Metodika AC - Základní škola a Mateřská škola Strakonice

Komentáře

Transkript

Metodika AC - Základní škola a Mateřská škola Strakonice
Vzdělávací program
AKTIVAČNÍ CENTRUM
a
instruktážní metodika pro lektory
PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu)
a kol. (tým multiplikátorů AC)
1. verze pro školní rok 2010/2011
Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení
prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol
Reg.č.: CZ.1.07/.1.2.00/14.0012
Vzdělávací program
AKTIVAČNÍ CENTRUM (AC)
a
instruktážní metodika pro lektory
PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC)
1 Obsah
2 Obecná část ............................................................................................................................. 4
2.1 Instituce AKTIVAČNÍ CENTRUM (AC) ..................................................................... 4
2.2.1
Časový harmonogram a frekvence kurzů ............................................................... 5
2.2.2
Dokumentace kurzů ................................................................................................ 5
2.2.3
Doporučený počet účastníků kurzů a jejich zařazování ........................................ 6
2.2.4
Doporučený počet pedagogických pracovníků kurzů ............................................ 6
2.2.5
Hodnocení účastníků kurzu .................................................................................... 6
2.2.6
Osvědčení o absolvování kurzu ............................................................................. 6
2.2.7
Ekonomické zajištění kurzů .................................................................................... 7
2.2.8
Hygiena a bezpečnost práce ................................................................................... 7
2.2.9
Rizika institutu AC a jejich eliminace ................................................................. 10
2.3
Cílová skupina uživatelů AC ...................................................................................... 11
3 Vzdělávací programy kurzů AC .......................................................................................... 13
3.1 Vhodné aktivity kurzů AC ........................................................................................... 13
3.2 Kurz A – Výtvarné a umělecké činnosti představuje především aktivity z oblasti
kreslení, malování, keramiky, tkaní, výroby oděvních a bytových doplňků, hudební
a dramatické výchovy. .......................................................................................................... 14
3.2.1 Výtvarná výchova ................................................................................................. 14
3.2.2
Hudebně pohybová výchova ................................................................................ 20
3.2.3
Dramatická výchova a literární umění ................................................................. 25
3.3 Kurz B – Obsluha multimediálních přístrojů, především počítačů, videí, mobilních
telefonů, navigačních systémů, digitálních fotoaparátů, audiovizuálních přístrojů a
interaktivních tabulí ............................................................................................................. 28
3.4 Kurz C – Základy přípravy pokrmů ............................................................................ 35
2
4 Metodika práce s účastníky kurzů ....................................................................................... 37
4.1 Obecné uplatnění prvků vhodných speciálně pedagogických metod práce ................ 37
4.2 Speciálně pedagogické metody práce v kurzu A ......................................................... 41
4.3 Speciálně pedagogické metody práce v kurzu B .......................................................... 42
4.4 Speciálně pedagogické metody práce v kurzu C .......................................................... 43
5 Materiálně technické vybavení kurzů AC ............................................................................ 44
5.1 Vhodné prostory pro realizaci kurzů ........................................................................... 44
5.2 Doporučené vybavení aktivit kurzu A pomůckami a materiálem ............................... 44
5.3 Doporučené vybavení aktivit kurzu B pomůckami ..................................................... 46
5.4 Doporučené vybavení aktivit kurzu C pomůckami ..................................................... 46
6 Příklady dobré praxe ............................................................................................................ 48
7 Fotodokumentace ................................................................................................................. 50
8 Přílohy .................................................................................................................................. 51
8.1 VZOR Přihláška do kurzu ........................................................................................... 52
8.2 VZOR Zápisní lístek do kurzu .................................................................................... 53
8.3 VZOR Souhlas s poskytnutím osobních údajů ............................................................ 55
8.4 VZOR Záznamové listy vzdělávacího kurzu ............................................................... 57
8.5 VZOR Záznam o účastnících vzdělávacího kurzu ...................................................... 58
8.6 VZOR Záznam o účasti ve vzdělávacím kurzu – účastníci ......................................... 59
8.7 VZOR Prezenční listina – lektoři u ............................................................................. 60
8.8 Záznam o úrazu ............................................................................................................ 61
8.9 Kniha úrazů .................................................................................................................. 63
8.10 VZORY Závěrečné osvědčení o absolvování kurzu ................................................... 65
9 Literatura a další zdroje informací ........................................................................................... 68
9.1 Literatura ....................................................................................................................... 68
9.2 Další zdroje informací .................................................................................................... 71
10
Seznam pilotních škol s AC včetně kontaktů .................................................................... 72
3
2 Obecná část
2.1 Instituce AKTIVAČNÍ CENTRUM (AC)
AC představuje školské účelové zařízení, které prostřednictvím vzdělávacích kurzů
nabízí možnost celoživotního učení dospělým občanům s těžším mentálním postižením.
Obsahová nabídka kurzů je přizpůsobena potřebám a schopnostem uživatelů. AC je
provozováno v základních školách speciálních po skončení vyučování. Využívány jsou
prostory a vybavení školy, lektory kurzů jsou převážně pedagogičtí pracovníci školy. Počítáno
je s aktivní účastí rodičů a dobrovolníků. Účastníci kurzů obdrží po jejich úspěšném
absolvování potvrzení o účasti. AC představuje cílenou příležitost pro osobnostní rozvoj
občanů s těžším mentálním postižením doplňující spektrum celoživotních vzdělávacích,
zájmových a kulturních aktivit intaktní populace.
Požadavek na AC jako formu celoživotního vzdělávání osob se závažným mentálním
postižením byl poprvé veřejně prezentován Vládním výborem pro zdravotně postižené
občany. V usnesení vlády ČR č. 605/2004 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům
se zdravotním postižením bylo resortu školství v čl. III./1 uloženo: „Ve vzdělávání dětí a žáků
s mentálním postižením půjde zejména o řešení otázky jejich dalšího vzdělávání, případně
spojeného s rekvalifikací m.j. formou zřizování aktivačních center naplňujících potřeby těch
občanů s těžkým mentálním postižením, pro něž nebude pracovní zařazení náplní jejich
života.“
Od této doby je postupně řešen záměr zřídit školská zařízení typu AC, zaměřená na
poskytování celoživotního vzdělávání mladistvým a dospělým se závažnými formami
mentálního postižení, kteří nemohou využívat jiné formy celoživotního vzdělání určené běžné
populaci. Záměrem AC je poskytovat další vzdělávání občanům s těžkým mentálním
postižením, kteří absolvovali: základní školu nebo základní školu praktickou v rámci
integrace, základní školu speciální nebo praktickou školu s jednoletou či dvouletou přípravou
a nenašli dosud uplatnění ani na trhu práce ani na chráněném pracovišti nebo tuto možnost
z různých důvodů ztratili.
Vzdělávací obsah AC vychází a volně navazuje na rámcové vzdělávací programy praktických
škol jednoleté i dvouleté, neboť se předpokládá, že většina účastníků kurzu AC budou
absolventi uvedených typů střední školy.
Nabízené aktivity AC směřují k všestrannému rozvoji účastníků kurzů: ke kultivaci jejich
osobnosti, k rozvíjení jejich komunikačních schopností jako předpokladu integrace a
k získávání vědomostí a praktických dovedností v různých oborech lidské činnosti, se
4
zaměřením na praktické uplatnění buď v pracovní, nebo zájmové činnosti.
Cílem AC je naplnění vzdělávacích a integračních potřeb mládeže s těžkým zdravotním
postižením, která nevyužívá celodenních služeb sociálních zařízení a není momentálně
schopná zaměstnání ani v chráněných dílnách. Pokud péči o tuto mládež zajišťují rodiče
pouze v domácím prostředí, může díky nečinnosti, osamocenosti a přemíře energie docházet
k psychickým poruchám, v některých případech až k agresivnímu chování, sebepoškozování a
jiným negativním projevům, které se často řeší podáváním tlumivých léků nebo pobyty
v psychiatrických zařízeních. Zvýšení kvality života, související s aktivním zapojením do
kurzů AC, povede k větší samostatnosti účastníků kurzu, a tím menší závislosti na pasivní
sociální podpoře a vysoké míře nákladných podpůrných služeb.
2.2.1 Časový harmonogram a frekvence kurzů
Přihlášení účastníci budou do vybraného kurzu AC docházet po dobu jednoho školního roku,
tzn. činnost AC po dobu 10 měsíců v daném kalendářním roce. Kurzy následujícího školního
roku mohou být pro pokračující účastníky obsahově rozšiřující.
Každý kurz je organizován jako dvouhodinový a je nabízen 1x týdně, tzn., že v AC probíhají
týdně 3 dvouhodinové kurzy.
Pro časově náročnější činnosti lze týdenní dotaci hodin slučovat až do 4hodinových bloků ve
14denním cyklu.
2.2.2 Dokumentace kurzů
K požadované dokumentaci každého kurzu patří:
- přihláška do kurzu a doklad o zápisu do kurzu,
- souhlas zákonného zástupce s účastí v kurzu,
- evidence docházky účastníků i lektorů,
- kniha nebo listy s průkaznými zápisy o realizovaných aktivitách,
- vnitřní řád AC, rozvrh vyučovacích hodin,
- personální a mzdová dokumentace, hospodářská a účetní evidence,
- hodnotící závěrečné dotazníky odpovídající schopnostem účastníků zadávané vždy v červnu,
- osvědčení o účasti v kurzu,
- kniha úrazů,
- zápis o školení BOZP.
Výše uvedená dokumentace může být vedena společně, např. formou Knihy denní činnosti
nebo Deníku výchovné skupiny SEVTu v listinné nebo elektronické podobě.
Forma uvedených dokumentů není stanovena, doporučuje se využít analogického systému
5
školy, při které bylo AC zřízeno.
Vybrané vzory tiskopisů k vedení dokumentace kurzů AC jsou uvedeny v kapitole č. 8.
2.2.3 Doporučený počet účastníků kurzů a jejich zařazování
Vzhledem k náročnosti práce s účastníky AC s těžšími formami zdravotního postižení je
doporučená kapacita jednoho kurzu maximálně 10 účastníků najednou. Vhodná je
koedukovaná skladba věkově přiměřené skupiny.
Nábor účastníků do jednotlivých kurzů AC se doporučuje např. formou setkávání absolventů
ve škole, regionálními sdělovacími prostředky, s využitím webových stránek školy apod.
2.2.4 Doporučený počet pedagogických pracovníků kurzů
Počet pedagogických pracovníků při realizaci jednoho kurzu je 5 dospělých osob (odborní
lektoři – multiplikátor s případnou pomocí asistentů pedagoga, osobních asistentů, studentů,
rodičů, dobrovolníků…). Za úroveň vzdělávání a bezpečnost účastníků odpovídají pověření
učitelé, odborní lektoři vyškolení pro práci v AC - multiplikátoři.
2.2.5. Hodnocení účastníků kurzů
Hlavní motivací pro účastníky AC je společenské setkávání ve známém a příjemném prostředí
škol a kontakty se sourodou skupinou svých vrstevníků. Motivací je též možnost
organizovaného celoživotního vzdělávání, které si uvedená klientela nemůže vzhledem
k svému postižení sama zajistit. Některé z účastníků může také motivovat možnost budoucího
uplatnění v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti.
Výsledky činnosti a postoje motivovaných účastníků jsou průběžně hodnoceny slovním
hodnocením případně pomocí symbolů s akcentem na pochvalu a povzbuzení. Účastníci jsou
vedeni k sebehodnocení (autoevaluaci), pro které je týmově vytvořena hodnotící škála či
vhodný způsob pravidelné prezentace.
2.2.6 Osvědčení o absolvování kurzu
Po ukončení kurzu obdrží účastník certifikát s příslušným textem o absolvování daného kurzu
s datem vydání a podpisem ředitele školy s AC. Certifikát účastník získá po absolvování
alespoň ½ časové dotace kurzu.
Osvědčení se doporučuje předat slavnostně se společenským zřetelem.
Vzory závěrečných osvědčení pro jednotlivé kurzy jsou uvedeny v kapitole 8.10.
6
2.2.7 Ekonomické zajištění kurzů
Pilotní kurzy AC byly realizovány formou projektů ekonomicky pokrytých z prostředků ESF.
Udržitelnost po ukončení projektů předpokládá jejich pokračování v omezené míře vzhledem
k možnostem školy. Systém kurzů nabízených v AC se předpokládá realizovat v rámci
možnosti dané § 135 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, tzn. formou
doplňkové činnosti školy (citace § 135 odst. 1: Školská právnická osoba může vedle své
hlavní činnosti vykonávat doplňkovou činnost). Nezbytná bude spoluúčast účastníků formou
poplatku za úhradu materiálu pro dané aktivity (především pro náročné vybavení výtvarných
činností a potravin na vaření) a honorářů pro lektory.
Záměrem MŠMT je zajistit provoz kurzů AC v trvalé podobě formou nově vytvořeného typu
školského zařízení, legislativně ustanoveného ve školském zákoně a v doprovodné prováděcí
vyhlášce, včetně stanovení normativu na jednoho žáka.
2.2.8 Hygiena a bezpečnost práce
Obecná ustanovení
Občanský zákoník, text 40/1964 Sb., v platném znění, řeší problematiku BOZP v § 420 odst.
1 až 3 a § 422 odst. 1 až 3.
Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) řeší v ČR několik právních předpisů.
Zákoník práce, text 262/2006 Sb., ve svém § 391 odst. 1 až 5 řeší problematiku BOZP ve
školách.
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, řeší BOZP ve školách a školských
zařízeních v § 29 odst. 1 až 3.
Tato výše uvedená ustanovení a postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je
nezbytné v plné míře aplikovat i při činnostech účastníků kurzů AC.
Předcházení rizikům
Multiplikátoři AC zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví účastníků kurzů AC při všech
provozovaných činnostech.
K zabezpečení tohoto úkolu AC přijímá, na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování
rizik spojených s činnostmi a prostředím, opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních
opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení účastníků při jednotlivých činnostech,
přesunech a při účasti na realizovaných akcích. Zároveň přihlíží k věku účastníků, jejich
schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
Všichni účastníci jsou prokazatelně seznámeni se zásadami hygieny a BOZP. Dokladem o
provedeném poučení je záznam v dokumentaci AC. Účastníky, kteří nebyli v době poučení
přítomni, je třeba prokazatelně poučit v nejbližším vhodném termínu.
Účastníci jsou zaměstnáváni pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a
rozumovému rozvoji a je jim při práci poskytována zvýšená péče, dozor a neustálý dohled.
7
Povinnosti účastníků
Účastníci AC jsou povinni v oblasti BOZP dodržovat vnitřní řády, předpisy a pokyny lektorů
AC k ochraně zdraví a bezpečnosti.
