Máme ÁMOSKU

Komentáře

Transkript

Máme ÁMOSKU
Máme ÁMOSKU
Těsně před vydáním tohoto čísla „klíčenky“ se
vrátili naši čtvrťáci se svojí Sašou ze zámku
Berchtold, kde proběhlo regionální kolo ankety
Zlatý Ámos, do které paní učitelku nominovali.
Celé klání se neslo v duchu přátelství, příjemného setkání a pohody - i kdyţ atmosféra napětí, kdo postoupí do semifinále (které proběhne na Ministerstvu školství v Praze 7. března),
byla také cítit. Nicméně hlavní poselství soutěţe je v tom, ţe všichni přihlášení jiţ vyhráli - a
to u svých dětí, coţ je vítězství nejcennější…
Ti, co postoupí dále, jsou jiţ jen reprezentanty
těch ostatních nejoblíbenějších učitelů…
Porota dnes zhlédla devět vydařených prezentací a vyslechla obhajující ţáky i jejich oblíbené učitele. Naši
čtvrťáci Vašek a Tom šokovali porotu nástupem na malých motorkách a zpěvem písně Dva roky jezdím
bez nehod. Poté si Barča zahrála na paní učitelku a vyzkoušela několik ţáčků v podání zmíněných motorkářů. Scénkou chtěli ukázat, jak Saša přistupuje ke svým ţákům individuálně. Závěrečná Pátá rozezpívala i
některé členy poroty. Při následném rozhovoru ukázali naši ţáci, ţe si se Sašou rozumí…
S radostí Vám oznamujeme, ţe Saša v silné konkurenci obstála a patří mezi tři
postupující z tohoto regionálního kola a navíc získává titul Středočeský Ámos.
Po návratu do školy čekali všichni ţáci ZŠ Open Gate na čerstvou Ámosku v hale a přivítali ji zpěvem školní hymny, potleskem a skandováním. Uţší oslavu si pak uţili se Sašou její čtvrťáci...
Jsme rádi, ţe Saša postupuje do dalšího kola a bude reprezentovat nejoblíbenější učitele z našeho regionu, protoţe jak uţ jsme napsali výše, ti všichni jiţ vyhráli. Drţíme jí palce do dalšího soutěţení. V dalším
kole ji nebudou obhajovat ţáci, ale sama za sebe bude prezentovat svoji cestu k Ámosovi.
Je skvělé, ţe máme Ámosku a přejeme si, aby u nás ve škole a vlastně ve všech školách mohl kaţdý ţák
říct, ţe právě ten jeho pan učitel nebo paní učitelka je tím nejoblíbenějším.
Středočeským Ámosem je Saša z Open Gate!
Fotoreportáţ v zadní části „klíčenky“
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
Aby se děti do školy těšily aneb jsme pozitivní...
Zdá se, ţe čas (a především ten
školní) letí mílovými kroky. Před
nedávnem jsme při školním Oasis
Assembly hodnotili předchozí pololetí a dnes jsme jiţ ve víru událostí druhého pololetí. Za pár dnů
budou jarní prázdniny, další měsíc
Velikonoce a ani se nenadějeme a
pojedeme na školu v přírodě… A
to se jiţ bude nezadrţitelně blíţit
závěr školního roku a budeme se
chystat na letní tábor. Ale nebudeme předbíhat a radostně se pustíme do kaţdodenního proţívání
školních dní a toho všeho, co nám
přinesou...
hodně naučili. Promítli jsme si také prezentaci fotografií z prvního
pololetí. Je aţ neuvěřitelné, kolik
toho děti ve škole zaţily. Rozhodně jsme tedy nezaháleli. Mnohé
momentky přivodily úsměv na tvářích našich ţáků.
spondentů vnímá atmosféru ve
škole jako pozitivní. Tento údaj
povaţuji pro naši další práci jakoţ
i pro spolupráci s rodiči za velmi
nosný.
Dotazníky vyplňovali také ţáci
čtvrtého a pátého ročníku. Z výPročítal jsem si hodnocení našich sledků vyplývá, ţe se ve škole cítí
ţáků, které pro ně jejich učitelé dobře. Tím naplňujeme jeden z
připravili a musím se hluboce sklo- hlavních pilířů a cílů našeho vzděnit nad pokroky a výstupy, kterých lávacího programu, aby se děti do
naši ţáci dosáhli ve všech oblas- školy těšily.
tech.
Věřím, ţe na počátku tohoto poloProcházel jsem také dotazníky, letí je to důleţitý výchozí bod a cíl
které pro nás vyplňovali rodiče vzdělávání u nás a věřím, ţe se
ţáků. Moc děkujeme velkému po- děti do školy budou i nadále těšit.
