Untitled - artkunst

Komentáře

Transkript

Untitled - artkunst
Moderní a poválečné umění
Současné umění
Fotografie
Modern and post-war art
Contemporary art
Photographs
Výstava
sobota 28. 11. - středa 2. 12. 2009
denně od 12.00 do 19.00 hod.
v Galerii 5. patro,
Myslíkova 9, Praha 1
Aukce
středa 2. prosince 2009
od 19. 00 hod.
v Leica Gallery Prague,
Školská 28, Praha 1
Exhibition
Saturday 28. 11. - Wednesday 2. 12. 2009
daily 12 noon till 7 p. m.
at the Gallery 5. patro,
Myslíkova 9, Prague 1
Auction
Wednesday, December 2, 2009
from 7 p. m.
at the Leica Gallery Prague,
Školská 28, Prague 1
galerie 5. patro
Myslíkova 9
110 00 Praha 1
Tel./ Fax: +420 222 210 860
Mobil: +420 608 238 402
[email protected]
www.artkunst.cz
Důležitá upozornění
a pravidla aukce
1. Registrace dražitelů / Registrace je možná nejdříve
1 hodinu před aukcí na místě jejího konání. Účastník
dražby je povinen doložit svou totožnost pomocí
občanského průkazu či cestovního pasu, zapsat
se do seznamu účastníků dražby a podepsat čestné
prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby
podle zákona č. 26/2000 Sb.
2. Písemné nabídky / Účastník dražby může dražit
i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě
písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka
k svému zastoupení v aukci. Tato plná moc musí
obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný
popis, vyvolávací cenu a nákupní limit, za který je
zmocněnec oprávněn předměty dražit.
3. Dražení po telefonu / Účastník dražby může
po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná
moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné
nabídce, kromě nákupního limitu.
Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě
s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 hodin před
začátkem aukce.
4. Průběh dražby / Předměty se draží v pořadí
uvedeném v katalogu, které může licitátor
z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání
předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím
dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud
dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez
odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu
licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě
jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep
účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu
dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému
je dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory
v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí
aukční síně.
5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
Příhoz
do 2 000 Kč
2 000 - 5 000 Kč
5 000 - 10 000 Kč
10 000 Kč - 20 000 Kč
20 000 Kč - 50 000 Kč
50 000 Kč - 100 000 Kč
100 000 Kč - 200 000 Kč
200 000 Kč - 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
6. Provize / Vydražiteli je účtována k vydražené ceně
aukční provize ve výši 18 % (včetně DPH).
7. Způsob úhrady / Vydražitel je povinen uhradit
cenu dosaženou vydražením v hotovosti či
bankovním převodem během nebo po dokončení
aukce, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode
dne konání dražby.
8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených
předmětů / Vydražené předměty budou dražebníkem
vydražiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené
vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny
buď v den konání aukce, nebo od čtvrtka 3. 12. do
soboty 5. 12. 2009 v prostorách Galerie 5. patro,
Myslíkova 9, Praha 1, od 12 do 18 hodin.
Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou
zaokrouhleny a pouze orientační.
Important information
and auction notes
1. Enrollment of bidders / For bidders, it is possible
to enroll on the day of the auction itself, one hour
before the auction begins at the venue of the public
sale. Upon the demand of the Auctioneer or one
of his proxies, the participants are obliged to prove
their identity with on official ID card or passport
and to submit a declaration of honour according
to which they are not ineligible for public sales.
2. Absentee bids / A participant may also make
his bid without being present at the auction, based
upon a power of attorney with date, address and
phone contact that authorizes the Auctioneer to
represent him at the auction. is power of attorney
must contain the catalogue number, the detailed
description of the object and the maximum purchase
limit that the proxy may bid.
5. e increments / e Auctioneer states
the increments as follows:
Actual bidding price
Increment
up to 2 000 CZK
2 000 - 5 000 CZK
5 000 - 10 000 CZK
10 000 - 20 000 CZK
20 000 - 50 000 CZK
50 000 - 100 000 CZK
100 000 - 200 000 CZK
200 000 - 500 000 CZK
over 500 000 CZK
100 CZK
200 CZK
500 CZK
1 000 CZK
2 000 CZK
5 000 CZK
10 000 CZK
20 000 CZK
50 000 CZK
e Auctioneer reserves the right to decide the order
and amount of the increments.
3. Bidding by telephone / Subject to on agreement
with the Auction House & Gallery, the participant
may bid by telephone. e respective power of
attorney must contain the same data as stated above
for written offers, except for the purchase limit.
Upon the respective agreement with
the auctioneer, all motions for bidding by telephone
must be registered in person, one day prior to the
commencement of the auction at the very latest.
6. Buyer´s Premium / e Auctioneer will charge
a buyer´s premium of 18 % (incl. VAT) of the
hammer price on behalf of the purchaser.
4. e course of auction / e auctioned goods are
put up in the order listed in the catalogue, subject
to organizational changes by the Auctioneer. Aer
the respective object is put up, the participants may
make their bids by raising their bidding number.
e auction continues as long as bids are made. e
Auctioneer may deny a bid without giving reasons.
If, despite two calls by the Auctioneer, no further
bid is made, then the Auctioneer announces the lost
bid again and, aer a third call, knocks down for the
benefit of the participant with the highest bid.
e participant is bound by his bid. e bidding
price may not be curtailed aerwards. e increment
goes to the participant whose bid was knocked
down. Any disputes in this regard are settled
exclusively by virtue of the Auction House
& Gallery‘s decision.
8. Passage of ownership and takeover of auctioned
goods / e objects will be handed out to the bidder
upon payment of the auction price in full, based
upon a payment certificate, either on the day of