Lektoři AC musí být průběžně seznamováni o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích účastníka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání v kurzu AC.
Účastníci okamžitě oznamují příslušnému lektorovi změny zdravotního stavu, ke kterým
dojde v průběhu vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv
na zapojení účastníka do prováděných činností.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Osobní ochranné pracovní prostředky účastníci kurzů AC používají podle instrukcí a za
dohledu lektorů, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví.
První pomoc a ošetření
Ředitel AC zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a
lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.
Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného účastníka, případně dalších okolností,
zajistí lektoři AC jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět do AC nebo domů.
Doprovodem může být pouze zletilá osoba, poučená a plně způsobilá k právním úkonům.
O události a provedených opatřeních jsou neprodleně informováni zákonní zástupci účastníka.
Dohled nad účastníky
Lektoři AC jsou povinni vykonávat nad účastníky neustálý dohled. Podle rozhodnutí ředitele
školy mohou dohled konat vedle lektorů AC i jiné osoby, které jsou zletilé, poučené a plně
způsobilé k právním úkonům.
Při činnostech se účastníci řídí pokyny lektorů. Ti zajistí, aby účastníci kurzů nastupovali
k činnostem v kurzech ve vhodném oblečení a obutí, s odloženými ozdobnými a jinými pro
činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty. Jedná se především o náramky, hodinky,
náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky, talismany aj. Účastníci tyto
předměty odkládají na určená zabezpečená místa.
Úrazy účastníků AC
Úrazem účastníků je úraz, který se stal při činnosti v kurzu AC. Úrazem účastníků není úraz,
který se jim stane na cestě do AC a zpět.
Evidence úrazů účastníků
Lektoři AC, jimž byl úraz účastníka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně
odstraněny příčiny úrazu. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů AC.
Účastníky kurzů AC je vhodné pojistit. V etapě pilotního ověřování prostřednictvím projektu,
následně u vybrané zdravotní pojišťovny. Případný úraz se hlásí vedení projektu, zdravotní
pojišťovně a zákonnému zástupci účastníka kurzu AC. V případě, že účastníky nelze pojistit,
8
doporučuje se tato skutečnost sdělit zákonným zástupcům s tím, že v případě úrazu
organizace nezodpovídá za úraz, který mohou řešit z vlastní pojistky.
Pokud by byl případný úraz zaviněn nedodržením bezpečnostních předpisů ze strany
organizace, zjišťuje se, kdo za škodu zodpovídá. V prokázaném případě, že nikdo škodu
nezavinil, se úraz nevypořádává.
Odpovědnost za škodu při úrazech účastníků
AC odpovídá za škodu, která vznikla účastníkům v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady
škody projedná škola se zákonnými zástupci účastníka nebo se zletilým účastníkem.
Obecné zásady BOZP
Ve všech institucích včetně AC musí být dodržovány obecné předpisy k zajištění BOZP a
hygienické předpisy. Všichni účastníci i lektoři kurzů AC dodržují a řídí se řády a předpisy
pracoviště, kde činnost probíhá. Účastníci jsou po celou dobu činnosti pod dohledem lektora.
Používají vhodný pracovní oděv a obuv a mají vybavení podle druhu vykonávané činnosti na
základě pokynů lektora, který dodržování tohoto požadavku průběžně kontroluje. Pracoviště
účastníků kurzů AC a jeho vybavení musí být v nezávadném stavu a musí odpovídat
požadavkům předpisů k zajištění BOZP.
BOZP v dílně (šicí, keramické, tkalcovské, výtvarné)
V dílně má každý účastník své předem určené pracovní místo, případně nástroje a nářadí.
Účastník udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů lektora, dodržuje přesně
naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými nástroji a to předepsaným
způsobem. Účastník z dílny neodnáší žádný materiál nebo nástroje. Po skončení práce
účastníci uklidí své pracoviště.
S elektrickými spotřebiči účastníci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem lektora, a to
pouze s některými druhy za podle pokynů lektora.
Účastníci se chovají a pracují tak, aby svojí činností neohrozili zdraví své ani nikoho jiného.
Na každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo majetek školy,
upozorní vyučujícího.
BOZP v počítačové učebně
Účastník pracuje u počítače podle pokynů lektora, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi
pouze způsobem, se kterým byl seznámen lektorem v rámci kurzu. V učebně účastníci nejedí
a nepijí, aby nepoškodili nákladné vybavení počítačové učebny. Pro zajištění pitného a
stravovacího režimu účastníků kurzů AC bude vyhrazeno odpovídající místo.
Účastníci nepracují na řídícím počítači, nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu
zdroji, počítačové síti a k periferiím. Účastníci nepřinášejí do učebny vlastní programy a
nesnaží se je používat. Jakýkoli problém na počítači ohlásí účastníci lektorovi.
BOZP v kuchyňce
Účastníci jsou při vaření vybaveni zástěrami a vhodnou, pokud možno protiskluzovou obuví,
9
používají další předepsané OOPP podle pokynů lektora.
Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují účastníci pouze pod vedením a
za dohledu lektora. Čištění provádějí pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče chrání
před vlhkostí a vodou.
Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládají pouze na určená místa. Poškozené vybavení je
vyřazeno z provozu. Cesty a průchody kolem sporáků a vařičů musí být neustále volné.
Zásadní poučení účastníků kurzu se týká práce s nožem. S noži se nesmí pracovat proti sobě,
ani proti osobám v blízkosti, podávají se střenkou napřed, nezabodávají se do prkének a
podložek.
Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice. Používané náčiní musí
být ostré, s pevnými nepoškozenými rukojeťmi. Rozlitou mastnotu je nutno okamžitě
odstranit teplou vodou a odmašťovacími přípravky. Připravená jídla se ihned spotřebují.
2.2.9 Rizika institutu AC a jejich eliminace
a/ Rizikem činnosti AC může být ukončení nebo přerušení docházky účastníků, tzn. nižší
návštěvnost v kurzech, vzhledem k tíži zdravotního postižení účastníků, kteří bývají častěji
nemocní a absolvují dlouhodobější lázeňské a rekonvalescenční pobyty mimo své bydliště.
Opatření k eliminaci tohoto rizika představuje možnost v případě uvolněného místa nabídnout
účast v kurzech dalším účastníkům se stejným nebo podobným zdravotním postižením,
případně zdravotním oslabením. Pro tento účel se doporučuje vést seznam nepřijatých
účastníků, potenciálních náhradníků. Pro účastníky, kteří se po zdůvodněné absenci vrátí zpět
do kurzů, bude upraven obsah jejich vzdělávacího programu (možnost individuálního
vzdělávacího plánu – viz § 18 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění), případně
umožněno kurz opakovat.
b/ Riziko představuje i nemocnost lektorského týmu nebo nepřítomnost lektora z jiných
závažných důvodů.
Uvedené riziko bude eliminováno zajištěním alternativního lektora pro všechny kurzy, který
se bude podílet na činnosti AC a v době konání kurzů bude v pohotovosti pro případ zástupu;
kurzy budou zajištěny souběžným působením pedagogických pracovníků, tzn. v případě
nepřítomnosti některého z nich přebere zodpovědnost přítomný pedagogický pracovník.
c/ Riziko též představuje ekonomická situace po skončení projektu při nenaplnění bodu 2.2.7.
Předpokládaným řešením je začlenění AC do vzdělávacího systému ČR. Vzhledem k nízkému
počtu uživatelů, kteří nemají na rozdíl od majoritní populace žádné další možnosti vzdělávání
ani ambice celoživotního učení, představují AC pro společnost ekonomicky únosnou zátěž.
10
2.3 Cílová skupina uživatelů AC
AC je určeno převážně pro skupinu mládeže se závažnými formami zdravotního postižení,
která se dosud nemohla po ukončení povinné školní docházky a případném absolvování
vhodného oboru středního vzdělávání (především v praktické škole s jednoletou nebo
dvouletou přípravou) systematicky vzdělávat v rámci trendu celoživotního učení analogicky
majoritní společnosti. Další zájemce lze předpokládat z řad žáků vyšších ročníků školy a ze
skupiny dospělých občanů s těžším mentálním postižením, kteří již přesáhli věk 26 let.
Vzdělávání této skupiny mládeže je velmi náročné, pedagogicky, lidsky, organizačně i
z hlediska ekonomických nákladů. Tato mládež však tvoří jen nepatrný zlomek populace a
plně si zaslouží, aby jí byla věnována odpovídající pozornost. Celoživotním vzděláváním
získají zdravotně postižení potřebnou sebedůvěru, vyrovnanost, zlepší se jejich schopnost
komunikace s okolím. Současně získají prostor jejich rodiče, kteří svým zdravotně
postiženým dětem věnují většinu volného času po celý svůj život. Realizací AC dojde
k postupné sociální integraci postižených osob do života společnosti.
Cílovou skupinu uživatelů AC tvoří žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a
souběžným postižením více vadami (smyslová a tělesná postižení, autismus). Jedná se o
zřetelné vývojové opoždění v dětství, pravidelným systematickým vzděláváním se však mnozí
dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti. Dospělí budou vždy potřebovat
různý stupeň podpory při práci a při činnostech ve společnosti. Jedná se o skupinu účastníků,
kteří vyžadují specifické programy celoživotního vzdělávání s nejvyšší mírou podpory.
Pro potřebu tohoto materiálu byl zvolen termín „účastník kurzu“, odlišující frekventanty
typu žák, student nebo klient.
Hlavní potřebou mládeže s mentálním postižením je udržení úrovně dosaženého vzdělání
z období povinné školní docházky, případně ze vzdělávání v jednoleté či dvouleté praktické
škole, a její další rozvoj z hlediska kvality života a možného chráněného pracovního
uplatnění. Vzhledem ke skutečnosti, že školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění,
umožňuje plnit povinnou školní docházku uvedené skupině až do 26 let věku, počítají i AC
s účastníky této věkové hranice.
Za další nepřímé uživatele AC lze považovat zájemce o krátkodobé pobyty, pracovníky škol a
školských zařízení (učitele, vychovatele, asistenty pedagoga), rodiče a sourozence účastníků
AC, osobní asistenty, studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, především
s pedagogickým, zdravotnickým a sociálně právním zaměřením vykonávající na školách s AC
praxi.
Účastníci AC budou zapojeni do odborně organizovaných činností, které jsou vzhledem
k postižení pro tuto skupinu běžně nedostupné. Jedná se o praktické činnosti, které významně
11
zkvalitní samostatnější život těžce zdravotně postižených. Konkrétní zapojení se týká činností
s uměleckým zaměřením, které jsou jim velmi blízké. Naučí se obsluhovat moderní přístroje
denní potřeby, které jim usnadní především komunikaci. Zlepší se jejich dovednosti
v preferované oblasti přípravy pokrmů.
12
3 Vzdělávací programy kurzů AC
3.1 Vhodné aktivity kurzů AC
Vhodné aktivity pro účastníky kurzů vycházejí z dlouholetých zkušeností „Večerní školy“,
organizované pro osoby s mentálním postižením Psychopedickou společností. První kurzy
byly realizovány již v roce 1991. Původně se jednalo o jednoroční kurz, který byl koncipován
jako doplňkový vzdělávací kurz pro mládež starší 18 let, která již ukončila své vzdělávání ve
školském systému, popřípadě i pro zájemce, kteří byli ze systému vzdělávání vyloučeni.
Horní věková hranice nebyla omezena. Postupem doby byla vytvořena a rozšířena různorodá
obsahová nabídka kurzů, ze kterých si každý zájemce mohl zvolit kurz podle vlastního
uvážení, možností a zájmů. Již v té době byla vyslovena myšlenka tzv. „Vzdělávacího
střediska“ jako stále instituce, která by zajišťovala výuku dospělých občanů s mentálním
postižením formou vzdělávacích kurzů.
Pro inspiraci je uvedena nabídka kurzů, které byly v projektu Psychopedické společnosti
v průběhu deseti let ověřeny a které by mohly být inspirativní jako případné rozšíření
budoucích aktivit v kurzech AC:
1. Počítání, čtení, psaní – vždy se hodí, pane, paní
2. Cvičení ve vodě i na suchu,
3. Cvičení nemusí být mučení
4. Technické práce
5. Škola praktického vyučování
6. Svět kolem nás a orientace v něm
7. Vycházky Prahou
8. Lidová řemesla.
Určující a hlavní podmínkou pro kvalitní vzdělávání v kurzech je skutečnost, že musíme
vnímat účastníky jako rovnocenné partnery s jejich vlastními přáními, potřebami a názory.
Aktivity v kurzech by měly podporovat zejména:
- rozvíjení komunikace a dorozumívání
- získávání emancipace
- rozšiřování všeobecného vzdělávání
- snahy porozumět sobě, světu, společnosti
- umění jednat a schopnost vypořádat se se situacemi běžného života
- rozvíjení estetického vnímání
- rozvíjení tvůrčích schopností
- rozvíjení dovedností souvisejících se zvládáním technických požadavků doby.
13
3.2 Kurz A – Výtvarné a umělecké činnosti představuje především aktivity
z oblasti kreslení, malování, keramiky, tkaní, výroby oděvních a bytových
doplňků, hudební a dramatické výchovy.
Oblast výtvarných a uměleckých činností umožňuje účastníkům jiné než racionální
poznávání světa a poskytuje příležitost k seberealizaci a uvolnění napětí. Účastníci se
seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky a s jazykem
výtvarného, hudebního, dramatického a literárního umění. V tvořivých činnostech jsou
rozvíjeny schopnosti neverbálního vyjadřování. Uvedené činnosti mají významný
rehabilitační a relaxační charakter.
Kurz zahrnuje tyto tři vzdělávací okruhy:
- výtvarnou výchovu
- hudebně pohybovou výchovu
- dramatickou výchovu a literární umění.
3.2.1 Výtvarná výchova
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. Tvořivý přístup
v rámci s nimi vychází především z porovnávání dosavadních i nově získaných zkušeností
účastníků. Umožňuje jim uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná
výchova je postavena na tvůrčích činnostech. Tyto činnosti dávají možnost rozvíjet a
uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Tvořivé
činnosti směřují k výchově citlivého a vnímavého člověka a ovlivňují životní postoje
účastníků, jejich vztahy k ostatním lidem i prostředí. Významným úkolem výtvarné
výchovy je i rozvoj a udržení stavu jemné motoriky.
