Červenec 2010

Komentáře

Transkript

Červenec 2010
Sopotnický zpravodaj
Červenec 2010
Vydává obecní úřad Sopotnice
č. 2010/7
www.obecsopotnice.cz
Absolventi ZŠ s třídním učitelem, p. Josefem J. Kopeckým
Slovo starosty ……………………………………………………...
Z naší školy ………………………………….…………………….
Osvětová beseda……………………………………………………
Ze sportu……………………………………………………………
Pozvánka cestovní agentury………………………………………..
Jak třídit odpady……………………………………………………
1
2
3
3
5
8
10
Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
prvním příspěvkem bych Vás rád informoval o skutečnosti, ţe jsme byli
úspěšní s dotační ţádostí v rámci opatření 3.2.1. z OPŢP na Realizaci úspor
energie na Sopotnické základní škole. Tedy energeticky úsporná opatření by
spočívala v celkovém zateplení obvodových zdí, zateplení stropů a výměně
oken, která jiţ také začínají být na hranici ţivotnosti. Realizace samotná je
naplánována na příští rok v období prázdnin od 1. 7. – 31. 8. 2011. Základní
škola by tak dostala nový kabát, který si určitě po té spoustě let zaslouţí. Letošní
prázdniny, tak jak jsem jiţ avizoval ve zpravodaji minulém, dojde
k rekonstrukci sociálního zařízení v 2. NP v ZŠ. Závěrem shrnuto: alespoň
teoreticky bychom dospěli do stadia, kdy by uvedené budovy MŠ a ZŠ byly
celkem v pořádku a bez potřeby výrazných investic do budoucna. Zároveň
bychom výraznou měrou dospěli k úspoře nákladů provozních, coţ povaţuji za
věc neméně zásadní.
Co se prací na MŠ v rámci realizace úspor energie týká, tak v současné
chvíli je vyhodnoceno výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních
úprav a ve dnech následujících by mělo dojít k podepsání smlouvy o dílo a
zahájení prací. Máme trochu časovou prodlevu, ale bohuţel se nedá nic dělat.
Do výběrového řízení se celkem přihlásilo 11 firem. Výběr zhotovitele, tak, aby
byly dodrţeny všechny poţadavky zadávací dokumentace, není věc moc
jednoduchá a zaměstnala několik členů výběrové komise. Pečlivým výběrem
zhotovitele jsme chtěli předejít případným pozdějším problémům a dodatkům ke
smlouvě o dílo. Důvod byl jednoduchý. Veškeré pozdější finance k dodatkům ke
smlouvě se jiţ nehradí z peněz dotačních, ale z obecního rozpočtu. Teď se
budeme snaţit co nejdříve přistoupit k realizaci a následně zdárnému ukončení
této investiční akce. Tolik informací k MŠ.
V závěru svého příspěvku bych rád nyní jiţ absolventům naší základní
školy, se kterými jsem se setkal 30.6. na obecním úřadě popřál, aby se jim dařilo
v dalších vzdělávacích institutech a uţili si příjemné prázdniny. To samé bych
chtěl popřát našim školákům. Všem ostatní přeji samozřejmě příjemné
dovolené, hodně sluníčka a pohody.
S přáním příjemného dne Jan Antušek
2
Z naší školy...
Sběr starého papíru
V jarním kole bylo sebráno celkem 6897 kg starého papíru.
Nejlepšími sběrači jsou:
UMÍSTĚNÍ
JMÉNO
ROČNÍK
1.
Daniel Javorski
3.
2.
Eliška Martincová
2.
3.
Markéta Benešová
8.
Z OSVĚTOVÉ BESEDY
Boží tělo
Letos uţ potřetí uspořádala sopotnická farnost Boží tělo. Slavnost se konala v neděli
6. června 2010. Mši slouţil P. Vít Horák, jako obvykle hrála Sopotnická dechovka. Po
slavnosti, které se zúčastnilo hojně lidí, proběhlo před farou příjemné posezení
s občerstvením a dechovou hudbou. Tradice Boţiho těla se v obci ujala.
