mko leden 2006 - Město Kralovice

Komentáře

Transkript

mko leden 2006 - Město Kralovice
mìsíèník
KRALOVICKÝ OBZOR
Leden 2006 * Cena Kè 4,- * Pøíští èíslo vyjde v pondìlí 7. února
Usnesení ze ètrnáctého zasedání
zastupitelstva mìsta Kralovice, konaného dne 15. prosince
2005 od 18.00 hodin v sále Lidového domu v Kralovicích
Žáci základní školy
navštívili mìsto
Norimberk
Pátého prosince navštívili žáci Základní školy Kralovice mìsto Norimberk. V této pøedvánoèní dobì
to pro nì byl skuteènì nezapomenutelný zážitek.
Atmosféru vánoènì vyzdobeného
mìsta umocòovala vùnì peèených
norimberských klobás, proslulých
norimberských perníèkù, vánoèního
peèiva a svaøeného vína. Svaøené
víno, které je typické pro tuto vánoèní dobu, sice žáci neochutnali,
ale mnozí si pøivezli na památku keramický hrneèek ve tvaru botièky s
nápisem ,,Nurnberger Christkindlesmark.“
Prohlídka historické èásti mìsta,
hradu a hrázdìných domù se hodila
do hodin dìjepisu. U kašny na námìstí si každý mohl tøikrát otoèit zlatým kroužkem a pøát si jedno velké
tajné pøání.
V Norimberku žáci navštívili delfinárium, které je souèástí známe zoologické zahrady. Se zatajeným dechem pozorovali výcvik delfínù, lachtanù a tuleòù. Bohatý program žáci
završili návštìvou výrobny perníèkù, kde jako pozornost obdrželi pravý norimberský perníèek a malý dárek. I zde se mohli zdokonalit ve znalosti nìmeckého jazyka, protože videozáznam o výrobì perníèkù byl v
nìmèinì. V pøilehlé prodejnì si témìø všichni zakoupili perníèek jako
dárek domù.
Naposledy si vyzkoušeli své znalosti v jednom ze supermarketù. Výlet zvládli bez problémù i ti nejmenší,
kteøí chodí teprve do 5. tøídy.
Domù se všichni vrátili s nádhernými zážitky a s pøáním, aby se
Zastupitelstvo schválilo odprodej kotelny Na Výsluní firmì Kompetence & podobný výlet znovu uskuteènil.
Terraplan, s. r. o., Cheb, která zde zøídí diskontní prodejnu. Foto Jakub Rom.
Jana PLECHOVÁ
Zastupitelstvo mìsta po projednání
schvaluje:
214) Rozpoètové opatøení mìsta Kralovice è. 2005/2. * 215) Návrh rozpoètu mìsta Kralovice na rok 2006.
* 216) Pøijetí pùjèky ze SFŽP na rekonstrukci ÈOV Kralovice. * 217)
Vystoupení mìsta Kralovice z dobrovolného svazku obcí „Povodí Berounky“. * 218) Prodej areálu býva-
lé kotelny Na Výsluní skládajícího
se z vlastní budovy kotelny vèetnì
èásti technologie, ocelové haly, ocelového pøístøešku, komínu, trafostanice, úèelových komunikací, oplocení a pozemkù st. p. è. 1329, 1330,
1331, 1332, 1333, p. p. è. 318/1, 318/2,
346/12, 346/13 a 346/14 o celkové
výmìøe 7975 m2, vše v k. ú. Kralovi(Dokonèení na s. 2)
MKO 1/2006
1
ZPRÁVY
z radnice
Usnesení ze ètrnáctého
zasedání zastupitelstva
(Dokonèení ze s. 1)
ce u Rakovníka, firmì Kompetence
& Terraplan, s. r. o., Cheb za celkovou cenu 4 100 000,- Kè. Uvedený
areál bude využit k výstavbì
diskontní prodejny. * 219) Dokrytí
ceny požárního vozidla pro SDH
Kralovice z rozpoètu mìsta. * 220)
Zmìnu zøizovací listiny Základní
školy Kralovice. * 221) Zmìnu zøizovací listiny Mateøské školy Kralovice. * 222) Zmìnu zøizovací listiny Zvláštní školy Kralovice. * 223)
Zmìnu zøizovací listiny Základní
umìlecké školy Kralovice. * 224)
Zøízení Školské rady pøi Základní
škole Kralovice. * 225) Zøízení Školské rady pøi Základní škole praktické Kralovice. * 226) Poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výši 105 780,Kè Plzeòskému kraji na zajištìní dopravní obslužnosti území Plzeòského kraje veøejnou vnitrostátní linkovou dopravou pro rok 2005. * 227)
Zmìnu dohody o pùjèce ze dne 11.
dubna 2001, kdy mìsto Kralovice
poskytlo pùjèku ve výši 200 000,Kè Volejbalovému klubu Kralovice,
na dotaci pro tento klub. * 228) Nákup pozemku p. è. PK 4073/2 o výmìøe 1165 m2 od paní Heleny Smejkalové. Pozemek pod hrází Voleského rybníka. Kupní cena byla dohodnuta na èástku 8155,- Kè, tj. 7,- Kè/
m2. * 229) Nákup pozemku p. è. 5413/
136 o výmìøe 126 m2 od p. Ladislava
Šáhlavského. Pozemek pod budoucí komunikací v lokalitì za školou.
Dohodnutá kupní cena 6300,- Kè, tj.
