kvalifikační dokumentace - Solutions and Services, as

Komentáře

Transkript

kvalifikační dokumentace - Solutions and Services, as
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
Evidenční číslo zakázky: 220920
Evidenční číslo formuláře: 7205011020920
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE NA ROK 2014
Tato kvalifikační dokumentace je považována za důvěrnou ve smyslu ustanovení § 271
Obchodního zákoníku a může být použita výlučně pro výše uvedenou veřejnou
zakázku.
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
OBSAH
1.
DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ ................................................................. 3
2.
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ......................................................... 4
3.
PŘEDMĚT A TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .............................. 4
4.
NÁKLADY NA ŽÁDOST O ÚČAST ........................................................... 5
5.
POUZE JEDNA ŽÁDOST O ÚČAST .......................................................... 5
6.
JAZYK ŽÁDOSTI O ÚČAST ...................................................................... 5
7.
VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE ...................................................... 6
8.
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ........................................................... 6
9.
POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ............................................. 6
10.
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ
PŘEDPOKLADY ....................................................................................... 8
11.
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ....................................... 8
12.
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ........................................... 9
13.
DOKUMENTY TVOŘÍCÍ ŽÁDOST O ÚČAST ............................................ 9
14.
FORMA A NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O ÚČAST ......................................... 9
15.
PODPIS ŽÁDOSTI O ÚČAST ................................................................... 10
16.
BALENÍ A OZNAČENÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST ........................................... 10
17.
ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST .............. 10
18.
POSOUZENÍ KVALIFIKACE .................................................................. 11
19.
VYROZUMĚNÍ ZÁJEMCŮ ...................................................................... 11
20.
PŘÍLOHY KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI .................................... 11
Strana 2 z 14
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
1.
DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
1.1
Pro účely této Kvalifikační dokumentace jsou definovány následující pojmy:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
1.2
„Dodavatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo
provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území
České republiky, nebo zahraniční dodavatel.
„Dodávka elektrické energie“ je dodávka elektřiny (silová elektřina) spolu s převzetím
odchylky, vč. zajištění distribučních služeb
„Jednací řízení s uveřejněním“ je druh zadávacího řízení dle ustanovení § 29 a násl.
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, které zahrnuje činnosti
vedoucí k zadání Veřejné zakázky. Začíná učiněním oznámení zadávacího řízení v souladu
se ZVZ. Oznámení Jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádostí o účast
v jednacím řízení s uveřejněním. V Jednacím řízení s uveřejněním mohou nabídku podat
pouze ti Zájemci, kteří podali svoji Žádost o účast, splnili kvalifikaci a byli Zadavatelem
k podání nabídky písemně vyzváni.
„Kvalifikační dokumentace“ (KD) jsou dokumenty, obsahující podrobné požadavky
Zadavatele na prokázání splnění kvalifikace Dodavatele.
„Lhůta pro podání žádosti o účast“ je lhůta, ve které mohou Dodavatelé v Jednacím
řízení s uveřejněním podávat Žádosti o účast.
„Oznámení o zakázce – veřejné služby“ (dále jen „Oznámení o zakázce“) je
vyplněný formulář, který Zadavatel použije pro oznámení Jednacího řízení s uveřejněním a
jeho uveřejnění v informačním systému o zadávání veřejných zakázek.
„Předmět veřejné zakázky“ je dodávka zboží, poskytnutí služeb, provedení stavebních
prací nebo jejich kombinace na základě smlouvy, uzavřené na základě zadání Veřejné
zakázky.
„Subdodavatel“ je osoba, pomocí které má Dodavatel plnit určitou část Předmětu veřejné
zakázky nebo která má poskytnout Dodavateli k plnění Předmětu veřejné zakázky určité
věci či práva.
„Zájemce“ je Dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v Jednacím řízení
s uveřejněním.
„Uchazeč“ je Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení.
„Veřejná zakázka“ je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi Zadavatelem a jedním
či více Dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné
provedení stavebních prací.
„Zadavatel“ je sdružení právních subjektů na základě smlouvy o sdružení dle ustanovení
§2 odst. 8 ZVZ. Jde o sdružení společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
VODÁRNA PLZEŇ a.s., Královehradecká provozní, a.s., Středočeské vodárny, a.s.,
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 1. SčV, a.s., VODOSPOL s.r.o., Solutions and
Services, a.s., RAVOS, s.r.o.
