V Jihlavě bylo všechno horší... - Nikolaus-Kopernikus

Komentáře

Transkript

V Jihlavě bylo všechno horší... - Nikolaus-Kopernikus
Ulrich Scheinhammer-Schmid (Hg./ed.)
„In Iglau war alles schlimmer …“
„V Jihlavě bylo všechno horší...“
Transformationen einer tschechisch-deutschen Stadt vor
und nach 1945 - Eine Dokumentation
Proměny česko-německého městapřed rokem 1945 a po
skončení války – Sborník dokumentů
Herausgegeben für das Gymnázium Jihlava und das Nikolaus-Kopernikus
Gymnasium Weißenhorn
Vydano pro Gymnázium Jihlava a Gymnázium Mikuláše Koperníka
Weißenhorn
470 Seiten, 63 Abbildungen
ISBN 978-3-9812661-3-9
Preis: 29,80 €
Počet stran: 470, 63 vyobrazení
ISBN 978-3-9812661-3-9
Cena: 770 Kč
Information und Bestellung / Informace a objednáni:
www.balaena.de oder [email protected]
Telefon +49 8191 – 305 638 Telefax +49 8191 – 305 636
BALAENA Verlag Landsberg am Lech (D)
NEUERSCHEINUNG - NOVINKÁ 04/2013
Die „Iglauer Sprachinsel“, gelegen zwischen Prag und Brünn, war vor 1945 eine
überwiegend von Deutschen bewohnte Region. Gegenseitige nationalistische
Aggressionen bis hin zu offenen Feindseligkeiten, aber auch die Kooperation
im Alltag prägten hier auf der tschechischen wie auf der deutschen Seite das
Zusammenleben. Hitler und seine Nazis nützten diese Spannungen für ihre
völkerverachtenden Pläne: statt ihr Schicksal selbst zu bestimmen, wurden die
Iglauer letztlich von Tätern zu Opfern des nationalsozialistischen Herrschaftswahns.
Drei Jahre lang untersuchten tschechische und deutsche Schülerinnen und
Schüler gemeinsam im Rahmen ihres regelmäßigen Austauschs die Schicksale
dieser Sprachinsel in den Jahren vor und nach 1945.
Jihlavský jazykový ostrov, ležící mezi Prahou a Brnem, obývali před
rokem 1945 převážně Němci. Soužití mezi Čechy a Němci se vyznačovalo
jak nacionalistickými postoji, vedoucími až ke vzájemné nevraživosti,
tak spoluprací v každodenním životě. Hitler a jeho nacisté tohoto napětí
využili pro své plány na podmanění národů: místo aby sami určovali
svůj osud, stali se němečtí Jihlavané oběťmi nacionálně socialistického
bludu o vládnoucí rase.
Během tříletých výměnných pobytů se čeští a němečtí studenti společně
zabývali osudy tohoto jazykového ostrova v období před rokem 1945 a
po skončení války.
Der umfangreiche zweisprachige und reich bebilderte Band präsentiert nun die
Ergebnisse dieses Projekts. Er enthält zahlreiche Zeitzeugenberichte, Analysen
zum „Freund- und Feindbild“ in den deutschen und tschechischen Medien
sowie Akten und Dokumente der Iglauer Geschichte in der Protektoratszeit. Sie
stammen aus dem Nationalarchiv Prag und werden in diesem Band erstmals
der Öffentlichkeit vorgestellt. Besonders aufschlussreich ist ein ausführliches
Gutachten über die Iglauer Sprachinsel, das im Auftrag des Rasse- und
Siedlungshauptamtes der SS erstellt wurde. Es kommt zu dem menschenverachtenden Ergebnis, „in [der Stadt] Iglau“ solle „das deutsche Blut
weitgehend erneuert werden“, das heißt, nach dem „Endsieg“ wollte die SS die
Mehrheit der deutschen Stadtbewohner deportieren und „gesundes deutsches
Blut [also deutsche Siedler aus dem Altreich] an ihre Stelle“ setzen.
Výsledky tohoto projektu jsou shrnuty v rozsáhlé publikaci s bohatou
obrazovou částí. Sborník obsahuje vyprávění svědků, analýzy o „obrazu
přítele a nepřítele“ v českých a německých sdělovacích prostředcích,
jakož i spisy a dokumenty o protektorátním období. Dokumenty
pocházejí z pražského Národního archivu a jsou v rámci tohoto sborníku
poprvé zveřejněny. Zvláště zajímavý je rozsáhlý posudek o Jihlavském
jazykovém ostrovu, vytvořený na základě pověření Hlavního úřadu SS
pro rasové a osídlovací záležitosti. Jeho pohrdavým závěrem je, že „ve
městě Jihlavě“ by měla být „německá krev výrazně obnovena“, to
znamená, že SS chtěla po „konečném vítězství“ většinu obyvatel Jihlavy
deportovat a nahradit je „zdravou německou krví“, tedy občany z Říše.
Diese Quellentexte werden ergänzt durch grundlegende Aufsätze und
zahlreiche Darstellungen der Schüler/innen zur deutsch-tschechischen
Geschichte in Iglau/Jihlava.
Tyto prameny jsou doplněny statěmi a příspěvky českých a německých
studentů o česko-německých dějinách Jihlavy/Iglau.
Der Band zeigt, zu welchen schrecklichen Folgen Völkerhass und Überheblichkeit führen. Zugleich demonstriert er aber auch, wie Jugendliche aus zwei
verschiedenen europäischen Ländern erfolgreich zusammenarbeiten und
intensive Freundschaften entwickeln können.
Sborník tak dokumentuje, jak strašlivé následky má národnostní nenávist a
nadřazenost. Současně však dokazuje, že mladí lidé z různých evropských zemí
spolu mohou úspěšně spolupracovat a navazovat intenzivní přátelské
kontakty.

Podobné dokumenty

„In Iglau war alles schlimmer...“ „V Jihlavě bylo - BALAENA

„In Iglau war alles schlimmer...“ „V Jihlavě bylo - BALAENA 180 Intermezzo 2: Das Projekt 2009/2010 „Freund und Feind in den Medien“ Erste Austauschwoche in Weißenhorn vom 04.-10. Oktober 2009 / Eindrücke von der Ausstellung „Nationalsozialismus in München“...

Více

Liebe Iglauer Nachbarinnen und Nachbarn, über Jahrhunderte

Liebe Iglauer Nachbarinnen und Nachbarn, über Jahrhunderte Wir sehen mit Freude, wie die Stadt und das Umland, an denen unser Herz immer noch hängt, sich mit Stolz der Traditionen besinnt und mit Optimismus in die Zukunft geht. Dazu auch unseren Beitrag zu...

Více