Hopik ke stažení - HOPI HOLDING a.s.

Komentáře

Transkript

Hopik ke stažení - HOPI HOLDING a.s.
Interní časopis společnosti HOPI | In-house HOPI magazine | HOPI magazinja | Prosinec | December | Dezember | 2010
14
HOPI & Bohemia Sekt
Významní partneři / Important partners
Výročí spolupráce
Anniversary of cooperation
Představení managera
Introducing the manager
HOPI CUP 2010
HOPI CUP 2010
Vážené kolegyně, vážení kolegové
Dear colleagues / Tisztelt Kolléganők, tisztelt Kollégák!
Přehoupnul se nám osmnáctý rok života společnosti HOPI z pohledu kalendářního
a z pohledu hospodářského končíme rok 2010.
Jak se nám dařilo s našimi úkoly, které jsme si stanovili, vypořádat? Naše strategické heslo
pro rok 2010 znělo: „ODVÁŽNĚJI, INOVATIVNĚJI, INTELIGENTNĚJI“, tedy jinak řečeno: rychleji, jednodušeji, sofistikovaněji, laciněji, přesněji a spolehlivěji. To se nám skutečně celým
rokem prolínalo. Přesto chci zdůraznit, že hlavní úsilí a tlak byl nadále věnován tomu, že
jsme služba, tedy servis pro zákazníka a ten od nás očekává nejenom dobrou cenu, ale
především řešení, ke kterému má pozitivní dopočet.
Proto jsme i letos, stejně tak jako v minulosti, opět investovali velké
částky do rozvoje společnosti, jak v oblasti stavební, tak i technologické. Jen pro připomenutí pár nejvýznamnějších rozhodnutí roku:
vybudování nového skladu pro společnost Kraft Foods v Prostějově
s nákladem více jak 170 milionů Kč, rozšíření vozového parku - jen
v ČR se jedná o cca 35 vozidel, více jak dvacetimilionový náklad pro
pořízení nového hardware a software: nový hardware pro systém
SAP, software Manažer skladu, software Manažer dopravy, roll out
používání čteček v provozech v ČR, SK i HU, start EDI objednávek,
zavedení WMS v projektu Kraft Foods, zavedení WMS v projektech
H3, H4 Jažlovice, nový e-mailový systém, projekt dodacích listů na
portále, atd.
Z toho samozřejmě vyplývá i jeden z největších meziročních nárůstů
hmoty, a to jak v paletách, kde došlo k nárůstu téměř o 50%, tak
i v kartonech, kde je nárůst o 35%. Jsem velice rád, že se tento
nárůst částečně projevil i na Slovensku a v Maďarsku.
Tedy z tohoto pohledu bychom s ročním výsledkem, který je mírně vyšší než plán, mohli být
více než spokojeni. Ale ze života víme, že každá rychlá expanze vyvolává i protiklady a nám
se v plné nahotě projevily i naše slabiny, ať už v lidských zdrojích či technologii či v software.
Mohlo by se někdy říci, že to je samozřejmé. Souhlasit s tímto tvrzením by však byla
velká chyba.
Proto jedním z hlavních úsilí pro tok 2011 musí být vyřešení těchto poznatků, chceme-li
pokračovat v naší strategii rychlého a úspěšného rozvoje firmy.
V dnešním čísle jste seznámeni s úkoly, které vyplývají z dlouhodobé strategie rozvoje firmy,
a to je úsek mražených procesů.
Mám radost, že se nám podařilo zainvestované mražené kapacity nejenom naplnit, pro
připomenutí se jedná o 19 000 palet v Jažlovicích, 5 500 palet v Prostějově, 8 800 palet
v Madunicích na Slovensku, a 3 800 palet v Gyálu v Maďarsku - jedná se tedy o téměř
40 000 palet, ale i čerpat velké know-how, s možností dalšího rozšiřování.
Proto mi dovolte, abych především Vám, našim zaměstnancům, poděkoval za práci, kterou
jste pro firmu v roce 2010 vykonali, protože bez Vašeho poctivého přístupu k ní by nebylo
možno v letošním roce splnit a překročit plánovaný výsledek.
Závěrem mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál radostné vánoční svátky a do
Nového roku hodně zdraví a štěstí.
In calendar terms, we have turned the leaf of the 18th year in the life of the HOPI
company, and we are just finishing the year 2010 from the financial point of view.
How successful have we been in completing the tasks that we set ourselves? Our strategic
motto for 2010 was: “BRAVER, MORE INNOVATIVE, MORE INTELLIGENT“, or in other words:
faster, simpler, more sophisticated, cheaper, more precise and more reliable. This motto
was indeed the common thread running through the entire year. Despite this, however,
I want to emphasise that we continued to exert effort and pressure predominantly in
respect to the fact that we are a service, i.e. a customer service, and that the client expects
us to offer not only a good price but, above all, a solution that satisfies all of the client’s
requirements.
This is the reason why in 2010, as in the past, we have once again invested large sums into
the development of our company, both in the construction and technological areas. Here
are just a few of the most important decisions taken during the course of the year: construction of a new warehouse for Kraft Foods in Prostějov at a cost of more than CZK 170
million, expansion of the company’s fleet of vehicles – with approximately 35 vehicles in
the Czech Republic alone, an investment of more than twenty million into new hardware
and software: new hardware for the SAP system, Warehouse Manager software, Transport
Manager software, roll out of bar-code readers at the company’s plants in the Czech
Republic, Slovakia as well as Hungary, commencement of EDI orders, introduction of WMS
in the Kraft Foods project, introduction of WMS in the H3 and H4 Jažlovice projects, new
e-mail system, delivery note project on the portal, etc.
From this also ensues one of the biggest year-on-year increases in bulk, both in pallet
terms, where we recorded an increase of almost 50%, as well as in terms of cartons, where
the growth attained was 35%. I am very glad that this growth also partly manifested itself
in the Slovak Republic and Hungary.
From this viewpoint we could thus be more than satisfied with this year’s result, which is
slightly higher than planned. But life has taught us that every rapid expansion also brings
with it antitheses and our company’s weaknesses, be they in the human resources area,
technology or software, have been revealed in full. It could sometimes be said that this is
a matter of course. But it would be a grave mistake to agree with this claim.
As such, one of the main areas in which effort must be made in 2011 is in the resolution of these
findings, if we are to continue in our strategy of rapid and successful company development.
P.S. Pro konzultaci s majitelem společnosti prosím
kontaktujte jeho asistentku paní Jitku Kravčišinovou
kontakt: [email protected], Tel.: +420 323 614 346.
2
In today’s volume, you will be familiarised with the duties ensuing from our company’s longterm development strategy, i.e. the frozen processes division.
I am pleased that we have managed not only to fill the new frozen capacities (i.e. 19,000
pallets in Jažlovice, 5,500 pallets in Prostějov, 8,800 pallets in Madunice, Slovak Republic,
and 3,800 pallets in Gyál, Hungary - almost 40,000 pallets in total), but also to derive
a great deal of know-how, with the possibility for its further deepening.
Thus, please allow me to extend my hearty thanks to you, our employees, for the work you
have done for the company in 2010, as without your honest work ethic
it would not have been possible for our company to have fulfilled and
even exceeded the planned results in 2010.
In conclusion, I would like to wish you and your families a Merry
Christmas, good health and fortune in the New Year.
Naptári év tekintetében a HOPI immáron fennállásának
18. évébe lépett, míg pénzügyi szempontból a 2010-es évet
zárjuk.
Hogyan szerepeltünk a kitűzött feladatok végrehajtásában, melyeket
kitűztünk magunk elé? A 2010. év stratégiai jelmondata így szólt:
„BÁTRABBAN, INNOVATÍVABBAN, INTELIGENSEBBEN“, más szóval:
gyorsabban, egyszerűbben, szofisztikáltabban, olcsóbban, pontosabban és megbízhatóbban. Az óévünket valóban ezek az értékek
hatották át. Erőfeszítéseink elsősorban arra irányultak, hogy
nyomatékosítsuk: szolgáltatást végzünk, azaz ügyfelet szolgálunk, aki
tőlünk nem csak jó árat vár el, hanem mindenekelőtt olyan megoldást, ami számára
elégedettséget eredményez minden elvárása tekintetében.
Ezért 2010-ben - ugyanúgy mint korábban - társaságunk fejlesztésébe az építkezések és
a technológia terén egyaránt ismét nagy összegeket fektettünk. Emlékeztetőül felidézném
az év folyamán megvalósult néhány kiemelkedő döntésünket: a Kraft Foods részére
Prostějov-ban több mint 170 millió cseh korona költséggel új raktárat építtettünk, járműparkunkat kibővítettük – ami csak a Cseh Köztársaságban mintegy 35 járművet
jelent, több mint húszmillió cseh koronát fektettünk be új hardver és szoftver telepítésre: új
hardvert a SAP rendszerhez, új Raktármenedzser szoftvert és új Közlekedésmenedzser
szoftvert, a cseh, szlovák és magyar forgalomban használatos leolvasók használatához roll
out-ot, beindítottuk az EDI megrendeléseket, a Kraft Foods projektben bevezettük a WMS
rendszert, Jažlovice-ben a H3, H4 projektekben bevezettük a WMS rendszert, továbbá új
e-mail rendszert, honlapunkon pedig szállítólevél projektet telepítettünk... stb.
Mindebből is következik, hogy az egyik legnagyobb évközi növekedést az kiszállított
mennyiség tekintetében produkáltuk, egyrészt a raklap-szinten, ahol csaknem 50 százalékos növekedés következett be, másrészt a karton-szinten, ahol a növekedés mértéke 35
százalék volt. Örülök, hogy ez a növekedés részben Szlovákiában és Magyarországon
szintén megvalósult.
Ebből a szempontból tehát az éves eredményünkkel – mely valamelyest meghaladta az
éves tervet – több mint elégedettek lehetünk. Ám az életből megtanultuk , hogy minden
gyors terjeszkedésnek megvannak a maga árnyoldalai is, ami leplezetlenül rámutatott
gyenge pontjainkra az emberi erőforrás, a technológia és a szoftverek területén. Persze
mondhatjuk, hogy ez természetes. Mégis igen nagy hiba lenne ezzel a közhellyel
egyetérteni.
Ezért a 2011-es év egyik legfőbb erőfeszítésének a megszerzett tapasztalatok rendezésére
kell irányulnia, amennyiben cégünk gyors és sikeres növekedési stratégiáját folytatni
szeretnénk.
Mai számunkban azokkal a feladatokkal ismerkedhetnek meg, melyek társaságunk
hosszútávú fejlesztési stratégiáját vázolják fel - ez a fagyasztott folyamatok területe.
Örömömre szolgál, hogy fagyasztott kapacitásainkat nem csak sikerült feltölteni –
emlékeztetőül: Jažlovice-ben mintegy 19.000 raklapot, Prostějov-ban 5.500 raklapot,
a szlovákiai Madunice-ben 8.800 raklapot, a magyarországi Gyálon pedig 3.800 raklapot
tárolunk– ami összesen majdnem 40.000 raklapnyi terméket jelent, - hanem a nagy
mértékű know-how megteremtésével további terjeszkedésre van lehetőség.
Ezért kérem engedjék meg, hogy legfőképpen Önöknek,dolgozóinknak, megköszönjem
mindazt a felelősségteljes és eredményes munkát, melyet cégünk számára a 2010-es
évben véghezvittek: az Önök becsületes hozzáállása nélkül az idei évben lehetetlen lett
volna az éves célokat elérni, illetve azokat túlszárnyalni .
Kívánok Önöknek és családtagjaikknak örömteli karácsonyi ünnepeket és egészségben,
szerencsében gazdag Boldog Új Esztendőt!
S úctou / Yours sincerely / Tisztelettel
František Piškanin
HOPI 2010
Prosinec / December / December
Vydavatel: HOPI s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří,
šéfredaktor: Martin Piškanin, redakční rada:
Jitka Kravčišinová, Iveta Masaříková, Kateřina Fialová,
redakce: Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy,
tel.: +420 323 614 111, e-mail: [email protected], www.hopi.cz,
grafické zpracování: sirael.cz
Porada managementu / A meeting of the management
Konference ICCN 2010
ICCN 2010 Conference
Jmenování / Appointing
Společnost HOPI s.r.o. podpořila konání Mezinárodního kulatého stolu starostů,
představitelů světové organizace UNESCO a zástupců některých světových
univerzit. Zasedání proběhlo 11. 9. 2010 v Praze.
Akademický senát Fakulty podnikohospodářské na svém zasedání dne
15. 9. 2010 schválil pana Františka Piškanina jako člena vědecké rady Fakulty
podnikohospodářské.
HOPI s.r.o. supported the International Round Table of Mayors, with UNESCO
delegates and representatives from several worldwide universities. This
conference took place 11. 9. 2010 in Prague.
Academic senate of Faculty of Business and Economy approved at their
meeting on 15th September 2010 Mr. František Piškanin as a member of the
Scientific Council of the Faculty of Business and Economy.
pana Františka Piškanina členem vědecké rady
/ of Mr. František Piškanin a member of the Scientific Council
Kulturní a společenské akce / Cultural and social events
Dne 1. 9. 2010 se v Prostějově konala porada širšího managementu HOPI s.r.o. / The HOPI broader management meeting was held on the 1st of September 2010 in Prostějov.
Koncert Radky Fišarové
Radka Fišarová concert
Společnost HOPI s. r. o. podpořila koncert Radky Fišarové, který
se konal 21. 6. 2010 v Betlémské kapli v Praze. Jednalo se
o benefiční koncert ve prospěch Sdružení na pomoc dětem
s handicapy MOTÝLEK.
HOPI s. r. o. supported the concert by Radka Fišarová, that took
place 21. 6. 2010 at the Bethlehem Chapel in Prague. This was
a benefit concert in favour of the MOTÝLEK Association for Helping
Children with Disabilities.
3
10 let spolupráce
Bohemia Sekt
a HOPI
Anniversary
of the 10 years
cooperation
Bohemia Sekt and HOPI
Teambu
provozů
Subkont
Teambu
Subcont
operatio
4
uilding
trakting
uilding of
tracting
ons
Dne 4. 6. 2010 proběhlo na Selském statku ve Stanovicích setkání managementu společností BOHEMIA SEKT
a HOPI. Zástupci společností se utkali v následujících sportovních disciplínách: střelbě ze vzduchovky,
střelbě lukem, šipkách, kroketu, ping pongu a pétanque.
Počasí bylo nádherné, atmosféra přátelská.
The meeting of the Bohemia Sekt and HOPI managements took place in Selský statek in Stanovice on
4th June 2010. Representatives of both companies competed in the following sports disciplines: air gun
shooting, bow shooting, darts, crocket, ping pong and pétanque.
The weather was beautiful, the atmosphere friendly.
V sobotu 20. 11. 2010 proběhlo v penzionu Touha Světice již třetí neformální setkání pracovníků přidaných služeb, tj. provozů
Subkontrakting Jažlovice, ConOps Strančice, CoPack Strančice a CoPack Prostějov. Po přípitku a občerstvení, které bylo zajištěno formou
švédských stolů, následovalo rozlosování do týmů, které spolu soupeřily v dovednostních i vědomostních soutěžích.
Zvítězili všichni!
The third informal meeting of added services workers, i.e. operations – Subcontracting Jažlovice, ConOps Strančice and CoPack
Prostějov, was held on 20th of November 2010 in the pension Touha in Světice. After a toast and a buffet people were divided into teams,
competing in contests of knowledge and skills.
Everyone won!
(Autor/By: Ing. Milan Svejkovský)
HOPI CUP 2010
V sobotu 11. 9. 2010 proběhl již osmý ročník cyklistického závodu HOPI CUP 2010,
letos za rekordní účasti 170 závodníků z řad zaměstnanců, rodinných příslušníků,
obchodních partnerů a všech příznivců cyklistického sportu. Celkově je odhadována
účast 250 osob, včetně diváků a doprovodu.
Počasí přálo a atmosféra byla velice příjemná.
The eighth annual HOPI CUP cycling race took place on Saturday 11. 9. 2010. With
record participation this year of 170 competitors from among our employees, their
family members, business associates and all cycling fans, an estimated total of 250
people took part, including spectators and escorts.
The weather was favourable and the atmosphere was very pleasant.
5
Crime Scene Investigation (CSI): Proces
Dne 5. 11. 2010 proběhlo ve Stanovicích školení manažerů s názvem "The Toyota Way”.
Kvintesencí přístupu firmy Toyota je optimalizace kvality prostřednictvím
neustálého zdokonalování procesů a omezení zbytečného plýtvání. Toyota je
tedy orientovaná spíše na proces než na výsledky a k jeho optimalizaci užívá
řadu zásad a nástrojů.
Základní zásadou je 'genchi genbutsu':
Jděte a přesvědčte se na vlastní oči, abyste
důkladně poznali situaci.
• Řešte problémy a zlepšujte procesy tak,
že půjdete ke zdroji a osobně se seznámíte
s údaji a ověříte je, a nebudete teoretizovat
na základě toho, co vám říkají jiní lidé nebo
obrazovka vašeho počítače.
• Přemýšlejte a vyjadřujte se jen na
základě údajů, které jste si osobně ověřili.
• Dokonce i ti nejvýše postavení manažeři
a vedoucí pracovníci by se měli o věcech jít
přesvědčit na vlastní oči, aby získali více
než jen povrchní znalost situace.
Jinak řečeno, musíte jít "na plac", dívat se,
klást si otázky a hodnotit.
Tento přístup se podobá postupu kriminalisty, který vyšetřuje místo činu
(CSI: Proces).
A kdo je tím zločincem? Je jím plýtvání nebo
'muda', jak říkají Japonci.
The management training called "The Toyota Way“ took
place in Stanovice on 5th November 2010. The quintessence of the Toyota approach is to optimize quality by (Autor/By:
Ing. Marek Vít)
constantly improving processes and eliminating
unnecessary waste.
Toyota focuses on the process rather than results, and uses a number
of principals and tools for its optimization.
Waste (MUDA) and non-value-added (NVA) activities
VA activities
Traditional approach:
Do VA work faster
Waste (MUDA) and non-value-added (NVA) activities
Toyota approach:
Waste reduction
and parts of NVA activities
Ředitel pro logistický vývoj
Head of logistic development
VA activities
Focus on waste eliminating
Waste (MUDA) and NVA activities VA activities
Pracovní činnost z pohledu “MUDA”
Working activities from the “MUDA” viewpoint
The fundamental principle is called 'genchi genbutsu':
go and see for yourself to thoroughly understand
the situation.
• Solve problems and improve processes by going
to the source and personally observing and verifying data rather than theorizing on the basis of what
other people or the computer screen tell you.
• Think and speak based on personally verified data.
• Even high-level managers and executives should
go and see things for themselves, so they will
have more than a superficial understanding
of the situation.
To put it in other words: you have to go, see
and question and evaluate.
This approach is very much like that
of a forensic detective investigating a crime scene
(CSI: Process).
And who is the criminal? His name is waste,
or 'muda', as they say in Japan.
Toyota se snaží odstranit z procesu 8 druhů plýtvání:
Toyota continually seeks to remove eight wastes from its processes:
1. nadprodukce
2. nadbytečné zásoby
3. přeprava nebo přemísťování, které nejsou nezbytné
4. čekání
5. zbytečné pohyby
6. vady
7. nadpráce (nadměrné či nepřesné zpracování)
