Beze jména-6

Komentáře

Transkript

Beze jména-6
ZÁRUKA
Zaruþujeme, že znaþková zaĜízení Makita odpovídají platným zákonĤm a pĜedpisĤm toho kterého
státu. Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady, ke kterým došlo v dĤsledku normálního
opotĜebení, vinou pĜetČžování nebo pĜi nesprávném zacházení a nesprávné manipulaci
s výrobkem. Prosíme, abyste v pĜípadČ uplatĖování nárokĤ ze záruky zaslali nerozmontovaný
výrobek spolu se ZÁRUýNÍM LISTEM svému prodejci nebo do servisního stĜediska Makita.
PROHLÁŠENÍ O SHODċ
Akumulátorový
vrtací šroubovák
Podepsaný Yasuhiko Kanzaki, povČĜený spoleþností
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 Japonsko,
prohlašuje, že tento výrobek
(výrobní þíslo : výrobní série)
vyrobený spoleþností Makita Corporation v Japonsku
vyhovuje následujícím normám nebo normalizaþním dokumentĤm
EN50260, EN55014
podle smČrnic Council Directives 89/336/EEC a 98/37/EC
Návod k obsluze
PROHLÁŠENÍ O SHODċ
Podepsaný Yasuhiko Kanzaki, povČĜený spoleþností
Kao Lung Tamura Electronics Co., Ltd No. 4 Industry 1st Street, Ping Tung Industry
District Chiao Nan Li, Ping Tung City, Taiwan,
prohlašuje, že tento výrobek
(výrobní þíslo : výrobní série)
vyrobený spoleþností Kao Lung Tamura Electronics Co. na Taiwanu
vyhovuje následujícím normám nebo normalizaþním dokumentĤm
EN60335, EN55014, EN610000
podle smČrnic Council Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC.
Hluþnost a vibrace modelu 6260D 6270D 6280D
Typická hladina typu A akustického tlaku nepĜesahuje 70 dB (A).
Hladina hluþnosti mĤže pĜi práci pĜekroþit 85 dB (A).
– Použijte ochranné pomĤcky pro ochranu sluchu –
Typická stĜední geometrická hodnota zrychlení nepĜekraþuje hodnotu 2,5 m/s2.
Makita Corporation
Anjo, Aichi Japan
Made in Japan
6260D
6270D
6280D
6390D
2
11
–
–
Vrtání se nadmČrným tlakem na vrtací šroubovák neurychlí. Ve skuteþnosti mĤže tento
nadmČrný pĜítlak pouze vést k poškození špiþky vrtáku, ke snížení výkonnosti vrtacího
šroubováku a ke zkrácení životnosti jak nástroje, tak zaĜízení.
PĜi dovrtávání prĤchozího otvoru pĤsobí na vrtací šroubovák/vrták mimoĜádnČ nepĜíznivá síla.
Držte proto vrtací šroubovák pevnČ a poþínejte si opatrnČ, když se špiþka vrtáku zaþne
provrtávat z otvoru.
–
Zakousnutý vrták se dá jednoduše vytáhnout pĜepnutím reverzaþního pĜepínaþe na obrácený
chod. Vrtací šroubovák ovšem pĜitom mĤže dostat zpČtný ráz, pokud jej nedržíte pevnČ.
–
Malé obrobky vždy upnČte do svČráku nebo do podobného upínacího zaĜízení.
–
Pokud budete se šroubovákem pracovat nepĜetržitČ až do úplného vybití baterie, nechte pĜed
pokraþováním v práci s novou baterií šroubovák asi 15 minut vychladnout.
Symboly
Pro oznaþení ruþního elektrického náĜadí jsou použity následující symboly. Je nezbytné, abyste se
pĜed použitím náĜadí seznámili s jejich významem.
ÚDRŽBA
Použití pouze v interiéru
PĜerušení nabíjení (pĜíliš horké baterie)
PĜeþtČte si návod k použití
Vadné baterie
Dvojitá izolace
Baterie se nesmí zkratovat
PĜipraveno k nabíjení
Baterie jsou recyklovatelné
Probíhá nabíjení
Nevyhazujte baterie do odpadu
Nabíjení skonþeno
UPOZORNċNÍ
–
PĜed jakoukoliv prohlídkou nebo údržbou stroje se vždy pĜesvČdþte, zda je zaĜízení vypnuté
a baterie vyjmuta.
