Echo-218 - Firma PIP

Komentáře

Transkript

Echo-218 - Firma PIP
Zpravodaj Městské části Praha-Řeporyje
24. ročník n září 2015 n Číslo 218
Řeporyjské
echo
Obsah Echa
Slovo starostky • Revitalizace parku u náměstí - - - - - - - - - 2
Výbor pro výstavbu a rozvoj ZMČ Praha-Řeporyje - - - - - - - 3
Výlet pro děti na Staré hrady - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Základní škola - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6–7
Mateřská škola - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Info z MČ /plynárny, kontejnery • Bolí vás nohy • Kultura - - 9
Bubec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Pivní slavnosti • Oslava konce prázdnin - - - - - - - - - - - - - 11
Pražské cyklozvonění 2015 • Finanční rádce - - - - - - - - - - 12
Adventní trhy Regensburg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Hasiči v září - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Advent trhy Drážďany • MP informuje • Přání - - - - - - - - - 15
Křesťanský sloupek • Zprávy z Gymstaru - - - - - - - - - - - - 16
Hanspaulka • Fotbal v Řeporyjích - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Inzerce - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18–20
Foto: Vladimír Jindřich
Řeporyjské Echo 218
1
Aktuality z Městské části
Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané.
ak máme za sebou i měsíc září, ve kterém
jsme zahájili nový školní rok. Jak v základní tak v mateřské škole. V základní škole
jsme opět otevřeli dvě první třídy a v mateřské
škole jednu novou třídu. Dětem začaly školní
povinnosti a život se navrátil do standardních
kolejí, kde je opět pravidelný rytmus a řád.
T
Nyní bych vás ráda informovala o akcích,
které v naší MČ plynule pokračují.
Výstavba splaškové kanalizace
Oblast Dalejská – v této oblasti chybí dokončit kanalizaci již jen v v nejužší části Mládkovy
ulice a zprovoznit velkou čerpací stanici u Dalejského potoka. Po uvedení do provozu této
čerpací stanice chceme přikročit k vybudování
kanalizační přípojky k našemu objektu v Ebrově ulici č.p. 109 „Panskému domu“ a neprodleně připojit i tento dům na kanalizaci. Tímto
způsobem bychom měli již odkanalizovány
všechny objekty ve vlastnictví naší městské
části. Oblast Všerubská – práce plynule pokračují
podle harmonogramu. Ve Všerubské ulici je již
kanalizace hotova, tak zde již mohli nastoupit
plynaři. Letos bude v této oblasti provedena
pokládka plynu v ulici Všerubské a Losinské.
V ulicích Milenovská a Slatinová bude plyn
podle harmonogramu plynáren veden začátkem příštího roku. Výstavbu provádí Pražská
plynárenská Servis distribuce.
Oblast Koterovská - Bílovská ulice je hotova,
nyní se práce přesunuly do ulice Žilovské.
Po výstavbě splaškové kanalizace v Žilovské
bude následovat ulice Koterovská. S obyvateli
části ulice Koterovské bude v říjnu svolána
schůzka k upřesnění průběhu stavby. V roce
2016 bude rovněž v této oblasti následovat
výstavba plynovodu.
V současné době probíhají jednání s PVK
o možnosti připojování jednotlivých domů
na kanalizaci v těch ulicích, kde je již vybudována. Po sdělení stanoviska PVK vás budeme
informovat. V letošním roce budou trasy
vedení kanalizace a plynu provizorně zpevněny betonovým podkladem. Přes zimu dojde
k sesednutí míst výkopu a na jaře přikročíme
v trasách vedení k položení živičného povrchu.
Rekonstrukce povrchu hřiště u základní
školy – práce na rekonstrukci povrchu byly
ke konci srpna dokončeny a od září mohou
žáci sportovat na novém a skutečně kvalitním
povrchu.
Revitalizace parku u náměstí Praha-Řeporyje
J
ak jsme Vás již informovali v červnovém
čísle měsíčníku ECHO, probíhala v letních
měsících rozsáhlá úprava parku u náměstí.
Revitalizace byla úspěšně dokončena a dne 15.
9. 2015 proběhla stavebním odborem Prahy 13
úspěšná kolaudace akce, pod názvem „Revitalizace parku u náměstí v Řeporyjích“.
Na celé rekultivované ploše parku je z pů-
Výstavba hřiště v parku Řepíková – hřiště
bylo dne 17. 9. úspěšně zkolaudováno a následně předáno obci. Hřiště je tedy již otevřeno
a můžete jej využívat. V této souvislosti vás žádám, abyste dodržovali provozní řád a chovali
se k hřišti šetrně. Pokud bude hřiště využíváno
dospělými a herní síť bude vytažena nahoru,
vraťte ji při odchodu do nízké polohy, neboť
po vás přijdou na hřiště menší děti, které ji
v horní poloze nemohou použít a manipulace
se sítí je pro ně velmi náročná.
Revitalizace parku u náměstí
Rovněž park u náměstí byl úspěšně zkolaudován a je od 15. 9. otevřen pro veřejnost. Pítko je
napojeno na pražský vodovodní řad a můžete
se tedy bez obav napít. Květy na lavičkách
symbolizují květy řepíku a jsou tak spojeny
se znakem naší městské části. Pevně věřím, že
budete park využívat k posezení a oddychu
a já osobně se velmi těším, až se příští jaro park
zazelená a rozkvetou v něm narcisky a další
kouzelné a voňavé rostlinky.
Bližší informace k parku naleznete dále
v Echu.
Slunný průběh podzimních dní a pohodu
vám všem přeje
Marcela Holovská, starostka
vodních dřevin zachován jeden javor a jeden
modřín opadavý. K těmto dřevinám byla
provedena nová výsadba stromů s okrasným
olistěním, květem či podzimním zbarvením
listů. Vysázeny byly jedinci Prunus avium
´Plena´ – třešeň ptačí, Prunus maackii ´Amber
Beauty´- střemcha Maackova, Prunus sargentii
Zpravodaj Městské části Praha-Řeporyje /periodický tisk územního samosprávného celku
Redakční rada: M. Holovská, P. Pacner, P. Novotný, M. Plocková, Z. Šťastný
Adresa redakce: * Řeporyjské echo, Úřad MČ Praha-Řeporyje,
Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5, tel.: 251 625 794, fax: 251 625 929
Výroba: Firma PIP, Konopova 431/6, Praha 5-Řeporyje, e-mail: [email protected]
Řeporyjské
Ilustrace: © Zoner software, s. r. o., COREL Corporation a New Vision Technologies Inc.
http://www.tiskpip.cz/reference/reporyjske noviny
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod značkou: MK ČR E 12409
Číslo 218, září 2015. Náklad 1 500 ks. Rozšiřováno do schránek zdarma.
Za obsahovou správnost příspěvků si ručí autoři sami. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.
echo
2
Řeporyjské Echo 218
Info z MČ
´Rancho´- třešeň Sargentova a Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´- jeřáb duryňský.
Trávníky prošly celoplošnou rekonstrukcí a
jsou do nich vysázeny dřeviny a cibuloviny pro
jarní efekt květu, zejména pak 1630 ks travin a
trvalek sázených do ekologických zatravňovacích dlaždic, které umožňují až 57% zatravnění
plochy. K aktivizaci života ve veřejném prostoru
je velmi podstatná volba použitých materiálů
a vhodný výběr mobiliáře – lavičky a nově
zbudovaný vodní prvek ve formě pítka, který
umožňuje osvěžení. To vše nenásilně podtrhuje
nové osvětlení a květinový detail, který v budoucnu oživí a provoní plochu během téměř
celého roku.
