Usnesení

Komentáře

Transkript

Usnesení
Usnesení
z 18.jednání Rady města Planá konaného dne 22.8.2007
U 75 – RMP bere na vědomí:
1. informace ředitele Plánských služeb, s.r.(příprava na zajištění digitálního TV signálu,
pololetní výsledek účtu HČ, informace o pololetním hospodaření s.r.o., vyšší náklady
na úpravu nebytových prostor v čp. 293, splněno U 74/2-stav bytu v čp. 510).
2. informace ved. OSMI (pokračuje oprava opěrné zdi v ul.B.Němcové, jednání o studii
centrálního parku v Plané, postup budování IS Planá-sever, jednání o koupi pozemku
pro uložení plynového řadu).
3. informace místostarosty (rozsah zveřejnění telef.čísel ve Zlatých stránkách, zrušení
autobusových linek pro ADEX a KIZ N.Hospoda, stížnosti občanů na noční výtržnosti
v ul. Sadová, dohoda o užívání služebního telefonu s velitelem ZJ).
4. informace starosty ( upozornění na stav hygienických zařízení na poliklinice, sdělení
Krajského vojenského velitele o systému péče o válečné veterány, potřeba
rekonstrukce sítě elektro v areálu koupaliště, příprava pořízení projektu komunikace
k lávce přes železniční trať, členský příspěvek MAS Český Západ).
U 76 – RMP schválila:
1. mandátní smlouvu s firmou EKITECHNIK na zpracování žádosti o dotaci na akci
„kanalizace Planá“ a provedení výběrového řízení, cena 71.400 Kč vč.DPH. Přípravu
podkladů pro územní řízení vč. zjišťování podle EIA zajistí firma KV Enginiering,
cena cca 77.000 Kč.
2. zadat likvidaci starých pneumatik v objektu pneuservisu v Plané firmě Ekodepon, cena
13.685 Kč.
3. prodej 3 m3 zeminy p. Černému z Třebele za obvyklých podmínek.
4. stanovisko k petici občanů z Křínova (výhrady ke způsobu opravy návesního rybníčku
a žádost o zjednání nápravy).
5. majetkoprávní záležitosti:
5.1. pronájem pozemku, části p.p.č. 2127/4 o výměře 373 m2 v k.ú. Planá u M.L.,
manželům Kozovým ke zřízení zahrady. Nájem na dobu neurčitou, roční nájemné
373 Kč.
5.2. pronájem pozemku, části p.p.č. 2127/4 o výměře 915 m2 v k.ú. Planá u M.L.,
manželům Popelkovým ke zřízení zahrady. Nájem na dobu neurčitou, roční
nájemné 915 Kč.
5.3. pronájem pozemku, části p.p.č. 2127/4 o výměře 736 m2 v k.ú. Planá u M.L.,
manželům Říhovým ke zřízení zahrady. Nájem na dobu neurčitou, roční nájemné
736 Kč.
5.4. pronájem pozemku, části p.p.č. 2127/4 o výměře 444 m2 v k.ú. Planá u M.L., p.
Velichovi ke zřízení zahrady. Nájem na dobu neurčitou, roční nájemné 444 Kč.
5.5. pronájem pozemku, st.p.č. 1093 o výměře 134 m2 v k.ú. Planá u M.L., p.
Matějovskému k užívání v souvislosti s užíváním domu čp. 370. Nájem na dobu
neurčitou, roční nájemné 134 Kč.
5.6. pronájem pozemku, st.p.č. 809/3 o výměře 54 m2 v k.ú. Planá u M.L., Ing.
Piskáčkové k užívání v souvislosti s užíváním domu čp. 190, s možností oplocení.
Nájem na dobu neurčitou, roční nájemné 100 Kč.
5.7. pronájem pozemku, p.p.č. 2374 o výměře 12436 m2 v k.ú. Svahy, Pavlu
Malkovskému, Praha 6, Na Okraji 56, k zemědělskému hospodaření, od 1.1.2008.
Nájem na dobu neurčitou, roční nájemné 500 Kč.
5.8. zřízení věcného břemene zřízení a provozování SO 451, přeložky podzemního
vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích města Planá v k.ú. Planá u
M.L., pro a.s. Telefónica O2, v souvislosti s přeložkou silnice I/21 Planá –
Trstěnice, v rozsahu podle předloženého návrhu smlouvy o budoucí smlouvě, za
jednorázovou náhradu ve výši podle znaleckého posudku.
5.9. zřízení věcného břemene zřízení a provozování SO 411 a SO 414, přeložky
vzdušného vedení na pozemcích města Planá v k.ú. Planá u M.L., pro ČEZ
Distribuce, a.s., v souvislosti s přeložkou silnice I/21 Planá –Trstěnice, v rozsahu
podle předloženého návrhu smlouvy o budoucí smlouvě, za jednorázovou
náhradu ve výši podle znaleckého posudku.
5.10. zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení na
pozemcích města Planá v k.ú. Planá u M.L., pro ZČP Net, s.r.o., v souvislosti
s vymístěním VTP a VTL RS, v rozsahu podle předloženého návrhu smlouvy o
budoucí smlouvě, za jednorázovou náhradu ve výši 50,- Kč/1 bm trasy potrubí a
elektropřípojky.
5.11. prodloužení platnosti nájemní smlouvy na nájem bytu č. 340/6 MUDr.
Dologhovi do 31.10.2007.
U 77 – RMP rozhodla:
1. vyhovět žádosti nájemce bytu v čp. 510 a poskytnout mu s ohledem na stav bytu slevu
na nájemném ve výši 30 % do odvolání.
2. požádat Městský úřad v Tachově o pořízení nového územního plánu územního celku
Planá (schváleno U ZMP č. 27/4 dne 27.6.2007).
3. podpořit výzvu Města Cheb adresovanou KÚ Karlovy Vary k připravované koncepci
restrukturalizace zdravotnictví v kraji.
4. dát souhlas organizátorům akce „Růžový autobus proti rakovině prsu“ k umístění
autobusu dne 4.10.2007 na náměstí Svobody na parkovišti za kašnou.
5. pozvat na jednání dne 5.9.2007 p. Mgr. Souškovou k projednání práce kulturního
střediska a vedení střeleckého klubu v Plané k jednání o činnosti klubu.
6. neschválit:
6.1. pronájem pozemku, části p.p.č. 3507/14 o výměře 8 m2 v k.ú. Planá u M.L.,
p.Petržíkové k umístění prodejního stánku tisku a tabákových výrobků.
6.2. pronájem pozemku, částí p.p.č. 3671/8 a 3678/2, o celkové výměře cca 300
m2 v k.ú. Planá u M.L. manželům Koškovým Planá k uskladnění metrového
dřeva pro vytápění domu.
6.3. zřízení věcného břemene práva chůze přes průjezd domu čp. 56 na nám. Svobody
pro REMONT-plyn Planá, k zajištění přístupu do prodejny domácích potřeb a
plynoservisních služeb v domě Na Valech 872.
U 78 – RMP doporučuje ZMP schválit:
1. záměr prodeje pozemku, p.p.č. 1622/54, o výměře 75 m2, v k.ú. Planá u M.L.
2. záměr prodeje pozemku, p.p.č. 1579/24, o výměře 27 m2, v k.ú. Planá u M.L.
3. záměr prodeje pozemku, p.p.č. p.p.č. 1167/1, o výměře 668 m2, v k.ú. Vysoké
Sedliště.
4. záměr prodeje pozemku, p.p.č. 767, o výměře 3380 v k.ú. Vysoké Sedliště.
5. záměr prodeje pozemků p.p.č. 359/2 o výměře 2879 m2, p.p.č. 359/3 o výměře 218
m2, p.p.č. 359/4 o výměře 349 m2, p.p.č. 359/5 o výměře 509 m2, p.p.č. 359/6 o
výměře 40 m2, p.p.č. 360/6 o výměře 29 m2, p.p.č. 360/9 o výměře 7 m2, p.p.č.
363/15 o výměře 12 m2, p.p.č. 363/17 o výměře 446 m2, p.p.č. 363/19 o výměře 146
m2, v k.ú. Planá u M.L., za kupní cenu Kč 5/1 m2.
6. odkoupení pozemků, p.p.č. 344/9 o výměře 308 m2 a p.p.č. 410/50 o výměře 270 m2
v k.ú. Planá u M.L., od p. Duškové za kupní cenu ve výši Kč 60/1 m2.
U 79 – RMP ukládá:
1. řediteli PS zajistit statické posouzení stropů v domě č. 510. T: ihned
2. vedoucímu OSMI:
a) zjistit náklady na opravu celé opěrné zdi v ul. B.Němcové T: ihned
b) navrhnout úpravu kotelny v MŠ Smetanova tak, aby se zamezilo jejímu zaplavování
při větších deštích a následně pak poškozování plynových kotlů. T: co nejdříve
c) prověřit možnost úpravy přechodů pro chodce, aby vyhovovaly potřebám
vozíčkářů T: do 30.9.07
ing. Karel Vrzala
starosta

