michala
Velán Kamil
Viltová Petra
Vohanka Marek
Wolfová Barbora
Zetková Veronika
T ídní u itel: Mgr. Michael P enosil
T ídní u itelka: Mgr. Dagmar echová
Po et žák : 31, z toho 16 chlapc , 15 dívek Po et žák : 30, z toho 13 chlapc , 17 dívek
20
T ída: Kvinta A
T ída: Kvinta B
Beránková Lucie
Cervanová Iva
erná Klára
Duffková Petra
Fejfárek Petr
Fultnerová Jana
Hakala Ladislav
Holá Kate ina
Je ichová Barbora
Kropá ková Karin
Kuklínková Eva
Lauterbachová Aneta
Lederová Zde ka
Loulová Lenka
Machovec Petr
Pavlech Zden k
Posel Hynek
Pošm rný Old ich
Riegerová Lenka
ehák Jakub
eháková Anna
Seidlová Michaela
Stanková Daniela
Venclová Zuzana
Be asová Kate ina
Cichý Jan
erná Petra
Fabian Jakub
Hádl Michal
Henzl Ji í
Chýlek Adam
Jandová Lucie
Kazda Josef
Kubísková Markéta
Lenkvíková Lucie
Listopad Radek
Marší ková Tá a
Mašková Klára
Mikulášková Leona
Novák Michal
Novotný Filip
Pastir ák Tomáš
Povová Vlasta
Puc Ji í
Sepešiová Martina
Slavík Jan
Stehlíková Michaela
Te lová Lucie
Vítek Miroslav
Vojt ch Lukáš
Vojt chovský Tomáš
Winterová Monika
T ídní u itelka: Mgr. Mária Händlová
T ídní u itel: Mgr. Zden k Vejražka
Po et žák : 24, z toho 7 chlapc , 17 dívek Po et žák : 28, z toho 15 chlapc , 13 dívek
21
T ída: Sexta A
T ída: Sexta B
Augustová Pavla
Babická Lenka
Bartl Rostislav
Bártlová Tereza
erná Jana
Dederová Nelly
Drusa Tomáš
Fejfárek Martin
Hanousková Tereza
Kašparová Jaroslava
Kopecký Ji í
Králová Michaela
Kukalová Eva
Levická Klára
Lískovcová Martina
Malá Michaela
Mare ková Edita
Mirvald Jan
Nechvátalová Kate ina
Pavlovský Jan
Pech Robin
Pokorná Markéta Sára
Postl Rostislav
Romportlová Kate ina
Sitteová Petra
Šindelá Petr
Traxmandl Ji í
Tvrzník Petr
Zelenková Marcela
Beneš Jan
ernotová Michaela
ernovická Lada
iberová Markéta
Dvo ák |Jan
Francírková Eliška
Franta Stanislav
Halamásková Jana
Heppner Ji í
Homolová Michaela
Horváthová Eva
H dová Daniela
Hyková Tereza
Chvojka Petr
Janušíková Zuzana
Jaroš Miroslav
Ko ová Linda
Kosová Veronika
Musil Ond ej
Pelcová Iveta
Pillár Jan
Pohanka Ji í
Schwarzenstein Filip
Svoboda Pavel
Švecová Martina
Valová Kate ina
Vlasák Petr
T ídní u itelka: Mgr. Zde ka Folbrová
T ídní u itelka: Ludmila Šulcová
Po et žák : 29, z toho 11 chlapc , 18 dívek Po et žák : 27, z toho 12 chlapc , 15 dívek
22
T ída: Septima A
T ída: Septima B
Bencs Ladislav
Bo ecká Berenika
Brádka Št pán
erná Miloslava
esák Petr
Fejfárková Eva
Horáková Lucie
Kadlecová Nikola
Kolman Petr
Kuhnová Kate ina
Kulovaný Jaroslav
Kuruncziová Ladislava
Kuszniruková Kate ina
Mac rková Anna
Malecká Eva
Mejtský Miroslav
Münchová Lucie
Neubertová Zuzana
Oulická Martina
Pelc Michal
Peroutka Milan
Sailer Petr
Sitte Lukáš
Sou ková Marie
Szturc Petr
Šilerová Kate ina
Valí ek Jan
Vodi ková Tereza
Vyoralová Michaela
B lecká Tereza
Bulová Alena
Cábová Lenka
apková Hana
Dekastellová Irena
Faltysová Zuzana
Fiala Pavel
Fischerová Pavla
Fleissner Kamil
Hozák Martin
Hyxová Tereza
Ilievová Veronika
Ka er Jakub
Kotlanová Barbora
Koudelková Lucie
Krupi ka Radek
Kubík Miroslav
Leníková Markéta
Peka ová Markéta
Rybá ová Petra
Sejkora Tomáš
Tylová Lucie
Vacková Zuzana
Vojí ová Eva
Vysko ilová Hana
Zedníková Alžb ta
T ídní u itelka: Mgr. Zuzana Kostihová
T ídní u itelka: Mgr. Jitka Ježková
Po et žák : 29, z toho 12 chlapc , 17 dívek Po et žák : 26, z toho 7 chlapc , 19 dívek
23
T ída: Oktáva A
T ída: Oktáva B
T ídní u itelka: Mgr. Pavla Srpová
Po et žák : 24, z toho 8 chlapc , 16 dívek
T ídní u itelka: Mgr. Marie Prokopová
Po et žák : 24, z toho 8 chlapc , 16 dívek
Beránková Vladimíra
Drudiková Dita
Goll Jaromír
Homonaiová Klára
Hrindová Veronika
Kadlecová Ludmila
Kuchtová Petra
Linhartová Marie
Málek Ond ej
Maršálková Eva
Marší ková Linda
Mat jovská Lucie
Mejst íková Kamila
Mertlová Tereza
Nová Tereza
Pejchar Václav
Petrík Daniel
Stanková Petra
Svoboda Karel
Šlégr Pavel
Šmídl Petr
Tint rová Tereza
V trovec Vít zslav
Zajícová Zuzana
Babováková Jana
Cebová Karolína
Dedera Vladimír
Entlichová Lucie
Falber František
Fric Milan
Henzlová Jitka
Hladíková Zuzana
Hlavová Petra
Hlavsová Jana
Jánská Petra
Kalinová Hana
Krti ka František
Lapková Miroslava
Legezová Erika
Málek Jan
Ma íková Markéta
Michálková Kamila
Pavlovský Lukáš
Pyskatá Kate ina
Seidl Libor
Švec Jan
Vyle alová Martina
Zají ková Markéta
24
T ída: 1.A
T ída: 1.B
Bartáková Veronika
Brunová Kate ina
ernická Eva
Gorschenek David
Güntherová V ra
Hájková Adéla
Hovorková Petra
Jíša Jan
Kadlec David
Korol Michal
Kozáková Lenka
Ladomérská Jana
Láska Ladislav
Madar David
Maršová Michaela
Mat jovský Lukáš
Milerová Petra
Netolická Kate ina
Panochová Tereza
Pechová Lenka
Peroutková Veronika
íbalová Zuzana
Slavík Petr
Starková Veronika
Stupková Veronika
Tichý Luboš
Tothová Radka
Vozka Petr
Weissová Romana
Wild Petr
Bohata Petr
Cvr ková Veronika
erná Jana
Eiglerová Petra
Flídrová Petra
Henzl Martin
Chládek Martin
Jelínková Barbora
Kolmanová Lucie
Koš álová Martina
Koudová Martina
Krocová Linda
Ksandrová Kate ina
Lišková Martina
Maršounová Adéla
Nedv dová Petra
Novák Michal
Ond ejková Zuzana
Pleska ová Petra
Ponertová Adriana
Prušková Kristýna
Pr šová Alena
Segurová R žena
Slapni ka Jaroslav
Srp Vladimír
Strnad Karel
Šafnerová Jitka
Štefánková Petra
Šti ka Karel
Štorkánová Jana
Toušek Jakub
T ídní u itelka: Mgr. Eva Floriánová
T ídní u itel: Mgr. Miloš Libich
Po et žák : 30, z toho 11 chlapc , 19 dívek Po et žák : 31, z toho 9 chlapc , 22 dívek
25
T ída: 1.S
T ídní u itelka: Mgr. Michaela Turbáková
Po et žák : 24, z toho 10 chapc , 14 dívek
Aubrechtová Eva
Bažantová Tereza
Emmerová Lenka
Flemmrová Kamila
Ju i ková Radka
Kindl Pavel
Kova íková Lenka
Krastenics Petr
Krti ka Ond ej
Mack Adéla
Miková Eliška
Novák Michal
Öhlschlegelová Petra
Pajma Tomáš
Palusková Denisa
Per tka Ji í
Pícha Tomáš
Pousková Kamila
Slabihoudová Simona
Stanisavljevi ová Marika
Šebek Stanislav
Šime ek Vojt ch
Walter Svatopluk
Wolejníková Michaela
26
T ída: 2.A
T ída: 2.B
T ídní u itelka: Mgr. Hana Fialová
Po et žák : 31, z toho 9 chlapc , 22 dívek
T ídní u itel: PhDr. Vilém Vránek
Po et žák : 32, z toho 9 chlapc , 23 dívek
Arnoldová V ra
Aulická Marie
Bej ková Lucie
Brusch Jan
Brychtová Nikola
Budilová Ivana
Dlouhá Lenka
Franková Marie
Gerthnerová Lucie
Hnízdil Tomáš
Hurníková Kate ina
Kosejk Jonáš
Kostlán Martin
Kudrli ková Michala
Kuhnová Hana
Martinková Šárka
Maxa Št pán
Merhoutová Jaroslava
Nedv dová V ra
Pavlová Na a
Píša Pavel
Polatová Lucie
Pour Erich
Suchá Markéta
Šašková Zuzana
Šitancová Tereza
Tamchyna Aleš
Uj íková Andrea
Ullwer Dan
Zikánová Markéta
Zikmundová Tereza
Cihlá ová Hana
Douda Vít zslav
Holý Vojt ch
Hrdá Michaela
Jarolímová Iva
Jindrová Petra
Jind ichová Lucie
Kalinová Tereza
Klimsová Veronika
Klopotová Lucie
Kocánková Petra
Korbelíková Nela
Masár Vojt ch
Mat jovi ová Radka
Mleziva Michal
Németová Michaela
Neumann Daniel
Nováková Klára
Pála Libor
Pe ený Michal
Pokorná Nikola
Polcarová Petra
Pracha ová Petra
Ptá ková Tereza
Rais Lukáš
Sailer Ji í
Schuplerová Eliška
Skazková Michaela
Švecová Denisa
Trpálková Veronika
Vojtenková Tereza
Vokounová Barbora
27
T ída: 3.A
T ída: 3.B
Barák Michal
Beranová Zuzana
Bieliková Nikola
Gábelová Barbora
Gergelová Tereza
Glivická Jana
Holajová Dagmar
Hübelbauerová Kristýna
Jelínková Kate ina
Juklí ek Jan
Knížek Martin
Kohoutková Lucie
Kokošková Michaela
Krti ka Filip
Kubátová Michaela
Machová Nikola
Mísa Jan
Neumannová Eliška
Pašková Monika
Pergl Ond ej
P tioký Ji í
Ryjá ková Lenka
Selimovi Mirsáda
Svobodová Petra
Špecián Luboš
Tomková Tá a
Tryl ová Michaela
Vágnerová Marie
Van ová Tamara
Warthová Miroslava
Bravená Helena
Brunnerová Nikola
erná Veronika
Dalecká Alena
Donát |Petr
Erlitz Jakub
Filipíková Petra
Ham íková Petra
Hotový Old ich
Hrzánová Petra
Chvojka Vilém
Klimsa Lukáš
Ko ánová Andrea
Ko ánová Kristýna
Kratochvíl Jakub
K emenová Miroslava
Machová Barbora
Maršálová Lucie
Müller Filip
N mcová Kristýna
Nerušilová Hana
Racín Jan
Sta ková Ivana
Strnad Jaromír
Šev ík Karel
Valvodová Petra
Vodrážková Kate ina
Vohanka Aleš
Vozábová Klára
Zárubová Lucie
Zúberová Andrea
Žíla Michal
T ídní u itelka: Ing. Anna Kej ová
T ídní u itelka: RNDr. Hana Weinhauerová
Po et žák : 30, z toho 8 chlapc , 22 dívek Po et žák : 32, z toho 12 chlapc , 20 dívek
28
T ída: 4.A
T ída: 4.B
Balochová Žaneta
Berlová Eva
Bošková Simona
Budilová Hana
Buriánová Pavla
Dužeková Dana
Dvo áková Barbora
Händlová Kristína
Chmelí ková Michaela
Klevcovová Nikol
Kubrichtová Michaela
Lacina Petr
Lavi ková Jana
Le Thi Thanh
Lepi Jan
Madarová Kate ina
Malá Lenka
Mchitarjan Karen
Pail estmír
Pavlová Alena
Pe ený Zden k
Ptá níková Iveta
Rydvan Vojt ch
Rychtá ová Ji ina
Štefánková Lucie
Vágner Jan
Vajglová Zuzana
Andert Luboš
Botková Barbora
molík Martin
Foktová Alena
Gubani P emysl
Jane ek Ji í
Jedli ková Jana
Kastnerová Iva
Krystyník Pavel
Lozin áková Jana
Nodžáková Kate ina
Nosková Michaela
Novotný Josef
Patera Jan
Paterová Jana
Rozsypalová Alena
Séman Miloš
Škultétyová Lucie
Theuserová Iveta
Tu ek Martin
Vysloužilová Martina
Zárubová Kate ina
Zatírandová Jana
T ídní u itelka: Mgr. Ivana Kašpráková T ídní u itelka: Mgr. Romana Valí ková
Po et žák : 27, z toho 7 chlapc , 20 dívek Po et žák : 23, z toho 9 chlapc , 14 dívek
29
30
P ijímací ízení
Probíhá v duchu vyhlášky MŠMT R .10 ze dne 6.ledna 1997 ve zn ní vyhlášky .
469/2001 Sb. a ve zn ní vyhlášky . 160/2003 Sb. Osv d enou formou, to znamená ve form
písemného testu z eského jazyka, matematiky a obecných studijních p edpoklad byli testováni jak žáci ucházející se o studium v osmiletém, tak i ty letém studijním cyklu.
V tomto školním roce jsme již podruhé p ijali také uchaze e o studium ve studijním cyklu
79 – 41 – K/420 – sportovní p íprava.
Po zkušenostech z p edchozího školního roku jsme op t využili služeb externího autora test
– SCIO ve všech typech studia. Tato forma zaru uje eliminaci jakékoliv ned v ry a pochybností o objektivit p ijímání. Zárove zp sob umožnil srovnání úrovn uchaze v rámci republiky a mohl tak p isp t k evalua ním snahám školy.
Stejné testy byly využity pro kvarty (viz jinde).
Také v tomto roce byl silný p evis poptávky u osmiletého studia . Po odvolacím ízení byli
žáci za azeni takto :
prima
30
22 AJ
8 NJ
1.A
30
15 AJ/FJ
15 AJ/NJ
1.B
30
15 AJ/NJ
15 AJ/NJ
1.S
22
11 AJ/NJ
11 AJ/NJ
(p ijímacím ízením 21, p estupem v rámci školy z kvarty 1)
31
Významné navštívené akce
13.-17.9. 24. 9. 29. 9. 6.10. 14.10. 18.10. 18.10. 20.10. 25.10. 26.10. 2.11. 4.11. 14.11. 22.11. 24.11. 15.12. 10. 2. 16. 2. 14. 3. 20. 4. 26. 4. 27. 4. 28. 4. 5. 5. 9. 5. 10. 5. 3. 6. 5. 9. 21.10. 26.10. 9.11. 16.11. 23.11. 8.12. 9.12. 17.12. 21.12. 28. 1. 18. 2. 24. 2. 17. 3. -
spole enská výchova
Chování lov k v mimo ádných situacích - první pomoc
P ipomenutí svátku 28. 9.
Drogy- pohled psychiatra a farmakologa - p ednáška
P ednáška - Centrum F.Kafky - Praha
Europanostra - sout ž
Gaudeamus - veletrh vysokoškolských studií - Brno
P ednáška - terorismus
Atlantic Bridge - anglický program holandské k estˇanské organizace
Den environmentální výchovy
P ipomenutí státního svátku 28.10.
Drogy- pohled psychiatra a farmakologa - p ednáška
Atlantic Bridge - anglický program holanské k estˇanské organizace
P ipomenutí státního svátku 17.11.