14
Výtvarná výchova
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Učivo
(činnost)
umět používat na elementární
úrovni prostředky a postupy
znát základní barvy,
pojmenování barev
vnímat základní vztahy mezi
barvami (barevné kontrasty)
a tvary
poznat kouzlo míchání barev
rozvoj vnímání nabízené barevné
plochy
používání prstových barev
roztírání barvy malířským
válečkem, houbičkou,
kartáčem, hadrem
míchání dvou a více barev –
vznik nové barvy
výtvarné stojany a speciální
stojany pro nájezd vozíku
prstové barvy, houbičky,
kartáčky, malířský váleček,
barvy, malířské palety
uplatňovat vlastní fantazii a
představivost
rozlišení obrázků, vyjádření
mimikou
obrázky
být kreativní při kombinaci
technik
rozvíjet manuální zručnost
rozvíjet estetické cítění
rozvíjet schopnost koncentrace
na prováděnou činnost
malování na vlastní tělo a
vlastním tělem
kresba pastelkou, voskovým
pastelem, tužkou, uhlem
využití plasticky tvarovaného
papíru pro jiné vnímání
povrchu
trhání listů papíru
otiskování tiskátek, mačkaného
papíru
použití mačkaného papíru
různé druhy látek a jejich
mačkání a hlazení
úchopy předmětů a jejich
pouštění do misky
barvy na tělo
zvládnout správný úchop
kresebného materiálu
zvládnout nácvik správného
úchopu štětce
vytvořit špetku
vytvořit klešťový úchop
přebírání a rozdělování kostek a
jiných předmětů
navlékání korálků s velkým
otvorem
přebírání přírodnin, těstovin a
kamínků na tácku,
čmárání a hraní si
v pískovnici
15
Pomůcky
čtvrtky, archy papíru, měkký
papír
kresebný materiál s vhodným
úchopem pro dané postižení
různé druhy barev, barvy na
sklo, tužky, pastely, křídy
různé štětce (speciální štětce
s kulovitým a
s trojúhelníkovým úchopem,
speciální štětec ve tvaru
bambulky a pevným
ukotvením v dlani)
kelímky na vodu, podložky
lepidlo, klovatina
obrázky, kostky, hračky
misky
CD přehrávač
zástěry, hadříky, podložky
válečky, houbičky, tiskátka
korálky, drobné předměty
luštěniny, těstoviny, drobné
přírodniny
pískový stůl
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Učivo
(činnost)
používat celou paži, loket i
zápěstí
roztírat celou dlaní, prsty
vnímat hmatem předměty a
hračky, rozvíjet spolupráci
očí a ruky
vždy dbát na bezpečnost a
hygienu
umět dokončit práci, být
trpělivý
vstřebat posloupnost tvoření,
nejkrásnější výrobky
uchovávat pro výstavu,
vybírat, hodnotit
budovat sebevědomí a radost
z dokončené práce
poznat výtvarné činnosti –
umělecká řemesla
zpracování modelovací hmoty
oběma rukama
trhání modelovací hmoty
tvoření válečků z modelovací
hmoty
druhy plastelíny, keramická
hlína
lepení připravených tvarů,
malování na sklo a porcelán
podle šablon, za tepla i za
studena
batika – zdobení triček
výroba tapisérie
pokusit se o výtvarné
vyjádření sledovaného
příběhu, písně
ústřižky látek, textilní metráž,
kanava, vlna, háček
skelněné a porcelánové
předměty, pečící trouba
trička, textilie, barvy na textil,
sporák, vařečka, ocet,
voda
návštěvy výstav
kulturní přehledy, informační
plakáty
vlastní práce účastníků,
nástěnky
rozšířit všeobecný kulturní
přehled
prezentace vlastních děl
účastníků - výstavky
Pomůcky
Keramika
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
dodržovat základní bezpečnostní a
hygienické normy při práci
v keramické dílně
připravit si potřebné ochranné
pomůcky
zvládnout jednoduché úklidové
práce v dílně
orientovat se v používaných
odborných názvech při
modelování
používat vhodné nástroje a
pomůcky
Učivo
(činnost)
základní hygienické a
bezpečnostní normy
osobní ochranné pomůcky
při modelování
čistota na pracovišti, úklid
pomůcek
odborná terminologie
nástroje a pomůcky
k modelování
vlastnosti hlíny
zpracování hlíny hnětením,
základní techniky
16
Pomůcky
pracovní zástěry
smetáček, lopatka,
kbelík,čisticí
prostředky
viz seznam pomůcek
keramická hlína,
podložky
misky se šlikrem
keramická hlína,
podložky, misky se
likrem
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Učivo
(činnost)
Pomůcky
seznámit se s vlastnostmi hlíny
osvojit si základní techniky
zpracování hlíny a techniky
modelování
zvládnout pracovní postup při
tvorbě hroudy
zvládnout pracovní postup při
vymačkávání misky z hroudy
vytvářet technikou válení
stejnoměrné válečky, stáčet je
do kruhového tvaru a slepovat
šlikrem
zvládnout postup při vytváření
kuliček, kladení kuliček na
kruhové dno a jejich spojování
pomocí válečku vytvářet hliněný
plát a vyřezávat s pomocí šablon
nebo vykrajovátek tvary
potřebné velikosti
z vyváleného hliněného plátu
spojovat vyřezané díly šlikrem
do prostorového tvaru
zvládnout jednoduché techniky
dekorování nevypálené
keramiky
seznámit se s technikami
dekorování vypáleného střepu
zvládnout postup při modelování
pomocí sádrové formy
manipulovat s hrnčířským kruhem
zpracovat hliněnou hroudu, uložit ji
na kruh a vycentrovat ji
vyhloubit do vycentrované koule
jamku, tvarovat prsty
jednoduchou misku
zvládnout techniku obtáčení misky a
jejího zdobení
kombinovat osvojené techniky
modelování
modelování
zpracování hlíny do hroudy
vymačkávání tvaru misky
prostorové modely tvořené
z válečků
modelování užitkových
předmětů z kuliček –
misky, košíky, vázy
modelování z plátu – drobné
tvary vykrojené
formičkami
trojrozměrné předměty
z plátu – tužkovníky,
květináče
dekorování rytím, otiskem,
nalepováním, malba
engobami
základy glazování
odlévání výrobku do
sádrové formy
zapínání a vypínání kruhu,
základní části kruhu,
roztočení kruhu
centrování zpracované
hliněné hroudy
vytáčení jednoduché misky
finální úprava misky
(obtáčení, zdobení
vybranou technikou)
volná tvorba
keramická hlína,
podložky, misky se
šlikrem, válečky,
vykrajovátka
keramická hlína,
podložky, misky se
šlikrem, nože, šablony
keramická hlína,
podložky, misky se
šlikrem, nože, šablony
hrnčířská rydla, razítka,
engoby, štětce, misky
glazury, misky, štětce
licí břečka, sádrové formy
keramická hlína
keramická hlína
keramická hlína
kovová očka, kovová
struna
keramická hlína
17
Tkaní
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Učivo
(činnost)
Pomůcky
znát druhy textilních materiálů,
se kterými bude pracovat –
bavlnu, len a vlnu
znát základní pomůcky a nástroje
pro tkaní
s pomocí umět připravit rám na
tkaní
znát předtkalcovské techniky –
hřebenový stávek
zvládat tkaní na hřebenovém
stávku
znát různé techniky tkaní –
plátnová vazba
zhotovit jednoduchý výrobek
plátnové vazby na
připraveném rámu
umět popsat tkalcovský stav
zvládat tkalcovský uzel
zvládat tkaní na stavu plátnovou
vazbou
zvládat tkaní na stavu plátnovou
technikou s použitím
barvených ořezů a vlny
různých barev
tkát na stavu plátnovou
technikou, kombinací
různých barev a materiálů
tkát na rámu, vetkávat korálky,
válečky
umět batikovat a tkát na stavu
s využitím batikování
umět odbarvovat savováním a
tkát na stavu s využitím
savování
umět sešívat tkané výrobky na
šicím stroji
tkát na čtyřlistovém
(čtyřpedálovém) stavu
základní druhy textilních
materiálů
pomůcky a nástroje pro tkaní
předtkalcovské techniky
vazba tkaniny
tkalcovský stav
tkaní na tkalcovském stavu
barvení
tkaní na stavu plátnovou
technikou
základy tkaní na rámu –
vetkávání korálků a válečků
batikování
odbarvování
sešívání na šicím stroji
tkaní na čtyřlistovém stavu
ukázky druhů materiálů pro tkaní
rám, osnovní nitě, nůžky, karton
hřebenový stávek, osnovní nitě,
tkací materiál, nůžky,
vidlička
rám, tkalcovský stav, základní
materiál na tkaní
obrázky různých druhů
tkalcovských stavů,
provázky dvou barev na
tkalcovský uzel
tkalcovský stav, ukázky výrobků
tkalcovský stav, barvené ořezy,
vlny různých barev, umělá
barviva, hrnec, vařecha,
provázky
tkalcovský stav, zbytky látek,
různé ořezy, barevné vlny,
nůžky, tkací jehla, karton,
nákres tkalcovského stavu
speciální tkalcovský rám,
bavlnka (upínací nit), příze,
vyšívací jehly, korálky
různých tvarů
ukázky batiky, hrnec, barvy
Iberie, ocet, nůžky
Savo Perex, mísa, barvené tkané
výrobky, rozprašovač,
tlaková pumpy na hedvábí
šicí stroj, hotový výrobek, jehly,
nitě, nůžky
čtyřlistový stav, tkací jehly, vlna,
karton (šíře 8 – 10 cm),
ukázky různých vazeb
18
Výroba oděvních a bytových doplňků
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Učivo
(činnost)
dodržovat základní bezpečnostní
a hygienické normy při šití
zvládnout jednoduché úklidové
práce v pracovně
orientovat se v používaných
názvech při výrobě doplňků
používat vhodné nástroje a
pomůcky při šití
rozlišit jednotlivé techniky
výroby oděvních a bytových
doplňků
zvládnout přípravné činnosti při
práci s textilem, vlnou,
provázky
odměřovat a navlékat nitě do
jehly
pracovat s jehlou
sešít látky předním a zadním
stehen
technikou ručního šití zhotovit
jednoduchý bytový doplněk
užívat základní stehy pro
vyšívání
vybranou technikou pro vyšívání
zhotovit jednoduchý bytový
doplněk
osvojit si základy pletení
s jehlicemi
osvojenou technikou pletení
zhotovit jednoduchý výrobek
zvládnout základní postup práce
při háčkování
uháčkovat jednoduchý oděvní
nebo bytový doplněk
zvládnout pracovní postup při
drobných opravách oděvů
základní hygienické a
bezpečnostní normy
v pracovně šití
čistota na pracovišti, úklid
pomůcek
názvosloví
nástroje a pomůcky k šití
techniky práce s textilem a vlnou
– šití, vyšívání, pletení,
háčkování
proplétání provázků, vlny,
splétání vlny
navlékání nitě do jehly
základy šití- přední a zadní steh
sešívání látky předním, zadním
stehem
výroba jehelníčku – sešívání
zadním stehem
vzorníček základních stehů pro
vyšívání – plný steh,
křížkový...
vyšívání jednoduchého ubrousku,
prostírání
základy pletení – nahazování,
hladce, obrace, okrajová oka,
přidávání, ubírání
jednoduché pletené návrhy a
výrobky
háčkování – řetízek, krátký,
dlouhý sloupek
jednoduchý háčkovaný výrobek
drobné opravy oděvů – přišívání
knoflíků, poutka
19
Pomůcky
úklidové pomůcky
ukázky jednotlivých pomůcek
ukázky výrobků
jehly
špendlíky
jehlice
háčky
vyšívací kruhy
knoflíky
poutka
patentky
různé druhy látek
molitan
vyšívací bavlnky
příze
vlna
provázky
3.2.2. Hudebně pohybová výchova
Hudebně pohybová výchova poskytuje účastníkům možnost uspokojovat přirozenou
potřebu setkávat se s hudbou. Hudebně pohybová výchova rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti,
přispívá ke kultivaci osobnosti účastníka, naplňuje přirozenou potřebu rozvíjet se.
Podporuje u účastníků rozvoj individuálních hudebních dovedností – sluchových,
rytmických, pěveckých, instrumentálních, poslechových a pohybových.
Cílem hudebně pohybových činností je převést účastníka z etapy spontánních vztahů
k hudbě do etapy uvědomělého vstupu do světa hudby, rozvíjet jeho hudebnost a
pohybovou kulturu.
Hudební výchova
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Učivo
(činnost)
Dechová, artikulační, sluchová,
hlasová a intonační cvičení
správně a hospodárně dýchat a
správné držení těla při dýchání,
snažit se zřetelně
pravidelné dýchání
vyslovovat a umět zpívat
zřetelná výslovnost slov,
jednoduché písně
slovních spojení a říkadel
v přiměřeném rozsahu
zpěv jednoduchých lidových
písní a písní umělých
sluchová cvičení
Rytmická průprava
jednoduché rytmické
doprovody (dřívka,
bubínek….)