Velkou inspirací zahradních architektů se
stal znak naší MČ, ve kterém se nachází rostlina
ŘEPÍK, proto jsou v bocích umístěných laviček
znázorněny květy řepíku, aby spojovaly sounáležitost s MČ Praha-Řeporyje.
Jsme velice rádi, že veškeré práce proběhly
v domluveném termínu, a že již nyní je možné
park využívat k účelům jemu vlastním.
Nově zrevitalizovaná
plocha nabízí příležitost k herním i společenským aktivitám a
umožňuje tak potkávání Vás, občanů.
Přejeme příjemné
podzimní dny strávené v novém „kabátu“
parku u náměstí.
Odborná část
byla převzata a upra-
Výbor pro výstavbu a rozvoj
Program jednání:
v současné době považuje za správné opravit povrch včetně oprav odvodňovacích
kanálků stávajícím materiálem. Dle prověření finančních možností MČ lze uvažovat
o generální rekonstrukci středové cesty
na hřbitově Řeporyje.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
1. Zateplení bytového domu čp. 180
Usnesení číslo: 0022/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) souhlasí
s připomínkami projektantky k vypracování projektové dokumentace na zateplení
BD čp. 180, v ulici K Závětinám, Praha-Řeporyje.
3. Žádost o souhlas s využitím parametrů zástavby pozemků - Sentu,a.s.
Usnesení číslo: 0024/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje vydat souhlasné stanovisko s využitím pozemků parc.č. 2179/1
a 2180/1 v k.ú. Stodůlky na komunikaci.
2) navrhuje
ZMČ Praha-Řeporyje zadat vypracování
projektové dokumentace k zateplení BD
čp. 180, K Závětinám, Praha 5.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2) navrhuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s parcelním
dělením pozemku parc.č. 155/56 v k.ú. Stodůlky za podmínky vybudování stezky pro
pěší po hraně Řepory.
Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. VVR5 konané dne
14. 9. 2015
Přítomni: Ing. Marie Plocková - předseda
výboru; Marie Staňková - člen výboru; Jiřina
Hovorková - člen výboru; Jiří Sušil - člen
výboru; Jiří Blažek - člen výboru; Vojtěch
Kuchař - člen výboru; Pharm.Dr.Vlastimil
Nárožný - člen výboru; vedoucí HSO - Lenka
Bártová
Jednání bylo zahájeno v 17.35 hodin, kdy
bylo přítomno sedm členů výboru, ten
je proto usnášeníschopný. Předsedající
seznámila přítomné s návrhem programu
jednání, který obsahoval dle pozvánky 11
bodů. Předsedající dále požádala přítomné
členy o změnu v pořadí bodů jednání – výměnou BJ č. 11 za BJ č. 1 – všichni přítomní
s touto změnou souhlasili. Dále se jednání
zúčastnili pan Jan Blažek se svým zástupcem p. Žoudlíkem v záležitosti projednání
BJ č. 11 a p. Klinský a p. Opatrný za společnost Sentu, a.s. v záležitosti projednání BJ
č. 3. Jednání byl přítomen člen ZMČ PrahaŘeporyjské Echo 218
vena z technické zprávy, zpracované Ing. Ivetou
Kopřivovou.
Lenka Bártová, vedoucí
hospodářsko-správního odboru
ÚMČ Praha-Řeporyje
-Řeporyje, pan David Roznětínský.
2. Návrh řešení středové cesty na hřbitově Praha-Řeporyje
Usnesení číslo: 0023/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) konstatuje, že
3) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje schválit studii výstavby ZŠ.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3
Info z MČ
Studie přístavby ZŠ
parc.č. 1658/8, 1611/4 a 901/4 v k.ú. Řeporyje;
b) nesouhlasit s napojením parcel budoucích rodinných domů orientovaných
k ulici Od Školy na místní komunikaci
a trvat na napojení parcel z bočních
ulic Bezejmenná I, II, III, IV z důvodu
bezpečnosti a plynulosti provozu v ulici
Od Školy;
Pohled od ulice Od Školy
Pohled od ulice Na Manoušce
4. Studie přístavby ZŠ Praha-Řeporyje
Usnesení číslo: 0025/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) navrhuje
ZMČ Praha-Řeporyje přijmout studii přístavby ZŠ Praha-Řeporyje.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Obytný soubor Jeremiášova - komunikace a sítě
Usnesení číslo: 0026/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s uložením
inženýrských sítí v pozemcích parc.č.
151/359 a 2179/1 v k.ú. Stodůlky.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
6. Obytný komplex Stodůlky - žádost
o vyjádření k záměru stavby
Usnesení číslo: 0027/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s architektonicko-urbanistickou studií výstavby Obytného
komplexu Stodůlky Jih za podmínky vybudování komunikace pro pěší po hraně Řepory.
2) konstatuje, že
- ve studii chybí komunikace k objektu F6;
- firma ArsenalEurope (investor) není výhradním vlastníkem všech výstavbou dotčených pozemků, předkládá tudíž studii zástavby na pozemcích více vlastníků, jejichž
souhlas se záměrem není součástí studie.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4
7. Architektonicko-krajinářská studie
konverze vytěženého vápencového
lomu
Usnesení číslo: 0028/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s variantním řešením Architektonicko-krajinářské studie konverze vytěženého
vápencového lomu.
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje odložit jednání na další zasedání ZMČ a svolat VVR s nezávislým
geologem a s RNDr. Vladimírem Zývalem
na místní šetření v dotčené lokalitě.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na výstavbu RD - Drahotínská,
Praha 5
Usnesení číslo: 0029/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) navrhuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s demolicí
stávajícího domu čp. 188 v ulici Drahotínská
a výstavbou nového RD na parc.č. 301 a 302
v k.ú. Řeporyje podle předložené projektové dokumentace.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
9. Žádost o souhlas s výstavbou IS - Lokalita Na Manoušce
Usnesení číslo: 0030/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje:
a) souhlasit s uložením sítí do pozemků
c) souhlasit s použitím ulice Pod Zahrádkami za podmínek:
- zpevnění můstku přes potok na danou
nosnost stavební mechanizace a vozidel
zásobujících stavbu,
- výstavby panelové komunikace na své
staveniště,
- vyřízení a stanovení dopravního opatření při výjezdu z ulice Pod Zahrádkami
do ulice K Zadní Kopanině (zrcadlo, omezení rychlosti na 30 km/h v ulici K Zadní
Kopanině, oklepové stanoviště - čištění
vozidel),
- uvedení komunikace Pod Zahrádkami
do původního stavu po ukončení výstavby.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
10. Žádost o souhlas s odstraněním
stávající stavby a výstavby nového RD
v ulici Ořešská
Usnesení číslo: 0031/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) navrhuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s demolicí
stávajícího RD čp. 375 v ulici Ořešská a výstavbou nového RD na parc.č. 931 a 932
v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
11. Žádost o souhlas se stavbou nového
RD v ul. K Velkému dvoru
Usnesení číslo: 0032/2015/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) konstatuje, že
projektová dokumentace na výstavbu nového RD odpovídá legislativním předpisům,
a proto VVR doporučuje ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s výstavbou.
2) žádá
investora o součinnost při výkupu pozemků
v komunikaci K Velkému dvoru a následném
projektu pro výstavbu kanalizace v ulici.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
Jednání bylo ukončeno ve 20.50 hodin.
