Praha, 25.ledna 2010 VÁCLAV HORÁK , PŘÍSLUŠNÍK

Komentáře

Transkript

Praha, 25.ledna 2010 VÁCLAV HORÁK , PŘÍSLUŠNÍK
Praha, 25.ledna 2010
VÁCLAV HORÁK , PŘÍSLUŠNÍK ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÍHO VOJSKA ZA
II.SVĚTOVÉ VÁLKY
Václav HORÁK, nar. 21.července 1918 v Třeštině /Háj č.42/, okres Šumperk, domovská
příslušnost Třeština, předválečné bydliště Králová č.60, pošta Medlov u Uničova. Povoláním
kovář, náboženství československého. Otec Filip HORÁK, domkař v Třeštině /Háj/, matka Anna
Mertová z Moravičan.
V r.1922 se rodina odstěhovala do obce Králové č.60, kde jí bylo při pozemkové reformě
přiděleno 7 ha půdy z parcelovaného velkostatku. V Králové rovněž žil starší bratr Stanislav
Horák, jehož manželka Františka Krejčí pocházela z Třeštiny č.39.
Od r.1938 sloužil V.Horák v československé armádě u letectva jako délesloužící v hodnosti
svobodníka a od 1.srpna 1939 nadále v čs.letectvu v zahraničí.
Po obsazení zbytku Česko-Slovenska nacistickým Německem 15.března 1939 a po zřízení
Protektorátu Čechy a Morava a tzv. Slovenského štátu, V.Horák obdobně jako četní příslušníci
rozpuštěné československé armády odešel ilegálně do zahraničí, aby se jako vlastenec připojil ke
vznikajícímu zahraničnímu odboji. Dostal se do Francie. Jako mladý 21letý voják dostál tak své
vojenské přísaze a ve Francii se přihlásil do československého zahraničního vojska, aby se
zapojil do boje za obnovu samostatného československého státu proti nacistickému Německu.
Dne 2.října 1939 při odvodu u odvodní komise při Konzulátu Republiky Československé
v Paříži byl V.Horák odveden do čs.zahraničního vojska. Po vstupu Francie do války proti
Německu začátkem září 1939 /po napadení Polska Wehrmachtem 1.9.1939/ byla totiž dne
2.10.1939 uzavřena československo-francouzská dohoda o obnovení československé armády ve
Francii a dne 17.11.1939
dohoda o čs.leteckých jednotkách ve Francii. Avšak v důsledku
okolností, zejména po brzké porážce Francie Německem, nebylo umožněno většině čs.vojáků
postavit se ve Francii se zbraní v ruce německému nepříteli.
2
10.5.1940 Wehrmacht bez vyhlášení zahájil válku na západě napadením neutrální Belgie,
Lucemburska a Nizozemska a posléze 5.6.1940 bezprostředně zaútočil na Francii. 25.6.1940
válka skončila porážkou Francie.
Velké Británii, která počátkem září 1939 rovněž vyhlásila válku Německu poté, co
Wehrmacht zaútočil na Polsko, se podařilo svůj sbor, vyslaný na pomoc Francii, zachránit
přepravou přes kanál La Manche. Ztratil však přitom většinu výzbroje.
Dle Směrnice č.16 ze 16.7.1940 připravoval Hitler invazi na britské ostrovy /operace
SEELOWE/. V rámci příprav vylodění na britské ostrovy zamýšlelo Německo leteckým
bombardováním získat leteckou nadvládu a srazit Brity na kolena.
VÁCLAV HORÁK, PILOT 313. ČESKOSLOVENSKÉ STÍHACÍ PERUTĚ
Po porážce Francie nacistickým Německem se V.Horákovi podařilo evakuovat do Velké
Británie, aby se jako letec zapojil do boje proti Německu. Ve V.Británii byly formovány
čs.letecké perutě na základě čs.-britské mezivládní dohody o vytvoření československé branné
moci z 25.10.1940. Její příloha stanovila vytvoření čs.letectva v rámci Royal Air Force /RAF/.
Již v červenci a srpnu 1940 bylo přistoupeno ke zformování 310. a 312. čs. stíhací perutě a 311.
čs.bombardovací perutě. Dne 10.5.1941 jako poslední byla vytvořena 313. čs.stíhací peruť.
Prvním působištěm seržanta, později rotného pilota-stíhače V.Horáka od 1.srpna 1941 do
1.ledna 1943 byla 313. československá stíhací peruť /Squadrona/. Zařazení do této jednotky
předcházel výcvik na britských strojích v operačně výcvikové jednotce. Piloty této nejmladší