50,- Kè/m2. * 230) Prodej pozemkové parcely è. 4328/17 o výmìøe 170
m2 p. Františku Mudrovi bytem Kralovice, Bedøicha Smetany 464, za
Kralovický høbitov pod snìhem. Foto Jakub Rom.
2 MKO 1/2006
tehdy aktuální ceny ( tj. 8,- Kè/ m2 ).
* 231) Nákup pozemku p. è. PK 5304
o výmìøe 180 m2 v k. ú. Kralovice u
Rakovníka od p. Jiøího Kohlíèka bytem Beroun, Jungmannova 723. Jedná se o pozemek pod budoucí komunikací v lokalitì za školou. Dohodnutá kupní cena 9000,- Kè, tj. 50,Kè/m2. * 232) Nákup pozemku p. è.
PK 5305 o výmìøe 629 m2 v k. ú. Kralovice u Rakovníka od p. Davida Šlajse bytem Praha 8, Hnìzdenská 585/
14. Jedná se o pozemek pod budoucí komunikací v lokalitì za školou.
Dohodnutá kupní cena 31 450,-Kè,
tj. 50,- Kè/m2. * 233) Prodej stavebního pozemku è. 272 o výmìøe 662
m2 v k. ú. Kralovice u Rakovníka pro
Ing. Vratislava a Marii Kotìšovcovy
bytem Kralovice, U Trati 775. Kupní
cena byla stanovena na 99 300,- Kè,
tj. 150,- Kè/m2. * 234) Smìnu pozemkù mezi mìstem Kralovice a Rudolfem a Miluškou Knedlíkovými bytem Kralovice, Nová 609. Jedná se o
smìnu pozemkù mìsta st. p. è.1233
o výmìøe 32 m2 , st. p. è. 765 o výmìøe 108 m2 a parcely p. è. 4326/9 o
výmìøe 252 m2 (vzniklé dle pøiloženého geometrického plánu z parcel
PK a EN è. 4326/1 o výmìøe 166 m2 a
è. 4328/13 o výmìøe 86 m2 ) za p. p. è.
4326/13 o výmìøe 3 m2. Všechny uvedené pozemky jsou v k. ú. Kralovice
u Rakovníka a nacházejí se pod RD
výše uvedených manželù. Manželé
Knedlíkovi doplatí rozdíl ve výmìøe
pozemkù. Smìna bude realizována za
tehdy platné ceny, tj. 8,- Kè/m2. Doplatek mìstu èiní celkem 3112,- Kè.
Zastupitelstvo mìsta ukládá:
235) Radì mìsta zajistit vyøízení
všech bodù usnesení z dnešního
zasedání zastupitelstva mìsta. Termín: do pøíštího zasedání zastupitelstva mìsta. Kontrola: v zastupitelstvu mìsta.
Ing. Rudolf Salfický, starosta
MVDr. Jindøich Ráliš, místostarosta
Ovìøovatelé zápisu:
Ing. Karel Popel, Petr Knedlík
Mìstskému úøadu byla
oznámena úmrtí:
Miloslava TICHÁ, Kralovice
625 (70 let), Herta PØÍPLATOVÁ, Kralovice 28 (83).
Malé ohlédnutí za právì uplynulým rokem 2005
Leden
Již na poèátku roku bylo zøejmé, že
se s nejvìtší pravdìpodobností podaøí získat finanèní prostøedky na
pøestavbu sportovního høištì u základní školy. Zastupitelstvo mìsta
uložilo radì vypsat výbìrové øízení
na rekonstrukci a medernizaci stávajícího sportovištì. * V platnost
vstoupila nová vyhláška, která upravila systém poplatkù za likvidaci komunálního odpadu.
Únor
Pracovalo se na zadání nového územního plánu mìsta. * Do prvních tøíd
základní školy se zapsalo 48 budoucích prvòáèkù. * Dìti ze základní školy odeslali na pomoc dìtem postiženým katastrofou v Asii 1427 korun,
získaných sbìrem starého papíru a
železa. * Ve výbìrovém øízení na rekonstrukci školního høištì zvítìzila
firma Sport-Technik Bohemia. * Probìhla tradièní taneèní soutìž „O cenu
mìsta Kralovic“. * Naši hokejisté vyhráli okresní pøebor v Rakovníku.
Bøezen
Ve škole probìhl „Den jara v Evropì“ jako souèást programu urèeného k poznávání ústavy EU. * Byli
vyhlášeni nejlepší sportovci Kralovic za rok 2004, v hlavní kategorii
uspìla stejnì jako v roce 2003 Oldøiška Sedláèková (orient. bìh, turistické závody). * V Lidovém domì
probìhlo veøejné projednání návrhu
zadání územního plánu mìsta.
Duben
Žáci základní školy se zapojili do jarního úklidu jejího okolí – shrabali zelené plochy, vyèistili chodníky a høištì Opavia. * V Mírové ulici probìhla
oprava topného kanálu. * V muzeu v Mariánské Týnici byla otevøena výstava historických pohlednic z
regionu. * Basketbalové minižákynì
skonèily tøetí na republikové kvalifikaci v Praze.
války. * V Havlíèkovì ulici probíhal
archeologický prùzkum pøi demolici
objevených základù domu z poèátku
15. století. * V Mariánské Týnici probìhl tradièní „Májový den øemesel a
divadla.
Èerven
Zastupitelstvo mìsta schválilo závìreèný úèet mìsta za rok 2004. * 20 dìtí
bylo slavnostnì pøivítáno mezi obèany mìsta. * V sídlišti byla dokonèena
rekonstrukce topných kanálù. * Probìhla tradièní kralovická pou s programem a trhem na námìstí.
