Profil OR 2016 PDF, 522,69 KB PDF, 522,69 KB Stáhnout - OR-CZ

Komentáře

Transkript

Profil OR 2016 PDF, 522,69 KB PDF, 522,69 KB Stáhnout - OR-CZ
PROFIL
SKUPINY
OR
2016
www.orcz.cz
ÚVODNÍ
SLOVO
GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE
S
kupina OR, do které patří společnosti OR-CZ, skupiny zdravotnických zařízení, které představovaly krajOR-NEXT, ORM a organizační složka OR-CZ ská řešení nebo řešení pro soukromé zdravotnické řetězce.
Slovakia, oslavila v minulém roce 25 let úspěšného Aktivity související s produktem MARIE PACS zaměřujeme
působení na trhu ICT v České republice a zemích rovněž do zahraničí, například v Rusku je dnes realizováno
střední Evropy. Zaměstnává v současnosti přes 6 velkých regionálních instalací našeho systému. Více než
100 profesionálů a pečuje o stovky významných zákazníků. desetileté zkušenosti s archivací, distribucí velkých objemů
Obrat skupiny OR v roce 2015 činil 256 mil. Kč.
dat a garantovanou dostupností kritických systémů v oblasti
Rozhodující podíl na výsledcích skupiny OR má OR-CZ rozsáhlých PACS řešení nyní promítáme do dalšího rozvoje
spol. s r.o., stabilní společnost, neustále vyhledávající nové aktivit v segmentu zdravotnické informatiky.
příležitosti pro svůj další rozvoj. Tradiční segment trhu, jehož
Našim klientům nabízíme komplexní řešení archivace všech
základem od počátku byly výrobní a obchodní společnosti, dat (tedy nejen obrazových), která zdravotnická zařízení vyprose postupně rozšířil zejména do oblasti zdravotnictví, státní dukují. Nově vyvíjené garantované úložiště plně pokrývá veškesprávy a samosprávy.
ré legislativní požadavky, aby zdravotnická zařízení mohla přejít
Společnost OR-CZ získala v roce 2005 ocenění "IT na koncept bezpapírové nemocnice. Velkou pozornost věnujeme
Projekt roku" za první instalaci systému MARIE PACS neustálému rozvoji produktu, který je v současné době směřov ČR (Nemocnice Břeclav). Na tento úspěch se podařilo ván především do oblasti webových řešení, vzdálené spolupráce
navázat v roce 2015 oceněním "CIO Případová studie roku" a virtualizace. Mimo systémy PACS se ve zdravotnických
a "Egovernment The Best 2015" za první regionální řešení zařízeních zaměřujeme také na implementace ekonomického
PACS v ČR (nemocnice Zlínského kraje).
informačního systému QI. V této oblasti máme významné refeJiž několik let je nejúspěšnější divizí OR-CZ a celé skupiny rence z rozsáhlých implementací. Realizační portfolio ve zdraOR divize Medical Solutions založená v roce 2004. Hlavním votnictví doplňují také projekty z oblasti integrace informačních
produktem této divize je systém pro archivaci, komunikaci systémů či dodávek IT infrastruktury.
a lékařskou diagnostiku MARIE PACS, který v České repubDivize OR-SYSTEM se v roce 2015 opět velmi dobře
lice používá vice než 100 zdravotnických zařízení včetně zhostila svých strategických plánů. Seznam uživatelů ERP
největších fakultních nemocnic, krajských zdravotnických OR-SYSTEM významně narostl o nové zákazníky z řad
holdingů či soukromých řetězců. V posledních třech letech výrobních podniků. Tradičně se rozviji spolupráce s dlouholejsme, mimo dodávek PACS do jednotlivých zdravotnických tými zákazníky, jak řadou nových implementačních projektů,
zařízení, úspěšně dokončili projekty centrálních PACS pro tak zajímavých realizací v oblasti individuálního, zakázkového
vývoje nových aplikačních rozšíření kmenového ERP. Nadále aplikační a infrastrukturní služby pro zdravotnictví, veřejnou
pokračuje intenzivní spolupráce s dlouholetým obchodním správu a výrobní sektor pro všechny zákazníky v souladu
a vývojovým partnerem ORTEX Hradec Králové. Po úspěš- s katalogem služeb (ISO 20000-1).
ném dokončení společného produktu ORCore, který je frameSystém pro lékařskou diagnostiku a archivaci MARIE
workem pro vývoj IS v technologii JAVA, pokračuje v plném PACS je certifikován jako zdravotnický prostředek třidy IIb.
proudu spolupráce na vývoji nové generace ERP OR-SYSTEM
OR-CZ Slovakia zastupuje zájmy skupiny OR na Slovensku
Open. Evoluční strategie vývoje, postavena na kooperaci se stá- jak po obchodní stránce, tak po stránce péče o zákazníky.
vajícím řešením, umožnila instalovat a implementovat prioritně
ORM spol. s r.o. se již od roku 2000 specializuje na komvybrané moduly OR-SYSTEM Open u našich zákazníků. Velmi plexní řešení Business Intelligence, plánování a řízení výkonvýznamně se rozšiřuje rodina našich dalších partnerů, mezi nosti výhradně na platformě IBM Cognos. ORM má obrovské
nimiž významné místo zaujímá akademická půda, reprezento- zkušenosti a know-how při řešení pokročilého reportingu
vaná Podnikatelskou fakultou VUT Brno. Pracovnici OR-CZ zejména v obchodních a výrobních podnicích v nejrůznějších
svými přednáškami přibližují studentům realitu praxe a na odvětvích. V současné době je většina implementací komplexdruhé straně pracovníci fakulty svými odbornými znalostmi ního BI a plánování realizována na integrovaném produktu
a přehledem trhu významně ovlivňují další rozvoj našeho ERP. IBM Cognos Express, který poskytuje špičkovou technologii
Divize IT Architektury se zaměřila na rozšíření poskyto- a přitom je cenově dostupný i podnikům střední velikosti.
vaných služeb vlastního bezpečného datového centra, předeSpolečnost OR-NEXT spol. s r.o. je implementační a konzulvším pak na provoz informačních systémů OR-SYSTEM, QI tační firma zaměřená na realizaci podnikových informačních
a Business Intelligence v režimu SaaS. Tradičně pak řešila systémů. OR-NEXT opakovaně získává ocenění jako certifikoprojekty v oblasti dodávek a implementace IT infrastruktury vaný GOLD Partner společnosti DC Concept pro implementaci
(servery, datová uložiště, sítě, databáze, virtualizace serverů, informačního systému QI. OR-NEXT implementovala tento
datových uložišť a desktopů, kamerových systémů…) a systémů systém více než 70 organizacím převážně ze segmentu výrobpro řízení spolupráce včetně vlastního vývoje a implementace ních firem a exkluzivně také ve zdravotnických zařízeních.
specializovaných i obecných aplikací. Projekty jsou realizo- Všem svým zákazníkům poskytuje kvalitní služby s garantovavány pro široké spektrum zákazníků, především podnikovou nou úrovní. Pro řízení projektů je v rámci OR-NEXT pro celou
sféru, zdravotnictví, místní samosprávu a školství. Právě skupinu OR významné oddělení systémové integrace, včetně
v oblasti místní samosprávy se v uplynulém roce úspěšně certifikovaného vedoucího projektu IPMA Level B.
realizovaly zajímavé projekty včetně komplexních dodávek
Hlavní aktivity skupiny OR jsou zaměřeny na Českou
a modernizací městských datových center. V technologické republiku a Slovenskou republiku. Postupně se naše působení
oblasti jsme dále pokračovali v realizacích a dalším zlepšování rozšiřuje do Německa, Maďarska, Bulharska, Srbska, Ruska
univerzálního softwarově definovaného datového úložiště OR a dalších zemí, přičemž tyto aktivity jsou realizovány ve spoEnterprise Storage a vlastního privátního clusteru. Služeb lupráci s vybranými partnery.
našeho datového centra využívá stále větší počet zákazníků
Celá skupina OR úzce spolupracuje a je svým portfoliem
a to nejen pro tradičně poskytované služby podnikových infor- produktů schopna komplexně uspokojit potřeby a požadavky
mačních systému OR-SYSTEM, QI a BI ale například i poš- širokého okruhu zákazníků.
tovní a webové služby a pro zálohování. Dále též pokračovala
Trvalá pozornost je věnována v posledních letech rozšiřováimplementace perspektivní oblasti Social Business, zaměřené ní a zkvalitňování poskytovaných služeb. Klíčové jsou přitom
na zlepšení komunikace, spolupráce a rozhodování v rámci zejména služby s garantovanou úrovní (SLA), které nabízíme
pracovních a obchodních týmů i celých organizací. Velkou pod označením HelpDesk pro všechny námi dodávané produkpozornost nadále věnujeme zajištění bezpečného přístupu ty. Stále přibývá zákazníků, kteří požadují zajištění nepřetržité
k informačním systémům, zabezpečení a monitoringu dato- pohotovosti a vysoké dostupnosti systému, což se projevuje
vých sítí a konsolidaci datových úložišť.
v trvalém růstu tržeb za služby HelpDesk.