8. nevyužitý potenciál pracovníků
1. overproduction
2. excess inventory
3. unnecessary transport
4. waiting
5. unnecessary movement
6. defects
7. overprocessing
8. unused employee creativity
Jinak řečeno, při našem "vyšetřování" nám jde o to, abychom v procesu poznali
činnosti, které přidávají hodnotu výrobku (VA), a odstranili ty, které hodnotu
nepřidávají (NVA = plýtvání).
In other words: the "investigator" is supposed to map the process through
the activities that added value (VA) to the product and getting rid of
non—value—adding activity (NVA = waste).
Potenciál metody 'genchi genbutsu' se jednoznačně ukázal při jejím praktickém uplatňování v HOPI.
Potential of the 'genchi genbutsu' method was clearly seen when applying in
practice in HOPI.
Mnohdy se stalo, že pouhý fakt, že byl manažer "na place", dal vzniknout mnoha
optimalizačním návrhům, aniž bychom užili některé další Toyota-zásady.
Sometimes the mere fact that the manager was "on the floor“ gave rise to many
proposals for optimization, without our using any other Toyota–principles.
O dalších zásadách společnosti Toyota zase až příště.
About another Toyota principles next time.
Součástí školení The Toyota Way, které vedl Ing. Marek Vít, bylo také odpoledne
4. 11. 2010 ve znamení sportu, kde si zúčastnění s chutí zahráli nohejbal,
šipky, fotbal, ping pong nebo basketbal.
Setkání se velmi vydařilo.
The
Toyota
Way
The management training called
“The Toyota Way” took place in
Selský dvůr in Stanovice on
4th and 5th November 2010.
Part of the “The Toyota Way” training,
led by Marek Vít, was a sports
afternoon, the participants enjoyed
playing darts, football, ping pong
and basketball.
The meeting was really enjoyable.
Nové propagační materiály / New promo materials
Léto 2010 jsme také
věnovali vytvoření zcela
nové koncepce propagačních
tiskovin. Obecné informace
o společnosti HOPI jsou uspořádány na
trojdílných deskách. Desky se podle potřeby
kompletují s produktovými listy.
Ty obsahují důležité informace v osmi tématech:
Environmentální strategie, Doprava, Sklady, Management
zásob, Co-Packing, Obchod, Reference a Kontakty. Na tvorbě
materiálů se aktivně podíleli manažeři jednotlivých sekcí.
V průběhu září 2010 vznikla anglická mutace.
During the summer 2010 we also made a brand new concept of our promo materials.
General information about the HOPI company is arranged in three-part folders, folders can
be completed with products sheets as needed.
The product sheets contain important information divided into eight topics: Environmental strategy,
Transportation, Warehouses, Inventory management, Co-Packing, Sales, References and Contact details.
Since September 2010 we also have an English version.
7
Představení společnosti NUTRICIA
Introduction to NUTRICIA
Společnost NUTRICIA, která je součástí koncernu DANONE, vyrábí a obchoduje
s výrobky dětské výživy a výrobky pro lidi s metabolickými obtížemi a problémy
s trávením. Začátkem roku 2009 obchodní jednotka divize Dětské výživy zahájila
projekt, jehož cílem bylo zjednodušení logistické struktury a nalezení nového
modelu, který bude v konečném důsledku přínosem jak pro obchodní jednotku, tak
především pro naše zákazníky. Součástí projektu bylo i výběrové řízení na případného nového logistického partnera, který by pro nás zajišťoval servis skladování,
subkontrakting a distribuci zboží českým i slovenským zákazníkům. Výsledkem
procesu bylo uzavření nového kontraktu s novým logistickým partnerem HOPI s.r.o.
a nastavení nové struktury skladování a distribuce. Původní model čtyř skladů, dva
v České republice a dva na Slovensku, se postupně změnil na jedno skladové a distribuční místo v prostorách haly A ve Strančicích. Tento proces přeměny byl
dokončen v březnu 2010. Přechod k novému logistickému partnerovi znamenal
nejen přesun a optimalizaci zásob, ale zejména velké procesní změny, vývoj elektronické komunikace se skladovým systémem HOPI a nastavení pravidel každodenní
spolupráce a komunikace. Musím říci, že tato část přispěla pro zvýšení znalostí
a dovedností pracovníků NUTRICIA a nalezli jsme mnoho příležitostí pro zlepšení naší
práce. Stejně tak jsme zaznamenali přínos pro vylepšení operativy a procesů na
straně HOPI, jak jsme se shodli s panem M. Karpačem, který vede tým pracující na
projektu NUTRICIA. Tento bod vidím jako velmi důležitý a znamená, že se jedná
o zdravý partnerský vztah s potenciálem dalšího rozvoje do budoucna.
Jednoznačným ukazatelem vývoje a výsledků práce byl závěr externího RQA auditu
z června letošního roku, kdy z původního skóre 81% ze září 2009 byla úroveň
procesů v „našem“ skladu hodnocena 96%.
Nové uspořádání splnilo očekávání ohledně optimalizace logistických nákladů
a spolupráce s HOPI znamená zlepšení procesů uvnitř i vně společnosti. Po roce
máme za sebou období stabilizace a odladění největších překážek, na které jsme
společně narazili. Zkušenosti a nové partnerské vztahy, které jsme získali, vidím jako
dobrý základ pro další rozvoj. Oblastí, kde lze najít příležitosti optimalizace a generující produktivitu je jistě stále mnoho. Jednou velikou kapitolou jsou skladové procesy,
tok zboží, kooperace v oblasti subkontraktingu. Druhou pak distribuce zboží
zákazníkům, optimalizace závozových časů a objemů. Zde je velký potenciál vzhledem k portfoliu zákazníků, s kterými společnost HOPI již spolupracuje. Všechny tyto
kroky jistě povedou k dalšímu vylepšení servisní úrovně a generování přidané
hodnoty, kterou můžeme společnými silami nabídnout našim zákazníkům.
Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegům i kolegům v HOPI za úsilí a práci,
kterou věnovali a věnují rozvoji naší spolupráce.
(Autor/By: Štěpán Dlouhý, Nutricia, a.s.)
NUTRICIA, which is part of the DANONE holding, produces and trades in infant
nutritional products and products for people with metabolic and digestive problems. At the start of 2009 the business unit of the Infant Nutrition Division launched
a project, the aim of which was to simplify the logistical structure and find a new model
which would benefit both the unit and above all our clients. The project included a public tender for a new logistics partner who would organise storage, subcontracting and the
distribution of goods to Czech and Slovak customers for us.
The process ended with the signing of a contract with the new logistics partner HOPI,
s.r.o. and the creation of a new storage and distribution structure. The original model of
four warehouses, two in the Czech Republic and two in Slovakia, has been gradually
transformed into one storage and distribution point in the premises of hall A in Strančice.
This process was completed in March 2010. The arrival of a new logistics partner meant
not only the relocation and optimisation of stocks, but above all large procedural
changes, the development of electronic communication with the HOPI storage system,
and the creation of rules covering everyday cooperation and communication. I have to
say that this part of the project increased the knowledge and skills of NUTRICIA employees and we found many ways of improving our work. We also noticed improvements to
operations and processes on the side of HOPI, as we agreed with Mr. M. Karpač, who
heads the team working on the NUTRICIA project. I regard this point as very important,
since it is indicative of a healthy partnership with great potential for further development
in the future. The conclusions of the external RQA audit conducted this June are an
unequivocal indicator of the development and results of the work carried out: from an
original score of 81% recorded in September 2009, the level of processes in “our” warehouse went up to 96%.
The new organisation met expectations regarding the optimisation of logistical expenses
and cooperation with HOPI has meant improved processes inside and outside the company. A year on we have a period of stabilisation and fine tuning of the biggest impediments which we discovered together behind us. The experience and new partnership
which we have acquired I regard as an excellent base for further development. There are
still many spheres in which opportunities can be found for optimisation and improved
productivity. One such sphere involves storage processes, the flow of goods, and cooperation in the area of subcontracting. A second such sphere is the distribution of goods to
customers and optimisation of storage times and volumes. In this area there is great
potential for the portfolio of customers with which HOPI already cooperates. All of these
measures will without doubt lead to further improvements on a service level and the generation of added value which we can offer our customers through our joint efforts.
In conclusion I would like to thank all of my colleagues and colleagues at HOPI for their efforts
and work which they have put in and continue to put in to the development of our collaboration.
Audit kvality NUTRICIA / NUTRICIA quality audit
Základní podmínkou spolupráce s novým partnerem NUTRICIA, patřícího do
skupiny DANONE BABY FOOD, je zajištění požadované kvality procesu,
s ohledem na charakter distribuovaného zboží. Skladování a distribuce výrobků
dětské výživy vyžaduje velmi přísné dodržování všech požadavků na kvalitu.
Již v první fázi přípravy nového projektu jsme se zaměřili na maximální splnění všech
požadavků auditu kvality. První předaudit kvality byl proveden ještě před začátkem
spolupráce nezávislou auditorskou firmou RQA Europe Ltd. dne 14. 9. 2009. Firma
RQA Europe Ltd. realizuje audity kvality ve všech skladech a výrobních provozech
společnosti DANONE po celém světě. Audit byl proveden ve skladu Strančice hala A
na zboží stávajících partnerů EMCO, Bohemia Sekt a BOLTON. Výsledkem vstupního
předauditu kvality bylo hodnocení 81% s klasifikací - schváleno, nízká míra rizika.
Na základě připomínek a doporučení jsme okamžitě
zahájili přípravu na ostrý audit.
Audit kvality sleduje několik oblastí: okolí skladu, vlastní
sklad, přepravu zboží, obecné a kritické pracovní postupy
a dokumenty. Jedním z nejdůležitějších požadavků je
zajištění 100% dohledatelnosti vadného výrobku a jeho
rychlé stažení z trhu. Další ostře sledovanou oblastí je program hubení škůdců (pest control). Novým požadavkem
partnera byla například výměna staniček s jedovou nástrahou na hlodavce uvnitř skladu za tzv. živolovné pasti.
V takovéto pasti je hlodavec chycen a je vyloučeno riziko
kontaminace zboží. Samozřejmostí je dále dodržování
požadavků HACCP a krizové řízení.
Všechny požadavky auditu kvality vyžadují velmi proaktivní
přístup, intenzivní zapojení všech pracovníků skladu do
procesu kvality, neustálé zlepšování a pravidelné
prověřování funkčnosti systému kvality.
Dne 16. 6. 2010 byl proveden již ostrý audit kvality na
výrobcích NUTRICIA. Výsledek auditu je celkové skóre
96% s klasifikací velmi dobrý až excelentní. Tento
výsledek znamená, že jsme se stali nejlépe hodnoceným
skladem v rámci skupiny DANONE v Evropě. Děkuji
a blahopřeji všem pracovníkům týmů HOPI a NUTRICIA
k excelentnímu výsledku.
8
(Autor/By: Michal Karpač)
It is a basic requirement for collaboration with the new partner NUTRICIA,
a member of the DANONE BABY FOOD group, to secure the required process
quality in view of the nature of the goods being distributed. Storage and distribution
of baby food products requires very stringent adherence to all quality requirements.
At the very first stage of the preparations for the new project we focused on maximum compliance with all quality audit requirements. The first quality pre-audit was
performed before the actual start of collaboration by independent auditing company RQA Europe Ltd on 14. 9. 2009. RQA Europe Ltd performs quality audits at all
DANONE warehouses and production facilities throughout the world. An audit was
performed at the Strančice Hall A warehouse on goods from EMCO, Bohemia Sekt
and BOLTON, who were our partners at that time. The result of the input quality
pre-audit was an evaluation of 81% with the classification
"approved – low rate of risk". On the basis of comments and
recommendations we immediately started preparations for the
actual audit.
The quality audit covers several areas: the warehouse environs,
the actual warehouse, transportation of goods, general and
critical working procedures and documentation. One of the
most important requirements is that of ensuring 100% traceability of defective products and their rapid withdrawal from the
market. Another closely observed area is pest control. A new
requirement made by our partner has been, for example, to
replace poison-bait rodent traps inside the warehouse by what
are known as restraining traps, where the rodent is constrained and the risk of contaminated goods is eliminated,
while HACCP and emergency procedure requirements will
naturally continue to be observed.
All quality audit requirements demand a very proactive
approach, the intensive commitment of all warehouse workers
to the quality process, ongoing improvements and regular
checks on quality system operations.
On 16. 6. 2010 the final quality audit was performed on
NUTRICIA products. The result of the audit is an overall score of
96% with a classification of very good to excellent. This result
means that we are now the highest scoring warehouse in the
DANONE group in Europe. We thank and congratulate all
HOPI and NUTRICIA team workers for this excellent result.
www.nutricia.cz
Inzerce
Slovo ředitele dopravy
Introduction by the Transport Manager / A szállítási igazgató szavai
Blíží se konec roku 2010 a tím i nejhektičtější období v roce, ať již
z důvodu standardního předvánočního nárůstu objemů nebo startu
nových projektů. Asi nejvýznamnějším a největším projektem, který v tomto
období plynule rozjíždíme, je projekt Kraft Foods, jehož start je rozložen do tří
etap. První etapou bylo převzetí zásob ze skladu ve slovenské SENICI do nového
skladu v Prostějově a start distribuce na Slovensku počátkem října. Druhá
etapa znamená převzetí skladu zásob v Tuchoměřicích u Prahy a zahájení distribuce v Česku v průběhu listopadu. Třetí etapa startuje počátkem roku 2011,
kdy převezmeme poslední díl distribuce, který je nyní realizován ze slovenského
SENCE. Tím bude dokončen proces sloučení distribuce z jednoho skladu pro
Českou a Slovenskou republiku – HOPI Prostějov.
Neméně důležité jsou však i starty co do objemu menších projektů, například
pro společnost OKAY elektrospotřebiče, což znamená denní rozvozy do cca 80
prodejen v České republice od 1. 11. 2010. Do portfolia našich zákazníků
přibyla v průběhu měsíce září 2010 i společnost LIDL, pro kterou jsme začali
realizovat čistě dopravní službu. Další jednání o nových projektech jsou plně v běhu.
Po roce 2009, kdy trh zaznamenal propad objemů o 5 – 8 %, došlo v roce 2010
k zastavení poklesu, u některých našich zákazníků dokonce k mírnému nárůstu přepravovaných objemů. Ve výkonech dopravy HOPI se tato změna projevila
po uzavření 9 měsíců meziročním nárůstem objemů kolem 10%, kdy hlavním
podílem tohoto nárůstu jsou nové projekty získané počátkem a v průběhu roku 2010.
Podpis strategické spolupráce HOPI Group & Scania Group
Signing of strategic cooperation between HOPI Group & Scania Group
S tímto trendem ale souvisí nutnost držet krok i na silnici. V roce 2009 jsme
neinvestovali do rozšiřování vozového parku, ale rok 2010 byl z tohoto pohledu
opačný. V první polovině roku 2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obnovu
a rozšiřování tahačů v počtu 153 tahačů pro dodávky v roce 2010 a 2011
(viz. tabulka). Na základě náročného vyhodnocení vyhrála toto výběrové řízení
značka SCANIA, která obhájila svojí současnou dominantní pozici ve skladbě
vozového parku HOPI. Součástí výběrového řízení pro dodávky tahačů bylo
výběrové řízení pro dodavatele návěsové techniky. Dodavatelem pro rok 2010
se stala značka SCHMITZ.
Rok 2010 věnovala společnost HOPI opatřením, která mají nejen dopad ekonomický, ale především ekologický. Tento EKOTREND se zaměřuje na využití
obnovitelných zdrojů energie vybavením skladů HOPI úspornými svítidly, atd.
V dopravě se jedná především o již zmíněnou obnovu vozového parku, veškerá
dodávaná vozidla v roce 2010 splňují v současné době nejvyšší normu EURO 5.
Všechna tato vozidla jsou uzpůsobena k provozu na BIOnaftu. Optimalizací
přeprav a využitím našich distribučních center v regionu se snažíme minimalizovat celkový počet provozovaných vozidel, což má podstatný vliv na zatížení
životního prostředí. S myšlenkou tohoto EKOTRENDu vzniklo logo, které je
součástí nového vzhledu vozidel.
Cíle pro rok 2011 vyplývají z výše uvedeného. Je nutné umět pružně reagovat
na nové výzvy, projekty a potřeby našich současných nebo potenciálních
zákazníků tak, abychom dokázali v čase reagovat na jejich potřeby a zajistit
kvalitní službu. Díky přístupu všech zaměstnanců společnosti HOPI jsem
přesvědčen, že tyto cíle budou naplněny.
10
The end of 2010 is approaching, i.e. the most hectic period of the year,
due to the usual pre-Christmas increase in volume and the launch of
new projects. Perhaps the largest and most important project that we continuously get under way at this time is the Kraft Foods project, whose launch is
divided into three stages. The first stage was the receipt of stock from the warehouse in SENICE in Slovakia at our new warehouse in Prostějov and the start
of distribution in Slovakia at the beginning of October. The second stage
involved the receipt of warehouse stock in Tuchoměřice near Prague and the
launch of distribution in the Czech Republic during November. The third stage
starts at the beginning of 2011, when we take on the final part of the distribution that is now being performed from SENEC in Slovakia. This will complete the
process of combining distribution to a single warehouse for the Czech and
Slovak Republics – HOPI Prostějov.
However, no less important are the launches of small projects in terms of volume, e.g. for OKAY, which involves daily deliveries to approx. 80 outlets in the
Czech Republic as of 1. 11. 2010. During September 2010 our client portfolio
acquired LIDL, for whom we have begun to just provide a transport service.
Other negotiations over new projects are fully under way.
After 2009, when the market recorded a drop in volume of 5 - 8%, this fall was