Èervenec
Práce na rekonstrukci sportovního
høištì u základní školy byly v plném
proudu. * Probìhlo jednání mezi
mìstem, správou silnic a vodárnami
k upøesnìní probíhajících rekonstrukèních prací na kanalizaèním sbìraèi v Plzeòské ulici. * Na námìstí
byla zkolaudována novostavba hotelu p. Poláka. * V Mariánské Týnici
byla zahájena výstava prací M. Burdové, J. Hilské, D. Vávry a V. Fejlka,
vystoupili èlenové divadla Sklep. *
Volejbalisté úspìšnì zorganizovali
beachvolejbalový Letní pohár.
Srpen
V Mariánské Týnici probíhal archeologický výzkum prostoru budoucího parkovištì. * Na høišti u základní školy se finišovalo – byly již položeny umìlé povrchy sportoviš.
* V areálu Sport-kempu byl odstartován II. roèník Kelly´s trophy
MTB kralovického maratonu bikerù. * V mateøské škole byla dokonèena oprava chodníkù. * Kraloviètí
fotbaloví muži absolvovali premiéru
v C skupinì I. B tøídy (v. Èernice 3:3).
Záøí
Do lavic kralovické základní školy
zasedlo mimo ostatních žákù i 45
prvòáèkù. * Na námìstí probìhl další roèník soutìže v požárním sportu
„O pohár mìsta Kralovice“. * Zastupitelstvo mìsta schválilo „Návrh
zadání nového územního plánu mìsta“. * Probíhaly menší úpravy koupalištì u Mariánské Týnice. * Dva
mezinárodní tituly vybojovali na turistických závodech ve Frýdku-Místku kraloviètí reprezentanti.
Øíjen
Novì rekonstruované høištì u základní školy bylo slavnostnì pøedáno do
užívání. * V Plzeòské ulici pokraèovala rekonstrukce kanalizaèního sbìraèe – bylo dokonèeno uložení spodního hlavního øadu. * V muzeu v Mariánské Týnici se poprvé uskuteènily „oživlé prohlídky“ za velkého zájmu veøejnosti. * Mladší basketbalové žákynì postoupily do žákovské
ligy.
Listopad
Mìsto usiluje o získání dotace na
rekonstrukci další èásti èistièky odpadních vod. * Mìstská knihovna zpøístupnila na svých webových stránkách on-line katalog
knih a èasopisù. * Kraloviètí muži
skonèili v C skupinì I.B tøídy pøed
zimní pøestávkou na 6. místì.
Prosinec
Bohatý pøedvánoèní program pøipravilo muzeum v Mariánské Týnici –
výstava peèiva, koncert, oživlý betlém pøilákaly mnoho návštìvníkù. *
Na posledním zasedání v loòském
roce se sešlo zastupitelstvo mìsta, m.
j. schválilo návrh rozpoètu na rok 2006.
Kvìten
Probìhl 3. roèník automobilové soutìže Rallye Støela. * Mìstská
knihovna uspoøádala pro dìti besedu k 60. výroèí konce II. svìtové
MKO 1/2006
3
Výzkum potvrdil existenci osady z 12.– 13. století
Jak jsme již informovali, probìhl v souvislosti s pøípravou pøeložky silnice a výstavbou nového parkovištì v Mariánské Týnici archeologický prùzkum této lokality. O jeho výsledcích pøináší informace 4. èíslo loòského roèníku
ètvrtletníku Vlastivìdný sborník, vydávaného okresním muzeem, které doporuèujeme vaší pozornosti. Pro Kralovický obzor jsme vybrali pouze malý výòatek z textu archeoložky NPÚ Plzeò Mgr. Evy Kamenické, která výzkum øídila.
V kvìtnu roku 2005 bylo požádáno
archeologické oddìlení Národního
památkového ústavu Plzeò o provedení pøedstihového záchranného
výzkumu v prostorách areálu bývalého proboštství plaského kláštera
v Mariánské Týnici pøi pøeložce silnice a zøízení parkovištì. Silnice prochází tìsnì kolem ambitù v západní
èásti areálu bývalého proboštství.
Vzhledem k dokonèení celkové obnovy Mariánské Týnice a nevhodnosti frekventované silnice v tìsné
blízkosti významné barokní stavby
bylo rozhodnuto o odklonìní silnice
a vybudování parkovištì pro Muzeum a galerii severního Plzeòska, které v objektu sídlí. Investorem této
akce je Správa a údržba silnic Kralovice, stavba je financována z prostøedkù Plzeòského kraje a programu Phare. Vzhledem k podzimnímu
termínu stavby silnice bylo pøikroèeno k pøedstihovému výzkumu již
poèátkem srpna 2005.
Vedoucí výzkumu byla Mgr. Eva
Kamenická z NPÚ v Plzni, která se
dlouhodobì zabývá poznáním historie plaského kláštera a jeho okolí.
Výzkum byl prùbìžnì realizován od
3. srpna do 2. záøí 2005 za pomoci
nìkolika brigádníkù. Pøi odborné komisi na závìr výzkumu bylo 7. záøí
staveništì pøedáno SÚS Kralovice.
Celkem byla skryta plocha 700 m2,