Jménem sdružení v souladu se smlouvou o sdružení jedná společnost Solutions and
Services, a.s. resp. její oprávnění zaměstnanci.
„Zahraniční dodavatel“ je zahraniční osoba dle zvláštního právního předpisu (§ 21
obchodního zákoníku), která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.
„ZVZ“ je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
„Žádost o účast“ jsou dokumenty prokazující kvalifikaci Zájemce zpracované podle této
Kvalifikační dokumentace.
Výrazy definované v této Kvalifikační dokumentaci jsou v textu uváděny s velkým počátečním
písmenem.
Strana 3 z 14
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
2.
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1
Zadavatelem Veřejné zakázky je sdružení zadavatelů, za které dle smlouvy o sdružení jedná
společnost Solutions and Services, a.s., se sídlem se sídlem Pařížská 11/67, 110 00 Praha 1, IČ:
27208320, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložce 11409.
2.2
Obchodní firma, kontaktní adresa, kontaktní osoby a telefony Zadavatele:
Solutions and Services, a.s.
Pařížská 11/67, 110 00, Praha 1
Kontaktní osoby:
Jiří Lalák
Telefon: +420 222 321 648/+420 602242497
E-mail: [email protected]
Jiří Koranda
Telefon: +420 417 808 387/+420 724 111 956
E-mail: [email protected]
Kontaktní osoby Zadavatele, uvedené výše, zprostředkovávají kontakt mezi Dodavateli/Zájemci a
Zadavatelem. Kontakt s jinými osobami Zadavatele v průběhu Lhůty pro podání Žádosti o účast
není přípustný.
3.
PŘEDMĚT A TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dodávku elektrické
energie na rok 2014 mezi Dodavatelem a Zadavatelem (dále jen „Rámcová smlouva“).
Předmětem Rámcové smlouvy bude
(a) závazek Dodavatele dodávat za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě elektřinu do
odběrných míst Zadavatele spolu s převzetím odpovědnosti za odchylku, a to vč. zajištění
distribuce elektřiny a
(b) závazek Zadavatele dodanou elektřinu ve sjednaném objemu v odběrných místech odebrat a
uhradit dohodnutou cenu,
vše dle platných právních předpisů, a to na období roku 2014.
Poslední známý objem dodávky elektřiny činil v roce 2011 cca
kategorie
roční odběr
[GWh]
B - velkoodběr
C - maloodběr
CELKEM
236,1
38,5
274,6
Dodávka elektrické energie se uskuteční do odběrných míst společností skupiny VEOLIA VODA
v České republice, které uzavřely smlouvu o sdružení zadavatelů. Tuto smlouvu o sdružení
zadavatelů uzavřely následující společnosti s níže uvedeným počtem odběrných míst:
p.č.
1
2
3
subjekt
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
IČ
25656635
49099451
45351325
kategorie
B
C
56
364
132
1 418
10
109
Strana 4 z 14
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
4
5
6
7
8
9
10
11
Vodárna Plzeň, a.s.
Královéhradecká provozní, a.s.
Středočeské vodárny, a.s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
RAVOS, s.r.o.
1. SčV, a.s.
Solutions and Services, a.s.
VODOSPOL s. r. o.
CELKEM
25205625
27461211
26196620
61859575
47546662
47549793
27208320
48365351
23
23
31
48
7
15
0
3
351
189
138
192
261
44
125
0
41
2 891
Na základě Rámcové smlouvy budou mezi jednotlivými členy sdružení zadavatelů a vybraným
Uchazečem uzavřeny Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dle § 50 odst. 2 zákona
458/2000 Sb. (Energetický zákon) s převzetím odpovědnosti za odchylku dle § 7 odst. 1 písm. a)
bod 4. vyhl. 541/2005 Sb. (Pravidla trhu s elektřinou). Smlouvy o sdružené službě dodávky
elektřiny budou uzavřeny s platností pro rok 20141.
3.2
Termín plnění Předmětu veřejné zakázky je od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
3.3
Předmět veřejné zakázky, termíny, místa plnění a ostatní požadavky včetně informací, podmínek,
specifikací a ostatních údajů budou detailně uvedeny v zadávací dokumentaci. Zadávací
dokumentace bude k dispozici Zájemcům, kteří splní kvalifikaci a budou vyzváni k podání
nabídky.