Podobné dokumenty

č.62 ze dne 14.10. 2009

č.62 ze dne 14.10. 2009 3. informace vedoucí FO (vývoj CP, veřejná sbírka na faru, podány žádosti o dotaci na pečovatelskou službu a pro zásahovou jednotku, kontroly příspěvkových organizací, připravuje nový výhled hospod...

Více

Almanach Tišnovin 1/2015

Almanach Tišnovin 1/2015 kámen s petroglyfem meče u silnice k Lomničce skutečně původně sloužil jako náhrobní kámen pro mrtvého někde v  poli a  byl Bohušem Sedlákem v  jeho knize popsán. Podobně byl někde za zdí či v někt...

Více

Červen 2010 - Město Stochov

Červen 2010 - Město Stochov finanční příspěvek, na pořádání jubilejního 30. ročníku přespolního běhu „O Krušovický soudek“, který se bude konat 25. dubna 2010, ve výši 10.000,- Kč z fondu starostky města; opravu střechy a opl...

Více

reprezentační ples mč praha 19 dnes 48 stran

reprezentační ples mč praha 19 dnes 48 stran zda si řidiči nebudou přes Satalice a Kbely krá t cestu na Prosek, ale to se naštěs nepotvrdilo. V rámci pravidelného jednání s Odborem městského investora vedení městské čás Praha 19 zdůraznilo sv...

Více

Návod na vyplnění smlouvy

Návod na vyplnění smlouvy Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Zákazníkem a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky plynu Obchodníkem a sjednává se na dobu určitou, na 24 měsíců ode dne podpisu Zákazníka. Po uplynutí doby t...

Více