Při slavnostním předávání vysvědčtu rodičů za zpětnou vazbu. Po- Věřím, ţe se tak budou jednou
čení jsme zhodnotili práci jednotlidrobnější výstup bude součástí těšit na vyšší stupně vzdělávání,
vých tříd za první pololetí. Nejvíce
příští „klíčenky“. Z prvního prostu- do práce, budou se těšit ze ţivobyl vyzdviţen pokrok našich nejdování ale vyplývá, ţe 98% re- ta…
(jl)
menších, kteří se toho opravdu
Co jsme se naučili…
Zeptali jsme se žáků první třídy
ÚNOR 2013
Ve škole jsem
se naučila
číst, psát,
matematiku,
slovní úlohy..
Kája
www.i-klicenka.cz
ÚNOR 2013
Setkání se zástupkyní ombudsmana...
V úterý 15. ledna se ţáci ZŠ zúčastnili besedy se
zástupkyní ombudsmana paní RNDr. Jitkou Seitlovou, která za námi přijela aţ z Brna. Co jsme
se z besedy dozvěděli?
www.i-klicenka.cz
ní období a můţe být zvolen dvakrát. Podobně je
tomu i u zástupce ombudsmana. Podmínkou pro to,
aby se člověk mohl stát ombudsmanem nebo jeho
zástupcem, je věk nejméně 40 let a občanská bezúhonnost.
3. V jakých konkrétních případech můţe ombudsman zasáhnout?
1. Kdo je to ombudsman a čím se zabývá?
Ombudsman neboli veřejný ochránce práv chrání
občany před nespravedlivým nebo nedemokratickým jednáním úřadů. Také se zastává lidí v případě,
ţe mají problém, kterým se patřičné úřady nezabývají. Ombudsman také přispívá k tomu, aby se lidem dostávalo rovných podmínek, aby jejich práva
byla dodrţována a aby nebyli v ţádném směru diskriminováni. Ombudsman také preventivně navštěvuje a kontroluje dětské domovy, psychiatrické léčebny, vězení pro mladistvé, zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc apod. V těchto zařízeních
pomáhá chránit práva jejich klientů, kterými jsou nezřídka právě děti. Hlavní úlohou ombudsmana je
v podstatě to, aby se stíţnost či problém dostal ke
sluchu těch, kteří ho mohou řešit, a aby byl správně
řešen také v co nejkratším čase. Veřejný ochránce
práv chrání práva jak dospělých tak dětí. Důleţité je,
aby lidé věděli, ţe se mohou dovolat práva a ţe
existuje rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny.
2. Jak se člověk můţe stát ombudsmanem?
Kandidáty na pozici ombudsmana navrhuje vţdy po
dvou prezident a Senát Parlamentu ČR. Z těchto
kandidátů pak volí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Ombudsman je volen pro šestileté funkč-
Ombudsman můţe pomoci zejména v případech,
kdy úřady neplní své povinnosti např. v oblastech,
které se dotýkají práv dětí. To můţe být situace, kdy
sociální pracovník nejedná správně v nejlepším zájmu ohroţeného dítěte nebo kdy rodiče nedostávají
sociální dávky či důchod ve správné výši, kdy soudní řízení trvá zbytečně dlouho nebo se soudce chová nevhodným způsobem, v případě nevyřízených
stíţností na reklamace zboţí u České obchodní inspekce, ale i v případě nepřijetí na školu či šikany
ve škole či v dětském domově. Naproti tomu není
v pravomoci ombudsmana zasáhnout v případě
sporu rozhodnutého soudem, měnit rozhodnutí nebo vstupovat do vyšetřování policie.
4. Jak ombudsman pozná, kde je právo?
Ombudsman má právo vyslechnout úředníky a nahlédnout do všech spisů. Pokud se týká věznic, nemocnic nebo dětských domovů, můţe sám bez přítomnosti dalších osob vyslechnout svědky. Musí
umět dobře naslouchat a dát si informace dohromady, porovnávat a najít mezi nimi pravdu. Je to často
těţké, ale podle mých zkušeností se pravdu daří
nacházet. V případě, kdy se jedná třeba o fyzické
násilí, poţádá o spolupráci další odborníky, jako
jsou např. lékaři nebo psychologové.
5. Jak bych měl postupovat, kdyţ vidím, ţe ně-
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
komu bylo ublíţeno?
V běţných případech je třeba
se obrátit s ţádostí o pomoc
na dospělé ve svém okolí –
rodiče, učitele apod. Ti pak,
pokud nedosáhnout sami nápravy, mají kontaktovat kompetentní úřady, jako jsou Česká školní inspekce, odbor sociální péče o děti nebo
policie. Jestliţe je situace závaţná a není řešena,
je zde veřejný ochránce práv. Děti se mohou na
ochránce ale také obracet přímo sami. Na webových stránkách ochránce (www.ochrance.cz) je
popsáno, jak postupovat. Ochránci je moţné napsat prostřednictvím obyčejného dopisu, prostřednictvím formuláře na webových stránkách veřejného ochránce práv či e-mailem, nebo také zatelefonovat.
