Modulární systém kurzů programovacích nástrojů Borland

Komentáře

Transkript

Modulární systém kurzů programovacích nástrojů Borland
Střední průmyslová škola
a Vyšší odborná škola Písek
Karla Čapka 402
397 11 Písek
Modulární systém kurzů
programovacích nástrojů Borland
Písek 2004
Vzdělávací kursy – přehled
pořadové
číslo
Název
vzdělávací akce
druh
akce
předpokládaný
počet účastníků
hodinová
dotace
Účastnický
poplatek
cílová
skupina
21
Základy Pascalu
kurz
10 až 15
30
4250
ZŠ, SVVŠ, SOŠ
22
Pascal pro pokročilé
kurz
8 až 15
30
5300
ZŠ, SVVŠ, SOŠ
23
Delphi - základy
kurz
7 až 15
32
6450
SVVŠ, SOŠ
24
Základy C++
kurz
10 až 15
32
4500
ZŠ, SVVŠ, SOŠ
25
C++ pro pokročilé
kurz
8 až 15
32
5650
SVVŠ, SOŠ
26
Základy C++ Builder
kurz
7 až 15
32
6450 SVVŠ, SOŠ, VOŠ
27
C++ Builder pro
pokročilé
kurz
6 až 15
32
7500 SVVŠ, SOŠ, VOŠ
28
Java - základy
kurz
7 až 15
32
6450 SVVŠ, SOŠ, VOŠ
29
Java pokročilé
techniky
kurz
6 až 15
32
7500
V jednotlivých kurzech je zohledněna cílová skupina důrazem na oblasti využití
programovacích nástrojů pro další pedagogickou činnost
Ceny kurzů jsou stanoveny pro minimální počet, při větších skupinách je možno použít
množstevní slevy podle kalkulace v příloze 3.
VOŠ
Anotace jednotlivých modulů
21) Základy Pascalu
Cílem je dosáhnout u účastníka kurzu základní znalosti v programování. Při výuce je
kladen důraz na pochopení logiky programování. Znalosti jsou budovány postupně od základů
po složitější datové a logické struktury. Od začátku se pracuje s konkrétními příklady, které
mohou žáci libovolně doplňovat a modifikovat. Absolvent získá základní dovednosti a
znalosti v syntaxi jazyka Pascal a vytváření jednoduchých programů.
22) Pascal pro pokročilé
Cílem je rozšířit programovací schopnosti o další typy dat v konzolových aplikacích a
získat základní znalosti a dovednosti v objektově orientovaném programování. Předpokládají
se základní znalosti ve tvorbě algoritmů a syntaxi jazyka Pascal. Pracuje se s konkrétními
příklady, které mohou žáci libovolně doplňovat a modifikovat. Absolvent získá pokročilé
dovednosti a znalosti ve tvorbě programů a je schopen vytvářet složitější programy
v kozolovém prostředí.
23) Delphi - základy
Cílem je dosáhnout u účastníka kurzu, aby ovládal objektově orientované
programování pro OS Windows, předpokládá se znalost programovacího jazyka Pascal.
Pracuje se s konkrétními příklady, které mohou žáci libovolně doplňovat a modifikovat.
Absolvent získá pokročilé dovednosti a znalosti ve tvorbě programů a je schopen vytvářet
složitější programy s využitím objektově orientovaného programování pro OS Windows.
24) Základy C++
Cílem je dosáhnout u účastníka kurzu základní znalosti v programování. Při výuce je
kladen důraz na pochopení logiky programování. Znalosti jsou budovány postupně od základů
po složitější datové a logické struktury. Od začátku se pracuje s konkrétními příklady, které
mohou žáci libovolně doplňovat a modifikovat. Absolvent získá základní dovednosti a
znalosti ve tvorbě algoritmů, syntaxi jazyka C/C++ a vytvářet jednoduché programy.
25) C++ pro pokročilé
Cílem je rozšířit programovací schopnosti o další typy dat v konzolových aplikacích.
Předpokládají se základní znalosti ve tvorbě algoritmů a syntaxi jazyka C/C++. Pracuje se
s konkrétními příklady, které mohou žáci libovolně doplňovat a modifikovat. Absolvent získá
pokročilé dovednosti a znalosti ve tvorbě programů a je schopen vytvářet složitější programy
v kozolovém prostředí.
26) Základy C++ Builder
Cílem je ovládání vývojového prostředí C++ Builder, získání základních dovedností
ve tvorbě objektově orientovaných programů pro OS Windows. Předpokládá se znalost jazyka
C/C++ pro konzolové aplikace. Pracuje se s konkrétními příklady, které mohou žáci libovolně
doplňovat a modifikovat.
27) C++ Builder pro pokročilé
Cíle kurzu je získání dovedností a znalostí ve tvorbě aplikací pomocí C++ Builderu
pro OS Widows s využitím multimédií, Akctive X, dynamická výměna dat, SQL a práce
s databázemi. Předpokládá se znalost ovládání vývojového prostředí C++ Builder a objektově
orientovaného programování. Pracuje se s konkrétními příklady, které mohou žáci libovolně
doplňovat a modifikovat.
28) Java - základy
Cílem
kurzu
je
zvládnout
základy
objektového
programování
a
tvorby
multiplatformních aplikací pomocí IDE JBuilderu. Je určen pro ty, kteří již zvládli základní
znalosti při práci s operačním systémem, umí ovládat základní aplikace a znají základy