auction or from ursday, December 3 till Saturday,
December 5 on the premises of the Galerie 5. patro,
Myslíkova 9, Praha 1, 12 noon – 6 p.m.
7. Terms of Payment / e bidder is obliged to pay
the price achieved in the public sale in cash or by
bank transfer, during or aer the auction, however,
5 calendar days aer the day of auction at the very
latest.
Note: e starting prices in Euro are rounded off
and only for the purpose of information.
Rejstřík
autorů
Adamec David
Baňka Pavel
Bastian M. S. (CH)
Brázda Pavel
Cajthaml David
Calder Alexander (USA)
Carmi Eugenio (IT)
Cartier-Bresson Henri (FR)
Císařovský Tomáš
Čečo Sabahudin
Dalí Salvador (ES)
David Jiří
Dobiáš Čeněk
Dorazio Piero (IT)
Fojtek Martin
Foltýn Jiří
Gabriel Michal
Gatewood Charles (USA)
Gerboc Martin (SK)
Giger H. R. (CH)
Grygar Štěpán
Hardi Vanesa
Hayek Pavel
Hísek Jan
Hliněnský Robert
Hlinomaz Josef
Hovorka Ladislav
Chagall Marc (RU/FR)
Chatrný Dalibor
Chatrný Ivan
Istler Josef
Janoušková Věra
Jarcovják Vladimír
Jarcovjáková Libuše
Jůdová Mariana
Kanta Antonín
Karlíková Olga
Klimeš Svatopluk
Knap Jan
Kolíbal Stanislav
Kornatovský Jiří
Kotík Pravoslav
Kovanda Jiří
Kožíšek Petr
Krůček Václav
Kubíček Jan
166
198
114
110, 111, 112, 113
115, 116
67
54
200
117, 118
85
77, 78
167
16, 17, 18
46, 47, 48, 49
180
227, 228, 229
82
211, 212
129, 130, 131
128
194, 195
89
103, 104, 105
145, 146, 147
10, 11, 12, 13
2a
232
69, 70
32, 33, 34, 35, 36, 37
50, 51, 52, 53, 55,
56, 57
2
3, 4
27, 28
213, 214
179
181
9
134, 135, 136
79, 80
59
88
25, 26
106, 107, 108, 109
133
92, 93
60
Kučerová Alena
14, 15
Kvíčala Petr
96
Lauschmann Jan
204, 205, 206, 207
Lhoták Kamil
1
Mainer Martin
123, 124
Mangold Robert (USA)
58
Masson André (FR)
75, 76
Matoušek František
137, 138, 139, 157, 158
Matuška Jakub
162
MICL
132
Mikulášková Daniela
152
Miró Joan (ES)
71, 72, 73, 86, 87
Mirvald Vladislav
61
Načeradský Jiří
81
Naďo Rastislav (SK)
159, 160, 161
Němcová Barbora
142
Němec Rudolf
38
Nešleha Pavel
223
Nikl Petr
119
Nováková-Ondreičková Petra 175
Novotný Jaroslav
224, 225, 226
Nový Antonín
216, 217, 218
O´Hara Morgan (USA)
83, 84
Ovčáček Eduard
5, 6, 7
Pastrňák Petr
170, 171, 172, 173
Pěchouček Michal
148, 149, 150, 151
Petrbok Jiří
127
Pfeiffer Walter (CH)
215
Picasso Pablo (E)
66, 68
Písařík Petr
94, 95
Pištěk Jan
120, 122
Placht Otto
176
Ranný Michal
21, 22, 23, 24
Rauschenberg Robert (USA) 42
Ray Man (USA)
199
Růžička Josef Drahomír
201, 202, 203
Sadovská Dorota
177, 178
Saint-Phalle Niki de (FR)
74
Sakuma Eva
100, 101, 102
Sedlecký Zbyněk
165
Skrepl Vladimír
143, 144
Skřivánková Lucie
164
Smetana Tomáš
154, 155, 156
Sobek Evžen
192, 193
Sopko Jiří
29, 30
Sovák Pravoslav
40, 41
Stach Jiří
221, 222
Stanko Vasil
230, 231
Stratil Václav
140, 141
Streit Jindřich
208, 209, 210
Stuchelová Věra
182, 183, 184, 185
Suška Čestmír
121
Sýkora Zdeněk
62, 65
Šerých Jan
90, 91
Šimánek Dušan
196, 197
Šimera Evžen
97, 98, 99
Šimlová Štěpánka
186, 187
Škoda Vladimír
31
Špaňhel Jakub
125, 126
Švankmajer Jan
43, 44
Tobey Marc (USA)
45
Tůma Stanislav
219, 220
Urbásek Miloš
63, 64
Vaca Karel
19, 20
Vaněk Tomáš
174
Velíšek Martin
153
Veselý Aleš
39
Vlčková Tereza
188, 189, 190, 191
Vosecký Ivan
163
Vožniak Jaroslav
8
Wasseige Jean-Marc de (BE) 168
Ženatá Kamila
169
1
2
2a
1 Lhoták Kamil / 1912-1990
Krajina s letadlem, 1980
litografie 101/200
18 x 27 cm
signováno a datováno, rám
6 500 Kč / 250 €
2a Hlinomaz Josef / 1914-1978
Tři muži, 1975
kombinovaná technika na papíře
24 x 22 cm
signováno a datováno, rám
15 000 Kč / 560 €
2 Istler Josef / 1919-2000
Bez názvu, 1992
lept 1/200
47 x 33 cm
signováno a datováno
slepotisk: Lyra Pragensis
3 800 Kč / 150 €
3
4
3 Janoušková Věra / 1922
Hlava, 1997
serigrafie 138/200
40 x 30 cm
signováno a datováno
1 000 Kč/ 40 €
4 Janoušková Věra / 1922
Bez názvu, 2001-02
2x koláž (PF)
21 x 15 cm (2x)
signováno a datováno vzadu
2 500 Kč / 100 €
5
6
5 Ovčáček Eduard / 1933
Fotografika, 2008
digitální tisk 1/3
34 x 28 cm
vzadu signováno a datováno 1965
3 000 Kč / 120 €
6 Ovčáček Eduard / 1933
Fotografika, 2008
digitální tisk 1/3
35 x 25 cm
vzadu signováno a datováno 1966
3 000 Kč / 120 €
7 Ovčáček Eduard / 1933
Fotografika, 2008
digitální tisk 1/3
32 x 24 cm
vzadu signováno a datováno 1985
3 000 Kč / 120 €
7
8 Vožniak Jaroslav / 1933-2005
Objekt, 1998
asambláž na desce
60 x 70 x 15 cm
signováno a datováno vzadu
11 000 Kč / 420 €
9 Karlíková Olga / 1923-2004
Skřivani, 1998
litografie 67/100
42 x 30 cm
signováno a datováno
1 000 Kč / 40 €
11
10
13
12
10 Hliněnský Robert / 1908-1979
Temný stín, 1970
akvarel
28 x 19 cm
signováno a datováno, rám
11 000 Kč / 420 €
11 Hliněnský Robert / 1908-1979
Bez názvu, 1970
akvarel
20,5 x 26,5 cm
signováno a datováno, rám
11 000 Kč / 420 €
12 Hliněnský Robert / 1908-1979
Bez názvu, 70. léta 20. st.
pastel
26,5 x 18 cm, rám
na zadní straně svědecké prohlášení
o pravosti: Eva Hliněnská
10 000 Kč / 390 €
13 Hliněnský Robert / 1908-1979
Zahrada přeludů, 1977
pastel
17 x 12,5 cm
signováno a datováno, rám
8 000 Kč / 310 €
14
15
14 Kučerová Alena / 1935
U zdi, 1969
tisk z perforovaného plechu 7/30
54 x 76 cm
signováno a datováno
21 000 Kč / 810 €
15 Kučerová Alena / 1935
Krajina, 1969
tisk z perforovaného plechu 20/150
13,5 x 19,5 cm
signováno a datováno, rám
7 000 Kč / 270 €
16 Dobiáš Čeněk / 1919-1980
Znamení podzimu, 1967
olej na jutě (na desce)
39 x 82 cm
signováno a datováno
38 000 Kč / 1 460 €
17 Dobiáš Čeněk / 1919-1980
Pláž, 1963-64
olej na plátně
58 x 65 cm
signováno a datováno
42 000 Kč / 1 620 €
18 Dobiáš Čeněk / 1919-1980
Zima, 1971
olej na kartonu
27 x 45 cm
signováno a datováno, rám
18 000 Kč / 690 €
19 Vaca Karel / 1919-1989
Bez názvu, 1968
olej na plátně
91 x 60 cm
signováno a datováno vzadu
50 000 Kč / 1 920 €
20 Vaca Karel / 1919-1989
Bez názvu, 1968
olej na sololitu
59 x 80,5 cm
signováno a datováno vzadu
kovový rám
na povrchu lehké škrábance
45 000 Kč / 1 730 €
21
22
24
23
21 Ranný Michal / 1946-1981
Bez názvu, 1971
akvarel na papíře
17,5 x 12 cm
datováno, rám
slepotisk: MR, z pozůstalosti autora
3 000 Kč / 120 €
22 Ranný Michal / 1946-1981
Krajina
akvarel a tuš na papíře
21 x 15 cm
rám, slepotisk: MR
z pozůstalosti autora
4 000 Kč / 150 €
23 Ranný Michal / 1946-1981
Rue Campagne
akvarel a tuš na papíře
32 x 24 cm
rám, slepotisk: MR
z pozůstalosti autora
6 000 Kč / 230 €
24 Ranný Michal / 1946-1981
Kameny, 1968
kombinovaná technika na papíře
19,8 x 27,2 cm
vzadu datováno 25. 11. 68
z pozůstalosti autora
6 000 Kč / 230 €
25 Kotík Pravoslav / 1889-1970