P ednáška - prevence nádor - dívky
P ednáška - prevence nádor - chlapci
Europanostra - krajské kolo sout že
Rusko - p ednáška
Atlantic Bridge - anglický program holandské k estˇanské organizace
Studium na VŠCHT - beseda
Etické fórum - beseda
P ednáška - prevence nádor - dívky
P ednáška - extrémismus
S tebou o tob - sexuální výchova - beseda
Návšt va z Kanady v hodinách AJ
Drogy - beseda - policie ve škole
Studium práv - beseda
Chování lov k v mimo ádných situacích
kultura, um ní, zábava
Gazdina roba - divadlo Praha
Obrázky z francouzské revoluce - divadlo Most
O sexu,drogách,rokenrolu a divadle - divadlo Most
Pro nic za nic - divadlo Most
Študákoviny - zábavný po ad CV Most
Divadelní p edstavení v AJ - Praha
Pygmalion - divadlo Praha
Divadelní p edstavení v AJ - Praha
T žká Barbora - divadlo Most
Školní akademie
Terry Pratchett - divadlo Praha
Strý ek Vá a - divadlo Praha
Koncert - ZUŠ Most
Divadelní p edstavení v AJ - Praha
32
18. 3. 29. 4. 17. 5. 30. 5. 3. 6. 20. 6. 23. 6. 23. 9. 24. 9. 1.10. 6.10. 7.10. 22.10. 1.11. 3.11. 5.11. 9.11. 10.11. 25.11. 26.11. 26.11. 26.11. 3.12. 8.12. 16.-17.12. 18. 1. 15. 2. 23. 3. 6. 4. 7.-8. 4. 12.-13. 4. 21. 4. 28. 4. 5. 5. 19. 5. 17.-22. 6. 22. 6. 28. 6. 29. 6. 14. 9. 1.-3.10. 18.10. 18.10. 13.-18.10. -
58. maturitní ples
Divadlo Improvizace - knihovna Most
Fecht, pán temnot - divadlo Most
Um lecké pásmo - divadlo Most
Epochální výlet pana Brou ka tentokráte do 15.stol.- divadlo Praha
Rock- vývoj - koncert
Divadelní pásmo - ZUŠ Most
sport, t lesná výchova
Putovní pohár bezpe í a po ádku
St edoškolské hry - atletika - okresní kolo
St edoškolské hry - atletika
St edoškolské hry - atletika - krajské kolo
P ebor - kopaná - chlapci
St edoškolské hry - atletika - republikové kolo - dívky
Krajské kolo - košíková - dívky
Okresní kolo - odbíjená - dívky
Okresní kolo - košíková - chlapci
Okresní kolo - odbíjená - chlapci
Okresní kolo v plaváníí
Krajské kolo - odbíjená - dívky,chlapci
Krajské kolo - košíková - dívky
Volejbalová liga - dívky, chlapci
Okresní kolo - šachy
Váno ní turnaj - sálová kopaná
Krajské kolo - košíková - chlapci
Sportovní setkání v Hungenu
Krajské kolo - šachy
Turnaj - košíková
Velikono ní la ka
Školní pohár v kopané
Republikové kolo - šachy
Republikové kolo - šachy
Krajské kolo - košíková - dívky
Hokejbal - okresní kolo - chlapci
Pohár rozhlasu - atletika - okresní kolo - chlapci, dívky
Hokejbal - krajské kolo - chlapci
Cykloseminá s partnery z Hungenu
Memorial M.B acha - lehká atletika
Den školy - sportovní akce
Pohár editele - šachy
prezentace školy, obecné problémy
Srdí kový den - Ob anské sdružení Život d tem
Debatní liga - ichov - Zemský p ebor echy
Bílá pastelka - Den bílé hole
Zebra p ed školou - pomoc žák Policii R
Žáci a u itelé - návšt va družebního m sta Meppel - Holandsko
33
22.-24.10. 25.10. 3.11. 7.-9.11. 19.-21.11. 1.12. 1.12. 1.12. 1.-3.12. 2.12. 7.12. 11.12. 14.12. 16.12. 18.12. 26.12. 5. 1. 18. 1. 21. 1. 2. 2. 17.-18. 2. 22. 2. 24. 2. 11.-13. 3. 22. 3. 22. 3. 8.-10. 4. 9.-14. 4. 14. 4. 14.-18. 4. 15. 4. 29.4-1. 5. 8.-13. 5. 13. 5. 19. 5. 1.-2. 6. 13. 6. 27. 6. -
Debatní liga - Zderaz
P vecký sbor - zpívání p i oce ování
Matematická sout ž LOGIK - jsme po adateli (pro ZŠ)
Regionální veletrh vzd lávání SOCRATES 2004
Debatní liga - Budišov
D jepisná sout ž - Cheb
Den otev ených dve í - B1
ervená stužka AIDS
Návšt va žák Evropského parlamentu - Brusel
P vecký sbor školy - zpívání u váno ního stromu - Most
Testy IQ - spole nost Mensa
P vecký sbor školy - ZUŠ - Most
P vecký sbor - zpívání d chodc m
P vecký sbor školy - kostel Nanebevzetí panny Marie - Most
P vecký sbor školy - eská mše váno ní - Hora Sv.Kate iny,Brandov
P vecký sbor školy - eská mše váno ní - Litvínov,Most
Den otev ených dve í - B1
Krajské kolo matematické olympiády
Krajské kolo fyzikální olympiády
Den otev ených dve í - B2
Maturita nane isto
Krajské kolo - n mecký jazyk
Krajské kolo - špan lský jazyk
Debatní liga - Havlí k v Brod
Krajské kolo matematické olympiády
Den u itel - krajské setkání
Debatní liga - Se
Setkání žák a u itel z družebního m sta Meppel - Holandsko
Krajské kolo biologické olympiády
Pražský model OSN - Praha
Náboj - matematická sout ž
Debatní klub - celorepublikové kolo - Havlí k v Brod
Vým nný pobyt student v Hungenu
Krajské kolo fyzikální olympiády
Svátek s Emilem - eský paralympijský výbor
Malé maturity
Pomoc ohroženým d tem - Projekt šance
tení v kostele
34
35
P ehled nejvýznamn jších akcí a umíst ní našich žák
- umíst ní našich žák
a) v domostní sout že
Biologická olympiáda
okresní kolo
Slávka í elová
Petr Posp ch
-
kategorie D
kategorie D
3.místo
4.místo
Fyzikální olympiáda
okresní kolo
Jan He mánek
Marek Vohanka
Tereza Marušáková
Kate ina Pastir áková
Karel Král
kategorie E
kategorie E
kategorie E
kategorie F
kategorie F
2.místo
5.místo
6.místo
2.místo
3.místo
krajské kolo
Jan He mánek
Jan Pavlovský
kategorie E
kategorie C
2.místo
1.místo
Matematická olympiáda
okresní kolo Pythagoriády
Ond ej Šefl
Tereza Císa ová
Tomáš Malecký
Vít Šefl
Adam Pospíšil
Prokop Seif
Slávka í elová
kategorie Z6
kategorie Z6
kategorie Z6
kategorie Z7
kategorie Z7
kategorie Z7
kategorie Z7
1.místo
2.místo
7.místo
1.místo
2.místo
6.místo
7.místo
okresní kolo matematické olympiády
Marie Koutská
kategorie Z6
Vít Šefl
kategorie Z7
Slávka í elová
kategorie Z7
Kate ina Pastir áková
kategorie Z8
Jan He mánek
kategorie Z9
3.místo
1.místo
4.místo
4.místo
6.místo
krajské kolo matematické olympiády
Jan He mánek
kategorie Z9
Tomáš Pajma
kategorie C
Daniel Petrík
kategorie A
30.místo
8.místo
1.místo
celostátní kolo
Daniel Petrík
20.místo
kategorie A
Matematická sout ž náboj 2005 R-SR
Družstvo gymnázia
20.místo
D jepisná sout ž – Cheb 2004
družstvo školy
37.místo
36
D jepisná olympiáda
okresní kolo
Anna Cervanová
Martin Chval
4.místo
5.místo
Zem pisná olympiáda
okresní kolo
Ond ej Šefl
Vít Šefl
Ji í Markvart
Hana Budilová
kategorie A
kategorie B
kategorie C
kategorie E
1.místo
1.místo
1.místo
2.místo
Olympiáda v eském jazyce
okresní kolo
Tereza Nová
kategorie II
1.místo
Konverzace v anglickém jazyce
okresní kolo
Kate ina Nechvátalová
kategorie III
2.místo
Konverzace v n meckém jazyce
okresní kolo
Pavla Vorlí ková
kategorie I.B
Ji í David
kategorie II.B
Petra Svobodová
kategorie III
1.místo
1.místo
3.místo
Adam Ries – Annaberg –SRN
Ond ej Šefl
Marie Koutská
22.místo
22.místo
Programování
okresní kolo
Aleš Tamchyna
Ladislav Láska
1.místo
4.místo
krajské kolo
Aleš Tamchyna
4.místo
b) sport
St edoškolský atletický pohár CORNY
okresní kolo
družstvo dívek
družstvo chlapc
1.místo
3.místo
krajské kolo
družstvo dívek
1.místo
celostátní finále
družstvo dívek
11.místo
37
Volebal
okresní kolo
družstvo dívek
družstvo chlapc
1.místo
1.místo
Košíková
okresní kolo
družstvo dívek
družstvo chlapc
1.místo
3.místo
krajské kolo
družstvo dívek
1.místo
celostátní finále
družstvo dívek
5.místo
4.ro ník turnaje v sálové kopané
družstvo školy
2.místo
Velikono ní la ka 2005
Alena Pavlová
estmír Pail
1.místo
11.místo
Pohár rozhlasu - atletika
okresní kolo
družstvo ml.dívek
družstvo st.dívek
1.místo
3.místo
krajské kolo
družstvo ml.dívek
2.místo
Hokejbal
krajské kolo
družstvo chlapc
3.místo
Šachy
okresní kolo
družstvo Gymnázia A
družstvo Gymnázia B
1.místo
1.místo
krajské kolo
družstvo Gymnázia A
družstvo Gymnázia B
1.místo
1.místo
Celorepublikový p ebor
družstvo Gymnázia
10.-12.místo
38
Dopl kové výchovn vzd lávací akce
a) osnovární
Letní sportovn turistický kurz
t ída : 3.B
zá í 2004
Chování lov ka v mimo ádných situacích
zá í 2004
Škola v p írod
íjen 2004
t ídy : P, S.A, S.B., T.A, T.B, K.A
Lyža ské výchovn vzd lávací kurzy
s mezinárodní ú astí
t ídy : 1.A, 1.B, S.A
t ída : S.B, Q.A, Q.B
leden 2005
leden 2005
únor 2004
Cykloturistický zem pisný seminá
výb r našich a n meckých žák
erven 2005
b) mimoosnovární exkurze
Architektura – Praha
Výstavy – Praha
Vyšehrad – Praha
St edov ké m sto – Praha
Prohlídka kláštera – Osek
Pražský hrad
Národní technické muzeum – Praha
Gotická Praha
Památník K. apka – Strž, Stará Hu
Prav ký skanzen – B ezno u Loun
Poslanecká sn movna – Praha
Praha habsburská
Gaudeamus – Brno
zahrani ní exkurze
Hygienischen Museum - SRN
Jazykový pobyt – Velká Británie
Sportovní utkání - Hungen – SRN
Vým nná stáž - Hungen – SRN
SeifenSpilzeusmuseum – SRN
Dráž any – SRN
Studijní pobyt našich žák – Meppel – Holandsko
Instituce EU – Brusel - Belgie
exkurze místní region
Okresní muzeum
Planetárium
D tský domov
Okresní knihovna
Okresní soud
Magistrát m sta Most
K Centrum
39
Linka duševní tísn
Gotický kostel
Hrad Hn vín
D m d tí a mládeže
Ú ad práce
MUS – psychologická laborato
Pedagogicko – psychologická poradna
Hasi ský sbor
Rodinná poradna
Bá ský záchranný sbor
Azylový d m pro matky
Hipodrom – Most
40
Mimovyu ovací aktivity žák
Základem mimovyu ovacích aktivit byly :
1. Ú ast v mezinárodních projektech
2. Práce v zájmových kroužcích
3. Využívání Odborného centra v etn Internetu
4. Využívání sportoviš školy
5. Školní asopis
6. Dobro inné akce
Ad 1 : Program SOKRATES (COMENIUS) jemuž je v nována samostatná kapitola.
výpo etní techniky (Mgr. Michal Smatana)
psychografologie (ak.mal. Vladimír Hadomský)
sborového zp vu – p vecký sbor školy (Dana
Hetflejšová)
sportovní (r zná nápl -odbor.dohled)
debatní klub (Ing.Vladimír erný)
Ad 2 : Pravideln pracovaly kroužky -
Ú ast v kroužcích byla velmi vysoká, nápl velmi pestrá.
Ad 3 : Pravideln bylo využíváno Odborné centrum, zejména pro práci s internetem. Paušální
platba školy za tyto služby umož uje bezplatné využívání studenty, a ti to náležit oce ují
svojí p ítomností i v odpoledních hodinách.
Ad 4 : Ob t locvi ny školy byly využívány nejen zájemci mimo školu, ale také ve velké mí e
žáky školy. Probíhal zde kroužek florbalu, vedle n j zejména volné návšt vy skupin žák
z jednotlivých t íd. Pln využito bylo otev ené sportovišt – sportovní areál. Podle zvláštního rozvrhu zde v pr m ru denn sportovalo v odpoledních a ve erních hodinách n kolik desítek žák . Cenný je zvyšující se po et skupin a také pestrost provozovaných aktivit (vedle
sportu i nap . tanec).
Ad 5 : Jako každoro n , i v tomto roce vycházel školní m sí ník, jehož stabiln vysoká úrove koresponduje s pravidelností dne vydání. asopis reaguje nejen na d ní ve škole, má své
další pravidelné rubriky, sout že i studentský humor.
Ad 6 : Žáci se podíleli na celonárodním Srdí kovém dni, dni Bílé pastelky, ervené stužky a
Šanci d tem ulice. Ucelené kolektivy t íd vybraly 33.618,- K na podporu nevidomých a
slabozrakých, 38.753,- K , 26.965,-K ve prosp ch II. d tské kliniky ve FN Praha – Motol,
ve prosp ch sv tového dne boje proti AIDS 17.762, K .
41
42
Témata písemných maturitních zkoušek
( pro školní rok 2004/2005, ádný termín )
1.
Pamatuj na to, že jsi lov k
2.
Sv t 21. století z pohledu komára
3.
Globáln myslet, lokáln jednat
4.
Chybovati je lidské
(Fejeton)
(Vypravování s úvahovými prvky)
(Novinový lánek)
„Kdyby se nám nedostalo daru pochybování a mýlení se, nikdy bychom se nedopracovali n eho užite ného“. (I. Thomas)
(Úvaha)
Jak maturanti volili
téma
téma
téma
téma
.1
.2
.3
.4
4
52
3
39
studenti
student
studenti
student
Výb r p edm t maturitní zkoušky
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
Špan lský jazyk
Základy spole enských v d
D jepis
Zem pis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpo etní technika
43
4.A
4.B
O.A
O.B
celkem
27
20
12
0
4
5
16
14
2
5
3
-
23
22
3
0
4
7
7
8
3
5
7
3
24
22
3
3
5
5
11
6
2
4
7
4
24
13
11
0
9
4
17
9
6
0
2
1
98
77
29
3
22
21
51
37
13
14
19
8
Výsledky maturitních zkoušek
kv ten 2005
celkový pr m rný prosp ch školy 1,99
prosp li s vyznamenáním
prosp li
neprosp li
neklasifikováni
36
57 (z toho 1x MZ za školní rok 2003/04)
2
4 (nep ipušt ni k MZ)
P ehled prosp chu
p edm t
eský jazyk a literatura
anglický jazyk
n mecký jazyk
špan lský jazyk
základy spole enských v d
d jepis
zem pis
matematika
fyzika
chemie
biologie
informatika a výpo etní technika
estetická výchova hudební
po ty známek
1
2
3
4
5
34
27
8
8
6
14
11
3
1
3
5
-
17
9
9
1
5
1
1
1
-
9
1
1
-
15
7
3
10
10
17
22
7
13
9
4
1
35
22
4
2
1
10
4
1
5
7
-
44
pr m r
-
2,356
2,500
1,000
1,714
1,778
2,022
1,514
1,667
1,071
1,889
2,095
1,000
1,989
T ída 4.A
T ídní u itel : Mgr. Ivana Kašpráková
P edseda maturitní komise : PaedDr. Roman Vrána, Csc.
Místop edseda maturitní komise : Mgr. Zuzana Kostihová
23.5.2005 – 26. 5.2004
celkový pr m rný prosp ch t ídy 2,02
prosp li s vyznamenáním
prosp li
neprosp li
neklasifikováni
8
17
0
2
prosp li s vyznamenáním
Žaneta Balochová
Hana Budilová
Dana Dužeková
Barbora Dvo áková
Nikol Klevcovová
Kate ina Madarová
Vojt ch Rydvan
Jan Vágner
P ehled prosp chu
p edm t
eský jazyk a literatura
anglický jazyk
n mecký jazyk
základy spole enských v d
d jepis
zem pis
matematika
fyzika
biologie
chemie
po ty známek
1
2
3
4
5
8
6
4
2
3
5
4
1
-
5
1
-
-
6
2
4
6
2
5
12
7
4
4
4
1
1
-
45
pr m r
-
2,053
3,000
1,500
2,000
2,143
1,857
2,500
1,667
1,000
1,880
T ída 4.B
T ídní u itelka : Mgr. Romana Valí ková
P edseda maturitní komise : Mgr. Jaroslav Zahrádka
Mistop edseda maturitní komise : RNDr. Hana Weinhauerová
23. 5.2005– 26. 5.2005
celkový pr m rný prosp ch t ídy
2,12
prosp li s vyznamenáním
prosp li
neprosp li
neklasifikovaní
7
13
2
1
prosp li s vyznamenáním
Martin molík
P emysl Gubani
Iva Kastnerová
Michaela Nosková
Jana Paterová
Alena Rozsypalová
Kate ina Zárubová
P ehled prosp chu
p edm t
eský jazyk a literatura
anglický jazyk
n mecký jazyk
základy spole enských v d
d jepis
zem pis
matematika
fyzika
biologie
chemie
informatika a výpo etní technika
po ty známek
1
2
3
4
5
5
3
1
1
2
2
7
1
3
5
-
2
2
1
1
1
1
-
1
1
-
9
9
1
2
2
1
1
1
3
6
6
1
1
1
1
3
-
46
pr m r
2,227
2,476
2,667
2,500
2,333
2,167
1,125
2,333
2,000
1,000
2,000
T ída Oktáva A
T ídní u itel : Mgr. Pavla Srpová
P edseda maturitní komise : Vratislava adková
Mistop edseda maturitní komise : Ing. Anna Kej ová
16. 5.2005 – 19. 5.2005
celkový pr m rný prosp ch t ídy 1,90
prosp li s vyznamenáním
11
prosp li
13 (z toho 1x MZ za školní rok 2003/04)
neprosp li
0
neklasifikováni
1
prosp li s vyznamenáním
Dita Drudiková
Klára Homonaiová
Eva Maršálková
Linda Marší ková
Lucie Mat jovská
Kamila Mejst íková
Tereza Mertlová
Tereza Nová
Daniel Petrík
Petra Stanková
Pavel Šlégr
P ehled prosp chu
p edm t
eský jazyk a literatura
anglický jazyk
n mecký jazyk
špan lský jazyk
základy spole enských v d
d jepis
zem pis
matematika
fyzika
biologie
chemie
informatika a výpo etní technika
estetická výchova hudební
po ty známek
1
2
3
4
5
14
4
1
3
4
3
3
4
3
3
1
1
4
5
2
1
1
1
-
-
3
8
1
1
3
2
1
1
1
4
-
3
4
1
2
1
3
-
47
pr m r
-
1,783
2,400
2,333
1,000
1,000
1,600
1,875
1,333
2,000
2,000
1,250
2,444
1,000
T ída Oktáva B
T ídní u itel : Mgr. Marie Prokopová
P edseda maturitní komise : Mgr. Gabriela Fri ová
Mistop edseda maturitní komise : Mgr. Jitka Ježková
16. 5.2005 – 19. 5.2005
celkový pr m rný prosp ch t ídy 1,92
prosp li s vyznamenáním
10
prosp li
14
neprosp li
0
neklasifikováni
0
prosp li s vyznamenáním
Jana Babováková
Lucie Entlichová
Petra Hlavová
Petra Jánská
Hana Kalinová
František Krti ka
Miroslava Lapková
Lukáš Pavlovský
Kate ina Pyskatá
Markéta Zají ková
P ehled prosp chu
p edm t
eský jazyk a literatura
anglický jazyk
n mecký jazyk
základy spole enských v d
d jepis
zem pis
matematika
fyzika
biologie
informatika a výpo etní technika
po ty známek
1
2
3
4
5
7
2
5
3
4
8
5
6
1
-
3
2
2
2
1
-
11
4
3
5
4
4
1
-
3
5
1
1
3
-
48
pr m r
2,083
2,538
2,000
1,778
1,000
1,941
1,444
1,000
1,500
4,000
Výsledky maturitních zkoušek – 13. 9.2005
Opravnou maturitní zkoušku konaly :
Jana Jedli ková
4.B
AJ
Jana Lozin áková
4.B
D
Maturitní zkoušku v podzimním termínu konali :
Jan Lepi
4.A
J
NJ
D
Z
Zden k Pe ený
4.A
J
AJ
D
Z
Miloš Séman
4.B
J
AJ
D
Z
Maturitní zkoušku absolvovali s prosp chem : prosp l(a)
49
Uplatn ní absolvent gymnázia
Ve školním roce 2004/2005 podalo p ihlášky k vysokoškolskému studiu celkem 90 žák .
Ke dni 10.10.2005 usp lo v p ijímacím ízení a ke studiu na vysoké školy nastoupilo 82 student , což p edstavuje úsp šnost 91 %.
Z porovnání podaných p ihlášek a p ijatých úsp šných student vyplývá následující :
a) Studijní orientace žák 4. ro ník a oktáv je stále vyhran n jší, ubývá student , kte í volí
školy a obory velice rozdílné a jejichž volba je vícemén náhodná.
b) Studenti lépe pracují s dostupnými informacemi o možnostech dalšího studia.
c) Výrazn se zvýšil po et student , kte í využívají nabídky p ípravných kurz .
d) Studenti, kte í nepokra ují ve studiu na vysoké škole, nalezli uplatn ní na VOŠ i
v pomaturitních kurzech.