algoritmizace. Účastníci si osvojí ovládání vývojového prostředí, syntaxe jazyka Java, naučí
se vytvářet jednoduché programy. Vítaná je znalost jazyka C/C++, případně PHP či
JavaScript. Pracuje se s konkrétními příklady, které mohou účastníci libovolně doplňovat a
modifikovat.
29) Java – pokročilé techniky
Kurz je určen pro zájemce o tvorbu složitějších aplikací. Účastníci se seznámí
s problematikou ošetření výjimek, práce s balíčky a jejich distribucí, pokročilejšími
programovými technikami a využitím vizuálních komponent. Během kurzu je využíváno
nových i existujících příkladů a informací dostupných na Internetu.
METODIKA VÝUKY
1. Základní metody:
- interaktivní výuka
- výklad pojmů doplněný ukázkami (data-video-projektor)
- diskuse o daném tématu
- praktické cvičení s typovými a individuálními úkoly (může si určit účastník)
- lektor sdělí návod a vede individuálně práce účastníků
- každý účastník kurzu pracuje samostatně u výkonného PC s připojením na Internet
2. Ve všech kurzech se vychází :
a) ze vstupních znalostí a dovedností účastníků kurzu
b) ze složení účastníků kurzu podle cílových skupin ( ZŠ, SŠ, VOŠ.apod.)
Podle toho je kladen důraz na příslušné části obsahu kurzu.
3. Výuka je organizována po skupinách s maximálně 15 účastníky.
Každý z nich má k dispozici PC s připojením na Internet. Při výkladu je používán
video-data projektor.
4. Vlastní vyučování musí být doplněno samostatným studiem účastníka a vypracováváním
zadaných úkolů. K tomu může účastník kurzu využívat po dohodě s lektorem čas vždy 1
hodinu před nebo po vyučování.
5. Výuka je organizována jako večerní škola. Lze ji organizovat také jako prázdninovou
školu.
6. O kurzu je vedena dokumentace:
Přehled docházky (první podpis slouží jako
doklad školení BOZP, vyhlášky 50/78 Sb. a PP)
Protokol o závěrečném hodnocení
Dotazník účastníka (viz vzor v příloze č. 1)
Tato dokumentace a kopie „Osvědčení …“ je archivována po dobu 5 let.
7. Při zahájení kurzu jsou účastníci proškoleni o BOZP podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
seznámeni s provozním řádem učebny a požární ochranou.
8. Součástí kurzu je vždy beseda o možnostech využívání a pedagogických aspektech
používání VT ve vyučovacím procesu (specifikováno na požadavky jednotlivých kurzů
dle profesního a zájmového zaměření).
9.
Hodnocení účastníka – „Osvědčení…“ je vydáno na základě ústního přezkoušení
účastníky na podkladech praktických ukázek s tím, že je třeba splnit minimálně 70 %
požadovaného zadání. Protokol o zkoušce je archivována po dobu 5 let.
10. Hodnocení průběhu kurzu a kontrola.
Každý účastník kurzu vyplní v průběhu kurzu anonymní hodnocení Toto hodnocení slouží
lektorovi, vedoucímu kurzu příp. řediteli školy k zajištění kvality školení.
Každý úspěšný účastník kurzu získá „Osvědčení o absolvování kurzu“ vydané školou.
(viz příloha č.2 )
Jmenný seznam lektorů:
Funkce
Jméno
vzdělání
Zařazení ve škole
Řízení projektu
Ing. Josef Horažďovský
VŠSE
Ředitel školy
Lektor
Mgr. Petr Brůžek
PF JČU
Učitel odborných předmětů
Lektor
Ing. Michal Burger
VŠSE
Učitel odborných předmětů, DPS
KUMFF
Učitel odborných předmětů
VVTŠ
Učitel odborných předmětů, DPS
Lektor
Lektor
RNDr. Miroslav
Procházka
Ing. Vladimír Ďurči
Materiální a technické zabezpečení:
Použitý SW:
OS WINDOWS XP Professional OEM, JBuilder 9, Delphi 7, Turbo Pascal 7 C++Builder 6
Technické vybavení : 16 ks PC Pentium 4, RAM 256MB, 40GB HD, datový projektor, tabule
Odborný garant:
Mgr. Petr Pecka
systémový a síťový administrátor firmy pro vývoj programového vybavení a prodej výpočetní
techniky SAP2000 spol.s r.o. Písek (IČO: 61061409, DIČ: 004-61061409). Vzdělání : FI
MUNI – obor matematika, výpočetní technika. Praxe –4 roky SAP2000, ped. praxe 1 rok
externě.
Podrobné osnovy jednotlivých modulů :
Pojetí modulů 21. Základy Pascalu, 22.Pascal pro pokročilé a 23. Delphi - základy:
Žijeme v době, kdy nás počítače obklopují na každém kroku. Jejich výhodou je možnost
ovlivnit své chování podle našich potřeb. Proto i ten nejlepší počítač nedokáže pracovat bez
programu, který mu dává instrukce, jak se za kterých okolností chovat. Proto bude vždy
nutné, aby určitá skupina lidí byla schopna tyto programy tvořit.
Tento dokument je určen pro potřeby výuky úvodního kursu programování, který
mohou absolvovat učitelé středních průmyslových škol a gymnázií se zaměřením na
informatiku a výpočetní techniku. Nezabývá se základy algoritmizace, ačkoliv jsou, zejména
v několika počátečních kapitolách, uvedeny vývojové diagramy. Ty slouží pro lepší