Bez názvu, 1957
kvaš na papíře
38 x 28 cm
signováno a datováno
z pozůstalosti autora
45 000 Kč / 1 730 €
26 Kotík Pravoslav / 1889-1970
Bez názvu, 1959
kvaš na papíře
35 x 25 cm
signováno a datováno
z pozůstalosti autora
45 000 Kč / 1 730 €
27 Jarcovják Vladimír / 1927-2007
Bez názvu, 1989
pastel
62 x 45 cm
signováno a datováno
9 500 Kč / 370 €
28 Jarcovják Vladimír / 1927-2007
Tyrkysově modrý obraz, 1997
olej na plátně
110 x 75 cm
signováno a datováno
55 000 Kč / 2 120 €
29
30
29 Sopko Jiří / 1942
Bez názvu, 1995
akvarel
20,5 x 30 cm
signováno a datováno
10 000 Kč / 390 €
30 Sopko Jiří / 1942
Bez názvu, 1992
akvarel
20,5 x 30 cm
signováno a datováno
10 000 Kč / 390 €
31 Škoda Vladimír / 1942
Bez názvu, 1985
lept 5/7
35 x 50 cm
signováno a datováno, rám
12 000 Kč / 460 €
32 Chatrný Dalibor / 1925
Květináč (kresba s překážkami), 1992
kombinovaná technika, asambláž
53 x 65 cm
signováno a datováno vzadu
40 000 Kč / 1 540 €
33
34
35
36
33 Chatrný Dalibor / 1925
Kresba magnetem, 1994
tuš a tužka na papíře
42 x 60 cm
signováno a datováno
7 000 Kč / 270 €
34 Chatrný Dalibor / 1925
Kresba magnetem, 1994
tuš na papíře
42 x 60 cm
signováno a datováno
7 000 Kč / 270 €
35 Chatrný Dalibor / 1925
Bez názvu, 2009
kombinovaná kresba
45 x 62,5
signováno a datováno
7 000 Kč / 270 €
36 Chatrný Dalibor / 1925
Bez názvu, 2009
kombinovaná kresba, váleček
50 x 65 cm
signováno a datováno
8 500 Kč / 330 €
37
37 Chatrný Dalibor / 1925
Bez názvu, 2005
digitální tisk na plátně
50 x 80 cm
signováno vzadu
10 000 Kč / 390 €
38
38 Němec Rudolf / 1936
Kosmické světlo, 2006
akryl na plátně
65 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
38 000 Kč / 1 460 €
39 Veselý Aleš / 1935
Doteky, 2009
kombinovaná technika
na pauzovacím papíře
130 x 91 cm
signováno, rám
55 000 Kč / 2 120 €
40 Rauschenberg Robert (USA) / 1925-2008
Bicycle, 1991
offset a serigrafie na stříbrné fólii
67 x 99,5 cm
Vydavatel: Universal Limited Art Editions NY
3 900 Kč / 150 €
41 Sovák Pravoslav / 1926
Manet, 1977
lept, akvarel 28/75
39 x 31,5 cm
signováno
Lit.: P. Sovák, Grafické dílo, 1995, č. 219
3 900 Kč / 150 €
42 Sovák Pravoslav / 1926
Direct question, 1970-72
lept, akvarel, artists proof
32 x 34,5 cm
signováno
Lit.: P. Sovák, Grafické dílo, 1995, č. 179
3 900 Kč / 150 €
43
44
43 Švankmajer Jan / 1934
Přírodopis Tab. 8, 1973
lept, akvarel 21/65
64 x 50 cm
signováno a datováno
5 900 Kč / 230 €
45
44 Švankmajer Jan / 1934
Taktilní objekt, 1996
asambláž, kombinovaná technika
42 x 32 x 12 cm
signováno a datováno
38 000 Kč / 1 460 €
45 Tobey Marc (USA) / 1890-1976
Kompozice, 1972
litografie 11/85
38 x 27,5 cm, signováno
slepotisk: Erker Presse St.Gallen
9 000 Kč / 350 €
46
47
48
49
46 Dorazio Piero (IT) / 1927-2005
Cercle d´azur, 1994
litografie 60/100
21 x 59,5 cm
signováno a datováno
slepotisk: Erkerpresse St.Gallen
4 500 Kč / 170 €
48 Dorazio Piero (IT) / 1927-2005
Tac-Tic I, 1995
litografie 24/150
24 x 36 cm
signováno a datováno
slepotisk: Erkerpresse St.Gallen
4 500 Kč / 170 €
47 Dorazio Piero (IT) / 1927-2005
Cercle vert, 1994
litografie
21 x 59,5 cm
signováno
slepotisk: Erkerpresse St.Gallen
4 500 Kč / 170 €
49 Dorazio Piero (IT) / 1927-2005
In extremis I
litografie
20,5 x 23 cm
signováno
3 500 Kč / 140 €
50
51
52
50 Chatrný Ivan / 1928-1983
Kompozice I
serigrafie 15/15
43 x 30,7 cm
signováno
2 500 Kč / 100 €
51 Chatrný Ivan / 1928-1983
Segmentované ovály I, 1969
serigrafie 12/16
43 x 30,7 cm
signováno a datováno
2 500 Kč / 100 €
52 Chatrný Ivan / 1928-1983
Segmentované ovály IIA, 1969
serigrafie 11/15
44 x 30,7 cm
signováno a datováno
2 500 Kč / 100 €
53 Chatrný Ivan / 1928-1983
Čtverce XIV, 1969
serigrafie 15/21
61 x 43 cm
signováno a datováno
3 200 Kč / 120 €
53
55
54
57
56
54 Carmi Eugenio (IT) / 1920
Bez názvu, 1975
sítotisk 10/99
46 x 46 cm
signováno a datováno
5 500 Kč / 210 €
55 Chatrný Ivan / 1928-1983
Bez názvu V, 1970
serigrafie
23,5 x 33 cm
signováno a datováno
2 800 Kč / 110 €
56 Chatrný Ivan / 1928-1983
Čtverce a kruhy XV, 1969
serigrafie 14/20
61 x 43 cm
signováno a datováno
3 200 Kč / 120 €
57 Chatrný Ivan / 1928-1983
Čtverce V, 1972
serigrafie 20/20
61 x 43 cm
signováno a datováno
3 200 Kč / 120 €
58 Mangold Robert (USA) / 1937
Untitled, 1995
barevná serigrafie 24/50
101 x 71 cm
signováno
28 000 Kč / 1 080 €
59 Kolíbal Stanislav / 1926
Nit a čára, 1996
lept 31/40
35 x 24 cm
signováno a datováno
7 000 Kč / 270 €
60 Kubíček Jan / 1927
Bez názvu, 1968/80
sítotisk 27/50
58 x 41,5 cm
signováno a datováno, rám
25 000 Kč / 960 €
61 Mirvald Vladislav / 1921-2003
Zatiší s kruhem, 1999
olej na kartonu
45 x 33 cm
signováno a datováno vzadu
45 000 Kč / 1 730 €
62
63
64
62 Sýkora Zdeněk / 1920
7 linií pro Uměleckou besedu, 1996
serigrafie 98/150
44,5 x 44,5 cm
signováno a datováno, pod sklem
18 000 Kč / 690 €
63 Urbásek Miloš / 1932-1988
Hommage a Josef Albers, 1973
sítotisk 5/100
70 x 70 cm
signováno
Vydavatel: Erkerpresse St. Gallen
8 000 Kč / 310 €
64 Urbásek Miloš / 1932-1988
Hommage a Josef Albers, 1973
sítotisk 5/100
70 x 70 cm
signováno
Vydavatel: Erkerpresse St. Gallen
8 000 Kč / 310 €
65 Sýkora Zdeněk / 1920
13 linií pro Karla Hynka Máchu, 2007
serigrafie 44/70
70 x 70 cm
signováno a datováno, rám
60 000 Kč / 2 310 €
66
66 Picasso Pablo (E) podle / 1881-1973
Světový kongres pro odzbrojení a mír, 1962
barevná litografie
55,5 x 75,5 cm
5 000 Kč / 190 €
67
67 Calder Alexander (USA) / 1898-1976
Bez názvu (z Derriere le Mirroir)
barevná litografie
34 x 27 cm, rám
3 900 Kč / 150 €
68 Picasso Pablo (E) / 1881-1973
La Celestine, 1971
akvatinta
edice 400 ex.(Fernando de Rojas)
6 x 8,3 cm, rám
V desce datováno: 02.07.68 II
Provenience: Ze soukromé švýcarské sbírky
Lit.: Bloch, Vol.II, č.1691
17 000 Kč / 650 €
69
70
71
72
73
69 Chagall Marc (RU/FR) / 1887-1985
Obličej Izraele (Z cyklu Bible), 1960
litografie
35,5 x 26 cm
Vydavatel: Edition Verve, Paris
Lit: Mourlot 231
7 500 Kč / 290 €
70 Chagall Marc (RU/FR) / 1887-1985
Žebřík, 1957
litografie
19,8 x 22,8 cm
Vydal: Maeght Paris, Lit: Mourlot 200
3 500 Kč / 140 €
73 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Lithographie III, 1972
barevná litografie
32 x 24,7 cm
Lit.: F. Mourlot, Miro lithographe I,
No.859
3 500 Kč / 140 €
71 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Lithographie XI, 1972
barevná litografie
32 x 24,7 cm
Lit.: F. Mourlot, Miro lithographe I,
No. 867
3 500 Kč / 140 €
72 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Lithographie V, 1972
barevná litografie