arrested in 2010 and for some of our clients there was even a slight increase
in transported volume. In HOPI transport revenue this change appeared after
the end of the third quarter with a year-on-year growth in volume of around
10%, when the primary share in this growth was held by new projects acquired
at the beginning of and during 2010.
This trend also requires us to keep in step on the road. In 2009 we did not
invest in expanding our vehicle fleet, but the reverse was true in 2010. In the
first half of 2010 a tender was called for the renovation and expansion of
towing vehicles, with 153 towing vehicles for trucks in 2010 and 2011 (see
table). Following a demanding evaluation procedure the tender was won by
SCANIA, which defended its current dominant position in the make-up of the
HOPI vehicle fleet. The tender for truck towing vehicles also included a tender
for a trailer equipment contractor. The contractor for 2010 is now SCHMITZ.
In 2010 HOPI adopted measures that are meant to have not just an economic,
but also an environmental impact above all. This ECOTREND focuses on the utilization of renewable sources of energy, i.e. equipping HOPI warehouses with
energy-saving bulbs and the like. The primary change relating to transport
involves the aforementioned renewal of the vehicle fleet. All the vehicles being
supplied in 2010 currently meet the highest EURO 5 standard. All these
vehicles are adapted to operate on BIOdiesel.
By optimizing transportation and making full use of our distribution centres in
the region we are endeavouring to minimize the total number of vehicles
in operation, which is basically reflected in the environmental impact. It was
with this ECOTREND in mind that we came up with the logo that forms part
of the new appearance of the vehicle.
The objectives for 2011 emerge from the above. We have to be able to respond
flexibly to the new challenges, projects and needs of our current and potential
clients by managing to react in time to their requirements and providing
a quality service. Thanks to the attitude of all our HOPI employees I am
convinced that these objectives will be met.
Inovace jednotné grafické podoby návěsů
Innovation of the semi-trailers uniform graphic design
(Autor/By/Szerző:
Ing. Eduard Šneidar)
Közeledik 2010. év vége, ezzel együtt a leghektikusabb időszak az évben, nem
csak a standard szállítások karácsony előtti megnövekedése, hanem az új projektek indulása miatt is. Talán a legjelentősebb és legnagyobb projekt amit ebben az
időszakban indítunk, a Kraft Food projekt, amelynek a startja három szakaszban zajlik.
Az első szakaszban átvettük a szlovákiai Senicében található raktárkészletet, és átszállítottuk a csehországi Prostějovban felépített új raktárba, majd október elején megkezdtük
a szlovákiai disztribúciót. A második szakaszban, november hónap folyamán átvesszük
a Prága melletti tuchoměřicei raktárkészletet és beindítjuk a csehországi disztribúciót.
A harmadik szakasz 2011. év elején indul, amikor is átvesszük a jelenleg még Senicéről
lebonyolított disztribúció utolsó részét is. Ezzel befejeződik disztribúció egy helyre történő
összevonásának a teljes folyamata, és a továbbiakban csak a HOPI prostęjovi raktárából
látjuk el egész Csehországot és Szlovákiát.
Ugyanígy fontosak azonban számunkra a kisebb volumenű projektek is, például az OKAY
céggel kötött megállapodásunk, amelynek keretében 2011. január 1-től naponta kb.
80 üzletet fogunk ellátni elektromos háztartási készülékekkel. 2010. szeptember
hónaptól már ügyfél portfóliónkba tartozik a LIDL társaság is, amelynek a részére szállítási szolgáltatásokat biztosítunk. Természetesen folyamatosan dolgozunk újabb és
újabb projekteken.
2009-ben a szállítási piac 5-8 %-kal esett vissza, majd a trend 2010-ben megállt,
és bizonyos ügyfeleink esetében gyenge növekedést is tapasztaltunk a szállítási
megrendelésekben. A HOPI szállítási teljesítményében ez az év első 9 hónapjában kb.
10%-os növekedést jelentett az előző év hasonló időszakához képest, miközben
a növekedést elsősorban a 2010. év elején indított új projektek hozták.
Ezt a trendet azonban csak úgy lehet tartani, ha ezzel együtt az utakon is lépést tartunk
Termín dodávky / Delivery date
Dodávky / Deliveries 2010
Dodávky / Deliveries 2011
Celkem dle zemí / Countries in total
Celkem za skupinu HOPI / HOPI Group in total
a fejlődéssel. 2009-ben egyáltalán nem fektettünk be a gépjármű parkunk fejlesztésébe,
ezzel szemben 2010-ben annál nagyobb mértékben. 2010. év első felében versenytárgyalást hirdettünk meg 153 darab nyergesvontató megvásárlására, 2010. és 2011.
évi szállításokkal (lásd a táblázatot). Az ajánlatok mindenre kiterjedő szigorú kiértékelése
után a versenytárgyalást a SCANIA nyerte meg, megvédve és megerősítve a HOPI cég járműparkjában elfoglalt domináns helyét. A versenytárgyalásnak része volt a félpótkocsik
beszállítójának a kiválasztása is. Ezt a részt 2010. évre a SCHMITZ cég nyerte meg.
2010-ben a HOPI cégnél nem csak gazdasági, hanem környezetvédelmi kérdésekkel is
foglalkoztunk. Az EKOTREND keretében célirányosan a megújuló energiaforrásokból
előállított villamos energia használatát, és a HOPI raktárakban az energiatakarékos fényforrások alkalmazását szorgalmaztuk. A fuvarozásban ez a gépjárműparkunk
megújításában jelentkezik, hiszen minden 2010-ben megvásárolt járművünk megfelel
a jelenleg alkalmazott európai kibocsátási normának, az Euro 5-nek. Ezekbe
a járművekbe BIO-gázolajat is lehet tankolni. A területi disztribúciós központjaink
kihasználásával folyamatosan dolgozunk a szállítások optimalizálásán, minimalizálva
az utakat járó tehergépkocsijaink számát, ezzel is hozzájárulva a környezetünk
terhelésének a csökkentéséhez. Az EKOTREND gondolatból született egy logo is, amely
már része a járműveink új arculatának.
A 2011-es célok a fentiekből kikövetkeztethetők. Rugalmasan kell reagálnunk a piac új
kihívásaira, a projektekre, a jelenlegi vagy potenciális ügyfeleink igényeire, hogy időben
megtegyük a szükséges lépéseket a minőségi szolgáltatások biztosítására. A HOPI
társaság összes munkavállalója hozzáállásának köszönhetően az a meggyőződésem,
hogy ezeket a célokat közösen teljesíteni tudjuk.
Nová vozidla pro / New vehicles for HOPI CZ
Nová vozidla pro / New vehicles for HOPI SK
Nová vozidla pro / New vehicles for HOPI HU
70
18
10
48
2
5
118
20
15
153
11
Mražená logistika
Frozen logistics
Základní údaje o procesu
(Autor/By:
Ing. Jiří Filip)
způsobem. Na skladě H1 probíhají chlazené operace, záložní
kapacita je cca 1500 paletových míst. Na skladě v Klášterci
Firma HOPI patří v České a Slovenské republice v oblasti
nad Ohří probíhají operace suché, záložní kapacita skladu je
mraženého obchodu k předním logistickým firmám poskytu -
cca 800 paletových míst.
jícím standardní, ale i nadstandardní služby, jako je nákup
a p r o d e j j e j i c h z b o ž í . R o z h o d n u t í z a j i š ťo
ovat tyto nadstandardní
služby poskytuje firmě HOPI v této oblasti mimořádnou
WMS
konkurenční výhodu a tím se mražený proces stává jednou
Mrazírny v Jažlovicích a v Prostějově jsou prakticky jediné
z klíčových oblastí rozvoje firmy.
projekty, kde je sice skladovým systémem SAP, ale narozdíl
od chlazených a suchých procesů je evidence jednotlivých
Mražený proces je pro HOPI charakteristický velkým
množstvím partnerů v jednotlivých skladech.
činností řízena tzv. „papírovou metodou“, tedy veškeré
provedené operace jsou zanášeny do papírových formulářů
a následně přepisovány do funkčního systému.
Tyto projekty můžeme rozdělit do 2 základních skupin:
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto vyvinout ve spolupráci
1. Partneři (retail), kterým poskytujeme komplexní služby,
s firmou Mibcon nový systém WMS, který bude řídit a optimali-
od nákupu, přes skladování, rozvoz a prodej zboží na jednotlivé
zovat všechny činnosti na mrazírně. Výhodou nového WMS
filiálky: hlavní výhodou této spolupráce pro partnera je přene-
bude fungování skladu na úrovni „Jobů“, které budou jed-
sení nákladů za investice do nákupu zboží na firmu HOPI.
notlivým pracovníkům automaticky přidělovány na základě
Nutností bylo vytvořit na straně HOPI speciální oddělení pod
jejich kvalifikací, manipulační techniky a osobních výkonů.
vedením pana Sekuly, které zastřešuje komunikaci s jednotlivými filiálkami a smluvní vazby s dodavateli. Dále je toto
oddělení zodpovědné za DISPO a vytváření repor tů pro
partnery. Jedná se o projekty Billa, Ahold, Norma a Zimbo.
2. Partneři, kterým poskytujeme „běžné“ logistické služby, tedy
příjem,
skladování,
expedici
a
rozvoz
k
definovaným
zákazníkům: veškeré zboží zůstává ve 100 % vlastnictví našich
par tnerů. Z těch největších si dovolím zmínit: Makro,
LaLorraine (původně pekárny Delta), Dr.Oetker, Findus, Agro
Jesenice, Agropol. Ale ani menší projekty nestojí v dnešní době
na okraji našeho zájmu. Také těm se snažíme poskytnout
stejné podmínky jako partnerům výrazně silnějším.
Strategické rozmístění skladů
V České republice se jedná o 2 logistické sklady – Jažlovice
a Prostějov, ve Slovenské republice a v Maďarsku má firma po jednom centru – Madunice a Gyál. Horní limit teploty každého skladu je
nastaven na –18 °C, v Jažlovicích a Madunicích jsou dokonce vybudovány oddělené mrazírenské komory, kde může být udržována
řízená teplota až –27 °C. Tato extrémní teplota je momentálně
nastavena pouze ve skladu v Madunicích, kde je skladováno a expedováno zboží firmy Algida distribuující různé druhy zmrzliny.
Záložní sklady
V případě nutnosti má firma HOPI v České republice 2 záložní
mrazírenské sklady, které jsou v současnosti využívány jiným
12
Půdorysné uspořádání mrazíren H3, H4 propojených válečkovým dopravníkem
Basic process details
compilation of reports for clients, i.e. the Billa, Ahold, Norma
and Zimbo projects.
HOPI is one of the leading frozen products logistics companies
2. Clients to whom we provide "ordinary" logistics services, i.e.
in the Czech and Slovak Republics providing standard and first
receipt, storage, dispatch and delivery to specified customers:
class services such as purchase and sales of goods. The
all goods remain 100% owned by our clients. The largest
decision to provide these first class services gives HOPI an
of these that may be mentioned include: Makro, LaLorraine
exceptional competitive advantage in this area and thus frozen
(originally Delta bakeries), Dr.Oetker, Findus, Agro Jesenice
product processes have become one of the key areas of com -
and Agropol, though smaller projects are not outside our
pany development.
sphere of interest these days and we are endeavouring to provide the same conditions for these as for our substantially
stronger partners.
The frozen process is for HOPI characteristic by
a large number of clients in individual warehouses.
Strategic distribution of warehouses
We can divide these projects into two basic groups:
In the Czech Republic there are two logistics warehouses in
1. (Retail) clients, to whom we provide comprehensive ser-
Jažlovice and Prostějov, while in the Slovak Republic and
vices, from purchase and storage to delivery and sale of goods
Hungary the company has one centre in Madunice and in Gyál.
to individual branches: the main advantage of this collaboration
The upper temeprature limit for each warehouse is set at
for the client is the transfer of costs for investment in the
–18 °C. In Jažlovice and Madunice separate refrigerated
purchase of goods to HOPI. For HOPI it was necessary to create
chambers have even been constructed where a controlled
a special department under Mr. Sekula covering communica-
temperature down to –27°C can be maintained. This extreme
tions with individual branches and contractual ties with con-
temperature is currently only set at the warehouse in
tractors. This department is also responsible for DISPO and the
Madunice, where various kinds of Algida ice-cream goods are
stored and dispatched.
Floor arrangement of H3, H4 refrigerated plants, connected with a roller conveyor
Reserve warehouses
If need arises, HOPI has two back-up frozen goods warehouses
in the Czech Republic, which are currently being used for other
purposes. At the H1 warehouse refrigerated operations are
under way and the reserve capacity is approximately 1500
pallet spaces. At the Klášterec nad Ohří warehouse dry operations are under way and the reserve capacity is approximately
800 pallet spaces.
WMS
The refrigerated plants in Jažlovice and Prostějov are practically the only projects which have the SAP warehouse system
but in contrast to refrigerated and dry processes the records
for their individual activities are managed by means of the
"paper method", i.e. all the operations performed are entered
on paper forms and subsequently transcribed into the operating system.
For this reason it has been decided in collaboration with
Mibcon to develop a new WMS system to manage and optimize
all the activities at the refrigerated plant. The advantage of the
new WMS system will be that the warehouse operates at
the level of "jobs" that will automatically be assigned to individual workers on the basis of their qualifications, handling
equipment and personal performance.
13
Základní informace – mrazírna Jažlovice
Komplex v Jažlovicích vznikl na jaře roku 2009 dostavbou H4
k dosavadnímu skladu H3, který byl v provozu již několik let.
Vznikla tak sloučená skladová kapacita 20 000 paletových
míst na ploše 10 000 m 2.
Před stavbou mrazírny jsme řešili jednu zásadní otázku, zda jít
do osvědčeného a známého systému skladu se širokými ulicemi, kde základní manipulační technikou je retrak (např.
mrazírny H3 a Prostějov), anebo zvolit jiný typ skladu s cca
2,2 m úzkými ulicemi, kde bude pracovat systémový zakladač.
Byl zvolen druhý typ skladu, kter ý má sice nevýhodu
v náročnějších manipulacích, když používaná manipulační technika nedosahuje takových výkonů jako retraky, zato výtěžnost
skladu definovaná počtem paletových míst / m 2 je daleko vyšší
než u skladu klasického. S odstupem času a při kombinaci systémových zakladačů a ručních VZV se tato volba jeví jako správná.
Mrazírna H4 byla otevírána postupně podle potřeb a množství
partnerů, s kterými jsme začali spolupracovat. V současné
době je mrazírna otevřena v plném rozsahu, evidujeme
25 aktivních par tnerů, jejichž celkové průměrné měsíční
kvantity jsou následující:
Příjem
Expedice
Expedice
25 000 – 30 000 palet
25 000 – 32 000 palet
1 000 000 – 1 400 000 kartonů
Nejpozději během měsíce listopadu bychom měli rozšířit
spolupráci se třemi novými partnery, což by spolu s navýšením
skladových požadavků firmy LaLorraine mělo znamenat
optimální a kompletní využití celého mrazírenského komplexu.
Novinky z provozu
Specifikem jažlovické mrazírny je vybudování systému
válečkových dopravníků pro příjem, balení a expedici zboží,
kter ý umožňuje zmanipulovat hmotu s vyšší r ychlostí
a efektivností, s ohledem na dodržování teplotního řetězce
a personální náklady.
Další novinkou našeho komplexu v rámci HOPI je otestování
nového typu regálového systému, tzv. Radioshuttle, který může
Zleva / From the left: V. Kostka (směnový mistr / Shift Foreman), R. Kmec (Junior Manager),
T. Rajtmajer (Junior Manager), V. Kotek (vedoucí skladu / Warehouse Manager), J. Nová
(vedoucí skladu / Warehouse Manager), J. Filip (logistický manager / Logistics Manager)
být popsán jako poloautomatický regál podobný regálu drive-in
a se stejnou paletovou výtěžností, ale s možností zaskladnit do
každé úrovně jiný artikl, což drive-in neumožňuje. Dalším
rozdílem obou regálů je nutnost používat pro manipulaci
speciální vozík, který je nejdražší součástí a duší regálu.
Organizační struktura
V rámci organizační struktury jsme vytvořili team vedoucích
pracovníků, těmi nejbližšími jsou vedoucí skladu Vítězslav
Kotek a Jaroslava Nová, spolu se dvěma junior managery
Tomášem Rajtmajerem a Romanem Kmecem. Za dobu mého
působení došlo ke stabilizaci širšího kolektivu, k čemuž
nemalou měrou přispělo i pravidelné konání team buildingu,
který organizujeme pod hlavičkou HOPI.
Na zvládnutí všech požadavků partnerů se podílí team cca 150
pracovníků, z toho 50 % je kmenových a 50 % agenturních.
Pracovníci skladu na pozici piker a výstupní kontrola jsou
motivováni jak výkonem, tak i kvalitou odvedené práce. Cílem
je aplikovat toto motivační hodnocení na ostatní pracovní
pozice, a to se nám s pomocí projektu WMS musí podařit.
Optimalizace na mrazírně
V roce 2009 jsme snížili náklady na spotřebu elektrické
energie díky přechodu vytápění administrativní budovy na
zbytkové teplo z mrazírny a výměně osvětlení na H3.
H3, H4 freezer electricity
consumption - kWh
Fotka z nové mrazírny jen dokladuje
rozměry nové budovy H4. / This photo
of the new refrigerated plant indicates
the size of the new H4 building.
14
Pro nové partnery jsou již vyčleněna požadovaná skladová místa.
/ The required storage space has
already been assigned to new
clients.
V mrazírnách jsou náklady na vytvoření 1 paletového místa daleko
vyšší než u ostatních skladů, je nutné efektivně využívat každý m2
plochy – zde ukázka expedičních regálů na H3 a H4.
/ At the refrigerated plants the costs for the creation of one pallet
space are far higher than at other warehouses and it is necessary
to make efficient use of each m2 of space – here a sample of the
dispatch racks at H3 and H4.
Balící technika pro hotové nehomogenní palety
z mrazírny H3 a H4 – každá paleta je po zabalení
ze všech stran vyfocena, fotografie slouží jako důkaz
v reklamačním řízení. / Packaging equipment
for ready non-homogeneous pallets from the H3
and H4 refrigeration plants – each pallet is photographed from each side after packaging. This
photography serves as evidence in the event of
complaints proceedings.
whom was have started to work. The refrigeration plant is now
open to its full extent, we have 25 active clients, whose total average monthly quantity is as follows:
Received
Dispatched
Dispatched
25,000 – 30,000 pallets
25,000 – 32,000 pallets
1,000,000 – 1,400,000 boxes
During November at the latest we will have extended our collaboration with three new clients. Together with an increase in LaLorraine
storage requirements, this should result in optimum and total
utilization of the entire refrigeration plant complex.