OR-CZ udržovala v roce 2015 certifikované systémy řízení
Vážíme si toho, že můžeme být nápomocni svými zkušekvality, ochrany životního prostředí, managementu služeb nostmi a špičkovou funkčností našich produktů ekonomickému
a bezpečnosti informací a je i nadále držitelkou certifikátů pro růstu a rozvoji našich zákazníků.
systémy řízení kvality podle normy ISO 13485, bezpečnosti
Hlavním cílem skupiny OR zůstává naplňování dlouhodobé
informací dle ISO 27001 a služeb IT dle ISO 20000-1.
strategie: „Pomáhat zákazníkům na cestě k úspěchu poskytoCertifikáty jsou platné pro následující rozsah činností a služeb: váním komplexních služeb a špičkových řešení informačních
• Návrh a vývoj, konfigurace, prodej, instalace a servis soft- technologií“.
warových a hardwarových prostředků pro lékařskou diagnostiku a archivaci (ISO 13485).
• Ochrana informací při poskytování systémové integrace
v oblasti informačních a komunikačních systémů a technologií,
jejich vývoji, dodávkách, implementaci a servisu v souladu
s poslední verzí prohlášení o aplikovatelnosti (ISO 27001).
generální ředitel OR-CZ spol. s r. o.
Systém managementu služeb OR-CZ, který podporuje
IIng. Vá
Václav
l Mačát
M čát
P R O F IL S KUP I N Y O R 2016
1
MANAGEMENT
2
Ing. Petr Moravec
Alena Vopařilová
Ing. Miloš Hejč
ředitel OR-NEXT spol. s r. o.
jednatelka a ekonomická ředitelka OR-CZ spol. s r. o.
ředitel ORM spol. s r. o.
Ing. Michal Mačát
Ing. Jaroslav Ploc
Ing. Peter Svetlošák
ředitel divize Public Sector, OR-CZ spol. s r. o.
ředitel divize IT Architektura, OR-CZ spol. s r. o.
ředitel OR-CZ spol. s r. o. Slovakia
Ing. Svatopluk Beneš
Mgr. Stanislav Nisler
Ing. Antonín Vymětal
ředitel divize Medical Solutions, OR-CZ spol. s r. o.
ředitel divize OR-SYSTEM, OR-CZ spol. s r. o.
ředitel divize Realizace, OR-CZ spol. s r. o.
Ing. Robert Mikuláštík
Mgr. Daniel Mačát
Ing. Karel Mareš
ředitel divize Systémová integrace, OR-NEXT spol. s r. o.
ředitel divize Marketing, OR-CZ spol. s r.o.
ředitel divize Realizace, OR-NEXT spol. s r.o
VIZE
• Dosáhnout spokojenosti zákazníka pružným plněním jeho požadavků a očekávání.
• Nabízet špičkovou kvalitu produktů a služeb odpovídající světovému vývoji.
• Řídit cílevědomě rozvoj a vzdělávání vlastních pracovníků.
• Budovat korektní partnerské vztahy s dodavateli a producenty vyspělých informačních a komunikačních technologií.
FIREMNÍ HODNOTY
PŘEDNOSTI
• Dlouhodobá profesní a ekonomická stabilita skupiny OR.
• Široká základna úspěšně realizovaných projektů
a spokojených zákazníků.
• Zkušenosti s dodávkami do zahraničí (Slovensko, Rusko,
Bulharsko, Velká Británie).
• Výkonný a stabilizovaný tým odborníků s rozsáhlými
teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi
v oblasti ICT a podnikových procesů.
• Kompetence a znalosti odborných konzultantů pro různá
odvětví – průmysl, obchod, státní správa, zdravotnictví.
• Propracované postupy realizace projektu s ohledem na
vstupní podmínky, strategické cíle zákazníka a ochranu
P R O F IL S KUP I N Y O R 2016
jeho investic.
• Komplexnost a kvalita systémové integrace.
• Vlastní softwarové produkty a z nich plynoucí schopnost
operativní tvorby speciálních funkcí na základě procesní
analýzy.
• Certifikovaný vývoj software v oblasti zdravotnických
prostředků.
• Široký rozsah a profesionalita poskytovaných servisních
služeb se smluvně garantovanými parametry.
• Flexibilní obchodní politika, pronájem, outsourcing, ASP
(Application Service Providing), cloud computing, SaaS
(Software as a Service),...
3
POLITIKA KVALITY,
BEZPEČNOSTI
INFORMACÍ A SLUŽEB IT
S odpovědností vůči budoucnosti přispíváme svým
zákazníkům na cestě k jejich úspěchu špičkovými
informačními technologiemi a službami.
Dlouhodobá prosperita společnosti, vysoká kvalita práce, spokojenost zákazníků a zaměstnanců je dosažitelná takovou
politikou, která se dotýká všech aktivit společnosti, je vlastní
všem zaměstnancům a je založena na neustálém zlepšování,
při respektování všech zásad, pravidel a postupů vytvořených
v rámci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti
informací, služeb IT a ochrany životního prostředí. Její dodržování musí vést k chápání OR-CZ jako úspěšné společnosti
reprezentované řadou efektivně realizovaných projektů komplexních informačních systémů ve výrobních podnicích, státní
správě a zdravotnictví doprovázených spolehlivými a bezpečnými službami a odpovědným chováním k životnímu prostředí.
Vedení společnosti vyhlašuje v rámci této své politiky
následující strategické záměry opírající se o znalosti a tvůrčí
schopnosti všech zaměstnanců:
1.
Spokojenosti zákazníků i ostatních zainteresovaných
stran dosahuje společnost pružným plněním jejich oprávněných požadavků technických, legislativních, etických a dalších
očekávání.
2.
Nabídka společnosti představuje výhradně spolehlivé
výrobky a služby špičkové kvality odpovídající světové technické úrovni a bezpečnosti.
3.
Nejnovější technicko-technologické know-how, které
společnost vlastní a využívá, dává k dispozici při spolupráci na
inovačních a rozvojových programech zákazníků a při poskytování svých služeb.
4.
Současný trend růstu projektů s využitím hostingu, outsourcingu, pronájmu aplikací a cloud computingu je společností preferován a bezvýhradně podporován.
5.
Odborné vzdělávání vlastních pracovníků společnost
cílevědomě rozvíjí v hlavních oblastech své působnosti a dále
v řízení kvality, služeb informačních technologií a bezpečnosti
4
dat tak, aby funkční kvalifikační požadavky byly soustavně
plněny.
6.
Korektní partnerské vztahy buduje s producenty a dodavateli vyspělých informačních a komunikačních technologií a aktivně s nimi spolupracuje při komplexním uspokojování očekávání
a potřeb zákazníků, včetně zvyšování účinnosti ochrany životního prostředí.
7.
Společnost pokládá za svou prioritu bezpečnost informací
a dat vlastních a rovněž informací a dat svých zákazníků a dodavatelů a věnuje jim maximální pozornost již při uzavírání smluv
a dále pak při realizaci jednotlivých projektů a zakázek.
8.
Cílem bezpečnosti informací jsou definovaná a dodržovaná pravidla pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti
informací při komunikaci uvnitř společnosti, se zákazníky,
partnery a dalšími externími subjekty. Předmětem ochrany
jsou rovněž nosiče informací – písemnosti a dokumenty, datová
média apod. podle jejich klasifikace.
