Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce

Komentáře

Transkript

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce
Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce
Stechiometrický (empirický) vzorec
• vyjadřuje základní složení sloučeniny
• udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těchto
prvků ve sloučenině zastoupeny
Molekulový (souhrnný, sumární) vzorec
• udává druh a počet atomů v molekule dané sloučeniny
• může být totožný se stechiometrickým vzorcem, nebo je jeho celistvým násobkem
sloučenina
vzorec
stechiometrický
molekulový
H2O
H2O
HO
H2O2
Voda
peroxid vodíku
kyselina
tetrahydrogendifosforičitá
Ethan
Benzen
kyselina octová
H2PO3
H4P2O6
CH3
CH
CH2O
C2H6
C6H6
C2H4O2
Strukturní vzorec
Konstituční vzorec
• vyjadřuje konstituci molekuly, to je pořadí a způsob, jakým jsou atomy v molekule
vázány
• spojnice mezi symboly atomů nevyjadřují ani relativní délku vazby, ani úhly, které
vazby v molekule svírají
• vzorce píšeme buď v rozvinuté nebo racionální podobě
• vzorce můžeme (pokud není konvencí určeno jinak) při psaní různě orientovat a stále
představují tutéž sloučeninu
sloučenina
pentan
Vzorec
Rozvinutý
H H
H
H
H
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
racionální
H
H
cyklohexan
C
H
H C
H
H
C
C
H H
různě orientovaný
H CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
C
H
C H
H
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH3
CH2
H
CH3
CH2
•
konstituční vzorec umožňuje rozlišit látky se stejným souhrnným vzorcem, ale
s různou konstitucí
Sloučenina
vzorec
souhrnný
konstituční
kyanatan amonný
CH4N2O
NH4CNO
močovina
CH4N2O
NH2–CO–NH2
dimethyleter
C2H6O
CH3–O–CH3
ethanol
C2H6O
C2H5–OH
propen
C3H6
CH2=CH–CH3
cyklopropan
C3H6
butyn
butadien
C4H6
C4H6
CH≡C–CH2–CH3
CH=CH–CH=CH2
Funkční vzorec
• racionální konstituční vzorce, v kterých se uvádějí funkční skupiny atomů
• př:
dusitan amonný
NH4NO2
kyselina mravenčí
HCOOH
methanol
CH3OH
fenylhydrazin
C6H5-NH-NH2
Geometrický vzorec
• znázorňuje prostorové uspořádání atomů v molekule
• př:
O
voda
H H
amoniak
N
H H H
Cl
chlorid boritý
B
Cl
Cl
H
methan
C
H
H
H
Cl Cl
P
chlorid fosforečný
Cl
Cl
Cl
Konfigurační vzorec
• znázorňuje různá prostorová uspořádání molekul sloučenin se stejnou konstitucí
• př:
CH3
CH3
C
C
C
H
H
CH3
C
CH3
H
H
cis-but-2-en
trans-but-2-en
O
O
C
H
C
H
C OH
HO
CH2OH
C
H
H
CH2OH
D-glyceraldehyd
L-glyceraldehyd
Konformační vzorec
• vystihuje různá prostorová uspořádání molekul téže sloučeniny, vznikající rotací jejich
částí kolem jednoduché vazby
• př:
zákrytová konformace ethanu
H
HH
C
H
H
C
H
nezákrytová konformace ethanu
H
H
H
H
H
H
H
H
H
vaničková konformace cyklohexanu
H
C
C
H
H
H
H
H
H
H
H
židličková konformace cyklohexanu
Elektronový vzorec
• znázorňuje valenční elektrony jednotlivých atomů
•
př:
oxid uhličitý
O
C
O
voda
H
O
H
amoniak
H
N
H
H
H
methan
H
C
H
H
Výpočet stechiometrického vzorce
Při kvantitativní analýze bylo spáleno 35 mg látky. Vzniklo 51,4 mg oxidu uhličitého a 20,8
mg vody. Fyzikální metodou byla zjištěna relativní molekulová hmotnost látky – Mr = 60.
Určete stechiometrický a sumární vzorec látky.
Při spalování látky probíhají reakce:
C + O2 ⎯
⎯→ CO2
2H2 + O2 ⎯
⎯→ 2H2O
Po dosazení relativních atomových hmotností do rovnic zjistíme:
z 12,01g C ⎯
⎯→ 44,01g CO2
z 4,032 g H ⎯
⎯→ 36,032 g H2O
Poměry vypočítáme z kolika mg uhlíku a vodíku vznikla elementární analýzou zjištěná
množství oxidu uhličitého a vody:
z x mg C ⎯
⎯→ 51,4 mg CO2
z y mg H ⎯
⎯→ 20,8 mg H2O
v 51,4 mg CO2 je x =
12,01
.51,4 mg C =
44,01
= 14 mg C
v 20,8 mg H2O je y =
4,032
.20,8 mg H =
36,032
= 2,33 mg H
Dále určíme procentový obsah prvků ve vzorku:
35 mg látky ⎯
⎯→100%
14 mg C ⎯
⎯→ x %
x=
14.100
% = 40%
35
35 mg látky ⎯
⎯→100%
2,33 mg H ⎯
⎯→ y %
y=
2,33.100
% = 6,66%
35
Na kyslík připadá zbytek do 100% tj. 100% - 46,66% = 53,34%
Procentový poměr prvků ve vzorku:
C : H : O = 40 : 6,66 : 53,34
Atomový poměr prvků ve vzorku zjistíme, dělíme-li procentové množství jednotlivých prvků
jejich relativními atomovými hmotnostmi:
40 6,66 53,34
C:H:O =
:
:
12,01 1
16
C : H : O = 3,33 : 6,66 : 3,33
Vzhledem k tomu, že ve sloučenině jsou jednotlivé prvky v poměru celých čísel, vydělíme
atomový poměr nejmenším společným násobkem:
C:H:O=1:2:1
Empirický vzorec sloučeniny je CH2O
Sumární vzorec může být kterýkoli celistvý násobek vzorce CH2O, obecně (CH2O)n.
Index n vypočítáme, dělíme-li fyzikálně zjištěnou relativní molekulovou hmotnost látky
součtem relativních atomových hmotností všech atomů prvků obsažených ve
stechiometrickém vzorci.
n = fyzikálně určená relativní molekulová hmotnost / Mr(CH2O)
n=
60
=2
30
Sumární vzorec sloučeniny je C2H4O2 = CH3COOH. Analyzovanou látkou je kyselina octová
Chemickou analýzou látky bylo zjištěno, že obsahuje 1,5% vodíku, 56,4% arsenu a 42,1%
kyslíku. Určete stechiometrický vzorec.
Sloučenina má stechiometrický vzorec HxAsyOz. Indexy x, y, z zjistíme dělením procentového
zastoupení jednotlivých prvků jejich relativními atomovými hmotnostmi.
% H % As % O
x:y:z =
:
:
Ar(H) Ar(As) Ar(O)
x:y:z =
1,5
56,4
42,1
:
:
1,008 74,922 15,999
x : y : z = 1,488 : 0,753 : 2,631
Indexy upravíme na poměr celých malých čísel:
x:y:z=4:2:7
Stechiometrický vzorec sloučeniny je H4P2O7 (kyselina tetrahydrogendifosforečná).