P íjmení a jméno
Andrt Luboš
Babováková Jana
Beránková Vladimíra
Berlová Eva
Botková Barbora
Budilová Hana
Cebová Karolína
molík Martin
Dedera Vladimír
Drudiková Dita
Dužeková Dana
Dvo áková Barbora
Falber František
Foktová Alena
Fric Milan
Goll Jaromír
Gubani P emysl
Händlová Kristína
Henzlová Jitka
Hladíková Zuzana
Hlavová Petra
Hlavsová Jana
Homonaiová Klára
Hrindová Veronika
Chmelí ková Michaela
Jane ek Ji í
Jánská Petra
Kadlecová Ludmila
Kalinová Hana
Kastnerová Iva
Klevcovová Nikol
Krti ka František
Krystyník Pavel
Kubrichtová Michaela
Lacina Petr
Lapková Miroslava
škola
Z U Plze
Z U Plze
UP Olomouc
UK Praha
ZU
UK Praha
MU Brno
VŠE
VUT Praha
UK Praha
VŠE
UJEP Ústí n. L.
UP Olomouc
VŠFS
VŠFS
VŠ Karlovy Vary
MU Brno
UK Praha
UK Praha
VŠ Karlovy Vary
UJEP Ústí n. L.
U Hradec Králové
Z U Plze
U Hradec Králové
J U eské Bud jovice
VŠCHT Praha
TU Liberec
MU Brno
UK Praha
Z U Plze
UJEP Ústí n. L.
VUT Praha
VUT Praha
UK Praha
VŠCHT Praha
Z U Plze
VŠE
VUT
50
fakulta
aplik.v d
aplik.v d
filozofická
p írodov dná
farmaceutická
filozofická
stavební
t lesné výchovy a sportu
mezinárodních vztah
pedagogická
p írodov dná
právnická
právnická
filozofická
právnická
soc. ekonomie
pedagogická
humanitních studií
pedagogická
biologická
chemické technologie
strojní
právnická
matematicko-fyzikální
ekonomická
architektury
matematicko-fyzikální
chemické technologie
právnická
stavební
Lavi ková Jana
Le Thi Thanh
Linhartová Marie
Lozin áková Jana
Madarová Kate ina
Malá Lenka
Málek Jan
Málek Ond ej
Marší ková Linda
Ma íková Markéta
Mat jovská Lucie
Mejst íková Kamila
Mertlová Tereza
Michálková Kamila
Nodžáková Kate ina
Nosková Michaela
Nová Tereza
Novotný Josef
Pail estmír
Patera Jan
Paterová Jana
Pavlová Alena
Pavlovský Lukáš
Pejchar Václav
Petrík Daniel
Ptá níková Iveta
Pyskatá Kate ina
Rozsypalová Alena
Rychtá ová Ji ina
Rydvan Vojt ch
Seidl Libor
Stanková Petra
Svoboda Karel
Škultétyová Lucie
Šlégr Pavel
Šmídl Petr
Štefánková Lucie
Švec Jan
Tu ek Martin
Vágner Jan
Vajglová Zuzana
V trovec Vít zslav
Vyle alová Martina
Zajícová Zuzana
Zaji ková Markéta
Zárubová Kate ina
Z U Plze
VŠE
Z U Plze
MU Brno
VŠE
MU Brno
VUT Praha
VŠFS
UK Praha
VŠEPraha
UJEP Ústí n.L.
UK Praha
UK Praha
VŠE Praha
UJEP Ústí n. L.
UK Praha
VUT Praha
U Hradec Králové
UK Praha
VŠE Praha
Z U Plze
VŠCHT Praha
VUT Praha
UK Praha
Un.obrany
UK Praha
UK Praha
UK Praha
VŠ Karlovy Vary
UK Praha
UJEP Ústí n. L.
VUT Praha
VŠB Most
UK Praha
U Hradec Králové
UK Praha
VŠE Praha
UJEP Ústí n. L.
Z U Plze
VUT Praha
Z U Plze
VŠE
VŠCHT Praha
JAMU Brno
UJEP Ústí n. L.
VŠ Karlovy Vary
UJEP Ústí n. L.
UK Praha
51
pedagogická
ekonomická
filozofická
právnická
elektrotechnická
právnická
podnikového hospodá ství
soc. ekonomie
humanitních v d
pedagogická
podnikového hospodá ství
soc.ekonomie
p írodov dná
stavební
pedagogická
filozofická
mezinárodních vztah
aplik. v d
stavební
léka ská
ekonomická
filozofická
matematicko-fyzikální
právnická
právnická
léka ská
soc.ekonomie
stavební
léka ská
informatiky
t lesné výchovy a sportu
podnikového hospodá ství
pedagogická
pedagogická
elektrotechnická
aplik. V d
chemické technologie
divadelní
soc. ekonomie
právnická
pedagogická
farmaceutická
Problematika výchovného poradenství na škole a
prevence sociáln patologických jev
innost výchovné poradkyn na škole byla v uplynulém roce zam ena p edevším na oblasti
studijní, profesní, poradenskou a výchovnou.
Ve studijní oblasti vedle již zavedených postup a akcí se výchovná poradkyn pokusila
v sérii sch zek o systematické uvád ní nových žák do studijní problematiky, pokusila se
seznámit je s technikami samostatné práce a se stanovením jejich studijního typu. Úsp šn jší
byla tato innost u 1. ro níku, u žák prim je z ejm nutné postupovat pomaleji a rozložit toto
pou ení do delšího asového horizontu, aby úsilí p ineslo výsledky.
V oblasti profesní orientace lze kladn hodnotit posun zájmu o informace o dalším studiu do
nižších ro ník . Studenti kvint a 2. ro ník se nau ili intenzivn využívat konzulta ních hodin k získávání základních informací. Jako velice p ínosná se projevila spolupráce
s vyu ujícími nepovinného p edm tu Profesní orientace Mgr. Ježkovou a Mgr. Henzlem. Je
možné konstatovat, že jejich p sobení se projevilo na jednání maturant a ovlivnilo zejména
jejich samostatnost p i rozhodování o dalším studiu.
V oblasti poradenské a výchovné byla v nována pozornost složení t ídních kolektiv a vývoji
vztah mezi studenty. Ke zmapování situace je využíváno sociometrické šet ení, které se stává základem pro cílené p sobení t ídních u itel a výchovné poradkyn . Cílem je vytvo it
systém dlouhodobého sledování a vyhodnocování atmosféry v t ídních kolektivech a jejich
podíl na celkové atmosfé e školy.
V oblasti návykových látek se ve škole nevyskytly zásadní problémy. P esto zde pracují (dv )
drogové poradkyn .
52
Výsledky klasifikace
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O1
Mgr. Pelešková Kamila
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 30
Po ty známek
1
30
Chování
2
-
3
-
8 18
eský jazyk a literatura
4
4
z toho dívek: 15
5
Pr m r
1.000
-
-
1.867
Anglický jazyk
17
9
3
1
-
1.600
Ob anská výchova
29
1
-
-
-
1.033
D jepis
22
7
1
-
-
1.300
Zem pis
25
5
-
-
-
1.167
Matematika
16 11
2
1
-
1 25
Fyzika
2
2
1.600
-
2.167
Biologie
12 14
3
1
-
1.767
Estetická výchova - hudební
30
-
-
-
-
1.000
Estetická výchova - výtvarná
30
-
-
-
-
1.000
T lesná výchova
27
3
-
-
-
1.100
4
Sborový zp v
-
-
-
-
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.41818
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
23
7
neprosp l
0
neklasifikován
0
53
chlapc : 15
z toho neomluvených
1.000
Celkem
Na žáka
1023
34.100
0
0
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
1.ro ník osmiletého studia
P íjmení a jméno
Koutská Marie
Urychová Veronika
Hába Tomáš
Lískovcová Barbora
Nguyenová Linh Thuy
Pham Quang Huy
Císa ová Tereza
ejka Pavel
Krbcová Linda
Peleška Old ich
Radvanovská Alixe
Šefl Ond ej
ížková Barbora
Hetflejšová lucie
Je ichová Zuzana
Kabí ek Ladislav
Malecký Tomáš
Mare ková Eliška
Nguyenová Hoang Yen
Seman Petr
Srp Martin
Müller Jan
Öhlschlegelová Jana
Primasová Alice
Doležálek Tomáš
Klementová Denisa
Andrt Ji í
Malý Petr
Haspra petr
Záruba Karel
T ída Prosp ch
P
1,00
P
1,09
P
1,18
P
1,18
P
1,18
P
1,18
P
1,27
P
1,27
P
1,27
P
1,27
P
1,27
P
1,27
P
1,36
P
1,36
P
1,36
P
1,36
P
1,36
P
1,36
P
1,36
P
1,36
P
1,36
P
1,45
P
1,45
P
1,45
P
1,55
P
1,55
P
1,82
P
1,82
P
2,09
P
2,64
54
P ehled prosp chu 2.ro níku osmiletého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
O2.A O2.B
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
Tv
Ov
Eh
Ev
SZ
60
60
48
12
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
2
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
D jepis
Zem pis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
T lesná výchova
Ob anská výchova
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Sborový zp v
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.88333
Zameškané hodiny
prosp l s vyznamenáním
17
celkem
prosp l
43
z toho neomluvených
neprosp l
0
neklasifikován
0
55
Pr m r
1.000
2.050
2.333
2.000
2.283
2.150
2.500
2.250
2.100
2.400
1.050
1.250
1.233
1.067
1.000
Celkem
Na žáka
2703
45.050
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O2.A
Mgr. Hrubá Alena
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 30
P edm t
Po ty známek
1
30
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
2
-
-
4
-
5
1.000
-
5
-
-
1.900
5 14
7
4
-
2.333
2
-
1.500
-
D jepis
6 12 10
2
-
2.267
Zem pis
5 17
8
-
-
2.100
Matematika
2 13 13
2
-
2.500
Fyzika
9 15
5
1
-
1.933
Chemie
3 18
9
-
-
2.200
Biologie
6 12 10
2
-
2.267
T lesná výchova
27
3
-
-
-
1.100
Estetická výchova - výtvarná
29
1
-
-
-
1.033
Estetická výchova - hudební
29
1
-
-
-
1.033
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.84722
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
8
22
neprosp l
0
neklasifikován
0
56
chlapc : 14
Pr m r
8 17
17 11
Ob anská výchova
3
z toho dívek: 16
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1311
43.700
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O2.B
Mgr. Šulcová Pavlína
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 30
P edm t
Po ty známek
1
30
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
2
-
-
5
1.000
-
-
2.200
-
-
2.333
-
2.000
6
9
7
-
1
-
1
-
1.000
-
D jepis
5 12 12
1
-
2.300
Zem pis
4 17
8
1
-
2.200
Matematika
4 11 11
4
-
2.500
-
2.567
2 14
Fyzika
11 10
Chemie
9
7
5
2
3 12 11
Biologie
2.000
4
-
2.533
Estetická výchova - hudební
19
9
2
-
-
1.433
Estetická výchova - výtvarná
27
3
-
-
-
1.100
T lesná výchova
30
-
-
-
-
1.000
2
Sborový zp v
-
-
-
-
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.91944
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
9
21
neprosp l
0
neklasifikován
0
57
chlapc : 16
Pr m r
3
30
Ob anská výchova
-
4
7 10 13
3
N mecký jazyk
3
z toho dívek: 14
z toho neomluvených
1.000
Celkem
Na žáka
1392
46.400
0
0
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
2.ro ník osmiletého studia
P íjmení a jméno
í elová Slávka
Šefl Vít
Zetková Oksana
Vu Thi Lan Huong
Mrká ková Kate ina
Klimecká Marie
Nguyen Thi Hong Le
Drienová Doris
Maryníková Veronika
Vorlí ková Pavla
Seif Prokop
Krátký David
Písa íková Petra
Slíž Miroslav
Šašek Zden k
Traxmandl Jakub
He mánková Pavla
Hošková Kate ina
Gybková Lucie
Posp ch Petr
Pospíšil Adam
Rödlová Lenka
Hájek Filip
Hendrychová Jitka
Dolanská Michaela
Dušánek Lukáš
Furik Pavel
Plattig Tomáš
Rieger Jan
Zemanová Linda
Válek Libor
echová Karolína
Hach Vladimír
Machovec Jan
ehák Jan
Soukupová V ra
Spustová Kate ina
erná Kristýna
Valová Barbora
Janschová Petra
Paur Michal
Pištora Filip
Hakalová Pavla
T ída
S.A
S.B
S.B
S.B
S.A
S.B
S.A
S.B
S.B
S.B
S.A
S.A
S.A
S.A
S.A
S.B
S.B
S.B
S.A
S.A
S.B
S.B
S.A
S.A
S.B
S.A
S.A
S.A
S.A
S.A
S.B
S.B
S.B
S.B
S.B
S.A
S.A
S.A
S.B
S.B
S.A
S.B
S.B
Prosp ch P íjmení a jméno
1,00
Jane ková Eliška
1,00
Lásková Karolína
1,00
Sattler Petr
1,08
Špírko Adam
1,25
Faltys Zden k
1,33
Hejný Vít
1,42
Klement Lukáš
1,42
Semanová Barbora
1,42
Frašková Eva
1,42
Kuželková Tereza
1,42
Marin áková Jana
1,50
Malý Boleslav
1,50
Solna Josef
1,50
Benda Pavel
1,50
Danihelka Jaroslav
1,50
Nguyen Sy Minh
1,50
Studni ka Petr
1,50
1,58
1,58
1,58
1,58
1,67
1,67
1,67
1,75
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,92
1,92
2,00
2,00
2,00
2,00
2,08
2,08
2,17
2,17
2,17
2,25
58
T ída
S.B
S.A
S.B
S.A
S.B
S.A
S.B
S.A
S.A
S.A
S.A
S.B
S.B
S.A
S.B
S.B
S.B
Prosp ch
2,25
2,25
2,25
2,25
2,33
2,33
2,33
2,42
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,67
2,67
2,67
2,83
P ehled prosp chu 3.ro níku osmiletého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
O3.A O3.B
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
Ivt
Tv
Ov
Eh
Ev
SZ
59
59
47
12
59
59
59
59
59
59
59
58
59
59
59
5
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
D jepis
Zem pis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpo etní technika
T lesná výchova
Ob anská výchova
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Sborový zp v
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.86554
Zameškané hodiny
prosp l s vyznamenáním
17
celkem
prosp l
42
z toho neomluvených
neprosp l
0
neklasifikován
0
59
Pr m r
1.000
2.169
2.106
2.500
2.169
2.356
2.525
2.203
2.458
2.119
1.712
1.017
1.203
1.102
1.017
1.000
Celkem
Na žáka
2854
48.373
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O3.A
Mgr. Mikulková Ivana
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 29
Po ty známek
1
29
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
2
-
-
5
-
U
1.000
-
-
-
-
2.207
1
-
-
2.235
-
2.500
4
2
7
5
-
2
-
-
1.241
-
D jepis
6
7 12
4
-
-
2.483
Zem pis
5
9 12
3
-
-
2.448
Matematika
4
8 13
4
-
-
2.586
Fyzika
3 11 12
3
-
-
2.517
Chemie
6
4
-
-
2.517
-
2.448
6 13
8
Biologie
4 13
4
-
Estetická výchova - hudební
24
5
-
-
-
-
1.172
Estetická výchova - výtvarná
29
-
-
-
-
-
1.000
T lesná výchova
28
-
-
-
-
1
1.000
Informatika a výpo etní technika
8 14
7
-
-
-
1.966
Sborový zp v
4
-
-
-
-
1.000
-
chlapc : 12
Pr m r
2 10
22
Ob anská výchova
-
4
5 13 11
3
N mecký jazyk
3
z toho dívek: 17
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
Nguyenová Simona
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.99734
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
7
22
neprosp l
0
neklasifikován
0
60
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1424
49.103
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O3.B
Mgr. Male ková Gabriela
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 30
Po ty známek
1
30
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
2
-
3
-
4
-
z toho dívek: 17
5
Pr m r
1.000
-
5 16
9
-
-
2.133
9 12
8
1
-
2.033
Ob anská výchova
26
3
1
-
-
1.167
D jepis
10 15
4
1
-
1.867
Zem pis
7 10 11
2
-
2.267
Matematika
1 18
4
-
2.467
11 12
Fyzika
7
6
6 12
Chemie
1
6
1.900
6
-
2.400
Biologie
10 16
4
-
-
1.800
Informatika a výpo etní technika
17 12
1
-
-
1.467
Estetická výchova - hudební
29
1
-
-
-
1.033
Estetická výchova - výtvarná
29
1
-
-
-
1.033
T lesná výchova
29
1
-
-
-
1.033
1
Sborový zp v
-
-
-
-
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.73846
celkem
prosp l s vyznamenáním
10
prosp l
20
neprosp l
0
neklasifikován
0
61
chlapc : 13
z toho neomluvených
1.000
Celkem
Na žáka
1430
47.667
0
0
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
3.ro ník osmiletého studia
P íjmení a jméno
Jirásková Anna
Pailová Lucie
Pa ízková Barbora
Pastir áková Kate ina
Cervanová Anna
Rendlová Daniela
Slavíková Denisa
Matoušková Tereza
Wagnerová Kristýna
David Ji í
Pail Jakub
Tryl ová Kamila
Bicanová Monika
Funiok Ond ej
Král Karel
Vacková Kate ina
Vaní ková Lucie
Zimmermann Jan
Borovská Aneta
Hrdinová Libuše
K rková Kate ina
Sližka Ond ej
ernušková Andrea
Chaloupková Michaela
Jochmanová Helena
Kalina Miroslav
Aubrecht Vratislav
Dvo áková Denisa
Tylová Na a
Wagner Lukáš
Fišer Robert
Nachtmannová Radka
Zeman Lukáš
Tomanec Michal
Holý Vít
Psotková Micaela
Dobrá Marie
Klouda Jind ich
Pátková Tereza
Nguyenová Simona
T ída
T.A
T.B
T.A
T.A
T.B
T.B
T.B
T.B
T.B
T.A
T.A
T.B
T.B
T.B
T.B
T.A
T.A
T.B
T.A
T.B
T.A
T.B
T.A
T.B
T.B
T.B
T.B
T.B
T.B
T.A
T.A
T.B
T.B
T.B
T.B
T.B
T.B
T.A
T.A
T.A
Prosp ch P íjmení a jméno
1,08
Bláhová Lucie
1,08