4.
NÁKLADY NA ŽÁDOST O ÚČAST
4.1
Každý Dodavatel/Zájemce ponese sám veškeré náklady související se svojí Žádostí o účast
v Jednacím řízení s uveřejněním. Zadavatel nebude vázán jakoukoliv odpovědností za tyto náklady
bez ohledu na průběh nebo výsledek Jednacího řízení s uveřejněním.
5.
POUZE JEDNA ŽÁDOST O ÚČAST
5.1
Každý Dodavatel/Zájemce může v rámci této Veřejné zakázky předložit pouze jednu Žádost o
účast (ať je Žádost o účast podána samostatně nebo společně s dalšími Dodavateli/Zájemci).
Zadavatel odmítne Dodavatele/Zájemce, který předložil více Žádostí o účast.
6.
JAZYK ŽÁDOSTI O ÚČAST
6.1
Vlastní Žádost o účast bude v českém jazyce. V tomto jazyce bude také vedena veškerá
korespondence mezi Dodavatelem/Zájemcem a Zadavatelem, týkající se Veřejné zakázky.
6.2
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Dodavatel/Zájemce v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána nebo Zadavatel dále v této kvalifikační dokumentaci
nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém
jazyce Dodavatel/Zájemce se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území
České republiky.
1 Zadavatel předpokládá, že v průběhu plnění Veřejné zakázky bude počet odběrných míst změněn (vznik nových a zrušení odběrných míst).
Strana 5 z 14
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
7.
VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
7.1
Zadavatel jakožto sektorový zadavatel si v souladu s ustanovením § 84 odst. 5 ZVZ vyhrazuje tato
práva, aniž by tím vyvolal jakoukoliv odpovědnost vůči kterémukoli Dodavateli/Zájemci :
(a) Jednací řízení s uveřejněním bez náhrady zrušit až do doby uzavření rámcové smlouvy,
(b) nevracet podané Žádosti o účast,
(c) před ukončením Lhůty pro podání žádostí o účast, nejpozději však 5 dnů před koncem Lhůty
pro podání žádosti o účast, změnit dodatkem ke Kvalifikační dokumentaci podmínky
uvedené v této Kvalifikační dokumentaci, přičemž Zadavatel informuje o této změně všechny
dodavatele, kteří si vyzvedli Kvalifikační dokumentaci.
8.
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
8.1
Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti v Žádosti o účast,
které vznikly z důvodu nesprávné interpretace údajů uvedených v Kvalifikační dokumentaci
Dodavatelem/Zájemcem.
8.2
Změny Kvalifikační dokumentace, kterými se nemění znění Oznámení zadávacího řízení, budou
aplikovány Zadavatelem formou vydání dodatku ke Kvalifikační dokumentaci, který bude zaslán
písemně dopisem, faxem nebo elektronickou poštou všem Dodavatelům, kterým Zadavatel
poskytl na jejich žádost Kvalifikační dokumentaci. Změna bude též uveřejněna na profilu
Zadavatele.
8.3
Písemné vysvětlení Kvalifikační dokumentace
(a) V souvislosti s rozhodováním o účasti v Jednacím řízení s uveřejněním a zejména pak v
návaznosti na vypracování Žádosti o účast může Zájemce požadovat písemně dopisem,
faxem nebo elektronickou poštou vysvětlující informace ke Kvalifikační dokumentaci.
Požadavek zašle na adresu Zadavatele uvedenou v ustanovení 2 výše.
(b) Zadavatel odešle odpověď na každou takovou písemnou žádost, písemně, dopisem, faxem
nebo elektronickou poštou, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku
Dodavatele/ Zájemce. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast. Odpovědi Zadavatele včetně uvedení
dotazu, ale bez udání pramene dotazu, budou zaslány všem Dodavatelům/Zájemcům, kteří si
vyzvedli Kvalifikační dokumentaci. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně
přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl přístup Kvalifikační dokumentaci.
(c) Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci i
bez předchozí žádosti.
(d) Odpovědi Zadavatele, které představují změnu podmínek kvalifikace, budou učiněny ve
formě dodatku ke Kvalifikační dokumentaci podle ustanovení 8.2 výše.
9.
POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
9.1
Předpokladem, aby mohl být Zájemce Zadavatelem vyzván k předložení nabídky, je splnění
požadavků na kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:
(a) prokázání, že Zájemce splňuje ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle
ustanovení 10 této dokumentace
(b) prokázání, že Zájemce splňuje technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 11 této
dokumentace,
(c) prokázání, že Zájemce splňuje profesní kvalifikační předpoklady pro plnění Veřejné zakázky
podle ustanovení 12 této dokumentace.
Strana 6 z 14
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
9.2
Pokud není Zájemce schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem
podle ustanovení 9.1 výše v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele s výjimkou níže uvedeného. Zájemce je v takovém
případě povinen Zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Zájemcem či k
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Zájemce oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Prokázání
splnění kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 12.1 písm. (a) a 12.1 písm. (b), je však
povinen prokázat vždy Zájemce.
9.3
Chce-li Předmět veřejné zakázky plnit několik Dodavatelů/Zájemců společně a za tím účelem
budou podávat společnou žádost o účast a následně společnou nabídku (pokud splní kvalifikační
předpoklady), musí každý z nich samostatně splnit kvalifikační předpoklady podle ustanovení 12.1
písm.(a). Kvalifikační předpoklady podle ustanovení 10.1, 11.1, 12.1 písm. (b), (c), musí splnit
alespoň jeden ze Zájemců. Ustanovení 9.2 týkající se prokazování kvalifikačních předpokladů
prostřednictvím subdodavatelů tím není dotčeno. Splnění kvalifikačního předpokladu pojištění
(článek 10.1, druhá odrážka) formou kumulace (sčítání) limitů pojistných plnění na základě
pojistných smluv více Dodavatelů/Zájemců není přípustné.
9.4
V případě, že má být Předmět veřejné zakázky plněn podle ustanovení 9.3 výše jsou povinni
Zájemci, kteří budou společně podávat Žádost o účast, předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito Zájemci
budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty
první tohoto ustanovení, aby Zájemci byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní
právní předpis nebo Zadavatel nestanoví jinak. Pokud se Zájemci spojují pro účely podání
společné nabídky až po prokázání splnění kvalifikace, předloží smlouvu podle tohoto ustanovení
nejpozději s podáním společné nabídky.
9.5
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční Zájemce splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a Zadavatelem. Pokud se podle právního řádu
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Zájemce určitý doklad
nevydává, je zahraniční Zájemce povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního Zájemce stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení.
9.6
Nestanoví-li Zadavatel dále v této kvalifikační dokumentaci nebo v zadávacích podmínkách jinak,
předkládá Zájemce doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Zadavatel je oprávněn
požadovat předložení originálů a/nebo úředně ověřené kopie dokladů od uchazeče, se kterým má
být uzavřena Rámcová smlouva.
9.7
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci
Zájemce/Uchazeče, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 ZVZ, je
Zájemce/Uchazeč povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit.
Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném
rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Zadavatel
může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit.
Povinnost podle první věty tohoto ustanovení se vztahuje obdobně na Uchazeče, se kterým je v
souladu s rozhodnutím Zadavatele podle § 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby
uzavření smlouvy. V takovém případě musí Uchazeč, s nímž Zadavatel uzavírá smlouvu, předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření
smlouvy.
Strana 7 z 14
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
9.8
Zadavatel přijme za podmínek uvedených v ZVZ § 143 výpis ze zahraničního seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušný zahraniční certifikát, pokud z nich vyplývá, že
zahraniční Zájemce prokázal splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 9.1 výše.
10.
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
10.1
Zájemce musí prokázat, že splňuje ekonomické a finanční předpoklady pro provedení Předmětu
veřejné zakázky. Ekonomické a finanční předpoklady splňuje Zájemce:

který měl v každém z posledních 3 účetních období roku 2009, 2010 a 2011, roční obrat za
uskutečněné dodávky elektřiny (bez systémových a distribučních služeb) v minimální výši
500.000.000 Kč (slovy pět set miliónů korun českých),
způsob prokázání: Zájemce musí vyplnit tabulku formuláře, který je uveden v příloze
Kvalifikační dokumentace. Uvedené údaje za rok 2009, 2010 a 2011 Zájemce dále doloží
kopiemi výkazů zisku a ztrát nebo výkazů přiznání k dani z příjmu vše vč. zprávy auditora.

