Bezpečnostní list PROTHERM STEEL

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list PROTHERM STEEL
BEZPEČNOSTNÍ LIST
PROTHERM STEEL
Zpracováno výrobcem 18.08.2009
Revize: 17.08.2010
1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU
1.1.Identifikace přípravku
Chemický název /obchodní název přípravku: PROTHERM STEEL
1.2. Pouţití přípravku: Protipoţární nátěr
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku:
Výrobce/Zhotovitel: AMONN FIRE S.r.l
Adresa
Via Cima i Pra 7, Ponte nelle Alpi (BL), 320 14
Lokalita a stát
Italia
.–
Tel. + 39 02 905944
Fax + 39 02 90005058
Osoba odpovědná za bezpečnostní list: e-mail [email protected]
Pohotovostní telefonní číslo společnosti a oficiálního konzultačního orgánu:
Centrum Antiveleni – Nemocnice Niguarda – Milano – Tel. 02/66101029
Centrum Antiveleni - Fondace Salvatore Maugeri – Pavia – Tel. 0382/24444
Distributor/První příjemce: AAA COLOR s.r.o.
Adresa
Brno, Kolískova 15, PSČ 602 00
Lokalita a stát
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel: +42 546 223 080
Fax:+42 546 212 487
IČ: 283 52 751
e-mail: [email protected]
1.4. Informace v případě nouze: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08
Praha 2; telefon (24 hodin/denně) 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575
2. IDENTIFIKACE RIZIK
Klasifikace a označení přípravku podle zákona č. 356/2003Sb. ve znění dalších předpisů,
vyhlášky č. 232/2004 a vyhlášky č.369/2005Sb., dle SMĚRNICE 67/548/EHS, a SMĚRNICE
1999/45/ES a následujích úprav a dohod: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný a podléhá
povinnosti značení výstraţným symbolem, R a S větami.
2.1. Klasifikace přípravku
Hořlavý, Xn, zdraví škodlivý
R-věty: 10-20/21-38-52/53-65-66
Úplné znění R a S vět uvedeno v oddíle 15 a 16.
2.2.Nejzávaţnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při pouţívání přípravku:
Produkt je zdraví škodlivý, při vdechování a styku s kůţí. Při poţití můţe vyvolat poškození plic.
Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe.
Výrobek je na základě svých chemicko-fyzikálních vlastností povaţován za hořlavý (bod hořlavosti
je stejný nebo vyšší neţ 21 °C a niţší nebo stejný jako 55 °C).
2.3.Nejzávaţnější nepříznivé účinky na ţivotní prostředí při pouţívání přípravku:
Únik produktu ohroţuje kvalitu spodních a povrchových vod. Pitná voda je znehodnocena i únikem
malého mnoţství přípravku. Škodlivý pro vodní organizmy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí
1
3. SLOŢENÍ/INFORMACE O SLOŢKÁCH
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými
koncentracemi v pracovním ovzduší:
ES (Einecs)
Č. CAS
Chemický název
Mnoţství v Klasifikace
%
12,5< 15
Xn, R 65-66
265-199-0
64742-95-6
Solventní nafta (ropná),
N, R -51/53Poznámka 4, P:obsah
lehká aromatická
Index.č.
R 10
benzenu je niţší neţ
649-356-00-4
0,1%váhových
265-150-3
Poznámka 4, P:obsah
benzenu je niţší neţ
0,1%váhových
215-535-7
204-658-1
64742-48-9
Index
649-327-00-6
Benzínová frakce (ropná), 10< 12,5
hydrogenovaná těţká
Xn, R 65-66
R 10
1330-20-7
Index
601-022-00-9
123-86-4
Index
607-025-00-1
Xylen [4]
5< 35
Butal-acetát
1< 3
Xn, R-20/21Xi
Xi, R38
R 10
R 10-66-67
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Okamţitá lékařská pomoc nutná při poţití
Oči: Proplachovat neprodleně vodou po dobu alespoň 15 minut. Ihned vyhledat lékařskou pomoc.
Kůţe: Ihned se omýt větším mnoţstvím vody. Pokud je to nutné, vyhledat lékařskou pomoc.
Odstranit kontaminovaný oděv.
