Sestava 1 - Interdiac.eu

Komentáře

Transkript

Sestava 1 - Interdiac.eu
International Academy for Diaconia and Social Action,
Central and Eastern Europe, o.p.s
Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost,
střední a východní Evropa, o.p.s
annual
report
/
výroční
zpráva
2015
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 1
CONTENTS / OBSAH
Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
The interdiac Learning model . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Model učení interdiac-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
The Legal Structure of interdiac . . . . . . . . . . . . . . 6
Právní struktura interdiac-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Education and Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vzdělávání a školení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Double Degree Programme on Diaconia
and Christian social practice . . . . . . . . . . . . . . 14
Studijní program se zaměřením na diakonii
a křesťanskou sociální práci . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Seminar on “Creating empowering
learning opportunities for new
diaconal & church social initiatives” . . . . . . . . . 14
Seminář „Vytváření posilujících příležitostí
ke vzdělávání pro nové diakonické
a církevní sociální iniciativy“ . . . . . . . . . . . . . . . 14
Seeking Conviviality – re-forming Community
diakonia in Europe´ - joint consultation process
with Lutheran World federation . . . . . . . . . . . . 14
Hledání konviviality – reformace komunitní
diakonie v Evropě – společný konzultační postup
s Luteránským světovým svazem (LWF) . . . . . . 14
Solidarity group for Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skupina solidarity pro Ukrajinu . . . . . . . . . . . . . 15
Networking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Networking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
New partner organisations . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nové partnerské organizace . . . . . . . . . . . . . . . 16
External partnerships and relationships . . . . . . 16
Externí partnerství a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Publikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Convivial Life Together . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Diaconia handbook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Příručka pro Diakonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Translation of interdiac learning material
into Russian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Překlad učebního materiálu interdiac-u
do ruštiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Výzkum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zaměstnanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Convivial Life Together
2 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA
PREFACE / PŘEDMLUVA
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 3
We are pleased to introduce the interdiac Annual
report to you! Our journey with the members of our
partner organisations continued with support for the
work for justice, conviviality and human dignity.
Je nám potěšením představit Vám výroční zprávu
interdiac-u! Pokračovali jsme na naší cestě společně
se členy našich partnerských organizací s cílem
dosažení podpořit spravedlnost, konvivialitu a lidskou
důstojnost.
We can see 2015 as marking a significant milestone on
our journey, especially because of starting with our
educational programme “Double Degree Programme,
with a specific focus on Diaconia and Christian social
practice”. The programme was launched in September
2015 with an international group of students and
lecturers.
Je nutné uvést, že rok 2015 byl významným milníkem
na naší cestě, zejména kvůli zahájení vzdělávacího
programu s názvem „Studijní program se zaměřením na
diakonii a křesťanskou sociální práci“. Tento program
byl zahájen v září 2015 a účastní se ho skupina
mezinárodních studentů a vyučujících.
Alongside this, new partnerships in Central and Eastern
Europe have been built up, despite the political tensions
and the war situation in Ukraine.
Paralelně byla navázána nová partnerství ve střední
a východní Evropě, a to navzdory politickým tlakům
a válečné situaci na Ukrajině.
These new door openers are seen as vital for the
re-thinking of the further developmental possibilities of
interdiac in Central and Eastern Europe.
Tyto nově otevřené dveře jsou považovány za zásadní
pro zvážení dalších možností rozvoje interdiac-u
v regionu střední a východní Evropy.
From the perspective of conviviality, the reflection
processes with the solidarity group of the joint LWF
consultation process and interdiac Honorary Council
has produced new insights. The publication “Convivial
Life Together”, which is a collection of Bible studies has
been published by LWF and the workshop on Convivial
Economy was successfully held in Manchester. These
developments are very important for the life of interdiac,
as we face a big challenge of living together in justice
and dignity in Europe.
Reflektivní procesy se Skupinou solidarity pro Ukrajinu
společně s konzultačním procesem Luteránského
světového svazu (LWF) a setkání Čestné rady
interdiac-u přinesly nové poznatky z hlediska
konviviality. V LWF byla vydána publikace „Convivial
Life Together“, jedná se o sbírku biblických studií
a v Manchesteru byl úspěšně uskutečněn workshop
na téma „konviviální ekonomika“. Tento vývoj je velmi
důležitý pro život interdiac-u, protože život ve
spravedlnosti a důstojnosti je v Evropě ohrožen.
We would like to thank you for your prayers and
thoughts over the past year! At the same time we
would be very pleased to welcome your continual
accompaniment in the diaconal vocation of building
a convivial future of justice and human dignity.
Rádi bychom Vám poděkovali za modlitby a myšlenky,
které jste nám v uplynulém roce věnovali! Zároveň
i nadále velice rádi uvítáme Váš doprovod v diakonickém poslání budování konviviální budoucnosti
spravedlnosti a lidské důstojnosti.
Janka Adameova & Tony Addy
Janka Adameová & Tony Addy
4 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA
VISION / VIZE
The interdiac vision is to promote high quality education
and to support life-long learning in an international
context.
We also support specific research, development and
exchange projects that will strengthen diaconia and
social action in the region of Central and Eastern
Europe.
Vize interdiac-u je propagace vysoce kvalitního vzdělání
a podpora celoživotního vzdělávání v mezinárodním
kontextu.
Podporujeme rovněž konkrétní výzkumné, rozvojové
a výměnné projekty, které mohou posílit diakonickou
a sociální činnost v regionu střední a východní
Evropy.
This diaconal focus means that interdiac emphasises:
Toto diakonické zaměření znamená, že interdiac klade
důraz na následující skutečnosti:
• Safeguarding and promoting human dignity,
considering each person as the subject (not the
object) of diaconal social or community development
work.
• Developing skills and strategies to support the
participation and empowerment of excluded and
marginalised people.
• Working for conviviality, inclusion and justice and to
influence social change in a positive direction.
interdiac emphasises participatory approaches to
development and learning. We invite all those who
share its aims to join in developing the programme and
structure of the Academy.
• Ochrana a podpora lidské důstojnosti každého
jednotlivce. Každý člověk je považován za subjekt
(nikoli objekt) diakonické a sociální práce a práce
v rámci komunitního rozvoje.
• Rozvoj dovedností a strategií pro podporu aktivní
účasti a posílení vyloučených lidí a lidí na okraji
společnosti.
• Pracovat na konvivialitě, inkluzi a spravedlnosti
a ovlivňovat pozitivním směrem změny v sociální
oblasti.
Interdiac klade důraz na participační přístupy
a všechny, kdo sdílejí jeho cíle, zve k zapojení se do
rozvoje programů a struktury Akademie.
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 5
INTERDIAC LEARNINg MODEL
MODEL UČENí INTERDIAC-U
The interdiac Learning model is based on four key
pillars:
Model učení interdiac-u je postaven na čtyřech
základních pilířích:
a. learning starts close to everyday life and experience,
which implies that it is rooted in the experience of the
participants and aims to develop knowledge and
skills based on a reflected understanding of service;
b. learning is most effective when the participants are
directly involved in the learning process and practice
and theory are integrated;
c. recognising personal identity as a factor in work
motivation and orientation and working with people,
respecting the diversity of lived experience and
of conditions which includes issues of gender,
race/ethnicity, dis/ability etc. and creating a service
model which works towards society in diversity;
d. reflecting on personal experience and understanding
the spiritual and theological basis of working with
marginalised people, using an approach which
respects the diversity of religious background.
a. Učení by mělo vycházet z každodenního života
a zkušenosti, z čehož vyplývá, že je zakořeněno ve
zkušenosti účastníka a klade si za cíl rozvinout
znalosti a dovednosti na základě reflektovaného
chápání služby;
b. Učení je nejefektivnější, pokud jsou účastníci přímo
zapojeni do procesu učení a pokud dochází
k propojení praxe a teorie;
c. Uznání osobní identity jako faktoru ovlivňující
pracovní motivaci a orientaci; práce s lidmi za předpokladu respektování diverzity prožitých zkušeností
a podmínek, která zahrnuje genderovou problematiku, problematiku příslušnosti k určité rase / etniku,
invaliditu apod. a vytváření modelu služby, který
směřuje ke „společnosti v rozmanitosti“.
d. Reflexe osobní zkušenosti a pochopení duchovního
a teologického základu práce s lidmi na okraji
společnosti za pomoci přístupu, který respektuje
rozmanitost náboženského vyznání.
Furthermore, the interdiac Learning Model integrates
three dimensions: learning, practice (action) and
analysis and research. It uses a participatory and
learner-centred approach, which works outwards from
the learner to the field of work.
The video can be viewed at:
http://bit.ly/1vE2sPY
Model učení interdiac-u navíc propojuje tři priority:
učení, praxi (akci) a analýzu, výzkum. Využívá přístup
založený na aktivní účasti a přístup orientovaný na
studenta, který působí směrem ven – od studenta
směrem k oblasti práce.
