Zápis VV IS ČR č 11 - IV.2016

Komentáře

Transkript

Zápis VV IS ČR č 11 - IV.2016
INTERSKI ČESKÁ REPUBLIKA
INTERSKI CZECH REPUBLIC
Zápis ze schůze VV INTERSKI ČR č. 11 ze dne 9. dubna 2016
Přítomni:
Petr Houser, Michael Turek st., Michael Turek jr., Jiří Gabriel, Šimon Mastný, Táňa
Navrátíková, Matouš Jindra, Radek Seiml (per rolam)
Omluveni:
Jan Hruša, Martin Vilím, Marcela Polášková, Arnošt Binter, Libor Knot, Pavel Krnáč, Jiří
Kotaška,
1) kontrola zápisu a úkolů
2) informace předsedů oblastí a komisí
3) různé
Program:
Kontrola úkolů ze zápisu č. 10 ze dne 13.1. 2016:
10/2/16 - splněno
10/4/16
a) - nesplněno
- Pavel Krnáč neposkytl požadovanou informaci, kolik přesně IVSI známek bylo pro
jednotlivá AZ distribuováno a na základě jakých podkladů
b) – splněno
c) – nesplněno
- Pavel Krnáč nezajistil do 20.2. z webu AISS odstranění nepravdivé informaci, že
AISS je oficiálním zástupcem v IVSI
- Pavel Krnáč nepřevedl doménu www.ivsi.cz na IS ČR
d) – splněno
- Na opakovanou výzvu Předsedy komise pro spolkovou činnost odpověděli celkem 4
zástupci AZ (celkem se k IVSI hlásí v IS ČR 13 subjektů). Žádný nedostatek
v distribuci známek IVSI do roku 2015 nebyl konstatován.
- Jediná negativní skutečnost byla zaznamenána před koncem roku 2015 (kdy
distribuce byla realizována Pavlem Krnáčem), kdy byla lektorovi jednoho AZ nabídnut
větší počet známek IVSI za 750,- Kč/ks, přestože tyto známky jsou zdarma pro členy
SLČR a za 50,-Kč/ks pro ostatní AZ.
10/5/16 - splněno
10/6/16 a) splněno
b) nesplněno
- pracovní skupina snowboardingu nebyla ustanovena
c) splněno částečně
- zprávu předal pouze M. Turek ml. (za J.Gabriela), L. Knot zprávu nedodal
d) splněno
VV INTERSKI ČR projednal, doporučil a schválil:
11/1/2016
Odstoupení M.Poláškové
VV vzal na vědomí odstoupení Marcely Poláškové z funkce Místopředsedkyně Interski pro oblast
školní výuky a kooptoval (na základě návrhu M. Poláškové) Matouše Jindru na tuto pozici.
11/2/2016
Přihlášky nových členů
VV vzal na vědomí přihlášku
 Klub instruktorů lyžování a snowboardingu Brno z.s.
 Klub instruktorů lyžování Zlín
INTERSKI CR
Zátopkova 2/100
160 17 Praha 6, Czech Republic
Bankovní spojení : ČSOB
Číslo účtu : 248715616/0300
INTERSKI ČESKÁ REPUBLIKA
INTERSKI CZECH REPUBLIC
11/3/2016
Zpráva o hospodaření
VV vzal na vědomí Zprávu o hospodaření 2015
VV odsouhlasil Příjmy a výdaje za 2015
VV odsouhlasil vyúčtování nákladů na Kongres Interski 2015
11/4/2016
Komise pro spolkovou činnost, IVSI
Mastný informoval o tom, že nedostal žádnou informaci o výhradách k distribuci známek IVSI do 2015,
jediný problém nastal na konci 2015.
VV projednal situaci ohledně vztahů na IVSI. Do oblasti práce Komise pro spolkovou činnost (tedy
také IVSI) se řadí tato AZ: APLŠ, CM LŠ, ČSLŠ, KL Turnov, Lipnoservis, SHS Třebíč, SK Luga,
Skicamp.cz, Ski-sport, SLČR, Sport BP, SkiPlus P4, Ski Turek.
Houser informoval o další korespondenci mezi IVSI a Interski ČR
VV konstatoval, že účast P. Krnáče na schůzce mezi IS ČR a IVSI není možná z důvodu jeho
osobního zásadního konfliktu zájmů a jeho porušení zájmů členů IS ČR
USNESENÍ
a) poskytnout informaci, kolik přesně IVSI známek (jmenný seznam) bylo pro jednotlivá AZ
distribuováno v roce 2015 a na základě jakých podkladů – Krnáč – 30.4.2016
b) odstranit z webu AISS nepravdivou informaci, že AISS je oficiálním zástupcem v IVSI –
Krnáč – 30.4.2016
c) převést doménu www.ivsi.cz na IS ČR – Krnáč – 30.4.2016
d) prověřit informaci o nabídce z prosince 2016 na zajištění většího počtu známek IVSI za
750,- Kč/ks – Pluskal (RK) – 15.5.2016
