aktivity zastoupení prahy v bruselu - Prague

Komentáře

Transkript

aktivity zastoupení prahy v bruselu - Prague
AKTIVITY
ZASTOUPENÍ PRAHY V BRUSELU
Obsah
I.
Pracovní program pro rok 2007
1.1
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
Servis Zastoupení Prahy v Bruselu
Servis pro primátora HMP
Servis pro členy české národní delegace
Servis pro členy Rady HMP, Zastupitelstva HMP a zaměstnance HMP zařazených do MHMP
Servis pro další české partnery
Servis pro zahraniční partnery
Služby pro návštěvníky Zastoupení Prahy
Evropské fondy
Informační činnost
Parametry kvality pro hodnocení činnosti pražského Zastoupení Prahy v oblasti Evropských fondů
Informace
Finanční přínos
Komunikace a budování dobrých vztahů (networking)
Operační programy HMP
Přenos informací
Kontakty
Komunitární projekty
Výzvy Evropské komise
Twinningové projekty s novými členskými a kandidátskými zeměmi
Semináře, konference
Kulturní akce
II.
Příprava na české Předsednictví
2.1.
2.2.
České Předsednictví – rámcová informace
Plánované aktivity Zastoupení Prahy v rámci českého Předsednictví
III.
Organizace aktivit ve vztahu k MHMP
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
Strukturální stáže zaměstnanců HMP zařazených do MHMP (městských částí HMP zařazených
do úřadů městských částí HMP) v Pražském domě
Historie, zaměření a obecný přínos stáží
Forma stáží
Spolupráce s řediteli relevantních odborů MHMP
Zahraniční výbor Zastupitelstva HMP
IV.
Závěr
2
I.
Pracovní program pro rok 2007
Pracovní program Zastoupení Prahy v Bruselu (dále jen „Zastoupení Prahy“) v roce 2007
vychází ze zásad Koncepce zahraniční politiky hlavního města Prahy a ze stanovených priorit
činnosti Zastoupení Prahy. Navazuje na aktivity z roku 2006, které se především orientovaly
na konkrétní prosazování zájmů hlavního města Prahy (dále jen „HMP“, informační činnost,
na pořádání seminářů, konferencí a pracovních setkání, na realizaci řady kulturnícha
prezentačních akcí, na zapojení do Open Days a do dalších akcí Výboru regionů a na agendu
spojenou s činností české národní delegace ve Výboru regionů. Oproti předchozím letům nyní
Zastoupení Prahy předkládá strukturovaný materiál, který v plné šíři postihuje nejenom jeho
výše uvedené činnosti, ale i aktivity organizačně-technické (servisní), úkoly v oblasti
Evropských fondů, přípravnou činnost na české Předsednictví v Radě Evropské unie v prvním
pololetí roku 2009 (dále jen „české Předsednictví“) a úplný přehled relevantních aktivit vůči
Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“).
Cílem činnosti Zastoupení Prahy je tedy nejenom kvalitně prezentovat zájmy HMP a
zviditelnit Pražský dům jako „dobrou adresu“ v konkurenci ostatních více než tří set
regionálních zastoupení, ale také poskytovat vysoký standard organizačně technického servisu
v evropských institucích, pro politickou reprezentaci HMP v čele s primátorem HMP a pro
případné další partnery. Na tomto místě považujeme za vhodné zdůraznit, že Pražský dům za
poslední dobu získal v Bruselu velmi dobré renomé, stal se mezi širokou veřejností
nejznámější „českou adresou v Bruselu“, a tento trend chceme i nadále udržovat. V oblasti
Evropských fondů bude Zastoupení Prahy přehledně vykazovat konkrétní výstupy, je nutné
zejména lépe nastavit komunikační vazby s MHMP, a to nejen s odbory FEU MHMP a OZV
MHMP, kde tyto vazby fungují na dobré úrovni, ale rovněž s ostatními relevantními odbory
MHMP, zejména s “Kanceláří primátora“ MHMP, a s náměstkyní primátora HMP pro
zahraniční vztahy. Jednou z cest jak posílit vzájemnou komunikaci s odbory MHMP je
pořádání strukturálních stáží pro zaměstnance HMP zařazené do MHMP, případně
zaměstnance městských částí HMP, zařazené do úřadů městských částí HMP, aby se vytvořily
fungující komunikační kanály nejen z Pražského domu do HMP, ale i zpětně. Pražský dům
bude kromě toho nadále úzce spolupracovat se svými regionálními partnery, s přítomnými
českými i zahraničními veřejnoprávními institucemi, s představiteli soukromého sektoru a
neziskovými organizacemi. Zastoupení Prahy bude operativně reagovat na aktuální
požadavky a skutečnosti v evropských institucích tak, aby HMP zajistilo kvalitní
informovanost a možnost efektivního rozhodování.
1.1 Servis Zastoupení Prahy
Jedním z hlavních úkolů Zastoupení Prahy je poskytování organizačně technického servisu, a
to jak pro politické představitele HMP (v čele s primátorem HMP), tak pro zaměstnance HMP
zařazené do MHMP, zaměstnance městských částí HMP zařazené do úřadů městských částí
3
HMP a rovněž pro další partnery z České republiky, Bruselu. Tímto servisem se rozumí
především zajišťování rezervací ubytování, dopravy na místě, organizace schůzek
s představiteli evropských a dalších institucí atd. Do organizačních činností spadá rovněž
pořádání konferencí, seminářů či kulturních akcí, díky kterým je možno maximálně využít
potenciálu Pražského domu.
1.1.1 Servis pro primátora HMP
Primátor HMP je nejvyšším politickým představitelem HMP a současně také předsedou české
národní delegace ve Výboru regionů, místopředsedou Výboru regionů a místopředsedou
frakce Evropské lidové strany (dále jen EPP) ve Výboru regionů.
Pražský dům zajišťuje zejména:
- ubytování, dopravu a veškerou logistiku spojenou s pobytem primátora HMP
v Bruselu včetně zajištění bilaterálních setkání a pracovních jednání primátora HMP
termín: průběžně;
- zpracování podkladů na plenární zasedání, zasedání Předsednictva Výboru regionů a
EPP frakce Výboru regionů, včetně výjezdních zasedání ve spolupráci s OZV MHMP
termín: průběžně;
- zpracování podkladů na ostatní jednání a aktivity primátora HMP v Bruselu, zejména
v evropských institucích
termín: průběžně;
- zpracování a průběžné projednávání koncepčních materiálů k činnosti Zastoupení
HMP ve spolupráci s OZV MHMP
termín: průběžně.
1.1.2. Servis pro členy české národní delegace
Členové české národní delegace využívají služeb Pražského domu především v průběhu
plenárních zasedání a zasedání jednotlivých komisí Výboru regionů. Konzultace probíhají
ovšem celoročně, i mezi jednotlivými zasedáními.
Pražský dům zajišťuje zejména:
- organizaci pobytu členů české národní delegace při plenárních zasedáních (rezervace
ubytování, organizace schůzky české národní delegace, organizační a technická pomoc
v průběhu zasedání)
termín: průběžně;
- přípravu obsahových podkladů na jednotlivá zasedání v plénu i v komisích (podklady
na zasedání Předsednictva , politických frakcí, plenární zasedání – sumarizace
jednacích bodů i návrhy pozměňovacích návrhů ve vybraných oblastech)
termín: průběžně;
- konzultace (telefonicky, e-mailem) v případě jakýchkoliv dotazů či problémů, které se
vztahují k práci členů české delegace ve Výboru regionů (konzultace ohledně
4
-
vyplňování formulářů, zajišťování tlumočení na příslušných jednáních, pomoc
v komunikaci s úředníky Výboru regionů, vyřizovaní vstupních karet (badgů),
zajišťování podpory pro pozměňovací návrhy atd.)
termín: průběžně;
předávání informací, které jako národní koordinátor obdržíme z Výboru regionů
termín: průběžně;
Komunikaci s představiteli Stálého zastoupení ČR při EU, které je za českou delegaci