Braumová Tereza
1,08
Málek Martin
1,08
Doudová Jitka
1,15
Šnejberg Josef
1,15
Krouhlá Barbora
1,15
Oláhová Jitka
1,23
Sedlák Jan
1,23
Dvo áková Veronika
1,31
Kasalová Klára
1,31
Kulišan Jan
1,38
Boublík Lukáš
1,46
Pohl Tomáš
1,46
Scholz David
1,46
Svatoš František
1,46
Beneš Lukas
1,46
Vojí ová Tereza
1,46
Schreil Vojt ch
1,54
Lang Tomáš
1,54
1,54
1,54
1,62
1,62
1,62
1,62
1,69
1,69
1,69
1,77
1,85
1,92
1,92
2,00
2,08
2,08
2,15
2,15
2,15
2,17
62
T ída
T.A
T.A
T.A
T.A
T.A
T.A
T.A
T.A
T.A
T.A
T.B
T.A
T.A
T.B
T.A
T.B
T.B
T.A
T.A
Prosp ch
2,23
2,23
2,23
2,31
2,31
2,38
2,38
2,38
2,46
2,46
2,46
2,54
2,54
2,54
2,54
2,62
2,62
2,85
3,08
P ehled prosp chu 4.ro níku osmiletého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
O4.A O4.B
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
Fj
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
Ivt
Tv
Ov
Eh
Ev
Sj
NRJ
SZ
61
61
61
31
11
61
61
61
61
61
61
61
59
61
61
61
19
2
6
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
Francouzský jazyk
D jepis
Zem pis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpo etní technika
T lesná výchova
Ob anská výchova
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Špan lský jazyk
Ruský jazyk
Sborový zp v
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.02347
prosp l s vyznamenáním
prosp l
Zameškané hodiny
7
54
neprosp l
0
neklasifikován
0
celkem
z toho neomluvených
63
Pr m r
1.016
2.574
2.148
2.645
2.545
1.967
2.443
2.557
2.393
2.672
2.115
2.082
1.034
1.689
1.082
1.049
2.211
1.000
1.000
Celkem
Na žáka
3001
49.197
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O4.A
Mgr. P enosil Michael
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 31
P edm t
Po ty známek
1
31
Chování
2
-
3
-
4
-
z toho dívek: 15
5
Pr m r
1.000
-
2 10 18
1
-
2.581
Anglický jazyk
7 13
9
2
-
2.194
N mecký jazyk
3
4
7
4
-
2.667
Ob anská výchova
4 23
4
-
-
2.000
eský jazyk a literatura
11 13
D jepis
6
1
1.903
-
Zem pis
3 14 10
4
-
2.484
Matematika
2 11 14
4
-
2.645
Fyzika
4 14 11
2
-
2.355
Chemie
-
6
-
2.968
-
1.968
7 18
7 19
Biologie
4
1
Estetická výchova - hudební
29
2
-
-
-
1.065
Estetická výchova - výtvarná
28
3
-
-
-
1.097
T lesná výchova
29
2
-
-
-
1.065
Informatika a výpo etní technika
4 15 12
-
-
2.258
Francouzský jazyk
-
4
1
1
-
2.500
Špan lský jazyk
2
2
3
-
-
2.143
Sborový zp v
5
-
-
-
-
1.000
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.07834
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
3
28
neprosp l
0
neklasifikován
0
64
chlapc : 16
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1189
38.355
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O4.B
Mgr. echová Dagmar
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 30
Po ty známek
1
29
Chování
2
1
3
-
4
-
5
-
z toho dívek: 17
U
Pr m r
1.033
-
2 11 15
2
-
-
2.567
Anglický jazyk
8 12
9
1
-
-
2.100
N mecký jazyk
3
3
3
4
-
-
2.615
Francouzský jazyk
-
2
3
-
-
-
2.600
1
7
-
2.250
eský jazyk a literatura
Špan lský jazyk
19 11
Ob anská výchova
4
-
-
-
1.367
-
D jepis
6 18
5
1
-
-
2.033
Zem pis
2 14 14
-
-
-
2.400
Matematika
5 10 11
4
-
-
2.467
Fyzika
3 13 12
2
-
-
2.433
Chemie
5 12 10
3
-
-
2.367
-
2.267
3 17
Biologie
9
1
-
chlapc : 13
Estetická výchova - hudební
27
3
-
-
-
-
1.100
Estetická výchova - výtvarná
30
-
-
-
-
-
1.000
T lesná výchova
28
-
-
-
-
2
1.000
Informatika a výpo etní technika
11 12
6
1
-
-
1.900
Ruský jazyk
2
-
-
-
-
-
1.000
Sborový zp v
1
-
-
-
-
-
1.000
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
Kotlárová Adriana
Tv
Viltová Petra
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.96651
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
4
26
neprosp l
0
neklasifikován
0
65
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1812
60.400
0
0
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
4.ro ník osmiletého studia
P íjmení a jméno
Dufková Michaela
Smr ková Markéta
He mánek Jan
Markvart Ji í
Urychová Michala
Krti ková Adéla
Tvrzník Tomáš
Vu Tuan Anh
Augusta Filip
Ond ejková Barbora
Sou ková Olga
Svobodová Olga
Zetková Veronika
Nohavica Jan
Trochtová Hana
Balatka Vojt ch
Kolmanová Michala
Zoul Zden k
Beneš Martin
Heclová Veronika
Ko ová Martina
Marušáková Tereza
Ma ek Jan
Malý Rudolf
Pecko Štefan
Wolgemutová Tereza
Fro ková Jana
Márová Kate ina
Viltová Petra
Anderlová So a
Oplová Nikola
Rosenbaumová Klára
Šulc Jan
Tóth Zsolt
Adámek Pavel
Pabišta Karel
Srbecký Václav
Hetflejš Jan
Kinzel Jan
Lukacs Michal
Nachtmannová Anna
Stan k Jan
T ída
K.B
K.B
K.A
K.B
K.B
K.A
K.A
K.A
K.A
K.A
K.B
K.B
K.B
K.B
K.B
K.B
K.B
K.A
K.B
K.A
K.A
K.B
K.B
K.B
K.B
K.A
K.A
K.B
K.B
K.B
K.B
K.A
K.A
K.A
K.A
K.A
K.B
K.A
K.A
K.A
K.A
K.B
Prosp ch P íjmení a jméno
1,00
Chýlek Martin
1,14
Kola íková Eva
1,21
Saidová Dana
1,36
Vohanka Marek
1,36
Botek Jan
1,43
Pavlechová Iveta
1,43
Švábová Manuela
1,50
Wolfová Barbora
1,57
Janochová Markéta
1,57
Jelínková Markéta
1,57
Maxa Aleš
1,57
Matoušek Luboš
1,57
Kotlárová Adriana
1,64
Fricová Helena
1,64
Rovná Markéta
1,71
Velán Kamil
1,71
Chval Martin
1,71
Trojá ek Miroslav
1,79
Dymáková Anna
1,79
1,86
1,86
1,93
1,93
1,93
1,93
2,00
2,00
2,00
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,14
2,14
2,14
2,21
2,21
2,21
2,21
2,21
66
T ída
K.B
K.A
K.B
K.B
K.A
K.A
K.B
K.B
K.B
K.A
K.A
K.A
K.B
K.B
K.A
K.B
K.A
K.B
K.A
Prosp ch
2,29
2,29
2,29
2,29
2,36
2,36
2,36
2,36
2,43
2,50
2,50
2,57
2,62
2,64
2,64
2,64
2,71
2,93
3,14
P ehled prosp chu 5.ro níku osmiletého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
O5.A O5.B
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
Fj
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
Ivt
Tv
Zsv
Eh
Ev
Sj
NRJ
SZ
52
52
52
23
14
52
52
52
52
52
52
52
49
52
26
26
15
1
1
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
Francouzský jazyk
D jepis
Zem pis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpo etní technika
T lesná výchova
Základy spole enských v d
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Špan lský jazyk
Ruský jazyk
Sborový zp v
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.33135
prosp l s vyznamenáním
prosp l
Zameškané hodiny
7
43
neprosp l
2
neklasifikován
0
celkem
z toho neomluvených
67
Pr m r
1.019
2.750
2.308
2.913
2.500
2.577
2.385
2.942
3.000
2.538
2.865
1.904
1.122
2.135
1.077
1.000
2.467
2.000
1.000
Celkem
Na žáka
2907
55.904
2
0.038
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O5.A
Mgr. Händlová Mária
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 24
P edm t
Po ty známek
1
24
Chování
2
4
eský jazyk a literatura
11
Anglický jazyk
3
8
8
4
4
3
5
-
8
2
z toho dívek: 17
U
-
Pr m r
1.000
-
-
-
2.667
1.833
-
N mecký jazyk
-
4
4
2
1
-
3.000
Špan lský jazyk
3
1
1
1
-
-
2.000
Francouzský jazyk
3
1
1
2
-
-
2.286
Základy spole enských v d
6 10
7
1
-
-
2.125
D jepis
2 12
5
5
-
-
2.542
Zem pis
5
9
7
3
-
-
2.333
Matematika
1
8
7
8
-
-
2.917
Fyzika
2
6
9
6
1
-
2.917
Chemie
6
8
7
3
-
-
2.292
-
2.667
4
Biologie
7
6
7
-
Estetická výchova - hudební
14
-
-
-
-
-
1.000
Estetická výchova - výtvarná
10
-
-
-
-
-
1.000
T lesná výchova
21
2
-
-
-
1
1.087
Informatika a výpo etní technika
10
8
5
1
-
-
1.875
Hodnocení alespo
eháková Anna
z jednoho p edm tu : (U)
Tv
Hodnocení alespo
Hakala Ladislav
z jednoho p edm tu : 5
Nj Fy
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.21865
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
5
18
neprosp l
1
neklasifikován
0
68
chlapc : 7
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1605
66.875
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O5.B
Mgr. Vejražka Zden k
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 28
Po ty známek
1
27
Chování
2
1
3
-
4
-
5
-
z toho dívek: 13
U
Pr m r
1.036
-
1
8 14
5
-
-
2.821
Anglický jazyk
4
5 14
5
-
-
2.714
N mecký jazyk
-
5
4
3
-
-
2.833
Špan lský jazyk
1
2
4
2
-
-
2.778
Francouzský jazyk
-
2
5
-
-
-
2.714
Základy spole enských v d
4 16
8
-
-
-
2.143
D jepis
3
8 14
3
-
-
2.607
Zem pis
3 10 15
-
-
-
2.429
Matematika
2
7 10
8
1
-
2.964
Fyzika
1
5 14
7
1
-
3.071
Chemie
2
9 11
6
-
-
2.750
eský jazyk a literatura
4 13
9
-
-
3.036
2
-
-
-
1.167
2
Biologie
10
Estetická výchova - hudební
-
Estetická výchova - výtvarná
16
-
-
-
-
-
1.000
T lesná výchova
22
4
-
-
-
2
1.154
Informatika a výpo etní technika
13
7
5
3
-
-
1.929
Ruský jazyk
-
1
-
-
-
-
2.000
Sborový zp v
1
-
-
-
-
-
1.000
Hodnocení alespo
Listopad Radek
Slavík Jan
z jednoho p edm tu : (U)
Tv
Tv
Hodnocení alespo
Cichý Jan
z jednoho p edm tu : 5
M
Fy
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.42818
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
2
25
neprosp l
1
neklasifikován
0
69
chlapc : 15
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1302
46.500
2
0.071
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
5.ro ník osmiletého studia
P íjmení a jméno
Te lová Lucie
Duffková Petra
Riegerová Lenka
Je ichová Barbora
Stanková Daniela
Sepešiová Martina
Cervanová Iva
eháková Anna
Hádl Michal
Kubísková Markéta
Holá Kate ina
Kuklínková Eva
Lauterbachová Aneta
Pošm rný Old ich
Novotný Filip
Fejfárek Petr
Fultnerová Jana
Chýlek Adam
Be asová Kate ina
Marší ková Tá a
Novák Michal
Stehlíková Michaela
Lederová Zde ka
Pastir ák Tomáš
Vojt chovský Tomáš
Lenkvíková Lucie
Puc Ji í
Fabian Jakub
Listopad Radek
Kropá ková Karin
Mikulášková Zuzana
Venclová Zuzana
Henzl Ji í
Povová Vlasta
erná Klára
Jandová Lucie
Mašková Klára
Beránková Lucie
Loulová Lenka
ehák Jakub
erná Petra
Slavík Jan
T ída
Q.B
Q.A
Q.A
Q.A
Q.A
Q.B
Q.A
Q.A
Q.B
Q.B
Q.A
Q.A
Q.A
Q.A
Q.B
Q.A
Q.A
Q.B
Q.B
Q.B
Q.B
Q.B
Q.A
Q.B
Q.B
Q.B
Q.B
Q.B
Q.B
Q.A
Q.B
Q.A
Q.B
Q.B
Q.A
Q.B
Q.B
Q.A
Q.A
Q.A
Q.B
Q.B
Prosp ch P íjmení a jméno
1,00
Seidlová Michaela
1,15
Machovec Petr
1,23
Pavlech Zden k
1,31
Vojt ch Lukáš
1,31
Kazda Josef
1,38
Posel Hynek
1,46
Vítek Miroslav
1,50
Winterová Monika
1,69
Hakala Ladislav
1,69
Cichý Jan
1,77
1,77
1,77
1,77
1,85
1,92
2,08
2,08
2,15
2,15
2,23
2,23
2,31
2,31
2,31
2,38
2,38
2,46
2,50
2,54
2,54
2,54
2,62
2,62
2,69
2,69
2,69
2,77
2,77
2,77
2,85
2,92
70
T ída
Q.A
Q.A
Q.A
Q.B
Q.B
Q.A
Q.B
Q.B
Q.A
Q.B
Prosp ch
3,00
3,08
3,08
3,08
3,15
3,15
3,23
3,23
3,46
3,62
P ehled prosp chu 6.ro níku osmiletého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
O6.A O6.B
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
Fj
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
Tv
Zsv
Eh
Ev
Sj
_XIa
_XIb
XDE
_X J
SZ
56
56
56
28
12
56
56
56
56
56
56
52
56
15
41
16
10
13
16
17
2
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
Francouzský jazyk
D jepis
Zem pis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
T lesná výchova
Základy spole enských v d
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova - výtvarná
Špan lský jazyk
Informatika a výpo etní technika
Informatika a výpo etní technika
Seminá a cvi ení z d jepisu
Seminá a cvi ení z eského jazyka
Sborový zp v
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.90193
Zameškané hodiny
prosp l s vyznamenáním
18
celkem
prosp l
38
z toho neomluvených
neprosp l
0
neklasifikován
0
71
Pr m r
1.000
2.071
2.214
2.429
2.000
1.768
2.054
2.571
2.500
2.464
2.071
1.019
1.554
1.000
1.146
2.125
1.000
1.000
1.063
1.000
1.000
Celkem
Na žáka
3963
70.768
5
0.089
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O6.A
Mgr. Folbrová Zde ka
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 29
Po ty známek
1
29
Chování
2
-
3
-
4
-
5
-
z toho dívek: 18
U
Pr m r
1.000
-
3 18
7
1
-
-
2.207
Anglický jazyk
5 15
5
4
-
-
2.276
N mecký jazyk
1
9
4
3
-
-
2.529
Francouzský jazyk
5
4
1
2
-
-
2.000
eský jazyk a literatura
Základy spole enských v d
13 13
3
-
-
-
D jepis
11 10
7
1
-
-
Zem pis
8
9 10
Matematika
7 10
Fyzika
5 11
1.655
1.931
2
-
-
2.207
5
7
-
-
2.414
8
5
-
-
2.448
Chemie
3 11 10
5
-
-
2.586
Biologie
7 12
2
-
-
2.172
8
Estetická výchova - hudební
15
-
-
-
-
-
1.000
Estetická výchova - výtvarná
13
1
-
-
-
-
1.071
T lesná výchova
28
3
Seminá a cvi ení z eského jazyka
Seminá a cvi ení z d jepisu
15
Informatika a výpo etní technika
10
1
-
-
2
Sborový zp v
-
-
-
-
-
-
1.000
-
1.000
1.063
-
-
1.000
1
-
chlapc : 11
-
1.000
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
Hanousková Tereza
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.94681
celkem
prosp l s vyznamenáním
10
prosp l
19
neprosp l
0
neklasifikován
0
72
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1601
55.207
5
0.172
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O6.B
Šulcová Ludmila
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 27
P edm t
Po ty známek
1
27
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
2
-
3
-
4
-
5
-
z toho dívek: 15
U
Pr m r
1.000
-
9 12
5
1
-
-
1.926
6 13
6
2
-
-
2.148
Základy spole enských v d
15 12
-
-
-
-
1.444
D jepis
15
4
-
-
-
1.593
8
Zem pis
9 12
6
-
-
-
1.889
Matematika
1 11
9
6
-
-
2.741
Fyzika
2 15
3
7
-
-
2.556
Biologie
9 11
6
1
-
-
1.963
Chemie
6 11
5
5
-
-
2.333
Estetická výchova - výtvarná
22
5
-
-
-
-
1.185
T lesná výchova
23
1
-
-
-
3
1.042
Špan lský jazyk
6
4
4
2
-
-
2.125
N mecký jazyk
3
3
4
1
-
-
2.273
Seminá a cvi ení z eského jazyka
14
-
-
-
-
-
1.000
Informatika a výpo etní technika
13
-
-
-
-
-
1.000
Hodnocení alespo
Horváthová Eva
Valová Kate ina
Ko ová Linda
z jednoho p edm tu : (U)
Tv
Tv
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
chlapc : 12
1.85345
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
8
19
neprosp l
0
neklasifikován
0
73
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
2362
87.481
0
0
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
6.ro ník osmiletého studia
P íjmení a jméno
Pillár Jan
Nechvátalová Kate ina
Halamásková Jana
iberová Markéta
Francírková Eliška
Beneš Jan
erná Jana
Kukalová Eva
Augustová Pavla
Hyková Tereza
Chvojka Petr
Valová Kate ina
Bártlová Tereza
Malá Michaela
Mare ková Edita
Pavlovský Jan
Pohanka Ji í
Romportlová Kate ina
Tvrzník Petr
Kosová Veronika
ernotová Michaela
Dederová Nelly
Švecová Martina
Horváthová Eva
Drusa Tomáš
Vlasák Petr
Babická Lenka
Janušíková Zuzana
Kašparová Jaroslava
Homolová Michaela
Králová Michaela
Lískovcová Martina
Zelenková Marcela
ernovická Lada
Fejfárek Martin
Traxmadl Ji í
Bartl Rostislav
Jaroš Miroslav
Mirvald Jan
Pelcová Iveta
Svoboda Pavel
Franta Stanislav
T ída
X.B
X.A
X.B
X.B
X.B
X.B
X.A
X.A
X.A
X.B
X.B
X.B
X.A
X.A
X.A
X.A
X.B
X.A
X.A
X.B
X.B
X.A
X.B
X.B
X.A
X.B
X.A
X.B
X.A
X.B
X.A
X.A