–
V zájmu zachování bezpeþnosti a spolehlivosti tohoto výrobku má opravy, údržbu nebo
seĜízení provádČt autorizované opraváĜské nebo tovární servisní stĜedisko.
VysvČtlivky k ilustracím
1.
2.
3.
4.
5.
6.7.
Tlaþítko
Akumulátorová baterie
SpoušĢ
PĜepínaþ chodu
Nižší rozsah otáþek
Vyšší rozsah otáþek
Páþka zmČny rozsahu
otáþek
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Dílky stupnice
Momentová objímka
Vrtací znaþka
Ukazatel
Pouzdro sklíþidla
Kroužek sklíþidla
Utáhnout
SPECIFIKACE
Model ...................................................6260D
Šroubovací výkon
– Ocel ................................................ 10 mm
– DĜevo ............................................. 21 mm
– Vrut ........................................ 5,1 mm × 38 mm
– Šroub .............................................. 6 mm
6270D
6280D
6390D
10 mm
24 mm
5,1 mm × 63 mm
6 mm
10 mm
24 mm
5,1 mm × 63 mm
6 mm
13 mm
36 mm
6 mm × 75 mm
6 mm
Otáþky bez zatížení (ot./min)
– Vyšší rozsah ............................... 0 až 1 200
– Nižší rozsah ..................................0 až 350
Celková délka .................................... 210 mm
ýistá hmotnost ....................................1,4 kg
Výstup ...................................... stejnosmČrný 9,6 V
Doba nabíjení .............................pĜibližnČ 1 hodina
0 až 1 200
0 až 350
210 mm
1,5 kg
stejnosmČrný 12 V
pĜibližnČ 1 hodina
0 až 1 200
0 až 350
210 mm
1,6 kg
stejnosmČrný 14,4 V
pĜibližnČ 1 hodina
0 až 1 200
0 až 350
220 mm
2,2 kg
stejnosmČrný 18 V
pĜibližnČ 1 hodina
S ohledem na pokraþující program výzkumu a vývoje se mohou zde uvedené specifikace zmČnit i bez oznámení
Poznámka: Specifikace se mohou mČnit podle státu, ve kterém se zaĜízení prodává.
10
3
UpozornČní na bezpeþnost pĜi práci
V zájmu vlastní bezpeþnosti se seznamte s pĜiloženými bezpeþnostními pĜedpisy.
PĜi nastavení toþivého momentu dle stupnice (od þísla 1 do þísla 16) proklouzne pĜi dosažení urþité
úrovnČ toþivého momentu spojka.
PĜi nastavení stupnice na symbol vrtáku k proklouznutí spojky nedojde.
BEZPEýNOSTNÍ POKYNY
Výstraha!
PĜi používání elektrických strojĤ je nezbytné dodržovat základní bezpeþnostní opatĜení, aby
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranČní osob, atd.
PĜed tím, než zaþnete pracovat s tímto strojem, pĜeþtČte si a dodržujte tyto pokyny.
K zajištČní bezpeþné práce:
1. Udržujte pracovištČ v þistotČ
NepoĜádek na pracovišti a na pracovních stolech mĤže zpĤsobit zranČní.
2. Zvažujte pracovní prostĜedí
Nevystavujte elektrické stroje pĤsobení vlivĤm deštČ. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých
a mokrých místech. ZajistČte, aby pracovní prostor byl dobĜe osvČtlen. Nepoužívejte elektrické
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.
3. ChraĖte se pĜed elektrickým úderem
ZabraĖte styku lidského tČla s uzemnČnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladniþkami).
PĜed provádČním zadané práce nejprve provećte zkušební zašroubování do daného materiálu
nebo do zkušebního kousku materiálu a podle toho stanovte, jaký utahovací toþivý moment je pro
danou aplikaci potĜebný.
POZNÁMKA:
Nikdy neuvádČjte vrtací šroubovák do þinnosti s nastavením regulaþního kroužku mezi þíslo 16
a symbol vrtáku na stupnici. Došlo by takto k poškození zaĜízení.
