Zpravodaj 2012 06

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 2012 06
OBSAH
Co najdete v tomto ËÌsle?
⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
UD¡LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel˘:
SNÕH, zimnÌ ˙drûba komunikacÌ a chodnÌk˘ . . . . . . . . . . . . . . 8
RozpoËet na rok 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Anketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pozv·nka na I. prodejnÌ charitnÌ v˝stavu:
UmÏlci mezi n·mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Informace z MÏstskÈ policie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bar·Ënick· rychta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
6/2012
1
⁄VODNÕK, RADNICE
Slovo starostky
A je to tady. M·me zde konec roku, V·noce, n·dhernÈ obdobÌ, kterÈ provonÌ v·noËnÌ peËivo, aroma vanilky, sva¯enÈho vÌna,
doby, kdy lidÈ vÌce d·vajÌ najevo svÈ pocity a tuûby.
Na druhou stranu je tato doba takÈ velmi
rychl· a unavujÌcÌ. Nejen z pohledu pracovnÌho, ale vÏtöinou i soukromÈho. Z tÈ pracovnÌ str·nky zmÌnÌm pouze okrajovÏ nap¯Ìklad p¯Ìpravu a schvalov·nÌ rozpoËtu na
rok 2013, ukonËov·nÌ ˙ËetnÌch z·vÏrek,
inventur apod., coû je vûdy spojeno s urËit˝m stresem a shonem. Z pohledu ˙¯ednÌk˘
je n·roËn· i p¯Ìprava prvnÌ volby prezidenta republiky, kter· by mÏla probÏhnout druh˝ lednov˝ vÌkend. P¯Ìprava na volby je vöak
zah·jena daleko d¯Ìve. VϯÌm, ûe vöichni,
kter˝m z·leûÌ na tom, kdo bude naöi zemi
zastupovat, k volb·m p˘jdou.
Kdo se ubr·nÌ tomu pracovnÌmu stresu, douf·m, ûe minimalizuje i ten soukrom˝ a nenech· se strhnut davov˝m öÌlenstvÌm nakupov·nÌ, ale d· p¯ednost nap¯. proch·zce
zasnÏûenou Prahou, prohlÌdkou betlÈm˘,
nebo proch·zce po naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. Kdyû
se letos projdete po HrnË̯Ìch a äeberovÏ,
zjistÌte, ûe vÏtöina z n·s m· V·noce r·da,
ozdobili si sv· obydlÌ, zahrady a tÏöÌ se dobr˝m sousedsk˝m vztah˘m, kterÈ jsou takÈ
velice d˘leûitÈ.
V z·vÏru roku v·m tedy z celÈho srdce p¯eji hodnÏ zdravÌ, to je opravdu to nejd˘leûitÏjöÌ, potÈ samoz¯ejmÏ pohodu, rodinn˝ klid
a pr·ci i v tom roce nast·vajÌcÌm.
Petra Venturov·,
starostka
Ze zased·nÌ Zastupitelstva
19. ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA
Zased·nÌ zastupitelstva se konalo dne 15.10.2012 od 17. hodiny v zasedacÌ mÌstnosti
⁄¯adu. Z˙Ëastnili se vöichni ËlenovÈ zastupitelstva, omluven byl pouze Jan Kastner. Hostem byl pan ¯editel Zä V Ladech pan Mgr. Jaroslav St¯eötÌk i obËanÈ z naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.
ODMÃNY ÿEDITELŸM ZÿÕZEN›CH
PÿÕSPÃVKOV›CH ORGANIZACÕ ñ Mä
A Zä ZA DRUH… POLOLETÕ äKOLNÕHO
ROKU 2011/2012
Na z·kladÏ schv·len˝ch kritÈriÌ, doporuËenÌ
ökolskÈ rady a aktivit, kterÈ pan ¯editel Zä a
panÌ ¯editelka Mä dÏlajÌ, jsou aktivnÌ p¯i po¯·d·nÌ kulturnÌch akcÌ, spolupracujÌ s obËany, po¯·dajÌ akce pro dÏti, vÌkendovÈ pobyty rodiˢ a dÏtmi a pedagogick˝m sborem a
dalöÌ navrhuji Mgr. Jaroslavu St¯eötÌkovi za
druhÈ pololetÌ ökolnÌho roku 2011/2012ve
v˝öi jeho 1 mÏsÌËnÌho hrubÈho p¯Ìjmu, kter·
2
bude vyplacena z fondu odmÏn Zä. PanÌ ¯editelce Mä, panÌ MartÏ HrubÈ navrhuji odmÏnu ve v˝öi jejÌho 1 mÏsÌËnÌho hrubÈho
p¯Ìjmu. OdmÏna bude vyplacena z fondu
odmÏn Mä. Oba n·vrhy byly schv·leny.
UZAVÿENÕ DODATKU ». 1
KE SMLOUVÃ O DÕLO SE SPOLE»NOSTÕ
INPROS PRAHA, V. O. S.
NA ZHOTOVENÕ STAVBY ÑCHODNÕK
V LADECHì
Na z·kladÏ usnesenÌ zastupitelstva mÏstskÈ
Ë·sti ze dne 24.9.2012 byla se spoleËnostÌ
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
RADNICE
Inpros Praha, v. o. s. uzav¯ena smlouva na
zhotovenÌ dÌla ÑChodnÌk V Ladechì. Vzhledem k tomu, ûe jeden z ˙ËastnÌk˘ ¯ÌzenÌ
podal dvÏ ûaloby proti v˝stavbÏ chodnÌku,
nenÌ moûnÈ dodrûet ustanovenÌ smlouvy
o dobÏ plnÏnÌ (v souËasnÈ dobÏ soud rozhodl, ûe ûaloba tohoto ˙ËastnÌka byla zamÌtnuta). Navrhovan˝ dodatek tedy spoËÌv· ve zmÏnÏ termÌnu dokonËenÌ stavby, t. j.
k 31.12.2012. Poûadavek mÏstskÈ Ë·sti na
zmÏnu stavby p¯ed dokonËenÌ byl pod·n na
stavebnÌ ˙¯ad Prahy 11. OstatnÌ ujedn·nÌ
smlouvy z˘st·vajÌ v platnosti.
UZAVÿENÕ SMLOUVY O ZÿÕZENÕ
⁄PLATN…HO VÃCN…HO BÿEMENE
NA POZEMCÕCH PARC. ». 656 A 681,
VäE K. ⁄. äEBEROV VE PROSPÃCH
TELEF”NICA CZECH REPUBLIC, A. S.,
SE SÕDLE ZA BRUMLOVKOU 266/2,
140 22 PRAHA 4, MICHLE
Na z·kladÏ uzav¯enÈ smlouvy o smlouvÏ
budoucÌ z¯Ìdil opr·vnÏn˝ na p¯edmÏtn˝ch
pozemcÌch stavbu podzemnÌho komunikaËnÌho vedenÌ ve¯ejnÈ komunikaËnÌ sÌtÏ Bytov˝ d˘m HrnË̯e, p¯ekl·dka komunikaËnÌho za¯ÌzenÌ. V r·mci tÈto stavby byl umÌstÏn
sÌùov˝ rozvadÏË a metalick˝ kabel. ⁄hrada
za VB je vyËÌslena dle platn˝ch norem. Z·mÏr byl zve¯ejnÏn od 12. 9. 2012 do
1.10.2012 a nebyly k nÏmu pod·ny p¯ipomÌnky.
DISKUZE:
Pan KvasniËka vznesl dotaz na budov·nÌ
ËerpacÌ stanice pohonn˝ch hmot na k¯iûovatce V Ladech ◊ Kunratick· spojka. PanÌ
starostka informovala pana KvasniËku o z·sadnÌm nesouhlasu mÏstskÈ Ë·sti i stavebnÌ
komise s touto v˝stavbou. V souËasnÈ dobÏ
z·visÌ na stavebnÌm ˙¯adu M» Prahy 11, jak
naloûÌ s tÌmto z·sadnÌm nesouhlasem naöÌ
mÏstskÈ Ë·sti a zda stavbu povolÌ. MÏstsk·
Ë·st si je vÏdoma, ûe se v p¯ÌpadÏ postavenÌ
stanice pohonn˝ch hmot zv˝öÌ provoz v ulici
V Ladech.
PanÌ Vitvarov· podÏkovala vöem, kte¯Ì se
podÌleli na spoleËenskÈ akci ñ v˝lov rybnÌku Br˘dek. AtmosfÈra byla v˝born·.
Na z·vÏr panÌ starostka podÏkovala panÌ
VitvarovÈ za organizaci a pr˘bÏh z·jezdu
senior˘ do KutnÈ Hory. Z·jezd se dle odezvy vöem lÌbil. Informovala, ûe na jaro 2013
M» pl·nuje pro seniory dalöÌ v˝let.
❄ ❄ ❄
20. ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA
Zased·nÌ zastupitelstva se konalo dne 19.11.2012 od 17. hodiny v Bar·ËnickÈ rychtÏ
v HrnË̯Ìch a bylo ukonËeno v 19:20 hod. Z˙Ëastnili se vöichni ËlenovÈ zastupitelstva,
hostem byl pan ¯editel Zä V Ladech pan Mgr. Jaroslav St¯eötÌk i obËanÈ nejen z naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.
STANOVENÕ PERIODICITY KONKURZŸ
PRO V›BÃR ÿEDITELE Mä A Zä
PanÌ starostka poû·dala p¯edkladatele mÌstostarostku panÌ Vitvarovou o p¯ednesenÌ d˘vodovÈ zpr·vy. PanÌ Vitvarov· vysvÏtlila, ûe
materi·l je p¯edkl·d·n na z·kladÏ ustanovenÌ ß 166 odst. 3 ñ ökolskÈho z·kona, kdy
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
v pr˘bÏhu poslednÌch 6 mÏsÌc˘ pracovnÌho
pomÏru ¯editele ökoly nebo ökolskÈho za¯ÌzenÌ na dobu urËitou, nejpozdÏji vöak 3 mÏsÌce p¯ed jeho skonËenÌm, m˘ûe z¯izovatel
vyhl·sit konkurs na ¯editele ökoly nebo ¯editele ökolskÈho za¯ÌzenÌ pro dalöÌ obdobÌ.
MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov je z¯izovatelem
6/2012
3
RADNICE
Mä Na P¯ÌËnÈ mezi a Zä V Ladech. NavrûenÈ usnesenÌ zavazuje z¯izovatele k pravidelnÈmu vyhlaöov·nÌ konkurz˘.
PanÌ Vitvarov· p¯edloûila n·vrhu usnesenÌ,
ve kterÈm Zastupitelstvo M» Praha-äeberov:
1) Stanovuje pravidelnÈ vyhlaöov·nÌ konkurzu na ¯editele Mä a Zä dle ustanovenÌ
odst. 3, ß166, z·kona 561/2004 Sb. o p¯edökolnÌm, z·kladnÌm, st¯ednÌm, vyööÌm odbornÈm a jinÈm vzdÏl·nÌ (ökolsk˝ z·kon),
v platnÈm znÏnÌ.
2) Ukl·d· starostce mÏstskÈ Ë·sti Ing. Pet¯e
VenturovÈ zajistit pravidelnÈ vyhlaöov·nÌ
konkurzu na ¯editele Mä a Zä dle ustanovenÌ odst. 3, ß166, z·kona 561/2004 Sb. o p¯edökolnÌm, z·kladnÌm, st¯ednÌm, vyööÌm odbornÈm a jinÈm vzdÏl·nÌ (ökolsk˝ z·kon),
v platnÈm znÏnÌ.
PanÌ starostka p¯ivÌtala pana ¯editele z·kladnÌ ökoly Mgr. St¯eötÌka, kterÈho poû·dala,
aby se k p¯edloûenÈmu bodu zastupitelstva
vyj·d¯il.
Pan St¯eötÌk vystoupil s tÌm, ûe na Zä V Ladech nastoupil v roce 2008 a tedy se na nÏj
zmÏna z·kona vztahuje. Vzhledem k tomu,
ûe pr·ce na zdejöÌ ökole ho bavÌ, snaûÌ se
o fungov·nÌ ökoly tak, aby byla maxim·lnÌ
spokojenost jak û·k˘ tak i rodiˢ, bude se
o konkurz uch·zet. VÏ¯Ì tomu, ûe pr·ci odvedl a odv·dÌ. VÌ, ûe je vyhl·öenÌ konkurzu
pro nÏj komplikace, ale takÈ vÌ, ûe tyto komplikace k pr·ci ¯editele pat¯Ì, aby si kaûd˝
svoji pr·ci obh·jil.
D·le v diskuzi vystoupila ¯editelka mate¯skÈ ökoly panÌ Hrub·, kter· zastupitel˘m p¯ipomnÏla, ûe vöem rozeslala pÌsemnÈ materi·ly ñ stanoviska z odborn˝ch Ëasopis˘ ñ
ke konkurz˘m na ¯editele ökol, tyto materi·ly vöak nikdo neprojednal. D·le se domnÌv·, ûe vyhlaöovat konkurzy je nehospod·rnÈ, je neetickÈ vystavovat ¯editele takov˝m
situacÌm a vyhl·öenÌm konkurzu je v nejistotÏ nejen ¯editel, ale i person·l a rodiËe.
NelÌbÌ se jÌ, ûe konkurzy se budou vyhlaöo4
vat v naöÌ malÈ mÏstskÈ Ë·sti, kdy velkÈ M»
konkurzy nevyhlaöujÌ ñ nap¯i. Praha 11,
Kunratice).
Za ve¯ejnost v diskuzi:
PanÌ Adjei (äeberov) ñ RodiËe jsou toho
n·zoru, ûe ¯editelka Mä vykon·v· svoji funkci dob¯e a p¯edala starostce M» petici rodiˢ proti odvol·nÌ panÌ ¯editelky HrubÈ.
Pan äkrdleta (äeberov) vyj·d¯il pochybnost
ke konkurz˘m, kdo d·v· lh˘ty na vyhlaöov·nÌ konkurz˘, kdo bude konkurzy platit.
Pan Mencl (äeberov) vznesl dotaz, zda je d˘vod, proË chce z¯izovatel konkurzy vyhl·sit.
Zastupitel pan Kastner oponoval, ûe s·m
vykon·v· pr·ci ¯idiËe a musÌ pravidelnÏ absolvovat testy na z·kladÏ z·kona a tÌm vlastnÏ takÈ obhajuje pravidelnÏ svoji pr·ci.