který má uzavřené pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetím
osobám minimálně v rozsahu 50.000.000 Kč (slovy padesát milionů korun českých).
způsob prokázání: Zájemce musí vyplnit tabulku formuláře, který je uveden v příloze
Kvalifikační dokumentace. Zájemce dále předloží kopii pojistné smlouvy nebo originál či
kopii pojistného certifikátu vystaveného pojišťovnou.

který má vlastní kapitál ve výši alespoň 100.000.000 Kč (slovy sto milionů korun českých).
způsob prokázání: Zájemce musí vyplnit tabulku formuláře, který je uveden v příloze
Kvalifikační dokumentace. Uvedené údaje Zájemce doloží kopií rozvahy za poslední
ukončené účetní období vč. zprávy auditora.
11.
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
11.1
Zájemce musí prokázat, že splňuje technické předpoklady pro provedení Předmětu veřejné
zakázky. Technické předpoklady splňuje Zájemce, který:

prokáže, že v současné době obsluhuje minimálně 4 000 odběrů maloodběru (kategorie C a
D) a 500 odběrů velkoodběru (kategorie A a B) a

prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 1 významnou zakázku obdobného
rozsahu. Za významnou zakázku obdobného rozsahu se považuje dodávka elektřiny (bez
systémových a distribučních služeb) pro 1 odběratele v roční výši nejméně 100 000 000 Kč
(slovy sto milionů korun českých) bez DPH.
způsob prokázání: Zájemce vyplní ve formuláři „Technické kvalifikační předpoklady“, který je
uveden v příloze Kvalifikační dokumentace tabulku formuláře o splnění podmínky obslužnosti
daného počtu odběrů. Dále doplní seznam 10 nejvýznamnějších zakázek Zájemce za rok 2011 a
nejméně jednu zakázku v roční výši nejméně 100 000 000 Kč.
Strana 8 z 14
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
12.
PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
12.1
Zájemce musí prokázat, že splňuje profesní předpoklady pro provedení Předmětu veřejné
zakázky:
způsob prokázání:
Zájemce předloží:
(a) výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
(b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (licence na obchod s elektřinou dle zákona č.
458/2000 Sb.).
(c) potvrzení OTE, a.s. o tom, že Zájemce je subjektem zúčtování odchylek ve smyslu § 2 odst.
2 písm. a) bod 14 zákona a ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický
zákon
12.2
Zájemci zapsaní v seznamu kvalifikovaných Dodavatelů (§ 125 ZVZ) nebo certifikovaných
Dodavatelů (§ 133 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění profesních předpokladů v požadovaném
rozsahu výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů, resp. platným certifikátem ze systému
certifikovaných Dodavatelů za předpokladu, že údaje v seznamu kvalifikovaných Dodavatelů,
resp. údaje v certifikátu uvedené, pokrývají požadavky Zadavatele na prokázání splnění profesních
předpokladů podle ustanovení 12.1 výše. Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být
starší než 3 měsíce ke dni podání Žádost o účast.
12.3
Další podrobnosti k prokazování těchto předpokladů jsou uvedeny v ustanovení 8.3 této
Kvalifikační dokumentace.
13.
DOKUMENTY TVOŘÍCÍ ŽÁDOST O ÚČAST
13.1
Žádost o účast bude předložena Zadavateli v písemné formě v originále a 1 kopii, příslušně
označených originál a kopie na první straně každého výtisku.
13.2
Žádost o účast musí tvořit následující dokumenty, které budou seřazeny v níže uvedeném pořadí:
A) Identifikační list - který musí být zpracován Zájemcem podle Formuláře identifikačního listu
uvedeného v příloze Kvalifikační dokumentace a podepsán v souladu s ustanovením 15 této
dokumentace. V případě podání Žádosti o účast více Zájemci společně musí být vyplněn
Identifikační list všemi Zájemci (každý zájemce vyplní samostatný identifikační list)
podílejícími se na Žádosti o účast a podepsán v souladu s ustanovením 15 této dokumentace a
dále musí být přiložena listina dle ustanovení 9.4 této dokumentace.
B) Dokumenty prokazující splnění ekonomických
předpokladů podle ustanovení 10 výše.
a
finančních
kvalifikačních
C) Dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů podle
ustanovení 11 výše.
D) Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle
ustanovení 12 výše.
14.
FORMA A NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O ÚČAST
14.1
Při vypracování Žádosti o účast musí být dodrženy také tyto zásady:
Strana 9 z 14
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
(a) Originál Žádosti o účast musí být napsán nebo vytisknut čitelně, nesmazatelným inkoustem,
bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být
v takovém případě Zájemcem parafovány.
(b) Jednotlivé listy Žádosti o účast musí být vzájemně pevně spojeny, tak aby bylo zamezeno
manipulaci s jednotlivými listy žádosti o účast.
(c) Kopie Žádosti o účast musí být pořízena z originálu Žádosti o účast.
(d) V případě rozporu mezi originálem a kopií Žádosti o účast je rozhodující originál.
15.
PODPIS ŽÁDOSTI O ÚČAST
15.1
Žádost o účast musí být v originále na Identifikačním listu a na čestných prohlášeních řádně
podepsána statutárním orgánem Zájemce nebo osobou oprávněnou jednat za Zájemce.
15.2
V případě, že za Zájemce jedná osoba na základě plné moci, musí být do Žádosti o účast vložena
plná moc v originálu nebo v ověřené kopii.
16.
BALENÍ A OZNAČENÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST
16.1
Originál a kopie Žádosti o účast musí být předloženy v neprůhledných a řádně uzavřených
obálkách/obálce nebo obalech (dále jen obálky).
16.2
Každá obálka musí být označena následujícím způsobem v českém jazyce:
(a) název Předmětu veřejné zakázky,
(b) obchodní firma a kontaktní adresa Zadavatele podle ustanovení 2.2 výše,
(c) obchodní firma a adresa Zájemce,
(d) nápis „NEOTEVÍRAT před Lhůtou pro podání žádosti o účast“.
Způsobem dle tohoto ustanovení 16.2. (a) - (d) musí být označen i případný obal s obálkami.
U Žádostí o účast doručených Zadavateli osobně Zájemcem nebo jeho zástupcem, které nebudou
zabalené nebo označené v souladu s tímto ustanovením 16 nebo jejichž obaly budou neuzavřené
nebo poškozené tak, že je možno obsah vyjmout, Zadavatel tuto skutečnost vyznačí na potvrzení
o převzetí obálek vydaném příslušnému doručiteli. Obdobně se postupuje při doručení řádně
neoznačených obálek nebo zásilek v poškozených obalech držitelem poštovní licence, kurýrní
službou apod. - v tomto případě Zadavatel pořídí zápis o stavu obálek. Za pozdní doručení,
předčasné zveřejnění nebo ztrátu části či celého obsahu takto doručené obálky nenese Zadavatel
žádnou odpovědnost.
17.
ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
17.1
Žádosti o účast vypracované, zabalené, označené a v příslušném počtu musí být doručeny na
kontaktní adresu uvedenou v ustanovení 2.2 výše nejpozději do
30. července 2012 do 9:00 hodin.
V pracovních dnech je možno předkládat Žádosti o účast na stejné adrese v době od 09:00 hod.
do 17:00 hod. místního času s výjimkou posledního dne Lhůty pro podání žádosti o účast, kdy lze
předat Žádosti o účast nejpozději do 9:00 hod.
17.2
Žádost o účast, která bude Zadavateli doručena po lhůtě uvedené v ustanovení 17.1 výše, nebude
zahrnuta do posouzení kvalifikace. O této skutečnosti bude Zájemce Zadavatelem vyrozuměn.
Strana 10 z 14
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
18.
POSOUZENÍ KVALIFIKACE
18.1
Otevírání obálek s doručenými žádostmi o účast se uskuteční v zasedací místnosti Veolia Voda
Česká republika, a.s., Pařížská 11/67, 110 00, Praha 1 dne
30. července 2012 do 9:00 hodin.
Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě členů komise zadavatele i uchazeči, jejichž žádosti
o účast byly doručeny ve stanovené lhůtě. Otevírání obálek se může z kapacitních důvodů účastnit
1 zástupce za každého uchazeče.
18.2
Zadavatel posoudí, zda Zájemce splnil kvalifikační předpoklady dle ustanovení 9.1 výše.