32 x 24,7 cm
Lit.: F. Mourlot, Miro lithographe I,
No.861
3 500 Kč / 140 €
74 de Saint-Phalle Niki (FR) / 1930-2002
Daddy
barevný sítotisk 36/150
84 x 59 cm
signováno
19 000 Kč / 730 €
75 Masson André (FR) / 1896-1987
Scéne erotique, 70. léta 20. st.
litografie 116/125
48 x 66 cm
signováno
slepotisk: Atelier André Masson
13 500 Kč / 520 €
76 Masson André (FR) / 1896-1987
Scéne erotique, 70. léta 20. st.
litografie 92/125
48 x 66 cm
signováno
slepotisk: Atelier André Masson
13 500 Kč / 520 €
77 Dalí Salvador (ES) / 1904-1989
Femme a la Fontaine
(Z Poemes secrets d´Apollinaire), 1967
suchá jehla, akvarel
31,5 x 23,5 cm
signováno a datováno 68
Lit.: Michler, Löpsinger,
Soupis grafického díla S. Daliho, č. 198
18 000 Kč / 690 €
78 Dalí Salvador (ES) / 1904-1989
Ze série Knights of the Round Table, 1977
litografie 323/350
49 x 46 cm
signováno
Lit.: Michler, Löpsinger,
Soupis grafického díla S. Daliho, č. 1509
15 000 Kč / 580 €
79 Knap Jan / 1949
Jesu meine Freude, 1990
barevná akvatinta
28 x 21 cm
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
80 Knap Jan / 1949
Jesu meine Freude, 1990
barevná akvatinta
21 x 31 cm
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
81 Načeradský Jiří / 1939
Socha, 2002
tuš na papíře
42 x 59 cm
signováno, rám
3 500 Kč / 140 €
82 Gabriel Michal / 1960
Bez názvu, 1989
bronz, v. 20 cm
signováno
30 000 Kč / 1 150 €
83 O´Hara Morgan (USA)
Line Transmission
10. 4. 2002
kresba tužkou
35 x 43 cm
signováno a datováno
rám
10 000 Kč / 390 €
84 O´Hara Morgan (USA)
Line Transmission
29. 11. 2002
kresba tužkou
35 x 43 cm
signováno a datováno
rám
10 000 Kč / 390 €
85 Čečo Sabahudin / 1953
Namotávání, 1992
protlačovaná technika na plátně
130 x 180 cm
signováno a datováno
38 000 Kč / 1 460 €
86
86 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Sculptures, 1974
barevná litografie
53 x 78,5 cm
8 000 Kč / 310 €
87
87 Miró Joan (ES) / 1893-1983
Joan Miró i Catalunya,
Les essencies de la Terra..., 1970
barevná litografie 268/500
75,5 x 56,5 cm
10 000 Kč / 390 €
88 Kornatovský Jiří / 1952
Z cyklu Sv. Augustín, 2009
kombinovaná technika na plátně
100 x 125 cm
signováno
42 000 Kč / 1 620 €
89 Hardi Vanesa / 1971
Bez názvu, 2008
olej na plátně
35 x 35 x 9 cm
signováno
18 000 Kč / 690 €
90 Šerých Jan / 1972
Bez názvu (4. 2003), 2003
fixy na papíře
21 x 30 cm
signováno a datováno vzadu, rám
3 500 Kč / 140 €
91 Šerých Jan / 1972
Bez názvu (21. 2003), 2003
fixy na papíře
21 x 30 cm
signováno a datováno vzadu, rám
3 500 Kč / 140 €
92 Krůček Václav / 1955
FOIL, #2/44, 2008
akryl a transparentní fólie
44 x 44 cm
signováno, rám
20 000 Kč / 770 €
93 Krůček Václav / 1955
Bez názvu #5, 1999
akryl, galvanizovaný drát
31 x 31 cm
signováno, rám
15 000 Kč / 580 €
94 Písařík Petr / 1968
20-20-20-20-20-60, 2007
akrylát, korálky, dřevo
80 x 80 cm
signováno a datováno vzadu
38 000 Kč / 1 460 €
95 Písařík Petr / 1968
Bez názvu, 2008
akrylát, korálky, dřevo
81 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
28 000 Kč / 1 077 €
96 Kvíčala Petr / 1960
No. 30, 2007
akryl na plátně
110 x 156 cm
signováno a datováno vzadu
120 000 Kč / 4 600 €
97 Šimera Evžen / 1980
New Dripping - Informel, 2009
akryl na plátně
60 x 80 cm
signováno vzadu
19 000 Kč / 730 €
98 Šimera Evžen / 1980
New Dripping - Circle, 2009
akryl na plátně
100 x 80 cm
signováno vzadu
26 000 Kč / 1 000 €
99 Šimera Evžen / 1980
Vypouklé plátno, 2008
akryl na plátně
100 x 120 cm
signováno vzadu
38 000 Kč / 1 460 €
100
101
100 Sakuma Eva / 1975
Hotel, 2008
akryl na plátně
80 x 160 cm
signováno a datováno vzadu
38 000 Kč / 1 460 €
101 Sakuma Eva / 1975
Krajina, 2007
akryl na plátně
50 x 125 cm
signováno a datováno vzadu
25 000 Kč / 960 €
102 Sakuma Eva / 1975
Jeřábi, 2007
akryl na plátně
50 x 70 cm
signováno a datováno vzadu
19 000 Kč / 730 €
103 Hayek Pavel / 1959
Lusky, 2009
sítotisk 30/30
56 x 55 cm
signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
104 Hayek Pavel / 1959
Jablečná jadérka, 2009
sítotisk 30/30
55 x 56 cm
signováno a datováno
3 000 Kč / 120 €
105 Hayek Pavel / 1959
Pes Joggy, 2008
akryl na plátně
80 x 110 cm
signováno a datováno vzadu
45 000 Kč / 1 730 €
106 Kovanda Jiří / 1954
Bez názvu (8/82), 1982
kombinovaná technika na papíře
62 x 45 cm
signováno a datováno vzadu
16 000 Kč / 620 €
107 Kovanda Jiří / 1954
Bez názvu (12/81), 1981
kombinovaná technika na papíře
62 x 45 cm
signováno a datováno vzadu
16 000 Kč / 620 €
108 Kovanda Jiří / 1954
Bez názvu (8/82), 1982
kombinovaná technika na papíře
62 x 45 cm
signováno a datováno vzadu
16 000 Kč / 620 €
109 Kovanda Jiří / 1954
Bazén, 2001
koláž
21 x 16 cm
vzadu signováno a datováno
6 000 Kč / 230 €
110 Brázda Pavel / 1926
Dědkův smích, 2008
inkoustový tisk na papíře 2/15
36 x 29,5 cm
signováno
4 000 Kč / 150 €
111 Brázda Pavel / 1926
Nosorožec, 2008
inkoustový tisk na plátně 2/3
60 x 40 cm
vzadu signováno a datováno
18 000 Kč / 690 €
112 Brázda Pavel / 1926
Já za to stojím, 2008
inkoustový tisk na plátně 2/3
85 x 60 cm
vzadu signováno a datováno
28 000 Kč / 1 080 €
113 Brázda Pavel / 1926
Obezřelá procházka přírodou, 2009
inkoustový tisk na plátně 1/3
85 x 120 cm
vzadu signováno a datováno
38 000 Kč / 1 460 €
114 Bastian M. S. (CH) / 1963
Galaxy, 2004
barevný sítotisk, E.A. (autorský tisk)
70 x 50 cm
signováno
7 000 Kč / 270 €
115 Cajthaml David / 1959
Lebka, 24. 7. 2009
dvoubarevný linoryt 9/17
50 x 35 cm
signováno, rám
3 800 Kč / 150 €
116 Cajthaml David / 1959
Rukavice, 30. 6. 2009
dvoubarevný linoryt 6/10
50 x 35 cm
signováno, rám
3 800 Kč / 150 €
117
118
119
120
117 Císařovský Tomáš / 1962
Bití, 2008
inkoustový tisk 2/3
57 x 40,5 cm
signováno a datováno
2 800 Kč / 110 €
118 Císařovský Tomáš / 1962
Muž a chobotnice, 2008
inkoustový tisk 2/3
40,5 x 57 cm
signováno a datováno
2 800 Kč / 110 €
119 Nikl Petr / 1960
Bez názvu, 2003
litografie 30/100
50 x 35 cm
signováno a datováno
2 500 Kč / 100 €
120 Pištěk Jan / 1961
Obýláky, 2005
litografie, autorský tisk
46 x 31 cm
signováno a datováno
2 400 Kč / 90 €
122
121
123
124
121 Suška Čestmír / 1952
Bez názvu, 2005
litografie, a.t.
50 x 35 cm
signováno a datováno
2 200 Kč / 90 €
122 Pištěk Jan / 1961
Bez názvu, 2003
litografie 30/100
46 x 31 cm
signováno a datováno
2 400 Kč / 90 €
123 Mainer Martin / 1959
Plazma, 2005
serigrafie, A. T.
50 x 35 cm
signováno
1 000 Kč / 40 €
124 Mainer Martin / 1959
Plutí, 2003
serigrafie 30/100
46 x 31 cm
signováno a datováno
2 700 Kč / 100 €
125 Špaňhel Jakub / 1976
Růže
litografie 30/100
46 x 30,7 cm