pochopení dané látky, protože někteří účastníci zpočátku lépe pochopí grafickou strukturu
programu než jeho syntaktický zápis. Dokument nepopisuje ani ovládání vývojového
prostředí, nýbrž výklad prostředků a metod programování v jazyku Turbo Pascal pod
operačním systémem DOS. Vzhledem k zaměření předmětu (úvodní kurs programování) však
ani tuto problematiku nepokrývá zcela. Nezabývá se například tvorbou vlastních jednotek
nebo možnostmi Turbo Pascalu vázanými na zabudovaný překladač assembleru apod.,
především z důvodu rozsahu těchto témat či nutné úrovně přidružených znalostí.
Tento dokument si klade za cíl podat solidní základy v logice programování, které by
byly aplikovatelné i při přechodu na jiný programovací jazyk. Probíraná látka v tomto
dokumentu končí přiblížením problematiky a základních pojmů objektového programování.
Tím připravuje účastníky na pokračování programování v prostředí Delphi.
Výchovně vzdělávací cíle
Při výuce by měl být kladen důraz na pochopení logiky programování. Znalosti jsou
budovány postupně od základů po složitější datové a logické struktury. Od začátku se pracuje
s konkrétními příklady, které mohou žáci libovolně doplňovat a modifikovat. Tím u nich
dochází k osvojení logiky programování a získání základních programátorských zkušeností a
návyků.
Po absolvování předmětu účastník získá základní dovednosti a znalosti:
chápe základy algoritmizace
zná syntaxi jazyka Turbo Pascal
ovládá vývojové prostředí
umí vytvářet, ladit a používat vytvořené programy
používá dokumentaci, nápovědu a odbornou literaturu
Charakteristika a funkce vyučovacího předmětu
Dokument je tematicky dělen na kapitoly, které odpovídají obsahu tématického plánu
výuky na středních školách. Z hlediska náročnosti lze dokument rozdělit na dvě části – pro
začátečníky a pokročilé.
K jednotlivým kapitolám jsou hypertextově vázány řešené příklady. Na přiloženém CD
jsou přiloženy jejich zdrojové soubory s příponou PAS a přímo spustitelné programy
s příponou EXE.
Výuka lze rozdělit do dvou částí. V první části si žáci osvojí a naučí používání
základních struktur jazyka Pascal. Jedná se zejména o větvení programu a programové cykly.
Po jejich procvičení a zvládnutí se začínají učit strukturování programu pomocí podprogramů
a tvorbu vlastních datový typů a složitějších struktur.
Základ výuky spočívá především v logickém myšlení, schopnosti logického úsudku a
algoritmizace daného řešeného problému. Syntaxe jednotlivých příkazů je jednoduchá a žáci
ji většinou bez problémů zvládnou, protože jazyk Turbo Pascal je navržen právě pro výuku
programování. Jeho výhodou je, že je založen na omezeném počtu srozumitelných konstrukcí.
Základní studijní literatura vychází zejména z edic ComputerPress, Grada a
z elektronických dokumentací na internetu.
Organizace vyučování
Všechny vyučovací hodiny probíhají v učebnách výpočetní techniky, kde je třída
rozdělena na dvě poloviny, které se vyučují samostatně. Každý účastník pracuje samostatně u
počítače.
Výklad probírané látky je doprovázen ukázkami a jejich objasněním. Souběžně probíhá
samostatná práce účastníků. Samostatná práce je doplněná využíváním nápovědy programu
Turbo Pascal. Vzhledem k anglické verzi a znalostem účastníků z anglického jazyka je
možné získání další nápovědy z webových stránek a konzultace se školitelem.
Ve výukovém dokumentu jsou k jednotlivým kapitolám hypertextově vázány řešené
příklady, které lze zkopírováním přes schránku přenést do jednoduchého textového editoru
(např. Poznámkového bloku) a uložit jako soubory s příponou .pas. Tyto soubory jsou pak již
spustitelné v prostředí Turbo Pascalu, kde je mohou studenti i dále modifikovat. Soubory
s příklady jsou také přiloženy na CD jako zdrojové soubory s příponou .pas i jako přímo
spustitelné soubory s příponou .exe.
Učební pomůcky
Počítač s odpovídajícím operačním systémem, program Turbo Pascal 7
počítačová síť (není nutnou podmínkou)
datavideo projektor
Rozpis učiva
21. ZÁKLADY PASCALU
Časová náročnost:
Počet hodin : 30 hod. (1 týden)
STRUKTURA PROGRAMU............................................................................................................................... 5
PROGRAM
JMÉNA
DATOVÉ TYPY
Celočíselné
Desetinné
Znakové
Logické
ORDINÁLNÍ DATOVÉ TYPY
DEKLARACE KONSTANT
DEKLARACE PROMĚNNÝCH
OPERÁTORY
Logické
Aritmetické
Porovnávací
PŘÍKAZ PŘIŘAZENÍ
VÝRAZY
PROCEDURY A FUNKCE
PROCEDURY VSTUPU A VÝSTUPU
Řízení výstupu pomocí parametrů