Zleva / From the left: K. Vaněček (interní školitel / Internal Trainer), J. Keilová (reklamační
oddělení / Complaints Department), J. Roušalová (oper. adm. / Operations Admin),
L. Hloušková (vedoucí projektu Makro / Makro Project Manager), M. Hořínková (oper. adm. /
Operations Admin), M. Pleštil (SAP operátor / SAP Operator), E. Hrzánová (oper. adm.
/ Operations Admin), T. Rajtmajer (junior manager / Junior Manager), E. Plačková
(reklamační oddělení / Complaints Department), J. Nová (vedoucí skladu / Warehouse
Manager), V. Marková (WM operátorka / WM Operator), R. Čuj (WM operátor / WM Operator),
K. Vošická (oper. adm. / Operations Admin), L.Uršic (SAP operátor / SAP Operator)
Basic information – Jažlovice refrigerated plant
The complex in Jažlovice was established in spring 2009 with the
addition of the H4 hall to the existing H3 hall, which had already
been in operation for several years, thus creating combined warehouse space of 20,000 pallet spaces within an area of 10,000 m 2.
Latest from operations
A specific feature at the Jažlovice refrigeration plant is the construction of a system of roller conveyors for receipt, packaging and
dispatch of goods, which enables us to handle material with
greater speed and efficiency, while taking into account maintenance of the temperature chain and personnel costs.
Another innovation at our HOPI complex involves tests on a new
type of rack system known as Radioshuttle, which might be
described as a semi-automatic rack similar to a drive-in rack, with
the same pallet efficiency, but with the option of storage of a different article at each level, which drive-in does not allow. Another
difference in the two racks is the requirement to use a special
vehicle for handling, which is the most expensive part and the
heart of the rack system.
Organizational structure
Prior to the construction of the refrigerated plant we were dealing
with one fundamental question, i.e. whether or not to use a wellknown, tried and tested warehouse system with broad aisles,
where the basic handling equipment is the fork lift truck (e.g. at
the H3 refrigerated plant and Prostějov), or whether to choose a
different type of warehouse with approximately 2.2 m narrow aisles
where a system stacker is to be in operation. The latter type of
warehouse was chosen. It might well be at a disadvantage for
demanding handling situations, when the handling equipment in
use does not have the same efficient performance as fork lift
trucks, but the exploitable efficiency of the warehouse defined as the number of pallet spaces / m2 is far higher than in a classic warehouse. With the
passage of time and a combination of system stackers and manual fork lift
trucks, this choice has proved correct.
The H4 refrigeration plant has
been progressively opened as
need arose and in accordance
with the number of clients with
Na mrazírně byl nainstalován systém válečkových dopravníků, které používáme pro
zrychlení manipulací z chlazených do mrazírenských částí. To nám umožňuje udržet
požadovaný teplotní řetězec. / At the refrigerated plant we have installed a system of
roller conveyors, which we use to speed up handling from the cooled to the frozen
sections. This enables us to maintain the required temperature chain.
Within the organizational structure we have created a team of managerial workers, headed by warehouse managers Vítězslav Kotek
and Jaroslava Nová, together with two junior managers Tomáš
Rajtmajer and Roman Kmec. While I was involved the broader
team stabilized, which was aided to no small extent by regular
team building arranged under the HOPI banner.
To deal with all our clients' requirements we have a team of approximately 150 workers, half of whom are core staff members, while
the other half are agency staff. Warehouse workers in picker and
output control positions have incentives involving performance and
the quality of work performed. It is our intention to apply such
incentive techniques to other employment positions, which is
bound to succeed with the aid of the WMS project.
Optimization at the refrigeration plant
During 2009 we reduced the cost of electricity consumption
thanks to our conversion to heating the administrative building by
using residual heat from the refrigeration
plant and the replacement of lighting at H3.
Speciální typ regálového systému – Radioshuttle
– první a zatím jediný funkční regál tohoto typu v HOPI,
v pravé části je speciální vozík pro pohyb pracovníka
v regálu. / Special type of rack system – Radioshuttle
– the first and so far the only functional rack system
of this kind at HOPI. In the right-hand section there is
a special vehicle enabling the worker to move along the rack.
Kombinace systémového zakladače
+ ručního VZV nám umožňuje i v užších
ulicích poskytovat partnerům stejné služby
jako v klasických, širších ulicích.
/ Even in narrower aisles the combination
of system stacker and manual fork lift
truck enables us to provide clients with the
same services as in classic broader aisles.
15
Základní informace – mrazírna
Madunice
Z pohledu kapacity (12 500 palet) je provozovna v Madunicích jednou z největších mrazíren
v rámci Slovenské republiky.
Nová moderní část, kde lze uskladnit až 11 000
(Autor/By:
palet, byla uvedena do provozu v roce 2008.
Petr Krejčí)
Logistické procesy probíhají výhradně v systému SAP. K vychystávání zboží jsou používány čtečky (RF scannery)
nebo „sluchátka“ – pick by voice, kdy díky oběma volným rukám,
a tím vyšší produktivitě, se podíl jejich využití stále zvyšuje.
Našimi zákazníky jsou nejvýznamnější obchodní řetězce – METRO,
Kaufland, Billa, Tesco, Ahold, stejně tak i významní producenti
– La Lorraine, Dr. Oetker, Unilever, Findus, Hyza a řada dalších.
V červnu letošního roku byl zprovozněn tzv. „centrální dispečink“, tedy
prostor, kde jsou soustředěni jak administrativní, tak provozní pracovníci skladu, včetně operativních dispečerů dopravy. Cílem je zjednodušit
a zrychlit komunikaci a tím efektivněji řídit logistické procesy. Za poslední rok se podařilo provoz skladu výrazně stabilizovat a zefektivnit, což
lze dokumentovat například následujícími výsledky:
Basic information – Refrigerated plant in Madunice
In terms of capacity (12,500 pallets) the plant in Madunice is one
of the largest refrigerated plants in the Slovak Republic.
The modern new section, where up to 11,000 pallets can be
stored, was brought into operation in 2008.
Logistics processes come exclusively under the SAP system. RF
scanners or "pick by voice" headsets are used for goods picking,
freeing up both hands and thus increasing productivity, so that the
amount of their usage is continually being increased.
Our customers are the most prominent commercial chains
– METRO, Kaufland, Billa, Tesco, Ahold, as well as the most notable
producers – La Lorraine, Dr. Oetker, Unilever, Findus, Hyza and others.
In June this year we launched our "central dispatching unit", bringing
together both admini-strative and operational warehouse staff, including operative transport dispatchers. The aim is to simplify and
speed up communications, thus managing logistical processes
more effectively. Over the past year we have managed to significantly stabilize warehouse operation and make it more efficient,
which can be demonstrated e.g. by the following results:
Příjem
Reception
Čas odbavení vozidel na příjmu je průběžně monitorován.
Zavedením pevných bukačních
časů pro největší dodavatele
došlo k zrychlení procesu
a efektivnějšímu využití provozní doby.
The time for checking in vehicles
at reception is monitored on an
ongoing basis. The introduction
of fixed bookage times for the
largest suppliers has sped up
the entire process and made utilization of operational time more
effective.
Expedice v kartonech / Dispatch in cartons
Pikování
Picking
Produktivita kontinuálně roste
díky řadě opatření v oblasti
motivace
spolupracovníků
a
vytváření
optimálních
podmínek pro dosažení maximálních výkonů.
Productivity continues to increase
thanks to a number of measures
involving associates' incentives and
the creation of optimum conditions
for achieving maximum performance.
We are succeeding on an ongoing basis in reducing variable
costs per picked box.
Daří se i průběžně snižovat
variabilní náklady na vychystaný karton.
Chybovost při vychystávání zboží je selektivně kontrolována
nezávislou výstupní kontrolou, vedení skladu je průběžně
poskytována zpětná vazba – odchylkové reporty chybovosti dle
pikérů či projektů.
Expedice
Průměrně ze skladu odchází 1 000 palet denně, ve špičkách až
1 600 palet. Oproti loňskému roku roste počet expedovaných kartonů – viz graf. S ohledem na současné vytížení kapacity je
v nejbližší době plánováno rozšíření mrazírny, včetně vybudování
moderního expedičního skladu.
16
The error rate during goods picking is selectively controlled by an
independent output check and the warehouse management is
given feedback on an ongoing basis involving deviation error rate
reports per picker or project.
Dispatch
An average of 1,000 pallets leave the warehouse each day, with up
to 1,600 pallets at peak periods. The number of boxes dispatched
is increasing over last year – see Graph. In view of the current
capacity load, an expansion of the refrigerated plant is planned in
the near future, together with construction of a modern
dispatch warehouse.
Jak vnímají změny naši spolupracovníci:
How our colleagues view these changes:
Co se za poslední dobu změnilo?
What has changed lately?
Věra Ivanovičová, zákaznický servis: V porovnání s loňským rokem
se situace v úrovni poskytovaných služeb pro naše zákazníky stabilizovala. Se zákazníky se nyní lépe komunikuje, počet telefonátů,
kterými vyslovovali svou nespokojenost, klesl o přibližně 90 %.
P e t e r K r i ž a n , o p e r a t i v n í d i s p e č e r d o p r a v y : Naprostá většina
nakládek v Madunicích probíhá v plánovaném čase, bez zdržení:
Díky tomu i významně poklesl počet stížností (telefonátů) ze strany
zákazníků a přepravců.
Petr Krejčí, projektový manažer: Podařilo se vytvořit tým spolupracovníků, kteří cítí podstatně vyšší odpovědnost za své pracovní
výsledky a podle toho se chovají.
Výrazně se zlepšil i pořádek v provozu, zvláště ve „staré mrazírně“,
kde jsme vsadili na stálý tým lidí, kteří pořádek vzali jako výzvu
a o „svou mrazírnu“ se odpovědně starají.
Věra Ivanovičová, Customer Service: In comparison with last year
the situation has stabilized with regard to the standard of services
provided to our customers. Communications with customers are
now better, and the number of telephone calls in which they have
expressed dissatisfaction have gone down by about 90%.
Peter Križan, Operative Transport Dispatcher: The great majority of
shipments in Madunice have gone out at the planned time without
hold-ups: As a result the number of complaints (telephone calls)
made by customers and transporters has gone down considerably.
Petr Krejčí, Project Manager: We have succeeded in creating
a team of co-workers who basically feel greater responsibility
for their work results and so act accordingly.
Significant improvements have also been made in operations,
particularly at the "old refrigeration plant", where we have put our
money on a permanent team of people, who took on order there as
a challenge and look after "their refrigeration plant" responsibly.
Jak jste toho dosáhli?
Petr Krejčí: S lidmi více mluvíme, dáváme jim možnost, aby se sami
podíleli na optimalizaci procesů. Mohou tak řadu věcí sami ovlivnit.
Nebojím se je pochválit, na druhé straně ale i striktně vyžadovat
nápravu u věcí, které se dosud ne zcela daří.
Co je ještě potřeba zlepšit?
Věra Ivanovičová: Je nutné zaměřit se ještě více na kompletnost
všech dokladů, které řidiči vracejí po rozvozu, zamezit případům
tzv. nevyvezených palet a soustředit se na specifické požadavky
některých klíčových zákazníků, resp. jejich filiálek.
Peter Križan: Zvýšit péči o manipulační techniku tak, aby měl řidič
při nakládce vždy k dispozici funkční, tedy i řádně dobitý elektrický
vozík.
Petr Krejčí: Stále je co zlepšovat. Chci se zaměřit na ještě větší
plynulost všech procesů a jejich vzájemnou provázanost, aby vše
běželo jako dobře promazaný stroj.
Rád bych poděkoval všem spolupracovníkům v HOPI SK. Vážím si
možnosti s nimi spolupracovat, být členem tohoto týmu. Uvědomuji
si, že zlepšení, kterých jsme dosáhli, by nebylo bez nich možné.
How have you achieved this?
Petr Krejčí: We talk with people more and give them the opportunity to take part in optimizing processes. That way they can have an
influence on a lot of things themselves.
I am not afraid of praising people, on the other hand I strictly
require they correct things that are not quite worked out yet.
What still needs to be improved?
Věra Ivanovičová: We need to focus even more on the completeness of all documentation that drivers return after delivery, to limit
cases of "untransported" pallets and to concentrate on the
specific requirements of some key customers, or their branches.
Peter Križan: To improve care of handling equipment so that for
shipments each driver always has a functional, i.e. properly
charged, electric vehicle to hand.
Petr Krejčí: There is always something to improve. I want to focus
on even better process continuity and interconnectivity, so that
everything runs like a well oiled machine.
I would like to thank all our co-workers at HOPI SK. I appreciate the
opportunity to work together with them and to be a member of this
team. I realize that the improvements that we have already made
would not have been possible without them.
Madunice
Team mrazírny v Madunicích / Team at Madunice refrigerated plant
17
Základní informace – mrazírna Prostějov
Basic information – Prostějov refrigerated plant
Mrazírna v Prostějově byla otevřena v roce 2006, hlavním důvodem
pro výstavbu byl požadavek řetězce Tesco zajistit dodávky
mraženého zboží do svých českých a slovenských filiálek z jednoho
centrálního skladu. Vznikla mrazírenská kapacita 6 000 paletových
pozic na ploše 5 000 m2, kde v současné době poskytujeme služby,
kromě Tesca, dalším 17 partnerům:
T h e refrigerated plant in Prostějov was opened in 2006,
primarily due to the requirement by the Tesco chain to secure
delivery of frozen goods to its Czech and Slovak branches from
one central warehouse. Freezer capacity was created for 6,000
pallet spaces on an area of 5,000 m 2 , where we currently
provide services to 17 clients in addition to Tesco:
Příjem
Expedice
Expedice
5 000 – 8 000 palet
6 000 – 9 000 palet
300 000 – 400 000 kartonů
Zleva 1. řada / From the left: Ivana Kratochvílová (administrativa / Admin), Martin
Dostálek (skladník / Storeman), Kateřina Alinová, Anna Ševčíková příjem zboží, Monika
Steigerová (administrativa / Admin), Patrik Sprinter, Jiří Krejdl (skladníci / Storemans)
Zleva 2. řada / From the left: Jan Rozsypal (skladník / Storeman), František Horna,
Roman Jedlička (expedienti / Shipping Clerks), Pavel Hrabec, Michal Balczyrák, Jaroslav
Masný, Lubomír Hošek (skladníci / Storemans), Milan Kratochvíl (směnový mistr / Shift
Leader), Miroslav Klávora (vedoucí skladu / Storage Manager
18
Received
Dispatched
Dispatched
5,000 – 8,000 pallets
6,000 – 9,000 pallets
300,000 – 400,000 boxes
Expanze Prostějov / Prostějov expansion
V září 2010 byla provedena kolaudace přístavby první části skladu. Další část nové
dostavby byla kolaudována v listopadu 2010 a sklad je již plně využíván. Více na str. 20.
The final approval of the extension of the first part of the warehouse was authorized in
September 2010, another part of the building extension was approved in November 2010
and is now being used in full. More details on the page 20.
Základní informace – mrazírna Gyál
Basic information – Gyál refrigerated plant
Výstavba mrazírenského skladu v HOPI HU začala v 1. čtvrtletí
2007. Dne 24. 9. 2007 jsme přivítali již prvního klienta – TESCO
HU, který požadoval uskladnit a distribuovat mražené zboží do
svých 130 maďarských prodejen. Celková kapacita mrazírny je až
3500 palet na ploše 3200 m2. Na této ploše poskytuje HOPI HU
služby kromě Tesca (centrální skladování) a Metra (centrální
skladování a Break-Bulk Cross-docking) dalším 11 klientům.
The construction of refrigerated warehouse area started in HU in
the first quarter of year 2007, in September 24th 2007 we realized
the first inbound of the initial client: Tesco HU, which requirement
was to store, pick and deliver frozen goods to its 130 Hungarian
retail units. The total capacity of frozen area is up to 3.500 pallets
on 3.200 m2, where HOPI HU provides services to 11 clients in
addition to Tesco (central warehousing) and Metro (central warehousing and Break-Bulk Cross-docking).
Ing. Jiří Filip
Ing. Jiří Filip
Základní údaje / Basic information
Jméno / Name:
Ing. Jiří Filip
Funkce:
Manažer projektu mražené
Position:
Frozen Products Project Manager
Věk / Age:
34
Znamení / Star sign:
Býk / Taurus
What was your start like at HOPI?
Ve společnosti HOPI s.r.o. pracuji od 1. 12. 2004, kdy jsem nastoupil do
junior programu. Po prvních několika dnech, kdy jsem se na provoze
„rozkoukával“, jsem dostal od svého tehdejšího nadřízeného Milana
Svejkovského samostatný úkol – řídit oddělený provoz na H1 „Centrální
mražený sklad Makro“, tzv. CWF Makro. Pro začínajícího junior managera to
byla jedinečná možnost jak pracovat samostatně, starat se
a řídit „své“ lidi a mít možnost podílet se na kvalitě produktu směrem
k zákazníkovi. V této době jsem byl v podstatě přinucen seznámit se velmi
blízce s fungováním našeho centrálního systému řízení skladů – programem SAP.
I've been working at HOPI since 1. 12. 2004, when I joined the HOPI junior
programme. After the first few days, as I was just getting my bearings at the plant,
I was given an independent assignment by my superior at that time, Milan
Svejkovský, to manage the "MAKRO Central Frozen Warehouse" off-site works at H1,
known as CWF Makro. For an up and coming junior manager this was a unique
opportunity to work independently, to look after and manage "my" people and to
have the opportunity to take part in product quality from the client's standpoint. At
this time I was basically compelled to familiarize myself very closely with operations
at our central warehouse management system, the SAP programme.