Vdechnutí: Postiţeného přenést na čerstvý vzduch. Pokud je v bezvědomí uloţit do stabilizované
polohy na boku. Při bezvědomí a nepravidelném dýchání vyhledat okamţitě lékařskou pomoc.
Poţití: Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. V ţádném případě nevyvolávat zvracení, podat
menší mnoţství vody. Postiţenému nic orálně nepodávat pokud je v bezvědomí a bez porady
s lékařem.
5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŢÁRU
Uzavřené plechovky vystavené teplotě při poţáru mohou explodovat. Plechovky vystavené
plamenům nebo vysoké teplotě lze ochlazovat proudem vody a zabránit tak explozím.
Vhodná hasiva: CO², pěna, chemický prášek na hořlavé kapaliny. Voda nemusí postačit k likvidaci
poţáru. Pokud došlo k úniku nebo rozlití přípravku, který se nevznítil, lze pouţít rozprašovanou
vodu k likvidaci hořlavých par a k ochraně osob.
Nevhodná hasiva: Silný proud vody.
Vybavení osob: Kompletní hasičský oblek s helmou a hledím a ochranou hrdla, nezávislý izolační
dýchací přístroj, nehořlavá vesta a kalhoty s bandáţí kolem rukou, nohou a pasu.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Preventivní opatření na ochranu osob
Při likvidaci úniku zajistit řádné odvětrání, pouţívat kompletní předepsané ochranné pracovní
pomůcky. Pokud moţno zastavit únik, tekutinu posypat absorpčním materiálem, tento materiál pak
odstranit dle oddílu 13. tohoto bezpečnostního listu.
Preventivní opatření na ochranu ţivotního prostředí
Zabránit úniku produktu do všech sloţek ţivotního prostředí, zejména do spodních a povrchových
vod. Únik do vodních zdrojů: odčerpat tekutinu z hladiny nevýbušným nebo manuálním čerpadlem
2
nebo vhodným absorpčním materiálem. Při masívním úniku informovat příslušné instituce:
Hasičský sbor, policii ČR, Oddělení Ţivotního prostředí obce – kraje. Další informace týkající se
rizik pro ţivotní prostředí, zdraví, ochranu dýchacích cest, ventilace, individuálních ochranných
prostředků, lze najít v tomto bezp. listě.
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1.Zacházení
7.1.1.Opatření pro bezpečné zacházení
Ochranný protipoţární nátěr se pouţívá v interiéru, i v exteriéru, aplikace štětcem nebo nástřikem.
Pracovník se řídí postupy uvedenými v technickém listě k výrobku. Při expozici (kontaktu)
s výrobkem je nutné pouţívat individuální ochranné prostředky. Vzhledem k tomu, ţe přípravek je
nebezpečný při vdechování, kontaktu s kůţí a s očima, pracovník při manipulaci stále dbá na to,
aby nepřišel s přípravkem do přímého styku. Zejména je třeba zabránit kontaktu s nechráněnou kůţí
a očima a vdechování výparů. Před započetím práce nebo manipulace s přípravkem si pracovník
oblékne ochranný pracovní oděv. Proti škodlivým účinkům výrobku pouţije jako ochranu
individuální ochranné prostředky, rukavice, respirátor a brýle odolné proti chemickým rizikům,
specielně proti organickým rozpouštědlům. Osobní ochranné pomůcky jsou uvedeny v oddíle 8. Při
práci v interiéru je třeba zajistit účinné odvětrání a odsávání pracoviště, zamezit tvorbě par a
aerosolu. Po odebrání potřebného mnoţství přípravku musí být nádoby se zbytky přípravku opět
těsně uzavřeny a takto uchovávány, aby nedocházelo k odpařování. Zabránit styku výrobku se
zdrojem hoření a vstupu s otevřeným ohněm. Během pouţití nejíst, nepít, nekouřit, po aplikaci si
pečlivě omýt ruce vodou a mýdlem. Provést preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
Během pouţití nejíst, nepít, nekouřit. Po aplikaci si pečlivě omýt ruce vodou a mýdlem.
