Plány pro nejbližší budoucnost Poděkování Prohlášení

Komentáře

Transkript

Plány pro nejbližší budoucnost Poděkování Prohlášení
pokrývá celý dům). Zprovoznili jsme zámky pokojů a je tedy možné na požádání
zapůjčit klíče. Do pokojů v prvním patře byly instalovány garnýže a záclony, takže jsou
ještě o něco útulnější. Byla zvelké části otlučena venkovní omítka na verandě a do
Ateliéru se vrátily původní dřevěné lavice, jen tentokráte již ne namontované na zdi,
ale na rámech od židlí.
Plány pro nejbližší budoucnost
Čeká nás zřízení k Internetu připojeného PC-stolku na chodbě v prvním patře
a výměna svítidel v pokojích téhož patra. Výstavba zídky u silnice, oprava schodiště
a dle finančních možností také celková úprava vstupu do Domu SETKÁVÁNÍ.
Plánujeme taktéž dobudování dveří do kotelny a dokončení opravy balkónu ve druhém
patře a dle možností i v prvním patře.
Chceme vytvořit pozici ředitele sdružení, který vytvoří a bude vést tým, jenž bude
aktivně pracovat na naplňování vize sdružení.
Pracujeme na obměně našich stanov, aby lépe odpovídaly vizi i jejímu naplňování.
Některé budou kosmetické, jiné rozsáhlejšího charakteru.
Budeme dále zjišťovat možnosti získání grantových prostředků pro opravu
a popřípadě i dostavbu domu.
Stále hledáme partnery, se kterými se shodneme na cílech a způsobech využití
našeho domu
Poděkování
Srdečně děkujeme všem, kdo finančně i jinak přispěli
a tak podpořili naši činnost.
Prohlášení
Tato výroční zpráva je řádně schválena výborem občanského sdružení
Setkávání v čele s předsedou Davidem Merlinem Kotasem a Valnou
hromadou v Olomouci dne 8.3.2009.
Výroční zpráva 2008
SETKÁVÁNÍ, o.s.
Dům SETKÁVÁNÍ- foto oslavy 40. výročí
www.travna.cz
2008
Obsah:
Informace o organizaci a její poslání
Výbor, revizoři a zaměstnanci
Spolupracující organizace
Přehled a popis akcí v Domě SETKÁVÁNÍ
Výsledovka analyticky
1-2
2
3-4
4-7
Dárci a plátci členského příspěvku
Propagace
Rekonstrukce a investice
Plány pro nejbližší budoucnost
Poděkování
Prohlášení
10
10
10 - 11
11
11
11
Rozvaha
Poslání naší organizace a hlavní činnost
8
9
Občanské sdružení Setkávání je otevřené ekumenické společenství, vycházející
z tradice ČCE a spolupracující s místními sbory. Setkávání navazuje na tradici
mezinárodních setkání mládeže, která se už od roku 1968 konají ve vesnici Travná
v Rychlebských horách.
Zaměřujeme se na setkání mládeže i dospělých, na kterých pomocí vzdělávání,
aktivního odpočinku a společné práce vzniká platforma vhodná pro předávání zdravých
hodnot od kladných vzorů za účelem budování charakterů pro zodpovědný život
uprostřed evropské společnosti. K tomuto účelů vlastníme objekt, ve kterém se většina
setkání koná. Pro potřeby vedení aktivit sdružení organizujeme vzdělávací víkendy pro
vedoucí s důrazem na vedení skupiny, týmovou práci, studium, četbu, osobnostní růst
a hodnocení.
Přijíždějí k nám převážně mladí lidé různého vzdělání, náboženství, lidé různých
národnostních, kulturních, sociálních a dalších skupin.
Cílem setkání jsou vzájemné rozhovory, zábava i společná práce. Samozřejmě je
zde také prostor pro ztišení se, modlitbu a sdílení duchovních zkušeností.
Konkrétní náplň akcí sahá od společných oslav Velikonoc a Nového roku přes
společnou dobrovolnou práci při údržbě Domu setkávání až po víkendy pro
konfirmandy nebo kurzy přežití v přírodě. Podstatným rysem aktivit Setkávání je
mezinárodní spolupráce. Do akcí se pravidelně zapojují účastníci z Česka, Německa
a z dalších zemí.