3
Letní koncert Gemmy
Uţ pravidelně s prvními letními dny přichází sopotnická hudební skupina Gemma se
svým letním koncertem. V neděli 27. června 2010 se koncert uskutečnil za
spolupořadatelství obce v chrámu sv. Zikmunda.
Ačkoli bylo pěkné počasí, nebo snad právě proto, byla letos účast slabší. Je to ostuda
pro obec, která se pyšní svou hudební tradicí. Malá účast občanů však není jen
problémem koncertů, ale je to jev v Sopotnici všeobecný. Pro pořadatele různých akcí
je vţdy hádankou, kolik návštěvníků se dostaví. Jsou naši spoluobčané tak málo
kulturní? Nebo spíše nemají zájem o veřejné dění? Vymlouvat se jednou na počasí,
jindy na sušení sena, nebo zase na návštěvu je poněkud trapné. Zaráţející je, ţe
nepřijdou ani rodinní příslušníci těch, kteří účinkují.
Ti, kteří v neděli váţili cestu do kostela na letní koncert Gemmy, rozhodně
nelitovali. Vţdyť kolikrát do roka mají příleţitost vyslechnout současně populární i
váţnou hudbu „naţivo“? A navíc ve kvalitním provedení, jak uţ je o skupině Gemma
známo.
Program letošního koncertu sestával ze dvou částí. V té první zazněly písně a
skladby populární, oblíbené a snad i dobře známé. Byly to stále ţádané písně
z repertoáru skupiny ABBA, ale také dvě skladby z tvůrčí dílny skupiny Gemma i
některé další písně. Tak jsme hned na úvod mohli vyslechnout Alţbětinskou serenádu,
pokračoval Tanec, Ráno, Věčný příběh, Víla, Skotská lidová. Vlastní skladby Gemmy
nesly názvy Zimní romance a Svítání.
Ve druhé části koncertu zazněly skladby váţné hudby, především od W. A. Mozarta.
Z jeho mše to byly části Kyrie, Gloria, Sanktus, Agnus Dei. Ze mše Jiřího Pavlici pak
přítomní vyslechli část Benedictus
Plánovaný program koncertu zakončila tradiční a u Gemmy oblíbená píseň od
ABBY Přátelství. Tou vystoupení Gemmy končívají. Hrstka přítomných posluchačů
nešetřila na závěr potleskem, jako ostatně po kaţdé precizně provedené písni. Nebyla
by to Gemma, aby vděčným posluchačům nenadělila ještě nějaký přídavek. Bylo
tomu tak i tentokrát. A tak přišly na řadu úplně poslední písně. Od ABBY Hledám ráj
a od Boney M Zahoď trápení.
Po skončení koncertu se návštěvníkům ani nechtělo opustit kostelní prostor, v němţ
se zcela jistě potěšili krásnou hudbou. Odcházeli teplým letním večerem a v jejich
duších doznívaly tóny právě vyslechnutých písní a skladeb. Díky Gemmo !