7.2.Skladování
7.2.1.Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v uzamčených, dobře odvětraných skladech, v suchu a chladu. Není přípustné skladovat
výrobek na volném, nezastřešeném prostranství. Podlaha skladu musí odolná vůči chemickým
účinkům přípravku, plechovky jsou uloţeny v záchytných vanách. Obal uchovávat těsně uzavřený,
nádoby s přípravkem po odebrání materiálu opět dobře uzavřít. Chránit před mrazem a před
vysokými teplotami, zajistit dobré větrání a odsávání pracoviště, zamezit vytváření aerosolů,
nepřibliţovat se s ohněm, nekouřit, zabránit vzniku elektrostatického náboje.
7.2.2.Mnoţstevní limity: Neuvedeny
7.3.Specifická pouţití: Neuvedena
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1.Expoziční limity
Kontrolní parametry (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší):
LÁTKA
PEL mg/m3 NPK-P mg/m3 PEL-ppm NPK-P-ppm Poznámka
Solventní nafta (ropná), lehká
aromatická, CAS:64742-95-6 200
1 000
Benzínová frakce (ropná),
hydrogenovaná těţká
CAS:64742-48-9
400
1 000
Xylen [4] ,CAS:1330-20-7
200
400
46
92
D-kůţe
Butylacetát, CAS: 123-86-4
950
1 200
200,45
253,2
PEL -přípustné expoziční limity
NPK-P-nejvyšší přípustné koncentrace
ppm – při teplotě 25ºC a tlaku 100 kPa
3
8.2.Omezování expozice
Technická opatření na omezení expozice osob:
Zajistit účinné větrání místnosti. Toho je moţno dosáhnout pomocí lokálního nebo prostorového
odsávání. Zamezit tvorbě aerosolu, zabránit styku výrobku se zdrojem hoření a vstupu s otevřeným
ohněm. Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
8.2.1.Omezování expozice pracovníků
Při expozici (kontaktu) s výrobkem je nutné pouţívat individuální ochranné prostředky, vzhledem
ke specifice zpracování a dle nebezpečnosti výrobku: např. respirátor, brýle, rukavice odolné proti
chemickým rizikům a pracovní kombinézu. Během pouţití nejíst, nepít, nekouřit, po aplikaci si
pečlivě omýt ruce vodou a mýdlem. Po delším nebo opakovaném kontaktu pouţít ochranný krém na
plochy rukou, které mohou přijít do styku s výrobkem.
Osobní ochranné prostředky
a) Ochrana dýchacích cest: Při práci je nutno pouţít respirátor s filtrem odolným proti chemickým
rizikům, specielně proti organickým rozpouštědlům. Při dlouhodobé expozici případně pro tento
účel vhodný dýchací přístroj.
b) Ochrana rukou: Nosit ochranné rukavice z nepropustného materiálu odolné proti chemickým
rizikům, specielně proti organickým rozpouštědlům.
Materiál rukavic: Doporučený materiál: neopren, nitril, nitrilkaučuk atd. odolný proti chemickým
rizikům, proti organickým rozpouštědlům. Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu ale také
na dalších kritériích, která se liší podle výrobce a poţadavků uţivatele na různé druhy rizik při
práci.
Doba průniku materiálu rukavic Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodrţovat přesné časy
průniku materiálem ochranných rukavic.
c) Ochrana očí: Těsné ochranné brýle s odolností proti chemickým rizikům, specielně proti
organickým rozpouštědlům.
d) Ochrana kůţe: Nosit antistatické oblečení z přírodního vlákna (bavlna). Dodrţovat ochranná a
hygienická opatření. Po kontaktu s pokoţku řádně umýt.
8.2.2.Omezování expozice ţivotního prostředí
Produkt můţe vyvolat nepříznivé účinky ve vodním prostředí, pokud nastane únik většího mnoţství
koncentrovaného přípravku, do povrchových vod a kanalizace. Pitnou vodu ohroţuje jiţ při
vniknutí malých mnoţství do zdrojů. Při nakládání s výrobkem je nutné zabránit úniku do ţivotního
prostředí. Podlaha skladu i pracoviště musí být nepropustná, nádoby s přípravkem uloţeny v
záchytných jímkách. Pracoviště i sklad musí být vybaven havarijní soupravou pro zachycení úniku.