18.3
Zadavatel může požadovat po Zájemci, aby písemně objasnil předložené informace či doklady
nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Zájemce je
povinen splnit tuto povinnost ve lhůtě stanovené Zadavatelem.
18.4
Zájemce, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou
v ustanovení 9.7 výše, musí být Zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
18.5
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí Zájemci své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v
zadávacím řízení s uvedením důvodu.
19.
VYROZUMĚNÍ ZÁJEMCŮ
19.1
Zadavatel vyzve Zájemce, kteří splnili požadavky Zadavatele na kvalifikaci, aby podali svoji
nabídku v Jednacím řízení s uveřejněním.
19.2
V případě, že Žádost o účast podalo více Zájemců společně, budou vyzváni k podání nabídky
podle ustanovení 19.1 výše všichni tito Zájemci a pro tento případ se uvažuje, že tito Zájemci
tvoří v počtu vyzývaných Zájemců stanovených v oznámení zadávacího řízení pouze jednoho
Zájemce.
20.
PŘÍLOHY KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI
Součástí Kvalifikační dokumentace jsou tyto přílohy:
1) Identifikační list
2) Tabulka - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
3) Tabulka - Technické kvalifikační předpoklady
V Praze dne 5.6. 2012
Ing. Rostislav Čáp
Solutions and Services, a.s.
předseda představenstva
jednající za sdružení zadavatelů na základě Smlouvy o sdružení
Strana 11 z 14
IDENTIFIKAČNÍ LIST
Veřejná zakázka: „Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie“
Zadavatel veřejné zakázky: Solutions and Services, a.s. jednající za sdružení zadavatelů Pražské vodovody
a kanalizace, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o., VODÁRNA PLZEŇ a.s., Královéhradecká
provozní, a.s., Středočeské vodárny, a.s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
1. SčV, a.s., VODOSPOL s.r.o., Solutions and Services, a.s., RAVOS, s.r.o.
Předkládá Zájemce:
Zájemce, sídlo/místo podnikání
IČ:
DIČ:
Jméno a příjmení statutárního orgánu/všech
jeho členů:
Způsob jednání a podepisování jménem
společnosti uvedený v obchodním rejstříku
Telefon:
Fax:
Mail:
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Telefon:
Fax:
Mail:
Vážení,
po prostudování oznámení zadávacího řízení a kvalifikační dokumentace nyní my, náležitě oprávnění a
níže podepsaní, předkládáme naši žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním doloženou všemi
doklady podle kvalifikační dokumentace.
Prohlašujeme, že všechny požadavky kvalifikační dokumentace jsou nám zcela jasné a srozumitelné.
Dále prohlašujeme, že veškeré údaje uváděné v naší žádosti o účast se zakládají na skutečnosti a jsou zcela
pravdivé.
Dále prohlašujeme, že jsme ve své žádosti o účast nezamlčeli žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na
splnění kvalifikace, ani neuvedli žádné neúplné nebo nepravdivé skutečnosti, které by mohly ovlivnit
posouzení kvalifikace v souladu s kvalifikační dokumentací.
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V
dne
_____________________________________
Jméno, příjmení, podpis Zájemce
způsobem dle čl. 15 Kvalifikační dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
VÝKAZ OBRATU ZÁJEMCE
Účetní období
2009
2010
2011
Celkový obrat za rok [mil. Kč]
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Sjednaná výše pojistného plnění [mil.Kč]
VLASTNÍ KAPITÁL ZÁJEMCE
Vlastní kapitál ke dni
Vlastní kapitál [mil.Kč]
______________________________
Jméno, příjmení, podpis Zájemce
způsobem dle čl. 15 Kvalifikační dokumentace
Strana 13 z 14
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
ROZSAH OBSLUHY ZÁKAZNÍKŮ
Kategorie
A a B - velkoodběr
C a D - maloodběr
Počet obsluhovaných zákazníků
PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZAKÁZEK
p.č.
dodávka
2011
GWh
zákazník
kontaktní údaje zákazníka
jméno
telefon
email
kontaktní údaje zákazníka
telefon
email
poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
p.č.
zákazník
období
dodávky
obrat
mil.Kč
jméno
1
______________________
Jméno, příjmení, podpis Zájemce
způsobem dle čl. 15 Kvalifikační dokumentace
poznámka

Podobné dokumenty