perutě čs.letectva v rámci britského královského letectva ROYAL AIR FORCE byli
Čechoslováci, zatímco pozemní personál tvořili Britové. V.Horák tak patřil k více než jednomu
tisíci čs.vojenských a civilních letců, kteří se zapojili do boje proti německému protivníku brzy
po vypuknutí II.světové války.
Během přidělení V.Horáka byla 313.stíhací peruť v souvislosti s plněním bojových úkolů
postupně přemístěna na tato letiště:
a/ Při dislokaci na letišti LECONFIELD bylo úkolem 313.perutě vzdušná obrana přístavu
HULL a průmyslových center střední Anglie a rovněž hlídková činnost nad konvoji u
východoanglického
pobřeží.
V té
době
byla
peruť
vybavena
SUPERMARINE SPITFIRE, vyzbrojenými 8mi kulomety ráže 7,7 mm.
staršími
stíhačkami
3
b/ Následně byla 313. čs. stíhací peruť přezbrojena novými letadly typu SPITFIRE MK Vb,
vyzbrojenými dvěma kanony HISPANO ráže 20 mm a čtyřmi kulomety ráže 7,7 mm a přesunuta
na letiště PORTREATH na jihu Anglie. Nově byla nasazena k operacím nad okupovanou Francií.
V té době spojenecké letectvo zahájilo non-stop ofenzivu nad okupovanou západní Evropou
/Francií, Belgií a Nizozemskem /.
K úkolům 313. perutě patřil doprovod britských bombardovacích letounů typu BLENHEIM a
bitevních letounů při náletech na letiště ve francouzské Bretani, doprovodné lety nad konvoji
proti útokům německých letadel, hlídkové lety apod. Vzhledem k silné německé protiletecké
obraně na pobřeží Atlantiku byly útoky na pozemní cíle západní Evropy velmi riskantní.
V době působení v Portreath se V.Horák dne 27.12.1941 oženil s britskou státní příslušnicí
Florence ROY Payone. V souladu s čs.předpisy si k sňatku vyžádal souhlas Inspektorátu
čs.letectva /inspektor brig.gen.K.Janoušek/.
c/ Koncem roku 1941 byla 313. čs. stíhací peruť přesunuta na letiště HORNCHURCH
nedaleko Londýna a ve svazku 11. skupiny Velitelství britského stíhacího letectva nasazena na
velmi důležitý úsek fronty u průlivu La Manche. Na 11.stíhací skupině spočívala hlavní tíha
denních ofenzivních leteckých operací nad okupovanou západní Evropou.
První polovina roku 1942 byla obdobím největšího bojového nasazení 313. čs.stíhací perutě.
Tato jako velmi kvalitní bojová jednotka byla stále častěji pověřována nejtěžšími úkoly při
útocích na pobřeží severní Francie, Belgie a Nizozemska. Cílem útoků britských bombardérů
byly přístavy, seřaďovací nádraží, letecké továrny, ocelárny, elektrárny, továrny na výrobu
lokomotiv a vagonů apod. 313. peruti byl přidělován úkol výškového zajišťování sestav
britských bombardovacích letadel proti německým stíhacím letadlům, obvykle útočícím shora.
To znamenalo zaujímat nejvyšší polohu, kdy letka často zachycovala první útok nepřátelských
stíhačů, aby jim nedovolila zaútočit na níže letící britské bombardéry. Vzhledem k bojovému
nasazení
při
vzdušných
„BUTCHER“ /“ŘEZNÍK“/.
soubojích
s nepřítelem
byl
čs.letce
přidělen
volací
znak
4
V SESTAVĚ 313. ČS. STÍHACÍ PERUTĚ SE VÁCLAV HORÁK JAKO LETEC-STÍHAČ
ZÚČASTNIL TĚCHTO VÝZNAMNÝCH OPERACÍ:
a/28.9.1941 při operaci „MANDOLIN“ na letiště MORLAIX ve Francii .
b/12.2.1942 při operaci „FULLER“ proti konvoji německého válečného námořnictva
„KRIEGSMARINE“, které tísněno nálety britského letectva prchalo z francouzského přístavu
Brest průlivem La Manche do bezpečnějších přístavů na severu Německa. Německé bitevní lodě
SCHARNHORST a GNEISENAU a křižník PRINZ EUGEN uskutečnily riskantní plavbu pod
krytím 252 německých stíhacích letadel. Doprovod tvořily 7 torpédoborců, rychlé dělové a
torpédové čluny, 2 protiletadlové lodě a četné menší lodě. Vzhledem k nepříznivému počasí a
dalším okolnostem se Britům nepodařilo včas zjistit německou flotilu, která v důsledku toho