X.B
X.B
X.A
X.A
X.A
X.B
X.A
X.B
X.B
X.B
Prosp ch P íjmení a jméno
1,00
Hanousková Tereza
1,08
Dvo ák Jan
1,08
Šindelá Petr
1,15
Musil Ond ej
1,15
Pokorná Markéta Sára
1,31
Kopecký Ji í
1,31
Sitteová Petra
1,31
H dová Daniela
1,38
Ko ová Linda
1,38
Heppner Ji í
1,38
Levická Klára
1,42
Postl Rostislav
1,46
Schwarzenstein Filip
1,46
Pech Robin
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,54
1,62
1,62
1,62
1,67
1,69
1,69
1,77
1,77
1,77
1,85
1,85
1,85
1,85
1,92
2,08
2,08
2,15
2,15
2,15
2,15
2,23
2,31
74
T ída
X.A
X.B
X.A
X.B
X.A
X.B
X.A
X.B
X.B
X.B
X.A
X.A
X.B
X.A
Prosp ch
2,42
2,46
2,54
2,62
2,62
2,69
2,69
2,69
2,75
2,85
2,85
2,92
2,92
3,08
P ehled prosp chu 7.ro níku osmiletého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
O7.A O7.B
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
Fj
D
M
Fy
Ch
Bi
Tv
Zsv
Sj
_3Mb
_3ZE
_3Zs
_3Zv
_3E
_3P1
_3P2
_3Da
_3DG
_3Ab
_3Aa
_3Na
_3Ma
SZ
ND
NLA
55
55
55
27
12
55
55
55
55
55
53
55
16
6
15
10
6
4
5
9
12
8
6
3
14
12
3
1
7
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
Francouzský jazyk
D jepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
T lesná výchova
Základy spole enských v d
Špan lský jazyk
Seminá a cvi ení z matematiky
Seminá a cvi ení ze zem pisu
S a C ze základ spole enských v d
S a C ze základ spole enských v d
Ekonomika
Programování
Programování
Seminá a cvi ení z d jepisu
Deskriptivní geometrie
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v n meckém jazyce
Seminá a cvi ení z matematiky
Sborový zp v
Seminá a cvi ení z d jepisu
Latina
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.05167
prosp l s vyznamenáním
prosp l
Zameškané hodiny
15
celkem
40
z toho neomluvených
neprosp l
0
neklasifikován
0
75
Pr m r
1.000
1.982
2.255
2.519
2.417
1.945
2.455
2.436
2.364
2.618
1.075
2.055
2.188
1.833
1.000
1.200
1.500
1.500
2.800
3.000
1.000
1.250
1.333
2.000
1.357
1.333
1.000
1.000
1.000
Celkem
Na žáka
3584
65.164
6
0.109
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O7.A
Mgr. Kostihová Zuzana
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 29
Po ty známek
1
29
Chování
2
-
3
-
4
-
5
-
z toho dívek: 17
U
Pr m r
1.000
-
6 12 10
1
-
-
2.207
Anglický jazyk
7
2
-
-
2.276
Základy spole enských v d
8 13
8
-
-
-
2.000
D jepis
8 14
6
1
-
-
2.000
Matematika
7
5 10
eský jazyk a literatura
9 11
7
-
-
2.586
Fyzika
4 13
8
4
-
-
2.414
Chemie
8 10 11
-
-
-
2.103
Biologie
1 12 11
5
-
-
2.690
Francouzský jazyk
-
5
1
1
-
-
2.429
Špan lský jazyk
3
1
4
-
-
-
2.125
N mecký jazyk
3
3
7
1
-
-
2.429
28
T lesná výchova
-
-
-
-
chlapc : 12
1.000
1
Seminá a cvi ení z d jepisu
7
-
-
-
-
-
1.000
Seminá a cvi ení z matematiky
4
1
-
-
-
-
1.200
Seminá a cvi ení z matematiky
1
2
-
-
-
-
1.667
Deskriptivní geometrie
5
2
-
-
-
-
1.286
Programování
-
-
1
1
-
-
3.500
Konverzace v n meckém jazyce
6
2
-
-
-
-
1.250
Seminá a cvi ení ze zem pisu
8
-
-
-
-
-
1.000
S a C ze základ spole enských v d
7
-
-
-
-
-
1.000
S a C ze základ spole enských v d
3
3
-
-
-
-
1.500
Programování
-
1
4
-
-
-
2.800
Latina
3
-
-
-
-
-
1.000
Sborový zp v
2
-
-
-
-
-
1.000
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
Vyoralová Michaela
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.04035
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
9
20
neprosp l
0
neklasifikován
0
76
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1686
58.138
6
0.207
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O7.B
Mgr. Ježková Jitka
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 26
P edm t
Po ty známek
1
26
Chování
2
-
-
12 10
eský jazyk a literatura
3
4
-
3
5
-
1
z toho dívek: 19
U
Pr m r
1.000
-
-
1.731
-
Anglický jazyk
7
9
7
3
-
-
2.231
N mecký jazyk
1
6
3
3
-
-
2.615
Základy spole enských v d
6 12
7
1
-
-
2.115
11
D jepis
8
6
1
-
1.885
-
Matematika
5 12
5
4
-
-
2.308
Fyzika
3 10 11
2
-
-
2.462
Chemie
2
9 11
4
-
-
2.654
Biologie
6
5 10
5
-
-
2.538
21
T lesná výchova
4
-
-
-
chlapc : 7
1.160
1
Francouzský jazyk
1
2
1
1
-
-
2.400
Špan lský jazyk
2
2
4
-
-
-
2.250
Konverzace v anglickém jazyce
1
1
1
-
-
-
2.000
Konverzace v anglickém jazyce
4
2
-
-
-
-
1.333
Konverzace v n meckém jazyce
3
3
-
-
-
-
1.500
S a C ze základ spole enských v d
2
-
1
-
-
-
1.667
Seminá a cvi ení z d jepisu
5
-
-
-
-
-
1.000
Seminá a cvi ení z matematiky
5
1
1
-
-
-
1.429
Seminá a cvi ení z matematiky
1
1
1
-
-
-
2.000
Seminá a cvi ení ze zem pisu
7
-
-
-
-
-
1.000
Programování
1
2
1
3
-
-
2.857
Ekonomika
2
2
-
-
-
-
1.500
Deskriptivní geometrie
1
-
-
-
-
-
1.000
Sborový zp v
1
-
-
-
-
-
1.000
Seminá a cvi ení z d jepisu
1
-
-
-
-
-
1.000
Latina
4
-
-
-
-
-
1.000
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
Ilievová Veronika
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.06431
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
6
20
neprosp l
0
neklasifikován
0
77
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1898
73.000
0
0
Seznam žák dle prop chu a ro níku
7.ro ník osmiletého studia
P íjmení a jméno
Faltysová Zuzana
Mac rková Anna
Vodi ková Tereza
B lecká Tereza
Bo ecká Bernika
Malecká Eva
Rybá ová Petra
Vacková Zuzana
Kotlanová Barbora
Pelc Michal
Valí ek jan
Vysko ilová Hana
Leníková Markéta
Münchová Lucie
Brádka Št pán
Oulická Martina
Sou ková Marie
Sailer Petr
Bulová Alena
Vojí ová Eva
Krupi ka Radek
Kuhnová Kate ina
Šilerová Kate ina
Tylová Lucie
apková Hana
Fleissner Kamil
Cábová Lenka
Dekastelová Irena
Fiala Pavel
Sejkora Tomáš
Zedníková Alžb ta
erná Miloslava
Kadlecová Nikola
Kuszniruková Kate ina
Mejtský Miroslav
Neubertová Zuzana
Fejfárková Eva
Kulovaný Jaroslav
Kuruncziová Ladislava
Peroutka Milan
T ída
M.B
M.A
M.A
M.B
M.A
M.A
M.B
M.B
M.B
M.A
M.A
M.B
M.B
M.A
M.A
M.A
M.A
M.A
M.B
M.B
M.B
M.A
M.A
M.B
M.B
M.B
M.B
M.B
M.B
M.B
M.B
M.A
M.A
M.A
M.A
M.A
M.A
M.A
M.A
M.A
Prosp ch P íjmení a jméno
1,00
Ilievová Veronika
1,08
Bencs Ladislav
1,17
Horáková Lucie
1,25
Fischerová Pavla
1,25
Kolman Petr
1,25
Vyoralová Michaela
1,25
Hyxová Tereza
1,25
Koudelková Lucie
1,33
esák Petr
1,33
Peka ová Markéta
1,33
Sitte Lukáš
1,33
Hozák Martin
1,42
Ka er Jakub
1,42
Szturc Petr
1,50
Kubík Miroslav
1,50
1,58
1,67
1,75
1,75
1,92
1,92
1,92
1,92
2,00
2,00
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,17
2,17
2,33
2,33
2,33
2,42
2,42
2,42
2,42
78
T ída
M.B
M.A
M.A
M.B
M.B
M.A
M.B
M.B
M.A
M.B
M.A
M.B
M.B
M.A
M.B
Prosp ch
2,45
2,50
2,50
2,58
2,58
2,64
2,67
2,75
2,83
2,83
3,00
3,08
3,08
3,25
3,67
P ehled prosp chu 8.ro níku osmiletého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
O8.A O8.B
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
D
Z
M
Fy
Bi
Tv
Zsv
Sj
_4Ap
_4Da
_4DG
_4Zc
_4Fy
_4ZS
_4I1
_4Nb
_4Za
_4I2
_4CH
_4Na
_4BI
_4Aa
_4Ma
_4Fb
_4Fa
_4Zb
_4Ab
_4Mb
SZ
NLA
48
47
47
36
47
47
47
47
47
44
47
11
10
9
4
6
10
6
7
10
16
5
6
2
9
2
11
7
9
2
8
3
4
2
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
D jepis
Zem pis
Matematika
Fyzika
Biologie
T lesná výchova
Základy spole enských v d
Špan lský jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Seminá a cvi ení z d jepisu
Deskriptivní geometrie
Seminá a cvi ení ze zem pisu
Seminá a cvi ení z fyziky
S a C ze základ spole enských v d
Seminá a cvi ení z IVT
Konverzace v n meckém jazyce
Seminá a cvi ení ze zem pisu
Seminá a cvi ení z IVT
Seminá a cvi ení z chemie
Konverzace v n meckém jazyce
Seminá a cvi ení z biologie
Konverzace v anglickém jazyce
Seminá a cvi ení z matematiky
Filozofie
Filozofie
Seminá a cvi ení ze zem pisu
Konverzace v anglickém jazyce
Seminá a cvi ení z matematiky
Sborový zp v
Latina
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.97373
prosp l s vyznamenáním
prosp l
Zameškané hodiny
9
38
neprosp l
0
neklasifikován
1
celkem
z toho neomluvených
79
Pr m r
1.000
1.830
2.340
2.556
1.489
1.766
2.638
2.532
2.362
1.023
1.340
2.091
2.700
1.111
1.250
2.500
2.100
1.500
2.429
1.600
2.250
2.000
1.833
2.000
2.222
1.500
2.091
2.000
1.444
1.500
1.500
2.333
1.000
1.000
Celkem
Na žáka
2043
42.563
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O8.A
Mgr. Srpová Pavla
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 24
P edm t
Po ty známek
1
24
Chování
2
-
3
-
4
-
5
-
U
-
z toho dívek: 16
Pr m r
N
1.000
-
9
7
6
1
-
-
1
1.957
Anglický jazyk
4
8
7
4
-
-
1
2.478
N mecký jazyk
1
7
7
1
-
-
1
2.500
Špan lský jazyk
3
1
2
1
-
-
-
2.143
eský jazyk a literatura
Základy spole enských v d
15
8
-
-
-
-
1
D jepis
16
6
1
-
-
-
1
1.348
1.348
Zem pis
9 10
4
-
-
-
1
1.783
Matematika
2
6
7
8
-
-
1
2.913
Fyzika
2
7
6
8
-
-
1
2.870
3 11
Biologie
20
T lesná výchova
1
8
-
1
-
-
3
chlapc : 8
2.304
1
1.048
-
Konverzace v anglickém jazyce
1
1
-
-
-
-
-
1.500
Konverzace v anglickém jazyce
3
2
-
-
-
-
-
1.400
Konverzace v anglickém jazyce
-
1
1
2
-
-
-
3.250
Konverzace v n meckém jazyce
2
-
-
-
-
-
-
1.000
Filozofie
4
3
-
-
-
-
-
1.429
S a C ze základ spole enských v d
3
1
-
-
-
-
-
1.250
Seminá a cvi ení z d jepisu
4
1
-
-
-
-
-
1.200
Seminá a cvi ení z matematiky
-
3
-
-
-
-
-
2.000
Seminá a cvi ení z matematiky
1
1
-
1
-
-
-
2.333
Seminá a cvi ení ze zem pisu
-
-
2
1
-
-
-
3.333
Seminá a cvi ení z fyziky
-
1
3
-
-
-
-
2.750
Seminá a cvi ení ze zem pisu
1
1
-
-
-
-
1
1.500
Seminá a cvi ení ze zem pisu
-
1
3
-
-
-
-
2.750
Seminá a cvi ení z chemie
4
-
1
1
-
-
-
1.833
Seminá a cvi ení z biologie
1
3
1
1
-
-
1
2.333
Seminá a cvi ení z IVT
-
2
2
-
-
-
-
2.500
Seminá a cvi ení z IVT
2
1
2
-
-
-
-
2.000
Deskriptivní geometrie
1
-
-
-
-
-
-
1.000
Latina
1
-
-
-
-
-
-
1.000
Sborový zp v
2
-
-
-
-
-
-
1.000
Z
M
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
Linhartová Marie
Tv
Marší ková Linda
Tv
Mat jovská Lucie
Tv
Hodnocení alespo
Kuchtová Petra
_4Zb_4BI
z jednoho p edm tu : (N)
Cj Aj Nj Zsv D
Fy
Bi
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.04027
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
3
20
neprosp l
0
neklasifikován
1
80
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1254
52.250
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
O8.B
Mgr. Prokopová Marie
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 24
Po ty známek
1
24
Chování
13
eský jazyk a literatura
2
3
-
-
6
4
4
-
5
-
1
z toho dívek: 16
U
1.000
-
-
Pr m r
1.708
-
7
1
-
-
2.208
4
3 10
3
-
-
2.600
1
2
-
-
-
2.000
Anglický jazyk
4 12
N mecký jazyk
Špan lský jazyk
1
Základy spole enských v d
17
6
1
-
-
-
D jepis
11 11
2
-
-
-
1.333
1.625
Zem pis
8 14
2
-
-
-
1.750
Matematika
4
9
9
2
-
-
2.375
Fyzika
6
8
9
1
-
-
2.208
-
2.417
1 15
Biologie
23
T lesná výchova
-
5
-
3
-
-
chlapc : 8
1.000
1
Konverzace v anglickém jazyce
2
-
1
-
-
-
1.667
Konverzace v anglickém jazyce
1
3
1
1
-
-
2.333
Konverzace v n meckém jazyce
-
2
-
-
-
-
2.000
Konverzace v n meckém jazyce
4
2
2
-
-
-
1.750
Filozofie
1
1
-
-
-
-
1.500
Filozofie
2
3
2
-
-
-
2.000
S a C ze základ spole enských v d
-
2
-
-
-
-
2.000
Seminá a cvi ení z d jepisu
4
-
-
-
-
-
1.000
Seminá a cvi ení z matematiky
3
2
2
1
-
-
2.125
Seminá a cvi ení z fyziky
3
2
1
-
-
-
1.667
Seminá a cvi ení ze zem pisu
4
5
4
-
-
-
2.000
Seminá a cvi ení ze zem pisu
-
2
-
-
-
-
2.000
Seminá a cvi ení z biologie
-
3
-
-
-
-
2.000
Seminá a cvi ení z IVT
1
-
2
-
-
-
2.333
Deskriptivní geometrie
2
1
-
-
-
-
1.333
Sborový zp v
2
-
-
-
-
-
1.000
Latina
1
-
-
-
-
-
1.000
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
Hladíková Zuzana
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.90997
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
6
18
neprosp l
0
neklasifikován
0
81
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
789
32.875
0
0
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
8.ro ník osmiletého studia
P íjmení a jméno
Petrík Daniel
Jánská Petra
Kalinová Hana
Babováková Jana
Krti ka František
Marší ková Linda
Zají ková Markéta
Drudíková Dita
Entlichová Lucie
Mejst íková Kamila
Pejchar Václav
Stanková Petra
Mertlová Tereza
Mat jovská Lucie
Pyskatá Kate ina
Lapková Miroslava
Cebová Karolína
Homonaiová Klára
Šlégr Pavel
Hladíková Zuzana
Hlavová Petra
Hlavsová Jana
Švec Jan
Fric Milan
Hanzlová Jitka
Kadlecová Ludmila
Michálková Kamila
Pavlovský Lukáš
Vyle alová Martina
Ma íková Markéta
Beránková Vladimíra
Dedera Vladimír
Maršálková Eva
Hrindová Veronika
Tint rová Tereza
V trovec Vít zslav
Málek Jan
Legezová Erika
Svoboda Karel
Linhartová Marie
Goll Jaromír
Seidl Libor
T ída
O.A
O.B
O.B
O.B
O.B
O.A
O.B
O.A
O.B
O.A
O.A
O.A
O.A
O.A
O.B
O.B
O.B
O.A
O.A
O.B
O.B
O.B
O.B
O.A
O.B
O.A
O.A
O.B
O.B
O.B
O.A
O.B
O.A
O.A
O.A
O.A
O.B
O.B
O.A
O.A
O.A
O.B
Prosp ch P íjmení a jméno
1,00
Málek Ond ej
1,08
Falber František
1,08
Šmídl Petr
1,15
Kuchtová Petra
1,15
1,33
1,38
1,46
1,46
1,46
1,54
1,54
1,62
1,67
1,69
1,77
1,85
1,85
1,85
1,92
1,92
1,92
1,92
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,08
2,15
2,15
2,15
2,23
2,23
2,23
2,38
2,62
2,62
2,83
2,85
2,92
82
T ída
O.A
O.B
O.A
O.A
Prosp ch
3,00
3,38
3,38
N
P ehled prosp chu 1.ro níku ty letého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
1.A 1.B 1.S
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
Fj
D
Z
Sp
M
Fy
Ch
Bi
Ivt
Tv
Zsv
Ev
Sj
NRJ
85
84
84
53
18
84
84
23
84
84
84
84
84
81
84
84
13
6
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
Francouzský jazyk
D jepis
Zem pis
Sportovní p íprava
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpo etní technika
T lesná výchova
Základy spole enských v d
Estetická výchova - výtvarná
Špan lský jazyk
Ruský jazyk
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.05935
Zameškané hodiny
prosp l s vyznamenáním
13
celkem
prosp l
70
z toho neomluvených
neprosp l
1
neklasifikován
1
83
Pr m r
1.000
2.167
2.393
2.358
2.389
2.036
1.810
1.000
2.774
2.726
2.690
2.571
1.845
1.062
1.548
1.000
2.615
1.667
Celkem
Na žáka
4391
51.659
4
0.047
1.A
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
Mgr. Floriánová Eva
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 30
P edm t
Po ty známek
1
30
Chování
2
6
eský jazyk a literatura
3
-
4
-
9 13
5
-
U
-
z toho dívek: 19
Pr m r
N
1.000
-
1
-
-
1
2.310
Anglický jazyk
8 12
8
1
-
-
1
2.069
N mecký jazyk
4 12 13
-
-
-
1
2.310
Základy spole enských v d
11 15
3
-
-
-
1
1.724
D jepis
13 13
3
-
-
-
1
1.655
7
-
-
-
1
2.034
9 11
5
-
-
1
2.586
9
2
-
-
1
2.379
4 19
1
-
-
1
2.552
2 12 11
4
-
-
1
2.586
Zem pis
6 16
Matematika
4
Fyzika
2 16
Chemie
5
Biologie
Informatika a výpo etní technika
13 13
3
-
-
-
1