pás podél silnice o délce cca 50 m a
prùmìrné šíøi 14 m, v dolní èásti plochy, kudy má procházet nová komunikace. Pøedpokládalo se osídlení
spíše v severnìjší poloze, smìrem ze
svahu k rybníku, což se také potvrdilo. Po pracném zaèistìní jílovitého
podloží se objevil shluk objektù, pøedevším pøi severovýchodním nároží ambitù, další objekty se pomìrnì hustì kumulovaly smìrem z mírného svahu. Na
západní ploše, která již byla mimo svah
v horní èásti pole, vystupovaly výraznìji jen táhlé výchozy bøidlic.
Výzkum odkryl pøevážnì výrobní objekty osídlení z 12. až 13. století,
4 MKO 1/2006
kdy v tomto prostoru vznikla prvá
osada, zaznamenaná již ve støedovìkých písemných pramenech. Témìø
všechny objekty obsahují artefakty
svìdèící o intenzívním zpracování
železné rudy v tomto místì – výzkumem jsou doloženy vùbec poprvé
poèátky metalurgie na Kralovicku ve
støedovìku a potvrzeno stáøí osídlení tohoto místa.
Vzhledem k rozsahu pøeložky silnice byla skryta asi polovina plochy,
její východní èást na mírném svahu
k rybníku. Již pøi skrývce a zaèisování plochy bylo podle urèení zlomkù keramiky zøejmé, že na tomto místì byla zachycena èást pùvodní støe-
dovìké osady Týnec. Z doby baroka tu naopak nebyly nalezeny žádné
základy staveb, pouze v nejnižším
místì skrývky, odkud se má nová silnice napøímit, byl zachycen mìlký
úvoz cesty zasypaný novodobou
skládkou. Celkem bylo prozkoumáno 20 vìtších objektù a odkryto pøes
60 kùlových jamek. Témìø v každé
z nich je nìkolik kamenù, pøedevším
však zlomky èervenavé hrubozrnné
žuly z nedaleké Èervené hory. Podle
výplnì objektù lze øíci, že jde o zázemí osady z 12. – 13. století, nebyla tu
však odkryta obydlí, zemnice èi polozemnice, pouze hospodáøské objekty.
Archeologický výzkum v Mariánské Týnici, foto Jakub Rom.
Kruh pøátel hudby pøi ZUŠ v Kralovicích
Muzeum a galerie severního Plzeòska
v Mariánské Týnici Vás zvou na
4. umìlecký veèer sezóny 2005–2006,
který se koná
ve støedu 18. ledna od 19.30 hodin
v Mariánské Týnici
Martin KOS
housle
Štìpán KOS
klavír
Program:
G. Pugnani, A. Vivaldi, W. A. Mozart,
O. Mácha, N. Paganini, B. Martinù,
G. Gershwin, I. J. Paderewski,
P. I. Èajkovskij
Vstupné 60,- a 30,- Kè.
Odjezd autobusu v 19.00 h od Lidového domu.
Koncert se koná ve spolupráci s Nadací ÈHF.
MKO 1/2006
5
Kralovický sport v roce 2005
Nejcennìjší medaile pro kralovický sport vybojovali v uplynulém
roce na mezinárodním mistrovství v
turistickém závodì (TZ) dvojice P.
Salfická - M. Hanáková a D. Šlajs - J.
Vištejn (Kometa) - oba tyto páry stanuly ve Frýdku-Místku, kde se souboj se slovenskými závodníky konal, na nejvyšší pøíèce.
O medailové pøírùstky se v nedávno skonèeném roce staraly povìtšinou zástupci stejných sportovních odvìtví jako v roce 2004.
Dva uvedené nejcennìjší kovy doplnili ještì støíbrnou pozicí ve stejné soutìži Jonᚠa Matìj Pokorní
(Lišky). Na celorepublikové úrovni
se prosazovali i taekwondisté- dvì
pozice na stupních vítìzù juniorky
Jany Bejdové pøi celostátním setkání talentované mládeže v Tøeboni
doplnili v dalších deseti pøípadech
její další kolegové z I. T. F. Panter.
Na èelních pøíèkách oblastního - a
nìkolikrát i celostátního - žebøíèku
pak najdeme orientaèní bìžce oddílu Kometa.
Výsledkùm v kolektivních sportech vévodil vloni ligový postup
basketbalových mladších žákyò a
úspìšný barážový výsledek fotbalových mužù proti celku Sušice o
úèast v I. B tøídì. Fotbalistùm se v
nové soutìži daøilo a po podzimu
jsou šestí. V záøí vstoupili do mistrovských bojù opìt kraloviètí fotbaloví dorostenci a oddíl tak má v
oficiálních soutìžích zastoupení ve
všech kategoriích. Podobnì jako
hokejisté. Tìm se v kategorii mužù
podaøilo vyhrát okresní pøebor na
Rakovnicku, žáci skonèili ve sdruženém okresním pøeboru druzí. Spokojeni se svým vystoupením v I. tø.
plzeòského mìstského pøeboru mohou být i futsalisté: na jaøe uzavøeli
sezonu 2004/05 sedmí, v polovinì
rozehraného roèníku jsou o pøíèku
výš. Stolní tenisté obsadili tøetí pozici v okresním pøeboru I. tøídy družstev. Na závìr výètu úspìchù kolektivních sportù se ještì vrame k