odpovědné ve vztahu k Radě Evropské unie (především otázky nominací
a
rezignací členů)
termín: průběžně.
1.1.3. Servis pro členy Rady HMP, Zastupitelstva HMP a zaměstnance
HMP zařazených do MHMP
Zastoupení Prahy je přímou součástí OZV MHMP a poskytuje proto plnou součinnost všem
útvarům a zaměstnancům HMP, především pak politické reprezentaci HMP.
Pražský dům zajišťuje zejména:
- ubytování a dopravu spojenou s pobytem politických představitelů HMP v Bruselu
včetně zajištění logistiky jejich pracovního programu
termín: průběžně;
- ubytování podle možností v Pražském domě a další součinnost (poradenství)
pro úředníky jaké? na služební cestě v Bruselu
termín: průběžně;
- konzultace ohledně obsahu jednání (s cílem udržovat si přehled o aktivitách
zaměstnanců HMP zařazených do MHMP a politických představitelů HMP v Bruselu)
termín: průběžně.
1.1.4. Servis pro další české partnery
Zastoupení Prahy v současné době pronajímá na základě uzavřené nájemní smlouvy jednu
kancelář Karlovarskému kraji. Po předpokládaném odchodu karlovarského zastoupení
do Českého domu v průběhu roku 2007 budou uvolněné prostory moci být nabízeny dalším
vhodným zájemcům. Kromě toho trvá politika otevřených dveří Pražského domu pro všechny
faktické i potenciální partnery HMP, a to zejména pro městské části HMP,
pro české
regiony a města a pro všechny české subjekty, jejichž činnost je HMP prospěšná. Na základě
předložení a posouzení žádosti těchto subjektů poskytuje Pražský dům bezúplatně své
reprezentativní a konferenční prostory a rovněž svoji součinnost k pořádání prezentačních,
konferenčních, kulturních a vzdělávacích akcí. Zastoupení Prahy se aktivně zapojuje do
činnosti Cercle Tcheque, kde se koordinují jednotlivé aktivity mezi českými subjekty
v Bruselu a diskutují aktuální témata, která se jich dotýkají.
5
Pražský dům zajišťuje zejména:
- nekomerční poskytování prostor Zastoupení Prahy a spolupráci při zajišťování
technicko-organizačních, cateringových a dalších služeb českým partnerům HMP
termín: průběžně;
- spolupráci s krajanským sdružením Beseda, poskytování prostor Zastoupení Prahy
pro schůzky krajanů a součinnost při jejich technicko-organizačním zabezpečování
termín: průběžně;
- spolupráci se všemi zapojenými českými subjekty v Bruselu v rámci Cercle Tcheque,
především se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii (dále SZ),
poskytování prostorů Pražského domu k jednáním Cercle Tcheque a aktivní
prosazování zájmů HMP na této úrovni
termín: průběžně;
- organizaci aktivit, pořádaných ve spolupráci s ostatními českými regionálními
kancelářemi, a to zejména v případech, kdy Pražský dům má jako jediný odpovídající
prostorovou kapacitu
termín: průběžně.
1.1.5. Servis pro zahraniční partnery
Za dobu své existence se Pražský dům stal známým a vyhledávaným místem konání
bilaterálních i multilaterálních pracovních schůzek, prezentací, konferencí a dalších akcí
rovněž pro zahraniční regionální zastoupení a další zahraniční instituce. Na základě
předložení a posouzení žádosti těchto subjektů s přihlédnutím k zájmům HMP může Pražský
dům poskytnout své reprezentativní a konferenční prostory a rovněž svoji součinnost
k pořádání prezentačních, konferenčních, kulturních a vzdělávacích akcí. HMP je rovněž
členem lobbistických sdružení Capital Cities a Cities for Cohesion, jejichž prostřednictvím
prosazuje společné cíle hlavních měst a velkých urbánních oblastí v evropských institucích.
Pražský dům zajišťuje zejména:
- nekomerční poskytování prostor Zastoupení Prahy a spolupráci při zajišťování
technicko-organizačních, cateringových a dalších služeb vybraným zahraničním
partnerům HMP, především v rámci společných akcí a na základě recipročních vztahů
termín: průběžně;
- nekomerční poskytování prostor Zastoupení Prahy pro jednání Capital Cities a Cities
for Cohesion a aktivní prosazování zájmů HMP v rámci tohoto uskupení
termín: průběžně.
1.1.6. Služby pro návštěvníky Zastoupení Prahy
Zastoupení Prahy nemůže z titulu svého poslání působit jako kulturní nebo informační
centrum s pevnou otevírací dobou. Přesto je otevřeno všem zájemcům, kteří Zastoupení Prahy
kontaktují s žádostí o prohlídku Pražského domu, onávštěvu expozice v galerii,
popř. o podání informace o HMP a jeho aktivitách.
6
Pražský dům zajišťuje zejména propagaci HMP a podávání informací o HMP jednotlivým
návštěvníkům Zastoupení Prahy ve spolupráci s CzechTouristem, CzechInvestem, CEBRE
a dalšími českými institucemi v Bruselu, včetně telefonických a e-mailových konzultací.
Mezi tyto aktivity náleží i pořádání prezentací o HMP a České republice
termín: průběžně.
1.2. Evropské fondy
HMP je jakožto „bohatý“ region (tj. region s cca 150 % průměrného HDP Evropské unie)
příjemcem finančních prostředků z evropských fondů pouze v omezené míře. Na období 2007
– 2013 je HMP zahrnuta do tzv. Cíle 2 (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost), má
tedy oproti ostatním českým regionům velmi omezené finanční prostředky, které plynou
z evropské regionální politiky (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond).
Z toho důvodu je potřeba hledat finanční zdroje i jinde, byť strukturální fondy zůstanou
prioritou. Pro budoucí období se proto nabízí především možnost čerpat finanční prostředky
z tzv. komunitárních programů, tj. programů, které jsou řízeny přímo z Bruselu jednotlivými
generálními ředitelstvími Evropské komise (dále jen „DG“).
1.2.1. Informační činnost
Mezi hlavní úkoly Zastoupení Prahy patří předávání informací z Bruselu do HMP. V této
oblasti je potřeba nastavit pravidelné mechanismy, neboť dosud probíhalo informování
převážně způsobem „ad hoc“, a až na výjimky vždy s odbory FEU MHMP a OZV MHMP.
Pro rychlejší tok informací je nutné nastavit přímé vazby i na ostatní odbory MHMP a
městské části HMP. Informační činnost se dosud odvíjela především v oblasti přípravy
operačních programů HMP, částečně i v oblasti informování o hledání partnerů pro spolupráci
nad evropskými projekty. Součástí informačních aktivit musejí být i dobře fungující
internetové stránky. V prvním pololetí roku 2007 proběhne nutná rekonstrukce
internetových stránek Pražského domu (www.prazsky-dum.cz a www.prague-house.org)
s cílem tyto stránky zpřehlednit a zracionalizovat. Tato rekonstrukce se již začala připravovat.
Negativním aspektem při přenosu informací je v současnosti také jazyková bariéra, neboť
velká část informací je pouze v anglickém jazyce a kapacity Zastoupení Prahy zatím
neumožňují všechny texty překládat do českého jazyka.
1.2.2. Parametry kvality pro hodnocení činnosti Zastoupení Prahy v oblasti
Evropských fondů
1.2.2.1.Informace
1) Pravidelně jedenkrát za dva měsíce, a to vždy s připravovanou zprávou pro Zahraniční
výbor Zastupitelstva HMP, budou předávány v sumarizované podobě aktuální novinky
z Bruselu. Bude se jednat zejména o informace, týkající se vypisovaných výzev Evropské
7
komise (podle bodu 1.3) a monitoringu vývoje ohledně operačních programů HMP,
eventuálně situace ohledně příslušných projektů HMP, které se budou v Bruselu řešit.
2) „Ad hoc“ bude nadále probíhat komunikace s řediteli FEU MHMP a OZV MHMP, a to