V
Video s diagramem je možné shlédnout na:
http://bit.ly/1vE2sPY
at
oc
ion
–
- Justice - Conviv
nity
iali
ty
Dig
ING
LEARN mes
m
Progra ps
o
Worksh
m other
ning fro
ch
• Lear
from ea
arning
other w skills
• Le
ills
eachlop
ing nenew sk
Deve loping
gege
•• Dedveknowledled
mm
an d know e Prograog
raemme
an
le Degregree Pr
& •• Do
Doub
rs,
na
rs,
uble De
mi
na
ps, se
, semivisits its
Works
kshohopss, stustu
dy dy vis
•• Wornfe
ceces,
ren
en
co
confer
RCH
RESEA &
is
AnalyAsRCH
SEluation
Eva
RE
&
is
s
ly
naontextual analysis
A•C
nl,
lul,anatitioona
(loca
Eva
al) tual analysis
gion tex
s
Person
Groups ns
tio
a
Organis rks
Netwo
h mes l)
RCH
RESEA &
is
AnalyAsRCH
E
S
Evaluation
RE
&
isal an
s
ly
a
n
A•Contextu nalyl, sis
lul,anatitioona
(loca
Eva
P
Groups ns
atio
Organis rks
Netwo
alysis
N
ACTIO &
e
Practic
Ne
rtis
CTeIO
EAxp
cticwe &
Prang
lopi ene
ise
ve
rt
De
•
Expodels
rvice m
se
thin
models
g wice
w servi
Wornekin
• ing
ty ty
lop
cie
il socie
• Deve
civ
civil so
ng withinngthening
• Worki • Stre
urch
ing
en
al
gth
on ch
diac
• Stren
urch
thnael ch
or y,
atwe
ring
the diacoPartiem
cippo
•
ipator y,
ring
• Partic empowe
ts
projects
projec
al)textual an emesal)
onon
regi•C
y th ion
tional, reg
is of ke
al s
(local, nadiacon
•Analys
g key theme
luanatin
lysis of ects l practice ck
•Eva•A
oj
pr
&
diacona , feedba
e
g
tin
tic
prac
•Evaluan, exchange
io
ts
ct
dback
ge, fee
•Refle& projec
Prang new
lopi ertise
• DeveExp
models
service
thin
models
g wice
or
w servi
W
• ing nekin
ty ty
lop
cie
so
il socie
• Deve
il
civ
civ
ng withinngthening
• Worki • Stre
al church
gtheningdiacon
• Stren
thnael church y,
or ring
atwe
the diacoPartiem
cippo
•
ipator y,
ring
• Partic empowe
projects projects
chan
tion, ex
•Reflec
ay liflifee
yday
yd
ch
to ever
oach
proa
se to
lose
appr
CClo
iveap
ative
grat
gr
socicietety y
and inte
y an
rseeso
tory
or
vers
at
pa
dive
di
ip
ci
ic
rti
r
rt
Pa
Pa
ng fo aa
ni
ni
ity
ity
ar
al
ar
al
le
tu
le
tu
l
l
ra
spiriiri
ticulultutura
andd sp
an
MMulultic
eology
theo
nall th
cona
DDiaiaco
6 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA
LEgAL STRUCTURE OF INTERDIAC
PRáVNí STRUKTURA INTERDIACU
Advisory Board
Dozorčí rada
Honorary
Council
Čestná rada
Founders
Zakladatelé
Executive Board
Správní rada
Management Team
Manažerský tým
Nomination of Members / Jmenování členů
Management Relationship, Accountability / Manažerský vztah, odpovědnost
Reciprocal Relationship / Reciproční vztah
The Executive Board members are:
Jan Waclawek
chair, Bishop, Silesian Lutheran Church, Český Těšín,
Czech Republic
Eija-Riitta Kinnunen
Development Group Leader, Diak, Helsinki, Finland
Kristiina Elenius
Fundraising Manager, Helsinki Deaconess Institute,
Finland
Nicole Borisuk
Director “Living Hope”, Odessa, Ukraine
Michael Spott
Consultant on organisational development and fundraising, Regionalstelle für Organisationsentwicklung und
Qualitätsmanagement, Karlsruhe, Germany
Monika Klimková
Project Manager, Silesian Diaconia, Czech Republic
Členové správní rady:
Jan Waclawek
předseda, biskup, Slezská církev evangelická
augsburského vyznání, Český Těšín, Česká republika
Eija-Riitta Kinnunen
Vedoucí sekce rozvoje, Diak, Helsinki, Finland
Kristiina Elenius
fundraisingový manažer, Helsinki Deaconess Institute,
Finsko
Nicole Borisuk
ředitelka organizace “Living Hope”, Odessa, Ukrajina
Michael Spott
konzultant pro oblast organizačního rozvoje
a fundraisingu, Regionální pobočka pro organizační
rozvoj a management kvality, Karlsruhe, Německo
Monika Klimková
projektový manažer, Slezská diakonie, Česká republika
The Advisory Board members are:
Antti Elenius
Programme Director, Helsinki Deaconess Institute,
Helsinki, Finland
Lilia Bulat
Director, “Moldovan Christian Aid”, Chisinau, Moldova
Alexander Wojnar
Lawyer, Český Těšín, Czech Republic
Členové dozorčí rady:
Antti Elenius
programový ředitel, Helsinki Deaconess Institute,
Helsinki, Finsko
Lilia Bulat
ředitelka organizace, “Moldovan Christian Aid”,
Kišiněv, Moldavsko
Alexander Wojnar
právník, Český Těšín, Česká republika
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 7
The Executive Board and Management Team
meetings took place on:
Zasedání správní rady a managementu
se konala:
11th March 2015, on – line
17th April 2015, on – line
12th November 2015, Prague
16th December 2015, on – line
11. března 2015, on-line
17. dubna 2015, on-line
12. listopadu 2015, Praha
16. prosince 2015, on-line
The Advisory Board and Management Team meetings
took place on:
1st December 2015, on – line
Zasedání dozorčí rady a managementu se konalo:
1. prosince 2015, on-line
NOTE: Minutes of meetings of the Executive and
Advisory Board and the Honorary Council, as well as
narrative reports from each interdiac event are recorded
and are available on the interdiac web site or in print
version from the interdiac office. Notes of planning
meetings for all processes and projects are also
available from the interdiac office in an e-version.
POZNáMKA: Zápisy ze zasedání Správní, Dozorčí
a Čestné rady, rovněž jako zápisy z jednotlivých akcí
interdiac-u se uchovávají a jsou k dispozici na internetové stránce interdiac-u anebo v tištěné podobě
v kanceláři interdiac-u. Poznámky z plánovaných
schůzek zaměřených na veškeré procesy a projekty
jsou k dispozici v elektronické podobě v kanceláři
interdiac-u.
8 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA
H ono r ar y C ou nci l meet i ng
Z as ed án í č es tné r ad y
The meeting gathered the representatives of member
organisations from 12 countries. They came together in
order to share their reflections on recent developments
in their context and their individual organisations as well
as about the recent activities of interdiac. This group
which represents the network of interdiac aims to
inform, guide and support interdiac activities in the
region.
Zasedání shromáždilo zástupce z 12 členských
organizací. Účelem setkání byla reflexe nad nedávným
rozvojem ve vlastním kontextu a v jednotlivých organizacích a taktéž nad nedávnými aktivitami interdiac-u.
Tato skupina, která reprezentuje síť cílů interdiac-u
si pokládá za cíl informovat, řídit a podporovat aktivity
interdiac-u v daném regionu.
Zasedání Čestné rady se konalo:
12. – 14. října 2015, Český Těšín
The Honorary Council meeting took place on:
12th – 14th October 2015, Český Těšín
14
5
Honorary Council
Čestná rada
6
10 11
13
12
9
2 3
4
1
7
8
Founders
Zakladatelé
Other Partner
Organisations
Jiné partnerské
organizace
Programme Support
Podpora vzdělávacího
programu
Management Team
Manažerský tým
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation, Armenia
NDOBA, Georgia
Fund TAOBA, Georgia
Magyarorszagi Reformatus Egyház, Hungary
Latvijas evangeliski luteriskas baznicas diakonijas centrs, Latvia
Diakonia Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Poland
Erdélyi Reformatus Egyházkerulet, Romania
Ecumenical Humanitarian Organisation, Serbia
Evanjelická Diakonia na Slovensku, Slovakia
Living Hope, Ukraine
DELKU, Ukraine
Moldovan Christian Aid, Moldova
Slezská diakonie, Czech Republic
Evangelical Lutheran Church, Estonia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation, Arménie
NDOBA, Gruzie
Fund TAOBA, Gruzie
Magyarorszagi Reformatus Egyház, Maďarsko
Latvijas evangeliski luteriskas baznicas diakonijas centrs, Lotyšsko
Diakonia Cieszyńska Kościoła Evangelicko-Augsburskiego, Polsko
Erdélyi Reformatus Egyházkerulet, Rumunsko
Ecumenical Humanitarian Organisation, Srbsko
Evanjelická Diakonia na Slovensku, Slovenská republika
Living Hope, Ukrajina
DELKU, Ukrajina
Moldovan Christian Aid, Moldavsko
Slezská diakonie, Česká republika
Evangelical Lutheran Church, Estonsko
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 9
EDUCATION AND TRAININg
VZDěLáVáNí A ŠKOLENí
Tr ai ni ng o f Trai ner s
Šk ol ení š ko lite lů
An expert meeting with 14 participants from 10
countries served to build up a multi- disciplinary team
to deliver the next phase of the learning process in the
Double Degree Programme. Some participants have
been involved in the process of curriculum development
from the very beginning and other experts joined our
working process at later stages. The knowledge,
experience and skills of community development and
social work and policy, diaconia, theology, spiritual
& pastoral care and ethics were combined to create
a complementary picture of the educational and
learning processes.
Setkání 14 odborníků z 10 zemí sloužilo k vystavění
multidisciplinárního týmu, který měl za úkol poskytnout
další fázi učebního procesu studijního programu.
Někteří účastníci byli zapojeni do procesu vývoje
kurikula od samotného počátku a jiní odborníci se
připojili do tohoto pracovního procesu v pozdějších
fázích. Znalosti, zkušenosti a dovednosti v komunitním
rozvoji a sociální práce a sociální politika, diakonie,
teologie, duchovní a pastorální péče a etika byly spojeny k vytvoření komplementárního obrazu vzdělávacích
a učebních procesů.
The Training of Trainers took place in Český Těšín on:
5th – 7th May 2015
D ou bl e D e gr ee P rog r amm e
on D ia co ni a a n d Chri stian so cial
pr act ic e
The Double Degree Programme – focus on Diaconia
and Christian social practice in conjunction with the
university partners, Diak in Finland and the Protestant
Theological Faculty of Charles University in the Czech
Republic has been launched, with the first residential
contact teaching in a week 37 in Český Těšín. Alongside
this, the learners in the one semester ‘Open University”
course also joined the degree programme students in
the same programme.
The four contact teaching sessions of the first semester
were combined with practice related learning and
elearning via the Fronter platform.
Školení školitelů se konalo v Českém Těšíně:
5. – 7. května 2015
St ud ijn í pr og r am z am ěř ený
n a dia kon ii a kř es ťa ns kou
s oc iální p r ax i
Studijní program zaměřený na diakonii a křesťanskou
sociální praxi ve spolupráci s partnerskými univerzitami,
Diak (Finsko) a Evangelickou teologickou fakultou
Univerzity Karlovy (Česká republika) byl zahájen prvním
kontaktním vyučováním v týdnu 37 v Českém Těšíně.
Zároveň se ke studentům výše zmíněného studijního
programu připojili i studenti jednosemestrálního kursu,
po vzoru ‚Open University‘ zavedené v Diak.