Pan äkrdleta oponoval, ûe ve ökolskÈm z·konÏ nenÌ d·no, ûe vyhlaöov·nÌ konkurz˘
je povinnÈ. ÿeditel je hodnocen sv˝m okolÌm, rodiËi, z¯izovatel nenÌ odbornÌk, kvalita se hodnotÌ podle odvedenÈ pr·ce.
PanÌ äteflovÈ (äeberov) unik· podstata vyhlaöov·nÌ konkurz˘.
MÌstostarostka panÌ Vitvarov· panÌ äteflovÈ
odpovÏdÏla, ûe podstatou je obh·jit si svoji
pr·ci, funkci. PanÌ Vitvarov· sama je ¯ÌdÌcÌm pracovnÌkem a pravidelnÏ si svoji pr·ci obhajuje. Vyhl·öenÌm konkurzu se ¯editelÈ neodvol·vajÌ. Naopak zastupitelÈ vϯÌ,
ûe jak pan ¯editel Zä, tak panÌ ¯editelka Mä
se do konkurzu p¯ihl·sÌ.
PanÌ Brabcov· (HrnË̯e) upozornila na z·sadnÌ problÈm rodiˢ v Mä HrnË̯e. ProblÈm je spojen s panÌ uËitelkou v tÈto ökolce. O ¯eöenÌ tohoto problÈmu poû·dali jak
panÌ ¯editelku, tak i panÌ starostku s nulov˝m v˝sledkem.
Do diskuze vstoupila mÌstostarostka panÌ
Archalousov·, kter· vysvÏtlila, ûe z¯izovatel m· omezenÈ kompetence k pedagogickÈmu hodnocenÌ ¯editel˘ a proto je konkurznÌ komise sloûena z odbornÌk˘ z »eskÈ
ökolnÌ inspekce, odboru ökolstvÌ MHMP a
Ti hodnotÌ kvalitu ¯editel˘.
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
RADNICE
Zastupitelka a souËasnÏ ¯editelka mate¯skÈ
ökoly se ohradila, ûe sice v konkurznÌ komisi odbornÌci jsou, ale rozhodnutÌ jako takovÈ je na z¯izovateli.
Pan äkrdleta zastupitele upozornil na V˝klad p¯echodn˝ch ustanovenÌ k novele ß 166
ökolskÈho z·kona Ministerstva ökolstvÌ Ë.
900/2012-20.
PanÌ Adjei za svoji rodinu vyj·d¯ila spokojenost se z·kladnÌ ökolou v äeberovÏ.
Pan Hejl (Vestec) se p¯ipojil k rodiˢm a
vyj·d¯il spokojenost.
Spokojenost vyj·d¯ila i panÌ Plachtov· (äeberov).
Zastupitel pan Paroulek vznesl dotaz na finanËnÌ v˝daje, spojenÈ s vyhl·öenÌm konkurzu.
MÌstostarostka panÌ Archalousov· vysvÏtlila, ûe finanËnÌ v˝daje spojenÈ s konkurzem
je pouze poötovnÈ.
Po diskuzi panÌ starostka p¯eËetla navrûenÈ
usnesenÌ, kterÈ zastupitelÈ jednohlasnÏ,
mimo panÌ HrubÈ, schv·lili. PanÌ Hrub· hlasovala protin·vrhu usnesenÌ.
FINANCOV¡NÕ SLUéBY ÑROZVOZ
JÕDEL SENIORŸMì, ZABEZPE»OVAN…
SPOLE»NOSTÕ JIHOMÃSTSK¡
SOCI¡LNÕ, A. S.
ZabezpeËenÌ rozvozu obÏd˘ senior˘m je
pravidelnou a osvÏdËenou ËinnostÌ samospr·vy v soci·lnÌ oblasti mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. Pro mÏstskou Ë·st tuto sluûbu
zajiöùuje spoleËnost JihomÏstsk· soci·lnÌ, a. s.
Senio¯i, kte¯Ì stravu odebÌrajÌ ñ cca 6ñ7 senior˘ (poËet str·vnÌk˘ se mÏsÌËnÏ mÏnÌ,
nap¯. v p¯ÌpadÏ hospitalizace senior˘ v nemocnici, atd) Cena za jeden obÏd je v souËasnÈ dobÏ 59 KË. N·klady spojenÈ s dopravou tÈto stravy senior˘m hradÌ mÏstsk·
Ë·st JihomÏstskÈ soci·lnÌ, a. s.
N·vrh usnesenÌ nahrazuje vöechny ostatnÌ
usnesenÌ souvisejÌcÌ se stravov·nÌm senior˘
a vyjasÚuje pozici mÏstskÈ Ë·sti, JihomÏst-
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
skÈ soci·lnÌ a obËan˘ z pohledu placenÌ
n·klad˘ spojen˝ch s danou sluûbou.
⁄PRAVA ZÿIZOVACÕCH LISTIN
PÿÕSPÃVKOV›CH ORGANIZACÕ Mä
NA PÿÕ»N… MEZI 186 A Zä V LADECH 6
S d˘vodovou zpr·vou sezn·mila p¯ÌtomnÈ
panÌ Archalousov·.
Po konzultaci s org·ny Magistr·tu hl. m.
Prahy je p¯edkl·d·n n·vrh ˙pravy z¯izovacÌch listin Mä a Zä v Ël·nku VI. VymezenÌ
majetku. Z formulace v souËasnÈ z¯izovacÌ
listinÏ nenÌ z¯ejmÈ, jestli by budovy Zä a
Mä nemÏly mÌt tyto p¯ÌspÏvkovÈ organizace v inventu¯e. Tato ˙prava tedy zp¯esÚuje
vztah z¯izovan˝ch PO k nemovitÈmu majetku, kter˝ je jim z¯izovatelem zap˘jËen,
nikoli svϯen. ⁄prava tedy odstraÚuje moûnÈ nejasnosti p¯i v˝kladu ustanovenÌ Ël·nku VI. VymezenÌ majetku. OstatnÌ ustanovenÌ z¯izovacÌch listin se nemÏnÌ.
PanÌ starostka v tÈto souvislosti poû·dala
¯editele Zä a ¯editelku Mä o p¯ed·nÌ inventur movitÈho majetku za rok 2012 do
10.1.2013.
ROZPUäTÃNÕ »¡STI REZERVNÕHO
FONDU Mä NA PÿÕ»N… MEZI 186,
PRAHA 4
PanÌ ¯editelka mate¯skÈ ökoly Marta Hrub·
poû·dala o rozpuötÏnÌ Ë·sti rezervnÌho fondu ve v˝öi 121 tisÌc KË.
ZastupitelÈ jednohlasnÏ, vËetnÏ panÌ HrubÈ, schv·lili rozpuötÏnÌ Ë·sti rezervnÌho fondu do provoznÌho rozpoËtu Mä Na P¯ÌËnÈ
mezi 186, Praha 4 v souladu s n·vrhem panÌ
¯editelky, tedy na:
ï Sluûby ñ 20 tis. KË
ï N·kup myËky n·dobÌ ñ 14 tis. KË
ï N·kup laminovaËky a folie ñ 5 tis. KË
ï N·kup hraËek materi·lu ñ 18 tis. KË
ï N·kup podloûek na leh·tka ñ 24 tis. KË
ï Vyvloûkov·nÌ komÌnu ñ 40 tis. KË
ï Celkem tedy 121 tis. KË.
6/2012
5
RADNICE
STANOVISKO K PRODEJI POZEMKU
PARC. ». 1521/1 A POZEMKU
PARC. ». 1522/1 V K. ⁄. äEBEROV
Odbor evidence, spr·vy a vyuûitÌ pozemku
Magistr·tu hl. m. Prahy poû·dalo mÏstskou
Ë·st Praha-äeberov o stanovisko k ˙platnÈmu p¯evodu pozemk˘ parc. Ë. 1521/1 a
1522/1 k. ˙. äeberov O tyto pozemky poû·dala MHMP, jako vlastnÌka, spoleËnost
PREDistribuce, a. s., Jedn· se o pozemky,
kterÈ se nach·zejÌ v uzav¯enÈm are·lu transformovny Chodov.
SpoleËnost PREDistribuce se s obdobnou
û·dostÌ obr·tila i na M» Praha-äeberov, kter· se t˝k· pozemk˘ ve svϯenÈ spr·vÏ mÏstskÈ Ë·sti. I tyto pozemky jsou v uzav¯enÈm
prostoru trasformovny. V souËasnÈ dobÏ je
zpracov·v·n znaleck˝ posudek. Po zpracov·nÌ znaleckÈho posudku bude z·mÏr prodeje zve¯ejnÏn.
ZastupitelÈ schv·lili souhlasnÈ stanovisko
k tomuto z·mÏru prodeje.
DODATEK »ÕSLO 1 KE SMLOUVÃ
O DÕLO ZE DNE 30.5.2011
NA ZHOTOVENÕ PROJEKTOV…
DOKUMENTACE A ZAJIäTÃNÕ
INéEN›RSK… »INNOSTI STAVBY
Z¡KLADNÕ äKOLA äEBEROV
N·vrh dodatku navazuje na dosud hotovÈ
pr·ce, kterÈ jsou zcela dokonËeny. V souËasnÈ dobÏ je vypsanÈ ve¯ejnÈ projedn·nÌ
dokumentace pro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ.
Dokumentace pro stavebnÌ povolnÌ je jiû
takÈ zcela hotova. é·dost o vyd·nÌ stavebnÌho povolenÌ jiû byla pod·na, ale vzhledem k dosud neukonËenÈmu ˙zemnÌmu ¯ÌzenÌ nem˘ûe plynule pokraËovat.
P¯edkl·dan˝ n·vrh dodatku nemÏnÌ v˝öi financÌ, kterÈ se platÌ, ale pouze upravuje lh˘ty splatnosti jednotliv˝ch dÌlËÌch plnÏnÌ a
takÈ z·sadnÏ upravuje p¯ÌpadnÈ sankce za
neplnÏnÌ p¯edmÏtu smlouvy a dodatku.
Na z·kladÏ diskuze panÌ äteflovÈ, pana
Vohnouta a pana Mencla se zastupiteli, panÌ
6
starostka se souhlasem zastupitel˘ tento bod
zased·nÌ odloûila.
SMLOUVA O SPOLUPR¡CI
A UZAVÿENÕ BUDOUCÕ SMLOUVY
KUPNÕ S FIRMOU PRAéSK¡
PLYN¡RENSK¡ DISTRIBUCE, A. S.,
SE SÕDLEM U PLYN¡RNY 500, 145 00
PRAHA 4
Toto uzav¯enÌ smlouvy o spolupr·ci a uzav¯enÌ budoucÌ kupnÌ smlouvy ¯eöÌ p¯Ìpravu
a realizaci stavby s n·zvem ÑV˝stavba plynovodu pro odbÏrnÈ mÌsto u ul. K HrnË̯˘m, Praha 4 - äeberovì. Jedn· se o budoucÌ plynovodnÌ p¯Ìpojku pro budoucÌ stavbu
novÈ z·kladnÌ ökoly na pozemku parc. ËÌslo 564/3 k. ˙. äeberov. Touto smlouvou takÈ
spoleËnost Praûsk· plyn·rensk· Distribuce,
a. s. podmiÚuje svÈ vyj·d¯enÌ k projektovÈ
dokumentaci pro stavebnÌ ¯ÌzenÌ tÈto stavby.
STATUT ZAMÃSTNANECK…HO FONDU
MÃSTSK… »¡STI PRAHA-äEBEROV
N·vrh Statut zamÏstnaneckÈho fondu je
zastupitelstvu p¯edkl·d·n na z·kladÏ ustanovenÌ ß 5 z·kona 250/2000 Sb., o rozpoËtov˝ch pravidlech ˙zemnÌch rozpoËt˘,
v platnÈm znÏnÌ. ⁄zemnÌ samospr·vn˝ celek a svazek obcÌ m˘ûe z¯izovat penÏûnÌ
fondy a to pro konkrÈtnÌ ˙Ëely nebo bez ˙ËelovÈho urËenÌ. Fond je navrûen jako ˙Ëelov˝ a jeho zdrojem je rozpoËet mÏstskÈ Ë·sti
Praha-äeberov.
Fond byl zastupiteli schv·len.
UZAVÿENÕ SMLOUVY O SMLOUVÃ
BUDOUCÕ O ZÿÕZENÕ VÃCN…HO
BÿEMENE NA POZEMKU PARC. ».
571/170 K. ⁄. äEBEROV VE PROSPÃCH
I. C. P. GROUP, S. R. O. SE SÕDLEM
NA JEZERCE 14, 140 00 PRAHA 4
BudoucÌ opr·vnÏn˝ je investorem a budoucÌm vlastnÌkem stavby prodlouûenÌ podtlakovÈho kanalizaËnÌho ¯adu, prodlouûenÌ el.
vedenÌ NN, prodlouûenÌ STL plynovodnÌho
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
RADNICE
¯adu, prodlouûenÌ vodovodnÌho ¯adu, prodlouûenÌ sdÏlovacÌho vedenÌ a prodlouûenÌ komunikace na pozemku parc. Ë. 571/
170 k. ˙. äeberov, kter˝ je ve svϯenÈ spr·vÏ mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. Z·mÏr na
z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene byl vyvÏöen na
˙¯ednÌ desce od 5.10.2012 do 22.11.2012
nebyly k nÏmu pod·ny p¯ipomÌnky.
V podstatÏ se jedn· o sÌtÏ k soukromÈmu
pozemku. Jedn· se o prodlouûenÌ ulice KarfÌkova.
Uzav¯enÌ smlouvy o smlouvÏ budoucÌ o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene je navrûeno za jednor·zovou ˙platu 5000 KË bez DPH za kaûdou p¯Ìpojku.
TakÈ tento n·vrh byl sch·len.
UZAVÿENÕ SMLOUVY O SMLOUVÃ
BUDOUCÕ O ZÿÕZENÕ VÃCN…HO
BÿEMENE NA POZEMKU PARC. ». 979
K. ⁄. äEBEROV VE PROSPÃCH PAVLA
KLUZ¡KA, K LIPIN¡M 1700/11, 143 00
PRAHA 4
BudoucÌ opr·vnÏn˝ je investorem a budoucÌ vlastnÌkem plynovodnÌ p¯Ìpojky pro stavbu rodinnÈho domu na vlastnÌm pozemku
parc. Ë. 1167 k. ˙. äeberov. P¯Ìpojka je pl·nov·na na pozemku parc. ËÌslo 979 k. ˙.