1.655
Estetická výchova - výtvarná
29
-
-
-
-
1
1.000
T lesná výchova
27
1
1
Ruský jazyk
Hodnocení alespo
Ladomérská Jana
1
-
-
1
-
-
Z
M
1.036
1
-
1.500
-
z jednoho p edm tu : (U)
Tv
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (N)
Netolická Kate ina
Cj Aj Nj Zsv D
Ev Tv Ivt
Fy
Ch
Bi
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
chlapc : 11
1.99468
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
7
22
neprosp l
0
neklasifikován
1
84
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1501
50.033
4
0.133
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
1.B
Mgr. Libich Miloš
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 31
P edm t
Po ty známek
1
31
Chování
2
-
3
-
4
-
5
-
z toho dívek: 22
U
Pr m r
1.000
-
3
-
-
-
1.806
Anglický jazyk
2 12 14
3
-
-
2.581
Francouzský jazyk
4
5
7
2
-
-
2.389
N mecký jazyk
4
2
7
-
-
-
2.231
9 19
eský jazyk a literatura
31
Základy spole enských v d
-
-
5 17
D jepis
13 16
Zem pis
8
2
1
-
1.000
-
-
-
2.161
1.645
-
Matematika
1 12
5 12
1
-
3.000
Fyzika
2
8 11 10
-
-
2.935
Chemie
-
6 12 13
-
-
3.226
Biologie
1
9 14
1
-
2.903
6
Informatika a výpo etní technika
11 14
6
-
-
-
1.839
Estetická výchova - výtvarná
31
-
-
-
-
1.000
T lesná výchova
26
4
1
Ruský jazyk
Hodnocení alespo
Toušek Jakub
z jednoho p edm tu : (U)
Tv
Hodnocení alespo
Kolmanová Lucie
z jednoho p edm tu : 5
M
Bi
3
-
-
1.133
1
-
-
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.12189
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
2
28
neprosp l
1
neklasifikován
0
85
chlapc : 9
z toho neomluvených
1.750
Celkem
Na žáka
1689
54.484
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
1.S
Mgr. Turbáková Michaela
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 24
Po ty známek
1
24
Chování
2
-
3
-
4
-
5
-
z toho dívek: 14
U
Pr m r
1.000
-
1 12 10
1
-
-
2.458
Anglický jazyk
1 12
8
3
-
-
2.542
N mecký jazyk
1
4
4
2
-
-
2.636
Špan lský jazyk
1
5
5
2
-
-
2.615
Základy spole enských v d
5 13
6
-
-
-
2.042
D jepis
6
7
8
3
-
-
2.333
Zem pis
7 16
1
-
-
-
1.750
Matematika
2
8
9
5
-
-
2.708
Fyzika
- 10
7
7
-
-
2.875
Chemie
8
8
4
4
-
-
2.167
Biologie
6
9
9
-
-
-
2.125
-
2.083
eský jazyk a literatura
6 10
Informatika a výpo etní technika
8
-
-
Estetická výchova - výtvarná
24
-
-
-
-
-
1.000
T lesná výchova
23
-
-
-
-
1
1.000
Sportovní p íprava
23
-
-
-
-
1
1.000
Hodnocení alespo
Ju i ková Radka
z jednoho p edm tu : (U)
Tv Sp
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
chlapc : 10
2.05689
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
4
20
neprosp l
0
neklasifikován
0
86
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1201
50.042
0
0
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
1.ro ník ty letého studia
P íjmení a jméno
T ída Prosp ch
Weissová Romana
Kadlec David
Štefánková Petra
Aubrechtová Eva
Krastenics Petr
Stupková Veronika
Pícha Tomáš
Bartáková Veronika
Gorschenek David
Tichý Luboš
Koudová Martina
Slabihoudová Simona
Brunová Kate ina
Hovorková Petra
Kozáková Lenka
Eiglerová Petra
Jelínková Barbora
Stanisavljevi ová Marika
Ond ejková Zuzana
Öhlschlegelová Petra
Cvr ková Veronika
Nedv dová Petra
Prušková Kristýna
Miková Eliška
Koš álová Martina
Krocová Linda
Jíša Jan
Milerová Petra
Per tka Ji í
Šime ek Vojt ch
Segurová R žena
Bažantová Tereza
Kova íková Lenka
Mack Adéla
Vozka Petr
Novák Michal
Štorkánová Jana
Emmerová Lenka
Pajma Tomáš
Krti ka Ond ej
Šebek Stanislav
Maršová Michaela
1.A
1.A
1.A
1.S
1.S
1.A
1.S
1.A
1.A
1.A
1.B
1.S
1.A
1.A
1.A
1.B
1.B
1.S
1.B
1.S
1.B
1.B
1.B
1.S
1.B
1.B
1.A
1.A
1.S
1.S
1.B
1.S
1.S
1.S
1.A
1.B
1.B
1.S
1.S
1.S
1.S
1.A
1,08
1,08
1,15
1,21
1,29
1,31
1,36
1,38
1,38
1,38
1,38
1,43
1,46
1,54
1,54
1,54
1,54
1,57
1,62
1,64
1,69
1,69
1,69
1,71
1,77
1,77
1,85
1,85
1,86
1,86
1,92
1,93
1,93
1,93
2,00
2,00
2,00
2,00
2,07
2,07
2,07
2,08
Maršounová Adéla
Slapni ka Jaroslav
Pechová Lenka
Starková Veronika
Mat jovský Lukáš
Peroutková Veronika
Wild Petr
Henzl Martin
Ksandrová Kate ina
Šti ka Karel
Pousková Kamila
ernická Eva
Korol Michal
Láska Ladislav
Flídrová Petra
Pleska ová Petra
Ladomérská Jana
Madar David
Panochová Tereza
íbalová Zuzana
Slavík Petr
erná Jana
Ponertová Adriana
Pr šová Alena
Lišková Martina
Srp Vladimír
Strnad Karel
Hájková Adéla
Flemmrová Kamila
Walter Svatopluk
Šafnerová Jitka
Novák Michal
Tothová Radka
Bohata Petr
Chládek Martin
Kindl Pavel
Palusková Denisa
Toušek Jakub
Wolejníková Michaela
Güntherová V ra
Kolmanová Lucie
Ju i ková Radka
Netolická Kate ina
87
T ída
Prosp ch
1.B
1.B
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.B
1.B
1.B
1.S
1.A
1.A
1.A
1.B
1.B
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.B
1.B
1.B
1.B
1.B
1.B
1.A
1.S
1.S
1.S
1.S
1.A
1.B
1.B
1.S
1.S
1.B
1.S
1.A
1.B
1.S
1.A
2,08
2,08
2,15
2,15
2,23
2,23
2,23
2,23
2,23
2,23
2,29
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,33
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,46
2,46
2,46
2,54
2,54
2,57
2,62
2,64
2,69
2,77
2,77
2,79
2,79
2,83
2,86
2,86
3,08
3,08
N
P ehled prosp chu 2.ro níku ty letého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
2.A 2.B
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
D
Z
M
Fy
Ch
Bi
Ivt
Tv
Zsv
Ev
Sj
NRJ
NLA
63
63
63
44
63
63
63
63
63
63
63
56
63
63
19
3
15
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
D jepis
Zem pis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpo etní technika
T lesná výchova
Základy spole enských v d
Estetická výchova - výtvarná
Špan lský jazyk
Ruský jazyk
Latina
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.93596
Zameškané hodiny
prosp l s vyznamenáním
15
celkem
prosp l
47
z toho neomluvených
neprosp l
1
neklasifikován
0
88
Pr m r
1.016
1.746
2.381
2.409
1.889
1.508
2.825
2.556
2.429
1.968
1.810
1.107
1.508
1.032
2.105
1.667
1.133
Celkem
Na žáka
4169
66.175
21
0.333
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
2.A
Mgr. Fialová Hana
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 31
P edm t
Po ty známek
1
30
Chování
eský jazyk a literatura
2
3
1
-
17 10
4
4 19
Anglický jazyk
4
-
Základy spole enských v d
16 11
4
D jepis
20
2
8
-
1
Pr m r
1.581
-
2.226
-
2.452
1.613
-
-
1.484
-
Zem pis
8 16
6
1
-
-
2.000
Matematika
2 10 13
5
1
-
2.774
Fyzika
6 15
7
3
-
-
2.226
Chemie
8 12
8
3
-
-
2.194
Biologie
9 16
6
-
-
-
1.903
Informatika a výpo etní technika
7 19
3
2
-
-
2.000
Estetická výchova - výtvarná
29
2
-
-
-
-
1.065
T lesná výchova
26
-
-
-
-
5
1.000
8
Latina
-
-
-
-
chlapc : 9
1.032
-
3
-
U
-
3
5 10 13
N mecký jazyk
-
5
5
z toho dívek: 22
-
1.000
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
Bej ková Lucie
Tv
Brychtová Nikola
Tv
Kudrli ková Michala
Tv
Pavlová Na a
Tv
Zikmundová Tereza
Tv
Hodnocení alespo
Bej ková Lucie
z jednoho p edm tu : 5
M
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.89698
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
8
22
neprosp l
1
neklasifikován
0
89
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
2085
67.258
19
0.613
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
2.B
PhDr. Vránek Vilém
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 32
P edm t
Po ty známek
1
32
Chování
eský jazyk a literatura
2
3
4
-
-
-
11 13
8
-
5
-
z toho dívek: 23
U
Pr m r
1.000
-
-
1.906
-
Anglický jazyk
3 11 16
2
-
-
2.531
N mecký jazyk
2
6
4
1
-
-
2.308
Špan lský jazyk
7
5
5
2
-
-
2.105
21
Základy spole enských v d
9
2
-
6 12 13
D jepis
31
Zem pis
1
-
1
-
1.406
-
-
-
2.281
1.031
-
Matematika
4
4 16
8
-
-
2.875
Fyzika
2
8 14
8
-
-
2.875
Chemie
8
6
7 11
-
-
2.656
Biologie
8 15
9
-
-
2.031
-
Informatika a výpo etní technika
15 14
3
-
-
-
1.625
Estetická výchova - výtvarná
32
-
-
-
-
1.000
T lesná výchova
24
6
-
-
-
chlapc : 9
1.200
2
Latina
5
2
-
-
-
-
1.286
Ruský jazyk
1
2
-
-
-
-
1.667
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
Schuplerová Eliška
Tv
Nováková Klára
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.97343
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
7
25
neprosp l
0
neklasifikován
0
90
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
2084
65.125
2
0.063
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
2.ro ník ty letého studia
P íjmení a jméno
Merhoutová Jaroslava
Šašková Zuzana
Tamchyna Aleš
Pála Libor
Cihlá ová Hana
Mat jovi ová Radka
Vojtenková Tereza
Zikánová Markéta
Dlouhá Lenka
Polatová Lucie
Hrdá Michaela
Pracha ová Petra
Franková Marie
Hurníková Kate ina
Vokounová Barbora
Klopotová Lucie
Neumann Daniel
Zikmundová Tereza
Martínková Šárka
Kosejk Jonáš
Rais Lukáš
Gerthnerová Lucie
Hnízdil Tomáš
Ullwer Dan
Kuhnová Hana
Nedv dová V ra
Suchá Markéta
Šitancová Tereza
Budilová Ivana
Polcarová Petra
Švecová Denisa
Kudrli ková Michala
Masár Vojt ch
Aulická Marie
Brychtová Nikola
Pavlová Na a
Jind ichová Lucie
Kalinová Tereza
Mleziva Michal
Ptá ková Tereza
Trpálková Veronika
Arnoldová V ra
T ída
2.A
2.A
2.A
2.B
2.B
2.B
2.B
2.A
2.A
2.A
2.B
2.B
2.A
2.A
2,B
2.B
2.B
2.A
2.A
2.A
2.B
2.A
2.A
2.A
2.A
2.A
2.A
2.A
2.A
2.B
2.B
2.A
2.B
2.A
2.A
2.A
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.A
Prosp ch P íjmení a jméno
1,00
Klimsová Veronika
1,00
Schuplerová Eliška
1,08
Holý Vojt ch
1,08
Kocánková Petra
1,15
Németová Michaela
1,15
Jarolímová Iva
1,15
Pe ený Michal
1,23
Brusch Jan
1,31
Píša Pavel
1,31
Uj íková Andrea
1,31
Korbelíková Nela
1,31
Skazková Michaela
1,38
Pokorná Nikola
1,38
Douda Vít zslav
1,38
Nováková Klára
1,54
Kostlán Martin
1,54
Maxa Št pán
1,58
Jindrová Petra
1,61
Sailer Ji í
1,69
Pour Erich
1,69
Bej ková Lucie
1,77
1,77
1,77
1,85
1,85
1,85
1,85
1,92
1,92
1,92
2,00
2,00
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,15
91
T ída
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.A
2.A
2.A
2.A
2.B
2.B
2.B
2.B
2.A
2.A
2.A
2.B
2.A
2.B
Prosp ch
2,15
2,17
2,23
2,23
2,23
2,31
2,31
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,46
2,54
2,58
2,62
3,00
3,00
3,00
3,23
3,33
P ehled prosp chu 3.ro níku ty letého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
3.A 3.B
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
D
M
Fy
Ch
Bi
Tv
Zsv
_3Mb
_3ZE
_3Zs
_3Zv
_3E
_3P1
_3P2
_3DE
_3Ab
_3Aa
_3Na
_3 J
_3Ma
NLA
62
62
62
62
62
62
62
62
62
58
62
9
6
6
6
14
9
7
8
9
14
14
17
5
3
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
D jepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
T lesná výchova
Základy spole enských v d
Seminá a cvi ení z matematiky
Seminá a cvi ení ze zem pisu
S a C ze základ spole enských v d
S a C ze základ spole enských v d
Ekonomika
Programování
Programování
Seminá s cvi ení z d jepisu
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v n meckém jazyce
Seminá a cvi ení z eského jazyka
Seminá a cvi ení z matematiky
Latina
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.14865
prosp l s vyznamenáním
prosp l
Zameškané hodiny
9
53
neprosp l
0
neklasifikován
0
celkem
z toho neomluvených
92
Pr m r
1.048
2.065
2.306
2.532
2.129
2.629
2.661
2.581
2.306
1.000
2.113
1.778
1.000
1.000
1.667
1.571
2.111
2.857
1.000
2.333
1.857
2.071
1.000
2.000
1.000
Celkem
Na žáka
3604
58.129
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
3.A
Ing. Kej ová Anna
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 30
P edm t
Po ty známek
1
30
Chování
eský jazyk a literatura
2
3
-
-
14 15
1
4
-
5
-
-
z toho dívek: 22
U
Pr m r
1.000
-
-
1.567
-
Anglický jazyk
9 11
8
2
-
-
2.100
N mecký jazyk
3 11 14
2
-
-
2.500
Základy spole enských v d
8 12 10
-
-
-
2.067
D jepis
7 13
9
1
-
-
2.133
Matematika
6 12
9
3
-
-
2.300
Fyzika
4 10 14
2
-
-
2.467
-
2.200
6 14
Chemie
Biologie
12 12
T lesná výchova
28
8
4
-
2
2
-
-
-
1.867
-
-
chlapc : 8
1.000
2
Seminá a cvi ení z eského jazyka
4
-
-
-
-
-
1.000
Konverzace v anglickém jazyce
3
6
-
-
-
-
1.667
Konverzace v anglickém jazyce
1
2
1
-
-
-
2.000
Konverzace v n meckém jazyce
2
6
4
-
-
-
2.167
Seminá s cvi ení z d jepisu
2
-
-
-
-
-
1.000
Seminá a cvi ení z matematiky
-
1
1
-
-
-
2.500
Seminá a cvi ení z matematiky
3
1
-
-
-
-
1.250
Programování
1
1
-
-
-
-
1.500
Programování
1
1
1
1
-
-
2.500
Ekonomika
3
2
1
-
-
-
1.667
Seminá a cvi ení ze zem pisu
1
-
-
-
-
-
1.000
S a C ze základ spole enských v d
5
-
-
-
-
-
1.000
S a C ze základ spole enských v d
2
2
1
-
-
-
1.800
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
Jelínková Kate ina
Tv
Van ová Tamara
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
1.97486
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
6
24
neprosp l
0
neklasifikován
0
93
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1899
63.300
0
0
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
3.B
RNDr. Weinhauerová Hana
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 32
Po ty známek
1
31
Chování
2
-
3
-
4
1
5
-
z toho dívek: 20
U
Pr m r
1.094
-
3 13 12
4
-
-
2.531
Anglický jazyk
4 11 14
3
-
-
2.500
N mecký jazyk
- 18 10
4
-
-
2.563
Základy spole enských v d
7 16
6
3
-
-
2.156
D jepis
7 17
5
3
-
-
2.125
Matematika
- 10 14
8
-
-
2.938
Fyzika
2
8 15
7
-
-
2.844
Chemie
-
8 18
6
-
-
2.938
Biologie
2 11 13
6
-
-
2.719
eský jazyk a literatura
chlapc : 12
T lesná výchova
30
-
-
-
-
2
1.000
Seminá a cvi ení z eského jazyka
13
-
-
-
-
-
1.000
Konverzace v anglickém jazyce
-
4
1
-
-
-
2.200
Konverzace v anglickém jazyce
-
2
3
-
-
-
2.600
Konverzace v n meckém jazyce
1
1
-
-
-
-
1.500
Seminá s cvi ení z d jepisu
6
-
-
-
-
-
1.000
Ekonomika
5
2
1
-
-
-
1.500
Seminá a cvi ení ze zem pisu
5
-
-
-
-
-
1.000
Seminá a cvi ení z matematiky
1
2
-
-
-
-
1.667
Seminá a cvi ení z matematiky
1
2
2
-
-
-
2.200
Programování
2
1
4
-
-
-
2.286
Programování
-
1
-
2
-
-
3.333
S a C ze základ spole enských v d
1
-
-
-
-
-
1.000
S a C ze základ spole enských v d
1
-
-
-
-
-
1.000
Latina
3
-
-
-
-
-
1.000
Hodnocení alespo z jednoho p edm tu : (U)
N mcová Kristýna
Tv
Vozábová Klára
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.31152
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
3
29
neprosp l
0
neklasifikován
0
94
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1705
53.281
0
0
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
3.ro ník ty letého studia
P íjmení a jméno
Glivická Jana
Machová Jana
Ryjá ková Lenka
Krti ka Filip
Selimovi Mirsáda
Nerušilová Hana
Warthová Miroslava
Ko ánová Andrea
Ko ánová Kristýna
Zárubová Lucie
Beranová Zuzana
Maršálová Lucie
N mcová kristýna
Barák Michal
Mísa Jan