basketbalistkám: ligový postup totiž doplnily další kvalitní výsledky
na celorepublikové úrovni - nejmlad-
6 MKO 1/2006
ší minižákynì i starší minižákynì
skonèily na tzv. festivalech svého
sportu v Kromìøíži resp. Jièínì shodnì ètvrté.
Vyloženì nespokojeni s loòským
rokem tak budou hlavnì nohejbalisté, kteøí po dvou letech opouštìjí II.
ligu. Ústupem z pozic bylo rovnìž
odhlášení volejbalistù-mužù z krajského pøeboru I. tøídy tìsnì pøed
zahájením soutìže. Naštìstí se na
krajské úrovni v tomto sportu prosazují ml. žáci: v klání trojic je kralovický A celek prùbìžnì první.
Na medaile èi jiné postupové
úspìchy naopak nemohli pomýšlet
èlenové odboru ASPV (Asociace
sportu pro všechny). Aktivní èinnost nìkolika cvièebních složek však
je nezbytnou souèásti sportovního
života ve mìstì a pro mnohé sportovce, pozdìji úspìšné v øadì jiných
odvìtví, vytváøí potøebný všestranný základ pohybových dovedností.
Samostatnou kapitolou sportovních výkonù Kralovicka jsou starty
øady jednotlivcù na akcích masového charakteru - pøedevším cyklistických èi bìžeckých. Do této kategorie je možno zaøadit i srpnový výstup amatérského horolezce Miroslava Štefla, èlena KÈT a 1. LHC
Kralovice, na 7010 metrù vysoký štít
Chan Tengri v pohoøí an-Šan.
Nelze rovnìž zapomenout na
zdaøilé organizátorské poèiny. Do
Kralovic zavítalo klání seriálu Letního poháru, což byl turnaj špièkové
bachvolejbalové úrovnì. Vydaøil se
II. roèník MTB kralovického maratonu horských kol, množství motoristických fanouškù se na jaøe maèkalo podél trati III. roèníku Rallye
Støela. O kvalitì kvìtnového volejbalové klání O pohár mìsta hovoøí
sama o sobì již sedmaètyøicítka na
kontì uskuteènìných roèníkù.
Symbolickou teèku za sportovním rokem 2005 na Kralovicku uèiní
vyhlášení XV. roèníku ankety o nejúspìšnìjší sportovce mìsta, které
probìhne v pátek 17. bøezna. Souèástí pøíštího èísla tohoto mìsíèníku pak bude Roèenka kralovického
sportu 2005.
sport
Pøipravuje Karel Popel.
Fotbal: Muži se pøipravují
Celek fotbalových mužù startuje
se zaèátkem nového roku pøípravu na jarní èást sezony v C skupinì 1. B tøídy. Vedle pravidelných
tréninkù a soustøedìní v Pøimdì
(1. až 4. 2.) odehraje tým øadu pøípravných utkání, sedm z nich v
rámci zimního turnaje v Rakovníku (høištì s umìlým povrchem).
Souèasnì s celkem dospìlých zahajují tréninky i mládežnické výbìry klubu.
Utkání mužù v rámci zimního turnaje - 14. 1. v. Mutìjovice (úè. 1. A
tø.), 21. 1. v. Jesenice (1. A), 28. 1. v.
SK Rakovník (divize), 11. 2. v. Tatran Rakovník (krajský pøebor), 12. 2.
v. N. Strašecí (1. A, 14.30 hod.), 18.
2. v. Lužná (1. A), 25. 2. v. Knìževes
(1. A, není-li uvedeno jinak, zaè. utk.
jsou v 10.00).
Kraloviètí futsalisté (na snímku vpravo Radek Enžl) jsou po podzimní èásti
I. tøídy plzeòského mìstského pøeboru šestí. Foto Zdenìk Šmolík.
SPORTOVNÍ
POZVÁNKA
BADMINTON - SO 7. 1., III. roèník
turnaje pøíchozích - dvouhra mužù,
dvouhra žen, smíšená ètyøhra (zápisné 100 Kè, info: L. Druga 603 248 397;
zaè. 9.00, tìl. ZŠ Kralovice).
STOLNÍ TENIS - SO 14. 1., OP družstev mužù I. tø., v. Hadaèka (9.00, sokolovna).
Výsledkový servis
BASKETBAL: liga ml. žákyò v. IVES
Brno 62:84 (29:37, Kùsová 23/3, I.
Šnajdrová 18), v. Kyjov 49:82 (14:47,
Kùsová 20/3, I. Šnajdrová a Jašková
po 10), Kralupy n. Vlt. 92:52 (28:30,
Kùsová 48/7, I. Šnajdrová 15, V. Kulhánková 10) a 53:50 (26:23, Kùsová
34/2, Kostolná 8), prùbìžnì 5. místo.
Obl. pøebor st. minižákyò v. Domažlice 32:100 (22:46, Jašková a Vršecká
po 6) a 43:74 (33:37, Jašková 16, Èechurová 14), v. Holýšov 73:42 (45:12,
Jašková a Vršecká po 13, K. Kulhánková, Èechurová a Novotná po 11).
Obl. pøebor nejml. minižákyò v. Domažlice 56:95 (31:36) a 38:117 (18:56).
FUTSAL: I. tø. plzeòského mìstského pøeboru - poslední výsledek podzimní èásti v. Krvavá Tlaèenka 2:3
(Køíž, Bílek), prùbìžnì 6. místo (9 - 4
0 5, skóre 28:23, 12 b.).
LEDNÍ HOKEJ: sdružený okresní
pøebor Plzeòska I. tø. mužù v. Ves
Touškov 1:3 (Rom), v. SK z Bor 4:6