Zapsal: vedoucí HSO - Lenka Bártová
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
Řeporyjské Echo 218
Kultura
MČ Praha-Řeporyje připravila celodenní
sobota 14. listopadu
odjezd autobusu v 8.30 hod. od Hasičské zbrojnice
Na hradě je na výběr několik dětských prohlídkových okruhů.
14. listopadu též na hradě probíhá
Svatomartinské čokoládobraní
- slavnosti mladého vína a čokolády
Cena za cestu je 85 Kč. Pokud s námi chcete jet, prosíme o uhrazení
částky předem na ÚMČ Praha-Řeporyje u Ivany Cilečkové (tel.: 251 625 794)
Nad Náměstím 84, v úředních hodinách.
Řeporyjské Echo 218
5
Základní škola
Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: [email protected]
1.
První školní den
září byl pro naše prvňáčky velmi důležitým okamžikem. Ráno se všichni sešli
v hlavní budově školy, kde proběhlo
slavnostní uvítání. Malé školáčky přivítali spolužáci z vyšších tříd školní hymnou, paní ředitelka,
paní starostka a obě paní učitelky. Popřáli jim
mnoho úspěchů ve škole. Každý prvňáček
dostal kytičku, čokoládovou medaili a tašku
plnou dárečků.
Ve třídách paní učitelky děti seznámili s tím,
co je během celého školního roku čeká. Všem
školáčkům přejeme úspěšné vkročení do školního života.
Mgr. Michaela Šimánková tř. uč. 1.A,
Mgr. Petra Slancová tř. uč. 1.B
N
„Zase spolu“
a páteční dopoledne (4. 9.) připravili žáci
osmých a devátých tříd sportovní program pro „prvňáčky“ a jejich kamarády
„předškoláky“ z mateřské školy, se kterými se
ještě v loňském roce vídali denně ve školce. Pro-
6
Řeporyjské Echo 218
Základní škola
D
Dopoledne s golfem
ěti prvního stupně se v pondělí 7. 9.
proměnily v malé golfisty. Vypravili jsme
se vlakem a autobusem na opravdové
golfové hřiště do Lahovic. Profesionální trenéři
děti seznámili se základy golfu. Děti nyní už vědí
jak se správně odpaluje, jak vypadají golfové
hole, co je to jamkoviště-green, odpaliště… Pro
všechny to byl nevšední zážitek.
V
Školní přespolák
prvním týdnu po prázdninách proběhlo
již tradičně školní kolo přespolního běhu.
Dějištěm klání byla „Skála“ a zúčastnili
se ho všechny třídy naší školy. Se svým prvním
velkým závodem se na výbornou popasovali
i ti nejmenší a všichni v pořádku dorazili do cíle.
Žáci ze 4. až 9. tříd, kteří dosáhli nejlepších
gram si organizátoři rozdělili. Deváťáci si hráli
s dětmi na stanovištích. Přeskoky přes švihadlo,
podlézání tyče, hod na cíl, slalom s florbalkou,
penalty a další atraktivní a zároveň netradiční
sportovní stanoviště, absolvovaly všechny děti
hned několikrát. Z osmáků se stali vedoucí skupin dětí. Doufáme, že se jim dopoledne líbilo
a doma měli rodičům co vyprávět.
Organizační tým
Řeporyjské Echo 218
7
Základní škola • Mateřská škola
výsledků, postupují dále do meziškolního kola.
Děkujeme všem našim žákům za účast v závodu
a za úsilí, které do něj vložili, a těšíme se na další
sportovní akce, které nás v tomto školním roce
ještě čekají.
Petr Havránek
T
Zvířátka ve škole
ento týden měli žáci naší školy, díky Českému svazu chovatelů Praha - Řeporyje,
drobná domácí zvířata přímo u školy. Před
budovou si děti mohly zblízka prohlédnout
a pohladit kozu, králíky, morčata, slepice, ko-
houta, křepelky a viděli i holoubky z pohádky
O Popelce. Výstava se nám všem nejenom
líbila, ale obohatila i výuku předmětu Člověk
a jeho svět.
Září v mateřské škole
1.
září jsme přivítali v naší mateřské škole
opět děti po prázdninách. Některé se
již těšily na své kamarády, ale některé
děti přišly se svými rodiči úplně poprvé. Letos
i do nové třídy. Všechny děti přivítala i paní
starostka a všem přinesla trochu dobrého
a sladkého na mlsání.
Některé děti se těžko loučily se svými rodiči, ale během jednoho měsíce se vše vrátí
do starých kolejí a nakonec se budou děti těšit
na kamarády, na hračky i na paní učitelky.
V letošním školním roce budeme opět provozovat kroužky v odpoledních hodinách mimo
plavání. Na plavání již děti jezdí do bazénu
do Gymnazia Jaroslava Heyrovského na Butovicích. Ostatní kroužky probíhají v mateřské
škole – keramika, dětský aerobik, angličtina pro
nejmenší, sportovní hry a fotbalová přípravka.
I letos každé pondělí mají děti možnost navštěvovat naší logopedickou poradnu. Logopedická
péče je určena zejména pro děti, které nastoupí
do prvních tříd ZŠ v příštím roce.
I letos připravujeme pro naše děti
různé akce, výlety
a divadla, o kterých
Vás budeme průběžně informovat. Hned
první den v září se naši
předškoláci zúčastnili
sportovního dne v ZŠ.
Sportovali, soutěžili
a odnesli si sladké odměny. Koncem září nás
navštívilo divadélko
Evy Hruškové s programem „Aprílová
školka“. Program byl
pro děti poučný a plný
hezkých písniček.
8
Všem chovatelům děkujeme.
žáci a pedagogové školy
Internetové stránky MŠ:
www.materska-skola.cz/reporyje
E-mail: [email protected]
V týdnu od 26. 10.
do 30. 10. 2015 bude
mateřská škola otevřena, ale provoz bude
omezen na dvě třídy
z důvodu podzimních
prázdnin.
Upozorňujeme rodiče, že dne 16. 11.
2015 bude mateřská
škola uzavřena.
O vánočních prázdninách bude mateřská
škola uzavřena od 23.
12. 2015 do 1. 1. 2016.
V novém roce se opět
sejdeme 4. 1. 2016.
Diana Schreierová
Úřad MČ Praha-Řeporyje
přeje Všem, kteří měli
v měsíci září narozeniny,
vše nejlepší, hodně zdraví,
spokojenosti a štěstí
v osobním životě.
Upozorňujeme
na uzávěrku dalšího čísla
Řeporyjského echa
pro přispěvatele
19. října
Řeporyjské Echo 218
Info z MČ
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:
dne 8. 10. 15 od 12.00 do 14.30 hod.
dne 18. 11. 15 od 14.30 do 17.00 hod.
dne 28. 12. 15 od 10.30 do 13.30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské,
a.s., zaparkovaném v ulici Na Tržišti.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz
Přistavení velkokapacitních kontejnerů (VOK)
na neskladný odpad na II. pololetí 2015
Tělovýchovná u čp. 442
K Závětinám mezi čp. 727 a 757
Na Vrchu proti čp. 749
Ve Výrech proti čp. 328
U Skopců u čp. 5
Na Zmrzlíku u čp. 33
Náměstí u Lva u čp. 112
12. 10.
15. 10.
19. 10.
21. 10.
Kontejnery budou přistaveny pouze na 4 hodiny a to od 14.00 do 18.00 hod..