systematicky rozvíjet rytmické
jednoduché rytmy (ozvěna)
cítění, rozvíjet řeč,
tempo (rychle, pomalu)
zlepšovat pohybovou
rozpočitadla, rytmizace říkadel,
koordinaci a připravovat
melodizace říkadel
se na doprovod písní hrou
rozpočitadla, rytmizace říkadel,
na tělo a na nástroje
melodizace říkadel
Orffova instrumentáře
pohybové hry s říkadly a
dětskými popěvky
pochod dle doprovodu
20
Pomůcky
CD, hudební nástroje
Orffovy nástroje,
improvizované předměty
potřebné k rytmizaci,
kuchyňské nástroje
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Učivo
(činnost)
umět doprovodit hrou na tělo Rytmická hra na tělo
rytmický útvar, pohybovat
hra na tělo, pleskání, dupání
se podle rytmu, vhodně
pohybové hry s říkadly a
koordinovat pohyby a
dětskými popěvky
držet dané tempo
pochod podle doprovodu
spojení jednoduchých tělesných
cvičení s hudebním
doprovodem
správně vyslovovat , umět
zazpívat nenáročnou píseň,
zapamatovat si jednoduché
popěvky, refrény
Tony a zvuky, rytmizace
říkadel, zpěv lidových a
umělých písní
rozlišování hudebních a
nehudebních zvuků,
příjemných a nepříjemných
zvuků
zřetelná výslovnost
jednotlivých slov a
slovních spojení
upevňovat správné pěvecké
návyky
umět použít a pojmenovat
základní nástroje
z Orffova instrumentáře
Nástroje Orffova
instrumentáře
pojmenovat základní nástroje
Orffova instrumentáře
(hůlky, tamburína, triangl,
bubínek…)
21
Pomůcky
CD, DVD, radio
hudební nástroje dle
možností, CD a jiné
nahrávky
použití některých nástrojů
z Orffova instrumentáře
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
umět rozeznat a pojmenovat
hudební nástroje sluchem
a zrakem a pokusit se hrát
jednoduchou melodii
postupně získat posluchačské
aktivity v rámci svých
individuálních možností
Učivo
(činnost)
Hudební nástroje, hudební
uskupení
pojmenovat základní hudební
nástroje
rozpoznat jednoduché nástroje
podle sluchu
základní rozdělení hudebních
nástrojů, nástroje strunné
(viola, kontrabas), nástroje
drnkací (kytara), dechové
(zobcová flétna, klarinet,
dudy, trubka), klávesové
(klavír), bicí (buben)
spolupráce s hudebními tělesy
hra na flétnu
Slavné melodie a skladby
vybrané podle složení
účastníků
poslech národních písní
v provedení sólistů
a dětských sborů
pochodové skladby (hlas
trubky, velký, malý
buben)
ukolébavky
jednoduché, výrazné skladby
pro klavír
22
Pomůcky
CD, hudební nahrávky,
hudební nástroje
CD, hudební nahrávky,
hudební nástroje
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
naučit se vnímat menší hudební
díla i díla s výraznými
hudebními prvky
umět propojit vlastní pohyb
s hudbou a zautomatizovat
dané pohyby
seznámit se se základními
kroky tanců, upevnit si
základy
společenského
chování při hudebních a
společenských akcích
Učivo
(činnost)
Rozpoznání výšky, síly, délky
tonu, tempa a rytmu
skladby
poslech skladeb s přehlednou
melodií a jednoduchým
doprovodem (nenáročnost
posluchačské aktivity)
poslech díla s výrazným
dominantním prvkem
(rychlé, pomalé tempo,
silně, slabě, pochod, tanec,
ukolébavka,…)
vytvoření odpovídajících
pocitů, vyvolat určitou
náladu (kresba, barva)
Správné držení a ovládání
pohybové vyjádření hudby
dle ukázky
improvizované vyjádření
hudby pohybem
pochod
správné držení těla v klidových
polohách a při pohybu
Tance různých žánrů
poslech taneční hudby různých
žánrů
pohybové vyjádření hudby
základní tance (mazurka, polka,
valčík, moderní tance)
vhodné oblečení
23
Pomůcky
hudební nástroje, zpěvníky, CD,
DVD
bubínek, ozvučná dřívka,
CD, karimatky
CD, společenské oblečení
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
samostatně reagovat pohybem
na živější hudbu
umět využít příležitostí
relaxace a vzájemné
komunikace
prostřednictvím hudby
Učivo
(činnost)
Pohybové improvizace
chůze a její proměny
pantomimické prostředky
vyjádřit pohybem charakter
hudby
(i s pomůckami)
Hudebně relaxační techniky
muzikoterapie
využití hudby pro uvolnění,
odpočinek, odreagování
napětí a překonání únavy
využití hudby v ostatních
činnostech
24
Pomůcky
ozvučná dřívka, bubínek,
šátky, stuhy, CD, DVD
karimatky, audiovizuální
technika
3.2.3 Dramatická výchova a literární umění
V dramatické výchově se účastníci prostřednictvím aktivních činností dokážou vcítit do
různých životních rolí, mohou je předem prozkoumat a připravit se na ně. Vyzkouší si
různé typy řešení a vyberou z nich to nejlepší. Dramatická výchova je zaměřena na
osobnostní a sociální rozvoj každého jednotlivce. Rozvíjí komunikativní schopnosti
verbální i nonverbální povahy, podněcuje tvořivé myšlení, obrazotvornost a nápaditost
účastníků, podporuje a uplatňuje intuici, působí na zvládnutí spontánního chování,
kontrolu emocí a zvýšení sebevědomí.
Obsah kurzu napomáhá k rozvoji tvořivosti a vnímavosti k sobě i okolnímu světu. Vytváří
příležitosti pro vzájemnou spolupráci a toleranci.
Dramatická výchova
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
zvládat základní projevy
umělecké důstojnosti na
veřejných vystoupeních
Učivo
(činnost)
Psychosomatické dovednosti
vzhledem ke svým
schopnostem a
dovednostem vyjádřit
pozitivní i negativní
emoce, vhodně doplňovat
danou roli
pohádky, bajky – dramatizace
Práce s dechem, správné tvoření
hlasu, držení těla, verbální a
neverbální komunikace
pomocí hudby a rytmizace se
učit základním tanečním a
osvojit si základní pohybové a
pohybovým projevům
taneční projevy
vhodným způsobem rozvíjet
pozornost, soustředění se
být tolerantní a empatický
na svůj výkon
k potřebám druhých
dramatizace (besídky,
vystoupení)
25
Pomůcky
scénář
šátky, stuhy, CD
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
seznámit se se základními
dramatickými a
divadelními žánry
Učivo
(činnost)
Dramatika a slovesnost,
dramatická situace, zařazení
situace v časovém sledu
vyzkoušet si několik druhů
dramatického umění
poslech a následná reprodukce
(verbální a neverbální)
Herní dovednosti, vstup do role,
typová postava
vstupovat do světa fantazie,
spolupracovat a komunikovat
vnímat realitu, obojí
s ostatními v souboru
rozlišit
posilovat vlastní sebevědomí i
vést účastníka k odvaze
sebedůvěru
projevit vlastní uměleckou
citlivě rozlišovat předěl mezi
koncepci, podělit se
fantazií a realitou
s ostatními o vlastní
umělecké vyjádření
dramaticky projevit životní
situace
pohybově i slovně
charakterizovat postavu
reálnou nebo z pohádky
vyjadřovat kladné i negativní
emoce, kreativně rozvíjet
roli v daném scénáři
rozvíjet schopnosti
sebevyjádření
Činoherní a loutkářské
prostředky
sólové výstupy s loutkou –
loutkové etudy
vést účastníka k odvaze
projevit vlastní uměleckou
koncepci, podělit se
s ostatními o vlastní
umělecké vyjádření
improvizace a nápodoba
26
Pomůcky
CD, paraván
loutky, masky, kostýmy
maňásek, loutka, maska
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Učivo
(činnost)
učit se trpělivosti, reálnému
hodnocení
Sociálně komunikativní
dovednosti v herních situacích,
prezentace, reflexe, hodnocení,
přednes, pohyb
vést účastníka k ochotě
spolupracovat a
komunikovat s ostatními
být pozorný k potřebám
ostatních, učit se pomáhat
mladším členům
komentátorské činnosti
seznámit se se základními
dramatickými a
divadelními žánry
Základní dramatické žánry a
divadelní druhy
vyzkoušet si několik druhů
dramatického umění
posilovat sebevědomí,
sebedůvěru
pantomima, komedie
Současné dramatické umění a
média, multimediální tvorba.
vstupovat do světa fantazie,
posilovat vlastní sebevědomí i
vnímat realitu, obojí
sebedůvěru
rozlišit
citlivě rozlišovat předěl mezi
pochopit rozdíl mezi reálným
fantazií a realitou
a fantazijním
multimediálním světem
(reklama, pobídky,
půjčky)
naučit se chovat asertivně
27
Pomůcky
média (video, DVD, CD, TV)
Orffovy nástroje
média (CD, TV, DVD)
3.3 Kurz B – Obsluha multimediálních přístrojů, především počítačů, videí,
mobilních telefonů, navigačních systémů, digitálních fotoaparátů,
audiovizuálních přístrojů a interaktivních tabulí
a/ Základy práce s osobním počítačem (PC) a vybraným základním pracovním
vybavením, zejména textovým editorem, speciálními výukovými a vzdělávacími
programy. Zařazena je práce s webovým prohlížečem a s poštovním klientem. Počítáno je
se znalostí obsluhy počítače na elementární uživatelské úrovni. U účastníků s těžším
zdravotním postižením se předpokládá využití podpůrných a kompenzačních technologií.
Účastník by měl po absolvování kurzu ovládat základní obsluhu počítače, zvládat psaní
jednoduchých zpráv, rozumět základním pojmům informační činnosti, zvládat základní
způsoby komunikace (email, chat), využívat výukové programy a hry, vyhledávat
informace na internetu, dodržovat zásady bezpečnosti práce s PC.
PC
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Učivo
(činnost)
znát základní přehled o bezpečnosti
práce s počítačem, vědět, co je
PC, co umí, z čeho se skládá
Seznámení s osobním počítačem
bezpečnostní a organizační pokyny při
práci s počítačem
základní pojmy
umět zapnout a vypnout počítač,
přihlásit se do sítě
orientovat se v základních pojmech
(počítač, hardware, software,
periferní zařízení)
ovládat práci s klávesnicí a s myší
umět pohybovat se na ploše, pracovat
s hlavním panelem a tlačítkem
start, spustit a zavřít program,
program kalkulačka
znát základní terminologii (soubor,
dokument, složka)
orientovat se na discích v počítači
umět vytvořit, označit, přejmenovat,
odstranit složku, dokument
umět kopírovat a přesunout soubor
umět pracovat s košem
Zapínáme a vypínáme počítač
základní operace s PC -zapnout, vypnout
klávesnice a myš, základní pojmy
používání sluchátek, regulace zvuku
práce s programem Windows XP
práce s ikonou Tento počítač
práce se soubory a košem
28
Pomůcky
počítač
monitor
klávesnice
myš
sluchátka
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Učivo
(činnost)
spustit programy hry a výukové
programy a pracovat s nimi
umět spustit program malování,
nakreslit jednoduché tvary, použít
nástroj guma
umět uložit obrázek na disk, otevřít
již vytvořený obrázek
umět spustit textový program Word
orientovat se v panelech nástrojů
umět psát a pracovat s již vytvořeným
textem
umět používat odrážky a číslování,
velikost a styl písma
umět vložit, přesunout a měnit
velikost obrázku
Práce s programy
hry a výukové programy
program malování
textový editor – Word
psaní a formátování textu ve Wordu,
práce s obrázkem
umět pracovat s internetem,
vyhledávat informace na internetu
podle pokynů
komunikovat pomocí chatu
umět pracovat s elektronickou poštou
Práce s Internetem Explorerem
seznámení s Internetem Explorerem
orientace v hypertextových odkazech,
vyhledávání na internetu
orientovat se v psaní e-mailu, psát
jednoduchý text, přijímat a odesílat
poštu
29
Pomůcky
výukové programy
herní programy
zábavné programy
Internet Explorer
b/ Základy práce s mobilním telefonem, GPS navigací, digitálním fotoaparátem,
audiovizuálními přístroji a interaktivní tabulí
Mobilní telefon
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
vytáčet telefonní číslo
přijímat hovor
využívat důležitá telefonní
čísla uložená do číselné
předvolby
odesílat a číst SMS zprávy
využívat mobilní telefon
k focení
odesílat a přijímat MMS
zprávy
využívat telefon k zapsání
důležité poznámky
využívat telefon k nastavení
buzení
nabíjet baterii telefonu
sledovat a dobíjet kredit
Učivo
(činnost)
¨Mobilní telefon
manipulace s mobilním
telefonem
orientace v číslech a
symbolech na klávesách
nácvik zadání číselné hodnoty
vytáčeného účastníka
nácvik využití číselné
předvolby pomocí
předvolených kláves
nácvik využití vytvořeného
seznamu telefonních čísel
orientace v písmenech na
klávesách, vytvoření
jednoduché SMS
orientace v nejčastěji
používaných částech menu
podle schopností účastníků
Příslušenství mob.telefonu
fotografování zajímavých
objektů, odeslání MMS
nastavení času buzení,
zapnutí, vypnutí
30
Pomůcky
mobilní telefon
návod k obsluze
příslušenství k mobilnímu
telefonu
GPS navigace
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
zvládat přesun po individuálně
předvolené trase podle
požadavku účastníka
zvládat přesun na zadaná
místa podle mapy v GPS
ovládat přístroj k využití
v turistice
ovládat přístroj k využití v
cykloturistice
Učivo
(činnost)
GPS navigace
manipulace s GPS navigací
nácvik ovládání jednotlivých
tlačítek či dotykového
displeje
orientace v nejčastěji
používaných částech menu
podle schopností účastníků
nácvik spuštění GPS
pohyb po předvolené trase
s užitím GPS
nácvik zadání místa, do
kterého směřuji
nácvik pohybu do zadaného
místa podle mapy
hledání pokladu na zadaném
místě
Jízdní kolo
31
Pomůcky
GPS navigace
návod k obsluze
jízdní kolo
Digitální fotoaparát
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Ovládat digitální fotoaparát
v jeho základních funkcích:
umět nastavit režim foceníautomat, krajina…
přiblížit objekt - pomocí
funkce zoom
umět zaostřit objekt a vyfotit
jej
fotit s využitím blesku
fotit v režimu makro
prohlížet si snímky ve
fotoaparátu
mazat snímky ve fotoaparátu
ukládat snímky do počítače
prohlížet snímky v počítači
naučit se manipulaci s baterií
Učivo
(činnost)
Manipulace s digitálním
fotoaparátem:
správné uchopení fotoaparátu
sledování objektu v hledáčku,
na displeji
zaostření, přiblížení a
vyfocení
focení v různých režimech
prohlédnutí vyfoceného
snímku
orientace v nejčastěji
používaných částech menu
podle schopností účastníků
otevřít krytku, vyjmout a
zandat baterii
Výběr vhodného objektu a jeho
focení
postavy – spolužáci, rodiče…
krajina – blízká, vzdálená
příroda – květiny, zvířata…
pohybujících se předměty
s využitím videosekvence
miniatury květin, brouků…
Propojení fotoaparátu
s počítačem:
uložení snímků
prohlížení snímků
mazání nepovedených snímků
přetáčení snímků v PC
úprava snímků
tisk na tiskárně
32
Pomůcky
digitální fotoaparát
příslušenství k fotoaparátu
návod k obsluze
počítač
programy k úpravě fotografií
tiskárna
interaktivní tabule
Audiovizuální přístroje
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
Zvládnout obsluhu těchto
přístrojů:
Rádio
Televize
CD přehrávač
DVD rekordér
Videorekordér
Učivo
(činnost)
seznámení s bezpečnostními
předpisy u jednotlivých
přístrojů
Rádio, televize:
zapnutí, vypnutí
regulace hlasitosti
naladění stanic a jejich
přepínání
využívání dálkového ovladače
CD, MP3 přehrávač:
vložení a vyjmutí CD z
mechaniky
výběr skladby
přesun mezi skladbami
Videorekordér, DVD rekordér:
vložení a vyjmutí media
spuštění a zastavení
přehrávání
nácvik nahrávání
přetáčení rychloposuvem
33
Pomůcky
jednotlivé přístroje
dálkové ovladače
videokazety, CD, DVD nosiče
návody k obsluze
interaktivní tabule
Interaktivní tabule
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
seznámit se s interaktivní
tabulí (pojem, možnosti
využití – prezentace,
pouštění videa, výukové
programy)
seznámit se s prostředím IT a
s objekty
najít lištu nástrojů
psát a kreslit na IT
Učivo
(činnost)
bezpečnostní předpisy při
práci s interaktivní tabulí
práce s IT – možnosti využití
práce s objekty – pohyb
s objekty, zamykání,
odemykání, seskupování,
vytváření geometrických
objektů
práce s lištou nástrojů
psaní prstem, perem, pomocí
klávesnice, převedení
psacího písma na tištěný
text, rozpoznání tvarů,
úprava písma – typ,
velikost, styl písma
34
Pomůcky
Interaktivní tabule, prst, pero,
digitální inkoust, mazací
houba
projektor
notebook
CD, DVD prvky z Galerie
výukové programy:
www. veskole.cz,
www. terasoft.cz,
www. ChytreDite.cz
atd.