signováno
2 600 Kč / 100 €
126 Špaňhel Jakub / 1976
Benzínka, 2007
litografie, a.t.
44 x 59 cm
signováno a datováno
3 500 Kč / 140 €
127 Petrbok Jiří / 1962
I love you, 2007
kombinovaná technika na plátně
166 x 119 cm
signováno
50 000 Kč / 1 920 €
128 Giger H. R. (CH) / 1940
N.Y. City, 1982
5 x sítotisk, autorský exemplář
každý list signován a dedikován
70 x 50 cm
portfolio v původních černých deskách
s reliéfovým tiskem podle návrhu H. R. Gigera
32 000 Kč / 1 230 €
129
130
129 Gerboc Martin (SK) / 1971
Radio Looser, 2006-07
kombinovaná technika na papíře
100 x 70 cm
signováno, rám
15 000 Kč / 580 €
130 Gerboc Martin (SK) / 1971
Universal daughter, 2008
kombinovaná technika na plátně
65 x 65 cm
signováno vzadu
32 000 Kč / 1 230 €
131 Gerboc Martin (SK) / 1971
Rita (No love lost), 2008
kombinovaná technika na plátně
45 x 65 cm
signováno vzadu
25 000 Kč / 960 €
131
132 MICL / 1969
Buddhové
olej na plátně
45 x 50 cm
signováno
14 000 Kč / 540 €
133 Kožíšek Petr / 1972
Bručoun - Growler, 2005
olej na plátně
71 x 56 cm
vzadu signováno
19 000 Kč / 730 €
135
134
136
134 Klimeš Svatopluk / 1944
Postsparkasse (Vídeň), 2007
lightbox, fotografie interpretovaná ohněm
30 x 40 x 9 cm
signováno
18 000 Kč / 690 €
135 Klimeš Svatopluk / 1944
Pohled z tramvaje II (Vídeň), 2007
lightbox, fotografie interpretovaná ohněm
30 x 40 x 9 cm
signováno
18 000 Kč / 690 €
136 Klimeš Svatopluk / 1944
Pohled z tramvaje III/3 (Vídeň), 2007
lightbox, fotografie interpretovaná ohněm
30 x 40 x 9 cm
signováno
18 000 Kč / 690 €
137 Matoušek František / 1967
Jiskra, 2003
sítotisk 30/100
45 x 31 cm
signováno a datováno
2 700 Kč / 100 €
138 Matoušek František / 1967
Yamaha I, 2006
sítotisk
50 x 70 cm
signováno
1 800 Kč / 70 €
139 Matoušek František / 1967
Yamaha II, 2007
sítotisk 15/77
50 x 70 cm
signováno
1 800 Kč / 70 €
140 Stratil Václav / 1950
Jeff Joint, 2005
akryl na plátně
143 x 97 cm
signováno vzadu
60 000 Kč / 2 310 €
141 Stratil Václav / 1950
Poslední večeře, 2007
noviny, gelové pastelky, tužky
46 x 63 cm
signováno a datováno vzadu na kartonu
kazetový rám
30 000 Kč / 1 150 €
142 Skrepl Vladimír / 1955
Rak, 2009
akryl na plátně
60 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
28 000 Kč / 1 080 €
143 Němcová Barbora / 1972
Křesílko, 2008
akryl na plátně
100 x 110 cm
signováno a datováno vzadu
27 000 Kč / 1 040 €
144 Skrepl Vladimír / 1955
Samota-lež, 2009
akryl na plátně
150 x 100 cm
signováno a datováno vzadu
65 000 Kč / 2 500 €
145 Hísek Jan / 1965
Pětikolí, 2008
mezzotinta 26/44
8,5 x 7,8 cm
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
146 Hísek Jan / 1965
Divoké kvítí, 2000
mezzotinta 53/57
11,8 x 16,8 cm
signováno a datováno
2 000 Kč / 70 €
147 Hísek Jan / 1965
Šemík, 2000
mezzotinta 32/39
19,7 x 24,8 cm
signováno a datováno
3 800 Kč / 150 €
149
148
150
151
148 Pěchouček Michal / 1973
Bez názvu, 1993
linoryt 2/4, 26,5 x 18 cm
signováno a datováno
8 000 Kč / 310 €
149 Pěchouček Michal / 1973
Bez názvu, 1993
linoryt 1/5, 25,5 x 18 cm
signováno a datováno
8 000 Kč / 310 €
150 Pěchouček Michal / 1973
Bez názvu, 1993
linoryt 4/7, 25,7 x 18 cm
signováno a datováno
8 000 Kč / 310 €
151 Pěchouček Michal / 1973
Bez názvu, 1993
linoryt 6/6, 27 x 18,3 cm
signováno a datováno
8 000 Kč / 310 €
152 Mikulášková Daniela / 1977
Lumix, 2007
výšivka - barevné nitě, plátno
104 x 125 cm
signováno a datováno vzadu
38 000 Kč / 1 460 €
153 Matoušek František / 1967
H + T, 2008
akryl a sítotisk na riflovině
42 x 40 cm
vzadu signováno a datováno
22 000 Kč / 850 €
154 Matoušek František / 1967
Pes, 2008
akryl a sítotisk na riflovině
42 x 40 cm
vzadu signováno a datováno
22 000 Kč / 850 €
155
156
155 Smetana Tomáš / 1960
Zátiší s koulí č. 9, 2009
tužka a pastelky na papíře
27 x 25 cm
signováno a datováno vzadu
12 000 Kč / 460 €
157
156 Smetana Tomáš / 1960
Fotografie NY na parketách, 2009
kresba pastelkami
28,5 x 27 cm
signováno a datováno vzadu
10 000 Kč / 390 €
157 Smetana Tomáš / 1960
Zrcátko v zrcadlové bedně, 2006
litografie, a.t.
44 x 30,7 cm
signováno a datováno
2 000 Kč / 80 €
158 Velíšek Martin / 1968
Karolína, 2007/8
olej na plátně
160 x 145
signováno vzadu
60 000 Kč / 2 310 €
159
160
159 Naďo Rastislav (SK) / 1976
Boudník, 2004
kombinovaná technika na kartonu
30 x 21 cm
signováno vzadu
1 300 Kč / 50 €
160 Naďo Rastislav (SK) / 1976
La fabrique hermetique, 2003
kombinovaná technika na kartonu
31 x 30 cm
signováno vzadu
1 500 Kč / 60 €
161
161 Naďo Rastislav (SK) / 1976
Lion in the cage, 2009
akryl na kartonu
100 x 70 cm
signováno vzadu
8 500 Kč / 330 €
162 Matuška Jakub / 1981
Dospívání, 2009
akryl, sprej a airbrush na plátně
85 x 115 cm
signováno
24 000 Kč / 920 €
163 Vosecký Ivan / 1963
Vidění, 1996-2009
akryl na plátně
90 x 120 cm
signováno
38 000 Kč / 1 460 €
164
165
164 Skřivánková Lucie / 1982
Ropsten, 2008
kombinovaná technika na plátně
78 x 56 cm
signováno vzadu
7 000 Kč / 270 €
165 Sedlecký Zbyněk / 1976
Na výstavě III, 2006
akryl na plátně
80 x 100 cm
30 000 Kč / 1 150 €
166
167
166 Adamec David / 1969
Bez názvu, 2008
sítotisk 2/77
58 x 89 cm
signováno a datováno
1 500 Kč / 60 €
167 David Jiří / 1956
Les, 1997
litografie 5/30
24 x 36 cm
signováno a datováno
3 800 Kč / 150 €
168 Wasseige Jean-Marc de (BE) / 1962
Castles in Spain, 2002
olej na plátně
80 x 90 cm
signováno vzadu
14 000 Kč / 540 €
169 Ženatá Kamila / 1953
Cesta ke žlutému draku, 2009
kombinovaná technika na plátně
70 x 50 cm
signováno
15 000 Kč / 580 €
170 Pastrňák Petr / 1962
Kosatce, 2007
akryl na papíře
100 x 70 cm
signováno
kazetový rám
17 000 Kč / 650 €
171 Pastrňák Petr / 1962
Motýl, 2003
litografie 30/100
50 x 35 cm
signováno a datováno
2 400 Kč / 90 €
172 Pastrňák Petr / 1962
Krásnoočko, 2002
akryl na papíře (na plátně)
130 x 86 cm
signováno a datováno vzadu
82 000 Kč / 3 150 €
173 Pastrňák Petr / 1962
Bez názvu (z cyklu Lesy), 2004
akryl na plátně
120 x 140 cm
signováno a datováno vzadu
92 000 Kč / 3 540 €
174
174 Vaněk Tomáš / 1966
Čelisti (diptych), 1998
kombinovaná technika na plátně
40 x 35 cm (2x)
signováno a datováno
20 000 Kč / 770 €
175 Nováková-Ondreičková Petra / 1968
Krajinka 2, 2004
olej na plátně
70 x 40 cm
signováno
19 000 Kč / 730 €
175
176 Placht Otto / 1962
Bez názvu, 2009
akryl, olej na plátně
60 x 80 cm
signováno a datováno vzadu
18 000 Kč / 690 €
177
179
178
177 Sadovská Dorota / 1973
Drawing-pin No.35, 2009
akryl na malířském kartonu
30 x 30 cm
signováno a datováno vzadu
4 800 Kč / 190 €
178 Sadovská Dorota / 1973
Drawing-pin No.16, 2009