Eduard Holý, odborný pracovník na úseku životního prostředí
Řeporyjské Echo 218
Bolí vás nohy? Možná
máte nemocné cévy
Z
ní to trochu zvláštně, ale může tomu tak skutečně být. Zvláště když bolesti dolních končetin
při chůzi mají křečovitý charakter a donutí vás
zastavit. Mohou tak být prvním signálem počínajícího
cévního postižení tepen dolních končetin, které je
častější u rizikových skupin lidí, jako jsou například
kuřáci a diabetici. Právě ti jsou nejvíce ohroženi závažnými poruchami spojenými s cévami, ke kterým
patří infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.
Základem vyšetření cév dolních končetin je také
změření krevního tlaku na všech horních a dolních
končetinách a výpočet takzvaného ABI (ancle brachial
index), neboli indexu kotník-paže. Za normálních
okolností je krevní tlak na dolních končetinách o něco
málo vyšší nebo stejný jako na pažích. U nemocných
pacientů je tomu naopak a změřený poměr je menší
než 1,0. ABI index je velmi jednoduchý a citlivý parametr cévního postižení dolních končetin. Vyšetření
je nebolestivé a poměrně rychlé.
Další možnost absolvovat toto snadné a bezpečné měření budete mít v úterý 13. října v lékárně
na Ořešské ulici v době od 9 do 16 hodin. Pozvaný
odborník provádí měření v intervalu asi 15 minut.
Pokud tedy máte ten pocit, že Vás „tlačí“ lýtka nebo
stehna při chůzi, jste diabetik nebo kouříte, případně
máte v rodinně vyšší riziko infarktu myokardu, nechte
si bezplatně vyšetřit index kotník-paže. Objednat se
můžete telefonicky na čísle lékárny 251 626 132
nebo na e-mailové adrese [email protected]
9
Kultura
Horké novinky z Bubce!
Bubec: odpolední výtvarné kurzy
Máme poslední volná místa pro vaše děti ve výtvarných kurzech!!!
Kontakt: [email protected]
BabyBubec: dopolední výtvarné kurzy
pro předškolní děti
V září jsme v BabyBubci zahájili angličtinu
s rodilými mluvčími z USA. Prostřednictvím her
a písniček se děti učí velmi nenásilnou formou
dokonalé anglické výslovnosti, kterou si osvojí
navždy, potažmo anglickému jazyku.
Scott a Caitlin Andrews jsou mladí stážisté,
vzděláním historici umění, s úžasným vztahem
k dětem, kteří si vybrali Umělecké studio Bubec
ke své dlouhodobé praxi.
Pondělí: 9.30–10.15 MUSIC
Středa: 9.30–10.15 Primary english club
Angličtina se vyučuje v rámci docházky do BabyBubce.
Cena za dopolední BabyBubec včetně angličtiny činí 350 Kč!
Foto ze studia a poslední výstavy
10
Řeporyjské Echo 218
Kultura
Pivní slavnosti
U
prostřed Babího léta třetí víkend v září
uspořádal místní restauratér Standa
s manželkou 2. ročník Pivních slavností.
Celá akce se opět uskutečnila na ploše před
Restaurací sokolovna.
A opět stejně jako první ročník i ten druhý
se opravdu povedl. Přišlo za ty dva dny několik
stovek hostů. Povedlo se přivést nové pivovary
a další druhy rozličných piv. Kromě různých
druhů piv byla možnost ochutnat preclíky, klobásy, pečené koleno či vepřová žebra a spoustu
dalších pochutin. Dobrá zábava při živé muzice
byla podmínkou.
Doufejme, že i další ročník se povede stejně
nebo ještě lépe.
PePa
Foto: PePa a Vladimír Jindřich
Oslava konce prázdnin
D
ne 29. 8. uspořádala MČ Praha-Řeporyje
ve spolupráci se SZUŠ a restaurací „Řeporyjská sokolovna“ další ročník oslavy
konce prázdnin. Tato oslava se konala jako
v předešlém roce v amfiteátru zahrady SZUŠ
na Smíchovské ulici.
Pro děti (kterých se dostavil značný počet)
byly připraveny různé hry, vědomostní a dovednostní soutěže. Děti tak nadšeně prováděly
určené úkoly, že od některých se jim ani nechtělo. Ti nejodvážnější ještě předvedly své pěvecké
umění u mikrofonu. Všechny soutěžící po spl-
poledne a večera velice spokojeni a již se těší
na příští léto a na společně pořádané akce.
Foto: PePa
nění všech disciplín nakonec čekaly pěkné ceny.
A protože poslední srpnový víkend bylo
opravdu pěkné a teplé počasí, všem zúčastněným
přišlo vhod občerstvení v podobě točených nápojů, teplých klobás a grilované kýty připravené
zaměstnanci restaurace „Řeporyjská sokolovna“.
Krásné odpoledne a večer ještě umocnila
hudební skupina Top Revival, která po skončení
soutěží zahrála hudbu různých žánrů dle přání
posluchačů.
Všichni zúčastnění byli s průběhem odŘeporyjské Echo 218
11
Cyklozvonění • Finanční gramotnost
Pražské cyklozvonění 2015
V
sobotu 12. září se smíchovská náplavka
rozezněla stovkami cyklistických zvonků. Nábřeží Vltavy u Jiráskova mostu se
na jeden den proměnilo k nepoznání. Namísto
parkoviště zaplnily prostor náplavky dětská
tržiště, přehlídka módy na kolech, z části komunikací se zase staly dráhy určené pro jízdu
na elektrokolech, segwayích, městských kolech
a dalších vozítkách. Spanilou jízdu Prahou tu
zakončily průvodcované skupiny, které se sjely
z celé metropole.
Společným zvoněním na cyklistické zvonky
se účastníci akce pokusili před polednem probudit smíchovskou náplavku. Ta v uplynulých
letech sloužila především k parkování. Město
výhledově plánuje oživit tuto část Smíchova
a každý tak dostal možnost vyzkoušet si, jak
by náplavka mohla v budoucnu vypadat.
Společně s uzavřením jednoho jízdního pruhu
na ulici Strakonická a Hořejší nábřeží se zde
vytvořil prostor pro bezpečný příjezd jízdních
kol z obou hlavních směrů.
Třímetrový pruh v délce 3,5 km pak po celý
den sloužil jako testovací dráha pro elektrokola,
nákladní a městská kola. Na místě bylo možné
vyzkoušet si jízdu na nejrůznějších šlapacích,
odrážecích a jiných dopravních prostředcích.
Elektrokola, nákladní kola, koloběžky, skládací
či městská kola byla připravena i pro ty, kdo
dorazili pěšky nebo přijeli tramvají.
Odpoledne čekala na návštěvníky také
módní přehlídka s jízdními koly. Nová i recyklovaná městská kola
hrála hlavní roli v přehlídce, která ukázala
nový rozměr městské
cyklistiky – kolo jako
životní styl a vyjádření
jedinečnosti.
Návštěvníci mohli
změřit své síly na kolech i v testech vědomostí. Mobilní dílna
Bajkazyl zde zdarma
poskytovala jednoduchý servis kol, iniciativa Cyklisté sobě zase
na místě sbírala podněty od uživatelů jízdních
kol. Kampaň Nakupuj na kole se snaží ukázat, že
jízdní kolo může být užitečným pomocníkem
i v denním životě rodiny.
Vyvrcholením celého programu byl koncert
skupiny the Love Songs Orchestra, nejzábavnější dechovky balkánského střihu současnosti.
Pětičlenná akustická formace kapelníka Tomáše
El Checo Průši si na sobotní odpoledne připravila speciální hudební cykloset pro celou rodinu.
Nejkrásnější písničky z balkánské klasiky, které
znáte z filmů Emira Kusturicy doplnily vášnivé
hity světové worldmusic a originální původní
skladby.