(Mi. Slemenský, Štefl, Vopat, Ma. Slemenský), v. Gladiators 2:4 (Šmíd 2),
v. Flora 4:2 (Šmíd 2, Mudra, Mi. Slemenský), v. Flora 4:3 (Holzman, V.
Sebránek, Šmíd, Z. Šmolík). Okresní
pøebor mužù na Rakovnicku Kralovice B v. Lány 2:12 (Rom, Procházka). Sdružený okresní pøebor žákù v.
Dobøíš 2:8 (Rùžek 2), v. Žebrák 1:7
(Rùžek). v Ber. Lvice 1:10 (Rùžek), po
I. turnaji 4. místo (3 - 0 0 3, 4:25, 0 b.).
SPORTOVNÍ RYBOLOV: II. roèník
vánoèního turnaje (Kožlany), družstva - 1. Plzeò 655 b.,... 5. Kralovice
333.
STOLNÍ TENIS: OP družstev mužù I.
tø. v. Nýøany D 16:2, v. Vejprnice B
18:0 (body za oba zápasy - Houda,
Vaòha, Zimanzl a Šrámek po 8.5).
VOLEJBAL: okresní pøebor mužù II. kolo: 1. Horní Bøíza 8 b. (sety 8:3),...
4. Kralovice (3:6), prùbìžnì po II.
kole: 1. Horní Bøíza 15 b. (sety 14:5),...
4. Kralovice 11 (8:11), 5. Kaznìjov 9
(6:14). Krajský pøebor trojic ml. žákù
- II. kolo: 1. Kralovice A (Kozel, Flekal, Koèa; v. Klatovy A 2:0, v. Klatovy B 2:0, v. Kralovice B 2:0, v. Bolevec A 2:0, v. Bolevec B 2:0, v. Bolevec C 2:0, v. Doubravka A 2:0, v.
Doubravka B 2:0, v. Tachov A 2:0, v.
Tachov B 2:0, v. Kralovice C 2:0) 20
b.,... 3. Kralovice B (Pilous, Beneš)
15 b., 9. Kralovice C (Trnka, Pilous,
Salfický) 9 b, prùbìžnì po II. kole: 1.
Kralovice 40 b. (sety 43:1),... 3. Kralovice B 28 (30:14), 7. Kralovice C 19
(14:30).
ŠKOLNÍ SPORT - basketbal: OP škol
st. žákyò (Kožlany) 1. ZŠ Kralovice,
Mem. T. Hrabíka (Jesenice) - st. žáci
1. ZŠ Kralovice, st. žákynì - 1. ZŠ
Kralovice. Šachový turnaj žákù (Plasy) - 1. Švarc (G. Plasy),... 3. Bodurka, 5. Èerný, 6. D. Trnka, 7. Krša (vš.
ZŠ Kralovice).
Tým školních kralovických basketbalistek, který zvítìzil pøi OP škol v Kožlanech i na Memoriálu T. Hrabíka v
Jesenici: nahoøe zleva uèitel TV Pavel Kašpar, Barbora Hynková, Štìpánka Zemanová, Tereza Vlková, Lucie Horynová. a Lucie Rykalová, dole
zleva Kateøina Bischofová, Monika
Kùsová a Irena Šnajdrová. Foto Karel Popel.
Pøi volejbalovém turnaji krajského pøeboru trojic je pøi smeèování zachycen
Jan Kozel z vítìzného celku Kralovice A. Foto Jaroslav Kozel.
JEDNOU
VÌTOU...
BASKETBAL - tradièní vánoèní maraton probìhl 23. prosince loòského
roku a po ètyøech hodinách se skóre
tohoto aktivního setkání pøíznivcù
hry pod vysokými koši zastavilo na
hodnotì 211:211; kritériem pro zaøazení do celkù SUDÍ - LIŠÍ byl tentokrát souèet èísel mobilního telefonu
toho kterého hráèe èi hráèky.
FOTBAL - pøi ´novoroèním výkopu´
se fotbalisté sešli první den roku na
fotbalovém stadionu ve 14 hodin a
odehráli tak svùj první letošní tréninkový duel.
VOLEJBAL - druhý svátek vánoèní
je stejnì tradiènì vyhrazen klání bývalých i souèasných hráèù kralovického klubu; v souboji 23 volejbalistù rozdìlených do ètyø družstev se
vítìzem stal celek J. Kováøe (J. Bebr,
V. Petøík, J. Haller, A. Šajner a M. Zátko) pøed týmy P. Kováøe, V. Pilouse a
J. Piškuleho.
Pøílohou pøíštího èísla
MKO bude již tradièní
ROÈENKA KRALOVICKÉHO SPORTU,
kterou opìt pøipravil Karel Popel.
MKO 1/2006
7
Kralovice na pøelomu XIX. a XX. století
podle záznamù v pamìtní knize mìsta
Vážení ètenáøi, poèínajíce tímto èíslem budeme na pokraèování otiskovat vyprávìní o obyvatelích našeho mìsta
v posledních desetiletích 19. a prvých 20. století, které do III. dílu mìstské kroniky zaznamenal v 50. létech
František J. ZETEK. Vycházel ze vzpomínek kralovického rodáka cejchmistra Vojtìcha Širokého (*1883)
i vzpomínek a poznatkù vlastních a není vždy zøejmé, ze kterého zdroje právì èerpá ani jaké období popisuje –
zdánlivými vrstevníky se tak nìkdy stávají lidé, které od sebe dìlí jedna i více generací. Obèas se autor nevyvaroval
ani drobných chyb èi nepøesností. Pøes uvedené výhrady je to vyprávìní zajímavé a v mnohém pøínosné a nenahraditelné. Vìøíme, že potìší všechny milovníky historie našeho mìsta. Zaèínáme vzpomínkami na kralovické živnostníky.
HOSTINCÙ bývalo pomìrnì mnoho. Snad proto, že do mìsta pøicházelo mnoho venkovanù, zvláštì o trzích a poutích. Tenkráte sem
pøicházelo mnoho procesí, když
proboštství v Mariánské Týnici