Pro pořádání těchto setkání sdružení provozuje Dům setkávání, který se skládá ze
staré části a přístavby. Nová část je nyní ve stavu plánování dostavby. Ve staré části je
možnost jednoduchého ubytování skupiny až padesáti lidí. Za Domem začíná les,
blízko jsou turistické a cykloturistické cesty, běžkařské tratě, ale také historické město
Javorník. Pracujeme na zdvojnásobení ubytovací kapacity, zkvalitnění služeb
1 a_na zpřístupnění domu postiženým lidem.
Dárci a plátci členského příspěvku:
Černý Tomáš
Dospiva Jan
Dostál Václav
Dostálová Eva
Dušek Petr
Dušková Barbora
Halaš František
Halašová Denisa
Harth Petr
Hlavsová Elena
Janča Štěpán
Jančová Lýdie
Jurečka Jiří
Jurečková Veronika
Kameníková Hana
Kenning Jared
Pospíšilová Marta
Kenningová Daniela
Slettevold Svein
Koutecký Martin
Solich Roman
Koutecký Tomáš
Stralczynská Barbora
Kovarik Robert
Stralczynská Jana
Kovariková Marcela Stralczynský Karel
Maláč Petr
Stralczynský Vojtěch
Marek Daniel
Urbanová Eva
Materna Radek
Urbanová Věra
Němcová Daniela
Vladík Tomáš
Oukropcová Iva
Oukropec Jan
Petr Ondřej
Petrová Helena
Pospíšil Adolf
Propagace
» Letošní oslavy 40. výročí jsme propagovali v Životě víry, Javornickém
zpravodaji a Českém bratru.
» Přímo k oslavám byl vydán nový Almanach, který už je dnes vyprodán,
propagační keramické domečky i trička s logem sdružení stále ještě jsou.
» Opět jsme letos vydali souhrnný Zpravodaj za rok 2008, ve kterém jsou otištěny
všechny reakce na akce z roku 2008 spolu s fotografiemi i informacemi o nejbližších
akcích.
» Naše webové stránky www.travna.cz obsahují plno informací o sdružení i jeho
aktivitách. Postupně připravujeme nový design a s ním velký update redakčního
systému. Věříme, že se vám budou změny líbit.
» Již celkem hodně lidí nás kontaktovalo se zájmem o ubytování. Bohužel
většina v termínech, ve kterých byla naše turistická ubytovna již obsazená.
» Snažíme se nadále propagovat náš dům a možnost ubytování v něm na
různých webech a věstnících o ubytování.
Rekonstrukce a investice:
Na letních brigádách jsme připravovali dům a jeho okolí pro následující Oslavy 40.
výročí mezinárodních brigád na Travné. Sekali a hrabali jsme trávu, trhali křídlatku,
uklízeli ve sklepě, v přístavbě a vyráběli dveře do kaple.
Započali jsme se stavbou suché zídky před domem u silnice. Do všech pokojů,
vyjma prostřední „špice“, jsme rozvedli v lištách internetové kabely. Kabeláž
se sbíhá v „kanceláři“, kde jsme umístili switch i silnější wifi vysílač (ten nyní 10
Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem:
Dodavatelé
Zaměstnanci
Daň z příjmů
Jiné závazky
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Pasiva celkem
Název účtu
Číslo
účtu
321
331
341
379
901
931
Aktiva
39 128,78 Kč
39 128,78 Kč
Pasiva
Obraty za
období MD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170 815,00
128 766,34
10 776,00
310 357,34
Počáteční Obraty za
stav
období MD
0,00 43 079,50
0,00 1 775,00
0,00
265,00
15 000,00 15 000,00
670 475,56
0,00
-69 414,24
0,00
616 061,32 60 119,50
Počáteční
stav
Stavby
442 260,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
97 094,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
146 540,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
0,00
Oprávky ke stavbám
-66 340,00
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -15 212,00
Pokladna
88,00
Účty v bankách
11 631,32
Peníze na cestě
0,00
Aktiva celkem
616 061,32
Název účtu
Číslo
účtu
021
022
028
079
081
082
211
221
261
Rozvaha po střediscích v Kč
Obraty za Obraty
období D
rozdí
43 079,50
0,00
1 775,00
0,00
265,00
0,00
0,00 -15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 119,50 -15 000,00
Koncový
stav
0,00
0,00
0,00
0,00
670 475,56"
-69 414,24"
601 061,32
Obraty za Obraty Koncový
období D
rozdí
stav
0,00
0,00 442 260,00
0,00
0,00 97 094,00
0,00
0,00 146 540,00
15 037,00 -15 037,00 -15 037,00
0,00
0,00 -66 340,00
3 302,00 -3 302,00 -18 514,00
140 229,50 30 585,50 30 673,50
116 884,06 11 882,28 23 513,60
10 776,00
0,00
0,00
286 228,56 24 128,78 640 190,10
Základní informace
Název:
Setkávání
Adresa:
Travná 4, 790 70 Javorník u Jeseníku
E-mail:
[email protected]
IČO:
68911611
Bank. spojení: 164234401/0300 u ČSOB
Počet členů:
97 členů k 31.12.2008
Registrace u MV ČR dne 30.4.1999 pod č.VS/1-1/39998/99-R
nejsme plátci DPH
Výkonný výbor
Předseda:
Tajemník:
Hospodář:
David Merlin Kotas
Jaroslav Brančík
Radek Materna
Další členové výboru:
Hana Petrová
Ing. Eva Dostálová
Mgr. Roman Solich
Petr Harth
Revizoři
Ing. Eva Urbanová DiS.