Slunečný den na náplavce přilákal nejen
cyklisty, ale také obyvatele z okolí. Akce představila novou tvář náplavky, kterou městská
část Praha 5 výhledově plánuje proměnit
na městský bulvár. Záměr protáhnout stezku
pro pěší a cyklisty od Barrandovského mostu až
k Janáčkovu mostu potvrdil při této příležitosti
také starosta městské části Praha 5 Radek Klíma.
Zdroj: cyklozvoneni.cz
Chcete spořit dětem? Nenechte se napálit!
D
ávno pryč jsou doby, kdy rodiče každý měsíc nosili do spořitelny stovku a ukládali ji
dítěti na knížku. Dnes se spoří mnohem
důmyslněji a výběr správného řešení je složitý.
Je lepší se pokoušet sám zorientovat v nabídce, nechat si poradit v bance nebo si najít
finančního poradce?
Pokud nejste sami profesionálové, pak je lepší
si pečlivě vybrat poradce, který má širší přehled
mezi existujícími možnostmi na finančním trhu.
Je důležité, aby vám poradil ne dle výše provize,
kterou obdrží za konkrétní produkt, nýbrž podle
vhodnosti produktu pro vás a vaše dítě. V bankách a pojišťovnách vám nabídnou vždy pouze
ta řešení, která sami prodávají a jejich srovnání
(analytické výstupy) nemusí být objektivní. Dejte
pozor, zda se sejdete s prodejcem produktů –
zprostředkovatelem, který může mít v nabídce
třeba i více společností, nebo se skutečným
poradcem. Poznáte to podle toho, že poradce
na rozdíl od prodejce smluv radí. O tom, že
investiční „spořicí“ životní pojištění není dobrý
nápad, jsem se již v Řeporyjském Echu zmiňoval.
Kolik by měli rodiče optimálně měsíčně
spořit, aby spoření splnilo svůj účel? A jaká
nejnižší částka má ještě význam?
Spořit dítěti na jeho budoucnost má smysl
v každém případě. Jde zejména o cíl spoření:
např. studia, akontace na bydlení apod. Od toho
se odvíjí i délka spoření. Pokud rodič chce dítěti
12
do 18 let naspořit např. 200 000 Kč a začne s tím
ihned po narození dítěte, stačí při průměrném
ročním zhodnocení 4 % ukládat měsíčně přibližně 640 Kč. Pokud začne o 5 let později, bude
muset spořit 980 Kč měsíčně. Nejdůležitějším
faktorem při spoření je čas - čím méně ho máte,
tím více musíte spořit, čím více času máte, tím
lépe využíváte princip složeného úročení.
Čeho se vyvarovat a čeho se nebát?
U investic do podílových fondů buďte
obezřetní při předplácení vstupních poplatků
na dlouhou dobu. U fondů „životního cyklu“ si
nechte důkladně vysvětlit rizika a u pravidelné
investice na delší dobu se nebojte investic
do akcií. Což platí i v případě, kdy jsou akciové
trhy na konci růstového cyklu.
U investičního zlata a stříbra důkladně ověřte,
s jakou marží nakupujete a jakou máte jistotu, že
za 15 – 20 let bude daný subjekt existovat a bude
možné investiční slitky prodat. Nákup přes
internetové prodejce bez delší historie mohou
znamenat úsporu několik procent při nákupu, ale
možnou ztrátu desítek procent při prodeji. Mějte
na paměti, že investiční stříbro nakupujete s DPH.
Pokud neuplatňujete odpočet DPH, znamená to
v momentě nákupu okamžitou ztrátu 21 %, i když
se cena kovu nijak nezmění. Pozor na prodejce,
kteří vám budou nabízet investiční zlato a stříbro
jen proto, že nic jiného poradit neumějí.
Jedna z nejsložitějších forem tvorby kapitálu
pro děti je koupě nemovitosti na hypotéku, kterou budete splácet z pronájmu a po doplacení
hypotéky předáte dítěti. Složitost spočívá v rizicích, která je třeba správně vyhodnotit. Např.:
čistý příjem z nájemného nemusí pokrýt splátku
hypotéky, změna úrokových sazeb u hypoték,
likvidita nemovitosti, možný výpadek příjmu
z nájemného, z čeho bude splácena hypotéka
v případě neplacení nájemného, náklady na zajištění nájemce, náklady na pravidelnou údržbu
nemovitosti, snížení bonity pro další případné
úvěry.
Kdy je nejlepší příležitost pro předání naspořené částky dítěti?
Pokud dítěti budu chtít dát peníze na studium vysoké školy, musím spoření směřovat k věku,
kdy se bude na školu hlásit. V případě spoření
na koupi bytu je vhodný výběr až ve věku, kdy již
bude vydělávat a bude moci splácet případnou
hypotéku. V těchto případech s delším investičním horizontem není optimálním řešením
stavební spoření, přestože garantuje zhodnocení
cca 3,5 % ročně. Za poslední roky se u stavebního
spoření významně snížilo efektivní zhodnocení,
navíc musíte absolvovat opatrovnický soud, pokud chcete vybrat prostředky před dosažením plnoletosti dítěte. Rozmyslete si, zda není lepší mít
úspory pod kontrolou i po dovršení 18 let dítěte,
aby se zamezilo utracení úspor za „nesmysly“.
Ondřej Marek
Řeporyjské Echo 218
Kultura
Řeporyjské Echo 218
13
Hasiči
Hasiči v září
L
etošní kolotoč podzimních závodů odstartoval v sobotu 12. září v Třebonicích.
Každoroční memoriál ve štafetách a požárních útocích pro nás do začátku nedopadl
moc úspěšně. Účast jsme brali jako trénink
na další závody, ale i tak mladší družstvo ve své
kategorii zvítězilo a muži si odvezli pohár za 3.
místo. Starší družstva bohužel na medailová
umístění nedosáhla.
a my vás na oplátku budeme o našem snažení
informovat.
Lucie Šulcová
Internetové stránky:
www.sdhreporyje.info
Následující víkend jsme se zúčastili memoriálu v požárních útocích v Lipencích. Dětí
máme hodně a je potřeba, aby si zazávodil
úplně každý. A tak na tyto závody vždy bereme děti všechny. Výsledkem toho je odjezd
autobusem od hasičárny s pěti družstvy dětí
a k tomu navíc jedním družstvem dospělích
(a to máme ve vlastních řadách v účasti pořád
ještě mezery :-)) Medaili nemůžou mít všichni
a konkurence byla opravdu veliká. Domů jsme
tedy odjížděli s 2., 6. a 12. místem v kategorii
mladších, 3. a 4. místem v kategorii starších a 4.
místem v kategorii mužů.
Na podzim nás toho čeká ještě dost. Budeme závodit, budeme se také soustředit a připojíme se k několika veřejným akcím v Řeporyjích.
Na chvíli se zastavíme až na začátku listopadu.
Tak nám přejte hodně sil, pěkná umístění
14
Řeporyjské Echo 218
Kultura • Městská policie • Přání
Zájezd na vánoční trhy do Drážďan
Vážení spoluobčané MČ Praha-Řeporyje a Autobusová doprava Valenta pro Vás pořádá
dne 5. 12. 2015 (sobota) autobusový jednodenní zájezd na
Adventní trhy do Drážďan
Odjezd v 7.30 hod. z ulice Na Tržišti, návrat tamtéž okolo 19.30.
Cena za cestu do Drážďan a zpět je 300 Kč za osobu. Pojištění v ceně není.