PŘÍKAZY ............................................................................................................................................................ 18
VĚTVENÍ PROGRAMU
PODMÍNĚNÉ PŘÍKAZY
MATEMATICKÉ FUNKCE
PODMÍNĚNÉ VĚTVENÍ
DALŠÍ PROCEDURY A FUNKCE
PROCEDURY A FUNKCE JEDNOTKY CRT
CYKLUS ŘÍZENÝ PARAMETREM
OPERACE S ŘETĚZCI
JEDNOTKA PRINTER
CYKLY
DALŠÍ PROCEDURY A FUNKCE
PODPROGRAMY ................................................................................................................................................ 7
PROCEDURY
FUNKCE
22. PASCAL PRO POKROČILÉ
POKROČILÉ
Počet hodin pro pokročilé: 30 hod. (1 týden)
DALŠÍ TYPY DAT ............................................................................................................................................. 20
VÝČTOVÝ TYP
TYP INTERVAL
DATOVÝ TYP ARRAY
VYHLEDÁVÁNÍ DAT
METODY TŘÍDĚNÍ
Metoda SELECT SORT
Metoda BUBLE SORT
Metoda INSERT SORT
DATOVÝ TYP RECORD - ZÁZNAM
DATOVÝ TYP SOUBOR
PRÁCE SE SOUBORY
IOResult
Assign
TEXTOVÉ SOUBORY
SOUBORY TYPU FILE
OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ.................................................................................... 10
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OOP
Objekty a třidy
Definice třídy
Zapouzdření
Přístup k datovým položkám
Dělení položek objektu
Dědičnost
Definice tříd a objektů v jednotkách (Unit)
Implementace metod tříd
Přístup k metodám objektů
Přístup k metodám předka
Vzájemná přiřaditelnost objektů
Komunikace mezi objekty
23. DELPHI - ZÁKLADY
Počet hodin: 32
OBJECT PASCAL a OOP
• základy objektového programování
• konstruktor a destruktor
• dědičnost
DELPHI
•
•
prostředí Delphi, IDE, první programy
základní komponenty a příklady využití
Vlastní programy:
• kvadratická rovnice
• kalkulačka – analýza a tvorba
3
2
4
2
4
•
•
digitální hodiny
textový editor
1
•
grafický editor
4
•
Analogové hodiny
4
•
MDI rozhraní
2
•
Browser
6
Metodický list modulů 24. Základy C++, 25. C++ pro pokročilé, 26.Základy
C++ Builder, 27. C++ Builder pro pokročilé
Borland C++Builder 6.0 je dvoucestný vizuální nástroj pod operačním systémem
Windows(95, 98, 98SE, ME, 2000, XP) v jazyce C++ od firmy Imprise. Je silný spojuje
v sobě prostředí vizuálních vývojových prostředí a jazyka C++. Umožňuje vyvíjet jak
graficky orientované aplikace pro Win32, tak i konzolové aplikace, distribuované databázové
aplikace, aplikace pro web atd. Builder je „nadstavba“ jazyka C++, což je nejpoužívanější
programátorský nástroj používaný v programátorském světě. Vývojové prostředí je ovšem
s jazykem C++ natolik úzce svázáno, že práci v C++ Builderu nelze rozdělit na „napsaní kódů
v C++“ a „navrhování vizuálního vzhledu v prostředí“. C++ Builder je prostředkem, který
maximálně usnadňuje vývoj aplikace i vytvoření jejího vzhledu. C++ Builder je vývojový
prostředek nové generace, který v sobě spojuje řadu mocných vizuálních nástrojů pro
vytváření všech částí aplikace s velmi výkonným kompilátorem. C++ Builder je kompletně
postaven na tzv. objektově orientované architektuře, což sice neobyčejně zvyšuje efektivitu
programování, ale zároveň vytváří potřebu naučit studenty myslet objektově, a neučit je to co
již téměř nepoužívá.
C++ Builder nabízí technologie vytvořené a používané firmou Microsoft ve svém ve
svém vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio, jako jsou technologie COM, MFC,
AktiveX atd. a není problém přejít kdykoliv do prostředí Microsoft Visulal Studio.
Způsob výuky a základní charakteristiky vývojového prostředí C++Builder
Pro kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je látka rozdělena do 32
hodinových bloků. Bloky jsou rozděleny pro různé úrovně uchazečů. Všechny bloky úzce
souvisí s vývojovým prostředím. Vývojové prostředí IDE umožňuje rychlý vývoj Windows
aplikací (programů) v programovacím jazyce C++. V podstatě je možné vytvářet:
Win32 konzolové aplikace. Ty budou vytvářeny při výuce prvních bloků pro
začátečníky. Tyto aplikace budou vytvářeny při výuce základů programovaní v jazyce
C/C++. Konzolová aplikace pro své ovládání používá konzolu. Vstup je z klávesnice,
výstup je na obrazovce. Win32 konzolové aplikace již používají 32bitový přístup a jsou
tedy plně použitelné v 32 bitových operačních systémech (Win98, XP). Postup
vytvoření 32bitové konzolové aplikace je velice jednoduchý, a způsob jak vytvářet
konzolovou aplikaci je ukázán na vzorových příkladech