Čtyři kontaktní vyučování prvního semestru byly
propojeny s učením v obdobích mezi nimi v rámci praxe
a pomocí e-learningu, který probíhal na platformě
Fronter.
Four contact teaching took place in Český Těšín on:
– 8th - 12th September 2015
– 5th - 9th October 2015
– 2nd - 5th November 2015
– 7th - 9th December 2015
Čtyři kontaktní vyučování se konala v Českém Těšíně
ve dnech:
8. – 12. září 2015
5. – 9. října 2015
2. – 5. listopadu 2015
7. – 9. prosince 2015
The learning processes during the in-between periods,
with a specific focus on the practice learning in the
student’s working contexts were undertaken and the
individual and group assignments were completed.
Učební procesy v období mezi kontaktním vyučováním
se zaměřením hlavně na učení v rámci praxe
v pracovním kontextu studenta a studenti pracovali
na individuálních a skupinových úkolech.
10 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
Supervisors in the practice placements have stepped
into this journey, challenged by new learning
opportunities based on the programme design.
The supervisors, who were supported and supervised
by the Tutor, supported the learning in the placements.
The plan for supervision was followed and the precise
responsibilities of the supervisors were defined
according to the Placement Handbook and Semester
Plan.
Individual supervision meetings, face to face and
on-line were provided by the Tutor.
Supervizoři praxe studentů nastoupili na tuto cestu
s výzvami, které přináší tento program díky novým
příležitostem ke vzdělání.
Supervizoři, kteří byli podpořeni a pod dohledem
tutora, podpořili vzdělání studenta na praxi. Supervizoři
následovali plán pro supervizi a přesné vymezení úkolů
supervizorů byly nadefinovány podle Příručky pro praxi
a Semestrálního plánu.
Individuální supervizní setkání, osobně anebo online,
byly poskytnuty tutorem.
Types of placement:
– Students waiting for decisions about visa or coming
just for contact teaching because they only have
a short-term visa: placement in their home country.
– Students staying in Český Těšín & neighbourhood:
placement in Slezská Diakonie or a collaborating
organization.
– Students employed in social & diaconal institution: in
their working place.
– One student is still seeking a suitable placement.
Working and learning processes enabled to the
participants to gain:
Typy umístění na praxi:
– Studenti, kteří čekali na rozhodnutí o dlouhodobém
vízu či pobytu, nebo kteří přijížděli na kontaktní
vyučování pouze na krátkodobé vízum: praxi vykonávali ve své zemi.
– Studenti, kteří bydlí v Českém Těšíně a okolí: praxi
vykonávají ve Slezské diakonii nebo ve spolupracující
organizaci.
– Studenti, kteří jsou zaměstnáni v sociální nebo
diakonické instituci: praxi vykonávají v rámci svého
zaměstnání.
Pracovní a učební procesy umožňují účastníkům
získat:
K n owl edg e and skil l s (G ene ral)
Z nal os ti a d o ve dn os ti ( o b ecn ě)
➤ to apply the process based
learning model, with a focus on
the values underpinning the
programme, and integrating
theory, theology and spirituality
with practice
➤ aplikovat učení založené
na procesu se zaměřením
na hodnoty, o které se program
opírá a integraci teorie,
teologie a spirituality
s praxí
➤ for working in an inclusive
and non-discriminatory way
➤ pro práci inkluzivním
a nediskriminačním způsobem
➤ in using the Fronter web-learning platform.
➤ které jsou osvojeny používáním
e-learningové platformy Fronter
➤ to enable participants to work
on the assignments and learning
tasks multicultural teams
➤ možnost pracovat na úkolech
a učebních úlohách
v multikulturních týmech
➤ to understand the nature
of academic writing
and develop English
language skills
➤ pochopení podstaty
akademického psaní
a rozvoj dovednosti
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 11
K n owle dge a nd skil ls (S pecif ic)
Z n alos t i a dov ed no s ti ( s pecifick é )
➤the importance of understanding personal identity and
motivation the as fundamental
basis and resource for social and
community work (biographical
work and ‘exposure’)
➤ důležitost pochopení osobní
identity a motivace jako
fundamentální základ a zdroj
pro sociální a komunitní práci
(biografická práce a ‚exposure‘)
➤ understanding the basis of
professional identity and service
model and how it is also linked to
personal identity
➤ pochopení báze profesionální
identity a modelu služby
a jak se pojí s osobní
identitou
➤‘ecological approach’ to personal
identity of the service users and
participants in their context
➤‚ekologický přístup‘ k profesionální identitě uživatelů služby
a účastníků ve svém kontextu
➤ basics of participatory working
in the field of diaconal social and
community development work
and the dentitions used in
different national contexts
➤ základy participační práce
v oblasti diakonické sociální
práce a práce na komunitním
rozvoji a různé definice používané
v různých národních kontextech
➤ basics of diaconia and the Biblical
and historical roots of diaconia
➤ základy diakonie a biblických
a historických kořenů diakonie
➤ basics of understanding the Bible
as a resource for personal work and
diaconia; Bible and poverty.
➤ základy chápání Bible jako
zdroje pro osobní práci a diakonii;
Bible a chudoba
➤ ethics of professional social
work – philosophical basis and
application, link to theology
➤ etika profesionální sociální práce
– filosofický základ a použití v praxi,
souvztažnost s teologií.
➤ introduction to the scope of
social policy and the specifics in
pecifics according to the different
national contexts
➤ úvod do oblasti působnosti
sociální politiky a specifika
v různých kontextech v souladu
s národními kontexty
➤ changing understandings
of work and employment as
a key factor in well-being and
welfare
➤ měnící se chápání práce
a zaměstnanosti jako klíčový
faktor blaha a dobrých životních
podmínek
12 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
K n owl edg e and skil l s (P la ce men t)
Z nal os ti a d ov ed no s ti ( p ra xe)
➤ the students realized that as
social workers they can do
significant changes in people's
life
➤ studenti si uvědomili, že jako
sociální pracovník může člověk
udělat významné změny
v životech lidí
➤ diaconia has a wider meaning
than he thought before.
He has become aware that we
should be a „fellow“ to anyone
who is in need
➤ diakonie má širší význam,
než si studenti dříve mysleli.
Uvědomili si, že bychom
měli být bližním komukoli,
kdo je v nouzi
➤ respect for equality, diversity
and equal opportunities
➤ úcta k rovnosti, rozmanitosti
a rovným příležitostem
➤ how to communicate with
people in various difficult
situations and to understand and
to give the needed support
➤ jak komunikovat s lidmi
v různých náročných situacích
a jak je pochopit a dát potřebnou
podporou
➤ the professionalism in work as
the most useful skill
➤ profesionalita v práci jako
nejužitečnější dovednost
➤ become aware of his service
model and empowering and he
tried to use the empowering
approach at his practice placement
➤ uvědomění si svého modelu
služby a ‚posílení‘ a pokus
zavedení metody ‚posílení‘ ve
svém pracovním kontextu
➤ time management, positive
approach, to pray for the users
and to understand a community
without prejudice.
One student reported that praying
for the users was the most
important
skill she learnt in this semester
➤ organizace času, pozitivní
přístup, modlitba za uživatele
a pochopení komunity bez
předsudků.
Modlitbu za uživatele považuje
jedna ze studentek za nejdůležitější dovednost, kterou se během
tohoto semestru naučila
➤ how to interact with people
with mental or serious physical
disabilities
➤ jak komunikovat s lidmi
s mentálním a vážným fyzickým
postižením
This text and the one below draws on the evaluation and
reflection of individual students.
Tento text společně s textem níže čerpá z evaluace
a reflexe jednotlivých studentů.
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 13
R ef le ct io n on w hat th e st ude nt s
woul d m i s s i f the y wer e no t
p art i cipa n ts i n t he stud y
p r ogram m e
They
declared that they would
miss great friends, great teachers,
great contact teaching sessions and the
knowledge and a different angle of view on
the world and society gained in course of the
teaching. They really like the methods and how the
learning process is organised at interdiac, they
consider it very effective. They agreed that they would
also miss the ability to learn to be a ‘real’ social worker.
One of the students expressed the fact that he would
not have had the chance to see people through the
prism of their “own roots”, of the historical, cultural,
economic, national and political factors which affect
them. He thinks that condemnation would come
instead of understanding.
Ref lex e n ad tí m, co by s tud enti
po s tr áda li, kdy b y ne byli účas tn í k y
to hot o s t udi j ního pro gram u
Studenti prohlásili, že by
postrádali skvělé přátele, skvělé
učitele, skvělé kontaktní vyučování
a také znalosti a jiný úhel pohledu na svět
a společnost, který získali v průběhu kontaktního
vyučování. Líbí se jim používané metody
a to, jak je vyučování v interdiac-u zorganizováno,
připadá jim to velice efektivní. Také se shodli na tom,
že by postrádali možnost učit se být skutečným
sociálním pracovníkem. Jeden ze studentů také vyjádřil
skutečnost, že by neměl možnost nahlížet na druhé ve
světle „jejich vlastních kořenů“, tedy tak, jak je
ovlivnily historické, kulturní, ekonomické,
národnostní a politické faktory v kontextu, kde
vyrůstali. Myslí si, že by následovalo spíše
odsouzení než pochopení druhého
člověka bez tohoto způsobu
vnímání.
14 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
Semi n ar o n “ Crea ti ng emp oweri n g
l ear ni ng o ppor t uni ti es for ne w
di acon al & ch ur ch soc ia l
ini t ia ti ve s ”
Se min ář „ Vyt vář ení p os iluj íc ích
p ř ílež it os tí k e vzd ěl ávání pr o no v é
d iak onic ké a c ír kevní s oci ální
inici ati vy“
The seminar “Creating empowering learning
opportunities for new diaconal & church social
initiatives” was a unique opportunity, gathering the
representatives of the churches, diaconia and social
action of the churches in Ukraine, Kirgizstan, and
Kazakhstan and of interdiac. We also expected
2 participants from Russia, who unfortunately had to
return back to their home country from Minsk, due to
the health difficulties of one participant.
Such an event, with Asian representation, was the
first step for interdiac in starting to build up new
partnerships and discussing the opportunities for joint
cooperation in field of education and further
development of diaconia & the social action of churches
in the region.
