Český rybářský svaz, zs – MO Zábřeh

Komentáře

Transkript

Český rybářský svaz, zs – MO Zábřeh
Český rybářský svaz, z.s. – MO Zábřeh
Adresa: ČRS, z. s. MO Zábřeh, Oborník 2397/41, 789 01 Zábřeh
email: [email protected]; IČO: 18050514
Č. j.: 1/16
V Zábřehu 31. 1. 2016
Z Á P I S
č í s .
1 / 2 0 1 6
ze schůze výboru MO ČRS Zábřeh dne 29. Ledna 2016
Přítomni: Výbor- Habich, Veselý, Linhart, Hlavinka, Mach, Hampl, Holeňa, Indra, Semler, Daněk, Strouhal,
Hroch
Omluveni: Mgr. Drapač
D.K. :
Host: Neoral, Kollár
Program:
1. Projednání a rozdělení korespondence
2. Kontrola plnění úkolů a usnesení
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
4. Závěry a úkoly
1. Projednání a rozdělení korespondence
 MěÚ Zábřeh, OS,OŽP- oznámení o zahájení vodoprávního řízení s obcí Drozdov na změnu stávajícího
povolení, podle §12 odst. 2 zákona o vodách, týkajících se vypouštění odpadních vod z obecní ČOV,
umístěné na parcele st.č. 271 v k.ú. Drozdov do vod povrchových- vodního toku Drozdovský potokvýbor na vědomí
 ČRS VÚS Ostrava – rozhodnutí Krajského úřadu Olomouc o povolení výjimky ze zákazu podle § 13 odst.
2 písm. c) zákona o rybářství užívat k lovu ryb elektrického proudu. - předáno p.Hamplovi
 ČRS VÚS Ostrava – podpachtovní smlouva s Nemilskou zemědělskou s.r.o. a ČRS VÚS Ostrava na
pronájem vodní nádrže Nemilka - výbor na vědomí
 Krajská veterinární správa – protokol o konané kontrole dne 9.12.2005 – předáno p.Hamplovi
 ČRS VÚS Ostrava – pozvánka na aktiv vedoucích Rybářské stráže konaný 10. 2. 2016 v Litovli –
předáno p. Holeňovi
 ČRS VÚS Ostrava – zápis č.1/2016 výboru VÚS - výbor na vědomí
Informace k daru Českého olympijského výboru s formuláři – předáno p.Veselý
materiály pro jednání Aktivu předsedů MO ČRS (Fond rozvoje revírů) – výbor na vědomí
Plán práce VÚS ČRS Ostrava – výbor na vědomí
Úprava zásad vyřizování cestovného od 1.1.2016 – předáno p.Daněk, Strouhal
Pozvánka na Aktiv předsedů MO ČRS – předáno p.Habich
Pozvánka na Aktiv vedoucích mládeže – předáno p.Hlavinka
Korespondence byla projednána na VS a přidělena k řízení funkcionářům dle kompetencí.
2. Kontrola plnění úkolů a usnesení
1. 7. (z VS 07/14) zajistit cenové nabídky na opravu nádrží v Hedvě – probíhá úkol plněn
1. 8.
Upravit pracovní režim a povinnosti správců na rok 2016- probíhá úkol plněn
1
1. 10. Vyvěsit plakáty na „První povolenku zdarma pro děti“ do všech okolních kroužků a škol Úkol splněn
2. 11. Zajistit včasné zpracování přehledu o úlovcích v určeném PC programu, jeho včasné zaslání na
VÚS – probíhá úkol plněn
3. Projednání organizačních záležitosti, diskusní připomínky
p. Habich: informoval výbor o jednání na Nemilce s p. Jaroněm a s p. Kauerem kolem přehrady. Chytání na
přehradě se pro nás nijak nemění. Z klecí umístěných na hrázi se zřejmě postaví jen molo na koupání. Kolem
Bušínovské přehrady se čeká na podpis smlouvy. Bude zapotřebí ji najaře ještě před vysazením násady vypustit a
slovit. Dále přečetl plán zasedání výborových schůzí na rok 2016, který byl schválen. Potom navrhnul pozvat na
příští výborovou schůzi majitele Tátenického rybníčku a dořešit sním pronájem na další roky.
p.Hampl: předložil návrh na rozpočet na hospodářský odbor na rok 2016. Požádal jednatele o zaslání žádosti na
vypouštění Bušínovské přehrady na 12. 3. 2016, později to nepůjde kvůli živočichům. Mluvil o zájmu veřejnosti o
jarní termín školení. Potom hovořil o úpravě režimu pro naše správce - na příští schůzi přinese nový režim
správců a další návrhy na změny nebo pošle po p.Indrovi.
p. Holeňa: Informoval o pozvání na aktiv vedoucích RS v Litovli dne 10. 2. 2016, kterého se zúčastní s p.Indrem.
Potom požádal správce webových stránek, aby upravil kontakty na RS na našich webových stránkách.
p. Hlavinka: informoval o činnosti dětí v kroužcích mládeže, kde se připravují na zkoušky noví členové.
Na nábor nových členů s povolenkou zdarma je zatím slabá odezva, spíše nezájem. Celkem je ve všech kroužcích
102 dětí. Plán akcí na letošní rok: 7. 5. 2016 Zlatá Udice, 25. 6. 2016 Rybářské závody mládeže, 28. 9. 2016
Rybářský den a nakonec 10. 12. 2016 Běh o vánočního kapra. Plán závodů LRU ještě není schválen, tak nevíme,
kdy které kolo a kde proběhne. Potom poděkoval p.Veselému za práci na webových stránkách a za pomoc při
vypisování všech žádostí o granty a dotace na závody pro děti.
p.Mach: informoval o stavu kyslíku v revírech, kde je vše v pořádku bez nějakých známek úhynu.
p. Daněk: informoval o stavu prostředků MO na účtech, závazky a pohledávky jsou kompletně vyřízeny a
vyúčtovány. Přepracoval podle poslední inventury soupis majetku a materiálu naší MO. Připravuje návrh rozpočtu
na r. 2016 pro schválení na ČS, žádá členy výboru o dodání požadavků na nákup materiálu a rozvahu
předpokládaných výdajů-do příští VS, nebo elektronicky.
p. Indra: informoval o výdeji povolenek, kde je prodáno asi 160 povolenek ale i hodně zaplacených členských
známek. Při zpracovávání sumářů se členové snaží odevzdat vše řádně vyplněné, asi pomohlo zavedení pokuty za
nesprávné vyplnění. S novou verzí programu to jde trochu pomaleji, ale snad se to časem ještě zlepší.
p.Kollár : informoval o stavu kolem chovného rybníčku v Tátenici, kde je potřeba ořezat některé nálety a větve,
co jdou nad vodu. Potom hovořil o možnosti pronájmu bývalé nádrže na čističce ČOV v Tátenice, kde se byli
podívat už naši hospodáři a oběma se to zamlouvá. Bude potřeba udělat nějaké práce kolem a to se bude řešit
společně s obcí.
p.Semler: informoval o chystané brigádě na revíru v Postřelmově, nutný je prořez stromů kolem vody a ostatní
práce jako sekání ledu atd.
p.Neoral: informoval o připravované brigádě na revíru v Leštině, která proběhne v měsíci únoru.
p.Veselý: informoval o potřebě nového geometrického zaměření budovy klubovny a nádrží. Je to nezbytné pro
získání povolení k chovu ryb. S p. Hamplem zváží možnost jarního školení nových členů a případně stanoví
konkrétní termín.
4. Závěry a úkoly
Zajistit prostory kina Retro, pro konání členské schůze MO, dne 19. 3. 2016, od 08.00-12.00 hodin
Plní: p. Linhart
Termín do 19. 2. 2016
2. 01. Zajistit nové geodetické zaměření nádrží a budov v Hedvě
Plní: p.Habich, p.Indra
Termín do 30. 6. 2016
3.01. Zaslat přesný počet dětí ve všech kroužcích a počet instruktorů
Plní: p. Hlavinka
Termín do 29. 2. 2016
1.01
Termín příští výborové schůze je 26. února 2016, v 17.00 hodin, na boudě v Hedvě.
Zapsal: Martin Linhart
2
Plán zasedání výboru ČRS, z.s. MO Zábřeh na Moravě na rok
2016
Výroční členská schůze 19. 3. 2016 v 8.30 h KINO RETRO
Leden 29. v 17.00 hod.
Únor 26. v 17.00 hod.
Březen 18. v 17.00 hod.
Duben 29. v 18.00 hod.
Květen 27. v 18.00 hod.
Červen 24. v 18.00 hod.
Srpen 26. v 18.00 hod.
Září 30. v 18.00 hod.
Říjen 27. v 18.00 hod.
Listopad 25. v 17.00 hod.
Prosinec 16. v 17.00 hod.
Plán práce bude v případě potřeby v průběhu roku doplňován a upřesňován.
Vypracoval: Linhart Martin
Schváleno na výborové schůzi dne 29. 1. 2016
3