äeberov, kter˝ je ve svϯenÈ spr·vÏ mÏstskÈ
Ë·sti Praha-äeberov v ulici OsvÏtov·. Z·mÏr na z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene byl vyvÏöen od 22.10.2012 do 7.11.2012 a nebyly
k nÏmu pod·ny p¯ipomÌnky.
Uzav¯enÌ smlouvy o smlouvÏ budoucÌ o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene je navrûeno za jednor·zovou ˙platu 5000 KË bez DPH.
N·vrh smlouvy byl schv·len.
RŸZN…, INFORMACE PANÕ STAROSTKY
Pan Vohnout vznesl dotaz proË naöe komunikace opravuje po¯·d stejn· firmy Inpros,
proË se nedÏlajÌ elektronickÈ ve¯ejnÈ zak·zky? ñ VÏtöinu v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌ na komunikace vyhlaöuje odbor mÏstskÈho investora. PanÌ starostka odpovÏdÏla, ûe ve¯ejnÈ
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
zak·zky, vöechny, kterÈ zad·v· naöe mÏstsk· Ë·st jsou zve¯ejÚov·ny na naöÌ ˙¯ednÌ
desce a panu Vohnoutovi ani dalöÌm osob·m nikdo nebr·nÌ se do tÏchto ¯ÌzenÌ takÈ
p¯ihl·sit. Je na zv·ûenÌ, vzhledem k n·vrhu
rozpoËtu na rok 2013, zda bude ekonomicky v˝hodnÈ, zad·vat ve¯ejnÈ zak·zky elektronickou aukcÌ, neboli zda ve¯ejn· zak·zka nap¯. za 100 tis. KË nebude v˝hodnÏjöÌ
bez n·klad˘ souvisejÌcÌch s aukcÌ.
PanÌ äteflov· upozornila na skl·dku proti
Stavgazi. D·le vznesla dotaz, proË se k v˝jimeËnÏ p¯Ìpustn˝m stavb·m nevyjad¯uje
zastupitelstvo ñ dotaz zodpovÏdÏl pan tajemnÌk, kter˝ panÌ äteflovÈ vysvÏtlil, ûe systÈm vyjad¯ov·nÌ je takov˝, kdy panÌ starostka m· z¯Ìzenou stavebnÌ komisi, kter· se
vyjad¯uje ke vöem stavebnÌm vÏcem a d·v·
panÌ starostce doporuËenÌ. Stavby z·sadnÏ
v˝znamnÈ jsou do zastupitelstva.
Pan Mencl upozornil, ûe v ulici V Ladech
r·no parkujÌ auta v blÌzkosti k¯iûovatky
K HrnË̯˘m ◊ V Ladech, kdy vznik· velmi
nep¯ehledn· situace a hrozÌ tam kolize ñ
v ulici V Ladech bude novÈ znaËenÌ ñ ûlut·
Ë·ra.
PanÌ Hrub· poû·dala o z·sah MÏstskÈ policie na VackovÏ, kde se zabydleli bezdomovci.
Po vyËerp·nÌ vöech bod˘ zased·nÌ zastupitelstva pozvala panÌ starostka vöechny na
Mikul·öskou, kter· se kon· 4.12.2012 od
17 hodin v tÏlocviËnÏ z·kladnÌ ökoly. Mate¯sk· ökolka i z·kladnÌ ökola si Mikul·öskou
dÏlajÌ pro svÈ dÏti.
PanÌ starostka d·le podÏkovala panÌ StangelovÈ za aukci zvoneËk˘, kdy se vybralo
vÌce neû 3000 KË. Tuto akci organizuje SdruûenÌ rodiˢ a p¯·tel z·kladnÌ ökoly v äeberovÏ.
6/2012
Petra Venturov·,
starostka
7
RADNICE
NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze vÏtöinou zaËÌn· v 17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti
v äeberovÏ (K HrnË̯˘m 160), podruhÈ v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu 805).
Zased·nÌ jsou kon·na pouze v p¯ÌpadÏ, ûe se naplnÌ obsahovÏ jejich pl·novan˝ program.
Pokud nenÌ program zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na ˙¯ednÌ desce, zased·nÌ se nekon·.
ï V dobÏ uz·vÏrky Zpravodaje nebyly zn·my termÌny na rok 2013.
Program najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu, minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ,
na ve¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝ch
v˝vÏsk·ch tu a tam rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.
Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu: www.seberov.cz/index.php?deska
Petra Venturov·, starostka
UD¡LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel˘
SNÕH, ZIMNÕ ⁄DRéBA KOMUNIKACÕ A CHODNÕKŸ
V·ûenÌ spoluobËanÈ,
jiû koncem roku 2010, kdy doölo k velkÈmu spadu snÏhu, jsme p¯ijali opat¯enÌ, kter· v·m pouze nÌûe znovu zve¯ejnÌme. Nejen na z·kladÏ uvedenÈho roku a p¯Ìvalu
snÏhu jsme poû·dali Magistr·t hl. m. Prahy, aby vÏtöinu naöich chodnÌk˘ za¯adil do
kategorie, kter· se v zimnÌm obdobÌ neudrûuje. Neznamen· to, ûe se hlavnÌ chodnÌky
nebudou udrûovat, nicmÈnÏ i vy sami musÌte svoji obuv a ch˘zi p¯izp˘sobit danÈmu
stavu chodnÌk˘, pop¯ÌpadÏ v obytn˝ch zÛn·ch stavu vozovek.
Posloupnost ˙drûby komunikacÌ:
ï V Ladech ñ k z·kladnÌ ökole
ï Pod rozvodnou ñ k mate¯skÈ ökole äeberov
ï K SafinÏ, U ökolky ñ k mate¯skÈ ökole
HrnË̯e
ï ChodnÌk podÈl hlavnÌ komunikace äeberov, HrnË̯e
ï OstatnÌ vedlejöÌ komunikace soubÏûnÏ
äeberov, HrnË̯e
ChodnÌky se udrûujÌ v p¯ÌpadÏ vÏtöÌho
mnoûstvÌ snÏhu pouze na jednÈ stranÏ vo8
zovky. V p¯ÌpadÏ nutnosti pouûÌvejte sch˘dnou stranu chodnÌku.
ChodnÌky se nebudou udrûovat (na z·kladÏ vyhl·öky hl. m. Prahy) z d˘vodu nemoûnosti ˙drûby komunikace soubÏûnÏ s ˙drûbou p¯ilehlÈho chodnÌku a oplocenÌ vaöich
nemovitostÌ, pop¯ÌpadÏ budou udrûovat
omezenÏ v r·mci dan˝ch kapacit, na tÏchto ˙secÌch:
äeberov: Pouchova, Mezi poli, Za Prodejnou, Musilova, Na Bab·ch.
HrnË̯e: K Obo¯e, BÏl·skova, BaboËkov·,
éluù·skova, Louck·, Chocholova, Roithova,
Engelova, GoË·rova, PleËnikova, Hypömanova.
Komunikace bude pluhov·na a z·roveÚ na
tÏchto ˙secÌch bude podle pot¯eby prov·dÏn posyp (inertnÌ materi·l). é·d·me
VäECHNY ÿIDI»E o ohleduplnost p¯i parkov·nÌ s ohledem na zachov·nÌ pr˘jezdnosti
techniky pro ˙klid snÏhu (2,5 m ñ ne pouze
pro osobnÌ vozidlo).
V p¯ÌpadÏ, ûe nebude zachov·n profil pro
pr˘jezd vozidel zimnÌ ˙drûby, nebude ko-
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
RADNICE
munikace uklizena do dalöÌho v˝jezdu tÈto
techniky. é·d·me takÈ ¯idiËe vozidel zaparkovan˝ch ÑceloroËnÏì na ve¯ejn˝ch komunikacÌch, aby sv· vozidla zaparkovali na svÈ
pozemky, abychom mohli ˙drûbu prov·dÏt.
V mnoha p¯Ìpadech se bohuûel st·v·, ûe
vaöe vozidla br·nÌ jakÈkoliv ˙drûbÏ.
V ulici V Ladech, prosÌme vöechny ¯idiËe,
aby v zimnÌm obdobÌ neparkovali trvale p¯es
noc na ulici, pop¯ÌpadÏ aby st·li na stranÏ,
kter· nep¯ilÈh· na chodnÌk. é·d·me takÈ
¯idiËe, aby neparkovali a nezastavovali p¯i
v˝jezdu z ulice V Ladech na hlavnÌ komu-
nikaci, znemoûÚujÌ v˝hledu a plynulosti
dopravy.
Pokud si odhazujete snÌh ze sv˝ch vjezd˘,
p¯ÌpadnÏ dvork˘ apod. NEH¡ZEJTE SNÕH
DO VOZOVKY, ale do bok˘, do zelenÏ.
ProjÌûdÏjÌcÌ zimnÌ ˙drûba v·m jej jinak samoz¯ejmÏ nahrne zpÏt.
Vöem uk·znÏn˝m ¯idiˢm a chodc˘m, majitel˘m nemovitostÌ, kte¯Ì pom·hajÌ s ˙drûbou, dÏkuji za pomoc i trpÏlivost.
Petra Venturov·,
starostka
❄ ❄ ❄
ROZPO»ET NA ROK 2013
V·ûenÌ spoluobËanÈ,
v dobÏ po uz·vÏrce bude zastupitelstvo naöÌ
mÏstskÈ Ë·sti schvalovat n·vrh rozpoËtu,
kter˝ je ovlivnÏn zejmÈna skuteËnostÌ, kolik n·m HMP p¯erozdÏlÌ financÌ na rok 2013,
tedy jak· je v˝öe dotace z MHMP v˘Ëi mÏstsk˝m Ë·stem.
V letoönÌm roce dost·v· naöe M» zhruba
o 100 tis. KË mÈnÏ, neû v roce p¯edch·zejÌcÌm. Co vöak m· dalöÌ negativnÌ dopad na
n·ö rozpoËet je skuteËnost, ûe v letoönÌm
roce probÏhla novela z·kona o RozpoËtovÈm urËenÌ danÌ, na kterÈ vydÏlali menöÌ
obce, jelikoû majÌ jistotu min. 9500 KË/obyvatele, ale rozhodnÏ na tÈto novela prodÏlala Praha, kter· p¯iöla o cca miliardu korun. Tento negativnÌ dopad se projevil i na
v˝öi financÌ, kterÈ se p¯erozdÏlovali mÏstsk˝m Ë·stem. Bohuûel s jiû zmÌnÏnou novelou probÏhla i novela ökolskÈho z·kona,
kter· n·m znemoûÚuje rozpoËtovat na p¯ÌötÌ
rok neinvestiËnÌ n·klady na û·ky, coû v naöem p¯ÌpadÏ Ëinilo cca 200 tis. KË celkem
za vöechny û·ky Mä a Zä s trval˝m pobytem mimo ˙zemÌ hl. m. Prahy. Celkem tedy,
dÌky zmÌnÏnÈ novela, p¯iöla mÏstsk· Ë·st
o 300 tis. KË. To vöak nenÌ jedin· öpatn·
zpr·va. NiûöÌ p¯Ìjem do rozpoËtu hl. m. Prahy znamen·, ûe je i mÈnÏ penÏz na investiZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
ce, konkrÈtnÏ nap¯. na rekonstrukce komunikacÌ, v˝stavbu deöùov˝ch i splaökov˝ch kanalizacÌ. Celkem v rozpoËtu hl. m. Prahy je
v kapitole urËenÈ pro investice do tzv. technickÈ vybavenosti 200 mil. KË pro vöech 57
mÏstsk˝ch Ë·stÌ. V re·lu to pak znamen·,
ûe na nÏkterÈ mÏstskÈ Ë·sti se nedostane
v˘bec a na jinÈ ano. O tom, na kterÈ se
dostane, rozhoduje Rada hl. m. Prahy. KonkrÈtnÏ m· na starosti technickou vybavenost
n·mÏstek prim·tora pan Ing. Pavel Richter.
Pokud tedy budete chtÌt pomoci, piöte mu
na jeho email, pop¯ÌpadÏ poötou na magistr·t. Pan radnÌ zde byl na podzim na prohlÌdce stavu mÌstnÌch komunikacÌ, zejmÈna jsem ho vzala do ulice Lipensk·, p¯esto
jsem jej nedok·zala p¯esvÏdËit o havarijnÌm
stavu tÈto komunikace. SdÏlil mi, ûe na ˙zemÌ hl. m. Prahy jsou jinÈ priority a komunikace, kterÈ jsou v horöÌm stavu. Proto by
velmi pomohla i vaöe pomoc a vaöe upozornÏnÌ na dan˝ stav.
N·vrh rozpoËtu na rok 2013, vËetnÏ n·vrh˘ rozpoËtu na rok 2013 z¯Ìzen˝ch organizacÌ bude Zastupitelstvo M» Praha-äeberov
schvalovat na svÈm letoönÌm poslednÌm
zased·nÌ v pondÏlÌ 17.12.2012. RozpoËet
byl zve¯ejnÏn v tomto znÏnÌ s doporuËenÌm
finanËnÌho v˝boru k jeho schv·lenÌ:
6/2012
9
RADNICE
10
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
RADNICE
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
6/2012
11
RADNICE
12
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
RADNICE
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
6/2012
13
RADNICE
14
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
RADNICE
Petra Venturov·, starostka
❄ ❄ ❄
ANKETA
V ¯ÌjnovÈm ËÌsle Zpravodaje probÏhla anketa na tÈma doprava, klidovÈ zÛny. Vöem, kte¯Ì
se z˙Ëastnili, dÏkujeme. Do doby uz·vÏrky nebyla anketa vyhodnocena. JejÌ v˝sledky v·m
p¯ineseme v dalöÌm ËÌsle Zpravodaje.
❄ ❄ ❄
POZV¡NKA NA I. PRODEJNÕ CHARITNÕ V›STAVU: UMÃLCI MEZI N¡MI
⁄vodem bych chtÏla podÏkovat panu KarlÌkovi z HrnË̯, kterÈho na z·kladÏ aukce zvon˘ (v reûii panÌ StangelovÈ), napadlo uspo¯·dat dalöÌ charitativnÌ akci ñ umÏlci mezi n·mi.