v souvislosti s aktuálními potřebami HMP.
3) Průběžně se budou doplňovat aktuální informace na internetové stránky. Informace o
aktualizaci internetových stránek se bude rovněž zasílat na vybrané emailové adresy, jejichž
seznam Zastoupení Prahy připraví ve spolupráci s řediteli FEU MHMP a OZV MHMP.
4) Důležité je i zajištění toku informací z HMP směrem do Bruselu – které je zásadní
podmínkou pro prezentování priorit HMP (např. během schůzek na Stálém zastoupení ČR při
EU či na DG Regio), a prezentování projektů HMP v Bruselu. Toto bude vykonáváno
průběžně, podle poptávky a zájmu HMP, významnou roli zde sehrají vybraní zaměstnanci
jednotlivých odborů MHMP, kteří budou mít ve své gesci i evropskou problematiku (např.
zaměstnanci MHMP, kteří absolvují stáž v Pražském domě).
1.2.2.2.
Finanční přínos
Status Pražského domu v současné době neumožňuje, aby se Zastoupení Prahy přímo podílelo
na přípravě projektů HMP. Pražský dům je v této věci pouze jednou z mnoha součástek
mechanismu, který v konečné podobě generuje finanční přínos pro HMP; v rámci takového
systému je v podstatě nemožné vyčíslit finanční podíly pražského Zastoupení Prahy. Můžeme
definovat dvě oblasti, kde určité finanční aspekty vysledovat lze:
1) v případě problémů ohledně jakéhokoliv projektu HMP, který je ohrožen
a o jehož
realizaci se na bruselské půdě jedná (aktuálně např. projekt Prague wi-fi), sehrává Zastoupení
Prahy důležitou roli v komunikaci s evropskými úřady a úředníky a může výraznou měrou
pomoci při „záchraně“ takového projektu. Přínos bude moci být vyčíslen z celkové hodnoty
takového „zachráněného“ projektu;
2) vyhledávání a zprostředkování (finančních) partnerů pro projekty, které v rámci
operačních programů HMP podávají jednotlivé odbory MHMP (městské části HMP). Přínos
rovněž může být vyčíslen určitým procentem, závisejícím na intenzitě Zastoupení Prahy na
organizaci takové spolupráce (v současné době např. projekt na tvorbu a aplikaci školských
vzdělávacích systémů, připravovaný SKU MHMP a holandskou nadací EDventure)
1.2.2.3.
Komunikace a budování dobrých vztahů (networking)
V této oblasti Zastoupení Prahy dosud dosáhlo velmi dobrých výsledků. V současné době jsou
na určité úrovni podchyceny kontakty na všech relevantních DG, mezi zahraničními partery
z řad ostatních regionálních zastoupení, firem atd.; ovšem právě networking je činností,
kterou je nutno provádět průběžně a jejíž zanedbání by znamenalo rychlou ztrátu dosud
vložené energie a prostředků („kontakt, který je půl roku neaktivní, ztrácíme“). Jako
problematické se zatím jeví DG pro zaměstnanost, na které by mělo být soustředěno úsilí
především. HMP je dále zastoupeno v několika mezinárodních organizacích měst a městských
regionů, z nichž nejaktivnější jsou Eurocities a zde v Bruselu neformální síť Cities for
Cohesion/Capital Cities. Pro budování dobrých vztahů je využíváno zejména:
8
a) zázemí Pražského domu (pořádání kulturně-společenských akcí, ale i seminářů
a dalších odborných aktivit),
b) účasti zaměstnanců Zastoupení Prahy na akcích, pořádaných ostatními partnery,
c) systematické budování renomé spolehlivého a aktivního partnera, především účastí
na větších projektech a organizací smysluplných konferencí a seminářů - pro rok 2007
např. účast na Open days (říjen 2007), den Evropské unie (květen 2007) či víkend
otevřených dveří u příležitosti výročí Římských smluv (23. – 24. 3. 2007) podle bodu
2.2.
1.2.3. Operační programy HMP
HMP by měla být řídícím orgánem pro operační programy Praha Adaptabilita (OPPA) a
Praha Konkurenceschopnost (OPPK), a tedy rozhodovat o projektech, financovaných z těchto
programů.
1.2.3.1.
Přenos informací
Přenos informací ohledně operačních programů HMP vyžaduje především permanentní vazbu
mezi Zastoupením Prahy a FEU MHMP. Ačkoliv se o samotné podobě programů o
kompetencích HMP rozhoduje v České republice, existuje prostor pro zapojení Zastoupení
Prahy, a to zejména:
1.2.3.1.1. předávání informací ohledně postojů jednotlivých DG Evropské komise
k situaci v České republice a zjišťování pozic vůči operačním programům HMP
termín: podle aktuálních potřeb, směrem do FEU MHMP a na vědomí
primátorovi HMP a náměstkyni primátora HMP pro oblast zahraniční politiky;
1.2.3.1.2. účast a reporting z pravidelných schůzek, pořádaných pro české regiony Stálým
zastoupením ČR při EU
termín: podle aktuálních potřeb, směrem do FEU MHMP a na vědomí
primátorovi HMP a náměstkyni primátora HMP pro oblast zahraniční politiky
přenos informací z HMP zpět do Bruselu (jak na jednotlivá DG, tak na SZ a do
dalších relevantních institucí)
termín: průběžně, po konzultaci s FEU MHMP, OZV MHMP, politickými
představiteli HMP a odbory MHMP;
1.2.3.1.2. předávání aktuálních informací, týkajících se příslušné evropské legislativy,
souvisejících s operačními programy HMP (probíhalo především v minulém
období)
termín: podle aktuálních potřeb, směrem do FEU MHMP.
1.2.3.2.
Kontakty
Utvoření dobrých vztahů a kontaktů na potřebné činitele, především v Evropské komisi, je
podmínkou pro získávání správných a včasných informací a pro možnost zajišťovat schůzky
politických představitelů HMP s relevantními evropskými úředníky. V tomto směru budeme
nadále pokračovat. Pražský dům je a bude místem, na které se mohou političtí představitelé
HMP i zaměstnanci HMP zařazení do MHMP a zaměstnanci městských částí HMP zařazení
9
do úřadů městských částí HMP obrátit, kdykoliv budou potřebovat nalézt v evropských
institucích „správnou osobu na správném místě“.
1.3. Komunitární programy
Již v úvodu tohoto oddílu byla zmíněna nutnost hledat pro HMP i jiné zdroje než jsou
strukturální fondy. Většina sektorových DG Evropské komise (věda a výzkum, kultura,
doprava, sociální věci...) je odpovědna za přípravu a řízení tzv. „komunitárních programů“,
týkajících se příslušného odvětví. V rámci těchto programů DG vypisují výzvy k předkládání
projektů. Většina programů na období 2007 – 2013 už byla schválena a některé výzvy (např.
v oblasti kultury) již byly otevřeny. Výzvy bývají většinou jednou ročně, proto je potřeba být
již předem připraven, neboť termíny k předkládání projektů jsou velmi krátké. Podmínkou pro
to, aby město (městské části) mohlo (mohly) čerpat z příslušných programů, je spolupráce se
zahraničními partnery (vždy nutná spolupráce partnerů z alespoň 3 až 4 zemí) na každém
projektu. Dlouhodobé plánování je proto zásadní. Mnoho regionů/měst naopak má připraveny
projekty, a hledá partnery, kteří by se do rozpracovaného programu připojili. Diskuze nad
možným zapojením HMP do určitých komunitárních programů je ovšem možná pouze při
zapojení příslušných odborů MHMP (v oblasti dopravy, životního prostředí, školství,
informatiky…)
1.3.1. Výzvy Evropské komise
Nejdůležitější aktivity Zastoupení Prahy:
1.3.1.1.
analýzy programů, které budou jednotlivá DG vyhlašovat na daný rok a
zaslání informací do patřičných odborů MHMP
termín: průběžně;
1.3.1.2.
monitoring výzev měst a regionů, které hledají partnery do již připravených
projektů; umisťování těchto výzev na internetové stránky Pražského domu a
zasílání relevantním odborům MHMP (podle bodu 1.2.1).
termín: průběžně.