Podobné dokumenty

Analytický text - Atlas obyvatelstva

Analytický text - Atlas obyvatelstva geografických analýz. To je dáno relativně syntetickou povahou migračních procesů, které v sobě odrážejí rezidenční preference obyvatelstva i atraktivitu (kvalitu) cílových a zdrojových oblastí stě...

Více

2012/3 - Klub Augusta Sedláčka

2012/3 - Klub Augusta Sedláčka umíst na zna ka ; vzhledem k absenci vodního toku však nejde o zna ku pro mlýn, nýbž o splynuté parohy, ozna ující myslivnu44) III. vojenské mapování (1879) zachycuje uvedený areál, který je již so...

Více

distribuční list - Národní filmový archiv

distribuční list - Národní filmový archiv Národní filmový archiv - české filmy v distribuci - distribuční list Obsah: Sedminásobný vrah Kugler je při pronásledování zastřelen četníky. Při božím soudu Bůh vypovídá jako svědek, ale nesoudí. R...

Více

ročenka 2014 - Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, os

ročenka 2014 - Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, os 5.2. je zobrazen přehled inseminací býky prověřenými na dcerách. Stále výrazně nejvyšší zastoupení mají býci dovezení z USA (37 %), postupně narůstá i podíl kanadských býků (11,5%). Mezi RED holštý...

Více