9.
Společnost stanovila pravidla řízení přístupu k informacím,
kterými se řídí nastavení oprávnění jednotlivých pracovníků
v organizaci, tj. každý uživatel má přístup pouze k těm informacím, které potřebuje pro svou práci a je mu povolen vzdálený přístup do firemního interního systému ve stejném rozsahu.
10.
Vzdálené přístupy, přístupové informace a práva vstupu
do systémů zákazníků jsou detailně evidovány a aktualizovány
v zabezpečené aplikaci interního informačního systému.
11.
Společnost dbá na dodržování dokumentovaných
postupů své činnosti, zachování její kontinuity a obnovy, fyzické bezpečnosti, sledování a hodnocení rizik.
12.
Ze skutečnosti, že žádný systém nemůže absolutně
vyloučit všechna rizika, vyplývají pro společnost tzv. zbytková
rizika. Pro minimalizaci jejich nepříznivých dopadů („přijatelnost“, „nepřijatelnost“) byla stanovena a vedením společnosti
akceptována opatření nezbytná k nápravě následků takových
rizik.
13.
Nepoškozování, ale naopak zlepšování kvality životního a pracovního prostředí je trvalým úsilím všech zaměstnanců společnosti.
14.
Společnost vytváří a rozvíjí vhodné podmínky k interní
i externí komunikaci s cílem poskytovat informace o činnosti
firmy a programech realizovaných v oblastech bezpečnosti
informací a ochrany životního prostředí.
15.
Vedení společnosti zabezpečuje organizační, personální
a finanční zdroje pro udržování, zlepšování, trvalý rozvoj a racionalizaci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti informací a služeb IT a pro plnění vyhlášených cílů systému.
17.
18.
Společnost a její zaměstnanci dodržují platnou legislativu při všech svých činnostech.
Tato politika se vztahuje na všechny pracovníky,
všechny činnosti a všechny informace, které jsou zpracovávané
a archivované ve společnosti OR-CZ spol. s r. o. Vedení společnosti očekává od každého zaměstnance důsledné a přesné
dodržování zásad této politiky, postupů stanovených dokumentací integrovaného systému řízení a dalších firemních směrnic
a standardů, vysokou odpovědnost za výsledky vlastní práce
a kontrolu její kvality před jejím předáním spolupracovníkům
nebo zákazníkům. Z tohoto důvodu je politika pravidelně jednou ročně přezkoumávána z hlediska vhodnosti a aktuálnosti.
16.
Nejlepší zkušenosti a poznatky z provozování integrovaného systému řízení přenáší společnost na členské firmy
skupiny OR.
SKUPINA OR
Praha
OR-CZ spol. s r. o.
OR-NEXT spol. s r. o.
Moravská Třebová
OR-CZ spol. s r. o.
Brno
ORM spol. s r. o.
OR-NEXT spol. s r. o.
Bratislava
OR-CZ spol. s r.o. Slovakia
P R O F IL S KUP I N Y O R 2016
5
HISTORIE
2015
hlavní cena roku za případovou studii "Regionální řešení MARIE PACS
ve Zlínském kraji"
realizace vítězného projektu pro Zlínský kraj, který získal ocenění za první místo
v soutěži The Best o nejlepší projekt Egovernmentu v kategorii krajských projektů
realizace centrálního regionálního systému MARIE PACS pro Zlínský kraj
první regionální řešení MARIE PACS v Rusku
2010
2005
podpis smlouvy s vývojovým partnerem ORTEX Hradec Králové
na vývoj ORCore
realizace prvního projektu MARIE PACS v Rusku
společnost OR-NEXT spol. s r. o. získala prestižní ocenění QI GOLD Partner
od společnosti DC Concept, a.s.
projekt "Řízení výrobní linky datovými podklady z konfigurace výrobku
zákazníkem" v SAPELI, a.s. vyhlášen vítězným IT projektem roku 2009
společnost OR-NEXT spol. s r.o. se stala partnerem DC Concept, a.s.
získání certifikátu ISO 9001:2000 a ISO 13485:2003 a získání značky CE pro
archivační a zobrazovací systém MARIE PACS
první projekt MARIE PACS a projekt "MARIE PACS v nemocnici Břeclav"
vyhlášen IT projektem roku 2004
uvedení produktu MARIE PACS na český trh
2000
první realizace OR-SYSTEMu na LINUXu
založení pobočky – OR-CZ spol. s r. o. Slovakia
25
LET S VÁMI
www.orcz.cz
navýšení základního jmění společnosti na 36 mil. Kč
1995
první komplexní outsourcing celopodnikového informačního systému
zahájení dodávek celopodnikových IS na serverech s HP-UX
dodávka stého unixového serveru Texas Instruments pro provoz komplexního
informačního systému
1990
6
zahájení aktivit SKUPINY OR v ČR
ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA SKUPINY OR
OR
OR-CZ
SLOVAKIA
OR-CZ
EKONOMIKA
MARKETING
OR-NEXT
HELPDESK
PUBLIC
SECTOR
OR–SYSTEM
MEDICAL
SOLUTIONS
SYSTÉMOVÁ
INTEGRACE
ISO
IT ARCHITEKTURA
ORM
QI
BUSINESS
INTELLIGENCE
GOVERNMENT
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI
OR-CZ
OR-NEXT
ORM
k 31. 12. 2015
k 31. 12. 2015
k 31. 12. 2015
Základní kapitál: 36 mil. Kč
Základní kapitál: 200 tis. Kč
Základní kapitál: 125 tis. Kč
Obrat: 147,6 mil. Kč
Obrat: 101,9 mil. Kč
Obrat: 6,7 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 85
Počet zaměstnanců: 16
Počet zaměstnanců: 5
P R O F IL S KUP I N Y O R 2016
7
VÝSLEDKY SKUPINY OR
V ROCE 2015 (v mil. Kč)
OBRAT SKUPINY OR
300
OR-CZ
Skupina OR
250
256
233
200
207
191
150
100
181
178
175
173
147
142
125
118
50
2010
2011
2012
2013
2014
HRUBÁ MARŽE DLE DIVIZÍ
Business Intelligence
4,7
OR-SYSTEM
22,3
QI
19,1
IT Architektura
10,3
Medical Solutions
41,9
8
2015
PRODUKTY A SLUŽBY
ERP systémy
OR-SYSTEM Open
QI
systémy
pro zdravotnictví
Business
Intelligence
MARIE PACS
IBM Cognos
integrace
aplikací
IT
infrastuktura
Technologie
výrobní
společnosti
obchodní
společnosti
logistické
společnosti
zdravotnická
zařízení
veřejný sektor
/státní správa
advokátní
kanceláře
školství
komplexní informační
systémy typu ERP
OR-SYSTEM Open
Moderní ERP řešení je určeno pro široké spektrum a velikost
výrobních, obchodních a jiných organizací, ke komplexnímu
řízení finančních, materiálových a kapacitních zdrojů a toků.
Vhodné pro výrobu kusovou, malosériovou, sériovou a hromadnou, pro společnost od 20 do 5 000 zaměstnanců.
Dominantní předností OR-SYSTEM Open je schopnost vyřešit velmi specifické požadavky uživatele. Tuto konkurenční
výhodu podtrhuje prestižní ocenění „Nejlepší IT projekt
roku“. OR-SYSTEM Open umožňuje svou rychlou modifikací
uživateli zachovat a rozvíjet vlastní specifické „know-how“
přednosti, zabezpečit včasné, kvalitní a spolehlivé informace
pro řízení a rozhodování.
Mezi stěžejní výhody OR-SYSTEM Open patří:
• vlastní vývoj řešení
• vysoká míra přizpůsobení k organizačním vizím zákazníků
• rozvrhování a plánování kapacit výrobních zdrojů – plně
P R O F IL S KUP I N Y O R 2016
integrované APS
• zrychlení a zkvalitnění procesů: obchod, logistika, výroba
a servis – konfigurátory objektů
• individuální logistické aplikace a zakladačové sklady
• obousměrné integrace s aplikacemi třetích stran (CAD,
CAM, MES, eshop, apod.)