Co obnáší Vaše pracovní pozice?
What does your job involve?
Mražený proces je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících projektů.
V současné době jen mrazírna Jažlovice eviduje ve svém portfoliu 25
různých partnerů, kterým poskytujeme služby od „pouhé“ standardní
logistiky, jako je skladování, příjem a výdej zboží, přes nákup jednotlivých
artiklů od dodavatelů, až k prodeji konečným zákazníkům, filiálkám.
Mým hlavním úkolem je skloubit veškeré požadavky, nároky a cíle ze strany
partnerů a kapacity, možnosti a schopnosti na straně skladu. Cílem je
vytvořit fungující vztah HOPI x zákazník, který oběma partnerům poskytuje
konkurenční výhody.
V současné době, kdy je na trhu obrovský boj o zákazníka, je mojí primární
snahou zajistit úpravu našeho systému. Činností skladu přesně na míru
konkrétním požadavkům partnera je nutno zajistit, aby byl partner maximálně spokojen a byl si vědom toho, že za vyhovující náklady jsou mu z naší
strany poskytovány nadstandardní služby a že nemá sebemenší důvod
hledat jiného logistika, i kdyby mu byla nabízena nižší cena.
Frozen processing is one of the most dynamically developing projects. At present the
Jažlovice refrigeration plant alone has 25 different clients in its portfolio, to whom
we provide services from "just" standard logistics, such as warehousing , receipt and
dispatch of goods, through purchasing of individual articles from suppliers, to sales
to final customers and branches.
My chief task is to bring together all requirements, demands and objectives from our
clients and all capacity, options and resources from the warehouse. The aim is
to create a working relationship between HOPI and the client, which provides
competitive advantages to both sides.
At present when there is enormous competition over clients on the market, my
primary endeavour is to ensure that our system is well adapted. By modifying warehouse operations precisely to the specific requirements of our clients we need to
ensure that our clients are optimally satisfied and aware that superior standard
services are being provided by us at an appropriate cost and that they do not have
the least reason to look for alternatives even if a lower price is offered elsewhere.
Jak vypadá Váš běžný pracovní den?
What does your ordinary working day look like?
Na mrazírně jsme vytvořili tým vedoucích pracovníků, kteří jsou schopni
bez problémů a bez mé přítomnosti řídit běžný provoz skladu. Díky
motivačnímu hodnocení je každému z tohoto týmu zřejmé, že je pro nás
nezbytné chovat se profesionálně „jako podnikatel ve vlastní firmě“.
Každé ráno jsem od směnového mistra z noční směny pravidelně informován o stavu skladu a případných odchylkách a nedostatcích. Následuje
ranní porada, v průběhu dne je na denním pořádku komunikace s našimi
partnery, operativní řešení problémů, motivační pohovory nebo meeting na
téma zlepšování, normy, úspory, budoucí projekty, atd.
At the refrigeration plant we have created a team of managerial staff who are capable of dealing with routine warehouse operation without problems and without my
presence. Thanks to the motivational assessment it is clear to each team member
that we have to act professionally "like an entrepreneur in his own company".
Every morning I am regularly informed by the shift foreman of the state at the
warehouse and of any deviations and deficiences. A morning meeting follows, while
communication with our clients takes place over the course of the day, as do
motivational interviews and meetings on improvements, standards, savings, future
projects, day-to-day problem solving and the like.
Co považujete za Váš největší profesní úspěch?
What do you consider your greatest professional success to be?
Protože jsme na mrazírně závislí na spokojenosti našich partnerů,
za největší úspěch považuji pozitivní hodnocení právě od našich partnerů:
„Poskytujete kvalitní služby, jsme maximálně spokojeni, že jsme k Vám
od konkurence přešli.“
„Máte tady skvělou partu pracovníků, Vaši kolegové jsou vždy ochotní,
fundovaní a kompetentní ihned reagovat na naše požadavky, dotazy
a problémy.“
Because we are dependent on the satisfaction of our clients here at the refrigeration
plant, I consider our greatest success receiving a positive assessment from our clients:
"You provide high standard services and we are totally satisfied that we came over
to you from the competition."
"You have an excellent team of workers here. Your colleagues are always willing,
well-prepared and competent to respond immediately to our requirements, queries
and problems."
Jak si představujete svůj ideálně strávený pracovní den?
How do you see your ideal day?
Ideální den bude v prvé řadě znovu o zákaznících, tedy pokud bylo během
celého dne vše vyexpedováno včas, bez reklamací, s optimalizovanými
náklady, můj team řešil pouze problémy týkající se dalšího rozvoje firmy.
Osobně mám vždy dobrý pocit, pokud se nám podaří dokončit nějaký
větší nebo složitější cíl, který jsme si, třeba i před delším časem, vytýčili.
V současné době mám mimořádně dobrý pocit, pokud se posuneme vpřed
v projektu WMS bez výrazné podpory z externí firmy.
My ideal day will again primarily be about the clients, so if everything has been sent
out on time throughout the day without complaints and with optimized costs and my
team has only been dealing with problems involving the further development of
the company.
Myself, I always feel good when we manage to accomplish some substantial or
rather complex objective that we set ourselves perhaps some considerable time
ago. At present I have an exceptionally good feeling when we move forward on the
WMS project without any substantial support from the outside company.
Jaké jsou Vaše záliby, jak trávíte volný čas?
S ohledem na mé pracovní vytížení je volného času opravdu minimum. Ten,
co mi zbývá, se snažím strávit se svou přítelkyní a následně sportem.
Konkrétně je to fotbal, který mám ze všech sportů absolutně nejraději.
Aktivní činnost v mém amatérském klubu postupně ubývá, ale pokračuji ve
vedení mládežnického oddílu.
Děkujeme za rozhovor
Jaké byly Vaše začátky ve společnosti HOPI s.r.o.?
What are your hobbies? How do you spend your spare time?
In view of my workload, spare time is truly at a minimum. I try to spend any that is
left to me with my girlfriend and then playing sport, specifically football, which is my
greatest favourite of all sports. My active participation at my local amateur club is
gradually winding down, but I continue to lead the youth section.
Thank you for the interview
Představení managera / Introducing the manager
19
I n v e s t i č n í
v ý s t a v b a
(Autor/By: Jaroslav Voráček)
Expanze Prostějov / Prostějov expansion
Dne 2. 9. 2010 byla provedena kolaudace přístavby skladu
v Prostějově, její první části. Přístavba nebyla technicky
ani časově náročnou stavbou vzhledem ke stavební připravenosti
zastavovaných ploch.
Daleko složitější byl remodeling stávajícího centrálního skladu
prováděný za provozu. Pracovní podmínky pro zabezpečení vychystávání zakázek, jakož i neustálé stěhování zboží, komplikovaly
jak samotnou kvalitu poskytovaných služeb, tak i značně omezovaly
průběh této části stavby.
Mimo zbourání a opakovaného postavení všech regálů bylo
nejsložitější vytvoření pěti nových vstupních otvorů.
V této části skladového komplexu byla nainstalována chladící
technologie, která umožňuje garantovat požadované teplotní režimy
v zimě i v létě.
V souběhu byla zahájena další část nové stavby – dostavba
– s plánovaným termínem kolaudace dne 16. 11. 2010. Tento termín byl splněn a v současné době je sklad již intenzivně využíván.
Nový komplex má zastavěnou plochu téměř 30 000 m2,
kapacitu 35 000 palet pro suché a temperované zboží a 6 000 palet
pro zboží mražené.
Far more complex was the remodelling of the existing central warehouse during operation. The working conditions for order picking
and the constant movement of goods caused complications for the
quality of services provided and considerably restricted operations
for that part of the construction.
Apart from the dismantling and reconstruction of all the racks,
the most complex part was the construction of five new entrance
apertures.
This part of the warehouse complex saw the installation of cooling
equipment, which enables us to guarantee the required heating systems both in summer and winter.
Another part of the new construction was started in parallel
– completion work with a planned final building approval deadline
of 16. 11. 2010.
The new complex will have a covered area of approximately
30,000 m2 and capacity for 35,000 pallets for goods which are dry
or kept at a moderate temperature and 6,000 pallets for frozen goods.
On 2. 9. 2010 the final building inspection was performed on
the first part of the warehouse extension in Prostějov.
This extension was not a difficult construction either in
terms of time or equipment, thanks to the state
of readiness of the areas involved.
pans
x
e
v
stějo
o
r
P
v /
o
j
ě
t
ros
P
e
z
n
Expa
20
ion
/
/
I n v e s t m e n t
d e v e l o p m e n t
N o v á p r o d e j n a B I L L A v Ta c h o v ě / N e w B i l l a s h o p i n Ta c h o v
V úvodu letošního roku přijala společnost HOPI výzvu a závazek
zrealizovat stavbu nové prodejny Billa ve městě Tachov.
Složitost stavby spočívala v jejím začlenění na okraj historické části
města. Prodejna propojuje všechny novodobé objekty, které společně
tvoří nové obchodně administrativní centrum města.
Dne 17. 8. 2010 byl tento provoz předán a slavnostně otevřen.
The complexity of the building lay in its integration into the edge of the
historic part of the town. The shop connects all modern properties
which together form the new commercial and administrative centre
of the town.
This operation was handed over and inaugurated
on 17th August 2010.
Ta c h
n
i
At the beginning of this year, HOPI company accepted
hop
s
a
a challenge and a commitment to build a new
Bill
w
Billa shop in Tachov.
e
N
vě /
o
h
Ta c
v
A
BILL
a
n
j
rode
p
á
Nov
ov
21
Bezpečnost potravin
Food safety
(Autor/By: Ing. Ľubomíra Bieliková)
Dnešní doba je charakteristická zvyšováním požadavků kladených na výrobu
potravin a jejich bezpečnou distribuci spotřebiteli, a to nejen ze strany legislativy,
ale i ze strany zákazníků a dodavatelů.
Proto jsem pro vás připravila ucelený souhrn informací o vzniku, vývoji a základních
směrech v oblasti bezpečnosti potravin.
Vznik a vývoj systému bezpečnosti potravin:
Rok 1960: Počátky snahy o zabezpečení ochrany zdravotní nezávadnosti potravin.
Společnost Pillsbury Company spolu s NASA a americkou armádou se
snaží o výrobu zdravotně nezávadných a bezpečných potravin pro americký
vesmírný program.
Rok 1971: Systém HACCP byl představen veřejnosti na konferenci zaměřené na
zdravotní nezávadnost potravin.
Rok 1973: Principy HACCP byly akceptovány největšími potravinářskými společnostmi v USA.
Rok 1980: Evropa projevila zájem o HACCP.
Rok 1992: 16. června 1992 je HACCP systém implementován do legislativy EU.
Rok 1993: FAO (Organizace pro potraviny a zemědělství Spojených národů) a WHO
(Světová zdravotnická organizace) vydávají tzv. „Codex Alimentarius“ –
potravinový kodex. Ačkoliv normy přijaté Kodexem nemají právní platnost,
jsou uznávané a používané. V tom samém roce Komise pro hygienu
potravin vydala směrnici 1993/43 EC týkající se aplikace systému HACCP.
Rok 1995: Zavedení systému HACCP se stává v zemích EU povinností.
Rok 2000: Od 1. 1. 2000 je povinnost zavést systém HACCP na Slovensku i v Česku.
Rok 2004: V rámci EU dochází ke změně hygienické legislativy, jsou vydána nová
nařízení a směrnice týkající se hygieny potravin, tzv. „hygienický balíček“.
Hygienický balíček EU
Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin
Nařízení ES č. 853/2004, kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro
potraviny živočišného původu
Nařízení ES č. 854/2004, kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci
úředních kontrol výrobků živočišného původu určených k lidské spotřebě
Nařízení ES č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování, zda jsou
dodržovány právní předpisy o krmivech a potravinách
Nařízení ES č. 2073/2005 o mikrobiologických požadavcích na potraviny
Vstupem České a Slovenské republiky do EU se stávají tyto předpisy pro obě země
závaznými.
Slovensko: od 1. 1. 2005 vstupuje v platnost tzv. „hygienický balíček“ HACCP, který
vychází z legislativy EU a musí být zaveden ve všech článcích potravinového řetězce.
Česko: od 1. 5. 2005 vstupuje v platnost novela vyhlášky Ministerstva zemědělství
č. 147/1998 Sb., která ukládá povinnost zavedení systému HACCP pro všechny firmy,
které potraviny uvádějí do oběhu. Tato vyhláška byla v roce 2010 zrušena.
Hlavní legislativní směry v oblasti bezpečnosti potravin:
Povinnost implementace systému HACCP je pro všechny výrobce a firmy, které uvádějí
potravinářské výrobky do oběhu, striktně stanovená jednak předpisy Evropské unie
a také legislativními požadavky jednotlivých států.
Kromě těchto závazných zákonných požadavků existuje i oblast dobrovolná, kterou je
certifikace podle norem a standardů zaměřených na bezpečnost potravin.
Mezi normy využívané v našich (evropských) podmínkách patří zejména:
Věstník MZe č. 1/2001 „Seznam všeobecných požadavků na systém kritických
bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci“ (od roku 2001)
22
Mezinárodní normy ISO:
ISO 22000 - Systém managementu bezpečnosti potravin
ISO 9001:2008 - Systém managementu kvality
ISO 19011 - Auditování systémů
Standardy pro hodnocení dodavatelů privátních značek obchodních řetězců:
BRC (British Retail Consortium) - Sdružení britských velkodistributorů
EFSIS - Certifikace výrobců potravin pro obchodní řetězce (britská
společnost EFSIS Limited) = 100 % požadavků standardu BRC a některé
další požadavky na hygienu a stavební úpravy
IFS (International Food Standard) - Standard pro Obchodní svaz
německého maloobchodu
Co je HACCP?
(Hazard Analysis and Critical Control Points – Analýza rizik a kritické kontrolní body)
HACCP je systém pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti aplikovatelný v oblastech potravinářství, krmivářství a v na ně navazujících oblastech, jako například výroba obalů, nástrojů,
strojů a zařízení, potravinových doplňků a látek, čistících a dezinfekčních prostředků.
Je postaven na identifikaci úzkých míst při výrobě a uvádění potravin do oběhu tzv. kritických
kontrolních bodů (CCP), kde hrozí největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potraviny
a v nichž se uplatňuje ovládání různých druhů nebezpečí ohrožujících nezávadnost potraviny
s cílem zamezit, vyloučit, popřípadě zmenšit tato nebezpečí.
Opírá se o 7 základních principů stanovených v Codexu Alimentarius:
1. provedení analýzy rizik
2. stanovení kritických bodů (CCP)
3. stanovení kritických mezí
4. zavedení monitorování a měření pro jednotlivé CCP
5. zavedení nápravných opatření při nezvládnutí parametrů na CCP
6. stanovení ověřovacích postupů
7. zavedení dokumentace
Dále je systém doplněn o prvek odpovědnost vedení: požadavky na stanovení odpovědností
a pravomocí, přezkoumání systému a dále školení personálu.
Analýza rizik je rozpracována do dílčích kroků - popis výrobku a použití u spotřebitele, identifikace nebezpečí a jejich ohodnocení.
Co je IFS?
(International Food Standard – Mezinárodní potravinářský standard)
IFS je standard pro hodnocení dodavatelů privátních značek obchodních řetězců. Byl vytvořen
ve spolupráci německého a francouzského svazu maloobchodu. Je určen pro dodavatele
potravin privátních značek, používá se však i pro dodavatele pod značkou výrobce. Systém se
značně rozvinul v původních 15 členských zemích EU, především ve Francii, Německu.
Záměrem IFS je především stanovení požadavků na zabezpečení zdravotně nezávadných
potravin při výrobě se silným zaměřením na provozní předpoklady.
IFS Logistic Standard je standard určený pro logistické organizace. Je použitelný pro všechny
oblasti přepravy. Je zaměřený na identifikaci a eliminaci rizik pro zdravotní nezávadnost při
dopravě, skladování a distribuci potravin.
Opírá se o:
požadavky HACCP
7 základních principů Codexu Alimentarius
požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008
IFS Logistic Standard je strukturovaný následovně:
1. systém řízení jakosti (HACCP, postupy, dokumentace, záznamy)
2. zodpovědnost managementu (povinnosti/závazek, přezkoumání vedením)
3. řízení zdrojů (školení)
4. realizace služby (přezkoumání smluv, monitorování výkonnosti, kontaminace)
5. měření, analýza, zlepšování (IA, reklamace, stahování závadných výrobků, NO, kalibrace
a měření)
6. skladování a distribuce (osobní hygiena, zóna nakládky, osvětlení, ventilace, úklid, regulace
škůdců, údržba/revize, sledovatelnost)
7. doprava (přepravní obaly, přeprava v dopravním prostředku)
It is a characteristic of the present age that demands placed on food production and its safe distribution to the consumer have increased, not only in
terms of legislation, but also with regard to the customer and supplier.
Hence I have prepared a complete summary of information for you on food safety
and its origins, development and basic trends.
Emergence and development of the food safety system:
Year 1960: Start of efforts to ensure the protection of food safety. Pillsbury Company
together with NASA and the American army endeavour to produce safe and
non-harmful foodstuffs for the American space programme.
Year 1971: HACCP system presented to the public at a conference on food safety.
Year 1973: HACCP principles accepted by the largest foodstuffs companies in
the USA.
Year 1980: Europe shows interest in HACCP.
Year 1992: 16th June the HACCP system is incorporated into EU legislation.
Year 1993: FAO (UN Food and Agriculture Organization) and WHO (World Health
Organization) publish "Codex Alimentarius" Food Code. Although the standards
adopted by the Code have no legal effect they are recognized and utilized. That same
year the Commission for Food Hygiene published Directive 1993/43 EC on the
application of the HACCP system.
Year 1995: Introduction of HACCP system made obligatory in EU states.
Year 2000: As of 1. 1. 2000 it is obligatory for Slovakia and the Czech Republic to
introduce the HACCP system.