Jedn· se o prvnÌ prodejnÌ v˝stavu mÌstnÌch
umÏlc˘ a milovnÌk˘ umÏnÌ. V˝stava se uskuteËnÌ v pr˘bÏhu mÏsÌce b¯ezna roku 2013. DÌla
budou vystavena v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch, pop¯ÌpadÏ na dalöÌch vybran˝ch ve¯ejnÏ p¯Ìstupn˝ch mÌstech po p¯edchozÌ dohodÏ
s majiteli nemovitostÌ (nap¯. kostel, vestibul Zä
apod.).
Na v˝stavÏ se mohou presentovat mÌstnÌ umÏlci sv˝mi dÌly, nebo milovnÌci umÏnÌ, kte¯Ì vÏnujÌ umÏleck˝ p¯edmÏt do tÈto charitativnÌ
akce.
Na v˝stavu budou za¯azena dÌla vybranÈ komisÌ jmenovanou starostkou mÏstskÈ Ë·sti.
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
P¯ijÌm·ny budou dÌla z oblasti malby, grafiky,
fotografie, socha¯stvÌ a keramiky a dÌla tÏmto
v˝tvarn˝m oblastem blÌzk·.
ProsÌme tv˘rce nebo d·rce dÏl aby se v p¯ÌpadÏ z·jmu p¯ihl·sili pÌsemnÏ nebo elektronicky s tÌm, ûe v p¯ihl·öce uvedou jmÈno, adresu, telefon p¯ÌpadnÏ email, n·zev dÌla, p¯ÌpadnÏ oblast umÏleckÈ tvorby, velmi d˘leûitÈ je
doloûit k p¯ihl·öce charakteristiku dÌla, jeho
rozmÏry, p¯ÌpadnÏ v·hu. Pro prvotnÌ v˝bÏr dÏl
je nutnÈ p¯edloûit jeho fotografii a p¯edpokl·danou na tÈto charitativnÌ v˝stavÏ realizovatelnou cenu.
P¯ihl·öky je moûnÈ zasÌlat na adresu: MÏstsk·
Ë·st Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00
Praha 4, nebo doruËit osobnÏ tamtÈû, je moûnost p¯ihl·öku zaslat i elektronicky na adresu
[email protected] P¯ihl·öky je nutno
6/2012
15
Z NAäÕ »TVRTI
oznaËit heslem ÑumÏlci mezi n·miì. P¯ihl·öky je nutno podat nejpozdÏji do 31.1.2013,
prvnÌ kolo v˝bÏru bude provedeno do
6.2.2013, druhÈ kolo v˝bÏru a fyzickÈ p¯evzetÌ dÏl (vzhledem k moûnosti v˝stavnÌ plochy),
bude ukonËeno do 28.2.2013. TermÌn vernis·ûe bude zve¯ejnÏn do konce mÏsÌce ˙nora 2013.
Jedn· se o charitativnÌ akci, proto bude 60 %
v˝tÏûku urËen pro podporu naöÌ nejmladöÌ
generace. Zb˝vajÌcÌch 40 % obdrûÌ tv˘rce
nebo d·rce dÌla s tÌm, ûe i tuto Ë·stku bude
moûno vÏnovat tentokr·t na podporu Ëinnosti
senior˘.
TÏöÌme se na z·jem p¯Ìznivc˘ umÏnÌ jak ze
strany tv˘rc˘, tak ze strany p¯Ìznivc˘ Ëi mecen·ö˘.
Petra Venturov·,
starostka
Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012
V·ûenÌ spoluobËanÈ,
pr˘bÏûnÏ Zpravodaj informuje, kter˝ odpad pat¯Ì do velkoobjemov˝ch kontejner˘, kter˝
do bioodpadu, kter˝ p¯Ìmo do sbÏrnÈho dvora.
V dobÏ uz·vÏrky Zpravodaje jsme nemÏly termÌny potvrzeny MHMP, proto m˘ûe dojÌt ke
zmÏnÏ termÌnu p¯istavenÌ kontejner˘. V takovÈm p¯ÌpadÏ bychom v·s o tÈto skuteËnosti
informovali pomocÌ v˝vÏsek.
PÿISTAVENÕ VELKOOBJEMOV›CH KONTEJNERŸ
Pozor ñ zmÏna v Ëase p¯istavenÌ: VelkoobjemovÈ kontejnery budou p¯istaveny od 9 do 13 h.
MÌsto
äeberov
HrnË̯e
äeberov
HrnË̯e
äeberov
HrnË̯e
»as
ulice V Ladech
ulice OsvÏtov·
ulice V Ladech
ulice OsvÏtov·
ulice V Ladech
ulice OsvÏtov·
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
12.1.
26.1.
9.3.
23.3.
11.5.
25.5.
9:00ñ13:00
9:00ñ13:00
9:00ñ13:00
9:00ñ13:00
9:00ñ13:00
9:00ñ13:00
é·d·me vöechny obËany, aby vyuûÌvali sbÏrnÈ dvory na ˙zemÌ hl. m. Prahy a nespolÈhali
se pouze na velkoobjemovÈ kontejnery.
MOBILNÕ SBÃR NEBEZPE»N…HO ODPADU NA ROK 2013
MÌsto
äeberov
HrnË̯e
HrnË̯e
äeberov
HrnË̯e
HrnË̯e
äeberov
HrnË̯e
HrnË̯e
16
»as
Na parkoviöti u ˙¯adu M»
P¯ed h¯bitovem
ParkoviötÏ u Bar·ËnickÈ rychty
Na parkoviöti u ˙¯adu M»
P¯ed h¯bitovem
ParkoviötÏ u Bar·ËnickÈ rychty
Na parkoviöti u ˙¯adu M»
P¯ed h¯bitovem
ParkoviötÏ u Bar·ËnickÈ rychty
6/2012
Ëtvrtek 7.3.2013
Ëtvrtek 7.3.2013
Ëtvrtek 7.3.2013
Ëtvrtek 30.5.2013
Ëtvrtek 30.5.2013
Ëtvrtek 30.5.2013
Ëtvrtek 29.8.2013
Ëtvrtek 29.8.2013
Ëtvrtek 29.8.2013
18:00ñ18:20
17:30ñ17:50
17:00ñ17:20
18:00ñ18:20
17:30ñ17:50
17:00ñ17:20
18:00ñ18:20
17:30ñ17:50
17:00ñ17:20
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
Z NAäÕ »TVRTI, äKOLSTVÕ A DÃTI
Informace z MÏstskÈ policie
Velice r·di bychom v·s upozornili, ûe doölo k v˝mÏnÏ str·ûnÌk˘ v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti a jiû
zde nep˘sobÌ pan Klepsch, ale jeho kolega pan ZdenÏk Majer. SluûebnÌ telefonnÌ ËÌslo
p¯evzal po panu Klepschovi.
MÏstsk· policie hl. m. Prahy
ObvodnÌ ¯editelstvÌ Praha 11
Markuöova 1555/18
Praha 4 -Chodov
Tel.: 222 025 674
http://www.praha11.cz/cs/mestska-policie/
Kontakty na jednotliv· pracoviötÏ:
OperaËnÌ st¯edisko ñ NONSTOP
Tel.: 222 025 674, 222 025 675
E-mail: [email protected]
P¯estupkovÈ oddÏlenÌ
POñ»T: 8:00ñ12:00, 13:00ñ19:00
P¡: 8:00ñ12:00
Tel.: 222 025 671, 222 025 672
E-mail: [email protected]
Kontakty na str·ûnÌky MP Praha-äeberov:
Floss Petr
608 913 924
»ern˝ Jan
606 540 871
äùastn˝ AntonÌn
605 500 317
Majer ZdenÏk
606 593 382
Zpr·viËky ze ökolky
Koncem ¯Ìjna probÏhla
v naöÌ ökolce p¯edn·öka
na tÈma ÑP˘da nad zlatoì. P·n z ekologickÈho
centra EKODOMOV n·s
spoleËnÏ se sv˝m kamar·dem krtkem sezn·mil
se ûivotem v p˘dÏ. Mohly jsme si hlÌnu osahat a
pod zvÏtöovacÌm sklem porovnat, co vöechno m˘ûeme v p˘dÏ najÌt. éÌûaly, stonoûky,
ploötice, larvy, ko¯Ìnky, kamÌnky a dokonce
uû vÌme, ûe je tam i
vzduch, kter˝ nem˘ûeme vidÏt. Krtek n·m na
z·vÏr ¯ekl b·sniËku
o sobÏ, kterou jsme se
pak ve ökolce nauËily.
V listopadu n·s Ëek·
jeötÏ dalöÌ ekologick·
p¯edn·öka.
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
ZaË·tkem tohoto mÏsÌce, v listopadu,
k n·m p¯iöly dÏti
z dramatickÈho
krouûku ze Zä
Campanus, aby
n·m zahr·ly poh·dku
ÑS˘l nad zlatoì. VidÏly jsme, ûe nejen dospÏl·ci, ale i dÏti umÌ
hr·t divadlo. Vûdyù i dokonce my si zkouöÌme nÏjakou poh·dku zahr·t. MalÈ herce
jsme odmÏnily potleskem a bonbony. Na
opl·tku jsme jim takÈ zazpÌvaly a p¯ednesly b·sniËky.
Pozvaly jsme je, aby
k n·m zase nÏkdy p¯iöly.
6/2012
Vaöe dÏti
z Mä äeberov
17
äKOLSTVÕ A DÃTI
PODZIMNÕ V›LET RYBI»EK A MOT›LKŸ
SLŸ“ATA NA PODZIMNÕM V›LETÃ
Snad jedin˝ sluneËn˝ den z celÈho t˝dne
byla pr·vÏ st¯eda, kdy jsme se vydaly na polodennÌ v˝let. CÌlem byl z·mek v MnÌöku
pod Brdy. I kdyû je nedalekou Prahy, trvala
cesta dÈle, protoûe n·s zdrûela velk· kolona kamion˘. Nezkazilo n·m to ale n·ladu,
Ëas jsme vyplnily svaËinou a jezenÌm sladkostÌ. Z okna autobusu jsme pozorovaly
barevnÈ stromy, kopce, ¯eku Vltavu, konÏÖ
NejvÏtöÌm z·ûitkem z celÈ cesty byla jÌzda
dlouh˝m tunelem.
Po nÏjakÈ chvilce se p¯ed n·mi
vyloupl sluncem
zalit˝ z·mek
s jeho t¯emi vÏûemi. (Jak jsme
se pozdÏji dozvÏdÏly, Ëtvrtou vÏû mu odnesl Ëert.) Na n·dvo¯Ì na n·s Ëekaly naöe pr˘vodkynÏ. Na
RybiËky Ëertice Brdice a na Mot˝lky Ëertovsk· babiËka. Provedly n·s z·meck˝mi
pokoji, kde jsme vidÏly, jak se ûilo p¯ed 100
lety. Zavedly n·s i do dÏtskÈho pokoje
s hraËkami z·meck˝ch dÏtÌ. V dalöÌ mÌstnosti byly loutky v ûivotnÌ velikosti. Princezna
s princem, kr·l, vÌly, vodnÌk i ËarodÏjnice
s Ëertem, co ukradl tu vÏû. Z·vÏrem prohlÌdky jsme vidÏly nep¯ebernÈ mnoûstvÌ panenek obleËen˝ch do historick˝ch i souËasn˝ch kost˝m˘.
Pr˘vodkynÏ se s n·mi rozlouËily v dÌlniËce,
kde jsme si vyrobily pro rodiËe r·meËek
s fotografiÌ z·mku. Zb˝val n·m jeötÏ nÏjak˝
Ëas do odjezdu. Proöly jsme se parkem i po
n·mÏstÌ MnÌöku. Cestou posbÌraly do ökolky
na v˝stavku kaötany, posilnily se dalöÌ svaËinou a nasedly do autobusu smÏr ökolka.
V˝let se n·m moc lÌbil, vypr·vÏly jsme si
o nÏm ve ökolce a z·ûitky sdÏlovaly i doma.
T¯Ìda Sl˘Úat se tÏöila na st¯edu 17. ¯Ìjna.
R·no dÏti p¯iöly do Mä s baù˘ûky. Pani kucha¯ka MÌöa jim do nich dala dobrou svaËinku a hur· do autobusu. UËitelky ozn·mily panu ¯idiËi cÌl cesty ñ z·mek v MnÌöku
pod Brdy. P¯i pozorov·nÌ p¯Ìrody cesta rychle utekla. Zanedlouho jsme zastavili u z·mku. DÏti se nejprve rozebÏhly k z·meckÈ
kaönÏ, kde naötÏstÌ chybÏla voda a tak se
u laviËek alespoÚ nasvaËily. Odtud jsme öli
na n·dvo¯Ì a po zakoupenÌ vstupenek jsme
absolvovali prohlÌdku z·mku s milou Ëertici. Na z·mku byl ËertÌk BrdeËek a jeûibaba. DÏti obdivovaly starod·vnÈ koupelny,
öaty, n·bytek. NejvÌce je vöak zaujala mÌstnost pln· panenek v dobovÈm obleËenÌ, kterÈ bylo uöito ruËnÏ. Pak n·s Ëekala v˝tvarn· dÌlniËka, kde si dÏti vyrobily na pam·tku
obr·zek s pohledem MnÌöku. PanÌ uËitelky
udÏlaly p·r fotek, dÏti si zaskotaËily na n·dvo¯Ì a v z·meckÈ zahradÏ. DÏtem vytr·vilo a byly zvÏdavy co jim panÌ kucha¯ka MÌöa
p¯ipravila dobrÈho k obÏdu. Tak uû zb˝valo najÌt si sv˘j autobus a rychle se s panÌ
uËitelkou Irenkou, Olinkou a JaniËkou vr·tit zpÏt do HrnË̯skÈ ökolky.
Vaöe RybiËky a Mot˝lci
ze äeberova
18
Jana Dojavov·,
uËitelka Mä HrnË̯e
❄ ❄ ❄
VÕKEND SE äKOLKOU V JIZERK¡CH
Na vÌkend s dÏtmi ze ökolky jsme se vöichni moc tÏöili. Uû ve Ëtvrtek jsme si p¯ipravili pot¯ebnÈ vÏci a jelikoû pl·novan˝ vÌkend
mÏl b˝t v duchu ryt̯˘ a princezen, neopomnÏli jsme takÈ ryt̯skou v˝zbroj pro kluky
a ÑprinceznovskÈ öatyì pro mÏ.
V p·tek jsme p¯ijeli mnohem d¯Ìve neû
vöichni ostatnÌ a bohuûel pröelo a tak jsme
z˘stali v naöem pokojÌku a hr·li si a navlÈkali kor·lky pro princezny a kamar·dy.