mc
Zdařilé Odpoledne s dechovkou
V neděli 4. července 2010 se v parku u fary uskutečnilo další Odpoledne se
Sopotnickou dechovkou. Připravila je místní Osvětová beseda za vydatné pomoci
našeho Sboru dobrovolných hasičů. Pro posluchače - milovníky dechovky - byly
postaveny dva párty stany a zajištěno občerstvení, především nápoje. Však obojího
bylo v panujícím slunečním ţáru nutně zapotřebí. V 15,00 hod spustila dechovka,
řízená kapelníkem Lubošem Langrem, první skladbu a pak vyhrávala jednu píseň za
druhou aţ do 17,20 hod. Ne zas tak početné publikum by bylo posedělo ještě déle, ale
4
někteří muzikanti museli odejít za dalšími hudebními povinnostmi. Návštěvníci, kteří
se rekrutovali nejen z místa, ale přijeli i z Letohradu, Potštejna, Záměle, České Rybné,
Českých Libchav, Libchav i odjinud si pochvalovali příjemnou pohodu i výborné
provedení všech písní a skladeb. Program moderoval skvěle, ostatně jako vţdy, Luděk
Vinzens a lesku mu dodali svými hlasy zpěváci Eva Raková, Hana Rosslerová a Jan
Kašpar. Moderátor hned v úvodu připomenul uplynulých pět let od oslav
dvousetletého trvání dechové hudby v Sopotnici. Ty se konaly v roce 2005 a tehdy
vlastně začala renesance Sopotnické dechovky, která od té doby výrazně zkvalitnila
svůj přednes a stala se známou i ţádanou v širším okolí. O první CD Sopotnické
dechovky, které naši muzikanti natočili v květnu 2009 pod názvem „Jsme tu stále
s vámi“, je zájem a to je potěšitelné. A to uţ dechovka připravuje natočení svého
dalšího CD.
Jak dechovka sama, tak i pořadatelé z Osvětové besedy a místní hasiči hodlají čelit
nezájmu části sopotnické veřejnosti o hudební ţivot v obci a chtějí v pořádání koncertů
Sopotnické dechovky i nadále pokračovat. Takţe Odpoledne s dechovkou by se mělo
pořádat i v příštích letech.. Snad si za dobrou dechovkou najde cestu více domácích
neţ tomu bylo letos.
mc
ZE SPORTU
Fotbalová sezona 2009 - 2010 skončila
Sezona 2009 – 2010 ve fotbalové okresní II. třídě skončila. Pokusili jste si tipovat
konečné umístění našeho muţstva? Pokud jste nebyli vůbec optimisty, dobře jste
udělali. V oněch zbývajících třech zápasech totiţ naši nezískali do tabulky ani bod, coţ
nezbytně muselo znamenat propad ke dnu. Posuďte sami.
6. 6. 2010 : Brandýs nad Orl. – Sopotnice 6:2 (3:1) Naprosto nepochopitelný
debakl s totálně posledním muţstvem tabulky, které uţ mělo sestup do III. třídy
zpečetěn. Hru zcela ovládli domácí, kdyţ třikrát skórovali z pokutových kopů! Za
poraţené byli úspěšní Mašanský (také z pokutového kopu) a Tomáš Vávra.
13. 6. 2010 : Sopotnice – Lanškroun B 1:4 (1:3) Vítězství nad lídrem tabulky,
třebaţe na domácí půdě, se snad ani nečekalo. Soupeř uţ měl jistý postup do I.B třídy
a nehodlal našim nic darovat. Čestnou branku domácích vstřelil Kubas.
20. 6. 2010 : Tatenice – Sopotnice 5:0 (1:0) Poslední utkání sezony s muţstvem
středu tabulky. Ani to se nevymykalo z posledních výsledků našeho muţstva. Po
brankově celkem přijatelném prvním poločase (1:0), opět propad v poločase druhém.
Zázraky se nedějí.
5
Konečná tabulka
1. Lanškroun B
2. Jablonné
3. Těchonín
4. Č. Heřmanice
5. Brandýs n.O.
6. Matenice
7. Sruby
8. Králíky/Č. Voda
9. D. Čermná
10. Albrechtice
11. Sopotnice
12. Kunvald
13. Mistrovice
14. Kerhartice
20
18
16
14
13
12
9
9
8
7
8
5
5
4
5
5
5
6
5
3
6
4
4
7
4
7
4
3
1
3
5
6
8
11
11
13
14
12
14
14
17
19
87:16
59:26
55:38
57:36
59:46
55:48
52:54
47:54
36:57
35:56
39:64
48:65
36:66
28:68
65
59
53
48
44
39
33
31
28
28
28
22
19
15
Pohled na konečnou tabulku je tedy jasný : Do I.B postupuje Lanškroun B, do III. třídy
sestupují hned tři muţstva – Kerhartice, Mistrovice a také Kunvald. Dostatek bodů
z podzimní části soutěţe zachránil naše muţstvo od sestupové pasti.