Práce se šroubovákem (obr. 7)
Nasaćte špiþku šroubovacího nástavce do hlavy šroubu a vyvoćte pĜítlak na šroubovák. SpusĢte
šroubovák a postupnČ zvyšujte jeho otáþky. PusĢte vypínaþ chodu, jakmile spojka pĜeskoþí.
POZNÁMKA
–
PĜesvČdþte se, zda vkládáte špiþku šroubovacího nástavce do hlavy šroubu rovnČ a zda rovnČ
dosedla, aby nedošlo k poškození hlavy šroubu a/nebo špiþky nástroje.
–
PĜi zašroubovávání vrutĤ pĜedvrtejte vodicí otvory, aby se zašroubování usnadnilo a nedošlo
k rozštípnutí obrobku. Viz následující tabulka.
4. Nedovolte dČtem pĜístup ke strojĤm
NepĜipusĢte, aby se cizí osoby a zejména dČti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací
šĖĤrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpeþné vzdálenosti od pracovního místa.
Jmenovitý prĥmčr vrutu (mm)
3,1
3,5
3,8
4,5
4,8
5,1
5,5
5,8
6,1
5. Skladování strojĤ
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných
místech mimo dosah dČtí.
6. Nevyvíjejte tlak na stroj
Stroj provede práci lépe a bezpeþnČji, bude-li se používat stanoveným zpĤsobem.
7. Používejte správný stroj
Nesnažte se používat malé stroje nebo pĜíslušenství k provádČní úkonĤ urþených pro výkonnČjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou urþeny na pĜíklad nepoužívejte kotouþovou pilu k Ĝezání vČtví nebo kmenĤ stromĤ.
8. SprávnČ se oblékejte
Neoblékejte si volný odČv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými
þástmi stroje. PĜi práci ve venkovním prostĜedí doporuþujeme používat pryžové rukavice
a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
9. Používejte ochranné brýle
PĜi Ĝezání v prašném prostĜedí používejte obliþejovou nebo protiprachovou masku.
10. PĜipojte zaĜízení na odstraĖování prachu
Jsou-li stroje opatĜeny zaĜízením na odstraĖování nebo shromažćování prachu, zabezpeþte,
aby byla pĜipojena a správnČ používána.
11. Nakládejte šetrnČ s pĜívodní šĖĤrou
NepĜenášejte stroj za pĜívodní šĖĤru nebo za ní netahejte pĜi vytahování ze zásuvky.
Nepoužívejte pĜívodní šĖĤru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
12. Zabezpeþte obrábČný kus
K držení obrábČného kusu používejte svorky nebo svČrák. Je to bezpeþnČjší než držet obrábČný kus v ruce a zároveĖ to umožĖuje používat obČ ruce k držení stroje.
13. PĜi práci se nepĜedklánČjte
Vždy si zajistČte pevnou pĤdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
14. VČnujte náležitou péþi údržbČ
K zajištČní lepší a bezpeþnČjší þinnosti udržujte pĜíslušenství stroje ostré a v þistém stavu.
4
–
Doporuÿovaný prĥmčr vodicího otvoru (mm)
2,0–2,2
2,2–2,5
2,6–2,8
2,9–3,2
3,1–3,4
3,3–3,6
3,7–3,9
4,0–4,2
4,2–4,4
Pokud budete se šroubovákem pracovat nepĜetržitČ až do úplného vybití baterie, nechte pĜed
pokraþováním v práci s novou baterií šroubovák asi 15 minut vychladnout.
Vrtací operace
Nejprve otoþte regulaþní kroužek do takové polohy, aby se ukazatel na tČle šroubováku shodoval
s polohou symbolu vrtáku. Pak pokraþujte podle následujících pokynĤ.
Vrtání do dĜeva
PĜi vrtání do dĜeva se nejlepší výsledky docílí s vrtáky do dĜeva, které jsou opatĜeny vodicím
šroubem. Toto vodítko usnadĖuje vrtání tím, že vtahuje vrták do obrobku.