úspěšně proplula kanálem. Do opožděné akce byla rovněž nasazena 313. čs. stíhací peruť, která
přispěla k poškození obou protiletadlových lodí. Avšak celkově operace britské armády proti
německé flotile skončila velkým neúspěchem.
c/ 24.3.1942 313. čs. stíhací peruť výškové zajišťovala 12 bombardérů BOSTON při útoku na
elektrárnu v COMINES. Skupina německých stíhačů způsobila citelné ztráty kanadské
doprovodné stíhací peruti a chystala se napadnout britské bombardéry. Na jejich obranu čs.peruť
rozhodně zaútočila na nepřítele. Její velitel major Karel Mrázek a seržant Václav Horák zahájili
palbu na útočící Messerschmitty a přinutili je k ústupu. Nedošlo ke ztrátě nebo poškození
bombardérů ani letadel čs.perutě.
d/ 27.3.1942 byla 313. čs. stíhací peruť první čs. jednotkou, která se při doprovodu bombardérů
BOSTON bombardujících elektrárnu v Ostende, utkala v boji s novými německými stíhacími
letadly Fw 190. Při bojovém střetu se letadla čs. perutě rozdělila a přes moře se vracela
roztroušeně na britské ostrovy. Doletět na domovskou základnu se rovněž podařilo V.Horákovi a
jeho navigátoru Frant.Vaňkovi na Spitfiru poškozeném několika zásahy.
e/ V dubnu až červnu 1942 při dalších operacích „CIRCUS 132“, „RAMROD 33“,
„SYNCHRONISED RHUBARB“ nad územím západní Evropy.
V r.1942 byli piloti 313. čs. stíhací perutě v operaci RHUBARB stále častěji vysílání ve
dvojicích na východní stranu kanálu La Manche při provádění samostatných hloubkových útoků
5
proti pozemním cílům. Takové útoky byly obvykle prováděny za nízké oblačnosti, aby letadla
pod úkrytem v mracích mohla uniknout před pronásledováním nepřítelem.
Od druhého pololetí 1942 313.čs. stíhací peruť většinou doprovázela britské a rovněž stále
častěji americké svazy bombardovacích letadel napadajících cíle na území okupované západní
Evropy, včetně ponorkových základen na francouzském pobřeží Atlantiku.
Od r.1943 v souvislosti s přípravou na invazi Spojenců v severozápadní Evropě provádělo
jejich
letectvo
strategické
bombardování
důležitých
vojenských,
komunikačních
a
hospodářských cílů, zejména pobřežního pásma Francie, Belgie a Nizozemska a v Německu a
non-stop ofenzivu o leteckou nadvládu ve vzduchu.
V LÉTĚ 1943 VÁCLAV HORÁK KRÁTCE PŮSOBIL U 310.ČS.STÍHACÍ PERUTĚ.
VÁCLAV HORÁK LETEC-STÍHAČ 68.NOČNÍ STÍHACÍ PERUTĚ ROYAL AIR FORCE
Po absolvování pobytu u 51.operačně výcvikové jednotky /UTO/ působil rotmistr /W/OWarrant Officer/ a posléze podporučík /P/O – Pilot Officer/ V.Horák od 8.února 1944 až do
20.dubna 1945 jako letec-stíhač u 68.noční stíhací perutě RAF /Flying Officer 68 Squadrone
Royal Air Force/. Byl jedním z 23 čs. letců a 16 radarových operátorů, kteří postupně působili,
společně s letci řady národů, u této britské perutě do konce II.světové války.
V.Horák jako příslušník čs. osádky LETKY B létal společně s radarovým operátorem rotným
B .Kružíkem. Působil na letišti COLEBY GRANDE.
Piloti 68. perutě RAF se od r.1941 do konce dubna 1945 zúčastňovali nočního stíhání nad
územím okupované západní Evropy i nad Německem. Zejména doprovázeli britské
bombardovací svazy při nočním bombardování objektů v Německu.
V noci
21.února
1944
německé
letectvo
v rámci
ofenzívy
„OPERATION
STEINBOCK“ zahájilo náletem na Londýn novou vlnu nočních útoků. Nálety pokračovaly do
29.května 1944. V.Horák se jako noční stíhač 68.perutě zúčastnil odrážení těchto nočních útoků
německého letectva.
24.6.1944 byla 68. letka přesunuta do oblasti 11.stíhací skupiny RAF na základnu CASTLE
CAMPS nedaleko Cambridge. V této době byla přezbrojena na nová letadla MOSQUITO. Zde