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU
9.1 Všeobecné informace
Fyzikální stav:
tixotropní tekutina
Hustota par:
vyšší neţ vzduch
Barva:
bílá
Zápach:
vůně organických rozpouštědel
9.2.Důleţité bezpečnostní údaje
Rozpustnost
nesmísitelný s vodou
Rychlost odpařování
nestanoveno
Hustota par
nestanoveno
Oxidační vlastnosti
nestanoveno
Koeficient rozkladu n-otanol/voda nestanoveno
pH
nestanoveno
4
Bod varu
nestanoveno
Bod hořlavosti
21°C<55 °C
Explozivní vlastnosti
nestanoveno
Tenze par
nestanoveno
Viskozita Brookfield
TF 6 100-120 sec
Hustota produktu:
1,25 g/cm³
Obsah netěkavých látek-sušiny:
53 %
Obsah organických rozpouštědel:
47,0 %
Hodnota VOC - obsah organických rozpouštědel:
0,47 kg /kg - 587,50 g/l
Hodnota TOC - obsah celkového organického uhlíku: 0,399 kg/kg - 498,75 g/l
10. STÁLOST A REAKTIVITA
10.1.Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat
Zahřívání na vyšší teplotu.
10.2.Materiály, kterých je třeba se vyvarovat
Silné oxidanty jako je kyselina sírová, kyselina dusičná, chloristany.
10.3.Nebezpečné produkty rozkladu
Při vysokých teplotách mohou vznikat zdraví nebezpečné rozkladné produkty např. oxid uhličitý,
oxid uhelnatý, kouř, kysličníky dusíku. Výpary mohou společně s vzduchem vytvářet explozivní
směs.
Potřeba a přítomnost stabilizátorů
Neuvedeno. Výrobek je stabilní při dodrţení skladovacích podmínek a při doporučeném způsobu
pouţití.
Moţnost nebezpečné exotremní reakce
Nebezpečí při styku se silnými oxidanty jako je kyselina sírová, kyselina dusičná, chloristany.
Důsledek změny fyzikálního stavu produktu: Neuvedeno
Produkty rozkladů, které vznikají s vodou: Ve vodě dochází k jeho biodegradaci a rozkládá se na
světle (fotodegradace).
Moţnost rozkladu na nestabilní produkty: Neuvedeno
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Toxikokinetika, metabolismus a distribuce: Neuvedeno
11.1. Akutní toxicita
LD50, orálně, ( > 5 000 mg/kg krysa)
LD50, dermálně (mg.kg) :2 000mg/kg (králík): Neuvedeno
LC50, / 4 h inhalačně (mg/l (krysa): Neuvedeno
LD50, dermálně (mg.kg králík): Neuvedeno
LC50, inhalačně, pro plyny a páry (mg/l-1/4h): Neuvedeno
Akutní účinky
Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůţí, dráţdí kůţi. Při poţití můţe vyvolat poškození
plic. Při poţití i minimálního mnoţství výrobku se mohou projevit zdravotní problémy (bolesti
břicha, zvracení, průjem atd.). Produkt obsahuje těkavé částice, které mají při vdechování
narkotické účinky, mohou působit depresívní stavy, při dlouhodobé expozici poškození CNS.
Ropné frakce: jsou nebezpečné při vniknutí do plic: mohou vyvolat zánět plic.
Xylen: Toxické účinky na centrální nervový systém (encefalopatie), dráţdí pokoţku, spojivky,
rohovku a dýchací cesty, je zdraví škodlivý při vdechnutí a při kontaktu s kůţí, můţe dráţdit
sliznice, horní dýchací cesty, oči a pokoţku. Při expozici můţe dojít k pálení a podráţdění očí, úst,
nosu, krku, ke kašli, k dýchacím obtíţím, závratím, bolestem hlavy, nevolnosti a zvracení.
Ve váţnějších případech můţe vdechování výrobku způsobit zanícení a otok hrtanu a průdušek,
5
chemický zápal plic a plicní edém.
Butal-acetát: Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe. Vdechování par
můţe způsobit ospalost a závratě.
Dráţdivost: Dráţdí kůţi
Ţíravost: Ţíravé účinky neprokázány.
Senzibilizace: Senzibilizační účinky neprokázány.
Toxicita po opakovaných dávkách: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůţí, dráţdí kůţi
Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe. Při dlouhodobé expozici
vdechováním se mohou projevit narkotické účinky, dýchací obtíţe, závratě, bolesti hlavy, nevolnost
a zvracení.
Účinky CMR
Karcinogenita: Karcinogenní účinky neprokázány.