3.4 Kurz C – Základy přípravy pokrmů
Obsah kurzu je zaměřen na základní činnosti v oblasti prací v domácnosti - přípravu
pokrmů. Účastníci získají orientaci v základním vybavení kuchyně, naučí se bezpečně
obsluhovat základní kuchyňské spotřebiče, budou připravovat jednoduchá pohoštění a
pokrmy, osvojí si zásady správného stolování a společenského chování u stolu, neustálým
opakováním si zafixují dodržování základních hygienických a bezpečnostních předpisů při
práci, budou umět poskytnout první pomoc při drobném poranění a přivolat pomoc při
vážnějším zranění. Výběr a způsob realizace jednotlivých témat závisí na podmínkách
a možnostech AC a schopnostech účastníků kurzu. Při všech praktických činnostech
získávají účastníci poučení o materiálech, pomůckách a přístrojích, které používají, o
bezpečnosti práce s nimi, v nezbytné míře na uživatelské úrovni, s důrazem na jejich
využití v praxi.
Základy přípravy pokrmů
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
uvědomit si význam BOZP
pro svou osobu a ostatní
účastník
zvládnout nákup samostatně,
případně s dopomocí
orientovat se v základním
vybavení kuchyně
umět obsluhovat jednotlivé
kuchyňské spotřebiče
dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti
vysvětlit význam zdravé
výživy pro člověka
umět ošetřit drobná poranění
znát důležitá telefonní čísla
dbát o hygienu rukou,
pracovních oděvů
udržovat pořádek a čistotu
pracovních ploch
umět roztřídit odpad
připravit a upravit stůl
k různým příležitostem
Učivo
(činnost)
Pomůcky
upozornění na možná rizika
při přípravě pokrmů,
prohlídka pracovních
oděvů a obuvi, kontrola
zdravotních průkazů
orientace v prodejně a
v základním sortimentu
základní vybavení kuchyně
obsluha kuchyňských
spotřebičů
zásady hygieny a bezpečnosti
práce, první pomoc
zásady zdravé výživy
úklid pracoviště
nakládání s odpady a obaly
úprava stolu k různým
příležitostem, ozdobné
prvky
denní stravovací režim
tepelná příprava pokrmů
(vaření, pečení,
smažení…)
základní vybavení kuchyně a
přilehlých prostor,
pracovní obuv, oděv,
zdravotní průkaz (ZP),
elektrospotřebiče, další
nástroje a přístroje
nákupní taška, seznam
potravin, vybavení
kuchyně dle potřeby
mechanické pomůcky,
elektrospotřebiče,
návody na použití
jednotlivých spotřebičů
el. sporák, el. trouba, myčka,
mikrovlnka,
el. robot (hnětač, šlehač,
mixér, mlýnek, krouhač)
lednička, mraznička, varná
konvice
publikace týkající se zdravé
výživy, internetové
stránky
35
Výsledky vzdělávání
(účastník by měl)
vybrat vhodné restaurační
zařízení
znát pravidla správného
stolování a společenského
chování
zvládnout objednávku
jídla dle jídelníčku
umět samostatně připravit
jednoduchý pokrm
odměřit pomocí jednoduchých
pomůcek potřebné
množství surovin
umět se orientovat
v jednoduchém receptu
Učivo
(činnost)
návštěva gastronomických
zařízení
Doporučené činnosti:
pokrmy z vajec
pokrmy ze zeleniny
pokrmy z brambor
pokrmy s rýží
základní tepelná úprava mas
použití polotovaru
přílohy, dresinky, zdobení…
36
Pomůcky
kuchařské knihy, publikace
týkající se zdravé výživy
DVD, internetové stránky,
beseda s odborníky
lékárnička, příručka první
pomoci, DVD
čistící a toaletní prostředky,
ochranné pomůcky textilní
a papírový materiál
DVD o třídění odpadu
ubrusy, ubrousky, základní
druhy talířů, příborů a
sklenic
odborná literatura, kuchařské
knihy
potraviny a nápoje
obrazový materiál, DVD
Etiketa
4 Metodika práce s účastníky kurzů
4.1 Obecné uplatnění prvků vhodných speciálně pedagogických metod
práce
Systém celoživotního vzdělávání občanů s těžkým mentálním, resp. kombinovaným
postižením vyžaduje vzdělávání v přizpůsobených podmínkách za využití nových, moderních
metod práce. Pomocí specifických výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod,
prostředků a forem práce lze i těžce postižené občany vybavit souborem kompetencí na
úrovni, která je pro ně dosažitelná, a tak napomáhat ke zlepšování kvality jejich života.
Teoretické výzkumy i dlouhodobá speciálně pedagogická praxe potvrdily, že lidé s těžším
mentálním postižením se dokážou plně soustředit na náročnější činnost zhruba 20 až 30
minut. Po této době následuje únava a časté psychické i tělesné vyčerpání. Je proto
nutné zajistit optimální odpočinek, krátkou relaxační přestávku, změnu činností či
vhodné psychorelaxační nebo rehabilitační cvičení. Délka i obsah přestávky je
individuální, jedná se zpravidla o 5 až 15 minutový časový blok.
Popsaná unavitelnost se předpokládá i u účastníků kurzů AC. Aby plánované dvouhodinové
kurzy včetně akceptování času dopravy proběhly efektivně, je nezbytné zařazovat i zde ve
smyslu rozvíjení a udržení duševního zdraví pravidelné psychorelaxační přestávky. Jejich
obsah je individuální, doporučeno je však využití PRVKŮ již osvědčených speciálně
pedagogických činností, standardně uplatňovaných ve vzdělávacích programech pro oblast
mentálně postižených. Pro udržení psychohygienického zdraví účastníků kurzů AC jsou v této
kapitole uvedeny vybrané metody práce, z nichž vhodně uplatněné prvky se mohou stát
doplňkem standardních vzdělávacích činností kurzů v podobě obsahové náplně
psychorelaxačních přestávek.
Během posledních let se objevilo mnoho nových forem práce, často ze zahraničních
odborných materiálů, které byly postupně zaváděny do výuky mentálně postižených, např.
muzikoterapie, arteterapie, bazální stimulace atd. Byly vypracovány ucelené metodiky, které
nabízejí systematické poznatky a postupy pro různá pracoviště.
Pokud škola s AC disponuje pracovníky s akreditací pro daný typ činnosti a účastníci ji
vyžadují vzhledem k míře svého postižení, doporučuje se do kurzů účelně zařazovat prvky z
těchto metodik:
Využití prvků muzikoterapie
Rozmanité využití muzikoterapeutických postupů a technik je velmi přínosné při vzdělávání
účastníků s těžším zdravotním postižením. Metodický koncept nabízí teoretické poznatky a
praktické zkušenosti z oblasti muzikoterapie u zmíněné cílové skupiny. Vlivem různorodosti druhů
a stupňů zdravotního postižení vznikají úžeji orientované terapeutické přístupy (umělecké či jiné),
které se zabývají indikací a kontraindikací postupů specifických pro jednotlivce nebo skupiny.
37
Využití prvků orofaciální a bucofaciální stimulace
Metodika vychází z potřeb praxe. Při vzdělávání účastníků s těžším mentálním, resp.
kombinovaným postižením musí speciální pedagog při výuce respektovat specifika postižení
účastníka a nesmí podporovat nebo dokonce prohlubovat patologii způsobenou jeho základní
diagnózou. Pedagog tak stojí před problémem jak navodit a zabezpečit fyziologickou polohu a
fungovaní postiženého jedince v procesu edukace. Do popředí vystoupily problémy
s navozením koncentrace pozornosti, vizuální a sluchové percepce, jemné motoriky,
komunikace a příjmu potravy, které jsou překážkou při navozování procesu aktivního učení,
stejně jako nevyužívání nebo nesprávné používání kompenzačních pomůcek. Zabezpečení
vzdělávacího procesu tak vyžaduje vysoce erudovaný přístup, úpravu prostředí a příznivou
podporu okolí. Danou problematiku pomáhá řešit koncept Orofaciální regulační terapie.
Cílem metodiky je přiblížit některé prvky orofaciální stimulace a jejich využití v procesu
edukace.
Využití pobytu v multisenzorické místnosti - snoezelenu
Metodika předkládá dosavadní zkušenosti vycházející z praxe. Zabývá se snoezelenem
(relaxační místnost vybavená vodním lůžkem a širokou škálou specifických pomůcek pro
stimulace účastníků s těžkým zdravotním postižením), multisenzorickým prostředím a
smyslovou stimulací. Metodika nabízí vhodné způsoby a metody práce s účastníky především
s těžším zdravotním postižením. Prostředí snoezelenu působí stimulačně a podpůrně na
účastníky i jejich rodiče.
Využití prvků podpory pohybového vývoje – manipulace (handlingu)
Metodika se věnuje vzdělávání účastníků se závažným mentálním, resp. kombinovaným
zdravotním postižením. Speciální pedagog zde musí při výuce respektovat specifika postižení
účastníka, tedy musí umět zvolit optimální pracovní polohu a vhodný handling (veškeré
činnosti realizované s účastníkem, které podporují jeho vývoj) pro žádaný výkon. Největší
pozornost je věnována účastníkům s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Metodika se
zaměřuje na podpůrné techniky využívané při běžných denních činnostech imobilních
účastníků, které nejvýstižněji charakterizuje termín manipulace (handling), především
polohování účastníků s ohledem na úroveň jejich psychomotorického vývoje. Uvedeny jsou
náměty na konkrétní jednoduchá cvičení, která se dají aplikovat při individuální práci s
účastníky.
Využití prvků augmentativní a alternativní komunikace
Tato metodika je věnována problematice augmentativní a alternativní komunikace. Mezi
účastníky s těžšími formami mentální retardace se vyskytuje mnoho těch, které nemluví.
Přesto se nedá říci, že nekomunikují. Takřka každý člověk (i s těžkým mentálním či
kombinovaným postižením) má vytvořen nějaký způsob, jak na své okolí reaguje, jak dává
najevo své potřeby, preference, svoji libost a nelibost. Mnozí účastníci tímto vlastním
systémem komunikují někdy tak funkčně, až jejich okolí má pocit, že žádná další podpora
komunikace není potřebná. Přesto lze ve většině případů možnosti jejich dorozumívání
38
rozšířit – k tomu jsou určeny metody augmentativní a alternativní komunikace (AAK).
Využití prvků míčkování
Míčková automasáž patří mezi metody a programy v nichž jsou různá cvičení zaměřená na
vědomé uvolnění, harmonizaci dechu a zklidnění. Je vhodná pro účastníky se zdravotním
oslabením, obzvláště pro účastníky astmatické, alergické, pro účastníky s oslabenou imunitou,
s tělesným postižením lehčího charakteru nebo se smyslovou vadou. U těchto účastníků je
snaha zmírnit jejich psychické napětí a podpořit sebedůvěru ve své schopnosti. Účastníci si
prostřednictvím této metody uvědomují nejen jednotlivé části těla, ale zároveň kontakt
s míčkem je příjemným pohlazením, což vyvolává pocit klidu a jistoty. Účastník si
prostřednictvím aktivních bodů hladí orgány ve svém těle a při pozitivní kladné motivaci
získává pocit pohody a bezpečí. Program zahrnuje dvacet prvků a týká se šesti oblastí
lidského těla (1. temene hlavy, ucha a obličeje, 2. šíje, 3. hrudníku, 4. oblast ruky, paže a
ramene, 5. dolní končetiny a chodidla, 6. záda). K míčkování používáme molitanový míček
velikosti tenisového míčku. Nedílnou součástí míčkování je poslech relaxační hudby.
Využití prvků bazální stimulace
Tento koncept umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti zlepšovat svůj
stav a to cílenou stimulací smyslových orgánů. Lidský mozek disponuje schopností uchovávat
své životní návyky v paměťových drahách ve více svých regionech a to nám dává šanci
cílenou stimulací uložených vzpomínek znovu aktivovat jeho činnost. Kontinuální stimulace
smyslových orgánů dle konceptu Bazální stimulace umožňuje vznik nových spojení dendritů
v mozku a novou neuronální organizaci v jeho určitých regionech. Cílem bazální stimulace je
podpora a umožnění vnímání tak, aby u postižených účastníků docházelo k podpoře vlastní
identity, umožnění navázání komunikace se svým okolím, zvládnutí orientace v prostoru a
čase, zlepšení funkcí organismu.
Využití prvků ergoterapie
Při vzdělávání účastníků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením je vhodné využití
ergoterapie, která pomáhá ke zlepšení ztracených funkcí a k dosažení samostatnosti.
Ergoterapie prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání
schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a
rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým,
smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně
možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a
možnosti. Jako terapeutický prostředek ergoterapie využívá specifické metody, techniky a
poradenství či přizpůsobení prostředí pro nácvik konkrétních dovedností. Primárním cílem
ergoterapie je dosažení maximální soběstačnosti, aktivní zapojení do života a zvýšení kvality
života.
Možnosti využití prvků facilitované komunikace
U středně těžce mentálně postižených účastníků, u účastníků s Downovým syndromem,
39
autismem, DMO a jiným vývojovým postižením můžeme k usnadnění neverbální komunikace
využít tzv. Facilitovanou komunikaci, která umožňuje nemluvícím osobám s postižením
komunikovat pomocí ukazování na písmena nebo na obrázky, za pomoci asistenta. Obrázky
nebo písmena mohou být umístěny na počítači, tabulce, nebo na textovém procesoru a
asistentem může být proškolená osoba. Jejím úkolem je zajišťovat fyzickou pomoc
(označovací funkci ukazováčku, podporu ruky nebo zápěstí a podobně), ale ne ovlivňovat
vlastní volbu obrázku nebo písmene.