Vrtání do kovu
Aby nedošlo ke sklouznutí vrtáku na zaþátku vrtání otvoru, naklepnČte do kovu stĜedící dĤlek
dĤlþíkem a kladivem v bodČ osy otvoru, který se má vrtat. Špiþku vrtáku pak nasaćte do dĤlku
a zaþnČte vrtat.
PĜi vrtání do kovĤ používejte chladící kapalinu. Výjimkou je litina nebo mosaz, kde se má provádČt
vrtání za sucha.
UPOZORNċNÍ:
9
Nasazení nebo vyjmutí šroubovacího nástavce nebo vrtáku (obr. 6)
DĤležité:
PĜed nasazováním nebo vyjímáním šroubovacího nástavce nebo vrtáku se vždy pĜesvČdþte,
zda je vrtací šroubovák vypnutý a zda je akumulátorová baterie vyjmutá.
PĜi rozevírání þelistí sklíþidla držte kroužek a otáþejte pouzdrem proti smČru chodu hodinových
ruþiþek. Vložte nástavec do sklíþidla jak to nejdále jde. Znovu držte pevnČ kroužek a otáþením
pouzdra ve smČru chodu hodinových ruþiþek utáhnČte sklíþidlo.
PĜi vyjímání nástavce držte kroužek a otáþejte pouzdrem proti smČru chodu hodinových ruþiþek.
Zapnutí – funkce vypínaþe chodu (obr. 2)
UPOZORNċNÍ:
PĜed vložením baterie do vrtacího šroubováku vždy zkontrolujte, zda vypínaþ chodu ĜádnČ
funguje a zda se po uvolnČní automaticky vrací do polohy „OFF“ – „VYPNUTO“.
Uvedení vrtacího šroubováku do þinnosti se provede jednoduše stisknutím vypínaþe. Otáþky
šroubováku se zvyšují pĜitlaþením na vypínaþ. Šroubovák se zastaví pĜi uvolnČní vypínaþe.
Funkce pĜepínaþe levého a pravého chodu (obr. 3)
UPOZORNċNÍ:
–
PĜed pracovním použitím akumulátorového vrtacího šroubováku vždy zkontrolujte smČr
otáþení vĜetena šroubováku.
–
Reverzaþní pĜepínaþ pĜepnČte na obrácený chod vĜetena až po jeho úplném zastavení.
Reverzace smČru otáþení pĜed úplným zastavením vĜetena by mohla vést k poškození
akumulátorového vrtacího šroubováku.
–
Pokud se strojem právČ nepracujete, vždy pĜepnČte reverzaþní vypínaþ pĜestavením páþky
pĜepínaþe chodu do neutrální polohy.
Tento akumulátorový vrtací šroubovák je vybavený reverzaþním pĜepínaþem, kterým lze mČnit
smČr otáþení vĜetena. StisknČte páþku reverzaþního pĜepínaþe ze strany A, aby se vĜeteno otáþelo
ve smČru chodu hodinových ruþiþek, nebo ze strany B, aby se vĜeteno otáþelo proti smČru chodu
hodinových ruþiþek. Je-li páþka reverzaþního pĜepínaþe nastavena do neutrální polohy, nedá se
vypínaþ chodu stisknout.
ZmČna otáþek (obr. 4)
Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ prohlížejte pĜívodní šĖĤry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vymČnit v autorizovaných servisních
stĜediscích. PravidelnČ prohlížejte prodlužovací šĖĤry a vymČĖte je, pokud jsou poškozeny.
Držadla strojĤ udržujte v suchém a þistém stavu bez zbytkĤ oleje a mazacích tukĤ.
15. Stroje odpojujte od zdroje napájení
V dobČ, kdy není stroj v provozu, dále pĜed provádČním servisu, jakož i pĜi výmČnČ pĜíslušenství (jako napĜ. vrtákĤ, Ĝezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.
16. OdstraĖte seĜizovací klíþe
ZvyknČte si na to, že pĜed spuštČním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seĜizovací pĜípravky
a klíþe odstranČny.
17. ZabraĖte nechtČnému spuštČní
NepĜenášejte stroj pĜipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. PĜesvČdþte se, zda
vypínaþ stroje, který se bude pĜipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).
18. Prodlužovací kabely pĜi venkovním užití
PĜi venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro
takový úþel urþeny a patĜiþnČ oznaþeny.