její hlavní operační náplní bylo především zapojení do akcí při potírání letounových střel V-1,
6
odpalových z území Nizozemska. Po ztrátě odpalovacích zařízení v Nizozemsku odpalovali
Němci V-1 z palub bombardérů HEINKEL He 111. Ničení střel V-1, zvláště pro noční
MOSQUITA, nebylo snadnou záležitostí. Noční stíhači museli na střelu V-1, letící stejnou
rychlostí jako jejich letadla, útočit zpravidla ve střemhlavém letu. Toto bylo velmi riskantní,
neboť střely V-1 zpravidla létaly v malých výškách /čs.osádky zlikvidovaly 3 střely V-1
z celkového počtu 18 střel sestřelených jednotkou/.
8.2.1945 se 68.peruť, přezbrojená na poslední válečnou výzbroj MOSQUITO NF Mk 30,
přesunula na základnu WITTERING. Jednalo se o dvoumotorové stroje, dosahující vynikající
rychlosti přes 650 km/hod, nadále vyzbrojené 4 kanony HISPANO ráže 20mm. Posledním
válečným působištěm 68.perutě bylo letiště CHURCH FENTON. Podporučík V.Horák byl
nadále zařazen do čs.osádky letky B doprovázen radarovým operátorem rotným B.Kružíkem.
9.2.1945 při noční hlídce u nizozemského pobřeží došlo u letadla MOSQUITO s čs.osádkou
V.Horák – B.Kružík k poruše levého motoru. Přesto, že se motor vzňal, posádce se podařilo
přistát na letišti ve WITTERINGu, kde byl požár uhašen. Posádka vyvázla nezraněna.
Dle sdělení příbuzného se V.Horák jakou hloubkový stíhač britského letectva zúčastnil na
stroji MOSQUITO zajišťování ochrany britských bombardovacích svazů při bombardování
Drážďan v noci ze 13. na 14.února 1945. Britské bombardéry uskutečnily zničující nálet na
město ve dvou vlnách po 3 hodinách. 805 bombardérů, z toho 796 LANCASTERů, svrhlo na
Drážďany 2.660 tun bomb, z toho téměř 45% zápalných.
Na jaře 1945 noční útoky Luftwaffe na britské ostrovy postupně zcela ustaly. V souvislosti
s tím velitelství britského letectva redukovalo stavy letectva a 20.4.1945 rovněž rozpustilo
slavnou 68. noční stíhací peruť. Její čs. osádky dostaly dovolenou s tím, aby se 2.5.1945 hlásily
v čs. leteckém depu v COSFORDU. Zde vyčkávaly na návrat do vlasti. Tak rovněž V.Horák
ukončil svoji operační činnost.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po válce se V.Horák vrátil do vlasti. Na podzim 1945 společně s řadou letců navrátivších se
z V.Británie absolvoval školu pro učitele létání /ŠPUL/ u Vojenského leteckého učiliště
v Olomouci. Poté se vrátil do V.Británie, odkud pocházela jeho manželka. Koncem roku 1946
společně se svojí manželkou navštívil matku v Králové a rodinu svého bratra Stanislava.
6.2.1979 zemřel ve Velké Británii.
7
Václav Horák, letec-stíhač 313. čs. stíhací perutě a 68. noční stíhací perutě RAF, obdobně
jako ostatní čs. letci, v rámci „Bitvy o Británii“ , se zúčastnil důležitých operaci při obraně Velké
Británie, při leteckých útocích na Německem okupované území západní Evropy a na území
Německa. Sice nezaznamenal žádný sestřel nepřátelského letadla, svým dílem však účinně
přispěl k porážce nacistického Německa a obnovení samostatnosti své vlasti.
Bojové úspěchy čs. letců, působících u 4 čs.perutí ve Velké Británii /310, 311, 312 a 313/ a
v britských leteckých jednotkách za II.světové války, byly vykoupeny značnými vlastními
ztrátami. Téměř 500 československých letců padlo nebo bylo prohlášeno nezvěstnými, přes 220
bylo zraněno a přes 50 padlo do německého zajetí při operacích nad nepřátelským územím.
Během svého působení jako letec-stíhač ve Velké Británii byl seržant /Sgt – Sergeant/ Václav
Horák postupně povýšen na rotného /F/Sgt – Flight Sergeant/, rotmistra /W/O – Warrant Officer/
a podporučíka /P/O – Pilot Officer/.
V r.1990 v rámci rehabilitace čs.letců, působících v čs.leteckých perutích a v britském letectvu