Využití didaktických a kompenzačních pomůcek
Při práci se zdravotně postiženými účastníky je nutné využívat speciální kompenzační a
didaktické pomůcky, které těmto účastníkům usnadňují práci. Mezi tyto pomůcky patří
pomůcky určené pro účastníky s poruchou autistického spektra, pomůcky augmentativní a
alternativní komunikace (piktogramy, komunikační tabulky, symboly, gesta, manuální znaky,
písmena a psaná slova, fotografie…. např. Makaton, VOKS), dále pomůcky s hlasovým
výstupem, pomůcky ke komunikaci (např. komunikační hodiny), hlasová ukazovátka,
počítače, velkoplošné a senzorické klávesnice, dotykovou obrazovku, kryty na klávesnice,
myš Kids Ball (na principu trackballu, ale větší), adaptéry pro ovládání počítače pomocí
spínačů, různé spínače, držáky na spínače atd., speciální i běžný software, vhodný pro
účastníky s postižením, výukové programy a hry (např. Psaní, Brepta, Méďa, Altík…).
Využití hydromasážních a perličkových koupelí
Vodoléčebné procedury jsou velmi vhodnou aktivitou pro účastníky s různým stupněm a
typem postižení. Vliv vody na zdraví jedince je výjimečný. Zvolením vhodných terapií a
přiměřeným dávkováním vodoléčebných procedur můžeme pozitivně ovlivnit řadu tělesných
systémů, a tím také stav psychiky. Účastníci jsou ve vodě vystaveni přirozeným účinkům
termickým, mechanickým a chemickým. Zažívají ve vodě stav nadlehčení, lehkosti pohybu,
ale i odpor vody, který vede k šetrnému posilování. Celá řada vodoléčebných procedur, mezi
které patří i perličkové a hydromasážní koupele, je určena k ovlivnění psychomotorického
vývoje účastníků.
Metodika se zaměřuje na využívání hydromasážních a perličkových koupelí v procesu
edukace účastníků.
S uvedenými metodikami byli všichni multiplikátor kurzů AC seznámeni v průběhu školení
na jaře roku 2010.
40
4.2 Speciálně pedagogické metody práce v kurzu A

Slovní metody
Metody monologické, tzn. výklad pedagoga ve formě vyprávění, vysvětlování nebo
přednášky.
Metody dialogické, při nichž dochází k výměně názorů mezi pedagogem a účastníky
nebo mezi účastníky navzájem. Patří sem rozhovor, dialog, diskuse, panelová diskuse
a brainstorming.
Práce s textem – studium literatury, práce s učebnicí, slovníky, encyklopediemi,
časopisy, čtení textů z displeje počítače, písemné práce různého druhu.

Názorně demonstrační metody
Demonstrační pokus – před výkladem, současně s výkladem nového učiva, po
výkladu v podobě aplikace nového učiva.
Exkurze - metoda výuky s vysokou poznávací aktivitou. Má významnou motivační a
výchovnou funkci. Může být všeobecná nebo tematická.
Práce s obrazem – nejstarší didaktická metoda. Obraz představuje názorné ztvárnění
učiva: kresba na tabuli, nástěnný obraz, ilustrace v učebnicích a knihách, obraz
vytvořený počítačovou grafikou.
Instruktáž – poskytování instrukcí k osvojení požadovaných dovedností a postupů.
Sestává z vysvětlení obsahu a cíle činnosti, popisu postupu (jednotlivých kroků),
řízení činnosti (sledování práce účastníka, upozorňování na event. problémy), shrnutí a
zopakování postupu.

Metody vytváření praktických dovedností
Napodobování - přebírání určitých způsobů chování od jiných lidí. Může být
bezděčné nebo záměrné, pozitivní nebo negativní.
Manipulování – ohmatávání, přemísťování, ochutnávání, rozebírání, skládání, hra
s předměty, stříhání, lepení, modelování, atd. Metodu využívala např.
M.Montessoriová, která upřednostňovala ve výuce činnosti se senzorickým
materiálem.
Laboratorní práce – jednoduché pokusy prováděné zpravidla ve skupinách
účastníků.
Experimentální činnost – zjednodušená výzkumná činnost v podobě učitelských
nebo žákovských projektů.
Produkční metody, při kterých vzniká smysluplný produkt – psyní, kreslení,
malování, rýsování, výtvarná tvorba, hra na hudební nástroje, šití podle vlastních
návrhů, práce v dílnách apod.

Aktivizující metody
Metoda diskuse – výměna názorů mezi pedagogy a účastníky na dané téma. Vytváří
hodnotové postoje, učí argumentovat a hledat řešení.
41
Heuristické metody – zaměřují se na tvůrčí řešení problémů. Pedagog vede účastníky
k tomu, aby samostatně objevovali.
Situační metody – spojují školu se životem. Vycházejí ze skutečných událostí a
příběhů, řeší aktuální životní situace.
Inscenační metody – dramatická výchovy, hraní rolí, interakční hry apod. Jedná se o
sociální učení v modelových situacích, simulaci různých událostí.

Metody využívající moderní technické prostředky
Výuka podporovaná televizorem, počítačem a další audiovizuální technikou –
elektronická komunikace On-line.
Metoda e-learning – poznatky jsou účastníkům předávány formou multimediálních
výukových programů.

Netradiční metody výuky
Sugestopedie (suggero = přidávat, podsouvat), metoda zefektivňující učení formou
uvědomělého využití sugesce, emocionálních podnětů, estetických a uměleckých
prožitků a relaxačních prvků.
4.3 Speciálně pedagogické metody práce v kurzu B
 Metoda přiměřenosti – jsou voleny takové postupy, které odpovídají míře postižení,
potřebám a možnostem konkrétního účastníka.
 Metoda postupných kroků – spočívá v postupném nácviku jednotlivých kroků při
plnění úkolu, které jsou předem jasně stanoveny a rozpracovány.
 Metoda zpevňování – je uplatňována v průběhu nácviku nové činnosti i po jejím
ukončení. Podněty pro zpevňování jsou voleny podle míry postižení a specifických
potřeb účastníka
 Metoda nápovědy a vedení – jedná se o různé formy vedení, při kterých pedagog
účastníkovi aktivně pomáhá. Nápověda je volena adekvátně úrovni porozumění od
fyzického navedení, gesta po slovo, obrázek, nápis apod.
 Metoda vytváření pravidel – je využívána při nácviku postupů, které se pravidelně
opakují.
 Metoda instrukce – učitel poskytuje účastníkovi ke zvládnutí daného úkolu dopomoc
formou určitých instrukcí (verbálních, neverbálních apod.) podle úrovně jeho
porozumění.
 Metoda vysvětlování – je používána pouze u účastníků, kteří rozumí mluvenému
slovu, vždy je však třeba volit slova či krátké věty jednoznačně.
 Metoda demonstrace – učitel předvede účastníkovi danou činnost a očekává, že ji
účastník následně zopakuje.
42
 Metoda napodobování – se využívá u účastníků, kteří zvládají nápodobu v řízené
situaci, očekává se při ní aktivita účastníka, kdy účastník napodobuje danou činnost.
 Metoda povzbuzování – přispívá k větší aktivitě účastníka a vede k posilování jeho
pozitivních reakcí. Formy povzbuzování mohou být od materiálních přes fyzické až po
verbální podle vývojové úrovně daného účastníka.
 Metoda zážitku – přispívá k dobrému pocitu při výuce, klade důraz na aktivitu, na
proces vlastního prožitku, možné využití ukázky her, filmů, fotek apod.
4.4 Speciálně pedagogické metody práce v kurzu C
 Rozhovor – motivační metoda, kterou lze doplnit krátkým výkladem s demonstrací
vzorového výtvoru.
 Instruktáž – krátké seznámení s činností, doplněné názorem, nákresem, projekcí.
 Praktické cvičení – vlastní práce účastníků vedených pedagogem. Osvojování si
vybraných vědomostí a dovedností, zručnosti, pracovních návyků a pracovních
operací.
 Práce s odbornou literaturou – kuchařskými knihami a recepturami. Posilování
interdisciplinárních vazeb, motivace a fixace pracovních postupů.
 Metoda dlouhodobého pozorování účastníků – vzhledem k hodnocení účastníků i
výsledků jejich práce.
43
5 Materiálně technické vybavení kurzů AC
5.1 Vhodné prostory pro realizaci kurzů
AC s nabídkou třech různě zaměřených kurzů se zřizuje při speciální škole. Všichni účastníci
kurzů se budou proto řídit vnitřními směrnicemi školy.
Předpokládá se využití vhodných prostor speciální školy včetně vybavenosti v odpoledních a
podvečerních hodinách, kdy vlastní výchovně vzdělávací provoz skončil. Za vhodné prostory
jsou považovány kmenové učebny, odborné pracovny (počítačová, hudební, výtvarná …),
cvičné byty a cvičné kuchyně, dílny (keramická, šicí, tkalcovská….), společenské místnosti či
divadelní sály, psychorelaxační místnosti (snoezelen….), školní zahrady a školní hřiště,
tělocvičny, šatny a toalety v kapacitě odpovídající požadavkům BOZP. Předpokládá se též
využití nezbytných prostor pro uložení materiálů, pomůcek, přístrojů a prostor pro přípravnou
práci pedagogických pracovníků.
Pro činnost kurzů bude účelně a šetrně využíváno i vybavení výše uvedených prostor.
Ředitelství školy prostřednictvím pověřeného pracovníka zajistí bezpečný provoz, dozor a
úklid prostoru využívaného AC.
Protože většina účastníků kurzů AC včetně jejich rodičů interiéry speciální školy i dopravu k
ní zná, neboť se jedná o její absolventy, předpokládá se bezproblémová orientace.
Část aktivit může probíhat mimo prostory školy, v terénu, v katastru obce školy. V tomto
případě je nezbytné zajistit zvýšený dozor a dohled především při dopravě účastníků
s omezenou schopností chůze na akci a zpět.
5.2 Doporučené vybavení aktivit kurzu A pomůckami a materiálem
Výtvarná výchova
Čtvrtky, archy různého papíru, barvy na sklo, barvy na textil, barvy na tělo, prstové barvy,
pastelky, vodové barvy, temperové barvy, voskový pastel, uhel, křídy, různá lepidla
včetně klovatiny.
Kresebný materiál s vhodným úchopem pro dané postižení, speciální štětce s kulovitým a
s trojúhelníkovým úchopem, speciální štětec ve tvaru bambulky a pevným ukotvením
v dlani, sady klasických štětců, podložky, výtvarné stojany, kelímky na vodu, pískový
stůl, CD přehrávač, vařič nebo sporák, pečící trouba, hrnce, vařečky, nůžky, háčky na
háčkování atd.
Luštěniny, těstoviny, drobné přírodniny, oblázky, kostky, modelovací hmoty, válečky,
zástěry, hadříky, houbičky, tiskátka, korálky, hračky, drobné předměty.
Textilie, zbytky barevných tkanin, kanava, vlna, provázek, ocet, sklenky, bílé porcelánové
hrnky, skleněné destičky, misky, šablony, dřívka.
Kulturní přehledy, informační plakáty, nástěnky, vlastní práce účastníků.
44
Keramika
Vypalovací pec, hrnčířský kruh, regály na odkládání hotových výrobků, hlína, tvořítka,
kuchyňský váleček, hadry, kuchyňské nebo hrnčířské nože, dřevěné nebo kovové modelovací
špachtle, kovová očka k hlazení, řezání nebo vybírání hlíny, kovová struna opatřená na konci
kolíčky ke krájení hlíny z bloku nebo odřezávaní výrobků z podložky, hrnčířská rydla – ke
zdobení výrobků, vykrajovátka používaná na vánoční cukroví, dřevěné nebo gumové škrabky,
podložky látkové, s různou strukturou povrchu, tvořítka, glazury, štětce, vařečky, lžičky,
různé uzávěry, razítka, zdobení – krajka, mušle, textilie, různě silné vodící lišty k vyválení
hliněných plátů, podložky z dřevotřísky, silnějšího papíru nebo textilu, kovový nebo dřevěný
podstavec (tzv. malířský kroužek), misky s vodou a houbičkou, se šlikrem, nůžky, houbičky,
lis na hlínu (nahradí ho lis na česnek), špejle, smirkový papír na obrušování hran a uhlazování
povrchu zavadlých výrobků.
Pro glazování: mísy různých velikostí, kbelíky, štětce, od tenkých až po silnější, sběračky,
mechanické pistole na stříkání glazur, gumové balónky pro zdobení.
Tkaní
Tkalcovský stav, nákres tkalcovského stavu, obrázky různých druhů tkalcovských stavů,
speciální tkalcovský rám, bavlnka (upínací nit), ukázky druhů materiálů pro tkaní, ukázky
různých vazeb, osnovní nitě, provázky dvou barev na tkalcovský uzel, barvené ořezy, vlny
různých barev, příze, nůžky, karton (šíře 8 – 10 cm), hřebenový stávek, osnovní nitě, tkací
materiál, vidlička, rám, tkací jehla, ukázky výrobků, barvené ořezy, vlny různých barev,
umělá barviva, hrnec, vařecha, provázky, zbytky látek, různé ořezy, barevné vlny, nůžky, tkací
jehla, karton, příze, vyšívací jehly, korálky různých tvarů, ukázky batiky, barvy Iberie, ocet,
nůžky, Savo Perex, mísy, barvené tkané výrobky, rozprašovač, tlaková pumpa na hedvábí, šicí
stroj, jehly, nitě, nůžky, čtyřlistový stav.
Výroba oděvních a bytových doplňků
Úklidové pomůcky, ukázky jednotlivých pomůcek, ukázky výrobků, příze, vlna, provazy,
jehly, tupé jehly, nitě, látky, špendlíky, molitan k vyplnění, bavlnky, látka dle vybrané
techniky, jehlice, háčky, příze dle výběru, knoflíky, poutka, kruhy na vyšívání.
Hudebně pohybová výchova
Hudební nástroje – např. klavír, kytara, housle, jednoduché rytmické nástroje - např.
bubínek, ozvučná dřívka, Orffovy rytmické nástroje, předměty denní potřeby,
obrazový materiál, nahrávky hudebních skladeb na CD, žánrová hudba, pomůcky
k pohybovému vyjádření (stuhy, šátky…), karimatky, loutky, audiovizuální technika,
pomůcky k správnému držení těla, kulturní přehledy, plakáty, zpěvníky, společenské
oblečení.
45
Dramatická výchova a literární umění
Hudební nástroje, Orffova škola, hudební ukázky - např. klasická, taneční, muzikálová
hudba apod., scénář, šátky, stuhy, plošné loutky, kostýmy, masky, paraván, maňásci,
média (video, DVD, CD, TV).
5.3 Doporučené vybavení aktivit kurzu B pomůckami a materiálem
Návody na obsluhu jednotlivých přístrojů (televize, CD, videorekordér, PC apod.).
Práce na PC
Počítač, monitor nebo dotykový display, klasická nebo velkoplošná klávesnice a myš,
tiskárna, dataprojektor, propojovací kabely, PC stůl, židle, sluchátka, výukové a herní
programy.