• podpora uživatelského vývoje – ORCore Developer
• stabilní a zkušený implementační tým.
OR SYSTEM
OPEN
9
QI
Systém QI byl navržen tak, aby se dokázal velmi přesně přizpůsobit požadavkům zákazníků a zároveň si uchoval lehkost a stabilitu. Koncepce umožňuje logické provázání všech aplikací
a tím i propojení všech dat, která se do QI vloží. Postup, kterým
bylo QI vyvinuto, zamezuje jakékoliv duplikaci dat v systému.
V praxi to znamená, že software je rychlý při běžné práci i při
zpracovávání velkého množství dat.
5 hlavních důvodů proč si vybrat QI
• QI poskytuje okamžitý a spolehlivý obraz firmy, čímž usnadňuje a urychluje manažerská rozhodnutí.
• QI dokáže ve velmi krátké době a za plného provozu reagovat
na všechny změny probíhající uvnitř i vně firmy.
• Poskytujeme kvalitní, ověřené a měřitelné servisní služby.
• Náklady na pořízení QI a následný provoz systému jsou velmi
nízké v porovnání s přinášenými možnostmi.
• QI má jednoduché intuitivní ovládání a práci s ním zvládne
každý.
systémy
pro zdravotnictví
MARIE PACS
DIGITAL
SOLUTIONS BY
sítě je řešení MARIE PACS distribuováno i na zahraniční trhy.
Klíčové vlastnosti řešení MARIE PACS
• řešení vhodné pro zdravotnická zařízení všech velikostí
• regionální obrazové archivy
• rychlé zpracování dat i při velkých objemech
• české, anglické, slovenské a další jazykové prostředí
• CE značka, česká i evropská legislativa, certifikace
„Zdravotnický prostředek třídy IIb“
• vysoká úroveň kompatibility s modalitami různých výrobců
• propojení s libovolným informačním systémem (NIS, RIS apod.)
• trvalý vzdálený dohled nad chodem celého systému
• ochrana investic – využití všech komponent po celou dobu
jejich životnosti.
bussiness
intelligence
IBM Cognos
Dlouholetou tradici má naše řešení v oblasti Business
Intelligence, zaměřuje se především na obchodní a výrobní
společnosti. Celé řešení je postaveno výhradně na BI platformě
IBM Cognos, která patří dlouhodobě mezi světovou špičku
a používá ji více než 25 000 organizací ve 135 zemích světa.
Dodávaná řešení plně vycházejí z konceptu řízení podnikové výkonnosti (Performance Management), který představuje komplexní a profesionální přístup k řízení organizace.
Významnou přidanou hodnotou OR je rozsáhlé portfolio analytických aplikací (alternativních scénářů, reportů) zejména pro
logistiku, výrobu a finanční controlling.
Klíčovými přínosy pro zákazníky jsou:
• intuitivní a příjemné ovládání
• dynamické plánovací scénáře a vysoká rychlost zpracování
• integrace dat ze všech podnikových informačních zdrojů
• přehledné vizualizace reportů a dashboardů všech klíčových KPI
• plná integrace reportingu a plánování
• rychlá implementace s prokazatelnými přínosy
• špičkové světové řešení dostupné i v našich podmínkách
• dlouhodobá perspektiva podpory a rozvoje IBM.
IT infrastuktura
a bezpečnost
MARIE PACS (Picture Archiving and Communication System)
je moderní řešení pro elektronické zpracování, archivaci a distribuci obrazových dat. Zajišťuje i funkci univerzálního garantovaného úložiště, které bezpečně a v souladu se zákonem
archivuje všechna (tedy nejen obrazová) data zdravotnického
zařízení. Je vyvíjeno v souladu s nejnovějšími trendy a to
zejména s ohledem na bezpečnost, rychlost, snadnou rozšiřitelnost a ekonomickou výhodnost provozu. V České republice je
využívá více než 100 zdravotnických zařízení všech velikostí
a 6 krajských a regionálních center. Prostřednictvím partnerské
10
Nabízíme bezpečná, udržitelná a integrovaná řešení pro celou
IT infrastrukturu. Jsme schopni navrhnout a realizovat technicky a hlavně finančně optimalizovaná řešení dle individualizovaných potřeb konkrétního zákazníka a poskytnout vysoce odbornou podporu po celou dobu životnosti. Dokážeme virtualizovat
a konsolidovat servery a datová úložiště, plně zabezpečit datové
sítě a zajistit kvalitní platformu pro dynamické přizpůsobování
procesů v organizaci s cílem zvýšit konkurenceschopnost. Samozřejmostí je možnost sledování dodaných IT infrastruktur
v režimu 24/7 a proaktivní reakce na vzniklé události.
Bezpečnost
Služby datového centra
Oblast zajištění bezpečnosti se stává naprosto klíčovou oblastí
provozu informačních systémů a ICT infrastruktury. Tradičně
poskytujeme zabezpečení perimetru kvalitními certifikovanými firewally, zabezpečení pracovních stanic a serverů antiviry
a kvalitní antispamová řešení. V reakci na nová bezpečnostní
rizika a ohrožení nabízíme systémy pro detailní monitoring sítí
LAN a WAN včetně analýzy datových toků a událostí. Tyto systémy dokáží odhalit, mimo jiné, i útoky nultého dne či nestandardní chování uživatelů, které může vést ke ztrátě podnikových
dat či ohrožení služeb.
Klíčové přínosy pro zákazníky jsou:
• optimalizovaná řešení pro provoz informačních systémů
• vše „z jedné ruky“ – výkonná technologie, zajištění bezpečnosti i dohledu
• partnerská spolupráce s hlavními dodavateli nám umožňuje
dodat vždy to nejlepší.
Tyto služby poskytujeme ve vlastním datovém centru, které je
plně zabezpečené po stránce technické spolehlivosti a síťové
i fyzické bezpečnosti. Díky certifikaci ISO 27000 jsme schopni
poskytovat naše služby i pro významné projekty s nejvyššími
nároky na kvalitu a bezpečnost poskytovaných služeb.
integrace aplikací
Implementace IT řešení v prakticky libovolné organizaci (podniky, státní správa, zdravotnictví) dnes probíhá v heterogenním
prostředí, které je tvořeno řadou různých aplikací a systémů obvykle od více dodavatelů. Jde například o ERP systém, účetní
systém, systémy pro správu podnikového obsahu, systémy pro
spolupráci a mnoho dalších. Dokážeme vybrat a nasadit vhodnou sjednocující platformu pro vzájemné propojení jednotlivých
aplikací v jeden funkční celek na procesní, datové či prezentační úrovni. Integrace aplikací je také neoddělitelnou součástí
každého vývojového projektu, kde je našim cílem maximálně
využít existující systémy, data a znalosti uživatelů a současně
nově vzniklý celek optimalizovat z pohledu konsolidace a automatizace procesů, konsolidace datové základny a v neposlední řadě i z pohledu snadného přístupu pro uživatele. Pro účely
integrace využíváme kvalitní a osvědčené profesionální i open
source platformy.
Klíčové přínosy pro zákazníky jsou:
• efektivní využití již existujících aplikací a dat
• zrychlení a automatizace procesů
• snížení investic do školení
• snížení pracnosti pro uživatele
• snížení nebo odstranění chybovosti
• vytvoření prostředí pro snadné a efektivní začlenění nových
systémů a aplikací.
další produkty a služby
Outsourcing
Vedení projektů
Poskytujeme profesionální vedení projektů v ICT i dalších oblastech na základě certifikace PRINCE 2 včetně služeb Roll-out
a community managementu.
Vývoj software
Zakázková analýza a vývoj podnikových aplikací, programování
v jazycích C++, JAVA, COBOL, HTML, PHP, Perl atd.
produkty IBM a Microsoft
Dodáváme, implementujeme a dlouhodobě udržujeme portfolio programových produktů našich dlouholetých významných
obchodních partnerů společností IBM a Microsoft. Pro přehlednost uvádíme pouze výběr několika nejpoužívanějších.
IBM CONNECTIONS – integrovaný podnikový komunikační
systém na principu sociální sítě umožňující efektivní komunikaci, sdílení informací a zlepšení rozhodování na všech úrovních
vedení. Zajišťujeme dodávku, kompletní nastavení, zaškolení
uživatelů a trvalý rozvoj.