Svobodová Petra
Zúberová Andrea
Vozábová Klára
Kokošková Michaela
Tryl ová Michaela
Vágnerová Marie
erná Veronika
Machová Barbora
Šev ík Karel
Jelínková Kate ina
Gábleová Barbora
Kubátová Michaela
Vodrážková Kate ina
Knížek Martin
Tomková Tá a
Holajová Dagmar
Neumannová Eliška
Müller Filip
Hübelbauerová Kristýna
Van ová Tamara
Kohoutková Lucie
Bravená Helena
Filipíková Petra
Hotový Old ich
Strnad Jaromír
Racín Jan
Vohanka Aleš
T ída
3.A
3.A
3.A
3.A
3.A
3.B
3.A
3.B
3.B
3.B
3.A
3.B
3.B
3.A
3.A
3.A
3.B
3.B
3.A
3.A
3.A
3.B
3.B
3.B
3.A
3.A
3.A
3.B
3.A
3.A
3.A
3.A
3.B
3.A
3.A
3..A
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
Prosp ch
1,00
Pergl Ond ej
1,00
Špecián Luboš
1,00
Brunnerová Nikola
1,08
Klimsa Lukáš
1,42
Sta ková Ivana
1,42
Chvojka Vilém
1,50
Bieliková Nikola
1,50
Juklí ek Jan
1,50
Erlitz Jakub
1,58
Kratochvíl Jakub
1,67
Gergelová Tereza
1,67
Ham íková Petra
1,73
K emenová Miroslava
1,75
Donát Petr
1,75
Žíla Michal
1,75
Pašková Monika
1,75
P tioký Ji í
1,82
Hrzánová Petra
1,83
Valvodová Petra
1,83
Dalecká Alena
1,83
1,83
1,83
1,83
1,91
1,92
1,92
1,92
2,00
2,00
2,08
2,08
2,08
2,17
2,18
2,25
2,33
2,33
2,33
2,33
2,42
2,42
95
T ída
3.A
3.A
3.B
3.B
3.B
3.B
3.A
3.A
3.B
3.B
3.A
3.B
3.B
3.B
3.B
3.A
3.A
3.B
3.B
3.B
Prosp ch
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,58
2,67
2,67
2,67
2,67
2,83
2,83
2,83
3,00
3,00
3,00
3,17
3,33
3,43
3,43
P ehled prosp chu 4.ro níku ty letého studia
2. pololetí školního roku 2004/05
T ídy zahrnuté do p ehledu:
4.A 4.B
Po et
klasif. žák
P edm t
Chv
Cj
Aj
Nj
D
Z
M
Fy
Bi
Tv
Zsv
_4Ap
_4Da
_4DG
_4Zc
_4Fy
_4ZS
_4I1
_4Nb
_4Za
_4CH
_4Na
_4BI
_4Aa
_4Ma
_4Fa
_4Zb
_4Ab
_4Mb
NAJ
NLA
50
50
50
50
50
50
50
50
50
48
50
6
12
5
1
7
7
4
3
7
10
13
11
2
20
11
14
14
3
1
4
Chování
eský jazyk a literatura
Anglický jazyk
N mecký jazyk
D jepis
Zem pis
Matematika
Fyzika
Biologie
T lesná výchova
Základy spole enských v d
Konverzace v anglickém jazyce
Seminá a cvi ení z d jepisu
Deskriptivní geometrie
Seminá a cvi ení ze zem pisu
Seminá a cvi ení z fyziky
S a C ze základ spole enských v d
Seminá a cvi ení z IVT
Konverzace v n meckém jazyce
Seminá a cvi ení ze zem pisu
Seminá a cvi ení z chemie
Konverzace v n meckém jazyce
Seminá a cvi ení z biologie
Konverzace v anglickém jazyce
Seminá a cvi ení z matematiky
Filozofie
Seminá a cvi ení ze zem pisu
Konverzace v anglickém jazyce
Seminá a cvi ení z matematiky
Konverzace v anglickém jazyce
Latina
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.31481
prosp l s vyznamenáním
prosp l
Zameškané hodiny
3
47
neprosp l
0
neklasifikován
0
celkem
z toho neomluvených
96
Pr m r
1.020
2.380
2.760
2.860
2.180
2.060
2.660
2.900
2.580
1.104
2.380
1.500
2.083
1.200
3.000
2.714
1.429
1.500
2.000
2.286
1.500
2.462
2.909
1.500
2.200
1.818
2.214
1.929
1.667
1.000
1.000
Celkem
Na žáka
2143
42.860
24
0.480
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
4.A
Mgr. Kašpráková Ivana
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 27
Po ty známek
1
26
Chování
2
1
3
-
4
-
5
-
z toho dívek: 20
U
Pr m r
1.037
-
3 13
8
3
-
-
2.407
Anglický jazyk
3
9
5 10
-
-
2.815
N mecký jazyk
1
4 17
5
-
-
2.963
Základy spole enských v d
3
9 14
1
-
-
2.481
D jepis
1 14
9
3
-
-
2.519
Zem pis
3 14 10
-
-
-
2.259
Matematika
4
8 11
4
-
-
2.556
Fyzika
1
6 10 10
-
-
3.074
Biologie
1 11 13
-
-
2.593
eský jazyk a literatura
25
T lesná výchova
1
-
2
-
-
1.038
1
Konverzace v anglickém jazyce
1
2
1
-
-
-
2.000
Konverzace v anglickém jazyce
3
3
-
-
-
-
1.500
Konverzace v n meckém jazyce
-
6
3
1
-
-
2.500
Konverzace v n meckém jazyce
1
1
1
-
-
-
2.000
Filozofie
-
6
-
-
-
-
2.000
Seminá a cvi ení z d jepisu
-
2
2
1
-
-
2.800
Deskriptivní geometrie
2
1
-
-
-
-
1.333
Seminá a cvi ení z matematiky
2
3
4
1
-
-
2.400
Seminá a cvi ení z fyziky
-
1
3
-
-
-
2.750
Seminá a cvi ení z matematiky
1
2
-
-
-
-
1.667
Seminá a cvi ení ze zem pisu
2
7
5
-
-
-
2.214
Seminá a cvi ení ze zem pisu
-
-
1
-
-
-
3.000
Seminá a cvi ení z chemie
1
4
-
-
-
-
1.800
S a C ze základ spole enských v d
3
1
-
-
-
-
1.250
Seminá a cvi ení z biologie
-
-
2
1
-
-
3.333
Konverzace v anglickém jazyce
1
-
-
-
-
-
1.000
Latina
2
-
-
-
-
-
1.000
Hodnocení alespo
Buriánová Pavla
z jednoho p edm tu : (U)
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
chlapc : 7
2.40571
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
1
26
neprosp l
0
neklasifikován
0
97
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
1200
44.444
24
0.889
P ehled prosp chu t ídy
T ídní u itel:
4.B
Mgr. Valí ková Romana
P edm t
2. pololetí školního roku 2004/05
Po et žák celkem: 23
Po ty známek
1
23
Chování
2
-
3
-
4
-
5
-
z toho dívek: 14
U
Pr m r
1.000
-
4
8 10
1
-
-
2.348
N mecký jazyk
2
6 11
4
-
-
2.739
Anglický jazyk
1
9
9
4
-
-
2.696
Základy spole enských v d
5
8
9
1
-
-
2.261
D jepis
8 12
3
-
-
-
1.783
Zem pis
8 11
4
-
-
-
1.826
Matematika
3
6
7
7
-
-
2.783
Fyzika
4
5
8
6
-
-
2.696
Biologie
2
6 15
-
-
-
2.565
eský jazyk a literatura
18
T lesná výchova
4
-
-
-
1.182
1
Konverzace v anglickém jazyce
4
4
1
1
-
-
1.900
Konverzace v anglickém jazyce
1
1
-
-
-
-
1.500
Konverzace v n meckém jazyce
1
-
2
-
-
-
2.333
Filozofie
2
3
-
-
-
-
1.600
S a C ze základ spole enských v d
1
2
-
-
-
-
1.667
Seminá a cvi ení z d jepisu
3
4
-
-
-
-
1.571
Seminá a cvi ení ze zem pisu
2
1
4
-
-
-
2.286
Seminá a cvi ení z matematiky
2
7
-
1
-
-
2.000
Seminá a cvi ení z fyziky
-
1
2
-
-
-
2.667
Seminá a cvi ení z biologie
-
4
2
2
-
-
2.750
Seminá a cvi ení z chemie
4
1
-
-
-
-
1.200
Deskriptivní geometrie
2
-
-
-
-
-
1.000
Seminá a cvi ení z IVT
2
2
-
-
-
-
1.500
Latina
2
-
-
-
-
-
1.000
Hodnocení alespo
Kastnerová Iva
z jednoho p edm tu : (U)
Tv
Zameškané hodiny
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
chlapc : 9
2.20805
prosp l s vyznamenáním
prosp l
celkem
2
21
neprosp l
0
neklasifikován
0
98
z toho neomluvených
Celkem
Na žáka
943
41.000
0
0
Seznam žák dle prosp chu a ro níku
4.ro ník ty letého studia
P íjmení a jméno
Paterová Jana
Budilová Hana
Nosková Michaela
Novotný Josef
Rozsypalová Alena
Zárubová Kate ina
Händlová Kristína
Kastnerová Eva
Berlová Eva
Dvo áková Barbora
Vágner Jan
Dužeková Dana
molík Martin
Gubani P emysl
Balochová Žaneta
Nodžáková Kate ina
Chmelí ková Michaela
Klevcovová Nikol
Jane ek Ji í
Foktová Alena
Škultétyová Lucie
Pail estmír
Rydvan Vojt ch
Patera Jan
Madarová Kate ina
Malá Lenka
Andert Luboš
Krystyník Pavel
Kubrichtová Michaela
Theuserová Iveta
Pe ený Zden k
Lacina Petr
Le Thi Thanh
Ptá níková Iveta
Rychtá ová Ji ina
Štefánková Lucie
Vajglová Zuzana
Tu ek Martin
Lozin áková Jana
Vysloužilová Martina
Zatírandová Jana
Pavlová Alena
T ída
4.B
4.A
4.B
4.B
4.B
4.B
4.A
4.B
4.A
4.A
4.A
4.A
4.B
4.B
4.A
4.B
4.A
4.A
4.B
4.B
4.B
4.A
4.A
4.B
4.A
4.A
4.B
4.B
4.A
4.B
4.A
4.A
4.A
4.A
4.A
4.A
4.A
4.B
4.B
4.B
4.B
4.A
Prosp ch
1,00
1,31
1,46
1,54
1,54
1,62
1,69
1,83
1,85
1,85
1,85
1,92
1,92
1,92
2,00
2,00
2,08
2,08
2,08
2,15
2,15
2,23
2,23
2,23
2,31
2,31
2,31
2,31
2,38
2,46
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
2,62
2,77
2,85
2,92
2,92
2,92
3,00
P íjmení a jméno
Jedli ková Jana
Bošková Simona
Buriánová Pavla
Mchitarjan Karen
Lavi ková Jana
Séman Miloš
Lepi Jan
99
T ída
4.B
4.A
4.A
4.A
4.A
4.B
4.A
Prosp ch
3,00
3,00
3,08
3,08
3,08
3,31
3,54
2. pololetí školního roku 2004/05
P ehled prosp chu školy
P edm t
Chv
Cj
Chování
eský jazyk a literatura
Po et
klasif. žák
Pr m r
681
1.010
679
2.146
Aj
Anglický jazyk
655
2.290
Nj
N mecký jazyk
378
2.545
Fj
Francouzský jazyk
67
2.373
D
D jepis
679
2.010
Z
Zem pis
562
2.000
Sp
Sportovní p íprava
23
1.000
M
Matematika
679
2.601
Fy
Fyzika
679
2.541
Ch
Chemie
552
2.487
Bi
Biologie
679
2.331
Ivt
Informatika a výpo etní technika
319
1.868
Tv
T lesná výchova
648
1.057
Ov
Ob anská výchova
210
1.333
Zsv
Základy spole enských v d
469
1.810
Eh
Estetická výchova - hudební
251
1.108
Ev
Estetická výchova - výtvarná
424
1.038
Sj
Špan lský jazyk
109
2.248
_3Mb Seminá a cvi ení z matematiky
15
1.800
_XIa
Informatika a výpo etní technika
10
1.000
_4Ap
Konverzace v anglickém jazyce
16
2.250
_XIb
Informatika a výpo etní technika
13
1.000
XDE
Seminá a cvi ení z d jepisu
16
1.063
_4Da
Seminá a cvi ení z d jepisu
21
1.667
_4DG Deskriptivní geometrie
9
1.222
_4Zc
Seminá a cvi ení ze zem pisu
7
2.571
_4Fy
Seminá a cvi ení z fyziky
17
2.353
_4ZS
S a C ze základ spole enských v d
13
1.462
_3ZE
Seminá a cvi ení ze zem pisu
21
1.000
_3Zs
S a C ze základ spole enských v d
16
1.125
_3Zv
S a C ze základ spole enských v d
12
1.583
100
_3E
Ekonomika
18
1.556
_3P1
Programování
14
2.357
_3P2
Programování
16
2.938
17
1.000
8
1.000
_X J Seminá a cvi ení z eského jazyka
_3DE Seminá s cvi ení z d jepisu
_4I1
Seminá a cvi ení z IVT
11
2.091
_4Nb
Konverzace v n meckém jazyce
13
1.692
_3Da
Seminá a cvi ení z d jepisu
12
1.000
8
1.250
_3DG Deskriptivní geometrie
_4Za
Seminá a cvi ení ze zem pisu
23
2.261
_3Ab
Konverzace v anglickém jazyce
15
1.933
_4I2
Seminá a cvi ení z IVT
5
2.000
_4CH Seminá a cvi ení z chemie
16
1.625
_4Na
Konverzace v n meckém jazyce
15
2.400
_3Aa
Konverzace v anglickém jazyce
17
1.882
_3Na
Konverzace v n meckém jazyce
28
1.714
_4BI
Seminá a cvi ení z biologie
20
2.600
_4Aa
Konverzace v anglickém jazyce
4
1.500
_4Ma Seminá a cvi ení z matematiky
31
2.161
_4Fb
Filozofie
7
2.000
_4Fa
Filozofie
20
1.650
_3 J
Seminá a cvi ení z eského jazyka
17
1.000
_4Zb
Seminá a cvi ení ze zem pisu
16
2.125
_3Ma Seminá a cvi ení z matematiky
17
1.529
_4Ab
Konverzace v anglickém jazyce
22
1.773
_4Mb Seminá a cvi ení z matematiky
6
2.000
12
1.583
1
1.000
27
1.000
1
1.000
31
1.065
NRJ
Ruský jazyk
NAJ
Konverzace v anglickém jazyce
SZ
Sborový zp v
ND
Seminá a cvi ení z d jepisu
NLA
Latina
Celkový pr m rný prosp ch
Stupe
hodnocení
prosp chu
2.01608
Zameškané hodiny
prosp l s vyznamenáním
153
celkem
prosp l
522
z toho neomluvených
neprosp l
4
neklasifikován
2
101
Celkem
Na žáka
36385
53.429
62
0.091
Seznam žák , kte í prosp li s vyznamenáním
T ída
S.A
K.B
M.B
3.A
3.A
2.A
4.B
X.B
O.A
3.A
2.A
S.B
Q.B
S.B
X.B
O.B
T.A
O.B
3.A
M.A
X.A
T.B
2.B
T.A
T.A
2.A
S.A
K.B
O.B
T.B
2.B
X.B
Q.B
X.B
1.A
O.B
2.B
T.B
T.B
1.B
P
2.B
O.A
P
Jméno a p íjmení
í elová Slávka
Dufková Michaela
Faltysová Zuzana
Glivická Jana
Machová Nikola
Merhoutová Jaroslava
Paterová Jana
Pillár Jan
Petrík Daniel
Ryjá ková Lenka
Šašková Zuzana
Šefl Vít
Te lová Lucie
Zetková Denisa
Halamásková Jana
Jánská Petra
Jirásková Anna
Kalinová Hana
Krti ka Filip
Mac rková Anna
Nechvátalová Kate ina
Pailová Lucie
Pála Libor
Pa ízková Barbora
Pastir áková Kate ina
Tamchyna Aleš
Vu Thi Lan Huong
Smr ková Markéta
Babováková Jana
Cervanová Anna
Cihlá ová Hana
iberová Markéta
Duffková Petra
Francírková Eliška
Kadlec David
Krti ka František
Mat jovi ová Radka
Rendlová Daniela
Slavíková Denisa
Štefánková Petra
Urychová Veronika
Vojtenková Tereza
Vodi ková Tereza
Hába Tomáš
Prosp ch
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,14
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,17
1,18
102
P
P
P
1.S
K.A
T.B
Q.A
T.B
2.A
M.B
M.A
M.A
S.A
M.B
M.B
P
P
P
P
P
P
X.B
4.A
X.A
T.A
2.A
2.B
Q.A
X.A
T.A
2.B
2.A
Q.A
1.A
S.B
M.B
O.A
M.A
M.A
M.B
P
P
P
P
P
P
K.B
P
1.S
Lískovcová Barbora
Nguyenová Linh Thuy
Pham Quang Huy
Aubrechtová Eva
He mánek Jan
Matoušková Tereza
Riegerová Lenka
Wagnerová Kristýna
Zikánová Markéta
B lecká Tereza
Bo ecká Berenika
Malecká Eva
Mrká ková Kate ina
Rybá ová Petra
Vacková Zuzana
Císa ová Tereza
ejka Pavel
Krbcová Linda
Peleška Old ich
Radvanovská Alice
Šefl Ond ej
Beneš Jan
Budilová Hana
erná Jana
David Ji í
Dlouhá Lenka
Hrdá Michaela
Je ichová Barbora
Kukalová Eva
Pail Jakub
Pracha ová Petra
Polatová Lucie
Stanková Daniela
Stupková Veronika
Klimecká Marie
Kotlanová Barbora
Marší ková linda
Pelc Michal
Valí ek Jan
Vysko ilová Hana
ížková Barbora
Hetflejšová Lucie
Je ichová Zuzana
Kabí ek Ladislav
Malecký Tomáš
Mare ková Eliška
Markvart Ji í
Nguyenová Hoang Yen
Pícha Tomáš
1,18
1,18
1,18
1,21
1,21
1,23
1,23
1,23
1,23
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
103
P
P
X.A
1.A
1.A
2.A
2.A
X.B
X.B
1.B
Q.B
1.A
T.B
K.B
2.B
O.B
S.B
S.B
M.A
3.B
3.A
S.A
X.B
S.B
1.S
K.A
P
P
X.A
T.B
1.A
O.B
T.B
X.A
X.A
O.A
4.B
X.A
X.A
X.A
T.A
T.A
T.B
M.A
S.B
T.A
3.B
3.B
S.A
Seman Petr
Srp Martin
Augustová Pavla
Bartáková Veronika
Gorschenek David
Franková Marie
Hurníková Kate ina
Hyková Tereza
Chvojka Petr
Koudová Martina
Sepešiová Martina
Tichý Luboš
Tryl ová Kamila
Urychová Michaela
Vokounová Barbora
Zají ková Markéta
Drienová Doris
Maryníková Veronika
Münchová Lucie
Nerušilová Hana
Selimovi Mirsáda
Seif Prokop
Valová Kate ina
Vorlí ková Pavla
Slabihoudová Simona
Tvrzník Tomáš
Öhlschlegelová Jana
Primasová Alice
Bártlová Tereza
Bicanová Monika
Brunová Kate ina
Entlichová Lucie
Funiok Ond ej
Malá Michaela
Mare ková Edita
Mejšt íková Kamila
Nosková Michaela
Pavlovský Jan
Romportlová Kate ina
Tvrzník Petr
Vacková Kate ina
Vaní ková Lucie
Zimmermann Jan
Brádka Št pán
He mánková Pavla
Hošková Kate ina
Ko ánová Andrea
Ko ánová Kristýna
Krátký David
1,36
1,36
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,43
1,43
1,45
1,45
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
104
M.A
S.A
Q.A
S.A
S.A
S.B
K.A
3.A
Oulická Martina
Písa íková Petra
eháková Anna
Slíž Miroslav
Šašek Zden k
Traxmandl Jakub
Vu Zuan Anh
Warthová Miroslava
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
105
Zpráva o innosti v projektu CA 1 – 02 – 59 na
Gymnáziu Most ve školním roce 2004/2005
Práce na projektu ve školním roce 2004/2005 za ala setkáním koordinátor v íjnu 2004
v Most . Hlavním úkolem našeho jednání s partnery z N mecka (Gesamtschule Hungen) a
Itálie (Liceo Ginnasio Statale Aristosseno – Taranto) byla formulace cíl a úkol pro poslední
rok projektu a termínového kalendá e.
Náš t íletý projekt nazvaný „EUROPA-mehr als EUROland“ (Evropa víc než jen zem Eura)
m l za cíl poznávat, co mají naše zem spole ného a v em se liší. V prvním roce projektu
m li žáci možnost vzájemn poznávat jaké významné svátky a jak se slaví v jednotlivých zemích. Zárove se mohli seznámit s d ležitými událostmi a osobnostmi, které sehrály zásadní
úlohu p i utvá ení našich zemí. V dalším roce jsme se zabývali Eurem jakožto spole nou m nou. Žáci tvo ili „Euro-dotazník“, p i jehož vyhodnocování se dov d li, jak je v jednotlivých
zemích nová m na p ijímána i o ekávána.