6. Kolik stíţností ročně řeší ombudsman?
Nejen ombudsman sám, ale celý jeho tým dostává
celkem 8 – 9 tisíc stíţností ročně, kterými se musí
zabývat. Ombudsman řeší aţ opravdu váţné problémy.
Děkujeme. (hv)
Současným ombudsmanem
je JUDr. Pavel Varvařovský
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
Beseda s panem reţisérem Mináčem
konci pozitivní. Víte, přišlo mi nespravedlivé, ţe
by se o siru Wintonovi nikdo nedozvěděl, ţe by
mu nikdo neřekl to prosté Thank you. První státník, který ho veřejně ocenil byl Václav Havel.
Předal mu řád Tomáše Garriguea Masaryka.
Valerie, 5. tř.: To je zajímavé. Je to smutný film, nebo není? Ty děti vlastně ţijí, takţe není smutný, ale
rodiče zemřeli – takţe je smutný...
M. M.: No, to je zajímavé. Wintonovy děti jsou
jakoby děti bez rodičů. Nikdy nedospěly, zůstaly
vlastně stále dětmi.
Tadeáš, 3. tř.: Kde všude se film točil?
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 se v divadlo OG konala beseda s panem Matejem Mináčem, reţisérem
filmu Nickyho rodina. Pan reţisér byl velmi bezprostřední, mluvil s dětmi slovensky, ale ty jako
by to ani nepostřehly, vtáhl je do diskuze, kladl
jim otázky k zamyšlení. Zde jenom pár střípků
zaznamenaných během besedy.
M.M.: Co si o panu Wintonovi myslíte?
Míša, 3. tř.: Já si myslím, ţe byl moc hodný, pomáhal, i kdyţ nemusel.
M. M.: Točilo se v mnoha zemích, jezdili jsme po
celém světě za panem Wintonem. Mimochodem
děti, proč si myslíte, ţe se to panu Wintonovi
povedlo?
Jáchym, 5. tř.: Protoţe měl pevné odhodlání to udělat.
Ondra, 5. tř.: Určitě se mu to povedlo také díky přátelům v Londýně.
Tadeáš, 3. tř.: Mě by zajímalo, kde vzal pan Winton
tu odvahu to udělat?
M. M.: Dá se něco podobného dělat i v dnešní
době? Komu lze pomáhat dnes?
M. M.: To bych i já rád věděl, aţ se to dozvíš,
přijď mi to říct, zajímá mě to! Taková byla odpověď pana Wintona na stejnou otázku. A proč si
myslíte, ţe se mu to povedlo vy?
Míša, 3. tř.: Třeba se dá pomáhat starým lidem.
Sam, 4. tř.: Myslím proto, ţe se nevzdával.
Z publika: se ozvalo: Uvaříme jim jídlo.
Jáchym, 5. tř.: Povedlo se mu to, protoţe mu bylo
líto těch dětí.
M. M.: Co podle vás chybí starým lidem, co potřebují?
Z publika: Chybí jim rodina. Mohli bychom k nim
chodit třeba na návštěvy.
Jáchym, 5. tř.: Pan Winton byl bohatý, ale i tak se
snaţil pomáhat, místo aby někde lyţoval.
Anička, 4. tř.: Líbí se mi, ţe pomohl cizí zemi. Byl
hodný.
Míša, 3., tř.: Pane reţisére, co Vás vedlo k tomu
vytvořit tak smutný film?
M. M.: Máš pravdu je vlastně smutný, ale na
M. M.: Důleţité bylo, ţe sir Winton měl informa-
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
ce. Chtěl po rodičích těch dětí, aby mu dodali co
nejlepší fotky a informace, co jejich dítko umí,
co ho baví. Winton si uvědomoval, ţe je třeba
jednat rychle. Uţ po dvou měsících byl vypraven
první vlak. Proč si myslíte, ţe je pro svět důleţité
konat dobro?
Majda, 5. tř.: Bez toho bychom nepřeţili.
Vali, 5. tř.: Proč? To je jasné. Pomáhat si musíme
vţdycky. Pomáhat si je nejobyčejnější slušnost.
Humor
je
Saša, 5. tř.: Kolik ocenění získal váš film?
M. M.: Uţ mnoho - 31.
Martinka, 4. tř.: Pracovalo se vám s panem Wintonem dobře?
M. M.: Těţko to nazvat prací, je s ním legrace,
stále se s ním smějete. Pan Winton má ţivotní
krédo „Humor je podstata ţivota“.
zapsala (pk)
podstata
ţ i v o t a.
Sir Nicholas George Winton (* 19. května 1909, Londýn) je
britský humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil 669
převáţně ţidovských dětí z území ohroţeného Československa před transportem do koncentračních táborů tím, ţe jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.
Aţ do roku 1988 zůstal jeho čin utajen. Jeho ţena náhodou
objevila na půdě domu, kde bydleli, kufr, ve kterém byly seznamy dětí a další dokumenty. Nickyho ţena si to jiţ pro sebe nenechala a tak se rozjel kolotoč událostí, který podruhé změnil
ţivot mnoha lidem.