akryl na malířském kartonu
30 x 30 cm
signováno a datováno vzadu
4 800 Kč / 190 €
179 Jůdová Mariana / 1979
Zahrádka, 2007
digitální tisk na plátně 2/5
50 x 60 cm
signováno vzadu
5 000 Kč / 190 €
180
180 Fojtek Martin / 1969
Zeď, 2007
barevná fotografie
pigmentový tisk na plátně 3/5
95 x 140 cm,
zadu signováno
9 000 Kč / 350 €
181
181 Kanta Antonín / 1952
Z cyklu Magie barev, 2007
barevná fotografie, kombinovaná technika
45 x 30 cm
signováno a datováno vzadu
5 000 Kč / 190 €
182
184
183
182 Stuchelová Věra / 1973
Z cyklu Hyperreality č. 2, 2008
archivní digitální tisk na papíře 2/7
47 x 70 cm
signováno vzadu
Vystaveno: JO3, Galerie Bazilika,
České Budějovice 2008
7 000 Kč / 270 €
183 Stuchelová Věra / 1973
Z cyklu Hyperreality č. 6, 2008
archivní digitální tisk na papíře 2/7
47 x 70 cm
signováno vzadu
Vystaveno: JO3, Galerie Bazilika,
České Budějovice 2008
7 000 Kč / 270 €
185
184 Stuchelová Věra / 1973
Z cyklu Hyperreality č. 9, 2008
archivní digitální tisk na papíře 2/7
47 x 70 cm
signováno vzadu
Vystaveno: JO3, Galerie Bazilika,
České Budějovice 2008
7 000 Kč / 270 €
185 Stuchelová Věra / 1973
Z cyklu Sen, 2004
černobílá fotografie, sítotisk 1/20
63 x 90 cm
signováno a datováno
4 000 Kč / 150 €
186 Šimlová Štěpánka / 1966
Ze série Mlýn snů, 2009
c-print na transparentní fólii 1/8
60 x 55 cm
signováno
6 000 Kč / 230 €
187 Šimlová Štěpánka / 1966
Ze série Mlýn snů, 2009
c-print na transparentní fólii 1/8
60 x 55 cm
signováno
6 000 Kč / 230 €
188
189
190
191
188 Vlčková Tereza / 1983
A Perfect Day, Elise... č.3, 2007
digitální tisk na papíru Hahnemühle 4/18
50 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
9 000 Kč / 350 €
189 Vlčková Tereza / 1983
A Perfect Day, Elise... č.4, 2007
digitální tisk na papíru Hahnemühle 4/18
50 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
9 000 Kč / 350 €
190 Vlčková Tereza / 1983
TWO, č.3, 2007
digitální tisk na papíru Hahnemühle 1/20
50 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
8 000 Kč / 310 €
191 Vlčková Tereza / 1983
TWO, č.6, 2007
digitální tisk na papíru Hahnemühle 1/20
50 x 50 cm
signováno a datováno vzadu
8 000 Kč / 310 €
192 Sobek Evžen / 1967
Z cyklu Life in Blue, Pavlov 2007, 2009
inkjet print, plexi lamino, dibond 2/10
64 x 64 cm
signováno a datováno vzadu
8 000 Kč / 310 €
193 Sobek Evžen / 1967
Z cyklu Life in Blue, Pasohlavky 2007, 2009
inkjet print, plexi lamino, dibond 2/10
64 x 64 cmsignováno a datováno vzadu
8 000 Kč / 310 €
194
195
194 Grygar Štěpán / 1955
Bez názvu (Praha), 2008
černobílá fotografie (autorská zvětšenina)
50 x 60 cm
signováno vzadu
16 000 Kč / 620 €
195 Grygar Štěpán / 1955
Bez názvu (Praha), 2008
černobílá fotografie (autorská zvětšenina)
50 x 60 cm
signováno vzadu
16 000 Kč / 620 €
196 Šimánek Dušan / 1948
Růže, 2005
archivní pigmentový tisk na papíře 3/6
71 x 71 cm
signováno
28 000 Kč / 1 080 €
197 Šimánek Dušan / 1948
Z cyklu Okna, 2005
archivní pigmentový tisk na papíře 2/6
70 x 70 cm
signováno
27 000 Kč / 1 040 €
198 Baňka Pavel / 1941
Oregonské pobřeží # I (Moře, stopy), 2005
C-print 2/10
75 x 98 cm
vzadu na štítku signováno
číslováno a datováno
rám (antireflexní sklo)
42 000 Kč / 1 620 €
Fotografie 20. století
199 Ray Man (USA) / 1890-1976
Rayograph, 1921 (zvětšenina 1980)
černobílá fotografie, na kartonu, HC (Hors commerce) III
29,3 x 22,3 cm
na zadní straně signováno a dedikováno od Juliet Man Ray
Razítko: rayograph tirage 1921 / 80, authorisé par Juliet Man Ray
pour Kunstring Folkwang Essen
Provenience: soukromá sbírka Švýcarsko
22 000 Kč / 850 €
200 Cartier-Bresson Henri (FR) / 1908-2004
Images a la Sauvette, 1952
126 fotografií předního francouzského fotografa
v původním vydání Éditions Verve, Paříž
37 x 27 cm
Obálku pro tuto edici vytvořil Henri Matisse
Vazba a obal poškozeny
15 000 Kč / 580 €
201 Růžička Josef Drahomír / 1870-1960
Střechy na Malé straně, 1930
černobílá fotografie na tónovaném papíře
23 x 32,5 cm
vzadu datováno a monogram R.
z pozůstalosti Jana Lauschmanna
16 000 Kč / 620 €
202 Růžička Josef Drahomír / 1870-1960
V parku, 1909
černobílá fotografie na tónovaném papíře
18 x 28 cm
vzadu datováno a monogram R.
z pozůstalosti Jana Lauschmanna
16 000 Kč / 620 €
203 Růžička Josef Drahomír / 1870-1960
Kolotoč, 1945
černobílá fotografie, 30 x 34 cm
vzadu datováno a monogram R.
z pozůstalosti Jana Lauschmanna
12 000 Kč / 460 €
204
205
206
207
204 Lauschmann Jan / 1901-1991
Výhled z Belvedéru, 1924
černobílá tónovaná fotografie, 27,5 x 20,5 cm
signováno a datováno na kartonu, rám
z pozůstalosti Jana Lauschmanna
19 000 Kč / 730 €
205 Lauschmann Jan / 1901-1991
Katedrála v noci, 1928
bromostříbrná černobílá fotografie, 30,7 x 22,6 cm
signováno a datováno na kartonu, rám
z pozůstalosti Jana Lauschmanna
19 000 Kč / 730 €
206 Lauschmann Jan / 1901-1991
Vzdušná a sluneční lázeň, 1932
černobílá fotografie, 26,5 x 26,5 cm
signováno a datováno na kartonu, rám
z pozůstalosti Jana Lauschmanna
19 000 Kč / 730 €
207 Lauschmann Jan / 1901-1991
Na řece, 1929
bromostříbrná černobílá fotografie, 29 x 23,5 cm
signováno a datováno na kartonu, rám
z pozůstalosti Jana Lauschmanna
12 000 Kč / 460 €
208 Streit Jindřich / 1946
Rýžoviště, 1980
černobílá fotografie
28 x 37 cm
signováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 650 €
209 Streit Jindřich / 1946
Olomouc, 1994
černobílá fotografie
29 x 37,5 cm
signováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 650 €
210 Streit Jindřich / 1946
Hutov, 1980
černobílá fotografie
28 x 37,5 cm
signováno a datováno vzadu
17 000 Kč / 650 €
211 Gatewood Charles (USA) / 1942
Sharon, 1994
černobílá fotografie 2/25
40,5 x 26,5 cm
signováno a datováno vzadu
22 000 Kč / 850 €
212 Gatewood Charles (USA) / 1942
Tobi, 1999
černobílá fotografie 2/25
40,5 x 27 cm
signováno a datováno vzadu
22 000 Kč / 850 €
214
213
213 Jarcovjáková Libuše / 1952
Diptych I, Tokio, 1998
archive inkjet print 2/10
50 x 24
signováno vzadu
5 500 Kč / 210 €
214 Jarcovjáková Libuše / 1952
Noční vlak, Tokio, 1986
archive inkjet print 2/10
33 x 50 cm
signováno vzadu
5 500 Kč / 210 €
215 Pfeiffer Walter (CH) / 1947
Bez názvu, 1999
digitální tisk 1/3
39 x 56,5 cm
vzadu signováno a datováno, rám
10 000 Kč / 400 €
215
216
217
216 Nový Antonín / 1944
Slávka, akt, 1974/2006
pigmentový archivní tisk
na papíře Hahnemühle 3/6
34 x 25 cm
signováno a datováno
2 000 Kč / 80 €
217 Nový Antonín / 1944
Slávka sedící, 1974/2006
pigmentový archivní tisk
na papíře Hahnemühle 3/6
37 x 24,5 cm
signováno a datováno