Win32 GUI aplikace. Ty budou vytvářeny při výuce dalších bloků pro pokročilé,
kteří zvládli základy C/C++. Vytvoření 32 bitové aplikace v IDE C++ Builder je
jednoduché
Způsob jak vytvářet Win32 GUI aplikaci a učební text je přiložen.
Veškerá výuka s osnovami, tématickými plány a zdrojovými texty programů se nachází
na přiloženém CD. Při výuce se předpokládá, že máte nainstalovaný C++Builder 6
Profesional, MS Office – Word a Adobe Akrobat. Použití datového projektoru vyučujícím je
velice žádoucí.
Výchovně-vzdělávací cíle předmětu
Žák získá základní znalosti a dovednosti v programování v jazycích C, C++ - navržení
algoritmu, implementace algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce, -schopnost napsat
zdrojový text programu, spustit překladač, a program odladit, -znalost knihoven, které jsou
součásti překladače. Žák se naučí používat Borland C++ Builder 6.0, jenž je dvoucestný
vizuální nástroj v jazyce C++. Je silný; spojuje v sobě přednosti vizuálních vývojových
prostředí a jazyka C++. Žák zvládne pracovat se standardními datovými typy jako jsou
znaky, celá a reálná čísla, řetězce, pole, ukazatele, struktury a základní vlastností objektů.
Dále se naučí vyvíjet jak graficky orientované aplikace pro WIN32, tak i konzolové aplikace,
distribuované databázové aplikace pro web atd. Žák se seznámí s principy objektových
knihoven a jejich použití pro tvorbu aplikací pro WINDOWS. Naučí se používat objektové
knihovny OWL firmy Borland, a řešení srovná s knihovnou MFC, firmy Microsoft (VISUAL
C++).
Naučí se vytvářet programy, které kromě perfektní práce s obrazovkou, ve velké většině
umožňují zápis výsledků své práce do souboru. Z těchto důvodů je nezbytné práci se soubory
v jazyce C bezpečně ovládat. Získá schopnost vytvořit a upravit projety, práce s funkcemi.
Žák se seznámí s novými pojmy a prvky jazyka C++, jenž budou demonstrovány na
jednoduchých příkladech. Uvedené příklady si žáci mohou vyzkoušet na počítači,
modifikovat je a experimentovat s nimi.
Po absolvování předmětu žák zná:
− základy programování jazyka C
− základy jazyka C++
− základy objektového programování v C++
− základy práce s C++ Builder verze 6
− používaní a programování komponent, tvorba komponent
− databázové aplikace
− základy tvorby nápovědy, rotace textu
Postup výuky
Organizace vyučování je dána potřebou praktického ověřování učiva přímo na
počítačích a proto všechny vyučovací hodiny probíhají v učebnách výpočetní techniky a
každý žák pracuje samostatně u počítače. Jako didaktická pomůcka se pro výuku používá
datový projektor, a zpracované vzorové příklady na přiloženém CD, jenž velkou měrou
zvyšuje kvalitu výuky.
Rámcový rozpis učiva:
Modul: 24. Základy C++
Počet hodin : 32 hodin
Téma a jeho popis
hod
Jazyk C/C++ (konzolové aplikace)
- prostředí C++Buildru
- základní pojmy
- seznámení s programovacím prostředím console, help
6
- jednoduché datové typy a přiřazení
- hlavní program
- konstanty
- aritmetické výrazy
8
- hlavičkový soubor stdio.h, conio.h
- vstup a výstup znaku
- formátovaný vstup a výstup (rozdíly mezi C a C++ verzí)
8
- Booleovské výrazy
- podmíněný výraz
- operátor čárky
- příkaz if a příkaz if-else
- Interační příkazy - cykly
- příkaz switch, goto, return
6
4
Modul: 25 C++ pro pokročilé
Počet hodin : 32 hodin
2 hodiny týdně
Téma a jeho popis
hod
Jazyk C/C++ (konzolové aplikace)
- vstup do souboru a výstup se souboru
6
- preprocesor jazyka C
- funkce práce s pamětí
. alokace paměti
. funkce
. parametry funkcí
. oblast platnosti identifikátorů
. inicializace jednoduchých proměnných
- pointery
. základní práce s pointery
. pointery a funkce
. dynamické přidělování paměti
- jednorozměrná a dvourozměrná pole
- řetězce
- struktury, unyony a výčtové pole
- bitové operace a bitové pole
8
8
6
4
Modul: 26. Základy C++ Builder
Počet hodin : 32
Téma a jeho popis
Jazyk C/C++ (aplikace WINDOWS)
Struktura programu
- uživatelské prostředí C++Buildru
- Form Designer
- Objekt Inspektor
- paleta komponent
hod
8
Komponenty - události
- základní komponenty
- Label, Text – řetězce, Listbox – Focus
- Memo, Textový editor, časovač, Sender atd.
- formuláře – základní vlastnosti, StringGrid
8
Třídy a další komponenty, výjimky
- základní vlastnosti tříd
- konstruktory a destruktory
- atributy objektových typů
- lokální a statické objekty
- globální a dynamicky vytvořené objekty
- spřátelené třídy
- odvozené třídy
8
Modální a nemodální okna, nabídky
- Show(), ShowModal();
- MainMenu, PopupMenu, algoritmy s řetězci
8