Ing. Jan Oukropec
Ing. Tomáš Vladík
Zaměstnanci
fakturovaná práce - živnostník
1.1. 2008 – 31.12.2008 Petr Jasinský, správce Domu SETKÁVÁNÍ
1.1. 2008 – 31.12.2008 Jaroslava Magyaricsová, účetní práce
dohoda o provedení práce
15.3. 2008 – 31.5.2008 Veronika Peňaková, úklid Domu SETKÁVÁNÍ
2
Spolupracující organizace
» Město Javorník
České
Město Javorník nám vyšlo vstříc v přípravách oslav 40. výročí mezinárodních
brigád bezplatnou publikací informací o oslavách v Javornickém zpravodaji
a zapůjčením dopravních značek pro omezení rychlosti po dobu oslav. Starosta města
se částí oslav přímo účastnil.
» Českobratrská církev evangelická - ČCE - zejména farní sbor
Javorník
Ač jsme sdružením otevřeným a nemáme omezeno členství příslušností k nějaké
církvi, valná většina členů našeho sdružení je členy ČCE. Také díky této církvi
a aktivitě jejího faráře Adolfa Petra a jeho ženy Hany práce na Travné započala a my
na ni navazujeme. Všem církevním aktivitám taktéž nabízíme náš dům k pronájmu za
zvýhodněnou cenu.
Javornický sbor
Je malým sborem v pohraniční oblasti. Momentálně je administrovaným sborem
(nemá vlastního faráře) ze Zábřeha nad Moravou a tamní farář Jiří Tengler dojíždí
pravidelně v úterý, kdy je biblická, a jednou do měsíce vede bohoslužby. Sbor nám
slouží jako místo duchovního občerstvení a ztišení před Bohem. Bohoslužby mládež
z „Travné“ pravidelně navštěvuje, zároveň sboru pomáhá při potřebných pracech
a povzbuzuje členy svou účastí na bohoslužbách.
» Římskokatolická farnost Travná a Javorník
Farnost Travná a Javorník se aktivně zapojily účastí na ekumenických
bohoslužbách které jsme spolupořádali k Oslavám 40. výročí mezinárodních brigád.
Tyto se taktéž konaly v ŘK farním kostele na Travné.
» Seniorátní odbor mládeže ČCE a Sdružení evangelické mládeže
(SEM)
Práce s mládeží ČCE byla vždy neoddělitelnou součástí práce související s Domem
SETKÁVÁNÍ a to již od doby jeho počátku v roce 1968. V této činnosti nadále
pokračujeme a 70 až 90% účastníků většiny našich akcí pochází právě ze sborů ČCE
v Moravskoslezském seniorátu.
» Diakonie ČCE Travná
Diakonie provozuje na Travné Dům na půl cesty, jehož klienti se také někdy účastní
jako hosté našich akcí a tím pro ně může být Dům SETKÁVÁNÍ jedním z vlivů na
jejich cestě k samostatnému životu.
» Eurotopia Opava o.p.s.
Tato organizace využívá náš dům ke společným pobytům pro děti ze
sociálně vyloučených lokalit a klienty Dětských domovů i krizového
pobytového zařízení Klokánek.