1.3.2. Twinningové projekty s novými členskými a kandidátskými zeměmi
V souvislosti s přístupem nových členských států (Rumunsko, Bulharsko) se rovněž otevírá
možnost HMP zapojit se do tzv. twinningových projektů, v rámci nichž by HMP předávala
své zkušenosti představitelům nových evropských zemí, resp. jejich hlavních měst, tj. Sofii a
Bukurešti. Zastoupení Prahy bude kontaktovat Zastoupení Sofie a budoucí Zastoupení
Bukurešti (zatím jen Asociace rumunských regionů) za účelem zjištění podrobnějších
představ těchto měst. Zastoupení Prahy bude rovněž kontaktovat FEU MHMP a OZV MHMP
a zjistí informace ohledně jejich případné dosavadní komunikace
na toto téma. Town
twinning lze charakterizovat širokým zapojením občanů, náleží mu důležitý podíl při podpoře
občanské rovnosti a vzájemného porozumění lidí z celé Evropy a na rozvoji tzv. evropského
občanství. Základním cílem partnerství je rozvíjení existujících kontaktů obyvatel členských
10
zemí, jejich znalostí o dalších evropských zemích a oblastech, kulturách a zvyklostech.
Cestou k nim není jen spolupráce samospráv, ale i obyvatel samotných, příp. organizací, do
nichž se sdružují. V první vlně partnerské spolupráce bývá zvykem, že se největší důraz klade
především na vzdělávací, kulturní a sportovní výměny, při delším partnerství a s rostoucí
úlohou a možnostmi samospráv se přistupuje ke sdílení know-how, zejména v sociální a
ekonomické oblasti. Může se jednat např. o územní plánování, ochranu životního prostředí,
zvyšování odbornosti zaměstnanců úřadů, integraci nepohyblivých občanů, prevenci sociálně
- patologických jevů, boj proti drogám a nezaměstnanosti, aplikaci nových technologií,
propagaci zemědělských, průmyslových
či komerčních aktivit. Evropská komise pro rok
2007 – 2013 uvolnila rozpočet 215 mil €, pro období 2007 skončily výzvy 15. 3. 2007,
nicméně tyto výzvy se budou opakovat i v roce 2008 a je potřeba se na ně eventuálně
v dostatečném předstihu připravit. Spolufinancování je 65 % uznatelných nákladů. Pro HMP
by mohlo být zajímavé téma: „thematic networking of twinned towns“, v rámci nějž lze
pořádat konference a semináře za spolupráce dalších evropských měst ze všech členských
zemí Evropské unie.
1.4. Semináře, konference
Zastoupení Prahy disponuje reprezentativními a konferenčními prostory, které se dají
variabilně upravovat pro různé formáty akcí. Oproti prvním letům fungování Zastoupení
Prahy, kdy byl kladen důraz především na prezentaci historie a kultury HMP, vzrůstá počet
seminářů a konferencí organizovaných buď samostatně Zastoupením Prahy nebo ve
spolupráci s dalšími regiony, institucemi a firmami. Mnoho z těchto aktivit nelze dopředu
plánovat, neboť se objevují v souvislosti s aktuálním vývojem v Evropské unii i v České
republice.
Mezi nyní známé a již připravované aktivity v této oblasti patří:
Termín
první pololetí 2007
Název akce
Prague wi-fi
18. 1. 2007
Širokopásmové
připojení –
problematika
velkých měst
Plenární zasedání
a zasedání
předsednictva
Výboru regionů
v Bruselu
Víkend otevřených
dveří
v Pražském
domě
12. – 14. 2. 2007
24. – 25. 3. 2007
20. 4. 2007
Popis akce
aktivní zapojení HMP do projednávání stížnosti na
DG Competition ve věci pražského projetku
Prague wi-fi
organizace
semináře
ve
spolupráci
s Eurocities/Telecities na téma broadbandu a
aktuálních trendů v Evropě; místo konání: Pražský
dům, ve spolupráci s INF MHMP(J. Šolc)
obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu
primátora HMP a dalších členů české národní
delegac.
účast HMP na koordinované akci z Regionu
Brusel u příležitosti oslav 50. výročí podepsání
Římských smlu; umožnění prohlídky Pražského
domu a výstavy V. Boudníka bruselské veřejnosti
s prezentací činnosti ZastoupeníPrahy
Předsednictvo
Výboru regionů
11
5. 5. 2007
Inter-institutional
Open Day 2007
23. 5. 2007
Komise COTER –
Halle
5. – 7. 6. 2007
červen 2007
Plenární
zasedání
a
zasedání
předsednictva
Výboru
regionů
v Bruselu
Organizace
výjezdního zasedání
Zahraničního
výboru
Seminář PPP ???
8. – 11. 10. 2007
Open Days
9. – 11. 10. 2007
Plenární
zasedání
azasedání
předsednictva
Výboru
regionů
v Bruselu
Plenární
zasedání
azasedání
předsednictva
Výboru
regionů
v Bruselu
Galileo
první polovina června 2007
27. – 29. 11. 2007
průběžně rok 2007
účast Zastoupení Prahy na jednodenní prezentační
akcí všech evropských institucí – připravení
prezentačního stánku ve Výboru regionů formou
společné prezentace HMP s dalšími českými
regiony
vystoupení v roli experta při tvorbě stanoviska
člena české národní delegace p. Osvalda (Zelená
kniha o aplikacích družicové navigace)
obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu
primátora HMP a dalších členů české národní
delegace. Organizace schůzky české národní
delegace
viz bod 3.2.
dlouhodoběji připravovaná akce několika českých
zastoupení v Bruselu – vysoce profilový seminář
pro české hejtmany a jejich zástupce ohledně
konkrétních možností fungování PPP ? v daných
regionec; akce pořádaná
za účasti
představitelů Evropské komise, zahraničních
regionů a právně-poradenských firem
nejvýznamnější akce evropských regionů ve
spolupráci se Výborem regionů a DG Regio.
Pražský dům bude v roli zástupce vedoucího
konglomerátu: „Capital Cities/Regions: fostering
their sustainable CAPITAL“ a uspořádá tři
semináře, zabývající se problematikou klastrů,
životního prostředí a zaměstnanosti; jeden
ze
seminářů bude rovněž součástí strategie
pro
podporu české kandidatury na sídlo agentury
Galileo; místo konání: Pražský dům a Londýnský
dům
obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu
primátora HMP a dalších členů české národní
delegac; organizace schůzky české národní
delegace
obsahově a organizačně-technické zajištění pobytu
primátora HMP a dalších členů české národní
delegace; organizace schůzky české národní
delegace
V roce 2006 patřila mezi nejdůležitější akce
Zastoupení Prahy prezentace kandidatury České
republiky na sídlo agentury Galileo v HMP.
Pražský dům ve spolupráci se SZ přispěl
významnou měrou k úspěšnému zviditelnění této
kandidatury v Radě Evropské unie
i na
veřejnosti a zapsal se jako jeden z kontaktních
bodů Galileo pro bruselskou veřejnost. V roce
2007
plánujeme
pokračovat
v technickoorganizační podpoře české kandidatury,o níž se
bude rozhodovat pravděpodobně na podzim roku
2007.
12
1.5. Kulturní akce
Zastoupení Prahy chce v roce 2007 úžeji spolupracovat s kulturními institucemi HMP,
zejména s Galerií hlavního města Prahy a s Muzeem hlavního města Prahy. Zaměří se dále na
oslavu 650. výročí založení Karlova mostu Karlem IV. Celkový počet kulturních akcí,
především výstav, by měl odpovídat dvouměsíčnímu cyklu trvání expozic. Zastoupení Prahy
má ambici získat dlouhodobou zápůjčku uměleckých děl na zahradu Pražského domu poté,
co odtud byly v lednu 2007 vráceny sochy Kurta Gebauera. V průběhu roku 2007 dále
budeme spolupracovat na pořádání koncertů ve spolupráci s Českým centrem a dále pak na
pořádání klubových snídaní pro vysoké představitele evropských institucí, vždy s pozvanou
osobností z pole kulturního, vědeckého apod. Klubové snídaně by měly být pořádány ve
spolupráci s ředitelem na DG životní prostředí L. Mikem
Plán kulturních akcí:
Termín
1. - 15.1.2007
13. 2.– 5. 4. 2007
Název akce
Výstava obrazů A. Borna
Vladimír Boudník – něžný
barbar explosionalismu
12. 4. 2007
21. 4. 2007
Obrazy ak. mal. Zdeňka
Prokopa
Koncert J. Schmitzera
10. 5. 2007
Aleš Veselý – sochy a interiér
26. 6. 2007
Karlův most a doba Karla IV.
červenec 2007
Slovenské moderní umění
15. 9. 2007
Paleta – děti a Evropa
podzim 2007
Stefan Milkov - sochy
Popis akce
pokračování výstavy zahájené na konci roku 2006
výstava grafik Vladimíra Boudníka, vernisáž spojená
s projekcí filmového zpracování povídky
B.
Hrabala „Automat Svět“
výstava obrazů ve stylu op-art spojená s koncertem
šansoniérky Jiřiny Nebesářové
koncert pořádaný v Pražském domě ve spolupráci s Českou
televizí
výstava soch slavného současného českého sochaře (v
zahradě Pražského domu) a jeho výtvarných projektů
v galerii PD; ve spolupráci s Gallery Art Factory.
uspořádání souboru akcí k 650. výročí Karla IV. a
postavení Karlova mostu - seminář pro odborníky, seminář
pro veřejnost, výstava fotografií (Olympus jako sponzor);
akce je připravována ve spolupráci s kunsthistorikem
Andrejem Šumberou a budou zde prezentovány výsledky
vzdělávacího projektu, spolufinancovaného z JPD 3; nad
akcí udělena záštita primátora HMP
druhá vernisáž a zkrácená výstava obrazů, kterými se bude
Slovenská republika prezentovat v Bruselu
a
Lucemburku
uspořádání výstavy dětských kreseb a děl, jakožto
prezentace projektu Paleta z Prahy 6
uspořádání výstavy děl sochaře a výtvarníka Stefana
Milkova s možností dlouhodobější expozice několika soch
v zahradě Zastoupení Prahy; akce bude doplněna hudebním
vystoupením, např. pražských jazzových instrumentalistů
(Viklický, Dvorský, Šolc)
13
15.11.2007
prosinec 2007
polovina prosince
2007/eventuálně
leden 2008
Umělecké předměty a design
Evy Eislerové
Vánoční koncert
výstava světové designérky pražského původu
Český bál v Bruselu
spoluorganizace velké prestižní akce, která bude nultým
ročníkem pro získání zkušeností před Českým bálem,
kterým bude zahájeno české Předsednictví v lednu 2009
spoluúčast na zajištění Vánočního koncertu v Bruselu ve
spolupráci s ostatními českými regiony
v Bruselu
.
14
II. Příprava na české Předsednictví
2.1. České Předsednictví – rámcová informace
Česká republika bude předsedat Radě Evropské unie v první polovině roku 2009. České
Předsednictví je pro tu kterou zemi pravděpodobně nejefektivnějším nástrojem pro prezentaci
národních zájmů na celounijní úrovni. Podobně české Předsednictví umožňuje také
výrazné zviditelnění HMP. HMP by takové výzvy měla efektivně – a aktivně využít.
V tomto směru budou velice důležité vztahy s novou sekcí pro evropské záležitosti na Úřadu
vlády České republiky, řízené místopředsedou vlády České republiky Alexandrem Vondrou, a
vztahy s náměstkyní sekce pro předsednictví EU Janou Hendrichovou, jež bude hlavní
koordinátorkou všech příprav. V současné době zatím neexistuje žádný ucelený aktuální
vládní (ministerský) koncept, na nějž by mohly české regiony navázat a začít připravovat
vlastní strategii.V souvislosti s novou vládou České republiky také zatím není jasné, jaké
priority bude Česká republika v rámci českého Předsednictví prosazovat; i od toho se bude
odvíjet scénář pořádaných akcí.
HMP však na rozdíl od ostatních krajů sehraje v rámci českého Předsednictví specifickou roli.
V první řadě lze předpokládat, že se v HMP bude konat největší množství akcí, což je spojeno
nejen s popularitou HMP, ale i s jeho ideálními předpoklady pro kongresovou turistiku.
Významnou roli by měl v období českého Předsednictví sehrát i Pražský dům, který bude
vizitkou HMP v bruselském prostředí, a jehož potenciál umožňuje kvalitní a zajímavou
reprezentaci HMP. Již od počátku roku 2007 je nutné budoucí aktivity HMP plánovat a
koordinovat na bruselské půdě, především se SZ, ale i s ostatními partnery z českých
regionálních zastoupení a dalších subjektů. Dále proběhnou konzultace z představiteli
bruselských kanceláří hlavních měst ze zemí, které předsedaly Evropské unii v posledních
letech. Zároveň se povede průběžná komunikace s MHMP, v současné době především
s OZV MHMP, FEU MHMP a OKP MHMP,do budoucnosti pak především se zatím
zvažovaným „koordinátorem“ HMP pro české Předsednictví. Již bylo předjednáno, že
veškeré aktivity Zastoupení Prahy budou součástí oficiálního kalendáře (tištěná kniha i
elektronická verze) českého Předsednictví, který bude připravovat a vést SZ.
2.2. Plánované aktivity Zastoupení Prahy v rámci českého
Předsednictví
Plánované aktivity HMP budou do velké míry souviset s velkostí rozpočtu, který HMP na
svou prezentaci v Bruselu uvolní. Pokud se aktivity mají vymykat z běžných celoročních
standardů, je nutné počítat s navýšením finančních prostředků. V tabulce je uveden orientační
seznam aktivit, které by mělo Zastoupení Prahy organizovat či spoluorganizovat. Některé
z nich jsou již nyní v určitém stádiu příprav. V tabulce je předložen návrh aktivit HMP
v průběhu českého Předsednictví. Z předkládaných aktivit budou vybrány pouze1 až 2
měsíčně, na organizaci aktivit bude muset být zajištěno dostatečné personální pokrytí
(eventuálně spolupráce se specializovanými firmami). Další akce (především typu
15
konferencí a seminářů) budou připraveny a doplněny do seznamu na základě priorit
českého Předsednictví, které dosud nejsou známy.
Pro celý půlrok aktivit HMP v rámci českého Předsednictví předkládáme následující koncept:
Hlavní téma prezentace HMP (bude na plakátech, elektronických i tištěných materiálech)
„Prague - Mother of Towns in European Family presents its children“ (Praha, matka
měst, představuje své děti), přičemž každé „dítě“ bude symbolizovat určitou významnou
oblast, týkající se HMP, a jméno dítěte bude korespondovat se jménem slavné české
osobnosti, která danou oblast představuje. Oblastí bude celkem šest, každé bude věnován
jeden kalendářní měsíc (rozdělení do kalendářních měsíců souvisí s velkými akcemi
v Bruselu, na které bude částečně navázáno).
Měsíc
Jméno „dítěte“
Hlavní oblast
Leden
Karel
(Karel IV.)
Historie
Únor
Milan
(Milan
Kundera)
Magdalena
(Magdalena D.
Rettigová)
Literatura
Ema
(Ema
Destinová)
Emil
(Emil Zátopek)
Hudba
Březen
Duben
Květen
Červen
Regiony
Sport
Objevy
Otto
(Otto Wichterle)
Podoblasti, které budou
zahrnuty
historie, architektura,
památky, 20. výročí
sametové revoluce,
proměny města v čase,
židovské město
literatura, film,
animovaný film,
pohádky
představení českých
regionů, jejich
gastronomie, kultury,
památek a významných
výročí
hudba a malířství
sport a sportovní
aktivity
průmysl, objevy,
investoři, business,
doprava, technologie,
bezpečnost
Seznam konkrétních aktivit (rámcově bez hlubšího zpracování):
16
Leden (Karel)
1) výstava kopií korunovačních klenotů v Pražském domě,
2) prezentace (digitálního) modelu HMP v Pražském domě,
eventuálně představení skutečného modelu ve vybraných
vhodných prostorách,
3) seminář nizozemské rody v zemích Koruny české, spojený
s prezentací revue Cour d´honneur/ casteles, palaces, stately
homes, věnovaný především vlámskému umění a Belgii (v
Pražském domě ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem);