A kdo doplní počet muţstev ve II. třídě? Postup ze III. třídy si vybojovaly celky
Řetové a Dobříkova B. Z I.B sestoupila Dolní Dobrouč a také po letech sousední
Libchavy. Máme se tedy na co těšit.
Střelci branek : V této sezoně naši nebyli střelecky příliš úspěšní. O oněch 39
branek se podělili takto : Kubas 8, M. Mašanský a Stárek po 6, D. Zeman 5, Vidlička
3, Matyáš, Vávra, Kubišta po 2, Šponar, Šebrle, L. Mašanský, Kuběnka, Skalický po
1.
Karty : Prim mezi „hříšníky“ ve II. třídě v této sezoně suverénně drţí Sopotnice. Ve
svých řadách měla nejvíce ţlutých hříšníků – celkem 71 jich vidělo ţlutou kartu ! Ale
aby to nebylo málo, ještě je Sopotnice první také v zisku červených karet. Celkem šest
hráčů Sopotnice odešlo do sprch před ukončením zápasu. Uvedené prvenství však
neznamená, ţe by naši hráči hráli tak moc v rozporu s pravidly. Jen jaksi neradi
respektují výroky rozhodčích. To jsou ovšem zcela zbytečné prohřešky.
Uplyne pár letních týdnů a zelené trávníky našich hřišť opět oţijí. Jak se povede
našemu muţstvu se postupem času uvidí. Lze si jen přát, aby ta příští sezona byla
poněkud úspěšnější. Nejvíce to záleţí na hráčích samých, na jejich chuti do hry, na
zodpovědnosti vůči svému muţstvu i příznivcům tak krásné hry, které se říká fotbal.
mc
6
Veselejší informace z fotbalu navíc …
V sobotu 26. června 2010 se na hřišti sešla pozvaná skupina těch, kteří se zaslouţili
o vybudování nových šaten. Ty byly totiţ nedávno zkolaudovány.
Ačkoli jsou to šatny se vším všudy, oficiální název podle projektové dokumentace
zní „Hygienické zázemí fotbalového hřiště v Sopotnici“.
Předseda oddílu ing. Jiří Martinec ve svém krátkém vystoupení připomenul průběh
výstavby, potíţe, které bylo nutno překonávat při získávání finančních prostředků,
řešení majetkoprávních otázek a sporů, coţ si vyţádalo nemalé úsilí.
Neinformovanému pozorovateli se asi zdálo, ţe výstavba šaten se vleče příliš dlouho,
ale především administrativní překáţky se zdály být často nepřekonatelné. Nakonec po
několikaletém úsilí byla celá akce výstavby šaten dovedena ke zdárnému konci. Ing.
Martinec ocenil jmenovitě zásluhy všech, kteří se v průběhu prací zaslouţili o úspěšné
završení díla a poděkoval jim.
Hygienické zázemí fotbalového hřiště, tedy šatny, o rozměrech 10x20 m a 200 m
zastavěné plochy, mají hodnotu 3,5 mil Kč. Jsou v nich šatny pro domácí, pro hosty i
pro rozhodčí, sklad, dvoje WC pro veřejnost, společenská místnost, chcete-li
klubovna. Pěkně bylo upraveno také nejbliţší okolí šaten k příjemnému posezení.
Návštěvníci fotbalových zápasů i jiných akcí, které se na hřišti pořádají, uţ měli
moţnost ocenit prospěšnost dokončeného díla.