Modul: 27. C++ Builder pro pokročilé
Počet hodin : 32
Téma a jeho popis
Jazyk C/C++ (aplikace WINDOWS)
Soubory, standardní dialogy, adresáře
- soubory bez a s použitím dialogů, algoritmy, dialogy pro písmo, barvu, print a find a replace,
vyhledávání textu, textový editor
hod
6
Seznamy, klávesové zkratky, multimedia, grafika
- prohlížení seznamu
- programování klávesových zkratek
- programování přehrávače (Aktive X), Canvas
6
MDI aplikace, rámy
-prohlížeč obrázků, prohlížeč s MIDI, kreslířko, rámy
6
Nápověda
- tvorba nápovědy
4
Různé aplikace
- dynamická výměna dat, OLE, vlákna, vytváření komponent
6
Práce s databázemi
- komponenty
- alias
- SQL
4
Metodický list modulů 28. Java – základy, 29. Java – pokročilé techniky
Programování je nedílnou součástí sofistikovaného využití počítače. Pro tvorbu je
k dispozici celá řada jazyků a nástrojů, k nimž patří i Java a JBuilder.
Java je důsledně objektový programovací jazyk pro vytváření multiplatformních
aplikací. Obrovské množství již vytvořených tříd (ve valné většině volně dostupných na
Internetu), které pokrývá téměř všechny oblasti, ho předurčuje k využití v různých
výpočetních systémech. Jazyk byl od počátku vyvíjen s důrazem na objektové řešení a na
bezpečnost. Tato systematičnost je následně výhodná i pro výuku. Java neobsahuje
“záludnosti”, se kterými se můžeme setkat u jiných programovacích jazyků. Naopak nutí
programátora ke korektnímu zdrojovému kódu, aniž ho jakkoliv omezuje při tvorbě.
Obecnost a nezávislost na platformě navíc posouvá pohled studentů od aplikací vyvíjených
pro jeden systém (většinou pro MS DOS či MS Windows) do obecnější roviny. Nabízí se tak
možnost porovnání prvků a objektové koncepce s již známými jazyky.
Výchovně-vzdělávací cíle
Při výuce by měl být kladen důraz na důsledné pochopení objektového modelu.
Znalosti jsou budovány postupně. Od začátku se pracuje s konkrétními příklady, které
studenti modifikují a osvojují si tak jednotlivé programátorské techniky.
Po absolvování předmětu student:
- chápe základy objektového programování
- zná syntaxi jazyka Java
- ovládá vývojové prostředí
- dokáže pracovat v příkazové řádce DOS a Linux
- orientuje se na diskusních a odborných serverech na Internetu
- používá dokumentaci, nápovědu a odbornou literaturu
- umí vytvářet, ladit a následně využívat multiplatformní aplikace
Obsah a charakteristika pojetí výuky
Výuka je rozdělena na dva nezávislé bloky. První část je určena pro žáky, kteří zvládli
základní znalosti při práci s operačním systémem, umí ovládat základní aplikace a znají
základy algoritmizace. Druhý blok by měl být zaměřen na žáky, kteří dále uvažují o práci při
vývoji náročnějších aplikací.
Vzhledem k tomu, že se pracuje v anglickém prostředí, je potřeba žákům objasňovat
jednotlivé části dokumentace v závislosti na jejich znalostech angličtiny.
Základ výuky spočívá především v rozvoji schopnosti logického myšlení a ve
zdokonalování orientace v rozsáhlé oblasti vědomostí. Studenti jsou vedeni k samostatnému a
tvůrčímu přístupu při zvládání celé problematiky učiva. Důraz je kladen na vlastní
vyhledávání potřebných informací především v elektronických dokumentacích a na Internetu.
Základní studijní literatura vychází z edic vydavatelství ComputerPress a Grada.
Výuka probíhá formou aktivního osvojování teoretických znalostí pomocí nástrojů pro
vývoj a ladění aplikací, k výuce se používá jednotlivých příkladů. Nedílnou součástí je použití
dataprojektoru pro demonstraci jednotlivých postupů. Vzhledem k tomu, že se jedná o
poměrně rozsáhlé vývojové prostředí, musí být jednotlivé kroky logicky zdůvodňovány a
ihned procvičovány. Jednotlivé tematické celky jsou řazeny vzhledem k rostoucím
vědomostem a dovednostem žáků. Průběžně jsou objasňovány souvislosti objektového
programování.
Pro vývoj se využívá převážně prostředí Windows spolu s nástrojem JBuilder.
Výsledné překlady jsou však přenositelné i na jiné platformy, a proto je vhodné ukázat
možnost spouštění např. na Linuxu. Krom toho je potřeba žáky seznámit s možností překladu
přímo z příkazové řádky a to jak pro DOS tak Linux. Možné alternativy při řešení daných
problémů je vhodné nastínit pomocí diskusních a výukových serverů na Internetu.
Modul: 28. Java - základy
Počet hodin: 32 hodin
1.
IDE JBuilder
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
5.
6.
2 hodiny
číselné konstanty
znakové konstanty a escape sekvence
řetězcové konstanty
logické konstanty
null
proměnné
6.1.
6.2.
1 hodina