Objednávky a informace na tel. čísle: 773 699 017
Drazdany_male.indd 1
Městská
policie
informuje
P
rezident republiky dne 4. srpna 2015
svým podpisem stvrdil novelu zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, díky které bude podstatně složitější se obstrukcemi vyhnout
postihům za dopravní přestupky.
Takzvaná promlčecí doba, po které již nelze pachatele přestupku potrestat, totiž nově
bude delší, zatímco doposud se přestupky
promlčovaly již po jednom roce od jejich
spáchání.
V současné době konkrétně, a to podle
§ 20 zákona o přestupcích, platí, že není-li
přestupek projednán do 1 roku ode dne, kdy
byl spáchán, odpovědnost zanikne a již jej
nelze projednat a jeho pachatele postihnout.
Platí to i v případě tak závažných přestupků,
jako je třeba jízda pod vlivem alkoholu nebo
drog či odepření vyšetření k jejich zjištění.
V řadě případů tato roční promlčecí doba
doslova motivuje pachatele přestupků,
Dne 2. 10. 2015
oslaví osmdesáté narozeniny
paní
Irena Kratinová
Mnoho štěstí a zdraví
do dalších let přejí dcery
a vnučky s rodinami.
především pak těch závažnějších, kde hrozí
citelnější sankce včetně zákazů činnosti
a záznamů bodů, k tomu, aby se snažili přestupkové řízení maximálně protahovat, a to
zpravidla s cílem, aby v jejich věci nenabylo
rozhodnutí o přestupku právní moci do 1
roku. Pokud se jim to podaří, jsou ze všeho
venku a před zákonem čistí jako lilium.
Nemalou měrou jim v protahování řízení
napomáhají různí kverulanti, jejichž „právní
služby“ se spíš blíží osvědčeným „veksláckým“ praktikám (požadavky na doručování
na adresy v exotických zemích, zasílání
zavirovaných emailů úřadům apod.) a kteří
si z toho udělali velmi slušný byznys. Opakované omluvy z nařízených jednání pak před-
1.10.2015 18:36:29
stavují jen tu nejmírnější z takových praktik.
Prezidentem republiky nyní podepsaná
novela by uvedeným praktikám měla učinit
přítrž, či je alespoň podstatně zkomplikovat
tím, že se zcela mění konstrukce lhůty pro
zánik odpovědnosti za přestupek, obsažená
v § 20 zákona o přestupcích.
Novela přestupkového zákona od 1. 10.
2015 - V blokovém řízení (§ 84) lze uložit pokutu do 5 000 Kč (dříve 1 000 Kč), pokud tento
zákon nebo jiný zákon nepřipouští uložit
v takovém řízení pokutu vyšší, a v příkazním
řízení (§ 87) do 10 000 Kč (dříve 4 000 Kč).
Hynek Svoboda
ředitel OŘ MP Praha 13
Dne 29. 10. 2015
vzpomínáme na 10. výročí
úmrtí paní
Jana Vavrušková
Kdo jste jí znali, vzpomeňte si na ní.
Děkujeme, Eva a Hanka s rodinou.
Václav Jonáš
oslavil v měsíci září
své životní jubileum (85)
Přejí: manželka s rodinou,
děti, vnoučátka a pravnoučátka
Dne 13. 10. 2015 oslaví
95. narozeniny naše maminka,
babička a prababička paní
Milada Černá
Hodně štěstí a zdraví
přeje celá rodina.
Řeporyjské Echo 218
15
Křesťanský sloupek • Sport
Křesťanský sloupek
do školy – tak ho měly rády a tak rády
chodily na náboženství.
Výuka náboženství v Řeporyjích
Za 100 let, které od Baarova působení
uplynuly, se v Řeporyjích mnohé změnilo,
„U
dveří fary stál na úzkých kolečkách pěkně zeleně natřený
ruční vozík kolářův a kolem
něho klubíčko dětí. ‚Pochválen buď Pán
Ježíš Kristus,‘ pozdravovaly děti faráře
Holoubka jako jindy, ale hned přidaly:
‚Čerstva se nasnídejte a přijďte, chceme si
vás odvést do školy.‘ Vozík rachotil od fary
a kostela ke škole, jako když hrom bije.
Domácí lidé se zastavovali, ohlíželi se,
kroutili hlavami, usmívali se.“
Toto jsou slova autobiografické knížky
Jindřicha Šimona Baara vydané v závěru
jeho působení v Ořechu a Řeporyjích. Popisuje jimi, jak si děti svého starého pana
faráře, zesláblého nemocí a stářím, samy
přivezly na vozíku na výuku náboženství
Zprávy z Gymstaru
V
pondělí 7. 9. jsme se vrátili po prázdninách zpět do tělocvičny. Na tento den
byl také vypsán nábor nových gymnastických nadějí. Přišlo jich opravdu spousta
od malých, kteří teprve nedávno plenky odložily
až po velké slečny. I pár kluků přišlo naše řady
posílit. Děti jsme rozdělily do osmi tréninkových
skupin dle věku a výkonnosti. Všechny zájemce
jsme bohužel uspokojit nemohli, ale můžou to
zkusit zase v pololetí, protože gymnastika je
sport náročný a vydrží opravdu jen ti nejpilnější.
9. 10. 2015 se naše závodní teamy rozjedou
na víkendové soustředení do Liberce, kde se
budeme nejvíce soustředit na nácvik nových
pohybových skladeb se kterými budeme vystupovat v následující závodní sezóně. Všichni
pevně doufáme, že se choreografie našich
skladeb bude líbit.
Za kolektiv trenérů Martina Kurková
Internetové stránky:
www.gymstar.cz
ale výuka náboženství pro děti pořád trvá.
Také v novém školním roce jsou na ni
zváni všichni zájemci, i když třeba nechodí
do kostela. Při společných setkáváních se
děti přiměřenou formou seznamují s biblickými příběhy, desaterem a základními
křesťanskými modlitbami. Učí se tak poznávat základy, z nichž vyrostla západní
kultura a na kterých dodnes stojí naše
hodnoty. Zájemci z řad školních dětí jsou
zváni na ořešskou faru každou středu v 17
hodin. Pro rodiče, kteří by děti doprovázeli, je možnost setkat se ve stejném čase
na „náboženství pro dospělé“ a oživit tak
znalosti získané v dětství, nebo doplnit,
co v dětství chybělo. Kontakt na faráře
Radka Tichého: 775 342 945; [email protected]
centrum.cz.
Radek Tichý
Internetové stránky:
www.farnostorech.cz
Fotbalový
nábor
v Řeporyjích
Děti narozené v r. 2010 a starší
12. října od 16.30 hod.
stadion FK Řeporyje
S sebou
sportovní oblečení, sportovní obuv.
Adresa: Tělovýchovná 642,
Praha 5 Řeporyje.
Dopravní spojení: Ze stanice metra Luka,
bus. č. 179, 230, 255, 301, 352.
Kontakt:
www.fkreporyje.cz
tel.: 602 605 452
e-mail: [email protected]
16
Řeporyjské Echo 218
Sport
HANSPAULKA
řeporyjské celky / podzim 2015
3. liga, skupina C
Veteránská liga, 2. liga, skupina A
0 15:7 6
0 11:5 6
1 12:7 4
1 22:8 4
1 9:9 4
1 10:11 4
1 9:15 3
2 10:13 2
2 1:5 2
2 6:9 1
3 9:14 0
3 3:14 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Dřevosprint SC
PH Servis
Ekonom WT VET
Anton aus Tirol
Vojenské lesy VET
VV Vokra VV
Javorák
Mamba club V
Trenhos VET
Prapražačka A
Blesk VK VET
Folprecht 1.FC VET
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
0
0
0
0
1
1
0
2
2
2
3
2
4
4
25:5
15:6
15:6
22:19
12:7
17:15
7:12
13:14
13:25
4:6
7:21
5:19
9
7
7
7
6
5
4
3
3
3
2
0
Řeporyjský
6.