Pro fotbalový oddíl kolaudací nic nekončí. Další plány mají jeho členové
s některými úpravami venkovního prostoru. Zda k nim dojde a jak rychle se budou
realizovat, to samozřejmě záleţí na finančních zdrojích. Doufejme, ţe elán fotbalistům
vydrţí a peníze se seţenou nejen na další vylepšení na hřišti, ale také na provoz a
údrţbu celého pěkného zařízení. Budeme tedy fotbalistům drţet palce !
mc
Jižní Čechy na kole
Obor KČT TJ Sopotnice pořádal ve dnech 11. aţ 13. června 2010 cykloturistický
zájezd pod názvem Jižní Čechy na kole – Česká Kanada. Zaplněný autobus (41
účastník) s přívěsem pro přepravu kol vyjel v pátek ráno směrem Jiţní Čechy, do
Malého Ratmírova, kde byly zajištěny dva noclehy. Cesta na kolech začínala
v Kamenici nad Lipou. Cyklisté se vydali přes Červenou Lhotu, Kardašovu Řečici,
Jančinu a Jindřichův Hradec do chatového tábora v Malém Ratmírově.
V sobotu měli účastníci na výběr z několika tras, podle vlastního uváţení a zájmu.
Navštívili Kunţak, Vysoký Kámen, Landštejn, Slavonice, Novou Bystřici i jiná místa,
a vraceli se zpět do Malého Ratmírova.
V neděli se vyjíţdělo na kolech, autobus přejel do Pelhřimova, kde všichni po
naloţení bicyklů do přívěsu nastoupili k cestě domů. Ještě při jízdě do Pelhřimova se
stavili v Počátkách, v Ţivanicích a na mnoha dalších místech, jimiţ projíţděli.
7
Počasí po všechny tři dny cyklistice přálo, krásných záţitků a dojmů bylo mnoho. Na
kolech najezdili cyklisté individuelně od 150 do 250 km, podle toho jaká místa chtěl
kdo navštívit.
Podobný cykloturistický výlet plánují sopotničtí turisté i na podzim, na dny 1. aţ 3.
října 2010. Směřovat bude na Jiţní Moravu.
mc
POZVÁNKA CESTOVNÍ AGENTURY
Co se děje v létě v Orlických horách a Podorlicku?
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko připravila pro obyvatele regionu a
turisty několik nevšedních zážitků. Až čtyři dny v týdnu můžete cestovat za
krásami a zajímavostmi, které jen tak běžně v nabídce nenajdete.
Každou červencovou a srpnovou neděli je pro děti nachystáno pohádkové
putování. Udělejte si neděli sami pro sebe a pošlete vaše děti s námi proţít pohádkový
den. Uvidí říši skřítků, vykoupou se s vodníkem Broumarem a stanou se účastníky
pohádkového odpoledne na tábořišti Vochtánka.
Co musíte udělat? Zvednout telefon, zavolat na bezplatnou linku 800 10 15 20,
nahlásit termín výletu, jméno a věk dítěte a místo odkud bude nastupovat.
Naši dispečeři Vám řeknou, aby si Vaše ratolest vzala plavky, ručník a malé pití. Vy jí
potom celý den neuvidíte .
Místa nástupu: Letohrad, Ţamberk, Kunvald, Rokytnice, Pěčín, Javornice, Rychnov,
Solnice, Dobruška, Opočno
Cena: 230,- Kč (celodenní dozor, soutěţní kartičky, vstup na koupaliště, 2x jídlo +
pití)
Věk: od 4 let dle samostatnosti dítěte a uváţení rodičů
Pokud dáte dohromady celou skupinu – tj. 14 dětí, přijedeme pro Vás i na místo mimo
jízdní řád! DOPRAVA ZDARMA !!!
Pro milovníky tradic a řemesel jsou zde prázdninové čtvrtky. Tuhle něco
ochutnám, támhle zkusím něco vyrobit. Na vlastní oči, nosy i pusy vyzkoušíte
produkty mistrů řemesel z Orlických hor a Podorlicka. Čekají Vás nevšední exkurze
v praţírně kávy, kovolitectví, pivovaru. Navštívíte muzeum ţeleznice a nádherné
autentické dílny.