Audiovizuální technika
Rádio, televize + dálkový ovladač, CD přehrávač, DVD přehrávač, MP3 a MP4 přehrávač,
videorekordér, videokazety, CD a DVD disky, videokamera, interaktivní tabule, propojovací
kabely, záznamové zařízení.
Fotografování
Digitální fotoaparát, propojovací kabely, nabíjecí baterie, nabíječka, záznamová karta, čtečka
karet, programy na úpravu fotografií.
Telefonování
Mobilní telefon, propojovací kabely, nabíječka, telefon k pevné lince, nabíjecí karta.
Orientace pomocí GPS
GPS navigace, mapa, interaktivní tabule, dataprojektor.
5.4 Doporučené vybavení aktivit kurzu C pomůckami a materiálem
Hygiena a bezpečnost práce
Lékárnička (gáza, kompres s mastí, náplast polštářková, dezinfekce, sešit - kniha úrazů, tužka,
nůžky),
návod k použití elektrospotřebičů (ofotit návody a zalaminovat),
důležitá telefonní čísla (vypsat a zalaminovat),
úklid pracoviště (čisticí prostředky, smeták, smetáček, lopatka, mop a kbelík, utěrky-látkové,
papírové, houbičky, drátěnky),
hygienické prostředky (mýdlo, toaletní papír, ručník),
46
ochranné pomůcky (zástěra, pokrývka hlavy, chňapka).
Základy stolování
Ubrus, ubrousky, kořenky, párátka, vázičky, svícen,
příbor (lžíce, nůž, vidlička, dezertní vidlička, kávová a čajová lžička),
jídelní souprava (hluboký a mělký talíř, dezertní talířek, mísa na polévku, podnosy,
servírovací mísy, miska na kompot),
kávová a čajová souprava (konvice na kávu – čaj, konvička na mléko, hrneček s podšálkem na
kávu - čaj, cukřenka),
sklenky (nealko nápoje, alkoholické nápoje).
Nádobí
Úplná sada nádobí na sklokeramický sporák (hrnce, kastroly, rendlík, pánev, poklička, plech),
náčiní (prkénko malé - velké, sada nožů, škrabka, struhadlo, kráječ na vejce, nůžky na drůbež,
palička na maso, rádýlko, vařečka, sítko-síto, vál a váleček, mašlovačka, otvírák na konzervy
- láhve, váha, mechanický šlehač, odměrka),
nábor (naběračka na polévku – omáčku - těstoviny, měchačka, kvedlačka, napichovadlo,
lopatka - podběrka, kleště na zmrzlinu),
mísy různých velikostí, zapékací mísy, formy na pečení.
Elektrospotřebiče
Varná konvice, robot (šlehač, hnětač, mixér, strouhač - krouhač, mlýnek), mixér tyčový
s nástavci na šlehání.
Nákup a skladování potravin
Nádobky na koření – suché potraviny, peněženka, nákupní taška, košík na ovoce a zeleninu.
47
6 Příklady dobré praxe
Aktivační centrum v Dánsku
V roce 1997 probíhal mezi Českou republikou a Dánskem projekt vzájemné spolupráce
v oblasti speciálního školství. Jednou z aktivit byla návštěva Aktivačního centra pro osoby
s mentálním postižením v dánském Århusu, kde se českým speciálním pedagogům věnoval
ředitel Jørgen Buttenschøn (Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1, DK Århus N, tel.: (45) 8610
09933). Z jeho přednášky a postojů lze uvést následující:
V Dánsku mají všechny děti možnost chodit 10 let do školy. Školy pro žáky se zdravotním
postižením se snaží, aby žáci i s nejtěžšími formami zdravotního postižení byli pokud možno
co nejlépe připraveni na život v dospělosti. Již při plnění povinného vzdělávání se řeší otázka,
co bude dál?
Během 10. třídy je u každého žáka provedeno závěrečné vyhodnocení – „žákova konference“.
Jeho cílem je zahájit činnost směřující k vyjasnění otázky „Co se stane, až žák ukončí
základní školu?“ Ujasňují se přání a možnosti každého žáka. Tým odborníků řeší otázku, co
udělat pro splnění perspektivních přání žáka a jeho rodiny. Žák dostane nabídku možností pro
činnost v dospělosti. Vlastní výběr do aktivační činnosti však provádí kraj. Nabídka je
následující:
1/
Školy pro dospělé, do kterých jsou vybíráni mladiství od 18 do 21 let s výjimkou osob
s nejtěžšími formami zdravotního či kombinovaného postižení. Kritériem je, aby uživatel
určitou mírou profitoval z výuky, která se zde poskytuje.
Školy pro dospělé trvají 2 roky. Řídí se zákonem o speciální výuce dospělých a jejich cílem je
poskytnout výuku a speciálně pedagogickou pomoc tak, aby se co nejvíce napomohlo
odstranění nebo snížení handicapu. Výuka se zde nazývá „kompenzovaná speciální výuka“.
V případě potřeby je možné školu navštěvovat více let formou „nástavbové výuky“. Po
ukončení školy je absolventům nabídnuto místo v denní instituci.
2/
Denní instituce musí podle zákona o sociální pomoci poskytnout místo v chráněné dílně nebo
v jiné pracovní formě, která byla zřízena pro osoby starší 18 let se zdravotním postižením.
Tyto osoby nejsou ani za podpůrných opatření schopné vykonávat normální placenou práci
v zaměstnání. Denní instituce se v Dánsku dělí do 4 skupin podle funkčnosti uživatelů:
1. Výrobní dílny – chráněné dílny spolupracující s podniky, kde uživatelé pracují se
stroji, šijí, váží knihy, tisknou, pracují v zahradnictví, provádějí montáž nebo balení
věcí.
2. Aktivační centra – nejsou zaměřena na výrobu ve spolupráci s podniky. Není zde
vysoká produktivita, vyrábí se vlastní výrobky, kde se používá jednoduchá montáž a
služby. Uživatelé pracují v zahradnictví, v lese, chovají ovce, udržují zelené plochy
v okolních podnicích nebo mají vlastní obchod.
Je zde také možnost věnovat se vytváření kreativních věcí, např. z hlíny, kůže, či
dřeva. Vyrábějí se hračky, šije se oblečení pro dospělé i hračky (např. karnevalové
48
kostýmy), maluje se na hedvábí, a tyto věci se prodávají ve vybraném obchodě
v Arhusu. Kromě toho si uživatelé mohou vybrat ze zájmových kroužků, jako je
hudební a divadelní kroužek, plavání, jízda na koni nebo rybaření.
3. Denní centra – nabízejí sociálně, fyzicky a psychicky stimulující aktivity s vysokou
mírou podpory. Jejich cílem je udržet a rozvinout úroveň funkcí uživatele. Kritérium
pro přijetí je natolik vyžadující péče, že jiné samostatné aktivity (kreativní a výrobní)
by nebyly přínosem.
4. Denní domovy – kritérium pro přijetí je natolik vyžadující péče, že uživatel není
schopen se účastnit žádných aktivit mimo zajišťování základních vegetativních funkcí.
Prvořadou potřebou uživatele je změna prostředí během dne a možnost získat
stimulující podněty.
Při AC Lyngåskolen v Århusu probíhají též výcvikové kurzy sexuální výchovy pro osoby
s mentálním postižením a jejich rodiče, neboť pan ředitel Jørgen Buttenschøn je
psychologem a současně významným světově uznávaným sexuologem v oblasti zdravotně
postižených. Při AC provozuje sexuologickou poradnu.
V AC byl též v rámci kurzu dramatické výchovy zřízen klub „KARAVANA“, který svým
pojetím divadla mentálně postižených herců slaví úspěchy nejen v Dánsku, ale i v dalších
zemích Evropy. Klub vystupoval v i ČR na 1. Mezinárodním hudebním festivalu zdravotně
postižených, pořádaný v rámci již zmíněného česko-dánského projektu na Plumlovské
přehradě u Prostějova.
Krédem pana ředitele Jørgena Buttenschøna je potřeba připravit absolventy základní školy se
zdravotním postižením na dospělost. Věk 18 let považuje u dané skupiny pouze za dospělost
politickou, ne občanskou. U mládeže s mentálním postižením přetrvává závislost na rodičích,
od které se musí oprostit. I oni se musí naučit být v kladné opozici vůči rodičům, vyzkoušet si
nové role, osamostatnit se. Lyngåskolen učí samostatnosti, veškeré činnosti jsou praktické,
akcentuje se dramika, mládež se učí řešit nejrůznější životní situace v rolích. Učí se vybrat si
způsob svého života, jednat, rozhodovat se - a být šťastný.
49
7 Fotodokumentace
50
8 Přílohy
8.1. VZOR Přihláška do kurzu
8.2. VZOR Zápisní lístek do kurzu
8.3. VZOR Souhlas s poskytnutím osobních údajů
8.4. VZOR Záznamové listy vzdělávacího kurzu
8.5. VZOR Záznam o účastnících vzdělávacího kurzu
8.6. VZOR Záznam o účasti ve vzdělávacím kurzu - účastníci
8.7. VZOR Prezenční listina – lektoři
8.8. Záznam o úrazu
8.9. Kniha úrazů
8.10 .VZORY Závěrečné osvědčení o absolvování kurzu
51
8.1 VZOR Přihláška do kurzu
PŘIHLÁŠKA
Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27 otevírá od září 2010 v odpoledních
hodinách pro klienty se zdravotním postižením 3 typy kurzů. Kurzovné je bezplatné.
Termíny kurzů:
úterý, středa, čtvrtek
15 – 17 hodin
Nabídka kurzů:
Křížkem označte kurz, o který máte zájem (lze se přihlásit do všech tří kurzů)
q
A/ VÝTVARNÉ A UMĚLECKÉ ČINNOSTI
q
B/ OBSLUHA MULTIMEDIÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ
q
C/ ZÁKLADY PŘÍPRAVY POKRMŮ
Jméno a příjmení ....................................................................................................................................
Datum narození ......................................................................................................................................
Bydliště...................................................................................................................................................
Zákonný zástupce klienta .......................................................................................................................
Telefon, případně email ..........................................................................................................................
Podpis zákonného zástupce ....................................................................................................................
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 31. 8. 2010 na ředitelství Základní školy
speciální, Blansko, Žižkova 27
52
8.2 VZOR Zápisní lístek do kurzu
ZÁPISNÍ LÍSTEK
do kurzu Aktivačního centra v Základní škole speciální, Blanko, Žižkova 27 (ZŠS)
pro školní rok……………….
Křížkem označte kurz, o který máte zájem.
q
q
q
A/ Výtvarné a umělecké činnosti
B/ Obsluha multimediálních přístrojů
C/ Základy přípravy pokrmů
Jméno a příjmení klienta:…………………………………………… Datum
narození:…………........................
Adresa bydliště:…………………………………………………….. Zdravotní
pojišťovna:…………………….
Upozornění na zdravotní problémy
klienta:…………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………………
….
Zákonný zástupce
klienta:………………………………………………………………………………………....
Adresa bydliště:………………………………………………………Telefon/
email.………………………....…
Záznamy o příchodu a odchodu klienta z kurzu
Den
Příchod
Odchod
Poznámka, zda klient bude docházet do kurzu a odcházet
z kurzu (sám, v doprovodu zákonného zástupce, atd.)
53
Upozornění
po vyplnění zápisního lístku je docházka do kurzu pro klienta povinná, proto každá neúčast musí být řádně
písemně omluvena zákonným zástupcem
v případě, že klient má vyšší absenci než 50%, neobdrží na konci kurzu OSVĚDČENÍ
má-li být klient, který dochází do kurzu sám, uvolněn dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí
se předem prokázat písemným vyzváním s podpisem zákonného zástupce
má-li klienta doprovodit z kurzu jiná osoba než uvedená na zápisním lístku, musí se předem prokázat
písemným vyzváním s podpisem zákonného zástupce
V Blansku…………………………………..
zástupce……………………………
Podpis zákonného
54
8.3 VZOR Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, Vás žádáme o vyjádření souhlasu s poskytnutím osobních dat Vašeho syna/dcery:
Jméno a příjmení……………………………………. Datum
narození………………………..…...………
Adresa
bydliště…..………..…………………………………………………………………………………
Zákonný zástupce,
vztah……………………………………………………………………………………
V případě potřeby mohou být osobní data poskytnuta těmto zařízením (souhlasíte-li,
zakřížkujte příslušný bod):
q
q
q
škole, ve které je syn/dcera žákem/účastníkem kurzu
jinému školskému, zdravotnímu či sociálnímu zařízení, ve kterém je syn/dcera umístěn/a
MŠMT za účelem průběžného hodnocení školských zařízení typu aktivačních center,
zaměřená na poskytování celoživotního vzdělávání mladistvým a dospělým se závažnými
formami mentálního postižení, kteří nemohou využívat jiné formy celoživotního vzdělání
určené intaktní populaci
Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videozáznamů během činnosti za
účelem (souhlasíte-li, zakřížkujte příslušný bod):
q
q
q
sledování vývoje účastníka kurzu
publikování poznatků
dokumentace postupů v případech, kdy není možno demonstrovat práci s účastníky kurzu
přímo
q
q
kasuistiky a zpracování diplomové práce
publikování fotografií na školních internetových stránkách nebo na propagačních materiálech
školy
Poučení o ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
Podle zákona č. 101/2000 Sb. lze pracovat s osobními údaji účastníků kurzu pouze s jejich
souhlasem, případně se souhlasem jejich zákonných zástupců. V souladu s tímto
zákonem jsme povinni upozornit Vás na tyto skutečnosti:
55
osobní data budou shromažďována a zpracovávána v rozsahu nezbytně nutném
osobní data účastníka kurzu budou v naší evidenci vedena do 26 let účastníka kurzu, po dovršení 26 let
jsou tato osobní data archivována pro potřeby administrativních úkonů a po 5 letech skartována,
popř. po dobu trvání kurzu doplnění základů vzdělání
účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce je oprávněn odmítnout poskytnutí osobních údajů
účastník kurzu má právo 1x za kalendářní rok bezplatně, na základě písemné žádosti, požádat o
poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných nebo kdykoliv za přiměřenou
úhradu
osobní údaje o účastníku kurzu je možné poskytnout další osobě či zařízení pouze po předchozí
konzultaci
a písemném souhlasu účastníka kurzu nebo jeho zákonného zástupce;
tento souhlas může být účastníkem kurzu nebo jeho zákonným zástupcem kdykoliv odvolán;
účastník kurzu se zavazuje, že osobní údaje, které ZŠS poskytl, jsou přesné a pravdivé;
dojde-li ke změně uvedených skutečností, účastník kurzu je ZŠS oznámí v nejbližším možném
termínu;
správcem údajů podléhajících zákonu č. 101/2000 Sb. je ZŠS jehož činnost vykonává Základní škola
speciální, Blansko, Žižkova 27;
zaměstnanci ZŠS, kteří s osobními údaji pracují, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, a to i po
ukončení pracovního poměru.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem si poučení důkladně prostudoval a křížkem označil
zařízení, která mohou být seznámena s mými osobními údaji - s osobními údaji
mého syna/dcery, a účel, pro který lze pořizovat fotodokumentaci a videozáznam.