7.
8.
9.
10.
11.
FK Řeporyje
4
TJ Spartak Kbely 3
SK Aritma Praha
3
SK Střešovice 1911 B 4
TJ Sokol Stodůlky 4
SK Ďáblice
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
3
3
3
10:20
11:4
16:21
8:27
9:31
3:29
6
3
3
3
3
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. FC Barrandov
5
SC Radotín
4
SK Čech. Chuchle 4
FFK FC Zličín B
4
SK Střešovice 1911 C 4
FC Přední Kopanina 4
TJ AFK Slivenec
4
TJ Slavoj Suchdol 5
FK Řeporyje
4
TJ Ruzyně
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Výtržník HFC
3
Sokol Picasso
3
Santa Tranta PC C 3
Medvídkova tlapička3
4077 DUCKS
3
PAPE Dejvice
3
President FC
3
G.I.C La Pl. de Cünde 3
Pajzovna FC
3
Amfora restaurant 3
Ústavan 01 KK A
3
Sedm zbabělých B 3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
FOTBAL
Internetové stránky:
http://fk.reporyje.com
Tabulka muži A - A3A - 14 M-1.B/A
1. TJ Slovan Bohnice 6
2. SK Čech. Chuchle 6
3. SK Aritma Praha B 6
4. FC Miškovice
6
5. TJ Sokol Troja
6
6. SK Zbraslav B
6
7. SK Gordic Kačerov 6
8. FK FC Zličín B
6
9. Slavoj Podolí B
6
10. FK Řeporyje
6
11. AFK Slavia Malešice 6
12. Loko VLTAVÍN B
6
13. TJ Sokol Nebušice 6
14. TJ Sokol D.Počernice 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
1
2
3
3
4
4
4
4
4
4
19:8
19:11
19:10
18:15
25:8
15:12
15:11
12:11
10:14
8:16
13:22
11:24
7:17
7:19
Tabulka muži B - A4A - 21 M-2/A
SK Střešovice 1911 C 4
FC TEMPO Praha B 4
TJ Sokol Bílá Hora 4
SK Modřany B
4
TJ Sokol Lochkov 4
TJ Sokol Nebušice B 4
TJ Sokol Stodůlky B 4
TJ AFK Slivenec B 4
FK Řeporyje B
4
TJ Sokol Lipence B 4
PSK Olymp Praha 4
TJ Spoje Praha
4
4
3
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
3
4
14:3
22:7
15:4
20:6
15:10
10:11
9:9
7:12
2:10
3:13
3:12
3:26
Tabulka starší žáci E2B - 53 SŽ-1.A/B
FC Háje Jižní Město
FC Přední Kopanina
TJ Březiněves
FK FC Zličín
FK Újezd nad Lesy
4
4
4
4
3
Řeporyjské Echo 218
3
3
3
2
2
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
32:2
19:4
29:16
13:10
22:8
15
13
12
12
11
10
9
9
6
6
6
6
4
4
12
10
10
8
7
7
4
2
2
2
1
0
10
9
9
7
6
Tabulka mladší žáci F3D - 67 MŽ-2/D
4
4
3
2
2
2
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
3
4
3
4
31:9
33:5
26:11
25:15
18:20
17:21
33:14
18:38
5:41
8:40
Tabulka starší přípravka G3G - 87 SPŘ (1HP)
1. TJ Sokol Lipence
2. TJ Sokol Vinoř
3. FA Alexe Zbura
13
12
9
7
6
6
3
3
3
0
4 4 0 0 48:17 12
4 3 0 1 64:24 9
4 3 0 1 57:26 9
Poslední utkání mužstva FC Pajzovna:
3.) Pajzovna FC - Sokol Picasso
2.) Pajzovna FC - Sedm zbabělých
1.) Pajzovna FC - Santa Tranta PC C
0:2
1:0
0:3
Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
5.) Dřevosprint SC - VV Vokra
6:0
4.) Dřevosprint SC - Blesk VK
4:1
3.) Dřevosprint SC - Anton aus Tirol
6:2
2.) Dřevosprint SC - Prapražačka A
2:2
1.) Dřevosprint SC - Folprecht 1.FC
7:0
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SK Čech. Chuchle
TJ SK Satalice
SK Uhelné sklady
TJ Kyje Praha 14
SK Čechie Smíchov
TJ Sokol Lochkov
FK Zlíchov 1914
FK Řeporyje
TJ Spartak Kbely
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
2
2
2
2
3
4
4
51:34
22:13
22:28
24:38
17:19
12:17
18:29
15:53
9:61
9
9
6
6
4
4
3
0
0
Tabulka mladší přípravka H3J - 109 MPŘ (1HP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
FA Alexe Zbura
4
TJ Sokol Lochkov 4
1999 Praha
4
Sdr. AC Sparta Praha 4
FK Řeporyje
4
TJ AFK Slivenec
4
SK Čechie Smíchov 4
SK Slavia Praha
4
SK Čech. Chuchle 4
SK Střešovice 1911 4
TJ Sokol Bílá Hora 4
FK Dukla Praha ženy 4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
65:24 12
45:12 12
51:22 9
42:26 9
46:31 9
33:24 6
21:25 3
35:48 3
36:50 3
34:54 3
16:60 3
7:55 0
Rozlosování zápasů FK Řeporyje A a B- podzim
Den
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
Datum Hodina
Soupeř
3. 10.
16.00 TJ AFK Slivenec B FK Řeporyje B
4. 10.
16.00 TJ Slovan Bohnice FK Řeporyje A
10. 10. 16.00 FK Řeporyje A
Loko Vltavín B
11. 10. 16.00 FK Řeporyje B
TJ Sokol Stodůlky B
17. 10. 15.30 AFK Slavia Malešice FK Řeporyje A
18. 10. 15.30 SK Střešovice C
FK Řeporyje B
24. 10. 14.30 FK Řeporyje A
SK Zbraslav B
25. 10. 14.30 FK Řeporyje B
TJ Sokol Bílá Hora
31. 10. 14.00 Sokol Nebušice B FK Řeporyje B
1. 11.
14.00 FC Zličín B
FK Řeporyje A
7. 11.
14.00 FK Řeporyje A
SK Gordic Kačerov
8. 11.
14.00 TJ Spoje Praha
FK Řeporyje B
15. 11. 13.30 Slavoj Podolí B
FK Řeporyje A
15. 11. 13.30 FK Řeporyje B
FC Tempo Praha B
povrch
tráva
tráva
tráva
tráva
tráva
UMT
tráva
tráva
tráva
UMT
tráva
tráva
tráva
tráva
17
Inzerce
Moderní čistírna peří
Inzerce
óó!!
ó
o
h
c
E
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KUŘÁCI - ODVYKNETE,
AŽ 90% ÚSPĚŠNOST!
Telefon: 224 214 617 • Mobil: 604 207 771
Elektrikářské práce - Erben
opravy i rekonstrukce, osvětlení, zásuvky, atd.
www.elektrikarerben.cz • Tel.: 604 516 344
Šicí stroje
Provádíme zednické práce
fasády, obklady i dlažby.