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
äKOLSTVÕ A DÃTI
Pak jsme zjistili, ûe uû p¯estalo pröet, tak
jsem se vydali do okolÌ na proch·zku a nezapomnÏli jsme ani vyzkouöet d¯evÏnÈ dÏtskÈ h¯iötÏ.
PostupnÏ p¯ijÌûdÏli kamar·di s rodiËi, zaËÌnalo b˝t veseleji, aû jsme se vöichni seöli na
naöÌ prvnÌ spoleËnÈ veËe¯i.
Po veËe¯i jsme vöichni öli do ÑspoleËenskÈ
mÌstnostiì, kde n·m teta Jana povÏdÏla, co
n·s Ëek· a na co se m·me tÏöit. Dostali jsme
kr·snÈ zpÏvnÌËky a hned jsme si spoleËnÏ
zazpÌvali.
V sobotu dopoledne si dÏti, ale i j· vyrobily
svÈho konÌËka, daly jsme mu jmÈno a vöem
se konÌci povedli!!
Pak jsme vöichni vyrazili do lesa, kde n·s
Ëekala ˙ûasn· hra v lese. DÏti se probÏhaly, lepily samolepky a byly nadöenÈ.
Po obÏdÏ jsme mÏli voln˝ program, nÏkte¯Ì
öli na proch·zku, nÏkte¯Ì se vydali na kolech Ëi bruslÌch k nedalekÈ p¯ehradÏ Josef˘v D˘l. VeËer jsme zpÌvali a tancovali.
V nedÏli r·no pröelo, ale n·ladu n·m to
nezkazilo. Vöichni jsme si öli zazpÌvat, zatancovat, mÏli jsme i koÚskÈ z·vody s p¯ek·ûkami a dokonce jsme si pohr·li i s pad·-
kem, dÏti se v nÏm povozily a nejen dÏti,
ale i n·ö pejsek LumpÌk, kter˝ n·s cel˝ vÌkend doprov·zel, byl r·d, ûe je ve spoleËnosti tak ˙ûasn˝ch Ñkamar·d˘ì ñ dÏtÌ i dospÏl·k˘.
Nakonec dÏti vyrobily vlastnÌho ÑlÈtajÌcÌhoì
draka, kaûd˝ byl jin˝ a vöichni draci byli
n·dhernÌ.
Pak jsme si jeötÏ dohromady zazpÌvali pÌsniËky, kterÈ jsme se o vÌkendu nauËili, rozlouËili jsme se a rozjeli se do naöich domov˘.
MusÌm ¯Ìct, ûe se mnÏ, m˝m dÏtem i pejskovi LumpÌkovi vÌkend s kamar·dy moc a
moc lÌbil. Ani se n·m nechtÏlo dom˘, jak
jsme byli nadöenÌ!
Bylo skvÏlÈ poznat blÌûe nejen dÏti, ale i
rodiËe a panÌ uËitelky a uûÌt si spoleËnÈ
chvÌle plnÈ legrace, her, pÌsniËek a ostatnÌch radov·nek.
Moc dÏkujeme tetÏ JanÏ za to, jak si vöe pro
n·s skvÏle p¯ichystala!!!
A uû se tÏöÌme na nÏjakÈ dalöÌ spoleËnÈ setk·nÌ!!!
Kuba, MatÏj,
mamka, taùka Podhorsk˝
❄ ❄ ❄
V¡NO»NÕ ZPR¡VI»KY
Každý rok za šera
Přichází k nám příšera.
černá je a rohatá,
od hlavy k patě chlupatá.
V jedné ruce vidličku,
ve druhé velkou metličku.
Nezbedníci bojte se,
zadeček vám natřese.
SlyöÌte? To uû ¯inËÌ ¯etÏzy Ëert˘, cinkajÌ zvoneËky andÏl˘ a uû slyöÌme i v·noËnÌ zvonÏnÌ. Ned· se nic dÏlat, ale je to tady. P¯esnÏ
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
jako vloni a p¯edloni, tak i letos si dÏl·me
starosti s v·noËnÌm ˙klidem, peËenÌm v·noËnÌho cukrovÌ a nejhoröÌ starosti ñ ËÌm
naöe nejbliûöÌ obdarovat. Zd· se n·m, ûe
v obchodech je vÏcÌ spousta, ale zrovna nic
pro n·s, co by n·m padlo do oka. Nakonec
to ale vöichni zvl·dneme a na ätÏdr˝ den
budeme p¯ipraveni.
D¯Ìve neû nadeöel adventnÌ Ëas jsme ve t¯ÌdÏ Mot˝lk˘ zaûili noc svÏt˝lek, odv·ûnÈ dÏti
ve ökolce p¯enocovaly. O tÈto kouzelnÈ noci
si budete moc p¯eËÌst v dalöÌm p¯ÌspÏvku.
Pro rodiËe p¯edökol·ku probÏhla koncem
6/2012
19
äKOLSTVÕ A DÃTI
listopadu beseda s psycholoûkou a speci·lnÌ pedagoûkou. RodiËe mÏli spoustu dotaz˘ ohlednÏ vstupu a v˝bÏru Zä.
PovÌd·nÌ probÌhalo v p¯ÌjemnÈm prost¯edÌ
u k·vy, Ëaje a dobr˘tek, kterÈ maminy p¯inesly.
S p¯Ìchodem prvnÌ adventnÌ nedÏle jsme si ve ökolce vytvo¯ili v·noËnÌ atmosfÈru ñ vyzdobili okna,
opr·öili jsme nejr˘znÏjöÌ v·noËnÌ dekorace a naaranûovali ve t¯Ìd·ch.
Jako kaûd˝ rok jsme p¯edv·noËnÌ Ëas zah·jili Mikul·ösk˝mi
dÌlnami, kde si dÏti spoleËnÏ se
sv˝mi rodiËi, sourozenci a prarodiËi vytvo¯ily r˘znÈ dekorace. DÌlny se st·vajÌ i p¯Ìjemnou p¯ÌleûitostÌ k popovÌd·nÌ s ostatnÌmi.
DÏti bÏhem prosince otev¯ou vr·tka do svÏta
snÏnÌ, budou si vypr·vÏt o Ëertech, Mikul·-
öi a andÏlech, ty je takÈ navötÌvÌ a nÏËÌm
mal˝m urËitÏ obdarujÌ a moûn· nezbedy trochu pok·rajÌ. Budeme se spoleËnÏ p¯ipravovat na v·noËnÌ posezenÌ s rodiËi. To znamen·, ûe se z n·s stanou herci a reûisȯi a
budeme p¯ipravovat pÌsniËky, b·sniËky, hry pro m·my a t·ty.
UvidÌme v·noËnÌ poh·dku v pod·nÌ divadla Neklid, uûijeme si v·noËnÌ nadÌlku a to uû bude do
ätÏdrÈho dne sch·zet p·r okamûik˘.
UûÌvejte v·noËnÌ pohodu, odhoÔte na chvÌli vöechny starosti a radujte se sv˝mi blÌzk˝mi.
HezkÈ p¯edv·noËnÌ i v·noËnÌ chvÌle, hodnÏ zdravÌ a pohody v novÈm roce 2013 V·m
p¯eje cel˝ kolektiv mate¯skÈ ökoly.
Z·kladnÌ ökola V Ladech
ZPR¡VY ÿEDITELE äKOLY
V·ûenÌ rodiËe, milÌ û·ci,
p¯edv·noËnÌ Ëas je pro ökolu velice specifickÈ obdobÌ. BlÌûÌ se konec kalend·¯nÌho
roku s obdobÌm adventu, rozjÌm·nÌ a bilancov·nÌ, co n·m p¯inesl uplynul˝ Ëas. Z·roveÚ je to doba po prvnÌm ËtvrtletÌ ökolnÌho
roku, kdy se proces v˝uky rozbÌh· na plnÈ
obr·tky, kr·tce je p¯ibrzdÏn p¯es v·noËnÌ
pr·zdniny a neû se û·ci vzpamatujÌ, je tu
konec pololetÌ. Dovolte mi kr·tkÈ ohlÈdnutÌ.
Od z·¯Ì probÏhlo mnoho t¯ÌdnÌch akcÌ. Za
vöechny bych zmÌnil Ñk¯eslo pro hostaì
v prvnÌ t¯ÌdÏ, kde se panÌ uËitelce poda¯ilo
zapojit rodiËe do n·vötÏv ve t¯ÌdÏ a sdÌlenÌ
jejich vzpomÌnek na dobu ökolnÌ doch·zky.
20
Kaûd· t¯Ìda plnÌ sv˘j t¯ÌdnÌ program. äkola
je vyzdobena pracemi û·k˘. V listopadu
probÏhly individu·lnÌ konzultace û·kñuËitelñrodiË, kde û·ci zhodnotili svoji pr·ci za
uplynulÈ mÏsÌce. Nebylo to pro nÏ jednoduchÈ. P¯ipravit si materi·ly a hledat, kde
bych se mohl zlepöit, je opravdu n·roËnÈ.
R·d bych na tomto mÌstÏ podÏkoval uËitel˘m, za tuto ËasovÏ n·roËnou formu hodnocenÌ û·k˘. Naöi uËitelÈ umÌ spojit z·jem
dÏtÌ s modernÌm pojetÌm v˝uky, p¯in·öejÌ
kreativitu a zÌskali pozornost sv˝ch û·k˘.
PouûÌv·nÌ t˝dennÌch pl·n˘ se stalo pevnou
souË·stÌ pl·nov·nÌ hodnocenÌ a informov·nÌ
rodiˢ o dÏnÌ ve ökole. PravidelnÈ vyuûÌv·nÌ fotodokumentace ze ökolnÌch akcÌ je p¯ÌstupnÈ na naöich pr˘bÏûnÏ aktualizovan˝ch
internetov˝ch str·nk·ch.
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
äKOLSTVÕ A DÃTI
V r·mci ˙silÌ o zÌsk·nÌ prost¯edk˘ na po¯ÌzenÌ ökolnÌho zvonu probÏhl sbÏr papÌru a
aukce zvoneËk˘. é·ci postupnÏ plnÌ ˙koly
a zÌsk·vajÌ informace o historii zvona¯stvÌ.
Vzhledem k öirokÈ nabÌdce sluûeb pro rodiËe a vst¯ÌcnÈ komunikaci s ve¯ejnostÌ n·m
byla potvrzena platnost certifik·tu RodiËe
vÌt·ni. äkola se zajÌm· o n·zory rodiˢ.
V·ûÌme si vöech p¯ipomÌnek a dve¯e jsou
pro v·s vûdy otev¯enÈ.
UvedenÈ skuteËnosti, spolu s modernÌm
nadstandardnÌm z·zemÌm, ˙tuln˝m rodinn˝m prost¯edÌm, rozvÌjÌ mÌstnÌ tradici ökolstvÌ a vytv·¯Ì z naöÌ ökoly vyjÌmeËnÈ mÌsto,
kam se dÏti tÏöÌ a cÌtÌ se zde dob¯e.
Za vöÌm co nabÌzÌme, stojÌ ˙silÌ vöech zamÏstnanc˘ ökoly, kte¯Ì se podÌlÌ na jejÌm
˙spÏönÈm fungov·nÌ. VϯÌm, ûe oceÚujete
jejich vst¯Ìcn˝ postoj a pracovnÌ nasazenÌ.
St·tnÌ spr·va dlouhodobÏ nevytv·¯Ì pro ökolstvÌ stabilnÌ prost¯edÌ. Neust·le se musÌme
vyrovn·vat se zmÏnami z·kon˘, vyhl·öek
a se sniûov·nÌm finanËnÌch prost¯edk˘ na
platy i na pom˘cky. Spolu se stoupajÌcÌ n·roËnostÌ na kvalitu vzdÏl·v·nÌ, kter· je na
uËitele a û·ky kladena, klesajÌ finanËnÌ prost¯edky, kterÈ st·t na z·kladnÌ ökoly vyËleÚuje. NenÌ snadnÈ se se vöemi tÏmito turbulencemi v ËeskÈm ökolstvÌ vyrovnat.
P¯esto vϯÌm, ûe rok 2013 bude pro naöi
ökolu dalöÌm rokem ˙spÏönÈho smϯov·nÌ
ke kvalitÏ v˝uky a spokojenosti û·k˘, rodiˢ i zamÏstnanc˘.
V·m vöem p¯eji v tomto adventnÌm Ëase
jmÈnem celÈ ökoly p¯ÌjemnÈ dny prostÈ shonu, Ëas na Vaöi rodinu a klidnÈ proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘.
Na sam˝ z·vÏr bych si V·s dovolil pozvat
na v·noËnÌ vystoupenÌ naöich û·k˘.
Jaroslav St¯eötÌk,
¯editel ökoly
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
1. TÿÕDA
Podzim nakoukl i do prvnÌ t¯Ìdy a jeötÏ neû
n·s zcela zahltÌ adventnÌ Ëas, ËtenÌ adventnÌch p¯ÌbÏh˘ a p¯Ìpravy na v·noËnÌ vystoupenÌ, stihli jsme toho opravdu mnoho. Ve
ökolnÌch dovednostech jsme asi nejv˝raznÏji pokroËili ve ËtenÌ a psanÌ. VÏtöina z n·s
bezpeËnÏ pozn·v· vöechna pÌsmena velkÈ
tiskacÌ abecedy, a tak se pouötÌme do ËtenÌ
nejen izolovan˝ch vÏt, ale i p¯ÌbÏh˘ a poh·dek, kterÈ n·s opravdu bavÌ.
Vyzkouöeli jsme si, jakÈ je to b˝t spisovatelem knihy ñ napsali jsme svou verzi poh·dky Kocour v bot·ch, v˝sledek je k nahlÈdnutÌ ve vestibulu ökoly. Nezah·leli jsme ani
jako ilustr·to¯i, dÌky naöÌm oblÌben˝m knih·m vÌme, jak vypad· ob·lka knihy, a tak
jsme vytvo¯ili vlastnÌ n·vrh a to k p¯ÌbÏhu,
kter˝ jsme mÏli moûnost vidÏt v divadle
Reduta ÑJackie and the Giantì. Kdyû uû jsme
u divadla, to bylo pro n·s opravdu velk˝m
z·ûitkem. Nejen, ûe bylo v angliËtinÏ a my
jsme mu rozumÏli, ale proto, ûe bylo hodnÏ z·bavnÈ a my si uûili pÏkn˝ kulturnÌ z·ûitek.