The meeting was co-organised with gELCU (german
Evangelical Lutheran Church in Ukraine), with whose
staff members and volunteers, interdiac has carried out
several capacity building & evaluation events and
partnership seminars since 2013, in both
Dnepropetrovsk and Odessa.
Seminář „Vytváření posilujících příležitostí ke vzdělávání
pro nové diakonické a církevní sociální iniciativy“ byl
jedinečnou příležitostí pro setkání představitelů církví,
diakonických a sociálních aktivit z církví z Ukrajiny,
Kyrgyzstánu a Kazachstánu a interdiac-u. Také jsme
očekávali dvě účastnice z Ruska, které se ale bohužel
musely vrátit zpět do své domovské země kvůli
zdravotním problémům jedné z účastnic.
Tato událost se zástupci z Asie byla prvním krokem
pro interdiac k navázání nových partnerství a diskuze
nad možnostmi pro společnou spolupráci v oblasti
vzdělávání a dalšího rozvoje diakonie a sociální činnosti
církví v regionu.
Setkání bylo zorganizováno ve spolupráci s DELKU
(Německá evangelicko-luteránská církev Ukrajiny),
s jejichž zaměstnanci a dobrovolníky interdiac uskutečnil několik aktivit na budování aktivit a evaluačních akcí
a partnerské semináře od roku 2013 v Dněpropetrovsku
a v Oděse.
Seeki ng C onv ivi ali ty – r e-formi n g
C o mm un it y di akon ia i n E ur ope ´
- joi n t co ns u ltat io n p roc ess w i th
L u th er an W orl d fed er ation
interdiac involvement in LWF consultation process
´Seeking Conviviality´ significantly contributes to
development of learning material.
Alongside this, the Russian version of publication
“Seeking Conviviality – re-forming community diakonia
in Europe” was also distributed to the churches in
Latvia, Ukraine and Estonia, which are also interdiac
members. This helps to build up the capacity in the
region, specifically for a new approach to community
diaconia and Christian social action. Other language
editions are in the process of production.
The workshop on “Convivial Economy” took place in
Manchester, from the 3rd March till the 6th March 2015.
Report will be published in spring 2016.
The publication “Convivial Life Together” has been elaborated and is available on line from the Lutheran World
Federation. It contains five Bible Studies, by different
members of the LWF solidarity group and one by Tony
Addy who also edited the book. The working process
Hl ed ání ko nvi vial ity – r efor m ace
ko muni tní di ako nie v E vro p ě –
s po lečn ý ko nz ultač ní p os tu p
s Lut erá ns ký m s věto vý m s va zem
( L WF)
Zapojení interdiacu do konzultačního procesu LWF
‚Hledání konviviality‘ významně přispívá k rozvoji tvorby
učebního materiálu. Ruská verze publikace „Hledání
konviviality – reformace komunitní diakonie v Evropě“
byla také distribuována do církví v Lotyšsku, na Ukrajině
a v Estonsku, jedná se o členy interdiac-u. Toto pomáhá
vybudovat kapacity v regionu, konkrétně pro nový
přístup ke komunitní diakonii a křesťanským sociálním
aktivitám. Verze v jiných jazycích jsou momentálně
v procesu zpracování.
Workshop na téma „konvivální ekonomika“ se uskutečnil v Manchesteru od 3. do 6. března 2015. Zpráva vyjde
na jaře 2016.
Také byla vypracována publikace „Život konviviality
společně“ a je nyní dostupná on line na webových
stránkách Luteránského světového svazu. Obsahuje pět
biblických studií, které byly vypracovány různými členy
skupiny solidarity LWF a jednu vypracoval Tony Addy,
který také celou knihu editoval. Pracovní proces
na „konviviální teologii“ pokračoval směrem k přípravě
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 15
on “Convivial Theology” has been proceeding towards
the preparation on the seminar in Tallinn (February
2016).
na seminář v Talinnu, který se uskuteční v únoru
2016.
S ol id ar i ty gr oup fo r U kra ine
Sk up ina s o lid ar ity p r o U kra ji nu
interdiac was actively involved in the initiative of
Solidarity group for Ukraine which was founded by
decision of the joint interdiac and LWF meeting
in Manchester in March 2015.
The initiative aims to provide support the staff and
volunteers of DELKU & Living Hope in their responses
to the consequence of the war and to develop & implement mini projects addressing the needs of the people
on grass root level. The five members of the group met
from the 21st till the 22nd May in Odessa.
The report from the meeting was published and as
follow up some initiatives on the bilateral or multilateral
level have been initiated and are in the process of
further development.
interdiac byl aktivně zapojen v iniciativě Skupiny
solidarity pro Ukrajinu, která byla založena na základě
rozhodnutí společného zasedání interdiac-u a LWF
v Manchesteru v březnu 2015.
Cílem iniciativy je poskytnout podporu zaměstnancům
a dobrovolníkům DELKU a Living Hope jako reakce na
dopady války a rozvinout a zavést malé projekty, které
by řešily potřeby řadových občanů zdola. Pět členů této
skupiny se sešlo 21. – 22. května 2015 v Oděse.
Později byla publikována zpráva z tohoto setkání
a odezva byla taková, že některé iniciativy byly zahájeny
a jsou v procesu dalšího vývoje.
16 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
NETWORKINg
NETWORKINg
The strength of interdiac is a diverse network of 14
partners in 12 countries of the region, which are
represented in its Council. They actively participate in
the development of the training concept and learning
processes as well as organising the logistics and
infrastructure for the locally held events. They identify
trainers and lecturers and deliver evaluation of the
seminars and trainings. The partners’ experience of
networking and their expertise facilitate further
developments and guarantee the relevance of the
training.
Silná stránka interdiac-u je různorodá síť 14 partnerů
v 12 zemích v regionu, které jsou zastoupeny v jeho
radě. Aktivně se podílejí na rozvoji vzdělávacího
konceptu a učebních procesů a také na organizaci
logistiky a infrastruktury pro události konané lokálně.
Jmenují školitele a lektory a poskytují evaluaci seminářů
a školení. Zkušenosti partnerů ze sítě a jejich odborná
zkušenost usnadňují další vývoj a zajišťují relevanci
školení.
N ew p ar tn er org anisat io ns
Seminář v Oděse za účasti zástupců ze vzdálených
východních zemí významně přispěl k rozvoji nových
partnerství a porozumění kulturního a společenského
kontextu a realitě.
The seminar in Odessa with the participation of
representatives from far Eastern countries significantly
contributed to development of new partnerships
and understanding of the cultural and societal context
and realities.
External partnerships and relationships
interdiac works with
– Lutheran World federation
– Martin Luther Bund
– Eurodiaconia
– International Labour Organisation
– Cable Network
No vé p ar tner s ké or g ani zace
Externí partnerství a vztahy
interdiac spolupracuje s následujícími organizacemi:
– Luteránský světový svaz (LWF)
– Martin Luther Bund
– Eurodiakonie
– Mezinárodní organizace práce
– Cable Network
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 17
PUBLICATION
PUBLIKACE
C on vi v ia l L ife To get her
Co nvi vial Lif e To get her
The Publication “Convivial Life Together” has been
elaborated and the working process on “Convivial
Theology” (a part of the consultation process “Seeking
conviviality – re- forming diakonia in Europe”) has been
proceeding towards the preparation on the seminar in
Tallinn (February 2016).
The publication can be downloaded at:
Byla vypracována publikace “Convivial Life Together”
(jejíž název lze přeložit jako Život konviviality společně,
pozn. překl.) a pracovní proces na „Konviviální teologii“
(část konzultačního procesu „Hledání konviviality –
reformace diakonie v Evropě“) postupoval směrem
k semináři v Tallinnu (únor 2016).
Publikaci lze stáhnout zde:
http://www.interdiac.eu/publications/convivial-life-together
http://www.interdiac.eu/publications/convivial-life-together
D i ac on i a H a ndbo ok
P ří ru čka p r o Di ako ni i
The writing process is under way implied the participatory approach involving the experts from the network.
Proces psaní je v plném proudu a implikuje participativní přístup, který zapojuje odborníky ze sítě.
Tr an s lati o n of inte rd iac l earn ing
mat eri al in to Russi an
P ře kla d uče bn ího m ater iál u
inte rd iac - u do r uš tin y
Throughout the working processes it has become clear
that there is a need for learning material in Russian
language for the people in Russian speaking areas.
One chapter of the so called “Toolkit” of material
dealing with the issue of ethics in working excluded and
marginalised young people has been translated.
The working process is foreseen to continue throughout
2016.
V průběhu pracovního procesu se ukázalo, že je zde
potřeba překladu učebního materiálu do ruštiny pro lidi
žijící v rusky hovořících oblastech.
Byla přeložena jedna kapitola takzvaného „Toolkit“
materiálu, zabývajícího se problematikou etiky práce
s mladými lidmi vyčleněných ze společnosti nebo
na okraji společnosti. Pokračovat v tomto pracovním
procesu se bude po celý rok 2016.
18 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
RESEARCH
VýZKUM
Since interdiac has been founded, much expertise has
been gained on learning and development for diaconia
and social action. However the research dimension is
lacking. This includes research on diaconal practice and
the organization of diaconia in different contexts as well
as deepening research that could help identify new
models for diaconal action in the changing context(s).
Od doby, kdy byl interdiac založen, byly získávány
odborné znalosti pro rozvoj diakonie a sociální činnosti.
Nicméně stále chybí rozměr výzkumu. Tím je myšlen
výzkum diakonické praxe a organizace diakonie
v různých kontextech, jakož i prohlubující výzkum, který
by mohl pomoci identifikovat nové modely pro
diakonické činnosti v měnících se kontextech.
A more systematic approach to collect the materials
and to analyse them with the implications of quantitative
and qualitative methodologies has started to be
developed with a frame of the study programme of
Double Degree Programme, with the group of students.
Začal se rozvíjet systematičtější přístup k výzkumu
formou shromažďování materiálu a jeho analýzou
pomocí implikace kvantitativních a kvalitativních
metodologií, a to skupinou studentů v rámci studijního
programu zaměřeného na diakonii a křesťanskou
sociální práci.
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 19
STAFF
ZAMěSTNANCI
The Executive Board appoints the interdiac
Management Team. The role of Ms Janka Adameová
is focused on managing the overall development
process and Rev. Tony Addy concentrates on the
methodological development of the study programmes.
Officially, Ms Janka Adameová is named Director and
Rev. Tony Addy is named Head of Education.
