Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV,
IVANČICE, ŠIROKÁ 42
NOVOVĚK I.
AUTOR: MGR. LUDMILA MARKOVÁ
III/2 INOVACE
A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY
ICT
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
PŘEDMĚT: DĚJEPIS
PROSTŘEDNICTVÍM
DUM: VY_32_INOVACE_D.05
HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÝCH DĚJIN
Lidé si rozdělili dějiny (minulost) na pět hlavních
období:
-
Pravěk
-
Starověk
-
Středověk
-
Novověk
-
Současnost

tato období trvala různě dlouho (miliony let,
tisíce let, stovky let)

každé období je něčím typické, něco tuto dobu
vyznačuje
NOVOVĚK
Trval od 15. do 19. století. Na konci 15. století došlo ve světě k
mnoha změnám. Byl sestrojen I. dalekohled a hvězdáři začali
zkoumat Slunce, Měsíc, hvězdy a planety.
Polský učenec Mikoláš Koperník prosazoval myšlenku, že
Země je kulatá.
OBDOBÍ RENESANCE
Je to návrat k starověké řecké
a římské kultuře. Šlechta si v
té době začala přestavovat
hrady na pohodlné zámky. K
renesanci
patří
souměrné
budovy, zahrady s kašnami,
obory se zvěří.
Vchody a okna měly bohaté
kamenné orámování. Domy
byly zakončeny ozdobnými
štíty, věžičky byly pravidelné,
na fasádách byly malby,
ozdoby omítek.
ROZVOJ VZDĚLANOSTI A VĚDY
Renesance zdůrazňovala význam vzdělání, vědy a techniky.
Významným vynálezem byl knihtisk, který umožnil větší
dostupnost knih.
V době renesance došlo v naších zemích k rozvoji řemesel,
obchodu i vzdělanosti. Habsburkové tento rozkvět
podporovali, ale na druhou stranu se snažili soustředit moc
jen do svých rukou a omezit práva, svobody české šlechty i
měst.
OBJEVENÍ AMERIKY
V roce 1492 objevil Kryštof Kolumbus Ameriku. V Americe
bylo velké bohatství – zlato, stříbro, koření, vzácné dřevo.
NÁSLEDKY OBJEVNÝCH PLAVEB
Do Evropy se ze zámoří přiváželo mnoho zboží. Vznikaly
mnohé kolonie v Americe, Austrálii, na Novém Zélandu.
Panovníci a obchodníci bohatli. Nejvíce kolonií vlastnilo
Portugalsko, Španělsko, Anglie, Nizozemí i Francie.
NOVÉ PLODINY
Ze zámoří se do Evropy přivážely i nové plodiny, které se tu
začaly pěstovat. Byly to brambory, rajčata, kukuřice.
Od těch dob se v Evropě chovají krůty, kterým se říkalo
indiánské slepice.
NEGATIVNÍ DOPADY NA PŮVODNÍ OBYVATELE
KOLONIÍ
Původní obyvatelé byli zabíjeni a stali se otroky.
Někteří umírali na nemoci, které tam zavlekli Evropané Byli
nuceni kupovat drahé nářadí a oblečení z Evropy.
Evropané zničili řadu významných památek původních
obyvatel Ameriky, Asie … (Říši Aztéků, říši Inků… ).
RENESANČNÍ KULTURA
V 15. století se začala
rozvíjet věda. Rozvíjelo
se
zemědělství
–
pěstování
nových
rostlin. Šlechta si místo
hradů stavěla zámky.
Při stavbě domů se
uplatňoval
převážně
renesanční sloh.
Vznikaly
i
renesanční
obrazy.
krásné
sochy,
NAŠE ZEMĚ V
17. STOLETÍ
Panovník habsburské říše sídlil ve Vídni. V Praze byli jen jeho
zástupci – němečtí šlechtici, podporovali katolickou šlechtu.
Dávali jim významné úřady.
Čeští šlechtici a měšťané byli utlačovaní – většinou byli
nekatolíci. V roce 1618 se proti králi vzbouřili, z oken
pražského hradu vyházeli královské zástupce.
BITVA NA BÍLÉ HOŘE
Česká šlechta odmítala za krále Ferdinanda II., který
přísně potrestal vůdce povstání – nechal je popravit na
Staroměstském náměstí.
ZDROJE:






Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy. VŠB [online]. [cit. 201202-06]. Dostupné z:
http://webresources.vsb.cz/grab/planetarium.vsb.cz/planetarium.vsb.c
z/archiv_novinek.html
Bonasa. Travel [online]. [cit. 2012-02-06]. Dostupné z:
http://www.bolsatravel.cz/zajezd/italie-antika-a-renesance/
Medien denken-Maschinen denken. Der Buchdruck [online]. [cit.
2012-02-06]. Dostupné z: http://mediendenkenmaschinendenken.ch/?p=1450
P-numismatika. Objevení Ameriky [online]. [cit. 2012-02-06].
Dostupné z: http://p-numismatika.cz/index.php?get=vyvoj_amerika
Přidej článek. Exotická chuť [online]. [cit. 2012-02-06]. Dostupné z:
http://pridej-clanek.cz/cestovani/exoticka-chut-dominikanskerepubliky/
Lidové noviny. Rajčata budiš pochválena [online]. [cit. 2012-02-06].
Dostupné z: http://in.ihned.cz/c1-27052280-rajcata-budiz-pochvalena
ZDROJE:




Planet wissen. Sklaverei [online]. [cit. 2012-02-06]. Dostupné z:
http://www.planetwissen.de/politik_geschichte/menschenrechte/sklaverei/index.jsp
Talent art. Sandro Botticelli - Zrození Venuše [online]. [cit. 2012-0426]. Dostupné z: http://www.talent.cz/clanky/vytvarne-umeni/180/
Tydeniky.cz. Český metropol [online]. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z:
http://www.tydeniky.cz/cz/menu/74/zajimavosti/clanek-10661-focusprvni-prazskou-defenestraci-zacaly-husitske-valky/
Naučná ztezka. Bitva na Bílé hoře [online]. [cit. 2012-02-06].
Dostupné z: http://www.prazskestezky.cz/hvezd/hvzd08.html