Ani poËÌt·nÌ nenÌ pro n·s problÈm, sËÌt·me
a odËÌt·me do deseti a to nejen na pap̯e,
ale i s pomocÌ kostek na koberci nebo dÌky
krok˘m kdekoli jinde. BavÌ n·s stavÏt r˘znÈ prostorovÈ stavby, luötit hlavolamy a ¯eöit netradiËnÌ ˙lohy. PokraËuje takÈ n·ö miniprojekt ÑK¯eslo pro hostaì, na podzim n·s
navötÌvil pan Melzer a my se dozvÏdÏli informace o EgyptÏ, jeho historii, kultu¯e i
souËasn˝ch vykop·vk·ch. OblÌbenou knihou naöeho hosta je TajemstvÌ hlavolamu,
ËtenÌ to bylo napÌnavÈ. Druh˝m hostem byla
panÌ Katka Havlenov·, kter· kromÏ knih
spisovatele a v˝tvarnÌka ZdeÚka Milera p¯inesla s sebou i zv̯·tka ñ tak blÌzk· p¯Ìtomnost kr·lÌËk˘, pejsk˘, morËat a jeûka vzbudila u n·s ve t¯ÌdÏ velkÈ nadöenÌ. PokraËuje
naöe spolupr·ce s nejstaröÌmi û·ky ñ p·ù·ky, za zmÌnku urËitÏ stojÌ jejich perfektnÏ
p¯ipraven˝ program halloweensk˝ch oslav
6/2012
21
äKOLSTVÕ A DÃTI
nebo naöe stÌnovÈ p¯edstavenÌ ÑO kocourovi, kter˝ faleönÏ zpÌvalì. A jak˝ bude u n·s
adventnÌ Ëas? Nechte se p¯ekvapit v dalöÌm
Zpravodaji.
PanÌ uËitelka Barbora Kosinov·
a prvÚ·Ëci
❄ ❄ ❄
2. TÿÕDA
Dany: J· proûil divnÈ dobrodruûstvÌ, protoûe hroznÏ mixujeme hodiny. Ale je to cool.
A tÏöÌm se na konzultace. A tÏöÌm se, aû
n·m p·ù·ci p¯ipravÏj program na Mikul·öe.
Na plav·nÌ mi je v bazÈnu trochu zima.
A hroznÏ hroznÏ se tÏöÌm na matematiku.
A tÏöÌm se na pr·zdniny. A douf·m, ûe to
bude hodnÏ hodnÏ hodnÏ hodnÏ hodnÏ lehk˝ v matematice, i kdyû to umÌm, protoûe
aù to je rychl˝. A hudebka je dobr·.
Dami·n: J· jsem se nad tÌm zamyslel a zjistil jsem, ûe jsem dobrej, v prvouce ûe mi to
jde. Ale musim uznat, ûe nÏco mi jde a nÏco
mi nejde. Ale je hlavnÌ, ûe mi skoro vöechno jde. Bylo by horöÌ, kdybych neumÏl nic.
Ale to uû je jedno, kdyû ËlovÏk nic nevÌ, tak
nesmÌ ztr·cet nadÏji, protoûe potom to je
öpatn˝. Ale kdyû ËlovÏk neztr·cÌ nadÏji, tak
to je dob¯e. No to je jedno, teÔ se vr·tÌm.
TeÔka byla p¯est·vka. P·tou hodinu k n·m
p¯ijdou Ëtvrù·ci. A j· se tÏöÌm, ale douf·m,
ûe n·s nebudou zlobit. Aû za chvÌli bude
matematika, tak padnu z tÏch p¯Ìklad˘. Snad
to nÏjak p¯eûiju, v˘bec na to nem˘ûu pomyslet. PanÌ uËitelka ¯ekla, ûe budeme cviËit na besÌdku a zkouöet z b·sniËky. A to je
ta b·sniËka, kterou jsme se mÏli nauËit do
devÌti dn˘, to je docela hodnÏ, ûe jo? A tedy,
jak jsem ¯Ìkal, ûe se uËÌme na besÌdku, ta
pÌseÚ se jmenuje ÑByla cesta, byla uölapan·ì. Ale nem˘ûu v·m ji zazpÌvat, protoûe
je hroznÏ dlouh·. A teÔ uû zazvonilo, takûe konËÌm, na shledanou.
Kryötof: J· se tÏöÌm na v·noËnÌ p¯edstavenÌ.
Douf·m, ûe ho nezkazÌme.
MÌöa: Na konzultacÌch jsem se o sobÏ dozvÏdÏl, ûe mi öla pÌsemn· pr·ce z prvouky.
22
Ondra: J· jsem ve ökole proûil Halloween.
BavÌ mÏ vöe, kromÏ Ëeötiny. Jenom v pondÏlÌ m·me jednu hodinu a Ëtvrt, protoûe
m·me plav·nÌ. A v tÏlocviËnÏ bude v·noËnÌ besÌdka a na ni se tÏöÌm.
Vojta: Na konzultacÌch jsem se dozvÏdÏl,
ûe jsem moc öikovnej a ûe si musÌm hodnÏ
vϯit. HodnÏ mi jde matematika, psanÌ, v˝tvarka, pÌsanka Ö prostÏ mi toho hodnÏ jde.
Dokonce toho hodnÏ oslavujeme, nap¯Ìklad
Halloween, V·noce a dalöÌ oslavy. V pondÏlÌ jezdÌme plavat a v˘bec se neuËÌme. Po
ökole v druûinÏ m·me f˘ru krouûk˘. Naöe
panÌ uËitelka je ta nejlepöÌ panÌ uËitelka na
svÏtÏ.
Danielka: MÏ bavÌ plav·nÌ v BabicÌch a kdyû
prvouku smÌch·me s v˝tvarnou. J· se ve
ökole tÏöÌm na v·noËnÌ besÌdku. Bavilo mÏ,
jak jsme dÏlali lampiony s druh·kama a Ëtvrù·kama.
Adam: V matematice po¯·d nÏco dÏl·me,
to je dobr˝ !!! Ale v ËeötinÏ po¯·d postupujem. A v hudebnÌ v˝chovÏ zpÌv·me po¯·d.
V pondÏlÌ m·me plav·nÌ.
Deniska: ChtÏla bych, aby pan ¯editel prohl·sil, abychom mÏli dvacet dnÌ volna. LÌbilo se mi, kdyû jsme öli do p·tÈ t¯Ìdy a mÏli
jsme Halloween. Nem˘ûu se doËkat, aû
bude besÌdka.
Lucka: Jeli jsme na anglickÈ divadlo. NejvÌc mÏ bavÌ hudebka. NetÏöim se na konzultace. UrËitÏ mi panÌ uËitelka na konzultacÌch ¯ekne, ûe se snaûÌm. Ale moc se na
konzultace netÏöÌm. Douf·m, ûe mi panÌ
uËitelka ¯ekne, ûe mi jde matika lÌp neû
v prvnÌ t¯ÌdÏ. V matice mi jde spousta vÏcÌ.
DÏlali jsme i strom, na kterÈm bylo listÌ. NejvÌc mÏ bavÌ hodina tÏlocviku a jeötÏ mÏ bavÌ
plav·nÌ. BavÌ mÏ rozcviËka na plav·nÌ.
V matice mÏ bavilo, jak jsem drûela övihadla. Douf·m, ûe na vysvÏdËenÌ dostanu
samÈ jedniËky.
Tom: P¯·l bych si rok volna. J· jsem se na
konzultacÌch dozvÏdÏl, ûe jsem dobr˝ û·k.
Pak jsem se jeötÏ dozvÏdÏl, ûe se musÌm
zlepöit v prvouce.
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
äKOLSTVÕ A DÃTI
JaniËka: J· jsem se o sobÏ na konzultacÌch
dozvÏdÏla, ûe jsem dobr· a ûe se musÌm
zlepöit v psanÌ. Jsem na sebe trochu p¯ÌsnÏjöÌ v tom psanÌ. Matika mi jde, i panÌ uËitelka ¯ekla to samÈ. Kdyû jsem dostala prvouku, tak jsem nevÏdÏla, jakou zn·mku si m·m
zvolit. TÏöÌm se na dalöÌ konzultace. M·ma
¯ekla, ûe jsem se zlepöila. MÏ se ta konzultace lÌbila. PanÌ uËitelka na konzultacÌch
byla hodn· a vtipn·.
P·ja: J· se tÏöÌm na ökolu v p¯ÌrodÏ. Loni
jsme jeli na Richtrovy boudy, v prvouce jsme
chodili podle mapy. NÏkdy v lednu jedeme
do knihovny.
Eliöka: J· bych zmÏnila panÌ uËitelku. PanÌ
uËitelka mi ¯ekla, co mÏ bavÌ nejvÌc, a j·
jsem ¯ekla v˝tvarku.
RÌöa: My se uËÌme ve ökole v matematice
öipky a mÏli jsme Halloween. Budeme mÌt
besÌdku a bude snÌh a j· budu Kryötofa koulovat. Ale zp·tky k tÈmatu, my se obËas spojÌme se 3. a 4. t¯Ìdou. J·, Kryötof i Tom bychom chtÏli rok volna.
Martin: B·l jsem se na konzultace, ale pak
to bylo dobr˝. DozvÏdÏl jsem se, ûe panÌ
uËitelka ¯Ìkala, ûe jsem dobr˝ v matematice. PanÌ uËitelka mÏ pochv·lila z pÌsemnÈ
pr·ce z prvouky. V˝tvarka byla super!!!
PanÌ uËitelka Eva Partykov·
a druh·ci
❄ ❄ ❄
3. TÿÕDA
Je za n·mi jiû t¯etÌ mÏsÌc ökoly. Na naöÌ n·mo¯nickÈ plavbÏ jsme navötÌvili jiû t¯i ostrovy: DraËÌ hnÌzdo, Z·¯ÌcÌ drahokam a ObliËej smrti. Na kaûdÈm z nich jsme pozn·vali a uËili se novÈ vÏci. DozvÏdÏli jsme se
t¯eba, jak ûil Kryötof Kolumbus a jak se mu
poda¯ilo objevit Ameriku, a to dÌky tomu,
ûe si Kryötof Kolumbus zapisoval vöechny
svÈ poznatky do lodnÌho denÌku. Proto i my
jsme si zaloûili lodnÌ denÌky, do kter˝ch si
zapisujeme svÈ z·ûitky a objevy. Na ostrovÏ jsme takÈ naöli nÏkolik poklad˘, t¯eba
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
st¯ÌbrnÈ kameny nebo malÈ polöt·¯ky ñ pro
kaûdÈho jeden. A tak m˘ûeme pohodlnÏ
sedÏt jak v lavici, tak i p¯i pr·ci v prostoru
t¯Ìdy. Na polöt·¯ky jsme si po¯Ìdili povlaky
a spoleËnÏ jsme si je ve t¯ÌdÏ batikovali.
TakÈ jsme se ale po¯·dnÏ uËili. VÌme, co je
mapa a pl·n, dÌky vrstevnicÌm umÌme najÌt
nejlepöÌ trasu na v˝let. NauËili jsme se sËÌtat a odËÌtat pod sebou a n·sobit jako IndovÈ, takûe uû dok·ûeme n·sobit t¯eba miliony. V ËeötinÏ uû koneËnÏ p¯iöla na ¯adu
vyjmenovan· slova, na kter· jsme se uû tak
dlouho tÏöili. Na co nesmÌme zapomenout
je plav·nÌ, kde se uËÌme spr·vnÏ plavat kraul
nebo sk·kat öipky. Je to sice velk· d¯ina, ale
taky velk· z·bava.
A na co se m˘ûeme tÏöit d·l? T¯eba na p¯Ìpravu na V·noce a p¯edv·noËnÌ zvyky ñ
v˝robu adventnÌho vÏnce, peËenÌ sladk˝ch
dobrot nebo zpÌv·nÌ koled. A samoz¯ejmÏ
takÈ na v·noËnÌ p¯edstavenÌ, na kterÈ jsme
se jiû zaËali p¯ipravovat. Jak se n·m to vyda¯Ì, se m˘ûete p¯ijÌt podÌvat.
PanÌ uËitelka VÏra Koudelkov·
a t¯eù·ci
❄ ❄ ❄
4. TÿÕDA
Listopad je za n·mi a kdyû se ohlÈdneme
zpÏt, vidÌme za sebou spoustu pr·ce. Tento
mÏsÌc byl pln˝ zajÌmav˝ch aktivit, nap¯.
jsme ˙spÏönÏ dokonËili t¯ÌdnÌ projekty ñ
Mapa a SluneËnÌ soustava, navötÌvili jsme
planet·rium, v p¯·telskÈ atmosfȯe jsme
zhodnotili naöi ËtvrtletnÌ pr·ci na individu·lnÌch konzultacÌch apod.
Aktu·lnÏ pracujeme na tÈmatech SlovanÈ,
Horniny a mezin·rodnÌm projektu ÑIíll send
you a Christmas cardÖì. Spolu s n·mi se
˙ËastnÌ tohoto projektu jeötÏ tyto zemÏ: Polsko, Rumunsko, Velk· Brit·nie, Francie, Litva a dalöÌ. Vz·jemnÏ si vymÏnÌme ruËnÏ
vyrobenÈ v·noËnÌ pohlednice. V r·mci projektu n·s p¯ÌötÌ t˝den Ëek· virtu·lnÌ p¯edstavenÌ naöÌ ökoly a komunikace se zahraniËnÌmi û·ky dÌky prost¯edÌ TwinSpace.
6/2012
23
äKOLSTVÕ A DÃTI
Douf·me i v dlouhodobÏjöÌ spolupr·ci. Pr·ce n·s bavÌ, tÏöÌ n·s, ûe smysluplnÏ vyuûÌv·me cizÌ jazyk, kterÈmu se uËÌme.
PanÌ uËitelka Sandra Hol·kov·
a Ëtvrù·ci
❄ ❄ ❄
5. TÿÕDA
V p·tek 19.10. p¯ipravili p·ù·ci pro prvÚ·Ëky Ëten·¯skou dÌlnu jejÌmû z·vÏrem byla
dramatizace p¯ÌbÏhu. Pr·ce to nebyla v˘bec jednoduch·. Nejd¯Ìve sami p·ù·ci museli zjednoduöit p¯ÌbÏh z knihy O PermonÌcÌch, kterou Ëtou prvÚ·Ëci s panÌ uËitelkou.