19. Bućte vždy ve stĜehu
Bućte si vždy vČdomi toho, co dČláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li
unaveni.
20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny
PĜed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny,
budou správnČ pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé þásti
navzájem správnČ nastaveny, zda nejsou nČkteré díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ĜádnČ opravit nebo vymČnit v autorizovaném servisním stĜedisku, pokud není stanoveno jinak
v „Návodu k obsluze“. Vadné spínaþe a pĜepínaþe nechejte opravit v autorizovaném servisním
stĜedisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínaþ správnČ nezapíná nebo nevypíná.
21. Výstraha
Použití jiného pĜíslušenství nebo pĜídavného zaĜízení než toho, které je doporuþeno v tomto
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, mĤže vyvolat riziko zranČní osob.
22. Nechejte stroj opravit odborníkem
Tento elektrický spotĜebiþ odpovídá ustanovením uvedených v pĜíslušných bezpeþnostních
pĜedpisech. Opravy elektrických spotĜebiþĤ smí provádČt pouze odborníci. Jinak by mohlo
vzniknout vážné nebezpeþí pro uživatele.
Chcete-li zmČnit otáþky, tak vrtací šroubovák nejprve vypnČte. Pak pĜesuĖte páþku pro zmČnu
rychlosti ke stranČ s oznaþením „II“ (vyšší rozsah otáþek) nebo ke stranČ s oznaþením „I“ (nižší
rozsah otáþek). PĜed uvedením šroubováku do chodu se pĜesvČdþte, zda je páþka nastavena do
správné polohy. PĜi své práci používejte správné otáþky.
UPOZORNċNÍ
–
Páþku zmČny otáþek pĜepnČte do správné polohy vždy až na doraz. Pokud byste uvedli
šroubovák do chodu a páþka by byla pĜestavena do polohy jen „napĤl“ mezi stranou „I“
a stranou „II“, mohlo by dojít k poškození zaĜízení.
–
ZmČnu otáþkového rozsahu pĜestavením páþky reverzaþního pĜepínaþe neprovádČjte, když je
šroubovák ještČ v chodu. Došlo by k poškození zaĜízení.
Nastavení utahovacího toþivého momentu (obr. 5)
Utahovací toþivý moment se dá nastavit v celkem 17 stupních otáþením regulaþního kroužku.
Nastavení se provádí tak, že se dílky na stupnici nastavují do polohy k ukazateli, který je na tČle
šroubováku. Utahovací moment je minimální pĜi nastavení þísla 1 do polohy k ukazateli, maximum
se docílí pĜi nastavení symbolu vrtáku do polohy k ukazateli.
8
5
baterie vychladne rychleji, když ji v takovém pĜípadČ vyjmete z nabíjeþky a necháte chladnout
volnČ na vzduchu.
NÁVOD K OBSLUZE
Nasazování nebo vyjímání baterie (obr. 1)
–
–
PĜed vkládáním nebo vyjímáním akumulátorové baterie tento akumulátorový vrtací šroubovák
vždy vypnČte.
–
PĜi vyjímání akumulátorové baterie vytáhnČte baterii tak, že stisknete tlaþítka na obou
stranách baterie a tahem baterii vytáhnete.
–
PĜi vkládání akumulátorové baterie do šroubováku umístČte jazýþek na baterii tak, aby byl
v ose s drážkou v plášti a zasuĖte baterii na své místo. Baterii vždy zasuĖte až zcela na
doraz, aby se pĜitom ozvalo slabé kliknutí. Pokud by se tak nestalo, mohla by baterie náhodou
vypadnout ze stroje a mohla by tak Vám nebo nČkomu jinému zpĤsobit úraz.
–
PĜi vkládání akumulátorové baterie nepoužívejte sílu. Pokud se zasunutí nedá snadno
provést, je nasazení zĜejmČ provádČno nesprávnČ.
Nabíjení
Platí pro DC1414
Jestliže kontrolka nabíjení bliká stĜídavČ zelenČ a þervenČ, vznikl problém a nabíjení není
možné. Svorky nabíjeþky nebo svorky akumulátorové baterie jsou zanesené prachem nebo je
baterie zcela vypotĜebovaná nebo poškozená.