bylo zrušeno a socha Panny Marie pøenesena do kralovického
kostela.
Nejvìtší a nejživìjší byl zájezdní hostinec „U Šimanerù“ na námìstí v èp. 89, kde se za døívìjších dob
stavìlo nejvíce formanù kromì hostince „Na Dyškánce“ na Hadaèce.
V poschodí byl sál, kde se konaly
plesy, zábavy a schùze. Od let devadesátých byl pøezván podle nájemce „U Gšvindù“ a nyní „U Boháèkù“
podle majitele.
Jiný hostinec byl v èp. 132 u
Halerù, který byl v r. 1889 zrušen.
Hostinec „Starý zámek“ èp. 74
patøil Václavu Brabcovi, od r. 1882
Janu Kasíkovi a od r. 1924 Josefu
Šebkovi. Do tohoto hostince pøicházel èasto mimo trhy obchodník dobytkem lidovì zvaný „Sroulík“, Heøman Libštejn z Plznì, který pøivedl
vždy nìkolik párù tažných volù, které
pak „handloval“ dle potøeby mezi
hospodáøi v místì i okolí. Tu bývalo
v hostinci rušno a pro hospodáøe
„sváteèní dny“, kdy bylo piva pøi „litkupu“ dost.
Další hostinec na námìstí v èp.
27 „U Janských“ byl nástavbou
upraven a nazván podle nového
majitele hotel „Prusík“. V èp. 22 hostinec „U Šajnerù“ koupil Jaromír
Štrunc.
V Markovì tøídì èp. 6 bývala „Plzeòská pivnice“ („U Kožíškù“), kterou vedly dvì sestry. Zde se scházívala spoleènost úøedníkù a uèitelù a
o prázdninách hlaholil zpìv studentù. Byla zrušena v 80. létech.
V èp. 86 („V Koutì“) byl hostinec „U Veidišù“, pozdìji „U Chaloupkù“. Hostinec „U Kremlù“ byl v
èp. 40 a „U Sládkù“ v èp. 96. Tam
mívala spolkovou místnost „Živnostenská beseda“. V èp. 29 byl hostinec „U Plicù“, pak v Dlouhé ulici „U
Wackenreuthrù“ a za mìstem k Plasùm „Na Støelnici“ („Cihelna“).
Pøi hostinci bývalo souèasnì
také øeznictví.
Také PEKAØÙ bývalo dost. Bylo
jich jedenáct a mìli souèasnì menší
hospodáøství. Nejstarší pekaø, který
ještì mìl cechovní vìci v úschovì,
byl Alexander Šajner v èp. 28. Jeho
vnuk pøesídlil se živností do èp. 85.
Pernikáø byl v létech 80. jen jeden v èp. 52. Byl to František Kalina. Vyrábìl perníková srdce, husary
na koních, panáèky a jiné vìci, s kterými jezdil na poutì v celém okolí.
Tìch 11 pekaøù a pernikáø by se
nebylo uživilo, kdyby nebyli mìli
menší hospodáøství, protože pekli
hlavnì pro trhy a pouti. Když jsem
pøišel v roce 1923 do Kralovic, bylo
už jen 5 pekaøù (Piškule, Šajner, Pokorný, Verunìk a Bébr).
Mezi nejstarší OBCHODY patøil smíšený obchod v èp. 49 na námìstí, vedený od r. 1857 Františkem
Slachem. Zanikl r. 1888.
Jiný kupecký krám byl na námìstí
v èp. 82, vedený obchodníkem Budíkem. Roku 1878 provdala se vdova za uèitele Cédla a tím obchod zanikl. V r. 1915 po smrti Cédlovì koupil
dùm Václav Pešek, který zøídil v nìm
cukrárnu.
Nejvìtší obchod byl na námìstí
v èp. 30 židovské rodiny Marka
Poppera. V tomto smíšeném a galanterním obchodì byl sklad tabáku, soli,
trafika, obchod se železem, obilím a j.
V domì èp. 4 v Markovì tøídì
vedl koloniální obchod Josef Nožka, který mìl také prodej støelného
prachu, uskladnìného v rohu zahrady „Na Cihelnì“.
Na rohu Kostelní ulice v èp. 139
mìl koloniální obchod Josef Stejskal, který v r. 1892 koupil Antonín
Kouba a zøídil pøi nìm vinárnu. Po
nìjaký èas mìl Kouba také filiálku
v èp. 90. Pozdìji tento dùm zakoupil
kralovický okres pro své samosprávné úøady.
Obchod se zeleninou, ovocem,
máslem a vejci mìl v èp. 6 František
Šiml, který svážel tyto vìci z venkova. Dìd Fr. Šimla Vojtìch pøišel v roce
1764 s cisterciáky jako první kuchaø
do Mariánské Týnice. Po zrušení
kláštera r. 1785 se pøestìhoval do
Kralovic a zaèal obchodovat.
Zeleninu dovážel do Kralovic na
vozíku taženém psem také Hynek
Švarc („Nácek z Kožlan“). Pro špatnou výøeènost (nemohl vyslovit slovo „èesnek“) nabízel kupujícím „cibul a todle“.
Na konci Markovy tøídy v èp. 14
mìl kupecký krám Jindøich Reich –
Hajsík, obchodník s dobytkem, peøím apod. Jako žid provádìl na porážkách u øezníkù pro židy „košer“,
to je podøezání dobytka pod krkem a
vypuštìní krve. Jiný zámožný žid byl
v èp. 91 na námìstí, který vedle obchodu se suknem poskytoval i penìžní pùjèky.
(Pokraèování)
MÌSÍÈNÍK KRALOVICKÝ OBZOR. Vydává Mìstský úøad Kralovice. Reg. èíslo MK ÈR E 12282.
8 MKO 1/2006