Výlet je určen pro 14 osob, pro které přijedeme kamkoliv po regionu včetně
Hradce Králové a Pardubic. Doprava je také do určitého počtu kilometrů
zdarma.
8
Cena: 349,- Kč (exkurze praţírna kávy + ochutnávka, exkurze kovolitectví + dárek,
exkurze pivovar s obědem a ochutnávkou, prohlídka muzea ţeleznice, ochutnávka
medoviny, exkurze dílny + nápoj, průvodce)
Tím ale nekončíme, dále pro Vás připravujeme výlet pro milovníky vojenské
historie. Kam aţ dojely tanky? Střílelo se? To vše a mnohem více ze zákulisí války
v česko-polském příhraničí si vyzkoušíte na vlastní kůţi v bojovém vozidle s kusem
ţvance z polní kuchyně každé prázdninové úterý.
Jste zatvrzelí sportovci? Je libo naučit se na bruslích? Nebo se projet na kolech po
nově upravených cyklostezkách? To vše a mnohem více nabízí ve svém království
Orlická cyklo a inline královna. Společně navštívíme jedno z nejimpozantnějších
muzeí v regionu – jak jinak neţ to řemesel v Letohradě a dále jiţ budeme pokračovat
sportovním výkonům vstříc – o červencových a srpnových sobotách.
Celý projekt podpořil Královéhradecký kraj!
Všechny informace:
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněţnou
494 322 052, 774 125 014
[email protected]
9
JAK TŘÍDIT ODPADY
Co dělat s odpadky v domácnostech?
Správná odpověď zní: vytřídit je! Někomu může separace odpadů připadat jako
zbytečná věc, tak to ale není! Tříděním odpadu můžeme výrazně ovlivnit naše
životní prostředí.
Kaţdý by si měl uvědomit, ţe velkou část toho, co vyprodukujeme, tvoří odpady, které
lze znovu vyuţít. Proto se vyplatí začít třídit uţ doma. Nemusíte kupovat nové
odpadkové koše. Stejně poslouţí i tři igelitové tašky – na papír, plasty a sklo.
Například vytříděný papír je moţné recyklovat aţ sedmkrát! Plasty jsou také výborně
recyklovatelnou surovinou. Z PET lahví se například vyrábí vlákna, která se pouţívají
jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do takzvaných zátěţových
koberců. Díky recyklaci skla potom vznikají nové lahve na minerálku či pivo.
Mnoţství odpadů z našich domácností můţeme výrazně ovlivnit uţ při samotném
nákupu. Příkladem jsou mycí prostředky na nádobí. Pokud stále kupujeme saponát v
plastikové (PET) lahvi, obal zabere mezi odpadky po vyhození vţdy několikanásobně
více místa, neţ obal od náhradní náplně. Tou pochopitelně můţeme plnit do jiţ jednou
zakoupenou lahev. Ušetříme tak nejenom zmiňovaný obal, ale také svoji peněţenku.
K třídění odpadů v domácnostech stačí opravdu velmi málo. Pořiďte si tři nádoby, do
kterých budete jednotlivé odpady odkládat. Takto vytříděný odpad potom vhoďte do
správného kontejneru. Do ţlutého kontejneru patří plasty, modrý kontejner je určen
pro papír, do bílého nebo zeleného kontejneru vhoďte sklo a vše je hotovo.
„Třídit doma je velmi důležité. Pokud v jedné odpadkové nádobě skončí vše
nepotřebné, nelze již materiál dále dotřídit a zpracovat,“ vyjádřil se Tomáš Pešek,
regionální manaţer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu.
Informace o třídění odpadu najdete na webové adrese www.ekontejnery.cz
Vhozením odpadu do kontejneru to nekončí!