syntaxe
pravidla pro tvorbu
case-sensitive
Konstanty
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
2 hodiny
primitivní datové typy
objektové datové typy
Identifikátory
4.1.
4.2.
4.3.
4 hodin
třídy, metody, vlastnosti, události
dědičnost, zapouzdření, polymorfismus
objekty
použití OOP v programovacích jazycích
Datové typy
3.1.
3.2.
4.
struktura a správa projektů
typy podporovaných formátů , kódování
první program a jeho struktura
Základy OOP
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2 hodiny
typ proměnné
počáteční hodnoty
1 hodina
7.
operátory
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
9.
aritmetické
relační a logické
binární
přiřazení
přetypování
programové prvky
8.1.
8.2.
8.3.
2 hodiny
2 hodiny
komentáře
bloky
klíčová slova
programové konstrukce
6 hodin
podmínky
cykly
přepínače
10. třídy a objekty
10.1. syntaxe
10.2. operátor new
10.3. proměnné ve třídě
10.4. definice metod
10.5. dědění
10.6. modifikátory
10.7. veřejné, soukromé a chráněné metody
10.8. konstruktory
10.9. statické inicializátory
10.10. přetěžování metod
10.11. garbage collector
10.12. přetypování
10 hodin
Modul: 29. Java - pokročilé techniky
Počet hodin: 32 hodin
1.
výjimky
1.1. typy výjimek
1.2. zachycení výjimek
1.3. ošetření výjimek
4 hodiny
2.
balíčky
2.1. struktura package
2.2. pravidla pro tvorbu
2.3. příslušnost do balíku
2.4. jednoznačnost jmen
2.5. implicitní balíky
2.6. verze JDK
2.7. další důležité balíky
2.8. internetové zdroje
4 hodiny
3.
vstup, výstup
3.1. argumenty programu
3.2. vstup z konzoly a výstup na konzolu
3.3. formátování výstupu
3.4. vstup ze souboru a výstup do souboru
4 hodiny
4.
datum, čas
4.1. java.util.Date
4.2. java.text.DateFormat
4.3. java.text.SimpleDateFormat
4.4. java.util.GregorianCalendar
4 hodiny
5.
interface, seznamy a iterátory
5.1. pojem interface
5.2. interface Collection
5.3. Set, List, Map
5.4. java.util.Enumeration
4 hodiny
6.
vizuální komponenty javax.swing
6.1. JButton
6.2. JRadioButton
6.3. JCheckBox
6.4. JButton
6.5. JLabel
6.6. JTextField
6.7. JTextArea
6.8. JEditorPane
6.9. JComboBox
6.10. JList
6.11. JMenuBar
6.12. JPopupMenu
6.13. JPanel
6.14. JFileChooser
12 hodin
Příloha 1: Hodnocení kurzu (vzor obsahu dotazníku)
Hodnocení průběhu kurzu (název)…………………………………………….
Datum:…………..
1.Co se Vám na dnešním kurzu nejvíce
líbilo:………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………..
2. Co se Vám líbilo
nejméně:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
3. Hodnocení lektora:
odborná úroveň
srozumitelnost
lektor jméno…………………..
1234 5 *
12345*
lektor jméno…………………..
12345 *
1 2 3 4 5*
* zakroužkujte(známka jako ve škole)
4. Vaše návrhy a náměty na obsahové zlepšení:…………………………
5. Vaše poznámky k organizaci akce:……………………………………..
6. Jak konkrétně budete moci využít získaných poznatků :………………
Příloha 2: Osvědčení (vzor obsahu osvědčení)
SPŠ a VOŠ Písek
Karla Čapka 402
397 11 Písek
IČO: 60869038
Osvědčení
číslo 28201/2003-56-26 o absolvování modulárního vzdělávacího systému
akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v těchto
modulech:
1. 21/Základy Pascalu č.j. xxxxxxxx
2. 22/Pascal pro pokročilé č.j. yyyyyyy
3. 23/Delphi č.j. zzzzzzz
Paní
Helena Čabrdáková
narozena 18.6.1955
ukončila kurz v rozsahu 92 hodin ve dnech 01.11.2004 až 26.11.2004
____________________
V Písku 2.12.2003
lektor kurzu
____________________
ředitel školy
Příloha č.3: Kalkulace nákladů na jednotlivé moduly kurzů
Kalkulace předpokládaných nákladů na jednotlivé moduly
Předpoklad
P O L O Ž K A
Celkové mzdové náklady na vyučovací jednotku
z toho lektoři
ostatní
Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Náklady na zajištění prostor
Ubytování ,stravování,doprava účastníků
z toho Doprava účastníků
Stravování a ubytování účastníků
Náklad na učební texty na vyučovací jednotku
z toho Příprava,autorská práva apod.
Rozmnožení textů -počet stran a2Kč:
Režijní náklady na vyučovací jednotku
z toho Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
5
1 410,00
Náklady na jednotku celkem(NJC)
Náklady na modul
21. Základy Pascalu
22. Pascal pro pokročilé
23. Delphi - základy
24. Základy C++
25. C++ pro pokročilé
26. Základy C++Builder
27. C++Builder pro pokročilé
28. Java - základy
29. Java - pokročilé techniky
Počet hodin:
30
30
32
32
32
32
32
32
32
500,00
500,00
10,00
10,00
900,00
20,00
80,00
760,00
40,00
Minimální účast
10
8
7
10
8
7
6
7
6
Za modul/os
4 230,00
5 287,50
6 445,71
4 512,00
5 640,00
6 445,71
7 520,00
6 445,71
7 520,00