Slovenský reţisér Matej Mináč popularizoval a přiblíţil tento úţasný čin ve svých třech filmech. Jeho poslední film Nickyho rodina viděli ţáci třetí aţ páté třídy ZŠ Open Gate před besedou s panem reţisérem. Po
skončení filmu děti zůstaly sedět jako opařené a po úplném konci spontánně v sále zatleskaly.
(jl)
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
HROMNICE
svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v
tento den, které se pak během bouře dávaly do
oken a měly spolu s modlitbou ochránit domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váţe
nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je "Na Hromnice o hodinu více".
Na Hromnice končila doba vánoční a tradičně se
sklízely betlémy a někde také vánoční stromky.
Svátek Hromnice původně souvisel se slovanským
Hromnice je lidové označení svátku slaveného 2.
hlavním bohem hromu a blesku Perunem, který
února, kterému v oficiálním křesťanství odpovídá
ohlašoval jeho příchod „po zimním spánku.“ U sta-
svátek Uvedení Páně do Chrámu. Základ je ţidov-
rých Slovanů byla tomuto prvnímu zahřmění věno-
ský. Kaţdá Ţidovka přinesla 40. den po porodu do
vána velká pozornost a lidé tento úkaz provázeli
chrámu svého prvorozeného syna a podala oběť
mnohými rituály. V Čechách při prvním jarním
za očištění - ovečku, chudší dvě holoubata.
hřmění lidé klekali na zem a líbali ji. Ve světnicích
Také Panna Maria s Josefem naplnili 40. dne po
přemísťovali ţidle a stoly, hýbali nádobami, na
Jeţíšově narození (po Vánocích) tento příkaz Zá-
dvoře nadzvedávali vozy, mávali polním nářadím a
kona. Bylo by to prošlo bez povšimnutí, protoţe
před vraty zatínali do země sekery (sekera symbo-
takové okamţiky byly v chrámu časté, kdyby tam
lizuje Peruna). To vše byly rituály na znamení to-
zrovna v tu chvíli nebyli dva lidé – proroci, starý
ho, ţe je Perun svým hromem osvobozuje od zim-
Simeon a Anna. A ti podle Ducha Boţího, který je
ního spánku. Lidé tak přicházeli Perunovi na po-
vedl, rozpoznali v dítěti Jeţíšovi Mesiáše, v ději-
moc a vyháněli zlé duchy ze svých stavení. Tyto
nách Izraele proroky předpovídaného a Ţidy oče-
zvyklosti byly zaznamenány aţ do 19. století. Pro-
kávaného.
toţe je tradičně tento svátek spojován také s ocho-
V lidovém křesťanství se Hromnice staly důleţitou
tou zasvětit svůj ţivot poslání, které člověk dostá-
oslavou přicházejícího jara, podobně jako gaelský
vá, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven
předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také
také jako Den zasvěceného ţivota.
spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem,
Všem, kteří chtějí vidět, jak se slaví Hromnice
jak napovídá jeho název.
např. v USA, doporučuji shlédnout film s názvem:
Nejznámějším příkladem této víry od 11. století je
„Na Hromnice o den více…“ :-) Lucie H. (5. třída)
Na Hromnice o hodinu více...
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
Dopisy čtvrťáků o Vánocích aneb povánoční vzpomínání
Milý Vojto,
Ahoj Kryštofe,
Milý Péťo,
během vánočních svátků jsem se moc rád bych Ti pomocí dopisu jelikoţ jsme se nesetkali u babičky
vydal na turnaj do Pelhřimova. chtěl říct, co se mi přihodilo o Vá- v Náchodě, rozhodla jsem se, ţe
Bylo tam 16 hokejových týmů. nocích. Bratr drţel zlaté prasátko, Ti o svých vánočních záţitcích
V Pelhřimově jsme museli přes- zato já se cpal dobrotami, dortí- napíši. Kdyţ jsem se ráno probupat. Druhý den jsme se probojo- ky, perníčky a kaprem. Dovedeš dila, všichni uţ byli vzhůru. Tatívali na pokračování do Ţďáru nad si asi představit, co jsem dostal nek šel ven pro jedličku a maminSázavou. Kdyţ jsme přijeli, mu- jako dárek, kdyţ 31. 12. je Sil- ka vyndala ozdoby. Kaţdý rok
seli jsme si sehnat co nejdříve vestr. Dobře, Kiki, uhádl jsi to, máme u nás Vánoce jiné. Někdy
nějaký penzion, protoţe jsme vů- celou tašku pyrotechniky! Různé máme slaměné, jindy červebec nevěděli, kde budeme ten typy od vosiček po MEGA petar- nostříbrné. Letos jsme měli stříden spát! Ale našli jsme ho po- dy. Byl to ohňostroj všech ohňo- brmobílé. Po zdobení stromečku
měrně brzy!