za II.světové války, byl podporučík Václav Horák posmrtně povýšen na plukovníka
československého letectva.
8
I N F O R M A C E o zapojení Václava HORÁKA za II.světové války do československého
zahraničního odboje proti nacistickému Německu za obnovení samostatné Československé
republiky, jmenovitě o jeho působení jako pilota-stíhače v československém a britském letectvu,
byla vypracována na základě prostudování rozsáhlé literatury a dokumentů o problematice
československého zahraničního vojska a II.světové války. V.Horák jako vlastenec, věrný své
vojenské přísaze, odešel ve svých 21 letech bojovat proti nenáviděnému porobiteli svého národa.
Informace o působení V.Horáka v čs.zahraniční armádě je zasazena do rámce války
nacistického Německa proti Francii a Velké Británii na západní frontě.
Teprve od srpna 2008 je známo v Třeštině, že tato byla rodnou obcí V.Horáka a že 2.října
1939 při odvodu u odvodní komise při Konzulátu Republiky Československé v Paříži ji uvedl
jako svoji domovskou příslušnost. K získání a potvrzení základních údajů o rodině V.Horáka
posloužily kniha narození obce Třeštiny z r.1918 a evidence obyvatel obce Medlova, místní části
Králová, jakož i sdělení pana Josefa Krejčíře z Třeštiny č.19, synovce V.Horáka z obce Kamenné
a ze Svazu letců České republiky.
Osobní složka V.Horáka v Ústředním
vojenském archivu v Praze poskytla údaje o jeho
příslušnosti k čs.zahraniční armádě za II.světové války. Obsahuje prezentační lístek č.191 o jeho
odvodu odvodní komisí při Konzulát Republiky Československé v Paříži, potvrzení Inspektorátu
čs.letectva v Londýně z 21.11.1941 o službě rotného letectva Václava Horáka v čs.armádě
v r.1938 a nadále v čs.letectvu v zahraničí od 1.srpna 1939, doklad MNO československé vlády
v Londýně z listopadu 1941 o službě rotného V.Horáka u 313. čs.stíhací perutě RAF. Rovněž
byly využity údaje z publikace „Příslušníci českého letectva v RAF“, vydané Ministerstvem
obrany České republiky v r.1999.
Údaje o průběhu II.světové války na západní frontě byly čerpány z historické literatury /mj.
Julian Jackson „Pád Francie. Nacistická invaze 1940“. Dr.Edvard Beneš „Mnichovské dny.
Paměti“. Eduard Táborský „Prezident Beneš mezi Západem a Východem“, David Irving
„Hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945“, David Irving „Luftwaffe vzestup a pád“, Chris
Chant „Spojenecké bombardéry 1939 – 1945“/ a z encyklopedií /např.Všeobecná encyklopedie
v osmi svazcích DIDEROT 1999/. Rovněž byly prostudovány dokumenty ohledně formování
čs.zahraniční armády, mj. Dohoda mezi vládou československou a vládou Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska o československé branné moci. Příloha I jednající o
9
československém letectvu z 25.10.1940, dokumenty o obnovení československé armády ve
Francii. Rovněž bylo čerpáno z informací na internetu o čs.letcích v Anglii za II.světové války.
Významným zdrojem informací o čs.letectvu za II.světové války bylo rozsáhlé dílo pana
Jiřího Rajlicha, ředitele historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu
v Praze, pojednávající vyčerpávajícím způsobem o historii československého letectva ve Francii
a ve Velké Británii /“Na nebi sladké Francie. Válečný deník čs.letců ve službách francouzského
letectva 1939-1945“. „Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník čs.letců ve službách britského
letectva 1940-1945“. „313. stíhací peruť“. Jiří Rajlich-Jiří Sehnal „Kočičí oči. Čs.noční stíhači
RAF 1940-1945“/. Přínosem pro seznámení se s problematikou byla rovněž kniha H.J.Slípky
„Ohnivá křídla“, věnovaná 313.čs. stíhací peruti a řada dalších publikací.
JUDr. Miloš Frebort
10