Podobné dokumenty

Pokročilý editor grafů

Pokročilý editor grafů Tato práce prezentuje výsledek mnoha dnů a nocí strávených úporným přemýšlením o problému realizace pokročilého editoru grafů a realizací samotnou. Tento editor umožňuje simulování grafových algori...

Více

Processing 3.0 a p5.js

Processing 3.0 a p5.js Volné pokračování přednášky z OpenAltu 2014. Představení nových vlastností Processingu 3.0, nejnovější verze tohoto multiplatformního otevřeného relativně jednoduchého programovacího jazyka, který ...

Více

Praktická cvičení algoritmů - Informatika Ostravská Univerzita

Praktická cvičení algoritmů - Informatika Ostravská Univerzita Studijní text je určen pro zájemce o studium problematiky tvorby algoritmů a jejich zápisu v programovacím jazyku Borland Pascal. Je možné jej využít v předmětu Praktická cvičení algoritmů. Předpok...

Více

Počítače a programování 2 - UTEE

Počítače a programování 2 - UTEE výpočty. Většina matematických operací či metod pro zobrazování výsledků již byla tvůrci Matlabu vytvořena a je nám v současnosti k dispozici. Píšeme-li svůj algoritmus v Matlabu, nemusíme se matem...

Více

C++ Builder 4.0 - Tvorba software

C++ Builder 4.0 - Tvorba software Miroslav Virius – Borland C++ Builder

Více

Klikněte pro stažení

Klikněte pro stažení včetně ANSYS, GTSTRUDL, SAP2000, SASSI, STAAD.Pro, RISA-3D a PLAXIS-3D. Vedle toho disponujeme několika speciálními vlastními programy, jež tyto univerzální systémy doplňují. Naše kompetence v obla...

Více

ASUS WL-500 Manual Cz

ASUS WL-500 Manual Cz kabeláž, nabízejí naprostou mobilitu při zachování průběžné síťové propojitelnosti jak firemních, tak domácích intranetů (vnitřních sítí). Poskytují LAN uživatelům větší pohodlí. Uživatelé PC mohou...

Více