2 000 Kč / 80 €
218
218 Nový Antonín / 1944
Irina a Eva Ionesco, Jiří Mucha, 1976/2006
pigmentový archivní tisk
na papíře Hahnemühle 2/6
30 x 24 cm
signováno a datováno
2 000 Kč / 80 €
219 Tůma Stanislav / 1950-2005
Žebírka, 1987
černobílá fotografie
58 x 38 cm
signováno vzadu, rám
21 000 Kč / 810 €
220 Tůma Stanislav / 1950-2005
České kopečky II, 1987
černobílá fotografie
54 x 37 cm
signováno vzadu, rám
21 000 Kč / 810 €
221
222
221 Stach Jiří / 1944
Pozdní večeře, 1977
černobílá fotografie
náklad 25 ex.
38 x 29 cm, signováno, rám
6 000 Kč / 230 €
222 Stach Jiří / 1944
Venuše, 1978
černobílá fotografie
náklad 25 ex.
40 x 29,5 cm, signováno, rám
6 800 Kč / 260 €
223
223 Nešleha Pavel / 1937
Bez názvu, 1975
černobílá fotografie
28 x 19 cm
signováno a datováno
2 000 Kč / 80 €
224
225
224 Novotný Jaroslav / 1939
Romance, 70.léta 20. st.
černobílá fotografie
38 x 29 cm
signováno vzadu na rubu razítka:
Salon Wystawowy Polska 1980,
Salon de S. Nazaire
3 800 Kč / 150 €
225 Novotný Jaroslav / 1939
Prázdnota, 70.léta 20. st.
černobílá fotografie
39,5 x 26 cm
signováno vzadu minimální poškození
na levém horním okraji
3 800 Kč / 150 €
226
226 Novotný Jaroslav / 1939
Opuštěnost, 70.léta 20. st.
černobílá fotografie
39 x 27 cm
signováno vzadu
na rubu razítko: Salon International
Macon France
3 800 Kč / 150 €
227
228
227 Foltýn Jiří / 1951
Pro Stivína, 1994/2009
černobílá fotografie /
inkoustový tisk, na kapě 1/2
80 x 65 cm
signováno vzadu
7 500 Kč / 290 €
229
228 Foltýn Jiří / 1951
Zátiší s listem, 1988/2009
černobílá fotografie /
inkoustový tisk, na kapě
85 x 65,5 cm
signováno vzadu
7 500 Kč / 290 €
229 Foltýn Jiří / 1951
Zátiší s čárou, 1988/2009
černobílá fotografie /
inkoustový tisk, na kapě
61,4 x 83 cm
signováno vzadu
7 500 Kč / 290 €
230 Stanko Vasil (SK) / 1962
Hlava 18, 1992
kolorovaná fotografie
44,5 x 44,5 cm
signováno a datováno
6 500 Kč / 250 €
231 Stanko Vasil (SK) / 1962
Hlava 8, 1992
kolorovaná fotografie
44,5 x 44,5 cm
signováno a datováno
6 500 Kč / 250 €
232 Hovorka Ladislav / 1949
Akt
pigmentový tisk na kapě
signováno vzadu, rám
6 500 Kč / 250 €
Plná moc
k zastupování při dražbě
Pověřuji dražebníka artkunst s.r.o. | galerie 5. patro
aby mne zastupoval v dražbě konané dne 2. 12. 2009
v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1, a dražil
za mne následující položky až do výše uvedených
limitů:
Katalogové číslo:
Název položky:
Vyvolávací cena (Kč):
Limit:
Zavazuji se, že uhradím cenu dosaženou vydražením
a navýšenou o 18 % provize (včetně DPH) ve lhůtách
stanovených v dražební vyhlášce.
Čestně prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou
z dražby podle zákona
č.26/2000 Sb.
jméno a příjmení:
V Praze, dne:
podpis:
adresa:
telefon:
mobil:
email:
datum narození:
číslo OP/pasu, vydal:
Myslíkova 9, 110 00 Praha 1
tel. / fax: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
mail: [email protected]
web: www.artkunst.cz
Dražební vyhláška
společnosti artkunst, s.r.o., IČ: 275 94 564
Na Švihance 9, 120 00 Praha 2
(provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1)
Článek 1. / Všeobecná ustanovení
1. Aukční síň artkunst s.r.o., sídlem Praha 2,
Na Švihance 1527/9, PSČ 12000 (provozovna galerie
5. patro, Myslíkova 9, Praha 1), IČ: 27594564 (dále jen
„Dražebník“) provádí na žádost vlastníků dražených
předmětů veřejnou dobrovolnou dražbu podle
ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších předpisů, při dodržování zákona
č. 21/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 26/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o
prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
2. Předměty dražby (aukce) uvedené v aukčním
katalogu budou vystavovány v prostorách Galerie 5.
patro, Myslíkova 9, Praha 1, od 28. 11. 2009 do 2. 12.
2009, kde je možno učinit prohlídku těchto předmětů, a
to denně od 12.00 do 19.00 hodin.
3. Aukce (dražba) proběhne dne 2. 12. 2009 od 19.00
hod. v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1.
Článek 2. / Předměty dražby
1. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně
nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu,
který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
2. Údaje o předmětu dražby v aukčním katalogu nebo
jejich část, zejména pak popis stavu předmětu dražby
a údaje o právech a závazcích na předmětu dražby
váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných
informací.
Článek 3. / Průběh dražby
1.Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání
dražebníka nebo osoby jím pověřené doložit svou
totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního
pasu, popřípadě doložit své oprávnění jednat za
účastníka dražby, je-li účastníkem dražby právnická
osoba, je osoba jejím jménem jednající povinna prokázat
své oprávnění k jednání výpisem z obchodního rejstříku
ne starším 3 měsíců a platným průkazem totožnosti.
Dále jsou účastníci povinni dát se zapsat do seznamu
účastníků dražby a předložit své čestné prohlášení, že
nejsou osobami vyloučenými z dražby.
2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé
činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla.
Účastníci dražby přihazují během aukce osobně a
výhradně pomocí dražebních čísel, která obdrží při
registraci před aukcí.
3. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání.
Výše jednotlivých příhozů je vázána na okamžitou
dražební cenu (tj. částku, na kterou byly již v průběhu
dražby učiněny příhozy) a je určena v Článku 4. této
vyhlášky.
4. Učiněným podáním (příhozem) je účastník dražby
vázán.
5. Jakékoli spory týkající se toho, komu byl předmět
dražby přiklepnut, rozhoduje Dražitel.
6. Nebylo-li učiněno ani po opakované výzvě nejnižší
podání, licitátor dražbu daného předmětu dražby ukončí
a předmět je pokládán za nevydražený.
Článek 4.
1. Účastník dražby může dražit i bez své osobní
přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci
s datem, adresou a telefonním spojením, kterou zmocní
dražebníka k zastoupení na dražbě. Tato plná moc musí
obsahovat katalogové číslo, přesný popis předmětu a
nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn předmět
vydražit. V případě shodných limitů má přednost limit
obdržený dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má
přednost příklep dražitele, který je osobně přítomen
v sále. Limity drží aukční síň v tajnosti i po dražbě a
může přijetí plné moci vázat na složení zálohy.
2. Účastník může po dohodě s aukční síní dražit po
telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako
při písemné nabídce, kromě nákupního limitu, přičemž
podpis účastníka musí být úředně ověřen.
3. Všechny písemné dražební nabídky, stejně jako
žádosti o dražení po telefonu, je třeba po dohodě
s dražitelem zaregistrovat osobně, a to nejpozději
1 den před začátkem aukce.
Článek 5. / Výše příhozů
Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
příhoz
do 2 000 Kč
2 000 - 5 000 Kč
5 000 - 10 000 Kč
10 000 Kč - 20 000 Kč
20 000 Kč - 50 000 Kč
50 000 Kč - 100 000 Kč
100 000 Kč - 200 000 Kč
200 000 Kč - 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor
Článek 6. / Cena dosažená vydražením, Odměna
dražebníka, Způsob úhrady
1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání
učiněné vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením
nelze dodatečně snížit.
2. S každým předmětem dražby je spojena povinnost
vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za provedení
dražby, která zahrnuje zejména poplatek za provedení
dražby, uskladnění předmětu dražby do doby jejího
převzetí ze strany vydražitele. Výše této odměny je 18 %
z ceny dosažené vydražením daného předmětu dražby,
včetně DPH.
3. Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka
je vydražitel povinen uhradit v hotovosti během nebo
po dokončení dražby, nejpozději však do 5 kalendářních
dnů ode dne konání dražby.
4. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500
000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení dražby.
5. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve
stanovené lhůtě zruší dražebník bezodkladně (bez
dalšího poskytnutí lhůty) příklep, čímž se věc stane
nevydraženou.
Článek 7. / Nabytí vlastnictví a předání předmětu
dražby
1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením
ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu
dražby k okamžiku udělení příklepu.
2. Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví
a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo
osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby,
budou dražebníkem předány vydražiteli po zaplacení
celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení
o zaplacení ceny buď v den aukce na místě konání, nebo
v prostorách dražebníka v běžné otevírací době (viz
Článek 1. této vyhlášky). Vydražitel je povinen převzetí
předmětu dražby písemně potvrdit, jinak je dražitel
oprávněn předmět dražby zadržet.
3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím
předmětu dražby nese vydražitel.
4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází
z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost
za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu
dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu
vydražitel.
Článek 8. / Závěrečná ustanovení
1. Předměty dražby se vydávají ve stavu, ve kterém
se nacházejí v okamžiku příklepu. Udělením příklepu
končí povinnost záruky dražebníka. Veškeré předměty
jsou popsány v katalogu podle nejlepšího vědomí
a svědomí a draží se bez ohledu na vady a nedostatky
či chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze
pro identifikaci předmětu. Všechny údaje týkající se
autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu,
data, provenience, stavu či vyvolávací ceny vyjadřují
pouze názor dražitele. Účastník dražby se musí před
dražbou sám seznámit se stavem každé věci a je
výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému
popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.
2. Popis předmětu dražby a odhad zpravidla provádějí
odborníci dražebníka. U jednotlivých předmětů,
zejména starožitností a obrazů, se uvádějí chyby
a poškození jen v případě, že ovlivňují uměleckou
hodnotu. Tyto předměty mohou tedy být i restaurované,
poškozené, nefunkční apod.
3. Položky označené (*) může dražit pouze občan
ČR, který se při placení prokáže platným občanským
průkazem. Vývoz těchto předmětů kulturní hodnoty
podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Vývoz těchto předmětů z území ČR
lze uskutečnit pouze při doložení osvědčení, že nejsou
prohlášeny za kulturní památku nebo národní kulturní
památku, nejsou součástí souboru prohlášeného za
kulturní památku nebo národní kulturní památku
a nepodléhají režimu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. Osoby účastnící se dražby se podřizují podmínkám
obsaženým v této dražební vyhlášce, přičemž průběh
dražby se řídí touto dražební vyhláškou.
5. Dražební vyhláška je vypracována v souladu
s českým právem a řídí se příslušnými právními
předpisy v platném znění. Všechny transakce upravené
či vzešlé na základě této dražební vyhlášky, jakož i další
související skutečnosti, se řídí českým právem.
Do jarní aukce 2010
přijímáme kvalitní díla
českých a zahraničních autorů
obrazy, plastiky, práce na papíře,
grafiky, multiply a fotografie
Obraťte se na nás pro nezávazný
odhad děl, která byste rádi nabídli
do prodeje prostřednictvím aukce.
nabízí poradenství a zprostředkování
v oblasti nákupu a prodeje
uměleckých děl 20. století.
Myslíkova 9, 110 00 Praha 1
tel. / fax: +420 222 210 860
mobil: +420 608 238 402
mail: [email protected]
web: www.artkunst.cz

Podobné dokumenty

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction června 2008 v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, denně od 12. 00 do 18.00 hodin. Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v katalogu v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační.

Více

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction 29. listopadu 2008 v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, úterý – pátek 12 - 18, sobota 11 – 16 hodin. Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v katalogu v EUR jsou zaokrouhleny a pouze ori...

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu. Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě s dražitelem zaregi...

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn O pořadí a výši příhozů rozhoduje licit...

Více

Tich á au kce

Tich á au kce www.artkunst.cz

Více

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction artkunst | galerie 5. patro Myslíkova 9 110 00 Praha 1 Tel./ Fax: +420 222 210 860 Mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

JARO/LÉTO 2011

JARO/LÉTO 2011 Testy probíhají v pokojové teplotě a bez přítomnosti živého člověka uvnitř spacáku. Testovací figurína se nepotí a je jen mrtvým čidlem bez osobních pocitů či zvláštních nároků na tepelný komfort. ...

Více