4) HMP v proměnách času – fotografická výstava v Pražském
domě, dokumentující architektonický vývoj území HMP;
5) výstava „Pražská památková rezervace – památka
UNESCO“ (v Pražském domě ve spolupráci Národního
památkového ústavu s MHMP),
6) Židovská Praha – výstava fotografií židovského města
a dalších doprovodných materiálů, možno spojit s osobností
F. Kafky, eventuálně dalších židovských památek (v
rozšířené verzi lze napojit na 70. výročí začátku 2. světové
války);
7) organizace masopustního průvodu v Bruselu,
8) výstava a seminář ke 20. výročí sametové revoluce (Palachův
týden v Praze)
Únor (Milan)
1) zajištění účasti M. Kundery na veletrhu knih, který se
v únoru pořádá v Bruselu a při té příležitosti setkání s ním
v Pražském domě – diskuze na téma Češi v exilu;
2) pořádání filmových týdnů (v Pražském domě nebo v Muzeu
filmu) ve struktuře 1. pohádka, 2. nový český film, 3. pásmo
loutkových filmů, 4. česká film, který dobyl svět (Forman,
Menzel .. .);
3) Praha očima….: festival zahraničních filmů, ve kterých
HMP představovalo ústřední kulisu (Mission impossible…);
4) Černé divadlo a Laterna magica – představení unikátního
českého umění v Pražském domě (ve formě přednášky a
možné ukázky tvorby černého divadla),
5) Jiří Suchý a divadlo Semafor (vystoupení komorního
představení v Pražském domě, spojené s vernisáží kreseb
J. Suchého),
6) vystoupení V. Javorského – přednesení známých českých
textů ve francouzském jazyce
1) Měsíc českých regionů v Pražském domě:
- prezentace regionálních památek, průmyslu, objevů,
osobností atd.;
- prezentace regionální gastronomie (ve spolupráci s DG
AGRO představení produktů, které mají ochrannou
evropskou známku, tj. produkty typu olomoucké syrečky,
žatecký chmel, hořické trubičky atd.);
- oslava zajímavých výročí, které by se v jednotlivých
regionech mohly vyskytnout;
- prezentace vinotéky českých a moravských vín…
Březen (Magdalena)
17
Duben (Ema)
1) úvodní koncert v Pražském domě před zahájením
Pražského jara (propagační akce Pražského jara),
2) Pražská mobilní zvonkohra P. Manouška – instalace
na náměstí Schuman (lze po celou dobu českého
Předsednicví) nebo instalace na náměsti Grand Place,
3) Tanec Praha – vystoupení některého z umělců, spojené
s prezentací tohoto pražského festivalu;
4) vernisáž výstavy Alfonse Muchy (jedná se o zcela novou
výstavu, která byla objevena v depozitářích) – místo bude
vybráno podle objemu expozice,
5) výstava na téma „Vztahy zemí Koruny české a Belgie“ kulturní vazby vztahující se ke školení českých malířů
v Belgii zejména ve 40. letech 19. století, kdy došlo
k zformování belgické historické malby (v Pražském domě
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem);
6) koncert české klasické hudby (Dvořák, Martinů, Janáček...)
v podání P. Šporcla v Pražském domě nebo ve větších
prostorách,
7) hudební recitál vybrané české operní zpěvačky
Květen (Emil)
1) prezentace Pražského mezinárodního maratónu u
příležitosti bruselského půlmarathonu, který se běží cca
v polovině května – možnost předávání cen vítězům
bruselského půlmarathonu primátorem HMP;
2) prezentace kandidatury HMP na pořádání Olympijských
her,
3) organizace cyklistického závodu pro rodiny s dětmi: Pražský
dům – park Tervuren – Pražský dům (20 km),
4) organizace výstavy (závodu) českých veteránů,
5) zapojení Pražského domu do Závodu míru
1) prezentace „Praha očima velkých firem“ (seminář, ve
spolupráci s CzechInvestem, týkající se podnikatelských
možností, které HMP nabízí pro zahraniční i české firmy);
2) výstava „České objevy, které změnily svět“;
3) seminář o dopravních řešení ve městech, o oblasti
bezpečnosti, protipovodňových a záchranných systémech
atd. (ve spolupráci s některými dalšími velkými městy),
spojeno s výstavou fotografií a plánů…;
4) seminář na téma „Střednědobé přehodnocení finanční
perspektivy a cesta jak dál“ (vychází z kontextu, že se v této
době bude zasedání Rady Evropské unie pravděpodobně
věnovat tzv. „mid-term review“ – vyhodnocování nastavení
finanční perspektivy 2007 – 2013
Červen (Otto)
V průběhu celého půl roku navíc poběží soutěž, která bude mít 6 kol (každé se bude
vztahovat k jednomu kalendářdnímu měsíci a v každém kole budou soutěžící muset
odpovědět na dvě otázky – v první otázce budou muset odhalit „jméno dítěte“, druhá otázka
se vždy bude k tomuto jménu - osobnosti pojit). Soutěž je potřeba dobře promyslet
18
a marketingově zvládnout tak, aby motivovala lidi k účasti na pořádaných akcích. Zároveň
bude nutno zvážit možnost účasti občanů České republiky v takové soutěži. Jako atraktivní
výhru doporučujeme např. možnost získat letenky do HMP spojené se vstupenkou na akci,
spolupořádanou HMP.
Další plánované aktivity mimo navrženou strukturu:
1) Český reprezentativní ples – akce, jejímž hlavním organizátorem bude SZ, nicméně
HMP by se na takové akci mohla velmi dobře prezentovat; počítáme s omezenou
organizační spoluúčastí, finanční spoluúčast je na dalším zvážení; na prosinec 2007
nebo leden 2008 se předpokládá organizace nultého ročníku plesu tak, aby ples o rok
později proběhl již za znalosti situace; rovněž se zvažuje, že ples jako takový bude
zahajovací akcí českého Předsednictví ;
2) vystoupení 180-ti členného sboru „European Chorus“ – sbor sestává z lidí všech
evropských národností, žijících a pracujících v Bruselu (především v institucích
Evropské Unie), dosahuje ovšem úrovně profesionálních hudebních těles; může
nastudovat české hudební dílo v českém jazyce (např. Oratorium sv. Ludmily);
3) výjezdní seminář Výboru regionů – je již v podstatě pravidlem, že Výbor regionů
při pořádání výjezdních seminářů či výjezdních zasedání pracovních skupin volí jako
místo konání zemi, která předsedá Evropské unii. Určitě tak tomu bude i v našem
případě; v tu dobu bude předsedou Výboru regionů pan Luc van de Brande, který má
zájem o uspořádání semináři k tématu „Mid term review“ (přehodnocení finanční
perspektivy 2007 – 2013) v HMP; v této věci je nutné začít konat již nyní, zájem jistě
projeví i další české regiony; lze počítat i s více aktivitami, které bude mít Výbor
regionů zájem v HMP uspořádat;
4) jinou mediálně zajímavou akci podle aktuálních možností/potřeb „odlehčujícího
charakteru“ na závěr českého Předsednictví s podtextem propagace HMP (návrhy
budou předneseny ze strany Zastoupení Prahy, OZV MHMP, příp. OPR MHMP).
19
III. Organizace aktivit ve vztahu k MHMP
3.1. Strukturální stáže zaměstnanců HMP zařazených do MHMP
(zaměstanců městských částí HMP zařazených do úřadů
městských částí HMP) v Pražském domě
3.1.1. Historie, zaměření a obecný přínos stáží
V roce 2005 se v Pražském domě rozběhl systém dvoutýdenních stáží pro zaměstnance HMP
zařazené do MHMP. Postupně se zde vystřídali: 1 stážista z OKP MHMP, 2 stážisté z OŽP
MHMP (dnes OOP MHMP), 2 stážisté z DOP MHMP a 1 stážista z “Kanceláře primátora“
MHMP. Pro stážisty byly Zastoupením Prahy organizovány schůzky napříč evropskými
institucemi (Evropská komise, Evropský parlament, Výbor regionů, Hospodářský a sociální
výbor), dále schůzky s příslušnými odborníky z radnice regionu Brusel a z dalších radnicí
(Antverpy, Gent) a dále pak další individuální jednání podle zájmů a potřeb stážistů (např.