Co se s odpady děje poté, co je vyhodíte do barevných kontejnerů? Co všechno
vzniká z roztříděných odpadů? Neznáte odpověď? Podívejte se dále a možná
budete překvapeni.
Veškerý odpad nejdříve putuje na specializované třídící linky. Doposud nebyl
vynalezen ţádný spolehlivý automatický stroj, který by se vyrovnal lidskému oku, a
proto se vše nejdříve třídí ručně. Třídění kaţdého odpadu má jasná pravidla.
10
Papír
Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón a papírové obaly (např. sáčky). Sloţení
všech těchto druhů papíru se liší, a proto na třídící lince dochází k roztřídění na
jednotlivé druhy. Dotříděný papír se potom lisuje do balíků a odváţí se k dalšímu
zpracování. Z vytříděného papíru se dá znovu vyrobit novinový papír, sešity,
lepenkové krabice, obaly na vajíčka nebo toaletní papír. Papír je moţné recyklovat aţ
sedmkrát!
Sklo
Kontejner na sklo můţe být zelený i bílý. Do bílého kontejneru patří čiré sklo a do
zeleného kontejneru barevné sklo. I skleněný odpad je před dalším zpracováním ručně
předtříděn. Rozdělené střepy pak putují na speciální automatickou linku, kde lidskou
práci přebírá počítač. Ten zajistí vysokou čistotu vytříděného skla tak, aby uţ nic
nebánilo jeho dalšímu zpracování ve sklárnách. Sklo lze recyklovat téměř do
nekonečna. Ze skleněného odpadu vznikají nejčastěji nové lahve na minerálky nebo
pivo.
Plasty
PET láhve od nápojů (samozřejmě sešlápnuté), výrobky a obaly z plastů, kelímky,
sáčky, fólie a polystyrén - to vše patří do ţlutého kontejneru. I tyto odpady procházejí
důsledným tříděním a recyklací. Jejich následné pouţití je velmi rozmanité. Z PET
lahví se vyrábí vlákna, která se pouţívají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se
přidávají do takzvaných zátěţových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie
a různé pytle. Polystyren slouţí k výrobě speciálních cihel. Zbylá směs plastových
odpadů se lisuje do balíků a odváţí se do závodu na recyklaci směsných plastů. Tam
vznikají odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlaţba, protihlukové stěny u
dálnic apod.
„Množství recyklovaného materiálu záleží na tom, jak pečlivě odpad roztřídí každá z
domácností. Pokud totiž sklo, papír, nebo plasty, skončí v popelnici na komunální
odpad, je jeho další recyklace téměř vyloučena,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální
manaţer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu.
Další informace
www.cistykraj.cz.
o
třídění
odpadů
v Královéhradeckém
11
kraji
najdete
na
Do tohoto čísla SZ napsali: Jarmila Bačová, Miloslav Coufal, Jan Antušek
Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Připomínáme zároveň, ţe
uzávěrky jsou vţdy poslední den v měsíci. Své příspěvky prosíme zasílejte na
[email protected], popř. zanechte na CD či disketě (příp. i na papíře) na
obecním úřadě.
Děkujeme.
Chyba tisku vyhrazena.
Vydáno 1. 7. 2010
Vydává Obecní úřad Sopotnice. Tiskne OÚ Sopotnice. Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí, reg.
číslo SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ MK ČR E 12748.
12

Podobné dokumenty

Zasedání obecního zastupitelstva č

Zasedání obecního zastupitelstva č - zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání nabídek minimálně třem firmám na výstavbu zpevněné plochy a inženýrských sítí na Sběrném dvoře . Pro : 7 hlasů

Více

Zde - preventivní protinádorový komplex

Zde - preventivní protinádorový komplex 7) homeopatika str. 79 8) gemmoterapie str. 79 9) detoxikace str. 80 10) souhrn str. 81 10a) úprava stravy – protinádorové potraviny a nápoje str. 81, protinádorový pokrm str. 82 10b) stopové prvky...

Více