Pomalé (udržovací) nabíjení
Jestliže ponecháte akumulátorovou baterii v nabíjeþce, abyste tak pĜedešli samovolnému vybíjení
po jejím úplném nabití, nabíjeþka se pĜepne do režimu tzv. „pomalého (udržovacího) nabíjení“
a bude udržovat baterii v pohotovém stavu a plnČ nabitou.
Dobré rady k udržení maximální životnosti baterie
1.
Nabíjejte akumulátorovou baterii ještČ pĜed jejím úplným vybitím. Vždy pĜerušte práci
se strojem a dejte baterie nabít, jestliže zaznamenáte pokles výkonu/síly stroje.
2.
Nikdy nenabíjejte zcela nabitou baterii. PĜebíjení baterie zkracuje její životnost.
3.
Nabíjení baterií provádČjte pĜi pokojové teplotČ od 10 °C do 40 °C. PĜed nabíjením nechte
horkou baterii vychladnout.
Vaše nová akumulátorová baterie není nabitá. PĜed použitím musíte proto baterii nabít. Použijte
k tomu nabíjeþku baterií Model DC1414 a baterii ĜádnČ nabijte.
PĜipojte zástrþku nabíjeþky ke správné zásuvce pĜívodní sítČ se stĜídavým napČtím. Po pĜipojení
zaþne blikat zelená kontrolka nabíjení. Vložte akumulátorovou baterii do nabíjeþky tak, aby svorky
plus a minus na kazetČ baterie byly na stejné stranČ jako jsou s nimi shodné znaþky na nabíjeþce.
Baterii zasuĖte zcela do otvoru tak, aby dosedla až na dno otvoru v nabíjeþce. Po vložení
akumulátorové baterie do nabíjeþky se barva kontrolky nabíjení zmČní ze zelené na þervenou
a zaþíná nabíjení. BČhem nabíjení zĤstává kontrolka trvale rozsvícená, nebliká. Jakmile je cyklus
nabíjení ukonþený, barva kontrolky nabíjení se zmČní z þervené na zelenou.
Doba nabíjení baterie je pĜibližnČ 1 hodinu.
Jestliže ponecháte akumulátorovou baterii v nabíjeþce i po skonþení nabíjecího cyklu, nabíjeþka se
pĜepne do režimu „pomalého (udržovacího) nabíjení“, který bude trvat pĜibližnČ 24 hodin. Po
skonþení nabíjení odpojte nabíjeþku od pĜívodní sítČ. PĜi zjišĢování potĜebné doby nabíjení se
orientujte podle následující tabulky.
Typ baterie
Kapacita (mAh)
Poÿet ÿlánkĥ
Doba nabíjení
9120
1300
8
pĜibližnČ 40 minut
9133
2200
8
pĜibližnČ 65 minut
1220
1300
10
pĜibližnČ 40 minut
1233
2200
10
pĜibližnČ 65 minut
1420
1300
12
pĜibližnČ 40 minut
1433
2200
12
pĜibližnČ 65 minut
UPOZORNċNÍ
6
–
Nabíjeþka baterií model DC1414 je urþená k nabíjení akumulátorových baterií Makita.
Nepoužívejte ji pro jiné úþely nebo k nabíjení baterií jiných výrobcĤ a znaþek.
–
Jestliže nabíjíte novou akumulátorovou baterii nebo baterii, která byla dlouhou dobu mimo
provoz, mĤže se stát, že se ji nepodaĜí zcela nabít. Je to normální stav a nepĜedstavuje to
žádný problém. Akumulátorovou baterii pak mĤžete znovu plnČ nabít po jejím nČkolikerém
kompletním vybití a opČtovném nabíjení.
–
Jestliže chcete nabít akumulátorovou baterii právČ vyjmutou z provozovaného nástroje nebo
baterii, která byla ponechána dlouhou na místČ vystaveném pĜímému sluneþnímu záĜení nebo
pĤsobení tepla z tepelného zdroje, mĤže kontrolka dobíjení blikat þervenČ. Jestliže se to
stane, nČjakou dobu poþkejte. Nabíjení zaþne, až baterie vychladne. Taková akumulátorová
7

Podobné dokumenty