strojů.
jel tatínek pro kapra a my jsme si
šli hrát. Těsně před večeří maNásledující den jsme hráli dvě Na Nový rok jsme odjeli do Jizerminka napustila vodu do mísy a
utkání a v jednom jsme naštěstí ských hor. Bylo to ţůţo. Hlavní
dala do ní lodičky z ořechových
vyšli jako vítězové! A tím jsme se bylo, ţe jízda trvala jen hodinu a
skořápek. Po štědrovečerní večedostali na 6. místo v celém turna- mě se neudělalo blbě. Hned jsme
ři jsme šli do našeho pokoje.
ji. V jednom zápase v Pelhřimově jeli na bobovou dráhu a potom mi
V tom zazvonil zvonek a my jsme
jsme také dostali nejlepšího hrá- hořel zadek v horkých termálních
se běţeli podívat ke stromečku.
če utkání a to byl pro mě veliký lázních. Maminka nás honila po
Dostala jsem mnoho dárků, ale
úspěch!
tenisové hale, celé volné pro nás.
nejvíc se mi líbilo terárium
Uţ se těším, aţ Tě zase uvidím ve Uţ se na Tebe moc těším. Zatím
s rostlinami.
škole.
ahoj,
Doufám, ţe jsi měl taky hezké VáTvůj kamarád Erik
Tvůj Tom
noce.
Ahoj, Eliška
Christmas Story
Last Christmas, I wanted to see a gold pig. The legend tells us that if you don’t eat the whole day,
you will see a gold pig. I tried it.
Everywhere around me were lots of: chocolate, sweets, cakes, and other foods. But I
held on and I took nothing. In the evening,
I was so hungry I could eat a baked hedgehog.
When I went for a walk with my dog, suddenly I saw something glowing in the bush.
I was excited! I looked inside it , but unfortunately there was only a squirrel with a lid.
-
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
Fairy tales in Grade 2
This month, Grade 2 children have used fairy tales to help them study English. Remember – many of
them could hardly write in English at the start of the year.
Little Red Riding Hood. The children describe the wolf and then tell the story.
Adam H. 2B
Michal H. 2B
Once upon a time, there was a little girl who lived in
a village near the forest. Whenever she went out,
the little girl wore a red riding cloak, so everyone in
the village called her Little Red Riding Hood. One
morning, Little Red Riding Hood asked her mother
if she could go to visit her grandmother as it had
been awhile since they'd seen each other. "That's a
good idea," her mother said. So they packed a nice basket for Little Red Riding Hood to take to her
grandmother.
When the basket was ready, the little girl put on her
red cloak and kissed her mother goodbye.
"Remember, go straight to Grandma's house," her
mother cautioned. "Don't dawdle along the way
and please don't talk to strangers! The woods are
dangerous." "Don't worry, mommy," said Little Red
Riding Hood, "I'll be careful." But when Little Red
ÚNOR 2013
Riding Hood noticed
some lovely flowers in
the woods, she forgot
her promise to her mother. She picked a
few, watched the butterflies flit about for
awhile, listened to the
frogs croaking and
then picked a few more. Little Red Riding
Hood was enjoying the
warm summer day so
much, that she didn't
notice a dark shadow
approaching out of the forest behind her... Suddenly, the wolf appeared beside her.
"What are you doing out here, little girl?" the wolf
asked in a voice as friendly as he could muster. "I'm
on my way to see my Grandma who lives through
the forest, near the brook," Little Red Riding Hood
replied. Then she realized how late she was and
quickly excused herself, rushing down the path to
her Grandma's house. The wolf, in the meantime,
took a shortcut...
The wolf, a little out of breath from running, arrived
at Grandma's and knocked lightly at the door. "Oh
thank goodness dear! Come in, come in! I was
worried sick that something had happened to you in
the forest," said Grandma thinking that the knock
was her granddaughter. The wolf let himself in. Poor Granny did not have time to say another word,
before the wolf gobbled her up! The wolf let out a
satisfied burp, and then poked through Granny's
wardrobe to find a nightgown that he liked. He added a frilly sleeping cap, and for good measure, dabbed some of Granny's perfume behind his pointy
ears.
A few minutes later, Red Riding Hood knocked on
the door. The wolf jumped into bed and pulled the
covers over his nose. "Who is it?" he called in a
cackly voice. "It's me, Little Red Riding Hood." "Oh
how lovely! Do come in, my dear," croaked the
wolf. When Little Red Riding Hood entered the little
www.i-klicenka.cz
cottage, she could scarcely recognize her Grandmother. "Grandmother! Your voice sounds so
odd. Is something the matter?" she asked. "Oh, I
just have touch of a cold," squeaked the wolf adding
a cough at the end to prove the point. "But Grandmother! What big ears you have," said Little Red
Riding Hood as she edged closer to the bed. "The
better to hear you with, my dear," replied the wolf.