v evropských organizacích Eurocities, Metrex atd.). Na tento systém bude v roce 2007 opět
navázáno vzhledem k narůstající potřebě seznámit zaměstnance HMP zařazené do MHMP,
popř. zaměstnance městských částí HMP zařazené do úřadů městských částí HMP, s
problematikou Evropské unie a s bruselským prostředím. Stáže budou mít dva hlavní přínosy:
1) prohloubení orientace zaměstnancůHMP zařazených do MHMP, popř.
zaměstnanců městských částí HMP zařazených do úřadů městských částí HMP
v evropských otázkách, navázání kontaktů se zahraničními protějšky, možnost
účastnit se vysoce profilových konferencí a seminářů, které se v Bruselu
pořádají;
2) vytvoření přímé vazby MHMP a Zastoupení Prahy s cílem nalézt na každém
odboru MHMP osobu schopnou vyhodnotit impulsy, přicházející z Bruselu.
3.1.2. Forma stáží
Stáže budou jednoměsíční. Stážisté budou využívat ubytovacích kapacit Pražského domu,
jejich vyslání a pobyt se bude řídit příslušnými vnitřními předpisy MHMP o vysílání do
zahraničí. Stážista dostane k dispozici vlastní pracovní stůl, telefon
a počítač s připojením
do sítě MHMP. Hlavní náplní činnosti stážisty po úvodním seznámení s evropskými
institucemi a bruselským prostředím bude:
získávání informací k financování relevantních projektů a vyhledávání
potencionálních partnerů pro jejich realizaci,
návštěvy seminářů, konferencí a dalších akcí a vypracovávání zpráv ,
poznání fungování Zastoupení Prahy, navázání osobních kontaktů i částečná
pomoc s operativou a řešením aktuálních úkolů na místě (pomoc při organizování
akcí atd.).
O průběhu svého vyslání vypracuje každý stážista podrobnou zprávu.
20
3.1.3. Spolupráce s řediteli relevantních odborů MHMP
Ředitelé odborů MHMP by měli každý (ve spolupráci s OZV MHMP a RED MHMP)
určit odborně a jazykově vybaveného zástupce ze svého odboru, který bude do
budoucnosti koordinovat evropskou agendu (administrovat informace, které mu budou
z Pražského domu zaslány) a bude pověřen komunikací se Zastoupením Prahy
v evropských záležitostech
termín: ihned a průběžně.
Pražský dům zajistí zejména přípravu a technicko-organizační zajištění systému měsíčních
stáží zaměstnanců HMP zařazených do MHMP (zaměstnanců městských částí zařazených do
úřadů městských částí HMP) v Pražském domě ve spolupráci s OZV MHMP a všemi
zainteresovanými odbory MHMP, kterých se dotýká evropská problematika (DOP MHMP,
FEU MHMP, OKP MHMP, OKR MHMP, OMI MHMP, OOA MHMP, OOP MHMP, OPR
MHMP, OUP MHMP a další)
termín: od 15.4.2007 průběžně již bylo!
3.2. Zahraniční výbor Zastupitelstva HMP
Zastoupení Prahy se pravidelně zúčastňuje zasedání Zahraničního výboru Zastupitelstva
HMP, buďto přímo nebo prostřednictvím videokonference, informuje o své činnosti
a předkládá plány svých aktivit na budoucí období. Zajišťuje plnění všech úkolů vzešlých
ze zasedání Zahraničního výboru Zastupitelstva HMP, organizuje cesty členů Zahraničního
výboru Zastupitelstva HMP do Bruselu, včetně výjezdních zasedání Zahraničního výboru
Zastupitelstva HMP.
Aktivity Pražského domu směrem k Zahraničnímu výboru Zastupitelstva HMP:
-
pravidelná účast na zasedání Zahraničního výboru Zastupitelstva HMP s cílem
podrobně ho informovat o činnosti a plánech Zastoupení Prahy
termín: průběžně;
-
zpracovávání aktuálních informačních výstupů o významných událostech
a skutečnostech v Bruselu pro primátora HMP, náměstkyni primátora HMP
pro zahraniční politiku a Zahraniční výbor Zastupitelstva HMP – ve spolupráci s OZV
MHMP
termín: průběžně;
-
předkládání proaktivních návrhů na zlepšení fungování Zastoupení Prahy a na
prosazování zájmů HMP v Bruselu pro primátora HMP, náměstkyni primátora HMP
pro zahraniční politiku a Zahraniční výbor Zastupitelstva HMP
– ve spolupráci
s OZV MHMP
termín: průběžně;
21
-
příprava a zajištění třídenního výjezdního zasedání Zahraničního výboru
Zastupitelstva HMP do Bruselu s rámcovým programem:
- prohlídka a prezentace Pražského domu, který bude mít 5. výročí své
existence; k tomuto výročí (společně s Czech business representation)
bude připraven společný seminář a pohoštění;
- návštěva evropských institucí (pokud možno, tak načasovat na plenární
zasedání Výboru regionů, dále Evropský parlament a SZ), regionálních
partnerů (zastoupení vybraného českého
a zahraničního regionu) a
dalších partnerů, se kterými v Bruselu spolupracujeme (Czech business
representation, CzechInvest…);
- sjednání bilaterálních schůzek s politiky/úředníky evropských institucí
po dohodě s účastníky výjezdního zasedání,
- setkání s poslanci Evropského parlamentu,
- schůzka s představiteli regionu Brusel,
- účast na seminářích, konferencích či společenských akcích
(podle aktuálních možností a výběru účastníků zasedání),
- prohlídka Bruselu.
Předpokládané složení delegace: členové Zahraničního výboru Zastupitelstva HMP
včetně primátora HMP, náměstkyně primátora HMP
pro zahraniční politiku
a předsedy Zahraničního výboru Zastupitelstva HMP; pokud bude rozšířená varianta,
lze přizvat i vybrané ředitele odborů MHMP (OZV MHMP, OKP MHMP,OOP
MHMP,OMI MHMP) a starosty městských částí HMP
termín: první polovina června 2007.
IV. Závěr
„Aktivity Zastoupení Prahy“ přehledně ilustrují pracovní program Pražského domu v roce
2007 a definují oblasti, kterým bude věnována prioritní pozornost. Velký prostor je věnován
rovněž přípravě aktivit na první pololetí roku 2009, kdy bude Česká republika předsedat Radě
Evropské unie. Nyní je nejvyšší čas definovat roli, kterou by měl Pražský dům během
českého Předsednictví hrát. Materiál obsahuje první návrhy, týkající se vlastního programu
aktivit a počítá s jejich eliminací a výběrem toho nejzajímavějšího pro konečnou realizaci.
Materiál se zabývá vztahem Zastoupení Prahy směrem k MHMP, vytyčuje přesněji úkoly,
zejména pokud jde o program strukturálních stáží a o spolupráci se Zahraničním výborem
Zastupitelstva HMP.
Vzhledem k dočasnému personálnímu „podstavu“ na Zastoupení Prahy představuje rok 2007
pro Pražský dům výzvu, s kterou bude možné se ctí vyrovnat právě jen na základě
intenzivnější a užší spolupráce se všemi dotčenými orgány HMP a odbory MHMP. Široké
spektrum činností, vykonávaných na Zastoupení HMP, jejich smysluplnost a efektivita rovněž
22
vyžadují výraznější politickou podporu ze strany politických představitelů HMP. Ambicí
Zastoupení Prahy nadále zůstává přinášet HMP co nejvíce validních informací nutných jak
k efektivnímu rozhodování tak k obhajování zájmů HMP v evropských institucích. Po období,
věnovaném přípravě operačních programů HMP nastane velký prostor pro Zastoupení HMP,
neboť se nyní začnou na půdě Evropské komise dojednávat detaily, které dosud zůstávaly
v pozadí. Pražský dům zůstane rovněž místem otevřeným ke spolupráci s českými i
zahraničními regionálními partnery i s dalšími českými subjekty v Bruselu a s krajany. Bude
pokračovat v posilování tvorby kontaktů s představiteli evropských institucí a usilovat o
podporu projektů a zájmů HMP. Bez efektivní komunikace a zpětné vazby ze strany HMP
ovšem výše definovaných cílů nelze dosáhnout, a proto bude muset být velká část úsilí
věnována právě na vybudování kvalitnějšího systému předávání informací.
23