3
Výsledovka analyticky v Kč
Náklady
Náklady na úklid a údržbu
Spotřeba materiálu - uhlí
Spotřebované nákupy
Opravy a udržování
Ostatní služby - čistírna
Platba za telefon
Poštovné
Služby správce
Elektřina
Platba za internet
Účetnické práce
0statní služby
Jiné služby
Služby
Mzdové náklady
Osobní náklady
Daň silniční
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek
Náklady celkem
Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy - přeplatky
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary a členské příspěvky)
Přijaté příspěvky
Výnosy celkem
Hospodářský zisk v roce 2008 celkem
7 377,00
51 458,00
58 835,00
30 553,50
8 943,50
7 272,06
674,00
28 650,00
35 310,00
18 624,50
6 000,00
10 526,00
13 729,00
160 282,56
1 775,00
1 775,00
1 800,00
1 800,00
3 763,00
4 882,00
8 645,00
18 339,00
18 339,00
249 676,56
99 177,00
29 187,00
128 364,00
59,34
3 856,00
3 915,34
156 526,00
156 526,00
288 805,34
39 128,78
8
pořádání této akce pro rodiny i v roce 2009.
Setkání modlitebně diskuzní skupinky
Datum: 27.7. - 28.7. a 14.11. - 16.11. 2008
Vedoucí: Dana & Jared Kenning
Po valné hromadě Setkávání vznikla tato skupinka, která si přes mailovou
konferenci každý týden posílá témata k modlitbám za Setkávání. Jednou do měsíce
bývá rovněž vyhlášeno větší diskuzně modlitební téma na které se obvykle třetí týden
v měcíci diskutuje (např. problémy uvnitř sdružení, vize, její náplň, ...). Na těchto
dvou setkáních, z nichž první bylo na Travné a druhé v Českých Budějovicích, jsme
asi nejvíce času strávili přípravou i formulací nové vize. Taktéž diskuzí o vznikajícím
výkonném týmu a nové roli ředitele sdružení. Modlitbami rovněž byla naše setkání
zakončena.
Námi navržená nová vize zní:
„Občanské sdružení Setkávání je společenství křesťanů, které skrze setkání učí
sebe i druhé, jak žít po vzoru Ježíše Krista, aby byli proměňováni jednotlivci, rodiny,
církve i společnost.“
Oslavy 40. výročí mezinárodních setkání
Datum: 25.7. - 27.7. 2008
Vedoucí: Dana Kenning a Petr Jasinský
Ano, už tomu bylo neuvěřitelných 40.let, co Adolf a Hana Petrovi začali
v komunistické éře potají organizovavat křesťanská setkání a brigády. Za tím účelem
koupili dúm, tehdy to oficiálně byla jejich soukromá chata. Od těch dob do dnes Pán
Bůh proměnil právě v tomto domě skrze tato setkání život již několika generacím
křesťanů.
Již od pátku 25.7. se na oslavy sjelo přes sto lidí, přičemž asi polovina jich byla ze
zahraničí. Oslavy samotné započaly 26.7. v 10:00 slavnostními ekumenickými
bohoslužbami pod vedením faráře Štěpána Janči, za pěveckého doprovodu mládeže
a účasti římskokatolických a pravoslavných duchovních. Pro nemoc a problémy
s dopravou nepřijel kázat farář v důchodě Svein Slettevold z Norska a role kazatele se
místo něj zdatně ujal farář Klaus Labesius z Německa.
Po bohoslužbách, které se značně protáhly množstvím pozdravů a díků, byli všichni
zváni k obědu a pohoštění. Odpoledne se pak rozběhl pestrý program (např:
vzpomínání v Ateliéru, výlet k rozhledně na Borůvkové hoře, prohlídka domu, čajovna
apod.). Pro některé z účastníků, kteří měli malé děti, byl vytvořen speciální program
v průběhu celých oslav. Rozhovory o minulosti, stavu přítomném i budoucnosti se
protáhly až do hodin večerních. To se ale již všichni, kteří tak dlouho zůstali, přesunuli
ven k táboráku.
Celé oslavy jsme zakončili v neděli již běžnými bohoslužbami v javornickém
sborovém domě, které sloužil farář Krupa. Po krátkém posezení a obědu na posilněnou
se již všichni rozjeli k domovům.