Mrs Barbora Zielinová was appointed as the Tutor of
interdiac with responsibilities to organise & support the
practice learning during the in-Between period and
other tasks related to the on – going learning processes,
their accompaniment and administration.
Mrs Oksana Prosvirnina, living in Odessa was
appointed as the Responsible Teacher for the Degree
Programme.
Mr Martin Pietak, a congregational pastor of the Silesian
Lutheran church in Český Těšín serves as student
pastor.
Due to the effective use of the expertise and resources
of the partner organisations, some tasks have been
decentralised and the representatives of partner
organisations were asked to accomplish them.
A team of 52 interdiac lecturers, local centre leaders
and support staff were responsible for leading the
work during the year, through participating in the
programmatic work of the Honorary Council and in the
seminars and workshops.
A part time staff member of interdiac was contracted
by Slezská Diakonie to steer the non-formal educational
processes for their young volunteers, paid on an hourly
basis.
The bookkeeping and preparation and payment of the
salaries have been undertaken by external service providers and were bought by interdiac on a monthly basis.
Správní rada jmenuje vedoucí tým interdiac-u. Role paní
Janky Adameové je zaměřena na řízení celého procesu
vývoje a Rev. Tony Addy se soustřeďuje na metodologický vývoj studijních programů. Oficiálně je paní Janka
Adameová ředitelka a Rev. Tony Addy je vedoucím
vzdělání.
Paní Barbora Zielinová byla jmenována tutorkou
interdiac-u se zodpovědností uspořádat a podporovat
učení na základě praxe v období mezi kontaktním
vyučováním a dalšími úlohami souvisejícími s probíhajícím učebním procesem, doprovázením studentů
a administrativou.
Paní Oksana Prosvirnina, žijící v Oděse, byla jmenována
zodpovědnou učitelkou studijního programu.
Pan Martin Pietak, pastor sboru Slezské církve
evangelické v Českém Těšíně slouží jako pastor pro
studenty.
Díky efektivnímu využití odborných znalostí a zdrojů
partnerských organizací byly některé úlohy decentralizovány a zástupci partnerských organizací byly
požádáni o jejich splnění.
Tým 52 lektorů interdiac-u, vedoucích místních
středisek a pomocných sil byl odpovědný za vedení
práce během roku, a to prostřednictvím programové
práce Čestné rady a na seminářích a workshopech.
Zaměstnanec interdiac-u na částečný úvazek byl ve
smluvním vztahu se Slezskou diakonií a řídil neformální
vzdělávací procesy pro mladé dobrovolníky a byl placen
na hodinové bázi.
Účetnictví společně s přípravou a vyplácením výplat
bylo provedeno externími poskytovateli služeb, které
byly pořizovány interdiac-em na měsíční bázi.
20 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
FINANCES / FINANCE
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 21
B AL A N CE SH E ET
RO Z V AHA
I N C OME S T ATEME NT ACCO U NT
V Ý KAZ Z IS KU A Z T RÁ TY
Name and Head office of the accounting entity:
International Academy for Diaconia and Social Action,
Central and Eastern Europe, o.p.s.
Dukelská 264/5, 737 01 Český Těšín
Název a sídlo účetní jednotky :
Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost,
střední a východní Evropa, o.p.s.
Dukelská 264/5, 737 01 Český Těšín
IČO 28567919
IČO 28567919
The Annual Report was discussed and approved by the
Executive Board at its meeting on the 11th May 2016
Výroční zpráva byla projednána a schválena Správní
radou na jejím zasedání dne 11. května 2016
Mr. Jan Wacławek
Jan Wacławek
22 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
B AL AN C E SHEET / RO Z VAHA
to December 31, 2015 (in full thousands of CZK)
k 31.12.2015 (v celých tisících Kč)
ASSETS / AKTIVA
a
A
I.
Fixed
intangible
assets total
1.
2.
3.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
4.
5.
6.
7.
II.
Fixed
tangible
assets
total
1.
Dlouhodobý
hmotný
majetek
4.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
Fixed
financial
assets
total
1.
Dlouhodobý
finanční
majetek
celkem
4.
2.
3.
5.
6.
7.
Fixed assets
Dlouhodobý majetek celkem
Total
Celkem
Intangible results of research and development
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
/012/
Software
Software
/013/
Valuable legal rights
Ocenitelná práva
/014/
Choses in possession (both independent and assemblies)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
/018/
Other fixed intangible assets
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
/019/
Work-in-process intangible assets
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
/041/
Advance payments on fixed intangible assets
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
/051/
Total
Celkem
Lands
Pozemky
/031/
Works, objects and collections of art
Umělecká díla, předměty a sbírky
/032/
Buildings
Stavby
/021/
Choses in possession (both independent and assemblies)
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
/022/
Permanent vegetal cultivations
Pěstitelské celky trvalých porostů
/025/
Livestock
Základní stádo a tažná zvířata
/026/
Small fixed tangible assets
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
/ 028/
Other fixed tangible assets
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
/029/
Work-in-progress fixed tangible assets
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
/042/
Advance payments on fixed tangible assets
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
/052/
Total
Celkem
Shares in entitites under full influence
Podíly v ovládaných a řízených osobách
/061/
Shares in entities under considerable influence
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
/062/
Debt securities held to maturity
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
/063/
Loans granted within the organizational structure
Půjčky organizačním složkám
/066/
Other long term loans
Ostatní dlouhodobé půjčky
/067/
Other fixed financial assets
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
/069/
Fixed financial assets being acquired
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
/043/
Total
Celkem
State to the first day
of the acc. period
Stav k prvnímu
dni účet. období
1
State to the last day
of the acc. period
Stav k poslednímu
dni účet. období
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 23
1. Intangible research and development
results valuation reserve
Oprávky k nehmotným výsledkům nehmotným
výsledkům výzkumu a vývoje
2. Software valuation reserve
Oprávky softwaru
3. Valuable legal rights valuation reserve
Oprávky k ocenitelným právům
4. Small fixed intagible assests valuation reserve
Oprávky k
dlouhodoOprávky k drobnému dlouhodobému
bému majetku
nehmotnému majetku
5. Other fixed intangible assets valuation reserve
celkem
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku
6. Buildings valuation reserve`
Oprávky ke stavbám
7. Choses in possession
(both independent and assemblies) v.r.
Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí
8. Permanent vegetal cultivations valuation reserve
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Livestock valuation reserve
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
10. Small fixed tangible assets valuation reserve
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Other fixed tangible assets valuation reserve
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
IV.
Valuation
reserve
concerning
fixed
assets
total
/072/
/073/
/074/
/078/
/079/
/081/
/082/
/085/
/086/
/088/
/089/
24 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
a
B
I.
Stock
total
1.
Zásoby
celkem
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
Receivables
total
1.
Pohledávky
celkem
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Current Assets
Krátkodobý majetek celkem
Total
Celkem
Material in stock
Materiál na skladě
/112/
Material in transit
Materiál na cestě
/119/
Work in process
Nedokončená výroba
/121/
Semi-finished own products
Polotovary vlastní výroby
/122/
Finished products
Výrobky
/123/
Livestock
Zvířata
/124/
Products in stock and on sale
Zboží na skladě a v prodejnách
/132/
Products in transit
Zboží na cestě
/139/
Advance payments for stock
/from account 314/
Poskytnuté zálohy na zásoby
/z účtu 314/
Total
Celkem
Accounts receivable
Odběratelé
/311/
Notes receivable
Směnky k inkasu
/312/
Disounted securities receivable
Pohledávky za eskontované cenné papíry
/313/
Advance payments on operating activities
/314 except of item .I.,9./
Poskytnuté provozní zálohy
/314 mimo pol.I.,9./
Other receivables
Ostatní pohledávky
/315/
Receivables towards employees
Pohledávky za zaměstnanci
/335/
Receivables towards social security
and health care institutions
Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení
a veřejného zdrav.pojištění
/336/
Income tax
Daň z příjmů
/341/
Other direct taxes
Ostatní přímé daně
/342/
Value added tax
Daň z přidané hodnoty
/343/
Other taxes and changes
Ostatní daně a poplatky
/345/
Claims on subsidies and payments
from the national budget
Nároky na dotace a ostatní zúčtování
se státním rozpočtem
/346/
Claims on subsidies and payments
from municipal and territorial budges
Nároky na dotace a ost.zúč.
s rozp.orgánů územ.samospráv.celků
/348/
State to the first day
of the acc. period
Stav k prvnímu
dni účet. období
1
State to the last day
of the acc. period
Stav k poslednímu
dni účet. období
2
2 040 785
3 568 316
0
0
0
0
3 622
35 760
3 092
35 013
0
216
0
0
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 25
III.
Short-term
financial
assests
total
Krátkodobý
finanční
majetek
celkem
IV.
Other
assets total
Jiná
aktiva
Assets total
Aktiva celkem
14. Receivables towards association members
Pohledávky za účastníky sdružení
15. Receivables related to fixed forward transaction
Pohledávky z pevných termínových operací
16. Receivables related to bonds payable
Pohledávky z emitovaných dluhopisů
17. Other receivables
Jiné pohledávky
18. Accruals
Dohadné účty aktivní
19. Adjusting entry concerning receivables
Opravná položka k pohledávkám
Total
Celkem
1. Cash desk
Pokladna
2. Valuables
Ceniny
3. Bank accounts
Účty v bankách
4. Short-term marketable securities
Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Debt marketable securities
Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Other securities
Ostatní cenné papíry
7. Short-term financial assetsbeing acquired
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
8. Deposits in transit
Peníze na cestě
Total
Celkem
1. Accruals and deferrals (expenses)
Náklady příštích období
2. Accruals and deferrals (revenues)
Příjmy příštích období
3. Exchange rate differences
Kurzové rozdíly aktivní
/358/
/373/
/375/
/378/
530
530
2 027 106
3 547 789
/211/
70 540
133 218
/213/
0
0
/221/
1 956 566
3 414 572
10 057
-15 233
/381/
10 057
19 023
/385/
0
-34 256
2 040 785
3 568 316
/388/
/391/
/251/
/253/
/256/
/259/
/+/-261/
/386/
26 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
LIABILITIES / PASIVA
State to the first day
of the acc. period
Stav k prvnímu
dni účet. období
3
State to the last day
of the acc. period
Stav k poslednímu
dni účet. období
4
432 601
249 491
176 565
247 101
/901/
176 565
176 565
/911/
0
70 536
256 036
2 390
/+/-931/
255 878
2 232
/+/-932/
158
158
1 608 184
3 318 825
0
0
63 357
83 967
14 966
30 439
17 515
26 488
4 950
14 452
2 220
1 818
a
A.