Year 2004: Amendment to EU hygiene legislation with the issue of new regulations
and directives on food hygiene in the "hygiene package".
EU Hygiene Package
EC Regulation No. 852/2004 on food hygiene
EC Regulation No. 853/2004, setting out specific hygiene regulations for
foodstuffs of animal origin
EC Regulation No. 854/2004, setting out specific rules for the organization of
official controls over products of animal origin for human consumption
EC Regulation No. 882/2004 on official controls to check on whether legal
regulations on foodstuffs and animal feed are being observed
EC Regulation No. 2073/2005 on microbiological requirements on foodstuffs
These regulations become binding on the Czech and Slovak Republics upon their
accession to the EU.
Slovakia: as of 1. 1. 2005 the HACCP "hygienic package" comes into effect, based
on EU legislation, and must be implemented at all levels of the food chain.
Czech Republic: as of 1. 5. 2005 the amendment to Agriculture Ministry Regulation
No. 147/1998 Coll. comes into effect, imposing an obligation to introduce the
HACCP system for all companies that put foodstuffs into circulation. This regulation
was repealed in 2010.
Main legislative trends in food safety:
There is an obligation to implement the HACCP system on all producers and
companies that put food products into circulation, strictly laid down both by EU
regulations and the legislative requirements of individual states.
In addition to these binding legal requirements there is also a voluntary sector
involving certification under food safety norms and standards.
Such norms and standards utilized in our (European) conditions include in
particular:
Ministry of Agriculture Bulletin No. 1/2001 "List of general requirements for
a critical points system (HACCP) and conditions for its certification" (from 2001)
International ISO standards:
ISO 22000 - Food safety management systems
ISO 9001:2008 - Quality management systems
ISO 19011 - Systems auditing
Standards for evaluating suppliers of commercial chain private brands:
BRC (British Retail Consortium) - Association of large British
distributors
EFSIS - Certification for producers of commercial chain foodstuffs
(British company EFSIS Limited) = 100% of the requirements
of the BRC standard and several other hygiene and building
alteration requirements
IFS (International Food Standard) - Sttandard for the German Retail
market federation
What is HACCP?
(Hazard Analysis and Critical Control Points)
HACCP is a system to ensure food safety that is applicable to foodstuffs, animal feed
and associated areas such as packaging, instrumentation, machines and equipment, food supplements and materials and cleaning and disinfectant materials.
It is based on the identification of bottlenecks during the production process and the
circulation of foodstuffs, i.e. critical control points (CCP), where there is the greatest
risk of food safety impairment and various kinds of dangers to food safety are to be
checked with the aim of limiting, eliminating or reducing such dangers.
Ing. Ľubomíra Bieliková
Manažerka IMS / IMS Manager
It is based on seven basic principles set out in the Codex Alimentarius:
1. performance of risk analyses
2. identification of critical points (CCP)
3. determination of critical limits
4. introduction of monitoring and measurement for individual CCPs
5. introduction of rectification measures if CCP parameters are not controlled
6. determination of verification procedures
7. introduction of documentation
The system also includes a management responsibility element: requirements
for the determination of responsibility and authority, system testing and personnel
training.
Risk analysis is elaborated in individual steps – description of product and usage by
the consumer, identification of dangers and their evaluation.
What is IFS?
(International Food Standard)
IFS is a standard for evaluating suppliers of commercial chain private brands. It was
created in collaboration with German and French retail federations. It is primarily for
suppliers of private brand foodstuffs, but is also used for suppliers under another
producer's brand. The system has developed substantially in the original fifteen EU
member states, particularly in France and Germany.
The IFS objective is primarily to determine food safety requirements during production with a strong focus on operational requirements.
IFS Logistic Standard is a standard for logistical organization. Applicable in all areas
of transportation, it focuses on identifying and eliminating food safety risks during
transport, storage and distribution of foodstuffs.
It is based on:
HACCP requirements
seven basic Codex Alimentarius principles
and international ISO 9001:2008 standard requirements
IFS Logistic Standard is structured as follows:
1. quality management systems (HACCP, procedures, documentation, notes)
2. management responsibility (obligations/commitments, management checks)
3. resource management (training)
4. service implementation (checks on contracts, monitoring performance and
contamination)
5. measurement, analysis and improvements (IA, complaints, withdrawal
of defecttive products, NO, calibration and measurement)
6. storage and distribution (personal hygiene, shipment zone, illumination,
ventilation, cleaning, pest control, maintenance and revision, traceability)
7. transport (transportation packaging, transportation in a vehicle)
Poděkování
Měsíce srpen a září se nesly v duchu příprav společnosti na obnovovací certifikační audit
systému bezpečnosti potravin podle specifikace IFS Logistic. Certifikační audit tedy proběhl
ve dnech 22. až 24. 9. 2010 v pobočkách Jažlovice a Prostějov za Českou republiku
a v Madunicích a Senci za Slovenskou republiku. Všem, kteří se auditu zúčastnili nebo jinak
přispěli k jeho úspěšnému ukončení, chci ještě jednou poděkovat.
Acknowledgements
August and September were marked by company preparations for the renewal certification
audit of the food safety system under IFS Logistic specifications. The certification audit took
place from 22nd to 24th September 2010 at the Jažlovice and Prostějov branches for the
Czech Republic and in Madunice and Senec for the Slovak Republic. I would again like to
thank all those who took part in the audit or contributed to its successful conclusion in any
other way.
23
HOPI - Maďarsko / Magyarország
Unilever & HOPI - obnovená spolupráce / megújult kapcsolat
Unilever Magyarország Kft. a HOPI Hungária Kft. uzavřely
novou tříletou smlouvu. Počátkem letošního roku vyhlásila společnost Unilever výběrové řízení na poskytovatele komplexních logistických služeb, což bylo výzvou pro celou řadu logistických společností.
Újabb 3 éves szerződést kötött az Unilever Magyarország Kft.
a HOPI Hungária Logisztikai Kft-vel. A cég ez év elején írta
ki teljes körű logisztikai szolgáltatásra vonatkozó tenderét, melyre
meghívás útján több szolgáltató adta be pályázatát.
Rozhodujícím argumentem ve prospěch HOPI byla kromě ceny také
dosahovaná úroveň standardů služeb a také trvalé udržování společně nastavených ukazatelů KPI. Provoz v Harbor Parku v jižní části
Budapešti, s dobře spolupracujícím týmem skladu, dodržujícím nastavenou organizaci procesů, také mimo jiné dokázal získat společnosti
HOPI Hungária certifikaci ISO, a to jako první v této oblasti.
Az árak mellett döntő érv volt a HOPI mellett az eddigi szolgáltatási
színvonal, a közösen kialakított KPI-oknak való folyamatos megfelelés.
A Budapest déli részén elhelyezkedő Harbor Parkban kialakított
raktárban a jól összeszokott csapatot és folyamszervezés
bizonyítja továbbá, hogy a HOPI Magyarországon elsőként ezen
a telephelyen szerezte meg az ISO minősítést.
Další výhodou při vyhodnocování tendru byla politika společnosti
Unilever v oblasti dopadů na životní prostředí. Vzhledem k cílům této
politiky byla společnost HOPI rovněž vyhodnocena za vhodného partnera.
Obě společnosti budou v tomto duchu realizovat další společný vývoj.
A tender elbírálásánál további előnyt jelentett az Unilever
környezettudatos politikája, mely céljaihoz a HOPI-t megfelelő partnernek tekintette. A két cég közös fejlesztéseit a jövőben ennek
jegyében hajtja végre.
OBCHODNÍ LIGA fotbalový tým / ÜZLETI LIGA FOCICSAPAT
Po loňské „testovací” sezóně byl pro sezonu 2010/11
oficiálně nominován fotbalový tým HOPI HU do Obchodní ligy,
do které mezi soupeřící týmy patří
jak konkurenční společnosti jako je
DHL, Waberer’s či Gebrüder Weiss,
tak i společnosti ze strany klientské
- Nestlé, Tesco, Decathlon.
24
A tavalyi próbaszezont követően 2010/11-es idényben a HOPI
HU futballválogatottja hivatalosan nevezett abban az Üzleti
Ligában, ahol a komoly ellenfelek
között olyan konkurens cégek
focicsapatai rúgják a labdát, mint
a DHL, a Waberer’s, a Gebrüder
Weiss, vagy beszállítói oldalról
a Nestlé, a TESCO, a Decathlon.
Dres HOPI si oblékla převážná
část našich zaměstnanců. Jsme
obzvláště rádi, že se tím i ve
volném čase posílí firemní
soudržnost. Jsme přesvědčeni, že i
tímto způsobem, na fotbalovém
hřišti, je možno propagovat
společnost HOPI.
A HOPIs mezt magukra öltő csapattagok zöme alkalmazottunk,
ezért külön örülünk annak, hogy
szabadidejükben is erősítik a céget
összekötő kohéziót és bízunk
benne, hogy a focipályán is
öregbíteni tudják a HOPI hírnevét.
HOPI do toho ...
Hajrá HOPI
5. ročník Family Day HOPI / 5 éves a HOPI CSALÁDI NAP
V rámci celodenného podujatia oslavovalo maďarské HOPI
2. októbra 2010 5. výročie Family Day HOPI v okruhu svojich
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
Na tomto rodinnom stretnutí, ktoré sa konalo v prírode, si našli svoju
zábavu tak starší ako aj mladší: pre veľmi malé deti bola k dispozícii
detská herňa s veľkým množstvom hračiek; pre staršie deti obrovský
skákací hrad (v tvare kamiónu), dobrodružné ihrisko, súťaže, kútik
zručnosti; pre najstarších bola dopoludnia pripravená súťaž vo varení,
futbalový a volejbalový turnaj.
Súťaž vo varení priniesla veľmi tesné výsledky a porota mala dosť ťažkú
úlohu pri rozhodovaní.
Nakoniec zvíťazilo družstvo šoférov, ktorému prináležalo za 1. miesto
torta a šampanské, ale aj pokrmy ostatných 4-och družstiev zaostali len
tesne za víťazmi.
HOPI a družstvá, ktorá varili, pohostili všetkých zúčastnených chutným
obedom a medzi deťmi sa rýchlo míňal i obľúbený trdelník. Dve kolegyne z administratívy predviedli polhodinový koncert z evergreen
šlágrov a deti potom predviedli na pódiu svoj talent v karaoké.
Na celodenný futbalový turnaj sa prihlásilo 5 družstiev a na ihrisku
prebiehal vyrovnaný zápas. Vážnosť súťaže dodalo aj to, že tak ako
aj súťažiaci vo varení, aj ostatné športové družstvá nastúpili
v rovnaných dresoch.
Tí lenivejší mali možnosť zabaviť sa pri obrovskom stolnom futbale.
Na volejbal sa prihlásili 4 družstvá, zvlášť sme sa potešili aktivite
baličov. Po skončení turnaju vyšiel veľmi tesný výsledok, ktorý znamenal pre víťazov - tak ako aj na majstrovstvách vo futbale - odovzdávanie
zlatých medailí.
Tí, ktorý chceli vyskúšať nejaké dobrodružstvo, mohli dokázať svoju
šikovnosť: v presnosti v lukostreľbe, reflexu v rýchlo objavujúcich sa
orechov z rúry. Nevyhnutnou súčasťou skúšky koncentrácie bola súťaž
v nosení vody, v stávke bolo veľa, veď kto prekonal všetky prekážky, mohol
sa zúčastniť losovania tomboly a mal tak možnosť získať hodnotné ceny.
2010.október 2-án egész napos rendezvény keretében
ünnepelte a magyar HOPI működésének 5. születésnapját
dolgozói és azok családtagjai körében.
A külsős helyszínen megrendezésre kerülő családi napon kicsi és nagy
egyaránt talált kedvére való szórakozást: a nagyon aprók a baby-játszóban rengeteg játék között, a nagyobb gyerekek az óriás (kamion
alakú!) ugráló-várban, a játszótéren, a kalandpályán, a sorversenyeken,
a kézműves-sarokban, a legnagyobbak a délelőtt folyamán zajló főzőversenyen, a foci- és röplabdabajnokságon játszhattak-sportolhattak.
A főzőverseny nagyon szoros eredményt hozott, a zsűrinek igen nehéz
dolga volt a döntésnél. Végül a sofőrök csapata nyerte el az első
helyezettet megillető tortát és pezsgőt, de a másik 4 csapat főztje igencsak egy hangyahajszálnyival maradt el ettől.
A főzőcsapatok és a HOPI vendégül látott minden résztvevőt egy
kellemes ebédre, a gyerekek körében a közkedvelt kürtőskalács is
szépen fogyott. Adminisztrátor hölgyeink közül ketten a színpadon fél
órás koncertet adtak elő örökzöld slágerekből, majd a gyerekek karaokee-n bizonyíthatták színpadi tehetségüket.
Az egész napos focibajnokságra is 5 csapat nevezett, kiélezett küzdelem
folyt a pályán. A mérkőzések komolyságát mutatja, hogy
– ahogy a főzőverseny több szereplője is – egyen-mezben léptek pályára
a csapatok
A lustábbak óriás asztali csocsó mellett is focizhattak.
A rangos röplabdabajnokságra 4 csapat nevezett, külön örültünk
a csomagoló munkatársak aktivitásának. A körmérkőzéseket követően
állt fel a szoros végeredmény, ami az első csapat számára – mint
a focibajnoknak is – nyakba akasztott aranyérmet jelentett.
A kalandvágyók több állomáson bizonyíthatták ügyességüket: íjászaton
a pontosság, kardzuhatagnál és a csövekből hirtelen előbukkanó
dióknál a reflexek gyorsasága, ügyességi pályán vízhordásnál a koncentráció elengedhetetlen kellék volt – a tét nagy volt, hiszen aki minden
akadályt sikeresen vett, a nap végén tombolasorsoláson vehetett részt
és értékes ajándékok kerültek kisorsolásra.
25
HOPI HU Vánoce / Karácsonyt
Už se stalo tradicí, že rodina Piškaninů poctí svou návštěvou
maďarský management HOPI při příležitosti vánočního setkání.
Tentokrát se toto setkání konalo 7. 12. 2010 v 220 let staré restauraci
Symbol v Budapešti. Zvolená restaurace měla úspěch – nachází se ve
starém původním sklepení. Otevřená kuchyň a starožitné vybavení
vytvářejí jedinečnou atmosféru. Věříme, že se všichni účastníci dobře bavili.
Immár tradícióvá vált, hogy karácsony közeledtével a teljes
Piskanin-család megtiszteli jelenlétével a magyar menedzsmentet
egy ünnepi vacsorán. Idén december 7-én került erre sor a 220 éves
pinceétteremben a Symbol Budapestben.A helyszínválasztás telitalálat
volt: az étterem az épület eredeti régi pincehelyiségében került kialakításra.
A nyitott konyha, az antik bútorok mind utánozhatatlan légkört teremtenek.
Hiszem, hogy eseményünk minden résztvevője élvezte ezt az estét.
HOPI HU - zaměstnanecká soudržnost a společenská solidarita /
HOPI HU dolgozóinak összefogása és a vállalat szolidaritása
V červnu 2010 došlo v důsledku extrémních povětrnostních podmínek ve východní části Maďarska k velkým záplavám. Stovky
tisíc obyvatel přišlo o majetek, o zajištění živobytí a životních podmínek.
2010 júniusában a szélsőséges időjárás miatt iszonyatos árvíz
sújtotta Magyarország keleti részét. Több százezer ember
vesztette el ingatlanát, megélhetését biztosító életfeltételeit.
I my jsme se zúčastnili unikátního celonárodního aktu solidarity. Ze
sbírek darů našich zaměstnanců, partnerů a s přispěním společnosti
Kimberly Clark, se nám podařilo shromáždit kamion papírenského
zboží pro domácnost. S pomocí maďarského Červeného kříže jsme
dodávku dopravili do nejpostiženějších oblastí.
A páratlan országos összefogásból mi is kivettük a részünket: a több
telephelyünket magába foglaló cégen belüli adománygyűjtés és
Partnerünk, a Kimberly adományából sikerült megtöltenünk egy
HOPIs kamiont és a Magyar Vöröskereszt segítségével a háztartási
papírárukat és ruházati cikkeket a legrászorultabb térségbe juttattuk.
S dobrým pocitem jsme si pak mohli přečíst děkovný dopis od
BAZ krajské vlády, kterým byla oceněna i naše účast na pomoci
obětem katastrofy.
Jóleső érzéssel olvastuk a BAZ megyei Önkormányzat köszönőlevelét,
hogy a katasztrófahelyzet áldozatainak megsegítéséből mi is kivettük
a részünket.
Poďakovanie od predsedu valného zhromaždenia
župy Borsod-Abaúj-Zemplén
Vážená pani jednateľka Lívia Jeszenszki!
Chcel by som Vám a zamestnancom vyjadriť poďakovanie za energiu
a úsilie, ktoré ste obetovali obetiam povodne.
V župe Borsod-Abaúj-Zemplén v minulých týždňoch nastala vážna
kríza a na mnohých miestach vznikla katastrofálna situácia, ktorá si
vyžiadala to, že tisícky ľudí muselo dočasne opustiť svoje domovy,
bola zničená príroda a výstavba.
Preto nielen vo svojom mene, ale aj v mene povodňami postihnutých
ľudí župy Borsod-Abaúj-Zemplén ďakujem za pomoc.
Prajem aj naďalej úspešnú prácu!
Miskolc, 14. jún 2010
S pozdravom a s úctou
Dr. Ódor Ferenc
26
Inzerce
Nové tváře ve firmě HOPI CZ / New faces of HOPI CZ
Václav Marko
Přímá SAP podpora provozu Prostějov
od 1. 6. 2010.
Direct SAP operation support at
Prostějov plant as of 1. 6. 2010.
Ing. Radoslav Vajdel
JUNIOR MANAŽER projektu
Subkontrakting od 1. 7. 2010.
JUNIOR PROJECT MANAGER Subcontracting as of 1. 7. 2010.
Ing. Veronika Šteflíčková
JUNIOR MANAŽERKA projektu CSO
od 7. 7. 2010.
JUNIOR PROJECT MANAGER - CSO
as of 7. 7. 2010.
Jana Náglová
Dispečerka dopravy, provoz Prostějov
od 1. 7. 2010.
Transport dispatcher, Prostějov plant
as of 1. 7. 2010.
Roman Heldák
Směnový mistr provozu
Subkontrakting od 7. 7. 2010.
Shift foreman, Subcontracting
as of 7. 7. 2010.
Ing. Miroslav Rozsypal
JUNIOR MANAŽER, provoz Prostějov
od 26. 7. 2010.
JUNIOR MANAGER, Prostějov plant as
of 26. 7. 2010.
Petr Cinkl
Vedoucí dopravy HOPI ČR
od 9. 8. 2010.
HOPI ČR Transport Manager
as of 9. 8. 2010.
Ing. František Oudes
JUNIOR MANAŽER projektu CSO
od 1. 9. 2010.
JUNIOR MANAGER, CSO project
as of 1. 9. 2010.
Iveta Masaříková
Asistentka vedení společnosti
od 15. 9. 2010.
Company Management Assistant
as of 15. 9. 2010.
Daniel Kubišta
Směnový mistr Chlazených procesů
od 11. 10. 2010.
Refrigerated Processes Shift Foreman
as of 11. 10. 2010.
Ing. Michal Tauš
Projektový manažer od 12. 10. 2010.
Project Manager as of 12. 10. 2010.
Ing. Kateřina Weiglová, Ph.D.
SAP přímá podpora Strančice
od 18. 10. 2010.
Direct SAP operation support at
Strančičce as of 18. 10. 2010.
Ukončení pracovního poměru dlouholetého zaměstnance
/ Long-term staff terminating employment
Pracovní změny
/ Personnel changes
Zdeněk Vrábek, řidič dopravy HOPI s.r.o. / HOPI transport driver
Pan Vrábek vstoupil do pracovního poměru v naší společnosti dne 1. 1. 1993, dne 31. 8. 2010 jej po
17 letech ukončil a odešel do zaslouženého starobního důchodu. Vedení společnosti mu tímto děkuje
za nadstandardně odvedenou práci a dlouholetou loajalitu.