IBM NOTES/DOMINO – efektivní podnikové komunikační
prostředí a bezpečná platforma pro vývoj a provoz podnikových
aplikací. Pro použití ve státní správě, podnicích a zdravotnictví dodáváme široké portfolio vlastních aplikací pod názvem
OR -INFO. Zajišťujeme dodávku, kompletní nastavení, zaškolení uživatelů, trvalou údržbu a vývoj aplikací na zakázku.
IBM VERSE – nová komunikační platforma s prvky umělé inteligence. Napomáhá efektivní práci i s velkým počtem zpráv
a komunikujících subjektů.
MICROSOFT WINDOWS – dodáváme a implementujeme veškeré operační systémy WINDOWS – pro virtualizaci, servery,
datová úložiště, standardní PC a pro přenosná zařízení (notebooky, tablety, mobilní telefony). Pro servery včetně aplikací
pro správu SYSTEM CENTER.
MICROSOFT OFFICE a OFFICE 365 – univerzální kancelářské aplikace v lokálním i cloudovém provedení.
MICROSOFT SQL – jeden z klíčových databázových systémů
pro provoz našich ERP systémů a Business Intelligence, který
dodáváme, provádíme instalaci a zákaznické přizpůsobení. Poskytujeme dlouhodobou péči o podnikové databázové systémy,
analýzu provozu a realizaci změn.
Poskytujeme částečný nebo úplný outsourcing v oblasti provozu
a správy informačních systémů a IT infrastruktury. Konkrétní
návrh této služby se vždy odvíjí od individuálních potřeb našich
zákazníků a lze je libovolně kombinovat s dalšími poskytovanými službami a produkty. Standardní součástí jsou služby s garantovanou úrovní (SLA) v rozsahu 24/7. Poskytování těchto
služeb je certifikováno dle normy ISO 20000.
P R O F IL S KUP I N Y O R 2016
11
PARTNEŘI
Allied Telesis
Aura Medical
BASIS-MED (Rusko)
Compas automatizace
Credit Check
DC Concept
Dell
Fakulta ekonomická TU v Liberci
Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií VUT v Brně
Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Flowmon Networks
Fortinet
Fujifilm
Gymnázium Moravská Třebová
Hewlett-Packard
IBM
InterSystems Corporation
Lenovo
Lexmark
Masarykova univerzita Brno
Microsoft
NetDirect
Novell/SUSE
Oracle
Oress
ORTEX Hradec Kralové
PixeLinks (USA)
RoganDelft (Holandsko)
ViDiS
SPONZORING
Skupina OR tradičně poskytuje část svých finančních prostředků
na podporu sportu, vzdělání a dalších veřejně prospěšných akcí.
Podporujeme pouze takové činnosti a aktivity, kterým můžeme
absolutně důvěřovat a kde si můžeme být naprosto jisti, že poskytnuté prostředky a služby se dostanou právě tam, kde mají být.
K hlavním oblastem poskytování sponzorských darů patří sport
a kultura:
• Reprezentační družstvo ČR v lyžování na trávě
• Anketa "Sportovec, trenér roku města Moravská Třebová"
• Hokejový tým TJ Slovan Moravská Třebová
• Fotbalový oddíl TJ Slovan Moravská Třebová
• Cyklistika - Martin Horák
• Burza filantropie
Sponzorskými příspěvky se podílíme na činnosti škol
v Moravské Třebové.
12
ČEŠTÍ TRAVNÍ LYŽAŘI ZNOVU
VE SVĚTOVÉ ŠPIČCE!
Vrcholem uplynulé sezóny bylo Mistrovství světa v Itálii. Češi
svojí kvalitou potvrdili roli favoritů a přivezli pět medailí ze
světového šampionátu. Mezi muži zabodoval Jan Němec, který
se stal, již po čtrnácté, mistrem světa v superkombinaci. Do
své sbírky přidal i stříbro ze slalomu a pro bronzovou medaili
si dojel v obřím slalomu. Skvěle mu sekundoval reprezentační
kolega Martin Štěpánek. Skvělým výkonem v superkombinaci
vybojoval bronz v slalomu. V kategorii žen se prosadila úřadující juniorská mistryně světa Adéla Kettnerová. Ve své nejsilnější
disciplíně superobřím slalomu brala stříbro.
Ještě výraznější stopu ve světové elitě zanechali junioři.
Juniorský šampionát se konal v České republice a naši reprezentanti dokonale využili domácího prostředí. Nebylo dne, aby
Češi na mistrovství světa juniorů ve Štítné nad Vláří neslavili
alespoň jednu medaili. Tým travních lyžařů od čtvrtka do neděle
vybojoval ve čtyřech disciplínách celkem devět cenných kovů.
Adéla Kettnerová je juniorskou mistryní světa v superobřím
slalomu a obhájila tento titul z posledního juniorského šampionátu. Tomáš Soltík získal titul juniorského mistra světa
ve slalomu a přidal ještě dvě stříbra v superobřím slalomu
a v superkombinaci, Martin Barták byl velkým překvapením.
Ke dvěma bronzovým ze superkombinace a obřího slalomu
přidal vynikající stříbro ve slalomu. Dvě bronzové medaile přidali do české sbírky ještě Hynek Rajch (superobří slalom) a Jan
Jerošek (slalom).
S výraznou podporou OR-CZ spol. s r.o., která je již patnáct let
hlavním partnerem „travařů“ se podařilo zajistit také start reprezentace ČR ve všech podnicích Světového poháru 2015. Mezi
tradičními pořadateli se v kalendáři závodů objevil i exotický
P R O F IL S KUP I N Y O R 2016
svah v Íránském středisku Dizin (zde se pojede juniorské MS
2016). Celkově se ve Světovém poháru nejvýše z našich probojovali Adéla Kettnerová a Martin Štěpánek, shodně na páté
místo. Družstvo Českých lyžařů skončilo druhé v hodnocení
národů
Konečné pořadí SP 2015:
Muži:
1. Stocker (AUT)- 1120
2. Frau (ITA)- 1110
3. Hüppi (SUI)- 835
4. Portmann (SUI)- 545
5. Štěpánek (CZE)- 531
6. Kolouch (CZE)- 509
Ženy:
1. Miková (SVK)- 1155
2. Hetfleisch (AUT)- 1095
3. Gerlach (AUT)- 870
4. Krueckel (AUT)- 564
5. Kettnerová (CZE)- 560
6. Rašovská (CZE)- 544
7. Dudíková (CZE)- 499
Týmy:
1. Rakousko - 4538
2. Česko - 3414
3. Itálie - 3135
4. Švýcarsko - 1141
5. Slovensko - 1018
13
REFERENCE
Od počátku našeho podnikání jsme zavedli několik stovek řešení v oblasti
informačních technologií pro renomované firmy z různých oborů. Zákazníci
skupiny OR jsou od prvního okamžiku vzájemné spolupráce ve středu
pozornosti a veškeré práce se řídí důsledně jejich potřebami. Tento osobní
přístup oceňují především naši dlouhodobí zákazníci.
OR-SYSTEM Open
ARAKO spol. s r.o.
Opava
výroba průmyslových armatur
ATEK s.r.o.
Moravská Třebová
výroba plastových dílů
BRAMMER CZECH, a.s.
Praha
velkoobchod
DEPRAG CZ a.s.
Lázně Bělohrad
strojírenská výroba
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r.o.
Benátky nad Jizerou
strojírenská výroba - el.ohřívače vody
ECOTEX s.r.o.
Vysoké Mýto
výroba filtračních elementů
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Šternberk
strojírenská výroba, opravárenství
GRENA, a.s.
Veselí nad Lužnicí
výroba kuchyňských dvířek a dalších materiálů
HASIL s.r.o.
Ostrava
dřevozpracující výroba - dveře
HEDVA, a.s.
Moravská Třebová
textilní výroba
JAWA Moto spol. s r.o.
Týnec nad Sázavou
strojírenská výroba, výroba motocyklů a ND
JIHLAVAN, a.s.