I.
Equity
1.
2.
Jmění
celkem
II.
Earnings
total
3.
1.
2.
3.
B.
I. Reserves
1.
total
Rezervy celkem
II.
Long-term
liabilities
total
1.
2.
3.
Dlouhodobé
závazky
celkem
4.
5.
6.
7.
III.
Short-term
liabilities
total
1.
2.
3.
Krátkodobé
závazky
celkem
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Own resources total
Vlastní zdroje celkem
Total
Celkem
Basic capital
Vlastní jmění
Funds
Fondy
Evaluation differences after assets
and receivables revaluation
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Total
Celkem
Earnings
Účet výsledku hospodaření
Earnings in approval procedure
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Retained earnings, uncompensatedloss
from previous years
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Foreign resources total
Cizí zdroje celkem
Reserves
Rezervy
Total
Celkem
Long-term bank credits
Dlouhodobé bankovní úvěry
Bonds payable
Emitované dluhopisy
Lease obligations
Závazky z pronájmu
Long-term advance payments received
Přijaté dlouhodobé zálohy
Long-term notes payable
Dlouhodobé směnky k úhradě
Accruals and deferrals
Dohadné účty pasivní
Other long-term liabilites
Ostatní dlouhodobé závazky
Total
Celkem
Accounts payable
Dodavatelé
Notes payable
Směnky k úhradě
Advance payments received
Přijaté zálohy
Other liabilities
Ostatní závazky
Employees
Zaměstnanci
Other obligations towards employees
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Social security and health institutions
Zúčtování s instituc. soc. zabezpečení
a veřej.zdrav.pojištění
Income tax
Daň z příjmů
Other direct tax
Ostatní přímé daně
/+/-921/
/+/-963/
/941/
/951/
/953/
/954/
/955/
/958/
/389/
/959/
/321/
/322/
/324/
/325/
/331/
/333/
/336/
/341/
/342/
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 27
10. Value added tax
Daň z přidané hodnoty
/343/
11. Other taxes and charges
Ostatní daně a poplatky
/345/
12. Obligations toward national budget
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
/346/
13. Obligations towards budgets of municipal
and territorial authorities
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů
územních samospráv.celků
/348/
14. Subscribed unpaid securities and shares
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
15. Obligations towards association members
Závazky k účastníkům sdružení
/368/
16. Fixed forward transasctions
Závazky z pevných termínovaných operací
/373/
17. Other obligations
Jiné závazky
/379/
18. Short-term bank credits
Krátkodobé bankovní úvěry
/231/
19. Discount bonds
Eskontní úvěry
/232/
20. Short-term bonds payable
Emitované krátkodobé dluhopisy
/241/
21. Ownerś bonds
Vlastní dluhopisy
/255/
22. Accruals
Dohadné účty pasivní
/389/
23. Other short-term financial aids
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
/249/
Total
Celkem
IV.
Accruals and deferrals (expenses)
Temporary
Výdaje příštích období
/383/
items
Accruals and deferrals (revenues)
Výnosy příštích období
/384/
Přechodné
Exchange rate differences
účty
Kurzové rozdíly pasívní
/387/
LIABILITES TOTAL
PASIVA CELKEM
23 706
10 770
1 544 827
3 234 858
1 544 827
3 234 858
2 040 785
3 568 316
Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu
vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako
rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku
představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
Note:
The states of particular accounts mentioned within the Assets Sheet of the Income Statement Account are defined as differences between
the debits and credits turnover. This calculation determines the plus or minus sign in front of the figures. The states of particular accounts
mentioned within the Liabilities Sheet of the Income Statement Account are defined as differences between the credits and debits turnover.
This calculation determines the plus or minus sign in front of the figures. The only exceptions are the accounts no. 336, 341, 342, 343, 345
and 373, mentioned both within the Assets and Liabilities Sheets of the Income Statement Account, the credits / debits differences figures
being accompanied:
a) by the plus sign within the assets sheet: if the credits turnover figure is higher than the debits turnover figure,
b) by the plus sign within the liabilities sheet: if the debits turnover figure is higher than the credits turnover figure.
28 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
to December 31, 2015 (in full thousands of CZK)
k 31.12.2015 (v celých tisících Kč)
I NC OME S TATE MENT ACCO UNT
V Ý K A Z Z IS KU A ZTRÁ TY
Item
Název ukazatele
A. COSTS
NÁKLADY
I. Consumption total
Spotřebované nákupy celkem
1. Cost of materials
Spotřeba materiálu
2. Cost of energy
Spotřeba energie
3. Other consumption
Spotřeba ostatních neskladovatelných dávek
4. Cost of goods sold
Prodané zboží
II. Services total
Služby celkem
5. Repairs and maintenance
Opravy a udržování
6. Travel expenses
Cestovné
7. Representation
Náklady na reprezentaci
8. Other services
Ostatní služby
III. Personnel costs total
Osobní náklady celkem
9. Labour expenses
Mzdové náklady
10. Social insurance stipulated by law
Zákonné sociální pojištění
11. Other social insurance
Ostatní sociální pojištění
12. Social expenses stipulated by law
Zákonné sociální náklady
13. Other social expenses
Ostatní sociální náklady
IV. Taxes and charges total
Daně a poplatky celkem
14. Road tax
Daň silniční
15. Real estate tax
Daň z nemovitostí
16. Other taxes and charges
Ostatní daně a poplatky
V. Other costs total
Ostatní náklady celkem
17. Stipulated damages, interests on delayed payments
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
18. Other penalties
Ostatní pokuty a penále
19. Bad debts written-off
Odpis nedobyté pohledávky
20. Interests expenses
Úroky
21. Loss on exchange rates
Kursové ztráty
22. Donations
Dary a příspěvky
23. Deficits and damages
Manka a škody
Main
Economic
Hlavní Hospodářská
5
6
Otehr tax.
ost. zdaň.
7
Total
Celkem
8
61 289
0
0
61 289
501
47 789
0
0
47 789
502
13 500
0
0
13 500
503
0
0
504
0
0
1 078 148
0
0
1 078 148
511
0
512
326 291
0
0
326 291
513
700
0
0
700
518
751 157
0
0
751 157
432 298
0
0
432 298
521
335 103
0
0
335 103
524
96 599
0
0
96 599
525
0
527
596
528
0
0
0
0
0
0
596
0
0
0
0
531
0
0
532
0
0
538
0
0
83 727
0
0
83 727
541
0
0
542
0
0
543
0
0
544
0
0
0
0
545
4 426
0
0
4 426
546
50 527
50 527
548
0
0
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 29
24. Further other costs
Jiné ostatní náklady
VI. Write-offs, property sold, reserves creation,
adjusting entries
Odpisy,prod.majetek,tvorba rezerv
a oprav.položek celkem
25. Long-term tangible and intangible assets written-off
Odpisy dlouhodobého a hmot. majetku
26. Residual value of long-term tangibleand
intangible assets sold
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmot. A hmot. Majetku
27. Securities and shares sold
Prodané cenné papíry a podíly
28. Material sold
Prodaný materiál
29. Creation of reserves and provisions
Tvorba rezerv
30. Creation of adjusting entries
Tvorba opravných položek
VII. Provided fees total
Poskytnuté příspěvky celkem
31. Provided fees cleared withinorganization sections
Poskytnuté příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami
32. Provided member fees
Poskytnuté členské příspěvky
VIII.Income tax total
Daň z příjmů celkem
33. Additional income tax payments
Dodatečné odvody daně z příjmů
Costs total
Náklady celkem
549
28 775
0
0
28 775
0
0
0
0
551
0
0
552
0
0
553
0
0
554
0
0
556
0
0
559
0
0
0
0
0
0
581
0
0
582
0
0
0
0
0
0
0
0
1 655 462
0
1 655 462
30 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
Item
Název ukazatele
B. REVENUES
VÝNOSY
I. Revenues from own achievementsand products total
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
1. Revenues from own products
Tržby za vlastní výrobky
2. Revenues from service provision
Tržby z prodeje služeb
3. Revenues from student fees
Tržby za studijní poplatky
II. Changes in internal inventory total
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
4. Changes in work-in-process inventory
Změna stavu zásob nedokončené výroby
5. Changes in semi-finished product inventory
Změna stavu zásob polotovarů
6. Changes in product inventory
Změna stavu zásob výrobků
7. Changes in livestock
Změna stavu zvířat
III. Activation total
Aktivace celkem
8. Material and product activation
Aktivace materiálu a zboží
9. Internal services activation
Aktivace vnitroorganizačních služeb
10. Long-term untangible assets activation
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
11. Long-term tangible assets activation
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
IV. Other revenues total
Ostatní výnosy celkem
12. Stipulated damages and interestson delayed payments
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
13. Other penalties
Ostatní pokuty a penále
14. Revenues from debts written-off
Platby za odepsané pohledávky
15. Revenues from interests
Úroky
16. Profit on exchange rates
Kursové zisky
17. Funds clearing
Zúčtování fondů
18. Further other revenues
Jiné ostatní výnosy
V. Revenues from sales,
reserves clearingand adjusting entries
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a oprav.položek celkem
19. Revenues from sales of tangibleand intangible assets
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
20. Revenues from sale of securities and shares
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
21. Revenues from sale of material
Tržby z prodeje materiálu
Main
Economic
Hlavní Hospodářská
5
6
206 811
601
0
602
200 000
605
6 811
0
0
Otehr tax.
ost. zdaň.