7
Zahraniční
» Evang.-Luth.Kirchgemeinde Pockau, Herzfeld, Berlin – Německo
Již od roku 1968 jezdí na Travnou hosté ze zahraničí. Tyto sbory z Německa s námi
zůstaly v kontaktu i po mnoha letech. Naši práci podporují modlitbami, účastí
i finančně.
» Kontaktgruppe Travná – Německo
Skupina lidí nejen ze spřátelených výše uvedených církevních sborů, která vznikla
v době potřeby návratu domu k původnímu účelu užívání, k jeho rozvoji a vylepšení.
Naše sdružení podporují finančně, zájmem, účastí i modlitbou. Někteří členové
navštěvují Travnou i víckrát do roku a každé léto se tu s nimi setkáváme při společných
rozhovorech o budoucnosti Domu SETKÁVÁNÍ.
» CVJM Strobel-Mühle Pockautal – Německo
CVJM je německé pojmenování pro mezinárodní organizaci YMCA. Toto sdružení
provozuje obdobný dům jako je Dům SETKÁVÁNÍ. Naše spolupráce teprve začíná.
Máme zájem o výměnu zkušeností, výměnné pobyty aj.
» Projekt Travná – Norsko
Tak jako německá Kontaktgruppe, existuje podobná skupina utvořená se stejným
posláním a náplní i v Norsku.
Přehled akcí uskutečněných v roce 2008
Datum
3.8. - 9.2.
20.3. - 23.3.
Název
Eurotopia Opava o.p.s.
Velikonoční Travná
1.5. - 4.5.
18.4. - 20.4.
Rodinná Travná
Pobyt mládeže - ROFC
26.5. - 30.5.
26.6. - 11.7.
Eurotopia Opava o.p.s.
Letní brigády
12.7. - 19.7.
Tábor farnosti Píšť
(Anima Juventus)
Pobyt konfirmandů
z Německa
Oslavy 40. výročí Travné
20.7. - 27.7.
25.7. - 27.7.
26.7.
9.8. - 17.8.
18.8. - 23.8.
Vedení
Počet lidí
Chmelařová Jana
26
Jana Moravcová
33
Petr Maláč
Dana & Jared Kenning
24
Pavel Hajný
19
Veronika Vavrušová
Dostál Martin
19
Tomáš Black Černý
Petr Harth
Petr Hluchník
63
Klaus Labesius
12
Dana Kenning
Petr Jasinský
Barbora Stralczynská
Chmelařová Jana
Radovan Rosický
26
29
Setkání Kontaktgruppe
Eurotopia Opava o.p.s.
Letní pobyt mládeže
ČCE Krnov
12.9. - 14.9. PWF 2
Martin Koutecký
24.10. - 29.10. Podzimní Travná
Daniel Marek
14.11. - 16.11. Seznamovací víkend Noemi Vladimír OKej Mrázek
17
34
40
4
Datum
14.11. - 16.11.
25.12. - 26.12.
27.12. - 4.1.09
Název
Vedení
Počet lidí
Setkání modlitební skupinky Dana & Jared Kenning mimo dům
Soukromý pobyt
3
Silvestrovská Travná
Eva Urbanová
60
Akce v Domě SETKÁVÁNÍ
Akcemi navazujeme na tradici mezinárodních setkání mládeže, která se už od roku
1968 konají ve vesničce Travná v Rychlebských horách na severovýchodě České
republiky. Přijíždějí sem lidé různého věku, národnosti, lidé různých pojetí víry i lidé
bez vyznání. Cílem setkání jsou vzájemné rozhovory, zábava i společná práce.
Samozřejmě je zde také prostor pro ztišení se, modlitbu a sdílení duchovních
zkušeností.
Konkrétní náplň akcí sahá od společných oslav Velikonoc nebo Nového roku přes
společnou dobrovolnou práci při údržbě Domu SETKÁVÁNÍ až po víkendy pro
konfirmandy.
Našimi pravidelnými již zaběhnutými akcemi jsou tyto:
Velikonoční Travná
datum: 20.3. - 23.3. 2008
vedoucí: Jana Moravcová & Petr Maláč
Téma: Ve jménu lásky
počet účastníků: 33
Setkání se konalo uprostřed největších křesťanských svátků, Velikonoc.