Jan Szenko, tel.: 604 577 818
 kácení a prořezy rizikových stromů
 likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
 zakládání trávníků a pokládka travních koberců
 sekání a provzdušňování travnatých ploch
 stříhání živých plotů
 úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
 návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad
www.zahrady-zelen.cz
Eduard Pacák n mobil: 605 789 346
www.zehlenisdopravou01.cz
Jana Hovorková, Nové Stodůlky – P5, ul. Raichlova 2610/9
opravy i v bytě zákazníka.
Petr Meyer, tel.: 603 341 927
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně
zhotovuje polštáře, prošívané deky z naší
sypkoviny různých barev. Při větší zakázce sami
přivezeme a odvezeme zdarma do 24 hodin.
Plzeňská 170, P5, PO+ST 14-18 h., ÚT+ČT 11-17 h.
Tel.: 606 312 174 • www.cistirnaperi.cz
Tel.: 721 443 980
Doprava ZDARMA
24 Kč/kg:
TRIČKA, MANDL
servis 17:07:40
ANTÉNYHovorkova_57x31mm-03-2015.indd
- SATELITY prodej1 - montáž -21.5.2015
OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
Satelitní příjem SKYLINK
Smíchovská 106/8, Praha 5-Řeporyje
Otevírací doba:
Pondělí – Pátek 8 – 12 13 – 17 hod.
Mobil: 602 545 875, 739 639 254
E-mail: [email protected]
Příjem českých programů v HDTV kvalitě !
Prodej celosezónních rezervací na tel.: 737 256 524.
HALOVOU SEZÓNU ZAHAJUJEME 12. ŘÍJNA.
3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol
Nabízíme:
• tréninkové hodiny dětí (individ. i skupin.) i dospělých,
• pořádání firemních nebo soukromých turnajů,
• vyplétání tenisových raket,
• prodej raket, tenisových míčů, omotávek atd.
Rezervace jednotlivých hodin na tel. 732 742 333.
www.tenistami-reporyje.cz
18Tenis-Tami-180x129,5_cb.indd
1
20.9.2015 14:14:27
Řeporyjské
Echo 218
Inzerce
Řeporyjský bazárek
PŘÍJEM INZERCE
PIP, Konopova 431/6, Řeporyje • E-mail: [email protected]
Iva_inz-09-2015.pdf 1 28.9.2015 20:39:29
• Tel.: +420 603 167 905 • Tel./fax: +420 251 626 607
sobota 17. 10. od 10.00–17.00 hodin
C
M
Y
CM
MY
Info na tel.: +420 603 167 930
n daňová přiznání vč. účetních závěrek pro fyz. i práv. osoby n silniční daň
n mzdová agenda n DPH /měsíční i čtvrtletní n jednání s úřady n konzultace
n rekonstrukce účetnictví zpětně n pojištění profesní odpovědnosti
Vedení účetnictví  daňová evidence
Restaurace „U Žbánků“
Ořešská 334, Praha 5-Řeporyje
Na bazárku bude k zakoupení: oblečení, obuv, šperky,
kosmetika Oriflame, galanterie, různé knížky, hračky aj.
Petra Spejchalová, tel.: 604 976 864
JANA HAVLOVÁ
CY
MASÁŽE V ZAHRADÁCH
• Klasická masáž
• Aroma masáž
• Masáž pro těhotné
Ke Zbuzanům 1136/17
155 00 Praha 5-Řeporyje
Tel.: +420 736 171 335
E-mail: [email protected]
www.masazevzahradach.ic.cz
Iva Malá
kosmetické služby
www.kosmetika-iva.com
facebook: kosmetika Iva
mobil: 732 859 185
CMY
Jáchymovská 230, Praha 5 – Řeporyje
K
VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Tisk na PVC
a samolepy
Konopova 431/6
Tel.: 603 167 905
www.tiskpip.cz
SKRIPTA, BROŽURY,
MANUÁLY
od 1 ks
ČB kopie A5 od 0,50 Kč, A4 od 1 Kč
Laminování A6 od 5 Kč, A4 od 13 Kč
Vazby plast od 15 Kč, drát od 25 Kč
DřevoŘeporyje s.r.o.
Palivové dřevo • Kácení stromů • Nejlevnější topení v současnosti !!!
 Rizikové kácení stromů.
 Očišťování a úklid zahrad od porostů
(náletové dřeviny).
 Kácení stromů v blízkosti domů,
silnic a elektrického vedení.
 Celková údržba stromů na hřbitovech.
 Kácení lezeckou technikou za použití lan
a speciálních postrojů.
 Kácení za použití speciálních plošin
na automobilovém podvozku o dosahu 35,5 m.
 728 100 378 • [email protected]
Simon_180x129_08-2015-cmyk.indd
Řeporyjské
Echo 218
1
22.9.2015 14:39:54
19
Inzerce
dekorativní a dobarvovací centrum
– BARVY – LAKY – OMÍTKY – LAZURY – DROGERIE –
PRAHA 5 – STODŮLKY
• • • • mícháme 12 000 odstínů na počkání • • • •
Hábova 2345/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
U nás arvy
te b
vybereši malíři
a
jí
an
ymalu
vám v
+420 605 392 257
[email protected]
maloobchod a velkoobchod | firmy, SVJ, školy a školky velkoobchodní ceny
www.abax-barvy.cz
Solc-01-2014_zluta.pdf 1 16.1.2014 12:02:12
REALITNÍ AGENTURA
C
M
ODVOZ a LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD
a FEKÁLIÍ
Y
CM
MY
CY
CMY
MAN 9,5m3 silniční • MAN 5m3 terénní 4x4
K
Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.
Specialisté na Prahu 5 a 6
 Prodej a pronájem nemovitostí
 Výkup nemovitostí
 Poradenské a právní služby
Nabízíme osobní přístup, příjemné rodinné prostředí
a 20 let zkušeností.
Patočkova 1953/45, Praha 6
Tel.: 602 361 733, 233 357 071 • e-mail: [email protected]
AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
www.solork.cz
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
ZEMNÍ PRÁCE BAGREM
CAT 428C, CAT302.5C, CAT242B
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT !!!
Kadeřnictví Arnika s dvaadvacetidvouletou tradicí
Objednávky Po – Pá: 6,30 – 15,00 hod.
 606 50 80 15, 736 218 318, 257 911 732
Solárium – výkonné vertikální Turbo
solárium - 1 min./12 Kč s pernamentkou 10 Kč.
www.garbine.cz • e-mail: [email protected]
Slevový kupón v měsíci říjnu
na barvení a melírování 15 %
20
Garbine-12-2014.indd 1
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje
Tel.: 251 626 147
Kadeřnictví – dámské, pánské, dětské – kvalita, nové trendy a účesy a barvy.
Prodej vlasové kosmetiky – Matrix a Dusy.
Kosmetika – NOVÁ METODA PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS – AKČNÍ CENA 550 Kč.
Výživové poradenství zdarma
– proteinová dieta.
Naše veškeré ceny najdete na:
www.kadernictviarnika.cz
Řeporyjské Echo 218
9.1.2015 11:25:03

Podobné dokumenty

Echo-220 - Firma PIP

Echo-220 - Firma PIP ověřovateli zápisu p. Vojtěcha Kuchaře a p. Ing. Stanislava Nováka.  Řeporyjské Echo 220

Více

Echo-210 - Firma PIP

Echo-210 - Firma PIP Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 8. Žádost o stanovisko k PD na akci: „Stavba IS a komunikací pro výstavbu RD v k.ú. Řeporyje, ul. Od školy a Na Manoušce“ Usnesení číslo: 0002/2014/VVR1 ...

Více