7
Total
Celkem
8
0
206 811
0
0
0
200 000
6 811
0
0
0
611
0
0
612
0
0
613
0
0
614
0
0
0
0
0
0
621
0
0
622
0
0
623
0
0
624
0
0
2 028
0
0
2 028
641
0
0
642
0
0
643
0
0
644
0
645
0
0
648
0
0
649
2 028
0
0
2 028
0
0
0
0
0
0
0
652
0
0
653
0
0
654
0
0
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 31
22. Revenues from short-term financial assets
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
23. Reserves clearing
Zúčtování rezerv
24. Revenues from long-term financial assets
Výnosy z dlouhodobého finnančního majetku
25. Adjusting entries clearing
Zúčtování opravných položek
VI. Received fees total
Přijaté příspěvky celkem
26. Received fees cleared withinthe organizational structure
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
27. Received fees
Přijaté příspěvky
28. Received member fees
Přijaté členské příspěvky
VII. Operational subsidy total
Provozní dotace celkem
29. Operational subsidy
Provozní dotace
REVENUES TOTAL
VÝNOSY CELKEM
1 657
C. PRE-TAX EARNINGS
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
2
34. Tax on earnings
Daň z příjmů
D. POST-TAX EARNINGS
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
655
0
0
656
0
0
657
0
0
659
0
0
1 132 340
681
0
682
1 132 340
684
0
0
0
1 132 340
0
0
0
1 132 340
0
316 614
0
0
316 614
691
316 614
0
0
316 614
794
0
0
1 657 794
232
0
0
2 232
591
0
0
0
0
2 232
0
0
2 232
32 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
FINAL ACCOUNTS‘
APPENDIX
PříLOHA K úČETNí
ZÁVěRCE
a) Name of the legal entity:
International Academy for Diaconia and Social Action,
Central and Eastern Europe, o.p.s
a) Název právnické osoby:
Mezinárodní akademie pro diakonii a soc.činnost,
střední a východní Evropa, o.p.s.
Head office:
Dukelská 264/5, 737 01, Český Těšín
Sídlo:
Dukelská 264/5, 737 01, Český Těšín
Type of the company
public benefit not-for-profit organization registered with
the register of public benefit not-for-profit organizations
administered by the Municipal Court in Ostrava
Item O, rider 270,
since November 28, 2008
Právní forma:
obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku
obecně prospěšných společností vedeném u Krajského
soudu v Ostravě
v oddílu O , vložce číslo 270
dne 28.listopadu 2008
Type of public utility services provided:
(according to the Statute of the International Academy
for Diaconia and Social Action, Central and Eastern
Europe, o.p.s.)
Druh obecně prospěšných služeb:
(dle Statutu Mezinárodní akademie pro diakonii
a sociální činnost, střední a východní Evropa,
o.p.s.)
a) offering and providing supportive programmes for
training and exchange of trainers in order to strengthenthe provision of education, learning and training
within the Church, diaconia and similar organizations
b) offering and providing training activities to those who
are engaged or who wish to be engaged in social
action and diaconia (professional staff, volunteers
and users/participants),
c) offering and providing information and knowledge
in order to promote social cohesion and equal
opportunities and thereby contributing to intercultural
dialogue and creation of society in diversity,
d) promoting efficiency & equity in training systems &
supporting a higher quality of provision
e) accepting, promoting and publishing results of social
care research
f) developing learning activities (specific modules) for
diaconia in the EU framework (Central and Eastern
European region)
g) developing, offering and providing programmes that
combine education and training with work experience
as an important factor for the development of lifelong
learning.
h) supporting the exchange of professional staff and
volunteer workers in diaconia and social action in
order to improve work practice and develop new
forms of practice
i) supporting the development of joint projects and
implementing pilot and innovative projects in the field
of diaconia and social action,
a) nabízet a poskytovat podpůrné programy pro trénink
a výměnu trenérů za účelem posílení zabezpečení
vzdělávání,učení a tréninku v rámci církve ,diakonie
a obdobných společenství
b) nabízet a poskytovat cvičné aktivity pro ty, kteří jsou
a nebo chtějí být zaměstnaní v oblasti sociální práce
a diakonie, ať již jako profesionální pracovníci,
dobrovolníci či uživatelé
c) nabízet a poskytovat informace a vědomosti za
účelem podpory sociální soudržnosti a rovných
příležitostí, a tak přispívat k interkulturnímu dialogu
a vytváření diverzitní společnosti
d) podporovat efektivitu a správnost tréninkového
systému a vyšší kvalitu zaopatření
e) přebírat,podporovat a publikovat výsledky výzkumů
v oblasti sociální péče
f) rozvíjet vzdělávací aktivity(konkrétní moduly) pro
diakonii v rámci EU (region stř. a vých.Evropy)
g) rozvíjet,nabízet a poskytovat programy,které kombinují vzdělávání a trénink s praxí jako důležitý faktor
pro rozvíjení celoživotního vzdělávaní.
h) podporovat výměny profesionálních i dobrovolných
pracovníků diakonie a sociální práce s cílem vylepšení pracovních praktik a rozvíjení nových forem
těchto praktik
i) podporovat rozvoj společných projektů a implementace pilotních a inovativních projektů v oblasti diakonie a soc.práce
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 33
j) ensuring accreditation and recognition of the training
offered,
k) developing and supporting the cooperation with public sector, non-governmental and governmental sector and private sector at regional, national and
international level
j) zajišťovat akreditaci a uznávání tréninkových
metod
k) rozvíjet a podporovat spolupráci s veřejným
sektorem, nevládním i vládním, jakož i soukromým
regionálním sektorem na úrovni národní i mezinárodní
b) The activities of the International Academy obey
to:
1) Executive Board, Members:
Jan Wacławek
Kristiina Elenius
Pirjo Hakala
Nicole Borisuk
Michael Spott
Monika Klimková
b) V čele Mezinárodní akademie je :
2) Advisory Board Members:
Antii Elenius
Lilia Bulat
Alexander Wojnar
2) Dozorčí rada členové:
Antii Elenius
Lilia Bulat
Alexander Wojnar
3) Director: Mgr. Janka Adameová
The Director is acting as statutory body.
3) Ředitel: Mgr. Janka Adameová
Ředitel je statutárním orgánem
4) Honorary Council Members:
Tsovinar Ghazaryan, Avo Üprus, Ucha Vakhania,
Nana Agapishvili, Laszlo Dani, Madara Lapsa,
Maria Parnicki, Janina Boruta, Istvan Kovacs,
Katarína Šoltésová, Dorin Birsanu, Nicole Borisuk,
Ljubov Galimova, Jouko Porka
4) Čestná rada členové:
Tsovinar Ghazaryan, Avo Üprus, Ucha Vakhania,
Nana Agapishvili, Laszlo Dani, Madara Lapsa,
Maria Parnicki, Janina Boruta, Istvan Kovacs,
Katarína Šoltésová, Dorin Birsanu, Nicole Borisuk,
Ljubov Galimova, Jouko Porka
Members of Executive Board and Advisory Board are
appointed by the founders, whereas the members of
Honorary Council are appointed by the partner organizations of the International Academy.
Členové spravní a dozorčí rady jsou jmenování zakladateli a členové čestné rady partnerskými organizacemi
Mezinárodní akademie.
c) The accounting period of the International Academy is a 12-months period.
The accounting methods and the accounting data
treatment follow the Act concerning accountancy
No. 563/1991 Col., the Directive No. 504/2022 Col. and
the Czech National Accounting Standards No. 401-414.
The accounting entity keeps off-balance-sheet
accounts (class No. 9) concerning the acquirement,
flow and retirement of small long-term tangible and intangible assets. These accounts do not enter into Final
Accounts and are not mentioned in the Balance Sheet
and Income Statement Account.
1) Správní rada, členové:
Jan Wacławek
Kristiina Elenius
Pirjo Hakala
Nicole Borisuk
Michael Spott
Monika Klimková
c) účetním obdobím Mezinárodní akademie je
kalendářní rok - 12 měsíců
Účetní metody a způsoby zpracování účetních zaznámů
se řídí dle zákona o účetnictví 563/1991Sb, vyhláškou
č. 504/2002 Sb a Českými účetními standardy č. 401414
V účetní jednotce se účtuje na podrozvahových účtech
účtové třídy 9 o nabytí, pohybu, a vyřazení drobného
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tyto
účty nevstupují do roční závěrky a nejsou vykazovány
v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
34 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
g)
Commencement
December 31,2015
Maturity
g)
Datum vzniku
31.12. 2015
Splatnost
Liabilities related to social insurance and
national employment policy subsidy:
10 116 1/20/2016
Liabilities related to public health care insurance:
4 336 1/20/2016
Liabilities related to other types of direct tax:
1 818 1/20/2016
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
10 116 1/20/2016
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
4 336 1/20/2016
Splatné závazky ostatní přímé daně
1 818 1/20/2016
l)
Earnings (in thousands of CZK)
Expenses
2015
l)
Výsledky hospodaření: (v celých tisících Kč)
Náklady za Výnosy za
rok 2015
rok 2015
Other taxable activities
0
Economic activities
0
Main non-taxable
activity
1 655 462
TOTAL
1 655 462
Revenues
2015
Loss-/
Profit+
0
0
0 Kč
0 Kč
1 657 694 2 232 Kč
1 657 694 2 232 Kč
ostatní zdaňovaná činnost
0
hospodářská
činnost
0
hlavní činnost
1 655 462
CELKEM
1 655 462
0
Ztráta/zisk+
0 Kč
0
0 Kč
1 657 694 2 232 Kč
1 657 694 2 232 Kč
m)
Average registered number of employees
recalculated (classified by category)
employees: 1
m)
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
(v členění dle kategorie)
zaměstnanci – 1
n)
The costs of labour for the accounting period amounted
to: 0 CZK was payed to the statutory representative.
n)
Mzdových nákladů bylo za účetní období vyplaceno
celkem 335 103 Kč, z toho statutárnímu zástupci 0 Kč
r)
In order to assess the income tax base, the activities
are divided into:
non-taxable activities, economic activities and supplementary activities (production, commerce and services).
The accountancy keeps the economic and taxable
activities under the special accounts (Class No. 5) indicated in the analytics section. In complience with the
§20, subsection 7 of the Act concerning income tax, the
option of decreasing the tax base was used while
elaborating the tax declaration. 2 232 Kč
r)
Základ daně z příjmu se zjišťuje rozdělením
činnosti:
na nezdaňovanou činnost, hospodářskou a doplňkovou
činnost (výroba,obchod a služby)
V účetnictví jsou pro hospodářskou a zdaňovanou
činnost používány zvláštní účty tř. 5 označené v analytice.