Jihlava
strojírenská výroba - letectví, hydraulika
LICHTGITTER CZ spol. s r.o.
Horní Suchá
strojírenská výroba - ocelové rošty
LITEX DIRECT
Litomyšl
konfekční výroba - velko a maloobchod s textilem
MEDITES PHARMA, spol. s r.o.
Rožnov pod Radhoštěm
farmaceutická výroba
MP DIMS a.s.
Val. Mez. - Krásno n. Bečvou
strojírenství výroba ložisek, hydraulik, dopravních pásů
OBZOR, výrobní družstvo
Plzeň
výroba bovdenových spojení
ODEVA Lipany, spol. s r.o.
Lipany
textilní výroba konfekce
PERITO s.r.o.
Znojmo
výroba dveřních výplní
PERMON s.r.o.
Roztoky
strojírenská výroba
SAPELI, a.s.
Jihlava
dřevozpracující výroba - dveře, zárubně, komplety, stěny
SEIDEL Slovakia, s.r.o.
Liptovský Hrádok
elektrotechnická výroba
STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r.o. Bílá Třemešná
strojírenská výroba
STROS-Sedlčanské strojírny, a.s.
Sedlčany
strojírenská výroba stavebních výtahů, pronájem a servis
ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s.
Turnov
strojírenská výroba - automotive - spojovací materiál
TESLA Stropkov a.s.
Stropkov
elektrotechnická výroba, telekomunikační zařízení
TEiKO spol. s r.o.
Spytihněv
výrobce sanitární techniky
TOS ZNOJMO, akciová společnost
Znojmo
strojírenská výroba - převodovky, ozubená soukolí
ZPA Nová Paka, a.s.
Nová Paka
výroba produktů pro měření a regulaci technologických
ŽELEZÁRNY Velký Šenov s.r.o.
Velký Šenov
válcovna oceli a galvanizace, výroba ocel.pásů
ABEL-COMPUTER s.r.o.
Opava
výroba alternativních tiskových kazet
CEDIMA s.r.o.
Meziměstí
strojírenská výroba
EPRIN spol. s r. o.
Brno
velkoobchod
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Olomouc
zdravotnické zařízení
MACH DRŮBEŽ a.s.
Litomyšl
živočišná a potravinářská výroba
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, p.o.
Havlíčkův Brod
zdravotnické zařízení
procesů
QI
14
NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER
Sv. KARLA BOROMEJSKÉHO
Praha
zdravotnické zařízení
PLASTIKA a.s.
Kroměříž
plastikářská výroba
PARAMONT CZ s.r.o.
Velké Meziříčí
výroba z plastů a hliníku
PENTA - servis spol. s r. o.
Holice v Čechách
páskovací a balící stroje, obalový materiál
POOR - TRADE, v.o.s
Brno
velkoobchod
PROMAT CZ spol. s r. o.
Božejov
kovovýroba
PRVNÍ ELEKTRO, a.s.
Chomutov
elektromontáže
S.B.COMP spol. s r. o.
Brno
velkoobchod
SENSE PROGRESS, a.s.
Praha
elektrotechnická projekce a montáž
SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.
Praha
potravinářský průmysl
STAVEBNINY STUPKA s.r.o.
Moravská Třebová
velkoobchod, maloobchod
NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE
zdravotnické zařízení
STORY DESIGN, a.s.
Litomyšl
výroba reklamy, stojanů, nábytku
SULKO s.r.o.
Zábřeh
výroba oken
TEKRO spol. s r. o.
Praha
výroba krmných směsí a krmiv
ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ
Brno
zdravotnické zařízení
VHOS a.s.
Moravská Třebová
provozovatel vodovodů a kanalizací
VMS VISION, s.r.o.
Boskovice
výrobce prostředků vizuální komunikace
BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, a.s.
Bílovec
zdravotnické zařízení
CLINICUM, a.s. - POLIKLINIKA VYSOČANY
Praha
zdravotnické zařízení
CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY, (Kinmedica, a.s.)
Praha
zdravotnické zařízení
DOMAŽLICKÁ NEMOCNICE, a.s.
Domažlice
zdravotnické zařízení
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Brno
zdravotnické zařízení
MARIE PACS
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Praha
zdravotnické zařízení
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Olomouc
zdravotnické zařízení
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
Ostrava
zdravotnické zařízení
FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
Praha
zdravotnické zařízení
HORNICKÁ POLIKLINIKA OSTRAVA s.r.o.
Ostrava
zdravotnické zařízení
INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY
Banská Bystrica
zdravotnické zařízení
KARDIOLOGICKÉ CENTRUM AGEL, a.s.
Pardubice
zdravotnické zařízení
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.
Karlovy Vary
zdravotnické zařízení
KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE a.s.
Karviná
zdravotnické zařízení
KLINIKA JL, s.r.o.
Praha
zdravotnické zařízení
V RAKOVNÍKU (PRIVAMED Healthia s r.o.)
Rakovník
zdravotnické zařízení
MEDIPONT s.r.o., AMBULANTNÍ KLINIKA (EUC a.s.)
České Budějovice
zdravotnické zařízení
MEPHACENTRUM, a.s.
Ostrava
zdravotnické zařízení
MĚSTSKÁ NEMOCNICE HUSTOPEČE
Hustopeče
zdravotnické zařízení
MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA, příspěvková organizace
Ostrava
zdravotnické zařízení
MĚSTSKÁ NEMOCNICE PLZEŇ, PRIVAMED a.s.
Plzeň
zdravotnické zařízení
MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
Praha
zdravotnické zařízení
MULAČOVA NEMOCNICE, s.r.o.
Plzeň
zdravotnické zařízení
NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Klecany
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE BOSKOVICE, s.r.o.
Boskovice
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
Břeclav
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.
České Budějovice
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN a.s. (člen skupiny Agel)
Český Těšín
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, příspěvková organizace
Havlíčkův Brod
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o.
Jablonec nad Nisou
zdravotnické zařízení
MASARYKOVA NEMOCNICE
P R O F IL S KUP I N Y O R 2016
15
NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
Praha
NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Moravská Třebová
zdravotnické zařízení
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN a.s. (člen skupiny Agel)
Nový Jičín
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE PRADUBICKÉHO KRAJE, a.s.
• PARDUBICKÁ NEMOCNICE
Pardubice
zdravotnické zařízení
• SVITAVSKÁ NEMOCNICE
Svitavy
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE PELHŘIMOV, příspěvková organizace
Pelhřimov
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE PODLESÍ a.s. (člen skupiny Agel)
Třinec
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE SOKOLOV
Sokolov
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE TÁBOR, a.s.
Tábor
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE TŘEBÍČ, příspěvková organizace
Třebíč
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE V SEMILECH
Semily
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ a.s.
Valašské Meziříčí
zdravotnické zařízení
KLADNO, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Kladno
zdravotnické zařízení
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Příbram
zdravotnické zařízení
ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO
Jevíčko
zdravotnické zařízení
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV s.r.o.
Turnov
zdravotnické zařízení
OBLASTNÍ NEMOCNICE
PODHORSKÁ NEMOCNICE a.s. (člen skupiny Agel)
• Pracoviště BRUNTÁL
Bruntál
zdravotnické zařízení
• Pracoviště RÝMAŘOV
Rýmařov
zdravotnické zařízení
POLIKLINIKA LÍPA CENTRUM
Praha
POLIKLINIKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, příspěvková organizace Žďár nad Sázavou
zdravotnické zařízení
zdravotnické zařízení
PP HOSPITALS, s.r.o. NEMOCNICE BRANDÝS NAD LABEM
Brandýs nad Labem
zdravotnické zařízení
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD
Havlíčkův Brod
zdravotnické zařízení
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
Praha
zdravotnické zařízení
STODSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Stod
zdravotnické zařízení
STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ a.s. (člen skupiny Agel)
• odštěpný závod NEMOCNICE PROSTĚJOV
Prostějov
zdravotnické zařízení
• odštěpný závod NEMOCNICE PŘEROV
Přerov
zdravotnické zařízení
• odštěpný závod NEMOCNICE ŠTERNBERK
Šternberk
zdravotnické zařízení
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Šumperk
zdravotnické zařízení
ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ
Brno
zdravotnické zařízení
CHIRURGIE VYSOKÉ NAD JIZEROU
Vysoké nad Jizerou
zdravotnické zařízení
ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o., (EUC a.s.)