Pokud projeví zájem, nelze vyloučit zúročení jeho dlouholetých zkušeností v dopravě na pozici řidiče instruktora.
His employment began with us 1. 1. 1993 and ended 31. 8. 2010 (17 years), when he went into well-earned
retirement. The company management would like to thank him for his first class work and long-term loyalty.
Should he be interested, nothing stops him from making good use of his long-term experience in transport
by becoming a driving instructor.
Petr Macala, DiS.
Junior manažer projektu PG byl dnem 1. 9. 2010 ustanoven do pozice
LOGISTICKÝ MANAŽER projektu KRAFT.
On 1. 9. 2010 PG Project Junior Manager Petr Macala Dis. was made
LOGISTICS MANAGER at the KRAFT project.
Petr Novák
Manažer projektu CSO byl dnem 1. 9. 2010 ustanoven do pozice Key
Account Manager – MCC CZ, SK, Makro/Metro.
On 1. 9. 2010 CSO Project Manager Petr Novák was made
Key Account Manager - MCC CZ, SK Makro/Metro.
Ing. Jiří Krčmář
Vedoucí oddělení technické podpory byl dnem 1. 6. 2010 ustanoven
do pozice Manažer technického rozvoje.
On 1. 6. 2010 Technical Support Department Manager Ing. Jiří Krčmář
was made Technical Development Manager.
Jiří Dobšovič
Odborný pracovník technické podpory byl dnem 1. 6. 2010 ustanoven
do pozice Vedoucí oddělení technické podpory.
On 1. 6. 2010 Technical Support Specialist Jiří Dobšovič was made
Technical Support Department Manager.
Dotazy zaměstnanců
Jak je to v praxi s přijímáním nových zaměstnanců pro provozovny HOPI
v Jažlovicích s Strančicích? Můj kamarád se hlásil na pozici skladového
pracovníka a nebyl přijat.
Personální a mzdový útvar eviduje od začátku roku 2010 přes 5 000
uchazečů o zaměstnání v HOPI. Na všechny pozice probíhá dvoukolové
výběrové řízení. První kolo realizuje personální útvar, druhé kolo
vedoucí zaměstnanec, který požaduje obsazení pozice. Velké procento
uchazečů je zamítnuto, protože jsou upřednostněni uchazeči, kteří
nejlépe splňují požadavky personálního útvaru a provozu HOPI.
28
Je pravda, že v Prostějově přijímáme nové zaměstnance?
Ano, v souvislosti se zahájením nového logistického projektu v provozovně Prostějov došlo v tomto středisku k postupnému nárůstu počtu
zaměstnanců HOPI zhruba o 70. Společnost HOPI je v tomto regionu
jedním z mála zaměstnavatelů, který nepropouští, ale naopak přijímá
nové zaměstnance.
Proč nejezdí autobus z Loun po nově otevřeném obchvatu Prahy?
Zrychlila by se tak cesta zaměstnanců z Loun a zpět.
Autobus smluvního přepravce zajíždí na cestě z Loun a i na zpáteční
cestě na zastávku MHD Opatov, kde přistupují a vystupují další
zaměstnanci HOPI. Tuto zastávku nelze zatím z provozních důvodů
vypustit nebo nahradit jiným spojem.
HOTLINE e−mail for HR area for HOPI CZ and HOPI SK core employees (questions, suggestions, complaints, notes) !!!!
Tomáš Hruška
Nový dispečer dopravy od 22. 2. 2010.
New transport dispatcher as of
22. 2. 2010.
[email protected]
Všichni nově nastupující zaměstnanci absolvovali náročné dvou až tříkolové výběrové řízení, které je již standardem pro výběr pracovníků na vedoucí a odborné pozice.
All newly recruited employees have been through a demanding two or three-round selection procedure, which is now the standard for selecting staff for managerial and specialist positions.
Jubilea / Jubilees
4/2010 - 10/2010
Pracovní jubilea / Working jubilees
PLUHÁČEK Ladislav
ŠTĚPÁN František
MATOUŠEK Milan
MIKULÁŠIK Marián
ČINÁTL Pavel
KOUBA Pavel
SCHNEEWEISS Ladislav
BÍLÝ Adolf
BOBRIK Josef
BAČKOVSKÝ Jaromír
HANKOVÁ Eva
HOŘÍNKOVÁ Miroslava
RAŠÍN Michal
DRÁB Pavol
HOUDKOVÁ Irena
JABŮRKOVÁ Anna
HOŠEK Lubomír
SPÁČIL Zdeněk
VŮJTA Jaroslav
YORDANOV Emil
TUREK Martin
BARNOVÁ Irena
MAREK Miloslav
MALÁ Eva
STÖROVÁ Eva
BORUŇ Martin
PLEŠTIL Michal
CHMELA Jan, Ing.
PADEVĚTOVÁ Daniela
VLACH Tomáš
JELÍNEK Pavel
MATĚJÍČEK Jan
KŘENEK Lukáš, Ing.
MAČOKOVÁ Lenka
SMEJKALOVÁ Petra
URBAN Milan
BARTYN Oksana
BĚLOHLÁVEK David
MICHALEC Lukáš
SAMČÍK Patrik
TUČEK Jaroslav
VOLAVKOVÁ Michaela
RÁŽOVÁ Lucie
11. 5.
11. 6.
5. 5.
17. 5.
17. 5.
20. 6.
19. 6.
9. 7.
27. 7.
15. 8.
16. 8.
23. 8.
18. 8.
3. 9.
7. 9.
12. 9.
19. 10.
23. 10.
22. 10.
2. 10.
7. 5.
19. 6.
9. 6.
27. 8.
3. 8.
3. 10.
25. 10.
11. 5.
17. 5.
8. 5.
9. 7.
31. 7.
15. 8.
11. 8.
12. 8.
1. 9.
28. 10.
23. 10.
6. 10.
15. 10.
27. 10.
22. 10.
2. 8.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Životní jubileum
Life jubilee
Jméno
Name
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
KRISTL Jiří
1. 8. 2010
KARTÁKOVÁ Jana
1. 9. 2010
BURIAN Libor
1. 4. 2010
NOVÁKOVÁ Helena
1. 4. 2010
BABOR Jaroslav
2. 5. 2010
CHRAPEK Josef
22. 5. 2010
KAHOUNOVÁ Jana
19. 5. 2010
MELKA Tomáš
26. 5. 2010
ROUBÍČKOVÁ Eva
2. 5. 2010
BOCEK Radim
12. 6. 2010
HUŃADYOVÁ Iva
26. 6. 2010
KLUSAL Alois
26. 6. 2010
KODADOVÁ Kateřina
1. 6. 2010
NOVÁK Petr, Ing.
19. 6. 2010
SOUKUPOVÁ Marcela
12. 6. 2010
SUCHÝ Miroslav
1. 6. 2010
ČERNÝ Zdeněk
11. 7. 2010
DEMETER Antonín
19. 7. 2010
JISKRA Jaromír
18. 7. 2010
KUBALÍKOVÁ Marie
3. 7. 2010
LUKEŠ Emil
4. 7. 2010
NOVÁ Jaroslava
17. 7. 2010
PIŇOS Jan
17. 7. 2010
SVEJKOVSKÝ Milan, Ing.
3. 7. 2010
FÜRSTOVÁ Jitka
1. 8. 2010
SKOBLOVÁ Dana
21. 8. 2010
TYRPEKLOVÁ Michaela
15. 8. 2010
KARPAČ Michal
18. 9. 2010
MAREŠ Jan, Ing.
4. 9. 2010
FOUDOVÁ Kateřina
26. 10. 2010
OBDRŽAL Pavel
8. 10. 2010
RAŠÍN Michal
19. 10. 2010
DLOUHÁ Jana
9. 5. 2010
FRANC František
23. 5. 2010
HAISLOVÁ Kateřina
17. 5. 2010
HŘÍCHOVÁ Štěpánka
2. 5. 2010
KONEČNÝ Petr
17. 5. 2010
PAZDERSKÝ Michal
2. 5. 2010
POHLODKA Jan
23. 5. 2010
BRANČÍK Pavel
1. 6. 2010
DRÁB Pavol
6. 6. 2010
FIALKA Petr
1. 6. 2010
HYPŠA Martin
6. 6. 2010
KOLÁŘ Vladimír
1. 6. 2010
MACHAN David
6. 6. 2010
VESELÝ Martin
21. 6. 2010
ERBEN Josef
18. 7. 2010
HEJDA Miroslav
25. 7. 2010
JANOVJAK Vendelín
15. 8. 2010
MELICHAR Michal
1. 8. 2010
MIKITKA Miroslav
1. 8. 2010
NĚMCOVÁ Veronika
1. 8. 2010
PRAIL Ivan
22. 8. 2010
RŮŽIČKA Lubomír
1. 8. 2010
STEIGEROVÁ Monika
1. 8. 2010
VODOCHODSKÁ Jindřiška 22. 8. 2010
VOSÁTKA Martin
15. 8. 2010
YALOVYJ Oleksandr
22. 8. 2010
BANÁŠOVÁ Monika
19. 9. 2010
FILIPOVSKÝ Stanislav
19. 9. 2010
MLČOCH Jiří
5. 9. 2010
PLEVA Jiří
12. 9. 2010
ŠPINETTIOVÁ Martina
5. 9. 2010
DUPAČ Zdeněk
10. 10. 2010
FINTORA Martin
12. 10. 2010
HALOUZKA Vladislav
5. 10.2010
KODÝTEK Jiří
10. 10.2010
NOVÁK Pavel
10. 10.2010
RŮŽIČKA Josef
3. 10.2010
SOUKUP Tomáš
3. 10.2010
ŠAFRÁNEK Martin
10. 10.2010
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
(Autor/By: Ing. Ladislav Kožíšek)
Inquiries
of our employees
What is the situation in practice with regard to the recruitment of new
employees for the HOPI plants at Jažlovice and Strančice? A mate of
mine applied for a warehouse worker job there but was not taken on.
Since the beginning of 2010 the Personnel and Wages Division has
recorded over 5,000 applicants for employment at HOPI. There is a
two-round selection procedure for every position there.
The first round is organized by the Personnel Section and the second round
by the executive manager who needs a position to be filled.
A large percentage of applicants are rejected because preference is given
to applicants who best meet Personnel Section and HOPI requirements.
Is it true that we are taking on new employees at Prostějov?
Yes, as part of the launch of the new logistics project at the Prostějov
plants there has been a progressive increase of about seventy in the
number of HOPI employees at this centre. HOPI is one of the few
employers in this region that is not letting employees go, but is actually taking new ones on.
Why does not the bus from Louny go on the newly opened Prague
bypass? This would speed up employees' journeys to and from Louny.
The contracted bus goes both ways from Louny to the Opatov bus stop,
where other HOPI employees get on and off. This stop cannot as yet be
left out or replaced by any other service for operational reasons.
Datum jubilea
Date of jubilee
Doba zaměstnání
Length of employment
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
[email protected]
Datum jubilea
Date of jubilee
Děkujeme / Thanks
Gratulujeme / Congratulations
Jméno
Name
HOTLINE e−mail pro oblast personalistiky pro kmenové zamìstnance HOPI CZ a HOPI SK (dotazy, návrhy, stínosti, pøipomínky) !!!!
Žii v o t n í j u b i l e a / L i f e j u b i l e e s
29
Nové tváře ve firmě HOPI SK / New faces of HOPI SK
Bc. Radim Haška
Na základe skúseností z predchádzajúcej práce pôsobí v HOPI SK ako
manažér správy majetku a technického nákupu od 1. 9. 2010.
Based on his previous working experience he works in HOPI SK as a property
administration and technical purchase
manager from 1st September 2010.
Ing. Lukáš Búzek
Po zaškolení v HOPI CZ pôsobí od
1. 9. 2010 v pozícii vedúci dopravy
HOPI SK.
After his training in HOPI CZ, he works
as a head of transport in HOPI SK
from 1st September 2010.
Marek Fořt
Prijal dňa 1. 10. 2010 miesto junior
managera. Bol vybraný na základe
praxe a skúseností zo zahraničia.
Marek Fořt joined the company in the
position of a junior manager. He was
selected based on his previous working experience from abroad.
Peter Blaho
Od 7. 6. 2010 zaujal miesto zástupcu
vedúceho oddelenia výstupnej kontroly pre prevádzky Madunice i Senec.
From 7th June 2010 he joined the
company in the position of a deputy
head of output control department
for Madunice and Senec operations.
Roman Novák
Bol prijatý na základe skúseností
z logistických procesov z predchádzajúcich zamestnaní na pozíciu vedúceho
skladu prevádzky Senec dňa 1. 5. 2010.
Roman Novák was recruited on the
basis of his previous working experience in logistics processes into the
position of a head of warehouse in
Senec as of 1st May 2010.
Štefan Kuric
Nastúpil 1. 7. 2010 do pozície zmenový
majster mrazeného skladu v Maduniciach na základe výberového konania
a skúseností z predchádzajúcej práce.
After winning a selection procedure,
and based on previous working experience, he has been in the position of
a shift foreman of frozen warehouse
in Madunice since 1st July 2010.
Erik Egyűd
Nastúpil do funkcie 1. 6. 2010 na
základe predchádzajúcich skúsenosti
z oblasti logistiky a trojmesačnom pôsobení ako zmenový majster mrazeného
skladu HOPI SK, pôsobí v pozícii vedúci
mrazeného skladu v Maduniciach.
Based on his previous experience in
logistics, and a three-month experience
as a shift foreman of frozen storage in
HOPI SK, he became a head of frozen
warehouse in Madunice, with effect of
1st June 2010.
Ivan Peťo
ovský
Dňa 1. 7. 2010 prijala prevádzka
Senec do svojich radov nového
zmenového majstra pána Ivana
Peťovského. Praxi a skúsenosti získal
v logistických spoločnostiach v predchádzajúcom zamestnaní.
As of 1st July 2010 the Senec branch
has a new shift foreman, Mr. Ivan
Peťovský. He gained his experience
in logistics from his previous jobs.
Alena Beňová
Dňa 2. 7. 2010 nastúpila ako Vedúca
administratívy prevádzky Senec. Nakoľko
už vo firme HOPI SK pracovala, má
skúsenosti s vedením administratívnych
činností špecifických HOPI procesov.
Alena Beňová has experiences in management of administrative activities of
specific HOPI processes from her previous
working in HOPI SK, and as of 2nd July
2010 has become a head of administration of Senec branch.
Jubilea / Jubilees
Pracovná jubilea / Working jubilees
Priezvisko a meno
Name
Jubilea / Jubilees HOPI SK
Žii v o t n á j u b i l e a / L i f e j u b i l e e s
Priezvisko a meno
Name
Dátum jubilea
Date
SEDMÁKOVÁ Jozefína
TUREK Pavel, Ing.
VALOVÁ Monika
VIDOVÁ Magdaléna
TURZOVÁ Zuzana
SLIMÁK Anton
SCHÄFFER Viliam
HLAVNOVÁ Zuzana
DOMIN Igor
KRIŽAN Peter
KÚDELA Ján
MINÍK Tomáš
PODOLÁKOVÁ Beáta
3. 8.
16. 9.
30. 5.
4. 5.
24. 7.
10. 8.
13. 5.
19. 8.
19. 7.
13. 5.
20. 6.
14. 4.
13. 4.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Životné jubileum
Life jubilee
65
60
50
50
50
50
40
40
40
30
20
20
20
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
Zvláštní poděkování
Special thanks
Společnost HOPI SK děkuje
Ing. Pavlu Turkovi za vykonanou práci.
Do dalšího života přejeme hodně úspěchů.
HOPI SK would like to thank Mr. Pavel Turek
for his achievements. We wish him every
success in the future.
Martin Piškanin
jednatel HOPI SK
30
4/2010 - 11/2010
Ing. Pavel Turek
Dátum jubilea
Date
SUČÁKOVÁ Erika
RADOŠOVSKÁ Miroslava
RAČANSKÝ Ivan, Ing.
MICHALEC Peter
BARTOVIČOVÁ Zuzana
POTROK Pavol
DIAN Marek
BARKOCI Jaroslav
MARKECHOVÁ Magdaléna, Ing.
KOŠLAB Peter
LACKOVIČOVÁ Mária
HLAVNA Štefan
HROMADA Martin
BLŠTÁK Gabriel
BOSÁKOVÁ Ľudmila
FRONC Ferdinand
RESL Bohumil
KOHÚT Pavol
TRIŠČÍK Drahomír
ZDENEK Miroslav
ILENČÍK Marek
MALOVEC Martin
STREČANSKÝ Peter
HESKO Miloš
CHALMOVIANSKÝ Juraj
HESKO Ľubomír
KOLÁRIK Vladimír, Mgr.
ŠEDAJ Miloslav
KRIŽAN Peter
NÉMETHOVÁ Kvetoslava
PERESLÉNYOVÁ Martina
HUBÁČIK Milan
MORAVANSKÝ Vojtech
1. 10.
15. 10.
1. 11.
5. 1.
11. 4.
13. 4.
15. 4.
21. 4.
1. 5.
6. 5.
20. 5.
24. 5.
25. 5.
1. 6.
1. 6.
1. 6.
1. 6.
7. 6.
7. 7.
20. 7.
15. 8.
1. 8.
25. 8.
8. 8.
1. 9.
5. 9.
13. 9.
19. 9.
1. 10.
3. 10.
3. 10.
18. 10.
3. 10.
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Výročie
Length of employment
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
Děkujeme / Thanks
Gratulujeme / Congratulations
Martin Koštrna
12. 4. 2010 obsadil miesto
disponenta zákazníckeho servisu.
Zaujal znalosťami a skúsenosťami
z oblasti služieb o kľúčových zákazníkov
z predchádzajúcej pracovnej činnosti.
As of 12th April 2010 Mr. Martin
Koštrna works in the position of customer service clerk. He has experience
in the field of key customers’ services
from previous jobs.
Křížovka / Crossword
Děkujeme všem, kteří nám zaslali vyluštěnou
tajenku z minulého čísla HOPÍKu. Správné
dokončení přísloví: „Příčiny chyb bývají obvykle………“
bylo: „...nebezpečnější než chyby samy“ . Výhercem se
stala paní Eva Plačková, mrazírna H3, H4 Jažlovice.
Gratulujeme!!!
Nová tajenka obsahuje odpověď na otázku: „Počátkem října
letošního roku byla v Prostějově zahájena činnost nového projektu. O jaký projekt se jedná?“
Vyluštěnou tajenku zasílejte do 31. 1. 2011 na adresu:
HOPI s. r. o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, heslo „HOPÍK“. Případně můžete využívat interní
poštu nebo, pokud jste z provozu Jažlovice, ponechat obálku
s heslem „HOPÍK“ na recepci budovy H2. Máte-li možnost,
využijte e-mailovou adresu: [email protected] Ve zprávě uvádějte
vždy jméno, příjmení, provoz a telefon či adresu, na které jste
vždy k zastižení.
V Y L O S OVA N Ý V Ý H E R C E Z Í S K Á VÁ O D M Ě N U
V HODNOTĚ 1000,- Kč.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci
společnosti HOPI s.r.o.
We would like to thank all those who sent us their
solution to the last HOPÍK crossword. The correct
ending to the proverb: ( T h e c a u s e s o f m i s t a k e s a r e
usually…) was "...more dangerous than the mistakes
themselves". The winner was Ms. Eva Plačková, H3, H4
Jažlovice. Congratulations!!
The latest solution is the answer to the question: "In early
October this year a new project was launched at
Prostějov. Which project?"
Solve the puzzle and send the hidden answer to the following
address before 31 January 2011:
HOPI, Ltd, Zděbradská 74 – Jažlovice, 251 01 Říčany near
Prague, password “HOPÍK”. You can also use the internal
mail, or if you work in the Jažlovice operation, leave an envelope with the “HOPÍK” password at the reception desk in the
H2 building. If you can, use the e-mail address:
[email protected] Always specify your name, surname, operation, and a phone number or address where we can always
reach you in your message.
THE WINNER OF THE DRAW WILL GET A
PRIZE OF CZK 1,000.
Only current employees of HOPI, Ltd, may participate in
the contest.
Napište nám!
Závěrem bychom Vás všechny, kteří máte k obsahu jakoukoli připomínku,
dotaz či tip, o němž byste si v časopisu HOPÍK rádi početli, chtěli požádat,
abyste tento zaslali na e-mailovou adresu [email protected] Budeme jen rádi!
Přísloví / Proverbs:
Mluvme, jak smýšlíme a mysleme si, co říkáme: ať se slova shodují s životem.
Let us speak as we think and think what we say: so our words concur with our life.
Seneca Lucius Annaeus
Žádný člověk nepřichází na svět hotový. Ve svém životě (ať je jakýkoliv) se nepřetržitě dotváří vlastní osobnost.
No one comes into the world ready-made. Throughout your life (whatever it may be) you are constantly forming your character.
Vissarion Grigorjevič Bělinskij
Co nejlepšího může člověk mít? Vyrovnaný, spravedlivý a moudrý život žít.
What is the best that a man can have? A balanced, just and wise life.
Keltské přísloví / Celtic proverb
Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.
None of us is as clever as all of us together.
Japonské přísloví / Japanese proverb
HOPI s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 323 614 111, [email protected], www.hopi.cz, www.hopi.sk, www.hopi.hu
31
Environmentální strategie
Environmental strategy
VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA / WASTE HEAT UTILISATION
Užitkovou vodu a administrativní budovy vyhříváme odpadním teplem z kompresorů chladících systémů.
We use the waste heat from cooling system compressors to heat up service water and office buildings.
SOLÁRNÍ ENERGIE / SOLAR ENERGY
Sluneční elektrárnu provozujeme na střechách vlastních skladových hal.
The solar power plant is installed on the roofs of our company´s warehouses.
OSVĚTLENÍ / LIGHTING
Používáme úsporné osvětlění, technologie odrazových ploch, pohybová čidla.
We are using more efficient lights, reflective surface technology, movement sensors.
ODPADY / WASTE
Snižujeme produkci odpadů a obalů, třídíme odpad. Jsme součástí
systému REMA - “Zelená firma”.
We reduce the generation of waste and packaging,
we sort our waste. We are part of the REMA
system - " Green Company“.
DOPRAVA / TRANSPORTATION
Obnovujeme vozový park technikou splňující normy EURO 5,
jezdíme na BIO naftu, šetříme PHM, školímě řidiče.
We update our fleet with vehicles meeting EURO 5 standards,
we run our fleet on BIO diesel, we save fuel and train our drivers.
PODPORA VÝSADBY LESŮ
/ SUPPORT OF THE FOREST PLANTING
Nakupujeme papír v akci “STROMY PRO ŽIVOT”.
We purchase paper from a supplier who supports
the "TREES FOR LIFE“ programme.
Společnost HOPI má implementovaný a certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005.
HOPI has implemented a certified environmental management system pursuant to ČSN EN ISO 14001:2005.
www.hopilogistics.com • www.hopi.cz • www.hopilogistics.eu • www.dontworrybehopi.eu