Zasadit p¯ÌbÏh do jednoduch˝ch dialog˘,
nauËit se jej a pomocÌ loutek zahr·t. NejtÏûöÌ pr·ce je ale teprve Ëekala. NauËit toto
vöechno prvÚ·Ëky. Pracovali ve skupina·ch
(6 prvÚ·Ëk˘ a 4 p·ù·ci). P¯Ìprava divadla
musela b˝t hotova bÏhem dvaceti minut a
pak uû n·sledovalo samotnÈ p¯edstavenÌ
jednotliv˝ch skupin. DÏti se p¯esunuly do
pracovny, kde za pomoci interaktivnÌ tabule byla vytvo¯ena iluze stÌnovÈho divadla.
Vöechny skupiny pojaly p¯edstvenÌ s ohromn˝m nasazenÌm. P·ù·ci podporovali prvÚ·Ëky a radili jim, co ¯Ìkat a jak se pohybovat.
Poda¯ilo se! SpoleËnÏ s prvÚ·Ëky jsme vyvodili, co bylo v tÈto pr·ci nejd˘leûitÏjöÌ ñ
spolupr·ce. Z reflexÌ p·ù·k˘ staËÌ z·vÏreËn· slova: zodpovÏdnost, kamar·dstvÌ, t˝m,
divadlo, z·bava, ˙kol, uËenÌ, respekt.
»as bÏûÌ a uËiva v p·tÈ t¯ÌdÏ je st·le dost,
proto se vÏnujeme procviËov·nÌ, ale i ovϯov·nÌ nabyt˝ch vÏdomostÌ. StÌh·me v˝ukovÈ programy nap¯Ìklad v planet·riu, ale
i bezvadnÈ anglickÈ divadelnÌ p¯edstavenÌ,
do kterÈho jsme se mohli aktivnÏ zapojit.
P¯edv·noËnÌ Ëas se pomalu a jistÏ zaËÌn· vkr·dat do naöich p¯Ìbytk˘. My jako nejstaröÌ na
ökole budeme mÌt za ˙kol uv·dÏt v·noËnÌ
vystoupenÌ a urËitÏ chceme p¯ispÏt i svou troökou do ml˝na. Moc nechceme prozrazovat,
p¯ijÔte se na n·s podÌvat ve Ëtvrtek 20.12.
v 17 h do kostela CÌrkve bratrskÈ V Ladech.
PanÌ uËitelka Lenka Beranov· a p·ù·ci
24
ANGLI»TINA
Je milÈ vidÏt naöe û·ky p¯ich·zet do ökoly
nejen s ˙smÏvem na rtech, ale i s pÏkn˝m
pozdravem. DÌky panÌ uËitelce EgemovÈ se
na dve¯Ìch ve vestibulu objevilo mnoho
pozdrav˘ v r˘zn˝ch jazycÌch: Hello, Bon
jour, Buenos dias, ZdravstvujtÏÖ a p¯edevöÌm ñ dobrÈ r·no.
S prvnÌ, druhou a p·tou t¯Ìdou jsme v listopadu navötÌvili velmi zda¯il· anglick· p¯edstavenÌ v RedutÏ. Naöe dÏti se p¯esvÏdËily,
ûe s angliËtinou nemajÌ problÈm. »asto se
zapojovaly do dÏje, p¯i p¯edstavenÌ ÑJackie
and Giantì jim dokonce vadil Ëast˝ Ëesk˝
p¯eklad.
TakÈ se n·m v tomto mÏsÌci poda¯ilo v nÏkter˝ch t¯Ìd·ch vytvo¯it kr·snÈ anglickÈ projekty: ve druhÈ t¯ÌdÏ jsme procviËovali sloveso have got ÑDescribe peopleì, ve ËtvrtÈ
t¯ÌdÏ dÏti vytvo¯ily projekt ÑIce cream landì
a v p·tÈ t¯ÌdÏ ÑSeason in my townì. SpoleËn· Ëi skupinov· pr·ce n·s moc bavÌ. P¯ijÔte
se podÌvat k n·m do ökoly a potÏöit se s n·mi.
PanÌ uËitelky Ivana ätainerov·
a Gabriela Egemov·
❄ ❄ ❄
äKOLNÕ DRUéINA
I. oddÏlenÌ
Uplynul˝mi dvÏmi mÏsÌci n·s prov·zely
dalöÌ dvÏ poh·dky z knihy Karla »apka ÑDevatero poh·dekì. V ¯Ìjnu to byla Poh·dka
psÌ, kter· se n·m moc lÌbila, protoûe byla
legraËnÌ a s nÌû jsme spojili i dalöÌ knihu
pana »apka ÑD·öeÚkuì. Ta dÏti velmi
nadchla. P¯edevöÌm pak velmi povedenÈ
veËernÌËkovÈ zpracov·nÌ, kterÈ jsme si pouötÏli za deötiv˝ch odpolednÌ. DÏti si D·öeÚku, FoxlÌka i dalöÌ psÌ hrdiny zamilovaly a
dodnes si je kreslÌ.
Listopadovou poh·dkou byla Poh·dka ptaËÌ. DÌky nÌ vÌme, ûe pt·ky nauËili lÈtat andÏlÈ, zn·me nÏkolik z·stupc˘ z ptaËÌ ¯Ìöe,
kterÈ pozn·me nejen podle obr·zku, ale i
podle jejich zpÏvu, kromÏ toho jsme si na
internetu naöli spoustu zajÌmavostÌ o jejÌch
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
äKOLSTVÕ A DÃTI
zvycÌch, nap¯. jak a kde bydlÌ, zda jsou taûnÌ Ëi st·lÌ, ËÌm se ûivÌ, kdo sedÌ na vajÌËk·ch
a mnohÈ mnohÈ dalöÌ. VÌte nap¯Ìklad, kdo
jsou ÑvÏû·ciì? »i kdo je ornitolog? Pokud
ne, zeptejte se Vaöich dÏtÌ!
KromÏ kreslen˝ch pt·Ëk˘ jsme si vyrobili
i pt·Ëky kaöÌrovanÈ, jejichû v˝roba byla velmi n·roËn· a zabrala n·m spoustu odpolednÌ, ale dÏtem se velmi povedli a teÔ
s n·mi tr·vÌ Ëas v druûinÏ.
S nadch·zejÌcÌm adventem p¯ich·zÌ i nov·
poh·dka a to tentokr·t ÑVodnick·ì. ée se
to k V·noc˘m moc nehodÌ? Ale ano, vûdyù
vodnÌci n·m pasou kapry na n·ö v·noËnÌ
st˘l! A co n·s jeötÏ v tomto ÑmokrÈmì tÈmatu Ëek·? Nechte se p¯ekvapit, zase to
bude z·bava!
Za I. oddÏlenÌ
Veronika Markov·
II. oddÏlenÌ
P¯ezimujÌ pt·ci, nebo odlÈtajÌ? I o tom jsme
si v druûinÏ povÌdali, jsme teÔ chyt¯ejöÌ a
vÌme, kter˝ pt·Ëek p¯ezimuje, a kter˝ odletÌ
na zimu do tepl˝ch krajin. TakÈ vÌme, jak
pt·Ëci z ptaËÌ poh·dky ptaËÌ zpÌvajÌ a pozn·me je.
Vyrobili jsme si ptaËÌ hnÌzdeËko a ptaËÌ
budku. Na ökolnÌ zahradu jsme povÏsili lojovou kouli a pozorujeme, jak si na nÌ pt·Ëci pochutn·vajÌ. Namalovali jsme si havrana. Z vÌËek od petlahvÌ jsme si vyrobili Ë·pa.
TakÈ si vyrobÌme loutky na poh·dku ptaËÌ a
zahrajeme si divadlo.
ChodÌme na proch·zky a pozorujeme p¯Ìrodu, sportujeme a hrajeme hry na ökolnÌm
h¯iöti a v tÏlocviËnÏ, chodÌme na multifunkËnÌ h¯iötÏ.
Pomalu se n·m ch˝lÌ ke konci listopad a
blÌûÌ se advent, na to se uû ale v druûinÏ
zaËÌn·me p¯ipravovat a vyr·bÌme adventnÌ
kalend·¯. Kaûd˝ si vyrobÌ svoji punËochu
s ËÌslem a to vöechno si sami p¯iöijeme.
V¡NO»NÕ VYSTOUPENÕ
Naöe û·ky Ëek· celoökolnÌ projekt Ñäkola
sobÏì, kter˝ bude probÌhat jako v·noËnÌ
vystoupenÌ pro rodiËe a ve¯ejnost. Kaûd·
t¯Ìda spoleËnÏ p¯ipravuje zajÌmavÈ vystoupenÌ.
Akce se uskuteËnÌ 20.12.2012 od 17 hodin
v kostele CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ.
Vöechny V·s srdeËnÏ zveme.
DobrovolnÈ vstupnÈ bude vyuûito jako p¯ÌspÏvek na po¯ÌzenÌ ökolnÌho zvonu.
❄ ❄ ❄
Z¡PIS DO PRVNÕ TÿÕDY
Z·pis bude probÌhat ve st¯edu dne 16.1.2012
od 14 do 18 hodin. Pokud vyuûijete naöÌ
zavedenÈ nabÌdky, budete se moci od 3. ledna 2013 telefonicky objednat se sv˝mi dÏtmi na konkrÈtnÌ hodinu, kdy p¯ijdete k z·pisu. TakÈ je moûnÈ od tohoto data pod·vat
v kancel·¯i ökoly û·dosti o p¯ijetÌ k z·kladnÌmu vzdÏl·v·nÌ.
Pro ökolnÌ rok 2013/2014 se bude otevÌrat
jedna prvnÌ t¯Ìda s kapacitou 24 û·k˘.
Na naöich internetov˝ch str·nk·ch
www.zsseberov.cz v nabÌdce Z¡PIS
najdete vöechny d˘leûitÈ informace. D·le
jsou zde ke staûenÌ pot¯ebnÈ formul·¯e.
Za II. oddÏlenÌ
Kl·ra Vesel·
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
6/2012
Pro dalöÌ informace o aktivit·ch ökoly
NAVäTIVTE NAäE STR¡NKY
www.zsseberov.cz
M·te z·jem lÈpe si p¯iblÌûit
atmosfÈru v naöÌ ökole?
ProhlÈdnÏte si fotogalerii na internetu.
Jaroslav St¯eötÌk, ¯editel
25
SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE
HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci
PodzimnÌ obdobÌ bylo pro n·s Bar·ËnÌky
opÏt dobou n·vötÏv a setk·nÌ. 13.10. jsme
na pozv·nÌ OB HornÈÌ MÏcholupy navötÌvili slavnostnÌ valnÈ zased·nÌ, spojenÈ
s oslavou 75. v˝roËÌ zaloûenÌ p˘vodnÌ
OB. P¯i tÈto p¯Ìleûitosti se konalo i rozvinutÌ a vyvÏöenÌ spolkovÈho praporu. Kr·sn· star· hosp˘dka ÑU »ouk˘ì jejÌû majitel je i syndikem Bar·ËnÌk˘ se brzy
zaplnila hosty z r˘zn˝ch bar·Ënick˝ch
obcÌ. Nejen projev souseda rycht·¯e R˝dla
a ostatnÌch, ale i proslov Ëlenky M⁄ Prahy 15 panÌ Marcely ätikovÈ vöechny velmi zaujal a byl odmÏnÏn srdeËn˝m potleskem. P¯i v˝padku zvukovÈ aparatury
si cel˝ s·l d˘stojnÏ zazpÌval n·rodnÌ hymnu. PÏknÈ bylo vystoupenÌ mladÈ chasy a
dojemnÈ, kdyû k mladÈmu trumpetistovi
se vöichni p¯idali s tou naöÌ ÑPÌsniËkou
Ëeskouì.
Na setk·nÌ vzdÏlavatel˘ na Veleobci,
20.10. se n·s seölo vÌc neû jindy, ale mÏli
jsme sm˘lu. Naöe setk·nÌ nebylo vËas
ohl·öeno a tak teprve po delöÌm Ëek·nÌ
venku n·s vpustili do nevytopenÈho a
neuklizenÈho s·lu.
22.10. zaËala v zrcadlovÈm s·le Bar·ËnickÈ rychty v HrnË̯Ìch v˝stava obraz˘
naöeho Ëlena, mal̯e Ladislava KulhavÈho. Vernis·û byla jako obvykle perfektnÌ.
HodnÏ nov˝ch obraz˘ a plno p¯·tel z ¯ad
mal̯˘.
Z·jezd do Polska, po¯·dan˝ 24.10. OB
Svojetice se n·m velmi lÌbil. äkoda jen,
ûe v Kudowa ZdrÛj jsme vidÏli jen rozs·hlou trûnici a ne kr·snÈ l·zeÚskÈ mÏsto, kterÈ bylo poblÌû, ale my o nÏm nic
nevÏdÏli.
26
PosvÌcensk· z·bava 27.10. ve SvojeticÌch
nemÏla chybu. 28. ¯Ìjna jsme tak jako kaûd˝ rok poloûili vÏnec u pomnÌku padl˝ch
na n·vsi a vzpomÏli 94. v˝roËÌ zaloûenÌ
Ësl. Republiky.
10.11. mÏla OB ÿÌËany jak je u nich zvykem, jako prvnÌ z II. éupy v˝roËnÌ hodnotÌcÌ sedÏnÌ. P¯ijel n·s cel˝ modr˝ Ford
a byli jsme p¯ekvapeni, ûe jejich Rychta
byla uû pln·, naklizen· a vyh¯·t·. Po
skonËenÌ jedn·nÌ zaËal soused äanda hr·t,
dvÏ zpÏvaËky se k nÏmu p¯idaly a z·bava se pÏknÏ rozbÏhla.
Naöe v˝roËnÌ hodnotÌcÌ sedÏnÌ, kterÈ jsme
ohl·sili na 12.1.2013 v naöÌ RychtÏ, se
bohuûel nem˘ûe v tento den konat. Zavolala n·m naöe panÌ starostka, tetiËka
Venturov·, ûe v tento den se kon· v atelieru volba prezidenta a dalöÌ datum volby je 26.1.2013. Naöi akci chceme p¯esunout na 19.1. ale opÏt jsme zaslechli,
ûe se data mohou mÏnit. A to uû m·me
pozv·nky.
To je pro dneöek vöe.
30.11.2012 HrnË̯e
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE
Bar·Ënick· rychta
Z¡JMOV… CENTRUM BAR¡»NICK¡ RYCHTA
»ek· n·s nejkr·snÏjöÌ obdobÌ v roce a my
jsme se na nÏj dob¯e p¯ipravili. Co je tedy
u n·s novÈho?