Podobné dokumenty

Zde - Keltoman

Zde - Keltoman o nález v Pøedsíni mne vedl k myšlence vytvoøení „didaktické“ rekonstrukce pùvodního Wanklova pùdorysu publikovaného roku 1882 (obr. 1), a to pøímo v jeskyni na místì pùvodního objevu. Do února rok...

Více

Ze zasedání zastupitelstva obce

Ze zasedání zastupitelstva obce panem Ing. Knìžkem o nalezení dalších zdrojù pro vodovod Chotoviny vede obec už delší dobu. Letošní velmi teplé a suché léto potvrdilo, že tato jednání je potøeba uspíšit a co nejdøíve vybudovat da...

Více

Radniční listy 3/2015

Radniční listy 3/2015 akce jsou nevyhnutelná dopravní omezení. Zatímco uzavírky způsobené půlmaratonem budou jen v řádu hodin, musíme se připravit, že letošní rok bude rokem oprav silnic a kolejí. O plánovaných dopravní...

Více

Sociální a symbolický význam neolitických domů

Sociální a symbolický význam neolitických domů Pozùstatkem konstrukce domu jsou kùlové jamky, základové žlábky stìn èi stavební/sekundárnì odpadní jámy podél vnìjších stìn. Ojedinìlou výjimkou jsou Bylany – zásobnice 125 (LnK) zahloubená do pod...

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, sociálnì terapeutické èinnosti, pomoc pøi uplatòování práv a pøi obstarávání osobních záležitostí apod. Péèe ...

Více

Plzeňská karta – k Vašim službám

Plzeňská karta – k Vašim službám pak v jejích integrovaných systémech, které spojují městskou a příměstskou dopravu. Proč, to je nasnadě. Univerzálností využití je tato technologie vhodná všude tam, kde se na službě podílí několik...

Více

Radniční listy 2/2015

Radniční listy 2/2015 hlavní prioritou mezi chystanými projektovými dokumentacemi, a to jak úpravy přechodů v souladu s novými normami, tak vybudování několika nových. Kromě již zmíněných dvou přechodů ve Střední Novosa...

Více