V daňovém přiznání bylo uplatněno snížení základu
daně podle §20 odst.7 zákona 2 232 Kč
t)
Subsidies received to cover operational costs (in
compliance with project rules):
drawn
to be drawn
in 2015
Open Society Fund Prague
- gEO SV project
00 - Kč
306,38 Kč
Martin-Luther-Bund
Project
38 188,19 Kč
-00 Kč
Mobile Workshop
project
-00 Kč
173 373,04 Kč
Lutheran World
Federation project
538,41 Kč
98 543,99 Kč
t)
Přijaté dotace na provozní účely použité v souladu
s projekty:
čerpáno
zůstatky
2015
k čerpání
Nadace OSF Praha Projekt gEO SV
-00 Kč
306,38 Kč
Projekt Martin-Luther
-Bund
38 188,19 Kč
-00 Kč
Projekt Mobile
Workshop
- 00 Kč
173 373,04 Kč
Projekt Lutheran
World federation
538,41 Kč
98 543,99 Kč
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 35
Subsidies received to cover operational costs (in
compliance with project rules):
drawn in 2015
to be drawn
Project SV-FN
869,73 Kč
15 484,98 Kč
Project ELCA-gM 129 854,33 Kč
182 926,00 Kč
Project DIAK-HAN
145,00 Kč
516 232,50 Kč
Project HO
46 638,58 Kč
209 683,42 Kč
Project PRINT
- Kč
5 352,66 Kč
Project DIN-C
- Kč
15 956,08 Kč
Project 14LWF
644 621,22 Kč
1 693,28 Kč
Project ÜBE
- Kč
134 273,00 Kč
Project BFDW
74 542,73 Kč
127 621,77 Kč
ProjectINVY
197 768,00 Kč
56 267,00 Kč
Project INDEED
115 678,86 Kč
827 518,58 Kč
Project OPM
78 983,55 Kč
248 088,84 Kč
Project OST
145,00 Kč
134 567,00 Kč
Project SgODE
36 448,42 Kč
- Kč
Project HDI1.
145,00 Kč
145 805,20 Kč
Project DIAK1
145,00 Kč
264 999,00 Kč
Project FNCH
145,00 Kč
132 432,50 Kč
Přijatý příspěvek na provozní účely:
čerpáno
2015
Projekt SV-FN
869,73 Kč
Projekt ELCA-gM 129 854,33 Kč
145,00 Kč
Projekt DIAK-HAN
Projekt HO
46 638,58 Kč
-00 Kč
Projekt PRINT
Projekt DIN-C
- Kč
644 621,22 Kč
Projekt 14LWF
Projekt ÜBE
- Kč
74 542,73 Kč
Projekt BFDW
Projekt INVY
197 768,00 Kč
Projekt INDEED
115 678,86 Kč
Projekt OPM
78 983,55 Kč
Projekt OST
145,00 Kč
Projekt SgODE
36 448,42 Kč
Projekt HDI1.
145,00 Kč
Projekt DIAK1
145,00 Kč
Projekt FNCH
145,00 Kč
Donations to the
project DELKU
Dary na projekt
DELKU
zůstatky
k čerpání
15 484,98 Kč
182 926,00 Kč
516 232,50 Kč
209 683,42 Kč
5 352,66 Kč
15 956,08 Kč
1 693,28 Kč
134 273,00 Kč
127 621,77 Kč
56 267,00 Kč
827 518,58 Kč
248 088,84 Kč
134 567,00 Kč
- Kč
145 805,20 Kč
264 999,00 Kč
132 432,50 Kč
554,89 Kč
548,01 Kč
to be draw
čerpání
zůstatek
na fondu
15 952,66 Kč
Národní agentura pro EVP
- Projekt gR-W
185 890,24 Kč
554,89 Kč
548,01 Kč
draw
EVP National agency
- gR-W project
185 890,24 Kč
Dotace po zdanění
Subsidies after taxation
15 952,66 Kč
- 14LWF is a project focused on the implementation of
the educational program
- ÜBE is subsidy meant to transslation of the materials
into the Russian language
- BFDW is project focused on the networking of the
countries of the Caucasus region
- INVY is project focused on the mechanisms of exchange of volunteers and the support of non-formal
education
- 14LWF je projekt, který se zaměřuje na realizaci
vzdělávacího programu
- ÜBE je příspěvek určený na překlad interdiac
materiálů do ruského jazyka
- BFDW je projekt zaměřující se na networking krajin
Kaukazu
- INVY je projekt zaměřující se na mechanizmy výměny
dobrovolníků a podporu neformálního vzdělávání
New projects:
INDEED education in diaconal and social and community action
OPM education in diaconal and social and community
action
OST education in diaconal and social and community
action
SGODE working group to monitor the needs of people
affected by war
HDI1,. education in diaconal and social and community
action
DELKU the support of „DELKU“ activities
DIAK1 education in diaconal and social and community
action
FNCH education in diaconal and social and community
action
Nové projekty:
INDEED vzdelávanie v diakonickej a sociálnej a komunitnej činnosti
OPM vzdelávanie v diakonickej a sociálnej a komunitnej
činnosti
OST vzdelávanie v diakonickej a sociálnej a komunitnej
činnosti
SGODE pracovná skupina ku monitoringu potrieb osob
zasiahnutých vojnou
HDI1,. vzdelávanie v diakonickej a sociálnej a komunitnej činnosti
DELKU podpora aktivít v „Delku“
DIAK1 vzdelávanie v diakonickej a sociálnej a komunitnej činnosti
FNCH vzdelávanie v diakonickej a sociálnej a komunitnej činnosti
36 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
AUDITOR’S REPORT
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 37
ZPRAVA NEZáVISLÉHO AUDITORA
38 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 39
40 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 41
42 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
A) overview of financial revenues and expenses
A) přehled o peněžních příjmech a výdajích
foreign
currency
cizí měna
Bank account
Bankovní účet
Cash desk
Pokladna
Cas desk
Pokladna
- CZK
- Kč
- CZK
- Kč
- EUR
- UAH
- PLN
- SEK
4 653,09
1 188,51
31,15
52,50
Total
Celkem
Revenues
Příjmy
CZK
Kč
Account balance
Zůstatek
foreign
CZK
currency
cizí měna
Kč
5 142 122,38
1 727 550,60
3 414 571,78
315 706,00
200 654,00
115 052,00
Kč
foreign
currency
cizí měna
128 154,12
1 720,96
202,23
155,09
5 588 060,78
3 994,62
1 170,51
0,00
0,00
Expenses
Výdaje
CZK
110 358,97
1 702,31
4,74
0,74
2 040 271,36
B) overview of earnings according to funding resources
B) přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů
Funding resource
Zdroj
Contributions and donations received
Přijaté příspěvky a dary-
Drawing from fonds - gRW
Čerpání z fondů - GRW
Further other incomes
Ostatní výnosy
Profits generated by service sale
Tržby z prodeje služeb
Total
Celkem
CZK
Kč
project ELCA-gM
projekt ELCA-GM
project 14LWF
project 14LWF
project BDFW
projekt BDFW
project MLB
projekt MLB
project HO
projekt HO
project INDEED
projekt INDEED
project OPM
projekt OPM
project SgODE
projekt SGODE
project INVY
projekt INVY
-other
ostatní
154 562,71
685 394,82
74 542,73
38 188,19
46 638,58
115 678,86
78 983,55
36 448,42
200 000,00
32 526,47
185 890,24
2 028,00
6 811,46
1 657 694,03
658,47
18,00
31,15
52,50
17 795,15
18,65
197,49
154,35
3 547 789,42
A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 43
C) evolution and final state of funds
C) vývoj a konečný stav fondů
Funds
Fondy
Founder‘s contribution - Helsinky
Vklad zakladatele - Helsinky
Founder‘s contribution - Slezská diakonie
Vklad zakladatele - Slezská diakonie
Donations
Dary
Result of earnings from previous years
Výsledek hosp. minulých let
Retained earnings from previous years
Nrozdělený zisk minulých let
Earnings in approval procedure
Výsledek hosp. ve schval. řízení
Total
Celkem
CZK
Kč
86 823,75
89 741,25
548,01
69 987,66
158,22
2 232,00
249 490,89
D) state of flow of property and liabilities
D) stav a pohyb majetku a závazků
II. Receivables tota
II. Pohledávky celkem
Accounts receivable
Odběratelé
Other receivables
Jiné pohledávky
35 013,28
746,47
III. Short term financial assets
III. Krátkodobý finanční majetek
Cash desk CZK / Pokladna Kč
115 052,00
Cash desk EUR / Pokladna EUR
17 795,15
Cash desk UAH / Pokladna UAH
18,65
Cash desk PLN / Pokladna PLN
197,49
Cash desk SEK / Pokladna SEK
154,35
Bank account / Bankovní účet
3 414 571,78
IV. Anglicky
IV. Jiná aktiva
Accruals and deferrals (Revenues)
Příjmy příštích období
-34 256,08
Accruals and deferrals (Expenses)
Náklady příštích období
19 023,00
Total
Celkem
3 568 316,09
III. Short term liabilities
III. Krátkodobé závazky
Accounts payable
Dodavatelé
Employees
Zaměstnanci
Social and Health insurance
Sociální a zdrav. pojištění
Other direct taxes
Ostatní přímé daně
Other liabilities
Jiné závazky
30 439,00
26 488,00
14 452,00
1 818,00
10 769,98
IV. Temporary liabilities
IV. Přechodné účty pasivní
Accruals and deferrals (Revenues)
Výnosy příštích období
3 234 858,22
Total
Celkem
3 318 825,20
E) All expenses in 2015 were related to the main activity of the public benefit non-profit organization
E) všechny výdaje za účetní období 2015 souvisely s hlavní činností o.p.s.
YES
ANO
44 A N N U A L R E P O R T / V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
interdiac contact information / Kontakt
Street Address / Adresa
Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost,
střední a východní Evropa, o.p.s, interdiac
Dukelská 264/5
737 01 Český Těšín
Czech Republic
Phone / Telefon
+420 558 764 341
E-mail
[email protected]
www.interdiac.eu
interdiac contact information / Kontakt
Street Address / Adresa
Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost,
střední a východní Evropa, o.p.s, interdiac
dukelská 264/5
737 01 Český Těšín
Czech Republic
Phone / Telefon
+420 558 764 341
E-mail
[email protected]
www.interdiac.eu
F oU Nd E R S
Z A K lA dA TE l É
P ART NER UNI VER SIT IES
P ART NERS KÉ UN IVERZIT Y
Evangelická teologická fakulta
Univerzita Karlova v Praze

Podobné dokumenty