"But Grandmother! What big eyes you have," said
Little Red Riding Hood. "The better to see you with,
my dear," replied the wolf. "But Grandmother! What
big teeth you have," said Little Red Riding Hood her
voice quivering slightly. "The better to eat you with,
my dear," roared the wolf and he leapt out of the
bed and began to chase the little girl.
Almost too late, Little Red Riding Hood realized that
the person in the bed was not her Grandmother, but
a hungry wolf. She ran across the room and through
the door, shouting, "Help! Wolf!" as loudly as she
could. A woodsman who was chopping logs nearby
heard her cry and ran towards the cottage as fast
as he could. He grabbed the wolf and made him spit
out the poor Grandmother who was a bit frazzled by
the whole experience, but still in one piece. "Oh
Grandma, I was so scared!" sobbed Little Red
Riding Hood, "I'll never speak to strangers or dawdle in the forest again."
"There, there, child. You've learned an important
lesson. Thank goodness you shouted loud enough
for this kind woodsman to hear you!" The woodsman knocked out the wolf and carried him deep
into the forest where he wouldn't bother people any
longer. Little Red Riding Hood and her Grandmother had a nice lunch and a long chat.
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
2A wrote about Ali Baba and the Forty Thieves.
Honzík P. 2A
Kačka Š
Ali Baba took some treasure quickly. His
family was rich but his brother wanted
some gold. He got some donkeys and
slowly took some gold and the robbers
came and killed his brother. Claudia 2A
Animal House
Once upon a time there was a little house with a big garden. The house was by a forest and a big, clean lake.
There lived a family with two kids, Iva and Bruno. Even when they were all in school, kindergarten, or at work,
their house wasn’t empty. The house was full of animals.
There was a Dalmatian named Felix, who always wanted to play. His best friend was a cat named Xenie.
She was a tabby cat that liked to walk in the garden at midnight. That made the Maltese dog, Oto, really angry, because Xenie was really loud, and he wanted to sleep all day and all night.
The only ones who understood Oto were the iguana Igi, and the turtle, Silva, because they liked to warm their
bodies under the lamps, relax and argue about which is better: strawberries or oranges. And if they couldn’t
agree for too long, they asked the parrot, Penelopa.
Penelopa said that nothing was better than grapes. Penelopa was the oldest animal in the house and everybody wanted help from her, but she was too busy reading books. She was always reading when she could
find her glasses.
The youngest animal, Yorkshire Tom, was a rascal and he loved to tease the other animals, and Hide-and-
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
Seek with Penelopa’s glasses was his best game. Luckily for Penelopa, there was the Husky, Karel.
Karel was Penelopa’s best friend and brought Penelopa’s glasses back to her. He helped other animals too,
like when the house of hamster Kvído and guinea-pig Adéla turned upside-down. Kvído and Adéla liked to
play “Chase“ on top of their house, and every time they did that, their house tipped over, and Karel had to
help them.
A goldfish, Zlatka, liked to watch Kvído and Adéla chase on top of their house because it seemed very funny
to her.
And that’s all from Animal House for this edition of Klíčenka. Thanks to our reporter Eli H. 3rd Grade
Marketa H.. 4th Grade
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
Z dílny psaní v páté třídě
Neţádoucí obyvatel
Se vší jsem se setkala uţ několikrát. Vůbec mi nepadla do oka, padla mi hlavně do vlasů, kde se neslyšně
stravovala. Vţdy s sebou vzala ještě partu kamarádů. Kdyţ uţ jsem byla zoufalá, ţe se tam drţí tak dlouho,
tak jsem si řekla: „Vţdyť je to v podstatě domácí mazlíček jako třeba pejsánek, kočička nebo papoušek, akorát je jedinečný! No řekněte, kdo má téměř neviditelného mazlíčka? Ale potom jsem se vzpamatovala z omylu.
Vţdyť ony na mne vůbec neberou ohledy! Ony si mě vůbec nevšímají, jsou u mě jenom kvůli krvavému HuHu
koktejlu. Většinou začínají u uší a pak se rozlezou všude. Přijde jich pět a pak je jich tisíce!
Johana V. (5. třída)
Ţelva obecná
Ţelva není ţádná obecná? Ale je tak obecná jako pes nebo králík.
Ţelva se pozná podle čeho? Správně, podle krunýře a moţná i šupin.
Víte, vejce, mládě a taky ţelva stráví celý ţivot mlčením. Nic vám neřekne, ani kdybyste jí dali její oblíbené
(tedy většinou) kusy salátu.
A taky toho moc nedělá. Jenom klade vejce, jí a hlavně taky leze na své kamarády. Vcelku vzato, její jediný
účel je být domácím mazlíčkem. Či na talíři, ale to radši vynechám.
Upozornění! Nezapomeňte sepsat poslední vůli svému čtyřnoţci.