Mutagenita: Mutagenní účinky neprokázány.
Toxicita pro reprodukci: Toxicita pro reprodukci neprokázána.
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1.Ekotoxicita
Výrobek je povaţován za škodlivý pro ţivotní prostředí, pro vodu, ryby, a vodní organizmy, můţe
způsobit dlouhodobé negativní účinky ve vodních tocích. I únik malého mnoţství přípravku
ohroţuje kvalitu pitné vody.
Akutní toxicita pro vodní organismy:
Toxicita pro ryby CL 50 100-1000mg/l
12.2.Mobilita
Nejsou k dispozici ţádné údaje
12.3.Persistence a rozloţitelnost
Nejsou k dispozici ţádné údaje
12.4.Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici ţádné údaje
12.5.Další nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici ţádné údaje
Pouţívat dle pracovních praktik a zamezit rozptýlení výrobku do ţivotního prostředí. V případě ţe
se výrobek dostal do vodních toků, kanalizací nebo zasáhl půdu a vegetaci, je nutné kontaktovat
kompetentní orgány.
CHSK: Neurčeno
BSK5: Neurčeno
13. POKYNY K LIKVIDACI
13.1.Způsoby odstranění přípravku
Likvidace zbytků přípravku, znehodnoceného přípravku a obalů se řídí předpisy pro nakládání s
odpady tj. zákon o odpadech v platném znění. Nesmí být odstraňován společně s domovním
odpadem, nenechat proniknout do kanalizace. Zbytky přípravku odstranit jako nebezpečný odpad.
Předat oprávněné osobě k odstranění, doporučeno např. spálení ve spalovně nebezpečných odpadů.
Odstranění/ Produkt
Kód odpadu-zbytky produktu: 08 01 11 N
Název odpadu:
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla,nebo jiné nebezpečné látky
Odstranění / Znečištěné obaly
Kód odpadu:
15 01 10 N
Označení odpadu
Obal obsahující zbytky nebezpečných látek
Podle zákona o odpadech a o obalech v platném znění odevzdejte znečištěný obal oprávněné osobě
6
k odstranění. Doporučeno: spálení ve spalovně nebezpečného odpadu, recyklace. Prázdný obal od
výrobku nesmí být znovu pouţit vzhledem ke znečištění nebezpečnými chemickými látkami.
Odstranění / Karton
Kód odpadu:
15 01 01 O
Označení odpadu:
Papírové a lepenkové obaly
Podle zákona o odpadech a o obalech v platném znění odevzdejte prázdný obal k recyklaci nebo v
místě určeném obcí ke shromaţďování odpadů.
Odstranění / Absorpční materiál
Kód odpadu:
15 02 02 N
Označení odpadu:
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Předat oprávněné osobě k odstranění, doporučeno např. spálení ve spalovně nebezpečných odpadů.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1.Preventivní opatření:
Dodrţujte stanovené předpisy pro silniční dopravu (ADR), ţelezniční dopravu (RID), námořní
dopravu (IMDG) a leteckou dopravu (ICAO/IATA).
Přepravu musí provádět autorizovaná vozidla s povolením k přepravě nebezpečného nákladu dle
platných předpisů Dohody A.D.R. a dle pouţitelných národních směrnic. Přeprava musí být
prováděna v originálních obalech a tedy v obalech, které jsou vyhotoveny z materiálů
nenapadnutelných jeho obsahem a nepodněcujících nebezpečné reakce. Pracovníci při nakládce i
vykládce nebezpečného zboţí musí být informováni o rizicích, které materiál představuje a o
eventuálním postupu v případě krizové situace.
Pozemní silniční nebo ţelezniční doprava:(ADR/RID)
Třída: 3, barva, nebo
Číslice/Písmeno: Výstraţná tabule: Kemlerovo č.:30
produkt související s
barvami
Číslo UN:1263
Obalová skupina:III
Obal 450 l
Specielní opatření: 640 E
Etiketa: 3
Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR)
Třída:3
Číslo/Písmeno:
Kategorie:
Námořní přeprava (IMDG)
Obalová skupina:III
Obal 30 l
MFAG:
EMS skupina:
Číslo UN: 1263
Látka znečišťující moře: Ne
FE-SE
Technický název: barva, nebo produkt související s barvami
Letecká přeprava (ICAO/IATA)
Třída: 3
Číslo UN: 1263
Typ obalu: III
Technický název: barva, nebo produkt související s barvami
15.INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Klasifikace a označení přípravku podle SMĚRNICE 67/548/EHS a SMĚRNICE 1999/45/ES,
zákona č. 356/2003 Sb.ve znění dalších předpisů a dle vyhlášky č.232/2004Sb. a vyhlášky č.