1.11.2012 jsem si udÏlali lampionov˝
pr˘vod. I kdyû bylo venku dost nevlÌdnÏ,
poda¯ilo se dÏtem za vydatnÈ podpory rodiˢ vyrobit lampionky a vyrazili jsme na
malou obch˘zku po HrnË̯Ìch. Bylo n·s
v dÌlnÏ docela dost a tak to bylo troöiËku
chaotickÈ. Douf·m, ûe se n·m to p¯ÌötÌ
rok vyda¯Ì zas o nÏco lÈpe.
17.11.2012 se konala aukce zvon˘, na
kterÈ se vydraûili r˘znÏ vyrobenÈ zvony.
Celkem se vybrali necelÈ Ëty¯i tisÌce. DÌlna ¡JA a lekto¯i z keramiky se vzdali n·roku na materi·l a vöe vyrobili ve vlastnÌ
reûii. Aukce se n·m promÏnila doslova
v boj o zvony. Ve vyvol·v·nÌ proti sobÏ
st·li zastupitelÈ, pedagogick˝ sbor a rodiËe û·k˘ naöÌ ökoly. Na ja¯e si to znovu
zopakujeme.
1.12.2012 probÏhl v RychtÏ V·noËnÌ Jarmark. Na prodej byli vÏci, kterÈ se vyr·bÏli ruËnÏ. Takûe jste si mÏli moûnost
koupit gelovÈ svÌËky, odlÈvan· bylinkov· m˝dla, sl·movÈ ozdoby na stromeËek,
h·ËkovanÈ vloËky a zvonky, kor·lkovÈ
ozdoby, stromky z dr·t˘ a kor·lk˘. Jirka
Hlinka n·s uËil, jak se dÏlajÌ sl·movÈ ozdoby a j· jsem s dÏtmi vyr·bÏla ozdoby
dr·tovanÈ a kor·lkovÈ andÏlÌËky. Troöku
n·s zah¯·l sva¯·Ëek a grog, ale i v˝bornÈ
Ëaje od pana Ji¯Ìho Potuû·ka.
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
2.12.2012 n·s v RychtÏ navötÌvil Mikul·ö, AndÏl a dva neposednÌ Ëerti. DÏtiËky
byli asi moc hodnÈ, protoûe si u n·s Ëerti
nevybrali nikoho. Aû na jednoho tatÌnka,
ale ten se do pytle neveöel. DÏti si v Mikul·öskÈ dÌlniËce vyrobili t¯pytiv˝ svÌcÌnek, kter˝ si spolu s nadÌlkou odnesli
dom˘.
Ve st¯edu 12.12.2012 n·s ËekajÌ dvÏ dÌlniËky. PrvnÌ, dopolednÌ se jmenuje Ñ»ek·nÌ na JeûÌökaì a zaËÌn· v 10:00. Budeme malovat svÌcny na ätÏdroveËernÌ st˘l.
Odpoledne od 14:00 n·s Ëek· malov·nÌ
v·noËnÌch pernÌËk˘. ObÏ akce jsou limitovanÈ poËtem dÏtÌ s rodiËi.
V sobotu 15.12.2012 budeme dopoledne od 9:00 tvo¯it se seniory. Budeme si
dÏlat v˝zdobu na v·noËnÌ st˘l. DÌlniËka
pro mÌstnÌ seniory je zdarma
PoslednÌ v·noËnÌ akcÌ je p¯ed·nÌ BetlÈmskÈho svÏtla. V sobotu 22.12.2012 p¯ivezeme od skaut˘ svÏtlo, jeû bylo zaûehnuto v BetlÈmÏ, v mÌstÏ JeûÌöova narozenÌ.
Putuje letecky z Izraele do VÌdnÏ a k n·m
jej doruËÌ vlaky. SvÏtlo bude k p¯ed·nÌ
v Bar·ËnickÈ RychtÏ p¯ibliûnÏ od 12:30
do 15:00. Kdo budete mÌt z·jem, jste vÌt·ni. Sebou si doneste kahany, lucerniËky Ëi petrolejky. Douf·me, ûe se V·m tato
naöe akce bude lÌbit a p¯ÌötÌ rok si ji m˘ûeme znovu zopakovat.
Novinkou v nadch·zejÌcÌm roce bude otev¯enÌ dalöÌch nov˝ch kurz˘. P¯ibÌr·me
novÈ Ëleny do nÌûe uveden˝ch kurz˘:
6/2012
27
SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE
PondÏlÌ
⁄ter˝
St¯eda
»tvrtek
P·tek
DÏtsk· keramika
Jirka Hlinka
Yamaha KKK
Monika Urbanov·
Orient·lnÌ tance ñ zaË·teËnÌci
Petra Vovsov·
Teenís dÌlna
Jana Stangelov·
Yamaha KKK
M. Urbanov·
TaneËky pro nejmenöÌ
KaËka Zelinkov·
Tai-chi Chuan
ä·rka Rajtorov·
Zumba
Eva äebeöov·
EMP protahovacÌ cviËenÌ
Romana PospÌöilov·
Yamaha KKK
M. Urbanov·
Pilates
L. BeÚov·
VeökerÈ informace jsou zve¯ejnÏny na naöem webu:
www.baracnickarychtahrncire.cz.
DalöÌ novinkou budou keramickÈ soboty, kde se dÏti budou uËit prvnÌmu kontaktu s hlÌnou a pokroËilejöÌ si vyzkouöÌ i
toËenÌ na kruhu. Kurz si mohou vyzkouöet i dospÏlÌ.
D·le pro dospÏlÈ otevÌr·me pravidelnÈ
kurzy. DÌlna ¡JA spolu s Jirkou Hlinkou
jsme pro V·s p¯ipravili spoustu novinek
ze svÏta kreativity. NauËÌme V·s smaltov·nÌ s pÌckou i bez pÌcky, fusing, Tiffany
vitr·û, vyr·bÏt öperky z k¯iöù·lovÈ prysky¯ice, malov·nÌ na hedv·bÌ, sÌtotisk, dr·tov·nÌ, öitÈ kor·lky a spoustu jin˝ch dovednostÌ. Kurzy jsou vypisov·ny na webu
a tam se vöe pot¯ebnÈ dozvÌte.
Z·vÏrem bych chtÏla podÏkovat rycht·¯ce panÌ J. PospÌöilovÈ a panu äandovi za
pomoc p¯i Mikul·öskÈ nadÌlce. DÏkuje28
me i andÌlkovi Monice MaöÌnovÈ a samoz¯ejmÏ i Ëertovi Terce StangelovÈ.
Co ¯Ìci z·vÏrem. Vöem p¯eji vykroËenÌ tou
spr·vnou nohou do NovÈho roku, hodnÏ
zdravÌ, ötÏstÌ a l·sky. A aby ten p¯ÌötÌ rok,
byl k n·m vöem p¯ÌvÏtiv˝ a abychom se
ve zdravÌ znovu seöli.
Kr·snÈ sv·tky v·m vöem.
Jana Stangelov·
Z·jmovÈ centrum Bar·Ënick· rychta
Adresa: Bar·Ënick· rychta
K äeberovu 805,
Praha 4-HrnË̯e
Internet: www.baracnickarychtahrncire.cz
E-mail:
[email protected]
Telefon: 728 143 598
O dalöÌch p¯ipravovan˝ch akcÌch v·s budeme informovat na naöich webov˝ch str·nk·ch.
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE
Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch
V¡NOCE 2012/2013
PROGRAM KUNRATICK… FARNOSTI
Kunratice
NedÏle 16.12. ñ 3. nedÏle adventnÌ
8:15, 9:30
möe sv.
15:00
AdventnÌ koncert
(sbor Praûsk· kantilÈna)
NedÏle 30.12. ñ Sv·tek SvatÈ rodiny
8:15, 9:30
möe sv. s obnovou
manûelsk˝ch slib˘
PondÏlÌ 31.12. ñ Pam·tka sv. Silvestra
16:00
möe sv. s podÏkov·nÌm
za uplynul˝ rok
a prosbou o poûehn·nÌ
do roku 2013
NedÏle 23.12. ñ 4. nedÏle adventnÌ
8:15, 9:30
möe sv.
PondÏlÌ 24.12. ñ ätedr˝ den
13:00ñ16:00
jesliËky ñ moûnost
navötÌvit kostel
16:00
möe sv.
24:00
möe sv. ñ p˘lnoËnÌ
⁄ter˝ 1.1. ñ Nov˝ rok;
Slavnost Matky BoûÌ, Panny Marie
9:30
möe sv.
St¯eda 2.1.
Pam·tka sv. Basila a ÿeho¯e Nazi·nskÈho
8:00
möe sv.
⁄ter˝ 25.12. ñ BoûÌ hod v·noËnÌ
8:15, 9:30
möe sv.
13:00ñ16:00
jesliËky ñ moûnost
navötÌvit kostel
»tvrtek 3.1. ñ Pam·tka Nejsv. JmÈna JeûÌö
18:00
möe sv.
St¯eda 26.12. ñ Sv·tek sv. ätÏp·na
9:30
möe sv.
13:00ñ16:00
jesliËky ñ moûnost
navötÌvit kostel
P·tek 4.1.
18:00
möe sv.
»tvrtek 27.12. ñ Sv·tek sv. Jana evangelisty
18:00
möe. sv.
Sobota 5.1.
8:00
möe sv.
P·tek 28.12.
Sv·tek sv. Ml·Ô·tek betlÈmsk˝ch
18:00
möe. sv.
NedÏle 6.1. ñ Slavnost ZjevenÌ P·nÏ
8:15, 9:30
möe sv. (ûehn·nÌ vody,
kadidla a k¯Ìdy)
Sobota 29.12.
8:00
NedÏle 13.1. ñ Sv·tek K¯tu P·nÏ
8:15, 9:30
möe sv.
möe.sv.
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
6/2012
29
SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE
HrnË̯e
NedÏle 6.1. ñ Slavnost ZjevenÌ P·nÏ
11:00
möe sv. (ûehn·nÌ vody,
kadidla a k¯Ìdy)
NedÏle 16.12. ñ 3. nedÏle adventnÌ
11:00
möe sv.
NedÏle 23.12. ñ 4. nedÏle adventnÌ
11:00
möe sv.
NedÏle 13.1. ñ Sv·tek K¯tu P·nÏ
11:00
möe sv.
PondÏlÌ 24.12. ñ ätedr˝ den
24:00
möe sv. ñ p˘lnoËnÌ
P. Benedikt Hudema,
far·¯
⁄ter˝ 25.12. ñ BoûÌ hod v·noËnÌ
11:00
möe sv.
St¯eda 26.12. ñ Sv·tek sv. ätÏp·na
11:00
möe sv.
ÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOST
u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice
III. praûsk˝ vikari·t
FarnÌ vik·¯:
P. Stanislav Hr·ch
Far·¯:
P. Benedikt Hudema
Adresa:
KostelnÌ n·mÏstÌ 16,
148 00 Praha-Kunratice
Telefony:
244 910 469, 244 910 358
Fax:
244 912 713
E-mail:
[email protected]
Internet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.cz
NedÏle 30.12. ñ Sv·tek SvatÈ rodiny
11:00
möe sv. s obnovou
manûelsk˝ch slib˘
⁄ter˝ 1.1. ñ Nov˝ rok;
Slavnost Matky BoûÌ, Panny Marie
11:00
möe sv.
Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ
23.12. 9.00
Rozhlasov· bohosluûba z öeberovskÈho
kostela ñ poslechnÏte si p¯enos bohosluûby
z öeberovskÈho kostela na vln·ch »eskÈho
rozhlasu 2 ñ Praha.
24.12. 23.00
P˘lnoËnÌ v·noËnÌ bohosluûba ñ tradiËnÌ
v·noËnÌ setk·nÌ s v·noËnÌmi pÌsnÏmi a v·noËnÌm poselstvÌm evangelia
29.1. 18.30
Filmov˝ klub na äeberovÏ ñ Kazatel Kalaönikov (Machine Gun Preacher; reûie Marc
Forster, hl. role Gerard Butler)
30
DÏkuji, p¯eji pokojn˝ Advent,
poûehnanÈ v·noËnÌ sv·tky i mnoho
dobrÈho v novÈm roce 2013!
SBOR CÕRKVE BRATRSK… PRAHA-äEBEROV
Kazatel: Robert Hart
Mobil: 737 858 268
Adresa: V Ladech 10, 149 00 Praha-äeberov
Internet: www.cb.cz/praha4
PravidelnÈ nedÏlnÌ bohosluûby se konajÌ
od 10 h.
6/2012
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
INZERCE
POM¡H¡ME SI: Hled· se BIäONEK
Dne 16.11. se ve ZDIMÃÿICÕCH zabÏhl BIäONEK slyöÌcÌ
na jmÈno TADE¡ä.
Plach˝, mÌrnÏ öilh·, Ëipovan˝: 967000001312336
BUDEME VDûNI ZA INFORMACE NA TEL.: 776 665 446
Za informace vedoucÌ k nalezenÌ FINAN»NÕ ODMÃNA!!!
Inzerce
Nov˝ cenÌk inzerce ve Zpravodaji
»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm
nebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯Ìch jednor·zovÏ:
1/1 A5
1000 KË
1/2 A5
500 KË
1/4 A5
260 KË
»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm
nebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯Ìch opakovanÏ:
1/1 A5
800 KË
1/2 A5
400 KË
1/4 A5
200 KË
»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm
nebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯e jednor·zovÏ:
1/1 A5
1600 KË
1/2 A5
800 KË
1/4 A5
400 KË
»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm
nebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯e opakovanÏ:
1/1 A5
1200 KË
1/2 A5
600 KË
1/4 A5
300 KË
BarevnÈ inzer·ty (p¯i opakov·nÌ slevy po dohodÏ):
vnit¯nÌ str. 1/1 A5
5000 KË
vnit¯nÌ str. 1/2 A5
2600 KË
zadnÌ str. 1/1 A5
6000 KË
zadnÌ str. 1/2 A5
3200 KË
ZPRAVODAJ. »Ìslo 6/2012 vyölo 21.12.2012. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.
EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏ
a v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.2.2013.
Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 415.
I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: [email protected] Internet: www.seberov.cz.
Redakce: Pavel Hanuöka. E-mail: [email protected] P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze je
takÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebo
na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.
ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE
6/2012
31

Podobné dokumenty