Nicolas W. (5. třída)
Výlet s trablemi
Při jízdě na naši chalupu jsme se rozhodli, ţe si uděláme výlet na Rýchorskou boudu. A jeden den se to
uskutečnilo. Zaparkovali jsme na začátku Krkonošského parku a šli jsme. Také jsme si vzali boby a talíře, ţe
si zajezdíme na kopci. Cestou jsme se začali maskovat před rodiči. Byla to taková hrozně srandovní hra. No,
a tak jsme to dělali skoro celou dobu. Kdyţ jsme došli pod kopec, na kterém ta chata stála, nikdo uţ nemohl
dál a ještě k tomu to tam bylo celé namrzlé, takţe jsem hned spadla. Ale bylo škoda, ţe tam nebyl sníh, ale
jenom led. Ale stejně, děti jako my se v ţádné zemi nenajdou, protoţe nám nevadí ţádný pád ani nic jiného,
jsme prostě děti z kovu a ţádná zima nás nezastaví.
Ale najednou jsme si uvědomili, ţe uţ padá noc a ţe se asi nestihneme vrátit k autu za světla. No, a tak jsme
šli zpátky hrozně rychle. Ale auto jsme měli daleko a ti
vzadu se hrozně loudali. Za chvíli byla tma tmoucí a my
jsme se hrozně báli. A také jsme pořád za sebou slyšeli
něco šustit a slintat a hulákat. Hrozně jsme se vyděsili,
protoţe to něco vyskočilo před nás. Ale pak jsme zjistili, ţe
to byl jen můj táta. A tak uţ jsme strašili jenom mámy a
v klidu jsme došli k autu a jeli jsme domů. A byli jsme rádi,
ţe jsme venku v té zimě neumřeli.
Majda V. (5. třída)
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
Podvojný deník
Učitel můţe upozornit na shody a rozdíly a následně podnítit diskuzi.
Podvojný deník umoţní čtenáři textu na přečtené
reagovat na úrovni, na níţ se právě nachází, s vyuţitím vlastní ţivotní zkušenosti. Pouţitím této metody učitel ukazuje ţákům, ţe na jejich názoru záleţí.
Prostřednictvím jednoduché techniky je učí o textu
přemýšlet. Současně učitel získává velmi potřebnou
zpětnou vazbu – vidí, na jaké úrovni přemýšlení o
textu se ţák právě nachází. Podvojný deník je moţPodvojný deník jsme si zavedli jiţ v minulém škol-
né vyuţít jako způsob zápisu do čtenářského dení-
ním roce a úspěšně si jej vedeme i ve školním roce
ku. Učitel můţe na ţákovy poznámky písemně rea-
2012/2013. Je jednou z metod kritického myšlení,
govat a rozvířit tak diskuzi nad knihou, textem...
které ve vyučování pouţíváme a která nám pomáhá
Ţáky obvykle potěší, ţe si mohou z textu vypsat
pracovat s textem. Jak takový podvojný deník vypa-
skutečně cokoliv, i něco, co se z pohledu celku jeví
dá a co je jeho hlavním smyslem? Na to se pokusím
jako okrajové. Cílem je naučit je zastavovat se nad
odpovědět v následujícím krátkém shrnutí.
tím, co je zaujme, všimnout si nejasností, rozporů,
Základem metody podvojný deník je čistá stránka
dovést svou zpočátku letmou myšlenku do konce.
rozdělená uprostřed svislou čarou. Učitel vyzve ţá-
Proto je důleţité, aby ţáci psali souvislý text, nikoliv
ky, aby na levou stranu vypsali doslova z textu něja-
jen poznámky bodově. V závěrečné části sdílení se
kou pasáţ či obraz, který na ně silně zapůsobil. Na-
ţáci učí zbavovat se ostychu před ostatními a obav
příklad jim připomněl nějaký záţitek, je pro ně z ně-
z nedokonalosti vlastního myšlení. Velmi podstatná
jakého důvodu podstatný, či s nějakou pasáţí ne-
je zde i role učitele, který vede ţáky k dalšímu pře-
souhlasí nebo je zaujal autorův styl či technika. Na-
mýšlení, upozorňuje je na je-
pravo od čáry si zaznamenají souvislým textem ko-
jich zajímavé myšlenky a po-
mentář ke zvolené pasáţi: Proč si zaznamenali prá-
máhá jim je vsadit do kontextu.
vě ji? Co jim připomněla? Jaké otázky v nich vyvola-
Metodu je moţné vyuţít při
la?
čtení beletrie i odborného tex-
Ţáci by si v průběhu četby měli vypsat alespoň tři
tu.
citace a komentáře k nim. Výpisky si dělají hned při
A na závěr několik ukázek z podvojných deníků na-
prvním čtení textu. Následně učitel vyzývá ţáky,
šich čtvrťáků. Já osobně se u jejich pročítání občas
aby doslovně přečetli své zápisy z podvojného dení-
zasním, často zasměju, někdy zamyslím, ale vţdy
ku. Na komentáře navazuje a ptá se ostatních, zda i
potěším. Těšte se s námi. (ad)
oni si pasáţe všimli a jaké k tomu mají poznámky.