Ústí nad Labem
zdravotnické zařízení
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE a.s.
Ostrava - Vítkovice
zdravotnické zařízení
VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
Brno
zdravotnické zařízení
VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC
Olomouc
zdravotnické zařízení
Košice
zdravotnické zařízení
ÚSTAV CHIRURGIE RUKY A PLASTICKÉ
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV
SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHOROB, a.s.
AGEL SK - centrální PACS
• FORLIFE n.o. - VŠEOBECNÁ NEMOCNICA KOMÁRNO
Komárno
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICA ZVOLEN a.s.
Zvolen
zdravotnické zařízení
Levoča
zdravotnické zařízení
• VŠEOBECNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU LEVOČA, a.s.
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ a.s. - centrální PACS
• POLIKLINIKA AGEL ČESKÁ TŘEBOVÁ
Česká Třebová
zdravotnické zařízení
• POLIKLINIKA AGEL NYMBURK
Nymburk
zdravotnické zařízení
• POLIKLINIKA AGEL OLOMOUC
Olomouc
zdravotnické zařízení
• POLIKLINIKA AGEL OSTRAVA
Ostrava
zdravotnické zařízení
16
• POLIKLINIKA AGEL PRAHA ITALSKÁ
Praha
zdravotnické zařízení
• POLIKLINIKA AGEL PLZEŇ
Plzeň
zdravotnické zařízení
KRAJSKÉ DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ PACS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
• NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, p.o.
Havířov
• NEMOCNICE S POLIKLINIKOU KARVINÁ-RÁJ, p.o.
Karviná
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE TŘINEC, p.o.
Třinec
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU, příspěvková organizace Frýdek-Místek
zdravotnické zařízení
zdravotnické zařízení
• SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV
Krnov
zdravotnické zařízení
• SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o.
Opava
zdravotnické zařízení
KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, a.s.
Zlín
zdravotnické zařízení
KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a.s.
Kroměříž
zdravotnické zařízení
UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.
Uherské Hradiště
zdravotnické zařízení
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.
Vsetín
zdravotnické zařízení
Ústí nad Labem
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z.
Chomutov
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE MOST, o.z.
Most
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE TEPLICE, o.z.
Teplice
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.
Děčín
zdravotnické zařízení
KRAJSKÉ DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ PACS ZLÍNSKÉHO KRAJE
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – centrální PACS
• MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.
VAMED MEDITERRA, a.s. - centrální PACS
• MĚLNICKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - NEMOCNICE MĚLNÍK
Mělník
zdravotnické zařízení
• MEDITERRA-SEDLČANY, s.r.o.
Sedlčany
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE NERATOVICE, (ALMEDA, a.s.)
Neratovice
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE SVATÉ ZDISLAVY, a.s.
Velké Meziříčí
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE TANVALD s.r.o.
Tanvald
zdravotnické zařízení
• REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
Praha
zdravotnické zařízení
ZDRAVOTNICKÝ HOLDING KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE a.s.
• OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s.
Jičín
zdravotnické zařízení
• OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Náchod
zdravotnické zařízení
• OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
Trutnov
zdravotnické zařízení
• MĚSTSKÁ NEMOCNICE a.s.
Dvůr Králové nad Labem
zdravotnické zařízení
Moskva, Rusko
zdravotnické zařízení
Vologda, Rusko
zdravotnické zařízení
Zahraniční projekty
ENDOKRINOLOGIČESKIJ NAUČNYJ CENTR
BJUDŽETNYJE UČREŽDĚNIJA ZDRAVOOCHRANĚNIJA
VOLOGODSKOJ OBLASTI
GOSUDARSTVĚNNYJE UČREŽDĚNIJA
ZDRAVOOCHRANĚNIJA JAROSLAVSKOJ OBLASTI
Jaroslavská oblast, Rusko
zdravotnické zařízení
KLINIKA BUĎ ZDOROV
Moskva, Rusko
zdravotnická zařízení
BRJANSKA I BRJANSKOJ OBLASTI
Brjanská oblast, Rusko
zdravotnická zařízení
SKANDINAVSKIJ CENTR ZDOROVJA
Moskva, Rusko
zdravotnické zařízení
Lipeck, Rusko
zdravotnické zařízení
GOSUDARSTVĚNNYJE BJUDŽJETNYJE
UČREŽDĚNIJA ZDRAVOOCHRANĚNIJA GORODA
UPRAVLENIJE ZDRAVOOCHRANĚNIJA
LIPECKOJ OBLASTI
P R O F IL S KUP I N Y O R 2016
17
BUSINESS INTELLIGENCE
BRAMMER CZECH a.s.
Praha
velkoobchod
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r.o.
Benátky nad Jizerou
strojírenská výroba
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC Praha a.s.
Praha
strojírenská výroba
EMOS spol. s r.o.
Přerov
velkoobchodní prodej
HYZA a.s.
Topolčany
zpracování drůbeže
RICOH Czech Republic s r.o.
Praha
obchod a servisní činnost
JIHLAVAN, a.s.
Jihlava
strojírenská výroba
KOVOKON Popovice, s.r.o.
Popovice
strojírenská výroba
OTK GROUP, a.s.
Kolín
tiskařský průmysl
PENAM, a.s.
Brno
potravinářská výroba
PLASTIKA a.s.
Kroměříž
plastikářská výroba
SAPELI, a.s.
Jihlava
dřevozpracující výroba
SONEPAR Česká republika spol. s r.o.
Hradec Králové
velkoobchodní prodej
T MACHINERY a.s.
Ratíškovice
výroba důlní techniky
SYSTÉMY PERSONÁLNÍ IDENTIFIKACE
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Pelhřimov
ARMATURKA VRANOVÁ LHOTA, a. s.
Vranová Lhota
strojírenská výroba
strojírenská výroba
BLANCO Professional CZ spol. s r.o.
Frýdek-Místek
strojírenská výroba
CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s. r. o.
Polnička
strojírenská výroba
COM-PAKT Energy, a.s.
Praha
elektromontáže
CYKLOS v.d.
Choltice
strojírenská výroba
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r.o.
Benátky nad Jizerou
strojírenská výroba
ECOTEX s.r.o.
Vysoké Mýto
výroba filtračních elementů
ERREKA-PLAST s.r.o.
Olomouc
plastikářská výroba
ESAB VAMBERK, s.r.o.
Vamberk
strojírenská výroba
FTP FERONA THYSSEN PLASTICS
Olomouc
plastikářská výroba
GRENA, a.s.
Veselí nad Lužnicí
dřevařský a nábytkářský průmysl
HASIL s.r.o.
Ostrava
dřevozpracující výroba
INFORMAČNÍ CENTRUM LITOMYŠL
Litomyšl
veřejné služby města
IMG Bohemia s.r.o.
Sezimovo Ústí
plastikářská výroba
KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s.
Děčín - Podmokly
strojírenská výroba
KLEIN & BLAŽEK s.r.o.
Štíty
automobilový průmysl
MEDITES PHARMA, spol. s r.o.
Rožnov pod Radhoštěm
farmaceutická výroba
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Moravská Třebová
státní správa
MĚSTO POLIČKA
Polička
státní správa
MĚSTO SVITAVY
Svitavy
státní správa
O.K.NAVY, spol. s r. o.
Nový Bor
strojírenská výroba
ORTEX spol. s r. o.
Hradec Králové
IT
PLASTIKA a.s.
Kroměříž
plastikářská výroba
PRESTAR, s. r. o.
Opava
strojírenská výroba
RAWELA s. r. o.
Žichlínek
strojírenská výroba
REHAU AUTOMOTIVE Linhartice s. r. o.
Linhartice
plastikářská výroba
RÜCKL CRYSTAL a.s.
Nižbor
výroba a zpracování skla
S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern
Tršice
strojírenská výroba
SAPELI, a.s.
Jihlava
dřevozpracující výroba
SHANGHAI MALING (CZECH) a. s.
Praha
potravynářský průmysl
SIEMON CZ s.r.o.