Shrnuto veškerá innost sm ovala k hlavnímu cíli: p ivést žáky k poznání, že ve sjednocující
se Evrop jsou r zní lidé, r zné zem , r zné národy, kte í mají asto rozdílnou historii, kulturu, zvyky – p itom jsou si však asto v mnohém navzájem velice podobní. K tomuto vzájemnému poznávání velkou m rou p ispívala samoz ejm i osobní zkušenost b hem r zných vým nných pobyt , spole ných sportovních a kulturních akcích, které jsme využívali i ke spole né práci žák na projektu Comenius.
I ve t etím roce projektu jsme se zabývali podobnými tématy jako v letech minulých – jací
jsme my eši, co je pro nás náš domov, náš národ, ale také jací jsme Evropané, jaká je naše
role v nové Evrop . A jak jsou na tom naši p átelé v N mecku nebo v Itálii.
Na setkání v íjnu 2004 jsme se dohodli, že se budeme tomuto tématu tentokrát v novat vytvo ením spole né „evropské ítanky“, která se bude zabývat „evropskou identitou“. Každá
zem m la vybrat texty svých autor , které by se týkaly již zmín ných témat národ, domov,
hranice, Evropa, evropanství…
Na jedné stran se mohou žáci seznámit se zajímavými myšlenkami zajímavých autor , na
druhou stranu mohou sami svým dílem k tvorb ítanky p isp t. V ítance nejde jen o „sebrání text “ , ale p edevším o to, aby se na ní podíleli i žáci. Každý text obsahuje úkoly pro žáky.
Jednak jde o úkoly poznávací, asto jde o seznámení se s daným autorem, jeho životem a dílem, jednak jde o úkoly, kdy žáci rozebírají texty po literární stránce a kone n jsou zde úkoly
kreativní, kdy mají žáci za úkol sami napsat n jaké zamyšlení, komentá k dílu.
V úvodu ítanky se žáci seznámí odkud v bec pochází pojem „Evropa“ a také s citáty politik
k tématu Evropa. V této ásti ítanky se dostávají ke slovu i žáci. Objevují se zde nejzajímav jší odpov di na otázku „co znamená pro m Evropa?“
V další ásti ítanky se zabýváme porovnání národních hymen. Žáci si mohou p e íst, jak zní
hymna italská, n mecká, hymna bývalého NDR, hymna slovenská, eská a kone n také
dnešní hymna evropská (Óda na radost od Friedricha Schillera). Žáci mají porovnat jednotlivé
hymny, zamyslet se nad tím, na kolik se dnes identifikujeme s hymnou. Mají se také zamyslet, pro byla vybrána za evropskou hymnu Óda na radost a v neposlední ad mají žáci zkusit
napsat svou verzi evropské hymny.
Mezi evropské texty byly vybrány následující:
106
Báse Hranice od Vít zslava Nezvala. Zde se žáci zabývali jednak literární interpretací básn
samotné, jednak odpovídali v obecn jší rovin na otázku, zda dnešní sv t pot ebuje hranice.
Báse M sto (Die Stadt) Theodora Storma. Zde m li žáci za úkol sehnat co nejvíce informací
o autorovi a zamyslet se nad tím, nakolik je báse ovlivn na jeho životními podmínkami. Další úvahy žák se pak týkaly vztahu m sta a p írody, který se v básni objevuje.
Letní p emítání Václava Havla se zabývá pojmem „domov“ a co všechno ho vytvá í (civilizace, výchova, kulturní, spole enské a sociální prost edí). Op t nás krom toho, jak chápe Havel pojem „domov“, zajímalo, jak tento pojem chápou i naši žáci.
Se zajímavým úkolem pracovali žáci u povídky Spaghetti für Zwei od F. de Cesco o toleranci
a p edsudcích. P íb h setkání mladého chlapce (p ibližn ve v ku našich žák ) s lov kem
jiné barvy pleti v restauraci si žáci p e etli nejprve bez konce a jejich úkol byl napsat konec
sv j.
Dalším textem je báse S. Lamy Europe Babel (Babylon Evropa). Francouzsky píšící autor
píše o své lásce k Evrop , k mnoha jejím jazyk m a s otázkou se dívá do budoucna a p edstavuje svoji vizi. Krom otázky na autorovu vizi se žáci zabývali i otázkou, zda v dnešním globalizovaném sv t sta í um t jen anglicky.
Posledním z evropských text je zamyšlení Karla apka „Malí národové“, kde se autor zabývá jak tím, co je zajímavé a specifické pro echy, ve srovnání s jinými národy, tak také tím,
ím je zajímavá a specifická Evropa ve srovnání nap . se Spojenými státy. Na tyto otázky
odpovídá pak nejen apek, ale i naši žáci, kte í se zamýšlí i nad otázkou, co jim p ináší, že
jsou eši a co je zajímavé na malých národech.
Na íjnové sch zce v Most jsme se dohodli na základní kost e ítanky, konkrétní výb r text
byl pak ješt up es ován p i partnerských sch zkách v prosinci 2004 v Hungenu a v lednu
2005 v echách. Krom výb ru text bylo d ležité také vybrat úkoly pro žáky k t mto text m.
Na další sch zce v únoru 2005 v Hungenu mimo jiné padlo též rozhodnutí ve spolupráci pokra ovat i po skon ení projektu. Dohodli jsme se, že v dalším roce spole n podáme žádost o
povolení dalšího projektu spolupráce.
V dubnu 2005 jsem se ty mi žáky jel na trnáct dní do Hungenu. Naši žáci byli ubytováni
v n meckých rodinách a chodili na vyu ování do školy. Já jsem se ú astnil hodin jako u itel.
V hodinách d jepisu, literatury a politiky (Politik und Wirtschaft) jsem p i násleších sledoval
u ební metody svých n meckých koleg . Jako u itel n m iny a d jepisu jsem sám vyu oval
v t chto hodinách o eských d jinách, o esko-n meckých vztazích i o esku dnes. Myslím,
že se mi poda ilo p isp t k zv tšení a zp esn ní p edstav n meckých žák o esku.
V n kolika hodinách se naši a n me tí žáci ješt spole n podíleli na finální verzi naší ítanky. Já jsem v n kolika hodinách v noval p iblížení našich autor zastoupených v ítance (Havel, Nezval, apek), o kterých toho žáci na hungenské škole v d li minimáln . Celkov myslím, že náš pobyt byl velice p ínosný jak pro n mecké, tak pro eské studenty, i pro m osobn .
K oficiálnímu ukon ení letošního projektu došlo op t tradi n p i Europawoche v kv tnu
2005 v Hungenu. Projekt byl prezentován v místním tisku, ve ejnosti byl p edstaven výsledný
produkt, evropská ítanka. Tato ítanka obsahuje nejzajímav jší p ísp vky student
k n kterým úkol m, zárove se dají texty s úkoly využít i do budoucna pro další studenty.
Stala se z toho teda zajímavá u itelská pom cka, s jejíž pomocí se mohou žáci seznámit se
107
zajímavými myšlenkami významných evropských autor . Pro naše ú ely je to v c velmi
dob e využitelná v hodinách n meckého jazyka.
B hem Europawoche se studenti zú astnili projektu zam eného na volbu povolání, který
hungenská škola zorganizovala ve spolupráci s místním ú adem práce. Studenti se seznámili
s problematikou trhu práce v Evrop a možnostmi, jak získat vzd lání nebo práci v zahrani í.
Sou ástí Europawoche byla i návšt va bývalého koncentra ního tábora Buchenwald a výlet
do Výmaru se zam ením na osobnost F. Schillera a jeho Ódu na radost.
108
Sdružení p átel Gymnázia Most, o.p.s.
Obecn prosp šná spole nost Sdružení p átel Gymnázia Most pokra ovala ve své innosti
zejména v t chto oblastech :
- podpora zájmové innosti student gymnázia,
- poskytování prosp chových jednorázových odm n student m gymnázia,
- poskytování jednorázových sociálních výpomocí student m gymnázia,
- nákup u ebních pom cek pro gymnázium a p ísp vky na takový nákup,
- poskytování p ísp vk na studijní cesty student gymnázia jejich pedagogického doprovodu,
- podpora kulturních, spole enských a sportovních akcí gymnázia,
- poskytování p ísp vk na sportovní kurzy po ádané pro studenty gymnázia,
- propagace a prezentace gymnázia a jeho student ,
- nákup a p j ování u ebnic.
Správní rada pracovala v tomto složení :
MUDr. Michal Pavlovský , rodi – p edseda
Ing. Václav Sloup, p ítel školy – len
Ing. Eva Švecová, rodi – hospodá ka
Ing. Karel Ma ík, rodi – p edseda dozor í rady
Ing. Vladimír erný, zástupce editele školy – len
Jaroslava Kózlová, hospodá ka školy - len
I tento školní rok jednozna n potvrdil d ležitý (v n kterých p ípadech nezastupitelný) p ínos
spole nosti pro chod školy. Stále komplikovan jší a finan n stísn n jší hospoda ení školy
m že v mnoha p ípadech erpat ze zdroje, který je k tomu ú elu z ízen, má pochopení. Podílelo se nap . na realizaci poznávacího zájezdu do Anglie, sportovního vybavení a na innost
p veckého sboru.
B hem roku jsou tak pln spl ovány podmínky, pro které spole nost vznikla. Je nutno p ipomenout, že svým duševním potencionálem plní správní rada zodpov dn , d sledn avšak neformáln úlohu Rady školy.
Vedení školy k ní také tak p istupuje.
109
Rozbor hospoda ení
I. Hlavní úkoly školy
Hlavní úkoly školy v oblasti výchovy a vzd lávání postihují Plány práce pro školní rok
2003/2004, 2004/2005. Úsp šnost p i jejich pln ní pr b žn hodnotí porady pracovník
školy, celkové hodnocení je pak sou ástí Výro ní zprávy za p íslušný školní rok. Pro
pot eby této zprávy uvádíme základní úkoly v oblasti hospodá ské.
Jimi v roce 2004 byly :
II. Zhodnocení výsledk hospoda ení
A. Neinvesti ní výdaje
- finan ní dotace roku
- skute nost NA roku
- skute nost VÝNOSY roku
- hospodá ský výsledek
25 613 695
261 122 594
841 091
332 192
Rozbor finan ních náklad
Spot eba materiálu celkem
- všeobecný materiál
- DHM
- pracovní od vy
- u ební pom cky
- odborné asopisy
- u ebnice
979 921
177 411
231 524
19 062
403 116
13 540
135 268
z toho SIP 863
1 995 685
Spot eba energie
- spot eba elektrické energie
- spo eba vody
- otop-B2 pára
- otop-B1 plyn
314 384
118 436
1 035 756
427 109
559 133
Údržba celkem
75 260
Cestovné
Služby
- nájemné
- rozhlas, TV, telefon, poštovné, internet
- revize
- zpracovnání mezd
- programy, po íta ové služby
- odpady
110
1 428 281
622 882
171 663
123 614
86 880
45 664
20 141
z toho SIP 877
- SIP státní inform.politika
- ostatní (knih.služby,doprava student ,
školení-DVPP, inzerce)
- zájezdy žák hrazené z dar RF
60 720
205 452
91 265
263 792
Odpisy
14 959 027
Mzdové náklady celkem
- mzdy
- OPPP
14 822 787
136 240
Odvody zdravotního a sociálního pojišt ní
FKSP
Ostatní náklady
z toho zákonné pojišt ní
sociální náklady
poplatek - ZPS
škoda - krádež
5 196 968
296 145
368 382
60 475
30 206
26 127
52 813
Náklady celkem
26 122 594
Rozbor finan ních dotací
- rozpo et p ímé NA
- provoz
- sport.p íprava
- UP
- SIP
Celkem
20 908 440
4 377 000
248 879
16 976
62 400
25 613 695
Rozbor finan ních výnos
- nájemné,prodej SCIO test
- služby xerox,dopl . innosti
- vyú tování roku 2003
- úroky
- pojistné
- proú tování fond RF SOCRATES
- dary
- IF (údržba)
- snížení IF dle vyhlášky 549/2004 Sb.
výše
ztráty minulých let (ú et 932)
111
841 091
273 321
58 710
1 109
855
10 637
155 763
121 645
126 577
92 474
B. Investi ní výdaje
Po áte ní finan ní stav
Dotace investi ní
Dotace FRIM-odpisy+proú tovaná
z stat.cena (krádež PC)
P íjmy celkem
82 721
0
315 606
398 327
Opravy-vým na podl.krytiny,FY,HV
úprava vrátnice
Výdaje celkem
126 577
126 577
Finan ní z statek k 31.12.2004
271 750
C. Pé e o spravovaný majetek
Inventarizace prob hla dle harmonogramu ve 2.etapách
:
a) invetarzizace UP
od 8.11.2004 do 26.11.2004
b) invetarizace majetku
od 2.12.2004 do 3.12.2004
Sou ástí inventarizace bylo :
- kontrola a zjišt ní skute ného stavu,
- kontrola uložení a pé e o sv ený majetek,
- odpisy a následná likcidace z d vod opot ebení a zastarání UP a majetku.
Ú etní odsouhlasení provedeno k 31.12.2004 s výsledkem :
a) Inventarizace prob hla na všech úsecích.
b) Byly provedeny odpisy a následná likvidace z d vodu opot ebování a zastarání UP
a majetku.
Fondy
FKSP
stav k 1. 1.2004
p íd l do FKSP
2% mzdových NA na rok 2004
celkem p íjmy
celkem výdaje
- p ísp vek na kulturní innost
- p ísp vek na stravné
- p ísp vek na rekreace
- pen žní odm ny
- vitamíny
ú etní stav k 31.12.2004
172 691
296 145
568 836
255 239
22 905
94 154
64 000
62 500
11 680
213 597
112
finan ní rozdíl
(pohledávky-bezúro né p j ky zam stnanc m,41000,popl.-úroky 547)
finan ní z statek
41 547
172 050
FRIM
ú etní stav k 31.12.2004
finan ní stav k 31.12.2004
662 039
271 750
finan ní rozdíl (nekryté odpisy r.1997,2001)
390 289
Fond rezerv
ú etní stav k 31.12.2004
finan ní stav
175 120
175 120
Mzdy
Pr m rný eviden ní po et zam stnanc p epo tený
Objem prost edk na platy bez OPPP
pr m rný plat
Objem vyplacený prost edk
- platové tarify
- osobní p íplatky
- p íplatky za vedení
- další plat
- odm ny
- platy v etn p íplatku za p es as
- ostatní p íplatky
- náhrady platu (dovolená)
- p íplatky za t ídnictví
- mzda z ostatních zdroj (VPP-Ú ad práce)
62,05
14 822 787
19 907
9 481 911
1 274 042
184 225
401 000
993 505
387 311
0
1 953 573
131 683
15 537
celkem
OPPP
14 822 787
136 240
Mzdy v etn OPPP
14 959 027
113
Co se povedlo
Stále platí, že v život školy opravdu stojí za pozornost t i okruhy innosti :
1. Výsledky výchovn vzd lávací innosti.
2. Mimoškolní innost a p sobení na ve ejnosti.
3. Zkvalit ování studijního prost edí.
Myslíme si, že v období, které sledujeme, jsou to p edevším :
Ad 1
- Výsledky maturitních zkoušek, kdy ze 98 p istoupivších žadatel pouze 2 (dva) neprosp li a ostatní prosp li - 36 s vyznamenáním.
- Úsp šnost absolvent p i vstupu do praktického života, resp. (a to zejména) p ijetí
na vysoké školy.
- Naši absolventi nejsou evidováni na Ú adu práce, všichni úsp šn našli možnost
dalšího za azení. Vedle t ch, kdo jsou žáky VOŠ, je v tšina p ijata ke studiu na vysoké škole. Pro ilustraci uvádím: ke studiu na VŠ bylo p ijato 91,1% našich letošních absolvent .
- Pokra ují výrazná umíst ní našich sout žících v sout žích. V t chto dnech nap . naše lehké atletky obsadily 1.místo v okresním kole.
- Bez problém – v etn personálního zabezpe ení b ží výuka v oboru sportovní p íprava.
Ad 2
- Pokra uje mezinárodní spolupráce v rámci projektu Comenius. Naši zástupci byli v
n meckém Hungenu na Europawoche a dalších akcích (volejbalový turnaj, vým na
u itel , vým na žák …).
- P vecký sbor úsp šn koncertuje. Je pravideln zván na koncerty organizované magistrátem m sta i dalšími organizacemi.
- Stále se podílíme na zajiš ování dobro inných akcí typu „Srdí kový den“ (také viz
Jinde).
- Za nejzásadn jší pr nik do pov domí ve ejnosti považujeme uvedení do života nového studijního oboru – sportovní p íprava.
- Velmi dob e si vede Debatní klub, který úsp šn p sobí v celostátní Debatní lize.
Ad 3 Zde zmíníme dva okruhy problém .
1. Sla ování stavu výukových prostor s novou vyhláškou o hygienických podmínkách.
Zde se zda ilo :
- Zajistit nové podlahové krytiny v n kterých u ebnách a pomocných místnostech
- Nejcenn jší je však zajišt ní vým ny další ásti oken v budov 2 (majetek m sta) u
jejího majitele.
2. Zlepšování prost edí a zvyšování kapacity budov.
Zde je nejd ležit jší, nejv tší a nejsledovan jší akcí dokon ení výstavby u eben a
pomocných prostor v podkroví budovy 1.
Velice zde (krom vlastního tempa stavby) oce ujeme rychlost a kvalitu, s jakou se
nám poda ilo zajistit vybavení nových prostor nábytkem, technikou a dalším pot ebným za ízením. To vše za plného chodu vyu ování.
Za pozornost ur it stojí i velký zájem u itel o zvyšování své odborné zp sobilosti. Zde
zmíním zejména (vedle aproba ních školení a kurz ) školení v po íta ové gramotnosti. Krom stupn Z má ada lidí i certifikáty v r zných modifikacích stupn P.
114
115
Záv r
Vše bylo e eno! P ejeme si, aby se škole i nadále da ilo tak, jak bylo popsáno. Aby nový
studijní obor dob e prosperoval, aby všichni absolventi, kte í se dostali na vysoké školy, je
také úsp šn ukon ili. Aby, ti kdo sv j život u nás za ali, na nás také celý život v dobrém
vzpomínali. To bude nejhez í pod kování všem, kdo svým dílem p isp li ke všemu, co bylo
ve zpráv zaznamenáno.
116
Tato výro ní zpráva byla projednána v pedagogické rad dne 5. íjna 2005.
117

Podobné dokumenty

Třída 4.A - Gymnázium Bílina

Třída 4.A - Gymnázium Bílina v dalších p edm tech se v souladu s u ebním plánem d lí t ídy rovn ž na skupiny. Po et skupin i po et žák v jednotlivých skupinách je dán podmínkami školy a zejména charakterem vyu ovacího p edm tu...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 GM GM

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 GM GM sportovní plochy dobudovat. Spolupráce s majitelem areálu je bezproblémová. Máme zde vynikající podmínky pro výuku t lesné výchovy i mimo vyu ovací aktivity. Zvýšené nároky na tréninkové a další ak...

Více

MSL 2015

MSL 2015 Mošnov 2015 Pet valdík 2013 Mošnov 2013 Pet valdík 2011

Více

Zpravodaj 50 - Společnost křesťanů a Židů

Zpravodaj 50 - Společnost křesťanů a Židů holocaustu a v soucitné empatii zažijeme dotek toho, co mění člověka ve vztahu k jiným lidem a tedy i ve vztahu k Bohu; to po nás ani nikdo z pamětníků nežádá. Spíše v připomínání si toho, kam až l...

Více