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
VÁNOČNÍ DÁREK DO INDIE
Pro všechny ţáky základní školy, jejich rodiče, prarodiče, známé a pro všechny přátele OG máme dobrou zprávu! I v tomto školním roce se nám podařilo získat potřebnou
částku (a to celých 4 900,-Kč) na další akademický rok pro našeho adoptivního spoluţáka Gouthama do Indie. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dětem, které
vyráběly, kreslily, malovaly, modelovaly a jinak tvořily překrásné předměty a dárečky,
které jsme Vám mohli nabídnout na naší společné vánoční besídce ve sportovní hale
v OG. Moc děkujeme těm, kteří si nějaký výrobek zakoupili a pomohli tak dobré věci.
Goutham dostal krásný dárek pod stromeček – moţnost se i v dalším školním roce
něco nového naučit, potkávat se se spoluţáky i učiteli a udělat další krok směrem
k lepší budoucnosti. DĚKUJEME!!! (ad)
Dárky
Gouthamovi
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
Contest
Guess Who That Teacher or Assistant Is?
We all know what you kids look like. Now it’s your turn to guess who we are. Join us in
our contest to guess who that teacher or assistant is. Before you play, you must know
how to play. Here are the rules of the game:
1) You cannot ask the teachers for the answers.
2) You cannot share your answers with other students. If you do, you are disqualified.
3) Drop your answers in the box marked “Guess that teacher” located on Marcela’s desk with your
name.
4) The student who has all the correct answers in the right order will get a prize at the next Morning
Oasis Assembly.
5) Contest ends on February 22
2
3
1
5
4
6
7
Who is who? Eva B., Tereza D., Jiří L., Vera P., Raquel S., Hana V., Marie Z.
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
Básničky
Oliheň
Letěla olihnička,
narostla jí křídlíčka.
Potkala ji povidla
a uvízla jí v nich křídla.
Od té doby olihnička
nemá jiţ více křídlíčka.
Ponaučení: Nikdy nestrkejte křídla
do povidel!
Barbora F., Markéta H. (4. třída)
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
Jak prvňáci znají Prahu...
Johana H.
Krátce...
11.1. proběhl Filmový klub, dávali jsme film Kouzelná chůva. *** 16.1. proběhlo v divadle školy
setkání s budoucími prvňáky. Při setkání zahráli naši současní třeťáci svoji pohádku. *** 17.1.
přespávali ţáci třetí třídy ve škole. Zaţili zde spoustu dobrodruţství (noční bobování, noční
plavání…)*** 18.1. proběhl mimořádný Filmový klub určený prioritně pro ţáky třetího aţ pátého
ročníku. Děti zhlédly film Nickyho rodina. *** 21.1. proběhla beseda s panem reţisérem Mináčem. ***
28.1. navštívily školu děti sdruţené v Mense. Naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci se s nimi setkali při
výuce. *** 29.1. navštívili školu univerzitní studenti z Ruska, podívali se do výuky ve všech třídách
ZŠ. *** 30.1. se zúčastnili ţáci 4. a 5. ročníku výtvarného projektu ve Veletrţním paláci. *** 30.1.
proběhly mimořádné třídní schůzky rodičů ţáků 2.A. Na schůzce byla představena nová paní učitelka
Mgr. Veronika Malá, která přebírá oficiálně od 1.3. třídu po paní učitelce Tereze. *** 31.1. bylo při
slavnostním Oasis Assembly rozdáno vysvědčení s hodnocením za první pololetí školního roku
2012/2013. *** 1.2. byly jednodenní pololetní prázdniny. *** 2.2. proběhly Klíče k branám, při kterých
jsme byli na koncertě v Obecním domě a následně jsme poseděli s rodiči a dětmi v nedaleké
restauraci. *** Letní tábor 2013 je jiţ plně obsazen.
Kalendárium - únor 2013
11. února
Regionální kolo Zlatého Ámose na zámku Berchtold s účastí naší Saši
14. února, 10:10
Sladká svačinka od spoluţáků z gymnázia
19. února, 9:30
Morning Oasis Assembly
21. února
Přespávání ţáků 2.A s paní učitelkou Terezou a Veronikou
22. února
Rozloučení s paní učitelkou Terezou a slavnostní předání jaspisu pí uč. Veronice
25. února - 1. března
4. března
Jarní prázdniny
Nástup do školy po jarních prázdninách
7. března
Semifinále Zlatého Ámose s účastí pí uč. Saši
8. března
Filmový klub
Vydává ZŠ Open Gate: [email protected]
(eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děţinská, (td) Tereza Dušková,
(mf) Michael Franklin, (jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks,
(vp) Vera Pockley, (rs) Raquel Sales, (rse) Richard Seccombe, (hv)
Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie
Zicháčková a ţáci Základní školy Open Gate
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz
ÚNOR 2013
www.i-klicenka.cz

Podobné dokumenty