Modřice
prodej - kabely, vodiče
SIMO plus, s.r.o. Zábřeh
Zábřeh
strojírenská výroba
18
STORY DESIGN, a.s.
Litomyšl
výroba reklamy, stojanů, nábytku
STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r.o. Bílá Třemešná
strojírenská výroba
STROJTEX a. s.
Dvůr Králové nad Labem
strojírenská výroba
STROS - Sedlčanské strojírny, a.s.
Sedlčany
výroba stavebních výtahů
T - METAL FRYČOVICE, s. r. o.
Fryčovice
strojírenská výroba
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Poprad
strojírenská výroba
TOMÁŠ Group, spol. s r.o.
Ratíškovice
strojírenská výroba
TOORS CZ s. r. o.
Nový Bydžov
strojírenská výroba
TOS Olomouc s. r. o.
Olomouc
strojírenská výroba
TOS HULÍN, a.s.
Hulín
strojírenská výroba
TOS ZNOJMO, akciová společnost Znojmo
Znojmo
strojírenská výroba
TREBOPLAST spol. s r.o.
Moravská Třebová
plastikářská výroba
TRIBOTEC, spol. s r.o.
Brno
strojírenská výroba
VELVETA a.s.
Varnsdorf
textilní průmysl
WIKY, spol. s r. o.
Kyjov
velkoobchod
ZOO Dvůr Králové a.s.
Dvůr Králové nad Labem
zoologická zahrada
ŽELEZÁRNY Velký Šenov s.r.o.
Velký Šenov
výroba oceli a galvanizace
ZPA Nová Paka, a.s.
Nová Paka
strojírenská výroba
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JIŘÍ HŘÍDEL
Písek
advokátní kancelář
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. IVO HALA
Praha
advokátní kancelář
BERÁNEK, MELICHAR v.o.s.
Jihlava
advokátní kancelář
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRODEC & PARTNERS
Praha
advokátní kancelář
AG COM, a.s.
Smiřice
informační technologie
ALTEC a.s.
Dvůr Králové nad Labem
informační systémy
ARMATURKA Vranová Lhota, a.s.
Vranová Lhota
strojírenská výroba
AVX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Lanškroun
výroba tantalových kondenzátorů
BUSINESS SERVICE s.r.o.
České Budějovice
podnikové a právní poradenství
BOSKO spol. s r.o.
Rájec - Jestřebí
modelová výroba, odlitky pro slévárenskou výrobu
DEPRAG CZ a.s.
Lázně Bělohrad
strojírenská výroba
FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
Praha
zdravotnické zařízení
GRANITOL a.s.
Moravský Beroun
výroba obalových PE fólií
HEDVA a.s.
Moravská Třebová
textilní výroba
HENKEL ČR spol. s r.o.
Praha
chemická výroba
JESSGROVE CZ s.r.o.
Staré Město
specializovaný dodavatel podšívek
KOVOLIT a.s.
Brno - Modřice
strojírenská výroba
LICHTGITTER CZ spol. s r.o.
Horní Suchá
výrobce ocelových schodišť
MĚSTO ČESKÝ BROD
Český Brod
státní správa
OR-INFO
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PÁNEK,
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Moravská Třebová
státní správa
MĚSTO SVITAVY
Svitavy
státní správa
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD
Havlíčkův Brod
zdravotnické zařízení
OBZOR, VÝROBNÍ DRUŽSTVO
Plzeň
výrobní družstvo
PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.
Pardubice
zdravotnické zařízení
SAPELI, a.s.
Jihlava
dřevozpracující výroba
SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Svitavy
zdravotnické zařízení
ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s.
Turnov
strojírenská výroba
P R O F IL S KUP I N Y O R 2016
19
IT INFRASTRUKTURA A SÍTĚ
ARAKO spol. s r.o.
Opava
výroba průmyslových armatur
ATEK s.r.o.
Moravská Třebová
výroba plastových dílů
DEPRAG CZ a.s.
Lázně Bělohrad
strojírenská výroba
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r.o.
Benátky nad Jizerou
strojírenská výroba
EEA Tech spol. s r.o.
Staré Město
letecká výroba
FABRIKA SVITAVY
Svitavy
multifunkční centrum
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Olomouc
zdravotnické zařízení
GRENA a.s.
Veselí nad Lužnicí
dřevařský a nábytkářský průmysl
GYMNÁZIUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Moravská Třebová
školství
GYMNÁZIUM JEVÍČKO
Jevíčko
školství
JCEE, s.r.o.
Lanškroun
strojírenská výroba
KOVOLIT a.s.
Modřice
strojírenská výroba
MACH Drůbež a.s.
Litomyšl
živočišná a potravinářská výroba
MACHALA, a.s.
Svitavy
výroba ortopedických matrací a lůžkovin
MĚSTO JEVÍČKO
Jevíčko
státní správa
MĚSTO KRÁLÍKY
Králíky
státní správa
MĚSTO LITOMYŠL
Litomyšl
státní správa
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Moravská Třebová
státní správa
MĚSTO POLIČKA
Polička
státní správa
MĚSTO SVITAVY
Svitavy
státní správa
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Ústí nad Orlicí
státní správa
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SVITAVY
Svitavy
knihovna
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, p.o.
Havlíčkův Brod
zdravotnické zařízení
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Příbram
zdravotnické zařízení
OBZOR, výrobní družstvo
Plzeň
výroba bovdenových spojení
OTIS, a.s.
Břeclav
výroba výtahů a dalších vertikálních dopravních systémů
OTK GROUP, a.s.
Kolín
tiskařský průmysl
PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice
státní správa
P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Velké Opatovice
výroba žáruvzdorných materiálů
PRAMET TOOLS, s.r.o.
Šumperk
strojírenská výroba
Moravská Třebová
výroba z plastů
REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO
REHAU, s.r.o., závod Moravská Třebová
státní správa
RÜCKL CRYSTAL a.s.
Nižbor
výroba skla
STORY DESIGN, a.s.
Litomyšl
výroba reklamy, stojanů, nábytku
STAVEBNINY STUPKA s.r.o
Jaroměřice
stavební výroba
SVITAP J.H.J. spol. s r.o.
Svitavy
textilní výroba
SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Svitavy
zdravotnické zařízení
TOS ZNOJMO, a.s.
Znojmo
strojírenská výroba
TONER s.r.o.
Moravská Třebová
strojírenská výroba
VHOS a.s.
Moravská Třebová
provozovatel vodovodů a kanalizací
VODÁRENSKÁ SVITAVY s.r.o.
Svitavy
provozovatel vodovodů a kanalizací
VOP CZ, s.p.
Šenov u Nového Jičína
strojírenská výroba
20
OR-CZ spol. s r. o.
Brněnská 19
571 01 Moravská Třebová
tel.: +420 461 361 111
fax: +420 461 319 030
e-mail: [email protected]
GPS: LAT 49°45‘21“N
LONG 16°39‘39“E
www.orcz.cz
OR-CZ spol. s r. o.
pobočka Praha
Pod Višňovkou 21
140 00 Praha 4
tel.: +420 603 583 689
e-mail: [email protected]
www.orcz.cz
OR-CZ spol. s r. o. SLOVAKIA
Gogolova 18
851 01 Bratislava
tel.: +421 263 814 371
fax: +421 263 814 373
e-mail: [email protected]
www.orcz.cz
OR-NEXT spol. s r. o.
Hlinky 102
603 00 Brno
tel.: +420 734 860 994
e-mail: [email protected]
www.ornext.cz
OR-NEXT spol. s r. o.
pobočka Praha
Pod Višňovkou 21
140 00 Praha 4
tel.: +420 734 860 994
e-mail: [email protected]
www.ornext.cz
ORM spol. s r. o.
Hlinky 102
603 00 Brno
tel.: +420 603 301 505
e-mail: [email protected]
www.ormbrno.cz
MÍSTA
IMPLEMENTAČNÍ
PODPORY:
Hradec Králové
tel.: +420 602 333 721
e-mail: [email protected]
Humpolec
tel.: +420 737 802 434
e-mail: [email protected]
Uničov
tel.: +420 605 406 809
e-mail: [email protected]
facebook.com/orcz.cz
www.orcz.cz

Podobné dokumenty