Podobné dokumenty

Názvosloví a struktura anorganických látek, chemické reakce v

Názvosloví a struktura anorganických látek, chemické reakce v e) oxid chromitý a uhličitan sodný v tavenině v přítomnosti kyslíku f) dichroman draselný s horkou kyselinou chlorovodíkovou g) dichroman draselný s chloridem draselným a s koncentrovanou kyselinou...

Více

Přehled odolnosti materiálů

Přehled odolnosti materiálů okolo 140 let našim zákazníkům. Výrobky COG jsou výsledkem efektivní souhry tradice s inovativními nápady. Naši klienti patří k těm nejlepším ve svém oboru – a očekávají také od nás jen to nejlepší...

Více

Domácí úlohy 1 1. Lidské oko je nejcitlivější na zelené světlo o

Domácí úlohy 1 1. Lidské oko je nejcitlivější na zelené světlo o pro světlo o této vlnové délce je 2·10−16 Wcm−2. Kolik fotonů dopadne na oko každou sekundu? Poloměr své zornice odhadněte pomocí zrcadla. 2. Pás chlorofylu o největší vlnové délce má in vivo pík k...

Více

01 - Vazby, stereochemie

01 - Vazby, stereochemie Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) – druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární (molekulový) – druh a počet atomů v molekule Strukturní – které atomy...

Více

Úvod do organické chemie

Úvod do organické chemie Pro určité sloučeniny není rozhodující jen druh a počet atomů přítomný v jejích molekulách, ale i to, jak jsou tyto atomy vzájemně pospojovány. Izomerie – jev, kdy sloučeniny o stejných souhrnných ...

Více

Pracovní list – periodická tabulka prvků

Pracovní list – periodická tabulka prvků 2. Ve školní laboratoři jste nalezli dobře uzavřenou láhev. Na láhvi je pouze chemický vzorec C6H14 a označení hořlaviny. a) Jaký chemický název má látka v zásobní nádobě? b) Uveďte strukturní vzor...

Více

8-org-06. elektronové posuny, indukční a mezomerní

8-org-06. elektronové posuny, indukční a mezomerní elektrondonorní atomy/skupiny -NH2, -OH, -OR, -SH, -X, -O-

Více

kyselina antimoničná

kyselina antimoničná kyselina hexahydrogendikřemičitá H6Si2O7 kyselina hexahydrogentellurová

Více

izomerie - Bi-Ch Přípotoční

izomerie - Bi-Ch Přípotoční IZOMERIE PROSTOROVÁ (STREOIZOMERIE) izomery se liší prostorovým uspořádáním (konstituci mají stejnou) Izomerie geometrická – cis/trans izomery se liší polohou skupin na dvojných vazbách - pokud ste...

Více