O Velikonocích si křesťané připomínají završení služby, ukřižování a slavné
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tentokráte jsme diskutovali o Boží lásce a co se v jejím
jménu děje, co by se mělo dít, jak k tomu můžeme přispět a co bychom v jejím jménu
měli dělat i my osobně.
Letní brigády
datum: 1.7. - 15.7.2008
vedoucí: Tomáš Black Černý, Petr Harth
počet účastníků: neznám
Na letních brigádách jsme připravovali dům a jeho okolí pro následující Oslavy 40.
výročí mezinárodních brigád na Travné. Sekali a hrabali jsme trávu, trhali křídlatku,
uklízeli ve sklepě, v přístavbě a vyráběli dveře do kaple. Dívčí část se postarala
o výzdobu, ubrusy, transparenty apod.
Pobyt konfirmandů z Herzfeldu
datum: 20.7. - 27.7.2008
vedoucí: Klaus Labesius
počet účastníků: 12
Mladí křesťané strávili pár dnů v našem domě poznáváním okolí při hrách, výletech
i u táboráku. Sdíleli se o pohnutkách víry a pod zkušeným vedením si osvojovali Boží
cesty, které pro ně Pán připravil.
Kontaktgruppe
5
datum: 28.7.2008
vedoucí: Barbora Stralczynská
Tentokrát v rámci oslav 40. výročí a v poněkud širším kruhu jsme vedli rozhovory
s našimi zahraničními partnery o budoucnosti Domu SETKÁVÁNÍ.
PWF 2 Prayer - Worship - Fellowship víkend
datum: 12.9. - 14.9. 2008
vedoucí: Martin Koutecký
Téma: Focus
počet účastníků: 17
Již podruhé jsme se sešli ke společnému uctívání (modlitbám a chválám)
a společným zamyšlením nad tématem Focus (zaměření, soustředění se). Mezi
modlitbami, hrami a zpěvem chval jsme se bavili o tom, na co se tu i doma
soustředíme a jak toto soustředění přenést do celého svého života a každého našeho
skutku, aby celý náš život a práce byl chválou.
Podzimní Travná
datum: 24.10. - 29.10. 2008
vedoucí: Daniel Marek
Téma: Unum Necessarium (aneb Jediné potřebné)
počet účastníků: 34
Tento rok jsme se na podzim sešli, abychom se mezi výlety, řezáním dřeva na
zátop, hrami, odpočinkem a všelikou jinou zábavou učili navzájem rozlišit potřebné od
nepotřebného. Tedy o tom, co je pro náš život potřebné, dobré nebo naprosto zbytečné.
Silvestrovská Travná
Datum: 27.12.2008 – 4.1.2008
Vedoucí: Eva Urbanová
Téma: Dárek nebo Dar
Počet účastníku: 60
V příjemně nezvykle dlouhé Silvestrovské Travné, uprostřed mrazů a přesto
v teple, jsme kromě obvyklého zábavného večera, půlnoční silvestrovské bohoslužby,
výletů i her diskutovali o tom kdo vlastně na Vánoce dárky (Dar) nosí. Zda umíme
dary dávat, ale i je přijímat, nebo také zda Bůh po nás nějaké dary a oběti nevyžaduje
a co (nebo kolik) by to tak mohlo být.
Rodinná Travná
Nově jsme uspořádali akce:
Datum: 1.5. - 4.5. 2008
Vedoucí: Dana & Jared Kenning
Téma:…Jsi zodpovědný za to, cos k sobě připoutal…
počet účastníků: 24
Travnou již prošlo od jejího vzniku mnoho generací. Vždy k nám jezdí především
mládež a touto Rodinnou Travnou jsme oslovili i ty odrostlejší, kteří už přes svoje
povinnosti na tradiční setkání přijet nemohou, anebo mají hodně malé děti, což účast
na takových akcích téměř zamezuje. Právě na tuto skupinu byla mířena tato akce, která
měla jiný ráz než obvykle. Celý program byl připraven s ohledem i na ty nejmenší a to
jak časově (budíček, časy jídel), tak i faktickými činnostmi (vycházky, hry pro děti).
V čase, kdy se dospělí bavili například o tom, kolik času a čemu přes den věnují,
manželských zkušenostech a problémech i s výchovou dětí, staraly se právě
o jejich ratolesti Eva Urbanová a Ester Krupová. Od organizátorů máme příslib 6

Podobné dokumenty