Podobné dokumenty

Spitfire MK IX

Spitfire MK IX označujícím konkrétní letadlo byly vyznačeny na každém stroji. Výjimku tvořili velitelé wingu (viz dále), kteří mohli mít na stroji místo označení perutě své iniciály. Křídlo (Wing) mělo typicky tř...

Více

WC 1998 – FP

WC 1998 – FP Stöfer Gerhard Kientopp Gunther Gidlund Magnus Lindberg Kristian Cerny Petr Kälin Daniel Speight Ron Nattkaemper Siegfrid Heinzelman K F Rossouw R Oswald Alfred Haataja Anssi Kaiser Andreas Matuska B

Více

Ukázka - Jitro

Ukázka - Jitro spletitého vývoje gotického umění, do nějž v různých okamžicích zasahovaly rozličné vlivy a faktory. Středověk se fantaskna nikdy nevzdal. V průběhu času se k němu bez přestání vrací a oživuje jeho...

Více

Nightfighter Experts

Nightfighter Experts pro období roku 1940. Tmavì zelenou RLM 71, šedou RLM 02 a svìtle modrou RLM 65. Na stabilizátoru jsou symboly dvou sestøelù, kterých Steinhoff dosáhl ještì v rámci 10.(N)/JG 26, když u Helgolandu ...

Více

22. zakladna_letectva_Namest_nad_Oslavou

22. zakladna_letectva_Namest_nad_Oslavou zahájen výcvik. Poslední, třetí letka, byla přezbrojena v září 1966. Poslední letouny MiG-15 UTI byly v roce 1971 nahrazeny letouny L-29. Během sedmdesátých a osmdesátých let se pluk účastnil řady ...

Více

leden - Jindřichohradecký zpravodaj

leden - Jindřichohradecký zpravodaj totiž nabízely návštěvníkům výstavu, věnovanou lidem, kteří zvítězili ve druhé světové válce. K vidění bylo celkem 70 fotografií z východní fronty, jejichž autory jsou nejznámější fotoreportéři teh...

Více

diplomka_full

diplomka_full Dále panu Mgr. Jaroslavu Uchytilovi, Ph.D. za pomoc při zpracování dat a panu Bc. Janu Košákovi za pomoc při měření. Nakonec bych rád poděkoval všem probandům, kteří se zúčastnili této studie a své...

Více