369/2005 Sb.: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný a podléhá povinnosti značení
výstraţným symbolem, R a S větami.
15.1.Klasifikace nebezpečnosti
7
Hořlavý,
Xn, zdraví škodlivý
Výstraţný symbol:
zdraví škodlivý
Solventní nafta (ropná),
lehká, aromatická
Označení ES: 265-199-0
Obsahuje:
Benzínová frakce(ropná), Xylen [4], Butal-acetát
hydrogenovaná těţká
265-150-3
215-535-7 204-658-1
R-věty
R 10 Hořlavý
R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůţí
R 38 Dráţdí kůţi
R 52/53 Škodlivý pro vodní organizmy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí
R 65 Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic
R 66 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe
S-věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 23 Nevdechujte páry
S 24 Zamezte styku s kůţí
S 25 Zamezte styku s očima
S 43 V případě poţáru pouţijete pěnu, prášek, kysličník uhličitý.“ Nikdy nepouţívat vodu“
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře , okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
moţno, ukaţte toto označení )
S 53 Zamezte expozici - před pouţitím si obstarejte speciální instrukce
S 62 Při poţití nevyvolávejte zvracení: okamţitě přivolejte lékařskou pomoc a ukaţte tento obal
nebo označení
15.2. Pokyny k omezení pouţití: Neuvedeny.
Pracovníci vystavení tomuto zdraví nebezpečnému chemickému přípravku musí být podrobeni
pravidelným lékařským kontrolám.
15.3. Předpisy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006-REACH
Národní předpisy
Zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění dalších předpisů
Vyhláška č. 369/2005Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků
Vyhláška č.231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu ve znění dalších
předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění dalších předpisů
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění dalších předpisů
8
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění dalších předpisů
Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění dalších předpisů
Zákon č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní
správě České republiky
Sdělení Minsterstva zahraničních věcí č.33/2005Sb., kterým se restruktualizuje Evropská dohoda o
přepravě nebezpečných věcí - ADR
16. DALŠÍ INFORMACE
Úplné znění R vět:
R-věty R 10 Hořlavý
R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůţí
R 38 Dráţdí kůţi
R 51/53 Toxický pro vodní organizmy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
R 52/53 Škodlivý pro vodní organizmy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
R 65 Zdraví škodlivý: při poţití můţe vyvolat poškození plic
R 66 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe
R 67 Vdechování par můţe způsobit ospalost a závratě
Pokyny ke školení
Školit hygienické a bezpečnostní předpisy pro chemické přípravky klasifikované jako hořlavé
a zdraví škodlivé.
Poznámka pro uţivatele:
Informace pouţité v tomto bezpečnostním listě se zakládají na našich zkušenostech k datu poslední
verze. Uţivatel by si měl ověřit způsobilost a kompletnost informací ve vztahu ke specifickému
pouţití výrobku. Tento dokument nelze interpretovat jako záruku některých specifických vlastností
výrobku. Jelikoţ pouţití výrobku nespadá pod naši přímou kontrolu, je povinné aby uţivatel
dodrţoval na svou vlastní odpovědnost zákony a platné hygienické a bezpečnostní předpisy.
Nemůţeme přijmout odpovědnost při nevhodném zacházení s výrobkem.
Pouţitá literatura:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006-REACH
Směrnice 1999/45/EU a následující úpravy
Směrnice 67/548/EU a následující úpravy a dohody (XXVIII technická dohoda)
Směrnice 91/155/EU a následující úpravy
The Merck Index. Ed.10
Handling Chemical Safety
Niosh – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
INRS – Fiche Toxicologique
Patty – Industrial Hygiene and Toxicology
N. I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
Tento list ruší a nahrazuje všechna předchozí vydání.
Úpravy oproti předchozí verzi
Došlo ke změnám v následujících bodech:
1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16
9

Podobné dokumenty