Podobné dokumenty

REAKCE SPOLKU NA ČLÁNEK K. Drápalové, Mánes

REAKCE SPOLKU NA ČLÁNEK K. Drápalové, Mánes spolku toto: „Spolek se rozejde, usnese-li se na tom valné shromáždění tříčtvrtinovou většinou hlasů za  přítomnosti nejméně tří pětin všech členů podle paragrafu 6 k  hlasování oprávněných, v  pří...

Více

Zápis z 1. zasedání Rady Asociace krajů České republiky ze dne 4

Zápis z 1. zasedání Rady Asociace krajů České republiky ze dne 4 vysílání a možnosti spolupráce s jednotlivými kraji), se přítomní shodli, že je třeba, aby Rada AKČR se nejdříve seznámila s celkovou koncepcí rozvoje digitálního vysílání v ČR, která umožní širší ...

Více

1. cvičení

1. cvičení zachováváme nejen relativní poměry velikostí, ale i vzájemnou polohu jednotlivých buněk (kreslíme konkrétní buňku nebo orgán, zasazené do jejich okolí). Oproti fotografii má výhodu možného proostřo...

Více

Kouřimský zpravodaj 6/2015

Kouřimský zpravodaj 6/2015 Botanická zahrada hlavního města Prahy Na našem výletě jsme měli to štěstí vidět v japonské části zahrady zajímavý program, jehož součástí bylo např.: skládání origami, cvičení Taiji, workshop „Tva...

Více