Tento informovaný souhlas s poskytováním osobních dat uděluji Základní škole
speciální,
Blansko,
Žižkova 27; na dobu (zakřížkujte příslušný bod):
q
q
do věku 26 let účastníka kurzu;
trvání kurzu AC
V Blansku……...….........................
Podpis zákonného
zástupce……………………………………….
56
8.4 VZOR Záznamové listy vzdělávacího kurzu
57
8.5 VZOR Záznam o účastnících vzdělávacího kurzu
58
8.6 VZOR Záznam o účasti ve vzdělávacím kurzu – účastníci
59
8.7 VZOR Prezenční listina – lektoři
60
8.8 Záznam o úrazu
Záznam o úrazu dítěte, žáka či studenta
dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb. s účinností od 1.4.2010
Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského
zařízení (název, sídlo, IČ):
ZÁZNAM O ÚRAZU
(DÍTĚTE, ŽÁKA, STUDENTA)
Škola, školské zařízení (např. ZŠ, SŠ):
Pořadové číslo záznamu o úrazu/školní rok:
Byl záznam vyhotoven na žádost?
Jméno a příjmení zraněného:
Datum narození:
Třída, ročník:
Místo trvalého pobytu zraněného:
Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zákonného zástupce:
Datum úrazu:
Místo:
Čas:
Zákonný zástupce vyrozuměn:
Datum:
Způsob:
Zdravotnické zařízení, kde byl zraněný ošetřen, léčen:
Popis události:
Šlo o úraz smrtelný ?
úmrtí:
Čas:
Datum
Druh činnosti:
vyučovací hodina
přestávka
praktické vyučování nebo
praktická příprava
pěstitelské práce, praktické
činnosti a dílny
Zraněná část těla:
tělesná výchova – skupinová
činnost
Předpokládaná příčina úrazu:
tělesná výchova – individuální
činnost
školní výlet
sportovní akce a soutěže
kurzy plavání, lyžování a
sportovně-turistické kurzy
Lze předpokládat zavinění zraněného/jiné osoby?:
jiné činnosti
Věc, kterou bylo zranění bezprostředně způsobeno:
61
Preventivní opatření, které mělo úrazu předejít a bylo školou nebo školským
zařízením přijato v době před úrazem:
Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu) či vznikl následkem spolupůsobení
přírodních živlů nebo zvířat?
Jména, příjmení a podpisy svědků:
Datum
sepsání
záznamu
:
Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby
vykonávající dohled v době úrazu:
Podpis zraněného
(umožňuje-li to jeho
stav):
Aktualizace
Byla poskytnuta náhrada za bolest?
Datum:
Byla poskytnuta náhrada za ztížení společenského uplatnění?
Jedná se o úraz smrtelný?
Datum úmrtí:
62
Jméno, příjmení a podpis
vedoucího zaměstnance,
razítko:
Jméno, příjmení a podpis
vedoucího zaměstnance,
razítko:
8.9 Kniha úrazů
Kniha úrazů dítěte, žáka či studenta
dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb. s účinností od 1.4.2010
Kniha úrazů dětí, žáků a studentů
Název organizace:
Adresa organizace:
IČ:
Kniha úrazů založena ke
dni:
Kniha úrazů ukončena ke
dni:
Kniha úrazů obsahuje
listů:
Kniha úrazů je tvořena titulní stránkou a potřebným počtem listů. Kniha úrazů dětí, žáků a
studentů
musí být sepnuta tak, aby tvořila celek, jednotlivé listy musí být očíslovány.
___________________________________
____
Podpis oprávněného zástupce organizace, razítko
63
Pořadové
číslo
úrazu.
Jméno, příjmení
a datum narození
zraněného
Datum, místo a
popis události,
při které k úrazu
došlo
64
Kým a jak byl
úraz
ošetřen
Podpis
zaměstnance,
který provedl
zápis do knihy
Poznámka
8.10 VZORY Závěrečné osvědčení o absolvování kurzu
65
66
67
9 Literatura a další zdroje informací
9.1 Literatura
-
-
Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M.: Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním
postižením v odborném učilišti a na praktické škole, Brno, MSD 2007
Bartoňová, M., Vítková, M.: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
III., Brno, Paido 2009
Černá, M. a kol.: Česká psychopedie, Praha, UK 2008
Doležel, R., Vítková, M.: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - příručka pro
zaměstnavatele k projektu OPR LZ 3.1. „Aktivizační a vzdělávací centrum“, Brno
2007
Hrdlička, M., Komárek, V.: Dětský autismus, Praha, Portál 2004
Individuální plán přechodu do zaměstnání – období podpory přechodu ze školy do
zaměstnání, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání 2006
Kaprálek, K., Bělecký, Z.: Jak napsat a používat individuální vzdělávací program,
Praha, Portál 2004
Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno, Paido 2006
Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno, Paido 2006
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78-62-C/01,
schválen pod č.j. 1708/2010-2/VÚP
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01,
schválen pod č.j. 1707/2010-2/VÚP
Slowík, J.: Speciální pedagogika, Praha, Grada 2007
Švarcová, I.: Mentální retardace, Praha, Portál 2000
Švarcová, I.: Základy pedagogiky, Praha, VŠCHT 2005
Valenta, M., Müller, O.: Psychopedie, Praha, Parta 2003
Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Praha,
Portál 2001
a/ Doporučená literatura ke kurzu A
- Adamcová, M.: Keramika pro malé i velké, 1. Vydání, Praha, Ikar, 2003
- Barffová, U., Burkhardtová, I., Maierová, J.: Velká kniha pro malé mistry 2, 1. Vydání,
Praha, Ikar, 1996
- Barffová, U., Burkhardtová, I.: Velká kniha pro malé mistry, 1. Vydání, Praha, Ikar,
1995
- Bednářová, E.: Křížkové vyšívání, 1. vydání, Euromedia, 1999
- Brýdová, M.: 100 a jeden nápad na originální tričko, 1. vydání, Brno: CP BOOKS, a.s.
2005
- Conrádová, B., Fischerová, L.: Snadné háčkování, Euromedia 2010
- Creative Amos: Inspirace pro vaši tvořivost č. 4/2006, 1. vydání, Chamber, s.r.o.,
68
-
Efko-karton, s.r.o. 2006
Časopisy: Praktická žena, Kreativ, Burda
Daniel, L.: Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu
Dietrichidá, D.: Kouzlo korálků - vetkávání, navlékání, vyšívání, 1. vydání, Praha,
Euromedia Group, k.s. 2006
Dreher, S., Reichmann, I., Schartschwerdt, I., Fischer, M., Scherbert, N.: Keramika
bez hrnčířského kruhu, 1.vydání, Ostrava, Anagram, 2007
Dudycha, J., Vondrušková, A.: Keramika III – reliéfy, 1. vydání, Praha, Grada
Publishing, 2004
Ganderlonová, L.: Encyklopedie ručních prací, 1. vydání, Rebo Productions 1999
Jánošová, M. a kol.: Malované jehlou, 1. vydání, Praha, Práce 1985
Herden, J.: My pozor dáme a nejen posloucháme
Herrenknechtová, R.: Snadné pletení, 1. vydání, Euromedia 2008
Já písnička 2 – Zpěvník, II. díl
Jahoda, J.: Metodické základy HV v pomocné škole, Tech - market, Praha, 1997
Jankůj, M.: Keramický seriál – džbán, Tvořivý Amos 4/2006, Praha, Chamber. III.
ročník
Kovářová, L.: Informatika pro základní školy, 1. vydání, Kralice na Hané, Computer
Media 2004
Krůtová, B., Cyrutová, K.: Učíme se šít, 1. vydání, SNTL 1969
Kýrová, A.: Keramika pro malé i větší umělce 1, 1. vydání, Brno, Computer Press,
2003
Kýrová, A.: Keramika pro malé i větší umělce 2, 1. vydání, Brno, Computer Press,
2003
Kýrová, A.: Keramika pro malé i větší umělce 3, 1. vydání, Brno, Computer Press,
2004
Lichnerová, A.: Vzorkovnica výšivek, 1. vydání, Bratislava, Práce 1984
Mattison, S.: Jak se dělá keramika, 1. vydání, Praha, Slovart, 2004
Nouza, Jahoda: Hudební výchova pro 7. – 9. ročník speciálních škol
Pipeková, J., Vítková, M.: Terapie ve speciálně pedagogické péči, 2. vydání, Brno,
Paido, 2001
Placáková, E., Pošustová, M., Vondrušková, A.: Keramika I – bez hrnčířského kruhu,
1. vydání, Praha, Grada Publishing, 2004
Placáková, E., Pošustová, M., Vondrušková, A.: Keramika II – figurky, 1. vydání,
Praha, Grada Publishing, 2006
Receptář speciál: Inspirace pro šikovné ruce č. 4/2005, 1. Vydání, Praha, Reader´s
Digest Výběr 2005
Rosová, D.: Keramika, 1. vydání, Praha, Ikar 2003
Švarcová, I.: Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné
školy, Septima, Praha, 1997
Vítková, M. a kol.: Integrativní speciální pedagogika, Brno, Paido, 1998
Vondrušková, A., Kaprasová, L.: Šikovné ruce aneb malá škola textilních technik,
69
-
1. vydání, Praha, Mladá fronta 1989
Weiss, G.: Keramika – Umění z hlíny, 1. vydání, Praha, Grada Publishing, 2007
Wolfová, E., Arsenjevová, Z.: Tkaní, 1. vydání, Brno: CP BOOKS, a.s. 2005
b/ Doporučená literatura ke kurzu B
- Břicháč, P., Berounský, M.: Informatika I pro základní školy, 1. vydání, Praha, Grada
1993
- Dolanský, Z.: Práce s počítačem nejen na ZŠ, BLUG
- Franců, M.: Hrajeme si s okny, 1. vydání, Brno, CCB, s.r.o. 1997
- Franců, M.: Hrajeme si s texty a obrázky, 1. vydání, Praha, Computer Press 2002
- Hawiger, D.: Učebnice a cvičebnice informatiky pro ZŠ, 1. vydání, Praha, Computer
Press 2001
- Hlavenka, J.: Jak na počítač, Pracujeme ve Windows, 1. vydání, Praha, Computer
Press 2000
- Kovářová, L.: Informatika pro základní školy, 1. vydání, Kralice na Hané, Computer
Media 2004
- Maran, R., Whitehead, P.: Poznejte svůj počítač, 1. vydání, Brno, Computer Press
2004
- Pecinovský, J.: Začínáme s počítačem, 1. vydání, Praha, Grada Publishing 1998
- Počítač kamarád, řada učebnic a pracovních sešitů pro ZŠ praktickou, Praha, Parta
2008, 2009, 2010
- Rapant, P.: Začínáme s PC, 1. vydání, Praha, Grada 1992
- Růžička, O., Nebenführ, J.: Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem, 1. vydání,
Praha, Computer Press 2001
- Šírková, J.: Počítač hrou, 1. vydání, Rozstání, Tiskárna obecního úřadu Rozstání 1994
- Vaníček, J., Řezníček, P.: Metodická příručka informatiky pro základní školy, 1. díl, 1.
vydání, Brno, Computer Press 2004
c/ Doporučená literatura ke kurzu C
- Formáčková, M.: Mňam aneb Prima vařečka 3, Ottovo nakladatelství 2003
- Mahelová, L., Dlapová, B.: Pečeme podle našich babiček, Praha, Vyšehrad 1999
- Paynová, P. a kol.: Dobrá a zdravá kuchyně, Patricia, Svojtka a Vašut 1994
- Pechová, J., Králová, I.: Hrníčková kuchařka, Laguna 1994
- Pośpieszyńska, K.: Recepty pro mikrovlnou troubu, Aradan 2001
- Sedláčková, H., Nodl, L., Peterka, L., Starnovská, T.: Technologie přípravy pokrmů 5,
Fortuna 2008
- Sedláčková, H., Nodl, L., Řešátko, L.: Technologie přípravy pokrmů 4, Fortuna 2009
- Sedláčková, H., Otoupal, P.: Technologie přípravy pokrmů 1, Fortuna 2007
- Sedláčková, H.: Technologie přípravy pokrmů 2, Fortuna 2008
- Sedláčková, H.: Technologie přípravy pokrmů 3, Fortuna 2008
- Wilsonová, A.: Jídla z jednoho hrnce, Slovart 1999
70
9.2 Další zdroje informací

Učitelské noviny
Speciální pedagogika
Časopisy AURA (informace o epilepsii)
Časopis PLUS 21 (Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem)
www.helpnet.cz
internet

71
10 Seznam pilotních škol s AC včetně kontaktů
Partner - Název školy
Adresa
IČO
bank.spojení
Základní škola speciální
Žižkova 1919/27,
678 01 BLANSKO
62073249
19-4803720237/0100
Ředitel
Telefon
Mobil
E-mail
Mgr. Ludmila
Konopková
516 418 728
777 660
080
[email protected]
Partner - Název školy
Adresa
IČO
bank.spojení
Mateřská škola,
Speciální základní škola
a Praktická škola
Hradecká
1231/11b,
500 03 HRADEC
KRÁLOVÉ
62693514
4232511 / 0710
Ředitel
Telefon
Mobil
E-mail
PaedDr. Pavel Svoboda
495 518 661
777 871
558
[email protected]
Partner - Název školy
Adresa
IČO
bank.spojení
47274409
922887349 / 0800
Speciální základní škola
Dobrovského nám.
378/12,
408 01
RUMBURK
72
Ředitel
Telefon
Mobil
E-mail
Mgr. Vladimír Šamša
412 332 110
728 221
929
[email protected]
Partner - Název školy
Adresa
IČO
bank.spojení
Základní škola a
Mateřská škola
Plánková 430,
386 01
STRAKONICE
63289920
214529727 / 0300
Ředitel
Telefon
Mobil
E-mail
Mgr. Eva Vácová
383 332 861
608 757
321
[email protected]
Partner - Název školy
Adresa
IČO
bank.spojení
Střední škola, Základní
škola a Mateřská škola,
Třinec, Jablunkovská
241, příspěvková
organizace
Jablunkovská 241,
739 61 TŘINEC
69610126
27-4633710297 / 0100
Ředitel
Telefon
Mobil
E-mail
Mgr. Marta Labojová
558 332 860
605 94 22
12
[email protected]
z
73

Podobné dokumenty