Podobné dokumenty

List

List CROSS-COUNTRY OLYMPIC 1 Nove Mesto Na Morave (CZE) - 24 MAY 2015 Start List SO

Více

Hopik ke stažení

Hopik ke stažení Mit jelent ez számunkra és cégünk számára? Elsősorban óriási kihívást, hogy a 2008 és 2009 évek válságaiból levonjuk a tanulságokat, ezeket teljes mértékben kihasználjuk, az egész cégen belül még k...

Více

červenec–srpen 2011

červenec–srpen 2011 ků zaměstnávajících přes milion lidí) tegické rozhodování dochází téměř ro madné z p přestály krizi let 2008– a klíčový partner vlády i odborů, má- denně, někdy i po minutách. e J u sn –2010 relati...

Více

stáhnout PDF

stáhnout PDF 10, princip 5: pro každý CCP musí být stanovená NO. V případě, že sledování ukáže, že konkrétní CCP (CP) není pod kontrolou, musí být přijatá a doložená NO. Pozor na ovlivněné produkty!  Nutné řeš...

Více

Neviditelné prvky výrobního systému Toyota

Neviditelné prvky výrobního systému Toyota Ján Košturiak, Fraunhofer IPA Slovakia, www.ipaslovakia.sk „Jediné co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá objednávku, k bodu, ve kterém inkasujeme peníze. A tento čas...

Více