e) prověřit informace o nabízení známek IVSI na školení / doškolení pořádaném AZ Jaromíra
Lukáše – Mastný – 15.5.2016
e) požádat Revizní komisi ISĆR o prověření aktivity P.Krnáče vůči IVSI – Mastný – 30.4.2016
e) setkat se se zástupci IVSI.– Houser, Mastný – 15.5.2016
11/5/2016
Stanovy IS ČR
VV projednal předložené dokumenty a navrhl doplnění Stanov IS ČR v těchto oblastech:
- proces přijímání členů (žádost o členství posoudí Plénum a schválí přijetí člena)
- proces vyloučení člena (Plénum může vyloučit člena pro hrubé porušení etických
principů)
- proces odvolání člena VV (člen VV může být odvolán v případě jednání proti zájmům IS
ČR, střetu zájmů, anebo hrubého porušení etických principů)
USNESENÍ
- Dopracovat návrh znění Stanov a předložit členům VV – Turek st. - 30.5.
11/6/2016
Kongres Interski 2015
VV projednal zprávu o Kongresu 2016 předloženou M.Turkem ml.. VV konstatoval zklamání
z nepředložení požadované části zprávy L. Knotem.
USNESENÍ
- Dopracovat kompletní Zprávu o Kongresu – Turek ml. – 30.5.2016
11/7/2016
Dopis ACSI
VV projednal dopis ze dne 8.4.2016 a žádost ACSI, týkající se poskytnutí známek ISIA. Vzhledem
k tomu, že VV neměl k dispozici oficiální vyjádření APUL, nebylo možné přijmout stanovisko.
VV žádá APUL, aby poskytl známky ISIA těm, kteří splnili kvalifikační požadavky ISIA. VV jasně
deklarovat zájem o demokratický proces zastupování členů IS ČR v ISIA.
INTERSKI CR
Zátopkova 2/100
160 17 Praha 6, Czech Republic
Bankovní spojení : ČSOB
Číslo účtu : 248715616/0300
INTERSKI ČESKÁ REPUBLIKA
INTERSKI CZECH REPUBLIC
USNESENÍ
a) přeposlat dopis od ACSI na APUL – Houser – 30.4.2016
b) předložit svoje vyjádření k dopisu od ACSI ze dne 8.4.2016 – APUL (Kotaška, Knot) –
15.5.2016
11/8/2016
Platnost kvalifikací
VV projednal podnět týkající se doby platnosti jednotlivých kvalifikací.
VV zaujal toto stanovisko:
- kvalifikace IL získaná před 1.5.2013 v rozsahu 50 hodin nemůže být nahrazena kvalifikací
Instruktor lyžování v rozsahu 150 hod, jak specifikován v Seznamu odborností v oblasti sportu
vydaném MŠMT 1.5.2013
VV konstatuje, že Instruktor základního lyžování / základního snowboardingu / sjíždění / běhu /
telemarku má platnost kvalifikaci na 5 let, jak je uvedeno v Zásadách činnosti akreditovaných zařízení
Interski ČR
11/9/2016
Různé
Gabriel předal informaci o kongresu IVSI, který proběhne v březnu 2017 v Japonsku. Bližší informace
budou předány AZ, jakmile budou k dispozici - Gabriel
USNESENÍ
- poslat Janu Vorlovi aktuální kontakty - všichni členové VV – 30.4.2016
Příští schůze VV IS ČR se uskuteční 31.5. v 14 hod v Praze.
V Malé Morávce, 9.4.2016
Zapsal: Šimon Mastný
Zkontroloval: Petr Houser
INTERSKI CR
Zátopkova 2/100
160 17 Praha 6, Czech Republic
Bankovní spojení : ČSOB
Číslo účtu : 248715616/0300

Podobné dokumenty

Zápis se schůze VV INTERSKI ČR

Zápis se schůze VV INTERSKI ČR - P. Krnáč neposkytl požadovanou kompletní informaci, kolik přesně IVSI známek bylo pro jednotlivá AZ distribuováno a na základě jakých podkladů b) P. Krnáč nezajistil do 20.2. z webu AISS odstraně...

Více

Kritéria ke stažení

Kritéria ke stažení Nominační kritéria do RD žactva na sezónu 2016/17: Do žákovského reprezentačního družstva jsou zařazování závodníci kategorie mladšího a staršího žactva, kteří v rámci svého ročníku splní níže uved...

Více

skicamp sőlden - Sherpa Ski School

skicamp sőlden - Sherpa Ski School výběru a úrovně), výuku garantují špičkoví lektoři projektu skicamp.cz a sherpa ski teamu. K vyzkoušení modely lyží ze závodního oddělení, carvingové bóje, slalom. Na přání přednášky o materiálu, t...

Více